Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie"

Transkript

1 Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie Studijně rozborová práce Zpracovatel: Jindřiška Kotrlová Praha, duben 2007

2 Předkládaná studijně rozborová práce byla vypracována jako závěrečná práce pro předmět Rešeršní strategie a vyspělé metody informační podpory vědy, zimní semestr 2006/2007. Práce byla vypracována na základě metodických a formálních požadavků uvedených v knize Dušana Válka, Studijně rozborová činnost ve VTEI, UVTEI, Jindřiška Kotrlová, 2007 Použití celého textu i jeho částí je možné za podmínky citování zdroje v souladu s platnými normami v oblasti citování (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2).

3 Předmluva Práce se zabývá se problematikou důvěryhodnosti informací na internetu se zvláštním zaměřením na obor psychologie. Může sloužit jako jeden z podkladů pro předmět Informatika na středních školách a studentům psychologie. Jsou stručně zmíněna úskalí a přínosy internetu, je vymezen pojem důvěryhodnost informací, možnosti posuzování. Je zmíněno, jakým způsobem může být důvěryhodnost informace na internetu ohrožena a jak ji lze ověřovat. Jako příklad zdroje s různými atributy je uvedena Wikipedie. Poslední kapitoly se zaměřují na důvěryhodnost informací v internetu v oboru psychologie, model je obecnější a využitelný i pro jiný vědní obor. Ke zpracování byly použity články a texty z webovských sídel. 3

4 I. Souhrn Obsah 1. Úskalí a přínosy internetu Důvěryhodnost informací Posuzování důvěryhodnosti, indikátory Ohrožení důvěryhodnosti Ověřování informací Příklad Wikipedie Další kritéria...7 4

5 1. Úskalí a přínosy internetu Internet jako fenomén přelomu tisíciletí zasahuje stále více do života běžných občanů. Vystavené informace a služby však nejsou dostupné stejnou měrou. Snahy o rozvoj telekomunikačních sítí mohou přinášet ekonomický rozvoj regionů, musí být ale doprovázeny dalšími opatřeními. Odborníci varují, že internet může vyvolávat závislost, průzkum World Internet Project (2003) toto neprokázal. Hovoří se o kyberkultuře a virtuálních komunitách. V souvislosti se zákony práv na informace je konstatován vyšší vliv občana na řízení státní správy

6 2. Důvěryhodnost informací Na internetu je identifikace chybné informace poměrně obtížná. Systém je relativně uzavřený, informace se navzájem kopírují. Důvěryhodnost informací je podmínkou kvality zdrojů. Vnímání důvěryhodnosti spočívá v současném vnímání více dimenzí. Jsou uváděny dvě klíčové složky: věrohodnost a odbornost. Vymezují se čtyři typy důvěryhodnosti: 1) obecné předpoklady vnímajícího 2) informace třetí strany 3) posouzení vzhledu 4) přímá zkušenost V roce 2005 proběhla na území ČR česká část výzkumu World Internet Project. Jedna z otázek se týkala důvěry respondentů v informace z internetu. Velké rozdíly se ukázaly mezi uživateli a neuživateli internetu, důvěra neuživatelů byla výrazně nižší Posuzování důvěryhodnosti, indikátory Chování uživatele při posuzování důvěryhodností se zkoumá v modelu Wathenové a Burkellové. Nejprve je hodnocen vzhled webové stránky, uživatelská přívětivost a teprve poté obsah. Teorie "nápadnost - interpertace" Fogga předpokládá, že uživatel si všímá určitých jednotlivých prvků webové prezentace a postupně je zhodnotí a tím dospěje k celkovému názoru. Indikátory důvěryhodnosti stanovené odborníky se nemusí nutně shodovat s tím, podle čeho se uživatel opravdu rozhoduje. Mezi indikátory důvěryhodnosti mohou patřit garance a certifikáty, např. HONcode organizace Health On the Net pro stránky s medicínskou tématikou. Indikátory důvěryhodnosti mohou být i zneužity pro dezinformace Ohrožení důvěryhodnosti Informace je komunikována a cestou k příjemci může být napadena chybami, šumy, manipulací aj. Zdrojem těchto napadení je technika nebo člověk. Technický jev napadá formu informace, sémantický jev napadá obsah. Změna ve formě může ovlivnit obsah. Rizikem pro důvěryhodnost informace je anonymita zdrojů, napadání zdrojů vandaly, manipulace s informacemi, neexistence záruk. Na internetu lze potkat i informace nežádoucí z hlediska obecné morálky

7 Existují způsoby, jak zvýšit důvěryhodnost a spolehlivost informací na internetu: technické a metodické ochrany, ověřování a korekce, legislativa, dodržování síťové etikety. 5. Ověřování informací Ověřovat informace je zásadní, neboť chybí kontrolní autorita při publikování na internetu a objem dat neustále roste. Informace lze rozdělovat podle důvěryhodnosti na 1) seriózní (je znám, autor, zdroj, reference, důvod publikování atd.), 2) neautorizované, u nichž není znám původ, 3) poplašné či úmyslně nepravdivé zprávy (tzv. hoax) a 4) karikující. Kritéria pro posuzování důvěryhodnosti informací: 1) vnitřní konzistence (obsahové zaměření, autorství, umístění - týká se především serverů umožňující bezplatné zveřejnění stránek, objektivita, aktuálnost atd.) a 2) ověření externími nástroji (slovníky, citační analýza) Příklad Wikipedie Jedním z příkladů důsledku nezávislého publikování na internetu je online encyklopedie Wikipedie. Přispěvatelem může být každý, kdo zvládne několik málo technických dovedností. Využívání tohoto dnes již bohatého informačního zdroje však vyžaduje kritické myšlení. Publikování ve Wikipedii má pravidla nazvaná Žádný vlastní výzkum, Nezaujatý úhel pohledu a Ověřitelnost. Cílem je nabídnout již publikovaná data, aniž je zkoumána jejich správnost. V přebírání informací by měly být přednostně používány respektované zdroje. Na platformě wiki je provozována The Psychology Wiki (http://psychology.wikia.com/) a PsychWiki (http://www.psychwiki.com/). Velké množství podstránek věnovaných psychologii je vytvořeno v původním projektu Wikipedie a to jak v anglické, tak v české verzi. V anglické verzi najdeme oborový portál usnadňující vyhledávání Další kritéria Umět rozpoznat důvěryhodné informace na internetu v oboru psychologie je poměrně obtížné. Při analýze stránek je doporučováno položit si pět otázek: KDO je autor? O ČEM píše? KDE, na čí adrese je sdělení vystaveno? KDY bylo sdělení vystaveno? PROČ, co je cílem vystavení? Dále je vhodné posoudit design stránek a využít externích zdrojů, nejlépe autorizovaných

8 II. Studie Obsah Úvod Úskalí a přínosy internetu Důvěryhodnost informací Vymezení pojmu důvěryhodnost informací Důvěra občanů ČR v internet Posuzování důvěryhodnosti Model Wathenové a Burkellové Teorie nápadnost interpretace Indikátory důvěryhodnosti Ohrožení důvěryhodnosti informací na internetu Ověřování informací Wikipedie jako rozporuplný příklad Doporučení pro tvůrce hesel v české Wikipedii Co je vlastní výzkum? Primární a sekundární zdroj informací Respektovaný zdroj Platformy wiki pro psychologii Jak ověřovat informace na internetu v oboru psychologie Další kritéria Design a grafika Externí zdroje Závěrečné zhodnocení...26 Použité zdroje:...27 Seznam obrázků

9 Úvod Internet a informace slova z nejčastěji skloňovaných na přelomu 2. a 3. tisíciletí. Tato práce se na základě vybraných prozkoumaných zdrojů zabývá jednou z vlastností informace - její důvěryhodností. Informaci tu zasazujeme do digitálního prostředí sítě Internetu, kde je její důvěryhodnost nejvíce ohrožena. 1 Úskalí a přínosy internetu 001 Od devadesátých let minulého století je patrný masivní rozvoj Internetu. Na přelomu tisíciletí se uváděla až jedna miliarda vystavených informací a toto číslo stále vzrůstá. O Internetu se hovoří jako o globální informační síti, o světě jako o globální vesnici, o současné době jako o postindustriální éře - informační společnosti. Kritičtí myslitelé se tážou, zda zaujetí pro internet nezastírá reálnou situaci, kdy statistiky uváděly v roce 2000 přibližně čtvrt miliardy uživatelů internetu, z toho zhruba polovina mluvících anglicky a další čtvrtina některým z dalších evropských jazyků (v březnu 2007 využívá internet 1,1 miliarda lidí z celkového počtu 6,5 miliardy na světě 1 ). I přes tento nárůst je otázka digital divide stále aktuální. Rozvoj internetu je podmíněn vyspělostí informační infrastruktury v jednotlivých zemích (podstatnou veličinou je např. telehustota - počet telefonních linek na sto obyvatel, další technologickou možností je rozšiřování bezdrátových sítí) /4/. 002 Hovoří se o dvou pologlobálních vesnicích - zatímco v té první se diskutuje o přenosových rychlostech, ve druhé se ve stejné době řeší problém s nedostatkem potravin a pitné vody, neřkuli přímé ozbrojené konflikty. Není zcela zřejmé, zda si obě části budou schopny porozumět a spolupracovat. Pohlédneme-li na věc z optimističtějšího úhlu, lze se domnívat, že rozvoj informační infrastruktury a internetu přitáhne obchodníky a investory, s nimi bude přibývat pracovních příležitostí a životní úroveň v regionu pak vzroste /4/. 003 Pesimističtější úhel pohledu vidí internet jako činitel rozdělující lidstvo - do dvou stále se vzájemně vzdalujících světů. Studie, prováděné v rámci EU, ukazují sice souvislost ekonomického rozvoje chudších oblastí s předcházejícími investicemi do informační infrastruktury. Nicméně, ukazuje se také, že takový rozvoj není nutně rovnoměrný - např. nově vzniklá pracovní místa nemusí být akceptovatelná pro stávající nezaměstnané. Tyto změny musí doprovázet investice do vzdělávání, do sociální politiky /4/. 9 1 Zdroj: Internet World Stats. Usage and Population Statistics. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW:

10 004 Varujícím momentem je v některých souvislostech prostředí internetu, obecně nazývané kyberprostor (cyberspace). Pro řadu lidí, zvláště dětí a dospívající mládeže, se může internet stát lákadlem odvracející jejich pozornost od reality skutečné do reality virtuální. Např. od poloviny 90. let je uváděn v amerických školách syndrom závislosti na internetu /4/. 005 Průběžně zveřejňované výsledky celosvětového výzkumu World Internet Project (organizovaného Centrem pro digitální budoucnost - Center for the Digital Future, např. z hlediska sociálního nevyznívají pesimisticky. V r se ukázalo, že internet měl minimální nebo žádný vliv na množství času tráveného s rodinou nebo přáteli, spaním, cvičením nebo zájmy. Jediným ohroženým je televize. Dokonce se ukázalo, že uživatelé internetu jsou často sociálně aktivnější než jeho neuživatelé. Díky u a instant messaging aplikacím se internet také stává nástrojem pro navazování vztahů, uživatelé internetu komunikují s ostatními spíše více, ne méně než jeho neuživatelé /10/. 006 Na internetu se formuje svébytná kyberkultura obývaná těmi, pro které se internet stal dominantní sférou života. Na internetu existují virtuální komunity, vzniklé z online interaktivních her, jiné směry kyberkultury jsou spjaty s anarchismem - např. hackeři, či hnutí nejrůznějších autonomních zón. Kyberkultura se tak vědomě odtrhává od reálného světa, příkladem je Deklarace nezávislosti kyberspace (John Barlow). Problémem se mohou jevit právní i etické otázky provozu samotného internetu. Nesnadno je řešitelná otázka ochrany autorských práv, diskuse vyvolávají snahy o cenzurování. Zjistilo se však, že kyberspolečenství je schopno částečně proti některým negativním jevům na internetu samo bojovat - organizace soustřeďující se na boj proti spammerům - firmám zahlcujícím síť nevyžádanou inzercí /4/. 007 Výrazným přínosem internetu je vyšší míra vlivu veřejnosti na státní správu. Internet se stává médiem, na němž orgány státní správy a samosprávy povinně publikují netajné projednávané materiály, které jsou takto k dispozici občanům. Ti pak mohou zpětně reagovat /4/. 2 Důvěryhodnost informací 008 Jednou ze stěžejních otázek při využívání informací na internetu je jejich důvěryhodnost, tj. zda jsou objektivně správné a pravdivé. V tomto prostředí je totiž 10

11 identifikace chybné informace poměrně obtížná a pojem důvěryhodnost zde získává ještě větší význam. To, že informační zdroj obsahuje chybnou informaci, nemusí nutně znamenat problém, pokud jsou uživatelé schopni tyto informace odlišit. Je třeba si uvědomit, že téměř každý může vytvořit svou webovou prezentaci, navíc zcela anonymně nebo dokonce s cizí identitou. Motivace pro vytváření webových sídel je různá (např. zábava, komerční zájmy, ale i podvody). Rozhodnutí o důvěryhodnosti informací je potom poměrně náročné /13/. 009 Problémem je také relativní uzavřenost systému. Při posuzování důvěryhodnosti webového sídla často spoléháme na jiná sídla, sledování ostatních sídel, ze kterých vedou na námi posuzované sídlo hypertextové odkazy (a také sídel, na která vedou odkazy z námi posuzovaného sídla) vytváří možnost pro posouzení důvěryhodnosti. Pokud však nemáme nějaký nezávislý základ pro hodnocení (jiný zdroj než internet, naše předchozí znalosti), existují zde dvě nebezpečí. Jednak se můžeme pohybovat v uzavřeném kruhu, jednak můžeme jeden nekvalitní zdroj posoudit pomocí jiného nekvalitního zdroje. Se závislostí zdrojů se setkáme i u sídel, která odkazy propojena nejsou. Shodují-li se dva nebo více zdrojů, nemusí to ještě znamenat, že je informace důvěryhodná. Zkopírovat stejnou informaci na několik různých webových sídel je velmi jednoduché /13/. 2.1 Vymezení pojmu důvěryhodnost informací 010 Důvěryhodnost informací je složitý pojem. Sledujeme vzájemný vztah mezi charakteristikou zdroje, sdělením a příjemcem. Je tu úzká souvislost se spolehlivostí, přesností, autoritou a kvalitou a je od nich téměř neoddělitelná. Otázka atributů důvěryhodné informace byla studována různými disciplínami, včetně psychologie, filosofie, sociologie a marketingu. Informační věda zkoumá častěji způsoby, jak hodnotit kvalitu informace než jak hodnotit její důvěryhodnost. Pozornost je věnována vlastnostem informací, které důvěryhodnost přesahují (např. relevance). Nicméně i tady je důvěryhodnost podmínkou kvality informačních zdrojů. Důvěryhodnost vnímáme jako kvalitativní vlastnost. Vnímání důvěryhodnosti spočívá v současném vnímání více dimenzí. Naprostou většinou výzkumníků jsou uváděny dvě klíčové složky důvěryhodnosti věrohodnost a odbornost /13/. 011 K věrohodnosti jsou řazeny: nezaujatost, nestrannost, nepředpojatost, objektivnost, pravdivost, spolehlivost, správnost, platnost, čestnost, poctivost. K odbornosti a odborné způsobilosti pak: zkušenost, praxe, inteligence, význam, vliv, působivost, informovanost, erudice /13/. 11

12 012 Jsou vymezeny čtyři typy důvěryhodnosti: 1) vycházející z obecných předpokladů vnímajícího, z domněnek a stereotypů v dané kultuře: např. typ domény, počet zobrazení na počitadle, frekvence aktualizace 2) vycházející z informací získaných od třetí strany: např. ocenění neziskového spotřebitelského magazínu, rada osobní lékaře, přítele, odkaz z autoritativního webového sídla 3) vycházející pouze z vzhledu: např. profesionální design webové stránky, přítomnost citací 4) vycházející z přímé zkušenosti: např. snadná navigace, funkční odkazy, přiměřeně rychlé načítání, rychlé získání odpovědi na otázku, informace získané v minulosti se ukázaly jako bezchybné a vyvážené /13/. 2.2 Důvěra občanů ČR v internet 013 Věří lidi internetu? Považují informace z internetu za spolehlivé, důvěryhodné a správné? Na tuto otázku se se pokouší odpovědět článek, kde jsou prezentovány některé výsledky z dat výzkumu World Internet Project the Czech Republic, který proběhl v září Respondenti ve výzkumu odpovídali na následující otázku: Kolik informací na internetu je podle Vašeho názoru skutečně spolehlivých, důvěryhodných a správných? Otázka byla předepsána v mezinárodní metodologii World Internet Project, zajímavé bude později srovnání s dalšími zeměmi. Důležité je, že na tuto otázku odpovídali jak uživatelé, tak i neuživatelé internetu. Frekvence odpovědí na zmíněnou otázku ukazuje následující graf: Obr. 1 Frekvence odpovědí (převzato z /11/) 12

13 28% respondentů uvedlo, že neví, kolik informací na internetu je spolehlivých, důvěryhodných a správných, po 1% respondentů se objevilo na obou extrémech všechny či žádné informace nejsou důvěryhodné. 31% si myslí, že všechny, 28% že polovina /11/. 014 Velké rozdíly v názoru na důvěryhodnost informací se ukázaly mezi uživateli a neuživateli internetu 48% neuživatelů internetu uvádí že neví, jaké informace jsou, oproti pouze 9% uživatelů. Následující graf pak ukazuje rozdíly mezi uživateli a neuživateli z hlediska hodnocení důvěryhodnosti informací, lidé co neví byli z analýzy vynecháni. Obr. 2 Rozdělení na uživatele a neuživatele internetu (převzato z /11/) 015 Je vidět, jak neuživatelé internetu výrazně méně věří důvěryhodnosti a spolehlivosti informací, 31% neuživatelů uvádí, že malá část je spolehlivá, zatímco jen 4% uživatelů uvádí totéž. Je možné, že část lidí si internet nechce pořídit právě díky nízké důvěře v informace na něm /11/. 2.3 Posuzování důvěryhodnosti Model Wathenové a Burkellové 016 Model Wathenové a Burkellové pro posuzování důvěryhodnosti online informací předpokládá několik kroků. Uživatel nejprve zhodnotí vzhled webové prezentace a její uživatelskou přívětivost a teprve potom dochází k hodnocení obsahu sdělení. Proces je zakončen vzájemným působením formy prezentace, jejího obsahu a kontextu uživatele. Model posuzování důvěryhodnosti online informací uživatelem je představen takto: Při hodnocení z hlediska formy si klade uživatel otázku: Vypadá tato prezentace 13

14 profesionálně? Tato úvaha zahrnuje vzhled, tj. užité barvy, grafika, písmo, případně pravopisné chyby a překlepy. Dále se ptá: Mohu rychle a snadno získat potřebné informaci? Toto zahrnuje posouzení uživatelské přívětivosti a organizaci informací (tj. snadná navigace, srozumitelná menu, žádné slepé uličky nebo smyčky, interaktivita, rychlost načítání stránek, možnost výběru úrovně podrobnosti) /13/. 017 Při hodnocení obsahu se táže: Když prezentace obsahuje požadované informace, budu jim věřit? Posuzuje zdroj (tj. odbornost, věrohodnost, předchozí zkušenosti, doporučení z jiných důvěryhodných zdrojů, doklady o vzdělání, akademické hodnosti, podobné názory jako uživatel) a sdělení (tj. obsah, významnost, aktuálnost, správnost, přizpůsobení potřebám uživatele). Další možné otázky: Je informace v souladu s mými předchozími znalostmi? Jak nutně informaci potřebuji? Jak se vyznám v tématu? Je snadné použít informaci v dané situaci? /13/ Teorie nápadnost interpretace 018 Foggova Teorie nápadnost interpretace je výsledkem čtyřletého kvantitativního výzkumu důvěryhodnosti na Stanford s Persuasive Technology Lab. Předpokládá, že si uživatelé při hodnocení důvěryhodnosti nejprve všímají elementů webové prezentace a pak si o nich udělají úsudek. Chybí-li jedna z těchto klíčových složek, uživatel důvěryhodnost nehodnotí. Ve většině případů si uživatel rychle všimne jednotlivých elementů, obvykle je postupně a podvědomě zhodnotí a tím dospěje k celkovému názoru /13/. 019 Klíčové složky této teorie jsou: 1) Nápadnost - pravděpodobnost, že si uživatel všimne elementu webové prezentace. Faktory ovlivňující nápadnost: 1. angažovanost uživatele (motivace a schopnost prozkoumat obsah prezentace) 2. téma prezentace 3. úkol uživatele (vyhledávání informací, provádění transakce) 4. zkušenosti uživatele (začátečník vs. expert na danou problematiku) 5. individuální rozdíly (individuální touha po poznání, styl práce s informacemi, úroveň gramotnosti) /13/. 14

15 020 2) Interpretace - úsudek uživatele o vnímaném elementu, tj. hodnocení dobrý nebo špatný např. nefunkční odkazy mohou být považovány za známku nedbalosti při tvorbě prezentace, ta je pak vnímána jako méně důvěryhodná. Faktory ovlivňující interpretaci: 1. předpoklady a domněnky uživatele (kultura, minulé zkušenosti) 2. dovednosti / znalosti uživatele (orientace v dané problematice) 3. kontext (prostředí, očekávání uživatele, situace, úkol) /13/. 021 Výše zmíněné tedy ovlivňuje důvěryhodnost webových sídel. Jejich rysy, které lidé považují za indikátory důvěryhodnosti, se však nemusí nutně shodovat s rysy, které indikátory důvěryhodnosti opravdu jsou. Jsou spíše pomocí autorům webových sídel při přesvědčování svého publika /13/. 2.4 Indikátory důvěryhodnosti 022 Na internetu byla již publikována pravidla pro hodnocení webových prezentací, používající indikátory důvěryhodnosti korelující s důvěryhodností. Webové sídlo, které má indikátor důvěryhodnosti, musí obsahovat správné informace s větší pravděpodobností než sídlo, které tento indikátor nevykazuje /13/. Bylo zjištěno, že např. sídlo se správnými informacemi o lidském zdraví obsahuje s třikrát větší pravděpodobností logo HONcode než sídlo s nesprávnými informacemi. HON Code of Conduct je garance nevládní mezinárodní organizace Zdraví na síti (Health On the Net), založené v červenci 2002 jako poradní orgán OSN. Stránky, které chtějí vystavovat logo HONcode, musí dodržet zásady pro důvěryhodnost poskytovaných zdravotních informací na stránkách o medicíně a o zdraví (HONcode for medical and health Web sites). V češtině jsou dostupné na adrese /5/. 023 Řada publikovaných pravidel pro hodnocení informací však není založena na empirických datech, ale na názorech expertů. Není pak jasné, zda rysy webových sídel, o kterých si tito experti myslí, že jsou indikátory důvěryhodnosti, s důvěryhodností opravdu korelují. Uživatelé také musí těmto indikátorům důvěryhodnosti správnou mírou důvěřovat, jinak zůstávají stále příliš důvěřiví nebo skeptičtí. Publikovaná kritéria nejsou založena na empirických datech, nelze tedy uživatelům říci, jakou míru důvěry mohou k jednotlivým indikátorům mít. Indikátor důvěryhodnosti by měl být také obtížněji padělatelný. Technika 15

16 hodnocení důvěryhodnosti je však známa hodnotícím i hodnoceným, webová sídla s nesprávnými informacemi mohou být tedy navržena také tak, aby vypadala jako důvěryhodná /13/. 3 Ohrožení důvěryhodnosti informací na internetu 024 Informace vzniká v primárním zdroji, jehož snahou je převést do zvoleného jazyka věrnou podobu myšlenky, představy. Informace se přenáší, zpracovává a výsledek je pak předán buď příjemci - uživateli, konzumentovi informací nebo dalšímu řetězci. Takový řetězec však již nezpracovává informaci o předloze, ale pouze informaci o informaci (mluvíme o složeném řetězci ). Informace může být kdekoliv v řetězci úmyslně či neúmyslně napadena - zničena, zkreslena nebo pozměněna chybami, šumy nebo informačním vandalstvím, manipulací. Šum a chyba napadají informaci náhodně, vandalství a manipulace záměrně. Šum je přídavná informace, která vzniká v informačním řetězci nebo v okolním prostředí; má různou intenzitu - od zanedbatelné až po vysokou, která zcela překryje žádanou informaci. Zdrojem chyb je technika nebo lidský činitel. Každý z těchto jevů může být technický (napadá formu informace) nebo sémantický (napadá obsah). Zlovolné ničení a pozměňování informace je vandalství (napadá formu) nebo manipulace (napadá obsah). Změna ve formě informace je někdy schopna ovlivnit i obsah, např. elementární záměna znaku může nejen zkreslit informaci, ale dodat jí i falešný význam /1/. 025 Příklady různých napadení informací v informačním systému mohou být: 1) Chyba: technická: překlep, gap na médiu sémantická: zaokrouhlovací chyba, chybná formulace 2) Šum: technický: parazitní signál, bílý šum, poškrábání média sémantický: přeslech, špatné světelné podmínky (video) 3) Vandalismus - zde hovoříme o technickém napadení, tj. softwarový virus, změny cizích dat nebo www stránek. 4) Manipulace - sem patří sémantické napadení, tj. lež, klam, mystifikace, zavádějící formulace /1/. 16

17 026 Uvedené definice a tvrzení platí obecně pro informační systémy a tedy i pro internet, kde lze potkat chyby, šumy, vandalismus i manipulace s informacemi. Na internetu potkáme však i grafomanství, chorobnou bájivost, publikování sektářských nebo jiných ideologií. Takové informace však většinou rozpoznáme. Objektivně pravdivé, nemanipulované informace, na jejichž zveřejňování se vztahuje právo svobody projevu, mohou být návody na výrobu jedů a bomb, pedofilní a sadistická pornografie apod. Zde se již dostáváme do oblasti morálky a etických norem /1/. 3.1 Rizika důvěryhodnosti 027 1) Anonymita zdrojů Webové stránky jsou identifikovány pouze URL adresou. Určit skutečného provozovatele stránky je pro běžného uživatele obtížné. Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv - prakticky zcela beztrestně. Adresa může být zavádějící, neboť každý může registrovat jakoukoliv volnou doménu. Výjimkou je americká.gov, vyhrazená pouze vládním institucím /1/ ) Napadání zdrojů vandaly Zkušenější uživatelé internetu čerpají informace ze stránek známých a prověřených institucí (musí ovšem znát přesnou adresu). Ale ani originální stránky neskýtají záruku, např. v 90. letech pozměnil hacker obsah webu českého ministerstva obrany. Opravdové dezinformace se však obtížně rozpoznávají a nemorální metody mohou být součástí konkurenčního boje /1/ ) Manipulace s informacemi: V internetu je možné provádět různé manipulace: vytvořit www stránku s napodobenou adresou a publikovat zde podvržené údaje, proniknout do cizí www stránky a provést tam zjevné či skryté změny, vytvořit vlastní stránku s atraktivní adresou a prezentovat tam pseudoinformace (nepravdy, fantasmagorie, mystifikace atd.) /1/ ) Chybějící záruky: Ani originální stránka nemusí uvádět korektní informace. Garance má totiž dvě složky: 17

18 schopnost provozovatele zajistit ochranu proti jakémukoliv napadení (garance důvěryhodnosti), ochotu provozovatele zaručit se za naprostou správnost prezentovaných informací po stránce formální i obsahové (garance spolehlivosti). Ne vždy jsou přítomny obě tyto složky, doporučuje se tedy brát internetové stránky zpravidla jako nezávazný informační zdroj /1/ ) Nemorální informace: Internet umožňuje technickou realizaci anonymní a zcela svobodné produkce a prezentace jakýchkoliv informací. Neexistuje žádná korekce ani cenzura. Některé informace nejsou manipulovány ani zkresleny a přece jsou nežádoucí z hlediska obecné morálky. Důvodem nemorálních aktivit může být scestná ideologie, lidská zloba, ale i nezodpovědná snaha o recesi. Do konfliktu se zde dostávají lidská práva a svoboda informací se zásadami obecné morálky /1/. 032 Důvěryhodnost řetězce může být zajištěna ochranami: Důkladná prevence a detekce chyb, zabezpečené kódy, vhodné algoritmy, kontroly, ověřování, testování, dodržování pracovních postupů atd Používání kvalitní a spolehlivé techniky a její správná obsluha Antivirová ochrana a její důsledná provozní aplikace Použití různých firewallů pro sítě typu internet a intranet /1/. 033 Spolehlivost nezajistíme prostředky informačních technologií. Existují však metody, jak spolehlivost výrazně zvýšit: Cenzura příchozích informací: velmi účinná, avšak nevhodná v demokratické společnosti; místo ní zavádíme ověření a případnou korekci příchozích informací. Cenzura odchozích informací (nutná u neanonymních zdrojů, které dbají na své dobré jméno). Legislativa (zákony a předpisy včetně kontroly jejich dodržování a případných postihů). Udržení přesnosti jazyka s využitím teoretických poznatků, techniky i software. Uplatňování netikety (síťové etikety), výchova tvůrců, provozovatelů i konzumentů /1/. 18

19 4 Ověřování informací 034 Prostředí internetu a zejména World Wide Web přinesl revoluci do stávajícího systému publikování, každý, kdo má počítač a připojení k veřejné datové síti, zvládne jednoduché publikování. Internet není nikým vlastněn a zároveň není nikým kontrolován. Neustále roste počet dokumentů, každý den přibližně o sedm a půl milionů dokumentů a celkový počet dokumentů je odhadován kolem dvou a půl miliard dokumentů. Negativním rysem tohoto prostředí je nestabilita zdrojů. Dokumenty rychle vznikají i zanikají, požadavek na zpětné dohledání je často nerealizovatelný /3/. 035 Stránky se od sebe svojí důvěryhodností liší. Přibližné rozdělení do kategorií je následující: a) matoucí a záměrně falešné informace - takové informace se snaží ovlivnit názory čtenáře. Stránky mohou vypadat velmi věrohodně a jejich odhalení závisí především na zjištění jejich autora a na analýze objektivity a přesnosti. Jde často o různé propagandistické texty, které nemusí podávat přímo lživé informace, ale podávají informace účelově zkreslené /3/. 036 b) neautorizovaná informace - tento typ informací se na webovských stránkách vyskytuje nejčastěji. Jedná se zde o dvě možné varianty: 1. Informace, jejíž zdroj není uveden - tj. nedodržení citační etiky. Tato neřest se týká vlastního citování použitých zdrojů i odkazů - linků na webové stránky. Ze stránek tohoto typu není často jasné, zda autor předkládá své vlastní tvrzení, nebo zda pouze kopíruje cizí text. Styl textu může být různorodý, hranice mezi necitováním a plagiátorstvím je již nepatrná. 2. Informace typu pověsti (angl. rumour, hoax) - jde o neověřené tvrzení nebo informaci, která je rozšířena a dále předávána bez ověření pravdivosti. Informace tohoto druhu se šíří především v ech a na webových stránkách. Jde o různé neověřené zprávy (např. upozornění na nové, ničivé viry), které jsou fámami a pro které se již vžil anglický termín hoax /3/. 037 c) autorizovaná informace - taková informace jasně uvádí svůj zdroj a zároveň je jasný i důvod, proč je tato informace publikována. Autorizované zdroje nacházíme v univerzitním prostředí nebo v oblasti státní správy. Je zřetelné jasně deklarované autorství, kontakt, stránka domovské univerzity, kde autor vyučuje a také původ použitých zdrojů /3/. 19

20 5 Wikipedie jako rozporuplný příklad 038 Wikipedie (kombinace slov wiki a encyklopedie) je dnes již známá online encyklopedie. Má dvě přednosti: je zdarma a může do ní přispívat, kdo chce. Každý může vytvářet hesla a zpřístupňovat je ostatním uživatelům. Wikipedie se tak rozrůstá rychlým tempem a postupně plní předsevzetí svých autorů. Tedy, stává se nejrozsáhlejší databází znalostí na internetu, je dostupná a nezávislá. Znalosti do ní přibývají tak, jak je uživatelé vytvářejí a ne podle toho, jak vydavatel naplánuje evoluční cyklus jejího produktu. Není závislá na počtu abonentů, protože žádné platící nemá, neřídí se úspěšností papírové edice. Nemá za sebou žádnou tradici, jíž se může zaštítit Britannica nebo Otto, a přesto uživatelé posílají dobrovolně finanční příspěvky. Existují studie, které dokladují, že přesnost této encyklopedie je poměrně vysoká, a existují weby, které její části kopírují podobně, jako se používají obrázky a mapy z Google Maps /2/. 039 Dá se Wikipedii věřit? Lze se domnívat, že odpověď na tuto otázku není ve výsledku nějakého výzkumu, který Wikipedii porovná s x dalšími zdroji, ale někde jinde. Totiž v individuální ochotě uživatele akceptovat něco, nad čím neexistuje de facto žádná oficiální kontrola. Je třeba si uvědomit, že Wikipedia je soubor mnoha článků od různých a nesourodých autorů, a její využívání vyžaduje patřičnou dávku kritického myšlení. Kdo však potřebuje vést, poradit, ukázat cestu a mít jistotu, že všechno, co použije, je zkontrolováno, prohlédnuto a má to razítko bezpečné, nechť si předplatí spíše komerční encyklopedii /2/. 5.1 Doporučení pro tvůrce hesel v české Wikipedii 040 Články Wikipedie nesmí obsahovat žádné dosud nepublikované teorie, data, sdělení, pojmy, argumenty nebo myšlenky ani žádné analýzy nebo syntézy již publikovaných dat, sdělení, teorií, argumentů nebo myšlenek. (Za syntézu se nepovažuje shromažďování a uspořádávání informací ze zdrojů.) Wikipedie tedy není místem pro vlastní výzkum. Jediným způsobem, jakým lze dokázat, že neprovádíte žádný vlastní výzkum, je důsledná ověřitelnost všech důležitých informací v obsahu článku z důvěryhodných zdrojů /14/. 041 Pravidlo, které zakazuje vlastní výzkum, je jedním z tří základních pravidel vytváření článků Wikipedie. Další dvě pravidla jsou Nezaujatý úhel pohledu a Ověřitelnost. Dodržování těchto pravidel má zásadní vliv na kvalitu materiálů, které jsou akceptovány v hlavním jmenném prostoru Wikipedie. Tato pravidla by ale neměla být interpretována odděleně, ale měla by být chápána jako kompaktní celek /14/. 20

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Ústav Informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Mgr. Karolína Kučerová Praha, červen 2004

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Pokročilé metody vědecké práce

Pokročilé metody vědecké práce Pokročilé metody vědecké práce Ilustrace: Umělecká fotografie voskového obrazu Platýz (Brixí 2010) Zdeněk Molnár Stanislava Mildeová Hana Řezanková Radim Brixí Jaroslav Kalina POKROČILÉ METODY VĚDECKÉ

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více