Základní škola Zlín, Mostní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zlín, Mostní"

Transkript

1 Základní škola Zlín, Mostní VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A) Charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2009/2010 je Základní škola praktická Zlín se sídlem na Mostní ul příspěvkovou organizací, IČO: , IZO: Na základě dodatku ke zřizovací listině č. 5, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 schválením usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0220/209/09 ze dne s účinností od se mění název organizace na Základní škola Zlín, Mostní, přičemž škola navíc vykonává činnost Základní školy při zdravotnickém zařízení Krajská nemocnice T. Bati Zlín Zřizovatelem školy je Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, škola byla zřízena ŠÚ Zlín dne , založena pak dne tehdejším ONV Gottwaldov, s účinností od je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol dne , č.j.: 1152/3-ZL. Ředitelem školy je Mgr. Zdeněk Hluštík, který byl jmenován do funkce ředitele ONV Gottwaldov, č.j.: 118-1/81-MA, ve funkci byl potvrzen v souladu s ustanovením 6 odst. 2 zákona ČNR 564/1991 a v souladu s ustanovením 65 Zákoníku práce, s platností od č.j.: 118/1 Mach. Naposledy byl ve funkci ředitele školy potvrzen ŠÚ Zlín , č.j.: SŘ 113-4/2000. Statutárním zástupcem ředitele školy je Mgr. Michaela Fenclová. Celková kapacita školy a jejích součástí je 16 tříd, 2 oddělení družiny a 180 strávníků školní jídelny, kapacita školy při zdravotnickém zařízení činí 65 žáků. Škola jako právní subjekt sdružuje základní školu při zdravotnickém zařízení, základní školu praktickou, školní družinu IZO: a školní jídelnu IZO: Kontakt do školy: tel.: (ředitel) tel.: (kancelář) webové stránky školy: Rada školy byla řádně zvolena podle pokynů OŠMS Krajského úřadu Zlín, pracuje ve tříčlenném složení od B) Přehled oborů vzdělání Stejně jako v minulých letech, v souladu s ustanovením Školského zákona škola vzdělává děti s lehkým mentálním postižením, u žáků s diagnózou středního, příp. těžkého mentálního postižení je pracováno podle Vzdělávacího programu ZŠ speciální podle příslušných ročníků. V tomto školním roce byl rovněž zpracován ŠVP pro základní školu speciální (č.j.: ZŠ 345/2010 jako dodatek č. 1 ŠVP ZŠ 179/2007.

3 C) Přehled pracovníků školy Pracovníci školy - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace 1 učitel 1 VŠ, spec. pedagogika vych asistent ped. 1 VŠ, spec. pedagogika 33 3 zástupkyně ředitele 1 VŠ, spec. pedagogika 21 4 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika - vych učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 21 6 ředitel školy 1 VŠ, spec. pedagogika 38 7 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 21 8 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 26 9 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika výchovná poradkyně 1 VŠ, spec. pedagogika učitel 1 SŠ učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika vych učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika učitelka 1 VŠ, soc. pedagogika učitelka, MD 1 VŠ, spec. pedagogika 7 17 vychovatelka 1 VŠ, spec. pedagogika 4 18 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika uklízečka 1 základní uklízečka 1 střední odborné 2 21 uklízečka 1 střední odborné vedoucí ŠJ 1 středoškolské s maturitou účetní 1 středoškolské s maturitou kuchařka 1 střední odborné školník 1 středoškolské s maturitou 33 Roků ped. praxe D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Termín zápisu do školy pro školní rok 2010/2011 byl stanoven na 10. února O této skutečnosti byl prokazatelně informován zřizovatel (pí Mgr. Kapalková), SMZ, webové stránky školy, hlavní vchod budovy školy. K zápisu se dostavili 3 žáci, dva byli zapsáni, u jednoho byl doporučen odklad školní docházky na základě doporučení poradenského orgánu. Protokol uložen u ředitele školy.

4 E) Plnění vzdělávacího programu školy Ve školním roce 2009/2010 pokračovala práce v jednotlivých ročnících jednak dle dobíhajícího programu zvláštní školy č.j /97-22 a jednak dle ŠVP pro ZV upraveného pro LMP č.j.: ZŠ 179/2007 Žáci skupinově integrovaní ve speciální třídě se vzdělávali dle vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: 24035/ Připraven pro práci ve speciální třídě (S-1) byl ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 pro ZŠ speciální. I nadále pokračuje nedobrý trend snižující se úrovně přicházejících dětí, a co je zvláště varující dětí, které byly na kmenové škole integrovány. F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala na naší škole realizací MPP během celého školního roku 2009/2010 a byla přizpůsobena mentální úrovni našich žáků. Cíle prevence byly uskutečňovány nejen v rámci výuky, ale zejména při mnoha mimoškolních aktivitách. Během celého roku byly řešeny jen méně závažné přestupky, stále však řešíme podezřelé absence, které jsou rodiči omlouvány. V některých případech bylo nutné spolupracovat s OSPOD Zlín. Škola chce i nadále pokračovat ve vytváření atmosféry vzájemné důvěry mezi dětmi a dospělými. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy V letošním školním roce učitelé absolvovali tyto semináře: - semináře k tvorbě ŠVP: - Zkušenosti z tvorby ŠVP pro ZŠS - koordinátorka ŠVP - vzdělávání v oblasti cizích jazyků: - Brána jazyků otevřená - 1 učitelka - tvorba projektů: - Jak úspěšně zpracovat projektovou žádost a dosáhnout na peníze z EU- projektová manažerka a hospodářka školního projektu - EU peníze školám projektová manažerka - Seminář pro žadatele o finanční podporu ze 3. výzvy prioritní osy1 GG OP VK - projektová manažerka a hospodářka školního projektu - Mimorozpočtové zdroje - projektová manažerka - vzdělávání vedoucích pracovníků školy: - Setkání zástupců organizací zřizovaných Zlínským krajem - zástupkyně ředitele školy a projektová manažerka - Workshop ředitelů škol - ředitel školy

5 - Cesta ke kvalitě - zástupkyně ředitele školy - Vzdělávání managementu škol kontrola zpracování platů/mezd ředitelem školy - zástupkyně ředitele školy - Schůzka ředitelů speciálních škol - zástupkyně ředitele školy - Děti a mimořádná událost - zástupkyně ředitele školy - Školní řád podle platné školské legislativy - zástupkyně ředitele školy - vzdělávání v oblasti prevence sociálně - patologických jevů; šikany; EVVO - Být grázlem je snazší aneb šikana v otázkách a odpovědích - výchovná poradkyně - IX. Krajská konference EVVO - školní koordinátorka EVVO - Globální rozvojové vzdělání - školní koordinátorka EVVO - VI. Krajský veletrh programů a aktivit - školní koordinátorka EVVO - Pracovní setkání koordinátorů EVVO základních škol - školní koordinátorka EVVO - akce, o které projeví učitelé zájem: - Škola hrou aneb do školy se těšíme hudbou k rozvíjení tvořivosti a osobnosti dítěte - 1 učitelka - Alternativní formy práce s třídou a skupinou celostní muzikoterapie 1 učitelka - Efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ změny ve výuce vyjmenovaných slov 1 učitelka - Dítě v krizi - zástupkyně ředitele - Taneční výchova 2 učitelky - Pohybové hry vychovatelka ŠD - Kurz logopedické prevence I. vychovatelka ŠD při zdravotnickém zařízení - Respektovat a být respektován 1 učitelka - vzdělávání THP školy: - Účetnictví I. - hospodářka školy - Účetnictví II. - hospodářka školy - Krajská konference hromadného stravování - vedoucí ŠJ - Pracovní porada vedoucích ŠJ vedoucí ŠJ - Hygiena školního stravování vedoucí ŠJ a kuchařka ŠJ Za další vzdělávání pedagogických pracovníků škola uhradila celkem ,-- Kč a za vzdělávání nepedagogických pracovníků částku 2 147,-- Kč (z toho v rámci projektu ESF částku 920,-- Kč). H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2009/2010 naše škola realizovala mnohé aktivity, o kterých jsou veškeré informace dostupné na školních webových stránkách: zsp-mostni.cz. První akcí byl již tradičně říjnový Týden zdraví, ve kterém mohli naši žáci v průběhu celého týdne absolvovat množství sportovních akcí, jež pro ně připravili naši učitelé. Patřily mezi ně pravidelná sportovní odpoledne pro žáky 2. stupně - odpoledne míčových her, odpoledne s in line bruslemi a s kolem, odpoledne na plaveckém bazéně a odpoledne

6 kondičního aerobiku. Naši mladší žáci z 1. stupně měli možnost zacvičit a zatančit si každý den ve škole. Také jsme tentokrát nahlédli do tajuplného světa léčivých rostlin. Pro žáky 1. stupně byla připravena zajímavá prezentace,,bylinkové čarování'', kde si povídali o bylinkách, jejich účincích a vlastnostech. Poznávali je podle vzhledu, chutě, ale i vůně. Uvařili si čaj z bylinek, vyrobili si hrníček i květináček na bylinky a ušili voňavý levandulový polštářek. Protože spolupráce mezi školou a některými rodiči je na vysoké úrovni, pozvali jsme i aktivní maminky na odpoledne nazvané Bylinkové čarování pro děti a jejich mámy, kde si všichni užili nejen čarování s bylinkami, ale i praktické ochutnávky vytvořených pokrmů. K dalším sportovním aktivitám v průběhu celého školního roku patřily tradiční odpolední turnaje ve vybíjené, florbalu a stolním tenisu. Tyto turnaje jsou pořádány pro žáky 2. stupně, kteří stráví příjemné odpoledne, zasportují si, rozvíjí mezi sebou přátelství a učí se hrát vždy fair play. Jejich úsilí je vždy odměněno pohárem a sladkými cenami. Uspořádaly jsme rovněž mikulášské přátelské plavecké závody mezi našimi žáky a soupeři z Vizovic, které jsou alternativou Mikulášské nadílky pro starší žáky. Ti mladší z 1. stupně měli Mikulášskou nadílku ve formě tanečního a soutěžního dopoledne, kdy se naše tělocvična proměnila v pravé, nefalšované peklo. Krásná výzdoba z výtvarných prací našich žáků přispěla k vytvoření pohádkové atmosféry a dobré nálady. Vstup byl povolen pouze v kostýmu nebo masce čerta. Po slavnostním uvítání museli všichni čerti prokázat svou zručnost a zdatnost plněním čertovských disciplín. Čekalo je prolézání mezi řetězy, skákání v pytli, hod papučí do kotle, pekelné chůdy, kreslení čertů a na závěr čertovská diskotéka, na kterou se všichni moc těšili. V dubnu se uskutečnil další ročník Plaveckého setkání žáků zlínského regionu. Závodilo se v 5 věkových kategoriích a čtyřech disciplínách (prsa, znak, volný způsob, štafeta) v areálu městských lázní ve Zlíně na Hradské ulici. V silné konkurenci žáků ze Zlína, Otrokovic, Uherského Brodu, Bojkovic, Vizovic a Kroměříže vybojovalo naše 14-ti členné družstvo celkem 6 medailí. Mimořádného úspěchu jsme letos dosáhli v lehkoatletickém čtyřboji žáků speciálních škol, kde soutěžila čtveřice našich atletů. Po výborných výkonech v krajském kole se tito žáci kvalifikovali do národního finále, které se uskutečnilo ve Valašském Meziříčí. V konkurenci téměř stovky závodníků ze čtrnácti krajů celé České republiky se rozhodně neztratili hlavně chlapci, kteří v hodnocení družstev obsadili 3. místo. Jeden z nich se umístil dokonce na 1. místě v soutěži jednotlivců. Sportovní akce školního roku byly završeny červnovým přespolním během žáků tříd. Tato akce je také již pravidelnou součástí našich sportovních aktivit a koná se v krásném přírodním prostředí Horákova mlýna na Vršavě. Pravidelností se u nás stalo věnovat středeční dopoledne před velikonočními prázdninami recitační soutěži O velikonoční vajíčko. Tímto způsobem připomínáme dětem ve škole tradice a symboly velikonočních svátků, které patří k nejstarším vůbec, a jejichž základní podstatou je vítání přicházejícího jara a nového vegetačního období. V letošním školním roce si děti z 1. stupně připravily do soutěže přednes velikonočních koled, básniček a říkanek o jaru. Samotná soutěž je pro všechny děti velkým přínosem, neboť přispívá k rozvoji komunikativních dovedností a získání větší sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Letos jsme připravili novou akci pro mladší kamarády z mateřské školy Podhoří a pozvali jsme je na dopoledne plné pohádek. Žáci z 1. stupně připravili a zahráli svým novým kamarádům dvě pohádky - Perníkovou chaloupku a Jak šlo vejce na vandr. Naši žáci trénovali několik týdnů, třídy spolupracovaly mezi sebou, navzájem si pomáhaly, rozvíjely se kamarádské vztahy, dětem se zvyšovala sebedůvěra, podporovaly se. V rámci projektu,,kdo je kamarád II", který opět letos realizujeme, se nám daří rozvíjet kamarádské vztahy mezi starším a mladším kamarádem a navazovat nová přátelství. Děti z mateřské školy si mohly prohlédnout i prostředí, v kterém se jejich starší kamarádi učí. Další školní projekt "Cesta

7 není hřiště" probíhá pravidelně v měsíci dubnu, který je označován jako měsíc bezpečnosti. Nejprve proběhla teoretická příprava pod vedením pracovníka Dopravního hřiště Malenovice. Žáci zhlédli výukový program, prezentován v nové multimediální učebně. K získání průkazu,,cyklisty", plnili žáci 5. tříd písemný test. Dále následovala na Dopravním hřišti v Malenovicích praktická část, kde si děti vyzkoušely při jízdě na kole své dovednosti a znalosti. Hravé soutěžení bylo i v tomto školním roce všem velmi blízké. Děti řešily mimo jiné křížovky s tajenkou, skrývačky s tajenkou, pracovní listy s tématy - první pomoc, důležitá telefonní čísla, povinná výbava jízdního kola. Skládaly také dopravní značky, malovaly dopravní prostředky. Našim snažením je, vést děti ke správnému chování na chodníku i na silnici. Další pravidelný projektový den je věnován tématice ochrany člověka za mimořádných událostí. Tentokrát jsme tento den zařadili na začátek školního roku a vystačili jsme s vlastními silami. Zorganizovali jsme dopoledne v přírodě, při kterém žáci prověřili jednak svoji fyzičku, ale i znalosti a dovednosti získané z teoretické výuky věnované oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Děti se od nejmladších ročníků vydaly po jednotlivých stanovištích vedoucích od školy do blízkého lesa. Na stanovištích si vyzkoušely své vědomosti a dovednosti při plnění praktických úkolů s tématy: první pomoc - resuscitace; první pomoc - praktická část; tísňové linky, dopravní nehoda; evakuace, evakuační zavazadlo; EVVO; požár, prostředky improvizované ochrany. Jednotlivé praktické ukázky si pro žáky připravili učitelé naší školy a se stanovištěm první pomoci a resuscitace nám odborně vyškolenou lektorkou s figurínou vypomohl ČČK. Všechny děti ve škole teď dobře vědí jak se zachovat při dopravní nehodě, jak volat na tísňovou linku, co dělat při ohrožení, co je to evakuace a jak si sbalit evakuační zavazadlo, jaké jsou prostředky improvizované ochrany, jak co nejlépe vlastními možnostmi poskytnout první pomoc a co udělat pro záchranu lidského života a také jak se chovat v lese a k přírodě. Mezi výtvarné aktivity patří pravidelná reprezentace školy ve výtvarných soutěžích. Letos jsme se účastnili opět několika soutěží, např. ekologicko-výtvarné soutěže s názvem Vzduch, kde jsme získali 1. místo v kategorii speciální školy; dále 2. ročníku výtvarné soutěže Skutečnost nebo fantazie? věnovaného 100. výročí K. Zemana, kde jeden žák získal cenu poroty. Dále jsme se účastnili ekologicko - výtvarné soutěže I tvoje popelnice má ráda pořádek. V rámci mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež jsme získali 2. místo a odborná porota ocenila práce čtyř žáků a kolektivní práci žáků speciální třídy. Bohužel se můžeme účastnit stále menšího počtu výtvarných soutěží, protože rozčlenění věkových kategorií soutěží nepočítá s kategorií žáků speciálních škol, bez které naši žáci nemají možnost prosadit se. V letošním školním roce probíhala činnost EVVO charakteru v dosti rozsáhlém měřítku. Hlavním cílem koordinátorky EVVO bylo, aby se do činnosti zapojilo co nejvíce pedagogů a tříd a aby se ekologická výchova stala běžnou součástí výuky a výchovy. Roční plán EVVO navazoval na předchozí roky, ale byl obohacen i o nové aktivity. Tradičně probíhaly sběry odpadových surovin /papíru, uzávěrů od PET lahví, baterií, drobných elektrospotřebičů/. V projektu Recyklohraní získáváme body, za které koordinátorka EVVO pořizuje odměny pro nejlepší sběrače. V rámci tohoto projektu plníme i další úkoly, které je ale nutné vybírat s ohledem na možnosti našich dětí. Po celý školní rok probíhal projekt ekologických nástěnek, kde byly postupně prezentovány různé oblasti ochrany přírody. Na měsíční téma vždy navazovala rozhlasová relace doplněná tematickou hudební ukázkou. Třídní učitelé a vyučující přírodovědných oborů měli možnost vypůjčovat si průběžně materiály a náměty z dané oblasti a zapojit tak ekologickou výchovu přímo do výuky. Většina tříd již automaticky vytřiďuje papír a plasty. Letos se vydařil i projekt v rámci Dne Země, kdy po celý týden probíhaly různé akce. Na prvním stupni probíhaly ekologické přednášky a besedy z ekocenter. Již druhým rokem se nám daří pokračovat v dobrovolné finanční sbírce a prohlubovat tak spolupráci s humanitární organizací ADRA. V rámci projektu "Kdo je kamarád II" odjelo v květnu 26 dětí a 5 paní učitelek na

8 poznávací pobyt do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích, kde strávili 5 dní plných her, zábavy, ale i poučení. Celý pobyt nesl název "Letem světem s kamarády". Proto jeho náplní byly nejen soutěže, ale zejména aktivity ve skupinách, psychosociální a psychomotorické hry, které měly navodit atmosféru kamarádství, kooperace, komunikace a vzájemné podpory mezi dětmi. Děti byly hravou formou seznamovány se zajímavostmi ze zeměpisu, historie, environmentální výchovy. Bohatý a pestrý program umožnil všestranný rozvoj osobnosti žáků, přinesl jim zábavnou formou nové informace, rozvíjel dobré vztahy mezi dětmi, jejich samostatnost a umožnil také učitelkám děti lépe poznat v situacích, které během vyučování ve škole nenastanou. I nadále velmi pestrou a zajímavou činnost vyvíjela naše školní družina s aktivní paní vychovatelkou, která i letos pro děti 1. stupně připravila zajímavé akce jako je např.: Nocování ve školní družině, kdy se prostory naší "malé" družinky již podruhé zaplnily spacáky, karimatkami a taškami. Tématem této akce se stalo rozvíjení pozitivních a kamarádských vztahů mezi dětmi. Proto byly do programu zařazeny hry ne soutěživé, ale naopak takové, které od dětí vyžadovaly podporu méně zdatných, spolupráci celé skupinky a také aktivity, při kterých každý mohl svobodně vyjádřit své pocity. Děti se školní družinou pravidelně vařily ve cvičné kuchyňce, cvičily ve školní tělocvičně, pracovaly na počítačích v počítačové učebně a samozřejmě prováděly spoustu aktivit na čerstvém vzduchu. Paní vychovatelka také s dětmi nacvičila a předvedla rodičům i celé škole další, tentokrát písničkové představení s dramatickými prvky. V průběhu letošního školního roku pracovaly čtyři školní kroužky, a to kroužek malé kopané, keramický kroužek a dva počítačové kroužky. Činnost keramického kroužku byla soustředěna na tvorbu užitkových a dekorativních předmětů, kterými si žáci zdobili interiéry domovů anebo obdarovávali své blízké. Práce s hlínou pro mnohé nebyla jen zdrojem zábavy, ale aniž by si to uvědomovali, soustavnou prací, hledáním výtvarného projevu, získáváním technické vyspělosti a zkušenosti, rozvojem zručností a tvořivých schopností ovládat hliněný materiál. Významným hlediskem byla výchova a vztah k řemeslu, umění, k lidské práci a příprava na budoucí povolání. Počítačové kroužky byly určeny pro žáky čtvrtých a pátých ročníků a zaměřovaly se jednak na ověřování vytvořených pracovních listů do hodin Informatiky a jednak na rozvoj dovedností a znalostí při práci s textovým editorem, internetem a aplikací malování. V kroužku malé kopané si žáci rozvíjeli a zdokonalovali hráčské a pohybové dovednosti. Osvojovali si také pravidla práce v herním kolektivu, včetně pravidel kopané. Činnost v tomto útvaru vyvrcholila přátelským turnajem žáků kroužku a družstvem blízké Naděje. Celkový průběh práce žáků ve školním roce byl bezproblémový a přinesl jim hodně herních zkušeností. Další aktivity učitelů byly zaměřeny na finišující práci na školním projektu Všichni máme stejnou cestu. V rámci realizace projektu jsme vypracovali 2 pracovní učebnice do předmětu Informatika, jejichž obsah vychází z RVP ZV- LMP. Důvody zpracování obou pracovních učebnic vyplynuly z požadavku ŠVP Škola pro život - umíme si poradit", kde je do 4. a 5. ročníku od školního roku 2010/2011 nově zařazen předmět Informatika. Obsah pracovních učebnic vychází z dlouholetých praktických zkušeností autorů při práci s dětmi s LMP. Učebnice jsou rozděleny na dvě části. Praktickou část a metodickou část pro učitele. Dále jsme v rámci projektu vytvořili celkem 245 výukových prezentací v PowerPointu do 13 vzdělávacích předmětů. Na jejich tvorbě se v průběhu 14 měsíců podílelo 14 pedagogů školy. Výuka podpořena prezentací v PowerPointu umožňuje žákům získat schopnosti a dovednosti potřebné pro práci s ICT, přispívá k plnohodnotnému zapojení do vyučování a je zábavnější formou učení se. Hlavním přínosem projektu je umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně pracovat s moderními výukovými zařízeními. Kvalitním vzděláváním žáci získají dobrý základ pro další život a větší šance uplatnění na trhu práce.

9 K dalším školním projektům patřil také projekt Modernizace školní keramické dílny. Z nadačního příspěvku nadace DKS jsme zmodernizovali stávající keramickou dílnu a doplnili ji o materiální vybavení pro práci žáků v hodinách nákupem pomůcek pro výpal a pracovním materiálem. Hlavním cílem projektu bylo umožnit všem žákům školy radost z modelování v rámci hodin PV, ale i dětem ze školní družiny, kteří si také nechávají vypalovat své výtvory v keramické peci. Zájem o práci je mezi dětmi velký, učí se mnoha dovednostem, rozvíjí si fantazii, motoriku. Keramická dílna ve škole funguje v přízemí školy. Může v ní vyrábět své výrobky až 15 žáků současně pod dohledem dvou zkušených, pro práci s hlínou nadšených paní učitelek, které dohlíží na práci v dílně, úklid prostor a zajišťují potřebný materiál do hodin. Práce s hlínou je z hlediska rozvoje osobnosti jedince a jeho motorických dovedností velmi důležitá. Probouzí v člověku chuť hrát si, něco tvořit, měnit. Pro každého je určitým druhem seberealizace s konečným hmatatelným výrobkem. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 byla na škole prováděna inspekční činnost zaměřená na vedení dokumentace ve smyslu ustanovení par. 28, odst.1, písm. a,b,c, a odst. 2, písm. a, b, d až i v letech a kontrola plnění povinností ředitele školy dle ustanovení par. 164 a 165 Školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění k datu kontrolní činnosti. Termín kontroly byl Drobné nedostatky zjištěné kontrolou byly v termínu beze zbytku odstraněny. J) Základní údaje o hospodaření školy Během kalendářního roku 2009 došlo celkem k 5 úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů: Úprava č. 1 v měsíci květnu navýšení platů + odvodů (účelová dotace UZ 33005): Platy navýšení ,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 2 v měsíci červnu navýšení platů + odvodů (účelová dotace UZ 33016) + prostředky ESF na realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Všichni máme stejnou cestu (UZ 33006): OON - navýšení ,00 Kč ONIV přímé - navýšení ,00 Kč NIV ostatní ESF ,94 Kč ,94 Kč Úprava č. 3 v měsíci říjnu navýšení na platy, OON + odvody, navýšení příspěvku na provoz (na energie): Platy navýšení ,00 Kč

10 OON navýšení 5 495,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ONIV provozní ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 4 v měsíci listopadu navýšení platů + odvodů: Platy navýšení ,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 5 v měsíci prosinci prostředky ESF (UZ 33006): NIV ostatní - ESF ,73 Kč Veškeré přijaté finanční prostředky na platy, OON, ostatní přímé náklady (včetně účelových dotací) a provozní náklady byly vyčerpány. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2009 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet platy , ,00 ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní , ,67 Celkem , ,67 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele 0 0 dotace ze státního rozpočtu 0 0 dotace ze zahraničí 0 0 dotace ze státních fondů 0 0 Celkem 0 0 Odvod z investičního fondu: ,00 Organizace má schváleno Zlínským krajem vykonávat doplňkovou činnost realitní činnost. Výsledek hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši ,55 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2009 skončil ziskem v celkové částce ,19 Kč: - v hlavní činnosti ,64 Kč - v doplňkové činnosti ,55 Kč V souladu s 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů organizace na základě chválení zřizovatelem školy převedla částku 4 000,-00 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a do rezervního fondu částku ,19 Kč.

11 Fondy organizace Fond odměn: PS k ,00 + Příděl zlepšeného HV za rok ,00 Zůstatek k ,00 Fond odměn v roce 2009 nebyl zahrnut to výnosů a je plně kryt finančními prostředky. Rezervní fond: PS k ,68 + tvorba ze zlepšeného HV ,53 + finanční dary ,00 čerpání: - čerpání na rozvoj hlavní činnosti ,68 - využití finančního daru 1.605,00 Zůstatek k ,53 Rezervní fond byl tvořen převážně zlepšeným hospodářským výsledkem za rok 2008 ve výši ,53 a škole se podařilo získat finanční dar ve výši ,00 na opravu keramické pece a 5 000,00 Kč na financování sportovních aktivit žáků školy. Čerpání fondu bylo pouze ve výši 4 908,68 Kč. Fond reprodukce majetku: PS k ,90 + odpisy celkem ,10 čerpání: - interaktivní tab. s přísluš ,00 - nařízený odvod zřizovatelem ,00 Zůstatek k ,00 Investiční fond byl čerpán na základě schválení zřizovatele na nákup interaktivní tabule včetně příslušenství ve výši ,00 Kč a v závěru roku byl zřizovatelem nařízen odvod ve výši ,00 Kč. Zdroje prostředků byly oproti plánu zhruba o 2 tis. nižší z důvodu pozdějšího nákupu výše uvedené interaktivní tabule. Fond kulturních a sociálních potřeb: PS k ,62 + tvorba fondu ,00 čerpání: - příspěvek na stravné zaměstnancům ,00 - příspěvky na rekreaci zaměstnanců ,00 - příspěvky na dětské tábory 6.000,00 - zlepšení pracovního prostředí 402,00

12 - životní jubilea 2.000,00 - sportovní akce ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,62 K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Organizace se nezapojila ve školním roce 2009/2010 do žádného mezinárodního programu. L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola ve školním roce realizovala Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu s názvem Všichni máme stejnou cestu, kde byla schválena maximální finanční podpora ,-- Kč. V dubnu 2010 škola v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost podala dva projekty s názvem Do života bez obav o finanční podporu v částce ,60 Kč a projekt Krok za krokem k moderní škole o finanční podporu v částce ,21 Kč. Oba tyto projekty byly v září Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleny. N) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace nemá odborovou organizaci. Závěr výroční zprávy Škole se bez problémů daří řešit úkoly v oblasti metodické (tvorba ŠVP) i stav personální (vztah žák x učitel, příp. ostatní zaměstnanci školy). Výraznou záležitostí

13 v práci školy je tvorba projektů vedoucí k obohacení výuky jak po stránce duševní, tak také materiální (vybavenost pracoviště), děje se tak i při plnění mimořádně těžkých pracovních povinností daných pracovní náplní tohoto typu zařízení. Ve Zlíně dne Projednáno dne Datum projednání v radě školy: Mgr. Zdeněk Hluštík ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Základní škola Zlín, Mostní

Základní škola Zlín, Mostní Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A) Charakteristika školského zařízení Zřizovatelem školy je Zlínský

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072 843 Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více