Rozvojové projekty Jihomoravského kraje Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno"

Transkript

1 Rozvojové projekty Jihomoravského kraje Brno ORR 11/2005

2 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK Návrh a následné schválení po řízení SEA (cca duben 2010) Specifikuje konkrétní rozvojové aktivity Priority: Kvalita života obyvatel Znalostní potenciál a konkurenceschopnost Věda, výzkum, inovace Dostupnost a obslužnost Atraktivnost destinace Kvalita životního prostředí a krajiny

3 Připravované projekty JMK Podpora vědy, výzkumu a inovací CERIT Science Park Moravian Science centre Podpora lázeňství Lázně Pasohlávky Lázně Lednice Zámecké jízdárny v Lednici - multifunkční centrum Podpora infrastruktury Letiště Brno-Tuřany Severojižní kolejový diametr Dopravní infrastruktura Podpora kultury Archeopark Mikulčice Janáčkovo kulturní centum Podpora sociálních sluţeb Domovy důchodců v JMK

4 CERIT Science Park Brno Centre for Education, Research and Innovations in ICT Cíl: Podpořit začínající podnikatele v oblasti informačních technologií prostřednictvím vybudování specializované infrastruktury v blízkosti jedné z fakult informatiky brněnských vysokých škol. Vybudováno bude m2 (10 000m2) inkubační plochy vybavené infrastrukturou potřebnou pro rozvoj IT firmy. Nositelé: JMK, JIC a VUT v Brně Umístění: vhodná lokalita je předmětem jednání Aktuální stav: přípravná fáze projektu

5 Moravian Science centre Cíl: Popularizace vědy a výzkumu v JMK formou praktických multimediálních a interaktivních metod poznání. Vybudovat multimediálně interaktivní centrum vědy a výzkume ro širokou veřejnost se zaměřením na nejprogresivnější a inovativní oblasti v JMK - biotechnologie, medicína, elektrotechnika atd. Nositel: JMK, JIC a RRA Partneři: univerzity a vědeckovýzkumná pracoviště Umístění: momentálně v jednání areál BVV, Pavilón D Aktuální stav: přípravná fáze projektu, RJMK schválena řídící struktura a záměr projektu.

6 Lázně Pasohlávky Cíl: Vybudování termálních lázní, wellness centra, aquaparku a rezidenčních domů. Etapy projektu: vybudování infrastruktury (166 mil.kč bez DPH), vstupní objekt + infrastruktura na poloostrově (165 mil. Kč bez DPH), vybudování archeoparku (112 mil.kč bez DPH). Nositel: Thermal Pasohlávky, a.s. Aktuální stav: podaná ţádost do ROP.

7 Lázně Lednice Cíl: Vybudování lázeňské infrastruktury Nositel: obec Lednice Partner: JMK Ţádost podána do ROP Vybudování lázeňského domu, bazénů Nositel: společnost z.s.p.o. Příprava zaloţení společnosti Vybudování lázeňského parku Nositel: obec Lednice Partner: JMK

8 Zámecké jízdárny v Lednici - multifunkční centrum Cíl: Vybudování multifunkčního kulturně vzdělávacího centra regionálního i nadregionálního významu. Nositel: Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o. (členové: JMK, obec Lednice, MU, MZLU, CCRJM) Umístění: Zámecké jízdárny v Lednici Náklady: cca 500 mil. Kč Aktuální stav: ţádost po hodnocení externími hodnotiteli

9 Letiště Brno-Tuřany Projekt: Doplnění infrastruktury Brno - Tuřany Etapa I. nákup dvou letištních autobusů pro přepravu cestujících mezi odbavovacími halami a dopravními letouny etapa ukončena, Etapa II. nákup cisternové automobilové stříkačky uzavřena smlouva na dodávku. Projekt: Komplexní zabezpečení areálu letiště Aktuální stav: příprava ţádosti do ROP Předpokládané náklady: cca 100 mil. Kč Nositel projektů: JMK

10 Severojiţní kolejový diametr Významným projektem Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna je výstavba severojiţního kolejového diametru, který propojí severní části města (Královo Pole, Ţabovřesky) s historickým jádrem a nově vybudovaným "jiţním centrem" s novým ţelezničním nádraţím, které bude lokalizováno v sousedství dnešního ústředního autobusového nádraţí Zvonařka. Předpokládaný harmonogram: zadání DUR na průchod diametru územím přestavby ŢUB zadání aktualizace studie proveditelnosti realizace staveb pro průchod diametru územím přestavby ŢUB po realizace vlastního diametru po etapách Předpokládaný zdroj financování: PPP

11 Dopravní infrastruktura V průběhu měsíce února bude Radě Jihomoravského kraje navrţen ke schválení seznam projektů dopravních staveb připravovaných k zahájení na rok Projekt: výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy Zdroje financování: JMK, ROP, (obec) Předpokládané náklady: 964,5 mil. Kč Projekt: vybudování přestupních uzlů v obcích Tetčice, Šakvice, Moravský Krumlov, Medlovice. Zdroje financování: JMK, ROP, (obec) Předpokládané náklady: 53,9 mil. Kč

12 Archeopark Mikulčice Cílem projektu je modernizace areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích, zkvalitnění terénní expozice s četnými pozůstatky po velkomoravském hradišti. Projekt je rozdělen na 2 části: Akropole (valy, kostely) Předpokládaný termín ukončený výstavby: 6/2012 Předhradí Předpokládaný termín ukončený výstavby: 12/2013 Předpokládané náklady: cca 150 mil. Kč Zdroje financování: JMK, ROP Aktuální stav: příprava výběrového řízení na zpracovatele PD

13 Janáčkovo kulturní centrum Cíl: Výstavba koncertního sálu splňujícího parametry národní sítě hudební infrastruktury s kapacitou 1200 posluchačů. Zdroje financování: ČR(Ministerstvo kultury), JMK, SMB, soukromé zdroje Předpokládané náklady: 1,2 mld. Kč Lokalita: výstavba je plánována v ulicích Veselá a Besední Aktuální stav: přípravná fáze projektu, podepsáno memorandum o spolupráci Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2013

14 Podpora sociálních sluţeb Cíl: Zkvalitnění poskytování sociálních sluţeb a rozšíření stávající kapacity pobytových sluţeb v JMK o předpokládaných 525 míst (lůţek). V Programu rozvoje JMK je zařazeno 8 projektů s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 746,3 mil. Kč.

15 Další připravované a realizované projekty s regionální dimenzí a dopadem Podpora spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje (TTSK) v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů RESPOS Cílem projektu je vytvoření stabilní kooperační sítě za účelem zasíťování TTSK a JMK, posílení aktivní komunikace a spolupráce mezi regiony a následné realizaci konkrétních projektů. Oblasti přeshraniční spolupráce: Podpora lázeňství Podpora inovací Realizace projektu: 01/ / 2011 (36 měsíců) Celkové náklady (TTSK/ JMK): ( / )

16 Další připravované a realizované projekty s regionální dimenzí a dopadem Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cíl: Rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání. (k rozdělení cca 300 mil. Kč) Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

17 Další připravované a realizované projekty s regionální dimenzí a dopadem Jihomoravské regionální centrum pro integraci cizinců 2010 nositelem: JMK, partneři Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, SOZE, OPU, MŠ a ZŠ Staňkova zdroj financí: Evropský integrační fond (EIF 2009) termín realizace projektu: Podpora spolupráce Trnavského samosprávného kraje a Jihomoravského kraje v oblasti cyklistiky zdroj financování: Program přeshraniční spolupráce ČR SR nositelem: TTSK ve spolupráci s JMK termín ukončení projektu:

18 ORR 11/2005 Děkuji za pozornost

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ SRPEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Moravskoslezský kraj Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Počet stran textu: 34 Zpracováno k 31. 12. 2010

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více