Kapitálové životní pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitálové životní pojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně. V seznamu jsem uvedl veškerou pouţitou literaturu a dostupné zdroje. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 26. dubna 2014 Michal Koutný 2

3 Poděkování: Děkuji vedoucímu práce panu doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. z Katedry financí a ekonomie BIVŠ za odbornou pomoc při zpracování bakalářské práce. 3

4 Anotace: Cílem bakalářské práce je charakterizovat a specifikovat kapitálové ţivotní pojištění. Teoretická část práce se zabývá popisem kapitálového ţivotního pojištění a jeho porovnáním s investičním ţivotním pojištěním včetně popisu nových, resp. inovačních trendů v ţivotním pojištění. Praktická část bakalářské práce je věnována konkrétnímu produktu kapitálového ţivotního pojištění pro tři vybrané typy klientů. Klíčová slova: Ţivotní pojištění, kapitálové ţivotní pojištění, pojistný trh Annotation: A purpose of this Bachelor thesis is to describe and specify endowment life insurance. A theoretic part of the thesis is dealt with describing and comparing the endowment life insurance to an investment life insurance. It also includes a description of new or more precisely innovative trends in term insurance. A practical part of the thesis is about a particular term insurance product for 3 selected clients. Key words: Life insurance, Endowment Life Insurance, the insurance market 4

5 Obsah Úvod... 6 Dosaţený stupeň poznání... 6 Metody zpracování Ţivotní pojištění Charakteristika ţivotního pojištění Legislativní rámec ţivotního pojištění Členění ţivotního pojištění Cena ţivotního pojištění Připojištění k ţivotnímu pojištění Daňové zvýhodnění ţivotního pojištění Postavení ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Kapitálové ţivotní pojištění Technická úroková míra a ţivotní pojištění jako nástroj finančního trhu Pojištění pro případ doţití Důchodové pojištění Věnové pojištění Smíšené ţivotní pojištění Porovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění Základní charakteristika investičního ţivotního pojištění Porovnání produktu kapitálového a investičního ţivotního pojištění Inovační prvky v kapitálovém ţivotní pojištění a návrh produktu ve variantách Inovační prvky v kapitálovém ţivotním pojištění Návrh produktu kapitálového ţivotního pojištění ve variantách Závěr Seznam pouţité literatury: Seznam pouţitých grafů Grafy Seznam příloh

6 Úvod Cílem bakalářské práce je charakterizovat a specifikovat kapitálové ţivotní pojištění. Teoretická část práce se zabývá popisem kapitálového ţivotního pojištění a jeho porovnáním s investičním ţivotním pojištěním včetně popisu nových, resp. inovačních trendů v ţivotním pojištění. Praktická část bakalářské práce je věnována konkrétnímu produktu kapitálového ţivotního pojištění pro tři vybrané typy klientů: svobodný, bezdětný klient, mladá rodina s dětmi, manţelé středního věku. Pro praktickou část jsem zvolil produkt kapitálového ţivotního pojištění společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s., pro kterou pracuji na pozici teamleadera obchodní skupiny finančních poradců. Dosažený stupeň poznání V první části práce jsem se zaměřil na teoretické vymezení kapitálového ţivotního pojištění, jeho druhy a porovnání s investičním ţivotním pojištěním. Informace jsem čerpal především z odborné literatury k problematice pojištění a pojišťovnictví a z platné legislativy. Praktickou část práce jsem věnoval inovativním prvkům v kapitálovém ţivotním pojištění a také příkladům pojištění pro tři rozdílné typy klientů. Při zpracování jsem vycházel z metodických materiálů zejména společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťonvy, a.s., pro kterou pracuji, a také z informací jiných pojišťoven, které uvádějí na svých webových stránkách (např. Česká pojišťovna, a.s.). Další informace jsem čerpal z webových serverů, které se přímo věnují tématům z oblasti financí, resp. pojišťovnictví. 6

7 Metody zpracování Jak jsem jiţ uvedl v dosaţeném stupni poznání, pro teoretickou část jsem zvolil metodu studia odborné literatury a platné legislativy. V praktické části zaměřené především na příklady variant produktu kapitálového ţivotního pojištění pro tři vybrané typy klientů, jsem pracoval s interní aplikací společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. pro zpracování nabídek a návrhů pojistných produktů pro klienty (aplikace Einstein). Aplikace je interně vyvíjena pro pojistné zprostředkovatele Wüstenrot ţivotní pojišťovny, a.s. Obsahuje nejen kalkulátory pro simulaci různých typů pojištění, ale také metodické pokyny pro zprostředkovatele. Tento postup jsem zvolil, protoţe jak jsem jiţ uvedl v úvodu, pracuji pro společnost Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. na pozici teamleadera obchodní skupiny finančních poradců. Aplikace Einstein mi umoţnila zpracovat pro potřeby této práce návrh různých variant stejného produktu. Jakoţto výhradní zprostředkovatel jedné pojišťovny nemohu porovnat nabídky všech pojišťoven na českém pojistném trhu. Záměrně jsem pro práci nezvolil pouţití internetových srovnávačů. Ţivotní pojištění je velmi individuální produkt, který je vţdy třeba simulovat na základě specifických potřeb daného klienta. Srovnávače poskytují pouze rámcový přehled a skutečný výpočet, resp. produkt se můţe od původní nabídky zásadně lišit. Ve své práci i kaţdodenní profesní praxi preferuji nabídku produktů jedné pojišťovny. 7

8 1. Životní pojištění 1.1 Charakteristika životního pojištění Ţivotní pojištění kryje rizika ohroţující ţivoty lidí. Základní rizika ţivotního pojištění jsou smrt a doţití. Současné produkty ţivotního pojištění kombinují tyto dvě události. Navíc mohou být do produktů ţivotního pojištění zahrnuta ještě další pojistná nebezpečí neţivotního charakteru (např. úraz, váţné nemoci apod.). 1 První zmínky o jednoduché formě ţivotního pojištění pocházejí jiţ ze starého Egypta, kdyţ se kameníci stavící pyramidy sdruţovali do spolků za účelem materiální pomoci pozůstalým po zemřelých, resp. krytí nákladů pohřbu. 2 První doloţená písemná zmínka o novodobé formě ţivotního pojištění pochází z Anglie a je datována dne 18. června Známé je i jméno pojištěného, kterým byl William Gibbson. První úmrtností tabulky byly zpracovány na přelomu 18. a 19. století a vedly k základním změnám v produktech ţivotního pojištění. Výše pojistného začala být závislá na věku osoby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřená. V minulosti byl hlavní důraz kladen na krytí rizika smrti v souvislosti se zabezpečením finančně závislých osob při úmrtí pojištěného, který byl ţivitelem rodiny. Nyní stále více nabývá na významu doţití, tj. spořící sloţka ţivotního pojištění. Ţivotní pojištění je v současné době chápáno jako nástroj zhodnocení finančních prostředků, resp. alternativní způsob krytí finančních potřeb lidí ve stáří. Toto je důvodem podpory ţivotního pojištění ze strany státu, nejčastěji formou daňového zvýhodnění. 3 1 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN WIKIPEDIA. Pojišťovnictví. [online] Dostupné z: Dostupné z: 3 MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J. DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví Teorie a paxe. Praha: Ekopress, ISBN

9 1.2 Legislativní rámec životního pojištění K nejzákladnějším oblastem zákonné úpravy ţivotního pojištění patří právní úprava vztahu mezi klientem a pojistitelem a dále právní úprava podmínek činnosti subjektů poskytujících pojišťovací sluţby. Problematiku ţivotního pojištění v České republice upravují: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 38/2004 Sb., o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Nepřímo se dané problematiky dotýkají např. zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz). Regulátorem českého pojistného trhu je Ministerstvo financí ČR. Zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance stanoví, ţe orgánem dohledu je Česká národní banka, která nastavuje pravidla chránící stabilitu pojistného trhu. A také reguluje, dohlíţí a postihuje eventuální nedodrţování nastavených pravidel. ČNB vykonává dohled nad pojistným trhem od r Do r byl dohled vykonáván Ministerstvem financí jakoţto součást konsolidovaného dohledu nad celým finančním trhem Členění životního pojištění Pojistné produkty se v ţivotním pojištění dělí na dvě základní skupiny. Na pojištění: rizikové, rezervotvorné, které dále dělíme na kapitálové a investiční. 4 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

10 Z hlediska rizik, která jsou kryta, ţivotní pojištění členíme na: pojištění pro případ smrti, kdy pojistnou událostí je smrt pojištěného, pojištění pro případ doţití, kdy pojistnou událostí je doţití se sjednaného věku pojištěným, smíšené pojištění pro případ smrti a doţití, které zahrnuje kombinaci obou výše uvedených rizik. Rizikové ţivotní pojištění neobsahuje tzv. spořící sloţku. Kapitálové ţivotní pojištění spořící sloţku zahrnuje. Investiční pojištění je spojené s investováním rezerv pojistného s tím, ţe investiční riziko nese pojistník. Na rozdíl od kapitálového ţivotního pojištění nabízí investiční ţivotní pojištění potenciální moţnost vyššího zhodnocení rezerv, ovšem za cenu vyššího rizika Cena životního pojištění Cena ţivotního pojištění je tvořena: rizikovou sloţkou pojistného, rezervotvornou sloţkou pojistného, kalkulovanými správními náklady. Pojistné, které pojistník zaplatí za poskytovanou pojistnou ochranu, lze sjednat jako: jednorázové, které je zaplacení najednou při uzavření pojistné smlouvy, běţné pojistné placené opakovaně vţdy na začátku dohodnutých období (měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně). Brutto (celkové) pojistné je sloţeno z netto (ryzího) pojistného a správních nákladů, přičemţ netto pojistné se dále skládá z rezervotvorné (spořící) a rizikové sloţky. Velikost netto pojistného se určuje podle: 5 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

11 velikosti sjednané pojistné částky, úrovně technické úrokové míry, ohodnocení rizika (pravděpodobnosti úmrtí). Pojistná částka je sjednávána v pojistné smlouvě. Její výši určuje pojistník často v závislosti na svých finančních moţnostech a záměrech. 6 Technická úroková míra představuje cenotvorný faktor a současně znamená zaručené minimální zhodnocení prostředků vkládaných do ţivotního pojištění, zejm. do rezervotvorné sloţky. Velikost technické úrokové míry je regulována ze strany státu. 7 Ohodnocení rizika vychází z faktorů ovlivňujících pravděpodobnost úmrtí, tj. vstupního věku pojištěného, délky pojistné doby a do r také pohlaví. Od r. prosince 2012 není na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie faktor pohlaví při stanovení výše pojistného zohledňován. V pojistné smlouvě je moţné sjednat automatické zvyšování pojistných částek (a běţného pojistného) o dohodnutá procenta k výročnímu dni počátku pojištění. Tento postup se nazývá indexace. Cílem je zachovat hodnotu pojistné ochrany v čase a eliminovat tak dopady inflace na hodnotu pojistného plnění. Klientům pojišťovny umoţňují indexaci bez dodatečného zkoumání zdravotního stavu. 1.5 Připojištění k životnímu pojištění Pro současné produkty ţivotního pojištění je charakteristické rozšíření krytí základních rizik smrti a doţití o další variabilní připojištění. Pojišťovny tak vychází vstříc potřebám svých klientů. K nejčastějším typům připojištění patří: úrazové pojištění, 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

12 pojištění rizika invalidity, pojištění váţných chorob, nemocenské pojištění, pojištění dlouhodobé péče Daňové zvýhodnění životního pojištění Kromě toho, ţe ţivotní pojištění kryje v případě úmrtí finanční potřeby osob závislých na ţiviteli, je také alternativním nástrojem tvorby finančních rezerv zejm. na stáří. Nabývá významu jako spořící či investiční nástroj, který sniţuje zátěţ státního systému sociálního zabezpečení. Rozmach ţivotního pojištění je proto v zájmu nejen pojišťoven a jejich klientů, ale celého státu. Stát proto podporuje rozvoj ţivotního pojištění formou daňového zvýhodnění. Proto, aby ţivotní pojištění mohlo být daňově zvýhodněné, musí splňovat určitá kritéria, zpravidla vytváření finanční rezervy, tj. krýt riziko doţití. Daňové zvýhodnění se můţe týkat nejen pojištěného, ale také zaměstnavatele, který na ţivotní pojištění přispívá svým zaměstnancům. V České republice nabývá daňové zvýhodnění následující podoby: odpočet ze zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu u pojištěného nebo u zaměstnavatele, který poskytuje příspěvek na ţivotní pojištění, pojištěný můţe svůj daňový základ sníţit aţ o částku 12 tis. Kč za rok, přispívá-li zaměstnavatel svému zaměstnanci na ţivotní pojištění, pak můţe uplatnit částku aţ 24 tis. Kč za rok na jednoho zaměstnance. Pro uplatnění daňového zvýhodnění musí ţivotní pojištění splňovat následující podmínky: pojištění musí obsahovat rezervotvornou sloţku, tj. musí krýt riziko doţití, 8 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

13 výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve při dosaţení věku 60 let, pojistná smlouva je sjednána na dobu nejméně 5 let, pojistník je současně pojištěným. 9 Kolik můţe pojištěný díky daňovému zvýhodnění ţivotní pojistky ušetřit, ukazuje následující příklad: Bude-li mít pojištěný základ daně Kč a bude měsíčně platit na ţivotní pojištění částku 1 tis. Kč, získá ročně úsporu na daních ve výši Kč. Při základu daně Kč měsíčně a při stejné výši placeného pojistného, tedy při měsíčním pojistném Kč, činí daňová úspora pro pojištěného Kč. Při větším základu daně je větší i daňová úspora, která pro většinu pojištěných není rozhodně zanedbatelnou poloţkou. Zájem státu na rozvoji ţivotního pojištění vyplývá nejen ze sniţování zátěţe systému sociálního zabezpečení, ale také v moţnosti získat hotové peníze za relativně nízký úrok. Pojišťovny musí prostředky, které jim klienti svěřili, nějakým způsobem zhodnocovat. Do kterých oblastí a v jakém objemu mohou investovat, je přesně stanoveno zákonem o pojišťovnictví. Ten, mimo jiné, říká v 21 "Skladba finančního umístění", ţe pojišťovny musí investovat do dluhopisů vydaných Českou republikou nebo Českou národní bankou, pokladničních poukázek, veřejně obchodovatelných komunálních obligací atd. Tímto způsobem stát získává hotové peníze v poměrně velkém objemu za relativně nízký úrok. Získané prostředky pak stát můţe opět investovat například do posílení infrastruktury, posílení školství, do investičních pobídek a příznivě tím stimulovat rozvoj podnikání a růst hrubého národního důchodu DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN PENÍZE.CZ. Daňové zvýhodnění ţivotního pojištění. [On-line]. Dostupné z: 13

14 1.7 Postavení životního pojištění na českém pojistném trhu Data a statistické přehledy vývoje českého pojistného trhu uvádí na svých webových stránkách Česká asociace pojišťoven (dále je ČAP ). 11 Ze statistik vyplývá, ţe v letech na rozdíl od neţivotního pojištění zaznamenalo ţivotní pojištění mírný meziroční nárůst, s výjimkou r. 2013, kdy došlo k propadu o cca 996 mil. Kč, tj. o 2,1%. Aţ do r ţivotní pojištění eliminovalo důsledky mnohem výraznějšího propadu neţivotního pojištění na celý pojistný trh, který právě díky ţivotnímu pojištění stagnoval, neţ aby zaznamenával výrazný propad. Graf č. 1: Vývoj předepsaného smluvního pojistného ukončené ročníky Zdroj: ČAP, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. [on-line] Dostupné z: 14

15 Růst ţivotního pojištění, který v posledních letech tlumil ve výsledcích pojistného trhu pokles způsobený neţivotním pojištěním, v r dále zpomaloval. Dynamika předepsaného pojistného u běţně placených smluv zpomalila z 2,2% ke konci r na 0,7% a dále pokračuje i pokles objemů pojistného u jednorázově placených smluv. Z pohledu úrovně krytí pojistných rizik občanů je negativní zprávou pokles obchodní produkce běţně placeného ţivotního pojištění (-14,2%) a další celkové sníţení počtu smluv ţivotního pojištění. Meziroční úbytek o téměř 200 tisíc smluv navázal na trend sniţování propojištěnosti ţivotních rizik v posledních letech a v porovnání se situací před čtyřmi lety je tak před ţivotními riziky pojištěno o půl milionů Čechů méně. 12 Tento nepříznivý trend se pojišťovny snaţí eliminovat změnou klasických produktů ţivotního pojištění a zaváděním inovativních prvků, jako např. různé typy připojištění zdarma, kterým se budu věnovat ve 4. kapitole této práce. 2. Kapitálové životní pojištění Kapitálové ţivotní pojištění, někdy také označované jako důchodové nebo univerzální, příp. pojištění ve prospěch dítěte, je tvořeno pojištěním pro případ smrti a pojištěním pro případ doţití. Pojistná částka můţe, ale nemusí, být v obou případech stejná. Při smrti klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka na smrt. Vzhledem k pojistnému krytí pro případ smrti, je povinnou součástí pojistné smlouvy zdravotní dotazník zkoumající zdravotní stav pojištěného. V pojistné smlouvě bývá také dohodnuto právo pojistníka na podíl na zisku a na odbytné. Kdyţ se klient doţije konce pojistné smlouvy (tj. nastane případ doţití), dostane dohodnutou pojistnou částku na doţití včetně podílu na výnosech pojišťovny. 12 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Tiskové zprávy. Pojistný trh bez výrazné změny. [on-line] Dostupné z: 15

16 2.1 Technická úroková míra a životní pojištění jako nástroj finančního trhu Zaručený podíl na výnosech pojišťovny z finančního umístění v ţivotním pojištění je zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví definován jako technická úroková míra (dále jen TÚM). Česká národní banka TÚM chápe jako zhodnocení pojistné rezervy, která je určená ke krytí budoucích závazků ze ţivotního pojištění. TÚM představuje v konstrukci produktů ţivotního pojištění cenotvorný faktor a současně znamená zaručené minimální zhodnocení prostředků vkládaných klientem do rezervotvorné sloţky ţivotního pojištění. TÚM ovlivňuje velikost netto pojistného: čím je TÚM vyšší, tím je niţší pojistné a naopak. Výše TÚM je regulována státem. Do r výši TÚM určovalo Ministerstvo financí, od r ji stanovuje vyhláškou Česká národní banka. Hodnota TÚM je určena tak, aby pojišťovna byla dlouhodobě schopna dosahovat daného výnosu a byla o tuto výši schopna zhodnocovat své pojistné rezervy. Pojištění pro případ doţití, kdy je jisté, ţe dojde k pojistné události, svou povahou připomíná produkt spoření. Takové pojištění plní dvě funkce: hlavní funkci pojistnou a funkci spořící. Je nazýváno rezervotvorné pojištění. Pojišťovna má vloţené prostředky volně k dispozici, můţe s nimi nakládat, zhodnocovat je a těţit z nich zisk. Klient pak očekává, ţe mu pojišťovna poskytne podíl na zisku, resp. zaplatí mu za moţnost investovat jeho prostředky. Pojišťovna klientům smluvně zaručuje alespoň minimální míru zhodnocení vloţených finančních prostředků. Takto garantovaná míra zhodnocení je vyjádřena právě pomocí TÚM. Pokud pojišťovna dosáhne vyššího zhodnocení neţ je stanovená výše TÚM, můţe klientovi vyplatit větší podíl na zisku např. formou prémie k pojistné částce. Skutečné zhodnocení vloţených prostředků se pak skládá ze dvou sloţek: z TÚM a z podílu na zisku. Je vyšší neţ garantovaná míra zhodnocení. 16

17 Jestliţe se pojišťovně nepodaří aktiva dostatečně zhodnotit, je povinná chybějící výnosy dorovnat z vlastních zdrojů minimálně do výše stanovené TÚM v době uzavření konkrétní pojistné smlouvy o kapitálovém ţivotním pojištění. Výsledné garantované zhodnocení není ovlivněno je výší TÚM, ale také výší nákladových koeficientů pojišťovny, které sniţují podíl klienta na zisku. Pojišťovny jsou proto povaţovány za významné investory. Nashromáţděné prostředky z vybraného pojistného na ţivotní pojištění opětovně umísťují zpět do ekonomiky. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, ţe ţivotní pojištění je obzvláště zajímavé pro klienty ve společenském prostředí, které vykazuje politickou a ekonomickou stabilitu. Současně je třeba konstatovat, ţe s mírně inflačním prostředím moderních ekonomik jsou pojišťovny schopné se úspěšně vyrovnat. Pojišťovny mohou mít jen dílčí investiční neúspěch. Ke krachům ţivotních pojišťoven v trţních ekonomikách prakticky nedochází. Dobře fungující ţivotní pojištění má pozitivní vliv na celkovou ekonomickou rovnováhu. Zaváţe-li se klient platit ţivotní pojišťovně pojistné, odnímá tyto prostředky dlouhodobě své eventuální spotřebě, a tímto jednáním spolupůsobí ve prospěch měnové rovnováhy. Vybrané pojistné je znovu investováno do ekonomiky a jejího růstu Pojištění pro případ dožití Pojištění pro případ doţití je ve své základní a nejjednodušší podobě obdobou spoření. Pojistník hradí jednorázově nebo běţně sjednanou pojistnou částku. Při dosaţení dne sjednaného v pojistné smlouvě, tzv. doţití, obdrţí pojistné plnění ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Nejedná se proto o klasické pojištění, ale o tvorbu úspor. Mezi ţivotním pojištěním a spořením však existuje řada rozdílů. Pojišťovna na rozdíl od banky ručí za vklady pojistníků nikoli do výše skutečného vkladu, ale do výše sjednané 13 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN WIKIPEDIA. Technická úroková míra. [online] Dostupné z: 17

18 pojistné částky. Spoření v bance lze kdykoli přerušit. Naproti tomu přerušení placení běţného pojistného je pro klienta spojeno se sankcemi. Uplatnění pojištění pouze pro případ doţití proto není v praxi obvyklé. Vyuţívány jsou odvozené druhy pojištění pro případ doţití, tj. důchodové pojištění a věnové pojištění. V praxi nejčastěji uţívaným produktem je kombinace rizikového a kapitálového ţivotního pojištění v tzv. smíšeném pojištění Důchodové pojištění Důchodové pojištění je pojištění na doţití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky. Od určitého okamţiku, sjednaného věku pojištěného, je pojištěnému vyplácena sjednaná velikost důchodu. Podle způsobu určení okamţiku počátku výplaty důchodu se rozlišuje: pojištění ihned splatného důchodu, pojištění odloţeného důchodu. V případě pojištění ihned splatného důchodu začne pojišťovna po zaplacení pojistného pojistníkem pravidelně vyplácet pojištěnému důchod při postupném doţívání jednotlivých období věku. Dnes není tato obdoba důchodového pojištění obvyklá. V současné době je obvyklejší pojištění odloţeného důchodu, kdy je po určitou předem sjednanou dobu placeno pojistné a současně je sjednán okamţik počátku výplaty důchodu. Dochází k postupnému spoření na výplatu důchodu. Doba výplaty důchodu můţe být sjednána buď na ohraničenou dobu, nebo na neohraničenou dobu. Základní podoba důchodového pojištění je často doplněna krytím dalších rizik: rizika úmrtí, invalidity apod. V takovém případě se jiţ nemluví o důchodovém pojištění, ale o pojištění smíšeném (viz dále). 14 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

19 Podstatou důchodového pojištění je vţdy výplata základního důchodu. Ten je určený ke krytí potřeb ve stáří. Vedle základního důchodu je zpravidla moţné sjednat: pozůstalostní důchod, dočasný důchod. Pozůstalostní důchod je splatný v případě smrti pojištěného tzv. obmyšlené osobě, tj. osobě uvedené v pojistné smlouvě. Dočasný důchod se vyplácí pojištěnému v případě jeho plné invalidity, dojde-li k ní po určité době od uzavření pojistné smlouvy a před splatností základního důchodu Věnové pojištění Věnové pojištění se sjednává na doţití finančně závislé osoby, tj. dítěte. Pojistníkem je jeden z rodičů, příp. oba. Smlouva je sjednána ve prospěch dítěte. Pojistné plnění se vyplácí při doţití se sjednaného věku pojištěným dítětem. Můţe se jednat o plnoletost, ukončení či naopak začátek studií, sňatek apod. Výplata pojistného plnění můţe být sjednána jako jednorázová výplata pojistného plnění nebo jako postupná výplata důchodu (např. u studijního pojištění). Věnové pojištění je prvotně určené na zabezpečení dítěte. Obvykle proto nemá podobu pojištění pouze na doţití, ale je rozšířeno o krytí dalších pojistných nebezpečí, zejm. úmrtí jednoho nebo obou rodičů, jejich invalidity, příp. smrti pojištěného dítěte, kdy je rodičům vráceno zaplacené pojistné. 15 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

20 2.5 Smíšené životní pojištění Smíšené ţivotní pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ doţití. Pojišťovna se zavazuje vyplatit ve sjednaný den sjednanou pojistnou částku, pokud se pojistník tohoto dne doţije. V případě, ţe se pojistník tohoto dne nedoţije, je sjednané pojistné plnění vyplaceno ve prospěch osoby určené v pojistné smlouvě pojistníkem, tzv. obmyšlené osobě. Pojistné plnění můţe být sjednáno na různé pojistné částky při doţití a při smrti. Např. pojistná částka bývá sjednána v dvojnásobné výši pro případ smrti neţ pro případ doţití. Dále je typické, ţe smíšené ţivotní pojištění bývá rozšířeno o krytí dalších pojistných nebezpečí neţivotního charakteru (úraz, invalidita, váţná nemoc apod.). Specifickou podobou smíšeného ţivotního pojištění je kolektivní ţivotní pojištění. Na základě pojistné smlouvy je pojištěna skupina osob. Kolektivní ţivotní pojištění následující výhody: pojištění na srovnatelné pojistné částky bez prověřování zdravotního stavu, tj. pouze na základě čestného prohlášení klienta, pro pojišťovnu představuje niţší náklady na zprostředkovatelskou provizi, niţší náklady na správu a inkaso pojistného, správa pojištění je jednoduchá (méně vstupních informací, kalkulace pojistného je postavena na rizikovém profilu skupiny, např. region, povolání). Kolektivní pojištění má nejčastěji podobu pojištění sjednaného zaměstnavatelem pro skupinu zaměstnanců v rámci firemních benefitů. Pojistné zaměstnavatel hradí buď v celé výši, nebo pojištěným zaměstnancům na úhradu pojistného přispívá. Dále se můţe jednat o profesní pojištění členů různých asociací apod. V podmínkách České republiky je však kolektivní pojištění málo vyuţívaným produktem. Mnohem větší roli hraje tzv. univerzální ţivotní pojištění, které vzniklo úpravou smíšeného ţivotního pojištění. Jedná se o pruţné (flexibilní) pojištění, které umoţňuje přizpůsobovat rozsah pojistné ochrany finančním moţnostem pojištěného. Podle aktuální situace lze v kaţdém okamţiku pojistné smlouvy modifikovat pojistné a dobu placení pojistného. Platbu 20

21 pojistného lze i dočasně zastavit a opět obnovit. Pojistné lze dodatečně zaplatit i jednorázově. Pojistník si můţe také vypůjčit z tzv. spořící sloţky, z jiţ zaplaceného pojistného. Nesmí přitom ale překročit určitý limit daný pro základní pojistné krytí. Při této výpůjčce není odečítán manipulační poplatek jako u odbytného. Univerzální ţivotní pojištění se skládá ze dvou základních sloţek: spořicí sloţka (výplata pojistné částky při doţití se daného věku), riziková sloţka (výplata pojistného plnění v případě smrti, úrazu, invalidity atd.). Pojistné není pevně stanovené, avšak pojišťovny obvykle poţadují několik prvních pojistných v předepsané výši. Hlavní rozdíl oproti klasickému ţivotnímu pojištění je v reţimu placení pojistného a čerpání naspořených prostředků. Nepravidelně hrazené prostředky jsou připisovány ve prospěch individuálního účtu pojištěného, ze kterého se pravidelně sráţí předepsané rizikové pojistné. Zůstatek individuálního účtu představuje rezervu. Objem úspor reguluje sám pojištěný. Dbát musí pouze na to, aby nedošlo k vyčerpání jeho individuálního účtu a bylo z čeho hradit rizikové pojistné. Spořicí sloţka (rezerva) je zhodnocena buď tradičně TÚM nebo můţe být dále investována na základě rozhodnutí pojištěného. V takovém případě se jedná o kombinaci univerzálního ţivotního pojištění s investičním ţivotním pojištěním. Pojištěnému je také umoţněno po dohodě s pojišťovnou změnit pojistnou částku pro případ smrti. Pojištění lze přizpůsobit aktuální ţivotní situaci. Např. mladý člověk můţe preferovat vyšší částku úspor a menší míru ochrany před smrtí. Později můţe poměr změnit. Univerzální pojištění je oproti tradičnímu pojištění mnohem pruţnější i pokud jde o čerpání naspořených prostředků. Pojištěný můţe poţadovat výběr části vkladu, výplatu důchodu či poskytnutí půjčky DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, ISBN

22 3. Porovnání kapitálového a investičního životního pojištění V předchozích kapitolách práce jsem se zabýval základním popisem kapitálového ţivotního pojištění. Pro jeho porovnání s investičním ţivotním pojištěním je napřed třeba uvést základní charakteristiku investičního ţivotního pojištění. 3.1 Základní charakteristika investičního životního pojištění Investiční ţivotní pojištění je historicky nejmladší formou ţivotního pojištění. První zmínka o tomto produktu je z aţ r Investiční ţivotní pojištění je spojením rizikového ţivotního pojištění a investování prostřednictvím otevřeného podílového fondu. Podstatou investičního ţivotního pojištění je, ţe výše pojistného plnění závisí na výnosech z investovaných rezerv pojistného, přičemţ investiční riziko nese pojistník. Výsledná hodnota naspořených prostředků není předem známa, neboť závisí na výnosech či ztrátách operací realizovaných na kapitálovém, peněţním, devizovém nebo jiném trhu. Investiční ţivotní pojištění pro klienty znamená nabídku vyššího zhodnocení rezerv ovšem za cenu vyššího rizika, které je v tomto případě v plném rozsahu přenesené na klienta. Pojišťovna vytváří speciální fondy, které ukládají prostředky do určité kombinace finančních investic. Mezi základní fondy obvykle patří: akciový fond (zpravidla akcie zavedených podniků), fond obligací (státní, municipální, bankovní a podnikové dluhopisy), peněţní fond (krátkodobé cenné papíry typu pokladničních poukázek), fond státních cenných papírů, fond cizích měn, různé smíšené fondy (kombinují jednotlivé finanční instrumenty). 22

23 Investiční fondy se dělí na podílové jednotky. Kaţdá podílová jednotka představuje nárok na předepsaný podíl příslušného investičního fondu. Klient má v pojišťovně otevřen korunový účet. Na tento účet se převádí pojistné, ze kterého je strháváno případné rizikové pojistné a správní náklady pojišťovny. Současně s tímto účtem má klient také podílový účet, na kterém jsou prostředky účtovány ve formě podílových jednotek. Za prostředky na korunovém účtu jsou nakupovány podílové jednotky ve fondech, které si klient zvolil při sjednání pojistné smlouvy. Výnosy se z podílů nevyplácejí, zvyšuje se o ně hodnota podílů. Rozdělení nakupovaných podílových jednotek mezi jednotlivé fondy určuje alokační poměr. Klient můţe alokační poměr měnit, čímţ ovlivňuje jak potenciální výnos, tak riziko spojené s investováním. Zaplacené brutto pojistné se dělí na tři části: úhrada správních nákladů, rizikové pojistné (riziko smrti, event. neţivotní rizika úrazu či invalidity), rezerva pojistného. Pojišťovna sice přenáší investiční riziko na pojištěného a zbavuje se tak (na rozdíl od kapitálového ţivotního pojištění) závazku vyplácet minimální garantovaný výnos, ovšem zároveň přichází o moţnost vytvářet zisk v případě dosaţení vyššího zhodnocení rezerv. Zisk musí vytvářet z jiných zdrojů, tj. z poplatků za správu fondů, transakční poplatky, příznivější vývoj úmrtnosti neţ byla kalkulována. Fondy zpravidla neobhospodařuje pojišťovna, ale jiná společnosti majetkově příbuzná v rámci konsolidovaného celku, příp. zcela nezávislá společnost. Pro krytí pojistného nebezpečí úmrtí v rámci investičního ţivotního pojištění existují následující varianty konstrukce pojistné částky: 23

24 základní varianta: při úmrtí pojištěného je vyplacena pojistná částka sjednaná pro případ smrti, varianta pojistné : v případě smrti je vyplacena aktuální hodnota podílových jednotek, nejméně ve výši do té doby zaplaceného pojistného, varianta fond a pojistná částka : v případě smrti pojištěného je vyplacena hodnota podílových jednotek a sjednaná pojistná částka, varianta nejméně pojistná částka : v případě smrti pojištěného je vyplacena buď sjednaná pojistná částka, nebo hodnota podílového fondu v případě, ţe je tato hodnota vyšší neţ sjednaná pojistná částka. Správní náklady jsou u investičního ţivotního pojištění stanoveny prostřednictvím řady poplatků, které jsou spojeny s jednotlivými úkony prováděnými v rámci provozu tohoto pojištění: vstupní poplatek, měsíční administrativní poplatek, inkasní poplatek, poplatek za správu investičních fondů, poplatek za výpis z účtu, poplatek za změnu alokačního poměru. Stejně jako ke kapitálovému ţivotnímu pojištění lze i k investičnímu ţivotnímu pojištění sjednat formou připojištění krytí základních neţivotních rizik: úrazové pojištění, invalidní pojištění, pojištění váţných chorob, nemocenské pojištění, pojištění dlouhodobé péče PENÍZE.CZ. Jak funguje investiční ţivotní pojištění. [online] Dostupné z: 24

25 3.2 Porovnání produktu kapitálového a investičního životního pojištění Pro praktické porovnání produktu kapitálového a investičního ţivotního pojištění byly pouţity produkty Wüstenrot, ţivotní pojišťovny, a.s. Výpočty pojistné částky a pojistného vycházejí z metodiky platné k 1. březnu Kalkulace byla provedena v interní aplikaci pro simulaci pojistných produktů Wüstenrot, ţivotní pojišťovny, a.s. Srovnání kapitálového a investičního životního pojištění *) Podíl pojistného za pojištění pro případ smrti: 50 % Pozn. u všech variant obou produktů kalkulováno se zhodnocením 1,9 % Graf č. 2: Srovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění Zdroj dat: Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s., produktový management Kalkulované zhodnocení 1,9% u kapitálového ţivotního pojištění vychází z aktuální TÚM. U investičního ţivotního pojištění je počítáno s garantovaným fondem finanční skupiny Wüstenrot. 25

26 Z výše uvedeného srovnání obou pojistných produktů vyplývají následující skutečnosti: pojistné na riziko smrti je u všech kalkulovaných variant vyšší u kapitálového neţ u investičního ţivotního pojištění, riziko doţití je naopak draţší u investičního neţ u kapitálového ţivotního pojištění, pro klienty do 40 let věku vychází vyšší kapitálová hodnota při doţití u investičního ţivotního pojištění, u kapitálového ţivotního pojištění vychází vyšší kapitálová hodnota při doţití pouze klientům od 50 let věku s pojistnou dobou 10 let. Při umístění prostředků do garantovaného fondu je v daném případě pro klienta do cca 40 let věku výhodnější uzavřít investiční ţivotní pojištění. Pro starší klienty je naopak výhodnější kapitálové ţivotní pojištění. Pokud bychom uvaţovali investování prostředků do středně rizikového (stabilního) aţ rizikového (externího) portfolia, pak srovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění můţe vycházet zcela jinak. Skutečné zhodnocení prostředků umístěných do fondů (kapitálovou hodnotu při doţití) nelze předem odhadnout, natoţ garantovat. Proto není moţné na počátku pojištění udělat věrohodné srovnání kapitálového a investičního ţivotního pojištění. Veškeré investiční riziko nese klient a pojišťovnou nabízené zhodnocení je v těchto případech pouze očekávané, nikoli garantované. Pro konzervativní klienty je proto vhodnější buď kapitálové ţivotní pojištění, nebo investiční ţivotní pojištění s umístěním prostředků do fondů s garantovaným výnosem. Typickým příkladem konzervativního klienta, pro kterého je zpravidla vhodnější kapitálové ţivotní pojištění, je zaměstnanec s pravidelným příjmem v takřka neměnné výši. Pro tohoto klienta finanční poradce většinou zvolí právě kapitálové ţivotní pojištění z toho důvodu, ţe tento klient není ochoten nést riziko vyplývající z investic do fondů, neboť si váţí peněz, které svou kaţdodenní prací vydělává, ţiví rodinu a zpravidla ocení porovnání produktu s jinými konzervativními produkty (např. stavební spoření). Rozhodující je pro něj jistota garantovaného zhodnocení při pravidelném ukládání finančních prostředků ze mzdy. 26

27 Ve své kaţdodenní praxi se setkávám s tím, ţe tento klient i v pojistném produktu vidí cestu k naspoření určité finanční rezervy do budoucna a poţaduje jistotu zhodnocení, a nikoli jen moţnost získat sice vyšší, avšak negarantovaný výnos. Řada takových klientů pro zhodnocení svých prostředků stále raději volí např. stavební spoření neţ kapitálové ţivotní pojištění. Mým úkolem jakoţto finančního poradce je analyzovat jeho skutečné ţivotní potřeby vysvětlit mu výhody kapitálového ţivotního pojištění, které spočívají v krytí rizik se současnou moţností vytvářet rezervy. Tuto variantu klasický spořící produkt neposkytuje. Investování do rizikovějších fondů s předpokládaným vyšším neţ garantovaným výnosem je naopak vhodné pro klienty, kteří se nebojí nést investiční riziko. Typickým příkladem klienta, který upřednostní investiční ţivotní pojištění před kapitálovým ţivotním pojištěním, je např. podnikatel, jehoţ příjmy jsou nadprůměrné a je zvyklý ve své kaţdodenní činnosti nést určitou míru rizika. Takový klient investuje do nástrojů kapitálového trhu a je ochoten nést riziko spojené s vizí vysokého zhodnocení investovaných prostředků, ale zároveň se nebojí absence jakékoli formy garance. Je srozuměn i s případnou ztrátou investice. Takový klient mívá zpravidla své finanční potřeby zabezpečené investicí do např. nemovitostí nebo je majitelem či spolumajitelem firmy schopné vytvářet zisk i bez jeho kaţdodenní aktivní účasti. Proto je schopen i ochoten investovat určitou část svých finančních prostředků do těchto rizikovějších produktů. V tomto případě je pro něj důleţitější neţ jistota moţnost vysokého zhodnocení, neboť méně rizikové investice má jiţ zajištěné jiným způsobem. Investiční ţivotní pojištění je určené pro klienty, kteří si chtějí zachovat roli aktivního investora, chtějí ovlivňovat svou investiční strategii a mít moţnost rozhodnout o tom, kam alokovat své finančními prostředky, ale současně potřebují zajistit rodinu. Klient má zpravidla na výběr ze tří variant, kam finanční prostředky umístit: do tzv. garantovaného, balancovaného nebo dynamického (progresívního) fondu. Zmíněné varianty je vţdy moţné navzájem kombinovat, tak aby zvolená varianta co nejlépe vyhovovala potřebám a nárokům klienta. Rozloţení investovaných prostředků do různých typů fondů lze v době trvání pojistné smlouvy kdykoli měnit, coţ je další výhodou tohoto způsobu investování finančních prostředků. 27

28 Pojišťovny jak u kapitálového, tak u investičního ţivotního pojištění umoţňují klientům realizovat tzv. dílčí odkupy. Klient můţe po uplynutí lhůty stanovené v pojistné smlouvě (zpravidla 2 roky) vybrat část prostředků buď z individuálního účtu (u kapitálového ţivotního pojištění) nebo čerpat vloţené prostředky z investičního účtu (u investičního ţivotního pojištění). 4. Inovační prvky v kapitálovém životní pojištění a návrh produktu ve variantách 4.1 Inovační prvky v kapitálovém životním pojištění Jak jsem jiţ uvedl v předchozích kapitolách, ţivotní pojištění je vnímáno jako rezervotvorný prostředek zejm. s ohledem na nutnost finančního zabezpečení ve stáří a jako takové je podporováno ze strany státu. Zatímco v předchozích letech se zájmu klientů těšilo především investiční ţivotní pojištění, v poslední době jsem ve své praxi zaznamenal narůstající zájem klientů o kapitálové ţivotní pojištění. Pojišťovny se snaţí zatraktivnit své produkty nejen kombinacemi klasických připojištění, ale také novými prvky. Např. společnost Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s. nabízí připojištění dětí zdarma v tzv. Úrazovém pojištění dětství : na trvalé následky úrazu s progresivním plněním, váţné trvalé následky s doţivotní rentou, tělesné poškození následkem úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu, denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci. Úrazové pojištění dětství je sjednáváno jako připojištění k pojistné smlouvě jednoho nebo obou z rodičů ve výši jedné třetiny sjednaných pojistných částek kaţdého z rodičů. Pro toto připojištění je však stanovena maximální výše pojistného plnění, a to: 28

29 150 Kč u denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, 150 Kč u denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu, 150 Kč u denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci, jedna třetina pojistné částky pojištěného rodiče, resp. maximálně 150 tis. Kč u připojištění na trvalé následky úrazu s progresivním plněním. Popsané připojištění se vztahuje nejen na jiţ narozené děti pojištěných rodičů, ale automaticky také na děti, které se teprve narodí. Připojištění trvá po dobu trvání pojistné smlouvy rodičů, resp. maximálně do 18 let věku dítěte. Dalším inovačním prvkem můţe být nabídka kreditních karet co-brandovaných pojišťovnou, kdy je určité procento z platby provedené kreditní kartou poukázáno ve prospěch např. ţivotního pojištění nebo penzijního připojištění u penzijního fondu. Jako příklad tohoto inovačního prvku lze uvést Premia Kartu České pojišťovny. Schéma jejího fungování ukazuje následující graf: Schéma fungování Premia karty České pojišťovny, a.s. Graf č. 3: Schéma fungování Premia karty České pojišťovny, a.s. Zdroj dat: Česká pojišťovna, a.s. 29

30 Pojišťovny se také snaţí zatraktivnit produkt kapitálového ţivotního pojištění zkrácením doby výplaty finančních prostředků z individuálního účtu v případě, kdy klient poţádá o tzv. dílčí odkupné. Např. Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. v pojistných podmínkách garantuje vyplacení prostředků nejdéle do šesti týdnů od doručení ţádosti pojišťovně. 18 Ţádost je moţné podat nejdříve po 2 (dvou) letech trvání pojištění za běţné pojistné a po 1 (jednom) roce trvání pojištění za jednorázové pojistné. V praxi však doba vyplacení můţe být i kratší, a to s ohledem na vnitřní postupy pojišťovny. Kapitálové ţivotní pojištění tak můţe plnit funkci tvorby krátkodobé finanční rezervy. Dalším z kroků, kterým se např. Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. snaţila rozšířit nabídku kapitálového ţivotního pojištění, byl tzv. Dětský balíček. Základním posláním Dětského balíčku bylo zajištění finančních prostředků pro vstup dítěte do samostatného ţivota a zabezpečení dítěte pro případ osiření. Bylo moţné sjednat i zabezpečení pro případ trvalých následků úrazu, bolestné u úrazů, které nezanechají trvalé následky, a denní dávku v případě hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu vţdy pro dítě a jednoho či oba pojištěné rodiče (nebo další osoby). V případě narození dalšího dítěte v průběhu trvání pojištění Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. vyplácela porodné ve výši 10% sjednané pojistné částky, v případě pojištění obou rodičů 20% pojistné částky. Později byl tento produkt nahrazen připojištěním Dětství zdarma a od r investičním ţivotním pojištěním pro skupinu osob ProRodinu. Dětský balíček byl zrušen kvůli účelovému jednání některých klientů, kteří vyčerpali porodné a produkt zrušili. Uvedená snaha o inovaci v kapitálovém ţivotním pojištění je tak příkladem nevhodně zvoleného zvýhodnění klasického produktu. 4.2 Návrh produktu kapitálového životního pojištění ve variantách Pro zpracování návrhu produktu kapitálového ţivotního pojištění v různých variantách jsem zvolil produkt ProBudoucnost společnosti Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. 18 WÜSTENROT ŢIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Pojistné podmínky. Obchodní podmínky pro ţivotní pojištění ProBudoucnost [On-line] Dostupné z: 30

31 Wüstenrot ProBudoucnost je moderní, flexibilní ţivotní pojištění s variabilní rezervotvornou sloţkou, která garantuje zhodnocení kapitálové hodnoty pojištění minimálně ve výši 1,9%. Základní pojištění se skládá ze dvou částí: riziková část zajišťuje zabezpečení pro případ smrti z jakékoliv příčiny, rezervotvorná část zajišťuje výplatu prostředků zhodnocených na individuálním účtu, a to formou jednorázové výplaty nebo volitelného důchodu. Tuto základní pojistnou ochranu lze rozšířit připojištěními. Součástí připojištění je i moţnost zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti nebo přiznání invalidity třetího stupně. Wüstenrot ProBudoucnost umoţňuje variabilně nastavit poměr mezi rizikovou a rezervotvornou sloţkou, a to i v průběhu pojištění. Rezervotvornou sloţku lze navýšit také nepravidelnými platbami mimořádného pojistného. V průběhu trvání pojištění lze z pojistné smlouvy čerpat finanční prostředky. Při splnění zákonných podmínek je moţné vyuţít daňového zvýhodnění. V průběhu pojištění můţe klient libovolně měnit rozsah pojistné ochrany a přizpůsobit tak pojištění aktuálním potřebám pojištěné osoby. Wüstenrot ProBudoucnost slouţí především k zajištění pojištěné osoby, rodiny nebo finančních závazků (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření nebo leasing) v případě nešťastné události se zachováním daňového zvýhodnění. Variabilita produktu ProBudoucnost představuje: mimořádné pojistné jiţ od Kč (lze vkládat nepravidelně finanční prostředky), volbu poměru rezervotvorné a pojistné sloţky dle potřeby zajištění a preferované ceny, klient platí pouze za ta rizika, která chce mít pojištěná čerpání finančních prostředků v průběhu trvání smlouvy, indexace s moţností volby v rozmezí 3 10% (zvýšení pojistné částky bez dodatečného zkoumání zdravotního stavu např. jako ochrana proti inflaci), flexibilita: změny v průběhu pojištění s ohledem na potřeby pojištěného. 31

32 Wüstenrot ProBudoucnost dále umoţňuje získat: zproštění od placení pojistného při pracovní neschopnosti jiţ po 3 měsících pracovní neschopnosti nebo v případě přiznání invalidity třetího stupně, výplata pojistného plnění u připojištění trvalých následků s progresívním plněním, u progresívního plnění je při 100% stupni poškození vyplacen pětinásobek sjednané pojistné částky, automatické paušální pojistné plnění za jizvy po úraze. K produktu Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. poskytuje klientům následující bonusy: výplata dvojnásobku pojistného plnění u připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, Úrazové pojištění Dětství zdarma, v rámci kterého jsou do připojištění automaticky zahrnuty i děti pojištěného, automatické paušální pojistné plnění za jizvy po úraze, klientům finanční skupiny Wüstenrot je dále poskytnuta sleva 5%, resp. 10%, má-li klient uzavřenu u Wüstenrotu jednu, resp. více smluv. 19 Následující příklady ukazují moţnosti vyuţití produktu ProBudoucnost pro tři různé typy klientů: svobodný, bezdětný klient, mladá rodina s dětmi, manţelé středního věku. Kalkulace a grafy k jednotlivým variantám jsem zpracoval v interní aplikaci Wüstenrot ţivotní pojišťovny, a.s., tzv. programu Einstein, který je určený pro finanční poradce a umoţňuje přímo u klientů simulovat a optimálně nastavit různé typy pojištění. Ke kaţdé variantě je připojen graf simulující zhodnocení finančních prostředků při uvaţované TÚM 1,9% a sazbě daně z příjmu 15%, tj. za podmínek v době zpracování jednotlivých variant. 19 WÜSTENROT. Wüstenrot ProBudoucnost. On-line] Dostupné z: 32

33 Souhrnné simulace včetně tabulek s vývojem ţivotního pojištění (zaplaceného pojistného, stavu individuálního účtu a daňové úspory) po jednotlivých rocích jsou uvedeny v přílohách č. 1 4 této práce. Varianta č. 1 (svobodný, bezdětný klient): Pojištěný: Vstupní věk: 20 let Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 41 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: 960 Kč Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Váţná onemocnění: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Dětství zdarma: Trvalé následky úrazu: Denní odškodné: 50 0 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci:

34 Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 1) Graf č. 4: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 1) Zdroj: autor Pro tohoto klienta byla zvolena uvedená varianta produktu ProBudoucnost, protoţe: jedná se o mladého klienta bez závazků, který nepotřebuje pojištěním zajistit své blízké, ale potřebuje řešit následky případných úrazů či pobytu v nemocnici spojeného buď s úrazem, nebo s nemocí, u klienta není vyuţita moţnost plného daňového odpočtu, mladý klient nemá dostatečné finanční prostředky na platby vyššího pojistného, u pojištění není ze stejného důvodu vyuţita ani moţnost mimořádných vkladů na individuální účet, očekávat lze spíše vyuţití moţnosti dílčích odkupů pro financování nákladnějších ţivotních potřeb (zajištění bydlení, zaloţení rodiny apod.), graf simulující zhodnocení finančních prostředků je proto třeba brát jako orientační, skutečný stav na konci pojistné doby se díky případným dílčím odkupům můţe lišit, 34

35 celkové pojistné bylo rozděleno mezi rizikovou a rezervotvornou sloţku v poměru 30:70, neboť klient potřebuje vytvořit finanční rezervu pro budoucí financování potřeb spojených se zaloţením rodiny (moţnost dílčích odkupů) nebo zajištění na stáří při doţití se konce pojistné doby s tím, ţe produkt ProBudoucnost umoţňuje poměr riziko rezerva kdykoli změnit, Dětství zdarma je sjednáno přesto, ţe klient je v době podpisu pojistné smlouvy bezdětný, protoţe toto připojištění se vztahuje i na děti, které se v budoucnu případně narodí. Varianta č. 2 (rodina, 2 děti): Ve variantě č. 2 se zabývám pojištěním pro manţele se dvěma dětmi. Pojištění ProBudoucnost nelze u Wüstenrot ţivotní pojišťovny, a.s. sjednat v jedné pojistné smlouvě. Pro kaţdého z manţelů proto uvádím samostatnou kalkulaci, která však vychází z analýzy jejich společných potřeb. 1. pojištěný: Vstupní věk: 30 let (muţ) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 31 let Poměr riziko - rezerva: 70:30 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Váţná onemocnění: Smrt úrazem: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné:

36 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Pracovní neschopnost od 22. dne: Dětství zdarma: Trvalé následky úrazu: Denní odškodné: 50 0 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č.1) Graf č. 5: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č. 1) Zdroj: autor 36

37 2. pojištěný: Vstupní věk: 28 let (ţena) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 33 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Váţná onemocnění: Smrt úrazem: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci: Pracovní neschopnost od 29. dne: Dětství zdarma: Trvalé následky úrazu: Denní odškodné: 50 0 Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci:

38 Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č.2) Graf č. 6: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 2, pojištěný č. 2) Zdroj: autor Pro tyto klienty byla zvolena uvedená varianta produktu ProBudoucnost, protoţe: základní pojistné je nastaveno na Kč u obou manţelů z důvodu moţnosti uplatnění daňových odpočtů 12 tis. Kč za rok na 1 osobu, poměr rizikové a rezervotvorné sloţky je u muţe nastaven na 70:30, protoţe se jedná o ţivitele rodiny s dominantním příjmem; v případě smrti je třeba zajistit potřeby pozůstalé rodiny, u matky je poměr nastaven opačně s důrazem na vytvoření finanční rezervy a počítá se s občasným dílčím odkupem na výdaje spojené s modernizací domácnosti apod., graf simulující zhodnocení finančních prostředků je proto třeba brát jako orientační, skutečný stav na konci pojistné doby se díky případným dílčím odkupům můţe lišit, ze stejného předpokladu, tj. otec = ţivitel rodiny, vychází i nastavení výše sjednaných připojištění, 38

39 u pojištění vyuţita ani moţnost mimořádných vkladů na individuální účet, u mladé rodiny s dětmi lze předpokládat spíše občasné vyuţívání dílčích odkupů, u smluv obou manţelů je sjednáno připojištění Dětství zdarma, v jehoţ rámci je pojištěno kaţdé dítě ze smluv obou manţelů (principy připojištění Dětství zdarma jsem popsal v kapitole 4.1 této práce). Varianta č. 3 (manželé středního věku): Varianta č. 3 zobrazuje nastavení kapitálového ţivotního pojištění pro manţele středního věku. Také v tomto případě je pro kaţdého z manţelů uvedena samostatná kalkulace, která však vychází z analýzy jejich společných potřeb. Předpokládáme, ţe manţelé jsou bezdětní, resp. děti jsou jiţ dospělé. 1. pojištěný: Vstupní věk: 46 let (muţ) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 25 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu: Připojištění: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Mimořádné vklady na individuální účet: Měsíčně Kč po dobu 25 let. Celkem Kč. 39

40 Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 1. pojištěný) Graf č. 7: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 1. pojištěný) Zdroj: autor 2. pojištěný: Vstupní věk: 44 let (ţena) Riziková skupina: 1 Sleva: 10% (klient Wüstenrotu) Počátek pojištění: Pojistná doba: 27 let Poměr riziko - rezerva: 30:70 Celkem pojistné měsíčně: Základní pojistění: Pojistná částka: Pojistné: Pojištění pro případ smrti a pojištění důchodu:

41 Připojištění: Trvalé následky úrazu (s progresívním plněním): Denní odškodné: Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: Mimořádné vklady na individuální účet: Měsíčně Kč po dobu 25 let. Celkem Kč. Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 2. pojištěný) Graf č. 8: Simulace zhodnocení prostředků klienta (varianta č. 3, 2. pojištěný) Zdroj: autor Pro klienty z varianty č. 3 bylo zvoleno dané nastavení produktů, z důvodu: daňového zvýhodnění; základní pojistné je nastaveno na Kč u obou manţelů z důvodu moţnosti uplatnění daňových odpočtů 12 tis. Kč za rok na 1 osobu, 41

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Pojištění obnosová (sumová)

Pojištění obnosová (sumová) Pojistné plnění 1. náhrada škody u pojištění kryjících konkrétní potřeby pojištěných, tedy zejména pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2. výplata pojistného plnění u pojištění kryjících abstraktní

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Parametry vybraných faktorů životního pojištění ve zvolených zemích Evropské unie

Parametry vybraných faktorů životního pojištění ve zvolených zemích Evropské unie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav financí Parametry vybraných faktorů životního pojištění ve zvolených zemích Evropské unie Diplomová práce Bc. Monika Kučírková, DiS. Vedoucí

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností Aleš P o k l o p 25.02.2016 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Garance existuje ze zákona (zejm. 187/1 zák.č. 427/2011 Sb.), který upravuje povinnost

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Marcel Cinibulk Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory NOS PČR policisté získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více