II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY"

Transkript

1 Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc 1 S t r á n k a

2 Subtémata: Trendy výzkumů a jejich aplikace v praxi. Interdisciplinární pojetí diagnostiky. Interdisciplinarita v edukačním procesu osob se speciálními potřebami. Interdisciplinární kontext pojetí terapeutických intervencí u osob se speciálními potřebami. Pohledy na jinakost, které nejsou tradičně spojovány se speciální pedagogikou. Organizátoři a partneři konference: Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Vědecký výbor: doc. PaedDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Organizační a programový výbor: Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. Mgr. BcA. Pavel Kučera doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D Mgr. Oldřich Műller, Ph.D. Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D. Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D. PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Mgr. Lucie Moudrá Lukáš Franc 2 S t r á n k a

3 Program konference XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami :00-10:00 Auditorium přízemí Slavnostní zahájení konference Moderuje O. Müller prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (rektor Univerzity Palackého v Olomouci) doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. IGIP (děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) Slovo a zvuk jinak Blahovec, B., Kantorová, Z., Svoboda, P., Kantor, J., Kučera, P. a Spěváček, J. Úvodní přednášky Perspektivy vývoje speciální pedagogiky ve světle výsledků výzkumu Ludíková, L. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Vítková, M. Jinakost jako výzva pro speciálně pedagogické myšlení, teorii i praxi Květoňová, L. Ohlédnutí za počátky Kysučan, J. 10:00-10:30 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 10:30-12:00 Auditorium přízemí Cesta ke svobodě Štreit, J. Z lokality do školy vede cesta dlouhá Šimáček, M., Navrátil, M Disability Studies: Jiný pohled na jinakost/ postižení Kolářová, K. 12:00-13:00 Předsálí Auditoria přízemí Křest knihy Přehled speciální pedagogiky Valenta, M. a kol. 3 S t r á n k a

4 Oběd 13:00-14:30 Učebna N11 1. patro Moderuje K. Vitásková Logopedická prevence v mateřských školách Bočková, B., Klenková, J. Nové nástroje pro diagnostiku raného jazykového vývoje Smolík, F., Bytešníková, I. Logopedická zahrada Don Bosco Denemarková, K. Hodnota a význam vývojově zaměřené diagnostiky a terapie odchylek artikulačních schopností dětí předškolního věku a v počátku školní docházky Neubauer, K. Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie Vitásková, K. Učebna N12 1. patro Moderuje M. D. Polínek Hodnoty dospívajících jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování) Balátová, K. HUM London, HUM Olomouc, inspirace z tvůrčí práce Růžička, M. Předpoklady projevů socializované poruchy chování v paradigmatu sociální sítě Spěváček, J. Terapeutická práce se žáky se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami Polínková, Z. Dítě s problémem v chování v kontextu institucí Hutyrová, M., Růžička, M. Interdisciplinárny prístup v starostlivosti o mentálne postihnuté deti s poruchami správania Prečuchová Štefanovičová, A. Učebna N13 1. patro Moderuje P. Svoboda Mimo jiné Krhutová, L. Využití metod měření kvality života při evaluaci sociálních služeb Wittmannová, J. Podpůrná opatření - nová forma speciálně pedagogické podpory Michalík, J. Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením Pančocha, K. Přístup veřejné správy k osobám se specifickými potřebami na příkladu Olomouckého kraje Vočka, Z. 4 S t r á n k a

5 Učebna N14 1. patro Moderuje D. Finková Špecifiká edukácie jednotlivcov so zrakovým postihnutím v inkluzívnom prostredí s akcentom na saturáciu ich špeciálnych edukačných potrieb Lopúchová, J. Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v základních školách Malotová, M., Šumníková, P. Projekt "Byli bychom další na řadě" Navrátilová, J., Zichová, E. Psychosociální determinanty kvality života jedinců se zrakovým postižením Stejskalová, K. Možnosti šetření školní zralosti a připravenosti z pohledu pedagogů mateřských škol Finková, D. Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy Růžičková, V. Učebna N15 1. patro Moderuje L. Pastieriková Spolužáci jako faktor inkluzivního vzdělávání Potměšil, M., Ge, Ch., Lei, Y., Xie, Y., Zhou, Y., Zedková, V., Kunhartová, M., Ewa, J., Eburikure, J., Peters, B. Výskum neformálnej edukácie žiakov s postihnutím v inkluzívnom prostredí Bizová, N. The resource support of activity of regional centre of higher education for people with disabilities Crimean University for the Humanities Boginska, I. Social context of Theory of Mind in typical and intypical development Kossewska, J. Analýza niektorých výsledkov výskumov zameraných na písomnú komunikáciu žiakov so sluchovým postihnutím Dobišová,E., Priesterová, K. Učebna N16 1. patro Moderuje Z. Kozáková New approaches in teaching of mathematics students with intellectual disabilities Antropov, A. Osobitosti profesijnej prípravy a pracovnej integrácie mentálne postihnutých Repka, M. Edukace žáků s poruchou autistického spektra Adamus, M. Sexual development of people with intellectual disabilities - selected aspects Kijak, R Determinanty procesu profesní přípravy žáků s PAS - komparace ČR a Polska Urbanovská, E. 5 S t r á n k a

6 Učebna P111 Přízemí Moderuje J. Chrastina Vliv vyřazení zrakového analyzátoru na udržení přímého směru plavce při použití plaveckého způsobu kraul Břečková, G., Kovařovic, K. Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pešat, P., Meier, M. Vplyv EEG biofeedbacku na senzomotoriku u jednotlivcov s Downovým syndrómom Jancurová, A. Analýza dát v Single Subject Design Šulovská, M. Seminární místnost 2.patro Workshop (90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce) Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením Procházková, L. 14:30-15:00 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 15:00-16:30 Učebna N11 1. patro Moderuje K. Vitásková Socio-profesní statut logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí Kopečný, P. Rozdíly v opakování vět u žáků 3. ročníku základní školy a základní školy logopedického typu Mlčáková, R. Propojení kvalitativních a kvantitativních výzkumných charakteristik při hodnocení terapeutického přínosu programu mentio pro rozvoj komunikačních schopností žáků základní školy praktické, speciální a logopedické. Neubauerová, L., Filounková,M., Nohejlová, A., Pospíšilová, A., Vaňková, I., Neubauer, K. Význam meziresortní spolupráce a model klinicko-logopedické diagnostiky u dětí Zapletalová, L., Pospíšilová, L. Domácí vzdělávání jako alternativní výuková forma pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Kochan, K., Skorek, E.M Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu Vitásková, K., Říhová, A., 6 S t r á n k a

7 Učebna N12 1. patro Moderuje K. Krahulcová On Value of Special Basic Education Perspective of Value Philosophy Shangwei, L.. The combination of medical science and education:a reflection on special educators training mode in Chengdu university Lu, Y., Peng, Y. Research on the differences of starting salary of college graduates in recent 10 years in China from the perspective of sociology Peng, D. Interdisciplinary Approach to Inclusive Early Childhood Education within the Chinese Context Peng, Y., Lu, Y. The Models of Legitimizing Inclusive Education in the Czech Republic Schmidt, V., Pančocha, K. Educational Placement of Children with Cochlear Implants Wu, J. Učebna N13 1. patro Moderuje J. Kantor Terapeutické prístupy v poradenskej starostlivosti o žiakov s telesným postihnutím ako možnosť podpory integrovanej/ inkluzívnej edukácie týchto žiakov Šušorová, V., Krajčí, P. Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb Kantor, J. Interdisciplinární spolupráce v rané péči Barlová, J. Neurodynamická korekcia porúch motoriky reči u detí s poškodením CNS ako nová intervenčná metóda využívajúva poznatky neurovied a biomechaniky Vančová, A., Smolianin, A., Danilowichyute, E. Gestaltdrama: zvýšení uvědomění a základní psychické potřeby Polínek, M. D. Potenciál muzikoterapie v kontexte interdisciplinárnych súvislostí u jednotlivcov so zdravotným postihnutím Osvaldová, M. Učebna N14 1. patro Moderuje E. Urbanovská Jinakost studentů Univerzity Pardubice z pohledu interdisciplinárního poradenského týmu Akademické poradny APUPA a Referátu služeb hendikepovaným RSH Šándorová, Z., Skokanová, L., Jirava, P. The impact of Soviet defectology on the contemporary discourses around disability and education in Russia Efremova, G., Tsyganov Social activity as an indicator of successful socialization of students with special educational needs Rokotyanska, L. Neuropsychological characteristics of Klüver Bucy Syndrom Starowicz-Filip, A., Prochwicz, K., Milczarek, O., Kwiatkowski, S. 7 S t r á n k a

8 Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči Müller, O. Učebna N15 1. patro Moderuje P. Kučera Specifické znaky českého znakového jazyka - regionální odchylky Vysuček, P. FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku Horáková, R. Problematika jazykového uvědomění neslyšících jedinců ve vztahu nejen k jazyku českému, ale i k jazyku znakovému, vzájemné propojení s uvědomováním si vlastní identity a vlastní kultury Kučera, P. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou Langer, J. Slovník českého a českého znakového jazyka online Fikejs, J., Langer, J., Peňáz, P., Sklenák, T Rozvoj odborné terminologie v českém znakovém jazyce na příkladu biologických a lékařských oborů Peňázová, D., Štefková, L., Pruša, T., Kovaříková, D., Hurník, P. Učebna N16 1. patro Moderuje Z. Kozáková Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol Hachová, S. Supervize jako možnost podpory v podmínkách speciálního vzdělávání Potměšilová, P. Lidé s postižením v umělecké tvorbě Sochor, P. Restandardizace testu T-256 OZOP a na něj navazující reedukační okulomotorická cvičení Svoboda, P. Učebna P111 přízemí Workshop (90 minut, max. 20 účastníků, rezervace míst na registrační nástěnce) Možnosti podpory žáka se sluchovým postižením v podmínkách běžné základní školy Pitnerová, P. Předsálí Auditoria přízemí Posterová sekce Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru Moderuje M. Růžička Inkluze ve volném čase dětí s postižením Chroboková, K. Odlišnosti náhradnej rodinnej starostlivosti u detí s postihnutím Kročanová, Ľ. 8 S t r á n k a

9 Action research in home-based early intervention of developmental disorder children Li, X. Prevence poruch chování z hlediska pedagogů Livňanská, P. Skin Picking in Polish Adolescents. A Pilot Study. Prochwicz, K., Kałużna - Wielobób, A. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením Sayoud Solárová, K., Vrubel, M. Vývinové poruchy učenia a možnosti ich reedukácie v praxi Síthová, S. Two areas vocational training effects for a person with Autistic Spectrum Disorder Selecka, A., Sowa, M. Early therapeutic intervention in Metoda Krakowska Winiarska A., Świeżak J., Suruło J., Zasadni N., Szczepanik M. Vnímání vlastní identity u dospělých osob se získaným těžkým zrakovým postižením Lacková, K., Růžičková, V. Terapia pevným objatím - áno či nie v starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím? Zborteková, K. Ženský princip v dimenzích speciálně pedagogických i obecně lidských Doleželová, J., Majerová, H. Poruchy učenia u študentov sekundárneho vzdelávania - profily dyslektických čitateľov a ich výkon v teste Čí(S)TA Žovinec, E., Dufeková, A. Povinností autorů je aktivní účast u prezentované posteru 16:30 Auditorium přízemí Večerní program Moderuje O. Müller T. Škrdlant Průřez tvorbou sociální dokumenty Maminky a miminka, Nevítaní a Zrcadlové bludiště duše 9 S t r á n k a

10 II. Konference mladých vědeckých pracovníků :00-9:15 Auditorium přízemí Zahájení konference Moderuje O. Müller doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (proděkanka pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) 9:15-10:45 Učebna N13 1. patro Garant O. Müller Moderuje J. Kantor Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením Kasáčková, J. Srovnání znalosti expresivních terapií u studentů pedagogických fakult v České republice a ve Španělsku Czereová, L. Matematická gramotnost jako součást finanční gramotnosti u žáků s mentálním postižením Hubištová, M. Otázky aktivního občanství lidí s mentálním postižením v kontextu procesu deistitucionalizace Šiška, J., Káňová, Š. Příprava mladých dospělých odcházejících z institucionální výchovy na samostatný život Linhartová, V. Speciálněpedagogická intervence dětí s problémovým chováním a její odraz ve výzkumu Matochová, J. Učebna N14 1. patro Garanti J. Langer a D. Finková Moderuje K. Stejskalová Odlišnosti v pojetí rodičovství u jedinců se zrakovým postižením a u osob intaktních - skutečně existují? Haklová, K. Vztahy osob se sluchovým postižením na pracovišti Hrdová Kolíbalová, B. Mentální mapování prostoru u člověka se zrakovým postižením Majerová, H. Problematika SPU u žáků se zrakovým postižením Trefilíková, T. 10 S t r á n k a

11 Terénní mapování ve speciální pedagogice Vrubel, M. Učebna N16 1. patro Garant K. Vitásková Moderuje A. Hanáková Aktuální pohledy na výzkum v oblasti bilingvních dětí Keprdová, T., Vitásková, K. Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů Jehličková, K. Číselná tabulka - možnost screeningové diagnostiky matematických obtíží Červinková, H., Svoboda, P. Komparace kalkulie u případových studií pacientů po cévní mozkové příhodě Červinková, H. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií výzkumná reflexe Šebková, L., Hanáková, A., Vitásková, K. 10:45-11:15 Předsálí Auditoria přízemí Coffeebreak 11:15-12:45 Učebna N13 1. patro Garant O. Müller Moderuje J. Kantor Tútorstvo ako forma sociálnej opory v procese reedukácie Semanová, A., Horňák, L. Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese integrácie Sopková, J., Hlebová, B. Dramaterapeutický projekt v základní škole speciální v Čínské lidové republice Šilarová, J. Výzkumné šetření se zaměřením na partnerské vztahy žáků středních škol pro sluchově postižené - představení výzkumného záměru Švecová, V. Dílčí výsledky výzkumu disertační práce s názvem Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení Krahulcová, K. Cez dramatoterapeutické kľúčové procesy smerom k interdisciplinárnej praxi inkluzívnej edukácie Lištiaková, I. Global Storylines jako prostředník k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí: Případové studie z projektu na českých základních školách Slepičková, L., Sayoud Solárová, K. 11 S t r á n k a

12 Učebna N14 1. patro Garanti J. Langer a D. Finková Moderuje K. Stejskalová Vzdělávání a odborná příprava osob s poruchami autistického spektra Urbanovská, E., Kunhartová, M., Zedková, V. Moderní informační technologie a jejich využití v rané péči pro děti se sluchovým postižením Majkusová, A. Příčiny progrese krátkozrakosti u žáků základních škol v asijských zemích Malinovská, O. Kvalitní informovanost jako možnost podpory inkluze osob se specifickými potřebami Joklíková, H. Podmínky pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na intaktní spolužáky Zedková, V., Kunhartová, M., Potměšil, M., Urbanovská, E., Chen, G., Xie,Y., Zhou, Y. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v bežných základných školách Debnárová Grznárová, M. Učebna N16 1. patro Garant K. Vitásková Moderuje A. Hanáková Auditivní agnozie u osob s Aspergerovým syndromem Dostálová, L. Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě se sluchovým postižením s akcentem na sdělování nepříznivých zpráv Hanáková, A., Potměšil, M. Kazuistika Bocianová, Š. Screening dysfagii ve FN Ostrava Kaniová, M., Kopecká, B. Komparace diagnostických testových materiálů auditivní percepce Odstrčilíková, Y. 12:45-13:15 Oběd 13:15-14:45 Učebna N16 1. patro Moderuje K. Stejskalová Diplomový seminář 14:50 Auditorium přízemí Slavnostní ukončení konference doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) 12 S t r á n k a

13 Anotace (řazeno abecedně) Ústní sdělení Aktuální pohledy na výzkum v oblasti bilingvních dětí Keprdová Tereza, Vitásková Kateřina Cílem příspěvku je teoretické vymezení bilingvismu jako komplexního jevu a seznámení se současnými pohledy na otázku realizace školního vzdělávání dětí pocházejících ze dvoj- či více jazyčného prostředí. Blíže specifikovanou skupinu pak budou představovat bilingvní děti předškolního věku v kontextu předškolního vzdělávání. Zvýšená pozornost přitom bude kladena na míru osvojení aktivní a pasivní slovní zásoby dětí bilingvních ve srovnání s dětmi pocházejícími z monoligvního prostředí. V rámci příspěvku bude zmíněn také vliv jazykového inputu a jeho ovlivnění společenským statutem daného jazyka. S ohledem na rostoucí jazykovou a etnickou diverzitu na území České Republiky se příspěvek zmíní o otázkách akulturace a problematice multikulturality. Teoretická rovina bude podepřena statistickými daty o současném stavu jazykových a etnických menšin na území České Republiky, s důrazem na Olomoucký kraj. Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů Jehličková Kateřina Příspěvek je zaměřen na problematiku hlasových poruch u hlasových profesionálů a subjektivní vnímání kvality života. Hlavním cílem práce je analýza a hodnocení hlasových poruch u 207 dotazovaných hlasových profesionálů pomocí české verze dotazníku Voice Handicap Index v časovém rozmezí červenec až září / Cílem výzkumné části je zjistit míru hlasových potíží u hlasových profesionálů a jejich souvislosti s profesí, věkem a léčbou, dále úspěšnost léčby a její možné recidivy, rozložení léčby mezi ORL lékaře, foniatry, hlasové pedagogy a logopedy. Neméně významným cílem je zhodnocení metodik rehabilitačních a reedukačních postupů při poruchách hlasu. Klíčová slova: hlas, hlasové poruchy, hlasový profesionál, česká verze dotazníku VHI, reedukace a rehabilitace hlasových poruch Analýza dát v Single Subject Design Šulovská Monika V príspevku predstavujeme single - subject research (výskum s jedným subjektom), ktorý je podľa viacerých autorov vysoko validnou a reliabilnou metodológiou. Single-subject research zohráva dôležitú úlohu v rozvíjaní praxe založenej na dôkazoch v špeciálnej pedagogike. Zbežnou analýzou informačných zdrojov sme zistili, že metodológia je využívaná aj odborníkmi ďalších vedných disciplín (psychológia, biológia, medicína) a to najmä v krajinách USA (Texas), Španielsku, Nórsku a Spojenom kráľovstve.rnv príspevku sa venujeme tradičným konvenciám vizuálneho posudzovania single - subject dát. Venujeme sa v ňom aj kontroverznej téme štatistickej analýze single - subject dát. Je stále viac metodologickej literatúry, ktorá sa venuje výhodám a nevýhodám podrobovania single subject dát testom štatistickej inferencie. Zatiaľ neexistuje konsenzus o relatívnych výhodách a nevýhodách štatistického spracovania single-subject dát, my však v prípade aplikovaného výskumu odporúčame kombinované použitie vizuálnej analýzy a určitého kvantitatívneho spracovania dát, pretože od vedcov pôsobiacich v praxi sa čoraz viac vyžaduje mandát na výkon praxe podopretý dôkazmi. Klíčová slova: Single - Subject Design, vizuálna analýza single-subject dát, kvantitatívna analýza singlesubject dát Grantová podpora: KEGA: 077UK-4/ S t r á n k a

14 Analýza niektorých výsledkov výskumov zameraných na písomnú komunikáciu žiakov so sluchovým postihnutím Dobišová Erika, Priesterová Katarína Problematika písomnej komunikácie žiakov so sluchovým postihnutím je aktuálnym problémom pedagogiky sluchovo postihnutých. Význam písomnej komunikácie u týchto osôb sa s trendom využívania informačnokomunikačných technológií zvyšuje. Prostredníctvom analýzy, syntézy a komparácie niektorých súčasných zahraničných výskumov, sme sa pokúsili o systematizáciu poznatkov z tejto oblasti a spracovali štúdiu o písomnej komunikácii žiakov so sluchovým postihnutím vo svete. Výsledky budú slúžiť ako jedna z báz pre realizáciu našich výskumov v rámci Slovenskej republiky so zameraním na žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných v rozličných vzdelávacích prostrediach. Klíčová slova: osoby so sluchovým postihnutím, písomná komunikácia, výskumné nástroje, písomný prejav, typy chýb Auditivní agnozie u osob s Aspergerovým syndromem Dostálová Lucie Specifika sluchového vnímání u osob s poruchou autistického spektra a projevy auditivní, resp. verbální agnózie u osob s Aspergerovým syndromem jsou dosud nedostatečně probádanou oblastí. Příspěvěk shrnuje výsledky dílčí části výzkumného šetření zaměřeného na projevy auditivní agnózie u osob s Aspergerovým syndromem. Realizováno bylo pomocí dotazníků, které byly distribuovány logopedům, klinickým logopedům a speciálním pedagogům, kteří mají v péči osoby s Aspergerovým syndromem. Položky dotazníku zjišťují, zda uvedení odborníci pozorují u osob s Aspergerovým syndromem projevy auditivní, resp. verbální agnózie či specifika v oblasti sluchové percepce. Zkoumají také, jaký vliv mají tyto projevy a specifika na průběh terapie, a jak se s nimi tito odborníci vyrovnávají. rnvýsledky výzkumného šetření jsou graficky znázorněny a popsány na základě získaných informací vztahujících se k jednotlivým položkám dotazníku. Klíčová slova: auditivní, verbální agnózie, Aspergerův syndrom, specifika sluchového vnímání Cesta ke svobodě Štreit Jindřich Po mnoho let se ve své fotografické tvorbě věnuji sociální tématice. Proto, když mě koncem devadesátých let oslovil protidrogový koordinátor Mgr. Stanislav Toman, zda bych se pokusil vytvořit cyklus fotografií s drogovou tématikou, dlouho jsem neváhal. Začínal jsem v resocializačním zařízení Pastor Bonus v Podlesí u Světlé Hory na Bruntálsku. Jeho vedoucí Mgr. Petr Opletal a klienti se mnou ochotně spolupracovali a vycházeli mi vstříc. Tam jsem se seznámil s Davidem, který se stal ústřední postavou fotografického cyklu. Snažím se o to, aby mé výstavy, mé fotografické knihy, pokud je to možné, měly vnitřní příběh. Práce trvala více než tři roky. Prof. Ph. Dr., Th. Dr. Tomáš Halík v úvodu knihy píše : Jindřich Štreit předkládá svědectví o lidském zápasu s drogou jako triptych, který připomíná velká vyprávění mýtů či duchovní skladby typu Komenského Labyrintu. Na počátku nasazuje droga jako vtíravý průvodce poutníkovi brýle mámení, činí z šedivého údolí každodennosti zábavní lunapark, rozpouští úzkost, unavenému zmnožuje sílu, stydlivého dělá družným a tomu, kdo bezcílně a znuděně klouzal po povrchu, nabízí závratný a vzrušující let, při němž všechny starosti a tíhy může klidně pominout. Ba více, droga člověku světa, v němž už nic není svaté, dělá svátek, tomu, kdo už nezná kulturu slavení, předstírá, že ho slavit naučí. Jestliže Marxovi učedníci pokládali náboženství za drogu pro lid, pak dnešek spíše stvrzuje názor opačný: opium je náboženstvím lidu. Štreit, který tak mistrovsky umí najít střípky posvátného uprostřed labyrintu banality, ukazuje pseudonáboženství drogy jako málokdo jiný. Druhý akt ukazuje, jak droga plní své přísliby, jak si bere nesjednanou daň. Brýle mámení padají, člověk je konfrontován s peklem, které se otevřelo v něm samotném a zbavuje ho jedné hodnoty po druhé. Člověk, kterého droga připravila o vše, včetně jeho lidské důstojnosti, svobody a pravdivosti, zapletený do lží a iluzí o sobě samém, je nejchudší mezi chudými. 14 S t r á n k a

15 Třetí jednání je těžká cesta zpátky. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy jsem nastoupil jako terapeut na protialkoholní oddělení pražského Apolináře a na prahu té smutné budovy mi vyvstala věta z Bratří Karamazových: Pokloň se na všechny čtyři strany se pokloň velikému lidskému utrpení, Pokusy o cestu zpátky pro většinu končí v opakovaném martyriu pádů, droga nechce propustit nikoho, kdo se jí upsal. Nesvoboda závislosti začala tím, že člověk postavil na místo Absolutna cosi, co toho nebylo hodno. Cesta ke svobodě je zápas s modlami, je to hledání Absolutna, které může utišit žízeň toho, jenž se dal drogou vyvést ze světa, protože se mu zdál příliš šedivý a těsný. Winter jeder Sucht ist eine Schnsucht - za každou závislostí je touha, vyjadřuje to slovní hříčkou název jedné moudré knihy o drogových závislostech. V terapii se člověk musí naučit unést každodennost bez úniků a proto se nezbavit touhy, musí najít pravdivější cestu pro svou touhu. Jindřich Štreit nemoralizuje ani nestraší, jeho výpověď je střízlivá, a přesto není chladně odtažitou reportáží. Umělcovo jméno znamená zápas, a takové je i jeho dílo. Jde s člověkem v jeho ponížení a zápasí s ním o znovunabytí ztracené svobody. Kéž toto svědectví není přehlédnuto. Prof. Tomáš Halík mistrně vystihl můj záměr. Proto již není k obsahu potřeba dalších slov. Fotografoval jsem v mnoha lokalitách v České republice, ve městech i na vesnicích. Velká část snímků vznikala v různých sociálních zařízeních, na soudech a ve věznicích. Droga nezná hranic. Velkým rádcem mi byl Mgr. Dušan Dvořák z Olomouce. Výběr z rozsáhlého cyklu fotografií vyšel knižně za přispění Ministerstva zdravotnictví v Praze i s dalšími odbornými texty Jiřího X. Doležala, Miroslava Petříčka ml., MUDr. Pavla Béma a osobními příběhy, které napsali klienti David Ševčík a Lubomír Š. Výstava byla realizována na mnoha místech v České republice, ale i v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Lucembursku, Belgii, Holandsku, Francii, Německu a to jak v prestižních galeriích, tak i v různých klubech a nevýstavních prostorách. Výstava je v několika výstavních verzích a často k nim vycházely další katalogy Uspořádal jsem mnoho setkání a besed ve školách a jiných zařízeních. Soubor je pro mě demonstrací angažovaného přístupu umělce k životu. Cez dramatoterapeutické kľúčové procesy smerom k interdisciplinárnej praxi inkluzívnej edukácie Lištiaková Ivana Zvyšujúca sa heterogenita školských tried si nevyhnutne žiada inkluzívny prístup. Príspevok predkladá pohľad na odlišnosť v kontexte inklúzie detí s ťažkosťami v učení sa, ktoré definuje na základe potreby pomoci, a nie stanovenej diagnózy. Analýza výsledkov kvalitatívneho výskumu, postaveného na rozhovoroch a riešení fiktívneho prípadu, s učiteľmi primárneho stupňa vzdelávania odhalila nedostatky v inkluzívnom myslení, ale aj silné stránky interdisciplinárnych pomáhajúcich prístupov a stratégií. Profesia učiteľa sa transformuje smerom k role pomáhajúceho pracovníka, hoci výsledky výskumu ukázali, že učitelia túto rolu zatiaľ plne neprijímajú. Aplikácia dramatoterapeutických metód v inkluzívnej edukácii môže prispieť k zvýšeniu akceptácie odlišnosti a k oceneniu diverzity v triede a v škole, a to vďaka inherentne inkluzívnej povahe kľúčových procesov v dramatoterapii. Grantová podpora: CZ.1.07/2.3.00/ Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II. Číselná tabulka možnost screeningové diagnostiky matematických obtíží Červinková Helena, Svoboda Pavel Cílem příspěvku je seznámit zájemce z řad odborné i laické veřejnosti s jednoduchým testem, pomocí kterého lze pravděpodobně orientačně identifikovat děti II. VII. třídy ZŠ se zřetelnými obtížemi v matematice. U těchto dětí autoři realizovali výzkumné šetření, které potvrdilo jejich předpoklad o využití jimi zkoncipovaného testu Číselná tabulka. Test odpovídá současným moderním diagnostickým trendům - kombinuje při zadávání instrukcí i při vyhodnocení kvalitativní i kvantitativní přístupy. Tyto aspekty se projevují tím, že vyšetřující může flexibilněji aplikovat zadání testu v průběhu vyšetřování dle úrovně matematického uvažování žáka. Tj. speciální pedagog či psycholog přímo reflektuje zvolenou posloupnost a strategii řešení jednotlivých probandů a podle toho zvyšuje obtížnost zadání. V rámci nutného a přitom přirozeného dialogu vyšetřovatel - 15 S t r á n k a

16 vyšetřovaný zde logicky vyplynou další kvalitativní diagnostické poznatky. Práce s testem trvá pouze několik minut, což je jeho předností. Klíčová slova: Test Číselná tabulka, dyskalkulie, diagnostika dyskalkulie, obtíže v matematice, žák Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v procese integrácie Sopková Jana, Hlebová Bibiána Autorky v príspevku poukazujú na súčasný problém, ktorý sa stáva centrom diskusií odborníkov rnna rôznych vedeckých konferenciách a se minároch, a to problém plnohodnotnej a funkčnej individuálnej integrácie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do základných škôl. Na základe údajov evidovaných Ústavom informácií a prognóz školstva na Slovensku sme zistili, že k dňu je touto formou vzdelávania edukovaných v Prešovskom samosprávnom kraji len 155 žiakov v 4. ročníku základných škôl. V príspevku autorky sústreďujú svoju pozornosť na čitateľskú kompetenciu a čiastkové kognitívne funkcie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktoré považujú za dôležité východiská (atribúty) ich efektívnej edukácie, a to v podmienkach individuálnej integrácie na základných školách. Na základe realizovaného predvýskumu poukazujú na úroveň čitateľskej kompetencie a čiastkových kognitívnych funkcií týchto žiakov a zistené výsledky vyhodnocujú v komparácii s edukáciou žiakov v špeciálnych triedach na základných školách. V tomto kontexte autorky otvárajú diskusiu o potenciálnych možnostiach úspešnej edukácie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia práve formou individuálnej integrácie na základnej škole. Klíčová slova: žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v mladšom školskom veku, čitateľská kompetencia, čiastkové kognitívne funkcie, školská integrácia Grantová podpora: Štúdia je súčasťou riešenia projektu APVV Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach inklúzie (OSFA) Determinanty procesu profesní přípravy žáků s PAS - komparace ČR a Polska Urbanovská Eva Proces profesní přípravy je významnou determinantou úspěšnosti v oblasti pracovního uplatnění a napomáhá tak možnosti uspokojení potřeby seberealizace každého člověka. Důležitost tohoto procesu je patrná také u osob s poruchami autistického spektra (PAS) a pro odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie představuje stále aktuální otázku. V našem příspěvku se na oblast profesní přípravy u žáků s PAS zaměříme z pohledu pedagogických pracovníků a rodičů. Představíme dílčí výsledky výzkumného šetření, které proběhlo v letech 2012/2013 v České republice a Polsku. Důraz klademe především na komparaci českého a polského pohledu na danou problematiku a to v rámci obou skupin respondentů (pedagogických pracovníků i rodičů). Představeny budou faktory, které jsou dle respondentů významné v rámci procesu edukace, problémové oblasti a nastíněny budou také možnosti změn a posunu v rámci edukačního procesu. Klíčová slova: poruchy autistického spektra, profesní příprava, informovanost, TEACCH, ABA, AAK, Son Rise Disability Studies: Jiný pohled na jinakost/ postižení Kolářová Kateřina Jinakost postižení kritika nabízí nové pohledy na tělesnou a intelektuální jinakost. Postižení ukazuje nikoliv jako patologický jev čekající na vyléčení a charitativní pomoc, nýbrž jako společenský vztah, který otevírá možnost pro kritickou reflexi společnosti, společenských nerovností, kulturních představ a metafor tělesné a mentální jinakosti. Jinakost postižení kritika ale především klade otázky: Z čeho pramení nutnost moderní společnosti vymezovat se vůči postižení, uzavírat je do ústavů, disciplinovat je, léčit? Proč a čím nás zároveň tělesná a mentální jinakost tolik fascinuje? Jsou proklamované snahy o společenské začlenění lidí s postižením skutečně odpovědí na hluboko usazené principy exkluze a útlaku? Jaké inspirace pro společenskou kritiku a změnu je možné čerpat z hnutí lidí s hendikepy? Co znamená kriploušská hrdost? Jak 16 S t r á n k a

17 se promění pohled na společnost, podíváme-li se na ni skrze kulturní konstrukty hendikepu, postižení a ne/způsobilosti? Jak imperativy být zdravý, být schopný, zdatný, soběstačný, nezávislý na pomoci, racionálně uvažující, zodpovědný a stále fit ovlivňují život moderního člověka a je možné těmto nárokům vzdorovat? Kniha představuje interdisciplinární disability studies a přináší přehled základních konceptů oboru. Antologie zahrnuje texty, které o tělesné jinakosti a konstruktech ne/způsobilosti pojednávají také ve vztahu k dalším kategoriím sociálně produkované alterity, tj. ve vztahu ke genderu, sexualitě, etnicitě, rase a sociální třídě. Dítě s problémem v chování v kontextu institucí Hutyrová Miluše., Růžička Michal Pojetí a vnímání problémů v chování u dítěte se tradičně odvíjí od pojetí tzv. poruch chování. Co je to nápadné chování, kdy vzniká a především co je vlastním obsahem problematického chování? V českém kontextu je vnímání termínu porucha chování značně široce pojaté a jsou do něj zahrnuty nejrůznější jevy, některé mohou ještě představovat vývojovou normu, jindy se jedná o projevy sociální nepřizpůsobivosti přechodného charakteru, a nakonec i jasné antisociální chování. Jistý počet dětí je umístěn ve školských zařízeních pro výkon institucionální výchovy. Příspěvek se zaměřuje na důvody tohoto umístění, co jim předcházelo, či mohlo předejít. Specifikuje typy problémového chování u dětí, které jsou umístěny v těchto zařízeních, možnosti spolupráce rodiny dítěte s institucemi a nastiňuje rozvoj kognitivního, sociálního, emočního potenciálu dítěte s problémem v chování v kontextu různých institucí. Domácí vzdělávání jako alternativní výuková forma pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Kochan, K., Skorek, Ewa M. Domácí vzdělávání probíhá mimo systém školního vzdělávání, nejčastěji doma, přičemž děti vyučují jejich rodiče nebo vychovatelé a osoby jimi určené. Tento typ vzdělávání je populární zejména v anglosaských zemích, např. v USA, Kanadě, ve Velké Británii nebo vzhledem ke specifické zeměpisné poloze v Austrálii. I v některých evropských zemích, mj. v Polsku, si lze povšimnout rostoucího zájmu o tuto formu výuky. Děti, jež se vzdělávají doma, nechodí do hromadných, veřejných státních ani soukromých škol, učí se samy s pomocí a pod dohledem svých rodičů. Výuka však neprobíhá pouze doma nebo výlučně pod rodičovským dozorem. Velmi často ji doplňují cesty do terénu, výlety, prohlídky, pěstování rozličných koníčků a sportů, doplňkové aktivity, kroužky či členství ve skautských klubech. Taková forma výuky je prosta každodenní rutiny a školního stresu, který mj. pramení z harmonogramu prověrek a písemek. Toto řešení je obzvláště vhodné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, např. s dyslexií nebo Aspergerovým syndromem. Možnost přizpůsobit tempo výuky každému dítěti a možnost výběru takových učebních metod, které by jeho poznávacím potřebám vyhovovaly, má za následek, že tuto formu vzdělávání volí stále větší počet rodičů. Klíčová slova domácí vzdělávání, děti se speciálními vzdělávacími potřebami Dramaterapeutický projekt v základní škole speciální v Čínské lidové republice Šilarová Jana Příspěvek má za úkol seznámit recipienty s čtyřměsíčním dramaterapeutickým projektem, realizovaným v základní škole speciální v Čínské lidové republice. Je členěn do dvou částí. Teoretická část se zabývá problematikou dramaterapie s důrazem na dramaterapeutickou intervenci u dětí s mentálním postižením. Pokračuje popisem mentálního a kombinovaného postižení s fokusem na specifika komunikace a sociálního vývoje, které jsou vzhledem k zacílení dramaterapie klíčové. Praktická část pak představuje výzkumný vzorek. Popisuje průběh projektu, jeho benefity a úskalí. Nabízí exkurz do výzkumného šetření, které mělo za úkol potvrdit účinnost dramaterapie u čínských žáků s mentálním postižením a které mapovalo postoje učitelů školy k účinnosti dramaterapie, zaměření dramaterapie a v neposlední řadě dramaterapii samotné a to před zahájením projektu a po jeho ukončení. Klíčová slova: Dramaterapie, mentální postižení, Čínská lidová republika 17 S t r á n k a

18 Educational Placement of Children with Cochlear Implants Wu Jiaojiao To investigate the educational placement of children with cochlear implants, twenty children with cochlear implants were randomly selected and their parents as well as teachers were interviewed by telephone. The educational placement and the influencing factors were studied through archival analysis, recording and indepth interview. The child characteristics, acceptance of schools and teachers, family expectation, parents communication had significant effects on the educational placement of children with cochlear implants. The educational placement shall be provided based on the characteristics of children and on the premise of meeting the unique educational needs of children, thus further providing the educational support for children with cochlear implants. Klíčová slova: Cochlear implants; educational placement; influencing factors Edukace žáků s poruchou autistického spektra Adamus Petr Příspěvek se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí / žáků s poruchou autistického spektra. Jeho cílem je analýza speciálně pedagogické intervence u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální se zaměřením na metodu strukturovaného učení, jako základu pro výchovně vzdělávací proces základního vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních v Moravskoslezském kraji. Dalším cílem je analýza edukačního procesu, včetně metodických postupů ve výuce čtení, psaní, matematiky a speciálně pedagogické intervence u žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí. Součástí jsou také doporučení pro speciálněpedagogickou teorii a praxi. Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, žák, metoda strukturovaného učení, výchovně vzdělávací proces, integratvní/inkluzivní vzdělávání dětí/žáků s PAS Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči Müller Oldřich Příspěvek shrnuje některé dílčí výsledky projektu specifického vysokoškolského výzkumu realizovaného na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v roce 2013 pod názvem Aktuální výzvy a alternativní strategie ve speciálněpedagogické diagnostice. Konkrétně jde o výstupy projektového segmentu, který se zabýval diagnostikou efektivity vybraných expresivně-formativních postupů u osob seniorského věku závislých na péči. Podrobněji bude v příspěvku rozebráno, do jaké míry se podařilo navrhnout a v terénu ověřit diagnostický nástroj využitelný pro:a) stanovení efektivity expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči z důvodu výskytu chronického duševního onemocnění - zejména demence, b) diagnostikování reminiscenčně a na realitu orientovaných psychosociálních potřeb u této klientely prováděného v rámci dramaterapeutické intervence. Klíčová slova: diagnostikování reminiscenčně a na realitu orientovaných psychosociálních potřeb u této klientely prováděného v rámci dramaterapeutické intervence Grantová podpora: Projekt specifického vysokoškolského výzkumu Aktuální výzvy a alternativní strategie ve speciálněpedagogické diagnostice, PdF_2013_010 Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií výzkumná reflexe Šebková Lucie, Hanáková Adéla, Vitásková Kateřina Neuropsychologie, stejně jako logopedie (zejména afáziologie) by měly být vnímány jako disciplíny s interdisciplinárním charakterem, s provázaností s mnoha dalšími obory. Skutečnost, že mezi kognicí a jazykem panuje neoddělitelný vztah, je spojnicí těchto oborů. Z tohoto poznání logicky vyplývá, že kooperace 18 S t r á n k a

19 logopeda (afáziologa) a neuropsychologa by měla být samozřejmostí. Markantním symptomem afázie je deficit kognitivních funkcí, proto by neměla být tato oblast opomenuta, neboť implementace kognitivní terapie u osob s afázií může zásadním způsobem ovlivnit prognózu.rnrncíl: Cílem příspěvku je seznámení s realizovaným výzkumným šetřením uskutečněným v Centru pro kognitivní poruchy FN Ostrava, které se zaměřuje na rehabilitaci poruch kognitivních funkcí s využitím programu NEUROP 3 a je poskytovatelem péče hospitalizovaným i ambulantním pacientům v Moravskoslezském kraji. Našim záměrem je představit výzkumné šetření, které pro nás bylo podnětem k dalšímu rozvinutí tohoto tématu v disertační práci.rndesign/metodologie: Zvolenou výzkumnou metodou je vícepřípadová studie zpracovávána od dubna do prosince roku Studii tvoří tři případy, u nichž byla realizována individuálně, po dobu šesti měsíců, průměrně jednu hodinu týdně logopedická intervence. Zároveň vybraní klienti docházeli na počítačem asistovanou kognitivní rehabilitaci s využitím programu NEUROP 3. Klíčová slova: NEUROP 3, logopedická intervence, kognitivní funkce, kognitivní rehabilitace Faktory ovlivňující postoje veřejnosti k lidem s postižením Pančocha Karel Příspěvek představuje výzkumné šetření postojů české veřejnosti vůči lidem s postižením. Bylo využito adaptované subškály nástroje MRAI-R (Mental Retardation Attitude Inventory Revised), který měří sociální akceptaci a neakceptaci kontaktu s lidmi s postižením v různých kontextech (vzdělávání, zaměstnávání, každodenní kontakt). Zjišťovali jsme souvislost mezi kontaktem respondentů s lidmi s postižením, znalostmi a dovednostmi respondentů, týkajících se osob s postižením a sociální akceptací různých vztahů. Výsledky ukazují, že pozitivní postoje jsou ovlivněny kontaktem a znalostmi o lidech s postižením. Klíčová slova: lidé s postižením, postoje, veřejnost FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku Horáková Radka Sluchadla a kochleární implantáty hrají klíčovou roli při kompenzaci sluchové vady. Ačkoliv jsme svědky neustálého pokroku ve vývoji těchto technických pomůcek, stále jejich uživatelé čelí potížím při recepci mluvené řeči v hlučném prostředí, či při větší vzdálenosti. Zde se nabízí prostor pro užívání FM technologie. Ve své prezentaci se budu zabývat možnostmi využití FM systémů zejména u dětí předškolního věku, což je období pro rozvoj řeči zcela zásadní. Popíši výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které bylo provedeno ve spolupráci se třemi rodinami s dětmi se sluchovým postižením. V průběhu několika fází výzkumu byl posuzován přínos FM systému v oblasti sluchové percepce a jazykového vývoje vybraných dětí. Klíčová slova: sluchové postižení, dítě předškolního věku, sluchadla, kochleární implantát, FM systém, hodnocení sluchové percepce Gestaltdrama: zvýšení uvědomění a základní psychické potřeby Polínek Martin Dominik Příspěvek se zabývá terapeuticko-formativním potenciálem gestaltdramatu specifického expresivněterapeutického přístupu, který spočívá v propojení dramaterapie s gestalt psychoterapií. Zaměřujeme se především na oblast subjektivního uvědomování si úrovně naplnění základních psychických potřeb klientů (fregventantů) v jejich životě a zkoumáme, nakolik toto uvědomění korespondovalo s prožíváním vybraných fenoménů během workshopů a skupinových terapeutických sezení, jenž byly založeny na metodách gestaltdramatu. Příspěvek je koncipován na základě kvalitativního výzkumu, kde byli respondenti vybíráni metodou příležitostného záměrného výběru. Výzkum měl mezinárodní charakter. (Respondenty byli účastníci workshopů z České republiky, Ruské federace a Austrálie). Domníváme se, že zvyšování uvědomění v úrovni naplňování základních psychických potřeb je jedním z kardinálních terapeutických cílů. Fenomén zvýšeného uvědomění je vlastní gestalt přístupům a proces saturování základních psychických potřeb (zvláště 19 S t r á n k a

20 metapotřeby seberealizace) je akcelerován expresivně-formativními přístupy, především paradivadelními přístupy jak terapeutické tak i eduukační povahy (zvl. dramaterapií, teatroterapií a dramikou). Klíčová slova: gestaltdrama, zvyšování uvědomění, základní psychické potřeby Grantová podpora: PdF_2013_010 Global Storylines jako prostředník k vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí: Případové studie z projektu na českých základních školách Slepičková Lenka, Sayoud Solárová Kateřina. Global Storylines je pedagogickým přístup, který podporuje práci s globálními tématy, posiluje participativnost ve výuce kritické myšlení. V rámci práce s příběhy se žáci stávají členy komunity, která řeší společný problém. Tento přístup umožní sdílet poznatky a dovídat se o světě novými způsoby, ale také zapojit a motivovat všechny žáky, bez ohledu na jejich školní výkon nebo pozici v kolektivu. Dává žákům i učitelům příležitost ke společným prožitkům, budování partnerského vztahu a vzájemnému ocenění v nových kontextech. Pomáhá ve třídách vybudovat inkluzivní prostředí, protože v jeho centru jsou samotní žáci, a nabízí prostor pro přizpůsobení práce žákům s různými vzdělávacími potřebami. rntříletý projekt, který byl v České Republice zahájen s podporou MZV v roce 2013, a který řeší nezisková organizace NaZemi, má za cíl aplikovat tento způsob výuky na prvním stupni ZŠ a získat data o výsledcích a změnách, které přináší jak pro žáky, tak pro celou třídu a také pedagogickou práci. V příspěvku představíme dosavadní poznatky z projektu. Data byla sbírána skrze metody pozorování, rozhovorů s žáky i učiteli, analýzou učitelských reflexí a skupinovými rozhovory. Jak ukázaly první výsledky, přístup obohacuje pedagogickou práci na úrovni metodické i obsahové. Přináší nové podněty pro participativní učení, umožňuje třídám prožít různé situace a aplikovat je na životní zkušenosti žáků. Klíčová slova: inkluzivní vzdělání, participativní výuka, globální rozvojové vzdělávání, Global Storylines Hodnota a význam vývojově zaměřené diagnostiky a terapie odchylek artikulačních schopností u dětí předškolního věku a v počátku školní docházky Neubauer Karel Kvalifikovaná logopedická péče má v závislosti na vývoji oboru, ale také podmínek a prostředí současné společnosti vyvíjet efektivní zaměření preventivních a intervenčních postupů. Vývojově zaměřená diagnostika a terapie odchylek artikulačních schopností u dětí předškolního věku a v počátku školní docházky vykazuje významný preventivní a stimulační potenciál v této oblasti, dlouhodobě zatížené přetrváváním obsoletních a nepodložených tvrzení a postupů. V ČR vstupuje stabilní, neklesající a mírně se zvyšující počet dětí (okolo 40 %) do základní školy s přetrvávajícími odchylkami artikulačního vývoje. (NEUBAUER, 2011, PALKOVA, 1997, MATĚJČEK, 1991, ad.) Tyto závěry nejsou v souladu s opakovaně uváděným tvrzením o nutnosti (a praktické realizaci) úpravy odchylek artikulace do počátku nástupu povinné školní docházky. Uvedená skutečnost je překvapivě spojena s omezeným rozvojem poznatků o vhodné intervenční taktice při úpravě odchylek artikulace u dětí v počátku školní docházky, přestože jde o prakticky velmi frekventovaný jev, který zahrnuje problematiku spojení fonému s grafémem u konkrétní hlásky a přiměřenou formu zapojení spolupráce se školním programem. Tuto skutečnost lze bez nadsázky označit jako ukazatel omezené efektivity péče o vývoj artikulace dětí a vyvolávací mechanismus vzniku trvalých odchylek výslovnosti a je třeba tuto skutečnost opakovaně podložit prezentací výsledků výzkumných studií. Prezentované studie dokládají výše uvedené závěry a ukazují na prozatímní nedostatečnosti odborné logopedické péče v mateřských, ale zejména následně na základních školách. Východiskem je aplikace zacíleného preventivního programu pro vývoj artikulačních schopností dětí a podpora takových forem logopedické intervence, která vychází z navození dlouhodobého a zodpovědného terapeutického vztahu mezi logopedem, dítětem a jeho rodinou. Klíčová slova: logopedická péče, diagnostika, terapie, intervence, artikulace 20 S t r á n k a

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 Katalog podpůrných opatření Kontext sociálního znevýhodnění Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 1 Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR červenec 2013 - červen 2015 Nositel projektu: Univerzita Palackého

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty:

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM STUDIA Student: Jméno, příjmení: Datum

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více