Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013

2 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Adresa školy: Horníkova Brno Telefon: E - mail: Webové stránky: Zřizovatel: Město Brno - městská část Líšeň se sídlem Jírova 2, Brno IČO: kontakty: tel./fax tel Koordinátor ŠVP ZV: Ředitel ZŠ: Mgr. Roman Burda Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV projednán Radou školy dne: Mgr. Roman Burda, ředitel školy

3 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 3 Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola v galerii platných dodatků od takto: 1. Učební plán I. a II. stupeň. 2. Zrušení stávajících povinně volitelných předmětů na 2. stupni a zavedení nových povinně volitelných předmětů - Globální a Environmentální výchova. 3. Zrušení nepovinných předmětů na prvním stupni vyjma náboženství. 4. Zrušení předmětu Průřezová témata a Výchova ke zdraví, jejichž výstupy jsou zařazeny do běžných vyučovacích hodin. 5. V učebním plánu 2. stupně se mění časová dotace povinného předmětu Další cizí jazyk německý jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodin. 6. Žáci s SPU mají povinnost splnit Další cizí jazyk v předmětu Jazyková komunikace zařazeném do 8. ročníku s časovou dotací 2 hodin. 7. Navýšení hodin Českého jazyka a literatury ve 3. a 4. ročníku z časové dotace 7 hodin na 8 hodiny a v 9. ročníku z časové dotace 4 hodin na 5 hodiny 8. Navýšení hodin Matematiky ve 2. a 9. ročníku z časové dotace 4 hodin na 5 hodiny a v 5. ročníku z časové dotace 5 hodin na 6 hodiny 9. Navýšení hodin Přírodopisu v 9. ročníku z časové dotace 1 hodiny na 2 hodiny 10. Změna časové dotace Zeměpisu v 7. ročníku z časové dotace 1 hodiny na 2 hodiny a v 9. ročníku z časové dotace 2 hodin na 1 hodinu 11. Zrušení časové dotace předmětu Výchovy k občanství v 7. Ročníku 1hod/týdně, přesunutím hodiny do ročníku Rozšíření hodin Tělesné výchovy v 1., 6., 7. a 8 ročníku z časové dotace 2 hodin na 3 hodiny. 13. ZPV - základní plavecký výcvik - probíhá 3 měsíce/1x týdně = 12 hodin v jarních měsících pro žáky 2. ročníku. Využíváme externího instruktora plavání. Zbytek do 28 hodin ZPV proběhne v rámci ŠVP 14. Dále byly učební osnovy doplněny nebo byla pouze zdůrazněna již zastoupená aktuální a důležitá témata jako je obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, sexuální a rodinná výchova, zlomky a desetinná čísla v matematice I. stupně. Učební plán vyučovacích předmětu se nahrazuje následujícím:

4 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 4 Učební plán pro 1. stupeň Školní učební plán pro roč. dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání Třídy běžné a třídy pro žáky s SPU Předmět Ročník Celkem hodin Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Disp. hodiny Počet hodin týdně celkem Školní učební plán pro roč. dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání

5 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 5 Třída autistická Předmět Ročník Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Celkem hodin Disp. hodiny Počet hodin týdně celkem učební plán autistické třídy upraven dle pokynů SPC, všichni žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů

6 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 6 Učební plán pro 2. stupeň Školní učební plán pro roč. dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání Běžné třídy Předmět Ročník Celkem hodin Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk - 1. cizí jazyk Německý jazyk - 2. cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Disp. hodiny Počet hodin týdně

7 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 7 Třídy pro žáky s SPU Předmět Ročník Celkem hodin Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk - 1. cizí jazyk Jazyková komunikace - 2. cizí j Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Disp. hodiny Počet hodin týdně Žáci s LMP se vzdělávají dle individuálních rozvrhů, viz příloha Dodatku ŠVP ZV.

8 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 8 Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Anglický jazyk Charakteristika předmětu (obsahové vymezení) Anglický jazyk vyučujeme v 1. až 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je probudit zájem o studium cizího jazyka, a tak snižovat jazykové bariéry v budoucím životě našich žáků. Dovednost používat anglický jazyk je v dnešním světě chápána jako prostředek k navazování kontaktů mezi lidmi a získávání informací o světě. Snažíme se připravit naše žáky k životu v Evropské unii, což přináší možnost komunikovat jiným než rodným jazykem. Do výuky anglického jazyka v rámci daných hodinových dotací pro jednotlivé ročníky zařazujeme hodiny konverzace vycházející z probraného učiva a slovní zásoby. Na jednoduchých textech, básních a písních budujeme dovednost porozumět autentickým materiálům. Anglický jazyk vyučujeme v kmenové třídě a jazykové učebně. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Třídy na výuku dělíme dle aktuálního počtu žáků na menší skupiny. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému Kompetence komunikativní Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění Kompetence sociální a personální Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají Kompetence občanské Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu Kompetence pracovní Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

9 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 9 1. Stupeň 1. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Řečové dovednosti Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně Základní pokyny a reakce na ně Jednoduchá konverzace v rozsahu probrané slovní zásoby OSV Komunikace 2. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Řečové dovednosti Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Základní výslovnostní návyky Nácvik výslovnosti 3. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Řečové dovednosti Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Osvojování slovní zásoby v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů (rodina, domov, škola, volný čas, jídlo, lidské tělo, oblékání) OSV Mezilidské vztahy Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu Čtení s porozuměním, volný překlad (tematické okruhy zvířata, příroda, kalendářní rok, svátky) MKV Multikulturalita Kulturní diference Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Psaná podoba anglického jazyka Základní gramatické struktury a typy vět

10 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Řečové dovednosti Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Jednoduchá sdělení Mluvení Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Jednoduchá konverzace v rozsahu probrané slovní zásoby (povolání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) OSV Kreativita Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Orientace v anglicky psaném textu Pravděpodobný význam slov v kontextu Četba a reprodukce obsahu textů z časopisů, obrazových materiálů OSV Kreativita Komunikace 5. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Základní pokyny a reakce na ně Poslech s porozuměním Volná reprodukce obsahu poslechových materiálů OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů Otázky a odpovědi v jedno. konverzaci Jednoduchá konverzace na nejběžnější témata OSV Komunikace + + Hodnoty, postoje, praktická etika

11 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 11 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Osvojování slovní zásoby Základní gramatické struktury a typy vět Jednoduchá konverzace v rozsahu probrané slovní zásoby EGS Evropa a svět nás zajímá Čtení s porozuměním Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Čtení s porozuměním Volná reprodukce obsahu textů z časopisů a obrazových materiálů Práce se slovníkem EGS Objevujeme Evropu a svět MKV Lidské vztahy Kulturní diference Psaní Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života Vyplní osobní údaje do formuláře Psaná podoba anglického jazyka Práce se slovníkem Vyplňování formuláře 2. stupeň 6. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Poslech s porozuměním Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Tematické okruhy domov, bydlení, škola OSV Sebepoznání a sebepojetí Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Tematické okruhy rodina 7. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Poslech s porozuměním Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat Zvuková podoba jazyka - slovní přízvuk

12 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 12 Mluvení Zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem Čtení s porozuměním Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Tematické okruhy volný čas, sport, péče o zdraví, příroda a město MKV Kulturní diference Psaní Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Grafická podoba jazykaovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby EGS Evropa a svět nás zajímá 8. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Mluvení Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Čtení s porozuměním Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti Větný přízvuk Tematické okruhy nákupy a móda, stravovací návyky OSV Kreativita EGS Objevujeme Evropu a svět 9. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Mluvení Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního Schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka Intonace OSV Kooperace a kompetice

13 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 13 Tematické okruhy pocity a nálady, počasí, společnost a její problémy Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Psaní reaguje na jednoduché písemné sdělení Tematické okruhy volba povolání, moderní technologie a média, cestování reálie zemí příslušných jazykových oblastí OSV Kreativita U vzdělávacího oboru Další cizí jazyk se přidávají učební osnovy nového vyučujícího předmětu Jazyková komunikace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Charakteristika předmětu (obsahové vymezení) Výuka vyučovacího předmětu Jazyková komunikace probíhá v osmém ročníku ve třídě s žáky se SVP. V učebním plánu se výuce věnují tři hodiny týdně. Cílem výuky je rozvoj komunikačních dovedností v českém jazyce formou upevňování a rozvíjení jazykových dovedností, rozšiřování jazykových znalostí, rozvíjení čtenářské gramotnosti a prohlubování komunikačních schopností. Využíváme metody práce podle charakteristiky předmětu. Výuka je zaměřena na frontální vyučování, skupinovou práci, partnerskou i samostatnou práci. Žáci využívají základní učební materiál ( učebnice ), pracují s jazykovými příručkami, doplňkovým učebním materiálem, literárními texty, audiovizuální technikou a také s programy na počítači. Výuka je prováděna v kmenové učebně i v odborných učebnách vhodných pro charakter výuky. Obsah předmětu plníme očekávanými výstupy souvisejícími s výchovně vzdělávací strategií pro rozvoj klíčových kompetencí. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení efektivně získávat poznatky z nejrůznějších zdrojů ( učebnice, jazykové příručky, knihy, internet apod. ) vyhledávat informace a materiály potřebné pro práci ve výuce motivace spojená s potřebou rozšiřovat znalosti rozvíjet jazykové dovednosti Kompetence k řešení problému uplatňovat získané dovednosti k řešení jazykových problémů řešit úkoly v učebnici podle zadání uplatňovat získané znalosti v praxi prezentovat vlastní názor Kompetence komunikativní prakticky a efektivně využívat způsoby komunikace ( ústní i písemné komunikace )

14 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 14 formulovat a vyjádřit myšlenky rozšiřovat slovní zásobu ( internacionalismy ) rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk vhodně využívat spisovné jazykové prostředky naučit se zásady a pravidla dialogu a diskuse komunikovat kultivovaně a výstižně v ústním i písemném projevu Kompetence sociální a personální naučit se pracovat ve skupinách respektovat názor druhých při týmové spolupráci dokázat prezentovat vlastní názor zvládat sebehodnocení i hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnání, hledání rezerv vyměňovat si zkušenosti dodržovat základní principy a společenské normy chování Kompetence občanské zodpovědně plnit zadané úkoly nést zodpovědnost za sebe sama, za skupinu i tým tolerovat odlišnosti uvědomovat si národní tradice, vlastenectví a kulturní dědictví dodržovat slušné chování Kompetence pracovní účelně využívat vědomosti a dovednosti získané v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a jazykové komunikace samostatně pracovat se základními jazykovými příručkami, internetem, počítačovými programy formovat pracovní návyky vedení sešitu prezentovat výsledky vlastní práce a práce skupiny Výuka je rozdělena do následujících okruhů: Podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti Očekávané kompetence Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky - rozvíjí čtenářské dovednosti - interpretuje literární text - poznává základní literární žánry - formuluje vlastní názory k přečtenému textu - formuluje dojmy z četby - rozvíjí čtenářskou gramotnost - dokáže dokončit příběh - získává citový vztah k naší zemi - poznává na literárních ukázkách lidovou kulturu, zvyklosti, historii - vyjadřuje se k jednání hrdinů - charakterizuje hlavní postavy - dobrodružná literatura - humoristická a satirická literatura - literatura pro děti - protiválečná literatura - fantastická literatura - dramata - poezie - pověsti Čj, D, Př, Z,Vo

15 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 15 Upevňování a rozšiřování jazykových dovedností a znalostí v českém jazyce Očekávané kompetence Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky - rozšiřuje své jazykové dovednosti - procvičuje probrané učivo v českém jazyce písemnou i ústní formou - doplňuje znalosti v gramatice českého jazyka - procvičuje gramatické kategorie - obohacuje svou slovní zásobu - používá spisovný jazyk - doplňuje znalosti ze skladby - uplatňuje pravopisná pravidla - chápe pojem jazyková kultura - chápe jazyk jako živý organismus, který se stále vyvíjí - nauka o slově - tvoření slov - pravopis - tvarosloví - skladba Čj,Vo Rozvíjení komunikačních schopností a dovedností Očekávané kompetence Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky - rozšiřuje využívání slohových útvarů - procvičuje využívání způsobů komunikace k vyjadřování ústnímu i písemnému - obohacuje své jazykové prostředky k vyjadřování - uvědomuje si používání spisovného jazyka - učí se správně zapojit do dialogu a diskuse - učí se pracovat s odborným textem - na základě dosavadních znalostí slohových postupů a znalostí z ostatních oblastí formuluje v písemné i ústní podobě svůj názor - vypravování - charakteristika - popis - výklad - úvaha - referát - dialog - diskuse - mluvená komunikace Čj, Vo, D, Z, Př, Učební osnovy vyučovacího předmětu německý jazyk se nahrazují následujícími osnovami: Charakteristika předmětu (obsahové vymezení) Obsah předmětu je plnění výstupů a očekávání vzdělávacího oboru Cizí jazyk a s tím souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cíl vyučování německého jazyka je základní komunikace pomocí jednoduchých vět, zeptat se na nejdůležitější potřeby člověka a v jazyku se co nejjednodušeji orientovat. Německý jazyk užívá metody práce podle

16 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 16 charakteristiky předmětu. Vyučování německého jazyka probíhá v kmenových a jazykové učebně. V hodinách německého jazyka jsou využívány slovníky a audiovizuální technika. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Kompetence k řešení problémů Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému Kompetence komunikativní Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění Kompetence sociální a personální Žák přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají Kompetence občanské Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu Kompetence pracovní Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 7. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů, práce se slovníkem OSV Poznávání lidí Mezipředmětové vztahy: Občanská výchova Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět EGS Jsme Evropané

17 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 17 Čtení s porozuměním Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Slovní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem MKV Kulturní diference Mezipředmětové vztahy: Informatika Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Mezipředmětové vztahy: Informatika 8. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Poslech s porozuměním Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný čas, jídlo, měsíce, dny v týdnu, reálie zemí příslušných jazykových oblastí) OSV Mezilidské vztahy Mezipředmětové vztahy: Dějepis, Zeměpis Mluvení Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Mluvnice - Základní gramatické struktury a typy vět OSV Sebepoznání a sebepojetí Čtení s porozuměním Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov MV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Psaní Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Grafická podoba jazyka - fonetické znaky 9. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

18 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 18 Poslech s porozuměním Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný čas, jídlo, měsíce, dny v týdnu, reálie zemí příslušných jazykových oblastí) OSV Komunikace Mezipředmětové vztahy: Informatika, Občanská výchova Mluvení Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Slovní zásoba - Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů, práce se slovníkem Morální rozvoj: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čtení s porozuměním Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci Mluvnice - Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Psaní Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov U vyučovacího předmětu matematika se mění názvy učiva pro ročník: 1. ročník Původní znění Obor přirozených čísel Přirozená čísla Nové znění 2. ročník Původní znění Obor přirozených čísel Násobilka Vlastnosti početních operací s čísly Nové znění Přirozená čísla Násobilka Vlastnosti početních operací s čísly

19 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii ročník Původní znění Nové znění Obor přirozených čísel Násobilka Písemné algoritmy početních operací Přirozená čísla Násobilka Písemné algoritmy početních operací Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vlastnosti početních operací s čísly 4. ročník Původní znění Nové znění Obor přirozených čísel Písemné algoritmy početních operací Přirozená čísla Písemné algoritmy početních operací Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vlastnosti početních operací s čísly 5. ročník Původní znění Obor přirozených čísel Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa Přirozená čísla Nové znění Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) Vyučovací předmětu matematika se doplňuje o nové očekávané výstupy: 5.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Čísla a početní operace Porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Celá čísla Učební osnovy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se nahrazují následujícími osnovami:

20 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 20 Prvouka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Tuto oblast realizujeme pouze na 1. stupni a to v předmětech Prvouka (v ročníku), Přírodověda a Vlastivěda (ve 4. a 5. ročníku). Učivo prvouky členíme do 5 tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Vzdělávací obsah prvouky propojujeme s reálným světem a směřujeme k dovednostem pro praktický život. Učíme žáky pozorovat věci, jevy a děje v jejich okolí, pojmenovávat je, přemýšlet o nich, porozumět jejich vzájemným vztahům a souvislostem. Vedeme žáky k vytváření základních představ o běžných skutečnostech a zákonitostech v přírodě. Poznávají sami sebe i své nejbližší okolí, učíme je vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Při osvojování poznatků a dovedností vycházíme často z vlastních prožitků žáků, učíme je vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy a vhodně reagovat na myšlenky a postoje druhých. Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin, které vhodně doplňujeme výlety, exkurzemi, besedami, pozorováními v přírodě, krátkodobými projekty apod. Svým obsahem i výchovným zaměřením pomáháme v prvouce také otevírat cestu k utváření základních životních postojů a hodnotových orientací žáka. Proto v rámci tohoto předmětu realizujeme mnohé okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní a Environmentální výchova. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více