Základní škola Zlín, Mostní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zlín, Mostní"

Transkript

1 Základní škola Zlín, Mostní VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A) Charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2009/2010 je Základní škola praktická Zlín se sídlem na Mostní ul příspěvkovou organizací, IČO: , IZO: Na základě dodatku ke zřizovací listině č. 5, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 schválením usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0220/209/09 ze dne s účinností od se mění název organizace na Základní škola Zlín, Mostní, přičemž škola navíc vykonává činnost Základní školy při zdravotnickém zařízení Krajská nemocnice T. Bati Zlín Zřizovatelem školy je Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, škola byla zřízena ŠÚ Zlín dne , založena pak dne tehdejším ONV Gottwaldov, s účinností od je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol dne , č.j.: 1152/3-ZL. Ředitelem školy je Mgr. Zdeněk Hluštík, který byl jmenován do funkce ředitele ONV Gottwaldov, č.j.: 118-1/81-MA, ve funkci byl potvrzen v souladu s ustanovením 6 odst. 2 zákona ČNR 564/1991 a v souladu s ustanovením 65 Zákoníku práce, s platností od č.j.: 118/1 Mach. Naposledy byl ve funkci ředitele školy potvrzen ŠÚ Zlín , č.j.: SŘ 113-4/2000. Statutárním zástupcem ředitele školy je Mgr. Michaela Fenclová. Celková kapacita školy a jejích součástí je 16 tříd, 2 oddělení družiny a 180 strávníků školní jídelny, kapacita školy při zdravotnickém zařízení činí 65 žáků. Škola jako právní subjekt sdružuje základní školu při zdravotnickém zařízení, základní školu praktickou, školní družinu IZO: a školní jídelnu IZO: Kontakt do školy: tel.: (ředitel) tel.: (kancelář) webové stránky školy: Rada školy byla řádně zvolena podle pokynů OŠMS Krajského úřadu Zlín, pracuje ve tříčlenném složení od B) Přehled oborů vzdělání Stejně jako v minulých letech, v souladu s ustanovením Školského zákona škola vzdělává děti s lehkým mentálním postižením, u žáků s diagnózou středního, příp. těžkého mentálního postižení je pracováno podle Vzdělávacího programu ZŠ speciální podle příslušných ročníků. V tomto školním roce byl rovněž zpracován ŠVP pro základní školu speciální (č.j.: ZŠ 345/2010 jako dodatek č. 1 ŠVP ZŠ 179/2007.

3 C) Přehled pracovníků školy Pracovníci školy - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace 1 učitel 1 VŠ, spec. pedagogika vych asistent ped. 1 VŠ, spec. pedagogika 33 3 zástupkyně ředitele 1 VŠ, spec. pedagogika 21 4 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika - vych učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 21 6 ředitel školy 1 VŠ, spec. pedagogika 38 7 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 21 8 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 26 9 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika výchovná poradkyně 1 VŠ, spec. pedagogika učitel 1 SŠ učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika vych učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika učitelka 1 VŠ, soc. pedagogika učitelka, MD 1 VŠ, spec. pedagogika 7 17 vychovatelka 1 VŠ, spec. pedagogika 4 18 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika uklízečka 1 základní uklízečka 1 střední odborné 2 21 uklízečka 1 střední odborné vedoucí ŠJ 1 středoškolské s maturitou účetní 1 středoškolské s maturitou kuchařka 1 střední odborné školník 1 středoškolské s maturitou 33 Roků ped. praxe D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Termín zápisu do školy pro školní rok 2010/2011 byl stanoven na 10. února O této skutečnosti byl prokazatelně informován zřizovatel (pí Mgr. Kapalková), SMZ, webové stránky školy, hlavní vchod budovy školy. K zápisu se dostavili 3 žáci, dva byli zapsáni, u jednoho byl doporučen odklad školní docházky na základě doporučení poradenského orgánu. Protokol uložen u ředitele školy.

4 E) Plnění vzdělávacího programu školy Ve školním roce 2009/2010 pokračovala práce v jednotlivých ročnících jednak dle dobíhajícího programu zvláštní školy č.j /97-22 a jednak dle ŠVP pro ZV upraveného pro LMP č.j.: ZŠ 179/2007 Žáci skupinově integrovaní ve speciální třídě se vzdělávali dle vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: 24035/ Připraven pro práci ve speciální třídě (S-1) byl ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 pro ZŠ speciální. I nadále pokračuje nedobrý trend snižující se úrovně přicházejících dětí, a co je zvláště varující dětí, které byly na kmenové škole integrovány. F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala na naší škole realizací MPP během celého školního roku 2009/2010 a byla přizpůsobena mentální úrovni našich žáků. Cíle prevence byly uskutečňovány nejen v rámci výuky, ale zejména při mnoha mimoškolních aktivitách. Během celého roku byly řešeny jen méně závažné přestupky, stále však řešíme podezřelé absence, které jsou rodiči omlouvány. V některých případech bylo nutné spolupracovat s OSPOD Zlín. Škola chce i nadále pokračovat ve vytváření atmosféry vzájemné důvěry mezi dětmi a dospělými. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy V letošním školním roce učitelé absolvovali tyto semináře: - semináře k tvorbě ŠVP: - Zkušenosti z tvorby ŠVP pro ZŠS - koordinátorka ŠVP - vzdělávání v oblasti cizích jazyků: - Brána jazyků otevřená - 1 učitelka - tvorba projektů: - Jak úspěšně zpracovat projektovou žádost a dosáhnout na peníze z EU- projektová manažerka a hospodářka školního projektu - EU peníze školám projektová manažerka - Seminář pro žadatele o finanční podporu ze 3. výzvy prioritní osy1 GG OP VK - projektová manažerka a hospodářka školního projektu - Mimorozpočtové zdroje - projektová manažerka - vzdělávání vedoucích pracovníků školy: - Setkání zástupců organizací zřizovaných Zlínským krajem - zástupkyně ředitele školy a projektová manažerka - Workshop ředitelů škol - ředitel školy

5 - Cesta ke kvalitě - zástupkyně ředitele školy - Vzdělávání managementu škol kontrola zpracování platů/mezd ředitelem školy - zástupkyně ředitele školy - Schůzka ředitelů speciálních škol - zástupkyně ředitele školy - Děti a mimořádná událost - zástupkyně ředitele školy - Školní řád podle platné školské legislativy - zástupkyně ředitele školy - vzdělávání v oblasti prevence sociálně - patologických jevů; šikany; EVVO - Být grázlem je snazší aneb šikana v otázkách a odpovědích - výchovná poradkyně - IX. Krajská konference EVVO - školní koordinátorka EVVO - Globální rozvojové vzdělání - školní koordinátorka EVVO - VI. Krajský veletrh programů a aktivit - školní koordinátorka EVVO - Pracovní setkání koordinátorů EVVO základních škol - školní koordinátorka EVVO - akce, o které projeví učitelé zájem: - Škola hrou aneb do školy se těšíme hudbou k rozvíjení tvořivosti a osobnosti dítěte - 1 učitelka - Alternativní formy práce s třídou a skupinou celostní muzikoterapie 1 učitelka - Efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ změny ve výuce vyjmenovaných slov 1 učitelka - Dítě v krizi - zástupkyně ředitele - Taneční výchova 2 učitelky - Pohybové hry vychovatelka ŠD - Kurz logopedické prevence I. vychovatelka ŠD při zdravotnickém zařízení - Respektovat a být respektován 1 učitelka - vzdělávání THP školy: - Účetnictví I. - hospodářka školy - Účetnictví II. - hospodářka školy - Krajská konference hromadného stravování - vedoucí ŠJ - Pracovní porada vedoucích ŠJ vedoucí ŠJ - Hygiena školního stravování vedoucí ŠJ a kuchařka ŠJ Za další vzdělávání pedagogických pracovníků škola uhradila celkem ,-- Kč a za vzdělávání nepedagogických pracovníků částku 2 147,-- Kč (z toho v rámci projektu ESF částku 920,-- Kč). H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2009/2010 naše škola realizovala mnohé aktivity, o kterých jsou veškeré informace dostupné na školních webových stránkách: zsp-mostni.cz. První akcí byl již tradičně říjnový Týden zdraví, ve kterém mohli naši žáci v průběhu celého týdne absolvovat množství sportovních akcí, jež pro ně připravili naši učitelé. Patřily mezi ně pravidelná sportovní odpoledne pro žáky 2. stupně - odpoledne míčových her, odpoledne s in line bruslemi a s kolem, odpoledne na plaveckém bazéně a odpoledne

6 kondičního aerobiku. Naši mladší žáci z 1. stupně měli možnost zacvičit a zatančit si každý den ve škole. Také jsme tentokrát nahlédli do tajuplného světa léčivých rostlin. Pro žáky 1. stupně byla připravena zajímavá prezentace,,bylinkové čarování'', kde si povídali o bylinkách, jejich účincích a vlastnostech. Poznávali je podle vzhledu, chutě, ale i vůně. Uvařili si čaj z bylinek, vyrobili si hrníček i květináček na bylinky a ušili voňavý levandulový polštářek. Protože spolupráce mezi školou a některými rodiči je na vysoké úrovni, pozvali jsme i aktivní maminky na odpoledne nazvané Bylinkové čarování pro děti a jejich mámy, kde si všichni užili nejen čarování s bylinkami, ale i praktické ochutnávky vytvořených pokrmů. K dalším sportovním aktivitám v průběhu celého školního roku patřily tradiční odpolední turnaje ve vybíjené, florbalu a stolním tenisu. Tyto turnaje jsou pořádány pro žáky 2. stupně, kteří stráví příjemné odpoledne, zasportují si, rozvíjí mezi sebou přátelství a učí se hrát vždy fair play. Jejich úsilí je vždy odměněno pohárem a sladkými cenami. Uspořádaly jsme rovněž mikulášské přátelské plavecké závody mezi našimi žáky a soupeři z Vizovic, které jsou alternativou Mikulášské nadílky pro starší žáky. Ti mladší z 1. stupně měli Mikulášskou nadílku ve formě tanečního a soutěžního dopoledne, kdy se naše tělocvična proměnila v pravé, nefalšované peklo. Krásná výzdoba z výtvarných prací našich žáků přispěla k vytvoření pohádkové atmosféry a dobré nálady. Vstup byl povolen pouze v kostýmu nebo masce čerta. Po slavnostním uvítání museli všichni čerti prokázat svou zručnost a zdatnost plněním čertovských disciplín. Čekalo je prolézání mezi řetězy, skákání v pytli, hod papučí do kotle, pekelné chůdy, kreslení čertů a na závěr čertovská diskotéka, na kterou se všichni moc těšili. V dubnu se uskutečnil další ročník Plaveckého setkání žáků zlínského regionu. Závodilo se v 5 věkových kategoriích a čtyřech disciplínách (prsa, znak, volný způsob, štafeta) v areálu městských lázní ve Zlíně na Hradské ulici. V silné konkurenci žáků ze Zlína, Otrokovic, Uherského Brodu, Bojkovic, Vizovic a Kroměříže vybojovalo naše 14-ti členné družstvo celkem 6 medailí. Mimořádného úspěchu jsme letos dosáhli v lehkoatletickém čtyřboji žáků speciálních škol, kde soutěžila čtveřice našich atletů. Po výborných výkonech v krajském kole se tito žáci kvalifikovali do národního finále, které se uskutečnilo ve Valašském Meziříčí. V konkurenci téměř stovky závodníků ze čtrnácti krajů celé České republiky se rozhodně neztratili hlavně chlapci, kteří v hodnocení družstev obsadili 3. místo. Jeden z nich se umístil dokonce na 1. místě v soutěži jednotlivců. Sportovní akce školního roku byly završeny červnovým přespolním během žáků tříd. Tato akce je také již pravidelnou součástí našich sportovních aktivit a koná se v krásném přírodním prostředí Horákova mlýna na Vršavě. Pravidelností se u nás stalo věnovat středeční dopoledne před velikonočními prázdninami recitační soutěži O velikonoční vajíčko. Tímto způsobem připomínáme dětem ve škole tradice a symboly velikonočních svátků, které patří k nejstarším vůbec, a jejichž základní podstatou je vítání přicházejícího jara a nového vegetačního období. V letošním školním roce si děti z 1. stupně připravily do soutěže přednes velikonočních koled, básniček a říkanek o jaru. Samotná soutěž je pro všechny děti velkým přínosem, neboť přispívá k rozvoji komunikativních dovedností a získání větší sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Letos jsme připravili novou akci pro mladší kamarády z mateřské školy Podhoří a pozvali jsme je na dopoledne plné pohádek. Žáci z 1. stupně připravili a zahráli svým novým kamarádům dvě pohádky - Perníkovou chaloupku a Jak šlo vejce na vandr. Naši žáci trénovali několik týdnů, třídy spolupracovaly mezi sebou, navzájem si pomáhaly, rozvíjely se kamarádské vztahy, dětem se zvyšovala sebedůvěra, podporovaly se. V rámci projektu,,kdo je kamarád II", který opět letos realizujeme, se nám daří rozvíjet kamarádské vztahy mezi starším a mladším kamarádem a navazovat nová přátelství. Děti z mateřské školy si mohly prohlédnout i prostředí, v kterém se jejich starší kamarádi učí. Další školní projekt "Cesta

7 není hřiště" probíhá pravidelně v měsíci dubnu, který je označován jako měsíc bezpečnosti. Nejprve proběhla teoretická příprava pod vedením pracovníka Dopravního hřiště Malenovice. Žáci zhlédli výukový program, prezentován v nové multimediální učebně. K získání průkazu,,cyklisty", plnili žáci 5. tříd písemný test. Dále následovala na Dopravním hřišti v Malenovicích praktická část, kde si děti vyzkoušely při jízdě na kole své dovednosti a znalosti. Hravé soutěžení bylo i v tomto školním roce všem velmi blízké. Děti řešily mimo jiné křížovky s tajenkou, skrývačky s tajenkou, pracovní listy s tématy - první pomoc, důležitá telefonní čísla, povinná výbava jízdního kola. Skládaly také dopravní značky, malovaly dopravní prostředky. Našim snažením je, vést děti ke správnému chování na chodníku i na silnici. Další pravidelný projektový den je věnován tématice ochrany člověka za mimořádných událostí. Tentokrát jsme tento den zařadili na začátek školního roku a vystačili jsme s vlastními silami. Zorganizovali jsme dopoledne v přírodě, při kterém žáci prověřili jednak svoji fyzičku, ale i znalosti a dovednosti získané z teoretické výuky věnované oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Děti se od nejmladších ročníků vydaly po jednotlivých stanovištích vedoucích od školy do blízkého lesa. Na stanovištích si vyzkoušely své vědomosti a dovednosti při plnění praktických úkolů s tématy: první pomoc - resuscitace; první pomoc - praktická část; tísňové linky, dopravní nehoda; evakuace, evakuační zavazadlo; EVVO; požár, prostředky improvizované ochrany. Jednotlivé praktické ukázky si pro žáky připravili učitelé naší školy a se stanovištěm první pomoci a resuscitace nám odborně vyškolenou lektorkou s figurínou vypomohl ČČK. Všechny děti ve škole teď dobře vědí jak se zachovat při dopravní nehodě, jak volat na tísňovou linku, co dělat při ohrožení, co je to evakuace a jak si sbalit evakuační zavazadlo, jaké jsou prostředky improvizované ochrany, jak co nejlépe vlastními možnostmi poskytnout první pomoc a co udělat pro záchranu lidského života a také jak se chovat v lese a k přírodě. Mezi výtvarné aktivity patří pravidelná reprezentace školy ve výtvarných soutěžích. Letos jsme se účastnili opět několika soutěží, např. ekologicko-výtvarné soutěže s názvem Vzduch, kde jsme získali 1. místo v kategorii speciální školy; dále 2. ročníku výtvarné soutěže Skutečnost nebo fantazie? věnovaného 100. výročí K. Zemana, kde jeden žák získal cenu poroty. Dále jsme se účastnili ekologicko - výtvarné soutěže I tvoje popelnice má ráda pořádek. V rámci mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež jsme získali 2. místo a odborná porota ocenila práce čtyř žáků a kolektivní práci žáků speciální třídy. Bohužel se můžeme účastnit stále menšího počtu výtvarných soutěží, protože rozčlenění věkových kategorií soutěží nepočítá s kategorií žáků speciálních škol, bez které naši žáci nemají možnost prosadit se. V letošním školním roce probíhala činnost EVVO charakteru v dosti rozsáhlém měřítku. Hlavním cílem koordinátorky EVVO bylo, aby se do činnosti zapojilo co nejvíce pedagogů a tříd a aby se ekologická výchova stala běžnou součástí výuky a výchovy. Roční plán EVVO navazoval na předchozí roky, ale byl obohacen i o nové aktivity. Tradičně probíhaly sběry odpadových surovin /papíru, uzávěrů od PET lahví, baterií, drobných elektrospotřebičů/. V projektu Recyklohraní získáváme body, za které koordinátorka EVVO pořizuje odměny pro nejlepší sběrače. V rámci tohoto projektu plníme i další úkoly, které je ale nutné vybírat s ohledem na možnosti našich dětí. Po celý školní rok probíhal projekt ekologických nástěnek, kde byly postupně prezentovány různé oblasti ochrany přírody. Na měsíční téma vždy navazovala rozhlasová relace doplněná tematickou hudební ukázkou. Třídní učitelé a vyučující přírodovědných oborů měli možnost vypůjčovat si průběžně materiály a náměty z dané oblasti a zapojit tak ekologickou výchovu přímo do výuky. Většina tříd již automaticky vytřiďuje papír a plasty. Letos se vydařil i projekt v rámci Dne Země, kdy po celý týden probíhaly různé akce. Na prvním stupni probíhaly ekologické přednášky a besedy z ekocenter. Již druhým rokem se nám daří pokračovat v dobrovolné finanční sbírce a prohlubovat tak spolupráci s humanitární organizací ADRA. V rámci projektu "Kdo je kamarád II" odjelo v květnu 26 dětí a 5 paní učitelek na

8 poznávací pobyt do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích, kde strávili 5 dní plných her, zábavy, ale i poučení. Celý pobyt nesl název "Letem světem s kamarády". Proto jeho náplní byly nejen soutěže, ale zejména aktivity ve skupinách, psychosociální a psychomotorické hry, které měly navodit atmosféru kamarádství, kooperace, komunikace a vzájemné podpory mezi dětmi. Děti byly hravou formou seznamovány se zajímavostmi ze zeměpisu, historie, environmentální výchovy. Bohatý a pestrý program umožnil všestranný rozvoj osobnosti žáků, přinesl jim zábavnou formou nové informace, rozvíjel dobré vztahy mezi dětmi, jejich samostatnost a umožnil také učitelkám děti lépe poznat v situacích, které během vyučování ve škole nenastanou. I nadále velmi pestrou a zajímavou činnost vyvíjela naše školní družina s aktivní paní vychovatelkou, která i letos pro děti 1. stupně připravila zajímavé akce jako je např.: Nocování ve školní družině, kdy se prostory naší "malé" družinky již podruhé zaplnily spacáky, karimatkami a taškami. Tématem této akce se stalo rozvíjení pozitivních a kamarádských vztahů mezi dětmi. Proto byly do programu zařazeny hry ne soutěživé, ale naopak takové, které od dětí vyžadovaly podporu méně zdatných, spolupráci celé skupinky a také aktivity, při kterých každý mohl svobodně vyjádřit své pocity. Děti se školní družinou pravidelně vařily ve cvičné kuchyňce, cvičily ve školní tělocvičně, pracovaly na počítačích v počítačové učebně a samozřejmě prováděly spoustu aktivit na čerstvém vzduchu. Paní vychovatelka také s dětmi nacvičila a předvedla rodičům i celé škole další, tentokrát písničkové představení s dramatickými prvky. V průběhu letošního školního roku pracovaly čtyři školní kroužky, a to kroužek malé kopané, keramický kroužek a dva počítačové kroužky. Činnost keramického kroužku byla soustředěna na tvorbu užitkových a dekorativních předmětů, kterými si žáci zdobili interiéry domovů anebo obdarovávali své blízké. Práce s hlínou pro mnohé nebyla jen zdrojem zábavy, ale aniž by si to uvědomovali, soustavnou prací, hledáním výtvarného projevu, získáváním technické vyspělosti a zkušenosti, rozvojem zručností a tvořivých schopností ovládat hliněný materiál. Významným hlediskem byla výchova a vztah k řemeslu, umění, k lidské práci a příprava na budoucí povolání. Počítačové kroužky byly určeny pro žáky čtvrtých a pátých ročníků a zaměřovaly se jednak na ověřování vytvořených pracovních listů do hodin Informatiky a jednak na rozvoj dovedností a znalostí při práci s textovým editorem, internetem a aplikací malování. V kroužku malé kopané si žáci rozvíjeli a zdokonalovali hráčské a pohybové dovednosti. Osvojovali si také pravidla práce v herním kolektivu, včetně pravidel kopané. Činnost v tomto útvaru vyvrcholila přátelským turnajem žáků kroužku a družstvem blízké Naděje. Celkový průběh práce žáků ve školním roce byl bezproblémový a přinesl jim hodně herních zkušeností. Další aktivity učitelů byly zaměřeny na finišující práci na školním projektu Všichni máme stejnou cestu. V rámci realizace projektu jsme vypracovali 2 pracovní učebnice do předmětu Informatika, jejichž obsah vychází z RVP ZV- LMP. Důvody zpracování obou pracovních učebnic vyplynuly z požadavku ŠVP Škola pro život - umíme si poradit", kde je do 4. a 5. ročníku od školního roku 2010/2011 nově zařazen předmět Informatika. Obsah pracovních učebnic vychází z dlouholetých praktických zkušeností autorů při práci s dětmi s LMP. Učebnice jsou rozděleny na dvě části. Praktickou část a metodickou část pro učitele. Dále jsme v rámci projektu vytvořili celkem 245 výukových prezentací v PowerPointu do 13 vzdělávacích předmětů. Na jejich tvorbě se v průběhu 14 měsíců podílelo 14 pedagogů školy. Výuka podpořena prezentací v PowerPointu umožňuje žákům získat schopnosti a dovednosti potřebné pro práci s ICT, přispívá k plnohodnotnému zapojení do vyučování a je zábavnější formou učení se. Hlavním přínosem projektu je umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně pracovat s moderními výukovými zařízeními. Kvalitním vzděláváním žáci získají dobrý základ pro další život a větší šance uplatnění na trhu práce.

9 K dalším školním projektům patřil také projekt Modernizace školní keramické dílny. Z nadačního příspěvku nadace DKS jsme zmodernizovali stávající keramickou dílnu a doplnili ji o materiální vybavení pro práci žáků v hodinách nákupem pomůcek pro výpal a pracovním materiálem. Hlavním cílem projektu bylo umožnit všem žákům školy radost z modelování v rámci hodin PV, ale i dětem ze školní družiny, kteří si také nechávají vypalovat své výtvory v keramické peci. Zájem o práci je mezi dětmi velký, učí se mnoha dovednostem, rozvíjí si fantazii, motoriku. Keramická dílna ve škole funguje v přízemí školy. Může v ní vyrábět své výrobky až 15 žáků současně pod dohledem dvou zkušených, pro práci s hlínou nadšených paní učitelek, které dohlíží na práci v dílně, úklid prostor a zajišťují potřebný materiál do hodin. Práce s hlínou je z hlediska rozvoje osobnosti jedince a jeho motorických dovedností velmi důležitá. Probouzí v člověku chuť hrát si, něco tvořit, měnit. Pro každého je určitým druhem seberealizace s konečným hmatatelným výrobkem. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 byla na škole prováděna inspekční činnost zaměřená na vedení dokumentace ve smyslu ustanovení par. 28, odst.1, písm. a,b,c, a odst. 2, písm. a, b, d až i v letech a kontrola plnění povinností ředitele školy dle ustanovení par. 164 a 165 Školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění k datu kontrolní činnosti. Termín kontroly byl Drobné nedostatky zjištěné kontrolou byly v termínu beze zbytku odstraněny. J) Základní údaje o hospodaření školy Během kalendářního roku 2009 došlo celkem k 5 úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů: Úprava č. 1 v měsíci květnu navýšení platů + odvodů (účelová dotace UZ 33005): Platy navýšení ,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 2 v měsíci červnu navýšení platů + odvodů (účelová dotace UZ 33016) + prostředky ESF na realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Všichni máme stejnou cestu (UZ 33006): OON - navýšení ,00 Kč ONIV přímé - navýšení ,00 Kč NIV ostatní ESF ,94 Kč ,94 Kč Úprava č. 3 v měsíci říjnu navýšení na platy, OON + odvody, navýšení příspěvku na provoz (na energie): Platy navýšení ,00 Kč

10 OON navýšení 5 495,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ONIV provozní ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 4 v měsíci listopadu navýšení platů + odvodů: Platy navýšení ,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 5 v měsíci prosinci prostředky ESF (UZ 33006): NIV ostatní - ESF ,73 Kč Veškeré přijaté finanční prostředky na platy, OON, ostatní přímé náklady (včetně účelových dotací) a provozní náklady byly vyčerpány. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2009 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet platy , ,00 ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní , ,67 Celkem , ,67 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele 0 0 dotace ze státního rozpočtu 0 0 dotace ze zahraničí 0 0 dotace ze státních fondů 0 0 Celkem 0 0 Odvod z investičního fondu: ,00 Organizace má schváleno Zlínským krajem vykonávat doplňkovou činnost realitní činnost. Výsledek hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši ,55 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2009 skončil ziskem v celkové částce ,19 Kč: - v hlavní činnosti ,64 Kč - v doplňkové činnosti ,55 Kč V souladu s 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů organizace na základě chválení zřizovatelem školy převedla částku 4 000,-00 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a do rezervního fondu částku ,19 Kč.

11 Fondy organizace Fond odměn: PS k ,00 + Příděl zlepšeného HV za rok ,00 Zůstatek k ,00 Fond odměn v roce 2009 nebyl zahrnut to výnosů a je plně kryt finančními prostředky. Rezervní fond: PS k ,68 + tvorba ze zlepšeného HV ,53 + finanční dary ,00 čerpání: - čerpání na rozvoj hlavní činnosti ,68 - využití finančního daru 1.605,00 Zůstatek k ,53 Rezervní fond byl tvořen převážně zlepšeným hospodářským výsledkem za rok 2008 ve výši ,53 a škole se podařilo získat finanční dar ve výši ,00 na opravu keramické pece a 5 000,00 Kč na financování sportovních aktivit žáků školy. Čerpání fondu bylo pouze ve výši 4 908,68 Kč. Fond reprodukce majetku: PS k ,90 + odpisy celkem ,10 čerpání: - interaktivní tab. s přísluš ,00 - nařízený odvod zřizovatelem ,00 Zůstatek k ,00 Investiční fond byl čerpán na základě schválení zřizovatele na nákup interaktivní tabule včetně příslušenství ve výši ,00 Kč a v závěru roku byl zřizovatelem nařízen odvod ve výši ,00 Kč. Zdroje prostředků byly oproti plánu zhruba o 2 tis. nižší z důvodu pozdějšího nákupu výše uvedené interaktivní tabule. Fond kulturních a sociálních potřeb: PS k ,62 + tvorba fondu ,00 čerpání: - příspěvek na stravné zaměstnancům ,00 - příspěvky na rekreaci zaměstnanců ,00 - příspěvky na dětské tábory 6.000,00 - zlepšení pracovního prostředí 402,00

12 - životní jubilea 2.000,00 - sportovní akce ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,62 K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Organizace se nezapojila ve školním roce 2009/2010 do žádného mezinárodního programu. L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola ve školním roce realizovala Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu s názvem Všichni máme stejnou cestu, kde byla schválena maximální finanční podpora ,-- Kč. V dubnu 2010 škola v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost podala dva projekty s názvem Do života bez obav o finanční podporu v částce ,60 Kč a projekt Krok za krokem k moderní škole o finanční podporu v částce ,21 Kč. Oba tyto projekty byly v září Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleny. N) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace nemá odborovou organizaci. Závěr výroční zprávy Škole se bez problémů daří řešit úkoly v oblasti metodické (tvorba ŠVP) i stav personální (vztah žák x učitel, příp. ostatní zaměstnanci školy). Výraznou záležitostí

13 v práci školy je tvorba projektů vedoucí k obohacení výuky jak po stránce duševní, tak také materiální (vybavenost pracoviště), děje se tak i při plnění mimořádně těžkých pracovních povinností daných pracovní náplní tohoto typu zařízení. Ve Zlíně dne Projednáno dne Datum projednání v radě školy: Mgr. Zdeněk Hluštík ředitel školy

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více