XI. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Líska občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, ALCEDO středisko volného času Vsetín Dům kultury Uherské Hradiště srdečně zvou učitele a ředitele škol a školských zařízení, pracovníky a dobrovolníky středisek ekologické výchovy a ekoporaden, neziskových organizací, pracovníky úřadů a institucí, studenty, rodiče a další zájemce na XI. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji konanou pod záštitou Bc. Mileny Kovaříkové, členky Rady Zlínského kraje Téma: LIDÉ Uherské Hradiště, velký sál Reduty čtvrtek 24. listopadu 2011, 9 16 hodin

2 Program konference: hodin Prezence účastníků. Instalace výstav a prodejních prezentací v prostorách Reduty (prostory k dispozici od 7 hod). Ranní fairtradová káva a čaj. Prodej tomboly hodin - společné jednání, blok I Zahájení konference, představení hostů a lektorů, vystoupení hostů, organizační pokyny. Malé nahlednutí do historie i současnosti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji RNDr. Jarmila Dupejová, Krajský úřad Zlínského kraje Referát: PŘÍRODA V LIDECH Zamyšlení nad slovy Pierra Hadota o proţitku uvědomění si, ţe jsme součástí přírody a v tomto smyslu jsme sami nekonečnou a nevýslovnou přírodou, jeţ nás ze všech stran obklopuje. Příroda vně a uvnitř nás. Moţnost zakoušet svět jako místo bezprostředního setkávání s ţivoucí a dynamickou přirozeností, které jsme součástí. PhDr. Michal Bartoš, Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Prezentace: Udržitelný rozvoj, udržitelný ústup nebo rozvrat (představení knihy) Představení nové knihy Pavla Nováčka, která se komplexně zabývá problematikou udrţitelného rozvoje a jejím vývojem v posledních 25 letech. Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc Prezentace: Psychologie environmentálních problémů Představení první českojazyčné knihy o ekopsychologii. V sedmi minutách se pokusíme shrnout, proč kniha autorek Winter a Koger (2009) stojí za pozornost a kde je moţné pokračovat ve studiu ekopsychologie po jejím dočtení. PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., Praha Prezentace: Lidé vztahy - příroda Význam vzdělávání dětí i dospělých v přírodě, o přírodě a pro přírodu. Mgr. Pavel Bartoň, ALCEDO středisko volného času Vsetín Prezentace: Školní koordinátor EVVO Role a kompetence i radosti a strasti koordinátorů EVVO ve školách. Mgr. Jaroslava Ševčíková, ZŠ Vsetín, Sychrov Prezentace: Držitelé regionální známky Tradice Bílých Karpat O lidech ţijících tradicemi místa, regionu a našich prarodičů. Marie Petrů, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí n. M. Prezentace a příklady dobré praxe a nabídky škol, středisek ekologické výchovy a dalších subjektů. (Svou prezentaci můžete přihlásit prostřednictvím návratky.) hod přestávka

3 hodin - společné jednání, blok II Vylosování organizace, která získá sadu materiálů na podporu EVVO. Nominace a předání XI. Ceny EVVO ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok Minutové představení pracovních dílen hodin - TISKOVÁ KONFERENCE s pořadateli a nositeli Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji hodin - přestávka na oběd v Klášterní restauraci (objekt REDUTY). Vyzvednutí TOMBOLY. Prostor na prohlídku výstav škol a neziskových organizací. Těšit se můžete na férové výrobky a potraviny, mošty a další dobroty z Centra Veronica Hostětín a Tradice Bílých Karpat, biopotraviny a biokosmetiku, ručně šité textilní Lukášovy hračky, publikace a pomůcky hodin - Práce v dílnách, blok A dílny 1,2,3,4, hodin - přestávka hodin - Práce v dílnách, blok B dílny 1,6,7,8, hod Závěr konference, hodnocení, diskuse hod odjezd autobusu do Valašského Meziříčí - přes Zlín, Vizovice, Vsetín Pořadatel si vyhrazuje právo provést v programu změny. Nabídka dílen blok A: Dílna č. 1: Proč lidé (ne)chrání přírodu a životní prostředí? Pokud se snaţíme, aby se lidé chovali odpovědně k přírodě a ţivotnímu prostředí, pak je otázka poloţená v názvu dílny asi jednou z nejdůleţitějších otázek naší práce. Jinými slovy: Co lidem brání chovat se šetrně k přírodě a ţivotnímu prostředí? Co jim dává tu chuť? Protoţe se toho zatím u nás o této problematice mnoho neví, podíváme si ta nejdůleţitější zjištění ekopsychologického výzkumu a porovnáme je se zkušenostmi účastníků. Společně se budeme zabývat tím, jak lépe porozumět chování lidí k přírodě a ţivotnímu prostředí a jak lze pouţít probrané poznatky ve školní praxi. POZOR dílna probíhá v bloku A i B. Doporučeno: všem účastníkům konference Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Dílna číslo 2: Ekoškola - ekologický provoz školy Jak "ozelenit" provoz školy v oblastech odpadů, energie, vody a prostředí školy? Dozvíte se konkrétní rady a tipy, jak na to. Získáte přehled beznákladových a nízkonákladových opatření pro úsporu energie a vody, ukáţeme vám praktické ukázky ekologicky šetrných výrobků i konkrétní realizace z některých škol. Do procesu můţete zapojit i ţáky - představíme vám mezinárodní projekt Ekoškola (www.ekoskola.cz) s konkrétní metodikou 7 kroků. Doporučeno: učitelé ZŠ, SŠ, vedení škol Lektorka: Mgr. Hana Machů, Centrum Veronica Hostětín

4 Dílna č. 3: Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak - outdoorové a zážitkové hry Dílna určená především pro pedagogy SŠ představí interaktivní formou nově vzniklou příručku Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak - outdoorové a záţitkové hry. Publikace spojuje globální rozvojové vzdělávání a záţitkovou pedagogiku a nabízí dvanáct převáţně outdoorových aktivit na konkrétní globální témata, jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udrţitelný cestovní ruch atd. Pedagogové mohou popsané aktivity vyuţít především na sportovních, lyţařských či adaptačních kurzech, školách v přírodě apod., příp. i v běţných hodinách ve škole. Pedagogové se seznámí s obsahem příručky, s tím, jak ji pouţívat, a samozřejmě si vyzkouší vybrané aktivity, které publikace obsahuje. Účastníci dílny dostanou tuto příručku zdarma. Doporučeno: učitelé a vedení SŠ, pracovníci SEV, SVČ, NNO Lektorka: Mgr. Kateřina Štěpničková, Bc. Kristýna Tillová Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., Olomouc Dílna č. 4: Projektová výuka Pojďte s námi na Rochus Projekt Střední školy MESIT, o. p. s., představuje ţákům lokalitu Rochus jako jednu z významných lokalit Evropy. Ţáci se seznamují s faunou a flórou v této oblasti, ale také s historií a tradicemi místa. Hlavním cílem je poznávání krajiny za aktivní účasti ţáků. Jde o několik aktivit, které na sebe navazují terénní exkurze s výukovým programem, skupinová výuka s pracovními listy, besedy s odborníky, dotazníkové akce a jejich grafické vyhodnocení, prezentace výsledků práce ţáky, sebehodnocení ţáků. Projekt byl podpořen MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora EVVO ve školách v roce Součástí bylo také zaloţení učebny EVVO, vyhotovení sady nástěnných obrazů a pracovních listů. Projekt trval půl roku a podařilo se zavést zajímavé vyučovací metody do výuky. Do přípravy se aktivně zapojilo deset učitelů školy. Aktivit projektu se zúčastnili všichni ţáci školy, ţáci některých základních škol a lidé bydlící v blízkém okolí lokality Rochus. Doporučeno: učitelé II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, SŠ, SOŠ, vedení škol, SEV, SVČ, NNO Lektorka: Mgr. Irena Pořízková, Střední škola MESIT, o. p. s., Uh. Hradiště Dílna číslo 5: Výtvarné a rukodělné činnosti v EVVO Praktické ukázky metod vyuţívajících tvořivost a sebevyjádření. Schopnost tvořit a tvůrčím způsobem myslet je důleţitou výbavou kaţdého, kdo se chce podílet na řešení problémů a hledání řešení. Uspokojením touhy člověka něco vytvářet zvyšujeme výrazně motivaci našich ţáků, prostřednictvím sebevyjádření jim dáváme příleţitost zkoumat pocity své i druhých, při tvůrčích aktivitách v prostředí nebo na pomoc ţivotnímu prostředí umoţňujeme vytvářet citový vztah ţáků k přírodě. Výtvarné a rukodělné činnosti, které pomáhají u dětí rozvíjet manuální zručnost, barevné vidění a vlastní kreativitu spojenou s prací ve skupině. Přispívají téţ významně při budování kvalitních vztahů mezi dětmi. Doporučeno: učitelé MŠ a I. stupně ZŠ, pedagogové SVČ, ŠD, ŠK, pracovníci SEV, NNO Lektorka: Pavlína Gášková, ALCEDO středisko volného času Vsetín

5 Nabídka dílen blok B: Dílna č. 1: Proč lidé (ne)chrání přírodu a životní prostředí? pokračování z bloku A Pokud se snaţíme, aby se lidé chovali odpovědně k přírodě a ţivotnímu prostředí, pak je otázka poloţená v názvu dílny asi jednou z nejdůleţitějších otázek naší práce. Jinými slovy: Co lidem brání chovat se šetrně k přírodě a ţivotnímu prostředí? Co jim dává tu chuť? Protoţe se toho zatím u nás o této problematice mnoho neví, podíváme si ta nejdůleţitější zjištění ekopsychologického výzkumu a porovnáme je se zkušenostmi účastníků. Společně se budeme zabývat tím, jak lépe porozumět chování lidí k přírodě a ţivotnímu prostředí a jak lze pouţít probrané poznatky ve školní praxi. POZOR dílna probíhá v bloku A i B. Doporučeno: všem účastníkům konference Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. Dílna č. 6: Tři OBRAZY Z ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ O přicházení, oddalování odhalení a bloudění aneb příroda mezi učitelem a ţákem, mezi vědomostmi a proţitkem, mezi metodou a tvořením, mezi pojmy a příběhem, mezi interaktivní tabulí a procházkou kolem řeky, Zamyšlení o smyslu lidského vztahování se k přírodě na rozcestí současného environmentálního vzdělávání. Doporučeno: všichni účastníci konference Lektor: PhDr. Michal Bartoš, Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Dílna č. 7: Zelený ostrov Motivací celého projektu je skutečná událost, příběh ostrova Krakatau. Ostrov byl po sopečné erupci zcela zničen, ale ţivot se na něho znovu navrátil. Stal se opět zeleným ostrovem plným ţivota. Příběh, který sleduje významné události ostrova od sopečného výbuchu aţ do dnešní doby je doprovázen černobílými ilustracemi. Projekt je rozdělen do osmi částí, které symbolizují fáze postupného návratu ţivota na ostrov (sopečný ostrov, kameny a půda, pavouček, semínka, zvířata, rostliny, lidé a budoucnost ostrova). Účastníci dílny získají publikaci. Doporučeno: učitelé ZŠ, vedení škol, pracovníci SEV, NNO Lektorka: Mgr. Pavlína Vrbová, Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Dílna číslo 8: Zahrada a okolí školy, je pro děti nejbližší přírodou Vytvořme místo kolem škol krásnější, tvořivější a voňavější, které bude slouţit nejen k rekreaci, ale kde budou děti získávat znalosti, dovednosti i postoje v souladu s přírodními zákonitostmi. Místo, které bude také pomáhat naplňovat obsah průřezového tématu environmentální výchovy. Dozvíte se jak postupovat, jaké moţnosti a náměty lze vyuţít, shlédnete ukázky i metodické návody na činnosti, které můţete v tomto prostředí uplatňovat. Doplněno příklady dobré praxe existujících zahrad. Doporučeno: učitelé a vedení MŚ a ZŠ Lektorka: Mgr. Marie Kordulová

6 Dílna číslo 9: Lidé Vztahy Příroda Praktické ukázky kombinace záţitkové pedagogiky, environmentální a osobnostně sociální výchovy. Vyuţití metod řízeného objevování, simulačních her, skupinové práce a her s ekologickou tematikou. Doporučeno: učitelé MŠ a I. stupně ZŠ, pedagogové SVČ, ŠD, ŠK, pracovníci SEV, NNO Lektoři: Bc. Jaroslav Hlinský, Filip Mareš, ALCEDO středisko volného času Vsetín Organizační pokyny: Místo konání: Uherské Hradiště, REDUTA velký sál Pro účastníky bude vypraven autobus CK Valaška trasa Valašské Meziříčí (AN, 6.00) Vsetín (hotel Vsacan, 6.30) Vizovice (aut. nádr. 6.50) - Zlín (středisko ABS u podchodu u Svitu, 7.15 hod) Uh. Hradiště a zpět. Zájem vyznačte, prosím, v přihlášce. Autobus bude viditelně označen nápisem Krajská konference EVVO Počet účastníků konference je omezen. Prosím, dodržte termín pro podání přihlášek. Přihlášky přijímáme v ové i písemné podobě. Doručené přihlášky pořadatel nepotvrzuje. Nabízíme možnost představit aktivity a projekty škol, školských zařízení, neziskových organizací, institucí a veřejné správy. Moţné formy: slovní vystoupení v programu (blok I, rozsah do 7 minut), vyuţití panelu či stolu. Své poţadavky uveďte, prosím, v přihlášce, příp. kontaktujte organizátory akce. Nabízíme moţnost vloţit do konferenčních sloţek účastníků pozvánky, nabídky vzdělávacích a výukových programů, pomůcek, publikací a projektů (tištěná podoba, CD). Materiály v počtu 120 ks zašlete do na adresu ALCEDA SVČ Vsetín. Nabízíme moţnost vyzdobit vstupní prostory či stoly v konferenčním sále obrázky a výrobky dětí. V případě zájmu nás kontaktujte, prosím, na adrese Pracovní dílny budou otevřeny dle zájmu účastníků. Některé dílny mohou být v případě velkého zájmu zařazeny do bloku A i B. Ranní fairtradovou kávu a čaj zajistí pořadatelé před zahájením konference a v přestávkách dle programu. Oběd je zajištěn v Klášterní restauraci. Vše je zahrnuto v účastnickém poplatku (oběd si nezapomeňte objednat v přihlášce!). Stravenky Vám budou předány u prezence. Na základě Vaší přihlášky Vám připravíme podklady pro úhradu účastnického poplatku budou Vám předány u prezence, příp. zaslány poštou. Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplnění přihlášky, vč. dodrţení termínu. V případě, ţe se nemůţete nebo se rozhodnete akce nezúčastnit, oznamte tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů na adresu ALCEDA. Akceptujeme telefonické i ové oznámení. Pokud tak neučiníte, budou Vám zaslány podklady k úhradě nákladů, jako byste se akce zúčastnili. Vzdělávací akce probíhá v rámci akreditovaného vzdělávacího programu ALCEDA Vsetín a náklady s ní spojené je moţné hradit z prostředků určených na DVPP. Účastníci konference získají konferenční složku. Po absolvování celodenního programu získají osvědčení (bude vydáváno od 15 hodin u prezence). Na konferenci proběhne tombola. Ceny tvoří zejména výrobky a sluţby středisek ekologické výchovy, ekoporaden a partnerů. Výtěžek je určen na spolufinancování Ceny EVVO Po dobu konání konference bude moţné zakoupit publikace, pomůcky, výrobky zn. Fair trade (spravedlivý obchod), produkty Tradice Bílých Karpat, biopotraviny a biokosmetiku, textilní Lukášovy hračky apod.

7 Účastnický poplatek, vč. občerstvení: členové sítě M.R.K.E.V a MRKVIČKA ve Zlínském kraji Kč účastníci specializačního studia koordinátorů EVVO ve ZK a OK 290 Kč studenti, senioři, rodičovská dovolená. 90 Kč ostatní účastníci Kč Přihlášky zasílejte, prosím, na adresu: ALCEDO středisko volného času Vsetín, Z. Kalandry 1095, Vsetín. Přihlášky přijímáme do 16. listopadu V přihlášce, prosím, uveďte číslo dílny, které se chcete zúčastnit, vč. čísla dílny náhradní. Kontaktní adresa: Líska o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji, Z. Kalandry 1095, Vsetín Informace k obsahu konference: Iva Koutná, ,

8 Závazná přihláška na XI. Krajskou konferenci o EVVO ve ZK konanou v Uherském Hradišti, Přihlašuji se závazně na XI. Krajskou konferenci o EVVO a souhlasím s úhradou stanoveného účastnického poplatku. Jméno a příjmení, titul :... Rodné číslo/dat. narození:. Název a adresa organizace pro fakturaci.. PSČ. Telefon:... . IČ:..číslo účtu:.. Naše škola je zapojena do sítě M.R.K.E.V./MRKVIČKA: ano ne *) zakrouţkujte, prosím Student/senior ano ne *) Nominace na CENU EVVO ano ne *) Nominace na CENU EVVO - host ano ne *) Mám zájem o dopravu autobusem: ano ne *) Místo nástupu:.. Objednávám oběd: ANO/přeji si jídlo bezmasé ANO NE NE, oběd nepožaduji Mám zájem o účast v pracovní dílně: blok A, dílna č. /případně:. /, blok B, dílna č.../případně: /.. Prosím, uveďte na 2. a 3. místě další pro Vás přijatelnou alternativu! Mám zájem o vystoupení v programu konference: ano ne *) V případě, že odpovíte ano - mé téma je:. (maximální doba pro vystoupení je 5 minut bude aktuálně upraveno) Mám zájem o prezentaci naší školy: ano ne *) V případě, že odpovíte ano - požaduji: stůl*) panel*) *) Máme zájem o vloţení našich materiálů do konferenčních sloţek: ano ne *) V případě, že odpovíte ano, nezapomeňte je zaslat na adresu ALCEDA do Účastnický poplatek budu hradit: na základě vystavené faktury na místě*) *) Účastník potvrzuje svým podpisem, ţe se seznámil s podmínkami účasti, a ţe souhlasí s vyuţitím uvedených osobních údajů pro zpracování přihlášek a vystavení osvědčení. Upozornění: v případě, že se přihlásíte po uvedeném termínu, tzn. po , bude Vám stanoven jednotný účastnický poplatek ve výši 450 Kč. Ve... dne... podpis a razítko vysílající organizace

9

XIII. Krajskou konferenci o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji

XIII. Krajskou konferenci o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji Akreditovaný vzdělávací program Lísky - o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Líska o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Více

Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013

Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013 Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013 Prázdninový provoz ALCEDA Prázdniny 2013 Pokladní hodiny po-čt 9.00-12.00 nebo dle domluvy na tel. 571 417 704, 733 691 981. Zápis na školní rok 2013 / 2014 začíná

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Kalendář akcí září 2010

Kalendář akcí září 2010 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2 222 000 111, 227 010 111 Kalendář akcí září 2010 Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy Fieldwork in the Doubrava river basin in lower secondary schools Diplomová práce Brno 2010

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více