Základní škola Zlín, Mostní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zlín, Mostní"

Transkript

1 Základní škola Zlín, Mostní VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A) Charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2009/2010 je Základní škola praktická Zlín se sídlem na Mostní ul příspěvkovou organizací, IČO: , IZO: Na základě dodatku ke zřizovací listině č. 5, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 schválením usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0220/209/09 ze dne s účinností od se mění název organizace na Základní škola Zlín, Mostní, přičemž škola navíc vykonává činnost Základní školy při zdravotnickém zařízení Krajská nemocnice T. Bati Zlín Zřizovatelem školy je Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, škola byla zřízena ŠÚ Zlín dne , založena pak dne tehdejším ONV Gottwaldov, s účinností od je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol dne , č.j.: 1152/3-ZL. Ředitelem školy je Mgr. Zdeněk Hluštík, který byl jmenován do funkce ředitele ONV Gottwaldov, č.j.: 118-1/81-MA, ve funkci byl potvrzen v souladu s ustanovením 6 odst. 2 zákona ČNR 564/1991 a v souladu s ustanovením 65 Zákoníku práce, s platností od č.j.: 118/1 Mach. Naposledy byl ve funkci ředitele školy potvrzen ŠÚ Zlín , č.j.: SŘ 113-4/2000. Statutárním zástupcem ředitele školy je Mgr. Michaela Fenclová. Celková kapacita školy a jejích součástí je 16 tříd, 2 oddělení družiny a 180 strávníků školní jídelny, kapacita školy při zdravotnickém zařízení činí 65 žáků. Škola jako právní subjekt sdružuje základní školu při zdravotnickém zařízení, základní školu praktickou, školní družinu IZO: a školní jídelnu IZO: Kontakt do školy: tel.: (ředitel) tel.: (kancelář) webové stránky školy: Rada školy byla řádně zvolena podle pokynů OŠMS Krajského úřadu Zlín, pracuje ve tříčlenném složení od B) Přehled oborů vzdělání Stejně jako v minulých letech, v souladu s ustanovením Školského zákona škola vzdělává děti s lehkým mentálním postižením, u žáků s diagnózou středního, příp. těžkého mentálního postižení je pracováno podle Vzdělávacího programu ZŠ speciální podle příslušných ročníků. V tomto školním roce byl rovněž zpracován ŠVP pro základní školu speciální (č.j.: ZŠ 345/2010 jako dodatek č. 1 ŠVP ZŠ 179/2007.

3 C) Přehled pracovníků školy Pracovníci školy - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace 1 učitel 1 VŠ, spec. pedagogika vych asistent ped. 1 VŠ, spec. pedagogika 33 3 zástupkyně ředitele 1 VŠ, spec. pedagogika 21 4 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika - vych učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 21 6 ředitel školy 1 VŠ, spec. pedagogika 38 7 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 21 8 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika 26 9 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika výchovná poradkyně 1 VŠ, spec. pedagogika učitel 1 SŠ učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika vych učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika učitelka 1 VŠ, soc. pedagogika učitelka, MD 1 VŠ, spec. pedagogika 7 17 vychovatelka 1 VŠ, spec. pedagogika 4 18 učitelka 1 VŠ, spec. pedagogika uklízečka 1 základní uklízečka 1 střední odborné 2 21 uklízečka 1 střední odborné vedoucí ŠJ 1 středoškolské s maturitou účetní 1 středoškolské s maturitou kuchařka 1 střední odborné školník 1 středoškolské s maturitou 33 Roků ped. praxe D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Termín zápisu do školy pro školní rok 2010/2011 byl stanoven na 10. února O této skutečnosti byl prokazatelně informován zřizovatel (pí Mgr. Kapalková), SMZ, webové stránky školy, hlavní vchod budovy školy. K zápisu se dostavili 3 žáci, dva byli zapsáni, u jednoho byl doporučen odklad školní docházky na základě doporučení poradenského orgánu. Protokol uložen u ředitele školy.

4 E) Plnění vzdělávacího programu školy Ve školním roce 2009/2010 pokračovala práce v jednotlivých ročnících jednak dle dobíhajícího programu zvláštní školy č.j /97-22 a jednak dle ŠVP pro ZV upraveného pro LMP č.j.: ZŠ 179/2007 Žáci skupinově integrovaní ve speciální třídě se vzdělávali dle vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: 24035/ Připraven pro práci ve speciální třídě (S-1) byl ŠVP č.j.: ZŠ 345/2010 pro ZŠ speciální. I nadále pokračuje nedobrý trend snižující se úrovně přicházejících dětí, a co je zvláště varující dětí, které byly na kmenové škole integrovány. F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala na naší škole realizací MPP během celého školního roku 2009/2010 a byla přizpůsobena mentální úrovni našich žáků. Cíle prevence byly uskutečňovány nejen v rámci výuky, ale zejména při mnoha mimoškolních aktivitách. Během celého roku byly řešeny jen méně závažné přestupky, stále však řešíme podezřelé absence, které jsou rodiči omlouvány. V některých případech bylo nutné spolupracovat s OSPOD Zlín. Škola chce i nadále pokračovat ve vytváření atmosféry vzájemné důvěry mezi dětmi a dospělými. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy V letošním školním roce učitelé absolvovali tyto semináře: - semináře k tvorbě ŠVP: - Zkušenosti z tvorby ŠVP pro ZŠS - koordinátorka ŠVP - vzdělávání v oblasti cizích jazyků: - Brána jazyků otevřená - 1 učitelka - tvorba projektů: - Jak úspěšně zpracovat projektovou žádost a dosáhnout na peníze z EU- projektová manažerka a hospodářka školního projektu - EU peníze školám projektová manažerka - Seminář pro žadatele o finanční podporu ze 3. výzvy prioritní osy1 GG OP VK - projektová manažerka a hospodářka školního projektu - Mimorozpočtové zdroje - projektová manažerka - vzdělávání vedoucích pracovníků školy: - Setkání zástupců organizací zřizovaných Zlínským krajem - zástupkyně ředitele školy a projektová manažerka - Workshop ředitelů škol - ředitel školy

5 - Cesta ke kvalitě - zástupkyně ředitele školy - Vzdělávání managementu škol kontrola zpracování platů/mezd ředitelem školy - zástupkyně ředitele školy - Schůzka ředitelů speciálních škol - zástupkyně ředitele školy - Děti a mimořádná událost - zástupkyně ředitele školy - Školní řád podle platné školské legislativy - zástupkyně ředitele školy - vzdělávání v oblasti prevence sociálně - patologických jevů; šikany; EVVO - Být grázlem je snazší aneb šikana v otázkách a odpovědích - výchovná poradkyně - IX. Krajská konference EVVO - školní koordinátorka EVVO - Globální rozvojové vzdělání - školní koordinátorka EVVO - VI. Krajský veletrh programů a aktivit - školní koordinátorka EVVO - Pracovní setkání koordinátorů EVVO základních škol - školní koordinátorka EVVO - akce, o které projeví učitelé zájem: - Škola hrou aneb do školy se těšíme hudbou k rozvíjení tvořivosti a osobnosti dítěte - 1 učitelka - Alternativní formy práce s třídou a skupinou celostní muzikoterapie 1 učitelka - Efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ změny ve výuce vyjmenovaných slov 1 učitelka - Dítě v krizi - zástupkyně ředitele - Taneční výchova 2 učitelky - Pohybové hry vychovatelka ŠD - Kurz logopedické prevence I. vychovatelka ŠD při zdravotnickém zařízení - Respektovat a být respektován 1 učitelka - vzdělávání THP školy: - Účetnictví I. - hospodářka školy - Účetnictví II. - hospodářka školy - Krajská konference hromadného stravování - vedoucí ŠJ - Pracovní porada vedoucích ŠJ vedoucí ŠJ - Hygiena školního stravování vedoucí ŠJ a kuchařka ŠJ Za další vzdělávání pedagogických pracovníků škola uhradila celkem ,-- Kč a za vzdělávání nepedagogických pracovníků částku 2 147,-- Kč (z toho v rámci projektu ESF částku 920,-- Kč). H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2009/2010 naše škola realizovala mnohé aktivity, o kterých jsou veškeré informace dostupné na školních webových stránkách: zsp-mostni.cz. První akcí byl již tradičně říjnový Týden zdraví, ve kterém mohli naši žáci v průběhu celého týdne absolvovat množství sportovních akcí, jež pro ně připravili naši učitelé. Patřily mezi ně pravidelná sportovní odpoledne pro žáky 2. stupně - odpoledne míčových her, odpoledne s in line bruslemi a s kolem, odpoledne na plaveckém bazéně a odpoledne

6 kondičního aerobiku. Naši mladší žáci z 1. stupně měli možnost zacvičit a zatančit si každý den ve škole. Také jsme tentokrát nahlédli do tajuplného světa léčivých rostlin. Pro žáky 1. stupně byla připravena zajímavá prezentace,,bylinkové čarování'', kde si povídali o bylinkách, jejich účincích a vlastnostech. Poznávali je podle vzhledu, chutě, ale i vůně. Uvařili si čaj z bylinek, vyrobili si hrníček i květináček na bylinky a ušili voňavý levandulový polštářek. Protože spolupráce mezi školou a některými rodiči je na vysoké úrovni, pozvali jsme i aktivní maminky na odpoledne nazvané Bylinkové čarování pro děti a jejich mámy, kde si všichni užili nejen čarování s bylinkami, ale i praktické ochutnávky vytvořených pokrmů. K dalším sportovním aktivitám v průběhu celého školního roku patřily tradiční odpolední turnaje ve vybíjené, florbalu a stolním tenisu. Tyto turnaje jsou pořádány pro žáky 2. stupně, kteří stráví příjemné odpoledne, zasportují si, rozvíjí mezi sebou přátelství a učí se hrát vždy fair play. Jejich úsilí je vždy odměněno pohárem a sladkými cenami. Uspořádaly jsme rovněž mikulášské přátelské plavecké závody mezi našimi žáky a soupeři z Vizovic, které jsou alternativou Mikulášské nadílky pro starší žáky. Ti mladší z 1. stupně měli Mikulášskou nadílku ve formě tanečního a soutěžního dopoledne, kdy se naše tělocvična proměnila v pravé, nefalšované peklo. Krásná výzdoba z výtvarných prací našich žáků přispěla k vytvoření pohádkové atmosféry a dobré nálady. Vstup byl povolen pouze v kostýmu nebo masce čerta. Po slavnostním uvítání museli všichni čerti prokázat svou zručnost a zdatnost plněním čertovských disciplín. Čekalo je prolézání mezi řetězy, skákání v pytli, hod papučí do kotle, pekelné chůdy, kreslení čertů a na závěr čertovská diskotéka, na kterou se všichni moc těšili. V dubnu se uskutečnil další ročník Plaveckého setkání žáků zlínského regionu. Závodilo se v 5 věkových kategoriích a čtyřech disciplínách (prsa, znak, volný způsob, štafeta) v areálu městských lázní ve Zlíně na Hradské ulici. V silné konkurenci žáků ze Zlína, Otrokovic, Uherského Brodu, Bojkovic, Vizovic a Kroměříže vybojovalo naše 14-ti členné družstvo celkem 6 medailí. Mimořádného úspěchu jsme letos dosáhli v lehkoatletickém čtyřboji žáků speciálních škol, kde soutěžila čtveřice našich atletů. Po výborných výkonech v krajském kole se tito žáci kvalifikovali do národního finále, které se uskutečnilo ve Valašském Meziříčí. V konkurenci téměř stovky závodníků ze čtrnácti krajů celé České republiky se rozhodně neztratili hlavně chlapci, kteří v hodnocení družstev obsadili 3. místo. Jeden z nich se umístil dokonce na 1. místě v soutěži jednotlivců. Sportovní akce školního roku byly završeny červnovým přespolním během žáků tříd. Tato akce je také již pravidelnou součástí našich sportovních aktivit a koná se v krásném přírodním prostředí Horákova mlýna na Vršavě. Pravidelností se u nás stalo věnovat středeční dopoledne před velikonočními prázdninami recitační soutěži O velikonoční vajíčko. Tímto způsobem připomínáme dětem ve škole tradice a symboly velikonočních svátků, které patří k nejstarším vůbec, a jejichž základní podstatou je vítání přicházejícího jara a nového vegetačního období. V letošním školním roce si děti z 1. stupně připravily do soutěže přednes velikonočních koled, básniček a říkanek o jaru. Samotná soutěž je pro všechny děti velkým přínosem, neboť přispívá k rozvoji komunikativních dovedností a získání větší sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Letos jsme připravili novou akci pro mladší kamarády z mateřské školy Podhoří a pozvali jsme je na dopoledne plné pohádek. Žáci z 1. stupně připravili a zahráli svým novým kamarádům dvě pohádky - Perníkovou chaloupku a Jak šlo vejce na vandr. Naši žáci trénovali několik týdnů, třídy spolupracovaly mezi sebou, navzájem si pomáhaly, rozvíjely se kamarádské vztahy, dětem se zvyšovala sebedůvěra, podporovaly se. V rámci projektu,,kdo je kamarád II", který opět letos realizujeme, se nám daří rozvíjet kamarádské vztahy mezi starším a mladším kamarádem a navazovat nová přátelství. Děti z mateřské školy si mohly prohlédnout i prostředí, v kterém se jejich starší kamarádi učí. Další školní projekt "Cesta

7 není hřiště" probíhá pravidelně v měsíci dubnu, který je označován jako měsíc bezpečnosti. Nejprve proběhla teoretická příprava pod vedením pracovníka Dopravního hřiště Malenovice. Žáci zhlédli výukový program, prezentován v nové multimediální učebně. K získání průkazu,,cyklisty", plnili žáci 5. tříd písemný test. Dále následovala na Dopravním hřišti v Malenovicích praktická část, kde si děti vyzkoušely při jízdě na kole své dovednosti a znalosti. Hravé soutěžení bylo i v tomto školním roce všem velmi blízké. Děti řešily mimo jiné křížovky s tajenkou, skrývačky s tajenkou, pracovní listy s tématy - první pomoc, důležitá telefonní čísla, povinná výbava jízdního kola. Skládaly také dopravní značky, malovaly dopravní prostředky. Našim snažením je, vést děti ke správnému chování na chodníku i na silnici. Další pravidelný projektový den je věnován tématice ochrany člověka za mimořádných událostí. Tentokrát jsme tento den zařadili na začátek školního roku a vystačili jsme s vlastními silami. Zorganizovali jsme dopoledne v přírodě, při kterém žáci prověřili jednak svoji fyzičku, ale i znalosti a dovednosti získané z teoretické výuky věnované oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Děti se od nejmladších ročníků vydaly po jednotlivých stanovištích vedoucích od školy do blízkého lesa. Na stanovištích si vyzkoušely své vědomosti a dovednosti při plnění praktických úkolů s tématy: první pomoc - resuscitace; první pomoc - praktická část; tísňové linky, dopravní nehoda; evakuace, evakuační zavazadlo; EVVO; požár, prostředky improvizované ochrany. Jednotlivé praktické ukázky si pro žáky připravili učitelé naší školy a se stanovištěm první pomoci a resuscitace nám odborně vyškolenou lektorkou s figurínou vypomohl ČČK. Všechny děti ve škole teď dobře vědí jak se zachovat při dopravní nehodě, jak volat na tísňovou linku, co dělat při ohrožení, co je to evakuace a jak si sbalit evakuační zavazadlo, jaké jsou prostředky improvizované ochrany, jak co nejlépe vlastními možnostmi poskytnout první pomoc a co udělat pro záchranu lidského života a také jak se chovat v lese a k přírodě. Mezi výtvarné aktivity patří pravidelná reprezentace školy ve výtvarných soutěžích. Letos jsme se účastnili opět několika soutěží, např. ekologicko-výtvarné soutěže s názvem Vzduch, kde jsme získali 1. místo v kategorii speciální školy; dále 2. ročníku výtvarné soutěže Skutečnost nebo fantazie? věnovaného 100. výročí K. Zemana, kde jeden žák získal cenu poroty. Dále jsme se účastnili ekologicko - výtvarné soutěže I tvoje popelnice má ráda pořádek. V rámci mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež jsme získali 2. místo a odborná porota ocenila práce čtyř žáků a kolektivní práci žáků speciální třídy. Bohužel se můžeme účastnit stále menšího počtu výtvarných soutěží, protože rozčlenění věkových kategorií soutěží nepočítá s kategorií žáků speciálních škol, bez které naši žáci nemají možnost prosadit se. V letošním školním roce probíhala činnost EVVO charakteru v dosti rozsáhlém měřítku. Hlavním cílem koordinátorky EVVO bylo, aby se do činnosti zapojilo co nejvíce pedagogů a tříd a aby se ekologická výchova stala běžnou součástí výuky a výchovy. Roční plán EVVO navazoval na předchozí roky, ale byl obohacen i o nové aktivity. Tradičně probíhaly sběry odpadových surovin /papíru, uzávěrů od PET lahví, baterií, drobných elektrospotřebičů/. V projektu Recyklohraní získáváme body, za které koordinátorka EVVO pořizuje odměny pro nejlepší sběrače. V rámci tohoto projektu plníme i další úkoly, které je ale nutné vybírat s ohledem na možnosti našich dětí. Po celý školní rok probíhal projekt ekologických nástěnek, kde byly postupně prezentovány různé oblasti ochrany přírody. Na měsíční téma vždy navazovala rozhlasová relace doplněná tematickou hudební ukázkou. Třídní učitelé a vyučující přírodovědných oborů měli možnost vypůjčovat si průběžně materiály a náměty z dané oblasti a zapojit tak ekologickou výchovu přímo do výuky. Většina tříd již automaticky vytřiďuje papír a plasty. Letos se vydařil i projekt v rámci Dne Země, kdy po celý týden probíhaly různé akce. Na prvním stupni probíhaly ekologické přednášky a besedy z ekocenter. Již druhým rokem se nám daří pokračovat v dobrovolné finanční sbírce a prohlubovat tak spolupráci s humanitární organizací ADRA. V rámci projektu "Kdo je kamarád II" odjelo v květnu 26 dětí a 5 paní učitelek na

8 poznávací pobyt do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích, kde strávili 5 dní plných her, zábavy, ale i poučení. Celý pobyt nesl název "Letem světem s kamarády". Proto jeho náplní byly nejen soutěže, ale zejména aktivity ve skupinách, psychosociální a psychomotorické hry, které měly navodit atmosféru kamarádství, kooperace, komunikace a vzájemné podpory mezi dětmi. Děti byly hravou formou seznamovány se zajímavostmi ze zeměpisu, historie, environmentální výchovy. Bohatý a pestrý program umožnil všestranný rozvoj osobnosti žáků, přinesl jim zábavnou formou nové informace, rozvíjel dobré vztahy mezi dětmi, jejich samostatnost a umožnil také učitelkám děti lépe poznat v situacích, které během vyučování ve škole nenastanou. I nadále velmi pestrou a zajímavou činnost vyvíjela naše školní družina s aktivní paní vychovatelkou, která i letos pro děti 1. stupně připravila zajímavé akce jako je např.: Nocování ve školní družině, kdy se prostory naší "malé" družinky již podruhé zaplnily spacáky, karimatkami a taškami. Tématem této akce se stalo rozvíjení pozitivních a kamarádských vztahů mezi dětmi. Proto byly do programu zařazeny hry ne soutěživé, ale naopak takové, které od dětí vyžadovaly podporu méně zdatných, spolupráci celé skupinky a také aktivity, při kterých každý mohl svobodně vyjádřit své pocity. Děti se školní družinou pravidelně vařily ve cvičné kuchyňce, cvičily ve školní tělocvičně, pracovaly na počítačích v počítačové učebně a samozřejmě prováděly spoustu aktivit na čerstvém vzduchu. Paní vychovatelka také s dětmi nacvičila a předvedla rodičům i celé škole další, tentokrát písničkové představení s dramatickými prvky. V průběhu letošního školního roku pracovaly čtyři školní kroužky, a to kroužek malé kopané, keramický kroužek a dva počítačové kroužky. Činnost keramického kroužku byla soustředěna na tvorbu užitkových a dekorativních předmětů, kterými si žáci zdobili interiéry domovů anebo obdarovávali své blízké. Práce s hlínou pro mnohé nebyla jen zdrojem zábavy, ale aniž by si to uvědomovali, soustavnou prací, hledáním výtvarného projevu, získáváním technické vyspělosti a zkušenosti, rozvojem zručností a tvořivých schopností ovládat hliněný materiál. Významným hlediskem byla výchova a vztah k řemeslu, umění, k lidské práci a příprava na budoucí povolání. Počítačové kroužky byly určeny pro žáky čtvrtých a pátých ročníků a zaměřovaly se jednak na ověřování vytvořených pracovních listů do hodin Informatiky a jednak na rozvoj dovedností a znalostí při práci s textovým editorem, internetem a aplikací malování. V kroužku malé kopané si žáci rozvíjeli a zdokonalovali hráčské a pohybové dovednosti. Osvojovali si také pravidla práce v herním kolektivu, včetně pravidel kopané. Činnost v tomto útvaru vyvrcholila přátelským turnajem žáků kroužku a družstvem blízké Naděje. Celkový průběh práce žáků ve školním roce byl bezproblémový a přinesl jim hodně herních zkušeností. Další aktivity učitelů byly zaměřeny na finišující práci na školním projektu Všichni máme stejnou cestu. V rámci realizace projektu jsme vypracovali 2 pracovní učebnice do předmětu Informatika, jejichž obsah vychází z RVP ZV- LMP. Důvody zpracování obou pracovních učebnic vyplynuly z požadavku ŠVP Škola pro život - umíme si poradit", kde je do 4. a 5. ročníku od školního roku 2010/2011 nově zařazen předmět Informatika. Obsah pracovních učebnic vychází z dlouholetých praktických zkušeností autorů při práci s dětmi s LMP. Učebnice jsou rozděleny na dvě části. Praktickou část a metodickou část pro učitele. Dále jsme v rámci projektu vytvořili celkem 245 výukových prezentací v PowerPointu do 13 vzdělávacích předmětů. Na jejich tvorbě se v průběhu 14 měsíců podílelo 14 pedagogů školy. Výuka podpořena prezentací v PowerPointu umožňuje žákům získat schopnosti a dovednosti potřebné pro práci s ICT, přispívá k plnohodnotnému zapojení do vyučování a je zábavnější formou učení se. Hlavním přínosem projektu je umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně pracovat s moderními výukovými zařízeními. Kvalitním vzděláváním žáci získají dobrý základ pro další život a větší šance uplatnění na trhu práce.

9 K dalším školním projektům patřil také projekt Modernizace školní keramické dílny. Z nadačního příspěvku nadace DKS jsme zmodernizovali stávající keramickou dílnu a doplnili ji o materiální vybavení pro práci žáků v hodinách nákupem pomůcek pro výpal a pracovním materiálem. Hlavním cílem projektu bylo umožnit všem žákům školy radost z modelování v rámci hodin PV, ale i dětem ze školní družiny, kteří si také nechávají vypalovat své výtvory v keramické peci. Zájem o práci je mezi dětmi velký, učí se mnoha dovednostem, rozvíjí si fantazii, motoriku. Keramická dílna ve škole funguje v přízemí školy. Může v ní vyrábět své výrobky až 15 žáků současně pod dohledem dvou zkušených, pro práci s hlínou nadšených paní učitelek, které dohlíží na práci v dílně, úklid prostor a zajišťují potřebný materiál do hodin. Práce s hlínou je z hlediska rozvoje osobnosti jedince a jeho motorických dovedností velmi důležitá. Probouzí v člověku chuť hrát si, něco tvořit, měnit. Pro každého je určitým druhem seberealizace s konečným hmatatelným výrobkem. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 byla na škole prováděna inspekční činnost zaměřená na vedení dokumentace ve smyslu ustanovení par. 28, odst.1, písm. a,b,c, a odst. 2, písm. a, b, d až i v letech a kontrola plnění povinností ředitele školy dle ustanovení par. 164 a 165 Školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění k datu kontrolní činnosti. Termín kontroly byl Drobné nedostatky zjištěné kontrolou byly v termínu beze zbytku odstraněny. J) Základní údaje o hospodaření školy Během kalendářního roku 2009 došlo celkem k 5 úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů: Úprava č. 1 v měsíci květnu navýšení platů + odvodů (účelová dotace UZ 33005): Platy navýšení ,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 2 v měsíci červnu navýšení platů + odvodů (účelová dotace UZ 33016) + prostředky ESF na realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Všichni máme stejnou cestu (UZ 33006): OON - navýšení ,00 Kč ONIV přímé - navýšení ,00 Kč NIV ostatní ESF ,94 Kč ,94 Kč Úprava č. 3 v měsíci říjnu navýšení na platy, OON + odvody, navýšení příspěvku na provoz (na energie): Platy navýšení ,00 Kč

10 OON navýšení 5 495,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ONIV provozní ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 4 v měsíci listopadu navýšení platů + odvodů: Platy navýšení ,00 Kč Odvody navýšení ,00 Kč ,00 Kč Úprava č. 5 v měsíci prosinci prostředky ESF (UZ 33006): NIV ostatní - ESF ,73 Kč Veškeré přijaté finanční prostředky na platy, OON, ostatní přímé náklady (včetně účelových dotací) a provozní náklady byly vyčerpány. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2009 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet platy , ,00 ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní , ,67 Celkem , ,67 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele 0 0 dotace ze státního rozpočtu 0 0 dotace ze zahraničí 0 0 dotace ze státních fondů 0 0 Celkem 0 0 Odvod z investičního fondu: ,00 Organizace má schváleno Zlínským krajem vykonávat doplňkovou činnost realitní činnost. Výsledek hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši ,55 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2009 skončil ziskem v celkové částce ,19 Kč: - v hlavní činnosti ,64 Kč - v doplňkové činnosti ,55 Kč V souladu s 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů organizace na základě chválení zřizovatelem školy převedla částku 4 000,-00 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a do rezervního fondu částku ,19 Kč.

11 Fondy organizace Fond odměn: PS k ,00 + Příděl zlepšeného HV za rok ,00 Zůstatek k ,00 Fond odměn v roce 2009 nebyl zahrnut to výnosů a je plně kryt finančními prostředky. Rezervní fond: PS k ,68 + tvorba ze zlepšeného HV ,53 + finanční dary ,00 čerpání: - čerpání na rozvoj hlavní činnosti ,68 - využití finančního daru 1.605,00 Zůstatek k ,53 Rezervní fond byl tvořen převážně zlepšeným hospodářským výsledkem za rok 2008 ve výši ,53 a škole se podařilo získat finanční dar ve výši ,00 na opravu keramické pece a 5 000,00 Kč na financování sportovních aktivit žáků školy. Čerpání fondu bylo pouze ve výši 4 908,68 Kč. Fond reprodukce majetku: PS k ,90 + odpisy celkem ,10 čerpání: - interaktivní tab. s přísluš ,00 - nařízený odvod zřizovatelem ,00 Zůstatek k ,00 Investiční fond byl čerpán na základě schválení zřizovatele na nákup interaktivní tabule včetně příslušenství ve výši ,00 Kč a v závěru roku byl zřizovatelem nařízen odvod ve výši ,00 Kč. Zdroje prostředků byly oproti plánu zhruba o 2 tis. nižší z důvodu pozdějšího nákupu výše uvedené interaktivní tabule. Fond kulturních a sociálních potřeb: PS k ,62 + tvorba fondu ,00 čerpání: - příspěvek na stravné zaměstnancům ,00 - příspěvky na rekreaci zaměstnanců ,00 - příspěvky na dětské tábory 6.000,00 - zlepšení pracovního prostředí 402,00

12 - životní jubilea 2.000,00 - sportovní akce ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,62 K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Organizace se nezapojila ve školním roce 2009/2010 do žádného mezinárodního programu. L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola ve školním roce realizovala Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu s názvem Všichni máme stejnou cestu, kde byla schválena maximální finanční podpora ,-- Kč. V dubnu 2010 škola v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost podala dva projekty s názvem Do života bez obav o finanční podporu v částce ,60 Kč a projekt Krok za krokem k moderní škole o finanční podporu v částce ,21 Kč. Oba tyto projekty byly v září Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleny. N) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Organizace nemá odborovou organizaci. Závěr výroční zprávy Škole se bez problémů daří řešit úkoly v oblasti metodické (tvorba ŠVP) i stav personální (vztah žák x učitel, příp. ostatní zaměstnanci školy). Výraznou záležitostí

13 v práci školy je tvorba projektů vedoucí k obohacení výuky jak po stránce duševní, tak také materiální (vybavenost pracoviště), děje se tak i při plnění mimořádně těžkých pracovních povinností daných pracovní náplní tohoto typu zařízení. Ve Zlíně dne Projednáno dne Datum projednání v radě školy: Mgr. Zdeněk Hluštík ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ... VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická Halenkov školní rok 2013/2014 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1/ Název a sídlo Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ 75603 IČO 70238944

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více