Rozvoj lidských zdroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj lidských zdroj"

Transkript

1 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ 2009 Rozvoj lidských zdroj Zuzana Kavanová, Martin Študenc

2 Martin Študenc, lektor Vzdělání Certifikace 1992 MBA, USBSP, Praha Myers-Briggs Type Indicators sociologie, FFUK Bratislava Situational Leadership Change Management Predictive Index Praxe 2009/dosud VŠEM, interní lektor (Rozvoj lidských zdrojů, Podniková kultura) 1993/2009 Human Resources Manager, Philip Morris Int. 1992/1993 konzultant, Coopers & Lybrand

3 Zuzana Kavanová, lektor Vzdělání 1979 PF Hradec Králové, přírodní vědy Praxe Kurzy Management Center Europe, Brusel National Board for Supervision and Management, Olomouc - certifikace WorldatWork company - GR modulový trénink Interní assessor Interní kariérový poradce 2007/dosud VŠEM, interní lektor (Rozvoj lidských zdrojů) 1995/dosud Human Resources, mezinárodní společnost v oblasti FMCG 1983/1995 pedagogická činnost

4 Charles Darwin Zdá se mi, že přispět i málem, jak jen člověk může, ke zvyšování všeobecného stavu vědomostí je zrovna tak úctyhodný smysl života jako jakýkoli jiný. - Darwinův původ druhů biografie

5 Bertolt Brecht Vědomost - to je komodita, můj drahý pane. A tomu, kdo jí kupuje, musí být ku prospěchu. - Život Galileův

6 Obsah výuky Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Personální a sociální rozvoj zaměstnanců Řízení a plánování kariérního rozvoje zaměstnanců

7 Definice základních pojmů vzdělávání a rozvoj školení/vzdělávání identifikace potřeb školení vzdělávání (proces) uvedení naučeného do praxe

8 Definice základních pojmů vzdělávání a rozvoj celoživotní proces, který v podstatě nikdy nekončí posun z nižší nebo jednodušší úrovně na vyšší, vyspělejší nebo komplexnější úroveň vytvoření a dodání vzdělávacího programu za účelem zlepšení znalostí, dovedností nebo postojů

9 Definice základních pojmů kariérní rozvoj Sjednocení potřeb jednotlivce a organizace na základě plánovaného rozvoje

10 Definice základních pojmů personální, sociální a profesionální rozvoj Profesionální rozvoj Sociální rozvoj Personální rozvoj

11 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

12 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Vytvoř v sobě touhu po vzdělávání. Když to dokážeš, nikdy nepřestaneš růst. - Anthony J. D Angelo

13 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců V personální práci se stává á vzdělávání á a rozvoj zaměstnanců ě ů jednou z nejdůležitějších personálních činností Příčina: neustále rostoucí význam lidí a jejích znalostí, dovedností a osobních vlastností pro dosažení dlouhodobé a udržitelné prosperity p Personální činnost zaměřuje se v této oblasti na soustavné formování pracovních schopností zaměstnanců organizace vytváří předpoklady pro neustálé zlepšování výkonu a chování jednotlivých zaměstnanců, skupin a celé organizace zvyšuje připravenost zaměstnanců na změny podmínek a požadavků pracovních funkcí, organizace a trhu práce zvyšuje použitelnost zaměstnanců jakožto kvalifikované a adaptibilní pracovní síly na vnitřním i vnějším trhu práce

14 Formování pracovních schopností člověk Formování pracovních schopností člověka vyžaduje zapojení státu, organizací a hlavně aktivní účast jedince Všeobecné vzdělávání odpovědnost státu, zabezpečuje stát a jeho vzdělávací systém (předškolní, základní, střední školství, VOŠ a VŠ) Odborné vzdělávání odpovědný stát (příprava na povolání) + jednotlivé organizace a jejich systémy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (adaptace, doškolování,,p přeškolování ) Další možnosti - programy rozvoje člověka nad rámec současného zaměstnání, celoživotní vzdělávání zvyšuje uplatnění na trhu práce

15 Formování pracovních schopností zaměstnanec Zahrnuje adaptaci, doškolování, přeškolování a rozvoj zaměstnanců. 1. Adaptace (Orientace) přivyknutí na podmínky a požadavky nové organizace/nových pracovních funkcí (např. nový zaměstnanec, přechod v rámci organizace na novou prac.pozici). 2. Doškolování (prohlubování kvalifikace) přizpůsobování znalostí, dovedností a osobních vlastností novým podmínkám a požadavkům stávajících pracovních funkcí a organizace (např. nové technologie, změny organizace práce) 3. Přeškolování (rekvalifikace) osvojování znalostí, dovedností a osobních vlastností, které umožní výkon práce v jiných než stávajících pracovních funkcích (restrukturalizace organizace, reorganizace) 4 Rozvoj (prohlubování kvalifikace) osvojování znalostí dovedností a osobních 4. Rozvoj (prohlubování kvalifikace) - osvojování znalostí, dovedností a osobních vlastností nad rámec podmínek a požadavků stávajících pracovních funkcí a organizace (zvýšení využitelnosti zaměstnanců na vnitřním i vnějším trhu práce)

16 Rozdělení odpovědností Zaměstnavatel? Zaměstnanec? Společnost? Rodina? Přátelé?

17 Rozdělení odpovědností Generální ředitel Marketing Finance Prodej/ Distribuce Výroba Lidské Vnější Právní zdroje vztahy oddělení

18 Rozdělení odpovědností příklad Klasický přístup Sportovec Optimální přístup Sportovec Realizace Realizace Plánování Hodnocení Plánování Hodnocení Kouč Kouč

19 Rozdělení odpovědností Subjekt Odpovědnost Zaměstnavatel Vytvořit podmínky a poskytovat svým zaměstnancům možnost neustálého vzdělávání Zaměstnanec Využít možnosti neustálého vzdělávání: á ve prospěch zaměstnavatele (vyšší produktivita) ve svůj vlastní prospěch (zaměstnatelnost)

20 Proces vzdělávání I. IV. Identifikace Hodnocení výsledků potřeby ř vzdělávániě á vzdělávání a rozvoje A rozvoje III. Realizace vzdělávání a rozvoje II. Plánování vzdělávání a rozvoje

21 Proces vzdělávání identifikace potřeb IV. Hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje I. Identifikace potřeby vzděláváni A rozvoje III. Realizace vzdělávání a rozvoje II. Plánování vzdělávání a rozvoje Identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje na základě analýzy údajů: o vnějším prostředí organizace struktura lidských zdrojů, preference při volbě povolání o organizaci -org.struktura, výrobní program, provázanost na celopodnikovou strategii, rozvoj podnikových týmů, útvarů a celé organizace... o pracovních í funkcích í - popis a specifikace, styl vedení.. í o pracovnících - znalost cílů a dosavadních výsledků na úrovní zaměstnanců, záznamy z hodnocení, vzdělávání, AC, DC

22 Efektivní program školení model Donald R. Kirkpatrick 10 kroků 1. Analýza potřeb 2. Stanovení cílů 3. Definice obsahu školení 4. Výběr účastníků 5. Vytvoření optimálního časového rozvržení 6. Výběr vhodné lokace 7. Výběr vhodných školitelů 8. Výběr a příprava audiovizuálních pomůcek 9. Organizace školení 10.Vyhodnocení školení 22

23 Efektivní program školení analýza potřeb Je to kritický ký krok, k protože úspěšné školení vždy odráží skutečné potřeby organizace INTERVIEW TESTY PLÁNY OSOBNÍHO ROZVOJE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 23

24 Efektivní program školení analýza potřeb INTERVIEW TESTY PLÁNY OSOBNÍHO ROZVOJE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 24

25 INTERVIEW PLÁNY OSOBNÍHO ROZVOJE TESTY Efektivní program školení analýza potřeb Jméno: Příjmení: Pracovní pozice: DOTAZNÍK Nadřízený pracovník: Oddělení: S cílem zjistit, která oblast školení Vám pomůže zlepšit Váš osobní pracovní výkon nebo výkon zaměstnanců ve Vašem oddělení, potřebujeme Vaši pomoc. Prosím označte tuto potřebu profesionálního rozvoje křížkem ve Vámi vybraném/vybraných sloupcích. Děkujeme za spolupráci. Oblast Určitě ě Možná Určitě ě ne DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. IMAT, a.s. Poslání, struktura, kultura 2. Zákoník práce Kolektivní smlouva Odpovědnosti vedoucích pracovníků 3. Životní prostředí a bezpečnost práce Postupy, první pomoc 4. Řízení a hodnocení výkonu Poskytování zpětné vazby, identifikace rozvojových potřeb, stanovování cílů 5. Řízení lidí Styly řízení, Role manažera, Koučink, řešení konfliktů 6. Komunikace aktivní naslouchání, chyby v komunikaci 7. Interpesonální ídovednostid vliv na ostatní, budování vztahů a důvěry 8. Řízení změny Akceptace změny, komunikace změny 9. Presentační dovednosti 10. Jiné prosím navrhněte 25

26 Efektivní program školení analýza potřeb Různé názory na stejnou oblast z různých oddělení Presentace výsledků všem vedoucím pracovníkům s cílem dosáhnout společné řešení a odsouhlasit další kroky. 26

27 Proces vzdělávání plánování IV. Hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje I. Identifikace potřeby vzděláváni A rozvoje III. Realizace vzdělávání a rozvoje II. Plánování vzdělávání a rozvoje Na fázi identifikace potřeby ypy plynule navazuje fáze plánování a určení potřebných zdrojů (rozpočet - fixní, variabilní, rezervní ) Porovnání zjištěné potřeby s možnostmi organizace je procesem přesunu od stávajícího stavu ke stavu žádoucímu Popisuje Kirkpatrickův model a také Systém plánování tzv. 8 W

28 Efektivní program školení model Donald R. Kirkpatrick 10 kroků 1. Analýza potřeb 2. Stanovení cílů 3. Definice obsahu školení 4. Výběr účastníků 5. Vytvoření optimálního časového rozvržení 6. Výběr vhodné lokace 7. Výběr vhodných školitelů 8. Výběr a příprava audiovizuálních pomůcek 9. Organizace školení 10. Vyhodnocení školení 28

29 Efektivní program školení stanovení cílů ZNALOSTI DOVEDNOSTI POSTOJE 29

30 Efektivní program školení definice obsahu školení Jaké oblasti školení pokryje, aby byly naplněny ě definované cíle? 30

31 Efektivní program školení výběr účastníků Pro kterou skupinu zaměstnanců bude školení nejužitečnější? Která školení jsou závazná z pohledu legislativy? Bude toto školení dobrovolné nebo povinné? Rozdělíme účastníky podle jejich formálního postavení v organizaci?. 31

32 Efektivní program školení výběr optimálního časové rozvržení Optimální časové rozvržení bere v úvahu potřeby a požadavky školenců včetně jejich j vedoucích a snaží se vytvořit nejlepší podmínky ke školení z pohledu časového rámce Co je lepší: jedno školení v délce jednoho týdne nebo rozdělit toto školení na menší části 32

33 Efektivní program školení výběr vhodné lokace ubytování snídaně přestávky obědy večeře vzdálenost parkování 33

34 Efektivní program školení výběr vhodných školitelů Externí nebo Interní? 34

35 Efektivní program školení výběr a příprava audiovizuálních pomůcek 35

36 Metoda 8 W další přístup k plánování procesu vzdělávání WHAT CONTENT? CO MÁ BÝT CÍLEM A OBSAHEM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU WHO TO? KDO BY MĚL BÝT VZDĚLÁVÁN (jednotlivci, skupiny, zaměstnání, ě povolání, kategorie,kritéria výběru ě účastníků) WHAT WAY? JAKÉ BUDOU NEJVHODNĚJŠÍĚ METODY (metody vzdělávání - on/off the job training, didaktické pomůcky, učební texty, režim vzdělávání) 36

37 Metoda 8 W další přístup k plánování procesu vzdělávání WHO DELIVERS? KÝM BUDE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZABEZPEČEN A ŘÍZEN (interní/externí vzdělavatelé, vzdělávací instituce, organizační zabezpečení) WHEN? JAKÝ JE ČASOVÝ HORIZONT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (termíny, časový plán) WHERE? KDE SE BUDE VZDĚLÁVÁNÍ ODEHRÁVAT (výběr místa, ubytování, doprava...) 37

38 Metoda 8 W další přístup k plánování procesu vzdělávání WHAT PRICE? JAKÝ BUDE ROZPOČET PLÁNOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ WHAT IS EFFECTIVE? JAK BUDEME ZJIŠŤOVAT ÚČINNOST VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A HODNOTIT VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ (metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy se bude hodnotit ) 38

39 Proces vzdělávání realizace vzdělávání a rozvoje IV. Hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje I. Identifikace potřeby vzděláváni A rozvoje III. Realizace vzdělávání a rozvoje II. Plánování vzdělávání a rozvoje Metoda vzdělávání je konkrétním projevem formy a má: přímou souvislost s výkonem současné práce/stávající pracovní pozice (tzv. on-the job atd.) přímou souvislost se změnou pracovní pozice externí formu vzdělávání (off-the job a jiné formy patřící mezi školící aktivity) samostudium, e-learning

40 Efektivní program školení model Donald R. Kirkpatrick 10 kroků 1. Analýza potřeb 2. Stanovení cílů 3. Definice obsahu školení 4. Výběr účastníků 5. Vytvoření optimálního časového rozvržení 6. Výběr vhodné lokace 7. Výběr vhodných školitelů 8. Výběr a příprava audiovizuálních pomůcek 9. Organizace školení 10. Vyhodnocení školení 40

41 Efektivní program školení organizace školení 41

42 Rozvojové aktivity Změna pozice Rozvojové zadání Aktivity onthe-job Projekty, řešitelské skupiny Pracovní pozice Jiné oddělení Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností ROZVOJOVÉ POTŘEBY Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Formální výuka, školení Knihy, videa, CD- Konference ROM E-learning Samostudium Školící aktivity

43 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity pracovní pozice Aktivity on-the-job jednoduché, ale i náročné aktivity, které zaměstnanec vykonává v rámci své práce s cílem rozvinout konkrétní kompetenci nebo funkční/technickou dovednost Jaké jsou výhody a nevýhody?

44 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity pracovní pozice Projekty, řešitelské skupiny ( task force ) jednotlivci nebo týmy řeší skutečné problémy na základě definovaného zadání, sbírání dat a jejich analýzy Jaké jsou výhody a nevýhody?

45 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity pracovní pozice Koučování, mentorování vedoucí pracovník věnuje svůj čas a úsilí plánovanému rozvoji jednotlivce nebo týmu Jaké jsou výhody a nevýhody?

46 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity školící aktivity Formální výuka, školení Interní nebo externí semináře, přednášky a školení Jaké jsou výhody a nevýhody?

47 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity školící aktivity Konference Významná externí událost zaměřená na současné a budoucí kritické směry v byznysu Jaké jsou výhody a nevýhody?

48 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity samostudium Individuální studium vybrané povinné problematiky E- learning včetně možnosti získat osvědčení o úspěšném ukončení Jaké jsou výhody a nevýhody?

49 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity samostudium Knihy, videa, CD-ROM Doplňkové a rozšiřující studium dle individuálního zájmu, které ale není povinné Jaké jsou výhody a nevýhody?

50 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity změna pozice Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Plánovaná změna pracovní pozice v rámci daného oddělení Jaké jsou výhody a nevýhody?

51 Jiné oddělení Změna pracovní pozice, rozšíření úkolů Rozvojové assignment Knihy, videa, CD-ROM Aktivity on-the-job ROZVOJOVÉ POTŘEBY E-learning Projekty, řešitelské skupiny Konference Koučink, sdílení vědomostí a zkušeností Semináře, přednášky, školení Rozvojové aktivity změna pozice Rozvojové školení Přesně a detailně naplánované krátkodobé nebo dlouhodobé školení Jaké jsou výhody a nevýhody?

52 Rozvojové aktivity 70/20/10 V rámci pracovních činností Mimo pracovní činnosti 70% Zkušenosti 20% Pomocí ostatních 10% Pomocí školení 52

53 Rozvojové cíle typy a úrovně Rozvojové cíle jsou rozděleny do tří oblastí: 1. Znalosti (kognitivní cíle) - cíle, které se týkají úrovně znalostí a chápání dané problematiky, např.: ř pochopit základní principy i počítačového č operačního systému v počítači 2. Dovednosti - cíle spojené s rozvojem dovedností, např.: být schopen vytvořit jednoduchou tabulku v aplikace Microsoft Excel 3. Postoje - rozvojové cíle zaměřené na postojovou orientaci jednotlivce, např.: být ochoten zavádět do praxe nový způsob jednání se zákazníky

54 Rozvojové cíle typy a úrovně Rozvojové cíle jsou rozděleny do tří oblastí: 1. Znalosti (kognitivní cíle) - cíle, které se týkají úrovně znalostí a chápání dané problematiky, např.: pochopit základní principy počítačového operačního systému v počítači 2. Dovednosti - cíle spojené s rozvojem dovedností, např.: být schopen vytvořit jednoduchou tabulku v aplikace Microsoft Excel 3. Postoje - rozvojové cíle zaměřené na postojovou orientaci jednotlivce, např.: být ochoten zavádět do praxe nový způsob jednání se zákazníky Tyto tři typy rozvojových cílů jsou vzájemně propojeny: * jedinec musí mít dosáhnout určitou znalostní úroveň než bude schopen rozvíjet své dovednosti * požadovaná úroveň znalostí a dovedností nevede nutně k očekávanému pracovnímu výkonu, když chybí motivace a přesvědčení o správnosti řešení

55 Rozvojové cíle typy a úrovně -příklad Znalosti Dovednosti Postoje pravidla silničního provozu základy fungování automobilu význam různých hejblátek bezpečné předjíždění jízda v nepříznivých povětrnostních podmínkách parkování respektování ostatních účastníků provozu dodržování rychlostních limitů jízda bez alkoholu péče o automobil

56 Rozvojové cíle typy a úrovně Rozvojový cíl z pohledu požadovaného výstupu Znalosti + Dovednosti Umí z doslechu Umí naučené zopakovat Chápe Dokáže vědomě používat Ví kdy a jak používat Je schopen používat efektivně

57 Rozvojové cíle jednotlivec Cíl rozvoje: Stručný, ale úplný popis toho, co budete schopni udělat po ukončení rozvojových aktivit Definuje očekávaný konečný stav vašeho rozvoje Měl by být jasný a dostatočně přesný, aby vás vedl vašim rozvojem 57

58 Rozvojové cíle jednotlivec Uvažujte o stavu před dosažením cíle a po dosažení cíle 58

59 Styly yyučení efektivní učení 59

60 Styly yyučení rozdíly všichni máme svůj vlastní preferovaný styl učení pro každý styl existují efektivní a neefektivní situace pro učení každý styl má svoje silné a slabé stránky 60

61 Styly yyučení výukový proces Dva lidé můžou absolvovat stejný výukový proces. Pro jednoho z nich bylo toto školení přínosem, pro druhého nikoliv. Proč? 61

62 Styly yyučení cyklus učení zkušenost pozorování a reflexe testování, aplikace, experiment odvození konceptů a principů 62

63 Styly yyučení model Honey a Mumford AKTIVISTA REFLEKTOR PRAGMATIK TEORETIK 63

64 Styly yyučení model Honey a Mumford AKTIVISTI mají rádi nové zkušenosti přichází se spousty nápadů preferují náročná zadání navazují rychle kontakty s jinými lidmi hasí požáry jejich dny jsou naplněny činností implementace je unavuje 64

65 Styly yyučení model Honey a Mumford AKTIVISTI reakce na učení Vhldá Vyhledávají nové zkušenosti týmové úkoly být vidět a slyšet menší strukturovanost náročná zadání Nevyhledávají pasivní role pracovat osamoceně přesné instrukce teoretické modely 65

66 Styly yyučení model Honey a Mumford AKTIVISTI zásadní otázky Naučím se něco ě nového? Bude to školení dostatečně aktivní? Budou se tolerovat chyby? Bude legrace? Budeme řešit hodně problémů? Budou tam také jiní účastníci s mým profilem? 66

67 Styly yyučení model Honey a Mumford REFLEKTOŘI Sbírají data, pečlivě ě analyzují Rádi vnímají a uvažují Poslouchají a pozorují Jsou opatrní Potřebují čas před akcí Zvažují všechny možnosti Nejsou rádi pod tlakem Na setkáních a v týmech jsou nenápadní 67

68 Styly yyučení model Honey a Mumford REFLEKTOŘI reakce na učení Vhldá Vyhledávají být nenápadný, poslouchat, pozorovat nejdřív uvažovat a poté konat výměnu názorů ve známém prostředí čas na uvažování Nevyhledávají aktivity bez plánování být uprostřed pozornosti nedostatek faktů a informací být pod tlakem překvapení 68

69 Styly yyučení model Honey a Mumford REFLEKTOŘI zásadní otázky Budu mít čas na přemýšlení? ř Budu schopen dát dohromady všechny podstatné informace? Budu mít příležitost poslouchat a učit se od ostatních? Budu schopen dokončit práci bez toho, abych byl pod tlakem? 69

70 Styly yyučení model Honey a Mumford TEORETICI Pracují s modely, koncepty, teoriemi i Myslí logicky, krok za krokem Perfekcionisti Analyzují, používají syntézu Mají rádi složité úkoly a situace Odtažití, objektivní, strukturovaní Nemusí mít smysl pro humor 70

71 Styly yyučení model Honey a Mumford TEORETICI reakce na učení Vhldá Vyhledávají systémy, modely, teorie, koncepty čas na prozkoumání myšlenek do hloubky jasnou strukturu a účel komplexní situace intelektuální výzvy Nevyhledávají nejistotu, vysoký stupeň nejasnosti oblasti, které nejsou diskutovány do hloubky pochybnosti o významu myšlenek emoce, které narušují logické uvažování 71

72 Styly yyučení model Honey a Mumford TEORETICI zásadní otázky Budu moct klást otázky? Jsou jasně stanovené cíle, struktura a účel? Setkám se s komplexními a náročnými myšlenkami? Budou dané koncepty validní a smysluplné? Setkám s jinými účastníky, kteří budou uvažovat podobně? 72

73 Styly yyučení model Honey a Mumford PRAGMATICI Chtějí jasnou souvislosti mezi pracovními nebo osobními problémy Rádi experimentují, zkouší myšlenky Preferují řešení konkrétních problémů Reagují rychle s jasnou dávkou sebedůvěry Jsou rádi v pozici Já vám ukážu, jak se to dělá Vyhýbají se dlouhým diskusím Když to funguje, tak to je dobře! 73

74 Styly yyučení model Honey a Mumford PRAGMATICI reakce na učení Vhldá Vyhledávají jasnou souvislost s prací možnost vyzkoušet danou techniku zaměření na praktické problémy akční plány, tipy na řešení, seznamy Experta, který ukáže, jak se to dělá Nevyhledávají nerealistické trenéry čas strávený diskusemi být v roli pozorovatele znalosti, které nemají přímou souvislost s jejich potřebou politické nebo osobní překážky při implementaci 74

75 Styly yyučení model Honey a Mumford PRAGMATICI zásadní otázky Budu mít příležitost t zkoušet a experimentovat? t? Dostanu dostatek tipů, návodů a technik? Můžu je použít při řešení skutečných problémů (mých problémů)? Setkám se s odborníky? 75

76 Styly yyučení silné stránky všichni vykazujeme do určité míry každý ze čtyřech stylů, ale obecně jeden nebo dva jsou našimi dominantními při učení 76

77 Typy y školení základní členění Tvrdé dovednosti specifické technické znalosti a dovednosti Měkké dovednosti soubor vlastností a dovedností osobnosti 77

78 Typy y školení základní členění Tvrdé dovednostid Řízení vysokozdvižného vozíku Sváření plamenem Obsluha zdvihacích zařízení Řešení š í nouzových situací Vnitropodnikový dopravní řád Stísněné prostory Vyšetřování nehod a událostí Vázání břemen Obsluha mobilních plošin Obsluha plynových zařízení Práce ve výškách Výuka cizího jazyka Školení na PC 78

79 Typy y školení základní členění Měkké dovednostid Řízení času (Time Management) Řešení konfliktů Vyjednávací dovednosti Řízení í změnyě Vedení týmu Řešení problémů Mentoring Koučink Zvládání stresu Prezentační dovednosti Strategické řízení Hodnocení a řízení výkonu Komunikační dovednosti 79

80 Typy y školení další možné členění Podle pracovních úrovní Podle pracovního zařazení Podle jednotlivých oddělení Podle zaměření 80

81 Proces vzdělávání hodnocení výsledků I. Identifikace potřeby vzděláváni A rozvoje IV. Hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje Cíl evaluace ověření, zda vynaložené III. Realizace vzdělávání a rozvoje II. Plánování vzdělávání a rozvoje prostředky (čas, náklady) byly skutečně využity na dosažení požadovaných cílů František Hroník Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada - Kirkpatrickův Kirkpatrickův model měření účinnosti vzdělávací aktivity: reakce (průzkum spokojenosti s dodaným školením), učení (získání nových znalostí, zlepšení dovedností, změna postojů), aplikace (vím, co a jak mám dělat ), výsledky Ověřování dlouhodobého zlepšení či změny ve výkonu, porovnání vstupních a výstupních testů, monitorování průběhu vzdělávacího programu, kvantifikace přínosu pomocí ekonomických ký ukazatelů zlepšení výkonu, zvýšení produkce, vyšší spokojenost v průzkumu atd.

82 Efektivní program školení model Donald R. Kirkpatrick 10 kroků 1. Analýza potřeb 2. Stanovení cílů 3. Definice obsahu školení 4. Výběr účastníků 5. Vytvoření optimálního časového rozvržení 6. Výběr vhodné lokace 7. Výběr vhodných školitelů 8. Výběr a příprava audiovizuálních pomůcek 9. Organizace školení 10. Vyhodnocení školení 82

83 Efektivní program školení vyhodnocení školení - důvody Školící oddělení Pokračování stávajícího školení??? Efektivita školení a jeho zlepšení 83

84 Efektivní program školení vyhodnocení školení - důvody Školící Když se snižují počty zaměstnanců nebo oddělení se hledají rezervy v rozpočtu, oddělení školení je na prvním místě Oddělení školení je důležitá součást organizace, ale musí mít: * důvěru * respekt * přidanou hodnotu 84

85 Efektivní program školení vyhodnocení školení - důvody Pokračování stávajícího školení Chceme v daném školení pokračovat nebo ho radši zrušíme? - obsah může být zastaralý - obsah se může pořád měnit (PC školení) - pilotní školení 85

86 Efektivní program školení vyhodnocení školení - důvody Efektivita školení a jeho zlepšení Nejobvyklejší důvod a hledání odpovědí na tyto otázky: o splňuje obsah školení očekávání účastníků? o máme nejlepšího školitele? o používá školitel nejlepší metody pro udržení pozornosti a vyučuje požadované znalosti, dovednosti a postoje? o odpovídá lokalita školení potřebám účastníků? o je časový rámec vyhovující? o jsou používané audiovizuální pomůcky vhodné? o je organizace školení v pořádku? o co dalšího můžeme zlepšit? 86

87 Efektivní program školení vyhodnocení školení - úrovně REAKCE UČENÍ APLIKACE VÝSLEDKY 87

88 Efektivní program školení vyhodnocení školení - úrovně REAKCE průzkum spokojenosti s dodaným programem ( happy sheet ) 88

89 Efektivní program školení vyhodnocení školení - úrovně UČENÍ získání nových znalostí zlepšení dovedností změna ě postojů 89

90 Efektivní program školení vyhodnocení školení - úrovně APLIKACE vím, co mám dělat a jak tom mám dělat pracovní prostředí je příznivé za uplatnění naučeného do praxe jsem odměněn 90

91 Efektivní program školení vyhodnocení školení - úrovně VÝSLEDKY 91

92 Vztah vzdělávání a personální činnosti Vzdělávání x Personální plánování zvýšení kvalifikace zvýšení produkce bez náboru Vzdělávání x Získávání zaměstnanců existující vzdělávací programy zvyšují atraktivnost organizace (zmínka na inzerátech a propagačních materiálech, univerzity univerzity ) Vzdělávání x Výběr zaměstnanců možnost vychování nového zaměstnance na požadovanou úroveň Vzdělávání x Hodnocení zaměstnanců Vzdělávání x Rozmísťování zaměstnanců VZDĚLÁVÁNÍ = výraz péče o zaměstnance, uspokojení potřeb, motivace

93 Řízení a plánování kariérního rozvoje zaměstnanců

94 Kariéra vymezení pojmu Kariéra Znamená určitou volbu, volbu cesty životem, existenční cestu, zájmovou cestu, hledání určitého koridoru, v němž chce jedinec svou existenci obhajovat Kariérový pohyb dle Němce, Bucmana, Šikýře Jakákoliv změna pracovního místa (postup z nižší funkce na vyšší nebo naopak sestup, či přechod z jedné oblasti činnosti do druhé Kariéra vnější x vnitřní z hlediska objektivního a subjektivního pohledu vnější (objektivní) - záznamy v osobních spisech, CV, doklady o vzdělání vnitřní (subjektivní) subjektivní vnímání člověka 94

95 Kariéra plánování a řízení, kariérová kotva Plánování kariéry Zaměstnanec určuje cíle a uskutečňuje jednotlivé kroky k realizaci cílů kariéry. Podklady- informace o požadavcích organizace, hodnocení pracovního výkonu Řízení kariéry Proces, v němž organizace nabírá, hodnotí,vybírá a rozvíjí své zaměstnance tak, aby zajistila potřebné množství kvalifikovaných zaměstnanců, kteří budou odpovídat současným a budoucím požadavkům vývoje podniku. Kariérová kotva Subjektivní představa založená na posouzení vlastních pracovních motivací a schopností. Každý člověk je zvyklý se pohybovat kolem své vlastní kotvy, ale pokud dojde ke změně motivace v oblasti vlastní kariéry, může se přesunout k jiné kotvě. 95

96 Pracovní kariéra struktura Stálá struktura: Typický rys - shoda mezi přípravou na pracovní místo a obsahem vykonávané práce Pracovník se neodchýlí od vystudované odbornosti Typické pro místa vyžadující VŠ studium lékař, právník Pracovník zůstává nejen ve svém oboru, ale často i v organizaci, kde ho mohou čekat funkční postupy Nestálá struktura: Typický rys -odborná příprava jen zčásti odpovídá obsahu vykonávané práce, často nutnost změny nebo rozšíření původní odbornosti pracovníka (nové technologie, útlum odvětví..) Např.: ř absolvent střední průmyslové ů školy oboru železniční stavitelství t projektant t vodních staveb 96

97 Pracovní kariéra struktura Nestálá struktura: (pokr.) Typická rekvalifikace Na kariéru tohoto zaměstnance působí nejen jeho rozhodnutí, ale i změny ve společnosti, vázána na změnu práce, pracovního místa. Difúzní struktura: Typický rys - častá změna zaměstnání bez zvláštního cíle. Důvod např. nepříznivá situace (malé uplatnění v oboru) či dosáhnutí okamžitého prospěchu zaměstnance. Nevýhodná pro organizaci i pro zaměstnance (začíná vždy znova, stále na počátku své pracovní kariéry). 97

98 Plánování kariéry Čínská kočičko, začala Alenka neřekla byste mi, kudy odsud d mám jít? To závisí ponejvíce na tom, kam se chcete dostat, řekla Kočka. - Alenka v říši divů,lewis Caroll 98

99 Plánování kariéry Nejdřív, poznej sám sebe. - Sokrates 99

100 Plánování kariéry Úloha zaměstnance Proces plánování kariéry: Uvědomit si a ohodnotit své vlastní schopnosti, zájmy a hodnoty Analyzovat zaměření své kariéry Rozhodnout se, jak rozvíjet své potřeby a jak dosáhnout cílů Naplánovat si svůj rozvoj po dohodě s nadřízeným Dodržovat stanovené kroky Proces řízení kariéry: Dávat svým nadřízeným přesné informace týkající se vlastních dovedností, pracovních zkušeností, zájmů a aspirací 100

101 Plánování kariéry Úloha manažera Proces plánování kariéry: Motivovat zaměstnance k plánování rozvoje = katalyzátor Posoudit reálnost cílů stanovených zaměstnancem Vytvořit pro něj plán rozvoje po konzultaci a shodě Sledovat dodržování plánu Proces řízení kariéry: Ověřit si informace získané od zaměstnance Informovat zaměstnance o nabízených pracovních příležitostech spadajících pod jeho řízení Použít všech získaných informací k výběru vhodných kandidátů a k možností rozvoje pro nové zaměstnance 101

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více