Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Robert STOJANOV Olomouc 2006

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci řešila sama, a že jsem uvedla veškerou použitou literaturu a další zdroje informací. Jičín, 24. dubna 2006 podpis

3 Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat vedoucímu bakalářské práce Mgr. Robertu STOJANOVOVI, Mgr. Ondřeji NÁDVORNÍKOVI za odborné konzultace, Bc. Martinu NÁPRSTKOVI za pomoc při získávání informací o financování globálního rozvojového vzdělávání v České republice, Mgr. Janu VRTIŠKOVI za informace ohledně předmětu globální výchova na ZŠ ve Vraném nad Vltavou a v neposlední řadě všem, kteří mi ochotně a rychle odpovídali na mé dotazy přes .

4

5

6 Obsah Seznam použitých zkratek Úvod Metodika práce Vymezení termínu globální rozvojové vzdělávání (GRV) Termín GRV v některých evropských zemích Termín GRV v České republice Koncepce globální výchovy podle Pikea a Selbyho Definice GRV Cíle GRV Postoje a hodnoty Dovednosti Znalosti Klasická versus globální výchova Vývoj GRV Pedagogické směry GRV v některých evropských zemích Nizozemí Irsko Velká Británie Metody GRV Základní metody při začleňování GRV do výuky Infuze Integrace Metody, které GRV používá Projektové vyučování Brainstorming Diskuse Simulační hra Hraní role Interakce Učení ke spolupráci Základní vzdělávání a GRV Cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Průřezová témata Vzdělávací obory a témata GRV Vzdělávací obor DĚJEPIS Vzdělávací obor VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací obor ZEMĚPIS Předmět GLOBÁLNÍ VÝCHOVA na ZŠ Vrané ZŠ Vrané Globální výchova jako předmět Témata GRV Organizace v České republice Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s...43

7 11.2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK) Porovnání přístupu zemí ke GRV Závěr Shrnutí...48 Summary Rejstřík Bibliografie...52 Seznam obrázků...53 Přílohy...54

8 Seznam použitých zkratek zkratka český název původní název ARPOK Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. CADA Koalice agentur pomoci a rozvoje Coalition of Aid and Development Agencies CEV Centrum ekologické výchovy Coraid Organizace katolíků pro pomoc a rozvoj Catholic Organization for Relief and Development Cyfanfwyd Asociace rozvojového vzdělávání Walesu Development Education Association of Wales DAC DAF DCI DEA DEEEP DESC DESP Výbor pro rozvojovou spolupráci Fond povědomí o rozvojové problematice Rozvojová spolupráce Irska Asociace rozvojového vzdělávání Evropský projekt pro výměnu poznatků v rozvojovém vzdělávání Centra podpory rozvojového vzdělávání Strategický plán rozvojového vzdělávání Development Assistance Committee Development Awareness Fund Development Cooperation Ireland Development Education Association Development Education Exchange in Europe Project Development Education Support Centres Development Education Strategy Plan DEU Oddělení rozvojového vzdělávání Development Education Unit DFA Ministerstvo zahraničních věcí Department of Foreign Affairs DFID Oddělení pro mezinárodní rozvoj Department for International Development Dochas Educasol EU GRV GV HIVOS ICCO IDEAS IKV MZV ČR Irská asociace nevládních rozvojových organizací Francouzská platforma pro vzdělávání v rozvoj a mezinárodní solidaritu Evropská unie globální rozvojové vzdělávání globální výchova Institut humanistů pro spolupráci v rozvojových zemích Mezicírkevní organizace pro rozvojovou spolupráci Mezinárodní rozvojová vzdělávací asociace Skotska interkulturní výchova Ministerstvo zahraničních věcí České republiky The Irish Association of Non- Govermental Development Organisations Plate-Forme Francaise d Education Au Développement et à la Solidarité Internationale Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries Interchurch Organisation for Development Cooperation International Development Education Association Scotland NC Národní výbor National Committee

9 NCDE NCDO NCO NGDO NGO NOVIB OECD OSN OXFAM RVP ZV ŠVP VÚP Národní výbor pro rozvojové vzdělávání Národní výbor pro mezinárodní spolupráci a udržitelný rozvoj Národní výbor pro rozvojové vzdělávání nevládní organizace zabývající se rozvojem Nezisková organizace Nizozemská organizace pro mezinárodní rozvojovou spolupráci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Organizace spojených národů Oxfordský výbor pro zmírnění hladomoru Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Výzkumný ústav pedagogický National Committee for Development Education National Committee for International Cooperation and Sustainable Development National Committee for Development Education Non-Governmental Development Organization Non-Governmental Organization De Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking Organization for Economic Cooperation and Development Oxford Committee for Famine Relief

10 1. Úvod Všichni jsme se narodili jako nepopsané stránky, ale každý je obdarován neznámým posláním A to je to, co si přineseme do života a do školy: naprosto neprobádanou a nepředpověditelnou totožnost. Vyučovat znamená vlastně rozvíjet tuto totožnost opatrně ji odhalovat, protože patří k nejdrahocennějším zdrojům lidského pokolení a k největšímu bohatství, které národ může mít. (Pike, Selby; 1994) Už v první třídě nás rodiče a učitelé nabádali k tomu, abychom se snažili, byli aktivní a hlásili se. Nevím jak vy, ale právě z tohoto důvodu jsem se nehlásila, nesnažila se upoutat učitelovu pozornost, byla pasivní. V čem tkví podstata dnešního školství? Současný školský systém vytváří z dětí rivaly. Každý si hraje na svém písečku, hraje za sebe a netvoří tým. Systém jim to neumožňuje. Globální rozvojové vzdělávání se snaží tyto způsoby výuky odbourávat a naučit děti spolupracovat. Vždyť v dnešním globalizovaném světě, světě se spoustou organizací, světě, kde vše souvisí se vším, který je propletený jako pavučina je právě spolupráce to nejdůležitější. A právě výchova a vzdělávání na školách by měla děti připravit na současný svět, tak proč podporovat soutěživost a individualitu a nepodporovat činnost v kolektivu a spolupráci? Téma globálního rozvojového vzdělávání jsem si vybrala, protože si myslím, že toto téma je v dnešní době velice důležité. Hlavním posláním školy by měla být příprava člověka na budoucí život. 21. století na nás klade vysoké nároky. Svět je čím dál tím víc propojenější a my musíme počítat s tím, že když něco uděláme na jednom konci světa, může to ohrozit obyvatele planety na straně druhé. V dnešní době se žádný předmět ve školách nevěnuje budoucnosti. Minulostí se zabývá dějepis, současností občanská nauka či základy společenských věd a budoucnost zůstává kdesi vzadu. Ale připusťme si, že budoucnost by měla také nalézt své místo ve školním rozvrhu. Globální rozvojové vzdělávání se snaží toto místo zaplnit a pomoci pochopit žákům dnešní svět. Globální rozvojové vzdělávání uplatňuje alternativní výukové metody. Metody, jejichž cílem je kooperace a naučení se respektování a přijímání jiných názorů, pohledů na svět. Tyto metody se dostávají v dnešní době v České republice do popředí. V současné 8

11 době dochází v českém školství ke změnám, od školních osnov se pomalu přechází k výuce podle rámcového vzdělávacího programu. Rámcový vzdělávací program s sebou přináší klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a obory a průřezová témata. Žáci jsou díky těmto změnám nucení více spolupracovat. Témata globálního vzdělávání představují problémy současnosti, je to široký okruh otázek a problémů, s nimiž se lze setkat každý den. Žáci jsou tak lépe připraveni na současný, rychle se měnící svět. Cílem bakalářské práce je uvědomění si, co si představit pod vzletným pojmem globální rozvojové vzdělávání, porozumění obsahu. Pochopení toho, že to, co je u nás novinka je v mnohých zemích již dlouhou dobu normální věc. A k jakým změnám díky tomuto typu vzdělávání a výchovy může ve školním vzdělávání dojít a co přináší tyto změny pro člověka jako obyvatele planety Země na počátku nového tisíciletí. 9

12 2. Metodika práce Údaje a poznatky použité v bakalářské práci byly získány z literárních pramenů a internetových zdrojů, základní metodou tedy byla práce s literaturou. Výběr pramenů jsem provedla tak, že jsem si vyhledala dostupnou literaturu přes databáze knihoven a následně jsem dohledávala informace na internetu klíčová pro mě byla slova global education a development education. Poté jsem analyzovala prameny, které byly získané buď v tištěné nebo elektronické podobě. Důležité informace ohledně organizací a globálního rozvojového vzdělávání v evropských zemích byly získávány z internetových stránek nebo prostřednictvím osobní komunikace s pracovníky jednotlivých organizací. Osnovu jsem sestavovala od kapitol zabývající se obecně GRV po kapitoly konkrétních činností v rámci GRV. Po zanalyzování pramenů jsem zpracovávala třetí až jedenáctou kapitolu syntézou poznatků získaných ze shromážděných pramenů. Kapitoly jedna, dvě, dvanáct až čtrnáct jsem vypracovala jako poslední. Během celé syntézy jsem průběžně doplňovala seznam použité literatury. Při sepisování kapitoly jedenácté jsem vycházela z vlastních zkušeností zkušeností lektorky programů GRV v rámci projektu Lidé lidem. 3. Vymezení termínu globální rozvojové vzdělávání (GRV) Každá země používá pro naše globální rozvojové vzdělávání jiný termín, většinou jde o termín rozvojové vzdělávání (development education) nebo globální vzdělávání (global education). Stephen McCloskey (2005) z Centra pro globální vzdělávání (Centre for Global Education, Ireland) tvrdí: Neexistuje skutečný rozdíl mezi rozvojovým a globálním vzděláváním (výchovou). Různé organizace používají pro tuto oblast vzdělávání a výchovy odlišné termíny. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je obtížnost vysvětlení a shrnutí různých aspektů postupů v rozvojovém vzdělávání: týká se aktivního vzdělávacího procesu, využití aktivity, narůstajícího povědomí o globálních tématech, podpory hodnot, dovedností a znalostí a co je nejvíce důležité pomáhá lidem stát se vnímavými k činnostem, jež přinášejí skutečnou změnu. Místo toho, aby se lidé pouze učili o globálních tématech, využívají svoje znalosti k činnostem, které pomáhají bojovat s chudobou, nerovností a nespravedlností doma i za hranicemi. V praxi není terminologie důležitá. To důležité je, že lidé mají přístup k takovým činnostem a stávají se vnímavými 10

13 k globálním tématům a problémům. Vedle termínu globální rozvojové vzdělávání stojí tzv. development awareness povědomí o rozvojové problematice. Zvyšování povědomí může dojít například psaním článků o rozvojových zemích a problémech s nimi spojenými nebo pořádáním akcí pro veřejnost přednášky, besedy atd. Od globálního rozvojového vzdělávání se tedy liší metodami, které využívá a skupinou obyvatel, jež zahrnuje Termín GRV v některých evropských zemích Podle North-South Centre 1 globální vzdělávání zahrnuje termíny rozvojové vzdělávání, vzdělávání k lidským právům, vzdělávání pro udržitelnost, vzdělávání k míru a prevenci konfliktů a interkulturní vzdělávání. (Höck, Wegimont; 2003: 16) Globální vzdělávání tedy tvoří jakýsi štít nad výše uvedenými druhy vzdělávání. Stejný princip je ve Finsku, tzn. globální vzdělávání zaštiťuje další druhy vzdělávání jako rozvojové vzdělávání, vzdělávání k míru, vzdělávání o životním prostředí, o lidských právech, vzdělávání k demokracii a k multikulturalitě a toleranci. V Nizozemsku, Irsku a Velké Británii používají termín rozvojové vzdělávání, v Portugalsku dávají přednost termínu vzdělávání k rozvoji (education for development) a ve Švýcarsku pak termínu globální učení (global learning). (Höck, Wegimont; 2003) 3.2. Termín GRV v České republice Dalo by se říci, že Česká republika udělala kompromis mezi rozvojovým a globálním vzděláváním a také ze strategických důvodů (jelikož se u Ministerstva zahraničních věcí České republiky MZV ČR používá termín rozvojové vzdělávání a ve vzdělávacím sektoru je zažitá globální výchova, došlo ke spojení těchto slov, aby mohly organizace působit v obou oblastech) používá termín globální rozvojové vzdělávání. Vymezení oblasti, které se tato disciplína věnuje, není jednoduché, protože se v mnohém překrývá s dalšími oblastmi vzdělávání. Nejblíže je oblast zvaná globální výchova (obr. 1), která je někdy používána jako synonymum pro rozvojové vzdělávání. V České republice je známá hlavně z prací Selbyho a Pikea. Dále se rozvojové vzdělávání částečně překrývá svými tématy a využívanými metodami s interkulturním vzděláváním, environmentální 1 The European Centre for Global Interdependence and Solidarity (Evropské centrum pro globální vzájemnou závislost a solidaritu), známé jako North-South Centre (Centrum Sever-Jih), bylo založeno v roce 1989 Radou Evropy pro podporu spolupráce mezi Severem a Jihem a zlepšení vzdělávání, výchovy a informovanosti obyvatelstvo světa 11

14 výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími výchovami. K vyjasnění vztahu různých druhů výchov a vzdělávání vychází vymezení GRV z pojetí institutut North-South Centre, které pojímá Globální výchovu jako zastřešující koncept, který obsahuje rozvojové vzdělávání, interkulturní vzdělávání, vzdělání pro udržitelnost a vzdělávání pro mír a prevenci konfliktů. (Nádvorník, Volfová; 2004: 17) Jan Činčera (2005) tvrdí: Globální výchovu (GV) chápu jako nadřazený pojem nad GRV, GRV jako výseč zaměřenou na porozumění situací v rozvojových zemích, zatímco GV zahrnuje třeba i oblast kooperace, zdravého životního stylu, životního prostředí, atd. Obrázek 1: Globální výchova zdroj: Nádvorník O., Volfová A.(ed.), 2004 Tyto typy společenských výchov a vzdělávání mají společný: základní soubor hodnot společný soubor myšlenek a znalostí uznání potřeby rozvíjet klíčové schopnosti a znalosti uznání potřeby zajistit tvůrčí příležitosti a aktivity v průběhu vzdělávacího procesu (Nádvorník, Volfová; 2004: 17) 12

15 Jak již bylo zmíněno globální výchova, tedy přístup ke vzdělávání, podporující porozumění a spolupráci mezi lidmi. Zahrnuje učení o problémech a jevech, které přesahují hranice států, které jsou celosvětové, globální povahy, zvl. ekologické, kulturní, ekonomické, politické a technické problémy. Zdůrazňuje společné perspektivy, potřeby a vize, vnímání a chápaní problémů z různých pohledů, kooperativní učení, kritické myšlení a zodpovědné jednání, respektující rozdíly interkulturní, etnické, národní, regionální, lokální, skupinové i individuální. V zahraničí představuje nový proud ve vzdělávání, který má již povahu hnutí. Realizuje se především na středních a vysokých školách ve formě praktických aktivit, mezipředmětových témat a komplexních projektů, (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 69) se skládá z dalších druhů výchov a vzdělávání. Za environmentální (ekologickou) výchovu můžeme považovat výchovu k ochraně životního prostředí, k tvorbě takových podmínek života lidí, které neohrožují přírodu, živočichy a rostliny a nedevastují surovinové zdroje. Je založena na ekologii jakožto vědě o vztazích organismů, lidí a prostředí, ve kterém žijí a na sebe působí. Environmentální výchova je prováděna jak hromadnými sdělovacími prostředky a osvětou, tak systematicky prostřednictvím ekologického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 56) Součástí všeobecného vzdělávání a částí globální výchovy je výchova k míru, která zdůrazňuje otázky války a míru, poznávání nebezpečí, které hrozí životu na zemi, člověku a společnosti ve válkách, konfliktech a násilí. (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 278) Cílem výchovy k občanství (občanské výchovy) je utvářet u žáků hodnoty postoje, které sdílí demokratická společnost, rozvíjet schopnost žít ve společnosti a plnit role občana a vybavit mladé lidi příslušnými znalostmi. V ČR a ve většině zemí je to samostatný vyučovací předměty na základních a středních školách (též s označením občanská nauka ). (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 141) V neposlední řadě tvoří globální výchovu interkulturní (multikulturní) vzdělávání, které vyjadřuje snahy prostřednictvím vzdělávacích programů vytvářet způsobilost lidí chápat a respektovat jiné kultury než svou vlastní. (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 129) 3.3. Koncepce globální výchovy podle Pikea a Selbyho Protože globální rozvojové vzdělávání patří do globální výchovy, je třeba osvětlit koncepci globální výchovy. 13

16 V globální výchově se propojují dva směry pedagogické teorie a praxe. Základem prvního směru je planetární vědomí (worldmindedness). Tento směr vznikl ve Velké Británii mezi světovými válkami, jeho cílem je respektování principu jedné planety. Úkolem vzdělávání je utvářet osobnost člověka, který toleruje lidi z jiných kultur, s jiným vyznáním a světovým názorem a váží si jich; utvářet občana, který chápe globální problémy a trendy, různá hlediska a úhly pohledu. (Pike, Selby; 2000: 13) V centru druhého směru stojí ústřední postavení dítěte (child-centerdness). Tento směr má delší tradici, vychází například z učení pedagoga Johna Deweye. Základ tvoří poznání, že děti se nejlépe učí v případě, kdy podporujeme jejich zkoumání a objevování a kdy je bereme jako jedinečné osobnosti s vlastními názory. (Pike, Selby; 2000) Model globální výchovy (obr. 2) se opírá o myšlenku, že vztah je vším. V modelu jsou ve vztahu různorodé a vnitřně propojené prvky teorie a praxe globální výchovy. V rámci modelu existují čtyři dimenze: prostorová, časová, vnitřní a dimenze problémů. (Pike, Selby; 2000) Obrázek 2: Model globální výchovy zdroj: Pike, G., Selby, D., 2000 Prostorová dimenze pracuje hlavně s pojmem vzájemná závislost. Žáci by měli porozumět, že všechno závisí a souvisí se vším a že se vše prolíná. K pochopení této složitosti je důležité pochopení pravidel a fungování systému. V tradičním školství se 14

17 předměty a tudíž souvislosti učí odděleně. Globální výchova umožňuje žákům připravit se lépe na život, protože v reálu je vše propojené. (Pike, Selby; 2000) Dimenze problémů se skládá ze tří částí: 1. kurikulum skutečně odpovídající potřebám žáků se musí zabývat otázkami a problémy přímo spojenými s jejich životem, a to na úrovni od osobní po globální 2. témata a problémy je třeba vidět ve vzájemných souvislostech 3. pochopení, že pohled žáka na jakýkoli problém je jeden z mnoha možných (Pike, Selby; 2000) Vzájemné působení časových období je základní myšlenkou časové dimenze. Tato dimenze vychází z toho, že minulost, přítomnost a budoucnost neexistují odděleně, ale že se prostupují. Tradiční školní osnovy se zabývají minulostí (dějepis) a přítomností (občanská výchova), budoucnost se v nich téměř nevyskytuje. Globální výchova věnuje větší pozornost právě budoucnosti. Žáci by se (v různých částech kurikula) měli setkávat s různými alternativními scénáři budoucnosti. Z našeho hlediska je lze rozdělit na alternativní scénáře pravděpodobné (takové, které s vysokou pravděpodobností nastanou, budou-li pokračovat současné trendy), možné (alternativy, které by mohly nastat, změní-li se určité podmínky a trendy) a preferované (takové alternativy, kterým žáci osobně dávají přednost). Pokud si žáci uvědomí, jaké existují možnosti, budou lépe připraveni poučeně a realisticky se rozhodovat v záležitostech týkajících se jejich osobního života i budoucnosti planety. Lépe si uvědomí, co je třeba (na všech úrovních, od osobní po globální svět) udělat pro to, aby se pravděpodobná budoucnost co nejvíce přiblížila budoucnosti preferované. (Pike, Selby; 2000: 15) Uprostřed modelu se nachází vnitřní dimenze. Globální výchova se skládá ze dvou cest vnitřní (chápání sebe sama) a vnější (svět, ve kterém žijeme). Mají-li všichni žáci úspěšně kráčet po obou cestách, je třeba si vedle obsahu kurikula pečlivě všímat i procesu vyučování a učení. Žákům je třeba nabízet různé způsoby výuky, bohatý a pestrý výběr různých metod podle jejich potřeb. Vedle tradičních postupů to mohou být cvičení k posílení sebevědomí, kooperativní a prožitková cvičení, hraní rolí, metody využívající smyslového vnímání a vizualizace. Rovněž je třeba vytvořit ve třídě demokratické, 15

18 spravedlivé a lidské prostředí, například pomocí metod vyžadujících zapojení a aktivní přístup žáků. Splníme-li všechny tyto požadavky, obsah a forma globální výchovy budou v souladu. Spolupráce, empatie, spravedlnost, úcta a nenásilný přístup budou nejen teorií, ale i praxí. (Pike, Selby; 2000: 16) 4. Definice GRV Obecným cílem rozvojového vzdělávání je podle definice OSN: Umožnit lidem, aby se podíleli na rozvoji své komunity, národa a celého světa. Takováto možnost vyžaduje kritické povědomí o místní, národní a mezinárodní situaci založené na porozumění sociálním, ekonomickým a politickým procesům. (Nádvorník, Volfová; 2004:15) V České republice je používána následující definice, která byla vytvořena pro potřeby projektu Varianty ve společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který: informuje o životech lidí žijících v rozvojových a rozvinutých zemích a umožňuje lidem pochopit souvislosti mezi jejich vlastními životy a životy lidí na celém světě usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí rozvíjí dovednosti, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů podporuje hodnoty a postoje, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, nadnárodní a mezinárodní úrovni směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ (Nádvorník, Volfová; 2004:16) Ve Velké Británii se pro GRV používá definice Asociace rozvojového vzdělávání (Development Education Association DEA): Rozvojové vzdělávání má za cíl zvýšení povědomí a porozumění toho, jak globální problémy ovlivňují každodenní životy všech lidí, a naopak, jak lidé ovlivňují globální svět. Cílem je vnést globální perspektivy do všech oblastí učení do školních tříd, univerzit, místních komunit a médií. (Development Education Association, nedatováno) North-South Centre definuje GRV takto: Rozvojové vzdělávání je takové vzdělávání, 16

19 které otevírá oči lidí okolnímu světu a pobízí je k vedení světa spravedlivějšího, rovnocenějšího a světa se stejnými právy pro všechny lidi. (North-South Centre, nedatováno) Pro nevládní organizace jako DEA, Oxfordský výbor pro zmírnění hladomoru (Oxford Committee for Famine Relief OXFAM) a Evropský projekt pro výměnu poznatků v rozvojovém vzdělávání (Development Education Exchange in Europe Project DEEEP) znamená rozvojové vzdělávání aktivní vzdělávací proces, který umožní lidem pochopit souvislosti mezi jejich vlastními životy a životy ostatních lidí po celém světě, v měnící se globální společnosti, která je multikulturní a vzájemně propojená. Klade si za cíl: umožnit lidem pochopení souvislostí jejich vlastních životů a životů ostatních lidí na světě. nárůst pochopení ekonomických, sociálních, politických a environmentálních sil, které utváří naše životy. rozvíjí dovednosti, postoje a hodnoty, které umožní lidem společně pracovat na vyvolání změny a převzetí kontroly nad vlastními životy. pracovat směrem k dosažení spravedlivého a udržitelného světa, v němž jsou síla a zdroje rovnocenně rozděleny. (DEEEP, nedatováno) Ve Francii používá Francouzská platforma pro vzdělávání rozvoje mezinárodní solidarity (Plate-Forme Francaise d Education Au Développement et à la Solidarité Internationale Educasol) tuto definici: Rozvojové vzdělávání a mezinárodní solidarita přispívají společně změnou způsobu myšlení a chování k vytvoření světa spravedlivého a solidárního. Podporují pochopení vzájemnosti a vyloučení, uchopení vědomí důležitosti mezinárodní solidarity jako faktor sociální změny, činnosti vytvoření solidárního světa. Vzdělávání v rozvoj mezinárodní solidarity zahrnuje globální vzdělávací proces, pro něhož je důležitý vztah sever a jih. (DEEEP, nedatováno) Pro své potřeby vytvořila Irská asociace nevládních rozvojových organizací (The Irish Association of Non-Govermental Development Organisations Dochas) v Irsku následující definici: Rozvojové vzdělávání je o rostoucím povědomí a porozumění lidí 17

20 v globálních tématech a o vzájemném propojení různých zemí a částí světa ve vztahu k globálním tématům. Zejména se jedná o to, co udržuje zaostalost a co je potřeba k dosažení a udržení rovného rozvoje. Je to vzdělávání založené na reflexi (úvaze), analýze (rozboru) a činnostech na globální i lokální úrovni. (Dochas, nedatováno) Nicméně irská vláda má vytvořenou vlastní definici (viz. kapitola ). Rozvojové vzdělávání v Portugalsku je interaktivní, dynamický a participační proces, jehož cíle jsou: dosáhnout kompletního a všeobecného vzdělávání pro každého zvýšit povědomí a pochopení příčin spojených s rozvojovými problémy a vzájemné závislosti mezi globálními a lokálními tématy podporovat interkulturní pochopení podporovat sociálně transformační změny založené na rovnosti, spravedlivosti a solidaritě podporovat práva a povinnosti každé osoby k participování a přispívání k udržitelnému rozvoji. (DEEEP, nedatováno) Toto je definice Portugalské platformy nevládních organizací pro rozvoj (Plataforma Portuguesa das Organizaçıes Năo Governamentais para Desenvolvimento ) Definice GRV se stát od státu liší, to podstatné ovšem zůstává: je to vzdělávací proces založený na porozumění, solidaritě a spolupráci, který umožňuje pochopení vzájemné propojenosti světa. Věnuje se globálním problémům, problémům zemí tzv. třetího světa a kulturním odlišnostem. Důležitý je tedy vzájemný vztah, tedy to, že všechno souvisí se vším. Základním rysem definic GRV je jejich široké vymezení, tzn. spadají pod ně témata z různých oblastí (témata GRV viz. kapitola 10). Když se zamyslíme nad každou definicí zvlášť, uvědomíme se, že i ve dvou větách je zahrnuto velké množství informací. Z jednotlivých definic vyplývá nejen to společné, ale i to, jak se definice liší. Jednotlivé země se soustřeďují v rámci GRV na různé okruhy problémů. 18

21 Když porovnáme definici České republiky s tou, jež je používána nevládními organizace jako je DEA (tzn. i definice Velké Británie) nebo OXFAM, můžeme říci, že jsou si v těch základních bodech podobné. Obě mají za cíl pochopení souvislostí, pochopení rozdílů (ekonomických, sociálních atd.), rozvíjení dovedností za účelem řešení problémů a přijetí zodpovědnosti za vytváření světa. Klíčovým slovem pro definici GRV ve Francii a Portugalsku je solidarita a představa spravedlivějšího světa. Nejsou v nich ale zmíněna globální témata jako tomu je konkrétně v definicích Velké Británie a Irska. Velká Británie jako jediná z uvedených zemí má ve svém konceptu GRV uvedeno, že lidé ovlivňují globální svět (ne jenom to, že globální problémy ovlivňují každodenní životy lidí). O rozvojových zemích se zmiňují definice České republiky a Irska. 5. Cíle GRV Cíle GRV se dají rozdělit do tří domén učiva: afektivní (postoje a hodnoty) konativní (dovednosti) kognitivní (znalosti) 5.1. Postoje a hodnoty Studenti přijímají zodpovědnost za sebe a svět, ve kterém žijí, jsou motivováni k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení místního problému a přispívali k řešení problémů na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích, ze kterých jim neplynou přímé výhody, jsou si vědomi výhod spolupráce s ostatními lidmi, respektují odlišné názory a pohledy na svět, jsou solidární s lidmi žijícími v těžkých podmínkách. (Nádvorník, Volfová; 2004:16) 5.2. Dovednosti Studenti využívají nástrojů demokracie při podílení se na veřejném životě, dokážou vymezit problém, analyzovat ho, hledat různá řešení, vybrat nejvhodnější 19

22 řešení a využívat při něm vlastních zkušeností i zkušeností ostatních, dokážou odhadnout své schopnosti a hledat možnosti, jak je využít při řešení problémů, dokážou efektivně spolupracovat s ostatními, dokážou si na základě informací vytvořit vlastní názor a uvést pro něj argumenty, umějí přijmout názor ostatních a korigovat svůj původní názor, dokážou využívat empatie při poznávání situace ostatních, umějí myslet systémově a hledat souvislosti. (Nádvorník, Volfová; 2004:16) 5.3. Znalosti Studenti znají příčiny a důsledky nejdůležitějších globálních problémů, vědí, co pomáhá a co brání udržitelnému lidskému rozvoji, srovnávají různé chápání konceptů rozvoj, lidská práva, globalizace, rozumějí situacím lidí žijících v těžkých životních podmínkách, znají různé příčiny a důsledky těchto situací, jsou si vědomi rozdílů v ekonomické a sociální situaci lidí na světě, znají různé pohledy a příčiny a důsledky tohoto stavu, chápou vzájemnou závislost a propojenost různých oblastí světa a různých dimenzí rozvoje, znají hlavní aktéry rozvojové spolupráce a vědí o svých možnostech podílet se aktivně na rozvoji na lokální i globální úrovni, vědí, proč a jakým způsobem je uskutečňována rozvojová spolupráce. (Nádvorník, Volfová; 2004:16) 6. Klasická versus globální výchova Existují patrné rozdíly mezi tím, jak se v dnešních školách učí a tím, jak by se mělo učit dle koncepce Pikea a Selbyho, koncepce globální výchovy, jejíž součástí je právě globální rozvojové vzdělávání (viz kapitola 1). Klasická výchova znalosti přicházejí ústy učitele nebo ze stránek knih a publikací nejdůležitější dovedností je dobře si učivo zapamatovat názor jednotlivce ztrácí hodnotu, pokud ho neumíme prosadit a nedostatečně ho 20

23 zdůrazňujeme city jsou nepatřičné a je třeba je ovládat hlavním cílem vzdělání je být schopen dělat věci lépe a rychleji než ostatní vědomosti přicházejí v oddělených, nesouvisejících blocích úspěch je odměněn, neúspěch potrestán učební plán každého jednotlivce musí být řízen a kontrolován nějakou autoritou (Pike, Selby; 1994:54) Globální výchova porozumět procesu vzájemné závislosti rozvíjet smysl pro vlastní sebehodnocení a podporovat úctu k druhým rozvíjet dovednost kritického myšlení porozumět pojmu mír na všech úrovních, od osobní až po mezinárodní snažit se předcházet konfliktům a pokud to nelze, naučit se umění tyto konflikty řešit porozumět pojmu lidská práva a podporovat jejich dodržování chápat, jak vznikají předsudky a rozvíjet způsoby, jak proti nim bojovat. (Pike, Selby; 1994:54) 7. Vývoj GRV 7.1. Pedagogické směry Paulo Freire ( ) byl brazilský pedagog, kterého můžeme pokládat za zakladatele GRV. Jsou s ním spojeny tyto termíny: kritické pojetí kultury, dialog a alfabetizace. Kritické pojetí kultury znamená konflikt různých kultur s všemožnými problémy, které je třeba řešit, pokud mají lidé doufat v lepší život na naší planetě. Zároveň je důležité vzdělávat lidi s cílem vybudovat kritickou kulturu, protože právě tato kultura pak bude schopna tyto problémy řešit. (Bertrand; 1998) Dalším problémem, který Freire v naší společnosti viděl, bylo to, že naše společnost není dostatečně vzdělávána ke schopnosti rozhodování a přijímání sociální a politické zodpovědnosti. Řešením tohoto problému, které P. Freire navrhuje, je vzdělávání jakožto 21

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

PONTIS Šumperk o.p.s.

PONTIS Šumperk o.p.s. PONTIS Šumperk o.p.s. Zkušenosti s multikulturní výchovou (MKV) jakožto průřezovým tématem jsou v České republice poměrně krátké. Podoba začlenění MKV do školních vzdělávacích programů se na jednotlivých

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech očekávané výstupy Úvod Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se svým pojetím a obsahem zaměřuje na aktuální dění a změny ve

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více