Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Kognitivní analýza uspořádání pracovní plochy na PC Diplomová práce Autor: Tomáš Rais Studijní obor: Informační management Vedoucí práce: doc. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. Hradec Králové duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Hradci Králové dne Tomáš Rais

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat doc. PhDr. Marku Fraňkovi, CSc., Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce a také za četné středeční konzultace během mého studia, které pro mne byly vždy přínosem. Dále bych chtěl poděkovat členům mé rodiny, kteří mě podporovali ve studiu a umožnili mi prožít šest let vysokoškolského života.

4 Anotace V této diplomové práci byla zjišťována souvislost mezi uspořádáním pracovní plochy na osobním počítači nebo notebooku a osobností člověka. Osoby vyplňovaly osobnostní dotazník NEO-FFI, dotazník týkající se jejich pracovní plochy a dále poskytly printscreen (obrázek) své pracovní plochy. V printscreenu jsme se zaměřili především na tapetu na pozadí pracovní plochy, uspořádání ikon a použití widgetů (miniaplikací). Dotazník byl zaměřen na vnímání pracovní plochy samotnými uživateli. Po zpracování dotazníků a analýze printscreenů pracovních ploch byly zjišťovány odlišnosti pěti faktorů Big Five (Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost, Přívětivost, Svědomitost) podle různých kritérií. Celkem bylo nalezeno a objasněno 5 závislostí mezi dějem na pracovní ploše nebo jejím stavem a vysokou nebo nízkou hodnotou určitého faktoru. Annotation In this diploma thesis Cognitive analysis of komputer desktop organization we measured relationship between the arrangement of personal computer or laptop desktop and personality. Subjects filled in the personality questionnaire NEO-FFI, questionnaire about desktop and they provide us with printscreen of their desktop as well. In printscreen we focused on the desktop wallpaper, icon layout and the usage of widgets. The questionnaire was focused on how users percept their desktop. After the questionnaires and printscreen analysis we tried to detect differences in factors of Big Five (Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness) according to various criteria. We found and explained 5 dependencies between the desktop or its state and high or low value of a factor.

5 Obsah Teoretická část... 1 Úvod... 2 Inspirace... 4 Vývoj pracovní plochy v prostředí Windows... 6 Verze operačního systému MS-DOS a Windows... 6 Vizuální aspekty operačního systému Windows... 7 Windows Windows Windows Windows Windows ME (Millennium Edition) Windows XP Windows Vista Windows Windows Shrnutí Psychologie osobnosti a Big Five Úvod Pojem osobnost Definice pojmu osobnost Rysy osobnosti Faktorová analýza Zástupci teorie rysů Gordon W. Allport ( ) Hans J. Eysenck ( ) Raymond B. Cattell ( )... 39

6 Pětifaktorový model osobnosti Big Five Faktory Big Five Interkulturální výzkum NEO Inventáře Shrnutí Praktická část Úvod Metodika Výzkumný soubor Nástroje Proces Uspořádání ikon Stažení souborů Osobnostní dotazníky Výsledky deskriptivní statistiky Hodnoty NEO-FFI Tapeta pracovní plochy Ikony Stahování souborů Widgety Statistická analýza a diskuse výsledků Analýza rozptylu Tapety pracovní plochy Ikony Stahování souborů Widgety Shrnutí Zdroje Přílohy Dotazník pracovní plocha... 88

7 Teoretická část 1

8 Úvod Našemu kolektivu katedry duševní hygieny byl uložen státní výzkumný úkol. Rozpracovat a navrhnout optimální rozložení pracovních pomůcek na desce psacího stolu. Ve své práci jsme vyšli z původního Leffinqwellova návrhu, který se nám jevil na svoji dobu velice progresivní. Abychom se snáze orientovali, rozdělili jsme celou plochu pracovního stolu na deset sektorů. A1 až B5. Už na první pohled vidíte jeho nedostatky. Je to především kvantitativně předimenzované nakumulování učebnic v sektorech A1, A5 a B1. Tři hromady je skutečně moc. Prázdné místo v sektoru B5 nabízí hypotézu, že zde si Leffinqwell odkládal šálek s kávou. Ovšem důkaz pochopitelně chybí. Bylo nám hned z počátku jasné, že takto uspořádaný psací stůl nevyhovuje, především pro redundanci některých prvků, zatímco jiné téměř chybí. Náš kolektiv záhy pochopil, že pokud chce problém vyřešit do zdárného konce, čeká ho spousta práce. doc. Miroslav Zajíc 2

9 V české komedii Jak básníci přicházejí o iluze z roku 1984 vede docent Miroslav Zajíc velmi zajímavé přednášky o uspořádání věcí na pracovním stole studenta tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity procesu učení. V této práci bychom na toto téma rádi navázali, ovšem z modernějšího úhlu pohledu. Metodika a forma učení dnešních studentů se za oněch 29 let poměrně změnila. Studium se ve většině případů přesunulo z desek pracovních stolů na monitory osobních počítačů a notebooků. Proto by bylo záhodno, prozkoumat uspořádání pracovní plochy na počítači a zjistit, proč je takové, či onaké, a zda uspořádání plochy souvisí s osobností. Otázkou je, zda určité rozložení je efektivní pro každého nebo zda se jedná o individuální záležitost a zda by si tedy každý neměl uspořádat pracovní plochu podle svého. Tím jsme se dostali k otázce: Co podmiňuje tendence k uspořádání pracovní plochy? (pokud jsou něčím podmíněny). Všichni se shodneme na tom, že uspořádání našeho šatníku uspořádání plochy na PC nepodmiňuje, že je to jaksi na stejné úrovni. Jak to, že někdo má doma nepořádek a jiný ne? Jak to, že někdo řeší problémy hned a jiný až na poslední chvíli? Jak to, že někdo raději vyhledává společnost přátel a jiný společnost knih? Je to tím, že každý jedinec je individualitou, má svoji osobnost. V této práci se tedy budeme zabývat vztahem mezi uspořádáním pracovní plochy počítače a osobnosti. 3

10 Inspirace Inspirací pro téma diplomové práce byl internetový článek na serveru blog.hunch.com. Jedná se o blog sociální sítě Hunch.com, která uživatelům nabízí nové přátele na základě korelace odpovědí uživatele s odpověďmi jiných uživatelů sítě na různé otázky. Při registraci je nutné odpovědět na několik základních otázek. Většinou se jedná o otázky ohledně pohlaví, věku, zaměstnání apod. V síti je pak možné odpovídat na další spousty specifických otázek např. Preferujete balenou vodu nebo vodu z vodovodu? nebo Kámen, nůžky, papír?. Díky propojení uživatelů, otázek i odpovědí jednotlivých uživatelů lze velmi snadno hledat vztahy mezi odpověďmi a vlastnostmi uživatelů. Tyto výsledky jsou pak publikovány v článcích právě na blogu blog.hunch.com. Mezi těmito články se objevilo jedno srovnání, které se zabývalo organizací pracovní plochy na PC (obr. 1). Obrázek 1 - Organizace pracovní plochy Zdroj: Hunch.com Tento pohled je sice velmi zjednodušený, protože odpovědi jsou specifické a nezahrnují celou řadu přizpůsobitelných vlastností pracovní plochy PC, ale i přesto je možné sledovat různé závislosti, například závislost uspořádání ikon na pohlaví uživatele (obr. 2) nebo jak si uživatelé upravují své pracovní prostředí (obr. 3). 4

11 Obrázek 2 - Organizace pracovní plochy podle pohlaví Zdroj: Hunch.com Obrázek 3 - Uzpůsobení pracovního prostředí Zdroj: Hunch.com Z dalších závislostí, které byly na blogu zveřejněny, jmenujme například tyto: organizace ikon na pracovní ploše se s věkem nezlepšuje. ti, kteří si neorganizují pracovní plochu, mají ve více případech nepořádek v šatníku. ti, kteří si organizují pracovní plochu, také častěji vytvářejí zálohu dat. a další 5

12 Vývoj pracovní plochy v prostředí Windows V diplomové práci se budeme zabývat především pracovním prostředím operačního systému Windows. Je to hlavně proto, že operační systém Windows má na trhu stále majoritní podíl a v dnešní době (listopad 2012) je nainstalován přibližně na 79% osobních počítačů a notebooků ve světě (zdroj Wikipedie). Co se týče respondentů dotazníku k této diplomové práci, používá operační systém Windows více než 95% dotazovaných. V této části se budeme zabývat historií operačního systému Windows v kontextu jeho vizuální stránky. Nebudeme rozlišovat různá vydání jednotlivých verzí, jako například Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic nebo Windows 7 Home Premium, protože grafika pracovní plochy je ve všech případech stejná. Ještě je třeba zmínit, že v této části nejsou všude uvedeny literární zdroje, protože tato kapitola byla zpracovávána především vlastním zkoumáním instalací různých verzí operačního systému Windows. Verze operačního systému MS-DOS a Windows Datum vydání operačního systému Označení operačního systému Srpen 1981 MS DOS Listopad 1985 Windows 1.0 Listopad 1987 Windows 2.0 Září 1987 Windows 2.01 Listopad 1987 Windows 2.02 Leden 1988 Windows 2.03 Květen 1990 Windows 3.0 Duben 1991 Windows 3.1 Listopad 1993 Windows 3.11 Srpen 1995 Windows 95 Červen 1998 Windows 98 Červen 1999 Windows 98 Second Edition Březen 2000 Windows 2000 Prosinec 2000 Windows Millennium Prosinec 2001 Windows XP Leden 2007 Windows Vista Říjen 2009 Windows 7 Říjen 2012 Windows 8 Tabulka 1 - Verze OS Windows Zdroj: Microsoft 6

13 Vizuální aspekty operačního systému Windows Windows 3.11 Jedná se o druhý produkt značky Windows s českou podporou. Prvním byl Windows 3.1. Windows 3.11 je po vizuální stránce stejný jako Windows 3.1. Hlavní změnou je, že nativně podporuje práci počítačů v síti. Přestože se jedná o verzi Windows z roku 1993, je v ní mnoho funkcí, které najdeme ještě například ve Windows XP, které byly vydány v roce Jedná se také o poslední verzi systému Windows, která neobsahuje nabídku START a lištu spuštěných programů. Na pracovní ploše je po startu systému pouze ikona Správce programů, která otevře okno, v němž je možné hledat a seskupovat spustitelné programy. Pokud je spuštěný program minimalizován, objeví se na pracovní ploše jako ikona. (Osif, 1994) Barevná hloubka Windows 3.11 umožňuje nastavit barevnou hloubku na škále 256 barev, 16 barev a monochromatickou, tedy stupně šedi. Barevné schéma Windows 3.11 nabízí celkem 23 barevných schémat, které jsou dostupné přes Ovládací panely -> Barvy. Tato schémata umožňují měnit barvy pracovního prostředí aplikací Windows. Je také možné nadefinovat si vlastní schéma a vybrat tak barvy pro všech 21 elementů (záhlaví okna, označený text atd.). Zároveň je možné si i tyto barvy definovat podle svého. Písma Obrázek 4 - Barevná schémata Windows 3.11 Zdroj: vlastní Windows 3.11 nabízí v základní sadě 22 fontů (typů písma). Samozřejmostí je možnost instalace nových fontů nebo odinstalace současných. Zajímavostí je, že v okně je zobrazena i velikost instalovaného písma v KB. V souvislosti s písmem bychom mohli zmínit ještě typ písma. Pokud se jedná o typ písma True Type, pak je toto písmo tištěno ve stejném tvaru jako na obrazovce a to ve velikostech od 4 do 127 obrazových bodů. Druhý typ písma je tzv. Plotter. Tento typ písma je zapisován na obrazovku souřadnicově. Vzniká tak problém při tisku, kdy při použití tohoto písma nebyly mnohdy správně vytisknuty české znaky a tisk byl navíc omezen velikostí od 8 do 24 obrazových bodů. Výhodou plotterového typu písma byla jeho velikost. Oproti písmům True Type, 7

14 která zabírala na disku většinou více než 70 KB, zabírala písma typu Plotter méně než 15 KB. (Osif, 1994) Tapeta, pozadí a ikony Nejprve vysvětlíme rozdíl mezi tapetou a pozadím ve Windows Pozadím se rozumí barevný podklad pod tapetou, který je vidět pouze v případě, že Obrázek 5 - Písma ve Windows 3.11 Zdroj: vlastní v systému Windows není nastavena žádná tapeta. Tento podklad je také zobrazen jako pozadí za popisky ikon na pracovní ploše. Jako tapetu lze ve Windows 3.11 použít obrázek v bitmapovém formátu.bmp. Systém nabízí 19 různých typů tapet. Nedá se však moc mluvit o obrázcích. Jde o miniaturní obrázek, většinou část nějakého Obrázek 6 - Tapeta a vzor ve Windows 3.11 Zdroj: vlastní vzoru např. kus cihlové zdi. Tento obrázek lze umístit uprostřed plochy, což ale vzhledem k jeho velikosti pouhých několika obrazových bodů nemá význam. Obrázek lze také umístit ve formě dlaždice, kdy je neustále opakován a vyplní tak celou pracovní plochu. Windows 3.11 také umožňuje použít tapetu vlastní. Je třeba mít libovolný obrázek ve formátu.bmp a pomocí Správce programů ho zkopírovat do adresáře C:\Windows. Poté stačí pouze zvolit název obrázku v okně pro volbu tapety. Jako pozadí je možné použít také tzv. vzor. Ten zaplní plochu stejným způsobem, jako dlaždicově zarovnaná tapeta. Tento vzor se však nachází pod tapetou, takže pokud je zvolena tapeta, vzor není vidět. Výjimku tvoří popisky ikon, jejichž podklad je vždy tvořen barvou zvoleného pozadí nebo vzorem. Bohužel to činí text ikon do velké míry nečitelným (obrázek 6). V nastavení ikon lze nastavit pouze rozteč ikon v pixelech a zalamování textu jejich popisků. 8

15 Spořiče obrazovky Windows 3.11 obsahuje 5 spořičů obrazovky s vlastními nastaveními. Jedná se o tyto: Černá obrazovka Běžící text Létající okna Mystifikující křivka Průlet hvězdokupou Windows 95 Windows 95 byly vydány v srpnu roku Stále se ale jednalo o grafickou nadstavbu operačního systému MS-DOS. Díky čemuž byla, mimo jiné, také zaručena kompatibilita s programy pro MS-DOS vyvíjených třetími stranami. Největší změnou oproti předchozí verzi Windows je především kompletní změna uživatelského rozhraní. Jeho koncepce je do té míry přelomová, že se ve své formě, pouze s několika vizuálními vylepšeními, udržela až do října 2012, kdy se na trhu objevily Windows 8. Bylo to tedy celých 17 let. Rozšíření Microsoft Plus! Rozšíření Microsoft Plus! pro Windows 95 byl samostatně dokupitelný upgrade, který do systému přidával některé nové funkce a především pak aplikaci Internet Explorer. Rozšíření Microsoft Plus! vycházelo i pro novější verze operačního systému Windows. Do nich už ale nepřidávalo nové funkce, ale bylo zaměřeno především na programy a přizpůsobitelnost vzhledu. (zdroj: Wikipedie) Barevná hloubka Oproti předchozí verzi Windows je možné zvolit z více možností barevné hloubky. Z minulé verze operačního systému se zachovala volba 16 a 256 barev. Nově nabízí Windows 95 barevnou hloubku 16, 24 a 32 bitů. To znamená, kolik bitů je použito pro definování barvy jednoho pixelu. Níže vidíme, kolik barev je zobrazováno při zvolené barevné hloubce. Obrázek 7 - Barevná hloubka ve Windows 95 Zdroj: vlastní 9

16 Počet bitů Počet barev 16 bitů = bitů = bitů = Tabulka 2 - Barevná hloubka a počet barev Zdroj: Wikipedie Barevné schéma Barevná schémata ve Windows 95 se od schémat ve Windows 3.11 příliš neliší. Máme jich zde o něco méně a to 19. Zároveň jsou však některá schémata ve více variantách a to buď velké nebo extra velké. To se týká velikosti fontů použitých v popiskách jednotlivých elementů plochy. Tyto schémata jsou vhodná především pro osoby se zrakovým postižením. Písmo V základu obsahují Windows 95 celkem 20 fontů. Na rozdíl od předchozí verze Windows najdeme pod Ovládací panely->fonty pouze okno s výčtem fontů. Pro prohlédnutí je třeba poklepat na ikonu fontu. Nové fonty se přidávají velmi snadno a to přes místní nabídku v okně fontů přes Soubor->Instalovat nové písmo Obrázek 8 - Písma ve Windows 95 Zdroj: vlastní Tapeta, pozadí a ikony Stejně jako ve Windows 3.11 lze použít vzor nebo tapetu. Platí, že tapeta má přednost před vzorem. Když chceme použít vzor, nesmíme nastavit žádnou tapetu. Pokud tapeta není dostatečně velká, je možné ji umístit vedle sebe, čímž se bude opakovat na celé obrazovce. Poprvé 10 Obrázek 9 - Změna ikon ve Windows 95 Zdroj: vlastní

17 je zde také možné zvolit možnost roztáhnutí menšího obrázku na celou velikost pracovní plochy*. Ve Windows 95 lze už také měnit ikony. Změna některých ikon je složitější. Jedná se o ikony disků, disket a jednotek CD-ROM pomocí souboru autorun.inf, který je třeba vytvořit v kořenovém adresáři příslušného disku, v něm pak uvést kód, který bude odkazovat na příslušnou grafiku ikony. Změna ikon pro Tento počítač, Okolní počítače, Doručená pošta a Koš je možná pomocí programu regedit.exe nebo pomocí nabídky Ovládací panely->obrazovka->plus! *. Ikony lze také změnit u libovolného zástupce na ploše a to podstatně jednodušším způsobem, kdy pouze zvolíme ikonu na kartě vlastností daného zástupce. V základní sadě obsahuje Windows 95 celkem 109 grafik pro ikony. Z toho 71 v souboru shell32.dll a 38 v souboru pifmgr.dll. Oba soubory jsou umístěné v adresáři C:\Windows\system. (O'Hara, 1996) Kromě vzhledu ikon lze měnit i mnohá nastavení, jako je velikost ikon nebo velikost jejich popisku. Co se týče polohy, tak lze u ikon nastavit jak jejich horizontální, tak vertikální odstup. Práci s ikonami zajišťuje místní nabídka na ploše, která nabízí několik možností. Ikony mohou být řazeny podle názvu, typu, velikosti nebo data. Dále mohou být ikony zarovnány k mřížce, díky čemuž je mezi všemi ikonami stejný odstup. Pokud uživatel zarovnání k mřížce vypne, je možné si ikony po ploše rozvrhnout libovolným způsobem. Spořiče obrazovky Obrázek 10 - Velké ikony ve Windows 95 Zdroj: vlastní Oproti Windows 3.11 přibyl pouze jeden spořič obrazovky. Jsou to Křivky a barvy. Ve Windows 95 bylo možné vybrat si jeden z těchto šesti spořičů obrazovky: Černá obrazovka Běžící text Létající okna Mystifikující křivka Průlet hvězdokupou Křivky a barvy *tyto funkce jsou dostupné pouze v rozšíření Windows 95 Plus! 11

18 Windows 98 Windows 98 byl vydán v červnu roku Po vizuální stránce přinesl oproti Windows 95 několik novinek. Především se jednalo o aktivní pracovní plochu. Systém Active desktop, jak byl nazýván, umožňoval zobrazit nad pozadím plochy HTML vrstvu a v ní aktivní webovou stránku. Kromě integrování internetového prohlížeče Internet Explorer a klienta pro elektronickou poštu Microsoft Outlook, se jednalo o další nástroj, který zvyšoval integraci v té době nové sítě Internet do prostředí operačního systému. V hlavním panelu se objevil nový panel Snadné spuštění. Ten umožňoval uživateli, aby měl nejpoužívanější programy vždy k dispozici. Obsah panelu bylo samozřejmě možné upravovat. Tento panel byl situován vedle nabídky Start. Kromě panelu Snadné spuštění bylo možné zobrazit ještě panely Adresa, který sloužil pro rychlé otevírání souborů v počítači, na síti i na Internetu. Dále zde byl panel Odkazy, který zobrazoval záložky z aplikace Internet Obrázek 11 Active Desktop ve Windows 98 Zdroj: vlastní Explorer, a panel Plocha, na kterém bylo možné zobrazit všechny ikony na ploše. To bylo užitečné, hlavně pokud byly ikony skryté systémem Active Desktop. Systém Windows 98 jako první umožnil zobrazení plochy na více monitorech, a ne pouze jako klonovaný obraz, ale jako rozšíření pracovní plochy, kdy je na každém monitoru spuštěna jiná aplikace a uživatel může pracovat s oběma najednou bez nutnosti minimalizace oken. Windows 98 byl také poslední verzí, která byla založena na systému MS-DOS. (Matthews, 1999) Barevná hloubka Barevnou hloubku bylo možné nastavit až na 32 bitů. Tuto možnost poskytoval už Windows 95. Škála nastavení barevné hloubky od Windows 95 je dána výkonem grafické karty, nikoliv operačním systémem, proto se jí už v dalších verzích nebudeme zabývat. 12

19 Barevné schéma Barevných schémat je zde 21, tedy o 2 více, než v minulé verzi systému. Opět se zde vyskytují duplicitní schémata, která mají vysoký kontrast nebo větší velikost písmen pro ulehčení práce především pro osoby se zrakovým postižením. Písmo Ve Windows 98 je 32 základních fontů. Jsou umístěny na stejném místě jako ve Windows 95. Rovněž jejich správa je totožná. Tapeta, pozadí, ikony Jedná se o první ucelený operační systém, u kterého lze zvolit pro tapetu možnost roztáhnutí na celou plochu (u předchozího systému to bylo možné pouze s rozšířením Microsoft Plus! for Windows 95). Jak už bylo zmíněno, největší novinkou byl systém aktivní pracovní plochy. Umožňoval na ploše zobrazit jednu nebo více webových stránek. Tyto stránky byly aktivní, takže pro přechod na odkaz Obrázek 12 Správa ikon ve Windows 98 Zdroj: vlastní nebylo nutné otevírat internetový prohlížeč, ale stačilo na něj pouze kliknout. Co se ikon týče, tak od minulého systému nedošlo k žádné změně a jejich design i správa zůstaly v podstatě stejné, až na novou možnost zobrazení velkých ikon. Velikost ikon ve Windows 95 bylo také možné měnit, ale pouze přes dialog volby vzhledu. Ve Windows 98 slouží k použití velkých ikon checkbox na kartě efekty ve vlastnostech zobrazení. Spořiče obrazovky Ve Windows 98 nalezneme 7 spořičů obrazovky. Většina z nich je nová a využívá OpenGL. Jsou tak graficky propracovanější než spořiče v předchozích verzích systému. 3D Květináč 3D Létající objekty 3D Bludiště 3D Trubky 3D Text Kanálový spořič obrazovky Létající okna 13

20 Windows 2000 Ve Windows 2000 je velmi mnoho novinek. Hlavně ale po technické stránce. Je to tím, že je postaven na jiném jádru než dosavadní (a jeden následující) operační systémy od Microsoftu. Windows 2000 dosahují vyšší výkonnosti, spolehlivosti, rychlejšího multitaskingu. Podporují až 4 GB paměti RAM a až dva procesory. Dále obsahují mnoho síťových funkcí a dalších utilit, díky čemuž jsou předurčeny především pro podnikovou sféru. Pochopitelně se však používají i v domácnostech. Po vizuální stránce Windows 2000 moc nového nenabídl. Snad jen nový vzhled systémových ikon a specializaci složek, kdy se různé složky chovají různým způsobem, podle toho, k čemu jsou určeny. Složka pro obrázky, tak při otevření zobrazuje přímo miniaturní náhledy obrázků místo ikon. (Osif, 2000) Barevné schéma Barevných schémat máme v operačním systému celkem 22, to je o 1 více, než v minulé verzi. Standardně jako v předchozích verzích, zde najdeme také několik kontrastních schémat s velkými fonty pro zrakově postižené uživatele. Písmo Správa fontů se od předchozích verzí systému také vůbec neliší. V této verzi operačního systému jich Microsoft nabízí celkem 43. Tapeta, pozadí, ikony I ve Windows 2000 stále zůstávají vzory jako ve všech předchozích verzích, ale už ne jako samostatná utilita. Vzory jsou zde jednoduše jako tapety a nedají se editovat jinak než v bitmapovém editoru. Objevuje se tu také jedna novinka. Už v základní instalaci Windows je i sedm skutečných esteticky velmi zajímavých fotografií, které je možné použít jako tapetu. Design systémových ikon byl inovován a vypadají moderněji. Ovšem je možné najít i starší verze ikon z dřívějších systémů a to v souborech mydocs.dll, explorer.exe a hlavně shell32.dll. Spořiče obrazovky Počet spořičů obrazovky se rozšířil o pět. Jejich teď 12 a jsou to: Beziérovy křivky Běžící text Kanálový spořič obrazovky Mystifikující křivka 3D Bludiště 14

21 3D Létající objekty 3D Potrubí 3D Květináč 3D Text Průlet hvězdokupou Přihlašovací spořič obrazovky Výchozí spořič obrazovky Vidíme, že zmizel spořič Létající okna, který byl součástí operačního systému Windows od verze Naopak byl vrácen spořič Průlet hvězdokupou, který ve Windows 98 chyběl. Windows ME (Millennium Edition) Windows ME byl vydán v zimě roku Jedná se o poslední systém založený na kódu jádra Windows 95. Předtím, na jaře roku 2000, byl vydán Windows 2000, který byl postaven na stabilnějším jádru NT. Není jasné, co Microsoft zamýšlel vydáním méně stabilního systému po tom, co byl vydán stabilnější. Pravděpodobně nechtěl opustit produkt, do jehož vývoje věnoval prostředky. Windows ME tak byl cílen především na domácnosti, čemuž odpovídal obsah distribuce. Obsahovala několik nových programů, jako Windows Media Player nebo Windows Movie Maker a dále několik nových her. Microsoft propagoval tento systém jako zábavní. Novým doplňkem také byla velmi užitečná funkce obnovení systému, kdy bylo možné v případě potíží nahrát zpět stav počítače, jaký byl např. před týdnem. Co se vzhledu týče, byl systém Windows ME identický se systémem Windows (Pecinovský, 2000) 15

22 Windows XP Windows XP, který je postaven na jádru NT, je nástupce Windows 2000 budovaného na jádru NT a Windows ME budovaného na starém jádru Windows 95. Od této chvíle už Microsoft vydává pouze systémy na stejném jádru, ovšem v různých verzích. Na trhu se objevil Windows XP Home Edition a Windows XP Professional. Home Edition je levnější a je určena především pro domácnosti nebo malé firmy. Professional obsahuje vše co Home Edition a ještě některé věci navíc, jako jsou různé síťové utility, součásti zabezpečení nebo podpora vysoce výkonného hardwaru. Opět se zaměříme na uživatelské Obrázek 13 Nová nabídka Start Zdroj: vlastní rozhraní, kde se udála menší revoluce. Windows XP přináší největší změnu vzhledu od přechodu z Windows 3.11 k Windows 95. Najdeme zde jasnější barvy, oblejší tvary, prostorová zobrazení oken, tlačítek a ikon. Rozvržení všech prvků však zůstalo, až na změnu uspořádání nabídky Start. Zcela nový je také správce motivů, který jednoduchým způsobem umožní měnit a ukládat nastavení prvků uživatelského rozhraní. Barevné schéma Ve Windows XP jsou možnosti barevných schémat zatím nejrozsáhlejší. Windows XP už v základu obsahuje výběr ze dvou grafických rozhraní. Jedná se o Klasický styl, který známe z předchozích verzí systému. U tohoto stylu pak jdou volit barevná schémata stejně jako dříve. Těchto schémat se zde nachází 22. U každého pak lze zvolit, jak velké mají být fonty použité v tomto schématu. Obrázek 14 Mouse over Zdroj: vlastní Druhým grafickým rozhraním je Styl Windows XP. Jedná se o nový grafický vzhled při zachování všech funkcí. V základní instalaci nabízí tento typ grafiky pouze 3 barevná schémata a samozřejmě možnost úpravy velikosti fontů. Novinkou tohoto grafického rozhraní je také funkce mouse-over některých komponent, jako např. tlačítka. Tím dochází ke zvýraznění komponenty při přejetí myší (obrázek 14). 16

23 V rámci barevných schémat se ještě musíme zmínit o motivech. Jedná se o soubory s příponou.theme. Tyto soubory obsahují pozadí, sadu ikon, zvuků, kurzorů a dalších částí, které mění nastavení grafického rozhraní počítače jedním kliknutím. Obrázek 15 - Motivy Windows XP Zdroj: vlastní Písmo Správa písma je opět totožná s předchozími verzemi systému Windows. Windows XP nabízí v základní instalaci celkem 67 typů písma. Prozatím je to maximum. Žádný z předchozích systémů jich tolik neobsahoval. Tapeta, pozadí, ikony Z tapet zmizely vzory. Ne ale definitivně. Je možné je implementovat pomocí úpravy registru. Z nám neznámého důvodu zůstaly v systému, přestože nástroj pro jejich použití byl odstraněn. Navíc vzory se používaly hlavně z toho důvodu, že obrázek na pozadí byl náročný na paměť počítače, to ale už v době Windows XP neplatí. Místo vzorů zde tak najdeme několik tapet s opakujícími se motivy, které vzory připomínají. V galerii je dále 20 kvalitních fotografií, které je možné použít jako tapetu. Ikony byly kompletně předělány a z minulých systémů nezůstala jediná stejná. Windows XP používá ikony o barevné hloubce 32 bitů. Z nichž je 24 bitů vyhrazeno pro barvu (více než 16,7 milionu barev). 8 bitů je vyhrazeno pro alfa kanál, neboli míru průhlednosti (256 stupňů). Průhledný je i popisek ikony, takže poprvé v historii Windows není za popiskem ikony vidět pozadí, ale tapeta. Ikony ve Windows XP jsou ve čtyřech velikostech. 16 x 16 ikony na panelech oken, ikony v rozšířené nabídce Start 24 x 24 ikony v základní nabídce Start a na panelech oken 32 x32 ikony na ploše 48 x 48 ikony v otevřených oknech průzkumníka 17

24 Ikony ve Windows XP využívají také perspektivní mřížku a drop shadow, což je vizuální efekt, který budí dojem, že určitý objekt je vyvýšen a vrhá stín. Tím je docíleno trojrozměrného vzhledu ikon. (MSDN, 2001) Hlavní panel Rádi bychom se ještě krátce zmínili o hlavním panelu. Ten přinesl z hlediska organizace práce velmi důležitou věc a to seskupování položek hlavního panelu. Dosud se všechna otevřená okna přidávala na panel, až jich bylo tolik, že nebylo čitelné, ve kterém je který program otevřený. Tento problém je efektivně řešen seskupováním. V okamžiku, kdy se hlavní panel zaplní, jsou seskupeny dlaždice stejné aplikace pod jednu dlaždici. Číslo na začátku této dlaždice udává, kolik instancí programu je spuštěných. Místní nabídka na seskupené dlaždici umožňuje zobrazit všechny instance programu a to buď na sebe, nad sebe nebo vedle sebe. Dále je možné všechny instance takto minimalizovat nebo zavřít. K seskupování dochází, až když se hlavní panel zaplní. Je ale možné, aby se otevřené programy seskupovaly na panelu ihned. Dosáhneme toho úpravou registru. (Bott, 2002) Obrázek 16 Seskupování dlaždic Zdroj: vlastní Spořiče obrazovky Ve Windows XP byly některé starší spořiče odebrány a některé přidány. Jejich počet se oproti minulé verzi snížil na 11. Největší novinkou mezi spořiči je spořič Obrázky, který zobrazuje fotografie a obrázky nahrané uživatelem do adresáře C:\Documents and Settings\uživatel\Dokumenty\Obrázky. Zde je seznam všech spořičů v instalaci Microsoft Windows Professional. Beziérovy křivky Běžící text Mystifikující křivka 3D Létající objekty 3D Potrubí 3D Květináč 3D Text Windows XP 18

25 Průlet hvězdokupou Obrázky Výchozí spořič obrazovky Windows Vista V lednu 2007 Microsoft vypustil pro koncové uživatele do světa operační systém Windows Vista. Po technické stránce s sebou přinesl řízení uživatelských účtů, které pomáhá proti nechtěné nebo nevyžádané instalaci programů do systému, integrování komponenty Windows Defender a vylepšení Brány firewall, která nyní umožňuje administrátorovi počítače kontrolovat kromě příchozí i odchozí komunikaci. (Bitto, 2007) Nepřehlédnutelné jsou i novinky v grafickém rozhraní. Microsoft zde použil nové grafické rozhraní pod názvem Aero, které přináší nové grafické efekty jako je průhlednost oken, miniaturní náhledy oken na hlavním panelu nebo 3D listování spuštěnými aplikacemi. Na poli aplikací bylo zinovováno několik produktů a přidány nové. Novinkou ve Windows Vista jsou také takzvané miniaplikace neboli widgety, které slouží k zobrazení krátkých informací z internetu nebo ze systému přímo na plochu. Zajímavostí je, že po 12ti letech se změnila podoba tlačítka Start. Místo obdélníku s nápisem Start nyní najdeme kruh s logem Windows. Barevné schéma Kromě čtyř kontrastních schémat nalezneme ve Windows Vista také další 3 4 barevná schémata. Zatímco v předchozích verzích Windows bylo barevných schémat daleko více, v této je jich pouze pár. Je to především tím, že schémata už nejsou prostředek pro pouhou změnu barvy, ale především pro změnu náročnosti na hardware. Proto je zde už nebudeme zvát schématy, ale rozhraními. Všechna rozhraní ale nejsou dostupná ve všech verzích systému Windows Vista. Klasické nastavení Všechny verze Windows Vista základní Všechny verze Windows Vista standardní Pouze Home Basic Windows Vista Aero Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate 19

26 Klasické nastavení Toto rozhraní je velmi podobné vzhledu Windows 95, 98, Me a Hlavním důvodem, proč je toto nastavení k dispozici, je, aby velké společnosti, jejichž zaměstnanci jsou zvyklí na práci se starším operačním systémem, nemusely zaměstnance školit v ovládání nového grafického rozhraní. Windows Vista základní Základní zobrazovací rozhraní je určeno především pro použití ve Windows Vista Home Basic a pro počítače, jejichž hardware nestačí na požadavky zobrazovacího režimu Aero. Toto rozhraní však poskytuje několik výhod oproti klasickému nastavení. Například využívání integrovaného vyhledávače v oknech nebo živé ikony, které zobrazují náhled na obsah souboru. Windows Vista standardní Standardní rozhraní bylo navrženo pro uživatele operačního systému Windows Vista Home Basic. Je pro uživatele, kteří sice mají hardwarově dostačující počítač pro spuštění rozhraní Aero, ale mají verzi systému Home Basic, která rozhraní Aero neobsahuje. Standardní rozhraní kombinuje vzhled základního rozhraní a zobrazovací technologie rozhraní Aero. Windows Vista Aero Rozhraní Windows Aero přináší několik novinek a to jak na poli funkcionality, tak na poli grafiky. Grafické komponenty jako záhlaví oken a programů, hlavní lišta ale i části nabídky Start, jsou při použití Windows Aero průhledné. Aero také umožňuje nové přepínání oken nazvané Flip 3D nebo zobrazení miniatury obsahu minimalizovaného okna, pokud na něj na hlavním panelu najedeme myší. Co se týče technických požadavků, tak pro rozhraní Aero je nutné mít grafickou kartu, která podporuje DirectX 9.0 a Pixel Shader 2. Dále musí podporovat sadu grafických ovladačů od Microsoftu (WDDM). Pro rozlišení 1280 x 1024 musí mít grafický adaptér paměť alespoň 64 MB. Tyto požadavky jsou v dnešní době téměř vždy splněny. Nemusí vyhovovat jen některé integrované grafické karty vyrobené před rokem (Livingston, 2007) Ve Windows Vista nejdeme i motivy jako ve Windows XP. Jedná se ale spíše o zapomenutou komponentu a veškeré úpravy, které povoluje, jsou vlastně totožné jako při změně rozhraní uvedené výše. Písmo Ve Windows Vista nalezneme celkem už 197 typů písma, což je o 130 více než v předchozí verzi systému Windows. Růst počtu písem nastal především díky rozšíření 20

27 počtu jazykových skupin, které využívají operační systém Windows ve svém rodném jazyce a také růstem požadavků na zobrazení dokumentů napsaných v jiné části světa jiným jazykem. (Livingston, 2007) Tapeta, pozadí, ikony Změna tapety je nově pod volbou Přizpůsobit v místní nabídce pracovní plochy, kde uživatel zvolí Pozadí plochy. Vybrat si můžeme z 33 jednobarevných pozadí a dále z 36 pozadí, která jsou navíc rozdělena do skupin. Černobílé Světelné záření Obrazy Vzory Výhledy Širokoúhlé V kategorii Vzory se nejedná o vzory, které známe z předchozích verzí Windows, ale o fotografie nějakého vzoru. Například detail listu nebo drobných kamínků. V sekci Širokoúhlé je 7 vybraných fotografií z předcházejících sekcí, které jsou upravené pro širokoúhlý monitor. Ikony jsou na designově vyšší úrovni, než ikony z Windows XP. Veškeré ikony byly předělány, aby ladily s grafickým rozhraním Aero. Styl je více realistický než ilustrativní, ale zase ne fotorealistický. Oproti Windows XP, kde byly největší ikony o velikosti 48 x 48 pixelů, mají ikony ve Windows Vista velikost až 256 x 256 pixelů. Je to především kvůli kvalitnímu zobrazení ikon na monitorech s velkým rozlišením, ale také kvůli zachování ostrosti ikony při zvolení možnosti zobrazení velkých ikon na ploše. Navíc, pokud je to možné, je místo ikony odpovídající danému typu dokumentu zobrazen náhled konkrétního souboru. Novinkou je také zobrazení třech různých velikostí ikon, které je možné zvolit z místní nabídky pracovní plochy pod volbou Zobrazit. Uživatel má na výběr malé, střední a velké ikony. Spořiče obrazovky Spořičů je o dva méně, než v minulé verzi. Je třeba poznamenat, že byly z velké části obměněny. Nachází se zde pouze 3 starší spořiče. Zbylých 6 je zcela nových. Bubliny 3D Text Záření Výchozí spořič obrazovky Mystifikující křivka Fotografie 21

28 Pruhy Energie Windows Logo Postranní panel a widgety Jedná se o úplnou novinku v systému Windows Vista. Je to lišta umístěná na pravém okraji plochy, která poskytuje prostor widgetům (miniaplikace jinak též gadgety nebo doplňky). Hlavním úkolem widgetů je poskytovat uživateli informace z internetu nebo počítačového systému a to především rychle a jednoduše. Prvním pokusem o takovýto přímý přístup k informacím na internetu byl systém Active Desktop, který byl součástí už Windows 98. Myšlenka byla taková, že většina lidí, když zapne počítač a dívá se na internet, často vyhledává stejné informace. Například předpověď počasí. Systém Active Desktop umožňoval nad pracovní plochu umístit HTML vrstvu, kde se zobrazovala libovolná WWW stránka. Časem se ukázalo, že systém Active Desktop je pro uživatele nepohodlný a matoucí. Jeho nástupcem ve Windows Vista je postranní panel a jeho widgety. (Livingston, 2007) Co jsou tedy widgety? Jsou to miniaturní aplikace, které zobrazují aktuální informace z internetu nebo z počítačového systému. Jedná se o informace uživatelem frekventovaně vyhledávané. Widgety jsou naprogramované pomocí HTML, DHTML, CSS, XML a JavaScriptu a ke svému zobrazení používají vykreslovací jádro Internet Exploreru. Ještě je třeba říci, že widgety nemusí informace pouze přijímat (RSS čtečka, widget pro poslech online rádia), ale také odesílat. Může se například jednat o kolonku, do které zapíšeme hledané slovo, stiskneme Enter a automaticky se nám otevře internetový prohlížeč s naším oblíbeným vyhledávačem, který vyhledal zadané slovo. Widgety mohou být i jinde než na postranním panelu. Lze je umístit na libovolné místo pracovní plochy a to pouhým přetažením. Nicméně výhoda postranního panelu je, že jaksi ukrajuje pracovní plochu uživatele a zůstává navrchu, i když jsou okna systému maximalizována. Widgety umístěné na postranním panelu jsou tak vždy na očích. (Dvořák, 2008) Obrázek 17 Widgety Zdroj: vlastní Widgety se používali už před nástupem Windows Vista, ale byly to aplikace třetích stran a většinou nebyly zadarmo. Známou firmou, která widgety vyvíjela a stále vyvíjí je firma Stardock. 22

29 V základní instalaci Windows Vista nalezneme 11 widgetů. Počasí zobrazuje počasí v zadané lokalitě ve stupních Celsia nebo Fahrenheita Akcie zobrazuje vývoj ceny vybraných akcií Prezentace zobrazuje prezentaci obrázků z vybrané složky Skládačka jednoduchá logická hříčka pro ukrácení dlouhé chvíle Poznámky zapisování poznámek RSS čtečka zobrazuje zprávy vybraného RSS kanálu Měny aktuální kurzy vybraných měn Výkon CPU dva budíky, které ukazují procentuální vytížení CPU a RAM Kontakty zobrazuje kontakty aplikace Windows Contacts Hodiny kupodivu zobrazují, kolik je hodin Kalendář zobrazuje den, popřípadě náhled na celý měsíc Další widgety bylo možné stáhnout na stránkách společnosti Microsoft. S nástupem Windows 8 došlo ke zrušení widgetů a tak nás na webové stránce, dříve věnované widgetům, uvítá zpráva: Sbohem, miniaplikace. Vítejte, aplikace. Windows 7 Windows 7, který vyšel v říjnu 2009, obsahoval také grafické rozhraní Windows Aero. Upraveny byly kancelářské aplikace a došlo k odstranění Windows Mail, Fotogalerie, Movie Makeru, Kontaků a Kalendáře. Byly přidány Knihovny (Libraries), které slouží pro přehlednější organizaci multimediálních souborů. Inovace se také dostalo tradičnímu programu Kalkulačka. Kromě základní a vědecké kalkulačky, která byla součástí Windows doposud, byly přidány ještě dva nové módy Kalkulačky a to programátorský a statistický režim. Co se týče grafického rozhraní, tak zde také nezůstalo všechno při starém. Postranní panel, který byl novinkou ve Windows Vista, už ve Windows 7 nenajdeme. Widgety jsou však stále k dispozici a je možné je umístit kamkoliv na pracovní plochu. Hlavní panel doznal zásadní změny. Zmizel panel Rychlé spuštění a zmizely popisky minimalizovaných programů na hlavním panelu. Více minimalizovaných oken stejné aplikace je okamžitě seskupováno. Programy na hlavní liště je nově možné připíchnout. To znamená, že ikona programu zůstane na hlavním panelu i po uzavření programu. Tato funkce tak nahrazuje panel Rychlé spuštění. Novinkou usnadňující ovládání systému jsou tzv. Jump lists. Jsou to seznamy rychlých akcí, které se zobrazí po najetí myší na jeho ikonu v hlavním panelu. Pokud program tyto funkce 23 Obrázek 18 Jump list aplikace Skype Zdroj: vlastní

30 podporuje, pak zde najdeme například tlačítka pro změnu stavu v instant messengeru nebo pro ovládání přehrávání multimediálního programu. Na hlavním panelu je tlačítko Zobrazit plochu nově umístěno vpravo dole. Poslední významnou novinkou je funkce přichycení oken. Pokud okno chytneme myší za záhlaví a přesuneme navrch obrazovky a pustíme, okno se maximalizuje. Pokud ho přesuneme na libovolnou stranu obrazovky, okno se roztáhne přes polovinu obrazovky. Druhé okno tak můžeme přenést na druhou polovinu a dostaneme tak plochu zaplněnou dvěma okny, z nichž každé zabírá maximum prostoru. To je dobré, pokud potřebujeme pracovat ve dvou programech najednou. (Bitto, 2009) Ve Windows 7 se také poprvé představila technologie Windows Touch, která majitelům dotykových obrazovek umožňuje omezené ovládání systému dotykem. Barevné schéma Stejně jako ve Windows Vista, tak i ve Windows 7 najdeme různá grafická rozhraní. Jedná se o klasické, základní a Aero. Všechna tato rozhraní veskrze odpovídají rozhraním popsaným pod Windows Vista. Rozhraní standardní Obrázek 19 Přichycení oken ve Windows 7 nebylo do Windows 7 implementováno. Pokud uživatel zvolí rozraní Windows Aero, bude mít na výběr ještě 6 motivů, které v předchozí verzi systému nebyly. Tyto motivy jsou shodné s kategoriemi tapet (viz níže). Písmo Zdroj: vlastní Písma a jejich správa obsahují ve Windows 7 několik novinek. Písem je zde 134. Písma jsou uspořádaná jak v souborech, tak nově i ve složkách. Například složka Arial obsahuje písma Arial černé, Arial tučné, Arial kurzíva, Arial tučná kurzíva a Arial. Instalace nových fontů už není prováděna přes místní nabídku Soubor Instalovat nový font, ale fonty se instalují poklepáním na ikonu fontu (nezáleží na umístění souboru s fontem). Otevře se dialogové okno, ve kterém vidíme náhled písma. To nainstalujeme klepnutím na tlačítko Instalovat. 24

31 Obrázek 20 - Soubor fontu ve Windows 7 Zdroj: vlastní Tapeta, pozadí, ikony Tapetu na pozadí můžeme ve Windows 7 vybrat z 31 tapet a 33 předdefinovaných barev. Tapety jsou rozděleny do kategorií: Architektura Krajiny Postavičky Přiroda Scény Windows Všechny kategorie obsahují 6 fotografií. Pouze kategorie Windows obsahuje pouze jeden obrázek s logem Windows. Ve Windows 7 může uživatel využít funkci automatické změny tapety. Lze nastavit adresář, který je zdrojem tapet, a také interval změny. Ten je možné nastavit od třiceti minut do jednoho dne. Ikony použité ve Windows 7 jsou totožné s Windows Vista. 25

32 Spořiče obrazovky Ze spořičů v předchozí verzi byly tři odebrány a přidán jeden nový. Není jasné, proč byl přidán spořič Fotogalerie, protože jeho funkce je totožná se spořičem Fotografie. Ve Windows 7 jsou zastoupeny tyto spořiče: Bubliny Fotogalerie Fotografie Mystifikující křivka Výchozí spořič obrazovky 3D Text Pruhy Widgety Widgetů najdeme ve Windnows 7 celkem 9. Od předchozí verze zmizely 3 a přibyl 1. Ve Windows 7 najdeme tyto widgety: Počasí Prezentace Skládačka RSS čtečka Měny Výkon CPU Hodiny Kalendář Windows Media Center Z widgetů byl odstraněn widget pro sledování akcií, pro zobrazování kontaktů a pro psaní poznámek. Widget pro kontakty neměl už dále smysl, protože jak jsme napsali výše, aplikaci Windows Kontakty Microsoft do Windows 7 nepoužil. Program poznámky zmizel z widgetů, ale najdeme ho jako plnohodnotnou aplikaci pod názvem Rychlé poznámky. Umožňuje napsat více poznámek a rozmístit je libovolně na plochu. Naopak novým widgetem je Windows Media Center. Ten umožňuje rychlý přístup k multimediálním souborům. Dále zobrazuje nedávno nahrané uživatelské pořady z televize, pokud jsou k dispozici. 26

33 Windows 8 Ve Windows 8 nastala jedna hlavní změna. Nabídka Start, známá už z Windows 95, byla zrušena, lépe řečeno přetransformována na prostředí Metro. Po startu Windows 8 se uživateli neobjeví známá pracovní plocha (s ikonami, hlavním panelem s nabídkou start a pozadím). Zobrazí se dlaždice, které zastupují jednotlivé programy. Rozhraní, na kterém jsou tyto dlaždice, se nazývá Metro. Jedna dlaždice zastupuje i starou známou plochu. Pokud na tuto plochu přepneme, zjistíme, že nabídka Start zde není přítomná. Přesto, že je v novém systému změn opravdu velmi mnoho, budeme se věnovat především změnám v grafickém rozhraní. Barevné schéma Ve Windows 8 je pouze jedno grafické rozhraní, jak tomu bylo ve Windows 2000 a starších. V rámci tohoto rozhraní je na výběr ze třech barevných motivů. Jsou to motivy Windows, Země a Květiny. Motivy Země a Květiny obsahují 6 tapet, které se automaticky mění. Spolu s tapetou se do odpovídající barvy mění i barva hlavního panelu a záhlaví aktivních oken. Ve Windows 8 také chybí funkce Obrázek 21 - Motivy plochy Windows 8 Zdroj: vlastní pokročilého nastavení vzhledu, která se poprvé objevila už ve Windows 95 a po celou dobu zůstala téměř ve stejné podobě. Tato funkce umožňovala pokročilá nastavení vzhledu systému jako například změnu barvy oken, velikosti písma, rozestupů ikon, fontů popiků oken, šířky sliderů a další. Uživatel si může přizpůsobit i vizuální stránku prostředí Metro. V tomto prostředí si lze vybrat z 20ti pozadí a 25ti barevných schémat. Písmo Čistá instalace operačního systému Windows 8 obsahuje 141 písem. Na správě se od předchozí verze Windows nic nezměnilo. Obrázek 22 Barevné schémata prostředí Metro Zdroj: vlastní 27

34 Tapety, pozadí, ikony O tapetách ve Windows 8 jsme se zmiňovali výše a není nutné nic dodávat. Když se podíváme na ikony, tak zjistíme, že se žádná revoluce, jako v případě Windows XP nebo Windows Vista, nekoná. Ikony jsou identické s těmi v systémech Windows Vista a Windows 7. Spořiče obrazovky Ve Windows 8 je o jeden spořič méně, než ve Windows 7. Chybí zde spořič Fotogalerie, který byl v minulé verzi systému pouze duplikátem spořiče Fotografie. Jinak si všechny spořiče odpovídají jak názvy, tak funkcí a vzhledem. Bubliny Fotografie Mystifikující křivka Výchozí spořič obrazovky 3D Text Pruhy Dlaždice Nakonec se ještě zmíníme o dlaždicích. Jedná se o jakési interaktivní ikony v prostředí Metro. Jednoduše si je lze představit jako kombinaci ikony, která zastupuje program a widgetu, který poskytuje informace. Ne všechny dlaždice jsou interaktivní a stejně tak interaktivní dlaždice nemusí zastupovat konkrétní program. Dlaždice tak může například zobrazovat přijaté zprávy z komunikačního klienta. Při kliknutí pak otevře dialog pro poslání nové zprávy. Obrázek 23 - Dlaždice prostředí Metro Zdroj: vlastní 28

35 Shrnutí Zde v tabulce jednoduše shrneme informace, které jsme porovnávali u jednotlivých produktů řady Windows. Připomeneme si zde ještě rozdíl mezi schématy, motivy a rozhraními. Schématy se myslí přednastavené barevné kombinace záhlaví oken, pozadí, hlavní nabídky atd. Motivy odpovídají schématům na vyšší úrovni, mohou také měnit ikony, tapety nebo kurzory. Rozhraní kromě výše zmíněného mění tvary oken, lišt a tlačítek. Použité rozhraní má vliv na zatížení systému resp. paměti. Verze Windows Počet Novinky v grafice Spořiče Fonty schémat/motivů/rozhraní uživatelského rozhraní /0/ Podpora až 256 barev, minimalizace programů do ikon 95 19/0/ Nové grafické rozhraní, nabídka Start a hlavní panel 98 21/0/ Využití více monitorů, Active Desktop, panel Snadné spuštění 2000/Millennium 22/0/ Nové ikony, tapety v základní instalaci XP 22/2/ Nový vzhled, motivy Vista 4/0/ Grafická rozhraní včetně Aero, nové ikony, widgety, nové tlačítko Start 7 16/6/ Jump lists, přichycení oken 8 0/3/0 plocha Rozhraní Metro, /20/0 metro odstranění nabídky Start Tabulka 3 - Porovnání verzí Windows Zdroj: vlastní Nakonec bychom ještě rádi uvedli několik zajímavostí. Microsoft pojmenoval Windows 7 a 8 právě podle toho, že se podle nich jedná o sedmou a osmou verzi systému. To by odpovídalo, kdyby byly Windows 3 považovány za první a kdyby Windows 2000 a Millennium byly považovány za jeden operační systém. Právě tomu odpovídá tabulka výše. Vzhledem k tomu, že Microsoft ale vydal Windows 1.0 (ano toto byla první verze Windows), tak pokud spočítáme všechny verze mezi Windows 1.0 a Windows 7 i s tím, že Windows 2000 a Millennium budeme počítat zvlášť, pak by Windows 7 měl být Windows 10. Jak vidíme v tabulce, počet spořičů se s každou verzí měnil. Bohužel zde nenajdeme žádný spořič, který by byl ve všech verzích Windows. Jsou zde ale dva spořiče, které, kromě jedné verze, byly ve všech zmiňovaných verzích Windows. Jsou to spořiče Mystifikující křivka, který chyběl pouze ve verzi Windows 95, a 3D Text, který ještě 29

36 nebyl obsažen ve Windows Pokud se na to podíváme z časového hlediska, tak spořič Mystifikující křivka se s menší přestávkou udržel v systému po téměř 20 let! Nabídka Start byla po řadu let rozcestníkem pro většinu uživatelů operačního systému Windows. Komunita přijala velmi negativně odstranění nabídky Start z Windows 8. Není se co divit. Přes menší úpravy, jako byla změna uspořádání položek v nabídce ve Windows XP a změna vizuální podoby ve Windows Vista, byla nabídka Start součástí Windows po 17 let. 30

37 Psychologie osobnosti a Big Five Úvod V této kapitole se zaměříme na psychologii osobnosti. Jedná se o poměrně nový obor, který vznikl ve 30. letech 20. století. Navzdory tomu je však velmi obsáhlý, protože tento nevznikl nově, ale pouze se kvůli množství poznatků vyčlenil ze sociální psychologie. (Blatný, 2010) Nejdříve si vysvětlíme pojmy osobnost a rys. Existuje mnoho přístupů k psychologii osobnosti. Už ve starověké medicíně vznikla Hippokratova Galénova teorie, která dělila osobnosti na melancholika, cholerika, flegmatika a sangvinika, podle převládajících tělesných šťáv. Dá se říct, že co bylo psychologů, tolik bylo více či méně významných přístupů k psychologii osobnosti. My se zaměříme pouze na přístupy, které využívaly tzv. osobnostní rysy. Jedná se o přístupy zastupované Gordonem W. Allportem, Hansem J. Eysenckem, Raymondem B. Cattellem, Paulem T. Costou a Robertem R. McCraem. Nakonec se si popíšeme pětifaktorový model osobnosti Big Five, který, podle stále početnější skupiny badatelů, nejlépe vystihuje osobnost člověka. Pojem osobnost Abychom mohli dále používat slovo osobnost, je nutné si ho nejdříve definovat. Slovo osobnost má různé významy v různých kontextech daných věd. Pojem osobnost není totiž používán pouze v psychologii, ale také v jiných vědách. Jmenujme například historii, sociologii, politologii nebo ekonomii. V historii se pod pojmem osobnost rozumí významný tvůrce dějin. V ekonomii je osobnost pokládána za nositele práce, subjekt, který tvoří a spotřebovává statky a služby. Sociologie pak považuje osobnost za prvek společenské skupiny, jako člena určité společnosti, která je předmětem zájmu sociologie. Pro nás je samozřejmě důležitý přístup k pojmu osobnost v psychologii. Aby to nebylo tak jednoduché, tak pochopitelně neexistuje žádná přesná definice. To je dáno vývojem psychologie a pohledem na pojem osobnost skrze různé školy psychologie. Behaviorismus chápe osobnost jako systém faktorů, které determinují chování individua. Podle psychoanalýzy řídí chování Ego na základě tlaku ze stran id a superega. Už v roce 1940 existovalo přes 50 definicí pojmu osobnost. G. W. Allport je tehdy podrobil zkoumání a rozdělil je do pěti skupin. V dnešní době existuje přibližně 200 definicí. (Smékal, 2009) 31

38 Definice pojmu osobnost Osobnost je jedinečná podstata rozumné přirozenosti. Boethius ( ) Osobnost je jedinečný vzorec rysů. J. P. Guilford (1959) Osobnost je dynamická organizace psychofyzických systémů uvnitř individua, která determinuje jeho jedinečné přizpůsobení k jeho prostředí. G. W. Allport (1961) Osobnost je více či méně stabilní a setrvávající organizace charakteru, temperamentu, intelektu a těla osoby, která determinuje její jedinečné přizpůsobení se prostředí. H. J. Eysenck (1960) Osobnost je to, co determinuje chování v definované situaci a v definovaném naladění. R. B. Cattell (1965) Osobnost jsou ty charakteristiky člověka, které jsou podkladem konzistentních vzorců chování, přičemž těmito charakteristikami se rozumí myšlenky, city a pozorovatelné chování. Rysy osobnosti L. A. Pervin (1996) Přívětivý, mírný, agresivní, citlivý, pesimistický, tichý, impulsivní, aktivní, líný, činorodý, pracovitý, spolehlivý, opatrný. To jsou všechno rysy osobnosti. Teď, když máme konkrétní příklady a víme, co si představit pod teorií, můžeme si položit otázku. Co jsou to rysy osobnosti? Odpovíme si na to dvěma citáty. Rys osobnosti je vrozená nebo získaná charakteristika, která je konzistentní, perzistentní a stabilní. Je to cokoliv, čím se jedna osoba liší od druhé. Wollman (1973) Rysy osobnosti jsou široké dispozice chovat se určitým způsobem, které jsou hierarchicky organizovány od specifických odpovědí až k obecným stylům psychologického fungování. L. A. Pervin (1996) 32

39 Jak vidíme z výše uvedených citátů, rysy jsou něco jako vzorce chování, pocitů a myšlení určitých jedinců. Pokud jedince popíšeme jako laskavého, znamená to, že bude laskavý konzistentně z hlediska času (byl laskavý minulý týden a bude laskavý i za měsíc) i situace (bude laskavý k protivnému bezdomovci stejně jako k milé prodavačce). Osobnostní rysy mají tři hlavní funkce. Mohou být použity pro shrnutí, předvídání nebo vysvětlení lidského chování. Shrnování Díky rysům můžeme jednoduše shrnout, jak se jedna osoba liší od druhé. Pokud osobu označíme za laskavou, pak tím sumarizujeme její minulé projevy laskavosti v mnoha rozličných situacích. Předvídání Rysy nám také umožňují předvídat budoucí chování osoby. Pokud má chlapec laskavou přítelkyni, může očekávat, že se z ní stane laskavá manželka (i když o tom, zda je zde zvolen správný příklad, by se dalo polemizovat). Vysvětlování To, jak se osoba zachová v určité situaci je dáno její individualitou (rysy), spíše než samotnou situací. Pokud je někdo laskavý, bude laskavý i v případě, kdy mu z laskavosti neplyne žádný užitek nebo k ní není nucen. (Pervin, 2001) Přestože jsme si uvedli některé definice a funkce rysů, je velmi obtížné, ne-li nemožné, vyslovit všeobecně přijatelnou definici přístupu využívajícího osobnostní rysy. Rysy znamenají pro mnoho teoretiků mnoho věcí Wiggins (1997) Naštěstí existují dva základní fakty teorie rysů, na kterých se teoretici shodli. Nyní tedy už víme, že lidé mají predispozice reagovat v určité situaci určitým způsobem. Jinak řečeno mají tendence chovat se, cítit a přemýšlet konkrétním, pro ně typickým, způsobem. Tyto tendence k určitému chování mohou být vyšší či nižší. Vezmeme si jako příklad rys přátelskost. Pokud osoba vyznačuje vyšší tendence chovat se, cítit a smýšlet přátelsky v různých situacích, pak ji můžeme označit za vysoce přátelskou. Při vyznačování nižších tendencí pak za méně přátelskou. Ačkoliv se teoretikové neshodují na tom, které rysy nejlépe popisují lidskou osobnost, shodují se na tom, že rysy jsou základní stavební kameny lidské osobnosti. (Pervin, 2001) Zastánci teorie rysů také souhlasí, že lidské chování a osobnost mohou být organizovány v hierarchii. Hans J. Eysenck, tvrdí, že na své nejjednodušší úrovni 33

40 odpovídají rysy reakcím na konkrétní podněty. Určité typy reakcí mohou být propojené a utváří tak zvyky, které jsou obecnější. Když budeme pokračovat v generalizaci, tak příbuzné skupiny zvyků vytvoří osobnostní rys. Uvedeme si příklad. Lidé, kteří upřednostňují setkávání s novými lidmi před čtením knih, si také více užívají návštěvu diskotéky. Tyto dva zvyky spadají pod rys společenskost. Některé rysy mohou být také propojeny a vytvořit ještě nadřazenější skupinu, kterou Eysenck nazval faktory vyššího řádu nebo také superfaktory. (Pervin, 2001) Superfaktory Extraverze Rysy Společenskost Impulzivnost Reakce Rád poznávám nové lidi. Raději půjdu na diskotéku, než abych si doma četl. Když na mě někdo křičí, budu na někoho křičet taky. Pokud na mě někdo "bafne", místo leknutí udeřím pěstí. Graf 1 - Reakce, rysy, superfaktory Zdroj: volně podle Pervin, 2001 Faktorová analýza Eysenck přirovnal význam faktorové analýzy pro psychologii k významu objevu mikroskopu pro biologii. Na následujících řádcích se budeme občas zmiňovat o faktorové analýze, a proto si zde zjednodušeně vysvětlíme, co to je a k čemu se používá. Je to matematicko-statistická metoda identifikace faktorů nějakého systému. V našem případě se bude jednat o systém osobnosti. Jednoduše řečeno faktorová analýza je metoda, pomocí které hledáme vztahy mezi různými proměnnými. Na základě síly těchto vazeb sdružujeme proměnné do dimenzí (trsů). (Nakonečný, 1995) 34

41 Příklad: 1. Obliba společenských záležitostí: ( Těší Vás, když máte mnoho společenských zástojů? Ano. ) 2. Družnost: ( Dáváte přednost práci s jinými lidmi, nebo pracujete sám? Raději s lidmi. ) 3. Sebeobrana: ( Dovedete dobře předstírat, když se ocitnete v těžkostech? Ano. ) 4. Prosazování vlastních práv: ( Ozvete se číšníkovi, když se domníváte, že vám účtoval víc? Ano. ) Korelace položek ,56 0,11 0, ,07 0, , Tabulka 4 - Korelace ve faktorové analýze Zdroj: Nakonečný, 1995 Z tabulky vidíme, že korelují odpovědi 1 a 2. Utváří tak trs. Jsou však nezávislé na odpovědích 3 a 4. A dále korelují odpovědi 3 a 4, které tím vytvářejí další trs. Za každým trsem můžeme předpokládat nějaký faktor. Odpovědi 1 a 2 determinují faktor sociabilita. Odpovědi 3 a 4 zase faktor sebeprosazování. (Nakonečný, 1995) Zástupci teorie rysů Gordon W. Allport ( ) Allport, jako většina psychologů, se zajímal i o jiné směry než jen teorie rysů. My si řekneme pouze něco k teorii rysů, protože o tu nám v této práci jde především. Allportova první publikace, kterou napsal se svým starším bratrem Floydem, se zaměřovala na rysy jako na důležité aspekty v teorii osobnosti. Allport považoval rysy za základní jednotky osobnosti. Podle něj je existence rysů založena na nervovém systému člověka. Rysy reprezentují obecné osobnostní dispozice napříč časem a situacemi. Podle Allporta má rys tři základní vlastnosti. Frekvenci, intenzitu a rozsah. Přátelská osoba se tak bude chovat často velice přátelsky a navíc ve velmi širokém rozsahu situací. (Pervin, 2001) V roce 1936 Allport a Odbert sestavili slovník názvů rysů. Ten obsahoval téměř anglických slov, která označovala různé osobnostní rysy. Allport dále roztřídil rysy do subkategorií na trvalé a dočasné. Trvalé rysy jsou generalizované a personalizované tendence neboli stálý a stabilní režim individuálního přizpůsobení se prostředí. Dočasné rysy jsou pouze krátkodobé a jsou zapříčiněny vnějšími okolnostmi. V roce 1988 překlasifikovali Chaplin, John a Goldberg Allportovo třídění na tři kategorie. Jednalo se o 35

42 rysy, stavy a aktivity. Tyto kategorie se vzájemně liší délkou trvání. Pro lepší představu uvádíme tabulku. (Pervin, 2001) Rysy Stavy Aktivity Laskavý Poblázněný Hodování Panovačný Potěšený Chvástání Důvěřivý Naštvaný Šmírování Bojácný Svěží Pokukování Lstivý Vzrušený Libování si Tabulka 5 - Rysy, stavy a aktivity Zdroj: Pervin, 2001 Allport provedl ještě jednu klasifikaci rysů. Rozdělil je na hlavní rysy, centrální rysy a sekundární rysy. Hlavní rys vyjadřuje určitou dispozici, která je tak silná, že se promítá do každodenního života. Jinak řečeno v každém úkonu, který osoba vykoná, jsou pozorovatelné vlivy daného rysu. Obecně těchto rysů mají lidé velmi málo, pokud vůbec nějaké mají. Typickými příklady osob, které měly hlavní rysy, jsou z historie Niccolo Machiavelli nebo Marquis de Sade. Centrální rysy pokrývají menší rozsah situací a odpovídají rysům, o kterých jsme dosud mluvili. Nejméně nápadné rysy jsou pak rysy sekundární. (Pervin, 2001) Musíme ještě zmínit, že Allport netvrdí, že rysy se projeví ve všech situacích. To záleží na charakteristice situace. V potaz je brána důležitost situace, a proto se osoba nechová vždycky stejně. Například i velmi agresivní člověk se může chovat neagresivně, pokud si to situace vyžaduje (voják v zajetí). Shrnutí Gordon W. Allport byl průkopníkem v oboru psychologie osobnosti. V roce 1924 vedl první výukový kurz o osobnosti ve Spojených Státech. V roce 1937 pak vydal knihu Personality: A Psychological Interpretation, která se na dalších 25 let stala základním učebním textem pro obor psychologie osobnosti. Jeho největším přínosem psychologii byla teorie rysů. Přestože věřil, že rysy jsou dědičné, nikdy neprovedl výzkum, aby svoji domněnku potvrdil. Jeho teorii rysů dále rozpracovali především Hans J. Eysenck a Raymond B. Cattel. (Pervin, 2001) Hans J. Eysenck ( ) Eysenck zvolil jiný přístup než Allport. Byl totiž přírodovědecky orientován a trval na používání objektivních metod. Zdůrazňoval úzké sepětí teorie a praxe. Tvrdil, že: Experiment bez teorie je slepý; teorie bez experimentu je ochromená. Kromě toho věnoval také úsilí tomu, aby se ve svých výzkumech při vysvětlování různých faktorů nedostal do kruhu, jako je tento: 36

43 Jakub se hodně baví s lidmi, protože má vysoký stupeň rysu Společenskost. Ale my jsme mu přisoudili vysoký stupeň Společenskosti právě proto, že jsme ho mnohokrát viděli bavit se s lidmi. Podle Eysencka je pro identifikaci osobnosti nejvhodnější úrovňový systém studia osobnosti. Ten obsahuje níže uvedené čtyři úrovně. (Nakonečný, 1995) Úroveň teoretické konstrukce Úroveň experimentálně pozorovatelných jevů Úroveň pozorovatelných rysů chování Úroveň postojů Obrázek 24 - Úrovňový systém studia osobnosti Zdroj: Nakonečný,

44 Teď už víme, jakým teoretickým způsobem Eysenck přistupoval k osobnosti, a můžeme si říct něco k jeho praktickému přínosu. Na základě svých výzkumů definoval Eysenck následující faktory osobnosti. Extraverze introverze Emoční stabilita emoční labilita Inteligence Sklon k psychotickému onemocnění Dále se budeme zabývat pouze prvními dvěma faktory. Podle Eysencka totiž osobnost ovlivňují pouze tyto dva faktory. Ještě bychom rádi připomněli, že dimenze extraverze introverze Eysenck přejal od C. G. Junga. (Pervin, 2001) Extraverze je typická pro osoby, které nemají zábrany, jsou družné, společensky aktivní, mají rádi změny a často bývají středem pozornosti. Introverti jsou lidé uzavření do sebe, straní se společnosti, bývají vážní, nezáleží jim tolik na mínění druhých, jsou opatrní a bývají často pesimističtí. Emoční stabilita a labilita se také označují jako neuroticismus. Emoční stabilita znamená vyrovnané, stálé a úměrné reakce na podněty. Emočně stabilní lidé bývají klidnější a rozvážnější. Naopak emočně labilní lidé mají nepřiměřené reakce na podněty, jsou citliví, často rozmrzelí. Velmi často se také vyznačují kolísáním nálad. Faktory extraverze introverze a emoční labilita stabilita jsou na sobě nezávislé. Lze je tak zapsat do kartézského souřadnicového systému, kde extraverze introverze tvoří rozpětí na ose X a labilita stabilita rozpětí na ose Y. Kombinací měr těchto faktorů pak můžeme základní typy temperamentu (melancholik, flegmatik, sangvinik, cholerik) a rysy osobnosti. (Nakonečný, 1995) Obrázek 25 - Osobnost podle Eysencka Zdroj: Nakonečný,

45 Svoji teorii, vyvozenou z poznatků a postupů uvedených výše, formuloval Eysenck do třífaktorového modelu osobnosti neboli PEN. Kromě míry extraverze - introverze a neuroticismu, které jsme zmínili, přidal později do svého modelu ještě třetí rozměr, protože pouze dva faktory se mu nezdály pro popis osobnosti dostačující. Třetím faktorem byl psychotismus. Tento faktor vyjadřuje náchylnost k psychóze. Stejně jako předchozí faktory, tvoří spojitou funkci, která nabývá míry intenzity od normality přes psychopatii až po psychózu. (Blatný, 2010) Výzkumy Zmíníme se ještě o poznatcích z výzkumů podle Eysencka. Výzkumů na téma jak se liší extraverti a introverti v různých situacích bylo provedeno velmi mnoho. Je to především proto, že relevantní projevy chování extravertů i introvertů jsou poměrně snadno pozorovatelné. Na základě výzkumů byly zjištěny tyto poznatky: Introverti jsou lepší studenti než extraverti, hlavně v těžších předmětech. Extraverti preferují aktivní dovolenou, kde potkávají nové lidi, kdežto introverti jsou o dovolené raději o samotě. Extraverti hledají změnu od pracovní rutiny. Introverti k novotám tolik netíhnou. Extraverti mají rádi agresivní a sexuální humor. Introverti preferují intelektuální formu zábavy jako např. slovní hříčky. Extraverti jsou sexuálně aktivnější. Mají sex častěji a v životě měli více sexuálních partnerů než introverti. Extraverti se nechají snadněji přesvědčit než introverti. Shrnutí Z textu je patrné, že Eysenck byl větší praktik než Allport. Jeho práce nebyla také tolik zaměřena na rysy osobnosti, ale pouze je využívala jako určitý prostředek ke kompletaci svého modelu osobnosti. Rysy byly pro Eysencka spíše prostředek, než cíl. Byl zastáncem rovnosti dotazníkového a empirického výzkumu. Jednotlivé metody se podle něho měly doplňovat a ne soutěžit. Jeho testy osobnosti byly přeloženy do mnoha jazyků a dodnes se používají po celém světě. (Pervin, 2001) Raymond B. Cattell ( ) Raymond B. Cattell byl významným badatelem v oblasti psychologie osobnosti. Jeho největším přínosem do oboru byl jeho šestnáctifaktorový model osobnosti. Cílem práce R. B. Cattella bylo stanovit pramenné rysy osobnosti pomocí faktorové analýzy. Chtěl dospět k jakési psychologické tabulce periodických prvků. Jak víme, tabulka periodických prvků obsahuje základní chemické prvky, jejichž kombinací lze sestavit složitější sloučeniny. Jak Cattell objevil tyto pramenné rysy? 39

46 Podle Cattella, jestliže je možné stanovit faktorovou analýzou základní rysy z Allportova slovníku, pak by stejné rysy měly být stanovitelné i z jiných zdrojů dat. Pro svůj výzkum měl 3 různé zdroje dat. L-data, Q-data a OT-data. L-data data zahrnovala nezávislé hodnocení chování subjektu v každodenních situacích. Q-data jsou sebehodnotící data z dotazníků, které subjekt vyplní. OT-data pochází z krátkých umělých testových situací, o kterých subjekt netuší, že mají souvislost s osobností. Postup byl následující. Cattel začal s výzkumem L-dat pomocí faktorové analýzy a objevil 15 pramenných rysů. V analýze Q-dat objevil 16 rysů. Z nich se 12 shodovalo s rysy z L-dat a 4 rysy byly specifické pro Q-data. Na základě výsledků z těchto analýz vytvořil Cattel testy pro OT-data. Výsledkem analýzy OT-dat bylo, že Cattell objevil dalších 21 pramenných rysů. Celkem tak Cattell objevil 36 pramenných rysů. Po další faktorové analýze Cattell zjistil, že všechny pramenné rysy z OT-dat buď přesně odpovídají rysům nalezeným v předchozích analýzách, nebo s nimi naopak neměly žádné vztahy. Proto byl počet pramenných rysů zredukován na 16. Pro měření těchto rysů vytvořil dotazník, který pojmenoval 16 P.F. (Pervin, 2001) Budeme se dále držet chemické terminologie, kdy jsme na začátku zmínili, že pramenné rysy jsou něco jako prvky, tak potom povrchové rysy odpovídají chemickým sloučeninám. Vztah mezi pramennými a povrchovými rysy je takový, že pramenné rysy se v těch povrchových projevují a to tak, že každý povrchový rys je kombinací více pramenných rysů, v krajním případě může povrchový rys odpovídat pramennému rysu. Protože faktory odvozené z povrchových rysů často navzájem korelují, lze korelace mezi nimi opět faktorovat a dospět tak k pramenným rysům 2. řádu. (Říčan, 2010) Rezervovanost, chladnost Inteligence, bystrost Síla ega, klidný, realistický Dominantní, nezávislí, prosazující se Opatrný, střízlivý, melancholik Slabé superego, neodpovědný Smělost, velkorysost Zralé pevné postoje Důvěřivost Prakticky založený, konvenční Bezelstnost, naivnost Sebejistý, klidný Konzervativní Sociálně závislý Slabá sebekontrola Uvolněný Fakotry prvního řádu Otevřenost Mentální defekt Emocionální, emočně méně stálý, vzrušivý Submisivní, poslušný, pokorný, závislý Bezstarostný, lehkomyslný, sangvinik Silné superego, svědomitý Bojácnost, ostýchavost Měkkost, senzitivnost Podezíravost Bohémská bezstarostnost Vychytralost, vypočítavost Úzkostný, ustaraný Liberální Soběstačný Vysoká sebekontrola, disciplinovanost Napjatý Tabulka 6 - Faktory prvního řádu Zdroj: Nakonečný,

47 Extraverze Úzkost Senzitivita Rezignace Inteligence Faktory druhého řádu Introverze Integrace Rozumovost Vzdornost Mentální tupost Tabulka 7 - Faktory druhého řádu Zdroj: Nakonečný, 1995 Graf 2 - Vztah faktorů I. a II. řádu a povrchových rysů Zdroj: Říčan, 2010 Plná čára značí kladný náboj Přerušovaná čára značí negativní náboj 41

48 Shrnutí Cattell nesouhlasil s vysokou mírou generalizace u rysů osobnosti. Vyhraňoval se proti Eysenckovu PEN modelu osobnosti, protože byl podle něho nedostačující a příliš obecný. Společně s Eysenckem byli ale velkými zastánci faktorové analýzy, kterou Allport kritizoval. Allport a Cattell (na rozdíl od Eysencka) ve svých teoriích nechali také prostor pro zkoumání vztahu motivace subjektu a jeho rysů. A nakonec Eysenck a Allport byli kritičtí k psychoanalýze, kdežto Cattell tento směr akceptoval. (Pervin, 2001) Podstatou je, že i přes všechny rozdíly v názorech, mají teorie těchto odborníků mnoho společného a zůstaly důležitou částí oboru psychologie osobnosti po dobu delší než 50 let. (Pervin, 2001) Pětifaktorový model osobnosti Big Five Jak už víme z předchozího textu, v oblasti teorie rysů byly používány různé metody, které přinášely do určité míry podobné výsledky, které byly různými představiteli teorie rysů různě interpretovány. V roce 1981 Lewis R. Goldberg přezkoumal výzkumy různých představitelů teorie rysů a porovnal je se svými výzkumy. Byl překvapen, s jakou konzistencí vždy došel k pěti faktorům, které popisovaly osobnost na úrovni, která odpovídala Eysenckovým superfaktorům v PEN. K popsání Big Five však použil odlišnou terminologii. Nazval tyto faktory Big Five, česky Velká Pětka. McCrae a John (1992) navrhli pojmenování OCEAN. Je to slovo složené z prvních písmen názvů faktorů. Jedná se o dobrou mnemotechnickou pomůcku, ale je poněkud zavádějcí v směru, že si jsou všechny faktory rovny. (Pervin, 2001) Faktory Big Five Lexikální výzkumy potvrzují, že si jednotlivé faktory rovny nejsou. Níže jsou seřazeny podle robustnosti. Extraversion Extraverze (E) Označuje kvalitu a intenzitu interpersonálních interakcí, úroveň aktivity, potřebu stimulace. Výřečný, průbojný, temperamentní, energický, společenský Tichý, samotářský, plachý, ostýchavý, mlčenlivý Agreebleness Přívětivost (A) Označuje vztahy s lidmi, míru zájmu a podpory druhým Dobrosrdečný, přívětivý, poctivý, snášenlivý, skromný Panovačný, útočný, pomstychtivý, necitelný, rozpínavý 42

49 Conscientousness Svědomitost (C) Označuje vztah k práci a úkolům, zásadovost, orientaci na cíl Důkladný, pilný, svědomitý, pečlivý, cílevědomí Nesvědomitý, lenivý, nevytrvalý, chaotický, loudavý Neuroticism Emocionální stabilita (N) Označuje stabilitu nálad, míru přiměřenosti reakce podnětům, konzistenci chování. Klidný, vyrovnaný, sebejistý, odolný, duchapřítomný Labilní, neklidný, vznětlivý, úzkostlivý, rozrušitelný Openness to experience Otevřenost vůči zkušenostem (O) Jedná se o nejdiskutovanější faktor. To se odráží i v jeho alternativním označování. Bývá také pojmenováván jako Kultura, Intelekt, Imaginace nebo Autonomie. Označuje představivost, estetičnost, zvídavost a nezávislý úsudek. Chytrý, inteligentní, bystrý, vzdělaný, intelektuální Hloupý, neinteligentní, nenadaný, omezený, nevzdělaný Tato přídavná jména uvádí Blatný a je patrné, že jsou zaměřena na inteligenci. Faktor má však širší rozsah, a proto považujeme za vhodné uvést ještě překlad přídavných jmen, které uvádí Pervin podle Costy a McCrae. Zvídavý, se širokými zájmy, kreativní, originální, podnětný, netradiční Konvenční, přízemní, s úzkým okruhem zájmů, neumělecký, neanalytický (Blatný, 2010) Interkulturální výzkum V roce 1990 se psychologové z USA začali zajímat o interkulturální výzkum, protože model Big Five měl velký potenciál propojit výzkumné týmy po celé planetě. Vědecké týmy v Polsku, České Republice, Maďarsku, Rusku a dalších zemích začaly své vlastní lexikální studie osobnostních rysů. Jedním z největších problémů se ukázal překlad. Přesto, že u některých slov existuje přesný překlad nebo jsou některá slova dokonce stejná, jejich význam se v konkrétním jazyce liší. Například anglické aggressive a německé aggressive. V roce 1997 tak Hofstee identifikoval 126 slov, které bylo možné přeložit do angličtiny, němčiny a holandštiny, přičemž jejich význam si odpovídal i v překladu. Pomocí těchto slov byly porovnávány všechny faktory v Big Five. Bylo zjištěno, že až na jeden, si všechny faktory odpovídají. Byla to otevřenost vůči zkušenostem. Holandská studie kromě slov odkazujících na inteligenci a představivost zahrnovala i slova spojená s nekonvenčností a rebelstvím. Podobná varianta faktoru otevřenost vůči 43

50 zkušenostem byla zjištěna ještě v italštině a maďarštině. I po mnoha dalších výzkumech, z nichž se některé uskutečnily i v Japonsku nebo Číně, je otevřenost vůči zkušenostem stále považována za nejméně konzistentní faktor. U ostatních panuje shoda. (Pervin, 2001) NEO Inventáře V roce 1985 Paul T. Costa, ml a Robert R. McCrae provedli shlukovou analýzu Cattellova 16 P.F. dotazníku a identifikovali 3 faktory. Byla to extraverze, neuroticismus a otevřenost vůči zkušenostem (podle prvních písmen slov v angličtině NEO). Poté, co se seznámili s Goldbergovými lexikálními výzkumy zmíněnými výše, sestavili posuzovací inventář, do něhož zahrnuli 40 škál ze svého NEO inventáře a dalších 40 škál Goldbergových. Faktorová analýza těchto škál poskytla pětifaktorové řešení. Proto byly následně faktory přívětivost a svědomitost doplněny do NEO inventáře. (Blatný, 2010) Zatím byly vytvořeny celkem 3 verze NEO inventářů 1985 NEO-PI (NEO Personality Inventory) původní verze dotazníku 1992 NEO-PI-R (Revised NEO Personlity Inventory) revidovaná verze původního dotazníku. Obsahuje 5 faktorů. Každý faktor se skládá z šesti škál a každá škála z osmi subškál. Dotazník tak obsahuje celkem 240 položek. Jeho součástí byl i dotazník NEO-FFI (NEO Five-Factor Inventory). Jedná se o zkrácenou verzi dotazníku, kde je každý z pěti faktorů tvořen dvanácti položkami, které jej nejlépe vystihovaly v analýze inventáře NEO-PI-R. Všechny položky NEO-FFI jsou také součástí NEO-PI-R NEO-PI-3 - třetí verze dotazníku. Byly zde nahrazeny některé položky, které nebyly srozumitelné adolescentům. První byl do češtiny v roce 1996 přeložen zkrácený inventář NEO-FFI a poté, v roce 2002, byla přeložena také úplná verze inventáře NEO-PI-R. (Blatný, 2010) Shrnutí V první půlce teoretické části jsme se věnovali operačnímu systému Windows a jeho vývoji po grafické stránce. Zjistili jsme, jak se od sebe jednotlivé verze liší a také do jaké míry si je uživatel může přizpůsobit. Potom jsme se podívali na téma psychologie osobnosti a to z několika pohledů vážených psychologů, kteří byli zastánci teorie rysů. Nakonec jsme si představili pětifaktorový model osobnosti a s ním spojené NEO inventáře, pomocí kterých lze těchto pět faktorů osobnosti měřit. Teď nastal čas přejít do praktické části, kde zjistíme, jestli do nějaké míry závisí uspořádání pracovní plochy osobního počítače na osobnosti uživatele. 44

51 Praktická část 45

52 Při studiu pramenů jsme na naší katedře duševní hygieny objevili i studii Alexandra Bronštajna a řekněme rovnou, že posunula náš výzkum o notný kus kupředu. Máme před sebou původní schéma Leffinqwellova psacího stolu ovšem už v modifikaci podle Bronštajna. Na první pohled je zřejmé, že máme co dělat s pozoruhodně objevnou prací. Bronštajn redukoval redundantní počet učebnic ze tří hromádek na dvě; A1, A5. A proč prosím pěkně? No protože si uvolnil bé jedničku. Ale to není všechno přátelé. Bronštajnův přínos spočívá především v tom, že přesunul poznámkový blok z dominantního sektoru A2 do ergonomicky mnohem výhodnější polohy v sektoru B5. Sektory B1, B2, B3 a B4 zůstaly prázdné. Zde Bronštajnovy pokusy přerušila válka. doc. Miroslav Zajíc 46

53 Úvod Název práce Kognitivní analýza uspořádání pracovní plochy na PC napovídá, že se zaměříme na zkoumání pracovní plochy. Pracovní plocha PC (dále jen plocha) je prostředí, se kterým se člověk setkává stále častěji. Pokud budeme mluvit o studentech VŠ, tak ti tráví u počítače spoustu času, ať už z důvodu studijního nebo zábavy. Každý člověk si přizpůsobuje pokoj, dům, zahradu nebo pracovnu, tedy místa, kde tráví čas, ke svým potřebám a vkusu. Stejně tak si i osoba, která tráví mnoho času u počítače, přizpůsobí prostředí tak, aby jí co nejvíce vyhovovalo. Pokud se budeme bavit obecně o nějakém prostoru, který si člověk může uzpůsobit a uspořádat objekty v něm, pak se bude jednat o jedno z těchto uspořádání. Kvalitativní/Funkční Uspořádání s přiměřeným množstvím důležitých objektů, které usnadňují činnosti. Objekty jsou nějakým způsobem organizované. Příklad: Pracovní stůl v dílně, na němž jsou nejčastěji používané nástroje. Méně používané nástroje jsou v šuplících, ve kterých jsou rozděleny z nějakého hlediska. Estetické V tomto případě není důležité, jestli jsou objekty využívány, jestli usnadňují práci a jsou dobře přístupné. Důležité je, že objekty vypadají na svých místech dobře. Příklad: Moderně zařízená domácnost, kde je na polici prázdná skleněná váza, ve které nikdy nebyly ani nebudou květiny. Kvantitativní Kvantitativní uspořádání bychom mohli specifikovat jako nadměrné množství objektů na malém prostoru s tím, že hlavním kritériem není funkčnost ani estetika, ale snaha umístit co nejvíce věcí na co nejmenší plochu. Lidově by se toto uspořádání dalo nazvat nepořádek. Příklad: Půda v domě, kam se uklízejí všechny věci pro případ, že by se ještě někdy mohly hodit. Kvantitativně-funkční Jedná se o kombinaci kvantitativního a funkčního uspořádání. Na malém prostoru je mnoho objektů, které usnadňují určité činnosti. Tyto objekty jsou organizovány pouze do malé míry nebo vůbec. Příklad: Pracovní stůl právníka přeplněný spisy k případům. 47

54 Minimalistické Podstatou tohoto uspořádání je, aby bylo na očích co nejméně objektů. To je výhodou především z hlediska údržby. Objekty však nejsou rychle dostupné a neumožňují tak flexibilní práci nebo využití prostoru. Příklad: Nástroje v ordinaci zubního lékaře, které nejsou nikdy připravené na stolku, ale vždy roztříděné v různých šuplících. Teď jsme si řekli, jak může být uspořádán určitý prostor. Co ale podmiňuje právě typ uspořádání? Podmínky mohou být objektivní a subjektivní. Objektivní podmínky jsou dané povahou prostoru a činností v něm vykonávané. Subjektivní podmínky se u každého individua liší. Mezi objektivní podmínky zařadíme míru užívání prostoru, obtížnost užívání prostoru a velikost prostoru. Míra užívání znamená, jak často se člověk v daném prostoru vyskytuje. Čím je to častěji, tím více se snaží prostor přizpůsobit. Čím je prostor větší, tím míra přizpůsobení klesá, protože na její přizpůsobení je nutné vynaložit větší úsilí. A nakonec je tu ještě obtížnost užívání prostoru. Pokud je užívání prostoru obtížné, pak si ho individuum přizpůsobí do nejvíce vyhovující míry. Je třeba zmínit, že přizpůsobením myslíme zvolení jednoho typu z uspořádání, uvedených výše, na základě subjektivních pocitů individua. Objektivní podmínky mají význam, pokud individuum vstoupí do neznámého prostředí. Pokud bychom si vzali například soubor deseti truhlářů, kteří pracují v dílně doma, tak všichni budou mít objektivní podmínky téměř totožné. Uspořádání jejich dílny, tak bude záviset pouze na subjektivních podmínkách. Subjektivní podmínky jsou vyjádřeny osobností člověka a jeho zkušenostmi. Pokud se podíváme na náš výzkum, tak vidíme, že objektivní podmínky jsou pro všechny pokusné osoby stejné. Velikost prostoru u každé osoby se jedná o pracovní plochu na PC Obtížnost užívání prostoru u všech osob se předpokládá znalost tohoto prostoru Míra užívání prostoru také je do jisté míry u všech osob stejná. Je možné namítnout, že studenti aplikované informatiky využívají PC častěji než studenti informačního managementu a ti zase užívají PC častěji než studenti finančního managementu. 48

55 Cílem výzkumu tedy je zjistit, zda existuje nějaký vztah mezi osobností člověka a uspořádáním či přizpůsobením prostoru, který tento člověk využívá. V tomto případě se jedná o plochu. Stejně tak by bylo možné zkoumat i jiné prostory (pracovní stůl, kancelář nebo byt). Chtěli bychom potvrdit (nebo vyvrátit) některé předpoklady. Dá se usuzovat, že člověk, který bude mít na pozadí pracovní plochy vyfocenou rodinu, pak bude pravděpodobně společenský. Pokud je někdo svědomitý, určitě nebude mít ikony rozházené na ploše jako rozsypaný čaj. Když bude člověk udržovat pořádek na ploše, pak na ní pravděpodobně ani nebude stahovat soubory, ale někam je uklidí. Pokud u někoho na monitoru uvidíme pouze jednobarevné pozadí, co to může znamenat? Můžeme takového člověka označit za chladného? Nebo konzervativního? Nebo neexistuje žádná spojitost mezi tím, jaký člověk je a jak vypadá jeho pracovní plocha na PC? Metodika Výzkumný soubor Výzkumný soubor se skládá ze studentů a studentek Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kteří navštěvovali v zimním semestru kurzy Psychologie I a III. V původním vzorku bylo 135 pokusných osob. Po vyřazení osob, které nedodaly všechny potřebné podklady, se vzorek zmenšil na 114 osob. Věk osob se pohyboval od 19ti do 25ti let. Průměrný věk byl 20,66 let. Ze 114ti osob bylo 55 mužů a 59 žen. Ve vzorku bylo dále 55 studentů informačního managementu, 20 studentů finančního managementu, 35 studentů managementu cestovního ruchu a 4 studenti sportovního managementu. K vyplnění dotazníků a zaslání printscreenů plochy byli studenti motivováni přislíbením několika bonusových bodů ke zkoušce v kurzu Psychologii I nebo Psychologie III, podle toho, který kurz v daný semestr navštěvovali. Pro přehled uvádíme také grafy 3-5. Pohlaví 59; 52% 55; 48% Muž Žena Graf 3 - Pohlaví Zdroj: vlastní 49

56 2; 2% 4; 4% 13; 11% 39; 34% Věk 1; 1% 15; 13% 40; 35% 19 let 20 let 21 let 22 let 23 let 24 let 25 let Graf 4 - Věk Zdroj: vlastní Obory 4; 3% 35; 31% 55; 48% IM FM MCR SM 20; 18% Graf 5 - Obory Zdroj: vlastní 50

57 Operační systémy 2; 2% 3; 2% 2; 2% OS X 14; 12% 10; 9% Linux (libovolná distribuce) Windows XP Windows Vista 83; 73% Windows 7 Windows 8 Graf 6 - Operační systémy Zdroj: vlastní V teoretické části jsme se zabývali pouze operačním systémem Windows. Zcela jsme opomíjeli operační systémy Linux a OS X. Kdy Linux je možné provozovat téměř na jakémkoliv PC a OS X je operační systém osobních počítačů od firmy Apple. Těmito operačními systémy jsme se nezabývali záměrně, protože jejich četnost není vysoká. V dalším grafu 6 můžeme vidět, že pouze 5 osob ze souboru používá jiný operační systém než Windows. Nástroje Pro vlastní výzkum bylo využito třech nástrojů. Prvním byl dotazník, který se týkal plochy pokusné osoby. Měla zde odpovídat na různé otázky ohledně uspořádání ikon, tapety, ukládání souborů nebo používání widgetů. Dalším nástrojem byl printscreen (obrázek) plochy dané osoby. Každá pokusná osoba nám společně s vyplněným dotazníkem zaslala ještě printscreen své obrazovky, na kterém byla zobrazena plocha. Tento printscreen sloužil k další analýze pracovní plochy. Třetím nástrojem byl opět dotazník. Jednalo se o dotazník NEO-FFI (zkrácenou verzi NEO-PI-R). Jak už bylo zmíněno v teoretické části, jedná se o zkrácenou verzi dotazníku. V této zkrácené verzi je měřeno pouze 5 obecných faktorů (neuroticismus, extroverze, otevřenost, svědomitost a přívětivost). Pro výzkum by pravděpodobně bylo vhodnější zvolit kompletní dotazník NEO- PI-3, pomocí kterého by bylo změřeno ještě 6 škál a 8 subškál u každého faktoru. Nevýhodou NEO-PI-3 je jeho vyšší obsáhlost (obsahuje 240 otázek oproti 60 u NEO-FFI). 51

58 Proces Kromě obyčejné kvantifikace odpovědí, která byla použita u dotazníku NEO-FFI a u některých otázek v dotazníku k pracovní ploše, bylo třeba ještě, pokud možno, objektivně zanalyzovat printscreen pracovní plochy. Na printscreenu nás zajímaly především dvě věci. Tapeta pracovní plochy a dále uspořádání ikon. Při analýze tapety pracovní plochy byly printscreeny roztříděny podle toho, co na nich bylo zobrazeno. Jednalo se o obecné skupiny, v jejichž rámci se tapety dále třídily. Zjistilo se, že podrobnější třídění postrádá smysl, neboť na konkrétnější úrovni jsou motivy tapet značně diverzifikované a vzniklo by tak mnoho skupin. Tapety byly roztříděny celkem do 17ti skupin. Za větší pak lze považovat celkem 7 skupin, které obsahovaly všeobecně populární témata jako příroda, automobilismus nebo jednobarevná pozadí. Uspořádání ikon Pro analýzu uspořádání ikon bylo nutné nalézt metodu, kterou by bylo možné data nějakým způsobem kvantifikovat. Slovně bylo popsáno pět úrovní uspořádání pracovní plochy od nejméně uspořádané (hodnota 1) až po maximálně uspořádané (hodnota 5). Tyto úrovně byly popsány takto: Nejméně uspořádaná plocha hodnota 1 Pracovní plocha není nijak uspořádána. Ikony nejsou členěny. V jejich uspořádání není žádný systém. Tvoří změť, ve které se neznalý uživatel jen těžko orientuje. Obrázek 26 - Uspořádání plochy s hodnotou 1 Zdroj: vlastní 52

59 Méně uspořádaná plocha hodnota 2 Jako v bodě 1 jen s tím rozdílem, že je vidět menší náznaky uspořádání. Například několik zástupců nebo složek je poněkud stranou, což svědčí o tom, že je uživatel užívá častěji a chce je mít snadněji přístupné. Obrázek 27 - Uspořádání plochy s hodnotou 2 Zdroj: vlastní Průměrně uspořádaná plocha hodnota 3 U uspořádání lze pozorovat jisté členění, které ale většinou netýká všech ikon na ploše. Povětšinou se jedná o oddělení ikon, které jsou zástupci programů, a ikon, které jsou zástupci pracovních dokumentů a složek. Obrázek 28 - Uspořádání plochy s hodnotou 3 Zdroj: vlastní 53

60 Dobře uspořádaná plocha hodnota 4 Zde jsou velmi jasně odděleny ikony zastupující programy, ikony složek a ikony dokumentů. Jedná se o vysoce funkční uspořádání, ve kterém se stále ještě najdou menší nesrovnalosti. Obrázek 29 - Uspořádání plochy s hodnotou 3 Zdroj: vlastní 54

61 Velmi uspořádaná plocha hodnota 5 Ikony jsou zarovnány. Ikony zastupující programy jsou seskupeny podle funkcionalit, kdy se na jednom místě vyskytují např. vývojářské nástroje na dalším hry a na dalším internetové prohlížeče apod. Pokud plocha obsahuje i část se složkami, jsou tyto složky pojmenovány a uspořádány z určitého hlediska. Celkový dojem z plochy lahodí oku a dal by se přirovnat k plnému, leč uspořádanému pracovnímu stolu. Obrázek 30 - Uspořádání plochy s hodnotou 5 Zdroj: vlastní Byla zvolena ještě jedna kategorie s hodnotou 0. Pod ní spadají všechny osoby, které nemají na ploše ikony nebo jich mají tak malé množství, že nebylo možné posoudit, do jaké míry jsou uspořádány. 55

62 Stažení souborů V dotazníku na pracovní plochu byla také otázka, která se týkala umístění souborů stahovaných z internetu. Pokusné osoby měly na výběr ze tří umístění. Soubory jsou většinou stahovány: Na plochu. Do složky, kterou si uživatel sám vytvoří. Do systémové složky Downloads nebo Stažené soubory, která je součástí uživatelského profilu v systémech Windows. U každé možnosti byla k výběru také intenzita, s jakou uživatel tuto složku využívá. Intenzita byla dána škálou obsahující hodnoty: Nikdy Zřídka Občas Většinou Vždy V ideálním případě jsme tak od pokusné osoby zjistili, že soubory stahuje například většinou do své složky k tomu vytvořené, zřídka do systémové složky a nikdy na plochu. Toto vyjádření bylo také nutné nějakým způsobem kvantifikovat. Byla vytvořena tabulka, podle které byly jednotlivým odpovědím přiděleny hodnoty podle toho, do jaké míry je zde vyjádřena tendence k organizaci. Uvedeme si zde tabulku a zároveň i vysvětlíme, jak byly stanoveny hodnoty. Umístění souboru Nikdy Zřídka Občas Většinou Vždy Vlastní složka Systémová složka Plocha Tabulka 8 - Hodnocení pozice stažených souborů Zdroj: vlastní Stahování souborů na plochu žádným způsobem nepřispívá k její lepší organizovanosti (viz printscreen hodnoty 5). Proto byla zvolena sestupná škála, kdy nejvyšší hodnocení odpovídá tomu, že daná osoba nikdy nestahuje z internetu na plochu a naopak nejnižší hodnocení odpovídá tomu, že osoba stahuje soubory vždy na plochu. Pak je tu vlastní složka, která je přesným opakem. Pokud člověk vždy stahuje do vlastní složky, znamená to, že má čerstvě stažené soubory uklizené. Proto je u této položky zvolena vzestupná škála. Osoba, která vždy stahuje soubory do vlastní složky, tak bude mít vyšší skóre. Nakonec je tu systémová složka. Ta odpovídá vlastní složce funkcí, ale ne umístěním. Protože odpovídá funkcí, byla zde zvolena také vzestupná škála. Bodové hodnocení je však plošší z toho důvodu, že je to prostor, který se uživatel rozhodl využívat, ale nevytvořil si ho. 56

63 Na základě této tabulky, tak můžeme určit koeficient uspořádání stahovaných souborů. Ten se pohybuje v hodnotách Hodnota 3 značí, že pokusná osoba nikdy nestahuje soubory do vlastní nebo systémové složky a vždy je stahuje na plochu. S přihlédnutím k obrázku 26 lze předpokládat, že tato hodnota značí nízký stupeň organizace pracovní plochy. Nejvyšší reálná hodnota je 11. To znamená, že pokusná osoba vždy stahuje soubory do své vlastní složky a nikdy do systémové složky nebo na plochu. Hodnoty vyšší než 11 jsou ze vzorku vyňaty, protože se jedná o chybu měření. Pokud někdo dosáhl hodnoty 13, pak to znamená, že do dotazníku uvedl, že nikdy nestahuje na plochu a vždy stahuje do vlastní složky a vždy nebo většinou stahuje do systémové složky. Logicky však není možné stahovat soubory vždy do dvou složek. Osobnostní dotazníky Osobnost byla testována českým překladem osobnostního dotazníku NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCrae (Hřebíčková, Urbánek, 2001). Dotazník obsahuje 60 položek a měří osobnostní rysy neuroticismus, extraverzi, otevřenost, přívětivost a svědomitost. Zpracování dat z osobnostních dotazníků jsme neprováděli. Byly nám předány pouze výsledky, protože pokusné osoby tento dotazník vyplňovali dříve a k jinému výzkumu. Výsledky deskriptivní statistiky Hodnoty NEO-FFI Nejprve je třeba porovnat faktory osobnosti s obecným průměrem, abychom si udělali jasnější představu o vzorku. Hodnoty dosažené v dotazníku NEO-FFI jsou závislé na věku. Naše hodnoty budeme porovnávat s obecným průměrem pro věkovou skupinu let. V této skupině se nachází celkem 94 osob z našeho vzorku čítajícího 114 osob. Faktor Obecný průměr Průměr souboru Směrodatná odchylka souboru Neuroticismus 22,82 21,18 8,69 Extraverze 31,97 32,29 7,91 Otevřenost 27,68 25,95 5,92 Přívětivost 29,31 30,39 5,50 Svědomitost 27,84 30,89 6,53 Tabulka 9 - Průměrné hodnoty faktorů Big Five Zdroj: vlastní 57

64 Průměrné hodnoty faktorů Průměr let Průměr vzorku Graf 7 - Průměrné hodnoty faktorů Big Five Zdroj: vlastní Z grafu je patrné, že osoby v našem vzorku vykazují vyšší hodnoty svědomitosti a přívětivosti a nižší hodnoty otevřenosti a neuroticismu. Míra extroverze je srovnatelná s všeobecným průměrem. Poměr hodnot pro muže a ženy zde neuvádíme, neboť je úměrný celkovým hodnotám. Odchylky mohou být vysvětleny tím, že náš vzorek obsahuje pouze vysokoškolské studenty. Ještě se podíváme na složení jednotlivých hodnot pěti faktorů. Nejlépe k tomu poslouží krabicový diagram, ve kterém jsou pro každý faktor zobrazeny minimální a maximální hodnota, první a třetí kvartil a medián. Rozložení hodnot faktorů BigFive Neuroticismus Extraverze Otevřenost Přívětivost Svědomitost Graf 8 - Rozložení hodnot Big Five Zdroj: vlastní 58

65 Tapeta pracovní plochy Tabulka 10 - Frekvence změny tapety a jednotlivé faktory Zdroj: vlastní Z tabulky 10 vidíme, že ve vzorku je velmi malý počet osob, které mění tapetu 1x týdně a častěji. Tato skupina nemá dostatečnou vypovídající hodnotu, a proto se podíváme na poslední tři možnosti. Na grafu 9 vidíme, že neuroticismus a svědomitost roste úměrně frekvenci změny tapety, kdežto extraverze klesá. Otevřenost a přívětivost nevykazuje žádnou tendenci. 40,00 Frekvence změny tapety 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Neuroticismus Svědomitost Extraverze 5,00 0,00 Několikrát za měsíc Několikrát za rok Téměř vůbec Graf 9 - Vybrané faktory pro frekvenci změny tapety Zdroj: vlastní 59

66 Co se týče tapety na ploše, tak kromě frekvence změny tapety byl zjišťován také její obsah. Veškeré printscreeny plochy byly prohlédnuty a rozděleny do kategorií. Tyto kategorie jsou zobrazeny v tabulce 11. Tabulka 11 - Kategorie tapet na pracovní ploše Zdroj: vlastní 60

67 Počet tapet v kategorii Sport a níže je malý a nemá tak dostatečnou vypovídající hodnotu. V grafu 10 si zobrazíme pouze hodnoty pro prvních 7 kategorií tapet. Kategorie tapet Abstraktní 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Auto - Moto Jednobarevné pozadí Lidé (celebrity, rodina, kamarádi) Logo (Windows, Lenovo, NHL) Příroda - krajina Příroda - zvířata Graf 10 - Kategorie tapet na pozadí pracovní plochy Zdroj: vlastní Osoby, které mají na ploše nějaké logo, vykazují nižší hodnotu neuroticismu. Dále je patrné, že ti, kteří na ploše mají zobrazené osoby, ve většině případů se jednalo o kamarády nebo členy rodiny, dosahují vysokých hodnot extraverze a přívětivosti. Za povšimnutí ještě stojí nejnižší hodnota přívětivosti, která odpovídá osobám, které mají jednobarevnou plochu. Osoby, které jsou v kategorii Lidé dosahují průměrné hodnoty přívětivosti 33,11. Pokud se podíváme na subkategorii Kamarádi, rodina, pak v ní je dosaženo hodnoty pro přívětivost dokonce 33,17. To je o 2,78 více než průměr vzorku (30,39) a dokonce o 3,86 více než obecný průměr (29,31). 34,00 Přívětivost 32,00 30,00 28,00 Přívětivost 26,00 Kamarádi, rodina Průměr vzorku Všeobecný průměr Graf 11 - Porovnání faktoru přívětivosti s průměry Zdroj: vlastní 61

68 Ikony Kromě tapety jsou další důležitou součástí pracovní plochy také ikony. Ty mohou být různě rozvrhnuty, uspořádány a využívány. Někdo může ikony používat jako zástupce programů, někdo dává přednost složkám na ploše a někdo na plochu stahuje soubory. V jedné otázce v dotazníku měli uživatelé popsat, jakým způsobem zacházejí se svými ikonami. Na výběr byly tyto možnosti: Ikony na ploše se mi mění téměř neustále. Pracovní plochu PC používám jako desku stolu. Mám na ní dokumenty a projekty, na kterých pracuji. Plochu mám rozdělenou na části. V jedné části mám ikony programů a v další části soubory, se kterými v současné době pracuji. Počet ikon na ploše se u mě téměř nemění. Plochu používám jako jakýsi seznam zástupců programů nebo složek. Počet ikon se tak většinou mění pouze, když instaluji nebo odinstaluji programy. Na pracovní ploše ikony nemám. Práce s ikonami 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Plocha jako pracovní stůl Dělené na zástupce a složky Seznam zástupců Nemá ikony Graf 12 - Sebehodnocení práce s ikonami Zdroj: vlastní Z grafu 12 vidíme, že neuroticismus nedosahuje extrémních hodnot ovšem kromě osob, které nemají na ploše ikony. Ty vykazují velmi nízký stupeň neuroticismu. Ta samá skupina vykazuje vysokou hodnotu extraverze, která dosahuje hodnoty 37,00 (průměr vzorku je 32,29). Všechny hodnoty jsou zobrazeny v tabulce

69 Tabulka 12 - Sebehodnocení práce s ikonami Zdroj: vlastní V další otázce jsme se zaměřili na to, jak si osoby rozmisťují své ikony na ploše. Dvě osoby mohou používat plochu jako pracovní stůl, ale každá si ikony umístí jinak. Jedna tak aby byl vidět obrázek na pozadí, jiná osoba například tak, aby byly programy, které si jsou podobné funkcemi seskupeny na stejném místě. Osoby měli na výběr z těchto typů uspořádání ikon: Ikony mám uspořádané z estetického hlediska. Je důležité, aby bylo dobře vidět pozadí pracovní plochy, podle toho rozmisťuji ikony na plochu. Ikony mám uspořádané z funkčního hlediska. V jedné řadě mám komunikátory (ICQ a Skype). Hned pod nimi programy kancelářského balíku Office (Word, Excel, PowerPoint). Ikony jako "Koš" nebo "Počítač" mají své místo, vím, že je tam vždy najdu. Ikony mám uspořádané z hlediska maximálního využití prostoru. První ikonu mám v rohu obrazovky. Přidáváním dalších ikon tvořím sloupce (řádky). Ikony jsou tak zarovnané k jedné straně obrazovky a já jich mohu na plochu umístit maximum. Ikony nemám uspořádané. Nacházejí se nesystematicky rozmístěné pro pracovní ploše. Nečiní mi však problém najít ikonu, kterou zrovna hledám. Na pracovní ploše ikony nemám. Přesné hodnoty jsou obsaženy v tabulce 13 a dále znázorněny na grafu 13. Tabulka 13 - Typ uspořádání ikon Zdroj: vlastní 63

70 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Uspořádání ikon dle dotazníku Estetické Funkční Využití prostoru Neuspořádané Nemá ikony Graf 13 - Typ uspořádání ikon Zdroj: vlastní Skupinu, jejíž uživatelé nemají ikony, zde nebudeme komentovat, protože se jedná o stejnou skupinu jako v grafu 12. Za povšimnutí stojí nejvyšší hodnota svědomitosti u osob, které mají ikony uspořádané z funkčního hlediska. Dále je zajímavé, že nejvyšší hodnoty přívětivosti dosahují lidé, kteří mají ikony rozložené z estetického hlediska. Pokud se podíváme do vzorku, pak z 16ti lidí, kteří své rozložení popsali jako estetické, má tapetu pozadí zařazenou v kategorii Lidé 6 osob, což je přesně třetina. V části Proces byly příklady různých měr uspořádání ikon. Podle míry uspořádání byly jednotlivým printscreenům přiřazeny hodnoty od nejméně uspořádané plochy po nejvíce uspořádanou plochu (1, 2, 3, 4, 5 a 0). Teď se podíváme na faktory osobnosti podle těchto hodnot. 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Uspořádání ikon dle printscreenu Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Graf 14 - Míra uspořádání ikon Zdroj: vlastní 64

71 Pro hodnoty 1 a 5, kdy se jedná o nejvíce nebo naopak nejméně uspořádanou plochu, není skóre faktorů výrazné, až na vyšší hodnotu neuroticismu u neuspořádané plochy. Jelikož bylo rozmístění ikon na ploše pozorováno pouze jedním hodnotícím a mohlo tak dojít k chybám, na grafu 15 jsou zobrazeny průměrné hodnoty faktorů u sloučených hodnot 1,2 a 4,5. Hodnota 3 jako prostřední a tedy sporná, zde není uvedena. Všechny plochy v kategoriích tak můžeme považovat za neuspořádané (1 a 2) nebo uspořádané (4 a 5). 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Uspořádání ikon dle printscreenu (sloučení hodnot) Graf 15 - Míra uspořádání ikon (sloučení hodnot) Zdroj: vlastní Z grafu je patrné, že osoby s neuspořádanými ikonami dosáhly vyššího skóre extraverze. Osoby s uspořádanými ikonami dosahují vyšší hodnoty faktoru svědomitosti, i když jen nepatrně. 65

72 Existuje vztah mezi hodnocením uspořádání ikon a dotazníkovými odpověďmi ohledně uspořádání ikon? Můžeme konstatovat, že ano. V grafu 16 jsou uvedeny průměrné hodnoty uspořádání ikon pro jednotlivá uspořádání, která osoby volily v dotazníku. Typ uspořádání plochy a odpovídající průměrné hodnoty míry uspořádání 4,00 3,50 3,00 3,72 2,50 2,00 1,50 1,00 1,75 2,19 2,87 Průměrná hodnota uspořádání ikon 0,50 0,00 Neuspořádaná Využití prostoru Estetické Funkční Graf 16 - Typ a míra uspořádání Zdroj: vlastní Průměrná hodnota uspořádání ikon pro celý soubor je 2,79. Podle grafu 16 vidíme, že osoby, které označily svoji plochu za neuspořádanou, dosáhly velmi nízkého průměru. Naopak osoby, které považují své ikony za funkčně uspořádané, skórovaly vysoko nad hodnotu průměru. Koeficient korelace uspořádání plochy a průměrné míry uspořádání zde dosahuje hodnoty 0,53, což je střední závislost. 66

73 Stahování souborů Podle metody ohodnocování stahování souborů byla vytvořena tabulka udávající hodnoty faktorů pro každou hodnotu v rozsahu 3 až 11. Jelikož v ní nebyly patrné žádné tendence ani výkyvy, pomocí klouzavých průměrů jsme hodnoty seskupili do třech kategorií. Kategorie obsahovaly hodnoty 3 až 5, 6 až 8 a 9 až 11. Stahování souborů 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 3 až 5 6 až 8 9 až 11 Graf 17 - Faktory podle umístění stahovaných souborů Zdroj: vlastní Z grafu je zřejmé, že extraverze a svědomitost se pro jednotlivé kategorie zásadně neliší. Osoby, které náleží do skupiny 6 až 8 mají vyšší hodnotu neuroticismu. Kategorie 3 až 5 se zase vyznačuje vyšší mírou přívětivosti. 67

74 Pro úplnost ještě uvedeme původní tabulku a tabulku po použití klouzavého průměru. Tabulka 14 - Průměrné hodnoty podle koeficientu stahování souborů Zdroj: vlastní Tabulka 15 - Průměrné hodnoty podle koeficientu stahování souborů (klouzavý průměr) Zdroj: vlastní Průměrná hodnota uspořádání ikon na hodnotě stahování nezávisí. To je patrné z tabulky. Pro jistotu byl spočítán ještě korelační koeficient. Ten má hodnotu 0,36, což je nízká závislost. 68

75 Widgety Vztah osoby k widgetům byl zjišťován z dotazníku. Po analýze odpovědí bylo zjištěno, že v mnoha případech osoby uváděly, že widgety nepoužívají. Přitom z printscreenů bylo patrné, že ano. Stejně tak u osob, které tvrdily, že widgety používají, na ploše žádné neměly. Strukturu widgetů uvádíme v tabulce 16 a grafu 18. Tabulka 16 - Použití widgetů Zdroj: vlastní Rozdělení widgetů dle printscreenu 15; 16% 26; 27% 54; 57% Widgety nepoužívá Používá 1-2 Používá 3 a více Graf 18 - Použití widgetů Zdroj: vlastní 69

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Obrázek 46: Možnosti individuálního nastavení vzhledu Windows Vista

Obrázek 46: Možnosti individuálního nastavení vzhledu Windows Vista Jak na změnu vzhledu 178. Kde je nastavení vzhledu Windows Vista Nastavení nejen vlastností pracovní plochy, ale také ostatních vizuálních součástí systému se ukrývá pod Ovládacím panelem Vzhled a přizpůsobení.

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více