Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, Řím, Itálie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie"

Transkript

1

2 Reedice 2008 Použitá tvrzení a citace materiálů v tomto informačním produktu nepředstavují vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve vztahu k právnímu nebo rozvojovému statutu jakéhokoliv státu, území, města nebo oblasti a jejich úřadů nebo ve vztahu k určení jejich hranic nebo pomezí. Zmínka o konkrétní společnosti, produktu nebo výrobci bez ohledu na to, zda byly patentovány neznamená, že je FAO schváluje nebo doporučuje přednostně před jinými, které mají obdobnou povahu a které zmíněny nebyly. ISBN Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování a šíření materiálů v tomto informačním produktu pro výuku nebo další nekomerční účely se povoluje bez předchozího písemného schválení ze strany držitelů práv duševního vlastnictví za předpokladu, že bude plně uveden zdroj. Rozmnožování materiálu v tomto informačním produktu pro další prodej nebo jiné obchodní účely bez předchozího písemného schválení ze strany držitelů práv duševního vlastnictví se zakazuje. Žádosti o takové schválení zasílejte na adresu: Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, Řím, Itálie nebo em na: (c) FAO 2007

3 GLOBÁLNÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE a DEKLARACE Z INTERLAKEN přijatý Mezinárodní technickou konferencí o živočišných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Interlaken, Švýcarsko, září 2007 KOMISE PRO GENETICKÉ ZDROJE PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ ORGANIZACE OSN PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Řím, 2007

4

5 Předmluva Vzáří 2007 přijala mezinárodní společnost vůbec první Globální strategický plán pro živočišné genetické zdroje, který obsahoval dvacet tři Strategických priorit, jež mají za cíl bojovat s narušováním genetické diverzity u zvířat a zajistit trvale udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů. Realizace tohoto Globálního strategického plánu významně přispěje k Rozvojovým cílům tisíciletí č. 1 (odstranit extrémní chudobu a hlad) a č. 7 (zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí). Globální strategický plán je výsledkem rozsáhlého procesu, který zahrnuje spolupráci 169 zemí. Na Mezinárodní technické konferenci o živočišných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství konané v Interlaken ve Švýcarsku ve dnech 3. až 7. září Přijalo jej 109 národních delegací. Státy dále přijaly Deklaraci z Interlaken o živočišných genetických zdrojích, v níž potvrdili svou společnou i individuální odpovědnost za konzervaci, udržitelné využívání a rozvoj živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, za světové zabezpečení potravin, za zlepšení stavu výživy lidí a za rozvoj venkova. Zavázaly se napomáhat k zajištění přístupu k těmto zdrojům a zajistit spravedlivé a rovnoměrné sdílení prospěchu z jejich využívání. Od předchozích generací jsme zdědili obrovskou hojnost a diverzitu živočišných genetických zdrojů po celém světě a za to jim musíme vzdát hold, podobně jako Charles Darwin, který v roce 1868 psal o úžasných schopnostech a úsilí vynaloženém lidmi, kteří po sobě zanechali trvalou připomínku svého úspěchu v podobě současného stavu našich domestikovaných zvířat. Tato zvířata doprovázela naše předky po celém světě v celé paletě různých klimat a ekosystémů a projevila ohromnou přizpůsobivost. Dnes se tváří v tvář potřebám rostoucí populace, změnám v požadavcích spotřebitelů a obrovské výzvě vytvořené klimatickými změnami a nově se objevujícími chorobami, musíme na tuto adaptabilitu a potenciál opět spolehnout, abychom se mohli postavit nejisté budoucnosti. Pokud dovolíme, aby se díky nečinnosti tyto zdroje ztratily, vyjádříme neúctu k minulým i budoucím generacím. Deklarace z Interlaken o živočišných genetických zdrojích volá po okamžité akci, abychom tomu zabránili a doporučuje Globální strategický plán jako vhodný nástroj k řešení této výzvy. Vlády nyní musí projevit trvalou politickou vůli a mobilizovat značné zdroje potřebné k úspěšné realizaci Globálního strategického plánu. To bude vyžadovat širokou lokální i mezinárodní spolupráci. FAO, další významné mezinárodní organizace, státy, společnost vědců, dárci, organizace občanské společnosti i soukromý sektor zde všichni mají svou důležitou funkci. Navíc zde existují morální i praktické imperativy, které nám přikazují podporovat chovatele hospodářských zvířat, kteří jsou z velké části strážci diverzity světových živočišných genetických zdrojů, zejména v rozvojových zemích, a jejichž existence na těchto zvířatech závisí. Jejich potřeby a úlohu nelze ignorovat, pokud má Globální strategický plán uspět. Deklarace z Interlaken o živočišných genetických zdrojích připouští, že v národních a mezinárodních možnostech inventarizovat, monitorovat, charakterizovat, udržitelně využívat, rozvíjet a chránit živočišné genetické zdroje existují výrazné mezery a slabiny, které musí být bezodkladně řešeny. Deklarace zároveň volá po mobilizaci rozsáhlých finančních zdrojů a dlouhodobé podpory národních a mezinárodních programů živočišných genetických zdrojů. Po historickém průlomu, který konference v Interlaken přinesla, je nutné udržovat tempo a souběžně postupovat na mnoha frontách. Technické možnosti budou muset být zejména v rozvojových zemích posíleny a bude nutné zřídit nebo posílit národní programy a politiky pro trvale udržitelné užívání a rozvoj a pro konzervaci a popis živočišných genetických zdrojů, také bude nutné postupně vystavět fungující rámcovou mezinárodní politiku pro živočišné genetické zdroje tak, aby odrážela zvláštní charakteristiku těchto zdrojů a skutečné potřeby chovatelů zvířat po celém světě. Jacques Diouf Director General iii

6 iv

7 Obsah DEKLARACE Z INTERLAKEN O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJÍCH 1 GLOBÁLNÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE 5 Část I Základní zásady Globálního strategického plánu pro živočišné genetické zdroje 7 Cíle a strategie Globálního strategického plánu pro živočišné genetické zdroje 10 Část II Strategické priority Plánu 13 Strategická prioritní oblast č. 1 Popis, inventarizace a monitoring trendů a související rizika 14 Úvod 14 Dlouhodobý cíl 14 Strategická priorita č. 1 Inventarizace a popis živočišných genetických zdrojů, monitoring trendů a souvisejících rizik a zřízení národních systémů včasného varování a odezvy 15 Strategická priorita č. 2 Rozvoj mezinárodních technických norem a protokolů pro popis, inventarizaci a monitoring trendů a souvisejících rizik 16 Strategická prioritní oblast č. 2 Udržitelné využívání a rozvoj 17 Úvod 17 Dlouhodobý cíl 18 Strategická priorita č. 3 Zřízení a posílení národních strategií pro udržitelné využívání 18 Strategická priorita č. 4 Zřízení programů a strategií pro národní druhy a plemena 18 Strategická priorita č. 5 Podpora agro-ekosystémových přístupů k řízení živočišných genetických zdrojů 19 Strategická priorita č. 6 Podpora původních a lokálních výrobních postupů a souvisejících znalostních postupů významných pro řízení a udržitelné využití živočišných genetických zdrojů 20 Strategická prioritní oblast č. 3 Konzervace 21 Úvod 21 Dlouhodobý cíl 22 Strategická priorita č. 7 Zřízení národních konzervačních strategií 22 Strategická priorita č. 8 Zřízení nebo posílení konzervačních programů in situ 23 Strategická priorita č. 9 Zřízení nebo posílení konzervačních programů ex situ 23 Strategická priorita č. 10 Rozvoj a realizace regionálních a globálních dlouhodobých konzervačních strategií 24 Strategická priorita č. 11 Rozvoj konzervačních postupů a technických norem 25 v

8 Strategická prioritní oblast č. 4 Politiky, instituce a budování kapacit 26 Úvod 26 Dlouhodobý cíl 27 Strategická priorita č. 12 Zřizovat nebo posilovat národní instituce, včetně národních kontaktních bodů, pro plánování a provádění opatření pro živočišné genetické zdroje a rozvoj sektoru živočišné výroby 27 Strategická priorita č. 13 Zřizovat nebo posilovat národní vzdělávací a výzkumná zařízení 28 Strategická priorita č. 14 Posilovat národní personální kapacity pro charakterizaci, inventarizaci a sledování trendů a souvisejících rizik pro udržitelné využívání a rozvoj a pro konzervaci 29 Strategická priorita č. 15 Budovat nebo posilovat mezinárodní sdílení informací, výzkum a vzdělávání 29 Strategická priorita č. 16 Posilovat mezinárodní spolupráci pro kapacity v rozvojových zemích a zemích s hospodářstvím v přechodné fázi pro: charakterizaci, inventarizaci a sledování trendů a souvisejících rizik; udržitelné využívání a rozvoj; konservace živočišných genetických zdrojů 30 Strategická priorita č. 17 Zřizovat kontaktní body a posilovat mezinárodní sítě 30 Strategická priorita č. 18 Zvyšovat národní informovanost o úlohách a hodnotách živočišných genetických zdrojů 31 Strategická priorita č. 19 Zvyšovat regionální a mezinárodní informovanost o úlohách a hodnotách živočišných genetických zdrojů 31 Strategická priorita č. 20 Přezkoumávat a rozvíjet národní politiky a právní rámec pro živočišné genetické zdroje 31 Strategická priorita č. 21 Přezkoumávat a rozvíjet mezinárodní politiky a regulační rámce pro živočišné genetické zdroje 32 Strategická priorita č. 22 Koordinovat činnost Komise v oblasti politiky živočišných genetických zdrojů spolu s ostatními mezinárodními fóry 33 Strategická priorita č. 23 Posilovat úsilí o mobilizaci zdrojů, včetně finančních zdrojů pro konservaci, udržitelné využívání a rozvoj živočišných genetických zdrojů 33 Část III Provádění a financování Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 35 vi

9 PROHLÁŠENÍ O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z INTERLAKENU (Interlakenská deklarace) 1 Uznávajíce zásadní úlohy a hodnoty živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, zejména jejich přínos pro potravinovou bezpečnost současných a budoucích generací; vědomi si hrozeb pro potravinovou bezpečnost a udržitelný způsob obživy venkovských společenství, které představuje ztráta a eroze uvedených zdrojů; sešli jsme se my, zástupci (výčet států a výčet organizací) v Interlakenu ve Švýcarsku na pozvání Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a švýcarské vlády na této první mezinárodní technické konferenci o živočišných genetických zdrojích, vědomi si našich odpovědností a mnoha úkolů, které je třeba řešit, ale s přesvědčením a důvěrou v to, že pokroku lze a je třeba dosáhnout. Tato mezinárodní technická konference o živočišných genetických zdrojích je velkým příspěvkem k budování účinného mezinárodního rámce pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a světovou potravinovou bezpečnost. 2 Uznáváme, že státy mají suverénní práva na své živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství. 3 Potvrzujíce naši společnou a individuální odpovědnost za zachování, udržitelné řízení a rozvoj živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, uznáváme vzájemnou závislost zemí, regionů a lidí v oblasti uvedených zdrojů. 4 Zavazujeme se dosáhnout udržitelného využívání, rozvoje a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Rovněž se zavazujeme usnadnit přístup k uvedeným zdrojů, a spravedlivému a rovnému sdílení přínosů z jejich využívání v souladu s příslušnými mezinárodními závazky a národními právními předpisy. Naším cílem je zdokonalit světovou potravinovou bezpečnost, zlepšit stav výživy lidstva a přispět k rozvoji venkova. 5 Vítáme Zprávu o stavu světových živočišných genetických zdrojů, která byla vypracována za přispění jednotlivých zemí pod vedením Komise pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství FAO. Jedná se o první komplexní celosvětové vyhodnocení stavu živočišných genetických zdrojů, které je základem pro Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje. 6 Uznáváme, že stávající různorodost živočišných druhů není v nejvyšší možné míře využita pro větší produkci potravin, lepší výživu lidí a další udržení venkovských společenství nebo pro účinnější výrobní systémy. Se znepokojením konstatujeme významný pokračující úbytek plemen hospodářských zvířat. Pokračující eroze a ztráta živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství by ohrozily snahu o dosažení potravinové bezpečnosti, zlepšení stavu výživy lidstva a podporu rozvoje venkova. Potvrzujeme, že by měly zesílit snahy o další zachování, rozvoj, zlepšení a udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů. 1

10 PROHLÁŠENÍ O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z INTERLAKENU 7 Uznáváme, že by měla být rychle přijata opatření pro zachování ohrožených plemen zvířat vzhledem ke znepokojivé míře eroze živočišných genetických zdrojů. 8 Uznáváme potřebu zejména prostřednictvím výzkumu podpořit rozvoj znalostí vedoucích k lepšímu udržitelnému využívání, rozvoji a zachování živočišných genetických zdrojů. 9 Uznáváme, že genetické zdroje živočišných druhů nejdůležitějších pro potravinovou bezpečnost, udržitelnou obživu a prosperitu lidí jsou výsledkem přírodního výběru i cílené selekce prováděné drobnými rolníky, zemědělci, pastevci a chovateli po generace na celém světě. Výsledkem je široká škála plemen hospodářských zvířat, která znamenají různorodé přínosy pro lidstvo i životní prostředí. Jsme si vědomi toho, že všechny země budou muset sehrát svou úlohu při zachování těchto zdrojů jako základu pro vývoj hospodářských zvířat, potravinovou bezpečnost a lepší výživu svých venkovských a městských obyvatel i pro udržení svých venkovských společenství. 10 Bereme na vědomí, že udržení rozmanitosti živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství je nezbytné k tomu, aby mohli zemědělci, pastevci a chovatelé splnit současné a budoucí produkční nároky vyplývající ze změn životního prostředí, včetně změny klimatu, zvýšit odolnost proti chorobám a parazitům a reagovat na změny spotřebitelské poptávky po živočišných produktech. Rovněž uznáváme vnitřní hodnotu biologické rozmanitosti a environmentální, sociální, ekonomický, zdravotní, vědecký, vzdělávací a kulturní a duchovní význam plemen hospodářských zvířat a svou etickou odpovědnost za zajištění toho, aby byly genetické zdroje k dispozici budoucím generacím lidí. 11 Jsme si vědomi toho, že poptávka po mase, mléku a jiných živočišných produktech dramaticky roste. Udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství budou zásadním přínosem pro dosažení cílů Římské deklarace pro světovou potravinovou bezpečnost, akčního plánu Světového potravinového summitu i rozvojových cílů tisíciletí, zejména cíle 1: vymýcení extrémní chudoby a hladu a cíle 7: zajištění udržitelnosti životního prostředí. Udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství jsou nezbytným příspěvkem k provádění Agendy 21 a Úmluvy o biologické rozmanitosti. 12 Uznáváme obrovský přínos, který místní a původní společenství a zemědělci, pastevci a chovatelé všech regionů světa znamenali a nadále budou znamenat pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Dále uznáváme historický a významný přínos všech lidí pracujících v oboru chovatelství, kteří formovali živočišné genetické zdroje tak, aby splňovaly potřeby společnosti. Právě jejich vlastnictví a řízení živočišných genetických zdrojů jim v minulosti umožnilo v této oblasti významně přispět. Toto vlastnictví a řízení by mělo být zabezpečeno pro budoucí prospěch pro společnost. Potvrzujeme, že tito lidé by se měli podílet na spravedlivém a rovném sdílení přínosů z využívání živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Potvrzujeme, že je žádoucí s výhradou dodržení národních právních předpisů respektovat, chránit a zachovávat tradiční znalosti chovatelství a produkce jako příspěvek k udržitelné obživě, a že je nutná účast všech zúčastněných subjektů v rozhodovacích procesech na národní úrovni v oblasti týkající se udržitelného využívání, rozvoje a zachování živočišných genetických zdrojů. 2

11 13 Jsme si vědomi toho, že budoucí poptávka pro živočišných produktech musí být uspokojována v rámci udržitelného zemědělství a rozvoje, což bude vyžadovat integrované přístupy k hospodářskému rozvoji a sledování sociálních, kulturních a environmentálních cílů. Chápeme, že je nezbytné přijmout přístupy k řízení kombinující nejlepší tradiční a moderní znalosti a technologie a že je nutné uplatňovat přístup založený na agroekosystémech a integrovaných postupech řízení přírodních zdrojů. 14 Bereme na vědomí, že v národních a mezinárodních kapacitách pro inventarizaci, sledování, charakterizaci, udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů existují velké mezery a slabá místa. Uznáváme potřebu velkých finančních zdrojů, dlouhodobé podpory národních a mezinárodních programů pro živočišné genetické zdroje pro zvýšení světové potravinové bezpečnosti a přispění k udržitelnému rozvoji venkova. Potvrzujeme, že je nezbytné revidovat institucionální kapacitu, řídící struktury, programy a politiky, zjišťovat nedostatky a řešit je posilováním národních kapacit, zejména v rozvojových zemích. Vyzýváme k intenzivnějšímu partnerství vlád, vědců, zemědělců, pastevců, chovatelů a spotřebitelů v zájmu zesílení snah o řízení živočišných genetických zdrojů a překonání velkých mezer a slabých míst. 15 Uznáváme, že přenos technologií pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů je nezbytný pro světovou potravinovou bezpečnost a uspokojení potřeb rostoucího počtu obyvatel světa, a měl by být usnadněn v souladu s příslušnými mezinárodními závazky a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Uznáváme, že udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství budou vyžadovat podporu a účast ze strany zemědělců, pastevců a chovatelů, místních a původních společenství, organizací a institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti. Uznáváme, že je nutné prosazovat technickou a finanční spolupráci na regionální a mezinárodní úrovni mezi zeměmi, mezivládními organizacemi, nevládními organizacemi a soukromým sektorem. 16 Na této první mezinárodní technické konferenci o živočišných genetických zdrojů jsme přijali Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje. Jsme přesvědčeni o nejvyšší důležitosti jeho začlenění do vnitrostátních politik, plánů a programů pro biologickou rozmanitost a zemědělství a nezbytné vnitrostátní, regionální a mezinárodní spolupráce. Tento Globální akční plán stanoví komplexní a sladěný rámec pro zlepšení řízení živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství; také pomocí posilování politik, institucí a budování kapacit. Provádění Globálního akčního plánu přispěje k vytvoření synergií mezi probíhajícími činnostmi a rovněž umožní nejúčinnější využívání dostupných finančních a personálních zdrojů; větší úsilí je nutné pro udržení přiměřených finančních zdrojů na podporu rozvojových zemí. 17 Bereme na vědomí, že zajištění nových a dalších zdrojů může znamenat velký rozdíl ve schopnosti světa řešit udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Proto velmi doporučujeme přijetí konkrétních kroků, které zajistí přiměřené navýšení finančních prostředků na podporu provádění Globálního akčního plánu v rozvojových zemích a zemích s hospodářstvím v přechodné fázi. 3

12 PROHLÁŠENÍ O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z INTERLAKENU 18 Uznáváme, že hlavní odpovědnost za provádění Globálního akčního plánu je na národních vládách. Zavazujeme se dodržet své závazky a přijmout nezbytná opatření k provádění Globálního akčního plánu v souladu s našimi národními kapacitami a zdroji. Vyzýváme všechny lidi a jejich společenství a organizace, aby se k nám v tomto společném úsilí připojili. 19 Bereme na vědomí nezbytnou úlohu Organizace OSN pro výživu a zemědělství při podpoře práce jednotlivých zemí na provádění Globálního akčního plánu. Vyzýváme Komisi pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství Organizace OSN pro výživu a zemědělství, aby prováděla dohled a hodnocení a podávala zprávy o provádění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje. Přijato dne 7. září

13 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE ÚVOD 1 Živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství 1 jsou nezbytnou součástí biologického základu pro světovou potravinovou bezpečnost a přispívají k živobytí více než tisíce milionů lidí. Různorodá základna zdrojů má zásadní význam pro přežití a prosperitu lidstva a přispívá k vymýcení hladu: živočišné genetické zdroje jsou rozhodující při přizpůsobování měnícím se sociálněekonomickým a environmentálním podmínkám, včetně změny klimatu. Jsou surovinou pro chovatele zvířat a patří k nejdůležitějším vstupům pro zemědělce. Jsou nezbytné pro udržitelnou zemědělskou produkci. Při řádném řízení nemusí být nikdy vyčerpány, protože neexistuje žádná vnitřní neslučitelnost využívání a zachování. Zachování, udržitelné využívání a spravedlivé a rovné sdílení prospěchu z jejich využívání jsou otázkou mezinárodního zájmu a Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje poprvé pro toto odvětví stanoví dohodnutý mezinárodní rámec. Prosazování širšího využití živočišné biologické rozmanitosti může přispět k lepšímu zdraví a výživě lidí a rozšířit možnosti pro diverzifikaci obživy a tvorbu příjmů. Příprava Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 2 V roce 1990 FAO iniciovala přípravu komplexního programu pro udržitelné řízení živočišných genetických zdrojů na globální úrovni. V roce 1993 FAO zahájila Globální strategii řízení zemědělských živočišných genetických zdrojů, která měla vést národní, regionální a globální snahy o posílení příspěvku domestikovaných zvířat a jejich produktů k potravinové bezpečnosti a rozvoji venkova a zabránit erozi živočišných genetických zdrojů. 3 Od roku 1997 mezivládní Komise FAO pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství dohlížela na proces přípravy Zprávy o stavu světových živočišných genetických zdrojů probíhající v jednotlivých zemích. V roce 2001 FAO vyzvala všechny země, aby předložily národní zprávy o stavu a trendech jejich živočišných genetických zdrojů, aktuálních a potenciálních přínosech zemědělských zvířat pro výživu, zemědělství a rozvoj venkova a stavu vnitrostátních kapacit pro řízení těchto zdrojů a aby předložily seznamy prioritních opatření. 4 Národní zprávy prokazují významný a nenahraditelný přínos různorodosti zemědělských zvířat pro potravinovou bezpečnost a rozvoj národů. Ukazují, že plný potenciál živočišných genetických zdrojů zdaleka není využit a potvrzují závažnou erozi genetické různorodosti v rozvinutých i rozvojových zemích. 5 Tato eroze má mnoho příčin, včetně změn výrobních systémů, mechanizace, úbytku pozemků pro pastviny, přírodních kalamit, výskytu chorob, nevhodných chovatelských postupů a metod, nevhodného zavádění exotických plemen, ztráty jistoty chovatelů ohledně držby půdy a přístupu k ostatním přírodním zdrojům, měnících se kulturních zvyklostí, eroze zavedených institucí a sociálních vztahů, 1 Mezinárodní technická konference použila pro účely svých jednání následující terminologii. V celém Globálním akčním plánu pro živočišné genetické zdroje se pojem živočišné genetické zdroje týká specificky živočišných genetických zdrojů užívaných nebo potenciálně užitečných pro výživu a zemědělství. Pojem hospodářská zvířata použitý v tomto dokumentu zahrnuje všechna domestikovaná zvířata využívaná pro výživu a zemědělství. Pojem proto zahrnuje živočišné druhy ptáků i savců přispívající k výživě a zemědělství. Konference požádala FAO o další zdokonalení těchto pracovních definic. 5

14 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE vlivu růstu počtu obyvatel a rozvoje měst a nehodnocení dopadu postupů z hlediska udržitelnosti a nerozvíjení vhodných politik a hospodářských opatření. Eroze živočišných genetických zdrojů ohrožuje schopnost farmářů a chovatelů hospodářských zvířat reagovat na změny životního prostředí a sociálněekonomické změny, včetně měnících se stravovacích zvyklostí a preferencí spotřebitelů. Struktura a organizace Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 6 Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje se skládá ze tří částí: odůvodnění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje, strategických akčních priorit a provádění a financování. 6

15 Část I Zdůvodnění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 7 Strategické akční priority uvedené v tomto Globálním akčním plánu pro živočišné genetické zdroje navrhují konkrétní opatření ke zvrácení současných trendů eroze a nedostatečného využívání živočišných genetických zdrojů. Provádění strategických akčních priorit významným způsobem přispěje k mezinárodnímu úsilí o podporu potravinové bezpečnosti a udržitelného rozvoje a zmírnění chudoby v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí a ostatními mezinárodními závazky. Odůvodnění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 8 Poprvé v historii uvádí Zpráva o stavu světových živočišných genetických zdrojů komplexní globální hodnocení úloh, hodnot a stavu živočišných genetických zdrojů, které zdůrazňuje důležitost odvětví chovu hospodářských zvířat v rámci zemědělství. Specifické strategické akční priority pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství obsažené v tomto Globálním akčním plánu pro živočišné genetické zdroje jsou odůvodněné vzhledem ke svému velkému významu pro globální potravinovou bezpečnost a specifickým rysům biologické rozmanitosti hospodářských zvířat jako nedílné součásti zemědělských ekosystémů. 9 Genetická rozmanitost hospodářských zvířat a možnosti jejího využití jsou obvykle posuzovány z hlediska plemen. Plemena jsou pojmy spíše kulturní než fyzické a tyto pojmy se v jednotlivých zemích liší. V důsledku toho je charakterizace na genetické úrovni velmi obtížná. Pro účely udržitelného řízení je třeba rozmanitost posuzovat a chápat na úrovni živočišných druhů, mezi plemeny a v rámci plemen samotných. 10 K hlavním znakům živočišných genetických zdrojů patří následující: rozmanitost živočišných genetických zdrojů je nezbytná k uspokojení základních lidských potřeb zajištění potravin a obživy. Přispívají k lidským potřebám tím, že poskytují maso, mléko a mléčné výrobky, vejce, vlákna, oděvy, zdroje pro dočasné a trvalé příbytky, mrvu jako hnojivo a palivo, tažnou sílu, pomoc při lovu a obchodovatelné statky. Genetická různorodost definuje nejen produkci a funkční rysy živočišných plemen, ale i schopnost přizpůsobit se různým prostředím, včetně dostupnosti potravy a vody, klimatu, škůdců a chorob. Rozmanité živočišné genetické zdroje zejména v rozvojovém světě jsou klíčem k hospodářskému rozvoji. Zhruba 70 procent chudých lidí světa závisí na hospodářských zvířatech jako na důležité složce své obživy. Rozmanitost těchto zdrojů a následná přizpůsobivost živočišných druhů a plemen extremním podmínkám sucha, vlhka, chladu a tepla, umožňují přežití lidí v některých z nejvíce nehostinných oblastí na Zemi, od Arktidy a horských regionů po extrémně horké a suché oblasti, kde nelze spoléhat výhradně na pěstování plodin. Za let od domestikace prvních druhů hospodářských zvířat vyvinuli zemědělci a pastevci v různorodých prostředích více než domestikovaných živočišných plemen. Tato plemena nyní představují jedinečné kombinace genů. Všechny živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství jsou tedy výsledkem lidských zásahů: od počátku zemědělství je pastevci a zemědělci vědomě selektovali a zdokonalovali a tyto zdroje se rozvíjely společně s ekonomikami, 7

16 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE kulturami, systémy znalostí a společnostmi. Na rozdíl od většiny biologické rozmanitosti ve volné přírodě vyžadují domestikované živočišné zdroje ze strany lidí trvalé řízení citlivé na jejich jedinečnou povahu. Z hlediska jejich nesmírného potenciálního přínosu ke zmírňování hladu a chudoby a k udržitelnému rozvoji jsou živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství nedostatečně chráněny a nedostatečně využívány. Většina zemí je ve věci živočišných genetických zdrojů navzájem vysoce závislá. Živočišné geny, genotypy a populace se od pradávna šířily po celé planetě prostřednictvím rozšiřování zemědělství a významné úlohy hospodářských zvířat při migraci lidí. Zvířata byla v mnoha regionech dopravním prostředkem a předmětem obchodu. Živočišné genetické zdroje bez přerušení rozvíjeli pastevci a zemědělci uvnitř i vně historických středisek domestikace. Kromě toho byly živočišné genetické zdroje v posledních 500 letech systematicky vyměňovány mezi světadíly a přes oceány, což tuto vzájemnou závislost prohloubilo. Z globálního hlediska většina potravinových a zemědělských systémů na celém světě závisí na hospodářských zvířatech, která byla původně domestikována jinde, a na plemenech vyvinutých v jiných zemích a regionech. Tyto jedinečné znaky domestikovaných zvířat je třeba brát v úvahu při zajišťování spravedlivého a rovného sdílení z nich odvozených přínosů a při přípravě rozvoje budoucích politik a regulačních opatření. Většinu živočišných genetických zdrojů v současné době zachovávají zemědělci, pastevci a jejich komunity jako nedílné součásti svých zemědělských ekosystémů, ekonomik a kultur. Domestikovaná zvířata často hrají klíčovou úlohu v mýtech, kulturách, náboženstvích, tradicích a sociálních zvyklostech. Kromě zvířat samých mají v mnoha společnostech potraviny živočišného původu silné sociálně-ekonomické a kulturní funkce vedle důležitých funkcí ve výživě a skladbě stravy. Tuto významnou sociální, kulturní a strukturální úlohu mají hospodářská zvířata v původních a místních společenstvích i dnes: kulturní význam zvířat je často klíčovým faktorem zachování in situ. Je uznávána důležitá úloha chovatelů, pastevců a místních společenství při využívání a vývoji hospodářských zvířat jako zdrojů. V některých zemích mají chovatelé hospodářských zvířat k těmto zdrojům specifická práva na základě svých vnitrostátních právních předpisů nebo tradičních práv. Domestikovaná plemena zvířat zajišťují klíčové funkce v agrosystému, například koloběh živin, šíření semen a zachování přírodních stanovišť. Živočišné genetické zdroje a živočišné řídící systémy jsou nedílnou součástí ekosystémů a produktivní krajiny na celém světě. Sezonními přesuny svých stád pastevci jednotlivé ekosystémy propojují. Výrobní systémy založené na půdě, které mají rostlinné i živočišné složky, potřebují společné řízení různých složek biologické různorodosti, včetně půd, plodin, luk a pastvin, krmných plodin a volně žijících živočichů. Rozsah a míru úbytku živočišných genetických zdrojů je stále obtížné odhadnout, i přes jasnější obraz živočišných genetických zdrojů, který byl výsledkem přípravy národních zpráv pro Zprávu o stavu světových živočišných genetických zdrojů. Nedostatek informací brzdí rozhodování ohledně toho, co je třeba zachovat a rozvinout a jak nejlépe využít omezené prostředky, které jsou k dispozici pro ochranu. Základní hodnoty pro měření změny jsou stále nejasné a nebyly harmonizovány metodiky pro charakterizaci, inventarizaci a sledování, aby bylo možné stanovit obecné pokyny. Nicméně existují známky toho, že řada plemen vymřela a mnoho dalších bude ztraceno, pokud země 8

17 zdůvodnění ČÁST I nezačnou ihned provádět ochranná opatření. Jakkoli některé národy uznávají nezbytnost zachování jejich národních živočišných genetických zdrojů, globální reakce byla dosud sporadická a nedostatečná. Zejména nebyla dosud dostatečně charakterizována mnohá místní plemena, zvláště plemena, která chovají chudí zemědělci v náročných prostředích v rozvojových zemích. Tyto populace zvířat pravděpodobně obsahují mnoho cenných adaptivních vlastností a pokud vymřou dříve, než je plně pochopíme, může být navždy ztracena značná hodnota. Tradiční výrobní systémy vyžadovaly víceúčelová zvířata, která, ačkoli jsou méně produktivní než plemena s vysokou produkcí, mohou mít mnoho cenných funkčních vlastností. Moderní zemědělství vyvinulo specializovaná plemena a optimalizovalo konkrétní produkční vlastnosti. Moderní chovatelé zvířat dosáhli významných nárůstů produktivity ve výrobních systémech s vysokými externími vstupy. Hospodářská zvířata nyní v rozvojových zemích přispívají k hrubé zemědělské domácí produkci zhruba 30 procenty s plánovaným nárůstem na 39 procent v roce Pouze 14 z více než 30 domestikovaných druhů savců a ptáků poskytuje 90 procent živočišných potravin pro člověka. Pět hlavních druhů hospodářských zvířat skot, ovce, kozy, prasata a kuřata zajišťuje většinu produkce potravin a mezi nimi stále větší podíl v celkové produkci připadá na malý počet mezinárodních přeshraničních plemen 2. Tento proces vede ke zužující se genetické bázi, protože plemena i živočišné druhy jsou v reakci na tržní síly opouštěny. U komerčních plemen vede velký selekční tlak ke zužující se genetické bázi, která je spojena s potenciálním rizikem pro současnou a budoucí potravinovou bezpečnost. Chovné programy a politiky by měly zahrnovat zohlednění široké genetické variability v rámci populací a plemen, která je nezbytná pro rozvoj živočišné výroby splňující budoucí úkoly. Dlouhodobá udržitelnost selekčních programů vyžaduje pravidelné posuzování genetických změn a úpravy selekčních cílů. Tvůrci politik v mnoha zemích a v mezinárodním měřítku si jsou zřídkakdy vědomi různorodých a významných přínosů živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a případných tradičních práv chovatelů hospodářských zvířat na národní úrovni. Udržitelné využívání a zachování živočišných genetických zdrojů bylo a obecně nadále je malou prioritou při rozvoji politik pro zemědělství, životní prostředí, obchod a zdraví lidí a zvířat. Důsledkem byly nedostatečné investice do základního institucionálního rozvoje a budování kapacit. Řízení živočišných genetických zdrojů je složitý úkol, protože je nutné řešit jak otázky týkající se zdrojů (například výběr nebo zachování plemen), tak mezioborové záležitosti ovlivňující živočišné genetické zdroje, například veterinární opatření, vývojové a obchodní normy a řízení životního prostředí. Kromě toho jsou odpovědnosti sdíleny různými sektory a institucemi ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. 11 Strategicky plánované zachování, využití a rozvoj živočišných genetických zdrojů jsou nezbytné, země však čelí složitým problémům při zvažování nejlepšího způsobu formulování příslušných národních a mezinárodních politik. Zvyšování kapacity na všech úrovních je klíčovým prvkem Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje. Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje chce podporovat pragmatický, systematický a účinný celkový přístup, který bude 2 FAO propojila populace plemen, které mohou náležet ke společnému genofondu, a proto je lze považovat za stejné plemeno. Tato plemena byla nazvána termínem přeshraniční plemena. Regionální přeshraniční plemena jsou hlášena v několika zemích jednoho regionu a mezinárodní přeshraniční plemena jsou hlášena ve více než jednom regionu. Záměrem je, aby užívání termínu přeshraniční plemena nepoškozovalo suverénní práva zemí v rámci jejich vnitrostátních jurisdikcí. 9

18 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE harmonicky řešit rozvoj institucí, lidské zdroje, rámce spolupráce a mobilizaci zdrojů. 12 Činnosti týkající se zachování in situ, zachování ex situ a využívání živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství byly dosud prováděny převážně bez vhodného propojení a koordinace: Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje chce tuto situaci zlepšit. Jistá ztráta místních plemen je nevyhnutelná vzhledem k probíhajícím změnám systémů živočišné výroby v rozvinutých a rozvojových zemích a omezené dostupnosti zdrojů pro ochranu. Avšak pokud dovolíme, aby to byl zcela náhodný a nekontrolovaný proces, znamená to přijetí nevyhodnoceného, ale potenciálně důležitého rizika ztráty zdrojů velké dlouhodobé hodnoty. Státy a mezinárodní společenství by si měly být vědomy ztrát, které by pravděpodobně nastaly, a měly by spolu jednat a dohodnout se na tom, jaké ztráty jsou připraveny akceptovat a jaké investice jsou nutné k udržení a zachování klíčové živočišné genetické různorodosti. Mezinárodní výzkumné společenství by mělo v podmínkách neúplných informací dodat vědecké podklady pro strategická rozhodnutí. 13 Ve většině zemí je základna finančních a lidských zdrojů pro tuto práci nedostatečná a existuje v ní mnoho mezer a neefektivních míst. Kromě toho jsou kapacity a činnosti států a regionů pro řešení živočišných genetických zdrojů na velmi rozdílných stupních rozvoje. Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje poskytne mezinárodním společenstvím dohodnutý základ pro podporu a zvýšení celkové účinnosti vnitrostátních, regionálních a globálních snah o udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů a pro usnadnění mobilizace zdrojů, včetně přiměřených zdrojů finančních. Cíle a strategie Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 14 Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje je zamýšlen jako opakovaný plán s počátečním časovým rozpětím deset let, s ustanoveními o udržitelném využívání, rozvoji a zachování živočišných genetických zdrojů na vnitrostátní, regionální a globální úrovni. 15 Hlavní cíle Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje: prosazovat udržitelné využívání a rozvoj živočišných genetických zdrojů pro potravinovou bezpečnost, udržitelné zemědělství a prosperitu lidí ve všech zemích; zajistit zachování rozmanitosti důležitých živočišných genetických zdrojů pro současné a budoucí generace a zastavit náhodné ztráty těchto klíčových zdrojů; prosazovat spravedlivé a rovné sdílení přínosů z využívání živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a uznat úlohu tradičních znalostí, inovací a postupů významných pro zachování živočišných genetických zdrojů a jejich udržitelné využívání a v případě potřeby zavést účinné politiky a legislativní opatření; v rámci vnitrostátního práva vyhovět individuálním i kolektivním potřebám pastevců a zemědělců ve věci nediskriminačního přístupu ke genetickému materiálu, informacím, technologiím, finančním zdrojům, výsledkům výzkumu, systémům uvádění na trh a přírodním zdrojům, aby mohli nadále řídit a zlepšovat živočišné genetické zdroje a těžit z hospodářského rozvoje; 10

19 Zdůvodnění ČÁST I prosazovat agroekosystémový přístup pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů; pomáhat státům a institucím odpovědným za řízení živočišných genetických zdrojů stanovovat, provádět a pravidelně revidovat národní priority pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů; posílit národní programy a zvýšit institucionální kapacitu zejména v rozvojových zemích a zemích s hospodářstvím v přechodné fázi a rozvíjet příslušné regionální a mezinárodní programy; tyto programy by měly zahrnovat vzdělávání, výzkum a školení v oblasti charakterizace, inventarizace, sledování, zachování, rozvoje a udržitelného využívání živočišných genetických zdrojů; prosazovat činnosti zaměřené na zvyšování veřejné informovanosti a upozorňování dotčených vlád a mezinárodních organizací na potřeby udržitelného využívání a zachování živočišných genetických zdrojů. 16 Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje vychází z předpokladu, že státy jsou v oblasti živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství v podstatě vzájemně závislé a že je nezbytná významná mezinárodní spolupráce. V této souvislosti byl Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje vypracován na základě těchto parametrů a podmínek: rozmanitost živočišných genetických zdrojů zajistí schopnost odvětví živočišné výroby vyhovět měnícím se nárokům trhu a podmínkám životního prostředí, včetně změny klimatu a nových chorob. Zemědělci a pastevci vyžadují plemena zvířat, která splňují místní potřeby a zajišťují zaměstnanost ve venkovských společenstvích a která jsou odolná vůči řadě biotických a abiotických faktorů, včetně extrémních klimatických podmínek, dostupnosti krmiva, parazitů a ostatních činitelů chorob. Kromě toho zajišťují hospodářská zvířata přímý zdroj potravin v době neúrody; vzhledem ke vzájemné závislosti snižuje zachování různorodé škály živočišných genetických zdrojů v zemích celého světa rizika v globálním měřítku a posiluje globální potravinovou bezpečnost; základní charakterizace a inventarizace živočišných genetických zdrojů a rutinní sledování populací z hlediska variability jsou základem pro strategie a programy zlepšování plemen a pro programy zachování a plánování pro případ mimořádných událostí na ochranu ohrožených cenných zdrojů; identifikace zvířat a evidence užitkovosti jsou nezbytné pro trvalé zdokonalování živočišných genetických zdrojů. Při této snaze hrají zásadní úlohu veřejní a soukromí chovatelé a chovatelské organizace a tržní poptávka. V mnoha zemích bylo s výjimkou některých plemen v tomto smyslu učiněno jen velmi málo; zachování a udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů vyžaduje smíšený přístup a práci in situ i ex situ. Je stále více uznáváno, že v důsledku současné rychlé eroze živočišných genetických zdrojů je nutné v blízké budoucnosti zavést účinné a nákladově efektivní strategie zachování ex situ, které by doplnily zachování in situ. Holistický plánovací přístup k strategiím zachování a využívání musí pro dosažení maximálního účinku a svou udržitelnost usilovat o strategické priority na úrovni zemědělského podniku, společenství, chovatelské organizace, vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni; 11

20 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE pastevci, zemědělci a chovatelé, jednotlivě i kolektivně, a původní a místní společenství hrají klíčovou úlohu při zachování in situ a rozvoji živočišných genetických zdrojů. Je důležité lépe pochopit a podpořit jejich úlohu v kontextu rychlé hospodářské a sociální změny, aby mohli hrát účinnou úlohu v řízení in situ a spravedlivým a rovným způsobem se podílet na přínosech z využívání těchto zdrojů. V tomto úkolu může chovatelům hospodářských zvířat a jejich společenstvím pomáhat řada činitelů a zúčastněných subjektů: výzkumní pracovníci, pomocné agentury, soukromý sektor, nevládní organizace a místní družstva; nejrůznější plemena zvířat poskytují důležité služby v ekosystémech v konkrétních krajinných prostředích, zejména pastvinářských ekosystémech, což je často silná motivace pro jejich zachování in situ. Tyto produktivní vazby mezi plemeny a krajinou je třeba udržovat a lépe řídit prostřednictvím vhodných politik a strategií využití půdy. Ochranu potřebují i volně žijící příbuzní domestikovaných živočišných druhů a volně žijící plemena; účinné řízení živočišných genetických zdrojů na všech úrovních závisí na začlenění a vědomé účasti všech příslušných zúčastněných subjektů. Jsou nezbytné vhodné postupy účasti, které zajistí respektování a vyvážení zájmů různých zúčastněných subjektů. 12

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ČÁST III. - ZÁVAZKY 37.

ČÁST III. - ZÁVAZKY 37. ČÁST III. - ZÁVAZKY 37. V souladu s dříve uvedenými zásadami se my, jakožto státy zúčastněné na této konferenci, zavazujeme uvádět Agendu Habitat do praxe prostřednictvím místních, národních, subregionálních

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce M. Hornychová 23. konzultační den 1 Co v nejbližší době bychom měli v ČR řešit udělat si evidenci - jaké máme nanoprocesy získávat dostatečné znalosti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více