BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

2 Království ledu Foto: Oldřich Stránský

3 Vážení občané městyse Buchlovice, chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v novém roce Pro většinu z nás je nový rok příslibem něčeho nového a zadáváme si nová předsevzetí. Někdo chce přestat kouřit, jiný si chce zlepšit postavu dietou. Pro nás a naše městečko je předsevzetím vyhýbat se chybám a udělat v novém roce všechno proto, aby rozvoj Buchlovic následoval tak, aby život občanů byl co nejlepší a plně bezpečný. V roce 2008 bylo vykonáno hodně pozitivního a to ve všech oblastech našeho života. Vedle nutných prací zajišťujících běžný život v městečku došlo i na významné investice. O těch nejdůležitějších se nyní zmíním. V místní části Újezda Trnávky byl položen vodovodní řad v délce 800 m nákladem 2 milionů korun. V mateřské škole jsme provedli rekonstrukci dvou sociálních zařízení v hodnotě 800 tis. korun. Kolem bytového domu u školy jsme vybudovali novou kanalizaci nákladem 300 tis. korun. Pro naše spolky jsme zakoupili mobilní pódium za 250 tis. korun. V rámci pokračování obnovy drobných kulturních památek jsme opravili sochu sv. Jana Nepomuckého pod hradem Buchlovem a započali s rekonstrukcí kaple sv. Kříže na Smraďavce. Ve spolupráci s restaurací Maco jsme vybavili další dětské hřiště na Zahradách. Zpracovali jsme projekt na rekonstrukci hřbitova se zapracováním připomínek občanů. Ve spolupráci s obcí Horný Hričov ze Slovenské republiky jsme získali dotaci ve výši cca 15 milionů korun na rekonstrukci budovy bývalé ZŠ na Lhotce na Československé kulturní centrum. V závěru minulého roku jsme podali další projekt z přeshraniční spolupráce s obcí Soblahov na vybudování Galerie na půdě v muzeu Podhradí. Lesy ČR provedly převážnou část I. etapy čištění a revitalizaci Buchlovského potoka v zastavěné části obce, přičemž zbytek bude dokončen během měsíce ledna. V roce 2009 hodláme dokončit rekonstrukci sociálních zařízení v mateřské škole. Zpracovaný energetický audit budov základní a mateřské školy, zdravotního střediska nám poslouží jako základ pro podání žádostí o zateplení fasád a výměnu oken u těchto veřejných budov. Netrpělivě čekáme na obnovení stavebních prací při výstavbě bytového domu v ulici Sportovní firmou Zoresta a jeho dokončení do 31. prosince V letošním roce vyroste na části sanované skládky Křižné cesty fotovoltaická elektrárna o výměře 2,7 ha. V roce 2009 nemůžeme počítat jen s velkým investicemi. Prognóza hospodářské stagnace ve světě se nevyhne ani naší republice, což se projeví i v omezeném růstu příjmů v rozpočtu městyse. Zastupitelstvo bude rozpočet na letoší rok projednávat a schvalovat v měsíci březnu, abychom se maximálně vyhnuli nepřesnostem, které by mohly vyplývat z očekávaného nereálného růstu HDP v ČR. Musíme se připravit i na možný nárůst nezaměstnanosti, který bude stagnaci hospodářství provázet. Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám za sebe i celé zastupitelstvo městyse hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci a požádat Vás v novém roce 2009 o aktivní spolupráci při rozvoji našeho městečka a to především o Vaši ohleduplnost vůči ostatním spoluobčanům a ohleduplnost vůči samotnému prostředí našeho městečka. Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 38/2008 dne Žádost občanů ulice Hradišťská o prodloužení chodníku při cestě III/50 Žádost občanů byla shledána oprávněnou a tato situace je již delší dobu známa. V současné době se však připravuje v tomto prostoru protažení kabelu VN ke stavbě bytového domu v Lúčkách. Rada doporučila zařadit akci do plánu roku 2009 (do rozpočtu městyse). Je třeba upozornit, že samotné stavbě bude předcházet koupě částí pozemků pro plánované chodníky, výkup bude realizován od soukromých osob, které bydlí v lokalitě ulice Hradišťská. Žádost o dar městyse pro rok 2009 a) ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, Karel Tomešek, b) Divadelní společnost J. K. Tyla Buchlovice, Jiří Kutálek, Rada obě žádosti projednala a doporučila zařadit do seznamu. Inventarizace 2008 Rada projednala inventury Rada delegovala členy rady a zastupitelstva (pracovníky Úřadu městyse Buchlovice) pro realizaci akce Inventarizace majetku městyse Buchlovice Termín ukončení inventur: Žádost o prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice parcely č. 500/1, 501/10, 505/85, 505/88, 505/106 vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, jednatel ing. Jiří Slovák, ze dne Firma MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou upřesnila svoji žádost o prodej pozemků v prostoru bývalého zemědělského družstva, farma Buchlovice. Rada doporučila prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice, parcely č. 500/1, 501/10, 505/85, 505/88, 505/106 vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, jednatel ing. Jiří Slovák. Informace o realizaci prodloužení vodovodu na Újezda, možnosti připojení k hlavnímu řádu, podmínky připojení, připojovací poplatky, stavby nepropustných jíme, domácích čistíren atd. Starosta ing. Jiří Černý popsal současný stav realizace prodloužení vodovodu na Újezda, 720 metrů bylo protlačeno, zbytek cca 40 metrů bylo nutno kopat vzhledem k podloží (skála), dále bude vodovod veden v příkopě lesní cesty (věcné břemeno domluva s lesním správcem Lesy ČR). Co se týká přípojek do domů obyvatel, resp. do rekreačních chat, předpokládá se, že celá akce bude projednána s jedním projektantem (účast SVaK Uherské Hradiště) a po tlakových zkouškách bude teprve jednáno o podmínkách připojení. Ty jsou podle rady následující: finanční nároky ze strany městyse nebudou kladeny v případě, že majitelé nemovitosti budou mít zkolaudovanou jímku na vyvážení, alternativou budou zkolaudované domovní čistírny (přesto budou muset prokazovat vyvážení vody). Rada schválila podmínky pro připojení nemovitostí k hlavnímu řádu vodovodu na Újezda. Bezbariérový vstup do zdravotnického střediska Buchlovice Návrh na bezbariérový vstup do zdravotnického střediska Buchlovice ing. Jaroslava Mikulíka byl přijat, v pracích je možno pokračovat. Starosta naznačil možnost využití jednoho z dotačních titulů (až do výše Kč), rada se vyjádřila pro jeho využití. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

5 Vánoční dárky Domov seniorů Buchlovice Vánoce 2008 Rada schválila finanční návrh komise sociální k zakoupení dárků pro obyvatele Domova seniorů v Buchlovicích (20 osob) vánoční dárky v ceně 350 Kč. Žádost o finanční příspěvek na opravu opěrné zídky poničené zatékající vodou z místní komunikace, Jiří Novák, Buchlovice, ze dne Členové rady byli seznámeni se stavem komunikace i zídky žadatele, byly jim předloženy fotografie ze dne Rada rozhodla o opatření zalití spár mezi jednotlivými obrubníky na straně zahrady žadatele asfaltem, aby se zabránilo dalšímu pronikání vlhkosti do zídky. a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 13/97 (stánek č. 6 na Tržnici Buchlovice), Vlasta Jurčová, Buchlovice, ze dne b) Žádost o prodloužení nájmu stánku č.1 tržnice Buchlovice na rok 2009, Miluše Jílková Rada schválila prodloužení obou nájemních smluv na rok 2009 za stávajících podmínek. Žádost restaurace U páva prodloužení nočního klidu do hodin ze dne na Mikulášská zábava, dopis ze dne Rada nemá námitek proti konání akce a schválila výjimku z OZV č. 03/2006 prodloužení doby nočního klidu do hodin. Informace o otevírání obálek Československé kulturní centrum Buchlovice firma RAVEN Brno, úterý Byla podána informace o organizaci výběrového řízení na ČSKC Buchlovice vedené firmou RAVEN Brno v úterý v hodin budou na Úřadě městyse Buchlovice otevírány obálky za přítomnosti vedení městyse, zástupců firmy Raven Brno a firem, které jsou účastníky výběrového řízení. Informace k realizaci a využití institutu Veřejná služba materiál KÚ ZK O přípravě nového zákona č. 111/2006, který od umožňuje využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut veřejná služba, byli členové rady informováni materiálem dodaným z Krajského úřadu Zlínského kraje. Návrh na zavedení systému sběru bioodpadu v obci Buchlovice, OTR a.s. Moravníky Uherské Hradiště Rada, po diskuzi materiálů dodaných ředitelem OTR, a.s. Uherské Hradiště (popisující zkušenosti některých obcí, např. města Kunovic), schválila zavedení sběru bioodpadů v městysi Buchlovice od s frekvencí svozu 1 x za 3 týdny, přičemž této nákladné akci musí předcházet účinná kampaň ve zpravodaji, na nástěnkách, také v městysovém rozhlase. Zastupitelstvo městyse Buchlovice č. 10/2008 ze dne Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) - prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice parcely č. 500/1 o výměře 372 m², 501/10 o výměře 174 m², 505/85 o výměře 86 m², 505/88 o výměře 264 m² a 505/106 o výměře 100 m², vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP. spol. s r.o., Velká nad Veličkou za cenu 100 Kč/m². BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 3

6 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) - změny rozpočtu městyse Buchlovice na rok změny rozpočtu v kapitole příjmy z původního rozpočtu ve výši 27, Kč zvýšení o 4, Kč na 31, Kč, změny rozpočtu v kapitole výdaje z původního rozpočtu ve výši 26, Kč zvýšení o 1, Kč na 28, Kč. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) - rozpočtové provizórium městyse Buchlovice na rok 2009 za podmínky, že do doby schválení rozpočtu městyse Buchlovice na rok 2009 budou čerpány jen nezbytné náklady. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění - zadání změny č. 1 Územního plánu obce Buchlovice. Zastupitelstvo neschválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) - odkoupení pozemků parcely č. 2714/167, 2114/165, 2766/33, 2766/42, 2781/17, 2781/18 a 2781/19, vše v k.ú. Buchlovice Trnávky od paní Jiřiny Mokrášové, Uherské Hradiště. Zastupitelstvo souhlasilo - se zavedením systému sběru bioodpadu rostlinného původu v městysi Buchlovice v roce 2009 (od ). Zastupitelstvo pověřilo - starostu městyse ing. Jiřího Černého jednáním s účastníky svozového režimu v rámci OTR, a.s. Uherské Hradiště, projednávat nebo navrhovat takový systém, který by minimalizoval nebo úplně vyloučil odpady živočišného původu v nádobách na bioodpad. Před Vánocemi obdržel městys Buchlovice pěkný dar v podobě asi metrového kovového svícnu od uměleckého kováře pana Petra Kučíka z Boršic. Svícen je určen do interiéru kaple sv. Kříže na Smraďavce, kde se ocitne po rekonstrukci objektu, která potrvá, vzhledem k délce vysychání zdiva, ještě nejméně dva roky. Panu Kučíkovi tímto vyjadřujeme upřímné poděkování. Vedení městyse Buchlovice Foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 Koncem loňského roku proběhla první část výstavby nového vodovodu na hrad Buchlov. Položené potrubí ve vyhloubeném výkopu spojí zdroje vody pod Modlou s následně budovaným rezervoárem pod hradem. Nutnost provedení této nákladné akce potvrdil nejen v posledních dvou letech nedostatek vody během návštěvnické sezóny. Foto: -bž- Možná jste zaregistrovali, že během měsíce listopadu bylo zbudováno kovové zábradlí v délce 60 m při chodníku vedoucímu k autobusové zastávce při silnici na Brno. Vyrobila je firma DHJ pana Dvořáčka za spolupráce Služeb městyse Buchlovice na popud našich občanů. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5

8 Vážení čtenáři zpravodaje. Jistě si mnozí všímáte a jste rozhořčeni nad počínáním některých spoluobčanů, kteří ve svých domovních kotlích pálí co se dá, včetně umělých hmot, pneumatik atd. Stížnosti přicházejí z ulice Hradišťské, Masarykovy i K Buchlovu. Stačí se navečer podívat na naše městečko z vyvýšeného místa a uvidíte smogovou clonu, přes kterou nejsou kolikrát vidět ani domy. Kvůli pár bezohledným a krátkozrakým jedincům i v Buchlovicích jsme nuceni dýchat karcinogenní směs. Jak vidět, asi jsme prozatím obecně nepoučitelní a vše si uvědomujeme až ležíme například s rakovinou v nemocnici. To už ale bývá často pozdě. Pokud tato slova padnou alespoň trochu na úrodnou půdu, vezměte si je k srdci a zamyslete se nad sebou (míníme tím samozřejmě viníky) a svým počínáním. Názorná fotografie je z Hradišťské ulice v Lúčkách. (Redakce BZ) V závěru loňského roku proběhla pravidelná fyzická i elektronická revize knih v naší knihovně. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

9 Nezapomenutelné setkání ke 120. výročí založení školy Koncem loňského roku oslavila budova bývalé národní školy na Lhotce své 120. výročí slavnostního položení základního kamene, které se odehrálo začátkem prosince Při této příležitosti uspořádaly bývalé pracovnice školy učitelka Mgr. Jitka Bartošková a vychovatelka Olga Švanygová ve spolupráci se ZŠ Buchlovice setkání učitelů a pracovníků školy (činných i na penzi), kteří prošli historickou budovou na Lhotce. Větší část pozvaných se nejprve shromáždila v jedné z přízemních učeben školy, kde vše otevřel program Děcek z Buchlovic, proběhlo přivítání, zazněly pozdravy ředitele školy Mgr. Františka Klvani, starosty městyse ing. Jiřího Černého a dalších. Přítomní se dověděli něco z historie školy a nezapomnělo se i na současnost. Během prohlídky ostatních tříd školy, kterou v letošním a příštím roce čeká nákladná rekonstrukce v Československé kulturní centrum, hosté zhlédli současný stav prostor a prostřednictvím projektu jejich budoucí podobu a využití. Další program setkání se odehrál již ve škole na ulici Komenského. Po pohoštění si přítomní prohlédli jednotlivé učebny a zvlášť zánovní prostory vzniklé v podkroví a otevřené v předloňském roce. Následující čas byl vyhrazen vzájemnému představení, vždyť mnozí pracovníci školy se během těch rychle plynoucích let nikdy nepotkali. Věřte, že bylo o čem hovořit a na co vzpomínat. Setkání se určitě povedlo a ještě jednou je třeba poděkovat jak pořadatelům, tak i všem, kteří přišli a strávili společně pěkné odpoledne a večer. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7

10 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9

12 Osobní vyznání Osobní vyznání paní učitelky Ludmily Dudeškové ke 120. výročí založení Národní školy v Buchlovicích. Sto dvacet let je už pěkný věk a naše škola milá by si úctu za ta léta zasloužila. Co se tu dětí vystřídalo, co kantorů tu za ta léta bylo. Ve vzpomínkách se vracíme zpět, by omládly jsme o několik let. Naši páni soudruzi ředitelé s námi vycházeli skvěle. I páni inspektoři měli pro nás pochopení a vždy odcházeli z Buchlovic spokojení. S paními školnicemi jsme byli zadobře, protože všechny vyhověly naší potřebě. Pracovní kolektiv byl v dobrém vztahu, nic nám nekazilo při práci náladu. I když lidé nám vyčítají, ti kantoři, ti se mají, jen prázdniny stále mají. Ať přijdou chvíli, ať to zkusí, co ten kantor při vyučování a o přestávkách zkusit musí. Co přípravy na příští den a sešitů opravit stohy jen. A co bylo schůzování, které pro nás na nic není. Nesmím zapomenout na paní družinářky, které odvádějí pěknou, poctivou práci. I rodiče se snaží přiložit ruce k dílu, za což jim patří pochvala z podílu. Jen dětí v náboženství by mělo být více. Určitě chování by se zlepšilo velice. Měli by jim rodiče a páni učitelé příkladem jít a i někdy do kostela zajít. Prosím za prominutí posledních řádků, ale chci všechno brát po pořádku. Přáli bychom naší škole, by jí nic špatného nehrozilo, co je možné, by se vylepšilo. A Vy mladší všichni při další oslavě se sešli a pěli jedním sborem, že je naše škola, ta nejkrásnější pod Buchlovem. Ludmila Dudešková Poděkování Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice děkuje panu Leopoldu Ondrůškovi z Buchlovic za darování staršího počítače se skenerem. Obou hasiči použijí při práci s nezbytnou agendou ve speciálním programu určeném pro hasičské sbory. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

13 Z historie školy čp. 16 na Lhotce Národní škola v období kolem roku 1930 Kvůli nedostatečným prostorám ve stávající škole v Lúčkách (pozdější četnická stanice), kde se nacházely jen dvě učebny pro cca 400 žáků, bylo nutné situaci co nejrychleji řešit. Nejvíce se o vznik nové školní budovy zasloužil nadučitel Karel Kokeš, který prosazoval tuto myšlenku více než pět let. Po příslibu finančního zajištění bylo nejprve zakoupeno stavební místo na Lhotce naproti kostela, a to Šefránkův podsedek čp. 16. Základní kámen nové budovy byl položen 2. prosince Uzávěrka konkurzního řízení na zhotovitele stavby byla 5. prosince téhož roku, přičemž uvažovaný rozpočet činil zl., 90 kr. Zakázku získal břestecký rodák Jiří Kovařík, který měl stavební firmu ve Vídni, jenž snížil rozpočtovanou částku na zl. Do podzimu 1889 byla již budova postavena a 9. října téhož roku okresní komisí prohlédnuta a schválena. Vyučování bylo zahájeno 10. března 1890 z celkového počtu pěti tříd pouze ve čtyřech třídách, a to z důvodu nedostatku učitelských sil. K prvním vyučujícím v nové škole v roce 1890 náleželi Karel Kokeš nadučitel, František Hajn, Inocenc Konečník, Julie Andrýsková a Antonín Skála podučitel. V tomto školním roce měla škola 320 žáků a v roce 1891 již 447 žáků. V tom čase bychom tu našli 5 tříd, byt pro nadučitele a kabinety. V roce 1901 byly k nynější školní budově přistaveny směrem ke hřbitovu další dvě třídy nad sebou a dva byty pro učitele. Pro zajímavost uveďme, že v letech byl starostou Tomáš Mitáš a v letech Antonín Maděra. V období let byl zdejším farářem Karel Kráčmar a v letech 1891 až 1912 Karel Lysý. Připravil -bž-, foto archiv SPHB BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11

14 Vánoční besídka a trh v ZŠ Buchlovice Tak jako loni, kdy se před vánočními svátky slavnostně otevírala půdní vestavba, i letos prožila škola pěkný prosincový podvečer. Ve čtvrtek 11. prosince 2008 se totiž v tělocvičně základní školy konala předvánoční besídka pro rodiče. Jednotlivé třídy z 1. stupně se představily s pestrým programem, který doplnily děti z kroužků flétny a orientálních tanců. Po ukončení programu čekaly děti na své rodiče v prostorách školy, protože si zde otevřely své prodejní stánky s výrobky, které ve škole vytvářely pod vedením svých učitelů a vychovatelů. A rodiče prohlíželi, vybírali a nakupovali. Výtěžek z prodeje vánočních dárečků bude opět použit na financování adopce na dálku, kterou bude od roku 2009 zaštiťovat Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice. Vedení školy děkuje touto cestou všem, kdo se na přípravě a realizaci akce podíleli a také Vám všem, kteří jste nám finančně přispěli. Základní škola Buchlovice, Foto Pavel Paška BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 12

15 čtvrtek 11. prosince 2008 Ze zápisníku malého poety Roberta Lukeštíka, 8 let Psi Psi štěkají s radostí, přitom vrtí ocásky. Vrtí pěkně na pohled, udělají salto hned. Až to salto udělají, tak nám pěkně zaštěkají. Česká republika Naše Česká republika, už na ni náš znak čeká, odjela pryč do ciziny, ztratila se z domoviny. Není pěkné vůbec to, zapomněla ten, ta, to, vůbec jí to nejde, asi z toho sejde. Zvířata Koně pěkně řechtají a psi zase štěkají. Kočky pěkně mňoukají a osli zas hýkají. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 13

16 Koncert ZUŠ s atmosférou Vánoc Už více než rok působí v Buchlovicích pobočka Základní umělecké školy v Uh. Hradišti (ZUŠ). V současnosti děti vyučují v oborech housle, flétna, klávesy a obecná příprava učitelé Radim Snopek (vedoucí pobočky), Václav Ovčačík, Petra Jarmarová a Petr Král. Loňského 15. prosince děti předvedly, co se už stačily naučit. Jejich jednotlivá i společná vystoupení se v prostorách Muzea Podhradí Buchlovice setkala s velkým ohlasem jejich rodinných příslušníků a známých. Na úvod všechny pozdravil ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava a mezi hosty nechyběli i představitelé Buchlovic, starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský. Nakonec dodejme, že tento koncert byl prvním veřejným vystoupením žáků buchlovické ZUŠ u nás a věříme, že se stane tradicí. Určitě bychom nenašli nikoho, kdo by z muzea neodcházel s krásným pocitem v tomto předvánočním čase. Text a foto -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 14

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 15

18 O Mikuláši navštívily Úřad městyse Buchlovice mikulášské družiny dětí z mateřské školy a ze základní školy, vedené svými vyučujícími. Zazpívali, zarecitovali a od zaměstnanců městyse obdrželi malé sladkosti. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 16

19 Členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice v loňském roce vyjeli naostro k ohňům a dalším událostem celkem šestnáctkrát. Naposledy pomáhali v Osvětimanech, kde hořel dům a v Buchlovicích na Zahradách, kde některý z občanů z blízkého okolí nasypal do kontejneru žhavý popel z kamen, který způsobil požár obsahu nádoby. V loňském roce obdrželi naši hasiči dva finanční dary Zlínského kraje. Z toho stopadesátitisícového si v měsíci prosinci pořídili čtyři moderní dýchací přístroje zn. Dräger a přilby, přičemž zbytek doplatil městys. Foto: SDH Buchlovice a -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 17

20 Spolek podporovatelů historie Buchlovic po slovanských památkách Poslední listopadovou sobotu se vydali členové Spolku podporovatelů historie Buchlovic na plánovanou výpravu po stopách Velké Moravy na Hodonínsku. Prostřednictvím paní Kateřiny Kurdíkové z hodonínské radnice nám byla umožněna prohlídka Národní kulturní památky Slovanského hradiště v Mikulčicích i mimo prohlídkovou sezónu v doprovodu ředitele tamního archeologického muzea PhDr. Františka Synka. Po úvodním výkladu následovala prohlídka první části expozice, která seznamuje návštěvníky s rozsahem hradiska a životem tehdejší společnosti od bídy otroků až po bohatství velmožské či knížecí rodiny. Výstava přibližuje nejen nálezy slovanské, ale i mnohem starších kultur, které v nivě s lužními lesy kolem řeky Moravy od nejstarších dob lidského osídlení žily. Zdejší kraj byl domovem například prvních zemědělců, kovolitců a především Slovanů, jež tu vybudovali v 8. a 9. století jedno z nejvýznamnějších sídlišť deseti kostely a knížecím palácem. Sídliště pravděpodobně bylo místem pobytu věrozvěstů Cyrila a Metoděje a na rozdíl od nám blízké staroměstské aglomerace nebylo zásadně porušeno novodobou výstavbou. V druhém výstavním pavilonu, který vznikl nad základy a pohřebištěm kolem kostela č. 2, jsme mohli zhlédnout působivou audiovizuální rekonstrukci této vodní raně středověké pevnosti s kostely, palácem, mosty a opevněním. Ještě v nedávném čase nikdo nevěděl, že dodnes existuje stejně starý slovanský kostelík na opačné straně řeky Moravy, u Kopčan na Slovensku, vzdálený asi 2 km od Mikulčic, ale ne v podobě, jaké známe z velkomoravských sídlišť (v pozůstatcích negativu základů), nýbrž jeho celá stavba! Tento unikát je nyní zasvěcen sv. Margitě a i přes jeho pozdější úpravy neztratil nic ze své prosté podoby. Stojí osamocený v polích, které v dálce lemují lužní lesy a moravní tok, přes něhož vedl už v dávných časech most, který spojoval toto místo s mikulčickou aglomerací. Nepředpokládali jsme, že si budeme moci prohlédnout i tuto památku zevnitř, ale měli jsme štěstí. Po odbočení z Kopčan do polí jsme minuli BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 18

21 nějakého člověka na kole. Když nás uviděl, otočil se a i v tom větrném a chladném počasí přijel za námi, kostelík ochotně otevřel a povyprávěl o archeologickém průzkumu, který zde proběhl. Vedle pozdějších gotických okýnek jsou například k vidění zbytky původní výmalby. Poslední zastavení po obědě bylo u zmíněné paní Kurdíkové, která nás s rodinou pohostila v jejich originálním půdním bytě na hodonínském náměstí, kde jsme si mj. prohlédli obrazy buchlovických uliček a domů, jež namaloval jejich předek Ladislav Maršálek a mnohé z nich budou k vidění na chystané výstavě tohoto umělce v Muzeu Podhradí Buchlovice. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 19

22 Veselý mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 20

23 neděle 7. prosince 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 21

24 Veselý mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 22

25 neděle 7. prosince 2008 připravil -vlk- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 23

26 Předvánoční návštěva Domova seniorů Jako každoročně v předvánočním období navštívili i v loňském roce 12. prosince zástupci městyse radní Alena Horáková, pracovnice úřadu Marie Výstupová a místostarosta Bořek Žižlavský naše spoluobčany žijící v Domově seniorů v Buchlovicích. Po příjemné besedě, při níž se hovořilo nejen o tom, co se v Buchlovicích za poslední rok podařilo a co se chystá v roce 2009, následovalo přání pěkných svátků a všeho nejlepšího v novém roce a předání dárků. Poté se jmenovaní odebrali na lůžková oddělení, kde navštívili další spoluobčany, kteří se nemohli zúčastnit setkání v zasedací místnosti domova. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 24

27 Z Muzea Podhradí Během minulého roku naše Muzeum Podhradí Buchlovice obohatily další sbírky. Při příležitosti vernisáže výstavy Krásné harampádí I se představili panenky a panáčci v moravských krojích dar paní Františky Hany Garlíkové z Prahy, rozené z Boršic, jež jsou zařazeni do trvalé přízemní expozice. Jedno z muzejních oken letos poprvé ozdobil řezaný betlém, získaný kupem od autora pana Františka Smětáka z Tupes. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 25

28 Vernisáž výstavy Krásné harampádí I se vydařila Vernisáž jmenované výstavy v Muzeu Podhradí Buchlovice se uskutečnila 12. prosince 2008 a příchozím návštěvníkům tentokrát jen tak tak stačilo přízemí muzea. Sešli se, aby si zpříjemnili podvečerní atmosféru onoho adventního dne. Na jednom z panelů s exponáty jste mohli vidět předmět, který vypadá jako část násady ke smetáku, na jednom konci má do roztažené (jakoby nepodařené) spirály stočený silný drát. Na co myslíš, že je tohle? Tak to byla věta, která asi nejčastěji zazněla mezi návštěvníky poslední loňské vernisáže. Podobně zajímavých, mnohdy těžko identifikovatelných předmětů zde bylo přesně sto. Kromě toho se představila, jako ostatně vždy, řada novinek. Úvodní pasáž podvečera se odvíjela podle připraveného schématu: Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Pozdravení Bořek Žižlavský Muzikantské fórky Jiří Severin Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem O štrajchu Jiří Severin Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Dar paní F. H. Garlíkové Miloslav Hrdý O novém betlému Miloslav Hrdý Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Krásné harampádí Miloslav Hrdý Projekt pro základní školy Miloslav Hrdý Calta. štola, vánočka Miloslav Hrdý Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Zahájení výstavy společnou písní Vánoce, Vánoce, skoro-li budete Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 26

29 Přivítání se ujal pan místostarosta Bořek Žižlavský, který pozdravil přítomné přátele muzea, pana starostu ing. Jiřího Černého a všechny, kteří svými příspěvky pomohli naplnit ideu krásného harampádí. A pak zahrála muzika. Jako blesk z čistého nebe zapůsobila štrajchkapela, která sdružuje muzikanty z Topolné a okolí, kteří mají bohatou praxi v cimbálové muzice nebo v dechových kapelách. Štrajchkapela, jak se přítomní dověděli od Mgr. Jiřího Severina (který na toto téma před nedávnem vydal knížku Hráli jsme jak andělé), sestává ze žesťových a smyčcových nástrojů a podobné sestavy hrávaly u nás ještě na začátku minulého století, poslední štrajch v Březolupech kolem II. světové války. Muzikanti hrají spolu v této sestavě asi čtyři roky a v jejich tvořícím se repertoáru jsou skladby aranžované pro podobnou sestavu cca před 80 lety. Proto zní muzika kouzelně a mnohem jemněji nežli současné podání dechovkových muzik, nástupy jednotlivých sekcí jsou pro nás mnohdy překvapivé a především potěšující. Hned po úvodní skladbě bylo všem přítomným pocítit nádherné uvolnění a ti starší se cítili na pokraji našeho bývalého soustátí Rakousko-Uherska. Vernisáž byla velmi ozvláštněna přítomností paní Františky Hany Garlíkové z Prahy, rodačky ze sousední obce Boršice, která se rozhodla Muzeu Podhradí Buchlovice věnovat krásnou sérii 24 krojovaných panenek na téma Morava. Kolekci se podařilo aranžovat do nové skříně a tak je zpřístupnit k datu vernisáže. Krojové panenky se tak staly pevnou součástí expozice a věříme, že budou těšit jak malé, tak dospělé návštěvníky muzea po dlouhou dobu. Ostatně, panenky jsou dobře viditelné i zvenčí a na oknech již po prvním dni bylo otištěno několik desítek dětských nosíků a to je dobré! Z krátkého vyznání paní Garlíkové při jedné z výstav jí napsala osmiletá holčička do výstavní knihy následující všichni my děti víme, jak se oblékaly princezny a královny, ale jaké šaty (kroje) nosily naše babičky a prababičky, to nevíme proto také se snažila paní Hana o publicitu krojů doma i ve světě. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 27

30 K vánoční atmosféře přispěla rovněž instalace řezaného betlému autora pana Františka Smětáka z Tupes, který muzeum, díky laskavosti vedení městyse, mohlo zakoupit. Nasvícený betlém sestávající ze 24 figur velikosti kolem 25 cm, bude každoročně krásným symbolem Vánoc po celé toto období. Rádi bychom věřili, že výstavička Krásné harampádí I. (celkem 100 různorodých předmětů z různých oblastí života našich předků ve stáří let) zaujala návštěvníky vernisáže a i ty další zaujme, určitě se najdou takoví, co v předmětech, které už mnozí odvrhli, najdou dostatek poezie, ocení um našich předků a zhodnotí je do té míry, že možná vznikne další výstava s pořadovým číslem 2 (alespoň podle prvních reakcí ten dojem můžeme mít!). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 28

31 Výstava Krásné harampádí je určena především mladým návštěvníkům, dětem z naší základní školy a také škol stejného stupně z ostatních obcí mikroregionu. Opravdu může jít o vyučování mimo školní místnosti a také, že se dá současně na malé ploše mluvit o otázkách týkajících se dějepisu, výtvarného umění, přírodopisu, pracovní výroby a dalších. Je pouze třeba, aby páni učitelé výstavu navštívili a s exponáty se předem seznámili. Během vernisáže bylo možno ochutnat perníčky paní Ludmily Kováříkové a výrobky, které voněly staletími vánoční caltou a štolami z ruky paní dr. Staňky Hrňové, recepty na ně najdete na jiném místě. Tyto výrobky, které jsou jakýmisi předchůdci dnes hojně pečených vánoček, si získaly své nové příznivce a můžeme být jen rádi, když v následujících letech bude na vánočních stolech pečivo s přídomkem Buchlovská calta, Buchlovská štola kynutá a Buchlovská tvarohová štola. Víno, jak už je také zvykem, pocházelo ze Zástřizlovského sklepa pana ing. Jiřího Černého Chardonnay 2007, pozdní sběr si všichni přítomní (mimo ty, kteří svírali v kapsách klíče od svých automobilů) pochvalovali, někteří se potají ptali, kde že se nachází ten sklep. Zahájení výstavy společnou písní Vánoce, Vánoce, skoro-li budete, skoro-li, děvčátka, ze služby půjdete? bylo příjemnou tečkou i začátkem. Ještě hodně dlouhou chvíli se návštěvníci (z Buchlovic, okolních obcí, ale i ze Zlína, Uherského Hradiště, Žeravic či Brna) příjemně bavili, mnohým se domů ani nechtělo. Miloslav Hrdý, Hana Buroňová; foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 29

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště PROJEKT PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště Sběr dat Registrovaní poskytovatelé sociálních

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

Meruňky BERGERON DARINA

Meruňky BERGERON DARINA Meruňky BERGERON Růst: středně bujný Zrání: 6 dní po odrůdě Velkopavlovická Plod: Je střední velikosti. Slupka je oranžově žlutá se světle červeným líčkem. Povrch plodu je matný. Dužnina je pevná, rozplývavá,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více