Seznam vedoucích pro zadání absolventských prací pro rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam vedoucích pro zadání absolventských prací pro rok 2015/2016"

Transkript

1 Seznam vedoucích pro zadání absolventských prací pro rok 01/016 Poznámky Počet AP Témata, kterým se vedoucí AP věnuje 1. Initiation: Vnitřní a vnější faktory rozhodování o zahájení humanitární akce. Koncepty DRR, Community resilience apod.. Planning: Metody sběru dat a analytické metody plánování humanitárních akcí. Metody tvorby projektových strategií.. Implemetation: Aktéři humanitární akce (INGOs, NGOs, Donors, Beneficiaries, Contractors etc.). Nutné pro absolventskou práci zvolit pouze jednoho aktéra. 4. Monitoring: Metody stanovení a vyhodnocování indikátorů humanitárních projektů. Povaha a význam informací v humanitárních krizích.. Closing: Rozhodování o ukončení projektu, specifika jednotlivých přístupů (orientace na výsledek, orientace na dopad apod.). Zaměstnanost, resp. nezaměstnanost Trh práce Lidé se zdravotním postižením Veškerá témata týkající se v plné šíři ekonomie (od fungování neziskových organizací, přes bankovní sektor až k ekonomickému vyčíslení organizovaného zločinu) Jméno vedoucího AP Mgr. Martin Vylíčil Ing. Ph.Dr. Pavel Novák 1. Podvýživa v kontextu rozvojových zemí (příčiny, dopady, multisektorový přístup k řešení). Rozvoj trhů/ role (místního) soukromého sektoru v řešení hlavních rozvojových a humanitárních výzev Petr Schmied, MA.

2 Social marketing/ behavioural change 4. Evaluace rozvojové pomoci v praxi/ know-how management. Participativní přístupy v rozvojové pomoci v praxi 1. Integrační a migrační politika. Sociální práce s migranty. Problematika trhu práce (integrace na trh práce, poradenství atd.) Mgr. Jan Mochťák Komunikace s lidmi s postižením a postoje k nim z pohledu sociální práce (SPr). Možnosti a řešení diskriminace v rámci působnosti SPr. Zdravotní postižení v multikulturní či interkulturní perspektivě 4. Problematika transformace rezidenční péče. Poradenství jako nástroj SPr 6. Kasuistika popis, analýza a návrh řešení nepříznivé či rizikové situace klienta 7. Sociální práce se seniory 8. Sociální práce s osobami se zdrav. postižením 9. SPr s pečujícími rodinami či jednotlivci 10. Aplikace holistického přístupu a konceptu sociálního fungování v SPr 11. Obsah a poslání nepedagogické výchovné činnosti v sociálních službách 1. Problematika sociálního vyloučení a její vazba na dostupnost, kvalitu, kapacitu a rozsah relevantních sociálních služeb 1. SPr jako součást koordinované rehabilitace 14. Klient jeho situace i potřeby versus tvorba jeho PhDr. Libor Novosad, Ph.D

3 vedoucí přijímá pouze empirické práce a předpokládá využití zahraniční odborné literatury, zakázky a realizace plánu v SPr 1. Občanská orientovanost a funkční gramotnost v kontextu SPr 16. Proces i jeho klady a rizika při přechodu klienta do služby s nižší mírou podpory (např. z rezidenční péče do podpory samostatného bydlení apod.) Další témata dle individuální dohody. 1. Sociální práce s rodinou, která má problémy (SAS) - dluhy, ztráta člena, rozvod, špatné vztahy aj.. SP s jednotlivci - terénní služby - osoby v krizi, příslušníci romského etnika. Azylové domy pro ženy a matky s dětmi v krizi 1. Vybrané aspekty životní situace osob s mentálním handicapem a navazující intervence sociální práce. Mgr. Denisa Raková Mgr. Miloš Votoupal 1. Dobrovolnictví. Dluhová problematika 1. rozměry sociální služby raná péče z pohledu uživatele v čase (sociální, zdravotní a speciálně pedagogický) (z karet ukončených rodin a z rozhovorů s poradcem). Vnímání rané péče ve společnosti jako terénní služby sociální prevence v kontextu jejího zařazení dle zákona o sociálních službách. (anketa na veřejnosti) 1. Krizové intervence, telefonické krizové intervence, práce s lidmi v akutní krizi, práce s lidmi se zkušeností domácího násilí, suicidiální klient. Poradenský proces obecně,. Pracovní poradenství 4. Dluhové poradenství, práce s lidmi v oddlužení aj. Mgr. Zuzana Vaculíková Mgr. Tomáš Vyskočil Mgr. Adéla Adámková

4 Komunitní práce (komunitní sociální práce, kom. projekt). Empowerment. Aplikace teorií v praktické sociální práci 4. Posouzení (mapování) životní situace klienta. Metody sociální práce 1. Problematika z oblasti etopedie. Problematiky zneužívání omamných a psych. Látek. Práce ve vyloučených komunitách 4. Dětská agresivita a zvládání důsledků citové deprivace popř. syndromu CAN 1. Ekumenická, mezináboženská a transkulturní spolupráce a problematika v soc. a hum. práci (včetně spiritualních i historických témat a problematiky smíšených rodin a právní úpravy). Systematicko-teologická (= dogmatická, liturgická a biblická + analýza dokumentů magisteria) tématika související se soc. a hum. prací. Historická témata související se soc. a hum. prací (včetně zpracovávání přínosu jednotlivých osobností na základě zkoumání jejich díla a dalších pramenů) se zaměřením na střední Evropu 1. Obchod s lidmi. Uprchlictví (v ČR i v jiných zemích světa). Sociální práce s cizinci kulturní stereotypy (např. analýza vybraného internetového fóra) cizinci v médiích (srovnání obrazu cizinců ve dvou cizinci, menšiny a krajní/extremistická politická hnutí 4. Integrace cizinců (např. problémy cizinců) připravenost obcí pro přítomnost cizinců (např. z hlediska varování o povodních). Migrace (např. Skype-rodiče, euro-sirotkové, dopady Mgr. Miloslava Šotolová Mgr. Stanislav Homolka Dr. Walerian Bugel Mgr. et Mgr.Agnieszka Zogata-Kusz, Ph.D

5 Vedoucí AP upřednostňuje sociologickou perspektivu. Tomáš Verčimák poradce ve věcech pobytu, právník InBáze, o. s. Legerova 0, Praha, (+40) , (+40) migrace na migranty samotné) 1. Práce zaměřené na rodinu a rodinný život nebo s oblastí rodiny související. Ne-rodinné formy soukromého života a vztahů (včetně života na ulici či v ústavech) 1. Pečovatelská služba. Řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích. Problematika pobytových sociálních služeb (zejm. domovy pro osoby se zdrav. postižením, odlehčovací služby, atd.) 4. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením (osoby se zvlášť těžkým tělesným postižením). Přístup orientovaný na řešení - v praxi sociálních pracovníků, manažerů NNO, atd. 6. Kvalita v sociálních službách (tj. nejen SQ) 7. Křesťanské hodnoty v zařízeních sociálních služeb Mgr.Hana Šlechtova, Ph.D Mgr. Zlata Čajanová Mgr. Tomáš Verčimák 4 1. Interkulturní aspekty sociální práce (ve vztahu ke klientům, ale také mezi pracovníky - kontext řízení interkulturních týmů). Procesy související s řízením lidských zdrojů (motivace, hodnocení, vzdělávání) v pomáhajících profesích v kontextu kvality poskytovaných služeb. Strategické plánování a řízení v pomáhajících organizacích 4. Perspektivy a modely komunitní práce v ČR/zahraničí Mgr. Dita Palaščáková

6 Tvorba sítí mezi pomáhajícími organizacemi, komunitní plánování, mezoresortní spolupráce v kontextu posílení role pomáhajících subjektů 1. Problematika demence. Gerontologie. Problematika umírajících, paliativní péče 4. Změna sociálního fungování způsobená vybraným onemocněním 1. Problematika demence. Gerontologie. Problematika umírajících, paliativní péče 4. Změna sociálního fungování způsobená vybraným onemocněním 1. Práce z oblasti psychologie. Specifika práce s lidmi s duševním onemocněním. Specifika práce s lidmi bez domova 4. Témata spojena se zátěží a duševní hygienou, syndrom vyhoření atp.. Poradenská práce 6. Oblast zdrav. Znevýhodnění a soc.rehabilitace. 1. Problematika závislostí na nealkoholových drogách. Problematika závislosti na alkoholu. Supervize v sociální práci 4. Sociálně- patologické jevy ( domácí násilí, syndromcan, šikana, bezdomovectví..). Syndrom vyhoření v sociální práci 1. Marketingový plán pro neziskovou organizaci poskytující sociální služby. Analýza finančních možností pro NNO poskytující sociální služby. Nové trendy v dobrovolnictví 4. Sociální podnikání Mgr. Petra Chovancová Mgr. Miroslava Petřeková Mgr. Hana Krylová, Ph.D Mgr. Hana Štěpánková Ing. Ester Danihelková

7 1. Identita sociální práce a sociálního pracovníka. Vzdělávání v sociální práci. Role a kompetence sociálního pracovníka 4. Teoretické přístupy a metody sociální práce v praxi 1. Ochrana lidských práv ve vnitrostátním kontextu. Ochrana lidských práv v mezinárodním kontextu. Právo mezinárodních orgánů a organizací 4. Uprchlické a azylové právo (národní nebo mezinárodní rozměr). Dle dohody i problematika z různých odvětví práva (občanské, rodinné, správní, trestní právo,...) 1. Chudoba v mezinárodním kontextu. Good governance a vliv veřejné správy na zranitelnost komunity a jednotlivce. Globální rozvojové vzdělávání 4. Sociální aspekty alternativních ekonomických přístupů. Efektivita a evaluace jednotlivých programů zahraniční spolupráce a pomoci 6. Disaster risk reduction and preparedness 7. Livelihood programy a projekty 8. Občanská společnost a humanitární krize 9. Nezamýšlené dopady humanitárních a rozvojových projektů 1. Vztahy mezi vlastní a cizí skupinou: stereotypní postoje, předsudky a xenofobie (možné zpracovat jako empirickou i teoretickou studii). Stigmatizace (možné zpracovat jako empirickou i teoretickou studii). Subkultury a jejich styl (empirická studie zvolené subkultury) Mgr. Daniela Růžičková PhDr. Mgr. Eva Kubíčková Ing. Mgr. Jan Říkovský Mgr. Vladislava Závrská

8 oordinátorka Azylového domu pro ženy a Noclehárny pro ženy Charity Olomouc - tel.: Sociální práce a média (empirická studie nebo projekt PR strategie) 1. Sociální práce s lidmi bez domova Mgr. Iveta Kráčmarová sociální pracovnice Azylového domu pro muže Charity Olomouc - tel.: Sociální práce s lidmi bez domova Mgr. Veronika Šubová sociální pracovnice Azylového domu pro ženy a Azylového domu - tel.: Sociální práce s lidmi bez domova 1. Fair Trade, globální témata. Specifika a vývoj terminologie v oblasti SP 1. Dramaterapie. Muzikoterapie. SF Terapie 4. SF Coaching 1. Migrace. Integrace imigrantů. Sociální práce s migranty 4. Mezinárodní ochrana. Multikulturalita 6. Interkulturní vzdělávání 1. Kvalita v sociálních službách. Využití nástrojů (dávky, služby) sociální ochrany 1. Pracovní poradenství Mgr. Michaela Tominová Mgr. Hedvika Dudová Mgr. Lenka Tkadlčíková Mgr. Tereza Malochová Martin Bednář, Ph.D. Mgr. Iva Linhartová

9 Podporované zaměstnávání. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním 4. Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Globální rozvojové vzdělávání 6. Zdravotně - sociální práce 7. Komunitní sociální práce 8. Terénní sociální práce 1. Dotazování osob s mentálním postižením. Potřeby rodičů dětí s postižením Jan Vančura

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více