VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Chvaletice, okres Pardubice Sídlo: 9. května 148, Chvaletice Charakteristika školy: Základní škola je právním subjektem od roku Jedná se o úplnou základní školu první stupeň s prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň s šestým až devátým ročníkem. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. V areálu školy se nachází budova I. stupně, pavilon II. stupně, školní jídelna, malá tělocvična a víceúčelová sportovní hala. Škola má k dispozici 16 kmenových tříd, z nichž využívaných 11 je vybaveno interaktivitou (diaprojektorem) a 11 samostatných odborných pracoven: anglický jazyk (2 pracovny), německý jazyk, přírodopis, fyzika a chemie, hudební výchova, 2 učebny ICT s připojením k internetu, literárně dramatická výchova, cvičná kuchyň, dílna. K pohybovým aktivitám jsou využívány nejen tělocvična a sportovní hala, ale i víceúčelové hřiště, které se nachází v blízkosti školy. Žáci mohou též navštěvovat školní knihovnu, jejíž vybavení je průběžně doplňováno. Pro potřeby keramického kroužku byla zřízena keramická dílna v suterénu školy. V době velkých přestávek využívají starší žáci k relaxaci školní dvůr, mladší děti park před budovou školy. Vyučující mohou ve sborovně používat 1 počítač s volným přístupem na internet, 2 tiskárny, kopírku a scanner, 13 vyučujících má k dispozici notebook. Na estetickém vzhledu školy se podílejí svými pracemi sami žáci. K jejich informovanosti slouží mimo jiné nástěnky věnované sociálně-patologickým jevům, environmentální výchově, výchovnému poradenství a volbě povolání a prevenci zdravých zubů. Výchovný poradce pro svou práci využívá samostatné pracoviště. Všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu mají v případě potřeby k dispozici schránku důvěry. Materiální a technické vybavení školy je průběžně obnovováno a doplňováno. Dochází k postupné rekonstrukci staré i nové budovy. V tomto roce byl upraven rozvod teplé vody na sociálních zařízeních, vyměněna již poslední část oken na staré budově a opravena fasáda na jižní a západní straně staré budovy a na družině. V tomto školním roce byli zařazeni do korekce vývojových poruch učení 3 žáci, jeden měl asistenta pedagoga, dva pracovali s dyslektickou asistentkou. Školu navštěvovala psycholožka z PPP Pardubice, tato možnost byla rodiči vítána a využívána. 1

2 Další náplní práce pedagogických pracovníků jsou tyto funkce: výchovná poradkyně, s úvazkem sníženým o dvě vyučovací hodiny, v pracovní náplni má také práci s integrovanými žáky, koordinuje činnost dyslektických asistentek dvě logopedické asistentky, které se starají o děti s vadou výslovnosti metodička dopravní výchovy koordinátorka environmentální výchovy metodička informačních a komunikačních technologií s úvazkem sníženým o tři vyučovací hodiny tři pedagogické pracovnice prvního stupně mají proškolení zdravotnice a mohou tuto funkci vykonávat při pořádání školy v přírodě školní metodička prevence sociálně - patologických jevů dvě koordinátorky pro tvorbu školního vzdělávacího programu. I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30.9., ) IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků Počet žáků Přepočtený počet ped. pracovníků Základní škola /16, Školní družina /2,0 II. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost (k ) IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků strávníků Počet žáků strávníků Ostatní pravidelně se stravující Z toho cizí Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna /3,5 2

3 InII. Počet tříd a žáků (k 30.9.) Ročník Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 1.A,B tř tř tř tř tř tř A,B tř ,5 Celkem ,5 Údaje o individuálně integrovaných žácích podle druhu zdravotního postižení (k 30.9.) Druh postižení Počet integrovaných I.stupeň II.stupeň Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení 1 1 Vývojové poruchy chování 0 0 Autisté 1 0 Celkem 2 1 Počet učeben: 27, z toho 11 odborných pracoven (počítačová učebna, AJ 1, AJ 2, NJ, F-Ch, Př, Hv, Pč, cvičná kuchyň, literárně dramatická výchova) Zřizovatel školy: Město Chvaletice, U stadionu 237, Chvaletice Předkladatel: Ing. Iveta Špryňarová, ředitelka školy PaedDr. Jan Šimůnek, zástupce ředitele Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: 9 členů, zřízena zřizovatelem 12.června

4 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 01/2011 ŠVP c) Personální zabezpečení činnosti školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30.9.) Počet pracovníků Celkem fyzický/přepočtený Nepedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických - nezpůsobilost pedagogická a odborná fyzický/přepočtený 33/27,1 10/8,1 23/19,0 2/1,5 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k 30.9.) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk Rodilí celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický Německý d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu k povinné školní docházce v lednu 2014 se dostavily 24děti, z toho 3 děti měly odklad školní docházky. 4

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků k 31.8.) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 225 Prospěli s vyznamenáním 119 Prospěli 103 Neprospěli 3 Z toho opakují ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 51,2 Počet neomluvených hodin 4 Chování žáků (k 31.8.) Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Žáci učící se cizí jazyk (30.9.) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počet žáků ve skupině Průměr Anglický ,6 Německý ,0 Žáci navštěvující německý jazyk mají zároveň anglický jazyk. Ukončení povinné školní docházky na ZŠ (k 31.8.) Žáci 9. ročníku Žáci z nižších tříd (9 let školní docházky) Celkový počet 33 1 Přijatí do SŠ, SOU, OU 33 1 Nepřijatí do SŠ, SOU, OU 0 0 Nepodávali přihlášku 0 0 Pokračují na ZŠ 0 0 Plnění osnov a učebních plánů: 100% Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Výuka dle ŠVP umožňuje zavádění nových metod a postupů, propojování výukových jednotek a realizaci zajímavých projektů a soutěží, např. Den Země, Recyklohraní, exkurze, výtvarné a sportovní soutěže. Akce jednodenní i delšího charakteru jsou připravovány společně vyučujícími prvního i druhého stupně, což zlepšuje nejen vzájemnou spolupráci, komunikaci, ale i provázanost vzdělávacího obsahu obou stupňů školy. Při realizaci ŠVP je ve stále větší míře kladen důraz na odklon od tradičního vyučování ve prospěch aktivizujících metod výuky. 5

6 V 1. až 9. ročníku jsou okruhy průřezového tématu EVVO realizovány v souladu s ŠVP začleněním do jednotlivých předmětů viz. zápisy v třídních knihách. Výuka je doplňována dalšími akcemi: 1. ročník exkurze na Statek ve Starém Kolíně (chov hospodářských zvířat) 2. ročník exkurze Textilní muzeum Česká Skalice (zpracování lnu) exkurze plavební komora v Týnci nad Labem (tok Labe, vodní jezy, lodní doprava) ekoprogram na zámku Kačina Tajemství staré truhly exkurze na Statek ve Starém Kolíně (chov hospodářských zvířat) 3. ročník program v ZOO Dvůr Králové nad Labem (zdobení vánočního stromku přírodním materiálem) exkurze plavební komora v Týnci nad Labem (tok Labe, vodní jezy, lodní doprava) učení pod širákem (jízda na koni na farmě ve Starém Kolíně) 4. ročník exkurze elektrárna ve Chvaleticích (vliv na životní prostředí) program lesní pedagogiky Jak roste strom 5. ročník září prosinec 2013 projekt Hravě žij zdravě (biohospodářství, bioprodukty, biopotraviny, bioodpad) exkurze České muzeum stříbra v Kutné Hoře (těžba nerostů) duben 2014 vodní plochy Chvaletic a okolí (slepá ramena Labe, ochrana biotopů) červen 2014 exkurze Mělice (těžba písku, devastace biotopu) 6. ročník exkurze vodní elektrárna Labe - Hučák v Hradci Králové (obnovitelné zdroje energie) program v Apolence v Pardubicích Jak probíhala domestikace 7. ročník program v Ekocentru Paleta v Pardubicích Všichni za jednoho, jeden za všechny exkurze NPR Koněpruské jeskyně 8. ročník program v Atelieru Impala v Kojicích (proces ruční výroby svíček) program v Ekocentru Paleta v Pardubicích Pečení v peci II exkurze vodní elektrárna Labe - Hučák v Hradci Králové (obnovitelné zdroje energie) program v Apolence v Pardubicích Práce na farmě 9. ročník program v Apolence v Pardubicích Život na farmě ze života koní (9. A) Ekocentru Paleta v Pardubicích Fish Bank s LTD (9. B) 6

7 Další aktivity účast na semináři Geovědy Chrudim I. Fibichová účast na 13.krajské konferenci k EVVO v Pard. kraji - H.Chaloupková adventní jarmark školní kolo biologické olympiády Den Země zapojení do soutěže Zelený ParDoubek školní kolo soutěže v Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo soutěže v Poznávání rostlin a živočichů Zapojení do výtvarných soutěží: Pomáháme zvířatům Stopy zvířat Život včel Zdravá a nemocná příroda Krkonoše očima dětí Animalfest socha místního divokého zvířete z odpadového materiálu Zapojení do projektu sběru plastových víček pro Vanesku trpící nemocí motýlích křídel za školní rok jsme shromáždili 426 kg víček Celoroční soutěž mezi třídami ve sběru elektroodpadu vyhodnocení v červnu absolutním vítězem všech kategorií jsou žáci 6. ročníku Zapojení do projektů Recyklohraní, Sbírej-toner.cz a do soutěže ve sběru starého papíru pořádané firmou Marius Pedersen Ve školním roce 2013/2014 nasbírali žáci a pedagogové: kg starého papíru 133,05 kg baterií 7 kg úsporných žárovek 94,02 kg elektrozařízení Naše škola se již tradičně zapojila do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou MRKEV. 7

8 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Program NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT je zaměřen komplexně na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku (7-11 let). Hlavním cílem programu je dosáhnout toho, aby se dítě vědomě stalo nekuřákem. Je to však cíl dlouhodobý, a proto je nutné vytýčit delší krátkodobé cíle směřující k tomu bazálnímu cíli. Tento program by měl přispět k: formování pozitivního postoje k zdravému způsobu života formování odpovědného přístupu ke svému zdraví snížení počtu dětí vystavených pasivnímu kouření získání poznatků a dovedností, jak si chránit své zdraví Nedílnou součástí prevence je i spolupráce: výchovná poradkyně a školní metodik prevence vzájemná spolupráce učitelů rodiče (viz Poučení pro rodiče o preventivním programu) PPP Pardubice Policie Přelouč Policie Bohdaneč Semiramis o. s. (poskytování kvalitních a odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek, preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkali, popř. s ní experimentují). Konkrétní preventivní činnosti za školní rok 2013/2014 na naší ZŠ: 1.A,B třída 2. třída 3. třída Zdravé zuby (projekt) Normální je nekouřit (společné plnění úkolů) Besedy s policií Kousky primáře Housky (prevence dětských úrazů) Společné vytvoření pravidel ve třídě Bezpečná cesta do školy (Prv) Nebezpečí úrazů na prázdniny, nebezpečí při setkání s nálezem injekční stříkačky Normální je nekouřit (společné plnění úkolů) Požár lesa Chování v lese (DVD) Co způsobila odhozená cigareta (Vv) Šikana (ET) Návykové látky - modelové situace (ET) Reklama na alkohol v televizi - vliv na děti Negativní reklama - návrh, kresba Normální je nekouřit (projekt) Člověk, zdravá výživa (Prv) Zdravý životní styl 8

9 Poučení před prázdninami (riziková místa, modelové situace) Beseda o kouření a šikaně Neustálé připomínání nebezpečí drog 4. třída Vzduch - kouření (Př) Člověk a životní prostředí (Vl) Beseda s policií - internetová komunikace Hravě žij zdravě Normální je nekouřit (projekt) Předvánoční čas- skupinový projekt zaměřený na rozvoj 5. třída spolupráce žáků v rámci mezipředmětových vazeb Síla lidskosti M. Winton (film) Beseda s policií osobní bezpečí Šikana - seznámení s problémem Prevence společensky nežádoucích jevů - beseda 6. třída Beseda s policií Čj sloh - témata (bezpečnost v dopravě, prevence šikany, nebezpečí závislosti na drogách, prevence úrazů 7. třída Ekocentrum Paleta - Všichni za jednoho, jeden za všechny soutěž Právo pro každý den - 1. místo okrskové kolo v Přelouči, 7. místo krajské kolo v Pardubicích Trestní právo a občanské právo (Ov)- rozlišování protiprávního jednání, uvědomění si rizik a následků jejich porušování 8. třída Autorská práva - porušování práv k duševnímu vlastnictví a postihy Sociálně-právní ochrana dětí- rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti dětí Zdravý životní styl, zdravá životospráva, základní principy 9. A třída odpovědného chování ( Výchova ke zdraví) Právo pro každý den (soutěž) 9. B třída Besedy o problematice šikany, kyberšikany 9

10 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce: Praktické řešení šikany ve škole 1 vyučující Vánoční čarování, opět něco nového 1 Konference environmentálního poradenství, vzdělávání, výchovy a osvěty Pk 1 Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak outdoorové a zážitkové hry 1 Metodický seminář pro učitele anglického jazyka 1 Express Way of Learning I 1 Software Bakaláři Evidence školní matriky a předávání dat na ÚIV 1 Software Bakaláři Evidence školní matriky a předávání dat 1 Řeč těla II neverbální komunikace dětí 1 Logopedie metodické setkání 1 Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 1 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 Management školní třídy 1 Individuální výchovný program smlouvy se školou 1 Pravidelné setkávání výchovných poradců ZŠ 1 Reading skills Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce 1 Geovědy 1 BOZP pro školy a školská zařízení 1 Etická výchova a učebnice 1 Jak vyučovat pravopisné učivo na 1.stupni? 1 Informace získané na školení nebo seminářích jsou předávány na pracovních poradách. 10

11 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zahájení nového školního roku v září u nás již tradičně probíhá od 8,00 hod v Kulturním domě ve Chvaleticích za široké účasti veřejnosti. Žáci naší školy celoročně vystupují s programem na akcích města Chvaletice (svatby, vítání občánků). V prosinci 2013 se konal na naší škole již čtvrtý Vánoční jarmark, žáci ZŠ prezentovali své výrobky s vánoční tematikou, zúčastnilo se hodně rodičů. V prosinci 2013 proběhlo vánoční vystoupení žáků v Klubu důchodců ve Chvaleticích, vánoční přání připravili žáci I.stupně a ŠD keramický kroužek. V lednu 2014 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V květnu 2014 se konalo vystoupení žáků v Klubu důchodců ve Chvaleticích ke Dni matek spojené s předáním přání a dárků. Přání a dárky připravili žáci I.stupně. V červnu 2014 více než polovina žáků školy předvedla své vystoupení ve Školní akademii. Tato akce se odehrála v Kulturním domě ve Chvaleticích. Pro velký úspěch byla uskutečněna dvě vystoupení pro veřejnost. Informace o těchto a dalších akcích z naší školy jsou průběžně zveřejňovány v místním tisku. Pedagogičtí pracovníci ZUŠ Přelouč vyučují ve škole hru na klavír, flétnu, trubku, varhany, housle, probíhá zde i výuka výtvarného oddělení. Účast v projektech: Normální je nekouřit Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů okresu Kolín pod vedením vyučujících tělesné výchovy. Zdravé zuby Ekologická výchova MRKEV. EVVOLUCE environmentální výchova MULTIPOLIS multikulturní výchova Zelený ParDoubek Sběr a třídění druhotných surovin Dalším významným faktem je účast školy v pilotáži učebnice etické výchovy. Vlastní projekty: Den Země, Vánoční jarmark, Učení pod širákem, Školní akademie, pasování na čtenáře Rytíř čtenářského řádu Spolupráce s rodiči: Pravidelné schůzky SRPDŠ byly 3x za rok (1. a 9.ročníky 4x). Schůzky výboru SRPDŠ s vedením školy byly 3x za rok. Výbor dostával informace o chodu školy. 11

12 Účast v soutěžích: Žáci se zúčastnili těchto soutěží: Výtvarné soutěže: Pomáháme zvířatům Život pod hladinou Zdravá a nemocná příroda Sport je radost Namaluj veselou rybu Animalfest místo v Pardubickém kraji Moje oblíbená rostlina Krkonoše očima dětí Sportovní soutěže: Atletika Kolín Atletika pro děti Florbal Volejbal Šplh Řečany Školní basketbalový turnaj Chvaletická laťka Vybíjená 4.-5.tř. Pohár rozhlasu Preventan Cup vybíjená 3.místo v okresním finále (žáci 4. a 5.tř.) Zdechovice Cup vybíjená 2.místo získali žáci 5.třídy Kolínské sportovní dny Štafetový pohár Projekt Hravě žij zdravě 2.místo v Pardubickém kraji Přírodovědné soutěže: Přírodovědný klokan Biologická olympiáda 3.místo v okresním kole Poznávání rostlin a živočichů Právní soutěž Právo na každý den 1.místo v oblastním kole Matematické soutěže: Soutěže v cizích jazycích: Pythagoriáda Matematický klokan Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Soutěž v předčítání v německém jazyce Pěvecká soutěž Perníkový slavík Recitační soutěž Perníkové srdce Soutěž Čtenářská gramotnost Soutěž ve zpěvu Superstar Literární soutěž Bobík 12

13 Mimoškolní zájmová činnost pro žáky: Název kroužku Počet kroužků v dané Počet zapojených dětí zájmové činnosti Dramatický 1 24 Basketbal 1 16 Pohybový 1 24 Šachový 1 7 Chemický 1 8 Matematický 1 9 Keramika 1 17 Duhová dílna 1 14 Francouzský jazyk 1 8 Volejbal 1 17 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla na naší škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. 13

14 j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Základní škola Chvaletice, okres Pardubice, 9. května 148, Chvaletice, získala právní subjektivitu od Zřizovatelem organizace je Město Chvaletice. Jako příspěvková organizace hospodaří s těmito dotacemi: a) dotace Pardubického kraje Tato dotace je určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení, cestovné, částečnou úhradu plaveckého výcviku dětí a další náklady související s pracovně-právním vztahem. Dále škola obdržela prostředky z dotace EU peníze školám operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. b) příspěvek zřizovatele Města Chvaletice na provoz školy Další prostředky na provoz získala škola svou hospodářskou činností - pronájmem učeben k výuce ZUŠ Přelouč a vařením obědů pro veřejnost. Ostatní příjmy tvoří poplatky za školní družinu vybrané poplatky se používají k úhradě provozních nákladů školy, tržby z prodeje obědů v rámci hlavní činnosti školy, bankovní úroky a další drobné příjmy v rámci hlavní činnosti školy (poplatky od žáků za poškozené učebnice apod.). Příjmy: Příjmy za rok 2013 celkem ,98 Kč z toho: dotace Pardubický kraj ,- - neinvestiční výdaje ,- - EU peníze školám 1 340,- příspěvek Města Chvaletice - provozní výdaje ,- příjmy z hospodářské činnosti ,- úroky z BÚ 229,78 příjmy z prodeje obědů v rámci hlavní činnosti školy ,- příspěvky ŠD ,- ostatní příjmy, zúčtování fondů ,20 Výdaje: Neinvestiční výdaje placené z dotace Pardubického kraje ,- Kč z toho: náklady na platy zaměstnanců školy ,- 14

15 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,94 zákonný odvod FKSP ,- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,87 výdaje na zákonné úrazové pojištění, výdaje na cestovné, školení, plavecký výcvik, náhrady NP ,19 EU peníze školám 1 340,- Neinvestiční výdaje placené z dotace zřizovatele Města Chvaletice ,32 kancelářské potřeby ,90 mycí a čistící prostředky ,40 elektřina ,- teplo ,- vodné a stočné ,- telefon a internet ,88 odpisy ,- pojištění ,- mzdy a zák. odvody placené zřizovatelem ,59 kroužky ,- učebnice a uč. pomůcky placené zřizovatelem ,40 plavecký výcvik ,- zákonné odvody ke mzdám z FO ,03 bankovní poplatky ,- barvy do tiskáren a kopírky ,50 polotovary pro výuku 5 146,- stravenky 4 832,40 časopisy 1 351,50 počítač mzdová účetní + software ,- nádobí ŠJ ,- grant PK ,- ostatní drobný materiál, ND ,20 malování ,90 opravy ve školní jídelně ,- oprava učebny chemie ,- opravy oken, dveří, obložení, stupínku ,- oprava hl. uzávěru vody, vod. potrubí, svodu do kanalizace ,- ostatní drobné opravy 4 220,30 služby ICT učebny ,20 pronájem progr. vybavení a služby výpočetní techniky ,82 spotřeba známek, poštovné 5 844,- svoz popelnic ,- revize a opravy hasících přístrojů 8 022,- oprava a údržba vzduchotechniky ,- oprava hromosvodu ,- revize těl. nářadí, el. Šňůr 6 880,- 15

16 ostatní služby ,30 ostatní náklady ,61 z toho náklady v doplňkové činnosti ,44 nákup potravin v hlavní činnosti ,17 mzdové náklady z FO ,- ostatní náklady 1 057,- V roce 2013 byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,05 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele bylo přiděleno ,- Kč do Fondu odměn a ,05 Kč do Rezervního fondu. Dne byla provedena na základě zákona o finanční kontrole kontrola účetnictví a hospodaření školy daňovým auditorem. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, doporučení kontrolního orgánu byla splněna. 16

17 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V uvedeném školním roce naše škola podala žádost o zařazení do projektu Domu zahraniční spolupráce Erasmus+: Comenius-KA1, týkající se vzdělávacích kurzů pro učitele cizích jazyků. Žádost však byla zamítnuta. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů K škola zahájila svou účast v projektu EU peníze školám. Projekt byl ukončen v roce Škola se zapojila do pilotáže učebnice etické výchovy. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole působí odborová organizace, která spolupracuje s vedením školy. Škola spolupracuje se zřizovatelem, s Policií České republiky Přelouč a Chvaletice, Městskou policií Lázně Bohdaneč, Krajskou hygienickou stanicí Pardubice, PPP Pardubice, Ekocentrem Paleta Pardubice. 17

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více