VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Chvaletice, okres Pardubice Sídlo: 9. května 148, Chvaletice Charakteristika školy: Základní škola je právním subjektem od roku Jedná se o úplnou základní školu první stupeň s prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň s šestým až devátým ročníkem. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. V areálu školy se nachází budova I. stupně, pavilon II. stupně, školní jídelna, malá tělocvična a víceúčelová sportovní hala. Škola má k dispozici 16 kmenových tříd, z nichž využívaných 11 je vybaveno interaktivitou (diaprojektorem) a 11 samostatných odborných pracoven: anglický jazyk (2 pracovny), německý jazyk, přírodopis, fyzika a chemie, hudební výchova, 2 učebny ICT s připojením k internetu, literárně dramatická výchova, cvičná kuchyň, dílna. K pohybovým aktivitám jsou využívány nejen tělocvična a sportovní hala, ale i víceúčelové hřiště, které se nachází v blízkosti školy. Žáci mohou též navštěvovat školní knihovnu, jejíž vybavení je průběžně doplňováno. Pro potřeby keramického kroužku byla zřízena keramická dílna v suterénu školy. V době velkých přestávek využívají starší žáci k relaxaci školní dvůr, mladší děti park před budovou školy. Vyučující mohou ve sborovně používat 1 počítač s volným přístupem na internet, 2 tiskárny, kopírku a scanner, 13 vyučujících má k dispozici notebook. Na estetickém vzhledu školy se podílejí svými pracemi sami žáci. K jejich informovanosti slouží mimo jiné nástěnky věnované sociálně-patologickým jevům, environmentální výchově, výchovnému poradenství a volbě povolání a prevenci zdravých zubů. Výchovný poradce pro svou práci využívá samostatné pracoviště. Všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu mají v případě potřeby k dispozici schránku důvěry. Materiální a technické vybavení školy je průběžně obnovováno a doplňováno. Dochází k postupné rekonstrukci staré i nové budovy. V tomto roce byl upraven rozvod teplé vody na sociálních zařízeních, vyměněna již poslední část oken na staré budově a opravena fasáda na jižní a západní straně staré budovy a na družině. V tomto školním roce byli zařazeni do korekce vývojových poruch učení 3 žáci, jeden měl asistenta pedagoga, dva pracovali s dyslektickou asistentkou. Školu navštěvovala psycholožka z PPP Pardubice, tato možnost byla rodiči vítána a využívána. 1

2 Další náplní práce pedagogických pracovníků jsou tyto funkce: výchovná poradkyně, s úvazkem sníženým o dvě vyučovací hodiny, v pracovní náplni má také práci s integrovanými žáky, koordinuje činnost dyslektických asistentek dvě logopedické asistentky, které se starají o děti s vadou výslovnosti metodička dopravní výchovy koordinátorka environmentální výchovy metodička informačních a komunikačních technologií s úvazkem sníženým o tři vyučovací hodiny tři pedagogické pracovnice prvního stupně mají proškolení zdravotnice a mohou tuto funkci vykonávat při pořádání školy v přírodě školní metodička prevence sociálně - patologických jevů dvě koordinátorky pro tvorbu školního vzdělávacího programu. I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30.9., ) IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků Počet žáků Přepočtený počet ped. pracovníků Základní škola /16, Školní družina /2,0 II. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost (k ) IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků strávníků Počet žáků strávníků Ostatní pravidelně se stravující Z toho cizí Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna /3,5 2

3 InII. Počet tříd a žáků (k 30.9.) Ročník Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 1.A,B tř tř tř tř tř tř A,B tř ,5 Celkem ,5 Údaje o individuálně integrovaných žácích podle druhu zdravotního postižení (k 30.9.) Druh postižení Počet integrovaných I.stupeň II.stupeň Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení 1 1 Vývojové poruchy chování 0 0 Autisté 1 0 Celkem 2 1 Počet učeben: 27, z toho 11 odborných pracoven (počítačová učebna, AJ 1, AJ 2, NJ, F-Ch, Př, Hv, Pč, cvičná kuchyň, literárně dramatická výchova) Zřizovatel školy: Město Chvaletice, U stadionu 237, Chvaletice Předkladatel: Ing. Iveta Špryňarová, ředitelka školy PaedDr. Jan Šimůnek, zástupce ředitele Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: 9 členů, zřízena zřizovatelem 12.června

4 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 01/2011 ŠVP c) Personální zabezpečení činnosti školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30.9.) Počet pracovníků Celkem fyzický/přepočtený Nepedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických fyzický/přepočtený Pedagogických - nezpůsobilost pedagogická a odborná fyzický/přepočtený 33/27,1 10/8,1 23/19,0 2/1,5 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k 30.9.) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk Rodilí celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický Německý d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu k povinné školní docházce v lednu 2014 se dostavily 24děti, z toho 3 děti měly odklad školní docházky. 4

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků k 31.8.) Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 225 Prospěli s vyznamenáním 119 Prospěli 103 Neprospěli 3 Z toho opakují ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 51,2 Počet neomluvených hodin 4 Chování žáků (k 31.8.) Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Žáci učící se cizí jazyk (30.9.) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počet žáků ve skupině Průměr Anglický ,6 Německý ,0 Žáci navštěvující německý jazyk mají zároveň anglický jazyk. Ukončení povinné školní docházky na ZŠ (k 31.8.) Žáci 9. ročníku Žáci z nižších tříd (9 let školní docházky) Celkový počet 33 1 Přijatí do SŠ, SOU, OU 33 1 Nepřijatí do SŠ, SOU, OU 0 0 Nepodávali přihlášku 0 0 Pokračují na ZŠ 0 0 Plnění osnov a učebních plánů: 100% Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 Výuka dle ŠVP umožňuje zavádění nových metod a postupů, propojování výukových jednotek a realizaci zajímavých projektů a soutěží, např. Den Země, Recyklohraní, exkurze, výtvarné a sportovní soutěže. Akce jednodenní i delšího charakteru jsou připravovány společně vyučujícími prvního i druhého stupně, což zlepšuje nejen vzájemnou spolupráci, komunikaci, ale i provázanost vzdělávacího obsahu obou stupňů školy. Při realizaci ŠVP je ve stále větší míře kladen důraz na odklon od tradičního vyučování ve prospěch aktivizujících metod výuky. 5

6 V 1. až 9. ročníku jsou okruhy průřezového tématu EVVO realizovány v souladu s ŠVP začleněním do jednotlivých předmětů viz. zápisy v třídních knihách. Výuka je doplňována dalšími akcemi: 1. ročník exkurze na Statek ve Starém Kolíně (chov hospodářských zvířat) 2. ročník exkurze Textilní muzeum Česká Skalice (zpracování lnu) exkurze plavební komora v Týnci nad Labem (tok Labe, vodní jezy, lodní doprava) ekoprogram na zámku Kačina Tajemství staré truhly exkurze na Statek ve Starém Kolíně (chov hospodářských zvířat) 3. ročník program v ZOO Dvůr Králové nad Labem (zdobení vánočního stromku přírodním materiálem) exkurze plavební komora v Týnci nad Labem (tok Labe, vodní jezy, lodní doprava) učení pod širákem (jízda na koni na farmě ve Starém Kolíně) 4. ročník exkurze elektrárna ve Chvaleticích (vliv na životní prostředí) program lesní pedagogiky Jak roste strom 5. ročník září prosinec 2013 projekt Hravě žij zdravě (biohospodářství, bioprodukty, biopotraviny, bioodpad) exkurze České muzeum stříbra v Kutné Hoře (těžba nerostů) duben 2014 vodní plochy Chvaletic a okolí (slepá ramena Labe, ochrana biotopů) červen 2014 exkurze Mělice (těžba písku, devastace biotopu) 6. ročník exkurze vodní elektrárna Labe - Hučák v Hradci Králové (obnovitelné zdroje energie) program v Apolence v Pardubicích Jak probíhala domestikace 7. ročník program v Ekocentru Paleta v Pardubicích Všichni za jednoho, jeden za všechny exkurze NPR Koněpruské jeskyně 8. ročník program v Atelieru Impala v Kojicích (proces ruční výroby svíček) program v Ekocentru Paleta v Pardubicích Pečení v peci II exkurze vodní elektrárna Labe - Hučák v Hradci Králové (obnovitelné zdroje energie) program v Apolence v Pardubicích Práce na farmě 9. ročník program v Apolence v Pardubicích Život na farmě ze života koní (9. A) Ekocentru Paleta v Pardubicích Fish Bank s LTD (9. B) 6

7 Další aktivity účast na semináři Geovědy Chrudim I. Fibichová účast na 13.krajské konferenci k EVVO v Pard. kraji - H.Chaloupková adventní jarmark školní kolo biologické olympiády Den Země zapojení do soutěže Zelený ParDoubek školní kolo soutěže v Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo soutěže v Poznávání rostlin a živočichů Zapojení do výtvarných soutěží: Pomáháme zvířatům Stopy zvířat Život včel Zdravá a nemocná příroda Krkonoše očima dětí Animalfest socha místního divokého zvířete z odpadového materiálu Zapojení do projektu sběru plastových víček pro Vanesku trpící nemocí motýlích křídel za školní rok jsme shromáždili 426 kg víček Celoroční soutěž mezi třídami ve sběru elektroodpadu vyhodnocení v červnu absolutním vítězem všech kategorií jsou žáci 6. ročníku Zapojení do projektů Recyklohraní, Sbírej-toner.cz a do soutěže ve sběru starého papíru pořádané firmou Marius Pedersen Ve školním roce 2013/2014 nasbírali žáci a pedagogové: kg starého papíru 133,05 kg baterií 7 kg úsporných žárovek 94,02 kg elektrozařízení Naše škola se již tradičně zapojila do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou MRKEV. 7

8 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Program NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT je zaměřen komplexně na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku (7-11 let). Hlavním cílem programu je dosáhnout toho, aby se dítě vědomě stalo nekuřákem. Je to však cíl dlouhodobý, a proto je nutné vytýčit delší krátkodobé cíle směřující k tomu bazálnímu cíli. Tento program by měl přispět k: formování pozitivního postoje k zdravému způsobu života formování odpovědného přístupu ke svému zdraví snížení počtu dětí vystavených pasivnímu kouření získání poznatků a dovedností, jak si chránit své zdraví Nedílnou součástí prevence je i spolupráce: výchovná poradkyně a školní metodik prevence vzájemná spolupráce učitelů rodiče (viz Poučení pro rodiče o preventivním programu) PPP Pardubice Policie Přelouč Policie Bohdaneč Semiramis o. s. (poskytování kvalitních a odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek, preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkali, popř. s ní experimentují). Konkrétní preventivní činnosti za školní rok 2013/2014 na naší ZŠ: 1.A,B třída 2. třída 3. třída Zdravé zuby (projekt) Normální je nekouřit (společné plnění úkolů) Besedy s policií Kousky primáře Housky (prevence dětských úrazů) Společné vytvoření pravidel ve třídě Bezpečná cesta do školy (Prv) Nebezpečí úrazů na prázdniny, nebezpečí při setkání s nálezem injekční stříkačky Normální je nekouřit (společné plnění úkolů) Požár lesa Chování v lese (DVD) Co způsobila odhozená cigareta (Vv) Šikana (ET) Návykové látky - modelové situace (ET) Reklama na alkohol v televizi - vliv na děti Negativní reklama - návrh, kresba Normální je nekouřit (projekt) Člověk, zdravá výživa (Prv) Zdravý životní styl 8

9 Poučení před prázdninami (riziková místa, modelové situace) Beseda o kouření a šikaně Neustálé připomínání nebezpečí drog 4. třída Vzduch - kouření (Př) Člověk a životní prostředí (Vl) Beseda s policií - internetová komunikace Hravě žij zdravě Normální je nekouřit (projekt) Předvánoční čas- skupinový projekt zaměřený na rozvoj 5. třída spolupráce žáků v rámci mezipředmětových vazeb Síla lidskosti M. Winton (film) Beseda s policií osobní bezpečí Šikana - seznámení s problémem Prevence společensky nežádoucích jevů - beseda 6. třída Beseda s policií Čj sloh - témata (bezpečnost v dopravě, prevence šikany, nebezpečí závislosti na drogách, prevence úrazů 7. třída Ekocentrum Paleta - Všichni za jednoho, jeden za všechny soutěž Právo pro každý den - 1. místo okrskové kolo v Přelouči, 7. místo krajské kolo v Pardubicích Trestní právo a občanské právo (Ov)- rozlišování protiprávního jednání, uvědomění si rizik a následků jejich porušování 8. třída Autorská práva - porušování práv k duševnímu vlastnictví a postihy Sociálně-právní ochrana dětí- rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti dětí Zdravý životní styl, zdravá životospráva, základní principy 9. A třída odpovědného chování ( Výchova ke zdraví) Právo pro každý den (soutěž) 9. B třída Besedy o problematice šikany, kyberšikany 9

10 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce: Praktické řešení šikany ve škole 1 vyučující Vánoční čarování, opět něco nového 1 Konference environmentálního poradenství, vzdělávání, výchovy a osvěty Pk 1 Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak outdoorové a zážitkové hry 1 Metodický seminář pro učitele anglického jazyka 1 Express Way of Learning I 1 Software Bakaláři Evidence školní matriky a předávání dat na ÚIV 1 Software Bakaláři Evidence školní matriky a předávání dat 1 Řeč těla II neverbální komunikace dětí 1 Logopedie metodické setkání 1 Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 1 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 Management školní třídy 1 Individuální výchovný program smlouvy se školou 1 Pravidelné setkávání výchovných poradců ZŠ 1 Reading skills Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce 1 Geovědy 1 BOZP pro školy a školská zařízení 1 Etická výchova a učebnice 1 Jak vyučovat pravopisné učivo na 1.stupni? 1 Informace získané na školení nebo seminářích jsou předávány na pracovních poradách. 10

11 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zahájení nového školního roku v září u nás již tradičně probíhá od 8,00 hod v Kulturním domě ve Chvaleticích za široké účasti veřejnosti. Žáci naší školy celoročně vystupují s programem na akcích města Chvaletice (svatby, vítání občánků). V prosinci 2013 se konal na naší škole již čtvrtý Vánoční jarmark, žáci ZŠ prezentovali své výrobky s vánoční tematikou, zúčastnilo se hodně rodičů. V prosinci 2013 proběhlo vánoční vystoupení žáků v Klubu důchodců ve Chvaleticích, vánoční přání připravili žáci I.stupně a ŠD keramický kroužek. V lednu 2014 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V květnu 2014 se konalo vystoupení žáků v Klubu důchodců ve Chvaleticích ke Dni matek spojené s předáním přání a dárků. Přání a dárky připravili žáci I.stupně. V červnu 2014 více než polovina žáků školy předvedla své vystoupení ve Školní akademii. Tato akce se odehrála v Kulturním domě ve Chvaleticích. Pro velký úspěch byla uskutečněna dvě vystoupení pro veřejnost. Informace o těchto a dalších akcích z naší školy jsou průběžně zveřejňovány v místním tisku. Pedagogičtí pracovníci ZUŠ Přelouč vyučují ve škole hru na klavír, flétnu, trubku, varhany, housle, probíhá zde i výuka výtvarného oddělení. Účast v projektech: Normální je nekouřit Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů okresu Kolín pod vedením vyučujících tělesné výchovy. Zdravé zuby Ekologická výchova MRKEV. EVVOLUCE environmentální výchova MULTIPOLIS multikulturní výchova Zelený ParDoubek Sběr a třídění druhotných surovin Dalším významným faktem je účast školy v pilotáži učebnice etické výchovy. Vlastní projekty: Den Země, Vánoční jarmark, Učení pod širákem, Školní akademie, pasování na čtenáře Rytíř čtenářského řádu Spolupráce s rodiči: Pravidelné schůzky SRPDŠ byly 3x za rok (1. a 9.ročníky 4x). Schůzky výboru SRPDŠ s vedením školy byly 3x za rok. Výbor dostával informace o chodu školy. 11

12 Účast v soutěžích: Žáci se zúčastnili těchto soutěží: Výtvarné soutěže: Pomáháme zvířatům Život pod hladinou Zdravá a nemocná příroda Sport je radost Namaluj veselou rybu Animalfest místo v Pardubickém kraji Moje oblíbená rostlina Krkonoše očima dětí Sportovní soutěže: Atletika Kolín Atletika pro děti Florbal Volejbal Šplh Řečany Školní basketbalový turnaj Chvaletická laťka Vybíjená 4.-5.tř. Pohár rozhlasu Preventan Cup vybíjená 3.místo v okresním finále (žáci 4. a 5.tř.) Zdechovice Cup vybíjená 2.místo získali žáci 5.třídy Kolínské sportovní dny Štafetový pohár Projekt Hravě žij zdravě 2.místo v Pardubickém kraji Přírodovědné soutěže: Přírodovědný klokan Biologická olympiáda 3.místo v okresním kole Poznávání rostlin a živočichů Právní soutěž Právo na každý den 1.místo v oblastním kole Matematické soutěže: Soutěže v cizích jazycích: Pythagoriáda Matematický klokan Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Soutěž v předčítání v německém jazyce Pěvecká soutěž Perníkový slavík Recitační soutěž Perníkové srdce Soutěž Čtenářská gramotnost Soutěž ve zpěvu Superstar Literární soutěž Bobík 12

13 Mimoškolní zájmová činnost pro žáky: Název kroužku Počet kroužků v dané Počet zapojených dětí zájmové činnosti Dramatický 1 24 Basketbal 1 16 Pohybový 1 24 Šachový 1 7 Chemický 1 8 Matematický 1 9 Keramika 1 17 Duhová dílna 1 14 Francouzský jazyk 1 8 Volejbal 1 17 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla na naší škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. 13

14 j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Základní škola Chvaletice, okres Pardubice, 9. května 148, Chvaletice, získala právní subjektivitu od Zřizovatelem organizace je Město Chvaletice. Jako příspěvková organizace hospodaří s těmito dotacemi: a) dotace Pardubického kraje Tato dotace je určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení, cestovné, částečnou úhradu plaveckého výcviku dětí a další náklady související s pracovně-právním vztahem. Dále škola obdržela prostředky z dotace EU peníze školám operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. b) příspěvek zřizovatele Města Chvaletice na provoz školy Další prostředky na provoz získala škola svou hospodářskou činností - pronájmem učeben k výuce ZUŠ Přelouč a vařením obědů pro veřejnost. Ostatní příjmy tvoří poplatky za školní družinu vybrané poplatky se používají k úhradě provozních nákladů školy, tržby z prodeje obědů v rámci hlavní činnosti školy, bankovní úroky a další drobné příjmy v rámci hlavní činnosti školy (poplatky od žáků za poškozené učebnice apod.). Příjmy: Příjmy za rok 2013 celkem ,98 Kč z toho: dotace Pardubický kraj ,- - neinvestiční výdaje ,- - EU peníze školám 1 340,- příspěvek Města Chvaletice - provozní výdaje ,- příjmy z hospodářské činnosti ,- úroky z BÚ 229,78 příjmy z prodeje obědů v rámci hlavní činnosti školy ,- příspěvky ŠD ,- ostatní příjmy, zúčtování fondů ,20 Výdaje: Neinvestiční výdaje placené z dotace Pardubického kraje ,- Kč z toho: náklady na platy zaměstnanců školy ,- 14

15 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,94 zákonný odvod FKSP ,- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,87 výdaje na zákonné úrazové pojištění, výdaje na cestovné, školení, plavecký výcvik, náhrady NP ,19 EU peníze školám 1 340,- Neinvestiční výdaje placené z dotace zřizovatele Města Chvaletice ,32 kancelářské potřeby ,90 mycí a čistící prostředky ,40 elektřina ,- teplo ,- vodné a stočné ,- telefon a internet ,88 odpisy ,- pojištění ,- mzdy a zák. odvody placené zřizovatelem ,59 kroužky ,- učebnice a uč. pomůcky placené zřizovatelem ,40 plavecký výcvik ,- zákonné odvody ke mzdám z FO ,03 bankovní poplatky ,- barvy do tiskáren a kopírky ,50 polotovary pro výuku 5 146,- stravenky 4 832,40 časopisy 1 351,50 počítač mzdová účetní + software ,- nádobí ŠJ ,- grant PK ,- ostatní drobný materiál, ND ,20 malování ,90 opravy ve školní jídelně ,- oprava učebny chemie ,- opravy oken, dveří, obložení, stupínku ,- oprava hl. uzávěru vody, vod. potrubí, svodu do kanalizace ,- ostatní drobné opravy 4 220,30 služby ICT učebny ,20 pronájem progr. vybavení a služby výpočetní techniky ,82 spotřeba známek, poštovné 5 844,- svoz popelnic ,- revize a opravy hasících přístrojů 8 022,- oprava a údržba vzduchotechniky ,- oprava hromosvodu ,- revize těl. nářadí, el. Šňůr 6 880,- 15

16 ostatní služby ,30 ostatní náklady ,61 z toho náklady v doplňkové činnosti ,44 nákup potravin v hlavní činnosti ,17 mzdové náklady z FO ,- ostatní náklady 1 057,- V roce 2013 byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,05 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele bylo přiděleno ,- Kč do Fondu odměn a ,05 Kč do Rezervního fondu. Dne byla provedena na základě zákona o finanční kontrole kontrola účetnictví a hospodaření školy daňovým auditorem. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, doporučení kontrolního orgánu byla splněna. 16

17 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V uvedeném školním roce naše škola podala žádost o zařazení do projektu Domu zahraniční spolupráce Erasmus+: Comenius-KA1, týkající se vzdělávacích kurzů pro učitele cizích jazyků. Žádost však byla zamítnuta. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů K škola zahájila svou účast v projektu EU peníze školám. Projekt byl ukončen v roce Škola se zapojila do pilotáže učebnice etické výchovy. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole působí odborová organizace, která spolupracuje s vedením školy. Škola spolupracuje se zřizovatelem, s Policií České republiky Přelouč a Chvaletice, Městskou policií Lázně Bohdaneč, Krajskou hygienickou stanicí Pardubice, PPP Pardubice, Ekocentrem Paleta Pardubice. 17

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více