Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie"

Transkript

1 Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie Studijně rozborová práce Zpracovatel: Jindřiška Kotrlová Praha, duben 2007

2 Předkládaná studijně rozborová práce byla vypracována jako závěrečná práce pro předmět Rešeršní strategie a vyspělé metody informační podpory vědy, zimní semestr 2006/2007. Práce byla vypracována na základě metodických a formálních požadavků uvedených v knize Dušana Válka, Studijně rozborová činnost ve VTEI, UVTEI, Jindřiška Kotrlová, 2007 Použití celého textu i jeho částí je možné za podmínky citování zdroje v souladu s platnými normami v oblasti citování (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2).

3 Předmluva Práce se zabývá se problematikou důvěryhodnosti informací na internetu se zvláštním zaměřením na obor psychologie. Může sloužit jako jeden z podkladů pro předmět Informatika na středních školách a studentům psychologie. Jsou stručně zmíněna úskalí a přínosy internetu, je vymezen pojem důvěryhodnost informací, možnosti posuzování. Je zmíněno, jakým způsobem může být důvěryhodnost informace na internetu ohrožena a jak ji lze ověřovat. Jako příklad zdroje s různými atributy je uvedena Wikipedie. Poslední kapitoly se zaměřují na důvěryhodnost informací v internetu v oboru psychologie, model je obecnější a využitelný i pro jiný vědní obor. Ke zpracování byly použity články a texty z webovských sídel. 3

4 I. Souhrn Obsah 1. Úskalí a přínosy internetu Důvěryhodnost informací Posuzování důvěryhodnosti, indikátory Ohrožení důvěryhodnosti Ověřování informací Příklad Wikipedie Další kritéria...7 4

5 1. Úskalí a přínosy internetu Internet jako fenomén přelomu tisíciletí zasahuje stále více do života běžných občanů. Vystavené informace a služby však nejsou dostupné stejnou měrou. Snahy o rozvoj telekomunikačních sítí mohou přinášet ekonomický rozvoj regionů, musí být ale doprovázeny dalšími opatřeními. Odborníci varují, že internet může vyvolávat závislost, průzkum World Internet Project (2003) toto neprokázal. Hovoří se o kyberkultuře a virtuálních komunitách. V souvislosti se zákony práv na informace je konstatován vyšší vliv občana na řízení státní správy

6 2. Důvěryhodnost informací Na internetu je identifikace chybné informace poměrně obtížná. Systém je relativně uzavřený, informace se navzájem kopírují. Důvěryhodnost informací je podmínkou kvality zdrojů. Vnímání důvěryhodnosti spočívá v současném vnímání více dimenzí. Jsou uváděny dvě klíčové složky: věrohodnost a odbornost. Vymezují se čtyři typy důvěryhodnosti: 1) obecné předpoklady vnímajícího 2) informace třetí strany 3) posouzení vzhledu 4) přímá zkušenost V roce 2005 proběhla na území ČR česká část výzkumu World Internet Project. Jedna z otázek se týkala důvěry respondentů v informace z internetu. Velké rozdíly se ukázaly mezi uživateli a neuživateli internetu, důvěra neuživatelů byla výrazně nižší Posuzování důvěryhodnosti, indikátory Chování uživatele při posuzování důvěryhodností se zkoumá v modelu Wathenové a Burkellové. Nejprve je hodnocen vzhled webové stránky, uživatelská přívětivost a teprve poté obsah. Teorie "nápadnost - interpertace" Fogga předpokládá, že uživatel si všímá určitých jednotlivých prvků webové prezentace a postupně je zhodnotí a tím dospěje k celkovému názoru. Indikátory důvěryhodnosti stanovené odborníky se nemusí nutně shodovat s tím, podle čeho se uživatel opravdu rozhoduje. Mezi indikátory důvěryhodnosti mohou patřit garance a certifikáty, např. HONcode organizace Health On the Net pro stránky s medicínskou tématikou. Indikátory důvěryhodnosti mohou být i zneužity pro dezinformace Ohrožení důvěryhodnosti Informace je komunikována a cestou k příjemci může být napadena chybami, šumy, manipulací aj. Zdrojem těchto napadení je technika nebo člověk. Technický jev napadá formu informace, sémantický jev napadá obsah. Změna ve formě může ovlivnit obsah. Rizikem pro důvěryhodnost informace je anonymita zdrojů, napadání zdrojů vandaly, manipulace s informacemi, neexistence záruk. Na internetu lze potkat i informace nežádoucí z hlediska obecné morálky

7 Existují způsoby, jak zvýšit důvěryhodnost a spolehlivost informací na internetu: technické a metodické ochrany, ověřování a korekce, legislativa, dodržování síťové etikety. 5. Ověřování informací Ověřovat informace je zásadní, neboť chybí kontrolní autorita při publikování na internetu a objem dat neustále roste. Informace lze rozdělovat podle důvěryhodnosti na 1) seriózní (je znám, autor, zdroj, reference, důvod publikování atd.), 2) neautorizované, u nichž není znám původ, 3) poplašné či úmyslně nepravdivé zprávy (tzv. hoax) a 4) karikující. Kritéria pro posuzování důvěryhodnosti informací: 1) vnitřní konzistence (obsahové zaměření, autorství, umístění - týká se především serverů umožňující bezplatné zveřejnění stránek, objektivita, aktuálnost atd.) a 2) ověření externími nástroji (slovníky, citační analýza) Příklad Wikipedie Jedním z příkladů důsledku nezávislého publikování na internetu je online encyklopedie Wikipedie. Přispěvatelem může být každý, kdo zvládne několik málo technických dovedností. Využívání tohoto dnes již bohatého informačního zdroje však vyžaduje kritické myšlení. Publikování ve Wikipedii má pravidla nazvaná Žádný vlastní výzkum, Nezaujatý úhel pohledu a Ověřitelnost. Cílem je nabídnout již publikovaná data, aniž je zkoumána jejich správnost. V přebírání informací by měly být přednostně používány respektované zdroje. Na platformě wiki je provozována The Psychology Wiki (http://psychology.wikia.com/) a PsychWiki (http://www.psychwiki.com/). Velké množství podstránek věnovaných psychologii je vytvořeno v původním projektu Wikipedie a to jak v anglické, tak v české verzi. V anglické verzi najdeme oborový portál usnadňující vyhledávání Další kritéria Umět rozpoznat důvěryhodné informace na internetu v oboru psychologie je poměrně obtížné. Při analýze stránek je doporučováno položit si pět otázek: KDO je autor? O ČEM píše? KDE, na čí adrese je sdělení vystaveno? KDY bylo sdělení vystaveno? PROČ, co je cílem vystavení? Dále je vhodné posoudit design stránek a využít externích zdrojů, nejlépe autorizovaných

8 II. Studie Obsah Úvod Úskalí a přínosy internetu Důvěryhodnost informací Vymezení pojmu důvěryhodnost informací Důvěra občanů ČR v internet Posuzování důvěryhodnosti Model Wathenové a Burkellové Teorie nápadnost interpretace Indikátory důvěryhodnosti Ohrožení důvěryhodnosti informací na internetu Ověřování informací Wikipedie jako rozporuplný příklad Doporučení pro tvůrce hesel v české Wikipedii Co je vlastní výzkum? Primární a sekundární zdroj informací Respektovaný zdroj Platformy wiki pro psychologii Jak ověřovat informace na internetu v oboru psychologie Další kritéria Design a grafika Externí zdroje Závěrečné zhodnocení...26 Použité zdroje:...27 Seznam obrázků

9 Úvod Internet a informace slova z nejčastěji skloňovaných na přelomu 2. a 3. tisíciletí. Tato práce se na základě vybraných prozkoumaných zdrojů zabývá jednou z vlastností informace - její důvěryhodností. Informaci tu zasazujeme do digitálního prostředí sítě Internetu, kde je její důvěryhodnost nejvíce ohrožena. 1 Úskalí a přínosy internetu 001 Od devadesátých let minulého století je patrný masivní rozvoj Internetu. Na přelomu tisíciletí se uváděla až jedna miliarda vystavených informací a toto číslo stále vzrůstá. O Internetu se hovoří jako o globální informační síti, o světě jako o globální vesnici, o současné době jako o postindustriální éře - informační společnosti. Kritičtí myslitelé se tážou, zda zaujetí pro internet nezastírá reálnou situaci, kdy statistiky uváděly v roce 2000 přibližně čtvrt miliardy uživatelů internetu, z toho zhruba polovina mluvících anglicky a další čtvrtina některým z dalších evropských jazyků (v březnu 2007 využívá internet 1,1 miliarda lidí z celkového počtu 6,5 miliardy na světě 1 ). I přes tento nárůst je otázka digital divide stále aktuální. Rozvoj internetu je podmíněn vyspělostí informační infrastruktury v jednotlivých zemích (podstatnou veličinou je např. telehustota - počet telefonních linek na sto obyvatel, další technologickou možností je rozšiřování bezdrátových sítí) /4/. 002 Hovoří se o dvou pologlobálních vesnicích - zatímco v té první se diskutuje o přenosových rychlostech, ve druhé se ve stejné době řeší problém s nedostatkem potravin a pitné vody, neřkuli přímé ozbrojené konflikty. Není zcela zřejmé, zda si obě části budou schopny porozumět a spolupracovat. Pohlédneme-li na věc z optimističtějšího úhlu, lze se domnívat, že rozvoj informační infrastruktury a internetu přitáhne obchodníky a investory, s nimi bude přibývat pracovních příležitostí a životní úroveň v regionu pak vzroste /4/. 003 Pesimističtější úhel pohledu vidí internet jako činitel rozdělující lidstvo - do dvou stále se vzájemně vzdalujících světů. Studie, prováděné v rámci EU, ukazují sice souvislost ekonomického rozvoje chudších oblastí s předcházejícími investicemi do informační infrastruktury. Nicméně, ukazuje se také, že takový rozvoj není nutně rovnoměrný - např. nově vzniklá pracovní místa nemusí být akceptovatelná pro stávající nezaměstnané. Tyto změny musí doprovázet investice do vzdělávání, do sociální politiky /4/. 9 1 Zdroj: Internet World Stats. Usage and Population Statistics. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW:

10 004 Varujícím momentem je v některých souvislostech prostředí internetu, obecně nazývané kyberprostor (cyberspace). Pro řadu lidí, zvláště dětí a dospívající mládeže, se může internet stát lákadlem odvracející jejich pozornost od reality skutečné do reality virtuální. Např. od poloviny 90. let je uváděn v amerických školách syndrom závislosti na internetu /4/. 005 Průběžně zveřejňované výsledky celosvětového výzkumu World Internet Project (organizovaného Centrem pro digitální budoucnost - Center for the Digital Future, např. z hlediska sociálního nevyznívají pesimisticky. V r se ukázalo, že internet měl minimální nebo žádný vliv na množství času tráveného s rodinou nebo přáteli, spaním, cvičením nebo zájmy. Jediným ohroženým je televize. Dokonce se ukázalo, že uživatelé internetu jsou často sociálně aktivnější než jeho neuživatelé. Díky u a instant messaging aplikacím se internet také stává nástrojem pro navazování vztahů, uživatelé internetu komunikují s ostatními spíše více, ne méně než jeho neuživatelé /10/. 006 Na internetu se formuje svébytná kyberkultura obývaná těmi, pro které se internet stal dominantní sférou života. Na internetu existují virtuální komunity, vzniklé z online interaktivních her, jiné směry kyberkultury jsou spjaty s anarchismem - např. hackeři, či hnutí nejrůznějších autonomních zón. Kyberkultura se tak vědomě odtrhává od reálného světa, příkladem je Deklarace nezávislosti kyberspace (John Barlow). Problémem se mohou jevit právní i etické otázky provozu samotného internetu. Nesnadno je řešitelná otázka ochrany autorských práv, diskuse vyvolávají snahy o cenzurování. Zjistilo se však, že kyberspolečenství je schopno částečně proti některým negativním jevům na internetu samo bojovat - organizace soustřeďující se na boj proti spammerům - firmám zahlcujícím síť nevyžádanou inzercí /4/. 007 Výrazným přínosem internetu je vyšší míra vlivu veřejnosti na státní správu. Internet se stává médiem, na němž orgány státní správy a samosprávy povinně publikují netajné projednávané materiály, které jsou takto k dispozici občanům. Ti pak mohou zpětně reagovat /4/. 2 Důvěryhodnost informací 008 Jednou ze stěžejních otázek při využívání informací na internetu je jejich důvěryhodnost, tj. zda jsou objektivně správné a pravdivé. V tomto prostředí je totiž 10

11 identifikace chybné informace poměrně obtížná a pojem důvěryhodnost zde získává ještě větší význam. To, že informační zdroj obsahuje chybnou informaci, nemusí nutně znamenat problém, pokud jsou uživatelé schopni tyto informace odlišit. Je třeba si uvědomit, že téměř každý může vytvořit svou webovou prezentaci, navíc zcela anonymně nebo dokonce s cizí identitou. Motivace pro vytváření webových sídel je různá (např. zábava, komerční zájmy, ale i podvody). Rozhodnutí o důvěryhodnosti informací je potom poměrně náročné /13/. 009 Problémem je také relativní uzavřenost systému. Při posuzování důvěryhodnosti webového sídla často spoléháme na jiná sídla, sledování ostatních sídel, ze kterých vedou na námi posuzované sídlo hypertextové odkazy (a také sídel, na která vedou odkazy z námi posuzovaného sídla) vytváří možnost pro posouzení důvěryhodnosti. Pokud však nemáme nějaký nezávislý základ pro hodnocení (jiný zdroj než internet, naše předchozí znalosti), existují zde dvě nebezpečí. Jednak se můžeme pohybovat v uzavřeném kruhu, jednak můžeme jeden nekvalitní zdroj posoudit pomocí jiného nekvalitního zdroje. Se závislostí zdrojů se setkáme i u sídel, která odkazy propojena nejsou. Shodují-li se dva nebo více zdrojů, nemusí to ještě znamenat, že je informace důvěryhodná. Zkopírovat stejnou informaci na několik různých webových sídel je velmi jednoduché /13/. 2.1 Vymezení pojmu důvěryhodnost informací 010 Důvěryhodnost informací je složitý pojem. Sledujeme vzájemný vztah mezi charakteristikou zdroje, sdělením a příjemcem. Je tu úzká souvislost se spolehlivostí, přesností, autoritou a kvalitou a je od nich téměř neoddělitelná. Otázka atributů důvěryhodné informace byla studována různými disciplínami, včetně psychologie, filosofie, sociologie a marketingu. Informační věda zkoumá častěji způsoby, jak hodnotit kvalitu informace než jak hodnotit její důvěryhodnost. Pozornost je věnována vlastnostem informací, které důvěryhodnost přesahují (např. relevance). Nicméně i tady je důvěryhodnost podmínkou kvality informačních zdrojů. Důvěryhodnost vnímáme jako kvalitativní vlastnost. Vnímání důvěryhodnosti spočívá v současném vnímání více dimenzí. Naprostou většinou výzkumníků jsou uváděny dvě klíčové složky důvěryhodnosti věrohodnost a odbornost /13/. 011 K věrohodnosti jsou řazeny: nezaujatost, nestrannost, nepředpojatost, objektivnost, pravdivost, spolehlivost, správnost, platnost, čestnost, poctivost. K odbornosti a odborné způsobilosti pak: zkušenost, praxe, inteligence, význam, vliv, působivost, informovanost, erudice /13/. 11

12 012 Jsou vymezeny čtyři typy důvěryhodnosti: 1) vycházející z obecných předpokladů vnímajícího, z domněnek a stereotypů v dané kultuře: např. typ domény, počet zobrazení na počitadle, frekvence aktualizace 2) vycházející z informací získaných od třetí strany: např. ocenění neziskového spotřebitelského magazínu, rada osobní lékaře, přítele, odkaz z autoritativního webového sídla 3) vycházející pouze z vzhledu: např. profesionální design webové stránky, přítomnost citací 4) vycházející z přímé zkušenosti: např. snadná navigace, funkční odkazy, přiměřeně rychlé načítání, rychlé získání odpovědi na otázku, informace získané v minulosti se ukázaly jako bezchybné a vyvážené /13/. 2.2 Důvěra občanů ČR v internet 013 Věří lidi internetu? Považují informace z internetu za spolehlivé, důvěryhodné a správné? Na tuto otázku se se pokouší odpovědět článek, kde jsou prezentovány některé výsledky z dat výzkumu World Internet Project the Czech Republic, který proběhl v září Respondenti ve výzkumu odpovídali na následující otázku: Kolik informací na internetu je podle Vašeho názoru skutečně spolehlivých, důvěryhodných a správných? Otázka byla předepsána v mezinárodní metodologii World Internet Project, zajímavé bude později srovnání s dalšími zeměmi. Důležité je, že na tuto otázku odpovídali jak uživatelé, tak i neuživatelé internetu. Frekvence odpovědí na zmíněnou otázku ukazuje následující graf: Obr. 1 Frekvence odpovědí (převzato z /11/) 12

13 28% respondentů uvedlo, že neví, kolik informací na internetu je spolehlivých, důvěryhodných a správných, po 1% respondentů se objevilo na obou extrémech všechny či žádné informace nejsou důvěryhodné. 31% si myslí, že všechny, 28% že polovina /11/. 014 Velké rozdíly v názoru na důvěryhodnost informací se ukázaly mezi uživateli a neuživateli internetu 48% neuživatelů internetu uvádí že neví, jaké informace jsou, oproti pouze 9% uživatelů. Následující graf pak ukazuje rozdíly mezi uživateli a neuživateli z hlediska hodnocení důvěryhodnosti informací, lidé co neví byli z analýzy vynecháni. Obr. 2 Rozdělení na uživatele a neuživatele internetu (převzato z /11/) 015 Je vidět, jak neuživatelé internetu výrazně méně věří důvěryhodnosti a spolehlivosti informací, 31% neuživatelů uvádí, že malá část je spolehlivá, zatímco jen 4% uživatelů uvádí totéž. Je možné, že část lidí si internet nechce pořídit právě díky nízké důvěře v informace na něm /11/. 2.3 Posuzování důvěryhodnosti Model Wathenové a Burkellové 016 Model Wathenové a Burkellové pro posuzování důvěryhodnosti online informací předpokládá několik kroků. Uživatel nejprve zhodnotí vzhled webové prezentace a její uživatelskou přívětivost a teprve potom dochází k hodnocení obsahu sdělení. Proces je zakončen vzájemným působením formy prezentace, jejího obsahu a kontextu uživatele. Model posuzování důvěryhodnosti online informací uživatelem je představen takto: Při hodnocení z hlediska formy si klade uživatel otázku: Vypadá tato prezentace 13

14 profesionálně? Tato úvaha zahrnuje vzhled, tj. užité barvy, grafika, písmo, případně pravopisné chyby a překlepy. Dále se ptá: Mohu rychle a snadno získat potřebné informaci? Toto zahrnuje posouzení uživatelské přívětivosti a organizaci informací (tj. snadná navigace, srozumitelná menu, žádné slepé uličky nebo smyčky, interaktivita, rychlost načítání stránek, možnost výběru úrovně podrobnosti) /13/. 017 Při hodnocení obsahu se táže: Když prezentace obsahuje požadované informace, budu jim věřit? Posuzuje zdroj (tj. odbornost, věrohodnost, předchozí zkušenosti, doporučení z jiných důvěryhodných zdrojů, doklady o vzdělání, akademické hodnosti, podobné názory jako uživatel) a sdělení (tj. obsah, významnost, aktuálnost, správnost, přizpůsobení potřebám uživatele). Další možné otázky: Je informace v souladu s mými předchozími znalostmi? Jak nutně informaci potřebuji? Jak se vyznám v tématu? Je snadné použít informaci v dané situaci? /13/ Teorie nápadnost interpretace 018 Foggova Teorie nápadnost interpretace je výsledkem čtyřletého kvantitativního výzkumu důvěryhodnosti na Stanford s Persuasive Technology Lab. Předpokládá, že si uživatelé při hodnocení důvěryhodnosti nejprve všímají elementů webové prezentace a pak si o nich udělají úsudek. Chybí-li jedna z těchto klíčových složek, uživatel důvěryhodnost nehodnotí. Ve většině případů si uživatel rychle všimne jednotlivých elementů, obvykle je postupně a podvědomě zhodnotí a tím dospěje k celkovému názoru /13/. 019 Klíčové složky této teorie jsou: 1) Nápadnost - pravděpodobnost, že si uživatel všimne elementu webové prezentace. Faktory ovlivňující nápadnost: 1. angažovanost uživatele (motivace a schopnost prozkoumat obsah prezentace) 2. téma prezentace 3. úkol uživatele (vyhledávání informací, provádění transakce) 4. zkušenosti uživatele (začátečník vs. expert na danou problematiku) 5. individuální rozdíly (individuální touha po poznání, styl práce s informacemi, úroveň gramotnosti) /13/. 14

15 020 2) Interpretace - úsudek uživatele o vnímaném elementu, tj. hodnocení dobrý nebo špatný např. nefunkční odkazy mohou být považovány za známku nedbalosti při tvorbě prezentace, ta je pak vnímána jako méně důvěryhodná. Faktory ovlivňující interpretaci: 1. předpoklady a domněnky uživatele (kultura, minulé zkušenosti) 2. dovednosti / znalosti uživatele (orientace v dané problematice) 3. kontext (prostředí, očekávání uživatele, situace, úkol) /13/. 021 Výše zmíněné tedy ovlivňuje důvěryhodnost webových sídel. Jejich rysy, které lidé považují za indikátory důvěryhodnosti, se však nemusí nutně shodovat s rysy, které indikátory důvěryhodnosti opravdu jsou. Jsou spíše pomocí autorům webových sídel při přesvědčování svého publika /13/. 2.4 Indikátory důvěryhodnosti 022 Na internetu byla již publikována pravidla pro hodnocení webových prezentací, používající indikátory důvěryhodnosti korelující s důvěryhodností. Webové sídlo, které má indikátor důvěryhodnosti, musí obsahovat správné informace s větší pravděpodobností než sídlo, které tento indikátor nevykazuje /13/. Bylo zjištěno, že např. sídlo se správnými informacemi o lidském zdraví obsahuje s třikrát větší pravděpodobností logo HONcode než sídlo s nesprávnými informacemi. HON Code of Conduct je garance nevládní mezinárodní organizace Zdraví na síti (Health On the Net), založené v červenci 2002 jako poradní orgán OSN. Stránky, které chtějí vystavovat logo HONcode, musí dodržet zásady pro důvěryhodnost poskytovaných zdravotních informací na stránkách o medicíně a o zdraví (HONcode for medical and health Web sites). V češtině jsou dostupné na adrese /5/. 023 Řada publikovaných pravidel pro hodnocení informací však není založena na empirických datech, ale na názorech expertů. Není pak jasné, zda rysy webových sídel, o kterých si tito experti myslí, že jsou indikátory důvěryhodnosti, s důvěryhodností opravdu korelují. Uživatelé také musí těmto indikátorům důvěryhodnosti správnou mírou důvěřovat, jinak zůstávají stále příliš důvěřiví nebo skeptičtí. Publikovaná kritéria nejsou založena na empirických datech, nelze tedy uživatelům říci, jakou míru důvěry mohou k jednotlivým indikátorům mít. Indikátor důvěryhodnosti by měl být také obtížněji padělatelný. Technika 15

16 hodnocení důvěryhodnosti je však známa hodnotícím i hodnoceným, webová sídla s nesprávnými informacemi mohou být tedy navržena také tak, aby vypadala jako důvěryhodná /13/. 3 Ohrožení důvěryhodnosti informací na internetu 024 Informace vzniká v primárním zdroji, jehož snahou je převést do zvoleného jazyka věrnou podobu myšlenky, představy. Informace se přenáší, zpracovává a výsledek je pak předán buď příjemci - uživateli, konzumentovi informací nebo dalšímu řetězci. Takový řetězec však již nezpracovává informaci o předloze, ale pouze informaci o informaci (mluvíme o složeném řetězci ). Informace může být kdekoliv v řetězci úmyslně či neúmyslně napadena - zničena, zkreslena nebo pozměněna chybami, šumy nebo informačním vandalstvím, manipulací. Šum a chyba napadají informaci náhodně, vandalství a manipulace záměrně. Šum je přídavná informace, která vzniká v informačním řetězci nebo v okolním prostředí; má různou intenzitu - od zanedbatelné až po vysokou, která zcela překryje žádanou informaci. Zdrojem chyb je technika nebo lidský činitel. Každý z těchto jevů může být technický (napadá formu informace) nebo sémantický (napadá obsah). Zlovolné ničení a pozměňování informace je vandalství (napadá formu) nebo manipulace (napadá obsah). Změna ve formě informace je někdy schopna ovlivnit i obsah, např. elementární záměna znaku může nejen zkreslit informaci, ale dodat jí i falešný význam /1/. 025 Příklady různých napadení informací v informačním systému mohou být: 1) Chyba: technická: překlep, gap na médiu sémantická: zaokrouhlovací chyba, chybná formulace 2) Šum: technický: parazitní signál, bílý šum, poškrábání média sémantický: přeslech, špatné světelné podmínky (video) 3) Vandalismus - zde hovoříme o technickém napadení, tj. softwarový virus, změny cizích dat nebo www stránek. 4) Manipulace - sem patří sémantické napadení, tj. lež, klam, mystifikace, zavádějící formulace /1/. 16

17 026 Uvedené definice a tvrzení platí obecně pro informační systémy a tedy i pro internet, kde lze potkat chyby, šumy, vandalismus i manipulace s informacemi. Na internetu potkáme však i grafomanství, chorobnou bájivost, publikování sektářských nebo jiných ideologií. Takové informace však většinou rozpoznáme. Objektivně pravdivé, nemanipulované informace, na jejichž zveřejňování se vztahuje právo svobody projevu, mohou být návody na výrobu jedů a bomb, pedofilní a sadistická pornografie apod. Zde se již dostáváme do oblasti morálky a etických norem /1/. 3.1 Rizika důvěryhodnosti 027 1) Anonymita zdrojů Webové stránky jsou identifikovány pouze URL adresou. Určit skutečného provozovatele stránky je pro běžného uživatele obtížné. Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv - prakticky zcela beztrestně. Adresa může být zavádějící, neboť každý může registrovat jakoukoliv volnou doménu. Výjimkou je americká.gov, vyhrazená pouze vládním institucím /1/ ) Napadání zdrojů vandaly Zkušenější uživatelé internetu čerpají informace ze stránek známých a prověřených institucí (musí ovšem znát přesnou adresu). Ale ani originální stránky neskýtají záruku, např. v 90. letech pozměnil hacker obsah webu českého ministerstva obrany. Opravdové dezinformace se však obtížně rozpoznávají a nemorální metody mohou být součástí konkurenčního boje /1/ ) Manipulace s informacemi: V internetu je možné provádět různé manipulace: vytvořit www stránku s napodobenou adresou a publikovat zde podvržené údaje, proniknout do cizí www stránky a provést tam zjevné či skryté změny, vytvořit vlastní stránku s atraktivní adresou a prezentovat tam pseudoinformace (nepravdy, fantasmagorie, mystifikace atd.) /1/ ) Chybějící záruky: Ani originální stránka nemusí uvádět korektní informace. Garance má totiž dvě složky: 17

18 schopnost provozovatele zajistit ochranu proti jakémukoliv napadení (garance důvěryhodnosti), ochotu provozovatele zaručit se za naprostou správnost prezentovaných informací po stránce formální i obsahové (garance spolehlivosti). Ne vždy jsou přítomny obě tyto složky, doporučuje se tedy brát internetové stránky zpravidla jako nezávazný informační zdroj /1/ ) Nemorální informace: Internet umožňuje technickou realizaci anonymní a zcela svobodné produkce a prezentace jakýchkoliv informací. Neexistuje žádná korekce ani cenzura. Některé informace nejsou manipulovány ani zkresleny a přece jsou nežádoucí z hlediska obecné morálky. Důvodem nemorálních aktivit může být scestná ideologie, lidská zloba, ale i nezodpovědná snaha o recesi. Do konfliktu se zde dostávají lidská práva a svoboda informací se zásadami obecné morálky /1/. 032 Důvěryhodnost řetězce může být zajištěna ochranami: Důkladná prevence a detekce chyb, zabezpečené kódy, vhodné algoritmy, kontroly, ověřování, testování, dodržování pracovních postupů atd Používání kvalitní a spolehlivé techniky a její správná obsluha Antivirová ochrana a její důsledná provozní aplikace Použití různých firewallů pro sítě typu internet a intranet /1/. 033 Spolehlivost nezajistíme prostředky informačních technologií. Existují však metody, jak spolehlivost výrazně zvýšit: Cenzura příchozích informací: velmi účinná, avšak nevhodná v demokratické společnosti; místo ní zavádíme ověření a případnou korekci příchozích informací. Cenzura odchozích informací (nutná u neanonymních zdrojů, které dbají na své dobré jméno). Legislativa (zákony a předpisy včetně kontroly jejich dodržování a případných postihů). Udržení přesnosti jazyka s využitím teoretických poznatků, techniky i software. Uplatňování netikety (síťové etikety), výchova tvůrců, provozovatelů i konzumentů /1/. 18

19 4 Ověřování informací 034 Prostředí internetu a zejména World Wide Web přinesl revoluci do stávajícího systému publikování, každý, kdo má počítač a připojení k veřejné datové síti, zvládne jednoduché publikování. Internet není nikým vlastněn a zároveň není nikým kontrolován. Neustále roste počet dokumentů, každý den přibližně o sedm a půl milionů dokumentů a celkový počet dokumentů je odhadován kolem dvou a půl miliard dokumentů. Negativním rysem tohoto prostředí je nestabilita zdrojů. Dokumenty rychle vznikají i zanikají, požadavek na zpětné dohledání je často nerealizovatelný /3/. 035 Stránky se od sebe svojí důvěryhodností liší. Přibližné rozdělení do kategorií je následující: a) matoucí a záměrně falešné informace - takové informace se snaží ovlivnit názory čtenáře. Stránky mohou vypadat velmi věrohodně a jejich odhalení závisí především na zjištění jejich autora a na analýze objektivity a přesnosti. Jde často o různé propagandistické texty, které nemusí podávat přímo lživé informace, ale podávají informace účelově zkreslené /3/. 036 b) neautorizovaná informace - tento typ informací se na webovských stránkách vyskytuje nejčastěji. Jedná se zde o dvě možné varianty: 1. Informace, jejíž zdroj není uveden - tj. nedodržení citační etiky. Tato neřest se týká vlastního citování použitých zdrojů i odkazů - linků na webové stránky. Ze stránek tohoto typu není často jasné, zda autor předkládá své vlastní tvrzení, nebo zda pouze kopíruje cizí text. Styl textu může být různorodý, hranice mezi necitováním a plagiátorstvím je již nepatrná. 2. Informace typu pověsti (angl. rumour, hoax) - jde o neověřené tvrzení nebo informaci, která je rozšířena a dále předávána bez ověření pravdivosti. Informace tohoto druhu se šíří především v ech a na webových stránkách. Jde o různé neověřené zprávy (např. upozornění na nové, ničivé viry), které jsou fámami a pro které se již vžil anglický termín hoax /3/. 037 c) autorizovaná informace - taková informace jasně uvádí svůj zdroj a zároveň je jasný i důvod, proč je tato informace publikována. Autorizované zdroje nacházíme v univerzitním prostředí nebo v oblasti státní správy. Je zřetelné jasně deklarované autorství, kontakt, stránka domovské univerzity, kde autor vyučuje a také původ použitých zdrojů /3/. 19

20 5 Wikipedie jako rozporuplný příklad 038 Wikipedie (kombinace slov wiki a encyklopedie) je dnes již známá online encyklopedie. Má dvě přednosti: je zdarma a může do ní přispívat, kdo chce. Každý může vytvářet hesla a zpřístupňovat je ostatním uživatelům. Wikipedie se tak rozrůstá rychlým tempem a postupně plní předsevzetí svých autorů. Tedy, stává se nejrozsáhlejší databází znalostí na internetu, je dostupná a nezávislá. Znalosti do ní přibývají tak, jak je uživatelé vytvářejí a ne podle toho, jak vydavatel naplánuje evoluční cyklus jejího produktu. Není závislá na počtu abonentů, protože žádné platící nemá, neřídí se úspěšností papírové edice. Nemá za sebou žádnou tradici, jíž se může zaštítit Britannica nebo Otto, a přesto uživatelé posílají dobrovolně finanční příspěvky. Existují studie, které dokladují, že přesnost této encyklopedie je poměrně vysoká, a existují weby, které její části kopírují podobně, jako se používají obrázky a mapy z Google Maps /2/. 039 Dá se Wikipedii věřit? Lze se domnívat, že odpověď na tuto otázku není ve výsledku nějakého výzkumu, který Wikipedii porovná s x dalšími zdroji, ale někde jinde. Totiž v individuální ochotě uživatele akceptovat něco, nad čím neexistuje de facto žádná oficiální kontrola. Je třeba si uvědomit, že Wikipedia je soubor mnoha článků od různých a nesourodých autorů, a její využívání vyžaduje patřičnou dávku kritického myšlení. Kdo však potřebuje vést, poradit, ukázat cestu a mít jistotu, že všechno, co použije, je zkontrolováno, prohlédnuto a má to razítko bezpečné, nechť si předplatí spíše komerční encyklopedii /2/. 5.1 Doporučení pro tvůrce hesel v české Wikipedii 040 Články Wikipedie nesmí obsahovat žádné dosud nepublikované teorie, data, sdělení, pojmy, argumenty nebo myšlenky ani žádné analýzy nebo syntézy již publikovaných dat, sdělení, teorií, argumentů nebo myšlenek. (Za syntézu se nepovažuje shromažďování a uspořádávání informací ze zdrojů.) Wikipedie tedy není místem pro vlastní výzkum. Jediným způsobem, jakým lze dokázat, že neprovádíte žádný vlastní výzkum, je důsledná ověřitelnost všech důležitých informací v obsahu článku z důvěryhodných zdrojů /14/. 041 Pravidlo, které zakazuje vlastní výzkum, je jedním z tří základních pravidel vytváření článků Wikipedie. Další dvě pravidla jsou Nezaujatý úhel pohledu a Ověřitelnost. Dodržování těchto pravidel má zásadní vliv na kvalitu materiálů, které jsou akceptovány v hlavním jmenném prostoru Wikipedie. Tato pravidla by ale neměla být interpretována odděleně, ale měla by být chápána jako kompaktní celek /14/. 20

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Informace o soutěži a kritéria pro přihlášení Úvod: Evropská soutěž o kvalitní online obsah pro děti ve věku 6-12 let je iniciována Evropskou komisí v rámci

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 18 Název materiálu: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Vyhledávání, přístup k informacím 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

CENY INFORMAČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH

CENY INFORMAČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH CENY INFORMAČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH Jakub Pavlík, Státní vědecká knihovna v Kladně V českém knihovnictví se uskutečňuje mnoho aktivit a činností, jejichž realizace klade nové požadavky na knihovníky

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Bakalářskou práci správně a bez chyb

Bakalářskou práci správně a bez chyb Bakalářskou práci správně a bez chyb Datum konání: 25. 3. 2013 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Bakalářskou práci správně a bez chyb Přednášející: Mgr.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více