Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Robert STOJANOV Olomouc 2006

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci řešila sama, a že jsem uvedla veškerou použitou literaturu a další zdroje informací. Jičín, 24. dubna 2006 podpis

3 Poděkování Chtěla bych tímto poděkovat vedoucímu bakalářské práce Mgr. Robertu STOJANOVOVI, Mgr. Ondřeji NÁDVORNÍKOVI za odborné konzultace, Bc. Martinu NÁPRSTKOVI za pomoc při získávání informací o financování globálního rozvojového vzdělávání v České republice, Mgr. Janu VRTIŠKOVI za informace ohledně předmětu globální výchova na ZŠ ve Vraném nad Vltavou a v neposlední řadě všem, kteří mi ochotně a rychle odpovídali na mé dotazy přes .

4

5

6 Obsah Seznam použitých zkratek Úvod Metodika práce Vymezení termínu globální rozvojové vzdělávání (GRV) Termín GRV v některých evropských zemích Termín GRV v České republice Koncepce globální výchovy podle Pikea a Selbyho Definice GRV Cíle GRV Postoje a hodnoty Dovednosti Znalosti Klasická versus globální výchova Vývoj GRV Pedagogické směry GRV v některých evropských zemích Nizozemí Irsko Velká Británie Metody GRV Základní metody při začleňování GRV do výuky Infuze Integrace Metody, které GRV používá Projektové vyučování Brainstorming Diskuse Simulační hra Hraní role Interakce Učení ke spolupráci Základní vzdělávání a GRV Cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Průřezová témata Vzdělávací obory a témata GRV Vzdělávací obor DĚJEPIS Vzdělávací obor VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací obor ZEMĚPIS Předmět GLOBÁLNÍ VÝCHOVA na ZŠ Vrané ZŠ Vrané Globální výchova jako předmět Témata GRV Organizace v České republice Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s...43

7 11.2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK) Porovnání přístupu zemí ke GRV Závěr Shrnutí...48 Summary Rejstřík Bibliografie...52 Seznam obrázků...53 Přílohy...54

8 Seznam použitých zkratek zkratka český název původní název ARPOK Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. CADA Koalice agentur pomoci a rozvoje Coalition of Aid and Development Agencies CEV Centrum ekologické výchovy Coraid Organizace katolíků pro pomoc a rozvoj Catholic Organization for Relief and Development Cyfanfwyd Asociace rozvojového vzdělávání Walesu Development Education Association of Wales DAC DAF DCI DEA DEEEP DESC DESP Výbor pro rozvojovou spolupráci Fond povědomí o rozvojové problematice Rozvojová spolupráce Irska Asociace rozvojového vzdělávání Evropský projekt pro výměnu poznatků v rozvojovém vzdělávání Centra podpory rozvojového vzdělávání Strategický plán rozvojového vzdělávání Development Assistance Committee Development Awareness Fund Development Cooperation Ireland Development Education Association Development Education Exchange in Europe Project Development Education Support Centres Development Education Strategy Plan DEU Oddělení rozvojového vzdělávání Development Education Unit DFA Ministerstvo zahraničních věcí Department of Foreign Affairs DFID Oddělení pro mezinárodní rozvoj Department for International Development Dochas Educasol EU GRV GV HIVOS ICCO IDEAS IKV MZV ČR Irská asociace nevládních rozvojových organizací Francouzská platforma pro vzdělávání v rozvoj a mezinárodní solidaritu Evropská unie globální rozvojové vzdělávání globální výchova Institut humanistů pro spolupráci v rozvojových zemích Mezicírkevní organizace pro rozvojovou spolupráci Mezinárodní rozvojová vzdělávací asociace Skotska interkulturní výchova Ministerstvo zahraničních věcí České republiky The Irish Association of Non- Govermental Development Organisations Plate-Forme Francaise d Education Au Développement et à la Solidarité Internationale Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries Interchurch Organisation for Development Cooperation International Development Education Association Scotland NC Národní výbor National Committee

9 NCDE NCDO NCO NGDO NGO NOVIB OECD OSN OXFAM RVP ZV ŠVP VÚP Národní výbor pro rozvojové vzdělávání Národní výbor pro mezinárodní spolupráci a udržitelný rozvoj Národní výbor pro rozvojové vzdělávání nevládní organizace zabývající se rozvojem Nezisková organizace Nizozemská organizace pro mezinárodní rozvojovou spolupráci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Organizace spojených národů Oxfordský výbor pro zmírnění hladomoru Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Výzkumný ústav pedagogický National Committee for Development Education National Committee for International Cooperation and Sustainable Development National Committee for Development Education Non-Governmental Development Organization Non-Governmental Organization De Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking Organization for Economic Cooperation and Development Oxford Committee for Famine Relief

10 1. Úvod Všichni jsme se narodili jako nepopsané stránky, ale každý je obdarován neznámým posláním A to je to, co si přineseme do života a do školy: naprosto neprobádanou a nepředpověditelnou totožnost. Vyučovat znamená vlastně rozvíjet tuto totožnost opatrně ji odhalovat, protože patří k nejdrahocennějším zdrojům lidského pokolení a k největšímu bohatství, které národ může mít. (Pike, Selby; 1994) Už v první třídě nás rodiče a učitelé nabádali k tomu, abychom se snažili, byli aktivní a hlásili se. Nevím jak vy, ale právě z tohoto důvodu jsem se nehlásila, nesnažila se upoutat učitelovu pozornost, byla pasivní. V čem tkví podstata dnešního školství? Současný školský systém vytváří z dětí rivaly. Každý si hraje na svém písečku, hraje za sebe a netvoří tým. Systém jim to neumožňuje. Globální rozvojové vzdělávání se snaží tyto způsoby výuky odbourávat a naučit děti spolupracovat. Vždyť v dnešním globalizovaném světě, světě se spoustou organizací, světě, kde vše souvisí se vším, který je propletený jako pavučina je právě spolupráce to nejdůležitější. A právě výchova a vzdělávání na školách by měla děti připravit na současný svět, tak proč podporovat soutěživost a individualitu a nepodporovat činnost v kolektivu a spolupráci? Téma globálního rozvojového vzdělávání jsem si vybrala, protože si myslím, že toto téma je v dnešní době velice důležité. Hlavním posláním školy by měla být příprava člověka na budoucí život. 21. století na nás klade vysoké nároky. Svět je čím dál tím víc propojenější a my musíme počítat s tím, že když něco uděláme na jednom konci světa, může to ohrozit obyvatele planety na straně druhé. V dnešní době se žádný předmět ve školách nevěnuje budoucnosti. Minulostí se zabývá dějepis, současností občanská nauka či základy společenských věd a budoucnost zůstává kdesi vzadu. Ale připusťme si, že budoucnost by měla také nalézt své místo ve školním rozvrhu. Globální rozvojové vzdělávání se snaží toto místo zaplnit a pomoci pochopit žákům dnešní svět. Globální rozvojové vzdělávání uplatňuje alternativní výukové metody. Metody, jejichž cílem je kooperace a naučení se respektování a přijímání jiných názorů, pohledů na svět. Tyto metody se dostávají v dnešní době v České republice do popředí. V současné 8

11 době dochází v českém školství ke změnám, od školních osnov se pomalu přechází k výuce podle rámcového vzdělávacího programu. Rámcový vzdělávací program s sebou přináší klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a obory a průřezová témata. Žáci jsou díky těmto změnám nucení více spolupracovat. Témata globálního vzdělávání představují problémy současnosti, je to široký okruh otázek a problémů, s nimiž se lze setkat každý den. Žáci jsou tak lépe připraveni na současný, rychle se měnící svět. Cílem bakalářské práce je uvědomění si, co si představit pod vzletným pojmem globální rozvojové vzdělávání, porozumění obsahu. Pochopení toho, že to, co je u nás novinka je v mnohých zemích již dlouhou dobu normální věc. A k jakým změnám díky tomuto typu vzdělávání a výchovy může ve školním vzdělávání dojít a co přináší tyto změny pro člověka jako obyvatele planety Země na počátku nového tisíciletí. 9

12 2. Metodika práce Údaje a poznatky použité v bakalářské práci byly získány z literárních pramenů a internetových zdrojů, základní metodou tedy byla práce s literaturou. Výběr pramenů jsem provedla tak, že jsem si vyhledala dostupnou literaturu přes databáze knihoven a následně jsem dohledávala informace na internetu klíčová pro mě byla slova global education a development education. Poté jsem analyzovala prameny, které byly získané buď v tištěné nebo elektronické podobě. Důležité informace ohledně organizací a globálního rozvojového vzdělávání v evropských zemích byly získávány z internetových stránek nebo prostřednictvím osobní komunikace s pracovníky jednotlivých organizací. Osnovu jsem sestavovala od kapitol zabývající se obecně GRV po kapitoly konkrétních činností v rámci GRV. Po zanalyzování pramenů jsem zpracovávala třetí až jedenáctou kapitolu syntézou poznatků získaných ze shromážděných pramenů. Kapitoly jedna, dvě, dvanáct až čtrnáct jsem vypracovala jako poslední. Během celé syntézy jsem průběžně doplňovala seznam použité literatury. Při sepisování kapitoly jedenácté jsem vycházela z vlastních zkušeností zkušeností lektorky programů GRV v rámci projektu Lidé lidem. 3. Vymezení termínu globální rozvojové vzdělávání (GRV) Každá země používá pro naše globální rozvojové vzdělávání jiný termín, většinou jde o termín rozvojové vzdělávání (development education) nebo globální vzdělávání (global education). Stephen McCloskey (2005) z Centra pro globální vzdělávání (Centre for Global Education, Ireland) tvrdí: Neexistuje skutečný rozdíl mezi rozvojovým a globálním vzděláváním (výchovou). Různé organizace používají pro tuto oblast vzdělávání a výchovy odlišné termíny. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je obtížnost vysvětlení a shrnutí různých aspektů postupů v rozvojovém vzdělávání: týká se aktivního vzdělávacího procesu, využití aktivity, narůstajícího povědomí o globálních tématech, podpory hodnot, dovedností a znalostí a co je nejvíce důležité pomáhá lidem stát se vnímavými k činnostem, jež přinášejí skutečnou změnu. Místo toho, aby se lidé pouze učili o globálních tématech, využívají svoje znalosti k činnostem, které pomáhají bojovat s chudobou, nerovností a nespravedlností doma i za hranicemi. V praxi není terminologie důležitá. To důležité je, že lidé mají přístup k takovým činnostem a stávají se vnímavými 10

13 k globálním tématům a problémům. Vedle termínu globální rozvojové vzdělávání stojí tzv. development awareness povědomí o rozvojové problematice. Zvyšování povědomí může dojít například psaním článků o rozvojových zemích a problémech s nimi spojenými nebo pořádáním akcí pro veřejnost přednášky, besedy atd. Od globálního rozvojového vzdělávání se tedy liší metodami, které využívá a skupinou obyvatel, jež zahrnuje Termín GRV v některých evropských zemích Podle North-South Centre 1 globální vzdělávání zahrnuje termíny rozvojové vzdělávání, vzdělávání k lidským právům, vzdělávání pro udržitelnost, vzdělávání k míru a prevenci konfliktů a interkulturní vzdělávání. (Höck, Wegimont; 2003: 16) Globální vzdělávání tedy tvoří jakýsi štít nad výše uvedenými druhy vzdělávání. Stejný princip je ve Finsku, tzn. globální vzdělávání zaštiťuje další druhy vzdělávání jako rozvojové vzdělávání, vzdělávání k míru, vzdělávání o životním prostředí, o lidských právech, vzdělávání k demokracii a k multikulturalitě a toleranci. V Nizozemsku, Irsku a Velké Británii používají termín rozvojové vzdělávání, v Portugalsku dávají přednost termínu vzdělávání k rozvoji (education for development) a ve Švýcarsku pak termínu globální učení (global learning). (Höck, Wegimont; 2003) 3.2. Termín GRV v České republice Dalo by se říci, že Česká republika udělala kompromis mezi rozvojovým a globálním vzděláváním a také ze strategických důvodů (jelikož se u Ministerstva zahraničních věcí České republiky MZV ČR používá termín rozvojové vzdělávání a ve vzdělávacím sektoru je zažitá globální výchova, došlo ke spojení těchto slov, aby mohly organizace působit v obou oblastech) používá termín globální rozvojové vzdělávání. Vymezení oblasti, které se tato disciplína věnuje, není jednoduché, protože se v mnohém překrývá s dalšími oblastmi vzdělávání. Nejblíže je oblast zvaná globální výchova (obr. 1), která je někdy používána jako synonymum pro rozvojové vzdělávání. V České republice je známá hlavně z prací Selbyho a Pikea. Dále se rozvojové vzdělávání částečně překrývá svými tématy a využívanými metodami s interkulturním vzděláváním, environmentální 1 The European Centre for Global Interdependence and Solidarity (Evropské centrum pro globální vzájemnou závislost a solidaritu), známé jako North-South Centre (Centrum Sever-Jih), bylo založeno v roce 1989 Radou Evropy pro podporu spolupráce mezi Severem a Jihem a zlepšení vzdělávání, výchovy a informovanosti obyvatelstvo světa 11

14 výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími výchovami. K vyjasnění vztahu různých druhů výchov a vzdělávání vychází vymezení GRV z pojetí institutut North-South Centre, které pojímá Globální výchovu jako zastřešující koncept, který obsahuje rozvojové vzdělávání, interkulturní vzdělávání, vzdělání pro udržitelnost a vzdělávání pro mír a prevenci konfliktů. (Nádvorník, Volfová; 2004: 17) Jan Činčera (2005) tvrdí: Globální výchovu (GV) chápu jako nadřazený pojem nad GRV, GRV jako výseč zaměřenou na porozumění situací v rozvojových zemích, zatímco GV zahrnuje třeba i oblast kooperace, zdravého životního stylu, životního prostředí, atd. Obrázek 1: Globální výchova zdroj: Nádvorník O., Volfová A.(ed.), 2004 Tyto typy společenských výchov a vzdělávání mají společný: základní soubor hodnot společný soubor myšlenek a znalostí uznání potřeby rozvíjet klíčové schopnosti a znalosti uznání potřeby zajistit tvůrčí příležitosti a aktivity v průběhu vzdělávacího procesu (Nádvorník, Volfová; 2004: 17) 12

15 Jak již bylo zmíněno globální výchova, tedy přístup ke vzdělávání, podporující porozumění a spolupráci mezi lidmi. Zahrnuje učení o problémech a jevech, které přesahují hranice států, které jsou celosvětové, globální povahy, zvl. ekologické, kulturní, ekonomické, politické a technické problémy. Zdůrazňuje společné perspektivy, potřeby a vize, vnímání a chápaní problémů z různých pohledů, kooperativní učení, kritické myšlení a zodpovědné jednání, respektující rozdíly interkulturní, etnické, národní, regionální, lokální, skupinové i individuální. V zahraničí představuje nový proud ve vzdělávání, který má již povahu hnutí. Realizuje se především na středních a vysokých školách ve formě praktických aktivit, mezipředmětových témat a komplexních projektů, (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 69) se skládá z dalších druhů výchov a vzdělávání. Za environmentální (ekologickou) výchovu můžeme považovat výchovu k ochraně životního prostředí, k tvorbě takových podmínek života lidí, které neohrožují přírodu, živočichy a rostliny a nedevastují surovinové zdroje. Je založena na ekologii jakožto vědě o vztazích organismů, lidí a prostředí, ve kterém žijí a na sebe působí. Environmentální výchova je prováděna jak hromadnými sdělovacími prostředky a osvětou, tak systematicky prostřednictvím ekologického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 56) Součástí všeobecného vzdělávání a částí globální výchovy je výchova k míru, která zdůrazňuje otázky války a míru, poznávání nebezpečí, které hrozí životu na zemi, člověku a společnosti ve válkách, konfliktech a násilí. (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 278) Cílem výchovy k občanství (občanské výchovy) je utvářet u žáků hodnoty postoje, které sdílí demokratická společnost, rozvíjet schopnost žít ve společnosti a plnit role občana a vybavit mladé lidi příslušnými znalostmi. V ČR a ve většině zemí je to samostatný vyučovací předměty na základních a středních školách (též s označením občanská nauka ). (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 141) V neposlední řadě tvoří globální výchovu interkulturní (multikulturní) vzdělávání, které vyjadřuje snahy prostřednictvím vzdělávacích programů vytvářet způsobilost lidí chápat a respektovat jiné kultury než svou vlastní. (Průcha, Walterová, Mareš; 2001: 129) 3.3. Koncepce globální výchovy podle Pikea a Selbyho Protože globální rozvojové vzdělávání patří do globální výchovy, je třeba osvětlit koncepci globální výchovy. 13

16 V globální výchově se propojují dva směry pedagogické teorie a praxe. Základem prvního směru je planetární vědomí (worldmindedness). Tento směr vznikl ve Velké Británii mezi světovými válkami, jeho cílem je respektování principu jedné planety. Úkolem vzdělávání je utvářet osobnost člověka, který toleruje lidi z jiných kultur, s jiným vyznáním a světovým názorem a váží si jich; utvářet občana, který chápe globální problémy a trendy, různá hlediska a úhly pohledu. (Pike, Selby; 2000: 13) V centru druhého směru stojí ústřední postavení dítěte (child-centerdness). Tento směr má delší tradici, vychází například z učení pedagoga Johna Deweye. Základ tvoří poznání, že děti se nejlépe učí v případě, kdy podporujeme jejich zkoumání a objevování a kdy je bereme jako jedinečné osobnosti s vlastními názory. (Pike, Selby; 2000) Model globální výchovy (obr. 2) se opírá o myšlenku, že vztah je vším. V modelu jsou ve vztahu různorodé a vnitřně propojené prvky teorie a praxe globální výchovy. V rámci modelu existují čtyři dimenze: prostorová, časová, vnitřní a dimenze problémů. (Pike, Selby; 2000) Obrázek 2: Model globální výchovy zdroj: Pike, G., Selby, D., 2000 Prostorová dimenze pracuje hlavně s pojmem vzájemná závislost. Žáci by měli porozumět, že všechno závisí a souvisí se vším a že se vše prolíná. K pochopení této složitosti je důležité pochopení pravidel a fungování systému. V tradičním školství se 14

17 předměty a tudíž souvislosti učí odděleně. Globální výchova umožňuje žákům připravit se lépe na život, protože v reálu je vše propojené. (Pike, Selby; 2000) Dimenze problémů se skládá ze tří částí: 1. kurikulum skutečně odpovídající potřebám žáků se musí zabývat otázkami a problémy přímo spojenými s jejich životem, a to na úrovni od osobní po globální 2. témata a problémy je třeba vidět ve vzájemných souvislostech 3. pochopení, že pohled žáka na jakýkoli problém je jeden z mnoha možných (Pike, Selby; 2000) Vzájemné působení časových období je základní myšlenkou časové dimenze. Tato dimenze vychází z toho, že minulost, přítomnost a budoucnost neexistují odděleně, ale že se prostupují. Tradiční školní osnovy se zabývají minulostí (dějepis) a přítomností (občanská výchova), budoucnost se v nich téměř nevyskytuje. Globální výchova věnuje větší pozornost právě budoucnosti. Žáci by se (v různých částech kurikula) měli setkávat s různými alternativními scénáři budoucnosti. Z našeho hlediska je lze rozdělit na alternativní scénáře pravděpodobné (takové, které s vysokou pravděpodobností nastanou, budou-li pokračovat současné trendy), možné (alternativy, které by mohly nastat, změní-li se určité podmínky a trendy) a preferované (takové alternativy, kterým žáci osobně dávají přednost). Pokud si žáci uvědomí, jaké existují možnosti, budou lépe připraveni poučeně a realisticky se rozhodovat v záležitostech týkajících se jejich osobního života i budoucnosti planety. Lépe si uvědomí, co je třeba (na všech úrovních, od osobní po globální svět) udělat pro to, aby se pravděpodobná budoucnost co nejvíce přiblížila budoucnosti preferované. (Pike, Selby; 2000: 15) Uprostřed modelu se nachází vnitřní dimenze. Globální výchova se skládá ze dvou cest vnitřní (chápání sebe sama) a vnější (svět, ve kterém žijeme). Mají-li všichni žáci úspěšně kráčet po obou cestách, je třeba si vedle obsahu kurikula pečlivě všímat i procesu vyučování a učení. Žákům je třeba nabízet různé způsoby výuky, bohatý a pestrý výběr různých metod podle jejich potřeb. Vedle tradičních postupů to mohou být cvičení k posílení sebevědomí, kooperativní a prožitková cvičení, hraní rolí, metody využívající smyslového vnímání a vizualizace. Rovněž je třeba vytvořit ve třídě demokratické, 15

18 spravedlivé a lidské prostředí, například pomocí metod vyžadujících zapojení a aktivní přístup žáků. Splníme-li všechny tyto požadavky, obsah a forma globální výchovy budou v souladu. Spolupráce, empatie, spravedlnost, úcta a nenásilný přístup budou nejen teorií, ale i praxí. (Pike, Selby; 2000: 16) 4. Definice GRV Obecným cílem rozvojového vzdělávání je podle definice OSN: Umožnit lidem, aby se podíleli na rozvoji své komunity, národa a celého světa. Takováto možnost vyžaduje kritické povědomí o místní, národní a mezinárodní situaci založené na porozumění sociálním, ekonomickým a politickým procesům. (Nádvorník, Volfová; 2004:15) V České republice je používána následující definice, která byla vytvořena pro potřeby projektu Varianty ve společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který: informuje o životech lidí žijících v rozvojových a rozvinutých zemích a umožňuje lidem pochopit souvislosti mezi jejich vlastními životy a životy lidí na celém světě usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí rozvíjí dovednosti, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů podporuje hodnoty a postoje, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, nadnárodní a mezinárodní úrovni směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ (Nádvorník, Volfová; 2004:16) Ve Velké Británii se pro GRV používá definice Asociace rozvojového vzdělávání (Development Education Association DEA): Rozvojové vzdělávání má za cíl zvýšení povědomí a porozumění toho, jak globální problémy ovlivňují každodenní životy všech lidí, a naopak, jak lidé ovlivňují globální svět. Cílem je vnést globální perspektivy do všech oblastí učení do školních tříd, univerzit, místních komunit a médií. (Development Education Association, nedatováno) North-South Centre definuje GRV takto: Rozvojové vzdělávání je takové vzdělávání, 16

19 které otevírá oči lidí okolnímu světu a pobízí je k vedení světa spravedlivějšího, rovnocenějšího a světa se stejnými právy pro všechny lidi. (North-South Centre, nedatováno) Pro nevládní organizace jako DEA, Oxfordský výbor pro zmírnění hladomoru (Oxford Committee for Famine Relief OXFAM) a Evropský projekt pro výměnu poznatků v rozvojovém vzdělávání (Development Education Exchange in Europe Project DEEEP) znamená rozvojové vzdělávání aktivní vzdělávací proces, který umožní lidem pochopit souvislosti mezi jejich vlastními životy a životy ostatních lidí po celém světě, v měnící se globální společnosti, která je multikulturní a vzájemně propojená. Klade si za cíl: umožnit lidem pochopení souvislostí jejich vlastních životů a životů ostatních lidí na světě. nárůst pochopení ekonomických, sociálních, politických a environmentálních sil, které utváří naše životy. rozvíjí dovednosti, postoje a hodnoty, které umožní lidem společně pracovat na vyvolání změny a převzetí kontroly nad vlastními životy. pracovat směrem k dosažení spravedlivého a udržitelného světa, v němž jsou síla a zdroje rovnocenně rozděleny. (DEEEP, nedatováno) Ve Francii používá Francouzská platforma pro vzdělávání rozvoje mezinárodní solidarity (Plate-Forme Francaise d Education Au Développement et à la Solidarité Internationale Educasol) tuto definici: Rozvojové vzdělávání a mezinárodní solidarita přispívají společně změnou způsobu myšlení a chování k vytvoření světa spravedlivého a solidárního. Podporují pochopení vzájemnosti a vyloučení, uchopení vědomí důležitosti mezinárodní solidarity jako faktor sociální změny, činnosti vytvoření solidárního světa. Vzdělávání v rozvoj mezinárodní solidarity zahrnuje globální vzdělávací proces, pro něhož je důležitý vztah sever a jih. (DEEEP, nedatováno) Pro své potřeby vytvořila Irská asociace nevládních rozvojových organizací (The Irish Association of Non-Govermental Development Organisations Dochas) v Irsku následující definici: Rozvojové vzdělávání je o rostoucím povědomí a porozumění lidí 17

20 v globálních tématech a o vzájemném propojení různých zemí a částí světa ve vztahu k globálním tématům. Zejména se jedná o to, co udržuje zaostalost a co je potřeba k dosažení a udržení rovného rozvoje. Je to vzdělávání založené na reflexi (úvaze), analýze (rozboru) a činnostech na globální i lokální úrovni. (Dochas, nedatováno) Nicméně irská vláda má vytvořenou vlastní definici (viz. kapitola ). Rozvojové vzdělávání v Portugalsku je interaktivní, dynamický a participační proces, jehož cíle jsou: dosáhnout kompletního a všeobecného vzdělávání pro každého zvýšit povědomí a pochopení příčin spojených s rozvojovými problémy a vzájemné závislosti mezi globálními a lokálními tématy podporovat interkulturní pochopení podporovat sociálně transformační změny založené na rovnosti, spravedlivosti a solidaritě podporovat práva a povinnosti každé osoby k participování a přispívání k udržitelnému rozvoji. (DEEEP, nedatováno) Toto je definice Portugalské platformy nevládních organizací pro rozvoj (Plataforma Portuguesa das Organizaçıes Năo Governamentais para Desenvolvimento ) Definice GRV se stát od státu liší, to podstatné ovšem zůstává: je to vzdělávací proces založený na porozumění, solidaritě a spolupráci, který umožňuje pochopení vzájemné propojenosti světa. Věnuje se globálním problémům, problémům zemí tzv. třetího světa a kulturním odlišnostem. Důležitý je tedy vzájemný vztah, tedy to, že všechno souvisí se vším. Základním rysem definic GRV je jejich široké vymezení, tzn. spadají pod ně témata z různých oblastí (témata GRV viz. kapitola 10). Když se zamyslíme nad každou definicí zvlášť, uvědomíme se, že i ve dvou větách je zahrnuto velké množství informací. Z jednotlivých definic vyplývá nejen to společné, ale i to, jak se definice liší. Jednotlivé země se soustřeďují v rámci GRV na různé okruhy problémů. 18

21 Když porovnáme definici České republiky s tou, jež je používána nevládními organizace jako je DEA (tzn. i definice Velké Británie) nebo OXFAM, můžeme říci, že jsou si v těch základních bodech podobné. Obě mají za cíl pochopení souvislostí, pochopení rozdílů (ekonomických, sociálních atd.), rozvíjení dovedností za účelem řešení problémů a přijetí zodpovědnosti za vytváření světa. Klíčovým slovem pro definici GRV ve Francii a Portugalsku je solidarita a představa spravedlivějšího světa. Nejsou v nich ale zmíněna globální témata jako tomu je konkrétně v definicích Velké Británie a Irska. Velká Británie jako jediná z uvedených zemí má ve svém konceptu GRV uvedeno, že lidé ovlivňují globální svět (ne jenom to, že globální problémy ovlivňují každodenní životy lidí). O rozvojových zemích se zmiňují definice České republiky a Irska. 5. Cíle GRV Cíle GRV se dají rozdělit do tří domén učiva: afektivní (postoje a hodnoty) konativní (dovednosti) kognitivní (znalosti) 5.1. Postoje a hodnoty Studenti přijímají zodpovědnost za sebe a svět, ve kterém žijí, jsou motivováni k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení místního problému a přispívali k řešení problémů na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích, ze kterých jim neplynou přímé výhody, jsou si vědomi výhod spolupráce s ostatními lidmi, respektují odlišné názory a pohledy na svět, jsou solidární s lidmi žijícími v těžkých podmínkách. (Nádvorník, Volfová; 2004:16) 5.2. Dovednosti Studenti využívají nástrojů demokracie při podílení se na veřejném životě, dokážou vymezit problém, analyzovat ho, hledat různá řešení, vybrat nejvhodnější 19

22 řešení a využívat při něm vlastních zkušeností i zkušeností ostatních, dokážou odhadnout své schopnosti a hledat možnosti, jak je využít při řešení problémů, dokážou efektivně spolupracovat s ostatními, dokážou si na základě informací vytvořit vlastní názor a uvést pro něj argumenty, umějí přijmout názor ostatních a korigovat svůj původní názor, dokážou využívat empatie při poznávání situace ostatních, umějí myslet systémově a hledat souvislosti. (Nádvorník, Volfová; 2004:16) 5.3. Znalosti Studenti znají příčiny a důsledky nejdůležitějších globálních problémů, vědí, co pomáhá a co brání udržitelnému lidskému rozvoji, srovnávají různé chápání konceptů rozvoj, lidská práva, globalizace, rozumějí situacím lidí žijících v těžkých životních podmínkách, znají různé příčiny a důsledky těchto situací, jsou si vědomi rozdílů v ekonomické a sociální situaci lidí na světě, znají různé pohledy a příčiny a důsledky tohoto stavu, chápou vzájemnou závislost a propojenost různých oblastí světa a různých dimenzí rozvoje, znají hlavní aktéry rozvojové spolupráce a vědí o svých možnostech podílet se aktivně na rozvoji na lokální i globální úrovni, vědí, proč a jakým způsobem je uskutečňována rozvojová spolupráce. (Nádvorník, Volfová; 2004:16) 6. Klasická versus globální výchova Existují patrné rozdíly mezi tím, jak se v dnešních školách učí a tím, jak by se mělo učit dle koncepce Pikea a Selbyho, koncepce globální výchovy, jejíž součástí je právě globální rozvojové vzdělávání (viz kapitola 1). Klasická výchova znalosti přicházejí ústy učitele nebo ze stránek knih a publikací nejdůležitější dovedností je dobře si učivo zapamatovat názor jednotlivce ztrácí hodnotu, pokud ho neumíme prosadit a nedostatečně ho 20

23 zdůrazňujeme city jsou nepatřičné a je třeba je ovládat hlavním cílem vzdělání je být schopen dělat věci lépe a rychleji než ostatní vědomosti přicházejí v oddělených, nesouvisejících blocích úspěch je odměněn, neúspěch potrestán učební plán každého jednotlivce musí být řízen a kontrolován nějakou autoritou (Pike, Selby; 1994:54) Globální výchova porozumět procesu vzájemné závislosti rozvíjet smysl pro vlastní sebehodnocení a podporovat úctu k druhým rozvíjet dovednost kritického myšlení porozumět pojmu mír na všech úrovních, od osobní až po mezinárodní snažit se předcházet konfliktům a pokud to nelze, naučit se umění tyto konflikty řešit porozumět pojmu lidská práva a podporovat jejich dodržování chápat, jak vznikají předsudky a rozvíjet způsoby, jak proti nim bojovat. (Pike, Selby; 1994:54) 7. Vývoj GRV 7.1. Pedagogické směry Paulo Freire ( ) byl brazilský pedagog, kterého můžeme pokládat za zakladatele GRV. Jsou s ním spojeny tyto termíny: kritické pojetí kultury, dialog a alfabetizace. Kritické pojetí kultury znamená konflikt různých kultur s všemožnými problémy, které je třeba řešit, pokud mají lidé doufat v lepší život na naší planetě. Zároveň je důležité vzdělávat lidi s cílem vybudovat kritickou kulturu, protože právě tato kultura pak bude schopna tyto problémy řešit. (Bertrand; 1998) Dalším problémem, který Freire v naší společnosti viděl, bylo to, že naše společnost není dostatečně vzdělávána ke schopnosti rozhodování a přijímání sociální a politické zodpovědnosti. Řešením tohoto problému, které P. Freire navrhuje, je vzdělávání jakožto 21

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více