SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS

2 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou, aby podporovala větší demokratické zapojení občanů do evropských záležitostí 1, umožňuje skupinám čítajícím alespoň jeden milion občanů Evropské unie, pocházejících z nejméně sedmi členských států, vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy v oblastech spadajících do pravomoci EU. Úplné informace o tomto novém právním nástroji a o všech iniciativách, jež byly k tomuto datu zahájeny, lze nalézt v oficiálním registru evropských občanských iniciativ. 2 Jeden z nás je v pořadí druhá evropská občanská iniciativa, která splnila podmínky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě. Komisi byla oficiálně předložena jejími organizátory dne 28. února 2014 poté, co obdržela podporu více než 1,7 milionu občanů, přičemž prahová hodnota byla splněna v 18 členských státech. V souladu s ustanoveními nařízení o občanské iniciativě má Komise tři měsíce na to, aby předložila svou odpověď ve sdělení a v něm uvedla právní a politické závěry ohledně této iniciativy, případná opatření, která zamýšlí učinit, a odůvodnění, proč tato opatření hodlá či nehodlá učinit. 3 Zástupci Komise se dne 9. dubna 2014 setkali s organizátory; dne 10. dubna bylo organizátorům umožněno představit iniciativu na veřejném slyšení uspořádaném Komisí a Evropským parlamentem v Evropském parlamentu. Další informace týkající se procesních aspektů občanské iniciativy obsahuje příloha I. Téma iniciativy Jeden z nás se týká právní ochrany důstojnosti, práva na život a integrity každé lidské bytosti od početí v oblastech kompetence Evropské unie, ve kterých je tato ochrana zvlášť důležitá. 4 V rámci hlavních cílů organizátoři uvádí: Lidské embryo si zaslouží úctu ke své integritě. To je vyjádřeno v rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu Bürstle, který definuje lidské embryo jako začátek lidské bytosti. K tomu, aby se dosáhlo konsistence v oblasti jejích kompetencí tam, kde je život lidského embrya ohrožen, měla by Evropská komise rozhodnout o zákazu a zastavení financování aktivit, které předpokládají zničení lidských embryí především v oblastech výzkumu, rozvojové spolupráce a veřejného zdraví. Příloha žádá tři legislativní změny: Finanční nařízení: 5 Zásada jednotnosti: Žádné rozpočtové prostředky nebudou přiděleny na financování činností, při kterých dochází ke zničení lidských embryí, nebo které jejich zničení předpokládají; Financování výzkumu nařízení Horizont : Etické zásady: Nebudou financovány následující oblasti výzkumu: [ ] Výzkumné činnosti, při kterých dochází 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 211/2011 Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě, Úř. věst. L 65, , s.1 2 Oficiální rejstřík je k dispozici na adrese: 3 V souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 1 nařízení o občanské iniciativě 4 5 NAŘÍZENÍ (EU, Euratom) Evropského parlamentu a Rady č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, , s. 1); NAŘÍZENÍ (EU) KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie Úř. věst. L 362, , s. 1. 2

3 ke zničení lidských embryí, včetně těch, jejichž cílem je získání kmenových buněk, a výzkum zahrnující použití lidských embryonálních kmenových buněk v rámci následných kroků zaměřených na jejich získání; Rozvojová spolupráce nařízení o finančním nástroji pro rozvojovou spolupráci (DCI): 7 Působnost: Pomoc Unie vycházející z tohoto nařízení nebude využívána k financování přerušení těhotenství, přímo či nepřímo, financováním organizací, které podporují nebo prosazují potraty. V tomto nařízení se neodkazuje na reprodukční a sexuální zdraví, zdravotní péči, práva, služby, dodávky, vzdělávání a informace na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji, zásadách a programu činnosti, Káhirskou agendu a rozvojové cíle tisíciletí, zejména pak cíl č. 5 ohledně zdraví žen a omezení úmrtnosti matek, vykladatelné jako právní základ pro využití fondů EU s cílem přímo či nepřímo financovat přerušení těhotenství; Iniciativa musí být posuzována v souladu s ustanoveními Smlouvy o EU, zejména se zásadou přenesení pravomocí, subsidiarity a proporcionality. 2. SOUČASNÝ STAV 2.1. Lidská důstojnost v právních předpisech EU Smlouva o Evropské unii (SEU) výslovně zakotvuje lidskou důstojnost, právo na život a práva na nedotknutelnost lidské osobnosti. Podle článku 2 Smlouvy o EU je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Článek 21 Smlouvy o EU, stanoví, že činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě: Demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva. Listina základních práv Evropské unie, jež je nedílnou součástí smluv o EU a která je pro orgány EU závazná, stanoví v prvních třech článcích ochranu lidské důstojnosti, práva na život a práva na nedotknutelnost lidské osobnosti. Všechny právní předpisy EU a všechny výdaje EU musí být v souladu se Smlouvami a s Listinou, a musí tedy respektovat lidskou důstojnost, právo na život a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti. To tedy platí rovněž pro právní předpisy EU a pro výdaje na výzkum lidských embryonálních kmenových buněk a rozvojovou spolupráci. Je třeba uvést, že podle rozsudku Evropského soudního dvora uváděném jako Brüstle ve věci C-34/10 (Brüstle v. Greenpeace), na který organizátoři ve svých cílech odkazují, předmětem směrnice [Biotech] není úprava používání lidských embryí pro účely vědeckého výzkumu. Její předmět se omezuje na patentovatelnost biotechnologických vynálezů. 8 Nezabývá se otázkou, zda se takovýto výzkum smí provádět a zda může být financován. 6 NAŘÍZENÍ (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení Horizontu 2020 rámcového programu pro výzkum a inovace ( ), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES, Úř. věst. L 347, , s NAŘÍZENÍ (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období , Úř. věst. L 77, , s Odstavec 40 rozsudku Soudního dvora Evropské Unie (velkého senátu) ze dne 18. října 2011, Sbírka rozhodnutí Soudního dvora 2011 I

4 2.2. Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk Výzkum kmenových buněk Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk má potenciál přispět v příští generaci zdravotní péče terapiemi nebo léky na nevyléčitelná nebo život ohrožujících onemocnění, jako je Parkinsonova nemoc, mrtvice, cukrovka, onemocnění srdce či slepotu. Například 1,2 milionů evropských občanů podle odhadů v současné době trpí Parkinsonovou chorobou 9. Embryonální kmenové buňky jsou jedinečné, protože z nich mohou vzniknout jakékoli jiné buňky lidského těla, a vědci tuto vlastnost využívají k vytváření nových buněk, které mohou být transplantovány pacientům a nahradit nemocnou nebo poškozenou tkáň. Studium embryonálních kmenových buněk kromě toho biologům 10 umožňuje pochopit, jak naše tkáně vznikají a během života fungují, a kmenové buňky se také užívají při testování nových léčiv na toxicitu a při rozvoji farmaceutického výzkumu. Embryonální kmenové buňky jsou buněčné linie schopné vytvářet nekonečný počet identických buněk, které mohou být zmrazeny, uskladněny a přepraveny do jiných laboratoří pro další kultivaci a experimentování. Výzkumní pracovníci tedy téměř vždy používají buněčné linie, které již existují, a nevytvářejí nové blastocysty 11 získané při léčbě plodnosti, jež jsou pro výzkum poskytovány na základě výslovného písemného, informovaného souhlasu. Klinická hodnocení terapií využívajících lidské embryonální kmenové buňky zatím probíhají. Týkají se léčby poranění míchy, selhání srdce, různých forem slepoty a provádí se v USA, ve Francii, Jižní Koreji a ve Spojeném království. 12 Dále byly identifikovány kmenové buňky specifické pro konkrétní typy tkáně nebo pro dospělé jmenové buňky; Nacházejí se v určitých tkáních a v některých případech jsou přínosné pro léčbu, nikoli však ve všech. Indukované pluripotentní kmenové buňky (IPSC) jsou dospělé, specializované buňky, které byly geneticky přeprogramovány. Vědec, který tuto techniku v návaznosti na předchozí poznatky získané výzkum embryonálních kmenových buněk objevil, získal v roce 2012 Nobelovu cenu. Indukované pluripotentní kmenové buňky mají mnoho podobných vlastností jako embryonální kmenové buňky a další výzkum probíhá; nicméně tyto buňky nemohou být ještě produkovány podle klinických norem ani s nimi nelze zacházet jako s přirozenými buňkami. Jedno klinické hodnocení indukovaných pluripotentních kmenových buněk bylo zahájeno v Japonsku. 13 Objev a rozvoj IPSC je na výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk závislý a embryonální kmenové buňky jsou nadále důležité pro rozvoj výzkumu IPSC poznatky získané z obou se vzájemně doplňují. Vzhledem k očekávanému potenciálu terapií používajících kmenové buňky pro mnohé choroby a k rychlému tempu jejich výzkumu se nabízí paralelní výzkum v jiných oblastech při hledání nejlepších zdrojů buněk pro konkrétní lékařská použití Blastocystu tvoří přibližně stovka kmenových buněk, které vznikají pět nebo šest dní po oplodnění a které ještě nebyly vloženy do dělohy Laureát Nobelovy ceny Yamanaka k této otázce v roce 2012 uvedl: Embryonální kmenové buňky jsou nadále pro rozvoj výzkumu pluripotentních kmenových buněk důležité. Poznatky získané při výzkumu embryonálních kmenových buněk, jako jsou metody vytváření různé typů buněk, se při výzkumu pluripotentních kmenových 4

5 Pravomoci a činnosti členských států v této oblasti Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk je v Evropě předmětem vnitrostátních právních a správních předpisů, které se stát od státu liší. Některé i nadále tvorbu linií lidských embryonálních kmenových buněk umožňují, některé tento krok nedovolují, ale umožňují dovoz linií embryonálních kmenových buněk, některé zakazují jakoukoli formu výzkumu a využití lidských embryonálních kmenových buněk a některé v této oblasti nemají žádnou zvláštní právní úpravu. V současné době je výzkum lidských embryonálních kmenových buněk pod kontrolou a v souladu s podmínkami povolen v 18 členských státech, 3 jej zakázaly a ostatní zvláštní právní předpisy nemají Pravomoci a činnosti na úrovni Unie Ustanovení Smlouvy týkající se výzkumu Článek 182 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) představuje právní základ pro výzkumné programy EU: Víceletý rámcový program, vymezující všechny činnosti Unie, přijímá Evropský parlament a Rada v souladu s řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem. Přijetím těchto výzkumným programů EU nejsou dotčeny činnosti členských států v oblasti výzkumu. Podle primárního práva EU Lisabonské smlouvy je totiž výzkum paralelní pravomocí. Podle čl. 4 odst 3 SFEU Unie má pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru, zejména vymezovat a provádět programy, avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomoci. Horizont 2020 Program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 je program Evropské unie pro výzkum a inovace, který na příštích sedm let ( ) disponuje rozpočtem téměř 80 miliard eur. V rámci rozvoje tohoto nového programu Komise zahájila rozsáhlé konzultace se všemi klíčovými zúčastněnými stranami a přihlédla k výsledkům jednání s Evropským parlamentem a Radou a také ke zkušenostem z předchozích programů. Komise rovněž zohlednila doporučení Evropské skupiny pro etiku 16 a zjištění studie Eurobarometru, ve které vzorek náhodně vybraných občanů z celé Evropy vyjádřil názor ohledně řady témat včetně výzkumu embryonálních kmenových buněk. Většina se k výzkumu kmenových buněk stavěla pozitivně. 17 S přihlédnutím ke všem aspektům podpory pro výzkum včetně přidané hodnoty podpory na úrovni EU, k etickým úvahám a možným přínosům pro zdraví všech typů výzkumu kmenových buněk Komise předložila svůj návrh v listopadu buněk používají. Proto jde také výzkum pluripotentních buněk tak vysokým tempem. Embryonální kmenové buňky se navíc používají pro kontrolu [srovnání], když výzkumní pracovníci provádějí pokusy na pluripotentních kmenových buňkách a analyzují jejich kvalitu (http://articles.latimes.com/2010/nov/27/science/la-sci-yamanaka ). 15 ESF Science Policy Briefing 38, 16 Doporučení ohledně etického přezkumu projektů výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk v rámci 7. RP (stanovisko 22) Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE) ze dne 20. června EGE je nezávislý, pluralitní a multidisciplinární orgán, který poskytuje Evropské komisi poradenství týkající se etiky ve vědě a nových technologiích v souvislosti s právními předpisy Společenství a jejích politik

6 V demokratickém procesu, který vedl dohody Radou a Parlamentem o programu Horizont 2020 v prosince 2013, Komise, Rada a Parlament rovněž vzala v úvahu všechna hlediska podporu výzkumu. Z diskusí volených zástupců o Horizontu 2020 vyplynulo, že s podporou EU pro zdravotní výzkum lze počítat a že výzkum lidských embryonálních kmenových buněk je možný a bude omezen na výzkum následující po vytvoření linií kmenových buněk. Bylo dohodnuto, že evropské projekty výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk jsou přidávají hodnotu činnostem členských států v této oblasti v souladu se zásadou subsidiarity. 18 V oblasti výzkumu Evropská unie přidává hodnotu činnostem členských států podporou přeshraniční spolupráce tam, kde je k dosažení zásadních objevů zapotřebí kritické míry doplňujících se poznatků a finančních zdrojů. To v případě výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk platí obzvláště k tomu, aby mohla být do praxe uvedena nové terapie využívající kmenových buněk, je zapotřebí znalostí z řady vědních oborů a mnoha různých dovedností a zdrojů. Přeshraniční projekty kooperativního výzkumu rovněž pomáhají zlepšit koordinaci a snižovat tak zdvojenou a tudíž zbytečnou produkci linií kmenových buněk a jejich používání. Bylo rovněž dohodnuto, že výzkum lidských embryonálních kmenových buněk má potenciál pro další cenné objevy v lékařském výzkumu, a že navržený systém kontrol tentýž, jako byl dohodnut v rámci 7. RP poskytuje dostatečnou záruku, že budou dodržována stanovená přísná pravidla. Rámec programu Horizont 2020 pro výzkum lidských embryonálních kmenových buněk Podpora výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk z Horizontu 2020 se důsledně řídí jak obecnými, tak specifickými pravidly. Stejně jako minulý rámcový program pro výzkum (7. RP) se program Horizont 2020 řídí zvláštními ustanoveními, která upravují přímou finanční podporu výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk. Ty jsou stanoveny v článku 19 nařízení o programu Horizont 2020 (příloha II) a doprovodném prohlášení Komise (příloha III), o které bylo požádáno v rámci interinstitucionálních jednání o dohodě mezi Radou Evropské unie a Evropským parlamentem, a které bylo předloženo Komisí v okamžiku přijetí legislativního aktu. Prohlášení je nedílnou součástí legislativním balíčku programu Horizont 2020 a slouží k výkladu praktického provádění právních ustanovení vzhledem k rozmanitosti názorů na tuto oblast výzkumu a na různé právní situace a postupy v členských státech. Balíček programu Horizont 2020 včetně ustanovení týkajících se výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk byl předmětem řádného legislativního postupu a byl přijata demokratickým způsobem, v plném souladu s ustanoveními Smlouvy, a to prostřednictvím jasné většiny obou spolutvůrců právních předpisů Evropský parlament přijal toto nařízení na svém plenárním zasedání dne 21. listopadu a Rada Evropské unie na svém zasedání dne 3. prosince Přísný etický rámec, kterým se Horizont 2020 řídí, přesně odráží ustanovení pečlivě dohodnutá pro 7. RP (přílohy IV a V). Jak je uvedeno v prohlášení Komise k programu 18 Článek 5 SEU stanoví, že podle zásady subsidiarity v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, jedná Unie pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich může, z důvodu rozsahu nebo účinků navrhovaného opatření, jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie pro, 29 proti a 22 se zdrželo hlasování se zdrželi hlasování. 6

7 Horizont 2020, Komise navrhla pokračování etického rámce 7. RP, neboť [Komisi] se díky němu podařilo na základě zkušeností vypracovat odpovědný přístup k této velmi slibné oblasti vědy. Zároveň se tento přístup osvědčil v kontextu výzkumného programu, jehož se účastní výzkumní pracovníci z mnoha zemí s velice odlišnými právními předpisy. Rámec vychází z doporučení Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích 21 a obsahuje trojitou pojistku : 1. V první řadě jsou vždy respektovány vnitrostátní právní předpisy projekty EU se musí řídit právními předpisy země, v níž je výzkum realizován. 2. Kromě toho musejí být všechny projekty vědecky ověřeny na základě vzájemného hodnocení a musí se podrobit přísnému etickému přezkumu. 3. Finanční prostředky EU nesmí být použity na derivaci nových linií kmenových buněk ani na výzkum, při kterém dochází ke zničení embrya, tedy ani na pořizování kmenových buněk. Program Horizont 2020 se řídí společenským přístup zaměřeným na jednotlivé výzvy a zaměřuje se na priority občanů v Evropě i mimo ni. V oblasti zdraví sem například patří výzkum rakoviny, diabetu a Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Při provádění svých výzkumných programů Komise nezveřejňuje výzvy k předkládání návrhů v oblasti výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk. Místo toho sami vědci u jednotlivých studií navrhují optimální přístupy. Výzkum v EU rovněž umožňuje projekty, které mohou obnášet srovnání různých typů buněk, včetně lidských embryonálních kmenových buněk a indukovaných pluripotentních kmenových buněk, přičemž je ponecháván otevřený prostor pro další výzkum s ohledem na vědecký pokrok. Evropský registr 22 linií lidských embryonálních kmenových buněk podporovaný Evropskou komisí umožňuje monitorovat existující lidské embryonální kmenové buňky v Evropě i mimo ni, zlepšuje jejich dostupnost pro vědecké pracovníky a omezuje potřebu vytvářet nové linie kmenových buněk. Podle čl. 19 odst. 3 nařízení o programu Horizont 2020 se nefinancují se tyto oblasti výzkumu: výzkumná činnost zaměřená na klonování lidí k reprodukčním účelům; výzkumná činnost zaměřená na změny genetické výbavy lidských bytostí, která by mohla učinit tyto změny dědičnými výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření lidských embryí výlučně za účelem výzkumu nebo za účelem získání kmenových buněk, mimo jiné prostřednictvím přenosu jádra somatické buňky. Tento článek stanoví, že tyto oblasti výzkumu mohou být předmětem přezkumu v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020 s ohledem na vědecký pokrok. V čl. 19 odst. 4 se uvádí, že výzkum na lidských kmenových buňkách, pocházejících z dospělých jedinců i z embryí, může být financován v závislosti na obsahu vědeckého návrhu i na právním rámci daných členských států. Financování se neposkytne na výzkumné činnosti, které jsou zakázané ve všech členských státech. V členském státě se nefinancuje žádná činnost, která je v něm zakázána. Hodnocení, udělování a financování návrhů výzkumných projektů týkajících se lidských embryonálních kmenových buněk upravují přísné právní předpisy. Souladu s pravidly hescreg byl vytvořen s cílem poskytovat vědecké obci, zákonodárcům, regulačním orgánům i široké veřejnosti detailní přehled o aktuální situaci ve výzkumu lidských pluripotentních kmenových buněk v Evropě. 7

8 stanovenými v článku 19 nařízení a v prohlášení se posuzuje pomocí řady kontrol ex ante a ex post. Předběžné a následné kontroly výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk v rámci Horizontu 2020 Každý návrh týkající se projektů zaměřených na lidské embryonální kmenové buňky podléhá vzájemnému vědeckému nezávislému mezinárodnímu hodnocení. Toto hodnocení zkoumá nezbytnost použití takových kmenových buněk pro dosažení daných vědeckých cílů. Každý návrh se musí také podrobit přísnému etickému přezkumu 23, který zohlední zásady uvedené v Listině základních práv Evropské unie a v příslušných mezinárodních úmluvách 24 a provádí jej nezávislí odborníci jmenovaní Komisí; veškeré požadavky stanovené těmito hodnotiteli pro účastníky projektů představují smluvní závazky. O každém návrhu, který prošel jak vědeckým hodnocením, tak etickým přezkumem, pak rozhoduje Komise a daný členský stát jej podrobuje zvláštnímu postupu schvalování, a to na úrovni jednotlivých projektů, aby se zajistilo, že neporušuje právní předpisy země, v níž má být výzkum realizován. V rámci přezkumného postupu pro schvalování financování těchto projektů působí programový výbor složený ze zástupců ze všech členských států a pozorovatelů ze zemí přidružených k rámcovému programu. Teprve potom mohou být smlouvy, které vždy obsahují jasná ustanovení o etických požadavcích a požadavcích na vykazování, uzavřeny. Kromě monitorování projektů v průběhu jejich realizace bude Komise u vybraných projektů provádět kontrolu etických aspektů. V tom ji budou nápomocni nezávislí externí odborníci, kteří ověří, zda je výzkum prováděn v souladu s požadavky stanovenými na základě etického přezkumu. Po provedení auditu etických aspektů 6 projektů financovaných 7. RP, které se týkaly použití lidských embryonálních kmenových buněk, dospěl panel nezávislých externích odborníků k závěru, že všechny etické a regulační požadavky byly splněny a že projekty jsou v souladu s podmínkami smluv i ustanoveními legislativního textu 7. RP. Pro případ, že by se u projektu zjistil rozpor s přijatými etickými zásadami a podmínkami stanovenými pro provádění výzkumu zaměřeného na lidské embryonální kmenové buňky, jsou zavedena opatření, která umožňují projekt zastavit a uložit náležité sankce. Žádné případy nesouladu nebyly u projektů 7. RP zahrnujících lidské embryonální kmenové buňky zjištěny. Komise důsledně dodržovala svůj závazek a monitorování těchto zásad v rámci předchozích rámcových programů a pravidelně informovala programový výbor o celkovém pokroku při provádění programu. Horizont 2020 bude podléhat stejnému procesu monitorování a ověřování. V rámci 7. RP v oblasti zdraví ( ) EU financovala 27 společných projektů zahrnujících použití lidských embryonálních kmenových buněk; novější projekty zahrnují také práci s indukovanými pluripotentními kmenovými buňkami. Výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk se také týkají granty Evropské rady pro výzkum (10) a akcí Marie Skłodowska-Curie (24) 25. Žádné nové linie lidských embryonálních kmenových buněk nebyly vytvořeny s finanční podporou z výzkumných projektů EU. 23 Na základě stanoviska 22 Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích. 24 Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně podepsaná v Oviedu dne 4. dubna 1997 a její dodatkové protokoly a Všeobecná deklarace týkající se lidského genomu a lidských práv přijatá organizací UNESCO. 25 Podrobné údaje o projektech jsou k dispozici na stránkách CORDIS 8

9 Podpora odpovědného výzkumu ze strany Komise je otevřená a transparentní a Komise o ni poskytuje informace občanům i vědecké obci Kromě toho, že Komise informuje o projektech na stránkách CORDIS, projektům doporučuje, aby zřizovaly své vlastní internetové stránky. Komise dále podporuje internetové stránky EuroStemCell 26, které poskytují spolehlivé nezávislé informace a praxí ověřené vzdělávací zdroje o kmenových buňkách a jejich dopadu na společnost Rozvojová spolupráce Zdraví matek a novorozenců v rozvojových zemích V roce 2010 zemřelo ve světě žen v důsledku těhotenství nebo porodních komplikací. Téměř ke všem (99 %) těmto úmrtím dochází v rozvojových zemích a neúměrně postihuje chudé a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Přístupy volené k ochraně zdraví matek rovněž chránit zdraví jejich dětí. Například počet předčasných porodů, které představují hlavní příčinu úmrtí novorozenců, lze účinně snižovat zlepšením přístupu k plánování rodičovství a kvalitní zdravotní péčí pro ženy, zejména ty dospívající. K zachráně životů matek a novorozenců je nezbytná kvalifikovaná péče před, během a po porodu. Předpokládá přístup ke komplexním zdravotním službám, které umožní kontinuální péči o sexuální zdraví, reprodukční péči a péči o zdraví matek, novorozenců a dětí. Jednou z příčin úmrtí matek jsou nebezpečně prováděné potraty. Mají na svědomí 13 % všech případů těchto úmrtí každoročně , téměř výlučně v rozvojových zemích. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je nejúčinnějším krokem ke snížení počtu nechtěných těhotenství a umělých potratů zlepšení přístupu ke službám umožňujícím plánování rodičovství a účinné používání antikoncepce 27. Počet potratů by tak bylo možné snížit. Téměř ve všech zemích světa 28 právní předpisy umožňují potrat k záchraně života ženy a ve většině zemí je potrat povolen k zachování fyzického a/nebo duševního zdraví ženy Pravomoci a činnosti členských států EU Rozvojová spolupráce členských států EU v oblasti zdraví matek a dětí se řídí rozvojovými cíli tisíciletí (MDG) a akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji. Mezinárodní konference o populaci a rozvoji Akční program Na mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v Káhiře v roce 1994, přijalo všech 179 zemí včetně 28 současných členských států EU program opatření. Ten jako celosvětovou prioritu označuje rovnost žen a mužů a posilování postavení žen, a to jak z pohledu všeobecných lidských práv, tak jako zásadní krok směrem k vymýcení chudoby. 29. Základním předpokladem upevnění postavení ženy je, aby ženy měly přístup ke službám péče o reprodukční zdraví a aby byla uznávána jejich reprodukční práva. Přispívá to zároveň k udržitelnému rozvoji. Program požaduje opatření, která by zaručila všeobecný přístup WHO (2012): Bezpečně prováděný potrat: Technické a politické pokyny pro systémy zdravotní péče s. 87, Pouze v šesti zemích je potrat zakázán za všech okolností. Zdroj: OSN: Politika provádění potratů ve světě 2013; 29 Populační fond OSN (UNFPA) (1995): Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, akční program ICPD A/CONF.171/13/Rev.1 9

10 k prostředkům pro plánování rodiny a k službám sexuálního a reprodukčního zdraví a garanci reprodukčních práv. Program mimo jiné označuje nebezpečně prováděné potraty jako jeden z hlavních problémů veřejného zdraví a žádá, aby prevence nechtěných těhotenství měla nejvyšší prioritu. Potrat by v žádném případě neměl být prosazován jako jeden ze způsobů plánování rodičovství. Každá země musí mít právně zakotvenou péči související s umělým přerušením těhotenství. Mezinárodní konference o populaci a rozvoji zdůraznila, že v případě, že provádění potrat není v rozporu se zákonem, musí být bezpečné. Od roku 1994 zúčastněné země každých pět let znovu tyto závazky potvrzují a provádí se přezkum pokroku při plnění akčním programu. Ukazatele zapracované během první takovéto hodnotící konference ICPD v roce 1999 byly dále využity v osmi rozvojových cílech tisíciletí. Rozvojové cíle tisíciletí V roce 2000 přijali vrcholní představitelé států a vlád 189 zemí včetně všech současných 28 členských států EU na valném shromážděním OSN Deklaraci tisíciletí. Ta obsahuje soubor osmi rozvojových cílů tisíciletí a ambiciózní cíle snížit do roku 2015 úmrtnost matek a dětí. Cílem 4 je snížit úmrtnost dětí mladších pěti let o dvě třetiny. Cílem č. 5 je snížit v období 1990 až 2015 úmrtnost matek o tři čtvrtiny a zaručit všeobecný přístup ke zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví. Rozvojové cíle tisíciletí se od té doby staly měřítkem pro globální rozvojové politiky. Vedly k tomu, že se mezinárodní společenství nebývalou měrou zaměřilo na dobré životní podmínky lidí, rozvoj a potírání chudoby. OSN v současné době koordinuje strukturovaný postup, jak definovat rámec rozvoje po roce 2015, kdy končí platnost stávajících rozvojových cílů tisíciletí Pravomoci a činnosti prováděné na úrovni Unie Ustanovení Smlouvy týkající se rozvojové spolupráce. Hlavním cílem politiky EU v oblasti rozvojové spolupráce je snížení a nakonec i vymýcení chudoby 30, za plného respektování lidské důstojnosti. To se jasně projevuje v závazku EU k plnění rozvojových cílů tisíciletí: snížit extrémní chudobu a hladovění, zlepšit životní podmínky lidí snížením mateřské a dětské úmrtnosti, bojovat s epidemií HIV/AIDS, malárií a jiným nemocem. Přístup nové rozvojové politiky EU Agendy pro změnu 31 potvrzuje, že ve středu zájmu je vždy člověk, a jako důležité cíle rozvojové pomoci uvádí lidská práva, (demokracii a právní stát) a inkluzívní udržitelný růst. Opatřeními rozvojové spolupráce EU nejsou dotčeny činnosti členských států v oblasti rozvojové spolupráce. Podle čl. 4. odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie je rozvojová spolupráce souběžnou pravomocí: Unie má pravomoc vyvíjet činnost a provádět společnou politiku v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomoci. Právní základ pro opatření EU v oblasti rozvojové spolupráce stanoví články 208 až 211 Smlouvy o fungování Evropské unie. Čl. 208 odst. 2 SFEU stanoví, že Unie i členské státy budou dodržovat závazky a cíle, jež přijaly v rámci OSN a dalších příslušných mezinárodních organizací. 30 Článek 208 SFEU 31 Závěry Rady ze dne 14. května 2012: Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu 10

11 Přidaná hodnota opatření na úrovni Unie spočívá v celosvětové angažovanosti EU a jejích rozsáhlých odborných znalostí, nadnárodní povahy, role prostředníka koordinace a také potenciálu úspor z rozsahu. Evropský konsensus 32 přijatý členskými státy, Evropskou komisí, Parlamentem a Radou v roce 2005 vymezuje sdílené hodnoty, cíle, zásady a závazky pro provádění rozvojových programů na úrovni členských států a na úrovni Unie: snižování chudoby, dodržování lidských práv, demokracie, základní svobody a právní stát, řádná správa věcí veřejných, rovnost žen a mužů, solidarita, sociální spravedlnost a účinná vícestranná opatření. Hlavní finanční nástroje EU pro rozvojovou spolupráci Hlavními finančními nástroji EU pro rozvojovou spolupráci jsou Evropský rozvojový fond (ERF) 33 a nástroj rozvojové spolupráce (NRS). 34. ERF podporuje spolupráci se zeměmi v Africe, karibské oblasti a v Tichomoří a zaměřuje se na hospodářský, sociální a lidský rozvoj a na regionální spolupráci a integrace. Je řízen Komisí a do jeho rozpočtu členské státy EU přispívají přímo. NRS poskytuje dvoustrannou podporu rozvojovým zemím, které nespadají pod ERF, a tematickou podporu všem partnerským zemím v prioritní oblastech, jako jsou lidská práva, demokracie a řádná správa věcí veřejných a udržitelný růst podporující začlenění. 11. ERF bude mít na období k dispozici rozpočet ve výši 30,5 miliardy eur. NRS obdrží z rozpočtu EU na období příspěvek ve výši 19,7 miliardy eur. Kromě posouzení dopadů, vnitřního přezkumu různých hodnocení, auditu a zpráv v polovině období Komise před navržením těchto nových finančních nástrojů na období uspořádala v období od 26. listopadu 2010 a 31. ledna 2011 veřejnou konzultaci o budoucím financování vnější činnosti EU. Proběhla formou v online dotazníku pro veřejnost doprovázeném podkladovým dokumentem Jak financovat vnější činnost EU po roce 2013? 35 Komise předložila v prosinci 2011 legislativní návrh a vzala přitom v úvahu všechny aspekty rozvojové pomoci, včetně přidané hodnoty podpory rozvojovým zemím na úrovni EU v souladu s principy Evropského konsensu o rozvoji (2005) a Agendy pro změnu. Nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci bylo přijato dne 11. března 2014 v souladu s článkem 209 Smlouvy o fungování Evropské unie: Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem opatření nezbytná pro provádění politiky rozvojové spolupráce, která se mohou týkat víceletých programů spolupráce s rozvojovými zeměmi nebo tematicky zaměřených programů. Demokratický proces potvrdil, že jasná většina v Evropském parlamentu i v Radě (Evropský parlament přijal nařízení na svém plenárním zasedání dne 6. prosince 2013 a Rada Evropské unie na zasedání konaném 11. března 2014) podporuje politické priority a cíle rozvojové politiky, včetně spolupráce na prioritních tématech podle návrhu Komise. Priority EU při financování rozvoje ve zdravotnictví, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv 32 Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: Evropský konsensus, Úř. věst. C 46, , s.1 33 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES (Úř. věst. L 152, , s. 1). 34 NAŘÍZENÍ (EU) č. 233/

12 Nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci ve svém článku 2 připomíná, že hlavním cílem rozvojové spolupráce zůstává boj proti chudobě v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí. To zahrnuje podporu plného a účinného provádění akčního programu ICPD, jak je uvedeno v příloze I a II nařízení 36. Podle nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci se priority EU promítají v zeměpisných a tematických víceletých orientačních programech (MIP), které jsou předmětem strategického dialogu s Evropským parlamentem. Během strategického dialogu, který se konal v prvním čtvrtletí roku 2014, Evropský parlament požadoval, aby byla v MIP větší pozornost věnována právům žen a rovnosti žen a mužů. Tyto změny jsou na základě strategického dialogu do MIP začleňovány. Priority financování EU se rovněž stanovují společně s vládami partnerských zemí. V oblasti zdraví se financování z prostředků EU zaměřuje na posílení zdravotnických systémů partnerských zemí, aby mohly poskytovat univerzální přístup ke komplexnímu souboru kvalitních zdravotnických služeb. Opatření na úrovni EU vycházejí z vnitrostátních plánů zdravotní péče, které připravují veřejné orgány v cílových zemích. Jsou-li tyto systémy zdravotnictví v souladu s lidskými právy a mezinárodními požadavky, je svrchovaným právem každé z našich partnerských zemí, aby sama rozhodla o rozsahu služeb a způsobu, jakým jsou občanům nabízeny. Rolí EU je podporovat tyto země v jejich úsilí rozvíjet účinné systémy pro poskytování zdravotnických služeb v rámci kontinuální péče. Z prostředků EU lze podporovat budování a rozšiřování zařízení zdravotní péče, odbornou přípravu zdravotnického personálu, poskytování vybavení, dodávku základních léků a rovněž poskytování technické pomoci a politického poradenství vládám při podpoře národních zdravotnických strategií. Upřednostňuje se financování prostřednictvím řádného rozpočtu partnerské země, aby se zvyšovala odpovědnost země a udržitelnost programů. Tento způsob pomoci nazývaný rozpočtová podpora se zaměřuje na podporu odvětvových politik a reforem s cílem zkvalitnit stav věcí veřejných a služby poskytované obyvatelstvu. To vede ke konkrétním a měřitelným výsledkům díky politickému dialogu s vládou a definování ukazatelů pro cíle, které mají být dosaženy. V období vyčlenila Evropská unie na podporu veřejných rozpočtů partnerských zemí 5 miliard eur a další 1,3 miliardy eur na rozpočty ve zdravotnictví nebo na vládní programy partnerských zemí 37. Dalším důležitým kanálem financování z prostředků EU jsou agentury OSN působící ve zdravotnictví a globální iniciativy v oblasti zdraví, jako je například Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a Aliance GAVI. V období vyčlenila EU pro tyto příjemce 1 miliardu eur. Financování ze strany EU může být rovněž použito k financování organizací občanské společnosti, především je-li třeba zlepšit přístup k základním zdravotním službám pro marginalizované skupiny obyvatelstva, které se nesnadno oslovují, zejména pak v nouzových situacích nebo během konfliktů, kdy vlády nejsou schopny nebo ochotny přijmout účinná opatření samy. Většina finančních prostředků pro organizace občanské společnosti je však zaměřena na rozvíjení jejich kapacit k prosazování jejich zájmů a na posílení jejich úlohy monitorovat reformy, podílet se na tvorbě politiky a volat vlády k odpovědnosti. V období vyčlenila EU pro organizace občanské společnosti činné v odvětví zdravotnictví 1,3 miliardy eur. 36 NAŘÍZENÍ (EU) č. 233/ příloha II 12

13 Z částky 3,2 miliardy eur na rozvojovou pomoc, kterou EU během 5letého období vynaložila v partnerských zemích v oblasti zdravotnictví, byla podle kalkulace vycházející z metodiky schválené zástupci skupiny G 8 investováno 1,5 miliardy eur do zdraví matek, novorozenců a dětí. Konkrétně 87 milionů eur bylo přiděleno na péči v oblasti reprodukčního zdraví, 17 milionů eur na plánování rodiny a 95 milionů eur k omezování sexuálně přenosných nemocí. Příspěvky do Světového fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, představují dalších 503 milionů eur. Sladění akčního programu ICPD a rozvojových cílů tisíciletí Rozvojová pomoc EU je úzce spjata s cíli a mezinárodními závazky dohodnutými v akčním programu ICPD a rozvojových cílech tisíciletí. Přestože Unie nebyla signatářem těchto zásadních mezinárodních dohod v době, kdy byly přijaty, jejich cíle a závazky byly následně začleněny do právních předpisů EU stanovujících politiky v oblasti rozvojové spolupráce. Jasné odkazy obsahuje Evropský konsensus o rozvoji, závěry Rady o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví 38, závěry Rady týkající se Obecné agendy po roce , jakož i nařízení o nástroji rozvojové spolupráce a Evropský parlament přijal několik usnesení 40 na podporu rozvojových cílů tisíciletí a konference IPCD, v jejichž rámci požádal aby EU důrazně hájila právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv a kromě jiného i integraci HIV/AIDS do plánování rodiny, bezpečně prováděných potratů a antikoncepce 41. V plném souladu se zásadami ICPD rozvojová pomoc neprosazuje potraty jako metodu plánování rodičovství. Spíše se snaží snížit míru využívání interrupcí rozšířením a zlepšením služeb souvisejících s plánovaným rodičovstvím a upřednostňovat předcházení nechtěným těhotenstvím. Finanční podpora EU se zaměřuje na potřeby zranitelných a znevýhodněných skupin žen, mladistvých, svobodných žen, žen z řad uprchlíků a vysídlených, žen žijících s HIV a obětí znásilnění. Kontroly využívání rozvojových fondů EU Smluvní podmínky 42 EU jsou přísné, aby bylo zajištěno, že všechny intervence financované z rozvojové pomoci EU respektují právní předpisy zemích, ve kterých se uskutečňují. Všichni příjemci grantů EU a jejich zaměstnanci musí dodržovat lidská práva. Aby byly prostředky EU skutečně využívány pro zamýšlené účely, je zajištěno prostřednictvím různých kontrolních činností v rámci řízení projektového cyklu. Komise monitoruje výsledky projektů a programů prostřednictvím nezávislých hodnocení prováděných externími konzultanty za použití mezinárodně uznávaných kritérií. V roce 2013 bylo tímto systémem monitorování orientovaným na výsledky přezkoumáno více než 1600 probíhajících i uzavřených projektů a programů (včetně rozpočtové podpory) ve všech odvětvích podpory EU z těchto projektů a programů se týkalo oblasti zdravotnictví a Závěry Rady o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví ze dne Závěry Rady týkající se Obecné agendy po roce 2015 ze dne Usnesení Evropského parlamentu ze dne (2012/2002(INI)); ze dne (2012/2222(INI)); ze dne (2013/2057(INL)); 41 Usnesení Evropského parlamentu ze dne o rozvojových cílech tisíciletí stanovení rámce po roce 2015 (2012/2289(INI)) 42 PRAG 2014: Zakázky a granty pro vnější činnost Evropské unie, kapitoly 2.3.3; 2.3.4; a příloha e3h2; 43 Evropská komise: Výroční zpráva za rok 2014 o politice Evropské unie v oblasti rozvoje a politice vnější pomoci a jejich realizaci v roce 2013 (bude zveřejněno na adrese: ) 13

14 odvětví populačních politik a programů a reprodukční zdraví. 81 % monitorovaných projektů z těchto dvou odvětví bylo označeno jako velmi dobré nebo dobré (u projektů ze všech oblastí spolupráce EU je to v průměru 75 %). U projektů, kde byly zjištěny vážné problémy, Komise stanovila zvláštní následné kontroly. Toto nezávislé sledování doplňuje interní monitorování prováděné zaměstnanci Komise. Kromě hodnocení na úrovni projektů nebo programů jsou k dispozici strategická hodnocení provedená nezávislými externími odborníky. Poskytují důležitou zpětnou vazbu ohledně dopadů a dosažených výsledků. To se v roce 2012 týkalo i hodnocení podpory Evropské komise pro odvětví zdravotnictví. Zjistilo, že je v souladu s rozvojovou politikou EU a že její zaměření odpovídá cíli snižování chudoby 44. Podpora EU podle hodnocení významně přispívá ke zkvalitňování zdravotnických služeb a k posilování institucionálních a procesních systémů týkajících se transparentnosti a odpovědnosti v zemích, v nichž se programy provádějí. Řízení rozvojové pomoci také každoročně hodnotí Evropský účetní dvůr. Ve své nedávné zprávě o Evropském rozvojovém fondu Účetní dvůr uvádí, že delegace EU měly dobrý přehled o operačním provádění projektů, a to zejména díky monitorovacím inspekcím. 45 Výsledky všech hodnocení a auditů byly vzaty v úvahu při vymezování nových finančních nástrojů pro finanční rámec na období , včetně nástroje pro rozvojovou spolupráci. Jako doplněk monitorování a hodnocení poskytují finanční audity a kontroly dostatečnou jistotu o legitimitě a regulérnosti vnější pomoci. Příjemcům pomoci EU, kteří se dopustí lživých prohlášení, závažných pochybení, nesrovnalostí či podvodů, bude financování pozastaveno, mohou být z další pomoci ze strany EU vyloučeni a čelit finančním sankcím Evropský účetní dvůr (2013): Výroční zpráva o činnostech financovaných ze 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu; (2013/C 331/02) 14

15 3. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY 3.1. Obecné připomínky Jak je uvedeno v úvodu tohoto sdělení, cílem Evropské občanské iniciativy Jeden z nás je, aby Evropská unie zakázala a ukončila financování činností, které předpokládají zničení lidských embryí, zejména v oblastech výzkumu, rozvojové pomoci a veřejného zdraví, a respektovala tak lidské právo na důstojnost a nedotknutelnost. Za tímto účelem jsou požadovány změny ustanovení finančního nařízení, nařízení pro rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 a nařízení, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Komise tuto žádost pečlivě posoudila. Pokud jde o požadavek, aby EU zastavila financování těchto činností a pozměnila finanční nařízení, je třeba poznamenat, že podle článku 87 finančního nařízení musejí být veškeré výdaje EU v souladu se Smlouvami EU a Listinou základních práv. Finanční nařízení EU tak již zajišťuje, aby veškeré výdaje EU, včetně oblastí výzkumu, rozvojové spolupráce a veřejného zdraví, respektovaly lidskou důstojnost, právo na život a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti. Kromě toho je cílem finančního nařízení poskytnout finanční pravidla obecně, a nikoli pro konkrétní oblasti politiky EU, zejména pak sestavování a plnění rozpočtu EU Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk Evropská Komise pečlivě zanalyzovala žádost organizátorů Evropské občanské iniciativy, aby byly přijaty právní předpisy, které by zakázaly jakékoliv financování EU výzkumné činnosti, při kterých dochází ke zničení lidských embryí, včetně těch, jejichž cílem je získání kmenových buněk, a výzkum zahrnující použití lidských embryonálních kmenových buněk v rámci následných kroků zaměřených na jejich získání. Jak bylo popsáno výše, právní předpisy týkající se současného výzkumného programu EU obsahují podrobná ustanovení upravující podporu EU pro výzkum lidských embryonálních kmenových buněk. Tyto předpisy byly teprve nedávno (v prosinci 2013) schváleny spolutvůrcem práva EU, tj. Evropským parlamentem a Radou v řádném legislativním postupu a v plném souladu s článkem 182 SFEU. Ustanovení, jimiž se řídí financování v rámci programu Horizont 2020, byla dohodnuta za současného zohlednění všech aspektů včetně těch etických, přidané hodnoty EU a potenciálního přínosu výzkumu všech typů kmenových buněk pro zdraví. Ustanovení Horizontu 2020 týkající se výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk byla pečlivě nastavena a společně tvoří trojitou pojistku: 1. V první řadě jsou vždy respektovány vnitrostátní právní předpisy projekty EU se musí řídit právními předpisy země, v níž je výzkum realizován. 2. Kromě toho musejí být všechny projekty vědecky ověřeny na základě vzájemného hodnocení a musí se podrobit přísnému etickému přezkumu. 3. Finanční prostředky EU nesmí být použity na derivaci nových linií kmenových buněk ani na výzkum, při kterém dochází ke zničení embrya, tedy ani na pořizování kmenových buněk. 15

16 Zahrnují soubor výslovných vyloučení a podmínek, řadu přísných kontrol ex ante (vědecký a etický přezkum), další stupně rozhodování na úrovni jednotlivých projektů, do kterého se zapojují členské státy, smluvní povinnosti, podrobné požadavky na podávání zpráv a následné audity (úplná znění článku 19 viz přílohy II a III a prohlášení Komise). Audity na systémové úrovni prokázaly, že systém je koncipován vhodně a je dodržován v souladu s nejpřísnějšími etickými normami. Komise kromě toho nečiní výslovné výzvy k předkládání výzkumných návrhů zahrnujících lidské embryonální kmenové buňky. Komise je toho názoru, že ustanovení programu Horizont 2020 týkající se výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk jsou v plném souladu se Smlouvami EU a Listinou základních práv Evropské unie 46. Rovněž se domnívá, že tato ustanovení již řada důležitých požadavků organizátorů řeší. Zejména ten, aby EU nefinancovala ničení lidských embryí a aby byly zavedeny příslušné kontroly. Komise se však domnívá, že nemůže vyhovět žádosti organizátorů, aby EU nefinancovala výzkum následující po stanovení linií lidských embryonálních kmenových buněk. Důvodem je, že Komise svůj návrh formulovala při zohlednění etického hlediska, možných přínosů pro zdraví, a přidané hodnoty podpory na úrovni EU pro všechny druhy výzkumu kmenových buněk. Tento návrh byl přijat spolutvůrci právních předpisů, tj. Evropským parlamentem a Radou, na základě demokratické dohody dosažené během interinstitucionálních jednání Rozvojová spolupráce Evropská Komise pečlivě zanalyzovala požadavky organizátorů občanské iniciativy, aby byly přijaty právní předpisy, které by zakázaly veškerou potenciální finanční podporu EU pro činnosti, které obnáší zničení lidských embryí nebo jej předpokládají, tj. konkrétně jakékoli přímé nebo nepřímé financování potratů prostřednictvím rozvojové pomoci. Cílem Evropské občanské iniciativy je snížit počet potratů prováděných v rozvojových zemích. V partnerských rozvojových zemích, kde EU podporuje oblast zdravotnictví, poskytuje pomoc na zdravotní systémy buď podporuje integrované poskytování kontinuálních služeb péče o sexuální a reprodukční zdraví matek, zdraví novorozenců a dětí, nebo zemím poskytuje rozpočtovou podporu s cílem zlepšit vnitrostátní poskytování služeb v oblasti zdraví. Z definice tak tato pomoc přímo či nepřímo přispívá do celého spektra zdravotnických služeb nabízených strukturami partnerských zemí. Tyto služby mohou a nemusí zahrnovat služby související s interrupcemi, jejichž cílem je záchrana života matky. Tato komplexní podpora EU zásadním způsobem přispívá ke snižování počtu potratů, protože zlepšuje přístup k bezpečným a kvalitním službám, včetně kvalitního plánování rodiny, široké škály metod antikoncepce, nouzové antikoncepce a komplexní sexuální výchovy. Cílem rozvojové spolupráce EU je univerzální a rovný přístup ke kvalitní péči pro všechny občany. EU však zároveň plně respektuje svrchovanost rozhodnutí partnerských zemí ohledně toho, jaká zdravotní péče bude poskytována a jak bude prezentována, jsou-li v souladu s dohodnutými zásadami v oblasti lidských práv. Komise tudíž při vyčleňování pomoci žádné služby nezvýhodňuje, protože by tím komplexní a účinnou podporu zdravotní strategie dané země komplikovala. 46 Nařízení o programu Horizont 2020, čl. 19 odst. 1: Veškeré výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont 2020 musí být v souladu s etickými zásadami a s příslušnými vnitrostátními, unijními a mezinárodními právními předpisy, včetně Listiny základních práv Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a jejích dodatkových protokolů. 16

17 Komise se domnívá, že EU musí dostát svému mezinárodnímu závazku a splnit rozvojový cíl tisíciletí č. 5. Přes významný nárůst používání antikoncepce stále značný počet matek každoročně umírá v důsledku potratů, které jsou vykonávány bez nezbytných dovedností nebo v prostředí, jež nesplňuje minimální lékařské normy. Podle Světové zdravotnické organizace lze počet úmrtí matek a jejich nemocnost výrazně snížit tím, že se zlepší bezpečnost výše uvedených zdravotních služeb. Komise uplatňuje přísná pravidla a veškeré případné financování je a vždy bude v plném souladu s regulačním rámcem EU a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Následně po přidělení finanční pomoci se uplatňují komplexní a transparentní mechanismy dohledu. Tento dohled je účinný a Komise je odhodlána i nadále uplatňovat smluvní záruky a prostředky monitorování a činit tak zcela transparentním způsobem. Ačkoli OSN již započala práci na novém rozvojovém programu na období po roce 2015, EU se v současné době snaží zajistit, aby byly základní zásady a závazky akčního programu ICPD a rozvojové cíle tisíciletí do tohoto nového rámce zapracovány. Silný mezinárodní konsensus ohledně rozsahu a definice sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv kodifikovaných v akčním programu ICPD v roce 1994 byl nedávno potvrzen v rámci jeho přezkumu provedeného v dubnu Ten bude sloužit jako východisko pro zvláštní zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v září 2014, jež se bude věnovat ICPD. Zásady dohodnuté na konferenci ICPD nadále určují směr globální rozvojové spolupráce a mají výraznou podporu EU a jejích členských států. 4. ZÁVĚRY V reakci na Evropskou občanskou iniciativu Jeden z nás Komise došla k těmto závěrům: 4.1 Obecný závěr Primární právní předpisy EU výslovně stanoví lidskou důstojnost, právo na život a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti. Finanční nařízení EU stanoví, že veškeré výdaje EU musí být v souladu s primárním právem EU. Komise proto nepovažuje za nutné navrhnout změny finančního nařízení. 4.2 Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk O ustanovení programu Horizont 2020 týkajících se výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk teprve nedávno (v prosince 2013) rozhodl spolutvůrce právních předpisů EU. Obsahují pečlivě nastavený soubor výjimek a podmínek, přísné kontroly ex ante, individuální posuzování případů, do něhož se zapojují členské státy, smluvní povinnosti, požadavky na podávání hlášení a následné audity. Tato ustanovení výslovně vylučují financování činností obnášejících ničení blastocyst pro výzkumné účely a plně respektují vnitrostátní právní předpisy týkající se výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk. Audity na systémové úrovni prokázaly, že zavedený systém je navržen správně a je v souladu s nejpřísnějšími etickými normami. Komise zdůrazňuje, že výslovné výzvy k předkládání výzkumných návrhů zahrnujících lidské embryonální kmenové buňky nečiní

18 Komise je toho názoru, že ustanovení programu Horizont 2020 týkající se výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk jsou v plném souladu se Smlouvami EU a Listinou základních práv Evropské unie. 48 Rovněž se domnívá, že tato ustanovení již řada důležitých požadavků organizátorů řeší. Zejména ten, aby EU nefinancovala ničení lidských embryí a aby byly zavedeny příslušné kontroly. Komise se však domnívá, že nemůže vyhovět žádosti organizátorů, aby EU nefinancovala výzkum následující po stanovení linií lidských embryonálních kmenových buněk. Důvodem je, že Komise svůj návrh formulovala při zohlednění etického hlediska, možných přínosů pro zdraví, a přidané hodnoty podpory na úrovni EU pro všechny druhy výzkumu kmenových buněk. Tento návrh byl přijat spolutvůrci právních předpisů, tj. Evropským parlamentem a Radou, na základě demokratické dohody dosažené během interinstitucionálních jednání. Komise bude nadále důsledně uplatňovat systém trojité pojistky a respektovat pravidla monitorování a kontrol uplatňovaná již v rámci 7. RP, jak je uvedeno v článku 19 nařízení o programu Horizont 2020 a souvisejícím prohlášení Komise (úplné znění článku 19 viz přílohy II a III a prohlášení Komise). Bude přitom jednat zcela transparentním způsobem. Článek 19 nařízení o programu Horizont 2020 ve svém pátém odstavci uvádí, že seznam uvedený v třetím odstavci obsahující oblasti výzkumu, které se nebudou financovat, lze přezkoumat v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020, jež má být provedeno do 31. prosince Rozhodnutí o provedení tohoto zvláštního přezkumu bude záležet na rozvoji dotčených vědeckých oborů a technologií. S ohledem na budoucí podporu EU pro zdravotní výzkum bude Komise pečlivě sledovat vědecký pokrok, zejména v oblasti výzkumu indukovaných pluripotentních kmenových buněk, které mají mnohé podobné vlastnosti jako embryonální kmenové buňky, ale dosud nejsou produkovány v plném souladu s klinickými normami ani s nimi nelze zacházet jako s přirozenými buňkami, a bude poskytovat podporu podle potřeby. Komise se ztotožňuje se stanoviskem 22 Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích, že pokud by byly objeveny alternativy lidských embryonálních kmenových buněk se stejným potenciálem, jako mají kmenové buňky derivované z lidských embryí, měly by být důsledky tohoto vývoje pro vědecké a etické aspekty výzkumných projektů týkajících se lidských embryonálních kmenových buněk zohledněny co nejdříve 49. To znamená, že jakmile budou k dispozici plně rovnocenné alternativy lidských embryonálních kmenových buněk, Komise prozkoumá použití a potenciál těchto alternativ a bude žádat Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a nových technologiích o stanovisko v kontextu výsledků výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk a vědeckého pokroku týkajícího se alternativ. Komise bude mezitím nadále poskytovat podporu Evropskému registru linií lidských embryonálních kmenových buněk, který usnadňuje sledování stávajících linií v Evropě a pomáhá optimalizovat jejich využívání, přičemž zabraňuje zbytečným derivacím nových linií. 48 Nařízení o programu Horizont 2020, čl. 19 odst. 1: Veškeré výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont 2020 musí být v souladu s etickými zásadami a s příslušnými vnitrostátními, unijními a mezinárodními právními předpisy, včetně Listiny základních práv Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a jejích dodatkových protokolů. 49 Doporučení ohledně etického přezkumu výzkumných projektů 7. RP týkajících se lidských embryonálních kmenových buněk stanovisko č. 22. ze dne , s

19 4.3 Rozvojová spolupráce Komise došla k závěru, že EU již disponuje potřebným právním rámcem nutným k účinnému řízení financování rozvoje, které pomáhá minimalizovat počet potratů prováděných v rozvojových zemích. Občanská iniciativa přímo nezpochybňuje základní cíle a závazky rozvojových cílů tisíciletí ani akčního programu ICPD a Komise se domnívá, že zákaz financování by omezil schopnost Unie plnit cíle stanovené v rámci rozvojových cílů tisíciletí, zejména v oblasti zdraví matek, a cíle ICPD, které byly nedávno znovu potvrzeny jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni EU. OSN zahájila proces definování nového rozvojového programu na období po roce 2015 a EU se v současné době snaží zajistit, aby byly základní zásady a závazky akčního programu ICPD a rozvojové cíle tisíciletí do tohoto nového rámce zapracovány. Silný mezinárodní konsensus ohledně rozsahu a definice sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv kodifikovaných v akčním programu ICPD v roce 1994 byl nedávno potvrzen v rámci jeho přezkumu 50 provedeného v dubnu Ten bude sloužit jako východisko pro zvláštní zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v září 2014, jež se bude věnovat ICPD. Zásady dohodnuté na konferenci ICPD nadále určují směr globální rozvojové spolupráce a mají výraznou podporu EU a jejích členských států. Komise se bude snažit informovat zúčastněné strany a občanskou společnost prostřednictvím mezinárodní konference pořádané v roce 2015 za účelem lepšího porozumění novým mezinárodním nástrojům a s cílem zlepšit účinnost politiky rozvoje a humanitární pomoci a spolupráce. Komise bude i nadále zdokonalovat své monitorovací a kontrolní systémy a pravidelně podávat zprávy o pokroku Evropskému účetnímu dvoru. Komise například pracuje na nástrojích a pokynech, které posílí systémy sledování a prověří kvalitu auditních zpráv. Komise rovněž plní povinnosti při podávání zpráv o provozních výsledcích rozvojových programů financovaných z prostředků EU. Informace získané těmito systémy využity v postupech řízení, povedou k větší odpovědnosti, transparentnosti a zviditelnění pomoci EU a v konečném důsledku zvýší dopad rozvojových cílů EU stanovených v Agendě pro změnu. 51 Střednědobý přezkum nástroje pro rozvojovou spolupráci má proběhnout nejpozději do konce roku Přezkum v polovině období se zaměří na zjištění vyplývající z hodnotících zpráv, jak tematických tak programových, a bude využit během strategického dialogu se spolutvůrci právních předpisů. Přístup Komise je založen na zcela demokratickém a transparentním přezkumu, který je nepřetržitý a trvalý. V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení o Evropské občanské iniciativě bude toto sdělení oznámeno organizátorům iniciativy jakož i Evropskému parlamentu a Radě a bude zveřejněno Pracovní dokument útvarů Komise Vytvoření předpokladů pro rámec EU pro výsledky rozvoje a spolupráce, SWD (2013)530,

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2011 KOM(2011) 607 v konečném znění 2011/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 {SEK(2011)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 26. srpna 2004 KONSOLIDOVANÝ NÁVRH DOTAZNÍKU PRO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Výbor

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI)) P7_TA-PROV(2012)0320 Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o dobrovolném a bezplatném dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI)) Evropský parlament,

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Wiesbadenská skupina 27. a 28. srpna 2014

Wiesbadenská skupina 27. a 28. srpna 2014 Wiesbadenská skupina 27. a 28. srpna 2014 Strategie odborových svazů ve stavebnictví a prostor k manévrování pro národní vlády v procesu převádění / implementace nové směrnice EU týkající se zadávání veřejných

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více