Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, Řím, Itálie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie"

Transkript

1

2 Reedice 2008 Použitá tvrzení a citace materiálů v tomto informačním produktu nepředstavují vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve vztahu k právnímu nebo rozvojovému statutu jakéhokoliv státu, území, města nebo oblasti a jejich úřadů nebo ve vztahu k určení jejich hranic nebo pomezí. Zmínka o konkrétní společnosti, produktu nebo výrobci bez ohledu na to, zda byly patentovány neznamená, že je FAO schváluje nebo doporučuje přednostně před jinými, které mají obdobnou povahu a které zmíněny nebyly. ISBN Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování a šíření materiálů v tomto informačním produktu pro výuku nebo další nekomerční účely se povoluje bez předchozího písemného schválení ze strany držitelů práv duševního vlastnictví za předpokladu, že bude plně uveden zdroj. Rozmnožování materiálu v tomto informačním produktu pro další prodej nebo jiné obchodní účely bez předchozího písemného schválení ze strany držitelů práv duševního vlastnictví se zakazuje. Žádosti o takové schválení zasílejte na adresu: Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, Řím, Itálie nebo em na: (c) FAO 2007

3 GLOBÁLNÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE a DEKLARACE Z INTERLAKEN přijatý Mezinárodní technickou konferencí o živočišných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Interlaken, Švýcarsko, září 2007 KOMISE PRO GENETICKÉ ZDROJE PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ ORGANIZACE OSN PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Řím, 2007

4

5 Předmluva Vzáří 2007 přijala mezinárodní společnost vůbec první Globální strategický plán pro živočišné genetické zdroje, který obsahoval dvacet tři Strategických priorit, jež mají za cíl bojovat s narušováním genetické diverzity u zvířat a zajistit trvale udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů. Realizace tohoto Globálního strategického plánu významně přispěje k Rozvojovým cílům tisíciletí č. 1 (odstranit extrémní chudobu a hlad) a č. 7 (zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí). Globální strategický plán je výsledkem rozsáhlého procesu, který zahrnuje spolupráci 169 zemí. Na Mezinárodní technické konferenci o živočišných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství konané v Interlaken ve Švýcarsku ve dnech 3. až 7. září Přijalo jej 109 národních delegací. Státy dále přijaly Deklaraci z Interlaken o živočišných genetických zdrojích, v níž potvrdili svou společnou i individuální odpovědnost za konzervaci, udržitelné využívání a rozvoj živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, za světové zabezpečení potravin, za zlepšení stavu výživy lidí a za rozvoj venkova. Zavázaly se napomáhat k zajištění přístupu k těmto zdrojům a zajistit spravedlivé a rovnoměrné sdílení prospěchu z jejich využívání. Od předchozích generací jsme zdědili obrovskou hojnost a diverzitu živočišných genetických zdrojů po celém světě a za to jim musíme vzdát hold, podobně jako Charles Darwin, který v roce 1868 psal o úžasných schopnostech a úsilí vynaloženém lidmi, kteří po sobě zanechali trvalou připomínku svého úspěchu v podobě současného stavu našich domestikovaných zvířat. Tato zvířata doprovázela naše předky po celém světě v celé paletě různých klimat a ekosystémů a projevila ohromnou přizpůsobivost. Dnes se tváří v tvář potřebám rostoucí populace, změnám v požadavcích spotřebitelů a obrovské výzvě vytvořené klimatickými změnami a nově se objevujícími chorobami, musíme na tuto adaptabilitu a potenciál opět spolehnout, abychom se mohli postavit nejisté budoucnosti. Pokud dovolíme, aby se díky nečinnosti tyto zdroje ztratily, vyjádříme neúctu k minulým i budoucím generacím. Deklarace z Interlaken o živočišných genetických zdrojích volá po okamžité akci, abychom tomu zabránili a doporučuje Globální strategický plán jako vhodný nástroj k řešení této výzvy. Vlády nyní musí projevit trvalou politickou vůli a mobilizovat značné zdroje potřebné k úspěšné realizaci Globálního strategického plánu. To bude vyžadovat širokou lokální i mezinárodní spolupráci. FAO, další významné mezinárodní organizace, státy, společnost vědců, dárci, organizace občanské společnosti i soukromý sektor zde všichni mají svou důležitou funkci. Navíc zde existují morální i praktické imperativy, které nám přikazují podporovat chovatele hospodářských zvířat, kteří jsou z velké části strážci diverzity světových živočišných genetických zdrojů, zejména v rozvojových zemích, a jejichž existence na těchto zvířatech závisí. Jejich potřeby a úlohu nelze ignorovat, pokud má Globální strategický plán uspět. Deklarace z Interlaken o živočišných genetických zdrojích připouští, že v národních a mezinárodních možnostech inventarizovat, monitorovat, charakterizovat, udržitelně využívat, rozvíjet a chránit živočišné genetické zdroje existují výrazné mezery a slabiny, které musí být bezodkladně řešeny. Deklarace zároveň volá po mobilizaci rozsáhlých finančních zdrojů a dlouhodobé podpory národních a mezinárodních programů živočišných genetických zdrojů. Po historickém průlomu, který konference v Interlaken přinesla, je nutné udržovat tempo a souběžně postupovat na mnoha frontách. Technické možnosti budou muset být zejména v rozvojových zemích posíleny a bude nutné zřídit nebo posílit národní programy a politiky pro trvale udržitelné užívání a rozvoj a pro konzervaci a popis živočišných genetických zdrojů, také bude nutné postupně vystavět fungující rámcovou mezinárodní politiku pro živočišné genetické zdroje tak, aby odrážela zvláštní charakteristiku těchto zdrojů a skutečné potřeby chovatelů zvířat po celém světě. Jacques Diouf Director General iii

6 iv

7 Obsah DEKLARACE Z INTERLAKEN O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJÍCH 1 GLOBÁLNÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE 5 Část I Základní zásady Globálního strategického plánu pro živočišné genetické zdroje 7 Cíle a strategie Globálního strategického plánu pro živočišné genetické zdroje 10 Část II Strategické priority Plánu 13 Strategická prioritní oblast č. 1 Popis, inventarizace a monitoring trendů a související rizika 14 Úvod 14 Dlouhodobý cíl 14 Strategická priorita č. 1 Inventarizace a popis živočišných genetických zdrojů, monitoring trendů a souvisejících rizik a zřízení národních systémů včasného varování a odezvy 15 Strategická priorita č. 2 Rozvoj mezinárodních technických norem a protokolů pro popis, inventarizaci a monitoring trendů a souvisejících rizik 16 Strategická prioritní oblast č. 2 Udržitelné využívání a rozvoj 17 Úvod 17 Dlouhodobý cíl 18 Strategická priorita č. 3 Zřízení a posílení národních strategií pro udržitelné využívání 18 Strategická priorita č. 4 Zřízení programů a strategií pro národní druhy a plemena 18 Strategická priorita č. 5 Podpora agro-ekosystémových přístupů k řízení živočišných genetických zdrojů 19 Strategická priorita č. 6 Podpora původních a lokálních výrobních postupů a souvisejících znalostních postupů významných pro řízení a udržitelné využití živočišných genetických zdrojů 20 Strategická prioritní oblast č. 3 Konzervace 21 Úvod 21 Dlouhodobý cíl 22 Strategická priorita č. 7 Zřízení národních konzervačních strategií 22 Strategická priorita č. 8 Zřízení nebo posílení konzervačních programů in situ 23 Strategická priorita č. 9 Zřízení nebo posílení konzervačních programů ex situ 23 Strategická priorita č. 10 Rozvoj a realizace regionálních a globálních dlouhodobých konzervačních strategií 24 Strategická priorita č. 11 Rozvoj konzervačních postupů a technických norem 25 v

8 Strategická prioritní oblast č. 4 Politiky, instituce a budování kapacit 26 Úvod 26 Dlouhodobý cíl 27 Strategická priorita č. 12 Zřizovat nebo posilovat národní instituce, včetně národních kontaktních bodů, pro plánování a provádění opatření pro živočišné genetické zdroje a rozvoj sektoru živočišné výroby 27 Strategická priorita č. 13 Zřizovat nebo posilovat národní vzdělávací a výzkumná zařízení 28 Strategická priorita č. 14 Posilovat národní personální kapacity pro charakterizaci, inventarizaci a sledování trendů a souvisejících rizik pro udržitelné využívání a rozvoj a pro konzervaci 29 Strategická priorita č. 15 Budovat nebo posilovat mezinárodní sdílení informací, výzkum a vzdělávání 29 Strategická priorita č. 16 Posilovat mezinárodní spolupráci pro kapacity v rozvojových zemích a zemích s hospodářstvím v přechodné fázi pro: charakterizaci, inventarizaci a sledování trendů a souvisejících rizik; udržitelné využívání a rozvoj; konservace živočišných genetických zdrojů 30 Strategická priorita č. 17 Zřizovat kontaktní body a posilovat mezinárodní sítě 30 Strategická priorita č. 18 Zvyšovat národní informovanost o úlohách a hodnotách živočišných genetických zdrojů 31 Strategická priorita č. 19 Zvyšovat regionální a mezinárodní informovanost o úlohách a hodnotách živočišných genetických zdrojů 31 Strategická priorita č. 20 Přezkoumávat a rozvíjet národní politiky a právní rámec pro živočišné genetické zdroje 31 Strategická priorita č. 21 Přezkoumávat a rozvíjet mezinárodní politiky a regulační rámce pro živočišné genetické zdroje 32 Strategická priorita č. 22 Koordinovat činnost Komise v oblasti politiky živočišných genetických zdrojů spolu s ostatními mezinárodními fóry 33 Strategická priorita č. 23 Posilovat úsilí o mobilizaci zdrojů, včetně finančních zdrojů pro konservaci, udržitelné využívání a rozvoj živočišných genetických zdrojů 33 Část III Provádění a financování Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 35 vi

9 PROHLÁŠENÍ O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z INTERLAKENU (Interlakenská deklarace) 1 Uznávajíce zásadní úlohy a hodnoty živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, zejména jejich přínos pro potravinovou bezpečnost současných a budoucích generací; vědomi si hrozeb pro potravinovou bezpečnost a udržitelný způsob obživy venkovských společenství, které představuje ztráta a eroze uvedených zdrojů; sešli jsme se my, zástupci (výčet států a výčet organizací) v Interlakenu ve Švýcarsku na pozvání Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a švýcarské vlády na této první mezinárodní technické konferenci o živočišných genetických zdrojích, vědomi si našich odpovědností a mnoha úkolů, které je třeba řešit, ale s přesvědčením a důvěrou v to, že pokroku lze a je třeba dosáhnout. Tato mezinárodní technická konference o živočišných genetických zdrojích je velkým příspěvkem k budování účinného mezinárodního rámce pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a světovou potravinovou bezpečnost. 2 Uznáváme, že státy mají suverénní práva na své živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství. 3 Potvrzujíce naši společnou a individuální odpovědnost za zachování, udržitelné řízení a rozvoj živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, uznáváme vzájemnou závislost zemí, regionů a lidí v oblasti uvedených zdrojů. 4 Zavazujeme se dosáhnout udržitelného využívání, rozvoje a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Rovněž se zavazujeme usnadnit přístup k uvedeným zdrojů, a spravedlivému a rovnému sdílení přínosů z jejich využívání v souladu s příslušnými mezinárodními závazky a národními právními předpisy. Naším cílem je zdokonalit světovou potravinovou bezpečnost, zlepšit stav výživy lidstva a přispět k rozvoji venkova. 5 Vítáme Zprávu o stavu světových živočišných genetických zdrojů, která byla vypracována za přispění jednotlivých zemí pod vedením Komise pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství FAO. Jedná se o první komplexní celosvětové vyhodnocení stavu živočišných genetických zdrojů, které je základem pro Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje. 6 Uznáváme, že stávající různorodost živočišných druhů není v nejvyšší možné míře využita pro větší produkci potravin, lepší výživu lidí a další udržení venkovských společenství nebo pro účinnější výrobní systémy. Se znepokojením konstatujeme významný pokračující úbytek plemen hospodářských zvířat. Pokračující eroze a ztráta živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství by ohrozily snahu o dosažení potravinové bezpečnosti, zlepšení stavu výživy lidstva a podporu rozvoje venkova. Potvrzujeme, že by měly zesílit snahy o další zachování, rozvoj, zlepšení a udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů. 1

10 PROHLÁŠENÍ O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z INTERLAKENU 7 Uznáváme, že by měla být rychle přijata opatření pro zachování ohrožených plemen zvířat vzhledem ke znepokojivé míře eroze živočišných genetických zdrojů. 8 Uznáváme potřebu zejména prostřednictvím výzkumu podpořit rozvoj znalostí vedoucích k lepšímu udržitelnému využívání, rozvoji a zachování živočišných genetických zdrojů. 9 Uznáváme, že genetické zdroje živočišných druhů nejdůležitějších pro potravinovou bezpečnost, udržitelnou obživu a prosperitu lidí jsou výsledkem přírodního výběru i cílené selekce prováděné drobnými rolníky, zemědělci, pastevci a chovateli po generace na celém světě. Výsledkem je široká škála plemen hospodářských zvířat, která znamenají různorodé přínosy pro lidstvo i životní prostředí. Jsme si vědomi toho, že všechny země budou muset sehrát svou úlohu při zachování těchto zdrojů jako základu pro vývoj hospodářských zvířat, potravinovou bezpečnost a lepší výživu svých venkovských a městských obyvatel i pro udržení svých venkovských společenství. 10 Bereme na vědomí, že udržení rozmanitosti živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství je nezbytné k tomu, aby mohli zemědělci, pastevci a chovatelé splnit současné a budoucí produkční nároky vyplývající ze změn životního prostředí, včetně změny klimatu, zvýšit odolnost proti chorobám a parazitům a reagovat na změny spotřebitelské poptávky po živočišných produktech. Rovněž uznáváme vnitřní hodnotu biologické rozmanitosti a environmentální, sociální, ekonomický, zdravotní, vědecký, vzdělávací a kulturní a duchovní význam plemen hospodářských zvířat a svou etickou odpovědnost za zajištění toho, aby byly genetické zdroje k dispozici budoucím generacím lidí. 11 Jsme si vědomi toho, že poptávka po mase, mléku a jiných živočišných produktech dramaticky roste. Udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství budou zásadním přínosem pro dosažení cílů Římské deklarace pro světovou potravinovou bezpečnost, akčního plánu Světového potravinového summitu i rozvojových cílů tisíciletí, zejména cíle 1: vymýcení extrémní chudoby a hladu a cíle 7: zajištění udržitelnosti životního prostředí. Udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství jsou nezbytným příspěvkem k provádění Agendy 21 a Úmluvy o biologické rozmanitosti. 12 Uznáváme obrovský přínos, který místní a původní společenství a zemědělci, pastevci a chovatelé všech regionů světa znamenali a nadále budou znamenat pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Dále uznáváme historický a významný přínos všech lidí pracujících v oboru chovatelství, kteří formovali živočišné genetické zdroje tak, aby splňovaly potřeby společnosti. Právě jejich vlastnictví a řízení živočišných genetických zdrojů jim v minulosti umožnilo v této oblasti významně přispět. Toto vlastnictví a řízení by mělo být zabezpečeno pro budoucí prospěch pro společnost. Potvrzujeme, že tito lidé by se měli podílet na spravedlivém a rovném sdílení přínosů z využívání živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Potvrzujeme, že je žádoucí s výhradou dodržení národních právních předpisů respektovat, chránit a zachovávat tradiční znalosti chovatelství a produkce jako příspěvek k udržitelné obživě, a že je nutná účast všech zúčastněných subjektů v rozhodovacích procesech na národní úrovni v oblasti týkající se udržitelného využívání, rozvoje a zachování živočišných genetických zdrojů. 2

11 13 Jsme si vědomi toho, že budoucí poptávka pro živočišných produktech musí být uspokojována v rámci udržitelného zemědělství a rozvoje, což bude vyžadovat integrované přístupy k hospodářskému rozvoji a sledování sociálních, kulturních a environmentálních cílů. Chápeme, že je nezbytné přijmout přístupy k řízení kombinující nejlepší tradiční a moderní znalosti a technologie a že je nutné uplatňovat přístup založený na agroekosystémech a integrovaných postupech řízení přírodních zdrojů. 14 Bereme na vědomí, že v národních a mezinárodních kapacitách pro inventarizaci, sledování, charakterizaci, udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů existují velké mezery a slabá místa. Uznáváme potřebu velkých finančních zdrojů, dlouhodobé podpory národních a mezinárodních programů pro živočišné genetické zdroje pro zvýšení světové potravinové bezpečnosti a přispění k udržitelnému rozvoji venkova. Potvrzujeme, že je nezbytné revidovat institucionální kapacitu, řídící struktury, programy a politiky, zjišťovat nedostatky a řešit je posilováním národních kapacit, zejména v rozvojových zemích. Vyzýváme k intenzivnějšímu partnerství vlád, vědců, zemědělců, pastevců, chovatelů a spotřebitelů v zájmu zesílení snah o řízení živočišných genetických zdrojů a překonání velkých mezer a slabých míst. 15 Uznáváme, že přenos technologií pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů je nezbytný pro světovou potravinovou bezpečnost a uspokojení potřeb rostoucího počtu obyvatel světa, a měl by být usnadněn v souladu s příslušnými mezinárodními závazky a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Uznáváme, že udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství budou vyžadovat podporu a účast ze strany zemědělců, pastevců a chovatelů, místních a původních společenství, organizací a institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti. Uznáváme, že je nutné prosazovat technickou a finanční spolupráci na regionální a mezinárodní úrovni mezi zeměmi, mezivládními organizacemi, nevládními organizacemi a soukromým sektorem. 16 Na této první mezinárodní technické konferenci o živočišných genetických zdrojů jsme přijali Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje. Jsme přesvědčeni o nejvyšší důležitosti jeho začlenění do vnitrostátních politik, plánů a programů pro biologickou rozmanitost a zemědělství a nezbytné vnitrostátní, regionální a mezinárodní spolupráce. Tento Globální akční plán stanoví komplexní a sladěný rámec pro zlepšení řízení živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství; také pomocí posilování politik, institucí a budování kapacit. Provádění Globálního akčního plánu přispěje k vytvoření synergií mezi probíhajícími činnostmi a rovněž umožní nejúčinnější využívání dostupných finančních a personálních zdrojů; větší úsilí je nutné pro udržení přiměřených finančních zdrojů na podporu rozvojových zemí. 17 Bereme na vědomí, že zajištění nových a dalších zdrojů může znamenat velký rozdíl ve schopnosti světa řešit udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Proto velmi doporučujeme přijetí konkrétních kroků, které zajistí přiměřené navýšení finančních prostředků na podporu provádění Globálního akčního plánu v rozvojových zemích a zemích s hospodářstvím v přechodné fázi. 3

12 PROHLÁŠENÍ O ŽIVOČIŠNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z INTERLAKENU 18 Uznáváme, že hlavní odpovědnost za provádění Globálního akčního plánu je na národních vládách. Zavazujeme se dodržet své závazky a přijmout nezbytná opatření k provádění Globálního akčního plánu v souladu s našimi národními kapacitami a zdroji. Vyzýváme všechny lidi a jejich společenství a organizace, aby se k nám v tomto společném úsilí připojili. 19 Bereme na vědomí nezbytnou úlohu Organizace OSN pro výživu a zemědělství při podpoře práce jednotlivých zemí na provádění Globálního akčního plánu. Vyzýváme Komisi pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství Organizace OSN pro výživu a zemědělství, aby prováděla dohled a hodnocení a podávala zprávy o provádění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje. Přijato dne 7. září

13 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE ÚVOD 1 Živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství 1 jsou nezbytnou součástí biologického základu pro světovou potravinovou bezpečnost a přispívají k živobytí více než tisíce milionů lidí. Různorodá základna zdrojů má zásadní význam pro přežití a prosperitu lidstva a přispívá k vymýcení hladu: živočišné genetické zdroje jsou rozhodující při přizpůsobování měnícím se sociálněekonomickým a environmentálním podmínkám, včetně změny klimatu. Jsou surovinou pro chovatele zvířat a patří k nejdůležitějším vstupům pro zemědělce. Jsou nezbytné pro udržitelnou zemědělskou produkci. Při řádném řízení nemusí být nikdy vyčerpány, protože neexistuje žádná vnitřní neslučitelnost využívání a zachování. Zachování, udržitelné využívání a spravedlivé a rovné sdílení prospěchu z jejich využívání jsou otázkou mezinárodního zájmu a Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje poprvé pro toto odvětví stanoví dohodnutý mezinárodní rámec. Prosazování širšího využití živočišné biologické rozmanitosti může přispět k lepšímu zdraví a výživě lidí a rozšířit možnosti pro diverzifikaci obživy a tvorbu příjmů. Příprava Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 2 V roce 1990 FAO iniciovala přípravu komplexního programu pro udržitelné řízení živočišných genetických zdrojů na globální úrovni. V roce 1993 FAO zahájila Globální strategii řízení zemědělských živočišných genetických zdrojů, která měla vést národní, regionální a globální snahy o posílení příspěvku domestikovaných zvířat a jejich produktů k potravinové bezpečnosti a rozvoji venkova a zabránit erozi živočišných genetických zdrojů. 3 Od roku 1997 mezivládní Komise FAO pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství dohlížela na proces přípravy Zprávy o stavu světových živočišných genetických zdrojů probíhající v jednotlivých zemích. V roce 2001 FAO vyzvala všechny země, aby předložily národní zprávy o stavu a trendech jejich živočišných genetických zdrojů, aktuálních a potenciálních přínosech zemědělských zvířat pro výživu, zemědělství a rozvoj venkova a stavu vnitrostátních kapacit pro řízení těchto zdrojů a aby předložily seznamy prioritních opatření. 4 Národní zprávy prokazují významný a nenahraditelný přínos různorodosti zemědělských zvířat pro potravinovou bezpečnost a rozvoj národů. Ukazují, že plný potenciál živočišných genetických zdrojů zdaleka není využit a potvrzují závažnou erozi genetické různorodosti v rozvinutých i rozvojových zemích. 5 Tato eroze má mnoho příčin, včetně změn výrobních systémů, mechanizace, úbytku pozemků pro pastviny, přírodních kalamit, výskytu chorob, nevhodných chovatelských postupů a metod, nevhodného zavádění exotických plemen, ztráty jistoty chovatelů ohledně držby půdy a přístupu k ostatním přírodním zdrojům, měnících se kulturních zvyklostí, eroze zavedených institucí a sociálních vztahů, 1 Mezinárodní technická konference použila pro účely svých jednání následující terminologii. V celém Globálním akčním plánu pro živočišné genetické zdroje se pojem živočišné genetické zdroje týká specificky živočišných genetických zdrojů užívaných nebo potenciálně užitečných pro výživu a zemědělství. Pojem hospodářská zvířata použitý v tomto dokumentu zahrnuje všechna domestikovaná zvířata využívaná pro výživu a zemědělství. Pojem proto zahrnuje živočišné druhy ptáků i savců přispívající k výživě a zemědělství. Konference požádala FAO o další zdokonalení těchto pracovních definic. 5

14 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE vlivu růstu počtu obyvatel a rozvoje měst a nehodnocení dopadu postupů z hlediska udržitelnosti a nerozvíjení vhodných politik a hospodářských opatření. Eroze živočišných genetických zdrojů ohrožuje schopnost farmářů a chovatelů hospodářských zvířat reagovat na změny životního prostředí a sociálněekonomické změny, včetně měnících se stravovacích zvyklostí a preferencí spotřebitelů. Struktura a organizace Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 6 Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje se skládá ze tří částí: odůvodnění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje, strategických akčních priorit a provádění a financování. 6

15 Část I Zdůvodnění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 7 Strategické akční priority uvedené v tomto Globálním akčním plánu pro živočišné genetické zdroje navrhují konkrétní opatření ke zvrácení současných trendů eroze a nedostatečného využívání živočišných genetických zdrojů. Provádění strategických akčních priorit významným způsobem přispěje k mezinárodnímu úsilí o podporu potravinové bezpečnosti a udržitelného rozvoje a zmírnění chudoby v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí a ostatními mezinárodními závazky. Odůvodnění Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 8 Poprvé v historii uvádí Zpráva o stavu světových živočišných genetických zdrojů komplexní globální hodnocení úloh, hodnot a stavu živočišných genetických zdrojů, které zdůrazňuje důležitost odvětví chovu hospodářských zvířat v rámci zemědělství. Specifické strategické akční priority pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství obsažené v tomto Globálním akčním plánu pro živočišné genetické zdroje jsou odůvodněné vzhledem ke svému velkému významu pro globální potravinovou bezpečnost a specifickým rysům biologické rozmanitosti hospodářských zvířat jako nedílné součásti zemědělských ekosystémů. 9 Genetická rozmanitost hospodářských zvířat a možnosti jejího využití jsou obvykle posuzovány z hlediska plemen. Plemena jsou pojmy spíše kulturní než fyzické a tyto pojmy se v jednotlivých zemích liší. V důsledku toho je charakterizace na genetické úrovni velmi obtížná. Pro účely udržitelného řízení je třeba rozmanitost posuzovat a chápat na úrovni živočišných druhů, mezi plemeny a v rámci plemen samotných. 10 K hlavním znakům živočišných genetických zdrojů patří následující: rozmanitost živočišných genetických zdrojů je nezbytná k uspokojení základních lidských potřeb zajištění potravin a obživy. Přispívají k lidským potřebám tím, že poskytují maso, mléko a mléčné výrobky, vejce, vlákna, oděvy, zdroje pro dočasné a trvalé příbytky, mrvu jako hnojivo a palivo, tažnou sílu, pomoc při lovu a obchodovatelné statky. Genetická různorodost definuje nejen produkci a funkční rysy živočišných plemen, ale i schopnost přizpůsobit se různým prostředím, včetně dostupnosti potravy a vody, klimatu, škůdců a chorob. Rozmanité živočišné genetické zdroje zejména v rozvojovém světě jsou klíčem k hospodářskému rozvoji. Zhruba 70 procent chudých lidí světa závisí na hospodářských zvířatech jako na důležité složce své obživy. Rozmanitost těchto zdrojů a následná přizpůsobivost živočišných druhů a plemen extremním podmínkám sucha, vlhka, chladu a tepla, umožňují přežití lidí v některých z nejvíce nehostinných oblastí na Zemi, od Arktidy a horských regionů po extrémně horké a suché oblasti, kde nelze spoléhat výhradně na pěstování plodin. Za let od domestikace prvních druhů hospodářských zvířat vyvinuli zemědělci a pastevci v různorodých prostředích více než domestikovaných živočišných plemen. Tato plemena nyní představují jedinečné kombinace genů. Všechny živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství jsou tedy výsledkem lidských zásahů: od počátku zemědělství je pastevci a zemědělci vědomě selektovali a zdokonalovali a tyto zdroje se rozvíjely společně s ekonomikami, 7

16 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE kulturami, systémy znalostí a společnostmi. Na rozdíl od většiny biologické rozmanitosti ve volné přírodě vyžadují domestikované živočišné zdroje ze strany lidí trvalé řízení citlivé na jejich jedinečnou povahu. Z hlediska jejich nesmírného potenciálního přínosu ke zmírňování hladu a chudoby a k udržitelnému rozvoji jsou živočišné genetické zdroje pro výživu a zemědělství nedostatečně chráněny a nedostatečně využívány. Většina zemí je ve věci živočišných genetických zdrojů navzájem vysoce závislá. Živočišné geny, genotypy a populace se od pradávna šířily po celé planetě prostřednictvím rozšiřování zemědělství a významné úlohy hospodářských zvířat při migraci lidí. Zvířata byla v mnoha regionech dopravním prostředkem a předmětem obchodu. Živočišné genetické zdroje bez přerušení rozvíjeli pastevci a zemědělci uvnitř i vně historických středisek domestikace. Kromě toho byly živočišné genetické zdroje v posledních 500 letech systematicky vyměňovány mezi světadíly a přes oceány, což tuto vzájemnou závislost prohloubilo. Z globálního hlediska většina potravinových a zemědělských systémů na celém světě závisí na hospodářských zvířatech, která byla původně domestikována jinde, a na plemenech vyvinutých v jiných zemích a regionech. Tyto jedinečné znaky domestikovaných zvířat je třeba brát v úvahu při zajišťování spravedlivého a rovného sdílení z nich odvozených přínosů a při přípravě rozvoje budoucích politik a regulačních opatření. Většinu živočišných genetických zdrojů v současné době zachovávají zemědělci, pastevci a jejich komunity jako nedílné součásti svých zemědělských ekosystémů, ekonomik a kultur. Domestikovaná zvířata často hrají klíčovou úlohu v mýtech, kulturách, náboženstvích, tradicích a sociálních zvyklostech. Kromě zvířat samých mají v mnoha společnostech potraviny živočišného původu silné sociálně-ekonomické a kulturní funkce vedle důležitých funkcí ve výživě a skladbě stravy. Tuto významnou sociální, kulturní a strukturální úlohu mají hospodářská zvířata v původních a místních společenstvích i dnes: kulturní význam zvířat je často klíčovým faktorem zachování in situ. Je uznávána důležitá úloha chovatelů, pastevců a místních společenství při využívání a vývoji hospodářských zvířat jako zdrojů. V některých zemích mají chovatelé hospodářských zvířat k těmto zdrojům specifická práva na základě svých vnitrostátních právních předpisů nebo tradičních práv. Domestikovaná plemena zvířat zajišťují klíčové funkce v agrosystému, například koloběh živin, šíření semen a zachování přírodních stanovišť. Živočišné genetické zdroje a živočišné řídící systémy jsou nedílnou součástí ekosystémů a produktivní krajiny na celém světě. Sezonními přesuny svých stád pastevci jednotlivé ekosystémy propojují. Výrobní systémy založené na půdě, které mají rostlinné i živočišné složky, potřebují společné řízení různých složek biologické různorodosti, včetně půd, plodin, luk a pastvin, krmných plodin a volně žijících živočichů. Rozsah a míru úbytku živočišných genetických zdrojů je stále obtížné odhadnout, i přes jasnější obraz živočišných genetických zdrojů, který byl výsledkem přípravy národních zpráv pro Zprávu o stavu světových živočišných genetických zdrojů. Nedostatek informací brzdí rozhodování ohledně toho, co je třeba zachovat a rozvinout a jak nejlépe využít omezené prostředky, které jsou k dispozici pro ochranu. Základní hodnoty pro měření změny jsou stále nejasné a nebyly harmonizovány metodiky pro charakterizaci, inventarizaci a sledování, aby bylo možné stanovit obecné pokyny. Nicméně existují známky toho, že řada plemen vymřela a mnoho dalších bude ztraceno, pokud země 8

17 zdůvodnění ČÁST I nezačnou ihned provádět ochranná opatření. Jakkoli některé národy uznávají nezbytnost zachování jejich národních živočišných genetických zdrojů, globální reakce byla dosud sporadická a nedostatečná. Zejména nebyla dosud dostatečně charakterizována mnohá místní plemena, zvláště plemena, která chovají chudí zemědělci v náročných prostředích v rozvojových zemích. Tyto populace zvířat pravděpodobně obsahují mnoho cenných adaptivních vlastností a pokud vymřou dříve, než je plně pochopíme, může být navždy ztracena značná hodnota. Tradiční výrobní systémy vyžadovaly víceúčelová zvířata, která, ačkoli jsou méně produktivní než plemena s vysokou produkcí, mohou mít mnoho cenných funkčních vlastností. Moderní zemědělství vyvinulo specializovaná plemena a optimalizovalo konkrétní produkční vlastnosti. Moderní chovatelé zvířat dosáhli významných nárůstů produktivity ve výrobních systémech s vysokými externími vstupy. Hospodářská zvířata nyní v rozvojových zemích přispívají k hrubé zemědělské domácí produkci zhruba 30 procenty s plánovaným nárůstem na 39 procent v roce Pouze 14 z více než 30 domestikovaných druhů savců a ptáků poskytuje 90 procent živočišných potravin pro člověka. Pět hlavních druhů hospodářských zvířat skot, ovce, kozy, prasata a kuřata zajišťuje většinu produkce potravin a mezi nimi stále větší podíl v celkové produkci připadá na malý počet mezinárodních přeshraničních plemen 2. Tento proces vede ke zužující se genetické bázi, protože plemena i živočišné druhy jsou v reakci na tržní síly opouštěny. U komerčních plemen vede velký selekční tlak ke zužující se genetické bázi, která je spojena s potenciálním rizikem pro současnou a budoucí potravinovou bezpečnost. Chovné programy a politiky by měly zahrnovat zohlednění široké genetické variability v rámci populací a plemen, která je nezbytná pro rozvoj živočišné výroby splňující budoucí úkoly. Dlouhodobá udržitelnost selekčních programů vyžaduje pravidelné posuzování genetických změn a úpravy selekčních cílů. Tvůrci politik v mnoha zemích a v mezinárodním měřítku si jsou zřídkakdy vědomi různorodých a významných přínosů živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a případných tradičních práv chovatelů hospodářských zvířat na národní úrovni. Udržitelné využívání a zachování živočišných genetických zdrojů bylo a obecně nadále je malou prioritou při rozvoji politik pro zemědělství, životní prostředí, obchod a zdraví lidí a zvířat. Důsledkem byly nedostatečné investice do základního institucionálního rozvoje a budování kapacit. Řízení živočišných genetických zdrojů je složitý úkol, protože je nutné řešit jak otázky týkající se zdrojů (například výběr nebo zachování plemen), tak mezioborové záležitosti ovlivňující živočišné genetické zdroje, například veterinární opatření, vývojové a obchodní normy a řízení životního prostředí. Kromě toho jsou odpovědnosti sdíleny různými sektory a institucemi ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. 11 Strategicky plánované zachování, využití a rozvoj živočišných genetických zdrojů jsou nezbytné, země však čelí složitým problémům při zvažování nejlepšího způsobu formulování příslušných národních a mezinárodních politik. Zvyšování kapacity na všech úrovních je klíčovým prvkem Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje. Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje chce podporovat pragmatický, systematický a účinný celkový přístup, který bude 2 FAO propojila populace plemen, které mohou náležet ke společnému genofondu, a proto je lze považovat za stejné plemeno. Tato plemena byla nazvána termínem přeshraniční plemena. Regionální přeshraniční plemena jsou hlášena v několika zemích jednoho regionu a mezinárodní přeshraniční plemena jsou hlášena ve více než jednom regionu. Záměrem je, aby užívání termínu přeshraniční plemena nepoškozovalo suverénní práva zemí v rámci jejich vnitrostátních jurisdikcí. 9

18 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE harmonicky řešit rozvoj institucí, lidské zdroje, rámce spolupráce a mobilizaci zdrojů. 12 Činnosti týkající se zachování in situ, zachování ex situ a využívání živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství byly dosud prováděny převážně bez vhodného propojení a koordinace: Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje chce tuto situaci zlepšit. Jistá ztráta místních plemen je nevyhnutelná vzhledem k probíhajícím změnám systémů živočišné výroby v rozvinutých a rozvojových zemích a omezené dostupnosti zdrojů pro ochranu. Avšak pokud dovolíme, aby to byl zcela náhodný a nekontrolovaný proces, znamená to přijetí nevyhodnoceného, ale potenciálně důležitého rizika ztráty zdrojů velké dlouhodobé hodnoty. Státy a mezinárodní společenství by si měly být vědomy ztrát, které by pravděpodobně nastaly, a měly by spolu jednat a dohodnout se na tom, jaké ztráty jsou připraveny akceptovat a jaké investice jsou nutné k udržení a zachování klíčové živočišné genetické různorodosti. Mezinárodní výzkumné společenství by mělo v podmínkách neúplných informací dodat vědecké podklady pro strategická rozhodnutí. 13 Ve většině zemí je základna finančních a lidských zdrojů pro tuto práci nedostatečná a existuje v ní mnoho mezer a neefektivních míst. Kromě toho jsou kapacity a činnosti států a regionů pro řešení živočišných genetických zdrojů na velmi rozdílných stupních rozvoje. Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje poskytne mezinárodním společenstvím dohodnutý základ pro podporu a zvýšení celkové účinnosti vnitrostátních, regionálních a globálních snah o udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů a pro usnadnění mobilizace zdrojů, včetně přiměřených zdrojů finančních. Cíle a strategie Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje 14 Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje je zamýšlen jako opakovaný plán s počátečním časovým rozpětím deset let, s ustanoveními o udržitelném využívání, rozvoji a zachování živočišných genetických zdrojů na vnitrostátní, regionální a globální úrovni. 15 Hlavní cíle Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje: prosazovat udržitelné využívání a rozvoj živočišných genetických zdrojů pro potravinovou bezpečnost, udržitelné zemědělství a prosperitu lidí ve všech zemích; zajistit zachování rozmanitosti důležitých živočišných genetických zdrojů pro současné a budoucí generace a zastavit náhodné ztráty těchto klíčových zdrojů; prosazovat spravedlivé a rovné sdílení přínosů z využívání živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a uznat úlohu tradičních znalostí, inovací a postupů významných pro zachování živočišných genetických zdrojů a jejich udržitelné využívání a v případě potřeby zavést účinné politiky a legislativní opatření; v rámci vnitrostátního práva vyhovět individuálním i kolektivním potřebám pastevců a zemědělců ve věci nediskriminačního přístupu ke genetickému materiálu, informacím, technologiím, finančním zdrojům, výsledkům výzkumu, systémům uvádění na trh a přírodním zdrojům, aby mohli nadále řídit a zlepšovat živočišné genetické zdroje a těžit z hospodářského rozvoje; 10

19 Zdůvodnění ČÁST I prosazovat agroekosystémový přístup pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů; pomáhat státům a institucím odpovědným za řízení živočišných genetických zdrojů stanovovat, provádět a pravidelně revidovat národní priority pro udržitelné využívání, rozvoj a zachování živočišných genetických zdrojů; posílit národní programy a zvýšit institucionální kapacitu zejména v rozvojových zemích a zemích s hospodářstvím v přechodné fázi a rozvíjet příslušné regionální a mezinárodní programy; tyto programy by měly zahrnovat vzdělávání, výzkum a školení v oblasti charakterizace, inventarizace, sledování, zachování, rozvoje a udržitelného využívání živočišných genetických zdrojů; prosazovat činnosti zaměřené na zvyšování veřejné informovanosti a upozorňování dotčených vlád a mezinárodních organizací na potřeby udržitelného využívání a zachování živočišných genetických zdrojů. 16 Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje vychází z předpokladu, že státy jsou v oblasti živočišných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství v podstatě vzájemně závislé a že je nezbytná významná mezinárodní spolupráce. V této souvislosti byl Globální akční plán pro živočišné genetické zdroje vypracován na základě těchto parametrů a podmínek: rozmanitost živočišných genetických zdrojů zajistí schopnost odvětví živočišné výroby vyhovět měnícím se nárokům trhu a podmínkám životního prostředí, včetně změny klimatu a nových chorob. Zemědělci a pastevci vyžadují plemena zvířat, která splňují místní potřeby a zajišťují zaměstnanost ve venkovských společenstvích a která jsou odolná vůči řadě biotických a abiotických faktorů, včetně extrémních klimatických podmínek, dostupnosti krmiva, parazitů a ostatních činitelů chorob. Kromě toho zajišťují hospodářská zvířata přímý zdroj potravin v době neúrody; vzhledem ke vzájemné závislosti snižuje zachování různorodé škály živočišných genetických zdrojů v zemích celého světa rizika v globálním měřítku a posiluje globální potravinovou bezpečnost; základní charakterizace a inventarizace živočišných genetických zdrojů a rutinní sledování populací z hlediska variability jsou základem pro strategie a programy zlepšování plemen a pro programy zachování a plánování pro případ mimořádných událostí na ochranu ohrožených cenných zdrojů; identifikace zvířat a evidence užitkovosti jsou nezbytné pro trvalé zdokonalování živočišných genetických zdrojů. Při této snaze hrají zásadní úlohu veřejní a soukromí chovatelé a chovatelské organizace a tržní poptávka. V mnoha zemích bylo s výjimkou některých plemen v tomto smyslu učiněno jen velmi málo; zachování a udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů vyžaduje smíšený přístup a práci in situ i ex situ. Je stále více uznáváno, že v důsledku současné rychlé eroze živočišných genetických zdrojů je nutné v blízké budoucnosti zavést účinné a nákladově efektivní strategie zachování ex situ, které by doplnily zachování in situ. Holistický plánovací přístup k strategiím zachování a využívání musí pro dosažení maximálního účinku a svou udržitelnost usilovat o strategické priority na úrovni zemědělského podniku, společenství, chovatelské organizace, vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni; 11

20 GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ŽIVOČIŠNÉ GENETICKÉ ZDROJE pastevci, zemědělci a chovatelé, jednotlivě i kolektivně, a původní a místní společenství hrají klíčovou úlohu při zachování in situ a rozvoji živočišných genetických zdrojů. Je důležité lépe pochopit a podpořit jejich úlohu v kontextu rychlé hospodářské a sociální změny, aby mohli hrát účinnou úlohu v řízení in situ a spravedlivým a rovným způsobem se podílet na přínosech z využívání těchto zdrojů. V tomto úkolu může chovatelům hospodářských zvířat a jejich společenstvím pomáhat řada činitelů a zúčastněných subjektů: výzkumní pracovníci, pomocné agentury, soukromý sektor, nevládní organizace a místní družstva; nejrůznější plemena zvířat poskytují důležité služby v ekosystémech v konkrétních krajinných prostředích, zejména pastvinářských ekosystémech, což je často silná motivace pro jejich zachování in situ. Tyto produktivní vazby mezi plemeny a krajinou je třeba udržovat a lépe řídit prostřednictvím vhodných politik a strategií využití půdy. Ochranu potřebují i volně žijící příbuzní domestikovaných živočišných druhů a volně žijící plemena; účinné řízení živočišných genetických zdrojů na všech úrovních závisí na začlenění a vědomé účasti všech příslušných zúčastněných subjektů. Jsou nezbytné vhodné postupy účasti, které zajistí respektování a vyvážení zájmů různých zúčastněných subjektů. 12

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2011 (24.06) (OR. en) 11978/11 ENV 577 AGRI 475 DEVGEN 203 PI 75 FORETS 57 PECHE 169 RECH 249 ONU 96 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství III. Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Preambule Smluvní strany, přesvědčeny o zvláštní povaze rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství 2006 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) konstatoval, že mléčné a masné výrobky pocházející z klonovaného skotu, prasat, koz

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 44736/ENV/16 V Praze dne 18. října 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.9.2006 KOM(2006) 548 v konečném znění 2005/0043 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Bod odůvodnění B B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo Milano 2015 je příležitostí k úvahám a diskusi o různých přístupech k řešení paradoxů globalizovaného světa, kde na jedné

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016 Podprogram klima programu LIFE Politické priority 2016 Cíle LIFE CLIMA Přispět k posunu směrem k účinném využívání zdrojů, nízkouhlíkovému hospodářství a rozvoji odolnému vůči změně klimatu Zlepšit rozvoj,

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA 2. aktualizované a rozšířené vydání Ministerstvo zemědělství České republiky LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE 2. aktualizované

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9: Trvalá udržitelnost lesních ekosystémů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Co

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková 2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 4. 12. 2009 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více