BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

2 Království ledu Foto: Oldřich Stránský

3 Vážení občané městyse Buchlovice, chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v novém roce Pro většinu z nás je nový rok příslibem něčeho nového a zadáváme si nová předsevzetí. Někdo chce přestat kouřit, jiný si chce zlepšit postavu dietou. Pro nás a naše městečko je předsevzetím vyhýbat se chybám a udělat v novém roce všechno proto, aby rozvoj Buchlovic následoval tak, aby život občanů byl co nejlepší a plně bezpečný. V roce 2008 bylo vykonáno hodně pozitivního a to ve všech oblastech našeho života. Vedle nutných prací zajišťujících běžný život v městečku došlo i na významné investice. O těch nejdůležitějších se nyní zmíním. V místní části Újezda Trnávky byl položen vodovodní řad v délce 800 m nákladem 2 milionů korun. V mateřské škole jsme provedli rekonstrukci dvou sociálních zařízení v hodnotě 800 tis. korun. Kolem bytového domu u školy jsme vybudovali novou kanalizaci nákladem 300 tis. korun. Pro naše spolky jsme zakoupili mobilní pódium za 250 tis. korun. V rámci pokračování obnovy drobných kulturních památek jsme opravili sochu sv. Jana Nepomuckého pod hradem Buchlovem a započali s rekonstrukcí kaple sv. Kříže na Smraďavce. Ve spolupráci s restaurací Maco jsme vybavili další dětské hřiště na Zahradách. Zpracovali jsme projekt na rekonstrukci hřbitova se zapracováním připomínek občanů. Ve spolupráci s obcí Horný Hričov ze Slovenské republiky jsme získali dotaci ve výši cca 15 milionů korun na rekonstrukci budovy bývalé ZŠ na Lhotce na Československé kulturní centrum. V závěru minulého roku jsme podali další projekt z přeshraniční spolupráce s obcí Soblahov na vybudování Galerie na půdě v muzeu Podhradí. Lesy ČR provedly převážnou část I. etapy čištění a revitalizaci Buchlovského potoka v zastavěné části obce, přičemž zbytek bude dokončen během měsíce ledna. V roce 2009 hodláme dokončit rekonstrukci sociálních zařízení v mateřské škole. Zpracovaný energetický audit budov základní a mateřské školy, zdravotního střediska nám poslouží jako základ pro podání žádostí o zateplení fasád a výměnu oken u těchto veřejných budov. Netrpělivě čekáme na obnovení stavebních prací při výstavbě bytového domu v ulici Sportovní firmou Zoresta a jeho dokončení do 31. prosince V letošním roce vyroste na části sanované skládky Křižné cesty fotovoltaická elektrárna o výměře 2,7 ha. V roce 2009 nemůžeme počítat jen s velkým investicemi. Prognóza hospodářské stagnace ve světě se nevyhne ani naší republice, což se projeví i v omezeném růstu příjmů v rozpočtu městyse. Zastupitelstvo bude rozpočet na letoší rok projednávat a schvalovat v měsíci březnu, abychom se maximálně vyhnuli nepřesnostem, které by mohly vyplývat z očekávaného nereálného růstu HDP v ČR. Musíme se připravit i na možný nárůst nezaměstnanosti, který bude stagnaci hospodářství provázet. Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám za sebe i celé zastupitelstvo městyse hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci a požádat Vás v novém roce 2009 o aktivní spolupráci při rozvoji našeho městečka a to především o Vaši ohleduplnost vůči ostatním spoluobčanům a ohleduplnost vůči samotnému prostředí našeho městečka. Ing. Jiří Černý, starosta BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 38/2008 dne Žádost občanů ulice Hradišťská o prodloužení chodníku při cestě III/50 Žádost občanů byla shledána oprávněnou a tato situace je již delší dobu známa. V současné době se však připravuje v tomto prostoru protažení kabelu VN ke stavbě bytového domu v Lúčkách. Rada doporučila zařadit akci do plánu roku 2009 (do rozpočtu městyse). Je třeba upozornit, že samotné stavbě bude předcházet koupě částí pozemků pro plánované chodníky, výkup bude realizován od soukromých osob, které bydlí v lokalitě ulice Hradišťská. Žádost o dar městyse pro rok 2009 a) ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, Karel Tomešek, b) Divadelní společnost J. K. Tyla Buchlovice, Jiří Kutálek, Rada obě žádosti projednala a doporučila zařadit do seznamu. Inventarizace 2008 Rada projednala inventury Rada delegovala členy rady a zastupitelstva (pracovníky Úřadu městyse Buchlovice) pro realizaci akce Inventarizace majetku městyse Buchlovice Termín ukončení inventur: Žádost o prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice parcely č. 500/1, 501/10, 505/85, 505/88, 505/106 vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, jednatel ing. Jiří Slovák, ze dne Firma MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou upřesnila svoji žádost o prodej pozemků v prostoru bývalého zemědělského družstva, farma Buchlovice. Rada doporučila prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice, parcely č. 500/1, 501/10, 505/85, 505/88, 505/106 vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP, spol. s r.o., Velká nad Veličkou, jednatel ing. Jiří Slovák. Informace o realizaci prodloužení vodovodu na Újezda, možnosti připojení k hlavnímu řádu, podmínky připojení, připojovací poplatky, stavby nepropustných jíme, domácích čistíren atd. Starosta ing. Jiří Černý popsal současný stav realizace prodloužení vodovodu na Újezda, 720 metrů bylo protlačeno, zbytek cca 40 metrů bylo nutno kopat vzhledem k podloží (skála), dále bude vodovod veden v příkopě lesní cesty (věcné břemeno domluva s lesním správcem Lesy ČR). Co se týká přípojek do domů obyvatel, resp. do rekreačních chat, předpokládá se, že celá akce bude projednána s jedním projektantem (účast SVaK Uherské Hradiště) a po tlakových zkouškách bude teprve jednáno o podmínkách připojení. Ty jsou podle rady následující: finanční nároky ze strany městyse nebudou kladeny v případě, že majitelé nemovitosti budou mít zkolaudovanou jímku na vyvážení, alternativou budou zkolaudované domovní čistírny (přesto budou muset prokazovat vyvážení vody). Rada schválila podmínky pro připojení nemovitostí k hlavnímu řádu vodovodu na Újezda. Bezbariérový vstup do zdravotnického střediska Buchlovice Návrh na bezbariérový vstup do zdravotnického střediska Buchlovice ing. Jaroslava Mikulíka byl přijat, v pracích je možno pokračovat. Starosta naznačil možnost využití jednoho z dotačních titulů (až do výše Kč), rada se vyjádřila pro jeho využití. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

5 Vánoční dárky Domov seniorů Buchlovice Vánoce 2008 Rada schválila finanční návrh komise sociální k zakoupení dárků pro obyvatele Domova seniorů v Buchlovicích (20 osob) vánoční dárky v ceně 350 Kč. Žádost o finanční příspěvek na opravu opěrné zídky poničené zatékající vodou z místní komunikace, Jiří Novák, Buchlovice, ze dne Členové rady byli seznámeni se stavem komunikace i zídky žadatele, byly jim předloženy fotografie ze dne Rada rozhodla o opatření zalití spár mezi jednotlivými obrubníky na straně zahrady žadatele asfaltem, aby se zabránilo dalšímu pronikání vlhkosti do zídky. a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 13/97 (stánek č. 6 na Tržnici Buchlovice), Vlasta Jurčová, Buchlovice, ze dne b) Žádost o prodloužení nájmu stánku č.1 tržnice Buchlovice na rok 2009, Miluše Jílková Rada schválila prodloužení obou nájemních smluv na rok 2009 za stávajících podmínek. Žádost restaurace U páva prodloužení nočního klidu do hodin ze dne na Mikulášská zábava, dopis ze dne Rada nemá námitek proti konání akce a schválila výjimku z OZV č. 03/2006 prodloužení doby nočního klidu do hodin. Informace o otevírání obálek Československé kulturní centrum Buchlovice firma RAVEN Brno, úterý Byla podána informace o organizaci výběrového řízení na ČSKC Buchlovice vedené firmou RAVEN Brno v úterý v hodin budou na Úřadě městyse Buchlovice otevírány obálky za přítomnosti vedení městyse, zástupců firmy Raven Brno a firem, které jsou účastníky výběrového řízení. Informace k realizaci a využití institutu Veřejná služba materiál KÚ ZK O přípravě nového zákona č. 111/2006, který od umožňuje využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut veřejná služba, byli členové rady informováni materiálem dodaným z Krajského úřadu Zlínského kraje. Návrh na zavedení systému sběru bioodpadu v obci Buchlovice, OTR a.s. Moravníky Uherské Hradiště Rada, po diskuzi materiálů dodaných ředitelem OTR, a.s. Uherské Hradiště (popisující zkušenosti některých obcí, např. města Kunovic), schválila zavedení sběru bioodpadů v městysi Buchlovice od s frekvencí svozu 1 x za 3 týdny, přičemž této nákladné akci musí předcházet účinná kampaň ve zpravodaji, na nástěnkách, také v městysovém rozhlase. Zastupitelstvo městyse Buchlovice č. 10/2008 ze dne Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) - prodej pozemků ve vlastnictví městyse Buchlovice parcely č. 500/1 o výměře 372 m², 501/10 o výměře 174 m², 505/85 o výměře 86 m², 505/88 o výměře 264 m² a 505/106 o výměře 100 m², vše v k.ú. Buchlovice firmě MIP. spol. s r.o., Velká nad Veličkou za cenu 100 Kč/m². BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 3

6 Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) - změny rozpočtu městyse Buchlovice na rok změny rozpočtu v kapitole příjmy z původního rozpočtu ve výši 27, Kč zvýšení o 4, Kč na 31, Kč, změny rozpočtu v kapitole výdaje z původního rozpočtu ve výši 26, Kč zvýšení o 1, Kč na 28, Kč. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění dle 84, odst. 2, písm. b) - rozpočtové provizórium městyse Buchlovice na rok 2009 za podmínky, že do doby schválení rozpočtu městyse Buchlovice na rok 2009 budou čerpány jen nezbytné náklady. Zastupitelstvo schválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění - zadání změny č. 1 Územního plánu obce Buchlovice. Zastupitelstvo neschválilo ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) - odkoupení pozemků parcely č. 2714/167, 2114/165, 2766/33, 2766/42, 2781/17, 2781/18 a 2781/19, vše v k.ú. Buchlovice Trnávky od paní Jiřiny Mokrášové, Uherské Hradiště. Zastupitelstvo souhlasilo - se zavedením systému sběru bioodpadu rostlinného původu v městysi Buchlovice v roce 2009 (od ). Zastupitelstvo pověřilo - starostu městyse ing. Jiřího Černého jednáním s účastníky svozového režimu v rámci OTR, a.s. Uherské Hradiště, projednávat nebo navrhovat takový systém, který by minimalizoval nebo úplně vyloučil odpady živočišného původu v nádobách na bioodpad. Před Vánocemi obdržel městys Buchlovice pěkný dar v podobě asi metrového kovového svícnu od uměleckého kováře pana Petra Kučíka z Boršic. Svícen je určen do interiéru kaple sv. Kříže na Smraďavce, kde se ocitne po rekonstrukci objektu, která potrvá, vzhledem k délce vysychání zdiva, ještě nejméně dva roky. Panu Kučíkovi tímto vyjadřujeme upřímné poděkování. Vedení městyse Buchlovice Foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 Koncem loňského roku proběhla první část výstavby nového vodovodu na hrad Buchlov. Položené potrubí ve vyhloubeném výkopu spojí zdroje vody pod Modlou s následně budovaným rezervoárem pod hradem. Nutnost provedení této nákladné akce potvrdil nejen v posledních dvou letech nedostatek vody během návštěvnické sezóny. Foto: -bž- Možná jste zaregistrovali, že během měsíce listopadu bylo zbudováno kovové zábradlí v délce 60 m při chodníku vedoucímu k autobusové zastávce při silnici na Brno. Vyrobila je firma DHJ pana Dvořáčka za spolupráce Služeb městyse Buchlovice na popud našich občanů. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5

8 Vážení čtenáři zpravodaje. Jistě si mnozí všímáte a jste rozhořčeni nad počínáním některých spoluobčanů, kteří ve svých domovních kotlích pálí co se dá, včetně umělých hmot, pneumatik atd. Stížnosti přicházejí z ulice Hradišťské, Masarykovy i K Buchlovu. Stačí se navečer podívat na naše městečko z vyvýšeného místa a uvidíte smogovou clonu, přes kterou nejsou kolikrát vidět ani domy. Kvůli pár bezohledným a krátkozrakým jedincům i v Buchlovicích jsme nuceni dýchat karcinogenní směs. Jak vidět, asi jsme prozatím obecně nepoučitelní a vše si uvědomujeme až ležíme například s rakovinou v nemocnici. To už ale bývá často pozdě. Pokud tato slova padnou alespoň trochu na úrodnou půdu, vezměte si je k srdci a zamyslete se nad sebou (míníme tím samozřejmě viníky) a svým počínáním. Názorná fotografie je z Hradišťské ulice v Lúčkách. (Redakce BZ) V závěru loňského roku proběhla pravidelná fyzická i elektronická revize knih v naší knihovně. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

9 Nezapomenutelné setkání ke 120. výročí založení školy Koncem loňského roku oslavila budova bývalé národní školy na Lhotce své 120. výročí slavnostního položení základního kamene, které se odehrálo začátkem prosince Při této příležitosti uspořádaly bývalé pracovnice školy učitelka Mgr. Jitka Bartošková a vychovatelka Olga Švanygová ve spolupráci se ZŠ Buchlovice setkání učitelů a pracovníků školy (činných i na penzi), kteří prošli historickou budovou na Lhotce. Větší část pozvaných se nejprve shromáždila v jedné z přízemních učeben školy, kde vše otevřel program Děcek z Buchlovic, proběhlo přivítání, zazněly pozdravy ředitele školy Mgr. Františka Klvani, starosty městyse ing. Jiřího Černého a dalších. Přítomní se dověděli něco z historie školy a nezapomnělo se i na současnost. Během prohlídky ostatních tříd školy, kterou v letošním a příštím roce čeká nákladná rekonstrukce v Československé kulturní centrum, hosté zhlédli současný stav prostor a prostřednictvím projektu jejich budoucí podobu a využití. Další program setkání se odehrál již ve škole na ulici Komenského. Po pohoštění si přítomní prohlédli jednotlivé učebny a zvlášť zánovní prostory vzniklé v podkroví a otevřené v předloňském roce. Následující čas byl vyhrazen vzájemnému představení, vždyť mnozí pracovníci školy se během těch rychle plynoucích let nikdy nepotkali. Věřte, že bylo o čem hovořit a na co vzpomínat. Setkání se určitě povedlo a ještě jednou je třeba poděkovat jak pořadatelům, tak i všem, kteří přišli a strávili společně pěkné odpoledne a večer. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7

10 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9

12 Osobní vyznání Osobní vyznání paní učitelky Ludmily Dudeškové ke 120. výročí založení Národní školy v Buchlovicích. Sto dvacet let je už pěkný věk a naše škola milá by si úctu za ta léta zasloužila. Co se tu dětí vystřídalo, co kantorů tu za ta léta bylo. Ve vzpomínkách se vracíme zpět, by omládly jsme o několik let. Naši páni soudruzi ředitelé s námi vycházeli skvěle. I páni inspektoři měli pro nás pochopení a vždy odcházeli z Buchlovic spokojení. S paními školnicemi jsme byli zadobře, protože všechny vyhověly naší potřebě. Pracovní kolektiv byl v dobrém vztahu, nic nám nekazilo při práci náladu. I když lidé nám vyčítají, ti kantoři, ti se mají, jen prázdniny stále mají. Ať přijdou chvíli, ať to zkusí, co ten kantor při vyučování a o přestávkách zkusit musí. Co přípravy na příští den a sešitů opravit stohy jen. A co bylo schůzování, které pro nás na nic není. Nesmím zapomenout na paní družinářky, které odvádějí pěknou, poctivou práci. I rodiče se snaží přiložit ruce k dílu, za což jim patří pochvala z podílu. Jen dětí v náboženství by mělo být více. Určitě chování by se zlepšilo velice. Měli by jim rodiče a páni učitelé příkladem jít a i někdy do kostela zajít. Prosím za prominutí posledních řádků, ale chci všechno brát po pořádku. Přáli bychom naší škole, by jí nic špatného nehrozilo, co je možné, by se vylepšilo. A Vy mladší všichni při další oslavě se sešli a pěli jedním sborem, že je naše škola, ta nejkrásnější pod Buchlovem. Ludmila Dudešková Poděkování Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice děkuje panu Leopoldu Ondrůškovi z Buchlovic za darování staršího počítače se skenerem. Obou hasiči použijí při práci s nezbytnou agendou ve speciálním programu určeném pro hasičské sbory. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

13 Z historie školy čp. 16 na Lhotce Národní škola v období kolem roku 1930 Kvůli nedostatečným prostorám ve stávající škole v Lúčkách (pozdější četnická stanice), kde se nacházely jen dvě učebny pro cca 400 žáků, bylo nutné situaci co nejrychleji řešit. Nejvíce se o vznik nové školní budovy zasloužil nadučitel Karel Kokeš, který prosazoval tuto myšlenku více než pět let. Po příslibu finančního zajištění bylo nejprve zakoupeno stavební místo na Lhotce naproti kostela, a to Šefránkův podsedek čp. 16. Základní kámen nové budovy byl položen 2. prosince Uzávěrka konkurzního řízení na zhotovitele stavby byla 5. prosince téhož roku, přičemž uvažovaný rozpočet činil zl., 90 kr. Zakázku získal břestecký rodák Jiří Kovařík, který měl stavební firmu ve Vídni, jenž snížil rozpočtovanou částku na zl. Do podzimu 1889 byla již budova postavena a 9. října téhož roku okresní komisí prohlédnuta a schválena. Vyučování bylo zahájeno 10. března 1890 z celkového počtu pěti tříd pouze ve čtyřech třídách, a to z důvodu nedostatku učitelských sil. K prvním vyučujícím v nové škole v roce 1890 náleželi Karel Kokeš nadučitel, František Hajn, Inocenc Konečník, Julie Andrýsková a Antonín Skála podučitel. V tomto školním roce měla škola 320 žáků a v roce 1891 již 447 žáků. V tom čase bychom tu našli 5 tříd, byt pro nadučitele a kabinety. V roce 1901 byly k nynější školní budově přistaveny směrem ke hřbitovu další dvě třídy nad sebou a dva byty pro učitele. Pro zajímavost uveďme, že v letech byl starostou Tomáš Mitáš a v letech Antonín Maděra. V období let byl zdejším farářem Karel Kráčmar a v letech 1891 až 1912 Karel Lysý. Připravil -bž-, foto archiv SPHB BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 11

14 Vánoční besídka a trh v ZŠ Buchlovice Tak jako loni, kdy se před vánočními svátky slavnostně otevírala půdní vestavba, i letos prožila škola pěkný prosincový podvečer. Ve čtvrtek 11. prosince 2008 se totiž v tělocvičně základní školy konala předvánoční besídka pro rodiče. Jednotlivé třídy z 1. stupně se představily s pestrým programem, který doplnily děti z kroužků flétny a orientálních tanců. Po ukončení programu čekaly děti na své rodiče v prostorách školy, protože si zde otevřely své prodejní stánky s výrobky, které ve škole vytvářely pod vedením svých učitelů a vychovatelů. A rodiče prohlíželi, vybírali a nakupovali. Výtěžek z prodeje vánočních dárečků bude opět použit na financování adopce na dálku, kterou bude od roku 2009 zaštiťovat Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice. Vedení školy děkuje touto cestou všem, kdo se na přípravě a realizaci akce podíleli a také Vám všem, kteří jste nám finančně přispěli. Základní škola Buchlovice, Foto Pavel Paška BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 12

15 čtvrtek 11. prosince 2008 Ze zápisníku malého poety Roberta Lukeštíka, 8 let Psi Psi štěkají s radostí, přitom vrtí ocásky. Vrtí pěkně na pohled, udělají salto hned. Až to salto udělají, tak nám pěkně zaštěkají. Česká republika Naše Česká republika, už na ni náš znak čeká, odjela pryč do ciziny, ztratila se z domoviny. Není pěkné vůbec to, zapomněla ten, ta, to, vůbec jí to nejde, asi z toho sejde. Zvířata Koně pěkně řechtají a psi zase štěkají. Kočky pěkně mňoukají a osli zas hýkají. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 13

16 Koncert ZUŠ s atmosférou Vánoc Už více než rok působí v Buchlovicích pobočka Základní umělecké školy v Uh. Hradišti (ZUŠ). V současnosti děti vyučují v oborech housle, flétna, klávesy a obecná příprava učitelé Radim Snopek (vedoucí pobočky), Václav Ovčačík, Petra Jarmarová a Petr Král. Loňského 15. prosince děti předvedly, co se už stačily naučit. Jejich jednotlivá i společná vystoupení se v prostorách Muzea Podhradí Buchlovice setkala s velkým ohlasem jejich rodinných příslušníků a známých. Na úvod všechny pozdravil ředitel ZUŠ Stanislav Nemrava a mezi hosty nechyběli i představitelé Buchlovic, starosta ing. Jiří Černý a místostarosta Bořek Žižlavský. Nakonec dodejme, že tento koncert byl prvním veřejným vystoupením žáků buchlovické ZUŠ u nás a věříme, že se stane tradicí. Určitě bychom nenašli nikoho, kdo by z muzea neodcházel s krásným pocitem v tomto předvánočním čase. Text a foto -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 14

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 15

18 O Mikuláši navštívily Úřad městyse Buchlovice mikulášské družiny dětí z mateřské školy a ze základní školy, vedené svými vyučujícími. Zazpívali, zarecitovali a od zaměstnanců městyse obdrželi malé sladkosti. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 16

19 Členové Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice v loňském roce vyjeli naostro k ohňům a dalším událostem celkem šestnáctkrát. Naposledy pomáhali v Osvětimanech, kde hořel dům a v Buchlovicích na Zahradách, kde některý z občanů z blízkého okolí nasypal do kontejneru žhavý popel z kamen, který způsobil požár obsahu nádoby. V loňském roce obdrželi naši hasiči dva finanční dary Zlínského kraje. Z toho stopadesátitisícového si v měsíci prosinci pořídili čtyři moderní dýchací přístroje zn. Dräger a přilby, přičemž zbytek doplatil městys. Foto: SDH Buchlovice a -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 17

20 Spolek podporovatelů historie Buchlovic po slovanských památkách Poslední listopadovou sobotu se vydali členové Spolku podporovatelů historie Buchlovic na plánovanou výpravu po stopách Velké Moravy na Hodonínsku. Prostřednictvím paní Kateřiny Kurdíkové z hodonínské radnice nám byla umožněna prohlídka Národní kulturní památky Slovanského hradiště v Mikulčicích i mimo prohlídkovou sezónu v doprovodu ředitele tamního archeologického muzea PhDr. Františka Synka. Po úvodním výkladu následovala prohlídka první části expozice, která seznamuje návštěvníky s rozsahem hradiska a životem tehdejší společnosti od bídy otroků až po bohatství velmožské či knížecí rodiny. Výstava přibližuje nejen nálezy slovanské, ale i mnohem starších kultur, které v nivě s lužními lesy kolem řeky Moravy od nejstarších dob lidského osídlení žily. Zdejší kraj byl domovem například prvních zemědělců, kovolitců a především Slovanů, jež tu vybudovali v 8. a 9. století jedno z nejvýznamnějších sídlišť deseti kostely a knížecím palácem. Sídliště pravděpodobně bylo místem pobytu věrozvěstů Cyrila a Metoděje a na rozdíl od nám blízké staroměstské aglomerace nebylo zásadně porušeno novodobou výstavbou. V druhém výstavním pavilonu, který vznikl nad základy a pohřebištěm kolem kostela č. 2, jsme mohli zhlédnout působivou audiovizuální rekonstrukci této vodní raně středověké pevnosti s kostely, palácem, mosty a opevněním. Ještě v nedávném čase nikdo nevěděl, že dodnes existuje stejně starý slovanský kostelík na opačné straně řeky Moravy, u Kopčan na Slovensku, vzdálený asi 2 km od Mikulčic, ale ne v podobě, jaké známe z velkomoravských sídlišť (v pozůstatcích negativu základů), nýbrž jeho celá stavba! Tento unikát je nyní zasvěcen sv. Margitě a i přes jeho pozdější úpravy neztratil nic ze své prosté podoby. Stojí osamocený v polích, které v dálce lemují lužní lesy a moravní tok, přes něhož vedl už v dávných časech most, který spojoval toto místo s mikulčickou aglomerací. Nepředpokládali jsme, že si budeme moci prohlédnout i tuto památku zevnitř, ale měli jsme štěstí. Po odbočení z Kopčan do polí jsme minuli BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 18

21 nějakého člověka na kole. Když nás uviděl, otočil se a i v tom větrném a chladném počasí přijel za námi, kostelík ochotně otevřel a povyprávěl o archeologickém průzkumu, který zde proběhl. Vedle pozdějších gotických okýnek jsou například k vidění zbytky původní výmalby. Poslední zastavení po obědě bylo u zmíněné paní Kurdíkové, která nás s rodinou pohostila v jejich originálním půdním bytě na hodonínském náměstí, kde jsme si mj. prohlédli obrazy buchlovických uliček a domů, jež namaloval jejich předek Ladislav Maršálek a mnohé z nich budou k vidění na chystané výstavě tohoto umělce v Muzeu Podhradí Buchlovice. Text a foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 19

22 Veselý mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 20

23 neděle 7. prosince 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 21

24 Veselý mikulášský jarmark BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 22

25 neděle 7. prosince 2008 připravil -vlk- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 23

26 Předvánoční návštěva Domova seniorů Jako každoročně v předvánočním období navštívili i v loňském roce 12. prosince zástupci městyse radní Alena Horáková, pracovnice úřadu Marie Výstupová a místostarosta Bořek Žižlavský naše spoluobčany žijící v Domově seniorů v Buchlovicích. Po příjemné besedě, při níž se hovořilo nejen o tom, co se v Buchlovicích za poslední rok podařilo a co se chystá v roce 2009, následovalo přání pěkných svátků a všeho nejlepšího v novém roce a předání dárků. Poté se jmenovaní odebrali na lůžková oddělení, kde navštívili další spoluobčany, kteří se nemohli zúčastnit setkání v zasedací místnosti domova. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 24

27 Z Muzea Podhradí Během minulého roku naše Muzeum Podhradí Buchlovice obohatily další sbírky. Při příležitosti vernisáže výstavy Krásné harampádí I se představili panenky a panáčci v moravských krojích dar paní Františky Hany Garlíkové z Prahy, rozené z Boršic, jež jsou zařazeni do trvalé přízemní expozice. Jedno z muzejních oken letos poprvé ozdobil řezaný betlém, získaný kupem od autora pana Františka Smětáka z Tupes. Foto: -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 25

28 Vernisáž výstavy Krásné harampádí I se vydařila Vernisáž jmenované výstavy v Muzeu Podhradí Buchlovice se uskutečnila 12. prosince 2008 a příchozím návštěvníkům tentokrát jen tak tak stačilo přízemí muzea. Sešli se, aby si zpříjemnili podvečerní atmosféru onoho adventního dne. Na jednom z panelů s exponáty jste mohli vidět předmět, který vypadá jako část násady ke smetáku, na jednom konci má do roztažené (jakoby nepodařené) spirály stočený silný drát. Na co myslíš, že je tohle? Tak to byla věta, která asi nejčastěji zazněla mezi návštěvníky poslední loňské vernisáže. Podobně zajímavých, mnohdy těžko identifikovatelných předmětů zde bylo přesně sto. Kromě toho se představila, jako ostatně vždy, řada novinek. Úvodní pasáž podvečera se odvíjela podle připraveného schématu: Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Pozdravení Bořek Žižlavský Muzikantské fórky Jiří Severin Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem O štrajchu Jiří Severin Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Dar paní F. H. Garlíkové Miloslav Hrdý O novém betlému Miloslav Hrdý Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Krásné harampádí Miloslav Hrdý Projekt pro základní školy Miloslav Hrdý Calta. štola, vánočka Miloslav Hrdý Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem Zahájení výstavy společnou písní Vánoce, Vánoce, skoro-li budete Štrajchkapela s primáriem Jaroslavem Hubáčkem BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 26

29 Přivítání se ujal pan místostarosta Bořek Žižlavský, který pozdravil přítomné přátele muzea, pana starostu ing. Jiřího Černého a všechny, kteří svými příspěvky pomohli naplnit ideu krásného harampádí. A pak zahrála muzika. Jako blesk z čistého nebe zapůsobila štrajchkapela, která sdružuje muzikanty z Topolné a okolí, kteří mají bohatou praxi v cimbálové muzice nebo v dechových kapelách. Štrajchkapela, jak se přítomní dověděli od Mgr. Jiřího Severina (který na toto téma před nedávnem vydal knížku Hráli jsme jak andělé), sestává ze žesťových a smyčcových nástrojů a podobné sestavy hrávaly u nás ještě na začátku minulého století, poslední štrajch v Březolupech kolem II. světové války. Muzikanti hrají spolu v této sestavě asi čtyři roky a v jejich tvořícím se repertoáru jsou skladby aranžované pro podobnou sestavu cca před 80 lety. Proto zní muzika kouzelně a mnohem jemněji nežli současné podání dechovkových muzik, nástupy jednotlivých sekcí jsou pro nás mnohdy překvapivé a především potěšující. Hned po úvodní skladbě bylo všem přítomným pocítit nádherné uvolnění a ti starší se cítili na pokraji našeho bývalého soustátí Rakousko-Uherska. Vernisáž byla velmi ozvláštněna přítomností paní Františky Hany Garlíkové z Prahy, rodačky ze sousední obce Boršice, která se rozhodla Muzeu Podhradí Buchlovice věnovat krásnou sérii 24 krojovaných panenek na téma Morava. Kolekci se podařilo aranžovat do nové skříně a tak je zpřístupnit k datu vernisáže. Krojové panenky se tak staly pevnou součástí expozice a věříme, že budou těšit jak malé, tak dospělé návštěvníky muzea po dlouhou dobu. Ostatně, panenky jsou dobře viditelné i zvenčí a na oknech již po prvním dni bylo otištěno několik desítek dětských nosíků a to je dobré! Z krátkého vyznání paní Garlíkové při jedné z výstav jí napsala osmiletá holčička do výstavní knihy následující všichni my děti víme, jak se oblékaly princezny a královny, ale jaké šaty (kroje) nosily naše babičky a prababičky, to nevíme proto také se snažila paní Hana o publicitu krojů doma i ve světě. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 27

30 K vánoční atmosféře přispěla rovněž instalace řezaného betlému autora pana Františka Smětáka z Tupes, který muzeum, díky laskavosti vedení městyse, mohlo zakoupit. Nasvícený betlém sestávající ze 24 figur velikosti kolem 25 cm, bude každoročně krásným symbolem Vánoc po celé toto období. Rádi bychom věřili, že výstavička Krásné harampádí I. (celkem 100 různorodých předmětů z různých oblastí života našich předků ve stáří let) zaujala návštěvníky vernisáže a i ty další zaujme, určitě se najdou takoví, co v předmětech, které už mnozí odvrhli, najdou dostatek poezie, ocení um našich předků a zhodnotí je do té míry, že možná vznikne další výstava s pořadovým číslem 2 (alespoň podle prvních reakcí ten dojem můžeme mít!). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 28

31 Výstava Krásné harampádí je určena především mladým návštěvníkům, dětem z naší základní školy a také škol stejného stupně z ostatních obcí mikroregionu. Opravdu může jít o vyučování mimo školní místnosti a také, že se dá současně na malé ploše mluvit o otázkách týkajících se dějepisu, výtvarného umění, přírodopisu, pracovní výroby a dalších. Je pouze třeba, aby páni učitelé výstavu navštívili a s exponáty se předem seznámili. Během vernisáže bylo možno ochutnat perníčky paní Ludmily Kováříkové a výrobky, které voněly staletími vánoční caltou a štolami z ruky paní dr. Staňky Hrňové, recepty na ně najdete na jiném místě. Tyto výrobky, které jsou jakýmisi předchůdci dnes hojně pečených vánoček, si získaly své nové příznivce a můžeme být jen rádi, když v následujících letech bude na vánočních stolech pečivo s přídomkem Buchlovská calta, Buchlovská štola kynutá a Buchlovská tvarohová štola. Víno, jak už je také zvykem, pocházelo ze Zástřizlovského sklepa pana ing. Jiřího Černého Chardonnay 2007, pozdní sběr si všichni přítomní (mimo ty, kteří svírali v kapsách klíče od svých automobilů) pochvalovali, někteří se potají ptali, kde že se nachází ten sklep. Zahájení výstavy společnou písní Vánoce, Vánoce, skoro-li budete, skoro-li, děvčátka, ze služby půjdete? bylo příjemnou tečkou i začátkem. Ještě hodně dlouhou chvíli se návštěvníci (z Buchlovic, okolních obcí, ale i ze Zlína, Uherského Hradiště, Žeravic či Brna) příjemně bavili, mnohým se domů ani nechtělo. Miloslav Hrdý, Hana Buroňová; foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 29

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Začíná škola

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Začíná škola VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PRVOUKA - 2. RNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Začíná škola Cestou do školy?

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více