FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu"

Transkript

1 FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro č. bytu Číslo plynoměru/eic kód* Stav plynoměru v celých m 3 Umístění plynoměru Příjmení, jméno, titul/obchodní firma Datum narození/ič Trvalé bydliště/sídlo (místo podnikání) Kontaktní telefon Adresa pro zaslání konečného vyúčtování (dále jen kontaktní adresa) (dále jen stávající Zákazník ) *povinný údaj Stávající Zákazník tímto žádá Pražskou plynárenskou, a. s., (dále jen PP ) o ukončení výše uvedené Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu dohodou, a to ke dni, kdy příslušný provozovatel distribuční soustavy uzavře s novým Zákazníkem, uvedeným ve 2. části tohoto formuláře, Smlouvu o připojení k distribuční soustavě a odběrné místo pro něj zaregistruje u příslušného provozovatele distribuční soustavy. Stávající Zákazník dále PP žádá, aby mu konečné vyúčtování zaslala na kontaktní adresu, a souhlasí s tím, že dojde-li konečné vyúčtování na tuto adresu, bude se považovat za doručené. Stávající Zákazník prohlašuje, že údaje zde uvedené jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. V dne podpis/razítko stávajícího Zákazníka

2 Korespondenční převod odběru zemního plynu Jedná se o realizaci převodu plynoměru (např. při výměně bytu), tj. přepis z jedné osoby na druhou, který lze jinak realizovat pouze formou osobní návštěvy v obchodní kanceláři Pražské plynárenské, a. s. Praktická realizace vyžaduje součinnost stávajícího i nového Zákazníka. K provedení korespondenčního převodu odběru zemního plynu s využitím tohoto formuláře jsou oprávněni: Zákazníci kategorie Domácnost, což jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti, Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby, jejichž roční odběr nesmí převýšit 630 MWh. Postup: vyplňte v plném rozsahu první a druhou část tohoto formuláře a obě části zašlete na adresu Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, Praha 1 na základě vyplněné a podepsané první části formuláře dojde k ukončení smluvního vztahu se stávajícím Zákazníkem na základě vyplněné a podepsané druhé části formuláře dojde k zaevidování smluvního vztahu s novým Zákazníkem následně je novému Zákazníkovi zaslána potvrzená žádost o uzavření Smlouvy o sdružených dodávky a odběru zemního plynu a Smlouva o připojení k distribuční soustavě Vysvětlivky problematických údajů: Stávající Zákazník (odběratel) - údaj se musí týkat vždy pouze smluvního partnera Pražské plynárenské, a. s., tj. osoby, která uzavřela Smlouvu o sdružených dodávkách a odběru zemního plynu (nelze uvádět např. jméno manželky, když smluvní vztah je uzavřen s jejím manželem). Adresa odběrného místa - místo, kde je prakticky realizován odběr zemního plynu (osazen plynoměr) a kde dochází ke změně v osobě odběratele zemního plynu. Číslo plynoměru/eic kód (identifikační číslo odběrného místa) - je uvedeno přímo na plynoměru, dle jeho typu je většinou vyraženo v rámci číselníku, dále je uváděno např. v rámci vyúčtování spotřeby zemního plynu /EIC kód naleznete ve vyúčtování spotřeby nebo na Smlouvě o připojení k distribuční soustavě. Číslo smlouvy je uvedeno v uzavřené Smlouvě o sdružených dodávky a odběru zemního plynu s Pražskou plynárenskou, a. s. Adresa pro zaslání konečného vyúčtování - jedná se o adresu, kam bude stávajícímu (odcházejícímu) Zákazníkovi zasláno vyúčtování spotřeby zemního plynu za období do ukončení smluvního vztahu. Zákazník (odběratel) - osoba, která bude nově odebírat zemní plyn v předmětném odběrném místě. Adresa pro zasílání faktur a korespondence - adresa, kam budou zasílány Zákazníkovi veškeré písemnosti spojené se smluvním vztahem s Pražskou plynárenskou, a. s. Pražská plynárenská, a. s. Národní 37, Praha 1 Obchodní kanceláře: Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1 U Plynárny 500, Praha 4 Zákaznická linka: POHOTOVOST PLYN - NONSTOP 1239 NONSTOP asistenční služba POMOC 24 (plynaři, instalatéři, topenáři, elektrikáři, zámečníci, sklenáři, kanalizace), volejte: , zvolte Pražskou plynárenskou a pak její POMOC 24.

3 Příjmení, jméno, titul/obchodní firma Datum narození/ič FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 2. část žádost nového zákazníka o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále jen Návrh smlouvy ) kategorie Domácnost Maloodběratel Trvalé bydliště/sídlo (místo podnikání) Kontaktní telefon (dále jen Zákazník ) tímto žádá společnost Pražskou plynárenskou, a. s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, , IČ , DIČ CZ zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen Obchodník ) aby s ním uzavřela Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále jen Smlouva ) tohoto znění: I. Prohlášení Zákazníka 1. Zákazník svým podpisem Návrhu smlouvy potvrzuje, že Obchodník mu před uzavřením Smlouvy sdělil informace obsažené v PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH, že těmto informacím porozuměl a též potvrzuje, že tyto informace obdržel od Obchodníka v písemné podobě. 2. Zákazník dále prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami dodávky zemního plynu Obchodníka (dále jen OP ), ceníkem Obchodníka, ve kterém jsou uvedeny aktuální prodejní ceny zemního plynu (dále jen Ceník ) a se zněním této Smlouvy a že ustanovením OP, Ceníku a Smlouvy porozuměl. 3. Zákazník bere na vědomí, že OP a Ceník jsou v aktuálním znění veřejně přístupné na II. Předmět Smlouvy 1. Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka po celou dobu platnosti Smlouvy dodávat zemní plyn (dále jen plyn ) do odběrného místa uvedeného v tomto článku Smlouvy spolu se závazkem přepravy, distribuce a uskladnění plynu v režimu převzetí odpovědnosti za odchylku v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění a závazek Zákazníka po celou dobu platnosti Smlouvy platit Obchodníkovi cenu sdružené dodávky plynu vypočtenou způsobem stanoveným v Ceníku. 2. Odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro č. bytu 3. Nedílnou součástí Smlouvy jsou OP a Ceník. Ujednání Smlouvy mají přednost před ujednáními OP a Ceníku. III. Doba trvání Smlouvy 1. Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou určitou na rok(y)/let ode dne zahájení dodávky.* 2. Dodávku plynu do odběrného místa zahájí Obchodník neprodleně po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a registraci odběrného místa u příslušného provozovatele distribuční soustavy. IV. Cena sdružené dodávky plynu, platební podmínky a specifikace odběrného místa 1. Cena sdružené dodávky plynu je sjednána podle Ceníku a je tvořena regulovanými cenami, které stanovuje Energetický regulační úřad (dále jen regulované ceny ), které jsou podrobně popsány v Ceníku, neregulovanými cenami (dále jen Cena ostatních služeb dodávky ), které jsou též popsány v Ceníku a příslušnými daněmi. Výsledná cena sdružené dodávky plynu se vypočte způsobem uvedeným v Ceníku. Výši regulovaných cen, stanovených Energetickým regulačním úřadem a výši příslušných daní je Obchodník povinen dodržovat. 2. Platební podmínky Výplata přeplatku do záloh ANO NE Plátce DPH ANO NE DIČ Adresa pro zasílání faktur a korespondence Příjmení, jméno, titul, obchodní firma/adresa Souhlasím/e se zasíláním a doručováním faktur za plyn, oznámení změn OP nebo Ceny ostatních služeb dodávky v elektronické podobě Termín plateb záloh měsíčně čtvrtletně pololetně ve výši (určete výši zálohy dle Vaší roční spotřeby) Bankovní spojení pro Domácnost /0300 -zálohy a / faktury; pro Maloodběr /0800 Způsob úhrady záloh SIPO (pouze DOM) inkasem z účtu příkazem k úhradě hotově poštovní poukázkou (pouze DOM) číslo účtu/spojovací číslo SIPO Způsob úhrady nedoplatku přímým inkasem z účtu příkazem k úhradě hotově poštovní poukázkou číslo účtu Způsob zúčtování přeplatku příkazem k úhradě hotově poštovní poukázkou (pouze DOM) číslo účtu

4 3. Specifikace odběrného místa Smluvní strany sjednávají dodávku a odběr pro tyto instalované spotřebiče výkon počet druh počet druh (kw) výkon (kw) Specifikace odběrného místa EIC kód roční odběr (v m 3 ) Charakter odběru rodinný dům byt chata provozovna kancelář prodejna jiné V. Změna ceny sdružené dodávky plynu a změna OP 1. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů vývoje trhu s plynem, změny právních předpisů upravujících tento závazkový vztah, změny vyplývající z technologického vývoje či provozních změn Obchodníka, je možné, aby z podnětu Obchodníka došlo ke změně Ceny ostatních služeb dodávky nebo ke změně OP. Ke změně může dojít pouze způsobem uvedeným v bodě 2. tohoto článku. 2. Obchodník je povinen Zákazníkovi změnu Ceny ostatních služeb dodávky nebo změnu OP oznámit nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti změny. Obchodník oznámení, ve kterém uvede konkrétní identifikaci změny Ceny ostatních služeb dodávky nebo změny OP a vymezení účinnosti změny, provede prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, ové zprávy s nastavenou funkcí potvrzení doručení, popř. přečtení zaslané zprávy nebo zasláním informace prostřednictvím datové schránky Zákazníka, má-li jí zřízenou, nebo jiným způsobem, který bude splňovat podmínku individuálního a ověřitelného doručení. V případě, že Zákazník s navrhovanou změnou nebude souhlasit, má právo bez uvedení důvodu nejpozději 10 dnů přede dnem změny Ceny ostatních služeb dodávky nebo změny OP odstoupit od Smlouvy. Odstoupení musí učinit písemně na adresu sídla Obchodníka. V případě, že Zákazník od Smlouvy platně neodstoupí, dojde ke změně Ceny ostatních služeb dodávky nebo OP ve znění návrhu Obchodníka, a to s účinností stanovenou Obchodníkem v jeho oznámení. 3. Změní-li se výše regulovaných cen na základě nového cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo změní-li se výše daně z plynu nebo daně z přidané hodnoty, ke změně Smlouvy nedojde. VI. Uzavření Smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání 1. Je-li tato Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Obchodníka, má Zákazník právo bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce od Smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky plynu. Odstoupení musí učinit písemně na adresu sídla Obchodníka. VII. Obecná ujednání 1. V případě, že Zákazník před ukončením platnosti Smlouvy neoprávněně ukončí odběr plynu, je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč v případě kategorie Domácnost a ve výši 6.000,- Kč v případě kategorie Maloodběratel. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok oprávněného na náhradu škody v plném rozsahu. 2. Nastane-li prodlení s platbou jakékoli splatné pohledávky vyplývající ze Smlouvy, je dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení dle příslušného platného právního předpisu. 3. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník nejméně měsíc před uplynutím doby, na kterou je Smlouva uzavřena, Obchodníkovi písemně neoznámí, že trvá na jejím ukončení nebo Obchodníka písemně nepožádá o pokračování platnosti Smlouvy na dobu neurčitou, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu jednoho roku, a to i opakovaně. 4. Veškeré spory vzniklé při plnění Smlouvy budou řešit příslušné soudy České republiky a pro případ, že sídlo či odběrné místo Zákazníka kategorie Maloodběratel je nebo v budoucnu bude mimo území hlavního města Prahy, sjednává se mezi smluvními stranami pro tyto spory místní příslušnost soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení 89 a) zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, v místě sídla Obchodníka. 5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran přísluší jeden. Zároveň společnosti Pražská plynárenská, a. s., uděluji PLNOU MOC, aby mě zastupovala při jednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy o uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro výše uvedené odběrné místo a k tomu, aby za mě tuto Smlouvu uzavřela a podepsala. Udělení tohoto zplnomocnění stvrzuji svým podpisem na tomto Návrhu smlouvy. V dne Přijetí Návrhu smlouvy v Praze, dne datum a podpis Zákazníka Pražská plynárenská, a. s., na důkaz souhlasu *v případě nevyplnění doby trvání smlouvy je smlouva uzavírána na dobu neurčitou Zákazník vyplní a zašle Obchodníkovi Návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení. Obchodník zašle Zákazníkovi jím potvrzené jedno vyhotovení zpět včetně evidenčního čísla smlouvy.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva ), kterou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více