METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ

2 1 1. část Vzdělávání Vzdělávací program: Vzdělávání k profesionalitě v akreditovaný kurz České asociace pečovatelské služby pro pracovníka v Rozsah: 120 vyučovacích hodin (+ 30 hodin praktické výuky) Výukové materiály: budou součástí výukového programu, dostane každý účastník kurzu od realizátora vzdělávání Další informace: účastníci mají povinnost vyplnit závěrečný anonymní hodnotící dotazník k průběhu kurzu. Pro úspěšné absolvování teoretické části je nezbytná účast při výukových dnech minimálně 80% (tj. max. 3 dny omluvené neúčasti). Pokud bude neúčast z vážných důvodů vyšší, bude možné si zmeškané předměty nahradit a zkoušku složit dodatečně. Neúčast je nutné omluvit předem Vaší koordinátorce vzdělávání. Časový harmonogram a obsah kurzu: - podrobný rozvrh výuky je přílohou č. 3 Metodiky systému vzdělávání Závěrečná zkouška: 1) Písemný test (40 otázek vychází z učebních textů kurzu) Absolventi získají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti pracovníka v. 2) Slovní písemné zhodnocení průběhu tréninkového zaměstnání Rozsah práce: 1-2 strany A4 na PC nebo na psacím stroji (řádkování 1, velikost písma 12) Obsah práce: popis práce s klienty, se kterou jste se seznámili v rámci výkonu činnosti pracovníka v při tréninkovém zaměstnání.

3 2 Při psaní práce učiňte maximum pro zachování anonymity klientů. Neuvádějte skutečná jména a příjmení, používejte pouze iniciály, bydliště, datum narození, ani jiné údaje, které by klienty mohly identifikovat. Fakta a informace převzaté od jiných pracovníků (od nadřízených, sociální pracovnice apod.) či ze spisového materiálu (od lékaře, ze spisu soc. odboru, policie atd.) uvádějte s označením zdroje. Při přemýšlení o práci v si všímejte, jak klientovo jednání a prožívání může souviset s chováním lidí kolem něj (členů rodiny, úředních míst, pomáhajících pracovníků aj.) a hledejte možné vzájemně se posilující reakce obou stran. Používejte prosím formulace, které jsou vám přirozené, případně citujte hovorovou řeč. Tato část zkoušky je považována za splněnou odevzdáním práce v požadovaném rozsahu a termínu. 3) Potvrzení o absolvované praxi potvrdí zaměstnavatel v rámci tréninkového zaměstnání (formulář je přílohou č. 1 Metodiky systému vzdělávání)

4 3 Rozsah: 40 vyučovacích hodin Vzdělávací program: Základy podnikání Výukové materiály: budou součástí výukového programu, dostane každý účastník kurzu od realizátora vzdělávání Další informace: účastníci mají povinnost vyplnit závěrečný anonymní hodnotící dotazník k průběhu kurzu Časový harmonogram a obsah kurzu: Od - do Obsah semináře Počet vyuč. hodin 8:00 16:00 Co je podnikání, jeho výhody a nevýhody, právní úprava 8 podnikání, živnostenské podnikání, založení živnosti 8:00 16:00 Povinnosti podnikatele, povinnosti vůči správě sociálního 8 zabezpečení, zdravotní pojišťovně a daňové správě (výpočty odvodů a daně z příjmu) 8:00 16:00 Sháníme klienty, kdo je můj klient, co vlastně nabízíme, základy 8 marketingu, jak získám klienta, nastavení ceny, rozpočet, finanční plánování 8:00 16:00 Rozpočet, finanční plánování, daň z příjmu, silniční daň, DPH 8 (stručná informace o této dani, kdy se stáváme plátci a jaké to má dopady), základy daňové evidence 8:00 16:00 Vedeme daňovou evidenci 8 Celkem 40

5 4 Rozsah: 20 vyučovacích hodin Vzdělávací program: Základní kurz práce na PC Organizace kurzu: účastníci kurzu budou rozděleni do skupin po 6 osobách, každý bude mít k dispozici PC Výukové materiály: budou součástí výukového programu, dostane každý účastník kurzu od realizátora vzdělávání Další informace: účastníci mají povinnost vyplnit závěrečný anonymní hodnotící dotazník k průběhu kurzu Časový harmonogram a obsah kurzu: Od - do Obsah semináře Počet vyuč. hodin 8:00 13:00 1. skupina úvod do práce s PC 5 8:00 13:00 2. skupina úvod do práce s PC 5,5 13:00 18:00 3. skupina úvod do práce s PC 8:00 13:00 1. skupina WORD - základy 5 8:00 13:00 2. skupina WORD - základy 5,5 13:00 18:00 3. skupina WORD - základy 8:00 13:00 1. skupina EXCEL - základy 5 8:00 13:00 2. skupina EXCEL - základy 5,5 13:00 18:00 3. skupina EXCEL - základy 8:00 13:00 1. skupina INTERNET, 5 8:00 13:00 13:00 18:00 2. skupina INTERNET, 3. skupina INTERNET, 5,5

6 5 2. část Tréninkové zaměstnání Rozsah: 3 měsíce Forma: pracovní poměr (uzavření pracovní smlouvy), 0,6 úvazku, v týdnu vždy pondělí, úterý a středa Organizace tréninkového zaměstnání: zaměstnanci budou rozděleni do skupin po 4 osobách, absolvují postupně stáže v 5 různých typech sociálních služeb, na každém stanovišti tréninkového zaměstnání zůstanou vždy dva týdny: 1) Pečovatelská služba Stručný popis služby: je určena především seniorům a zdravotně postiženým občanům žijícím na území Prahy 17. Jedná se o terénní službu, poskytovanou dle zákona č.108/2006 Sb. o a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Jedná se např. o pomoc při úkonech osobní hygieny a péče o domácnost (např. donáška obědů, rozvoz obědů) atd. 2) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 17 Stručný popis služby: jedná se o typ soc. zařízení, který je určen pro osoby ohrožené nežádoucími společenskými vlivy. Poskytuje ambulantní služby dětem ve věku od 6 do 18 let. 3) Osobní asistence Stručný popis služby: JÚŠ poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Důraz je kladen na vhodné vzdělávání, individuální přístup, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociální prostředí. 4) Sociálně aktivizační služby pro seniory Stručný popis služby: proces seznamování s aktivizačními programy bude probíhat na praktickém základě, který je doplňován stručným teoretickým výkladem lektora. Účastníci se budou zapojovat do jednotlivých činností a ovlivňovat jejich průběh.

7 6 5) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Stručný popis služby: účastníci budou vykonávat praxi na oddělení rehabilitace a paliativní péče, kde se seznámí se základními činnostmi, např. pomoc při osobní hygieně, při podání stravy, při přesunu z lůžka. Intervize/supervize: po celou dobu tréninkového zaměstnávání budou probíhat střídavě po týdnu intervize (pracovní setkání s koordinátorem tréninkového zaměstnání) a supervize (setkání s nezávislým supervizorem projektu). Rozdělení skupin do jednotlivých typů služeb: je přílohou č. 2 Metodiky systému vzdělávání

8 7 Příloha č. 1 POTVRZENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI VÝUKY KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: VZDĚLÁVÁNÍM K PROFESIONALITĚ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Jméno účastníka kursu: Místo a termín realizace kurzu: Potvrzuji, že pan/paní... vykonala praxi v našem zařízení jako pracovník v. Název zařízení, kde proběhla praxe: Adresa zařízení, kde proběhla praxe: Kontaktní osoba: Telefon: Počet hodin praxe: Termín konání praxe:. Datum. Razítko, podpis

9 8 Příloha č. 2 Tréninkové zaměstnávání v rámci projektu 50+ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN 4 osoby souběžně v každém OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN (Soc. Nemocnice Milosrdných sester CSZS (pečovatelská služba) CSZS nízkoprahové zařízení pro děti Jedličkův ústav (osobní asistence) zařízení aktiv. služby pro seniory a OZP) K.Boromejského a mládež (Klub 17)

10 9 Příloha č. 3 8,30-9,15 9,15-10,00 10,15-11,00 11,00-11,45 11,45-12,15 12,15-13,00 13,00-13,45 14,00-14,45 14,45-15,30 Úvod do Úvod do psychologické krizové psychologické krizové intervence intervence Úvod do Úvod do psychologické psychologické krizové intervence krizové intervence Problematika kvality v Možnosti prevence závislosti osob na SS Úvod do problematiky Úvod do problematiky zdravotního postižení zdravotního postižení Základy supervize Základy supervize Základy pedagogiky volného času Základy první pomoci Základy první pomoci Základy komunikace Základy komunikace Základy první pomoci Základy první pomoci Základy komunikace Základy komunikace Základy první pomoci Základy první pomoci Rozvoj Rozvoj komunikačních komunikačních dovedností dovedností Základy první pomoci Základy první pomoci Metody aleternativní komunikace Metody aleternativní komunikace Pomoc fyzio a ergoterapeuta Pomoc fyzio a ergoterapeuta Pomoc fyzio a ergoterapeuta Pomoc fyzio a ergoterapeuta Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Prevence syndromu vyhoření Prevence syndromu vyhoření Typologie sociálních služeb Typologie sociálních služeb BOZP BOZP Základy výuky péče o domácnost Základy výuky péče o domácnost Základy výuky péče o domácnost Základy výuky péče o domácnost Etika práce v Etika práce v Etika práce v Etika práce v Prevence týrání a Prevence týrání a zneužívání osob v SS zneužívání osob v SS Pravidla šetrné sebeobrany Pravidla šetrné sebeobrany Základy výživy a přípravy pokrmů Zkouška Základy výživy a přípravy pokrmů Základy výživy a Základy výživy a přípravy pokrmů přípravy pokrmů Vyhodnocení Předání certifikátů Základy výživy a přípravy pokrmů Příloha č. 1 Základy výživy a přípravy pokrmů Psychosociální aspekty nemoci Psychosociální aspekty nemoci

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název... 3 3. Popis podpůrných vzdělávacích aktivit... 3 4. Studentské

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu

Závěrečná práce posluchače kurzu Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Standardy kvality Standard č. 5 Jméno a příjmení autora: Iveta Vlčková DiS. Rok: 2008 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 9/2014 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více