VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Chvaletice, okres Pardubice Sídlo: 9. května 148, Chvaletice Charakteristika školy: Základní škola je právním subjektem od roku Jedná se o úplnou základní školu první stupeň s prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň s šestým až devátým ročníkem. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. V areálu školy se nachází budova I. stupně, pavilon II. stupně, školní jídelna, malá tělocvična a víceúčelová sportovní hala. Škola má k dispozici 16 kmenových tříd, z nichž využívaných 11 je vybaveno interaktivitou (diaprojektorem) a 11 samostatných odborných pracoven: anglický jazyk (2 pracovny), německý jazyk, přírodopis, fyzika a chemie, hudební výchova, 2 učebny ICT s připojením k internetu, literárně dramatická výchova, cvičná kuchyň, dílna. K pohybovým aktivitám jsou využívány nejen tělocvična a sportovní hala, ale i víceúčelové hřiště, které se nachází v blízkosti školy. Žáci mohou též navštěvovat školní knihovnu, jejíž vybavení je průběžně doplňováno. Pro potřeby keramického kroužku byla zřízena keramická dílna v suterénu školy. V době velkých přestávek využívají starší žáci k relaxaci školní dvůr, mladší děti park před budovou školy. Vyučující mohou ve sborovně používat 1 počítač s volným přístupem na internet, 2 tiskárny, kopírku a scanner, 13 vyučujících má k dispozici notebook. Na estetickém vzhledu školy se podílejí svými pracemi sami žáci. K jejich informovanosti slouží mimo jiné nástěnky věnované sociálně-patologickým jevům, environmentální výchově, výchovnému poradenství a volbě povolání a prevenci zdravých zubů. Výchovný poradce pro svou práci využívá samostatné pracoviště. Všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu mají v případě potřeby k dispozici schránku důvěry. Materiální a technické vybavení školy je průběžně obnovováno a doplňováno. Dochází k postupné rekonstrukci staré i nové budovy. V tomto roce byl upraven rozvod teplé vody na sociálních zařízeních, vyměněna již poslední část oken na staré budově a opravena fasáda na jižní a západní straně staré budovy a na družině. V tomto školním roce byli zařazeni do korekce vývojových poruch učení 3 žáci, jeden měl asistenta pedagoga, dva pracovali s dyslektickou asistentkou. Školu navštěvovala psycholožka z PPP Pardubice, tato možnost byla rodiči vítána a využívána. 1

2 Další náplní práce pedagogických pracovníků jsou tyto funkce: výchovná poradkyně, s úvazkem sníženým o dvě vyučovací hodiny, v pracovní náplni má také práci s integrovanými žáky, koordinuje činnost dyslektických asistentek dvě logopedické asistentky, které se starají o děti s vadou výslovnosti metodička dopravní výchovy koordinátorka environmentální výchovy metodička informačních a komunikačních technologií s úvazkem sníženým o tři vyučovací hodiny tři pedagogické pracovnice prvního stupně mají proškolení zdravotnice a mohou tuto funkci vykonávat při pořádání školy v přírodě školní metodička prevence sociálně - patologických jevů dvě koordinátorky pro tvorbu školního vzdělávacího programu. I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30.9., ) IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků Počet žáků Přepočtený počet ped. pracovníků Základní škola /16, Školní družina /2,0 II. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost (k ) IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků strávníků Počet žáků strávníků Ostatní pravidelně se stravující Z toho cizí Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna /3,5 2

3 InII. Počet tříd a žáků (k 30.9.) Ročník Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 1.A,B tř tř tř tř tř tř A,B tř ,5 Celkem ,5 Údaje o individuálně integrovaných žácích podle druhu zdravotního postižení (k 30.9.) Druh postižení Počet integrovaných I.stupeň II.stupeň Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení 1 1 Vývojové poruchy chování 0 0 Autisté 1 0 Celkem 2 1 Počet učeben: 27, z toho 11 odborných pracoven (počítačová učebna, AJ 1, AJ 2, NJ, F-Ch, Př, Hv, Pč, cvičná kuchyň, literárně dramatická výchova) Zřizovatel školy: Město Chvaletice, U stadionu 237, Chvaletice Předkladatel: Ing. Iveta Špryňarová, ředitelka školy PaedDr. Jan Šimůnek, zástupce ředitele Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: 9 členů, zřízena zřizovatelem 12.června

4 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 01/2011 ŠVP c) Personální zabezpečení činnosti školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30.9.) Počet pracovníků Celkem fyzický/přepočtený Nepedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických - nezpůsobilost pedagogická a odborná fyzický/přepočtený 33/27,1 10/8,1 23/19,0 2/1,5 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k 30.9.) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk Rodilí celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický Německý d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu k povinné školní docházce v lednu 2014 se dostavily 24děti, z toho 3 děti měly odklad školní docházky. 4

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků k 31.8.) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 225 Prospěli s vyznamenáním 119 Prospěli 103 Neprospěli 3 Z toho opakují ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 51,2 Počet neomluvených hodin 4 Chování žáků (k 31.8.) Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Žáci učící se cizí jazyk (30.9.) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počet žáků ve skupině Průměr Anglický ,6 Německý ,0 Žáci navštěvující německý jazyk mají zároveň anglický jazyk. Ukončení povinné školní docházky na ZŠ (k 31.8.) Žáci 9. ročníku Žáci z nižších tříd (9 let školní docházky) Celkový počet 33 1 Přijatí do SŠ, SOU, OU 33 1 Nepřijatí do SŠ, SOU, OU 0 0 Nepodávali přihlášku 0 0 Pokračují na ZŠ 0 0 Plnění osnov a učebních plánů: 100% Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Výuka dle ŠVP umožňuje zavádění nových metod a postupů, propojování výukových jednotek a realizaci zajímavých projektů a soutěží, např. Den Země, Recyklohraní, exkurze, výtvarné a sportovní soutěže. Akce jednodenní i delšího charakteru jsou připravovány společně vyučujícími prvního i druhého stupně, což zlepšuje nejen vzájemnou spolupráci, komunikaci, ale i provázanost vzdělávacího obsahu obou stupňů školy. Při realizaci ŠVP je ve stále větší míře kladen důraz na odklon od tradičního vyučování ve prospěch aktivizujících metod výuky. 5

6 V 1. až 9. ročníku jsou okruhy průřezového tématu EVVO realizovány v souladu s ŠVP začleněním do jednotlivých předmětů viz. zápisy v třídních knihách. Výuka je doplňována dalšími akcemi: 1. ročník exkurze na Statek ve Starém Kolíně (chov hospodářských zvířat) 2. ročník exkurze Textilní muzeum Česká Skalice (zpracování lnu) exkurze plavební komora v Týnci nad Labem (tok Labe, vodní jezy, lodní doprava) ekoprogram na zámku Kačina Tajemství staré truhly exkurze na Statek ve Starém Kolíně (chov hospodářských zvířat) 3. ročník program v ZOO Dvůr Králové nad Labem (zdobení vánočního stromku přírodním materiálem) exkurze plavební komora v Týnci nad Labem (tok Labe, vodní jezy, lodní doprava) učení pod širákem (jízda na koni na farmě ve Starém Kolíně) 4. ročník exkurze elektrárna ve Chvaleticích (vliv na životní prostředí) program lesní pedagogiky Jak roste strom 5. ročník září prosinec 2013 projekt Hravě žij zdravě (biohospodářství, bioprodukty, biopotraviny, bioodpad) exkurze České muzeum stříbra v Kutné Hoře (těžba nerostů) duben 2014 vodní plochy Chvaletic a okolí (slepá ramena Labe, ochrana biotopů) červen 2014 exkurze Mělice (těžba písku, devastace biotopu) 6. ročník exkurze vodní elektrárna Labe - Hučák v Hradci Králové (obnovitelné zdroje energie) program v Apolence v Pardubicích Jak probíhala domestikace 7. ročník program v Ekocentru Paleta v Pardubicích Všichni za jednoho, jeden za všechny exkurze NPR Koněpruské jeskyně 8. ročník program v Atelieru Impala v Kojicích (proces ruční výroby svíček) program v Ekocentru Paleta v Pardubicích Pečení v peci II exkurze vodní elektrárna Labe - Hučák v Hradci Králové (obnovitelné zdroje energie) program v Apolence v Pardubicích Práce na farmě 9. ročník program v Apolence v Pardubicích Život na farmě ze života koní (9. A) Ekocentru Paleta v Pardubicích Fish Bank s LTD (9. B) 6

7 Další aktivity účast na semináři Geovědy Chrudim I. Fibichová účast na 13.krajské konferenci k EVVO v Pard. kraji - H.Chaloupková adventní jarmark školní kolo biologické olympiády Den Země zapojení do soutěže Zelený ParDoubek školní kolo soutěže v Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo soutěže v Poznávání rostlin a živočichů Zapojení do výtvarných soutěží: Pomáháme zvířatům Stopy zvířat Život včel Zdravá a nemocná příroda Krkonoše očima dětí Animalfest socha místního divokého zvířete z odpadového materiálu Zapojení do projektu sběru plastových víček pro Vanesku trpící nemocí motýlích křídel za školní rok jsme shromáždili 426 kg víček Celoroční soutěž mezi třídami ve sběru elektroodpadu vyhodnocení v červnu absolutním vítězem všech kategorií jsou žáci 6. ročníku Zapojení do projektů Recyklohraní, Sbírej-toner.cz a do soutěže ve sběru starého papíru pořádané firmou Marius Pedersen Ve školním roce 2013/2014 nasbírali žáci a pedagogové: kg starého papíru 133,05 kg baterií 7 kg úsporných žárovek 94,02 kg elektrozařízení Naše škola se již tradičně zapojila do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou MRKEV. 7

8 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Program NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT je zaměřen komplexně na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku (7-11 let). Hlavním cílem programu je dosáhnout toho, aby se dítě vědomě stalo nekuřákem. Je to však cíl dlouhodobý, a proto je nutné vytýčit delší krátkodobé cíle směřující k tomu bazálnímu cíli. Tento program by měl přispět k: formování pozitivního postoje k zdravému způsobu života formování odpovědného přístupu ke svému zdraví snížení počtu dětí vystavených pasivnímu kouření získání poznatků a dovedností, jak si chránit své zdraví Nedílnou součástí prevence je i spolupráce: výchovná poradkyně a školní metodik prevence vzájemná spolupráce učitelů rodiče (viz Poučení pro rodiče o preventivním programu) PPP Pardubice Policie Přelouč Policie Bohdaneč Semiramis o. s. (poskytování kvalitních a odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek, preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkali, popř. s ní experimentují). Konkrétní preventivní činnosti za školní rok 2013/2014 na naší ZŠ: 1.A,B třída 2. třída 3. třída Zdravé zuby (projekt) Normální je nekouřit (společné plnění úkolů) Besedy s policií Kousky primáře Housky (prevence dětských úrazů) Společné vytvoření pravidel ve třídě Bezpečná cesta do školy (Prv) Nebezpečí úrazů na prázdniny, nebezpečí při setkání s nálezem injekční stříkačky Normální je nekouřit (společné plnění úkolů) Požár lesa Chování v lese (DVD) Co způsobila odhozená cigareta (Vv) Šikana (ET) Návykové látky - modelové situace (ET) Reklama na alkohol v televizi - vliv na děti Negativní reklama - návrh, kresba Normální je nekouřit (projekt) Člověk, zdravá výživa (Prv) Zdravý životní styl 8

9 Poučení před prázdninami (riziková místa, modelové situace) Beseda o kouření a šikaně Neustálé připomínání nebezpečí drog 4. třída Vzduch - kouření (Př) Člověk a životní prostředí (Vl) Beseda s policií - internetová komunikace Hravě žij zdravě Normální je nekouřit (projekt) Předvánoční čas- skupinový projekt zaměřený na rozvoj 5. třída spolupráce žáků v rámci mezipředmětových vazeb Síla lidskosti M. Winton (film) Beseda s policií osobní bezpečí Šikana - seznámení s problémem Prevence společensky nežádoucích jevů - beseda 6. třída Beseda s policií Čj sloh - témata (bezpečnost v dopravě, prevence šikany, nebezpečí závislosti na drogách, prevence úrazů 7. třída Ekocentrum Paleta - Všichni za jednoho, jeden za všechny soutěž Právo pro každý den - 1. místo okrskové kolo v Přelouči, 7. místo krajské kolo v Pardubicích Trestní právo a občanské právo (Ov)- rozlišování protiprávního jednání, uvědomění si rizik a následků jejich porušování 8. třída Autorská práva - porušování práv k duševnímu vlastnictví a postihy Sociálně-právní ochrana dětí- rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti dětí Zdravý životní styl, zdravá životospráva, základní principy 9. A třída odpovědného chování ( Výchova ke zdraví) Právo pro každý den (soutěž) 9. B třída Besedy o problematice šikany, kyberšikany 9

10 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce: Praktické řešení šikany ve škole 1 vyučující Vánoční čarování, opět něco nového 1 Konference environmentálního poradenství, vzdělávání, výchovy a osvěty Pk 1 Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak outdoorové a zážitkové hry 1 Metodický seminář pro učitele anglického jazyka 1 Express Way of Learning I 1 Software Bakaláři Evidence školní matriky a předávání dat na ÚIV 1 Software Bakaláři Evidence školní matriky a předávání dat 1 Řeč těla II neverbální komunikace dětí 1 Logopedie metodické setkání 1 Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 1 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 Management školní třídy 1 Individuální výchovný program smlouvy se školou 1 Pravidelné setkávání výchovných poradců ZŠ 1 Reading skills Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce 1 Geovědy 1 BOZP pro školy a školská zařízení 1 Etická výchova a učebnice 1 Jak vyučovat pravopisné učivo na 1.stupni? 1 Informace získané na školení nebo seminářích jsou předávány na pracovních poradách. 10

11 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zahájení nového školního roku v září u nás již tradičně probíhá od 8,00 hod v Kulturním domě ve Chvaleticích za široké účasti veřejnosti. Žáci naší školy celoročně vystupují s programem na akcích města Chvaletice (svatby, vítání občánků). V prosinci 2013 se konal na naší škole již čtvrtý Vánoční jarmark, žáci ZŠ prezentovali své výrobky s vánoční tematikou, zúčastnilo se hodně rodičů. V prosinci 2013 proběhlo vánoční vystoupení žáků v Klubu důchodců ve Chvaleticích, vánoční přání připravili žáci I.stupně a ŠD keramický kroužek. V lednu 2014 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V květnu 2014 se konalo vystoupení žáků v Klubu důchodců ve Chvaleticích ke Dni matek spojené s předáním přání a dárků. Přání a dárky připravili žáci I.stupně. V červnu 2014 více než polovina žáků školy předvedla své vystoupení ve Školní akademii. Tato akce se odehrála v Kulturním domě ve Chvaleticích. Pro velký úspěch byla uskutečněna dvě vystoupení pro veřejnost. Informace o těchto a dalších akcích z naší školy jsou průběžně zveřejňovány v místním tisku. Pedagogičtí pracovníci ZUŠ Přelouč vyučují ve škole hru na klavír, flétnu, trubku, varhany, housle, probíhá zde i výuka výtvarného oddělení. Účast v projektech: Normální je nekouřit Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů okresu Kolín pod vedením vyučujících tělesné výchovy. Zdravé zuby Ekologická výchova MRKEV. EVVOLUCE environmentální výchova MULTIPOLIS multikulturní výchova Zelený ParDoubek Sběr a třídění druhotných surovin Dalším významným faktem je účast školy v pilotáži učebnice etické výchovy. Vlastní projekty: Den Země, Vánoční jarmark, Učení pod širákem, Školní akademie, pasování na čtenáře Rytíř čtenářského řádu Spolupráce s rodiči: Pravidelné schůzky SRPDŠ byly 3x za rok (1. a 9.ročníky 4x). Schůzky výboru SRPDŠ s vedením školy byly 3x za rok. Výbor dostával informace o chodu školy. 11

12 Účast v soutěžích: Žáci se zúčastnili těchto soutěží: Výtvarné soutěže: Pomáháme zvířatům Život pod hladinou Zdravá a nemocná příroda Sport je radost Namaluj veselou rybu Animalfest místo v Pardubickém kraji Moje oblíbená rostlina Krkonoše očima dětí Sportovní soutěže: Atletika Kolín Atletika pro děti Florbal Volejbal Šplh Řečany Školní basketbalový turnaj Chvaletická laťka Vybíjená 4.-5.tř. Pohár rozhlasu Preventan Cup vybíjená 3.místo v okresním finále (žáci 4. a 5.tř.) Zdechovice Cup vybíjená 2.místo získali žáci 5.třídy Kolínské sportovní dny Štafetový pohár Projekt Hravě žij zdravě 2.místo v Pardubickém kraji Přírodovědné soutěže: Přírodovědný klokan Biologická olympiáda 3.místo v okresním kole Poznávání rostlin a živočichů Právní soutěž Právo na každý den 1.místo v oblastním kole Matematické soutěže: Soutěže v cizích jazycích: Pythagoriáda Matematický klokan Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Soutěž v předčítání v německém jazyce Pěvecká soutěž Perníkový slavík Recitační soutěž Perníkové srdce Soutěž Čtenářská gramotnost Soutěž ve zpěvu Superstar Literární soutěž Bobík 12

13 Mimoškolní zájmová činnost pro žáky: Název kroužku Počet kroužků v dané Počet zapojených dětí zájmové činnosti Dramatický 1 24 Basketbal 1 16 Pohybový 1 24 Šachový 1 7 Chemický 1 8 Matematický 1 9 Keramika 1 17 Duhová dílna 1 14 Francouzský jazyk 1 8 Volejbal 1 17 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla na naší škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. 13

14 j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Základní škola Chvaletice, okres Pardubice, 9. května 148, Chvaletice, získala právní subjektivitu od Zřizovatelem organizace je Město Chvaletice. Jako příspěvková organizace hospodaří s těmito dotacemi: a) dotace Pardubického kraje Tato dotace je určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení, cestovné, částečnou úhradu plaveckého výcviku dětí a další náklady související s pracovně-právním vztahem. Dále škola obdržela prostředky z dotace EU peníze školám operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. b) příspěvek zřizovatele Města Chvaletice na provoz školy Další prostředky na provoz získala škola svou hospodářskou činností - pronájmem učeben k výuce ZUŠ Přelouč a vařením obědů pro veřejnost. Ostatní příjmy tvoří poplatky za školní družinu vybrané poplatky se používají k úhradě provozních nákladů školy, tržby z prodeje obědů v rámci hlavní činnosti školy, bankovní úroky a další drobné příjmy v rámci hlavní činnosti školy (poplatky od žáků za poškozené učebnice apod.). Příjmy: Příjmy za rok 2013 celkem ,98 Kč z toho: dotace Pardubický kraj ,- - neinvestiční výdaje ,- - EU peníze školám 1 340,- příspěvek Města Chvaletice - provozní výdaje ,- příjmy z hospodářské činnosti ,- úroky z BÚ 229,78 příjmy z prodeje obědů v rámci hlavní činnosti školy ,- příspěvky ŠD ,- ostatní příjmy, zúčtování fondů ,20 Výdaje: Neinvestiční výdaje placené z dotace Pardubického kraje ,- Kč z toho: náklady na platy zaměstnanců školy ,- 14

15 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,94 zákonný odvod FKSP ,- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,87 výdaje na zákonné úrazové pojištění, výdaje na cestovné, školení, plavecký výcvik, náhrady NP ,19 EU peníze školám 1 340,- Neinvestiční výdaje placené z dotace zřizovatele Města Chvaletice ,32 kancelářské potřeby ,90 mycí a čistící prostředky ,40 elektřina ,- teplo ,- vodné a stočné ,- telefon a internet ,88 odpisy ,- pojištění ,- mzdy a zák. odvody placené zřizovatelem ,59 kroužky ,- učebnice a uč. pomůcky placené zřizovatelem ,40 plavecký výcvik ,- zákonné odvody ke mzdám z FO ,03 bankovní poplatky ,- barvy do tiskáren a kopírky ,50 polotovary pro výuku 5 146,- stravenky 4 832,40 časopisy 1 351,50 počítač mzdová účetní + software ,- nádobí ŠJ ,- grant PK ,- ostatní drobný materiál, ND ,20 malování ,90 opravy ve školní jídelně ,- oprava učebny chemie ,- opravy oken, dveří, obložení, stupínku ,- oprava hl. uzávěru vody, vod. potrubí, svodu do kanalizace ,- ostatní drobné opravy 4 220,30 služby ICT učebny ,20 pronájem progr. vybavení a služby výpočetní techniky ,82 spotřeba známek, poštovné 5 844,- svoz popelnic ,- revize a opravy hasících přístrojů 8 022,- oprava a údržba vzduchotechniky ,- oprava hromosvodu ,- revize těl. nářadí, el. Šňůr 6 880,- 15

16 ostatní služby ,30 ostatní náklady ,61 z toho náklady v doplňkové činnosti ,44 nákup potravin v hlavní činnosti ,17 mzdové náklady z FO ,- ostatní náklady 1 057,- V roce 2013 byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,05 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele bylo přiděleno ,- Kč do Fondu odměn a ,05 Kč do Rezervního fondu. Dne byla provedena na základě zákona o finanční kontrole kontrola účetnictví a hospodaření školy daňovým auditorem. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, doporučení kontrolního orgánu byla splněna. 16

17 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V uvedeném školním roce naše škola podala žádost o zařazení do projektu Domu zahraniční spolupráce Erasmus+: Comenius-KA1, týkající se vzdělávacích kurzů pro učitele cizích jazyků. Žádost však byla zamítnuta. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů K škola zahájila svou účast v projektu EU peníze školám. Projekt byl ukončen v roce Škola se zapojila do pilotáže učebnice etické výchovy. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole působí odborová organizace, která spolupracuje s vedením školy. Škola spolupracuje se zřizovatelem, s Policií České republiky Přelouč a Chvaletice, Městskou policií Lázně Bohdaneč, Krajskou hygienickou stanicí Pardubice, PPP Pardubice, Ekocentrem Paleta Pardubice. 17

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více