Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie"

Transkript

1 Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie Studijně rozborová práce Zpracovatel: Jindřiška Kotrlová Praha, duben 2007

2 Předkládaná studijně rozborová práce byla vypracována jako závěrečná práce pro předmět Rešeršní strategie a vyspělé metody informační podpory vědy, zimní semestr 2006/2007. Práce byla vypracována na základě metodických a formálních požadavků uvedených v knize Dušana Válka, Studijně rozborová činnost ve VTEI, UVTEI, Jindřiška Kotrlová, 2007 Použití celého textu i jeho částí je možné za podmínky citování zdroje v souladu s platnými normami v oblasti citování (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2).

3 Předmluva Práce se zabývá se problematikou důvěryhodnosti informací na internetu se zvláštním zaměřením na obor psychologie. Může sloužit jako jeden z podkladů pro předmět Informatika na středních školách a studentům psychologie. Jsou stručně zmíněna úskalí a přínosy internetu, je vymezen pojem důvěryhodnost informací, možnosti posuzování. Je zmíněno, jakým způsobem může být důvěryhodnost informace na internetu ohrožena a jak ji lze ověřovat. Jako příklad zdroje s různými atributy je uvedena Wikipedie. Poslední kapitoly se zaměřují na důvěryhodnost informací v internetu v oboru psychologie, model je obecnější a využitelný i pro jiný vědní obor. Ke zpracování byly použity články a texty z webovských sídel. 3

4 I. Souhrn Obsah 1. Úskalí a přínosy internetu Důvěryhodnost informací Posuzování důvěryhodnosti, indikátory Ohrožení důvěryhodnosti Ověřování informací Příklad Wikipedie Další kritéria...7 4

5 1. Úskalí a přínosy internetu Internet jako fenomén přelomu tisíciletí zasahuje stále více do života běžných občanů. Vystavené informace a služby však nejsou dostupné stejnou měrou. Snahy o rozvoj telekomunikačních sítí mohou přinášet ekonomický rozvoj regionů, musí být ale doprovázeny dalšími opatřeními. Odborníci varují, že internet může vyvolávat závislost, průzkum World Internet Project (2003) toto neprokázal. Hovoří se o kyberkultuře a virtuálních komunitách. V souvislosti se zákony práv na informace je konstatován vyšší vliv občana na řízení státní správy

6 2. Důvěryhodnost informací Na internetu je identifikace chybné informace poměrně obtížná. Systém je relativně uzavřený, informace se navzájem kopírují. Důvěryhodnost informací je podmínkou kvality zdrojů. Vnímání důvěryhodnosti spočívá v současném vnímání více dimenzí. Jsou uváděny dvě klíčové složky: věrohodnost a odbornost. Vymezují se čtyři typy důvěryhodnosti: 1) obecné předpoklady vnímajícího 2) informace třetí strany 3) posouzení vzhledu 4) přímá zkušenost V roce 2005 proběhla na území ČR česká část výzkumu World Internet Project. Jedna z otázek se týkala důvěry respondentů v informace z internetu. Velké rozdíly se ukázaly mezi uživateli a neuživateli internetu, důvěra neuživatelů byla výrazně nižší Posuzování důvěryhodnosti, indikátory Chování uživatele při posuzování důvěryhodností se zkoumá v modelu Wathenové a Burkellové. Nejprve je hodnocen vzhled webové stránky, uživatelská přívětivost a teprve poté obsah. Teorie "nápadnost - interpertace" Fogga předpokládá, že uživatel si všímá určitých jednotlivých prvků webové prezentace a postupně je zhodnotí a tím dospěje k celkovému názoru. Indikátory důvěryhodnosti stanovené odborníky se nemusí nutně shodovat s tím, podle čeho se uživatel opravdu rozhoduje. Mezi indikátory důvěryhodnosti mohou patřit garance a certifikáty, např. HONcode organizace Health On the Net pro stránky s medicínskou tématikou. Indikátory důvěryhodnosti mohou být i zneužity pro dezinformace Ohrožení důvěryhodnosti Informace je komunikována a cestou k příjemci může být napadena chybami, šumy, manipulací aj. Zdrojem těchto napadení je technika nebo člověk. Technický jev napadá formu informace, sémantický jev napadá obsah. Změna ve formě může ovlivnit obsah. Rizikem pro důvěryhodnost informace je anonymita zdrojů, napadání zdrojů vandaly, manipulace s informacemi, neexistence záruk. Na internetu lze potkat i informace nežádoucí z hlediska obecné morálky

7 Existují způsoby, jak zvýšit důvěryhodnost a spolehlivost informací na internetu: technické a metodické ochrany, ověřování a korekce, legislativa, dodržování síťové etikety. 5. Ověřování informací Ověřovat informace je zásadní, neboť chybí kontrolní autorita při publikování na internetu a objem dat neustále roste. Informace lze rozdělovat podle důvěryhodnosti na 1) seriózní (je znám, autor, zdroj, reference, důvod publikování atd.), 2) neautorizované, u nichž není znám původ, 3) poplašné či úmyslně nepravdivé zprávy (tzv. hoax) a 4) karikující. Kritéria pro posuzování důvěryhodnosti informací: 1) vnitřní konzistence (obsahové zaměření, autorství, umístění - týká se především serverů umožňující bezplatné zveřejnění stránek, objektivita, aktuálnost atd.) a 2) ověření externími nástroji (slovníky, citační analýza) Příklad Wikipedie Jedním z příkladů důsledku nezávislého publikování na internetu je online encyklopedie Wikipedie. Přispěvatelem může být každý, kdo zvládne několik málo technických dovedností. Využívání tohoto dnes již bohatého informačního zdroje však vyžaduje kritické myšlení. Publikování ve Wikipedii má pravidla nazvaná Žádný vlastní výzkum, Nezaujatý úhel pohledu a Ověřitelnost. Cílem je nabídnout již publikovaná data, aniž je zkoumána jejich správnost. V přebírání informací by měly být přednostně používány respektované zdroje. Na platformě wiki je provozována The Psychology Wiki (http://psychology.wikia.com/) a PsychWiki (http://www.psychwiki.com/). Velké množství podstránek věnovaných psychologii je vytvořeno v původním projektu Wikipedie a to jak v anglické, tak v české verzi. V anglické verzi najdeme oborový portál usnadňující vyhledávání Další kritéria Umět rozpoznat důvěryhodné informace na internetu v oboru psychologie je poměrně obtížné. Při analýze stránek je doporučováno položit si pět otázek: KDO je autor? O ČEM píše? KDE, na čí adrese je sdělení vystaveno? KDY bylo sdělení vystaveno? PROČ, co je cílem vystavení? Dále je vhodné posoudit design stránek a využít externích zdrojů, nejlépe autorizovaných

8 II. Studie Obsah Úvod Úskalí a přínosy internetu Důvěryhodnost informací Vymezení pojmu důvěryhodnost informací Důvěra občanů ČR v internet Posuzování důvěryhodnosti Model Wathenové a Burkellové Teorie nápadnost interpretace Indikátory důvěryhodnosti Ohrožení důvěryhodnosti informací na internetu Ověřování informací Wikipedie jako rozporuplný příklad Doporučení pro tvůrce hesel v české Wikipedii Co je vlastní výzkum? Primární a sekundární zdroj informací Respektovaný zdroj Platformy wiki pro psychologii Jak ověřovat informace na internetu v oboru psychologie Další kritéria Design a grafika Externí zdroje Závěrečné zhodnocení...26 Použité zdroje:...27 Seznam obrázků

9 Úvod Internet a informace slova z nejčastěji skloňovaných na přelomu 2. a 3. tisíciletí. Tato práce se na základě vybraných prozkoumaných zdrojů zabývá jednou z vlastností informace - její důvěryhodností. Informaci tu zasazujeme do digitálního prostředí sítě Internetu, kde je její důvěryhodnost nejvíce ohrožena. 1 Úskalí a přínosy internetu 001 Od devadesátých let minulého století je patrný masivní rozvoj Internetu. Na přelomu tisíciletí se uváděla až jedna miliarda vystavených informací a toto číslo stále vzrůstá. O Internetu se hovoří jako o globální informační síti, o světě jako o globální vesnici, o současné době jako o postindustriální éře - informační společnosti. Kritičtí myslitelé se tážou, zda zaujetí pro internet nezastírá reálnou situaci, kdy statistiky uváděly v roce 2000 přibližně čtvrt miliardy uživatelů internetu, z toho zhruba polovina mluvících anglicky a další čtvrtina některým z dalších evropských jazyků (v březnu 2007 využívá internet 1,1 miliarda lidí z celkového počtu 6,5 miliardy na světě 1 ). I přes tento nárůst je otázka digital divide stále aktuální. Rozvoj internetu je podmíněn vyspělostí informační infrastruktury v jednotlivých zemích (podstatnou veličinou je např. telehustota - počet telefonních linek na sto obyvatel, další technologickou možností je rozšiřování bezdrátových sítí) /4/. 002 Hovoří se o dvou pologlobálních vesnicích - zatímco v té první se diskutuje o přenosových rychlostech, ve druhé se ve stejné době řeší problém s nedostatkem potravin a pitné vody, neřkuli přímé ozbrojené konflikty. Není zcela zřejmé, zda si obě části budou schopny porozumět a spolupracovat. Pohlédneme-li na věc z optimističtějšího úhlu, lze se domnívat, že rozvoj informační infrastruktury a internetu přitáhne obchodníky a investory, s nimi bude přibývat pracovních příležitostí a životní úroveň v regionu pak vzroste /4/. 003 Pesimističtější úhel pohledu vidí internet jako činitel rozdělující lidstvo - do dvou stále se vzájemně vzdalujících světů. Studie, prováděné v rámci EU, ukazují sice souvislost ekonomického rozvoje chudších oblastí s předcházejícími investicemi do informační infrastruktury. Nicméně, ukazuje se také, že takový rozvoj není nutně rovnoměrný - např. nově vzniklá pracovní místa nemusí být akceptovatelná pro stávající nezaměstnané. Tyto změny musí doprovázet investice do vzdělávání, do sociální politiky /4/. 9 1 Zdroj: Internet World Stats. Usage and Population Statistics. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW:

10 004 Varujícím momentem je v některých souvislostech prostředí internetu, obecně nazývané kyberprostor (cyberspace). Pro řadu lidí, zvláště dětí a dospívající mládeže, se může internet stát lákadlem odvracející jejich pozornost od reality skutečné do reality virtuální. Např. od poloviny 90. let je uváděn v amerických školách syndrom závislosti na internetu /4/. 005 Průběžně zveřejňované výsledky celosvětového výzkumu World Internet Project (organizovaného Centrem pro digitální budoucnost - Center for the Digital Future, např. z hlediska sociálního nevyznívají pesimisticky. V r se ukázalo, že internet měl minimální nebo žádný vliv na množství času tráveného s rodinou nebo přáteli, spaním, cvičením nebo zájmy. Jediným ohroženým je televize. Dokonce se ukázalo, že uživatelé internetu jsou často sociálně aktivnější než jeho neuživatelé. Díky u a instant messaging aplikacím se internet také stává nástrojem pro navazování vztahů, uživatelé internetu komunikují s ostatními spíše více, ne méně než jeho neuživatelé /10/. 006 Na internetu se formuje svébytná kyberkultura obývaná těmi, pro které se internet stal dominantní sférou života. Na internetu existují virtuální komunity, vzniklé z online interaktivních her, jiné směry kyberkultury jsou spjaty s anarchismem - např. hackeři, či hnutí nejrůznějších autonomních zón. Kyberkultura se tak vědomě odtrhává od reálného světa, příkladem je Deklarace nezávislosti kyberspace (John Barlow). Problémem se mohou jevit právní i etické otázky provozu samotného internetu. Nesnadno je řešitelná otázka ochrany autorských práv, diskuse vyvolávají snahy o cenzurování. Zjistilo se však, že kyberspolečenství je schopno částečně proti některým negativním jevům na internetu samo bojovat - organizace soustřeďující se na boj proti spammerům - firmám zahlcujícím síť nevyžádanou inzercí /4/. 007 Výrazným přínosem internetu je vyšší míra vlivu veřejnosti na státní správu. Internet se stává médiem, na němž orgány státní správy a samosprávy povinně publikují netajné projednávané materiály, které jsou takto k dispozici občanům. Ti pak mohou zpětně reagovat /4/. 2 Důvěryhodnost informací 008 Jednou ze stěžejních otázek při využívání informací na internetu je jejich důvěryhodnost, tj. zda jsou objektivně správné a pravdivé. V tomto prostředí je totiž 10

11 identifikace chybné informace poměrně obtížná a pojem důvěryhodnost zde získává ještě větší význam. To, že informační zdroj obsahuje chybnou informaci, nemusí nutně znamenat problém, pokud jsou uživatelé schopni tyto informace odlišit. Je třeba si uvědomit, že téměř každý může vytvořit svou webovou prezentaci, navíc zcela anonymně nebo dokonce s cizí identitou. Motivace pro vytváření webových sídel je různá (např. zábava, komerční zájmy, ale i podvody). Rozhodnutí o důvěryhodnosti informací je potom poměrně náročné /13/. 009 Problémem je také relativní uzavřenost systému. Při posuzování důvěryhodnosti webového sídla často spoléháme na jiná sídla, sledování ostatních sídel, ze kterých vedou na námi posuzované sídlo hypertextové odkazy (a také sídel, na která vedou odkazy z námi posuzovaného sídla) vytváří možnost pro posouzení důvěryhodnosti. Pokud však nemáme nějaký nezávislý základ pro hodnocení (jiný zdroj než internet, naše předchozí znalosti), existují zde dvě nebezpečí. Jednak se můžeme pohybovat v uzavřeném kruhu, jednak můžeme jeden nekvalitní zdroj posoudit pomocí jiného nekvalitního zdroje. Se závislostí zdrojů se setkáme i u sídel, která odkazy propojena nejsou. Shodují-li se dva nebo více zdrojů, nemusí to ještě znamenat, že je informace důvěryhodná. Zkopírovat stejnou informaci na několik různých webových sídel je velmi jednoduché /13/. 2.1 Vymezení pojmu důvěryhodnost informací 010 Důvěryhodnost informací je složitý pojem. Sledujeme vzájemný vztah mezi charakteristikou zdroje, sdělením a příjemcem. Je tu úzká souvislost se spolehlivostí, přesností, autoritou a kvalitou a je od nich téměř neoddělitelná. Otázka atributů důvěryhodné informace byla studována různými disciplínami, včetně psychologie, filosofie, sociologie a marketingu. Informační věda zkoumá častěji způsoby, jak hodnotit kvalitu informace než jak hodnotit její důvěryhodnost. Pozornost je věnována vlastnostem informací, které důvěryhodnost přesahují (např. relevance). Nicméně i tady je důvěryhodnost podmínkou kvality informačních zdrojů. Důvěryhodnost vnímáme jako kvalitativní vlastnost. Vnímání důvěryhodnosti spočívá v současném vnímání více dimenzí. Naprostou většinou výzkumníků jsou uváděny dvě klíčové složky důvěryhodnosti věrohodnost a odbornost /13/. 011 K věrohodnosti jsou řazeny: nezaujatost, nestrannost, nepředpojatost, objektivnost, pravdivost, spolehlivost, správnost, platnost, čestnost, poctivost. K odbornosti a odborné způsobilosti pak: zkušenost, praxe, inteligence, význam, vliv, působivost, informovanost, erudice /13/. 11

12 012 Jsou vymezeny čtyři typy důvěryhodnosti: 1) vycházející z obecných předpokladů vnímajícího, z domněnek a stereotypů v dané kultuře: např. typ domény, počet zobrazení na počitadle, frekvence aktualizace 2) vycházející z informací získaných od třetí strany: např. ocenění neziskového spotřebitelského magazínu, rada osobní lékaře, přítele, odkaz z autoritativního webového sídla 3) vycházející pouze z vzhledu: např. profesionální design webové stránky, přítomnost citací 4) vycházející z přímé zkušenosti: např. snadná navigace, funkční odkazy, přiměřeně rychlé načítání, rychlé získání odpovědi na otázku, informace získané v minulosti se ukázaly jako bezchybné a vyvážené /13/. 2.2 Důvěra občanů ČR v internet 013 Věří lidi internetu? Považují informace z internetu za spolehlivé, důvěryhodné a správné? Na tuto otázku se se pokouší odpovědět článek, kde jsou prezentovány některé výsledky z dat výzkumu World Internet Project the Czech Republic, který proběhl v září Respondenti ve výzkumu odpovídali na následující otázku: Kolik informací na internetu je podle Vašeho názoru skutečně spolehlivých, důvěryhodných a správných? Otázka byla předepsána v mezinárodní metodologii World Internet Project, zajímavé bude později srovnání s dalšími zeměmi. Důležité je, že na tuto otázku odpovídali jak uživatelé, tak i neuživatelé internetu. Frekvence odpovědí na zmíněnou otázku ukazuje následující graf: Obr. 1 Frekvence odpovědí (převzato z /11/) 12

13 28% respondentů uvedlo, že neví, kolik informací na internetu je spolehlivých, důvěryhodných a správných, po 1% respondentů se objevilo na obou extrémech všechny či žádné informace nejsou důvěryhodné. 31% si myslí, že všechny, 28% že polovina /11/. 014 Velké rozdíly v názoru na důvěryhodnost informací se ukázaly mezi uživateli a neuživateli internetu 48% neuživatelů internetu uvádí že neví, jaké informace jsou, oproti pouze 9% uživatelů. Následující graf pak ukazuje rozdíly mezi uživateli a neuživateli z hlediska hodnocení důvěryhodnosti informací, lidé co neví byli z analýzy vynecháni. Obr. 2 Rozdělení na uživatele a neuživatele internetu (převzato z /11/) 015 Je vidět, jak neuživatelé internetu výrazně méně věří důvěryhodnosti a spolehlivosti informací, 31% neuživatelů uvádí, že malá část je spolehlivá, zatímco jen 4% uživatelů uvádí totéž. Je možné, že část lidí si internet nechce pořídit právě díky nízké důvěře v informace na něm /11/. 2.3 Posuzování důvěryhodnosti Model Wathenové a Burkellové 016 Model Wathenové a Burkellové pro posuzování důvěryhodnosti online informací předpokládá několik kroků. Uživatel nejprve zhodnotí vzhled webové prezentace a její uživatelskou přívětivost a teprve potom dochází k hodnocení obsahu sdělení. Proces je zakončen vzájemným působením formy prezentace, jejího obsahu a kontextu uživatele. Model posuzování důvěryhodnosti online informací uživatelem je představen takto: Při hodnocení z hlediska formy si klade uživatel otázku: Vypadá tato prezentace 13

14 profesionálně? Tato úvaha zahrnuje vzhled, tj. užité barvy, grafika, písmo, případně pravopisné chyby a překlepy. Dále se ptá: Mohu rychle a snadno získat potřebné informaci? Toto zahrnuje posouzení uživatelské přívětivosti a organizaci informací (tj. snadná navigace, srozumitelná menu, žádné slepé uličky nebo smyčky, interaktivita, rychlost načítání stránek, možnost výběru úrovně podrobnosti) /13/. 017 Při hodnocení obsahu se táže: Když prezentace obsahuje požadované informace, budu jim věřit? Posuzuje zdroj (tj. odbornost, věrohodnost, předchozí zkušenosti, doporučení z jiných důvěryhodných zdrojů, doklady o vzdělání, akademické hodnosti, podobné názory jako uživatel) a sdělení (tj. obsah, významnost, aktuálnost, správnost, přizpůsobení potřebám uživatele). Další možné otázky: Je informace v souladu s mými předchozími znalostmi? Jak nutně informaci potřebuji? Jak se vyznám v tématu? Je snadné použít informaci v dané situaci? /13/ Teorie nápadnost interpretace 018 Foggova Teorie nápadnost interpretace je výsledkem čtyřletého kvantitativního výzkumu důvěryhodnosti na Stanford s Persuasive Technology Lab. Předpokládá, že si uživatelé při hodnocení důvěryhodnosti nejprve všímají elementů webové prezentace a pak si o nich udělají úsudek. Chybí-li jedna z těchto klíčových složek, uživatel důvěryhodnost nehodnotí. Ve většině případů si uživatel rychle všimne jednotlivých elementů, obvykle je postupně a podvědomě zhodnotí a tím dospěje k celkovému názoru /13/. 019 Klíčové složky této teorie jsou: 1) Nápadnost - pravděpodobnost, že si uživatel všimne elementu webové prezentace. Faktory ovlivňující nápadnost: 1. angažovanost uživatele (motivace a schopnost prozkoumat obsah prezentace) 2. téma prezentace 3. úkol uživatele (vyhledávání informací, provádění transakce) 4. zkušenosti uživatele (začátečník vs. expert na danou problematiku) 5. individuální rozdíly (individuální touha po poznání, styl práce s informacemi, úroveň gramotnosti) /13/. 14

15 020 2) Interpretace - úsudek uživatele o vnímaném elementu, tj. hodnocení dobrý nebo špatný např. nefunkční odkazy mohou být považovány za známku nedbalosti při tvorbě prezentace, ta je pak vnímána jako méně důvěryhodná. Faktory ovlivňující interpretaci: 1. předpoklady a domněnky uživatele (kultura, minulé zkušenosti) 2. dovednosti / znalosti uživatele (orientace v dané problematice) 3. kontext (prostředí, očekávání uživatele, situace, úkol) /13/. 021 Výše zmíněné tedy ovlivňuje důvěryhodnost webových sídel. Jejich rysy, které lidé považují za indikátory důvěryhodnosti, se však nemusí nutně shodovat s rysy, které indikátory důvěryhodnosti opravdu jsou. Jsou spíše pomocí autorům webových sídel při přesvědčování svého publika /13/. 2.4 Indikátory důvěryhodnosti 022 Na internetu byla již publikována pravidla pro hodnocení webových prezentací, používající indikátory důvěryhodnosti korelující s důvěryhodností. Webové sídlo, které má indikátor důvěryhodnosti, musí obsahovat správné informace s větší pravděpodobností než sídlo, které tento indikátor nevykazuje /13/. Bylo zjištěno, že např. sídlo se správnými informacemi o lidském zdraví obsahuje s třikrát větší pravděpodobností logo HONcode než sídlo s nesprávnými informacemi. HON Code of Conduct je garance nevládní mezinárodní organizace Zdraví na síti (Health On the Net), založené v červenci 2002 jako poradní orgán OSN. Stránky, které chtějí vystavovat logo HONcode, musí dodržet zásady pro důvěryhodnost poskytovaných zdravotních informací na stránkách o medicíně a o zdraví (HONcode for medical and health Web sites). V češtině jsou dostupné na adrese /5/. 023 Řada publikovaných pravidel pro hodnocení informací však není založena na empirických datech, ale na názorech expertů. Není pak jasné, zda rysy webových sídel, o kterých si tito experti myslí, že jsou indikátory důvěryhodnosti, s důvěryhodností opravdu korelují. Uživatelé také musí těmto indikátorům důvěryhodnosti správnou mírou důvěřovat, jinak zůstávají stále příliš důvěřiví nebo skeptičtí. Publikovaná kritéria nejsou založena na empirických datech, nelze tedy uživatelům říci, jakou míru důvěry mohou k jednotlivým indikátorům mít. Indikátor důvěryhodnosti by měl být také obtížněji padělatelný. Technika 15

16 hodnocení důvěryhodnosti je však známa hodnotícím i hodnoceným, webová sídla s nesprávnými informacemi mohou být tedy navržena také tak, aby vypadala jako důvěryhodná /13/. 3 Ohrožení důvěryhodnosti informací na internetu 024 Informace vzniká v primárním zdroji, jehož snahou je převést do zvoleného jazyka věrnou podobu myšlenky, představy. Informace se přenáší, zpracovává a výsledek je pak předán buď příjemci - uživateli, konzumentovi informací nebo dalšímu řetězci. Takový řetězec však již nezpracovává informaci o předloze, ale pouze informaci o informaci (mluvíme o složeném řetězci ). Informace může být kdekoliv v řetězci úmyslně či neúmyslně napadena - zničena, zkreslena nebo pozměněna chybami, šumy nebo informačním vandalstvím, manipulací. Šum a chyba napadají informaci náhodně, vandalství a manipulace záměrně. Šum je přídavná informace, která vzniká v informačním řetězci nebo v okolním prostředí; má různou intenzitu - od zanedbatelné až po vysokou, která zcela překryje žádanou informaci. Zdrojem chyb je technika nebo lidský činitel. Každý z těchto jevů může být technický (napadá formu informace) nebo sémantický (napadá obsah). Zlovolné ničení a pozměňování informace je vandalství (napadá formu) nebo manipulace (napadá obsah). Změna ve formě informace je někdy schopna ovlivnit i obsah, např. elementární záměna znaku může nejen zkreslit informaci, ale dodat jí i falešný význam /1/. 025 Příklady různých napadení informací v informačním systému mohou být: 1) Chyba: technická: překlep, gap na médiu sémantická: zaokrouhlovací chyba, chybná formulace 2) Šum: technický: parazitní signál, bílý šum, poškrábání média sémantický: přeslech, špatné světelné podmínky (video) 3) Vandalismus - zde hovoříme o technickém napadení, tj. softwarový virus, změny cizích dat nebo www stránek. 4) Manipulace - sem patří sémantické napadení, tj. lež, klam, mystifikace, zavádějící formulace /1/. 16

17 026 Uvedené definice a tvrzení platí obecně pro informační systémy a tedy i pro internet, kde lze potkat chyby, šumy, vandalismus i manipulace s informacemi. Na internetu potkáme však i grafomanství, chorobnou bájivost, publikování sektářských nebo jiných ideologií. Takové informace však většinou rozpoznáme. Objektivně pravdivé, nemanipulované informace, na jejichž zveřejňování se vztahuje právo svobody projevu, mohou být návody na výrobu jedů a bomb, pedofilní a sadistická pornografie apod. Zde se již dostáváme do oblasti morálky a etických norem /1/. 3.1 Rizika důvěryhodnosti 027 1) Anonymita zdrojů Webové stránky jsou identifikovány pouze URL adresou. Určit skutečného provozovatele stránky je pro běžného uživatele obtížné. Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv - prakticky zcela beztrestně. Adresa může být zavádějící, neboť každý může registrovat jakoukoliv volnou doménu. Výjimkou je americká.gov, vyhrazená pouze vládním institucím /1/ ) Napadání zdrojů vandaly Zkušenější uživatelé internetu čerpají informace ze stránek známých a prověřených institucí (musí ovšem znát přesnou adresu). Ale ani originální stránky neskýtají záruku, např. v 90. letech pozměnil hacker obsah webu českého ministerstva obrany. Opravdové dezinformace se však obtížně rozpoznávají a nemorální metody mohou být součástí konkurenčního boje /1/ ) Manipulace s informacemi: V internetu je možné provádět různé manipulace: vytvořit www stránku s napodobenou adresou a publikovat zde podvržené údaje, proniknout do cizí www stránky a provést tam zjevné či skryté změny, vytvořit vlastní stránku s atraktivní adresou a prezentovat tam pseudoinformace (nepravdy, fantasmagorie, mystifikace atd.) /1/ ) Chybějící záruky: Ani originální stránka nemusí uvádět korektní informace. Garance má totiž dvě složky: 17

18 schopnost provozovatele zajistit ochranu proti jakémukoliv napadení (garance důvěryhodnosti), ochotu provozovatele zaručit se za naprostou správnost prezentovaných informací po stránce formální i obsahové (garance spolehlivosti). Ne vždy jsou přítomny obě tyto složky, doporučuje se tedy brát internetové stránky zpravidla jako nezávazný informační zdroj /1/ ) Nemorální informace: Internet umožňuje technickou realizaci anonymní a zcela svobodné produkce a prezentace jakýchkoliv informací. Neexistuje žádná korekce ani cenzura. Některé informace nejsou manipulovány ani zkresleny a přece jsou nežádoucí z hlediska obecné morálky. Důvodem nemorálních aktivit může být scestná ideologie, lidská zloba, ale i nezodpovědná snaha o recesi. Do konfliktu se zde dostávají lidská práva a svoboda informací se zásadami obecné morálky /1/. 032 Důvěryhodnost řetězce může být zajištěna ochranami: Důkladná prevence a detekce chyb, zabezpečené kódy, vhodné algoritmy, kontroly, ověřování, testování, dodržování pracovních postupů atd Používání kvalitní a spolehlivé techniky a její správná obsluha Antivirová ochrana a její důsledná provozní aplikace Použití různých firewallů pro sítě typu internet a intranet /1/. 033 Spolehlivost nezajistíme prostředky informačních technologií. Existují však metody, jak spolehlivost výrazně zvýšit: Cenzura příchozích informací: velmi účinná, avšak nevhodná v demokratické společnosti; místo ní zavádíme ověření a případnou korekci příchozích informací. Cenzura odchozích informací (nutná u neanonymních zdrojů, které dbají na své dobré jméno). Legislativa (zákony a předpisy včetně kontroly jejich dodržování a případných postihů). Udržení přesnosti jazyka s využitím teoretických poznatků, techniky i software. Uplatňování netikety (síťové etikety), výchova tvůrců, provozovatelů i konzumentů /1/. 18

19 4 Ověřování informací 034 Prostředí internetu a zejména World Wide Web přinesl revoluci do stávajícího systému publikování, každý, kdo má počítač a připojení k veřejné datové síti, zvládne jednoduché publikování. Internet není nikým vlastněn a zároveň není nikým kontrolován. Neustále roste počet dokumentů, každý den přibližně o sedm a půl milionů dokumentů a celkový počet dokumentů je odhadován kolem dvou a půl miliard dokumentů. Negativním rysem tohoto prostředí je nestabilita zdrojů. Dokumenty rychle vznikají i zanikají, požadavek na zpětné dohledání je často nerealizovatelný /3/. 035 Stránky se od sebe svojí důvěryhodností liší. Přibližné rozdělení do kategorií je následující: a) matoucí a záměrně falešné informace - takové informace se snaží ovlivnit názory čtenáře. Stránky mohou vypadat velmi věrohodně a jejich odhalení závisí především na zjištění jejich autora a na analýze objektivity a přesnosti. Jde často o různé propagandistické texty, které nemusí podávat přímo lživé informace, ale podávají informace účelově zkreslené /3/. 036 b) neautorizovaná informace - tento typ informací se na webovských stránkách vyskytuje nejčastěji. Jedná se zde o dvě možné varianty: 1. Informace, jejíž zdroj není uveden - tj. nedodržení citační etiky. Tato neřest se týká vlastního citování použitých zdrojů i odkazů - linků na webové stránky. Ze stránek tohoto typu není často jasné, zda autor předkládá své vlastní tvrzení, nebo zda pouze kopíruje cizí text. Styl textu může být různorodý, hranice mezi necitováním a plagiátorstvím je již nepatrná. 2. Informace typu pověsti (angl. rumour, hoax) - jde o neověřené tvrzení nebo informaci, která je rozšířena a dále předávána bez ověření pravdivosti. Informace tohoto druhu se šíří především v ech a na webových stránkách. Jde o různé neověřené zprávy (např. upozornění na nové, ničivé viry), které jsou fámami a pro které se již vžil anglický termín hoax /3/. 037 c) autorizovaná informace - taková informace jasně uvádí svůj zdroj a zároveň je jasný i důvod, proč je tato informace publikována. Autorizované zdroje nacházíme v univerzitním prostředí nebo v oblasti státní správy. Je zřetelné jasně deklarované autorství, kontakt, stránka domovské univerzity, kde autor vyučuje a také původ použitých zdrojů /3/. 19

20 5 Wikipedie jako rozporuplný příklad 038 Wikipedie (kombinace slov wiki a encyklopedie) je dnes již známá online encyklopedie. Má dvě přednosti: je zdarma a může do ní přispívat, kdo chce. Každý může vytvářet hesla a zpřístupňovat je ostatním uživatelům. Wikipedie se tak rozrůstá rychlým tempem a postupně plní předsevzetí svých autorů. Tedy, stává se nejrozsáhlejší databází znalostí na internetu, je dostupná a nezávislá. Znalosti do ní přibývají tak, jak je uživatelé vytvářejí a ne podle toho, jak vydavatel naplánuje evoluční cyklus jejího produktu. Není závislá na počtu abonentů, protože žádné platící nemá, neřídí se úspěšností papírové edice. Nemá za sebou žádnou tradici, jíž se může zaštítit Britannica nebo Otto, a přesto uživatelé posílají dobrovolně finanční příspěvky. Existují studie, které dokladují, že přesnost této encyklopedie je poměrně vysoká, a existují weby, které její části kopírují podobně, jako se používají obrázky a mapy z Google Maps /2/. 039 Dá se Wikipedii věřit? Lze se domnívat, že odpověď na tuto otázku není ve výsledku nějakého výzkumu, který Wikipedii porovná s x dalšími zdroji, ale někde jinde. Totiž v individuální ochotě uživatele akceptovat něco, nad čím neexistuje de facto žádná oficiální kontrola. Je třeba si uvědomit, že Wikipedia je soubor mnoha článků od různých a nesourodých autorů, a její využívání vyžaduje patřičnou dávku kritického myšlení. Kdo však potřebuje vést, poradit, ukázat cestu a mít jistotu, že všechno, co použije, je zkontrolováno, prohlédnuto a má to razítko bezpečné, nechť si předplatí spíše komerční encyklopedii /2/. 5.1 Doporučení pro tvůrce hesel v české Wikipedii 040 Články Wikipedie nesmí obsahovat žádné dosud nepublikované teorie, data, sdělení, pojmy, argumenty nebo myšlenky ani žádné analýzy nebo syntézy již publikovaných dat, sdělení, teorií, argumentů nebo myšlenek. (Za syntézu se nepovažuje shromažďování a uspořádávání informací ze zdrojů.) Wikipedie tedy není místem pro vlastní výzkum. Jediným způsobem, jakým lze dokázat, že neprovádíte žádný vlastní výzkum, je důsledná ověřitelnost všech důležitých informací v obsahu článku z důvěryhodných zdrojů /14/. 041 Pravidlo, které zakazuje vlastní výzkum, je jedním z tří základních pravidel vytváření článků Wikipedie. Další dvě pravidla jsou Nezaujatý úhel pohledu a Ověřitelnost. Dodržování těchto pravidel má zásadní vliv na kvalitu materiálů, které jsou akceptovány v hlavním jmenném prostoru Wikipedie. Tato pravidla by ale neměla být interpretována odděleně, ale měla by být chápána jako kompaktní celek /14/. 20

Internet zdroj informací

Internet zdroj informací Internet zdroj informací vybírání a hodnocení kvality internetových zdrojů Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Úvod internet jako zdroj informací Mgr. Jitka Krajíčková - prezentace Základy

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Techniky sběru dat ve společnosti

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Techniky sběru dat ve společnosti Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Datum tvorby 10.3.2013 Anotace Techniky

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi.

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 MÉDIUM, UŽIVATEL A AUTOR zi va tel u Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Vyhledávání nebo nalezení informací

Vyhledávání nebo nalezení informací Vyhledávání nebo nalezení informací Vilém Sklenák sklenak@vse.cz Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, katedra informačního a znalostního inženýrství Inforum2012, 23. 5. 2012 Vilém

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tvorba odborné publikace

Tvorba odborné publikace Tvorba odborné publikace Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz Přehled Východiska Plánování Tvorba Výsledky Východiska: 1. Proč kniha vzniká? cíl a poslání knihy volba tématu proč toto téma - nutnost,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Název tematického celku: Etika tvůrčí práce, citace, Závěr ZP a obhajoba ZP Cíl tematického

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/5 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. I 1. stupeň V.3. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 5. ročníku. Žáci mohou

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle)

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) EL DŮM - PORTÁL PRO PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) Jiří Zounek http://www.zounek.cz Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav pedagogických věd A. Nováka 1 602 00 Brno Obsah prezentace

Více

Potřebujeme specializované knihovny?

Potřebujeme specializované knihovny? Potřebujeme specializované knihovny? PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 Abstrakt V roce 2015 byla na Ústavu informačních

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více