Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov"

Transkript

1 Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel Srbská Kamenice Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel Duben červenec

2 Osnova SPRM: 1. Pravidla pro jednání řídící skupiny 3 2. Profil města Šluknov Ekonomický rozbor hospodaření SWOT analýza města Šluknov Vize města Šluknov Kritické a prioritní oblasti Grafické znázornění vazeb SWOT analýza prioritních oblastí Definování a fundraising prioritních oblastí města Šluknov Akční plán dle priorit Přílohy: 1. Fundraising pro realizaci projektů Databáze projektů v členění dle jednotlivých priorit

3 1.Pravidla pro jednání Řídící skupiny (dále ŘS) pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Šluknov. Řídící skupina je jmenována ve složení: Ing. Martin Benda Mgr. Jitka Slaninová Ing. Ivana Lukešová Ing. Milan Kořínek p. Milan Černý Dis. Tomáš Kačer Ing. Igor Hluchý Jaroslav Doležal Pravidla: 1. Cílem prvního setkání je dohoda na konstruktivní spolupráci členů ŘS při zpracování strategického plánu rozvoje města Šluknov. 2. Veřejný zájem je nadřazen osobním zájmům členů ŘS. 3. Jednání není ovlivněno politickým zaměřením jednotlivých členů ŘS, je apolitické, současná situace na radnici nevnáší napětí do jednání. 4. V případě jakýchkoliv neshod v jednotlivých bodech jednání a schvalování se rozhodnutí řídí hlasováním bude respektován názor nadpoloviční většiny přítomných účastníků. 5. Každý má právo vyjádřit svůj názor (i kritický) a musí se vždy týkat obsahu projednávané záležitosti. 6. Účast na setkání nebo omluva nepřítomnosti se potvrzuje předem u Mgr. Jitky Slaninové, tel Je vyžadována účast všech členů ŘS a dodržování časového programu jednání. 8. V případě nepřítomnosti může člen za sebe poslat náhradu. Předem to oznámí Mgr. Slaninové. Členové ŘS obdrží předem projednávané materiály 9. Na začátku jednání představí moderátor program, body jednání a rámcový časový harmonogram jednání. Je respektován omezený čas na projednání jednotlivých problematik. 10. Každý se hlásí o slovo, včetně technických připomínek, předkladatel příspěvku se představí. 11. Zpracovatel SPRM - moderátor řídí diskusi, má právo ukončit příspěvek. Délka příspěvků je omezena na nezbytně nutnou dobu - návrh 3 min., připomínky max. 2 min. Návrhy jsou jasně formulovány a vztahují se k tématu. Z jednání se zpracovává zápis. Připomínky lze zaslat na Z jednání ŘS se dělají zápisy, které obsahují termíny a odpovědnosti. Členové ŘS mají možnost se k zápisu vyjádřit a nejpozději do 3 dnů poslat své připomínky na

4 2.Profil města Šluknov 1. Historický vývoj 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda 3. Dopravní napojení 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti 5. Příspěvkové organizace města 6. Velkoplošná chráněná území 7. Geomorfologie 8. Městské části 9. Slavní rodáci 10. Významné dny města Šluknov Město Šluknov status: NUTS 5 (obec): kraj (NUTS 3): okres (NUTS 4): obec s pověřeným obecním úřadem: pověřená obec typu III: historická země: katastrální výměra: město Ústecký Děčín Šluknov základní data Rumburk Čechy 47,480 km² obyvatel: zeměpisná šířka: zeměpisná délka: nadmořská výška: 350 m.n.m. PSČ:

5 místní části: katastrální území: adresa městského úřadu: starosta Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Městský úřad Šluknov nám. Míru Šluknov Ing. Milan Kořínek 1. Historický vývoj První, historicky ověřená zmínka o Šluknovu, pochází z tzv. lužického kodexu z roku Písemné zprávy o Šluknovu se datují již od roku 1281, do té doby se o existenci města ví, ale nelze se opřít o žádný historický dokument. Prvními majiteli šluknovského panství byli Berkové z Dubé - jedna z větví rodu Ronovců. Šluknov byl povýšen na město roku 1359 na popud Hynka I. Berky z Dubé, z jehož erbu získal Šluknov do městského znaku zkřížené ostrve. Městský znak tvořil zlatý štít se dvěma černými ostrvemi. Někdy býval také zobrazován jako červený štít s březovými ostrvemi. Nad ním byla zlatá korunka s pěti trny. Tento znak byl používán až do roku Dne 2. června 1900 povoluje ministerský předseda Ernst von Koerber Šluknovu užívání nového znaku, kterého město užívá dodnes. Tvoří ho modrý štít se stříbrnou hradbou z kvádrů, dvěma věžemi po stranách a otvorem brány. V horním okraji černého otvoru brány je zlatý štít se dvěma ostrvemi - zkříženými březovými větvemi, z nichž každá má šest suků. Nad štítem je pak hradbová koruna s pěti výstupky na způsob cimbuří. Znak je umístěn do plasticky bohatě zdobené stáže, dole ukončené malou šiškou (snad chmelovoupivovarnictví). Nad ozdobným rámem (stáží) je pak už zmíněná hradbová koruna s pěti výstupky. Originál dokumentu o udělení současného městského znaku je uložen v okresním archivu v Děčíně. Zpráva o Šluknovu z roku 1414 již hovoří o tvrzi, hradbách, branách a příkopech, které byly přímým důsledkem významné polohy města, nacházejícího se na Solní cestě z Míšně do Žitavy. Na počátku 15. století přispívalo k rozvoji řemesel a obchodu také tržní právo, které bylo městu uděleno. Šluknov měl nejstarší trhy (již od roku 1414). V době husitského revolučního hnutí stojí okrajové oblasti českého státu osídlené německým obyvatelstvem nejdříve stranou celého hnutí, později se staví proti němu. Šluknovské panství se připojilo v roce 1421 k tzv. lužickému šestiměstí. Proto sem v květnu roku 1423 přitáhla část husitského vojska a svedla vítěznou bitvu se zdejšími vojsky poblíž osady Valdek. Další husitské tažení v roce 1426 bylo namířeno proti Žitavě, jako nejvýznamnějšímu městu Šestiměstí. Počátek 16. století je poznamenán nástupem šlechty proti hospodářským pozicím královské moci

6 Dalšími majiteli šluknovského panství byli Schleinitzové. V roce 1484 dal král Vladislav majitelům panství povolení k odkrytí štol v okolí Šluknova. Těžil se zde nikl, měď a stříbro. Šluknovsko, které se koncem 15. století stává součástí rozsáhlého panství Schleinitzů, je nazýváno "Schleinitzovou zemičkou". V této době se také ve Šluknově ustavuje první cech, a to cech tkalců. V roce 1537 obdržel Šluknov pivovarnické a sladovnické právo, neboť pivovarnictví zde mělo velmi starobylou tradici. Ve městě byly dva pivovary - městský a zámecký. V roce 1548 se začala těžit (až do roku 1553) v dole "Schweidrich" u Kunratic měděná ruda. Vznikly i další cechy, a to v r cech řeznický, v roce 1548 cechy krejčovský a ševcovský, v roce 1560 cech kovářů a zámečníků a v roce 1562 cech kolářů. V letech nechal tehdejší majitel šluknovského panství Arnošt ze Schleinitz na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance šluknovský zámek. V roce českého stavovského povstání (1618) se stal majitelem panství Albrecht Schleinitz, v témže roce však panství prodal Ottovi ze Starschädel, který se zapletl do stavovského povstání na straně českých stavů proti Ferdinandovi a šluknovské panství propadlo pobělohorským konfiskacím. A tak se 17. června 1623 stál majitelem šluknovského panství Karel Adam hrabě z Mansfeldů, kterému jej prodala královská komora. V roce 1634 byl při požáru zničen kostel sv. Václava a v r znovu postaven. Za vlády hraběte Karla Adama dostali v roce 1649 cechovní řád také pekaři. V roce 1680 dochází k největšímu povstání vzbouřených sedláků proti robotě a jeho dějištěm se stal lipovský zámek a Lipová u Šluknova. Vznikají další nové cechy - v roce 1689 cech zedníků, kameníků, stolařů, sklářů, hrnčířů a soustružníků. V roce 1703 pak cech truhlářský a v r cech mlynářský. V roce 1710 je při dalším požáru již poněkolikáté zcela zničen šluknovský kostel sv. Václava, ale v letech (věž pak v r. 1722) znovu postaven. Počátkem tohoto 18. století se ve Šluknově začaly zakládat i první manufaktury (rukodílny). Ani v 18. století nebyl Šluknov ušetřen následků velkých válek. Válka se Švédy přivedla do Šluknova i samostatného švédského krále Karla XII., jehož pobyt stál město 1300 florintů (zlatek).v letech probíhala na Křížovém vrchu výstavba křížové cesty. V letech vytesal z pískovce dvorní sochař z Prahy Josef Klein téměř 8 metrů vysoký Sloup Nejsvětější trojice se sochami patronů sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, který byl umístěn na šluknovském náměstí. V roce 1779 navštívil Šluknovský výběžek a Šluknov císař Josef II. v doprovodu generálů Laudona a Brauna. Z roku 1794 pochází kamenná empírová kašna, umístěná na šluknovském náměstí. 13. dubna 1838 byl příznivý rozvoj města, postaveného však většinou z dřevěných budov, narušen velkým požárem, který pohltil 162 domů a 19 stodol. Posledním majitelem šluknovského panství z rodu Harrachů byl František Arnošt, který 10. ledna 1876 prodal Šluknov saskému komerčnímu radovi Alfrédu Grumbtovi. 2. srpna 1843 bylo započato se stavbou kostela sv. Vavřince v Království a stavba byla dokončena 10. srpna 1848, tj. o pět let později

7 I ve Šluknově se v březnu 1848 formovaly Národní gardy, byl rovněž zřízen poštovní úřad, který nahradil předchozí "doručovatelnu dopisů", působící ve městě od roku Roku 1853 byly zbořeny poslední zbytky hradeb ve Šluknově i s poslední branou na cestě směrem na Rožany. V roce 1884 byl postaven vesnický kostelík sv. Jakuba v Císařském a byl vysvěcen 19. října Téhož roku (1884) byla založena tkalcovská škola. V r se ve Šluknově začalo s těžbou niklové rudy. Koncem 19. století byl pak ve městě zrušen městský pivovar. Také ve Šluknově, právě tak jako v okolních obcích, propuká 4. dubna 1918 hladová bouře, namířená proti špatnému zásobování a proti dalšímu vedení 1. světové války. Ve 30. letech 20. století byl postaven kostel sv. Jana Křtitele v Rožanech a vysvěcen v roce Potomci Alfréda Grumbta drželi Šluknov až do roku 1935, kdy se jeho posledním majitelem stal Ervín Leopold Nostitz-Rieneck. V říjnu roku 1938 bylo vydáno pohraniční opevnění a naše armáda musela ustoupit. Nacistická armáda odtrhla území města od republiky a nastalo šest let okupace. V ranních hodinách 9. května 1945 pronikla 7. pěší divize polských vojsk přes Sohland na naše území a 33. pěší pluk dosáhl města Šluknova. Osvobození celého šluknovského výběžku bylo dokončeno 10. května 1945, správu města převzala Rudá armáda s velitelem kpt. Jegorovem. 12. května téhož roku pak do Šluknova zavítal i partyzánský oddíl "Národní mstitel", vedený poručíkem Šindelářem. Partyzánská jednotka byla však brzy přetvořena a přejmenována na "Revoluční gardy". Po osvobození musel v rámci konfiskace německého majetku Šluknov opustit také poslední majitel šluknovského panství, hrabě Nostitz - Rienek, který bydlel ve šluknovském zámku až do roku Vlastníkem zámku se tak stává město Šluknov, které je jím dodnes. Následující dva roky sloužil zámek vojákům a od roku 1949 v něm bylo zřízeno muzeum. V červnu 1947 přešla okresní správní komise do Rumburka a Šluknov přestal být okresním městem. Současnost města: Po roce 1970 se začala rozvíjet výstavba Šluknova, vzniká nové sídliště, nové prodejny, komunikace, kulturní i školská zařízení apod. V 80. letech 20. století se staví nová velkoplošná výrobní hala n. p. TOPOS, buduje se Pivovarský rybník, pokračuje výstavba nových bytů (družstevních, podnikových i státních), je otevřeno nové zdravotnické středisko a uvolněné budovy dosavadního střediska jsou využity k rozšíření Domova důchodců. Otevírá se rovněž nová mateřská škola na sídlišti, o rok později pak Dům pionýrů a mládeže. K se ke Šluknovu připojila poslední dosud samostatná obec Království a stává se tak jeho městskou částí. Počátkem 90. let byl otevřen společenský dům v Císařském, rozšiřují se i sportovní možnosti ve městě výstavbou nové tělocvičny základní školy, dětského hřiště v Budyšínské ulici a otevřením nové sauny na městském stadionu. V roce 1986 vyhořel zámek, vč. městské knihovny (z 27 tisíc svazků zbylo po požáru pouhých 5 tisíc) a městského archivu. O rok později byla knihovna přestěhována do náhradních prostor bývalé spořitelny a znovu otevřena. Po roce 1990 se ruší Dům dětí a mládeže, probíhá výstavba dalších bytů v Lužické ulici, zřizují se Technické služby jako příspěvková organizace města, opravuje se - 7 -

8 kostel sv. Václava. Končí však rovněž výroba v závodu 7 firmy Bytex a. s. v Rožanech. Město zřizuje Městskou policii. Střední odborné učiliště ve Šluknově se stává integrovanou střední školou a město tak má dvě střední školy s maturitními obory. V roce 1995 se slavnostně otevírá nově postavený Dům s pečovatelskou službou. Rovněž Domov důchodců prochází velkou přestavbou. Následující rok zahajuje ve městě svou činnost firma PLASTON CR s. r. o. výrobou kufrů na elektronářadí. Město rovněž dokončilo výstavbu 16 malometrážních bytových jednotek na Rumburské ulici. V roce 1999 navštívil město prezident republiky Václav Havel. Na přelomu století byla za podpory Phare dokončena 2. etapa plynofikace města a 2. etapa centrální stoky, slavnostně byla také otevřena Naučná stezka Šluknov Rožany, uzavřeny byly pobočky knihovny v Císařském a v Království. V roce 2001 město dokončilo výstavbu 40 bytových jednotek v Jiráskově ulici. V roce 2003 se otevírá hraniční přechod Rožany Sohland i pro motorová vozidla. O dva roky později byla opravena budova železničního nádraží a město začíná pracovat na rekonstrukci zámku, zahajuje se stavba nového autobusového terminálu u zámku, modernizuje se hlavní budova základní školy i mateřských škol. V roce 2006 byl uveden do provozu nový autobusový terminál a po 20 letech se slavnostně otevírá zrekonstruované přízemí zámku s novým informačním centrem a zámeckou cukrárnou, pokračují práce na rekonstrukci dalších podlaží zámku. V témže roce byla definitivně po 108 letech ukončena výroba v a. s. Bekon v největší přádelně ve městě, o práci tak přišla i poslední téměř stovka zaměstnanců. Zrekonstruovaná křížová cesta na Křížovém vrchu slaví 250. výročí svého založení. V roce 2007 byly rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje sloučeny obě šluknovské střední školy v jeden středoškolský subjekt v čele s novým ředitelem. Zámeckými slavnostmi se slavnostně otevírá zrekonstruované 1. patro Šluknovského zámku, pokračují práce na rekonstrukci 2. patra, půdních prostor, střechy a fasády objektu zámku. Začíná rekonstrukce a půdní vestavba na budově lesnické školy. V říjnu město navštívil prezident republiky Václav Klaus a manželkou Livií. V roce 2008 byla slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka před lesnickou školou. V červnu téhož roku byl v rámci 2. ročníku Zámeckých slavností slavnostně otevřen a předán veřejnosti komplexně zrekonstruovaný objekt celého zámku, včetně nově otevřených dobových místností s navrácenými historickými sbírkami tehdejšího Šluknovského muzea, byly zahájeny prohlídky zámku

9 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda Město, obec Počet místních částí Poče t k.ú. absolutní (ha) Rozloha Obyvatelstvo % absolutně % Statut Šluknov , ,59 Město V rámci České republiky leží při severním okraji státu, na hranici se Spolkovou republikou Německo, resp. Svobodným státem Sasko. V rámci krajského uspořádání je město Šluknov součástí Ústeckého kraje, v němž se nachází na severovýchodním okraji. Tuto polohu zaujímá jak v rámci územního celku kategorie NUTS II Severozápad, tak v rámci okresu Děčín. Dotčené území leží v bezprostřední blízkosti tří velkoplošných chráněných území, Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. Tabulka - vývoj počtu obyvatel v letech (k ) Index Město, obec Rok Rok Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001/ Šluknov ,42 Zdroj: ČSÚ, města a obce mikroregionu Tabulka Obyvatelstvo města podle národnosti (k ) Město, obec Obyvat el-stvo celkem česká moravská Z toho národnost polsk á romsk á Ostatní a nezjiště né Šluknov slovenská německá Tabulka - Obyvatelstvo podle věkových skupin (k ) Město, Obyvatelstvo Věková skupina Věková skupina vč. nezjištěných Věková skupina 60 + vč. nezjištěných obec celkem 0-14 muži ženy celkem Muži ženy celkem Šluknov Zdroj: ČSÚ Tabulka Zdravotní péče Město, obec Praktický lékař Zubní lékař Dětsk ý lékař Žensk ý lékař Oční lékař Krční a nosní lékař Jiný lékař Lékár -na Nemo c-nice Šluknov dny v týdn - Diabetol og

10 * výdejna léků u den v týdnu Tabulka Základní školy ZŠ s úplným počtem Město, tříd obec Poč. ZŠ Po č tříd Poč et žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ s neúplným počtem tříd Po Poč č et tříd žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ CELKEM Po č tříd Poč et žáků Počet žáků na tř. Šluknov Tabulka - Sociální oblast Zařízení v majetku obcí a měst Město Šluknov Podporované byty (byt.jedn.) (24 je plánováno) Dům s pečovatelskou službou (byt.jedn.) Ostatní byty (byt.jedn.) Ostatní sociální zařízení Ústav sociální péče Domov důchodců Dětský domov Tabulka 12 Kulturní zařízení Město, obec Kino Divadlo, KD, sály Knihovna Muzeum, výstavní síň Šluknov ANO Soukromé divadlo (zaměřené na děti), Dům kultury Denně, přístup k internetu (bezplatný v RIC) Výstavní síně v DK a zámku Tabulka Sportovní zařízení Město, obec Koupališt ě Krytý bazén Fitnescentru m Jízda na koni Šluknov X X X ANO X ANO Vleky Tenis Ostatní Fotbalový areál vč. hřišť pro míčové sporty, squash, kuželna, bowling Tabulka Míra nezaměstnanosti (k ) Město, obec Počet ek. aktiv. obyvatel Evid. uchazeč i celkem* Z toho ženy muži Míra nezaměstnanosti (%)

11 Šluknov ,75 3. Dopravní napojení Chcete-li naše město navštívit, můžete jet z Prahy po silnici I.třídy č. 9 do Rumburku a dále po silnici II. třídy č Vzdálenost z Prahy je 130 km, z Liberce nebo Ústí nad Labem shodně 80 km. Do Šluknova se dostanete i po železnici z Rumburka. Z Rožan je silniční napojení do SRN. 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti Šluknovský zámek Renesanční stavba šluknovského zámku je svým vznikem datována do 16. století a v průběhu staletí byla mnohokrát přestavována. Zámek, který je ve vlastnictví města Šluknova a je součástí zámeckého areálu s parkem a rybníkem, lze nalézt přímo ve středu města, v Zámecké ulici čp Původně byla na místě dnešního zámku v době vlády Jiřího z Poděbrad vybudována dřevěná tvrz, ke které náležel pivovar, sladovna a zahrada, ve které se pěstoval chmel. V letech nechal nový majitel šluknovského panství Arnošt ze Šlejnic na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. Šluknovské panství i zámek pak v průběhu let mnohokrát změnilo majitele. Tím posledním byl Ervin Leopold Nostitz-Rieneck, který zámek vlastnil až do konce 2. světové války. Po válce byl zámek jako německý majetek zkonfiskován a jeho vlastníkem se stalo město Šluknov, které ho dosud vlastní. V říjnu 1949 bylo v prostorách zámku slavnostně otevřeno městské muzeum. 2. dubna 1986 z dosud neznámých příčin v zámku vypukl požár, který zcela zničil krov, včetně střechy, dále celé třetí a značnou část druhého patra. Generální oprava zámku byla ukončena již v roce 1990, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Během několika let nečinnosti začal zámek chátrat. V letech byla vypracována projektová dokumentace kompletních stavebních úprav a v letech byla provedena celková rekonstrukce objektu. Využití šluknovského zámku dnes je víceúčelové

12 V přízemí se nacházejí prostory Regionálního informačního centra s veřejným internetem a zámecká cukrárna. V 1. N. P. pak prostory pro potřeby města Šluknova, společenské prostory, obřadní síň/vzdělávací a školicí centrum, zasedací místnost a místnosti s dobovou interiérovou výzdobou. Ve 2. N. P. pak muzejní prostory a byt správce zámku. Počítá se rovněž s celkovou revitalizací přilehlého zámeckého parku. Kostel sv. Václava Stavba kostela sv. Václava je na nynějším místě již asi třetí v pořadí. Původně zde byl hřbitov s kaplí zasvěcenou sv. Václavu s hrobkou Berků z Dubé. Kaple pocházela z 12. stol. Roku 1634 vyhořel kostel spolu s městem, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města roku 1710 lehl kostel opět popelem. Postaven byl znovu v letech i s věží zřejmě podle plánů dvorního architekta J. L. von Hildebrandta. Klenbu a její výzdobu zřejmě provedl Ottavio Broggio z Litoměřic. Objekt kostela je raně barokní a sochy v kostele jsou ve stylu vrcholného baroka od místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Stavba je jednolodní s třemi páry bočních výklenků, v nichž jsou empory. V prostředním jižním výklenku je hlavní vchod a naproti je oltář svaté Barbory, kde se v době vánoční staví dřevěný ručně vyřezávaný betlém. Hlavní oltář je z konce 18. století. Oltářní stůl je z původního kostela, který vyhořel v roce Na levé straně od oltáře je socha sv. Ludmily a napravo pak socha sv. Víta. V horní části oltáře je obraz od Jana Jiřího Schmidta Zavraždění svatého Václava. Na pravé straně od oltáře je na pilastru socha sv. Prokopa a na levém sv. Vojtěcha. Na stěně proti oltářnímu stolu jsou proti sobě dvě zasklené vitríny s figurínami římských mučedníků sv. Innocentia a sv. Innocentie. Jejich ostatky byly do Šluknova přineseny v letech Na pilířích chrámového oblouku jsou dva protějškové oltáře z 18. stol. Pravý oltářík je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a levý Panně Marii. Na dalším pilíři je kazatelna, která byla vyhotovena podle kazatelny u sv. Klimenta v Praze

13 Na kruchtě jsou varhany postavené v letech známou firmou Schuster a syn ze Žitavy. Jsou mistrovským dílem stavěným přímo pro tento kostel, které vychází z výborné akustiky chrámu. Varhany mají 3 manuály s pedálem, 47 znějících rejstříků a 2980 píšťal. Na vnější straně jsou vpravo i vlevo od hlavního vchodu ve zdi zazděny dva historické kamenné náhrobky. U samotného vchodu jsou pak osazeny sochy mučedníků sv. Jana a sv. Pavla. V parčíku na severní straně kostela jsou umístěny sochy tří českých světců, které byly původně umístěny na frekventovaných místech ve městě, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Uprostřed stojí sv. Jan Nepomucký a po stranách jsou sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. V zahrádce před farou je socha patrona kostela sv. Václava. Sloup Nejsvětější trojice Sloup Nejsvětější trojice, nacházející se v jednom z parčíků na šluknovském náměstí, je zhotoven v barokním slohu od místního sochaře Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice, který byl v 18. stol. dvorním sochařem v Praze. Mezi jeho nejlepší díla ve Šluknově patří kromě sousoší Nejsvětější trojice také sochařská výzdoby kazatelny a oltářů v kostele sv. Václava. Sloup pochází z roku , byl vysekán z pískovce a jeho výška činí 8,8 m. Sloup se nachází uprostřed šestiboké kuželkové balustrády, z níž vystupuje jednolitý blok základního soklu, který je na hranách opatřen pilíři. Nad nimi jsou pak umístěny sochy tří patronů v mírně nadživotní velikosti sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Sloup pokračuje vzhůru ve formě trojbokého obelisku, z něhož se od vrcholu ve spirále odvíjejí oblaka s hlavami sedmi andílků. V dolní třetině jehlanu obelisku je osazeno titulní sousoší Nejsvětější trojice s patřičnými atributy a u jeho nohou pak sedí na oblaku sv. Panna Maria. Celková rekonstrukce sloupu se uskutečnila v r. 1997, od roku 1988 je sloup zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Barokní kašna Kamenná empírová kašna je datována rokem 1794 a její autor není znám. Kašna je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk s dvěma chrliči. Transfer kašny na její původní místo na nám. Míru a její celková rekonstrukce s opětovným napojením na vodu pro vodotrysk byly provedeny v letech , od tohoto roku je rovněž zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek

14 Křížová cesta Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756, kdy byla vysvěcena. Úmysl zřídit křížovou cestu měl dle pověsti obchodník Anton Drößel. Ten si údajně předsevzal, že pokud se mu podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla ovšem financována různými dárci, jak o tom svědčí fundační nápisy na zastaveních. V letech probíhaly v areálu křížové cesty parkové úpravy, a to především vysazováním alejí a doplňující vysoké zeleně. V předpolí Křížové hory byly vybudovány v průběhu existence i pomníky padlým a nezvěstným z I. a II. světové války a památníček Friedrichu Schillerovi. Areál křížové cesty v sobě zahrnuje žulová zastavení křížové cesty vyjma č. XII a XIV. Zastavení křížové cesty č. XII je kaple Kalvárie na vrcholu kopce s kamenným sousoším Kalvárie Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Zastavení č. XIV pak tvoří kaple Božího hrobu se sochou Krista. Mezi další útvary patří grotty se sv. Petrem a sv. Maří Magdalénou, částečně zděné a částečně tesané ve skalním podloží. Grotta se sv. Petrem je situována při vstupu do areálu, jeskyně s Máří Magdalénou je pak umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie. Původně byly obě vyzdobeny pískovcovými sochami v životní velikosti. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jde o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. V areálu křížové cesty se nacházejí rovněž kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Neméně významnou složkou Křížového vrchu je i jeho zeleň, a to především stromové aleje, které jsou zde tři. První tvoří lípa velkolistá a srdčitá a vede podél křížové cesty, druhá pak od Getsemanské zahrady k bočnímu vstupu na hřbitov a třetí je s druhou rovnoběžná a vede podél vrcholové cesty. Dříve se na Křížové hoře konaly kolem 20. července slavnosti vysvěcení křížové cesty (tzv. Kreuzbergfest), a to procesím a pobožností na Křížové hoře. Rekonstrukce křížové cesty byla započata v r a dokončena v roce V první polovině roku 2005 byla žulovou mozaikou vydlážděna celá poutní cesta od úpatí Křížového vrchu až ke Kapli Božího Hrobu. V září téhož roku (2005) byla křížová cesta znovu vysvěcena a o rok později (2006) proběhly oslavy 250. výročí jejího založení. Obnova celého areálu byla a je i nadále zajišťována městem Šluknov, které je jejím vlastníkem a hrazena z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR a nadačního fondu Phare se spoluúčastí města. Celkové náklady na opravy prováděné v letech dosáhly cca Kč

15 Dům kultury Dům kultury, secesní budova na šluknovském náměstí s věžičkou, byla dřívějším sídlem spořitelny a pobočky banky. Budova byla postavena na místě nejstarší restaurace a hotelu U Jelena. Objekt má fasády bohatě členěné nebarokními štukovými architektonickými články s osmibokou třípatrovou věží tvořící dominantu náměstí. Interiéry jsou navrženy v duchu geometrické secese s dochovanými prvky (dveře, zábradlí, vitráže ). V přízemí Domu kultury se nachází restaurace, v 1. N. P. pak společenský sál a salonek, ve 2. N. P. výstavní síň, společenská místnost a prostory a kanceláře kulturního oddělení města, které kromě Domu kultury spravuje rovněž Městskou knihovnu a kino Dukla. Lidová architektura Ve městě se dochovala celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků. Originalita zdejšího lidového stavitelství spočívala v setkání roubeného domu s hrázděnou stavbou, jejichž konfrontací vzniklo stavení s tzv. podstávkou, která představovala opěrný systém obepínající roubenou světnici a zároveň nesoucí tíhu střechy či patra, často hrázděného. Ornamentální břidlicové obklady horního patra sloužily jako ochrana před povětrnostními vlivy. Javorová brána Jedná se o turistický cíl na trase Šluknov Rožany Sohland (SRN). Tento botanický přírodní úkaz Javoru mléčného, vysoký 20,5 m, je zřejmě umělého původu a jde o skupinu dvou srostlých jedinců v nadmořské výšce 306 m, které mají dva kmeny a jednu korunu a jsou vyhlášeny památným stromem. Stromy měly údajně sloužit jako estetický prvek brána ke vjezdu do hospodářství. Původně byl údajně exemplář srůstem 3 stromů. Stáří je odhadováno na let

16 5. Příspěvkové organizace města Město Šluknov zřídilo příspěvkové organizace města Mateřskou školu Šluknov a Základní školu J.Vohradského Šluknov. 6. Velkoplošná chráněná území v blízkosti města Šluknov NP České Švýcarsko Rozloha: 79 km 2 Vyhlášení: 2000 Zvláštní ochrana: 7 maloplošných zvláště chráněných území 3 stupně zonace parku CHKO Labské pískovce Rozloha: 324 km 2 Vyhlášení: 1972 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území CHKO Lužické hory Rozloha: 267 km 2 Vyhlášení: 1975 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území Národní park České Švýcarsko Národní park České Švýcarsko vznikl k 1.lednu 2000 jako čtvrtý národní park České republiky. Navazuje na Národní park Sächsische Schweiz (Saské Švýcarko) na německé straně, který byl zřízen již o 10 let dříve (1990). Celé Česko-Saské Švýcarsko patří k tradičním a nejznámějším oblastem turistiky ve střední Evropě. Tato tradice má své počátky již v období romantismu, kdy toto území objevili švýcarští a němečtí romantičtí malíři. V Česko-Saském Švýcarsku tvořil i jeden z nejslavnějších krajinářů všech dob Caspar David Friedrich ( ). V této době vzniknul též romanticky zabarvený název oblasti Saské Švýcarsko, později též České Švýcarsko. Z hlediska geomorfologického členění zaujímá převážnou část Národního parku České Švýcarsko geomorfologický podcelek Jetřichovické stěny rozsáhlé partie

17 skalních a lesních komplexů prakticky bez osídlení, velmi výrazně geomorfologicky členité. K nejznámějším objektům této části národního parku patří Národní přírodní památka Pravčická brána evropsky unikátní skalní most. Turisticky silně navštěvované jsou rovněž Jetřichovické skály, zejména vyhlídky Mariina skála, Vileminina skála a Rudolfův kámen, a dále rovněž tzv. skalní hrádky (Šaunštejn, Falkenštejn a další). V severní části Jetřichovických stěn patří k nejnavštěvovanějším částem Kyjovské údolí, které pokračuje soutěskou Křinice (z německé strany je část přístupná plavbou na člunech). Národní park České Švýcarsko Jižní část Národního parku České Švýcarsko zahrnuje okrajovou část podcelku Děčínských stěn, kde leží soutěsky Kamenice vedle Pravčické brány nejznámější objekt Českého Švýcarska. Silně turisticky jsou navštěvované zejména Tichá a Divoká soutěska, kde je již od konce 19. století provozována jízda na pramicích. Severně od soutěsek se nachází též jediná vesnice v národním parku Mezná (místní část obce Hřensko) s cennými objekty lidové architektury (dům s podstávkou) a dále hotel Mezní Louka, východisko na Pravčickou bránu a do soutěsek. Jižně od soutěsek se zvedá nejvyšší bod obou národních parků a zároveň nejmohutnější terciérní čedičová elevace celého Česko-Saského Švýcarska Národní přírodní rezervace Růžák (619 m n. m.) s pralesovitými ekosystémy. Tato hora tvoří krajinnou dominantu nejen národního parku, ale i přilehlé části severních Čech. Celé území Národního parku České Švýcarsko je zpřístupněno tradiční sítí značených cest, obzvláště atraktivní úseky jsou doprovázeny dvěmi naučnými stezkami: naučnou stezkou okolím Hřenska (Pravčická brána, Tichá soutěska) a naučnou stezkou Jetřichovické skály

18 Chráněná krajinná oblast Lužické hory Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 265 km 2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule. Navazuje na Chráněnou krajinnou oblast Žitavské hory na německé straně, která byla vyhlášena v roce 1958 na území o rozloze 63 km 2. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I. zóna má nejpřísnější podmínky ochrany. IV. Zóna je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí. Chráněná krajinná oblast Lužické hory

19 7. Geomorfologie Šluknov - nadmořská výška 350 m.n.m. okolí o Partyzán těžba čediče (583 m.n.m.) o Dymník (515 m.n.m.) čedičová hora, na které byla roku 1896 postavena rozhledna o Lužické hory (západní část) Jedlovský hřbet (Jedlová m.n.m.) Kytlická hornatina ( m.n.m.) o Šluknovská pahorkatina ( m.n.m.) 8. Městské části Šluknov 699 domů / z toho 36 rekreačních Císařský 211 domů / z toho 27 rekreačních Království 235 domů/ z toho 47 rekreačních Rožany 102 domů /z toho 26 rekreačních Královka 31 domů/ z toho 18 rekreačních Harrachov 3 domy/ z toho 1 rekreační Nové Hraběcí 50 domů/ z toho 24 rekreačních Kunratice 38 domů/ z toho 23 rekreačních 9. Slavní rodáci Ze Šluknova i z jeho blízkého okolí pochází řada rodáků, kteří se v minulosti proslavili ať již svým uměním nebo svou životní karierou. Byli to církevní hodnostáři: biskupové Maxmilian ze Šlejnic, F. Kindermann, Bartoloměj Hille, A. L. Frind, opat strahovského kláštera V. J. Mayer, umělci, malíři Dominik Kindermann, J. Endler, sochař Klein-tvůrce sousoší Boží trojice na šluknovském náměstí, F. Weirich, pedagogové Tupetz, Lotz, Wischohlid, Jakl, J. Hille, Marschner, Schidlik, Dittrich, básníci a spisovatelé Dr. Leo Nagel, Fanny Zekel, Waldhauserinne Hentschelová, ale i vysocí státní úředníci dvorní a medicinální radové a úspěšní průmysníci. Ferdinand Kindermann ( ) rodák z Království. Působil ve školství, v němž především prosazoval pracovní výchovu. Zvláště prosazoval povinnou školní docházku i na venkově, spojenou s praktickým vyučováním (do té doby navštěvovaly školu sotva 4 % dětí). Za své zásluhy o školskou reformu, jíž ho pověřila Marie Terezie, byl povýšen do šlechtického stavu s titulem rytíř von Schulstein. Josef II. ho jmenoval litoměřickým biskupem. Čeští buditelé mu však vytýkali jeho germanizační úsilí (Presl), když ve výuce prosazoval němčinu. Ve Šluknově se též narodil Bedřich Egermann ( ). V dětství se přestěhoval do Chřibské, kde se vyučil sklářem (v nejstarší sklářské huti v Čechách). Po začátcích v Kytlici se usadil v Novém Boru, kde založil vlastní továrnu. Za svého

20 života uplatnil na šedesát patentů na barvení skla (nejznámější jsou Egermannův rubín a žlutá lazura). Získal řadu vyznamenání i oblibu císaře Ferdinanda V. Wenzel Karl ( ) sice není šluknovským rodákem, ale od roku 1826, kdy byl vysvěcen na kněze, působil jako kaplan a katecheta ve Šluknově. V této době se věnoval studiu botaniky a badatelské činnosti v tomto oboru. V r navštívil Řím, kde se celý rok věnoval studiu italské flóry a napsal i odbornou studii. Po návratu z Itálie se stal farářem ve Fukově, kde působil do roku 1854, kdy byl ve stejné hodnosti přeložen do Království u Šluknova. Za herbář řas, mechů, plísní a hub se mu dostalo významného ocenění na univerzitě v Halle. Jeho jménem je pojmenována Carlina vulgare (Pupava obecná) i Carlina acaulis (Pupava bezlodyžná). František Rziha ( ), narozen v Lipové na Šluknovsku. Studoval na pražské technice. Později byl zaměstnán u soukromé firmy, která stavěla železnici přes Semmering. V průběhu stavby nashromáždil množství odborných znalostí a zkušeností, takže se stal odborníkem ve stavbě železnic. Od r.1853 působil na stavbě Karstské železnice, r.1857 se podílel na stavbě několika tunelů na trase Ruhrsiegské dráhy. V roce 1861 byl Rziha přechodně povolán do brunšvických státních služeb a po dokončení výstavby dvou obtížných tunelů byl jmenován vrchním báňským mistrem. V letech začal stavět čtyři české železnice, a to na objednávku Turnovskokralupsko-pražské dráhy a České severní dráhy. Byly to tratě Praha-Libeň, Rumburk- Šluknov a Rumburk-Jiříkov-Ebersbach v Sasku. V roce 1874 obdržel profesuru železničního a tunelového stavitelství na c.k. vyšší škole technické ve Vídni byl povýšen do šlechtického stavu.paeddr. Jindřich Marek (*1952 Šluknov) historik a publicista s dlouholetou muzejní praxí; od roku 1990 pracuje jako novinář. Aktivní člen Klubu autorů literatury faktu - zabývá se především osudy českých vojáků za 1. a 2. světové války. Za svou tvorbu v žánru literatury faktu získal několik literárních cen. Vedle autorství téměř 300 historických reportáží, několika odborných studií a autorského podílu na televizních dokumentech napsal knihy Piloti měsíčních perutí (1992), Ukradený jeep (1995), Jak jsem potkal Kelty (1996), Pátou kartu bere smrt (2000) Smrt v celním pásmu (2000), Vzdušní donkichoti (2001), Příběhy starých battledressů (2001). Řada dalších publikací je v současnosti připravována do tisku. Jiří Vejdělek (*1972 Šluknov) režisér, scénárista, producent. Filmem Účastníci zájezdu vstupuje v roce 2006 do celovečerní hrané tvorby. Absolvent režie na pražské FAMU patří k nejvýraznějším osobnostem mladší režisérské generace. Jeho snímky získaly řadu cen na prestižních studentských festivalech. Jako režisér patřil k strůjcům úspěchu tří řad televizního seriálu Redakce (režíroval společně

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28

O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28 O B S A H 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 1.1. Hlavní důvody zpracování Dokumentu 3 1.2. Zadavatel Dokumentu 3 1.3. Zpracovatel Dokumentu 3 1.4. Základní struktura Dokumentu 4 1.5. Soulad s cíli a prioritami vyšších

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 1 Obsah OBSAH... 2 1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO... 4 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA... 4 1.2 HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA...

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města Obsah Úvod... 2 1. Identifikace řešeného území... 3 2. Základní charakteristika města... 4 3. Historie... 6 4. Analýza stávajícího stavu... 11 4.1 Obyvatelstvo, domácnosti, bydlení... 11 4.1.1 Obyvatelstvo...11

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více