T T. Think Together Josef Slaboch THINK TOGETHER. Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Josef Slaboch THINK TOGETHER. Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění Risk management in agriculture by means of insurance Josef Slaboch 83

2 Abstrakt Řízení rizik v zemědělství je způsob, jak zajistit účinnost zemědělské produkce i v případě přírodních katastrof, které jsou v poslední době stále četnější a ohrožují tak kontinuitu zemědělské produkce a rentabilitu tohoto odvětví podnikání. Odvětví zemědělství je svým charakterem výroby jedním z nejrizikovějších odvětví národního hospodářství, především z důvodů výskytu těžce ovlivnitelných či zcela neovlivnitelných projevů přírody. Jedním z nástrojů, který slouží k eliminaci rizik v České republice je zemědělské pojištění (pojištění plodin, hospodářských zvířat a lesů). Tento příspěvek analyzuje aktuální situaci a vývoj zemědělského pojištění (pojištění plodin) na pojistném trhu v České republice. Klíčová slova Pojištění plodin, riziko, komerční pojištění, risk management, podpora pojištění Abstract The risk management in agriculture is a way to secure effectiveness of agricultural production also in case of natural disasters which are still more frequent in recent times and endanger continuity of agricultural production and profitability of this business branch. The agriculture branch is with its production character one of the most risky branch of the national economy, above all for the reason of occurrence of hardly suggestible or absolutely non-suggestible manifestations of the nature. One of tools which is used for risk elimination in the Czech Republic is an agricultural insurance (crop insurance, farm animal insurance, forest insurance). This paper analyses the actual situation and development Think Together 2012 of agricultural insurance (crop insurance) on the insurance market in the Czech Republic. Key words Agricultural insurance, risk, commercial insurance, risk management, premium subsidies Cíl Hlavním cílem této práce je analyzovat a prezentovat poznatky získané rozborem situace na českém trhu s pojištěním zemědělských plodin. Pojištění je jedním ze způsobů eliminace rizik ohrožující zemědělskou produkci. Zemědělské odvětví je svým charakterem výroby jedním z nejrizikovějších odvětví národního hospodářství, především z důvodů výskytu těžce ovlivnitelných či zcela neovlivnitelných projevů počasí. Pojištění proti klimatickým rizikům je v zemědělství zcela opodstatněné a nutné, protože jednak pomáhá zmírňovat, odstraňovat a ředit riziko mezi více subjektů, ale také je kamenem stability v tomto odvětví. Pojištění reguluje možné riziko a tím pomáhá udržovat kontinuitu výroby (podnikání) v případě výpadku produkce z důvodů klimatických rizik. Pojištění diverzifikuje míru rizika, kterou by v případě škodní události nesl zemědělec sám. Pojištění je tedy ochrannou cestou v zajištění kontinuální produkce. Materiál a metodika Metodickým východiskem pro zpracování tohoto příspěvku byla studie publikací a dostupných dokumentů ze zkoumané oblasti. Využitím komparační analýzy, indukce a syntézy byly stanoveny a diskutovány současné podoby krytí rizik spojených se zemědělskou produkcí na trhu komerčního pojištění v České republice. Z ukazatelů užívaných k hodnocení Dostupné z:

3 úrovně pojistného trhu jsou v příspěvku použity především základní ukazatele hodnotící výkonnost pojistitelů a rozvoj pojistného trhu. Mezi použité ukazatele patří předepsané pojistné, pojistné plnění, škodní průběh (škodní kvóta), podíl pojistitelů na předepsaném pojistném a počet komerčních pojišťoven ve sledovaném období K důležitým ukazatelům náleží rovněž propojištěnost, která vyjadřuje podíl plochy pojištěných plodin na celkové výměře (v ha). Pro charakterizování dynamiky vývoje ekonomických ukazatelů v časových řadách se běžně užívají různé základní statistické charakteristiky. Mimo absolutních charakteristik jsou využívány také relativní charakteristiky růstu, respektive poklesu, nazývané koeficienty růstu. Tyto koeficienty vyjadřují relativní postupnou rychlost změn hodnot v časové řadě. podobě přírodních katastrof. Subjektivní riziko závisí na činnosti lidí. Rozměry rizika jsou dány okamžikem realizace rizika, výskytem realizace rizika a rozsahem realizace rizika (DUCHÁČKOVÁ, 2005). Velikost rizika ovlivňují 2 charakteristiky četnost (tj. častost výskytu) a závažnost (tj. velikost škody spojená s realizací rizika). Existují čtyři vzájemné kombinace těchto dvou charakteristik (VILHELM, 2006): yt k i = kde t =2,3,4 n (1) y t 1 Zemědělství je pojímáno jako jedno z odvětví podnikání s nejvyšší mírou rizika. Je tomu tak z důvodu vyššího výskytu obtížně ovlivnitelných nebo zcela neovlivnitelných jevů vstupujících do procesu zemědělské výroby a odbytu zemědělských produktů. Roste počet a intenzita rizikových faktorů, které mohou mít nepříznivé dopady na podnik a jeho hospodářské výsledky. Podnikání v zemědělství je poznamenáno řadou rizik, která souvisí se specifickými rysy celého odvětví. Riziko je chápáno jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle a tato možnost je kvantifikována určitou pravděpodobností. Objektivní riziko je na lidech a lidské činnosti nezávislé, vyskytuje se na základě objektivních skutečností, např. v Tabulka č. 1: Riziková mřížka Zdroj: (VILHELM, 2006) NN nízká četnost a nízká závažnost realizace rizika (nevyvstává potřeba pojištění), VN vysoká četnost a nízká závažnost realizace rizika (prostor pro tzv. samopojištění čili tvorbu vlastních rezerv), NV nízká četnost a vysoká závažnost realizace rizika (hlavní prostor pro pojištění), VV vysoká četnost a vysoká závažnost při realizaci rizika (prostor pro podporu státu). ISBN:

4 Rizik, která ovlivňují zemědělskou produkci, je mnoho a jsou proměnlivá. Mezi základní rizika v zemědělství řadí HARDAKER (1999) rizika: klimatická rizika nepředvídaných a nepředvídatelných projevů počasí, výrobní rizika chorob, škůdců plodin a nemocí hospodářských zvířat, vliv výrobní techniky na finální zemědělskou produkci, ekonomická rizika pohybu cen jak vstupů, tak výstupů na trhu zemědělských produktů, komerční a finanční rizika vyplývající z vlivu ostatních výrobních i nevýrobních sektorů, institucionální rizika vycházející ze změn zemědělské politiky, environmentální rizika pocházející z nepříznivých vlivů specifických forem hospodaření na životní prostředí a z dopadu hospodaření jiných hospodářských sektorů na zemědělství. Zajímavých výsledků dosáhli PALINKAS a SZÉKELY (2008), kteří zpracovali vnímání rizika ze strany zemědělských výrobců. Pro zemědělce představuje největší riziko počasí a přírodní katastrofy, které jsou neovlivnitelné a těžce předvídatelná. Dalším vnímaným rizikem ze strany zemědělců jsou odbytové problémy a poměrně vysoká volatilita cen. Z těchto rizik jsou některá pojistitelná a některá nepojistitelná. K nepojistitelným rizikům v ČR, patří rizika environmentální, institucionální a rizika související s pohybem cen zemědělských komodit. Všechna ostatní je možné na českém pojistném trhu pojistit. Příspěvek se dále věnuje pouze pojištění zemědělských plodin proti klimatickým projevům počasí, která patří mezi pojistitelná rizika na Českém trhu a dlouhodobě sužují zemědělce a patří mezi rizika s velkou četností a závažností co do výše škod. (PICKOVÁ, 2003) Výsledky a diskuse Při eliminaci rizik je pojištění jedním z mála možných nástrojů pro krytí nahodilých jevů, které potkávají každoročně zemědělskou výrobu. Samotné pojištění se řídí příslušnou platnou legislativou vycházející ze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů a dále také individuálními podmínkami jednotlivých komerčních pojišťoven. (VÁVROVÁ, 2010) V ČR došlo po roce 1990 k několika zásadním změnám. Skončila zákonná povinnost pojištění zemědělských plodin (úrody) jednotlivými podniky, a od roku 1990 je toto pojištění dobrovolné. Dobrovolnost a nedobrá finanční situace jednotlivých zemědělských podniků způsobila rapidní propad předepsaného pojistného (v roce 1990 činilo předepsané pojistné mil. Kč a v roce 1991 pouze mil. Kč). V dalších letech se tento klesající trend nadále prohluboval. Důvodem tohoto poklesu byla špatná finanční situace zemědělských podniků, které nebyly schopni investovat do krytí či eliminace rizik v zemědělské výrobě. Po demonopolizaci pojišťovnictví (v roce 1990) se na trhu v ČR objevilo velké množství pojišťoven. Avšak pouze malá skupina nabízela svým klientům zmiňované zemědělské pojištění. V období byl na českém trhu nejvyšší počet pojišťoven nabízející zemědělské pojištění, avšak z důvodů malého zájmu a malé rentability se některé pojišťovny rozhodly prodat své pojistné kmeny jiným pojišťovnám a přestaly zemědělské ISBN:

5 pojištění ve svých pojistných službách nabízet. V posledních letech se počet pojišťoven nabízející zemědělské pojištění ustálil na 5 1, z toho jedna nabízí pouze pojištění lesů. (viz. Graf č. 1) Rok zemědělské pojištění Graf č. 1: Vývoj počtu pojišťoven v ČR Zdroj: autor dle ČAP Podíl zemědělského pojištění na celkovém pojištění v ČR je velmi nízký a stále klesá. V roce 2001 činil podíl 1,2% a v roce 2010 pouhých 0,73%. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl nárůst předepsaného pojistného hlavně v oblasti životního a neživotního pojištění. Za sledované období se pojišťovací trh skoro zdvojnásobil (v roce 2001 činilo předepsané pojistné 80 mld. Kč, v roce 2010 necelých 153 mld. Kč tabulka č. 2). 1 Jedná o pojišťovny v rámci asociace ČAP, mimo asociaci operuje na českém trhu ještě Agra pojišťovna. předepsané pojistné celkem Podíl zem. poj. na celkovém pojistném Tabulka č. 2: Podíl zemědělského pojištění na celkovém předepsaném pojistném (mil. Kč, %) ,20 1,12 0,87 0,78 0,79 0,72 0,71 0,84 0,74 0,73 Zdroj: autor dle ČAP Poměrně radikální krok nastal v roce 2000, kdy MZe ČR zprovoznilo systém dotací na zemědělské pojištění. Realizace této podpory byla obecně vázána ze strany žadatele na úroveň jeho individuálního pojištění proti vyjmenovaným nákazám a na disponibilní finanční prostředky ze strany Ministerstva zemědělství. Počet klientů se během posledních let ustálil - v současné době má PGRLF přibližně klientů, kterým je poskytována podpora. Od 1. ledna 2000 se PGRLF personálně i organizačně oddělil od Ministerstva zemědělství. V letech 2000 až 2003 byla podpora zajišťována MZe ČR. V roce 2004 přešla správa na PGRLF. (v roce 2003 byla přislíbena podpora na pojištění, ale následkem využití finančních prostředků na jiné účely, nedošlo k vyplacení podpory na pojištění). V roce 2004 se zřídil speciální program: podpora pojištění v rámci PGRLF, a.s., jehož cílem je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců. Tím dosáhnout vyššího stupně zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. V rámci tohoto programu se pak úspěšnému žadateli o podporu uhradí část ISBN:

6 nákladů vynaložených na prokazatelnou platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat. Forma podpory je přímá neinvestiční. Nový systém odstraňuje i určité nedostatky předcházejícího programu MZe ČR. Hlavní výhodou je, že objem prostředků na realizaci programu je pevně vymezen a není závislý na čerpání jiných programů. Tudíž by se nemělo stát, že v důsledku čerpání jiných titulů nezbudou finanční prostředky na program podpory pojištění, jako tomu bylo v roce 2003 Z tabulky č. 3 je patrný nárůst podpory pojištění až na 50%. Nárůst je značný hlavně u pojištění plodin. Rok předepsané pojistné u pojištění plodin bazický index koeficient růstu Vyplacené pojistné u pojištění plodin 621-1, , ,9 1,068 1, , ,7 0,956 1, , ,5 0,986 1, , ,2 1,112 1, ,4 0,907 1, , ,152 1, , ,1 1,254 1, , ,1 0,868 1, , ,6 1,098 1, , Rok bazický index 1,000 1,050 0,532 0,387 0,450 0,798 0,839 1,065 1,750 0,919 Hospodářská zvířata koeficient růstu - 1,050 0,507 0,727 1,161 1,775 1,052 1,269 1,644 0,525 Plodiny Tabulka č. 3: Podpora pojištění prostřednictvím PGRLF (%) Zdroj: PGRLF, a.s. Tento krok se kladně projevil i na růstu předepsaného pojistného za pojištění zemědělských plodin. Rozsah škodního plnění se v jednotlivých letech dramaticky mění. V roce 2009 činil škodní průběh 161% předepsaného pojistného. Aktuální podoba vývoje zemědělského pojištění je patrná z následujících tabulek a grafů. škodní průběh (%) Tabulka č. 4: Celkové údaje o pojištění plodin (mil. Kč, %) Zdroj: vlastní výpočty, ČAP ISBN:

7 Graf č. 2: Ukazatelé zemědělského pojištění v rostlinné výrobě v ČR (mil. Kč, %) Zdroj: autor dle ČAP Rozsah dotačního programu PGRLF se od roku 2005 pravidelně zvyšuje z důvodů vyšší úrovně dotací viz. graf č.3 (výpadek v roce 2003 byl způsoben nedostatkem finančních prostředků ze strany Mze). Škodní průběh je u pojištění plodin značně kolísavý viz. graf č.2,3. Mezi kritické roky patřily roky 2001,2002 a V roce 2009 bylo škodní plnění 161% z důvodu lokálních povodní, silných krupobití a vymrznutí části vinné révy. V ostatních pozorovaných letech se škodní plnění pohybovalo v rozmezí 45-90%. Graf č. 3: Ukazatelé zemědělského pojištění v ČR (mil. Kč, %) Zdroj: autor dle ČAP Značný nárůst je patrný také u podílu dotací na celkovém předepsaném pojistném. Tento růst je způsoben zvýšením úrovně dotací, jakožto příspěvku na úhradu pojistného a ne větší propojištěností zemědělců. V roce 2001 činil tento podíl 13% a v roce 2010 necelých 43%. V absolutních číslech byla v roce 2010 vyplacena podpora ve výši necelých 500 mil. Kč Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu se zemědělským pojištěním znázorňuje graf č. 4 (jedná se o měření pomocí výše předepsaného pojistného). Nejvyšší podíl na trhu měla Česká pojišťovna, které se však podíl za sledované období snižoval (v roce 2007 činil podíl na zemědělském pojištění necelých 80%, v roce 2009 již pouze 76,6 %). Druhým největším pojistitelem je Generali pojišťovna, které se podíl na trhu za sledované období zvyšoval ISBN:

8 (v roce 2009 má necelých 20%). Hasičská vzájemná pojišťovna se pohybovala okolo 4% trhu a nejmenší podíl měla ČSOB pojišťovna s podílem 0,2%. tis. ha což je úbytek o 44 tis. ha). U orné půdy je tento pokles daleko dramatičtější, v roce 2001 byl stav orné půdy 2963 tis. ha a v roce 2010 byl stav orné půdy pouze 2495 tis. ha, rozdíl v pozorovaném období činí skoro 500 tis. ha (- 15% oproti roku 2001). Na druhé straně je zde růst pojištěných ploch, na kterých se pěstují zemědělské plodiny (oproti roku 2001 nárůst o 40%). Z těchto důvodů rapidně vzrostl podíl pojištěných ploch na orné půdě, potažmo zemědělské půdě. Rok Graf č. 4: Podíl na trhu s pojištěním plodin v roce 2007,2009 Zdroj: autor dle ČAP Objem předepsaného pojistného byl u jednotlivých pojišťoven následující: Česká pojišťovna měla v roce 2009 předepsané pojistné ve výši 517 mil. Kč, Generali pojišťovna 132 mil. Kč, Hasičská vzájemná pojišťovna 25 mil. Kč a ČSOB pojišťovna 1,3 mil. Kč. V tabulce není zahrnuta Agra pojišťovna, která není členem ČAP. Odhadovaný podíl Agra pojišťovny na trhu byl k roku 2010 dle Pickové přibližně 7%. Jak již bylo řečeno, Mze zajišťuje prostřednictvím PGRLF dotace na pojistné. Vývoj těchto dotací je patrný z tabulky č.3. Zřejmý je značný nárůst dotací hlavně u pojištění zemědělských plodin. V roce 2010 činila tato podpora až 50% nákladů u pojištění plodin, zatímco v roce 2001 pouze 10%. Nárůst dotací se kladně projevil v růstu propojištěných ploch v ČR. Podíl pojištěné zemědělské plochy na orné půdě činil k roku 2010 přibližně 60%. Oproti roku 2001 se jedná skoro o dvojnásobnou plochu (v roce 2001 činil podíl pojištěných ploch na orné půdě pouhých 35%). Zemědělská půda co do počtu hektarů má klesající tendenci (v roce 2001 byl stav zemědělské půdy 4277 tis. ha, v roce 2010 je 4233 Orná půda Bazický index Zemědělská půda Bazický index Pojištěná plocha Bazický index Podíl pojištěné plochy na zemědělské půdě (%) Podíl pojištěné plochy na orné půdě (%) , , ,000 25,1 36, , , ,070 26,8 42, , , ,031 25,9 42, , , ,020 25,6 41 Tabulka č. 5: Podíl pojištěných ploch na orné a zemědělské půdě (tis. ha, %) , , ,965 24,3 38, , , , , , , ,097 27,7 45, , , , , , , ,320 33,4 55, , , ,411 35,7 60,6 ISBN:

9 Zdroj: autor dle zeměměřického úřadu Na českém pojistném trhu v oblasti zemědělského pojištění působí tyto pojištovny: Česká pojišťovna, Generali pojištovna, ČSOB pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna. Všechny tyto uvedené pojišťovny jsou členy ČAP. Vedle výše jmenovaných pojišťoven působí od roku 2006 na českém trhu Agra pojišťovna. Jedná se o organizační složku rakouské pojišťovny Die Osterreichische Hagelversicherung VVaG. Všechny uvedené pojišťovny nabízejí obdobné produkty v rostlinné i živočišné výrobě a kryjí většinu klimatických rizik. Návrhy na příspěvek pojištění EU a vznik fondu kalamit V EU vznikly 3 možné varianty (2006) řešení podpor v zemědělství. První variantou je pojištění proti přírodním katastrofám a zároveň finanční účast zemědělců na odváděných platbách pojistného. Vzhledem k tomu, že zemědělská rizika obvykle zasahují velký počet zemědělských podniků, musejí si pojišťovny pořizovat poměrně drahé zajištění. To je jedním z důvodů, proč soukromé trhy se zemědělským pojištěním nejsou dobře rozvinuty. Druhou variantou jsou vzájemné fondy. Vzájemné fondy představují způsob, pomocí něhož mohou skupiny producentů, které chtějí být samy odpovědné za řízení rizik, sdílet riziko. Členové mohou čerpat kapitál fondu v případě závažných ztrát příjmu, které by byly stanoveny v předem daných pravidlech. Třetí variantou je poskytnutí základní ochrany proti příjmovým krizím. 2 2 Sdělení Komise Radě o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství, : EU. [online]. Dostupná z www: CELEX:52005DC0074:CS:HTML Členské státy by měly přispívat farmářům na pojištění plodin, zvířat a podniků proti ekonomickým ztrátám způsobeným nepříznivými klimatickými podmínkami, nemocemi zvířat nebo chorobami rostlin a poškozením škůdci. V budoucnosti by příspěvek mohl činit až 65 procent pojistné částky. Přitom 75 procent příspěvku by členský stát kryl z fondu vytvořeného z části dotací z Evropské unie, kterou je možné použít pro zvláště ohrožené sektory (čl. 69). Zbylých 25 procent by hradil daný členský stát. Tento příspěvek na pojištění však nestačí na krytí nepojistitelných rizik a zmírnění následků případně vzniklé krize. Například v letech vyplatil stát částku skoro 8 mld. Kč. Taková to částka je velkým zatížením státního rozpočtu. Do budoucna by mělo v oblasti zemědělského pojištění dojít k určitým změnám. Počítá se s komplexním řešením této problematiky, kdy by pojištění mělo být pro zemědělce téměř samozřejmostí. Cílem je vytvoření nového systému omezení rizik v zemědělském podnikání. Konkrétně vznikem fondu nepojistitelných rizik (kalamitní fond), do něhož by přispíval stát a spravedlivě by z něj odškodňoval pouze ta rizika zemědělské výroby, která nelze krýt pojištěním. Pojistitelná rizika by pak nevyžadovala státní administraci a byla by plně v kompetenci komerčních pojišťoven. Důležité je si uvědomit, že na případné odškodnění z Fondu nepojistitelných rizik by neměl nárok každý, ale obdržel by je pouze ten podnikatel, který je komerčně pojištěn. Princip tohoto fondu spočívá v průběžném naplňování částkou mil. Kč ročně tak, aby se zde naakumulovala potřebná částka prostředků na úrovni tříleté úhrady možných škod ve výši cca 2 mld. Kč. Kumulace prostředků se jeví jako nezbytná vzhledem k neustále se prohlubujícím negativním klimatickým podmínkám a k frekvenci, počtu, výši a rozsahu vzniklých ISBN:

10 škod a odstraňuje tak mimořádné jednorázové dopady do státního rozpočtu. (PGRLF, a.s 3 ) Mezi zainteresované strany by patřili zemědělci, komerční pojišťovny a v neposlední řadě stát. Každá strana by do tohoto fondu odváděla určitou částku, která by sloužila ke krytí neočekávaných a nepojistitelných rizik. V případě takovéto události dostanou vyplacenou částku jen ti zemědělci, kteří mají pojištění u komerčních pojišťoven (tzn. těm, kteří se snaží předcházet možnému riziku). Fond nepojistitelných rizik by spravoval SZIF či jiný nově vzniklý fond pod státním dohledem. Možné schéma je uvedeno na grafu č. 5. Podobné modely fungují v několika zemích EU (např. Francie, Belgie, Dánsko, Itálie, Holandsko) a jsou významných tlumičem důsledků nepojistitelných rizik v zemědělské výrobě. Je důležité zmínit, že tímto způsobem bude vyloučena potřeba řešit mimořádné události žádostí o státní jednorázovou pomoc ad hoc. Význam takového systému se dostává do popředí s měnícím se klimatem. Graf č. 5: Návrh fungování fondu nepojistitelných rizik Zdroj: zpracováno dle údajů PGRLF Mezi rizika, která by fond proplácel formou náhrady škod, patří např.: zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, války, vnitřní nepokoje, jaderné a průmyslové havárie a další rizika, které jsou náležitě popsána. Tato podpora by byla určena celému odvětví zemědělství bez ohledu na velikost podniku. Toto řešení však v současné chvíli naráží na legislativní problémy. Pravidla Evropské unie nedovolují finanční prostředky získané z EU převádět mezi jednotlivými roky. Tyto peněžní prostředky musí být využity v daném roce. Je tedy otázkou, kdy a jak se podaří tyto problémy překonat či odstranit. 3 PGRLF, a.s.: Podpora pojištění. Praha: PGRLF. [online]. Dostupné: URL: ISBN:

11 Závěr V České republice je stabilní počet pojišťoven, které nabízejí pojištění plodin, hospodářských zvířat a lesů. Cílem podpory pojištění ze strany PGRLF je zajistit předcházení ekonomických ztrát zemědělců z důvodů nahodilostí klimatických rizik. Zemědělské pojištění je racionální způsob jak řídit rizika zemědělské produkce ve vyspělých zemích a v dnešní době je neoddělitelnou součástí zemědělství. Zemědělské pojištění v rámci nabízených služeb pojišťoven spadá do odvětví neživotního pojištění, je součástí majetkové pojištění a kryje riziko pojištěného subjektu. Podnikatelské subjekty v zemědělství platí úměrné pojistné (z pojistné částky) a platbu zahrnují do svých nákladů. V ČR poskytuje podpory na pojistné PGRLF a to za uvedených podmínek. Systém zemědělského pojištění plní dvě základní funkce, za prvé redukuje rizika spojená se zemědělskou produkcí a zaručuje tím stabilní příjmy zemědělců, kteří mohou dále podnikat bez zvyšování dluhů (v případě škodní události). Za druhé zajišťuje kredibilitu zemědělce při žádosti o úvěr a zajišťuje finanční solventnost v případě nepředvídatelných pohrom, proti kterým má zemědělec pojištění (v základní podobě krupobití a požár). Předepsané pojistné u pojištění zemědělských plodin má mírně stoupající tendenci. Podíl předepsaného zemědělského pojistného na celkovém předepsaném pojistném je přibližně 0,75% (v roce 2010), a v posledních letech měl tento ukazatel klesající tendenci z důvodu nárůstu předepsaného pojistného hlavně v oblasti životního a neživotního pojištění. Za sledované období se pojišťovací trh skoro zdvojnásobil (v roce 2001 činilo předepsané pojistné 80mld. Kč, v roce 2010 necelých 153mld. Kč). V ČR se o podporu pojištění stará PGRLF. Od roku 2000, kdy byl program podpory pojištění pro zemědělství spuštěn, dochází k růstu těchto dotací. Nárůst dotací se kladně projevil v růstu propojištěných ploch v ČR. U zemědělských plodin dochází v za sledované období k růstu pojištěných ploch na orné půdě (v roce 2001 bylo pojištěno 36% orné půdy, v roce 2010 bylo pojištěno již 60%). Zajímavým faktem je výrazné snižování orné půdy během sledovaného období (v roce 2010 je o 15% méně orné půdy než v roce 2001). I přes tento razantní růst je propojištěnost oproti jiným zemím Evropské unie malá. Škodní průběh je u pojištění plodin značně kolísavý. Mezi kritické roky patřily roky 2001,2002 a V roce 2009 bylo škodní plnění 161% z důvodu lokálních povodní, silných krupobití a vymrznutí části vinné révy. V budoucnu se předpokládá další růst pojištěných ploch. Očekává se tvorba rezervního fondu (fond kalamit proti nepojistitelným rizikům). Tento fond by akumuloval prostředky od všech zúčastněných stran zemědělců, pojišťoven a státu. Tato podpora proti nepojistitelným rizikům by byla určena všem podnikům v zemědělství bez ohledu na jejich velikost, kteří se snaží předcházet riziku prostřednictvím komerčního pojištění. Toto řešení však v současné chvíli naráží na legislativní problémy. Pravidla Evropské unie nedovolují finanční prostředky získané z EU převádět mezi jednotlivými lety a musí se využít v daném roce. Je tedy otázkou, kdy a jak se podaří tyto problémy překonat či odstranit. Cílem je vytvoření nového systému omezení rizik v zemědělském podnikání. Tyto opatření mají zajistit kontinuální výrobu a soběstačnost pro ČR, ale i pro EU. ISBN:

12 Literatura DUCHÁČKOVÁ, E., 2009: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 3 aktualizované vydání. ISBN: HARDAKER, J. B., 1999: Income insurance in European agriculture. Brusel/Belgie: EC Reports and studies,2, 95 s. ISBN PÁLINKÁS P., SZÉKELY CS., 2008: Farmer s risk perception and risk management Practices in international comparison, Bull. of the Szent István Univ., Gödöllő, PGRLF, a.s.: Podpora pojištění. Praha: PGRLF. [online]. Dostupný: URL: PGRLF, a.s.: Podpora pojištění, Praha: PGRLF. [online]. Dostupný z www: podpora.php PICKOVÁ, A., POLÁČKOVÁ J., 2003: Pojištění eliminace rizik zemědělského podnikání. Praha: VÚZE, ISBN Sdělení Komise o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství, : EU. [online]. Dostupná z www: eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri= CELEX:52005DC0074:CS:HTML VÁVROVÁ, E.,2010: Development of the agricultural insurance market in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic.mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 6, pp VILHELM V.: Přednáška pojišťovnictví, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze, VILHELM V., ŠPIČKA J., PODPORA ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ SITUACE A VÝHLEDY PO ROCE 2013 In: Bulletin ÚZEI č.10/2011, Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Výroční zpráva České asociace pojišťoven, : Praha: ČAP. [online]. Dostupná z www: Výroční zpráva zeměměřického úřadu, : Praha: CUZK. [online]. Dostupná z www: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, : Praha: ČNB. [online]. Dostupná z www: ISBN:

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Propojištěnost v zemědělské prvovýrobě

Propojištěnost v zemědělské prvovýrobě Propojištěnost v zemědělské prvovýrobě Marie Prášilová, Rudolf Zeiplet Summary: The paper studies current situation in agricultural insurance in the Czech Republic. Seven commercial insurance companies

Více

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Základní údaje o zemědělském pojištění 2001 2013 - finanční podpora zemědělského pojištění je poskytována od r. 2001 (MZe

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE DUCHÁČKOVÁ Eva, - DAŇHEL Jaroslav, (ČR) ABSTRACT Insurance markets in the countries V4 have been developed since 199ties years of 2 century. Now have the

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

ROZBOR AKTUÁLNÍHO VÝVOJE TRHU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR AKTUÁLNÍHO VÝVOJE TRHU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 62 Číslo 6, 2010 ROZBOR AKTUÁLNÍHO VÝVOJE TRHU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE E. Vávrová Došlo: 16. července

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Pojistný trh Eva Ducháčková

Pojistný trh Eva Ducháčková Pojistný trh Eva Ducháčková Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, E., DAŃHEL, J. Pojistné trhy: změny

Více

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na zjištění vlivu vybraných faktorů na solventnost pojistitele. Pomocí analýzy

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

MOŽNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI SNIŽOVÁNÍ RIZIKA V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ

MOŽNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI SNIŽOVÁNÍ RIZIKA V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ MOŽNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI SNIŽOVÁNÍ RIZIKA V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ POSSIBILITIES OF AGRICULTURAL INSURANCE IN LOWERING RISK IN THE AGRICULTURE Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt Anotace Zemědělské

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Návrh pojistného krytí zemědělských rizik pro konkrétní subjekt. Bc. Dagmar Sedlářová

Návrh pojistného krytí zemědělských rizik pro konkrétní subjekt. Bc. Dagmar Sedlářová Návrh pojistného krytí zemědělských rizik pro konkrétní subjekt Bc. Dagmar Sedlářová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je analýza zemědělských rizik souvisejících s podnikáním

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Integrovaný projekt VODA- Vysočina

Integrovaný projekt VODA- Vysočina Integrovaný projekt VODA- Vysočina zvyšování retenční kapacity zemědělské krajiny Zemědělská půda a strategické komodity: voda, potraviny, energie Konference Voda v krajině 14.4. Praha I. Fakta a obecné

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Klečáková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Klečáková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Eva Klečáková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Obor: Finance Analýza zemědělského pojištění

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Co to je? Vývoj do roku 1993

Co to je? Vývoj do roku 1993 Zemědělsk lské pojištění Proč zemědělsk lské pojištění? Co to je? Vývoj do roku 3 Zemědělské pojištění v ČR R od roku 3 Závěr Proč zemědělsk lské pojištění Zemědělsk lská problematika patří v tržní ekonomice

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK. Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková

POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK. Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková Anotace: Farmáři jsou stále častěji konfrontováni s riziky, která

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 37 Číslo 6, 2010 ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE M. Prášilová, P.

Více

Analýza pojistného trhu: Ve znamení mírného růstu

Analýza pojistného trhu: Ve znamení mírného růstu Ekonomické informace Analýza pojistného trhu: Ve znamení mírného růstu Pojistný obzor 2016/3 33 Ing. Jaroslav Urban / pojistný analytik / SUPIN Česká asociace pojišťoven (ČAP) po roce opět vydává výroční

Více

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Cíl skupiny ČSOB v zemědělství dlouhodobé partnerství podpora zemědělců i v období kolísání tržních cen zemědělských komodit odborný přístup k řešení potřeb

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

RENOMIA AGRO - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu - VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ ZELINÁŘSKÉ DNY SKALSKÝ DVŮR 30. - 31. ledna 2017 FAKTA O RENOMIA

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu FAKTA O RENOMIA GROUP nejúspěšnější značky roku českých 100 nejlepších firem

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2018 2020 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 2016.. 3 Současnost rozpočet na rok 2017 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE Ing. Pavel Stonawský EKOTOXA OPAVA s.r.o. 006 1 Překlad pojmu křížový soulad, křížová shoda, průřezový soulad conditionnalité (fr.) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více