Kapitálové životní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitálové životní pojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně. V seznamu jsem uvedl veškerou pouţitou literaturu a dostupné zdroje. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 26. dubna 2014 Michal Koutný 2

3 Poděkování: Děkuji vedoucímu práce panu doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. z Katedry financí a ekonomie BIVŠ za odbornou pomoc při zpracování bakalářské práce. 3

4 Anotace: Cílem bakalářské práce je charakterizovat a specifikovat kapitálové ţivotní pojištění. Teoretická část práce se zabývá popisem kapitálového ţivotního pojištění a jeho porovnáním s investičním ţivotním pojištěním včetně popisu nových, resp. inovačních trendů v ţivotním pojištění. Praktická část bakalářské práce je věnována konkrétnímu produktu kapitálového ţivotního pojištění pro tři vybrané typy klientů. Klíčová slova: Ţivotní pojištění, kapitálové ţivotní pojištění, pojistný trh Annotation: A purpose of this Bachelor thesis is to describe and specify endowment life insurance. A theoretic part of the thesis is dealt with describing and comparing the endowment life insurance to an investment life insurance. It also includes a description of new or more precisely innovative trends in term insurance. A practical part of the thesis is about a particular term insurance product for 3 selected clients. Key words: Life insurance, Endowment Life Insurance, the insurance market 4

5 Obsah Úvod... 6 Dosaţený stupeň poznání... 6 Metody zpracování Ţivotní pojištění Charakteristika ţivotního pojištění Legislativní rámec ţivotního pojištění Členění ţivotního pojištění Cena ţivotního pojištění Připojištění k ţivotnímu pojištění Daňové zvýhodnění ţivotního pojištění Postavení ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Kapitálové ţivotní pojištění Technická úroková míra a ţivotní pojištění jako nástroj finančního trhu Pojištění pro případ doţití Důchodové pojištění Věnové pojištění Smíšené ţivotní pojištění Porovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění Základní charakteristika investičního ţivotního pojištění Porovnání produktu kapitálového a investičního ţivotního pojištění Inovační prvky v kapitálovém ţivotní pojištění a návrh produktu ve variantách Inovační prvky v kapitálovém ţivotním pojištění Návrh produktu kapitálového ţivotního pojištění ve variantách Závěr Seznam pouţité literatury: Seznam pouţitých grafů Grafy Seznam příloh

6 Úvod Cílem bakalářské práce je charakterizovat a specifikovat kapitálové ţivotní pojištění. Teoretická část práce se zabývá popisem kapitálového ţivotního pojištění a jeho porovnáním s investičním ţivotním pojištěním včetně popisu nových, resp. inovačních trendů v ţivotním pojištění. Praktická část bakalářské práce je věnována konkrétnímu produktu kapitálového ţivotního pojištění pro tři vybrané typy klientů: svobodný, bezdětný klient, mladá rodina s dětmi, manţelé středního věku. Pro praktickou část jsem zvolil produkt kapitálového ţivotního pojištění společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s., pro kterou pracuji na pozici teamleadera obchodní skupiny finančních poradců. Dosažený stupeň poznání V první části práce jsem se zaměřil na teoretické vymezení kapitálového ţivotního pojištění, jeho druhy a porovnání s investičním ţivotním pojištěním. Informace jsem čerpal především z odborné literatury k problematice pojištění a pojišťovnictví a z platné legislativy. Praktickou část práce jsem věnoval inovativním prvkům v kapitálovém ţivotním pojištění a také příkladům pojištění pro tři rozdílné typy klientů. Při zpracování jsem vycházel z metodických materiálů zejména společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťonvy, a.s., pro kterou pracuji, a také z informací jiných pojišťoven, které uvádějí na svých webových stránkách (např. Česká pojišťovna, a.s.). Další informace jsem čerpal z webových serverů, které se přímo věnují tématům z oblasti financí, resp. pojišťovnictví. 6

7 Metody zpracování Jak jsem jiţ uvedl v dosaţeném stupni poznání, pro teoretickou část jsem zvolil metodu studia odborné literatury a platné legislativy. V praktické části zaměřené především na příklady variant produktu kapitálového ţivotního pojištění pro tři vybrané typy klientů, jsem pracoval s interní aplikací společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. pro zpracování nabídek a návrhů pojistných produktů pro klienty (aplikace Einstein). Aplikace je interně vyvíjena pro pojistné zprostředkovatele Wüstenrot ţivotní pojišťovny, a.s. Obsahuje nejen kalkulátory pro simulaci různých typů pojištění, ale také metodické pokyny pro zprostředkovatele. Tento postup jsem zvolil, protoţe jak jsem jiţ uvedl v úvodu, pracuji pro společnost Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. na pozici teamleadera obchodní skupiny finančních poradců. Aplikace Einstein mi umoţnila zpracovat pro potřeby této práce návrh různých variant stejného produktu. Jakoţto výhradní zprostředkovatel jedné pojišťovny nemohu porovnat nabídky všech pojišťoven na českém pojistném trhu. Záměrně jsem pro práci nezvolil pouţití internetových srovnávačů. Ţivotní pojištění je velmi individuální produkt, který je vţdy třeba simulovat na základě specifických potřeb daného klienta. Srovnávače poskytují pouze rámcový přehled a skutečný výpočet, resp. produkt se můţe od původní nabídky zásadně lišit. Ve své práci i kaţdodenní profesní praxi preferuji nabídku produktů jedné pojišťovny. 7

8 1. Životní pojištění 1.1 Charakteristika životního pojištění Ţivotní pojištění kryje rizika ohroţující ţivoty lidí. Základní rizika ţivotního pojištění jsou smrt a doţití. Současné produkty ţivotního pojištění kombinují tyto dvě události. Navíc mohou být do produktů ţivotního pojištění zahrnuta ještě další pojistná nebezpečí neţivotního charakteru (např. úraz, váţné nemoci apod.). 1 První zmínky o jednoduché formě ţivotního pojištění pocházejí jiţ ze starého Egypta, kdyţ se kameníci stavící pyramidy sdruţovali do spolků za účelem materiální pomoci pozůstalým po zemřelých, resp. krytí nákladů pohřbu. 2 První doloţená písemná zmínka o novodobé formě ţivotního pojištění pochází z Anglie a je datována dne 18. června Známé je i jméno pojištěného, kterým byl William Gibbson. První úmrtností tabulky byly zpracovány na přelomu 18. a 19. století a vedly k základním změnám v produktech ţivotního pojištění. Výše pojistného začala být závislá na věku osoby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřená. V minulosti byl hlavní důraz kladen na krytí rizika smrti v souvislosti se zabezpečením finančně závislých osob při úmrtí pojištěného, který byl ţivitelem rodiny. Nyní stále více nabývá na významu doţití, tj. spořící sloţka ţivotního pojištění. Ţivotní pojištění je v současné době chápáno jako nástroj zhodnocení finančních prostředků, resp. alternativní způsob krytí finančních potřeb lidí ve stáří. Toto je důvodem podpory ţivotního pojištění ze strany státu, nejčastěji formou daňového zvýhodnění. 3 1 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN WIKIPEDIA. Pojišťovnictví. [online] Dostupné z: Dostupné z: 3 MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J. DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví Teorie a paxe. Praha: Ekopress, ISBN

9 1.2 Legislativní rámec životního pojištění K nejzákladnějším oblastem zákonné úpravy ţivotního pojištění patří právní úprava vztahu mezi klientem a pojistitelem a dále právní úprava podmínek činnosti subjektů poskytujících pojišťovací sluţby. Problematiku ţivotního pojištění v České republice upravují: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 38/2004 Sb., o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Nepřímo se dané problematiky dotýkají např. zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz). Regulátorem českého pojistného trhu je Ministerstvo financí ČR. Zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance stanoví, ţe orgánem dohledu je Česká národní banka, která nastavuje pravidla chránící stabilitu pojistného trhu. A také reguluje, dohlíţí a postihuje eventuální nedodrţování nastavených pravidel. ČNB vykonává dohled nad pojistným trhem od r Do r byl dohled vykonáván Ministerstvem financí jakoţto součást konsolidovaného dohledu nad celým finančním trhem Členění životního pojištění Pojistné produkty se v ţivotním pojištění dělí na dvě základní skupiny. Na pojištění: rizikové, rezervotvorné, které dále dělíme na kapitálové a investiční. 4 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

10 Z hlediska rizik, která jsou kryta, ţivotní pojištění členíme na: pojištění pro případ smrti, kdy pojistnou událostí je smrt pojištěného, pojištění pro případ doţití, kdy pojistnou událostí je doţití se sjednaného věku pojištěným, smíšené pojištění pro případ smrti a doţití, které zahrnuje kombinaci obou výše uvedených rizik. Rizikové ţivotní pojištění neobsahuje tzv. spořící sloţku. Kapitálové ţivotní pojištění spořící sloţku zahrnuje. Investiční pojištění je spojené s investováním rezerv pojistného s tím, ţe investiční riziko nese pojistník. Na rozdíl od kapitálového ţivotního pojištění nabízí investiční ţivotní pojištění potenciální moţnost vyššího zhodnocení rezerv, ovšem za cenu vyššího rizika Cena životního pojištění Cena ţivotního pojištění je tvořena: rizikovou sloţkou pojistného, rezervotvornou sloţkou pojistného, kalkulovanými správními náklady. Pojistné, které pojistník zaplatí za poskytovanou pojistnou ochranu, lze sjednat jako: jednorázové, které je zaplacení najednou při uzavření pojistné smlouvy, běţné pojistné placené opakovaně vţdy na začátku dohodnutých období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně). Brutto (celkové) pojistné je sloţeno z netto (ryzího) pojistného a správních nákladů, přičemţ netto pojistné se dále skládá z rezervotvorné (spořící) a rizikové sloţky. Velikost netto pojistného se určuje podle: 5 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

11 velikosti sjednané pojistné částky, úrovně technické úrokové míry, ohodnocení rizika (pravděpodobnosti úmrtí). Pojistná částka je sjednávána v pojistné smlouvě. Její výši určuje pojistník často v závislosti na svých finančních moţnostech a záměrech. 6 Technická úroková míra představuje cenotvorný faktor a současně znamená zaručené minimální zhodnocení prostředků vkládaných do ţivotního pojištění, zejm. do rezervotvorné sloţky. Velikost technické úrokové míry je regulována ze strany státu. 7 Ohodnocení rizika vychází z faktorů ovlivňujících pravděpodobnost úmrtí, tj. vstupního věku pojištěného, délky pojistné doby a do r také pohlaví. Od r. prosince 2012 není na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie faktor pohlaví při stanovení výše pojistného zohledňován. V pojistné smlouvě je moţné sjednat automatické zvyšování pojistných částek (a běţného pojistného) o dohodnutá procenta k výročnímu dni počátku pojištění. Tento postup se nazývá indexace. Cílem je zachovat hodnotu pojistné ochrany v čase a eliminovat tak dopady inflace na hodnotu pojistného plnění. Klientům pojišťovny umoţňují indexaci bez dodatečného zkoumání zdravotního stavu. 1.5 Připojištění k životnímu pojištění Pro současné produkty ţivotního pojištění je charakteristické rozšíření krytí základních rizik smrti a doţití o další variabilní připojištění. Pojišťovny tak vychází vstříc potřebám svých klientů. K nejčastějším typům připojištění patří: úrazové pojištění, 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

12 pojištění rizika invalidity, pojištění váţných chorob, nemocenské pojištění, pojištění dlouhodobé péče Daňové zvýhodnění životního pojištění Kromě toho, ţe ţivotní pojištění kryje v případě úmrtí finanční potřeby osob závislých na ţiviteli, je také alternativním nástrojem tvorby finančních rezerv zejm. na stáří. Nabývá významu jako spořící či investiční nástroj, který sniţuje zátěţ státního systému sociálního zabezpečení. Rozmach ţivotního pojištění je proto v zájmu nejen pojišťoven a jejich klientů, ale celého státu. Stát proto podporuje rozvoj ţivotního pojištění formou daňového zvýhodnění. Proto, aby ţivotní pojištění mohlo být daňově zvýhodněné, musí splňovat určitá kritéria, zpravidla vytváření finanční rezervy, tj. krýt riziko doţití. Daňové zvýhodnění se můţe týkat nejen pojištěného, ale také zaměstnavatele, který na ţivotní pojištění přispívá svým zaměstnancům. V České republice nabývá daňové zvýhodnění následující podoby: odpočet ze zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu u pojištěného nebo u zaměstnavatele, který poskytuje příspěvek na ţivotní pojištění, pojištěný můţe svůj daňový základ sníţit aţ o částku 12 tis. Kč za rok, přispívá-li zaměstnavatel svému zaměstnanci na ţivotní pojištění, pak můţe uplatnit částku aţ 24 tis. Kč za rok na jednoho zaměstnance. Pro uplatnění daňového zvýhodnění musí ţivotní pojištění splňovat následující podmínky: pojištění musí obsahovat rezervotvornou sloţku, tj. musí krýt riziko doţití, 8 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

13 výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve při dosaţení věku 60 let, pojistná smlouva je sjednána na dobu nejméně 5 let, pojistník je současně pojištěným. 9 Kolik můţe pojištěný díky daňovému zvýhodnění ţivotní pojistky ušetřit, ukazuje následující příklad: Bude-li mít pojištěný základ daně Kč a bude měsíčně platit na ţivotní pojištění částku 1 tis. Kč, získá ročně úsporu na daních ve výši Kč. Při základu daně Kč měsíčně a při stejné výši placeného pojistného, tedy při měsíčním pojistném Kč, činí daňová úspora pro pojištěného Kč. Při větším základu daně je větší i daňová úspora, která pro většinu pojištěných není rozhodně zanedbatelnou poloţkou. Zájem státu na rozvoji ţivotního pojištění vyplývá nejen ze sniţování zátěţe systému sociálního zabezpečení, ale také v moţnosti získat hotové peníze za relativně nízký úrok. Pojišťovny musí prostředky, které jim klienti svěřili, nějakým způsobem zhodnocovat. Do kterých oblastí a v jakém objemu mohou investovat, je přesně stanoveno zákonem o pojišťovnictví. Ten, mimo jiné, říká v 21 "Skladba finančního umístění", ţe pojišťovny musí investovat do dluhopisů vydaných Českou republikou nebo Českou národní bankou, pokladničních poukázek, veřejně obchodovatelných komunálních obligací atd. Tímto způsobem stát získává hotové peníze v poměrně velkém objemu za relativně nízký úrok. Získané prostředky pak stát můţe opět investovat například do posílení infrastruktury, posílení školství, do investičních pobídek a příznivě tím stimulovat rozvoj podnikání a růst hrubého národního důchodu DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN PENÍZE.CZ. Daňové zvýhodnění ţivotního pojištění. [On-line]. Dostupné z: 13

14 1.7 Postavení životního pojištění na českém pojistném trhu Data a statistické přehledy vývoje českého pojistného trhu uvádí na svých webových stránkách Česká asociace pojišťoven (dále je ČAP ). 11 Ze statistik vyplývá, ţe v letech na rozdíl od neţivotního pojištění zaznamenalo ţivotní pojištění mírný meziroční nárůst, s výjimkou r. 2013, kdy došlo k propadu o cca 996 mil. Kč, tj. o 2,1%. Aţ do r ţivotní pojištění eliminovalo důsledky mnohem výraznějšího propadu neţivotního pojištění na celý pojistný trh, který právě díky ţivotnímu pojištění stagnoval, neţ aby zaznamenával výrazný propad. Graf č. 1: Vývoj předepsaného smluvního pojistného ukončené ročníky Zdroj: ČAP, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. [on-line] Dostupné z: 14

15 Růst ţivotního pojištění, který v posledních letech tlumil ve výsledcích pojistného trhu pokles způsobený neţivotním pojištěním, v r dále zpomaloval. Dynamika předepsaného pojistného u běţně placených smluv zpomalila z 2,2% ke konci r na 0,7% a dále pokračuje i pokles objemů pojistného u jednorázově placených smluv. Z pohledu úrovně krytí pojistných rizik občanů je negativní zprávou pokles obchodní produkce běţně placeného ţivotního pojištění (-14,2%) a další celkové sníţení počtu smluv ţivotního pojištění. Meziroční úbytek o téměř 200 tisíc smluv navázal na trend sniţování propojištěnosti ţivotních rizik v posledních letech a v porovnání se situací před čtyřmi lety je tak před ţivotními riziky pojištěno o půl milionů Čechů méně. 12 Tento nepříznivý trend se pojišťovny snaţí eliminovat změnou klasických produktů ţivotního pojištění a zaváděním inovativních prvků, jako např. různé typy připojištění zdarma, kterým se budu věnovat ve 4. kapitole této práce. 2. Kapitálové životní pojištění Kapitálové ţivotní pojištění, někdy také označované jako důchodové nebo univerzální, příp. pojištění ve prospěch dítěte, je tvořeno pojištěním pro případ smrti a pojištěním pro případ doţití. Pojistná částka můţe, ale nemusí, být v obou případech stejná. Při smrti klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka na smrt. Vzhledem k pojistnému krytí pro případ smrti, je povinnou součástí pojistné smlouvy zdravotní dotazník zkoumající zdravotní stav pojištěného. V pojistné smlouvě bývá také dohodnuto právo pojistníka na podíl na zisku a na odbytné. Kdyţ se klient doţije konce pojistné smlouvy (tj. nastane případ doţití), dostane dohodnutou pojistnou částku na doţití včetně podílu na výnosech pojišťovny. 12 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Tiskové zprávy. Pojistný trh bez výrazné změny. [on-line] Dostupné z: 15

16 2.1 Technická úroková míra a životní pojištění jako nástroj finančního trhu Zaručený podíl na výnosech pojišťovny z finančního umístění v ţivotním pojištění je zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví definován jako technická úroková míra (dále jen TÚM). Česká národní banka TÚM chápe jako zhodnocení pojistné rezervy, která je určená ke krytí budoucích závazků ze ţivotního pojištění. TÚM představuje v konstrukci produktů ţivotního pojištění cenotvorný faktor a současně znamená zaručené minimální zhodnocení prostředků vkládaných klientem do rezervotvorné sloţky ţivotního pojištění. TÚM ovlivňuje velikost netto pojistného: čím je TÚM vyšší, tím je niţší pojistné a naopak. Výše TÚM je regulována státem. Do r výši TÚM určovalo Ministerstvo financí, od r ji stanovuje vyhláškou Česká národní banka. Hodnota TÚM je určena tak, aby pojišťovna byla dlouhodobě schopna dosahovat daného výnosu a byla o tuto výši schopna zhodnocovat své pojistné rezervy. Pojištění pro případ doţití, kdy je jisté, ţe dojde k pojistné události, svou povahou připomíná produkt spoření. Takové pojištění plní dvě funkce: hlavní funkci pojistnou a funkci spořící. Je nazýváno rezervotvorné pojištění. Pojišťovna má vloţené prostředky volně k dispozici, můţe s nimi nakládat, zhodnocovat je a těţit z nich zisk. Klient pak očekává, ţe mu pojišťovna poskytne podíl na zisku, resp. zaplatí mu za moţnost investovat jeho prostředky. Pojišťovna klientům smluvně zaručuje alespoň minimální míru zhodnocení vloţených finančních prostředků. Takto garantovaná míra zhodnocení je vyjádřena právě pomocí TÚM. Pokud pojišťovna dosáhne vyššího zhodnocení neţ je stanovená výše TÚM, můţe klientovi vyplatit větší podíl na zisku např. formou prémie k pojistné částce. Skutečné zhodnocení vloţených prostředků se pak skládá ze dvou sloţek: z TÚM a z podílu na zisku. Je vyšší neţ garantovaná míra zhodnocení. 16

17 Jestliţe se pojišťovně nepodaří aktiva dostatečně zhodnotit, je povinná chybějící výnosy dorovnat z vlastních zdrojů minimálně do výše stanovené TÚM v době uzavření konkrétní pojistné smlouvy o kapitálovém ţivotním pojištění. Výsledné garantované zhodnocení není ovlivněno je výší TÚM, ale také výší nákladových koeficientů pojišťovny, které sniţují podíl klienta na zisku. Pojišťovny jsou proto povaţovány za významné investory. Nashromáţděné prostředky z vybraného pojistného na ţivotní pojištění opětovně umísťují zpět do ekonomiky. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, ţe ţivotní pojištění je obzvláště zajímavé pro klienty ve společenském prostředí, které vykazuje politickou a ekonomickou stabilitu. Současně je třeba konstatovat, ţe s mírně inflačním prostředím moderních ekonomik jsou pojišťovny schopné se úspěšně vyrovnat. Pojišťovny mohou mít jen dílčí investiční neúspěch. Ke krachům ţivotních pojišťoven v trţních ekonomikách prakticky nedochází. Dobře fungující ţivotní pojištění má pozitivní vliv na celkovou ekonomickou rovnováhu. Zaváţe-li se klient platit ţivotní pojišťovně pojistné, odnímá tyto prostředky dlouhodobě své eventuální spotřebě, a tímto jednáním spolupůsobí ve prospěch měnové rovnováhy. Vybrané pojistné je znovu investováno do ekonomiky a jejího růstu Pojištění pro případ dožití Pojištění pro případ doţití je ve své základní a nejjednodušší podobě obdobou spoření. Pojistník hradí jednorázově nebo běţně sjednanou pojistnou částku. Při dosaţení dne sjednaného v pojistné smlouvě, tzv. doţití, obdrţí pojistné plnění ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Nejedná se proto o klasické pojištění, ale o tvorbu úspor. Mezi ţivotním pojištěním a spořením však existuje řada rozdílů. Pojišťovna na rozdíl od banky ručí za vklady pojistníků nikoli do výše skutečného vkladu, ale do výše sjednané 13 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN WIKIPEDIA. Technická úroková míra. [online] Dostupné z: 17

18 pojistné částky. Spoření v bance lze kdykoli přerušit. Naproti tomu přerušení placení běţného pojistného je pro klienta spojeno se sankcemi. Uplatnění pojištění pouze pro případ doţití proto není v praxi obvyklé. Vyuţívány jsou odvozené druhy pojištění pro případ doţití, tj. důchodové pojištění a věnové pojištění. V praxi nejčastěji uţívaným produktem je kombinace rizikového a kapitálového ţivotního pojištění v tzv. smíšeném pojištění Důchodové pojištění Důchodové pojištění je pojištění na doţití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky. Od určitého okamţiku, sjednaného věku pojištěného, je pojištěnému vyplácena sjednaná velikost důchodu. Podle způsobu určení okamţiku počátku výplaty důchodu se rozlišuje: pojištění ihned splatného důchodu, pojištění odloţeného důchodu. V případě pojištění ihned splatného důchodu začne pojišťovna po zaplacení pojistného pojistníkem pravidelně vyplácet pojištěnému důchod při postupném doţívání jednotlivých období věku. Dnes není tato obdoba důchodového pojištění obvyklá. V současné době je obvyklejší pojištění odloţeného důchodu, kdy je po určitou předem sjednanou dobu placeno pojistné a současně je sjednán okamţik počátku výplaty důchodu. Dochází k postupnému spoření na výplatu důchodu. Doba výplaty důchodu můţe být sjednána buď na ohraničenou dobu, nebo na neohraničenou dobu. Základní podoba důchodového pojištění je často doplněna krytím dalších rizik: rizika úmrtí, invalidity apod. V takovém případě se jiţ nemluví o důchodovém pojištění, ale o pojištění smíšeném (viz dále). 14 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

19 Podstatou důchodového pojištění je vţdy výplata základního důchodu. Ten je určený ke krytí potřeb ve stáří. Vedle základního důchodu je zpravidla moţné sjednat: pozůstalostní důchod, dočasný důchod. Pozůstalostní důchod je splatný v případě smrti pojištěného tzv. obmyšlené osobě, tj. osobě uvedené v pojistné smlouvě. Dočasný důchod se vyplácí pojištěnému v případě jeho plné invalidity, dojde-li k ní po určité době od uzavření pojistné smlouvy a před splatností základního důchodu Věnové pojištění Věnové pojištění se sjednává na doţití finančně závislé osoby, tj. dítěte. Pojistníkem je jeden z rodičů, příp. oba. Smlouva je sjednána ve prospěch dítěte. Pojistné plnění se vyplácí při doţití se sjednaného věku pojištěným dítětem. Můţe se jednat o plnoletost, ukončení či naopak začátek studií, sňatek apod. Výplata pojistného plnění můţe být sjednána jako jednorázová výplata pojistného plnění nebo jako postupná výplata důchodu (např. u studijního pojištění). Věnové pojištění je prvotně určené na zabezpečení dítěte. Obvykle proto nemá podobu pojištění pouze na doţití, ale je rozšířeno o krytí dalších pojistných nebezpečí, zejm. úmrtí jednoho nebo obou rodičů, jejich invalidity, příp. smrti pojištěného dítěte, kdy je rodičům vráceno zaplacené pojistné. 15 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

20 2.5 Smíšené životní pojištění Smíšené ţivotní pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ doţití. Pojišťovna se zavazuje vyplatit ve sjednaný den sjednanou pojistnou částku, pokud se pojistník tohoto dne doţije. V případě, ţe se pojistník tohoto dne nedoţije, je sjednané pojistné plnění vyplaceno ve prospěch osoby určené v pojistné smlouvě pojistníkem, tzv. obmyšlené osobě. Pojistné plnění můţe být sjednáno na různé pojistné částky při doţití a při smrti. Např. pojistná částka bývá sjednána v dvojnásobné výši pro případ smrti neţ pro případ doţití. Dále je typické, ţe smíšené ţivotní pojištění bývá rozšířeno o krytí dalších pojistných nebezpečí neţivotního charakteru (úraz, invalidita, váţná nemoc apod.). Specifickou podobou smíšeného ţivotního pojištění je kolektivní ţivotní pojištění. Na základě pojistné smlouvy je pojištěna skupina osob. Kolektivní ţivotní pojištění následující výhody: pojištění na srovnatelné pojistné částky bez prověřování zdravotního stavu, tj. pouze na základě čestného prohlášení klienta, pro pojišťovnu představuje niţší náklady na zprostředkovatelskou provizi, niţší náklady na správu a inkaso pojistného, správa pojištění je jednoduchá (méně vstupních informací, kalkulace pojistného je postavena na rizikovém profilu skupiny, např. region, povolání). Kolektivní pojištění má nejčastěji podobu pojištění sjednaného zaměstnavatelem pro skupinu zaměstnanců v rámci firemních benefitů. Pojistné zaměstnavatel hradí buď v celé výši, nebo pojištěným zaměstnancům na úhradu pojistného přispívá. Dále se můţe jednat o profesní pojištění členů různých asociací apod. V podmínkách České republiky je však kolektivní pojištění málo vyuţívaným produktem. Mnohem větší roli hraje tzv. univerzální ţivotní pojištění, které vzniklo úpravou smíšeného ţivotního pojištění. Jedná se o pruţné (flexibilní) pojištění, které umoţňuje přizpůsobovat rozsah pojistné ochrany finančním moţnostem pojištěného. Podle aktuální situace lze v kaţdém okamţiku pojistné smlouvy modifikovat pojistné a dobu placení pojistného. Platbu 20

21 pojistného lze i dočasně zastavit a opět obnovit. Pojistné lze dodatečně zaplatit i jednorázově. Pojistník si můţe také vypůjčit z tzv. spořící sloţky, z jiţ zaplaceného pojistného. Nesmí přitom ale překročit určitý limit daný pro základní pojistné krytí. Při této výpůjčce není odečítán manipulační poplatek jako u odbytného. Univerzální ţivotní pojištění se skládá ze dvou základních sloţek: spořicí sloţka (výplata pojistné částky při doţití se daného věku), riziková sloţka (výplata pojistného plnění v případě smrti, úrazu, invalidity atd.). Pojistné není pevně stanovené, avšak pojišťovny obvykle poţadují několik prvních pojistných v předepsané výši. Hlavní rozdíl oproti klasickému ţivotnímu pojištění je v reţimu placení pojistného a čerpání naspořených prostředků. Nepravidelně hrazené prostředky jsou připisovány ve prospěch individuálního účtu pojištěného, ze kterého se pravidelně sráţí předepsané rizikové pojistné. Zůstatek individuálního účtu představuje rezervu. Objem úspor reguluje sám pojištěný. Dbát musí pouze na to, aby nedošlo k vyčerpání jeho individuálního účtu a bylo z čeho hradit rizikové pojistné. Spořicí sloţka (rezerva) je zhodnocena buď tradičně TÚM nebo můţe být dále investována na základě rozhodnutí pojištěného. V takovém případě se jedná o kombinaci univerzálního ţivotního pojištění s investičním ţivotním pojištěním. Pojištěnému je také umoţněno po dohodě s pojišťovnou změnit pojistnou částku pro případ smrti. Pojištění lze přizpůsobit aktuální ţivotní situaci. Např. mladý člověk můţe preferovat vyšší částku úspor a menší míru ochrany před smrtí. Později můţe poměr změnit. Univerzální pojištění je oproti tradičnímu pojištění mnohem pruţnější i pokud jde o čerpání naspořených prostředků. Pojištěný můţe poţadovat výběr části vkladu, výplatu důchodu či poskytnutí půjčky DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

22 3. Porovnání kapitálového a investičního životního pojištění V předchozích kapitolách práce jsem se zabýval základním popisem kapitálového ţivotního pojištění. Pro jeho porovnání s investičním ţivotním pojištěním je napřed třeba uvést základní charakteristiku investičního ţivotního pojištění. 3.1 Základní charakteristika investičního životního pojištění Investiční ţivotní pojištění je historicky nejmladší formou ţivotního pojištění. První zmínka o tomto produktu je z aţ r Investiční ţivotní pojištění je spojením rizikového ţivotního pojištění a investování prostřednictvím otevřeného podílového fondu. Podstatou investičního ţivotního pojištění je, ţe výše pojistného plnění závisí na výnosech z investovaných rezerv pojistného, přičemţ investiční riziko nese pojistník. Výsledná hodnota naspořených prostředků není předem známa, neboť závisí na výnosech či ztrátách operací realizovaných na kapitálovém, peněţním, devizovém nebo jiném trhu. Investiční ţivotní pojištění pro klienty znamená nabídku vyššího zhodnocení rezerv ovšem za cenu vyššího rizika, které je v tomto případě v plném rozsahu přenesené na klienta. Pojišťovna vytváří speciální fondy, které ukládají prostředky do určité kombinace finančních investic. Mezi základní fondy obvykle patří: akciový fond (zpravidla akcie zavedených podniků), fond obligací (státní, municipální, bankovní a podnikové dluhopisy), peněţní fond (krátkodobé cenné papíry typu pokladničních poukázek), fond státních cenných papírů, fond cizích měn, různé smíšené fondy (kombinují jednotlivé finanční instrumenty). 22

23 Investiční fondy se dělí na podílové jednotky. Kaţdá podílová jednotka představuje nárok na předepsaný podíl příslušného investičního fondu. Klient má v pojišťovně otevřen korunový účet. Na tento účet se převádí pojistné, ze kterého je strháváno případné rizikové pojistné a správní náklady pojišťovny. Současně s tímto účtem má klient také podílový účet, na kterém jsou prostředky účtovány ve formě podílových jednotek. Za prostředky na korunovém účtu jsou nakupovány podílové jednotky ve fondech, které si klient zvolil při sjednání pojistné smlouvy. Výnosy se z podílů nevyplácejí, zvyšuje se o ně hodnota podílů. Rozdělení nakupovaných podílových jednotek mezi jednotlivé fondy určuje alokační poměr. Klient můţe alokační poměr měnit, čímţ ovlivňuje jak potenciální výnos, tak riziko spojené s investováním. Zaplacené brutto pojistné se dělí na tři části: úhrada správních nákladů, rizikové pojistné (riziko smrti, event. neţivotní rizika úrazu či invalidity), rezerva pojistného. Pojišťovna sice přenáší investiční riziko na pojištěného a zbavuje se tak (na rozdíl od kapitálového ţivotního pojištění) závazku vyplácet minimální garantovaný výnos, ovšem zároveň přichází o moţnost vytvářet zisk v případě dosaţení vyššího zhodnocení rezerv. Zisk musí vytvářet z jiných zdrojů, tj. z poplatků za správu fondů, transakční poplatky, příznivější vývoj úmrtnosti neţ byla kalkulována. Fondy zpravidla neobhospodařuje pojišťovna, ale jiná společnosti majetkově příbuzná v rámci konsolidovaného celku, příp. zcela nezávislá společnost. Pro krytí pojistného nebezpečí úmrtí v rámci investičního ţivotního pojištění existují následující varianty konstrukce pojistné částky: 23

24 základní varianta: při úmrtí pojištěného je vyplacena pojistná částka sjednaná pro případ smrti, varianta pojistné : v případě smrti je vyplacena aktuální hodnota podílových jednotek, nejméně ve výši do té doby zaplaceného pojistného, varianta fond a pojistná částka : v případě smrti pojištěného je vyplacena hodnota podílových jednotek a sjednaná pojistná částka, varianta nejméně pojistná částka : v případě smrti pojištěného je vyplacena buď sjednaná pojistná částka, nebo hodnota podílového fondu v případě, ţe je tato hodnota vyšší neţ sjednaná pojistná částka. Správní náklady jsou u investičního ţivotního pojištění stanoveny prostřednictvím řady poplatků, které jsou spojeny s jednotlivými úkony prováděnými v rámci provozu tohoto pojištění: vstupní poplatek, měsíční administrativní poplatek, inkasní poplatek, poplatek za správu investičních fondů, poplatek za výpis z účtu, poplatek za změnu alokačního poměru. Stejně jako ke kapitálovému ţivotnímu pojištění lze i k investičnímu ţivotnímu pojištění sjednat formou připojištění krytí základních neţivotních rizik: úrazové pojištění, invalidní pojištění, pojištění váţných chorob, nemocenské pojištění, pojištění dlouhodobé péče PENÍZE.CZ. Jak funguje investiční ţivotní pojištění. [online] Dostupné z: 24

25 3.2 Porovnání produktu kapitálového a investičního životního pojištění Pro praktické porovnání produktu kapitálového a investičního ţivotního pojištění byly pouţity produkty Wüstenrot, ţivotní pojišťovny, a.s. Výpočty pojistné částky a pojistného vycházejí z metodiky platné k 1. březnu Kalkulace byla provedena v interní aplikaci pro simulaci pojistných produktů Wüstenrot, ţivotní pojišťovny, a.s. Srovnání kapitálového a investičního životního pojištění *) Podíl pojistného za pojištění pro případ smrti: 50 % Pozn. u všech variant obou produktů kalkulováno se zhodnocením 1,9 % Graf č. 2: Srovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění Zdroj dat: Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s., produktový management Kalkulované zhodnocení 1,9% u kapitálového ţivotního pojištění vychází z aktuální TÚM. U investičního ţivotního pojištění je počítáno s garantovaným fondem finanční skupiny Wüstenrot. 25

26 Z výše uvedeného srovnání obou pojistných produktů vyplývají následující skutečnosti: pojistné na riziko smrti je u všech kalkulovaných variant vyšší u kapitálového neţ u investičního ţivotního pojištění, riziko doţití je naopak draţší u investičního neţ u kapitálového ţivotního pojištění, pro klienty do 40 let věku vychází vyšší kapitálová hodnota při doţití u investičního ţivotního pojištění, u kapitálového ţivotního pojištění vychází vyšší kapitálová hodnota při doţití pouze klientům od 50 let věku s pojistnou dobou 10 let. Při umístění prostředků do garantovaného fondu je v daném případě pro klienta do cca 40 let věku výhodnější uzavřít investiční ţivotní pojištění. Pro starší klienty je naopak výhodnější kapitálové ţivotní pojištění. Pokud bychom uvaţovali investování prostředků do středně rizikového (stabilního) aţ rizikového (externího) portfolia, pak srovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění můţe vycházet zcela jinak. Skutečné zhodnocení prostředků umístěných do fondů (kapitálovou hodnotu při doţití) nelze předem odhadnout, natoţ garantovat. Proto není moţné na počátku pojištění udělat věrohodné srovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění. Veškeré investiční riziko nese klient a pojišťovnou nabízené zhodnocení je v těchto případech pouze očekávané, nikoli garantované. Pro konzervativní klienty je proto vhodnější buď kapitálové ţivotní pojištění, nebo investiční ţivotní pojištění s umístěním prostředků do fondů s garantovaným výnosem. Typickým příkladem konzervativního klienta, pro kterého je zpravidla vhodnější kapitálové ţivotní pojištění, je zaměstnanec s pravidelným příjmem v takřka neměnné výši. Pro tohoto klienta finanční poradce většinou zvolí právě kapitálové ţivotní pojištění z toho důvodu, ţe tento klient není ochoten nést riziko vyplývající z investic do fondů, neboť si váţí peněz, které svou kaţdodenní prací vydělává, ţiví rodinu a zpravidla ocení porovnání produktu s jinými konzervativními produkty (např. stavební spoření). Rozhodující je pro něj jistota garantovaného zhodnocení při pravidelném ukládání finančních prostředků ze mzdy. 26

27 Ve své kaţdodenní praxi se setkávám s tím, ţe tento klient i v pojistném produktu vidí cestu k naspoření určité finanční rezervy do budoucna a poţaduje jistotu zhodnocení, a nikoli jen moţnost získat sice vyšší, avšak negarantovaný výnos. Řada takových klientů pro zhodnocení svých prostředků stále raději volí např. stavební spoření neţ kapitálové ţivotní pojištění. Mým úkolem jakoţto finančního poradce je analyzovat jeho skutečné ţivotní potřeby vysvětlit mu výhody kapitálového ţivotního pojištění, které spočívají v krytí rizik se současnou moţností vytvářet rezervy. Tuto variantu klasický spořící produkt neposkytuje. Investování do rizikovějších fondů s předpokládaným vyšším neţ garantovaným výnosem je naopak vhodné pro klienty, kteří se nebojí nést investiční riziko. Typickým příkladem klienta, který upřednostní investiční ţivotní pojištění před kapitálovým ţivotním pojištěním, je např. podnikatel, jehoţ příjmy jsou nadprůměrné a je zvyklý ve své kaţdodenní činnosti nést určitou míru rizika. Takový klient investuje do nástrojů kapitálového trhu a je ochoten nést riziko spojené s vizí vysokého zhodnocení investovaných prostředků, ale zároveň se nebojí absence jakékoli formy garance. Je srozuměn i s případnou ztrátou investice. Takový klient mívá zpravidla své finanční potřeby zabezpečené investicí do např. nemovitostí nebo je majitelem či spolumajitelem firmy schopné vytvářet zisk i bez jeho kaţdodenní aktivní účasti. Proto je schopen i ochoten investovat určitou část svých finančních prostředků do těchto rizikovějších produktů. V tomto případě je pro něj důleţitější neţ jistota moţnost vysokého zhodnocení, neboť méně rizikové investice má jiţ zajištěné jiným způsobem. Investiční ţivotní pojištění je určené pro klienty, kteří si chtějí zachovat roli aktivního investora, chtějí ovlivňovat svou investiční strategii a mít moţnost rozhodnout o tom, kam alokovat své finančními prostředky, ale současně potřebují zajistit rodinu. Klient má zpravidla na výběr ze tří variant, kam finanční prostředky umístit: do tzv. garantovaného, balancovaného nebo dynamického (progresívního) fondu. Zmíněné varianty je vţdy moţné navzájem kombinovat, tak aby zvolená varianta co nejlépe vyhovovala potřebám a nárokům klienta. Rozloţení investovaných prostředků do různých typů fondů lze v době trvání pojistné smlouvy kdykoli měnit, coţ je další výhodou tohoto způsobu investování finančních prostředků. 27

28 Pojišťovny jak u kapitálového, tak u investičního ţivotního pojištění umoţňují klientům realizovat tzv. dílčí odkupy. Klient můţe po uplynutí lhůty stanovené v pojistné smlouvě (zpravidla 2 roky) vybrat část prostředků buď z individuálního účtu (u kapitálového ţivotního pojištění) nebo čerpat vloţené prostředky z investičního účtu (u investičního ţivotního pojištění). 4. Inovační prvky v kapitálovém životní pojištění a návrh produktu ve variantách 4.1 Inovační prvky v kapitálovém životním pojištění Jak jsem jiţ uvedl v předchozích kapitolách, ţivotní pojištění je vnímáno jako rezervotvorný prostředek zejm. s ohledem na nutnost finančního zabezpečení ve stáří a jako takové je podporováno ze strany státu. Zatímco v předchozích letech se zájmu klientů těšilo především investiční ţivotní pojištění, v poslední době jsem ve své praxi zaznamenal narůstající zájem klientů o kapitálové ţivotní pojištění. Pojišťovny se snaţí zatraktivnit své produkty nejen kombinacemi klasických připojištění, ale také novými prvky. Např. společnost Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s. nabízí připojištění dětí zdarma v tzv. Úrazovém pojištění dětství : na trvalé následky úrazu s progresivním plněním, váţné trvalé následky s doţivotní rentou, tělesné poškození následkem úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu, denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci. Úrazové pojištění dětství je sjednáváno jako připojištění k pojistné smlouvě jednoho nebo obou z rodičů ve výši jedné třetiny sjednaných pojistných částek kaţdého z rodičů. Pro toto připojištění je však stanovena maximální výše pojistného plnění, a to: 28

29 150 Kč u denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, 150 Kč u denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu, 150 Kč u denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci, jedna třetina pojistné částky pojištěného rodiče, resp. maximálně 150 tis. Kč u připojištění na trvalé následky úrazu s progresivním plněním. Popsané připojištění se vztahuje nejen na jiţ narozené děti pojištěných rodičů, ale automaticky také na děti, které se teprve narodí. Připojištění trvá po dobu trvání pojistné smlouvy rodičů, resp. maximálně do 18 let věku dítěte. Dalším inovačním prvkem můţe být nabídka kreditních karet co-brandovaných pojišťovnou, kdy je určité procento z platby provedené kreditní kartou poukázáno ve prospěch např. ţivotního pojištění nebo penzijního připojištění u penzijního fondu. Jako příklad tohoto inovačního prvku lze uvést Premia Kartu České pojišťovny. Schéma jejího fungování ukazuje následující graf: Schéma fungování Premia karty České pojišťovny, a.s. Graf č. 3: Schéma fungování Premia karty České pojišťovny, a.s. Zdroj dat: Česká pojišťovna, a.s. 29

30 Pojišťovny se také snaţí zatraktivnit produkt kapitálového ţivotního pojištění zkrácením doby výplaty finančních prostředků z individuálního účtu v případě, kdy klient poţádá o tzv. dílčí odkupné. Např. Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. v pojistných podmínkách garantuje vyplacení prostředků nejdéle do šesti týdnů od doručení ţádosti pojišťovně. 18 Ţádost je moţné podat nejdříve po 2 (dvou) letech trvání pojištění za běţné pojistné a po 1 (jednom) roce trvání pojištění za jednorázové pojistné. V praxi však doba vyplacení můţe být i kratší, a to s ohledem na vnitřní postupy pojišťovny. Kapitálové ţivotní pojištění tak můţe plnit funkci tvorby krátkodobé finanční rezervy. Dalším z kroků, kterým se např. Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. snaţila rozšířit nabídku kapitálového ţivotního pojištění, byl tzv. Dětský balíček. Základním posláním Dětského balíčku bylo zajištění finančních prostředků pro vstup dítěte do samostatného ţivota a zabezpečení dítěte pro případ osiření. Bylo moţné sjednat i zabezpečení pro případ trvalých následků úrazu, bolestné u úrazů, které nezanechají trvalé následky, a denní dávku v případě hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu vţdy pro dítě a jednoho či oba pojištěné rodiče (nebo další osoby). V případě narození dalšího dítěte v průběhu trvání pojištění Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. vyplácela porodné ve výši 10% sjednané pojistné částky, v případě pojištění obou rodičů 20% pojistné částky. Později byl tento produkt nahrazen připojištěním Dětství zdarma a od r investičním ţivotním pojištěním pro skupinu osob ProRodinu. Dětský balíček byl zrušen kvůli účelovému jednání některých klientů, kteří vyčerpali porodné a produkt zrušili. Uvedená snaha o inovaci v kapitálovém ţivotním pojištění je tak příkladem nevhodně zvoleného zvýhodnění klasického produktu. 4.2 Návrh produktu kapitálového životního pojištění ve variantách Pro zpracování návrhu produktu kapitálového ţivotního pojištění v různých variantách jsem zvolil produkt ProBudoucnost společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. 18 WÜSTENROT ŢIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Pojistné podmínky. Obchodní podmínky pro ţivotní pojištění ProBudoucnost [On-line] Dostupné z: 30

31 Wüstenrot ProBudoucnost je moderní, flexibilní ţivotní pojištění s variabilní rezervotvornou sloţkou, která garantuje zhodnocení kapitálové hodnoty pojištění minimálně ve výši 1,9%. Základní pojištění se skládá ze dvou částí: riziková část zajišťuje zabezpečení pro případ smrti z jakékoliv příčiny, rezervotvorná část zajišťuje výplatu prostředků zhodnocených na individuálním účtu, a to formou jednorázové výplaty nebo volitelného důchodu. Tuto základní pojistnou ochranu lze rozšířit připojištěními. Součástí připojištění je i moţnost zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti nebo přiznání invalidity třetího stupně. Wüstenrot ProBudoucnost umoţňuje variabilně nastavit poměr mezi rizikovou a rezervotvornou sloţkou, a to i v průběhu pojištění. Rezervotvornou sloţku lze navýšit také nepravidelnými platbami mimořádného pojistného. V průběhu trvání pojištění lze z pojistné smlouvy čerpat finanční prostředky. Při splnění zákonných podmínek je moţné vyuţít daňového zvýhodnění. V průběhu pojištění můţe klient libovolně měnit rozsah pojistné ochrany a přizpůsobit tak pojištění aktuálním potřebám pojištěné osoby. Wüstenrot ProBudoucnost slouţí především k zajištění pojištěné osoby, rodiny nebo finančních závazků (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření nebo leasing) v případě nešťastné události se zachováním daňového zvýhodnění. Variabilita produktu ProBudoucnost představuje: mimořádné pojistné jiţ od Kč (lze vkládat nepravidelně finanční prostředky), volbu poměru rezervotvorné a pojistné sloţky dle potřeby zajištění a preferované ceny, klient platí pouze za ta rizika, která chce mít pojištěná čerpání finančních prostředků v průběhu trvání smlouvy, indexace s moţností volby v rozmezí 3 10% (zvýšení pojistné částky bez dodatečného zkoumání zdravotního stavu např. jako ochrana proti inflaci), flexibilita: změny v průběhu pojištění s ohledem na potřeby pojištěného. 31

32 Wüstenrot ProBudoucnost dále umoţňuje získat: zproštění od placení pojistného při pracovní neschopnosti jiţ po 3 měsících pracovní neschopnosti nebo v případě přiznání invalidity třetího stupně, výplata pojistného plnění u připojištění trvalých následků s progresívním plněním, u progresívního plnění je při 100% stupni poškození vyplacen pětinásobek sjednané pojistné částky, automatické paušální pojistné plnění za jizvy po úraze. K produktu Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. poskytuje klientům následující bonusy: výplata dvojnásobku pojistného plnění u připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, Úrazové pojištění Dětství zdarma, v rámci kterého jsou do připojištění automaticky zahrnuty i děti pojištěného, automatické paušální pojistné plnění za jizvy po úraze, klientům finanční skupiny Wüstenrot je dále poskytnuta sleva 5%, resp. 10%, má-li klient uzavřenu u Wüstenrotu jednu, resp. více smluv. 19 Následující příklady ukazují moţnosti vyuţití produktu ProBudoucnost pro tři různé typy klientů: svobodný, bezdětný klient, mladá rodina s dětmi, manţelé středního věku. Kalkulace a grafy k jednotlivým variantám jsem zpracoval v interní aplikaci Wüstenrot ţivotní pojišťovny, a.s., tzv. programu Einstein, který je určený pro finanční poradce a umoţňuje přímo u klientů simulovat a optimálně nastavit různé typy pojištění. Ke kaţdé variantě je připojen graf simulující zhodnocení finančních prostředků při uvaţované TÚM 1,9% a sazbě daně z příjmu 15%, tj. za podmínek v době zpracování jednotlivých variant. 19 WÜSTENROT. Wüstenrot ProBudoucnost. On-line] Dostupné z: 32

33 Souhrnné simulace včetně tabulek s vývojem ţivotního pojištění (zaplaceného pojistného, stavu individuálního účtu a daňové úspory) po jednotlivých rocích jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této práce. Varianta č. 1 (svobodný, bezdětný klient): Pojištěný: Vstupní věk: 20 let Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 41 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: 960 Kč Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Váţná onemocnění: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Dětství zdarma: Trvalé následky úrazu: Denní odškodné: 50 0 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci:

34 Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 1) Graf č. 4: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 1) Zdroj: autor Pro tohoto klienta byla zvolena uvedená varianta produktu ProBudoucnost, protoţe: jedná se o mladého klienta bez závazků, který nepotřebuje pojištěním zajistit své blízké, ale potřebuje řešit následky případných úrazů či pobytu v nemocnici spojeného buď s úrazem, nebo s nemocí, u klienta není vyuţita moţnost plného daňového odpočtu, mladý klient nemá dostatečné finanční prostředky na platby vyššího pojistného, u pojištění není ze stejného důvodu vyuţita ani moţnost mimořádných vkladů na individuální účet, očekávat lze spíše vyuţití moţnosti dílčích odkupů pro financování nákladnějších ţivotních potřeb (zajištění bydlení, zaloţení rodiny apod.), graf simulující zhodnocení finančních prostředků je proto třeba brát jako orientační, skutečný stav na konci pojistné doby se díky případným dílčím odkupům můţe lišit, 34

35 celkové pojistné bylo rozděleno mezi rizikovou a rezervotvornou sloţku v poměru 30:70, neboť klient potřebuje vytvořit finanční rezervu pro budoucí financování potřeb spojených se zaloţením rodiny (moţnost dílčích odkupů) nebo zajištění na stáří při doţití se konce pojistné doby s tím, ţe produkt ProBudoucnost umoţňuje poměr riziko rezerva kdykoli změnit, Dětství zdarma je sjednáno přesto, ţe klient je v době podpisu pojistné smlouvy bezdětný, protoţe toto připojištění se vztahuje i na děti, které se v budoucnu případně narodí. Varianta č. 2 (rodina, 2 děti): Ve variantě č. 2 se zabývám pojištěním pro manţele se dvěma dětmi. Pojištění ProBudoucnost nelze u Wüstenrot ţivotní pojišťovny, a.s. sjednat v jedné pojistné smlouvě. Pro kaţdého z manţelů proto uvádím samostatnou kalkulaci, která však vychází z analýzy jejich společných potřeb. 1. pojištěný: Vstupní věk: 30 let (muţ) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 31 let Poměr riziko - rezerva: 70:30 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Váţná onemocnění: Smrt úrazem: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné:

36 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Pracovní neschopnost od 22. dne: Dětství zdarma: Trvalé následky úrazu: Denní odškodné: 50 0 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č.1) Graf č. 5: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č. 1) Zdroj: autor 36

37 2. pojištěný: Vstupní věk: 28 let (ţena) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 33 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Váţná onemocnění: Smrt úrazem: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Pracovní neschopnost od 29. dne: Dětství zdarma: Trvalé následky úrazu: Denní odškodné: 50 0 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci:

38 Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č.2) Graf č. 6: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č. 2) Zdroj: autor Pro tyto klienty byla zvolena uvedená varianta produktu ProBudoucnost, protoţe: základní pojistné je nastaveno na Kč u obou manţelů z důvodu moţnosti uplatnění daňových odpočtů 12 tis. Kč za rok na 1 osobu, poměr rizikové a rezervotvorné sloţky je u muţe nastaven na 70:30, protoţe se jedná o ţivitele rodiny s dominantním příjmem; v případě smrti je třeba zajistit potřeby pozůstalé rodiny, u matky je poměr nastaven opačně s důrazem na vytvoření finanční rezervy a počítá se s občasným dílčím odkupem na výdaje spojené s modernizací domácnosti apod., graf simulující zhodnocení finančních prostředků je proto třeba brát jako orientační, skutečný stav na konci pojistné doby se díky případným dílčím odkupům můţe lišit, ze stejného předpokladu, tj. otec = ţivitel rodiny, vychází i nastavení výše sjednaných připojištění, 38

39 u pojištění vyuţita ani moţnost mimořádných vkladů na individuální účet, u mladé rodiny s dětmi lze předpokládat spíše občasné vyuţívání dílčích odkupů, u smluv obou manţelů je sjednáno připojištění Dětství zdarma, v jehoţ rámci je pojištěno kaţdé dítě ze smluv obou manţelů (principy připojištění Dětství zdarma jsem popsal v kapitole 4.1 této práce). Varianta č. 3 (manželé středního věku): Varianta č. 3 zobrazuje nastavení kapitálového ţivotního pojištění pro manţele středního věku. Také v tomto případě je pro kaţdého z manţelů uvedena samostatná kalkulace, která však vychází z analýzy jejich společných potřeb. Předpokládáme, ţe manţelé jsou bezdětní, resp. děti jsou jiţ dospělé. 1. pojištěný: Vstupní věk: 46 let (muţ) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 25 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Mimořádné vklady na individuální účet: Měsíčně Kč po dobu 25 let. Celkem Kč. 39

40 Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 1. pojištěný) Graf č. 7: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 1. pojištěný) Zdroj: autor 2. pojištěný: Vstupní věk: 44 let (ţena) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 27 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu:

41 Připojištění: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Mimořádné vklady na individuální účet: Měsíčně Kč po dobu 25 let. Celkem Kč. Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 2. pojištěný) Graf č. 8: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 2. pojištěný) Zdroj: autor Pro klienty z varianty č. 3 bylo zvoleno dané nastavení produktů, z důvodu: daňového zvýhodnění; základní pojistné je nastaveno na Kč u obou manţelů z důvodu moţnosti uplatnění daňových odpočtů 12 tis. Kč za rok na 1 osobu, 41

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Diplomová práce Autor: Bc. Renáta Davidová Finance Vedoucí

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Bohumil Sláma Studijní obor: Finance Vedoucí práce:

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více