Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov"

Transkript

1 Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel Srbská Kamenice Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel Duben červenec

2 Osnova SPRM: 1. Pravidla pro jednání řídící skupiny 3 2. Profil města Šluknov Ekonomický rozbor hospodaření SWOT analýza města Šluknov Vize města Šluknov Kritické a prioritní oblasti Grafické znázornění vazeb SWOT analýza prioritních oblastí Definování a fundraising prioritních oblastí města Šluknov Akční plán dle priorit Přílohy: 1. Fundraising pro realizaci projektů Databáze projektů v členění dle jednotlivých priorit

3 1.Pravidla pro jednání Řídící skupiny (dále ŘS) pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Šluknov. Řídící skupina je jmenována ve složení: Ing. Martin Benda Mgr. Jitka Slaninová Ing. Ivana Lukešová Ing. Milan Kořínek p. Milan Černý Dis. Tomáš Kačer Ing. Igor Hluchý Jaroslav Doležal Pravidla: 1. Cílem prvního setkání je dohoda na konstruktivní spolupráci členů ŘS při zpracování strategického plánu rozvoje města Šluknov. 2. Veřejný zájem je nadřazen osobním zájmům členů ŘS. 3. Jednání není ovlivněno politickým zaměřením jednotlivých členů ŘS, je apolitické, současná situace na radnici nevnáší napětí do jednání. 4. V případě jakýchkoliv neshod v jednotlivých bodech jednání a schvalování se rozhodnutí řídí hlasováním bude respektován názor nadpoloviční většiny přítomných účastníků. 5. Každý má právo vyjádřit svůj názor (i kritický) a musí se vždy týkat obsahu projednávané záležitosti. 6. Účast na setkání nebo omluva nepřítomnosti se potvrzuje předem u Mgr. Jitky Slaninové, tel Je vyžadována účast všech členů ŘS a dodržování časového programu jednání. 8. V případě nepřítomnosti může člen za sebe poslat náhradu. Předem to oznámí Mgr. Slaninové. Členové ŘS obdrží předem projednávané materiály 9. Na začátku jednání představí moderátor program, body jednání a rámcový časový harmonogram jednání. Je respektován omezený čas na projednání jednotlivých problematik. 10. Každý se hlásí o slovo, včetně technických připomínek, předkladatel příspěvku se představí. 11. Zpracovatel SPRM - moderátor řídí diskusi, má právo ukončit příspěvek. Délka příspěvků je omezena na nezbytně nutnou dobu - návrh 3 min., připomínky max. 2 min. Návrhy jsou jasně formulovány a vztahují se k tématu. Z jednání se zpracovává zápis. Připomínky lze zaslat na Z jednání ŘS se dělají zápisy, které obsahují termíny a odpovědnosti. Členové ŘS mají možnost se k zápisu vyjádřit a nejpozději do 3 dnů poslat své připomínky na

4 2.Profil města Šluknov 1. Historický vývoj 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda 3. Dopravní napojení 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti 5. Příspěvkové organizace města 6. Velkoplošná chráněná území 7. Geomorfologie 8. Městské části 9. Slavní rodáci 10. Významné dny města Šluknov Město Šluknov status: NUTS 5 (obec): kraj (NUTS 3): okres (NUTS 4): obec s pověřeným obecním úřadem: pověřená obec typu III: historická země: katastrální výměra: město Ústecký Děčín Šluknov základní data Rumburk Čechy 47,480 km² obyvatel: zeměpisná šířka: zeměpisná délka: nadmořská výška: 350 m.n.m. PSČ:

5 místní části: katastrální území: adresa městského úřadu: starosta Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Šluknov, Fukov, Královka, Království, Rožany, Nové Hraběcí, Císařský, Kunratice Městský úřad Šluknov nám. Míru Šluknov Ing. Milan Kořínek 1. Historický vývoj První, historicky ověřená zmínka o Šluknovu, pochází z tzv. lužického kodexu z roku Písemné zprávy o Šluknovu se datují již od roku 1281, do té doby se o existenci města ví, ale nelze se opřít o žádný historický dokument. Prvními majiteli šluknovského panství byli Berkové z Dubé - jedna z větví rodu Ronovců. Šluknov byl povýšen na město roku 1359 na popud Hynka I. Berky z Dubé, z jehož erbu získal Šluknov do městského znaku zkřížené ostrve. Městský znak tvořil zlatý štít se dvěma černými ostrvemi. Někdy býval také zobrazován jako červený štít s březovými ostrvemi. Nad ním byla zlatá korunka s pěti trny. Tento znak byl používán až do roku Dne 2. června 1900 povoluje ministerský předseda Ernst von Koerber Šluknovu užívání nového znaku, kterého město užívá dodnes. Tvoří ho modrý štít se stříbrnou hradbou z kvádrů, dvěma věžemi po stranách a otvorem brány. V horním okraji černého otvoru brány je zlatý štít se dvěma ostrvemi - zkříženými březovými větvemi, z nichž každá má šest suků. Nad štítem je pak hradbová koruna s pěti výstupky na způsob cimbuří. Znak je umístěn do plasticky bohatě zdobené stáže, dole ukončené malou šiškou (snad chmelovoupivovarnictví). Nad ozdobným rámem (stáží) je pak už zmíněná hradbová koruna s pěti výstupky. Originál dokumentu o udělení současného městského znaku je uložen v okresním archivu v Děčíně. Zpráva o Šluknovu z roku 1414 již hovoří o tvrzi, hradbách, branách a příkopech, které byly přímým důsledkem významné polohy města, nacházejícího se na Solní cestě z Míšně do Žitavy. Na počátku 15. století přispívalo k rozvoji řemesel a obchodu také tržní právo, které bylo městu uděleno. Šluknov měl nejstarší trhy (již od roku 1414). V době husitského revolučního hnutí stojí okrajové oblasti českého státu osídlené německým obyvatelstvem nejdříve stranou celého hnutí, později se staví proti němu. Šluknovské panství se připojilo v roce 1421 k tzv. lužickému šestiměstí. Proto sem v květnu roku 1423 přitáhla část husitského vojska a svedla vítěznou bitvu se zdejšími vojsky poblíž osady Valdek. Další husitské tažení v roce 1426 bylo namířeno proti Žitavě, jako nejvýznamnějšímu městu Šestiměstí. Počátek 16. století je poznamenán nástupem šlechty proti hospodářským pozicím královské moci

6 Dalšími majiteli šluknovského panství byli Schleinitzové. V roce 1484 dal král Vladislav majitelům panství povolení k odkrytí štol v okolí Šluknova. Těžil se zde nikl, měď a stříbro. Šluknovsko, které se koncem 15. století stává součástí rozsáhlého panství Schleinitzů, je nazýváno "Schleinitzovou zemičkou". V této době se také ve Šluknově ustavuje první cech, a to cech tkalců. V roce 1537 obdržel Šluknov pivovarnické a sladovnické právo, neboť pivovarnictví zde mělo velmi starobylou tradici. Ve městě byly dva pivovary - městský a zámecký. V roce 1548 se začala těžit (až do roku 1553) v dole "Schweidrich" u Kunratic měděná ruda. Vznikly i další cechy, a to v r cech řeznický, v roce 1548 cechy krejčovský a ševcovský, v roce 1560 cech kovářů a zámečníků a v roce 1562 cech kolářů. V letech nechal tehdejší majitel šluknovského panství Arnošt ze Schleinitz na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance šluknovský zámek. V roce českého stavovského povstání (1618) se stal majitelem panství Albrecht Schleinitz, v témže roce však panství prodal Ottovi ze Starschädel, který se zapletl do stavovského povstání na straně českých stavů proti Ferdinandovi a šluknovské panství propadlo pobělohorským konfiskacím. A tak se 17. června 1623 stál majitelem šluknovského panství Karel Adam hrabě z Mansfeldů, kterému jej prodala královská komora. V roce 1634 byl při požáru zničen kostel sv. Václava a v r znovu postaven. Za vlády hraběte Karla Adama dostali v roce 1649 cechovní řád také pekaři. V roce 1680 dochází k největšímu povstání vzbouřených sedláků proti robotě a jeho dějištěm se stal lipovský zámek a Lipová u Šluknova. Vznikají další nové cechy - v roce 1689 cech zedníků, kameníků, stolařů, sklářů, hrnčířů a soustružníků. V roce 1703 pak cech truhlářský a v r cech mlynářský. V roce 1710 je při dalším požáru již poněkolikáté zcela zničen šluknovský kostel sv. Václava, ale v letech (věž pak v r. 1722) znovu postaven. Počátkem tohoto 18. století se ve Šluknově začaly zakládat i první manufaktury (rukodílny). Ani v 18. století nebyl Šluknov ušetřen následků velkých válek. Válka se Švédy přivedla do Šluknova i samostatného švédského krále Karla XII., jehož pobyt stál město 1300 florintů (zlatek).v letech probíhala na Křížovém vrchu výstavba křížové cesty. V letech vytesal z pískovce dvorní sochař z Prahy Josef Klein téměř 8 metrů vysoký Sloup Nejsvětější trojice se sochami patronů sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, který byl umístěn na šluknovském náměstí. V roce 1779 navštívil Šluknovský výběžek a Šluknov císař Josef II. v doprovodu generálů Laudona a Brauna. Z roku 1794 pochází kamenná empírová kašna, umístěná na šluknovském náměstí. 13. dubna 1838 byl příznivý rozvoj města, postaveného však většinou z dřevěných budov, narušen velkým požárem, který pohltil 162 domů a 19 stodol. Posledním majitelem šluknovského panství z rodu Harrachů byl František Arnošt, který 10. ledna 1876 prodal Šluknov saskému komerčnímu radovi Alfrédu Grumbtovi. 2. srpna 1843 bylo započato se stavbou kostela sv. Vavřince v Království a stavba byla dokončena 10. srpna 1848, tj. o pět let později

7 I ve Šluknově se v březnu 1848 formovaly Národní gardy, byl rovněž zřízen poštovní úřad, který nahradil předchozí "doručovatelnu dopisů", působící ve městě od roku Roku 1853 byly zbořeny poslední zbytky hradeb ve Šluknově i s poslední branou na cestě směrem na Rožany. V roce 1884 byl postaven vesnický kostelík sv. Jakuba v Císařském a byl vysvěcen 19. října Téhož roku (1884) byla založena tkalcovská škola. V r se ve Šluknově začalo s těžbou niklové rudy. Koncem 19. století byl pak ve městě zrušen městský pivovar. Také ve Šluknově, právě tak jako v okolních obcích, propuká 4. dubna 1918 hladová bouře, namířená proti špatnému zásobování a proti dalšímu vedení 1. světové války. Ve 30. letech 20. století byl postaven kostel sv. Jana Křtitele v Rožanech a vysvěcen v roce Potomci Alfréda Grumbta drželi Šluknov až do roku 1935, kdy se jeho posledním majitelem stal Ervín Leopold Nostitz-Rieneck. V říjnu roku 1938 bylo vydáno pohraniční opevnění a naše armáda musela ustoupit. Nacistická armáda odtrhla území města od republiky a nastalo šest let okupace. V ranních hodinách 9. května 1945 pronikla 7. pěší divize polských vojsk přes Sohland na naše území a 33. pěší pluk dosáhl města Šluknova. Osvobození celého šluknovského výběžku bylo dokončeno 10. května 1945, správu města převzala Rudá armáda s velitelem kpt. Jegorovem. 12. května téhož roku pak do Šluknova zavítal i partyzánský oddíl "Národní mstitel", vedený poručíkem Šindelářem. Partyzánská jednotka byla však brzy přetvořena a přejmenována na "Revoluční gardy". Po osvobození musel v rámci konfiskace německého majetku Šluknov opustit také poslední majitel šluknovského panství, hrabě Nostitz - Rienek, který bydlel ve šluknovském zámku až do roku Vlastníkem zámku se tak stává město Šluknov, které je jím dodnes. Následující dva roky sloužil zámek vojákům a od roku 1949 v něm bylo zřízeno muzeum. V červnu 1947 přešla okresní správní komise do Rumburka a Šluknov přestal být okresním městem. Současnost města: Po roce 1970 se začala rozvíjet výstavba Šluknova, vzniká nové sídliště, nové prodejny, komunikace, kulturní i školská zařízení apod. V 80. letech 20. století se staví nová velkoplošná výrobní hala n. p. TOPOS, buduje se Pivovarský rybník, pokračuje výstavba nových bytů (družstevních, podnikových i státních), je otevřeno nové zdravotnické středisko a uvolněné budovy dosavadního střediska jsou využity k rozšíření Domova důchodců. Otevírá se rovněž nová mateřská škola na sídlišti, o rok později pak Dům pionýrů a mládeže. K se ke Šluknovu připojila poslední dosud samostatná obec Království a stává se tak jeho městskou částí. Počátkem 90. let byl otevřen společenský dům v Císařském, rozšiřují se i sportovní možnosti ve městě výstavbou nové tělocvičny základní školy, dětského hřiště v Budyšínské ulici a otevřením nové sauny na městském stadionu. V roce 1986 vyhořel zámek, vč. městské knihovny (z 27 tisíc svazků zbylo po požáru pouhých 5 tisíc) a městského archivu. O rok později byla knihovna přestěhována do náhradních prostor bývalé spořitelny a znovu otevřena. Po roce 1990 se ruší Dům dětí a mládeže, probíhá výstavba dalších bytů v Lužické ulici, zřizují se Technické služby jako příspěvková organizace města, opravuje se - 7 -

8 kostel sv. Václava. Končí však rovněž výroba v závodu 7 firmy Bytex a. s. v Rožanech. Město zřizuje Městskou policii. Střední odborné učiliště ve Šluknově se stává integrovanou střední školou a město tak má dvě střední školy s maturitními obory. V roce 1995 se slavnostně otevírá nově postavený Dům s pečovatelskou službou. Rovněž Domov důchodců prochází velkou přestavbou. Následující rok zahajuje ve městě svou činnost firma PLASTON CR s. r. o. výrobou kufrů na elektronářadí. Město rovněž dokončilo výstavbu 16 malometrážních bytových jednotek na Rumburské ulici. V roce 1999 navštívil město prezident republiky Václav Havel. Na přelomu století byla za podpory Phare dokončena 2. etapa plynofikace města a 2. etapa centrální stoky, slavnostně byla také otevřena Naučná stezka Šluknov Rožany, uzavřeny byly pobočky knihovny v Císařském a v Království. V roce 2001 město dokončilo výstavbu 40 bytových jednotek v Jiráskově ulici. V roce 2003 se otevírá hraniční přechod Rožany Sohland i pro motorová vozidla. O dva roky později byla opravena budova železničního nádraží a město začíná pracovat na rekonstrukci zámku, zahajuje se stavba nového autobusového terminálu u zámku, modernizuje se hlavní budova základní školy i mateřských škol. V roce 2006 byl uveden do provozu nový autobusový terminál a po 20 letech se slavnostně otevírá zrekonstruované přízemí zámku s novým informačním centrem a zámeckou cukrárnou, pokračují práce na rekonstrukci dalších podlaží zámku. V témže roce byla definitivně po 108 letech ukončena výroba v a. s. Bekon v největší přádelně ve městě, o práci tak přišla i poslední téměř stovka zaměstnanců. Zrekonstruovaná křížová cesta na Křížovém vrchu slaví 250. výročí svého založení. V roce 2007 byly rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje sloučeny obě šluknovské střední školy v jeden středoškolský subjekt v čele s novým ředitelem. Zámeckými slavnostmi se slavnostně otevírá zrekonstruované 1. patro Šluknovského zámku, pokračují práce na rekonstrukci 2. patra, půdních prostor, střechy a fasády objektu zámku. Začíná rekonstrukce a půdní vestavba na budově lesnické školy. V říjnu město navštívil prezident republiky Václav Klaus a manželkou Livií. V roce 2008 byla slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka před lesnickou školou. V červnu téhož roku byl v rámci 2. ročníku Zámeckých slavností slavnostně otevřen a předán veřejnosti komplexně zrekonstruovaný objekt celého zámku, včetně nově otevřených dobových místností s navrácenými historickými sbírkami tehdejšího Šluknovského muzea, byly zahájeny prohlídky zámku

9 2. Základní informace obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda Město, obec Počet místních částí Poče t k.ú. absolutní (ha) Rozloha Obyvatelstvo % absolutně % Statut Šluknov , ,59 Město V rámci České republiky leží při severním okraji státu, na hranici se Spolkovou republikou Německo, resp. Svobodným státem Sasko. V rámci krajského uspořádání je město Šluknov součástí Ústeckého kraje, v němž se nachází na severovýchodním okraji. Tuto polohu zaujímá jak v rámci územního celku kategorie NUTS II Severozápad, tak v rámci okresu Děčín. Dotčené území leží v bezprostřední blízkosti tří velkoplošných chráněných území, Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. Tabulka - vývoj počtu obyvatel v letech (k ) Index Město, obec Rok Rok Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001/ Šluknov ,42 Zdroj: ČSÚ, města a obce mikroregionu Tabulka Obyvatelstvo města podle národnosti (k ) Město, obec Obyvat el-stvo celkem česká moravská Z toho národnost polsk á romsk á Ostatní a nezjiště né Šluknov slovenská německá Tabulka - Obyvatelstvo podle věkových skupin (k ) Město, Obyvatelstvo Věková skupina Věková skupina vč. nezjištěných Věková skupina 60 + vč. nezjištěných obec celkem 0-14 muži ženy celkem Muži ženy celkem Šluknov Zdroj: ČSÚ Tabulka Zdravotní péče Město, obec Praktický lékař Zubní lékař Dětsk ý lékař Žensk ý lékař Oční lékař Krční a nosní lékař Jiný lékař Lékár -na Nemo c-nice Šluknov dny v týdn - Diabetol og

10 * výdejna léků u den v týdnu Tabulka Základní školy ZŠ s úplným počtem Město, tříd obec Poč. ZŠ Po č tříd Poč et žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ s neúplným počtem tříd Po Poč č et tříd žáků Poč et žáků na tř. Po č ZŠ ZŠ CELKEM Po č tříd Poč et žáků Počet žáků na tř. Šluknov Tabulka - Sociální oblast Zařízení v majetku obcí a měst Město Šluknov Podporované byty (byt.jedn.) (24 je plánováno) Dům s pečovatelskou službou (byt.jedn.) Ostatní byty (byt.jedn.) Ostatní sociální zařízení Ústav sociální péče Domov důchodců Dětský domov Tabulka 12 Kulturní zařízení Město, obec Kino Divadlo, KD, sály Knihovna Muzeum, výstavní síň Šluknov ANO Soukromé divadlo (zaměřené na děti), Dům kultury Denně, přístup k internetu (bezplatný v RIC) Výstavní síně v DK a zámku Tabulka Sportovní zařízení Město, obec Koupališt ě Krytý bazén Fitnescentru m Jízda na koni Šluknov X X X ANO X ANO Vleky Tenis Ostatní Fotbalový areál vč. hřišť pro míčové sporty, squash, kuželna, bowling Tabulka Míra nezaměstnanosti (k ) Město, obec Počet ek. aktiv. obyvatel Evid. uchazeč i celkem* Z toho ženy muži Míra nezaměstnanosti (%)

11 Šluknov ,75 3. Dopravní napojení Chcete-li naše město navštívit, můžete jet z Prahy po silnici I.třídy č. 9 do Rumburku a dále po silnici II. třídy č Vzdálenost z Prahy je 130 km, z Liberce nebo Ústí nad Labem shodně 80 km. Do Šluknova se dostanete i po železnici z Rumburka. Z Rožan je silniční napojení do SRN. 4. Historické památky, architektura, turistické zajímavosti Šluknovský zámek Renesanční stavba šluknovského zámku je svým vznikem datována do 16. století a v průběhu staletí byla mnohokrát přestavována. Zámek, který je ve vlastnictví města Šluknova a je součástí zámeckého areálu s parkem a rybníkem, lze nalézt přímo ve středu města, v Zámecké ulici čp Původně byla na místě dnešního zámku v době vlády Jiřího z Poděbrad vybudována dřevěná tvrz, ke které náležel pivovar, sladovna a zahrada, ve které se pěstoval chmel. V letech nechal nový majitel šluknovského panství Arnošt ze Šlejnic na místě původní tvrze vybudovat nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. Šluknovské panství i zámek pak v průběhu let mnohokrát změnilo majitele. Tím posledním byl Ervin Leopold Nostitz-Rieneck, který zámek vlastnil až do konce 2. světové války. Po válce byl zámek jako německý majetek zkonfiskován a jeho vlastníkem se stalo město Šluknov, které ho dosud vlastní. V říjnu 1949 bylo v prostorách zámku slavnostně otevřeno městské muzeum. 2. dubna 1986 z dosud neznámých příčin v zámku vypukl požár, který zcela zničil krov, včetně střechy, dále celé třetí a značnou část druhého patra. Generální oprava zámku byla ukončena již v roce 1990, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Během několika let nečinnosti začal zámek chátrat. V letech byla vypracována projektová dokumentace kompletních stavebních úprav a v letech byla provedena celková rekonstrukce objektu. Využití šluknovského zámku dnes je víceúčelové

12 V přízemí se nacházejí prostory Regionálního informačního centra s veřejným internetem a zámecká cukrárna. V 1. N. P. pak prostory pro potřeby města Šluknova, společenské prostory, obřadní síň/vzdělávací a školicí centrum, zasedací místnost a místnosti s dobovou interiérovou výzdobou. Ve 2. N. P. pak muzejní prostory a byt správce zámku. Počítá se rovněž s celkovou revitalizací přilehlého zámeckého parku. Kostel sv. Václava Stavba kostela sv. Václava je na nynějším místě již asi třetí v pořadí. Původně zde byl hřbitov s kaplí zasvěcenou sv. Václavu s hrobkou Berků z Dubé. Kaple pocházela z 12. stol. Roku 1634 vyhořel kostel spolu s městem, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města roku 1710 lehl kostel opět popelem. Postaven byl znovu v letech i s věží zřejmě podle plánů dvorního architekta J. L. von Hildebrandta. Klenbu a její výzdobu zřejmě provedl Ottavio Broggio z Litoměřic. Objekt kostela je raně barokní a sochy v kostele jsou ve stylu vrcholného baroka od místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Stavba je jednolodní s třemi páry bočních výklenků, v nichž jsou empory. V prostředním jižním výklenku je hlavní vchod a naproti je oltář svaté Barbory, kde se v době vánoční staví dřevěný ručně vyřezávaný betlém. Hlavní oltář je z konce 18. století. Oltářní stůl je z původního kostela, který vyhořel v roce Na levé straně od oltáře je socha sv. Ludmily a napravo pak socha sv. Víta. V horní části oltáře je obraz od Jana Jiřího Schmidta Zavraždění svatého Václava. Na pravé straně od oltáře je na pilastru socha sv. Prokopa a na levém sv. Vojtěcha. Na stěně proti oltářnímu stolu jsou proti sobě dvě zasklené vitríny s figurínami římských mučedníků sv. Innocentia a sv. Innocentie. Jejich ostatky byly do Šluknova přineseny v letech Na pilířích chrámového oblouku jsou dva protějškové oltáře z 18. stol. Pravý oltářík je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a levý Panně Marii. Na dalším pilíři je kazatelna, která byla vyhotovena podle kazatelny u sv. Klimenta v Praze

13 Na kruchtě jsou varhany postavené v letech známou firmou Schuster a syn ze Žitavy. Jsou mistrovským dílem stavěným přímo pro tento kostel, které vychází z výborné akustiky chrámu. Varhany mají 3 manuály s pedálem, 47 znějících rejstříků a 2980 píšťal. Na vnější straně jsou vpravo i vlevo od hlavního vchodu ve zdi zazděny dva historické kamenné náhrobky. U samotného vchodu jsou pak osazeny sochy mučedníků sv. Jana a sv. Pavla. V parčíku na severní straně kostela jsou umístěny sochy tří českých světců, které byly původně umístěny na frekventovaných místech ve městě, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Uprostřed stojí sv. Jan Nepomucký a po stranách jsou sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. V zahrádce před farou je socha patrona kostela sv. Václava. Sloup Nejsvětější trojice Sloup Nejsvětější trojice, nacházející se v jednom z parčíků na šluknovském náměstí, je zhotoven v barokním slohu od místního sochaře Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice, který byl v 18. stol. dvorním sochařem v Praze. Mezi jeho nejlepší díla ve Šluknově patří kromě sousoší Nejsvětější trojice také sochařská výzdoby kazatelny a oltářů v kostele sv. Václava. Sloup pochází z roku , byl vysekán z pískovce a jeho výška činí 8,8 m. Sloup se nachází uprostřed šestiboké kuželkové balustrády, z níž vystupuje jednolitý blok základního soklu, který je na hranách opatřen pilíři. Nad nimi jsou pak umístěny sochy tří patronů v mírně nadživotní velikosti sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Sloup pokračuje vzhůru ve formě trojbokého obelisku, z něhož se od vrcholu ve spirále odvíjejí oblaka s hlavami sedmi andílků. V dolní třetině jehlanu obelisku je osazeno titulní sousoší Nejsvětější trojice s patřičnými atributy a u jeho nohou pak sedí na oblaku sv. Panna Maria. Celková rekonstrukce sloupu se uskutečnila v r. 1997, od roku 1988 je sloup zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Barokní kašna Kamenná empírová kašna je datována rokem 1794 a její autor není znám. Kašna je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk s dvěma chrliči. Transfer kašny na její původní místo na nám. Míru a její celková rekonstrukce s opětovným napojením na vodu pro vodotrysk byly provedeny v letech , od tohoto roku je rovněž zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek

14 Křížová cesta Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756, kdy byla vysvěcena. Úmysl zřídit křížovou cestu měl dle pověsti obchodník Anton Drößel. Ten si údajně předsevzal, že pokud se mu podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla ovšem financována různými dárci, jak o tom svědčí fundační nápisy na zastaveních. V letech probíhaly v areálu křížové cesty parkové úpravy, a to především vysazováním alejí a doplňující vysoké zeleně. V předpolí Křížové hory byly vybudovány v průběhu existence i pomníky padlým a nezvěstným z I. a II. světové války a památníček Friedrichu Schillerovi. Areál křížové cesty v sobě zahrnuje žulová zastavení křížové cesty vyjma č. XII a XIV. Zastavení křížové cesty č. XII je kaple Kalvárie na vrcholu kopce s kamenným sousoším Kalvárie Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Zastavení č. XIV pak tvoří kaple Božího hrobu se sochou Krista. Mezi další útvary patří grotty se sv. Petrem a sv. Maří Magdalénou, částečně zděné a částečně tesané ve skalním podloží. Grotta se sv. Petrem je situována při vstupu do areálu, jeskyně s Máří Magdalénou je pak umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie. Původně byly obě vyzdobeny pískovcovými sochami v životní velikosti. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jde o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. V areálu křížové cesty se nacházejí rovněž kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Neméně významnou složkou Křížového vrchu je i jeho zeleň, a to především stromové aleje, které jsou zde tři. První tvoří lípa velkolistá a srdčitá a vede podél křížové cesty, druhá pak od Getsemanské zahrady k bočnímu vstupu na hřbitov a třetí je s druhou rovnoběžná a vede podél vrcholové cesty. Dříve se na Křížové hoře konaly kolem 20. července slavnosti vysvěcení křížové cesty (tzv. Kreuzbergfest), a to procesím a pobožností na Křížové hoře. Rekonstrukce křížové cesty byla započata v r a dokončena v roce V první polovině roku 2005 byla žulovou mozaikou vydlážděna celá poutní cesta od úpatí Křížového vrchu až ke Kapli Božího Hrobu. V září téhož roku (2005) byla křížová cesta znovu vysvěcena a o rok později (2006) proběhly oslavy 250. výročí jejího založení. Obnova celého areálu byla a je i nadále zajišťována městem Šluknov, které je jejím vlastníkem a hrazena z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR a nadačního fondu Phare se spoluúčastí města. Celkové náklady na opravy prováděné v letech dosáhly cca Kč

15 Dům kultury Dům kultury, secesní budova na šluknovském náměstí s věžičkou, byla dřívějším sídlem spořitelny a pobočky banky. Budova byla postavena na místě nejstarší restaurace a hotelu U Jelena. Objekt má fasády bohatě členěné nebarokními štukovými architektonickými články s osmibokou třípatrovou věží tvořící dominantu náměstí. Interiéry jsou navrženy v duchu geometrické secese s dochovanými prvky (dveře, zábradlí, vitráže ). V přízemí Domu kultury se nachází restaurace, v 1. N. P. pak společenský sál a salonek, ve 2. N. P. výstavní síň, společenská místnost a prostory a kanceláře kulturního oddělení města, které kromě Domu kultury spravuje rovněž Městskou knihovnu a kino Dukla. Lidová architektura Ve městě se dochovala celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků. Originalita zdejšího lidového stavitelství spočívala v setkání roubeného domu s hrázděnou stavbou, jejichž konfrontací vzniklo stavení s tzv. podstávkou, která představovala opěrný systém obepínající roubenou světnici a zároveň nesoucí tíhu střechy či patra, často hrázděného. Ornamentální břidlicové obklady horního patra sloužily jako ochrana před povětrnostními vlivy. Javorová brána Jedná se o turistický cíl na trase Šluknov Rožany Sohland (SRN). Tento botanický přírodní úkaz Javoru mléčného, vysoký 20,5 m, je zřejmě umělého původu a jde o skupinu dvou srostlých jedinců v nadmořské výšce 306 m, které mají dva kmeny a jednu korunu a jsou vyhlášeny památným stromem. Stromy měly údajně sloužit jako estetický prvek brána ke vjezdu do hospodářství. Původně byl údajně exemplář srůstem 3 stromů. Stáří je odhadováno na let

16 5. Příspěvkové organizace města Město Šluknov zřídilo příspěvkové organizace města Mateřskou školu Šluknov a Základní školu J.Vohradského Šluknov. 6. Velkoplošná chráněná území v blízkosti města Šluknov NP České Švýcarsko Rozloha: 79 km 2 Vyhlášení: 2000 Zvláštní ochrana: 7 maloplošných zvláště chráněných území 3 stupně zonace parku CHKO Labské pískovce Rozloha: 324 km 2 Vyhlášení: 1972 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území CHKO Lužické hory Rozloha: 267 km 2 Vyhlášení: 1975 Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území Národní park České Švýcarsko Národní park České Švýcarsko vznikl k 1.lednu 2000 jako čtvrtý národní park České republiky. Navazuje na Národní park Sächsische Schweiz (Saské Švýcarko) na německé straně, který byl zřízen již o 10 let dříve (1990). Celé Česko-Saské Švýcarsko patří k tradičním a nejznámějším oblastem turistiky ve střední Evropě. Tato tradice má své počátky již v období romantismu, kdy toto území objevili švýcarští a němečtí romantičtí malíři. V Česko-Saském Švýcarsku tvořil i jeden z nejslavnějších krajinářů všech dob Caspar David Friedrich ( ). V této době vzniknul též romanticky zabarvený název oblasti Saské Švýcarsko, později též České Švýcarsko. Z hlediska geomorfologického členění zaujímá převážnou část Národního parku České Švýcarsko geomorfologický podcelek Jetřichovické stěny rozsáhlé partie

17 skalních a lesních komplexů prakticky bez osídlení, velmi výrazně geomorfologicky členité. K nejznámějším objektům této části národního parku patří Národní přírodní památka Pravčická brána evropsky unikátní skalní most. Turisticky silně navštěvované jsou rovněž Jetřichovické skály, zejména vyhlídky Mariina skála, Vileminina skála a Rudolfův kámen, a dále rovněž tzv. skalní hrádky (Šaunštejn, Falkenštejn a další). V severní části Jetřichovických stěn patří k nejnavštěvovanějším částem Kyjovské údolí, které pokračuje soutěskou Křinice (z německé strany je část přístupná plavbou na člunech). Národní park České Švýcarsko Jižní část Národního parku České Švýcarsko zahrnuje okrajovou část podcelku Děčínských stěn, kde leží soutěsky Kamenice vedle Pravčické brány nejznámější objekt Českého Švýcarska. Silně turisticky jsou navštěvované zejména Tichá a Divoká soutěska, kde je již od konce 19. století provozována jízda na pramicích. Severně od soutěsek se nachází též jediná vesnice v národním parku Mezná (místní část obce Hřensko) s cennými objekty lidové architektury (dům s podstávkou) a dále hotel Mezní Louka, východisko na Pravčickou bránu a do soutěsek. Jižně od soutěsek se zvedá nejvyšší bod obou národních parků a zároveň nejmohutnější terciérní čedičová elevace celého Česko-Saského Švýcarska Národní přírodní rezervace Růžák (619 m n. m.) s pralesovitými ekosystémy. Tato hora tvoří krajinnou dominantu nejen národního parku, ale i přilehlé části severních Čech. Celé území Národního parku České Švýcarsko je zpřístupněno tradiční sítí značených cest, obzvláště atraktivní úseky jsou doprovázeny dvěmi naučnými stezkami: naučnou stezkou okolím Hřenska (Pravčická brána, Tichá soutěska) a naučnou stezkou Jetřichovické skály

18 Chráněná krajinná oblast Lužické hory Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 265 km 2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule. Navazuje na Chráněnou krajinnou oblast Žitavské hory na německé straně, která byla vyhlášena v roce 1958 na území o rozloze 63 km 2. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I. zóna má nejpřísnější podmínky ochrany. IV. Zóna je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí. Chráněná krajinná oblast Lužické hory

19 7. Geomorfologie Šluknov - nadmořská výška 350 m.n.m. okolí o Partyzán těžba čediče (583 m.n.m.) o Dymník (515 m.n.m.) čedičová hora, na které byla roku 1896 postavena rozhledna o Lužické hory (západní část) Jedlovský hřbet (Jedlová m.n.m.) Kytlická hornatina ( m.n.m.) o Šluknovská pahorkatina ( m.n.m.) 8. Městské části Šluknov 699 domů / z toho 36 rekreačních Císařský 211 domů / z toho 27 rekreačních Království 235 domů/ z toho 47 rekreačních Rožany 102 domů /z toho 26 rekreačních Královka 31 domů/ z toho 18 rekreačních Harrachov 3 domy/ z toho 1 rekreační Nové Hraběcí 50 domů/ z toho 24 rekreačních Kunratice 38 domů/ z toho 23 rekreačních 9. Slavní rodáci Ze Šluknova i z jeho blízkého okolí pochází řada rodáků, kteří se v minulosti proslavili ať již svým uměním nebo svou životní karierou. Byli to církevní hodnostáři: biskupové Maxmilian ze Šlejnic, F. Kindermann, Bartoloměj Hille, A. L. Frind, opat strahovského kláštera V. J. Mayer, umělci, malíři Dominik Kindermann, J. Endler, sochař Klein-tvůrce sousoší Boží trojice na šluknovském náměstí, F. Weirich, pedagogové Tupetz, Lotz, Wischohlid, Jakl, J. Hille, Marschner, Schidlik, Dittrich, básníci a spisovatelé Dr. Leo Nagel, Fanny Zekel, Waldhauserinne Hentschelová, ale i vysocí státní úředníci dvorní a medicinální radové a úspěšní průmysníci. Ferdinand Kindermann ( ) rodák z Království. Působil ve školství, v němž především prosazoval pracovní výchovu. Zvláště prosazoval povinnou školní docházku i na venkově, spojenou s praktickým vyučováním (do té doby navštěvovaly školu sotva 4 % dětí). Za své zásluhy o školskou reformu, jíž ho pověřila Marie Terezie, byl povýšen do šlechtického stavu s titulem rytíř von Schulstein. Josef II. ho jmenoval litoměřickým biskupem. Čeští buditelé mu však vytýkali jeho germanizační úsilí (Presl), když ve výuce prosazoval němčinu. Ve Šluknově se též narodil Bedřich Egermann ( ). V dětství se přestěhoval do Chřibské, kde se vyučil sklářem (v nejstarší sklářské huti v Čechách). Po začátcích v Kytlici se usadil v Novém Boru, kde založil vlastní továrnu. Za svého

20 života uplatnil na šedesát patentů na barvení skla (nejznámější jsou Egermannův rubín a žlutá lazura). Získal řadu vyznamenání i oblibu císaře Ferdinanda V. Wenzel Karl ( ) sice není šluknovským rodákem, ale od roku 1826, kdy byl vysvěcen na kněze, působil jako kaplan a katecheta ve Šluknově. V této době se věnoval studiu botaniky a badatelské činnosti v tomto oboru. V r navštívil Řím, kde se celý rok věnoval studiu italské flóry a napsal i odbornou studii. Po návratu z Itálie se stal farářem ve Fukově, kde působil do roku 1854, kdy byl ve stejné hodnosti přeložen do Království u Šluknova. Za herbář řas, mechů, plísní a hub se mu dostalo významného ocenění na univerzitě v Halle. Jeho jménem je pojmenována Carlina vulgare (Pupava obecná) i Carlina acaulis (Pupava bezlodyžná). František Rziha ( ), narozen v Lipové na Šluknovsku. Studoval na pražské technice. Později byl zaměstnán u soukromé firmy, která stavěla železnici přes Semmering. V průběhu stavby nashromáždil množství odborných znalostí a zkušeností, takže se stal odborníkem ve stavbě železnic. Od r.1853 působil na stavbě Karstské železnice, r.1857 se podílel na stavbě několika tunelů na trase Ruhrsiegské dráhy. V roce 1861 byl Rziha přechodně povolán do brunšvických státních služeb a po dokončení výstavby dvou obtížných tunelů byl jmenován vrchním báňským mistrem. V letech začal stavět čtyři české železnice, a to na objednávku Turnovskokralupsko-pražské dráhy a České severní dráhy. Byly to tratě Praha-Libeň, Rumburk- Šluknov a Rumburk-Jiříkov-Ebersbach v Sasku. V roce 1874 obdržel profesuru železničního a tunelového stavitelství na c.k. vyšší škole technické ve Vídni byl povýšen do šlechtického stavu.paeddr. Jindřich Marek (*1952 Šluknov) historik a publicista s dlouholetou muzejní praxí; od roku 1990 pracuje jako novinář. Aktivní člen Klubu autorů literatury faktu - zabývá se především osudy českých vojáků za 1. a 2. světové války. Za svou tvorbu v žánru literatury faktu získal několik literárních cen. Vedle autorství téměř 300 historických reportáží, několika odborných studií a autorského podílu na televizních dokumentech napsal knihy Piloti měsíčních perutí (1992), Ukradený jeep (1995), Jak jsem potkal Kelty (1996), Pátou kartu bere smrt (2000) Smrt v celním pásmu (2000), Vzdušní donkichoti (2001), Příběhy starých battledressů (2001). Řada dalších publikací je v současnosti připravována do tisku. Jiří Vejdělek (*1972 Šluknov) režisér, scénárista, producent. Filmem Účastníci zájezdu vstupuje v roce 2006 do celovečerní hrané tvorby. Absolvent režie na pražské FAMU patří k nejvýraznějším osobnostem mladší režisérské generace. Jeho snímky získaly řadu cen na prestižních studentských festivalech. Jako režisér patřil k strůjcům úspěchu tří řad televizního seriálu Redakce (režíroval společně

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Historie ochrany přírody p Švýcarska

Historie ochrany přírody p Švýcarska ČESKÉ ŠVÝCARSKO Historie ochrany přírody p Českého Švýcarska 1923 první snahy o ochranu Č.Š.. (Rudolf Maximovič) 1933 chráněná území Edmundova (Tichá) ) soutěska, ska, Pravčick ická brána, Tiské stěny

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více