Implementační struktura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementační struktura"

Transkript

1 1

2 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Prioritní osa 3 Další vzdělávání Specifický cíl 4 Prostřednictvím rozvoje systému celoživotního učení vytvoření kvalitního systému počátečního vzdělávání podporujícího naplňování cílů prioritní osy 1, v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje realizovat inovace vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností a dále k vytvoření systému, který by umožňoval vytvoření komplexního a efektivního systému podporujícího inovační proces jako celek a v oblasti DV vytvoření základních systémových opatření pro existenci fungujícího systému dalšího vzdělávání jakožto nedílné součásti celož. učení. Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení 2

3 Implementační struktura Řídící orgán MŠMT Zprostředkující subjekt MŠMT Zprostředkující subjekty 13 krajůčr Příjemci - individuální projekty národní, ostatní Příjemci Grantové projekty 3

4 Podmínky realizace projektů Financování projektů až do výše e 100% uznatelných nákladů Min. výše e podpory 400 tis. Kč, K, max. výše e podpory 25 mil. KčK Doba realizace projektu max. 3 roky Udržitelnost - příjemce je povinen zajistit, aby aktivity a výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, byly udržov ovány ještě 5 let po skončen ení financování z OP VK. Křížové financování umožň žňuje financovat výdaje, které nejsou způsobil sobilé v programech ESF (předev edevším m investičního charakteru), ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti ERDF. MůžM ůže e být použito max. do výše e 9% celkové výše e projektu na pořízen zení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků,, avšak ak pouze v situaci, kdy si příjemce p nemůž ůže e uplatnit odpisové náklady. 4

5 Plzeňský kraj jako Zprostředkuj edkující subjekt Činností Zprostředkuj edkujícího subjektu byl Radou Plzeňsk ského kraje pověř ěřen odbor školství,, mláde deže e a sportu KÚPK. K Prioritní osa 1 - Počáte teční vzdělávání Globáln lní granty: 1.1 zvyšov ování kvality ve vzdělávání, 1.2 rovné příležitosti žáků,, včetnv etně žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami 1.3 další vzdělávání pedagogických pracovníků Prioritní osa 3 Globáln lní grant 3.2 Další vzdělávání 5

6 GG 1.1 Zvyšov ování kvality ve vzdělávání Cílové skupiny: žáci škol a školských zařízen zení; pracovníci ci škol a školských zařízen zení; vedoucí pracovníci ci škol a školských zařízen zení; Příjemci podpory: školy a školská zařízen zení vysoké školy sdružen ení a asociace škol právnick vnické osoby působp sobící ve vzdělávání a kariérov rovém poradenství; města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatel stnavatelů,, profesní a oborová sdružen ení; hospodářsk ská komora zaměstnavatel stnavatelé,, pokud v souladu s předmp edmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářen ením m nezbytných podmínek pro takové aktivity; nestátn tní neziskové organizace 6

7 Podporované aktivity GG 1.1 (1) Vytvářen ení podmínek pro implementaci školních vzdělávac vacích ch programů ve školách a školských zařízen zení,, podpora aktivit metodických týmů,, podpora pracovníků škol a školských zařízen zení zapojených do inovace ŠVP. Implementace nových kurikulárn rních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětov tová a informační podpora kurikulárn rní reformy Zavádění vyučovac ovacích ch metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředm edmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zavádění vyučovac ovacích ch metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšuj ují kvalitu výuky cizích ch jazyků (včetn etně e-learningu). Podpora výuky v cizích ch jazycích ch na středn edních školách. Zlepšov ování podmínek pro výuku technických oborů,, včetnv etně zvyšov ování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Vytvářen ení podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích ch jazyků. Zlepšov ování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, u a to i mimo vyučov ování. Využívání ICT ve všeobecnv eobecně vzdělávac vacích ch a odborných předmp edmětech. Rozvoj podnikatelských znalostí,, schopností a dovedností žáků v počáte tečním m vzdělávání (ZŠ,, SŠ). S 7

8 Podporované aktivity GG 1.1 (2) Rozvoj partnerství a síťovs ování partnerství,, spolupráce a výměna zkušenost eností mezi školami a školskými zařízen zeními navzájem a mezi školami, školskými zařízen zeními, nestátn tními neziskovými organizacemi a další šími aktéry v oblasti vzdělávání. Spolupráce institucí počáte tečního vzdělávání na regionáln lní úrovni s aktéry na trhu práce (včetn etně zahraničních) s možnost ností uplatnění inovativních forem spolupráce (např.. stáže e studentů/u /učitelů u zaměstnavatel stnavatelů). Spolupráce institucí počáte tečního vzdělávání s místní a regionáln lní státn tní správou a samosprávou s možnost ností uplatnění inovativních forem spolupráce (např.. zapojení škol do komunitního rozvoje). Rozvoj kariérov rového poradenství ve školách, včetnv etně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předp edčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětov tové a informační činnosti směř ěřující k žákům m a rodičů čům zaměř ěřené na racionalizaci volby další vzdělávac vací cesty. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojn strojů a ověř ěřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšov ování kvality vzdělávání: Podpora informačních center ve školách, včetnv etně marketingové podpory. Rozvoj znalostí,, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentáln lní oblast včetnv etně realizace praktických (environmentálních)) programů. 8

9 GG 1.2 Rovné příležitosti dětíd a žáků,, včetnv etně žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Cílové skupiny: děti se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami z mateřských škol a přípravných pravných tříd t d základnz kladních škol; děti a mladiství,, kteří předčasně opustili systém m počáte tečního vzdělávání; žáci základnz kladních a středn edních škol se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předp edčasným odchodem ze vzdělávání; rodiče e dětíd a žáků se sociáln lním m znevýhodněním; děti a žáci mimořádn dně nadaní pracovníci ci škol a školských zařízen zení; vedoucí pracovníci ci škol a školských zařízen zení; pracovníci ci organizací působících ch v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětíd a mláde deže. e. Příjemci podpory: školy a školská zařízen zení vysoké školy sdružen ení a asociace škol města, obce a svazky obcí, nestátn tní neziskové organizace právnick vnické osoby působp sobící ve vzdělávání a kariérov rovém m poradenství; organizace působp sobící v oblasti volného času dětíd a mláde deže 9

10 Podporované aktivity GG 1.2 Uplatňov ování a zlepšov ování organizačních forem a výuky a vyučovac ovacích ch metod podporujících ch rovný přístup p ke vzdělávání,, včetnv etně tvorby individuáln lních vzdělávac vacích ch plánů,, využit ití ICT a e-learningovýche aplikací. Zvyšov ování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňov ování bariér r bránících ch rovnému přístupu p všech v jedinců ke vzdělávání. Rozvoj poradenství,, propracování a rozší šíření nabídky asistenčních, speciáln lně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami. Vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožen ené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, t co se do systému chtějí navrátit. Včasné zajištění minimáln lní garantované péče e o děti d se sociokulturním znevýhodněním. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictv ednictvím m podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. Vzdělávání cizinců (předev edevším m jazykové) žijících ch na území ČR. Podpora neformáln lního vzdělávání a kompetencí v něm n m získanýchz 10

11 GG Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízen zení Cílové skupiny: pracovníci ci škol a školských zařízen zení; vedoucí pracovníci ci škol a školských zařízen zení Příjemci podpory: školy a školská zařízen zení vysoké školy sdružen ení a asociace škol města, obce a svazky obcí, nestátn tní neziskové organizace 11

12 Podporované aktivity GG 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízen zení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulárn rní reformy, na jazykové vzdělávání,, využívání ICT ve výuce a environmentáln lní vzdělávání, včetně osvojení si další ších moderních pedagogických metod, souvisejících ch se systematickým zvyšov ováním m kvality a efektivity vzdělávání. Metodická podpora výuky cizích ch jazyků,, včetnv etně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojn strojů a dokumentů v rámci další šího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízen zení. Zvyšov ování kompetencí řídících ch pracovníků škol a školských zařízen zení v oblasti řízení a personáln lní politiky. Zvýšen ení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky další šího vzdělávání pro pracovníky škol 12

13 GG 3.2 Nabídka další šího vzdělávání Cílové skupiny: lektoři; pracovníci ci vzdělávac vacích ch institucí; účastníci další šího vzdělávání. Příjemci podpory: vzdělávac vací instituce (tj. právnick vnické osoby s předmp edmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetnv etně právnických osob vykonávaj vajících ch činnost škol a školských zařízen zení zapsaných ve školském rejstříku; vysoké školy nestátn tní neziskové organizace 13

14 Podporované aktivity GG 3.2 Podpora provázanosti další šího vzdělávání s počáte tečním vzděláváním m vytvářen ením m vzdělávac vacích ch modulů. Podpora vzdělávac vací nabídky v oblasti další šího vzdělávání - rozvoj vzdělávac vacích ch programů pro vzdělávání dospělých ve školách a další ších vzdělávac vacích ch institucích. ch. Vzdělávání pedagogů,, lektorů, řídících ch a organizačních pracovníků škol a další ších vzdělávac vacích ch a poradenských středisek působp sobících ch v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Rozvoj sítís a partnerství subjektů působících ch v oblasti další šího vzdělávání a poradenství. Poradenství a metodická pomoc při p i zavádění moderních a inovativních vzdělávac vacích ch technologií a metod (pro organizace působp sobící v oblasti specializačního a další šího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj). 14

15 Děkuji za pozornost Mgr. Pavel Löffelmann, L oddělen lení OP VK, OŠMS O KÚPKK kraj.cz Mgr. Vilém m Wolf, oddělen lení OP VK, OŠMS O KÚPKK kraj.cz Ing. Eva Rojíkov ková,, oddělen lení OP VK, OŠMS O KÚPKK kraj.cz 15

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Metodický dopis č. 6. Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání

Metodický dopis č. 6. Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 16 897/2008-41 Metodický dopis č. 6 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání Zpracoval Ověřil Schválil Platné

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více