BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

2 Království ledu Foto: Oldřich Stránský

3 Vážení občané městyse Buchlovice, chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v novém roce Pro většinu z nás je nový rok příslibem něčeho nového a zadáváme si nová předsevzetí. Někdo chce přestat kouřit, jiný si chce zlepšit postavu dietou. Pro nás a naše městečko je předsevzetím vyhýbat se chybám a udělat v novém roce všechno proto, aby rozvoj Buchlovic následoval tak, aby život občanů byl co nejlepší a plně bezpečný. V roce 2008 bylo vykonáno hodně pozitivního a to ve všech oblastech našeho života. Vedle nutných prací zajišťujících běžný život v městečku došlo i na významné investice. O těch nejdůležitějších se nyní zmíním. V místní části Újezda Trnávky byl položen vodovodní řad v délce 800 m nákladem 2 milionů korun. V mateřské škole jsme provedli rekonstrukci dvou sociálních zařízení v hodnotě 800 tis. korun. Kolem bytového domu u školy jsme vybudovali novou kanalizaci nákladem 300 tis. korun. Pro naše spolky jsme zakoupili mobilní pódium za 250 tis. korun. V rámci pokračování obnovy drobných kulturních památek jsme opravili sochu sv. Jana Nepomuckého pod hradem Buchlovem a započali s rekonstrukcí kaple sv. Kříže na Smraďavce. Ve spolupráci s restaurací Maco jsme vybavili další dětské hřiště na Zahradách. Zpracovali jsme projekt na rekonstrukci hřbitova se zapracováním připomínek občanů. Ve spolupráci s obcí Horný Hričov ze Slovenské republiky jsme získali dotaci ve výši cca 15 milionů korun na rekonstrukci budovy bývalé ZŠ na Lhotce na Československé kulturní centrum. V závěru minulého roku jsme podali další projekt z přeshraniční spolupráce s obcí Soblahov na vybudování Galerie na půdě v muzeu Podhradí. Lesy ČR provedly převážnou část I. etapy čištění a revitalizaci Buchlovského potoka v zastavěné části obce, přičemž zbytek bude dokončen během měsíce ledna. V roce 2009 hodláme dokončit rekonstrukci sociálních zařízení v mateřské škole. Zpracovaný energetický audit budov základní a mateřské školy, zdravotního střediska nám poslouží jako základ pro podání žádostí o zateplení fasád a výměnu oken u těchto veřejných budov. Netrpělivě čekáme na obnovení stavebních prací při výstavbě bytového domu v ulici Sportovní firmou Zoresta a jeho dokončení do 31. prosince V letošním roce vyroste na části sanované skládky Křižné cesty fotovoltaická elektrárna o výměře 2,7 ha. V roce 2009 nemůžeme počítat jen s velkým investicemi. Prognóza hospodářské stagnace ve světě se nevyhne ani naší republice, což se projeví i v omezeném růstu příjmů v rozpočtu městyse. Zastupitelstvo bude rozpočet na letoší rok projednávat a schvalovat v měsíci březnu, abychom se maximálně vyhnuli nepřesnostem, které by mohly vyplývat z očekávaného nereálného růstu HDP v ČR. Musíme se připravit i na možný nárůst nezaměstnanosti, který bude stagnaci hospodářství provázet. Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám za sebe i celé zastupitelstvo městyse hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci a požádat Vás v novém roce 2009 o aktivní spolupráci při rozvoji našeho městečka a to především o Vaši ohleduplnost vůči ostatním spoluobčanům a ohleduplnost vůči samotnému prostředí našeho městečka. Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 38/2008 dne Žádost občanů ulice Hradišťská o prodloužení chodníku při cestě III/50 Žádost občanů byla shledána oprávněnou a tato situace je již delší dobu známa. V současné době se však připravuje v tomto prostoru protažení kabelu VN ke stavbě bytového domu v Lúčkách. Rada doporučila zařadit akci do plánu roku 2009 (do rozpočtu městyse). Je třeba upozornit, že samotné stavbě bude předcházet koupě částí pozemků pro plánované chodníky, výkup bude realizován od soukromých osob, které bydlí v lokalitě ulice Hradišťská. Žádost o dar městyse pro rok 2009 a) ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, Karel Tomešek, b) Divadelní společnost J. K. Tyla Buchlovice, Jiří Kutálek, Rada obě žádosti projednala a doporučila zařadit do seznamu. Inventarizace 2008 Rada projednala inventury Rada delegovala členy rady a zastupitelstva (pracovníky Úřadu městyse Buchlovice) pro realizaci akce Inventarizace majetku městyse Buchlovice Termín ukončení inventur: Žádost o prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice parcely č. 500/1, 501/10, 505/85, 505/88, 505/106 vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, jednatel ing. Jiří Slovák, ze dne Firma MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou upřesnila svoji žádost o prodej pozemků v prostoru bývalého zemědělského družstva, farma Buchlovice. Rada doporučila prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice, parcely č. 500/1, 501/10, 505/85, 505/88, 505/106 vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, jednatel ing. Jiří Slovák. Informace o realizaci prodloužení vodovodu na Újezda, možnosti připojení k hlavnímu řádu, podmínky připojení, připojovací poplatky, stavby nepropustných jíme, domácích čistíren atd. Starosta ing. Jiří Černý popsal současný stav realizace prodloužení vodovodu na Újezda, 720 metrů bylo protlačeno, zbytek cca 40 metrů bylo nutno kopat vzhledem k podloží (skála), dále bude vodovod veden v příkopě lesní cesty (věcné břemeno domluva s lesním správcem Lesy ČR). Co se týká přípojek do domů obyvatel, resp. do rekreačních chat, předpokládá se, že celá akce bude projednána s jedním projektantem (účast SVaK Uherské Hradiště) a po tlakových zkouškách bude teprve jednáno o podmínkách připojení. Ty jsou podle rady následující: finanční nároky ze strany městyse nebudou kladeny v případě, že majitelé nemovitosti budou mít zkolaudovanou jímku na vyvážení, alternativou budou zkolaudované domovní čistírny (přesto budou muset prokazovat vyvážení vody). Rada schválila podmínky pro připojení nemovitostí k hlavnímu řádu vodovodu na Újezda. Bezbariérový vstup do zdravotnického střediska Buchlovice Návrh na bezbariérový vstup do zdravotnického střediska Buchlovice ing. Jaroslava Mikulíka byl přijat, v pracích je možno pokračovat. Starosta naznačil možnost využití jednoho z dotačních titulů (až do výše Kč), rada se vyjádřila pro jeho využití. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

5 Vánoční dárky Domov seniorů Buchlovice Vánoce 2008 Rada schválila finanční návrh komise sociální k zakoupení dárků pro obyvatele Domova seniorů v Buchlovicích (20 osob) vánoční dárky v ceně 350 Kč. Žádost o finanční příspěvek na opravu opěrné zídky poničené zatékající vodou z místní komunikace, Jiří Novák, Buchlovice, ze dne Členové rady byli seznámeni se stavem komunikace i zídky žadatele, byly jim předloženy fotografie ze dne Rada rozhodla o opatření zalití spár mezi jednotlivými obrubníky na straně zahrady žadatele asfaltem, aby se zabránilo dalšímu pronikání vlhkosti do zídky. a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 13/97 (stánek č. 6 na Tržnici Buchlovice), Vlasta Jurčová, Buchlovice, ze dne b) Žádost o prodloužení nájmu stánku č.1 tržnice Buchlovice na rok 2009, Miluše Jílková Rada schválila prodloužení obou nájemních smluv na rok 2009 za stávajících podmínek. Žádost restaurace U páva prodloužení nočního klidu do hodin ze dne na Mikulášská zábava, dopis ze dne Rada nemá námitek proti konání akce a schválila výjimku z OZV č. 03/2006 prodloužení doby nočního klidu do hodin. Informace o otevírání obálek Československé kulturní centrum Buchlovice firma RAVEN Brno, úterý Byla podána informace o organizaci výběrového řízení na ČSKC Buchlovice vedené firmou RAVEN Brno v úterý v hodin budou na Úřadě městyse Buchlovice otevírány obálky za přítomnosti vedení městyse, zástupců firmy Raven Brno a firem, které jsou účastníky výběrového řízení. Informace k realizaci a využití institutu Veřejná služba materiál KÚ ZK O přípravě nového zákona č. 111/2006, který od umožňuje využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut veřejná služba, byli členové rady informováni materiálem dodaným z Krajského úřadu Zlínského kraje. Návrh na zavedení systému sběru bioodpadu v obci Buchlovice, OTR a.s. Moravníky Uherské Hradiště Rada, po diskuzi materiálů dodaných ředitelem OTR, a.s. Uherské Hradiště (popisující zkušenosti některých obcí, např. města Kunovic), schválila zavedení sběru bioodpadů v městysi Buchlovice od s frekvencí svozu 1 x za 3 týdny, přičemž této nákladné akci musí předcházet účinná kampaň ve zpravodaji, na nástěnkách, také v městysovém rozhlase. Zastupitelstvo městyse Buchlovice č. 10/2008 ze dne Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) - prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice parcely č. 500/1 o výměře 372 m², 501/10 o výměře 174 m², 505/85 o výměře 86 m², 505/88 o výměře 264 m² a 505/106 o výměře 100 m², vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP. spol. s r.o., Velká nad Veličkou za cenu 100 Kč/m². BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 3

6 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) - změny rozpočtu městyse Buchlovice na rok změny rozpočtu v kapitole příjmy z původního rozpočtu ve výši 27, Kč zvýšení o 4, Kč na 31, Kč, změny rozpočtu v kapitole výdaje z původního rozpočtu ve výši 26, Kč zvýšení o 1, Kč na 28, Kč. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) - rozpočtové provizórium městyse Buchlovice na rok 2009 za podmínky, že do doby schválení rozpočtu městyse Buchlovice na rok 2009 budou čerpány jen nezbytné náklady. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění - zadání změny č. 1 Územního plánu obce Buchlovice. Zastupitelstvo neschválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) - odkoupení pozemků parcely č. 2714/167, 2114/165, 2766/33, 2766/42, 2781/17, 2781/18 a 2781/19, vše v k.ú. Buchlovice Trnávky od paní Jiřiny Mokrášové, Uherské Hradiště. Zastupitelstvo souhlasilo - se zavedením systému sběru bioodpadu rostlinného původu v městysi Buchlovice v roce 2009 (od ). Zastupitelstvo pověřilo - starostu městyse ing. Jiřího Černého jednáním s účastníky svozového režimu v rámci OTR, a.s. Uherské Hradiště, projednávat nebo navrhovat takový systém, který by minimalizoval nebo úplně vyloučil odpady živočišného původu v nádobách na bioodpad. Před Vánocemi obdržel městys Buchlovice pěkný dar v podobě asi metrového kovového svícnu od uměleckého kováře pana Petra Kučíka z Boršic. Svícen je určen do interiéru kaple sv. Kříže na Smraďavce, kde se ocitne po rekonstrukci objektu, která potrvá, vzhledem k délce vysychání zdiva, ještě nejméně dva roky. Panu Kučíkovi tímto vyjadřujeme upřímné poděkování. Vedení městyse Buchlovice Foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 Koncem loňského roku proběhla první část výstavby nového vodovodu na hrad Buchlov. Položené potrubí ve vyhloubeném výkopu spojí zdroje vody pod Modlou s následně budovaným rezervoárem pod hradem. Nutnost provedení této nákladné akce potvrdil nejen v posledních dvou letech nedostatek vody během návštěvnické sezóny. Foto: -bž- Možná jste zaregistrovali, že během měsíce listopadu bylo zbudováno kovové zábradlí v délce 60 m při chodníku vedoucímu k autobusové zastávce při silnici na Brno. Vyrobila je firma DHJ pana Dvořáčka za spolupráce Služeb městyse Buchlovice na popud našich občanů. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5

8 Vážení čtenáři zpravodaje. Jistě si mnozí všímáte a jste rozhořčeni nad počínáním některých spoluobčanů, kteří ve svých domovních kotlích pálí co se dá, včetně umělých hmot, pneumatik atd. Stížnosti přicházejí z ulice Hradišťské, Masarykovy i K Buchlovu. Stačí se navečer podívat na naše městečko z vyvýšeného místa a uvidíte smogovou clonu, přes kterou nejsou kolikrát vidět ani domy. Kvůli pár bezohledným a krátkozrakým jedincům i v Buchlovicích jsme nuceni dýchat karcinogenní směs. Jak vidět, asi jsme prozatím obecně nepoučitelní a vše si uvědomujeme až ležíme například s rakovinou v nemocnici. To už ale bývá často pozdě. Pokud tato slova padnou alespoň trochu na úrodnou půdu, vezměte si je k srdci a zamyslete se nad sebou (míníme tím samozřejmě viníky) a svým počínáním. Názorná fotografie je z Hradišťské ulice v Lúčkách. (Redakce BZ) V závěru loňského roku proběhla pravidelná fyzická i elektronická revize knih v naší knihovně. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

9 Nezapomenutelné setkání ke 120. výročí založení školy Koncem loňského roku oslavila budova bývalé národní školy na Lhotce své 120. výročí slavnostního položení základního kamene, které se odehrálo začátkem prosince Při této příležitosti uspořádaly bývalé pracovnice školy učitelka Mgr. Jitka Bartošková a vychovatelka Olga Švanygová ve spolupráci se ZŠ Buchlovice setkání učitelů a pracovníků školy (činných i na penzi), kteří prošli historickou budovou na Lhotce. Větší část pozvaných se nejprve shromáždila v jedné z přízemních učeben školy, kde vše otevřel program Děcek z Buchlovic, proběhlo přivítání, zazněly pozdravy ředitele školy Mgr. Františka Klvani, starosty městyse ing. Jiřího Černého a dalších. Přítomní se dověděli něco z historie školy a nezapomnělo se i na současnost. Během prohlídky ostatních tříd školy, kterou v letošním a příštím roce čeká nákladná rekonstrukce v Československé kulturní centrum, hosté zhlédli současný stav prostor a prostřednictvím projektu jejich budoucí podobu a využití. Další program setkání se odehrál již ve škole na ulici Komenského. Po pohoštění si přítomní prohlédli jednotlivé učebny a zvlášť zánovní prostory vzniklé v podkroví a otevřené v předloňském roce. Následující čas byl vyhrazen vzájemnému představení, vždyť mnozí pracovníci školy se během těch rychle plynoucích let nikdy nepotkali. Věřte, že bylo o čem hovořit a na co vzpomínat. Setkání se určitě povedlo a ještě jednou je třeba poděkovat jak pořadatelům, tak i všem, kteří přišli a strávili společně pěkné odpoledne a večer. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7

10 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9

12 Osobní vyznání Osobní vyznání paní učitelky Ludmily Dudeškové ke 120. výročí založení Národní školy v Buchlovicích. Sto dvacet let je už pěkný věk a naše škola milá by si úctu za ta léta zasloužila. Co se tu dětí vystřídalo, co kantorů tu za ta léta bylo. Ve vzpomínkách se vracíme zpět, by omládly jsme o několik let. Naši páni soudruzi ředitelé s námi vycházeli skvěle. I páni inspektoři měli pro nás pochopení a vždy odcházeli z Buchlovic spokojení. S paními školnicemi jsme byli zadobře, protože všechny vyhověly naší potřebě. Pracovní kolektiv byl v dobrém vztahu, nic nám nekazilo při práci náladu. I když lidé nám vyčítají, ti kantoři, ti se mají, jen prázdniny stále mají. Ať přijdou chvíli, ať to zkusí, co ten kantor při vyučování a o přestávkách zkusit musí. Co přípravy na příští den a sešitů opravit stohy jen. A co bylo schůzování, které pro nás na nic není. Nesmím zapomenout na paní družinářky, které odvádějí pěknou, poctivou práci. I rodiče se snaží přiložit ruce k dílu, za což jim patří pochvala z podílu. Jen dětí v náboženství by mělo být více. Určitě chování by se zlepšilo velice. Měli by jim rodiče a páni učitelé příkladem jít a i někdy do kostela zajít. Prosím za prominutí posledních řádků, ale chci všechno brát po pořádku. Přáli bychom naší škole, by jí nic špatného nehrozilo, co je možné, by se vylepšilo. A Vy mladší všichni při další oslavě se sešli a pěli jedním sborem, že je naše škola, ta nejkrásnější pod Buchlovem. Ludmila Dudešková Poděkování Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice děkuje panu Leopoldu Ondrůškovi z Buchlovic za darování staršího počítače se skenerem. Obou hasiči použijí při práci s nezbytnou agendou ve speciálním programu určeném pro hasičské sbory. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

13 Z historie školy čp. 16 na Lhotce Národní škola v období kolem roku 1930 Kvůli nedostatečným prostorám ve stávající škole v Lúčkách (pozdější četnická stanice), kde se nacházely jen dvě učebny pro cca 400 žáků, bylo nutné situaci co nejrychleji řešit. Nejvíce se o vznik nové školní budovy zasloužil nadučitel Karel Kokeš, který prosazoval tuto myšlenku více než pět let. Po příslibu finančního zajištění bylo nejprve zakoupeno stavební místo na Lhotce naproti kostela, a to Šefránkův podsedek čp. 16. Základní kámen nové budovy byl položen 2. prosince Uzávěrka konkurzního řízení na zhotovitele stavby byla 5. prosince téhož roku, přičemž uvažovaný rozpočet činil zl., 90 kr. Zakázku získal břestecký rodák Jiří Kovařík, který měl stavební firmu ve Vídni, jenž snížil rozpočtovanou částku na zl. Do podzimu 1889 byla již budova postavena a 9. října téhož roku okresní komisí prohlédnuta a schválena. Vyučování bylo zahájeno 10. března 1890 z celkového počtu pěti tříd pouze ve čtyřech třídách, a to z důvodu nedostatku učitelských sil. K prvním vyučujícím v nové škole v roce 1890 náleželi Karel Kokeš nadučitel, František Hajn, Inocenc Konečník, Julie Andrýsková a Antonín Skála podučitel. V tomto školním roce měla škola 320 žáků a v roce 1891 již 447 žáků. V tom čase bychom tu našli 5 tříd, byt pro nadučitele a kabinety. V roce 1901 byly k nynější školní budově přistaveny směrem ke hřbitovu další dvě třídy nad sebou a dva byty pro učitele. Pro zajímavost uveďme, že v letech byl starostou Tomáš Mitáš a v letech Antonín Maděra. V období let byl zdejším farářem Karel Kráčmar a v letech 1891 až 1912 Karel Lysý. Připravil -bž-, foto archiv SPHB BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11

14 Vánoční besídka a trh v ZŠ Buchlovice Tak jako loni, kdy se před vánočními svátky slavnostně otevírala půdní vestavba, i letos prožila škola pěkný prosincový podvečer. Ve čtvrtek 11. prosince 2008 se totiž v tělocvičně základní školy konala předvánoční besídka pro rodiče. Jednotlivé třídy z 1. stupně se představily s pestrým programem, který doplnily děti z kroužků flétny a orientálních tanců. Po ukončení programu čekaly děti na své rodiče v prostorách školy, protože si zde otevřely své prodejní stánky s výrobky, které ve škole vytvářely pod vedením svých učitelů a vychovatelů. A rodiče prohlíželi, vybírali a nakupovali. Výtěžek z prodeje vánočních dárečků bude opět použit na financování adopce na dálku, kterou bude od roku 2009 zaštiťovat Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice. Vedení školy děkuje touto cestou všem, kdo se na přípravě a realizaci akce podíleli a také Vám všem, kteří jste nám finančně přispěli. Základní škola Buchlovice, Foto Pavel Paška BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 12

15 čtvrtek 11. prosince 2008 Ze zápisníku malého poety Roberta Lukeštíka, 8 let Psi Psi štěkají s radostí, přitom vrtí ocásky. Vrtí pěkně na pohled, udělají salto hned. Až to salto udělají, tak nám pěkně zaštěkají. Česká republika Naše Česká republika, už na ni náš znak čeká, odjela pryč do ciziny, ztratila se z domoviny. Není pěkné vůbec to, zapomněla ten, ta, to, vůbec jí to nejde, asi z toho sejde. Zvířata Koně pěkně řechtají a psi zase štěkají. Kočky pěkně mňoukají a osli zas hýkají. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 13

16 Koncert ZUŠ s atmosférou Vánoc Už více než rok působí v Buchlovicích pobočka Základní umělecké školy v Uh. Hradišti (ZUŠ). V současnosti děti vyučují v oborech housle, flétna, klávesy a obecná příprava učitelé Radim Snopek (vedoucí pobočky), Václav Ovčačík, Petra Jarmarová a Petr Král. Loňského 15. prosince děti předvedly, co se už stačily naučit. Jejich jednotlivá i společná vystoupení se v prostorách Muzea Podhradí Buchlovice setkala s velkým ohlasem jejich rodinných příslušníků a známých. Na úvod všechny pozdravil ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava a mezi hosty nechyběli i představitelé Buchlovic, starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský. Nakonec dodejme, že tento koncert byl prvním veřejným vystoupením žáků buchlovické ZUŠ u nás a věříme, že se stane tradicí. Určitě bychom nenašli nikoho, kdo by z muzea neodcházel s krásným pocitem v tomto předvánočním čase. Text a foto -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 14

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 15

18 O Mikuláši navštívily Úřad městyse Buchlovice mikulášské družiny dětí z mateřské školy a ze základní školy, vedené svými vyučujícími. Zazpívali, zarecitovali a od zaměstnanců městyse obdrželi malé sladkosti. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 16

19 Členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice v loňském roce vyjeli naostro k ohňům a dalším událostem celkem šestnáctkrát. Naposledy pomáhali v Osvětimanech, kde hořel dům a v Buchlovicích na Zahradách, kde některý z občanů z blízkého okolí nasypal do kontejneru žhavý popel z kamen, který způsobil požár obsahu nádoby. V loňském roce obdrželi naši hasiči dva finanční dary Zlínského kraje. Z toho stopadesátitisícového si v měsíci prosinci pořídili čtyři moderní dýchací přístroje zn. Dräger a přilby, přičemž zbytek doplatil městys. Foto: SDH Buchlovice a -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 17

20 Spolek podporovatelů historie Buchlovic po slovanských památkách Poslední listopadovou sobotu se vydali členové Spolku podporovatelů historie Buchlovic na plánovanou výpravu po stopách Velké Moravy na Hodonínsku. Prostřednictvím paní Kateřiny Kurdíkové z hodonínské radnice nám byla umožněna prohlídka Národní kulturní památky Slovanského hradiště v Mikulčicích i mimo prohlídkovou sezónu v doprovodu ředitele tamního archeologického muzea PhDr. Františka Synka. Po úvodním výkladu následovala prohlídka první části expozice, která seznamuje návštěvníky s rozsahem hradiska a životem tehdejší společnosti od bídy otroků až po bohatství velmožské či knížecí rodiny. Výstava přibližuje nejen nálezy slovanské, ale i mnohem starších kultur, které v nivě s lužními lesy kolem řeky Moravy od nejstarších dob lidského osídlení žily. Zdejší kraj byl domovem například prvních zemědělců, kovolitců a především Slovanů, jež tu vybudovali v 8. a 9. století jedno z nejvýznamnějších sídlišť deseti kostely a knížecím palácem. Sídliště pravděpodobně bylo místem pobytu věrozvěstů Cyrila a Metoděje a na rozdíl od nám blízké staroměstské aglomerace nebylo zásadně porušeno novodobou výstavbou. V druhém výstavním pavilonu, který vznikl nad základy a pohřebištěm kolem kostela č. 2, jsme mohli zhlédnout působivou audiovizuální rekonstrukci této vodní raně středověké pevnosti s kostely, palácem, mosty a opevněním. Ještě v nedávném čase nikdo nevěděl, že dodnes existuje stejně starý slovanský kostelík na opačné straně řeky Moravy, u Kopčan na Slovensku, vzdálený asi 2 km od Mikulčic, ale ne v podobě, jaké známe z velkomoravských sídlišť (v pozůstatcích negativu základů), nýbrž jeho celá stavba! Tento unikát je nyní zasvěcen sv. Margitě a i přes jeho pozdější úpravy neztratil nic ze své prosté podoby. Stojí osamocený v polích, které v dálce lemují lužní lesy a moravní tok, přes něhož vedl už v dávných časech most, který spojoval toto místo s mikulčickou aglomerací. Nepředpokládali jsme, že si budeme moci prohlédnout i tuto památku zevnitř, ale měli jsme štěstí. Po odbočení z Kopčan do polí jsme minuli BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 18

21 nějakého člověka na kole. Když nás uviděl, otočil se a i v tom větrném a chladném počasí přijel za námi, kostelík ochotně otevřel a povyprávěl o archeologickém průzkumu, který zde proběhl. Vedle pozdějších gotických okýnek jsou například k vidění zbytky původní výmalby. Poslední zastavení po obědě bylo u zmíněné paní Kurdíkové, která nás s rodinou pohostila v jejich originálním půdním bytě na hodonínském náměstí, kde jsme si mj. prohlédli obrazy buchlovických uliček a domů, jež namaloval jejich předek Ladislav Maršálek a mnohé z nich budou k vidění na chystané výstavě tohoto umělce v Muzeu Podhradí Buchlovice. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 19

22 Veselý mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 20

23 neděle 7. prosince 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 21

24 Veselý mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 22

25 neděle 7. prosince 2008 připravil -vlk- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 23

26 Předvánoční návštěva Domova seniorů Jako každoročně v předvánočním období navštívili i v loňském roce 12. prosince zástupci městyse radní Alena Horáková, pracovnice úřadu Marie Výstupová a místostarosta Bořek Žižlavský naše spoluobčany žijící v Domově seniorů v Buchlovicích. Po příjemné besedě, při níž se hovořilo nejen o tom, co se v Buchlovicích za poslední rok podařilo a co se chystá v roce 2009, následovalo přání pěkných svátků a všeho nejlepšího v novém roce a předání dárků. Poté se jmenovaní odebrali na lůžková oddělení, kde navštívili další spoluobčany, kteří se nemohli zúčastnit setkání v zasedací místnosti domova. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 24

27 Z Muzea Podhradí Během minulého roku naše Muzeum Podhradí Buchlovice obohatily další sbírky. Při příležitosti vernisáže výstavy Krásné harampádí I se představili panenky a panáčci v moravských krojích dar paní Františky Hany Garlíkové z Prahy, rozené z Boršic, jež jsou zařazeni do trvalé přízemní expozice. Jedno z muzejních oken letos poprvé ozdobil řezaný betlém, získaný kupem od autora pana Františka Smětáka z Tupes. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 25

28 Vernisáž výstavy Krásné harampádí I se vydařila Vernisáž jmenované výstavy v Muzeu Podhradí Buchlovice se uskutečnila 12. prosince 2008 a příchozím návštěvníkům tentokrát jen tak tak stačilo přízemí muzea. Sešli se, aby si zpříjemnili podvečerní atmosféru onoho adventního dne. Na jednom z panelů s exponáty jste mohli vidět předmět, který vypadá jako část násady ke smetáku, na jednom konci má do roztažené (jakoby nepodařené) spirály stočený silný drát. Na co myslíš, že je tohle? Tak to byla věta, která asi nejčastěji zazněla mezi návštěvníky poslední loňské vernisáže. Podobně zajímavých, mnohdy těžko identifikovatelných předmětů zde bylo přesně sto. Kromě toho se představila, jako ostatně vždy, řada novinek. Úvodní pasáž podvečera se odvíjela podle připraveného schématu: Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Pozdravení Bořek Žižlavský Muzikantské fórky Jiří Severin Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem O štrajchu Jiří Severin Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Dar paní F. H. Garlíkové Miloslav Hrdý O novém betlému Miloslav Hrdý Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Krásné harampádí Miloslav Hrdý Projekt pro základní školy Miloslav Hrdý Calta. štola, vánočka Miloslav Hrdý Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Zahájení výstavy společnou písní Vánoce, Vánoce, skoro-li budete Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 26

29 Přivítání se ujal pan místostarosta Bořek Žižlavský, který pozdravil přítomné přátele muzea, pana starostu ing. Jiřího Černého a všechny, kteří svými příspěvky pomohli naplnit ideu krásného harampádí. A pak zahrála muzika. Jako blesk z čistého nebe zapůsobila štrajchkapela, která sdružuje muzikanty z Topolné a okolí, kteří mají bohatou praxi v cimbálové muzice nebo v dechových kapelách. Štrajchkapela, jak se přítomní dověděli od Mgr. Jiřího Severina (který na toto téma před nedávnem vydal knížku Hráli jsme jak andělé), sestává ze žesťových a smyčcových nástrojů a podobné sestavy hrávaly u nás ještě na začátku minulého století, poslední štrajch v Březolupech kolem II. světové války. Muzikanti hrají spolu v této sestavě asi čtyři roky a v jejich tvořícím se repertoáru jsou skladby aranžované pro podobnou sestavu cca před 80 lety. Proto zní muzika kouzelně a mnohem jemněji nežli současné podání dechovkových muzik, nástupy jednotlivých sekcí jsou pro nás mnohdy překvapivé a především potěšující. Hned po úvodní skladbě bylo všem přítomným pocítit nádherné uvolnění a ti starší se cítili na pokraji našeho bývalého soustátí Rakousko-Uherska. Vernisáž byla velmi ozvláštněna přítomností paní Františky Hany Garlíkové z Prahy, rodačky ze sousední obce Boršice, která se rozhodla Muzeu Podhradí Buchlovice věnovat krásnou sérii 24 krojovaných panenek na téma Morava. Kolekci se podařilo aranžovat do nové skříně a tak je zpřístupnit k datu vernisáže. Krojové panenky se tak staly pevnou součástí expozice a věříme, že budou těšit jak malé, tak dospělé návštěvníky muzea po dlouhou dobu. Ostatně, panenky jsou dobře viditelné i zvenčí a na oknech již po prvním dni bylo otištěno několik desítek dětských nosíků a to je dobré! Z krátkého vyznání paní Garlíkové při jedné z výstav jí napsala osmiletá holčička do výstavní knihy následující všichni my děti víme, jak se oblékaly princezny a královny, ale jaké šaty (kroje) nosily naše babičky a prababičky, to nevíme proto také se snažila paní Hana o publicitu krojů doma i ve světě. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 27

30 K vánoční atmosféře přispěla rovněž instalace řezaného betlému autora pana Františka Smětáka z Tupes, který muzeum, díky laskavosti vedení městyse, mohlo zakoupit. Nasvícený betlém sestávající ze 24 figur velikosti kolem 25 cm, bude každoročně krásným symbolem Vánoc po celé toto období. Rádi bychom věřili, že výstavička Krásné harampádí I. (celkem 100 různorodých předmětů z různých oblastí života našich předků ve stáří let) zaujala návštěvníky vernisáže a i ty další zaujme, určitě se najdou takoví, co v předmětech, které už mnozí odvrhli, najdou dostatek poezie, ocení um našich předků a zhodnotí je do té míry, že možná vznikne další výstava s pořadovým číslem 2 (alespoň podle prvních reakcí ten dojem můžeme mít!). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 28

31 Výstava Krásné harampádí je určena především mladým návštěvníkům, dětem z naší základní školy a také škol stejného stupně z ostatních obcí mikroregionu. Opravdu může jít o vyučování mimo školní místnosti a také, že se dá současně na malé ploše mluvit o otázkách týkajících se dějepisu, výtvarného umění, přírodopisu, pracovní výroby a dalších. Je pouze třeba, aby páni učitelé výstavu navštívili a s exponáty se předem seznámili. Během vernisáže bylo možno ochutnat perníčky paní Ludmily Kováříkové a výrobky, které voněly staletími vánoční caltou a štolami z ruky paní dr. Staňky Hrňové, recepty na ně najdete na jiném místě. Tyto výrobky, které jsou jakýmisi předchůdci dnes hojně pečených vánoček, si získaly své nové příznivce a můžeme být jen rádi, když v následujících letech bude na vánočních stolech pečivo s přídomkem Buchlovská calta, Buchlovská štola kynutá a Buchlovská tvarohová štola. Víno, jak už je také zvykem, pocházelo ze Zástřizlovského sklepa pana ing. Jiřího Černého Chardonnay 2007, pozdní sběr si všichni přítomní (mimo ty, kteří svírali v kapsách klíče od svých automobilů) pochvalovali, někteří se potají ptali, kde že se nachází ten sklep. Zahájení výstavy společnou písní Vánoce, Vánoce, skoro-li budete, skoro-li, děvčátka, ze služby půjdete? bylo příjemnou tečkou i začátkem. Ještě hodně dlouhou chvíli se návštěvníci (z Buchlovic, okolních obcí, ale i ze Zlína, Uherského Hradiště, Žeravic či Brna) příjemně bavili, mnohým se domů ani nechtělo. Miloslav Hrdý, Hana Buroňová; foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 29

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

Klimkovic. Zklidňování a vymísťování tranzitní dopravy Beseda o dopravě

Klimkovic. Zklidňování a vymísťování tranzitní dopravy Beseda o dopravě n a města Klimkovic Klimkovic města a lázní Městský úřad Klimkovice červen 2014 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté.. U příležitosti oslav šedesáti let naší ZUŠ v prostředí lázeňské

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA 3/2006 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2006 Bludovan Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem Podíváme-li se do předvolebních materiálů

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER číslo 12 prosinec 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER V neděli 29. listopadu si všichni poprvé vychutnali vánoční atmosféru

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více