T T. Think Together Josef Slaboch THINK TOGETHER. Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Josef Slaboch THINK TOGETHER. Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Řízení rizik v zemědělství prostřednictvím pojištění Risk management in agriculture by means of insurance Josef Slaboch 83

2 Abstrakt Řízení rizik v zemědělství je způsob, jak zajistit účinnost zemědělské produkce i v případě přírodních katastrof, které jsou v poslední době stále četnější a ohrožují tak kontinuitu zemědělské produkce a rentabilitu tohoto odvětví podnikání. Odvětví zemědělství je svým charakterem výroby jedním z nejrizikovějších odvětví národního hospodářství, především z důvodů výskytu těžce ovlivnitelných či zcela neovlivnitelných projevů přírody. Jedním z nástrojů, který slouží k eliminaci rizik v České republice je zemědělské pojištění (pojištění plodin, hospodářských zvířat a lesů). Tento příspěvek analyzuje aktuální situaci a vývoj zemědělského pojištění (pojištění plodin) na pojistném trhu v České republice. Klíčová slova Pojištění plodin, riziko, komerční pojištění, risk management, podpora pojištění Abstract The risk management in agriculture is a way to secure effectiveness of agricultural production also in case of natural disasters which are still more frequent in recent times and endanger continuity of agricultural production and profitability of this business branch. The agriculture branch is with its production character one of the most risky branch of the national economy, above all for the reason of occurrence of hardly suggestible or absolutely non-suggestible manifestations of the nature. One of tools which is used for risk elimination in the Czech Republic is an agricultural insurance (crop insurance, farm animal insurance, forest insurance). This paper analyses the actual situation and development Think Together 2012 of agricultural insurance (crop insurance) on the insurance market in the Czech Republic. Key words Agricultural insurance, risk, commercial insurance, risk management, premium subsidies Cíl Hlavním cílem této práce je analyzovat a prezentovat poznatky získané rozborem situace na českém trhu s pojištěním zemědělských plodin. Pojištění je jedním ze způsobů eliminace rizik ohrožující zemědělskou produkci. Zemědělské odvětví je svým charakterem výroby jedním z nejrizikovějších odvětví národního hospodářství, především z důvodů výskytu těžce ovlivnitelných či zcela neovlivnitelných projevů počasí. Pojištění proti klimatickým rizikům je v zemědělství zcela opodstatněné a nutné, protože jednak pomáhá zmírňovat, odstraňovat a ředit riziko mezi více subjektů, ale také je kamenem stability v tomto odvětví. Pojištění reguluje možné riziko a tím pomáhá udržovat kontinuitu výroby (podnikání) v případě výpadku produkce z důvodů klimatických rizik. Pojištění diverzifikuje míru rizika, kterou by v případě škodní události nesl zemědělec sám. Pojištění je tedy ochrannou cestou v zajištění kontinuální produkce. Materiál a metodika Metodickým východiskem pro zpracování tohoto příspěvku byla studie publikací a dostupných dokumentů ze zkoumané oblasti. Využitím komparační analýzy, indukce a syntézy byly stanoveny a diskutovány současné podoby krytí rizik spojených se zemědělskou produkcí na trhu komerčního pojištění v České republice. Z ukazatelů užívaných k hodnocení Dostupné z:

3 úrovně pojistného trhu jsou v příspěvku použity především základní ukazatele hodnotící výkonnost pojistitelů a rozvoj pojistného trhu. Mezi použité ukazatele patří předepsané pojistné, pojistné plnění, škodní průběh (škodní kvóta), podíl pojistitelů na předepsaném pojistném a počet komerčních pojišťoven ve sledovaném období K důležitým ukazatelům náleží rovněž propojištěnost, která vyjadřuje podíl plochy pojištěných plodin na celkové výměře (v ha). Pro charakterizování dynamiky vývoje ekonomických ukazatelů v časových řadách se běžně užívají různé základní statistické charakteristiky. Mimo absolutních charakteristik jsou využívány také relativní charakteristiky růstu, respektive poklesu, nazývané koeficienty růstu. Tyto koeficienty vyjadřují relativní postupnou rychlost změn hodnot v časové řadě. podobě přírodních katastrof. Subjektivní riziko závisí na činnosti lidí. Rozměry rizika jsou dány okamžikem realizace rizika, výskytem realizace rizika a rozsahem realizace rizika (DUCHÁČKOVÁ, 2005). Velikost rizika ovlivňují 2 charakteristiky četnost (tj. častost výskytu) a závažnost (tj. velikost škody spojená s realizací rizika). Existují čtyři vzájemné kombinace těchto dvou charakteristik (VILHELM, 2006): yt k i = kde t =2,3,4 n (1) y t 1 Zemědělství je pojímáno jako jedno z odvětví podnikání s nejvyšší mírou rizika. Je tomu tak z důvodu vyššího výskytu obtížně ovlivnitelných nebo zcela neovlivnitelných jevů vstupujících do procesu zemědělské výroby a odbytu zemědělských produktů. Roste počet a intenzita rizikových faktorů, které mohou mít nepříznivé dopady na podnik a jeho hospodářské výsledky. Podnikání v zemědělství je poznamenáno řadou rizik, která souvisí se specifickými rysy celého odvětví. Riziko je chápáno jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle a tato možnost je kvantifikována určitou pravděpodobností. Objektivní riziko je na lidech a lidské činnosti nezávislé, vyskytuje se na základě objektivních skutečností, např. v Tabulka č. 1: Riziková mřížka Zdroj: (VILHELM, 2006) NN nízká četnost a nízká závažnost realizace rizika (nevyvstává potřeba pojištění), VN vysoká četnost a nízká závažnost realizace rizika (prostor pro tzv. samopojištění čili tvorbu vlastních rezerv), NV nízká četnost a vysoká závažnost realizace rizika (hlavní prostor pro pojištění), VV vysoká četnost a vysoká závažnost při realizaci rizika (prostor pro podporu státu). ISBN:

4 Rizik, která ovlivňují zemědělskou produkci, je mnoho a jsou proměnlivá. Mezi základní rizika v zemědělství řadí HARDAKER (1999) rizika: klimatická rizika nepředvídaných a nepředvídatelných projevů počasí, výrobní rizika chorob, škůdců plodin a nemocí hospodářských zvířat, vliv výrobní techniky na finální zemědělskou produkci, ekonomická rizika pohybu cen jak vstupů, tak výstupů na trhu zemědělských produktů, komerční a finanční rizika vyplývající z vlivu ostatních výrobních i nevýrobních sektorů, institucionální rizika vycházející ze změn zemědělské politiky, environmentální rizika pocházející z nepříznivých vlivů specifických forem hospodaření na životní prostředí a z dopadu hospodaření jiných hospodářských sektorů na zemědělství. Zajímavých výsledků dosáhli PALINKAS a SZÉKELY (2008), kteří zpracovali vnímání rizika ze strany zemědělských výrobců. Pro zemědělce představuje největší riziko počasí a přírodní katastrofy, které jsou neovlivnitelné a těžce předvídatelná. Dalším vnímaným rizikem ze strany zemědělců jsou odbytové problémy a poměrně vysoká volatilita cen. Z těchto rizik jsou některá pojistitelná a některá nepojistitelná. K nepojistitelným rizikům v ČR, patří rizika environmentální, institucionální a rizika související s pohybem cen zemědělských komodit. Všechna ostatní je možné na českém pojistném trhu pojistit. Příspěvek se dále věnuje pouze pojištění zemědělských plodin proti klimatickým projevům počasí, která patří mezi pojistitelná rizika na Českém trhu a dlouhodobě sužují zemědělce a patří mezi rizika s velkou četností a závažností co do výše škod. (PICKOVÁ, 2003) Výsledky a diskuse Při eliminaci rizik je pojištění jedním z mála možných nástrojů pro krytí nahodilých jevů, které potkávají každoročně zemědělskou výrobu. Samotné pojištění se řídí příslušnou platnou legislativou vycházející ze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů a dále také individuálními podmínkami jednotlivých komerčních pojišťoven. (VÁVROVÁ, 2010) V ČR došlo po roce 1990 k několika zásadním změnám. Skončila zákonná povinnost pojištění zemědělských plodin (úrody) jednotlivými podniky, a od roku 1990 je toto pojištění dobrovolné. Dobrovolnost a nedobrá finanční situace jednotlivých zemědělských podniků způsobila rapidní propad předepsaného pojistného (v roce 1990 činilo předepsané pojistné mil. Kč a v roce 1991 pouze mil. Kč). V dalších letech se tento klesající trend nadále prohluboval. Důvodem tohoto poklesu byla špatná finanční situace zemědělských podniků, které nebyly schopni investovat do krytí či eliminace rizik v zemědělské výrobě. Po demonopolizaci pojišťovnictví (v roce 1990) se na trhu v ČR objevilo velké množství pojišťoven. Avšak pouze malá skupina nabízela svým klientům zmiňované zemědělské pojištění. V období byl na českém trhu nejvyšší počet pojišťoven nabízející zemědělské pojištění, avšak z důvodů malého zájmu a malé rentability se některé pojišťovny rozhodly prodat své pojistné kmeny jiným pojišťovnám a přestaly zemědělské ISBN:

5 pojištění ve svých pojistných službách nabízet. V posledních letech se počet pojišťoven nabízející zemědělské pojištění ustálil na 5 1, z toho jedna nabízí pouze pojištění lesů. (viz. Graf č. 1) Rok zemědělské pojištění Graf č. 1: Vývoj počtu pojišťoven v ČR Zdroj: autor dle ČAP Podíl zemědělského pojištění na celkovém pojištění v ČR je velmi nízký a stále klesá. V roce 2001 činil podíl 1,2% a v roce 2010 pouhých 0,73%. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl nárůst předepsaného pojistného hlavně v oblasti životního a neživotního pojištění. Za sledované období se pojišťovací trh skoro zdvojnásobil (v roce 2001 činilo předepsané pojistné 80 mld. Kč, v roce 2010 necelých 153 mld. Kč tabulka č. 2). 1 Jedná o pojišťovny v rámci asociace ČAP, mimo asociaci operuje na českém trhu ještě Agra pojišťovna. předepsané pojistné celkem Podíl zem. poj. na celkovém pojistném Tabulka č. 2: Podíl zemědělského pojištění na celkovém předepsaném pojistném (mil. Kč, %) ,20 1,12 0,87 0,78 0,79 0,72 0,71 0,84 0,74 0,73 Zdroj: autor dle ČAP Poměrně radikální krok nastal v roce 2000, kdy MZe ČR zprovoznilo systém dotací na zemědělské pojištění. Realizace této podpory byla obecně vázána ze strany žadatele na úroveň jeho individuálního pojištění proti vyjmenovaným nákazám a na disponibilní finanční prostředky ze strany Ministerstva zemědělství. Počet klientů se během posledních let ustálil - v současné době má PGRLF přibližně klientů, kterým je poskytována podpora. Od 1. ledna 2000 se PGRLF personálně i organizačně oddělil od Ministerstva zemědělství. V letech 2000 až 2003 byla podpora zajišťována MZe ČR. V roce 2004 přešla správa na PGRLF. (v roce 2003 byla přislíbena podpora na pojištění, ale následkem využití finančních prostředků na jiné účely, nedošlo k vyplacení podpory na pojištění). V roce 2004 se zřídil speciální program: podpora pojištění v rámci PGRLF, a.s., jehož cílem je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců. Tím dosáhnout vyššího stupně zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. V rámci tohoto programu se pak úspěšnému žadateli o podporu uhradí část ISBN:

6 nákladů vynaložených na prokazatelnou platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat. Forma podpory je přímá neinvestiční. Nový systém odstraňuje i určité nedostatky předcházejícího programu MZe ČR. Hlavní výhodou je, že objem prostředků na realizaci programu je pevně vymezen a není závislý na čerpání jiných programů. Tudíž by se nemělo stát, že v důsledku čerpání jiných titulů nezbudou finanční prostředky na program podpory pojištění, jako tomu bylo v roce 2003 Z tabulky č. 3 je patrný nárůst podpory pojištění až na 50%. Nárůst je značný hlavně u pojištění plodin. Rok předepsané pojistné u pojištění plodin bazický index koeficient růstu Vyplacené pojistné u pojištění plodin 621-1, , ,9 1,068 1, , ,7 0,956 1, , ,5 0,986 1, , ,2 1,112 1, ,4 0,907 1, , ,152 1, , ,1 1,254 1, , ,1 0,868 1, , ,6 1,098 1, , Rok bazický index 1,000 1,050 0,532 0,387 0,450 0,798 0,839 1,065 1,750 0,919 Hospodářská zvířata koeficient růstu - 1,050 0,507 0,727 1,161 1,775 1,052 1,269 1,644 0,525 Plodiny Tabulka č. 3: Podpora pojištění prostřednictvím PGRLF (%) Zdroj: PGRLF, a.s. Tento krok se kladně projevil i na růstu předepsaného pojistného za pojištění zemědělských plodin. Rozsah škodního plnění se v jednotlivých letech dramaticky mění. V roce 2009 činil škodní průběh 161% předepsaného pojistného. Aktuální podoba vývoje zemědělského pojištění je patrná z následujících tabulek a grafů. škodní průběh (%) Tabulka č. 4: Celkové údaje o pojištění plodin (mil. Kč, %) Zdroj: vlastní výpočty, ČAP ISBN:

7 Graf č. 2: Ukazatelé zemědělského pojištění v rostlinné výrobě v ČR (mil. Kč, %) Zdroj: autor dle ČAP Rozsah dotačního programu PGRLF se od roku 2005 pravidelně zvyšuje z důvodů vyšší úrovně dotací viz. graf č.3 (výpadek v roce 2003 byl způsoben nedostatkem finančních prostředků ze strany Mze). Škodní průběh je u pojištění plodin značně kolísavý viz. graf č.2,3. Mezi kritické roky patřily roky 2001,2002 a V roce 2009 bylo škodní plnění 161% z důvodu lokálních povodní, silných krupobití a vymrznutí části vinné révy. V ostatních pozorovaných letech se škodní plnění pohybovalo v rozmezí 45-90%. Graf č. 3: Ukazatelé zemědělského pojištění v ČR (mil. Kč, %) Zdroj: autor dle ČAP Značný nárůst je patrný také u podílu dotací na celkovém předepsaném pojistném. Tento růst je způsoben zvýšením úrovně dotací, jakožto příspěvku na úhradu pojistného a ne větší propojištěností zemědělců. V roce 2001 činil tento podíl 13% a v roce 2010 necelých 43%. V absolutních číslech byla v roce 2010 vyplacena podpora ve výši necelých 500 mil. Kč Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu se zemědělským pojištěním znázorňuje graf č. 4 (jedná se o měření pomocí výše předepsaného pojistného). Nejvyšší podíl na trhu měla Česká pojišťovna, které se však podíl za sledované období snižoval (v roce 2007 činil podíl na zemědělském pojištění necelých 80%, v roce 2009 již pouze 76,6 %). Druhým největším pojistitelem je Generali pojišťovna, které se podíl na trhu za sledované období zvyšoval ISBN:

8 (v roce 2009 má necelých 20%). Hasičská vzájemná pojišťovna se pohybovala okolo 4% trhu a nejmenší podíl měla ČSOB pojišťovna s podílem 0,2%. tis. ha což je úbytek o 44 tis. ha). U orné půdy je tento pokles daleko dramatičtější, v roce 2001 byl stav orné půdy 2963 tis. ha a v roce 2010 byl stav orné půdy pouze 2495 tis. ha, rozdíl v pozorovaném období činí skoro 500 tis. ha (- 15% oproti roku 2001). Na druhé straně je zde růst pojištěných ploch, na kterých se pěstují zemědělské plodiny (oproti roku 2001 nárůst o 40%). Z těchto důvodů rapidně vzrostl podíl pojištěných ploch na orné půdě, potažmo zemědělské půdě. Rok Graf č. 4: Podíl na trhu s pojištěním plodin v roce 2007,2009 Zdroj: autor dle ČAP Objem předepsaného pojistného byl u jednotlivých pojišťoven následující: Česká pojišťovna měla v roce 2009 předepsané pojistné ve výši 517 mil. Kč, Generali pojišťovna 132 mil. Kč, Hasičská vzájemná pojišťovna 25 mil. Kč a ČSOB pojišťovna 1,3 mil. Kč. V tabulce není zahrnuta Agra pojišťovna, která není členem ČAP. Odhadovaný podíl Agra pojišťovny na trhu byl k roku 2010 dle Pickové přibližně 7%. Jak již bylo řečeno, Mze zajišťuje prostřednictvím PGRLF dotace na pojistné. Vývoj těchto dotací je patrný z tabulky č.3. Zřejmý je značný nárůst dotací hlavně u pojištění zemědělských plodin. V roce 2010 činila tato podpora až 50% nákladů u pojištění plodin, zatímco v roce 2001 pouze 10%. Nárůst dotací se kladně projevil v růstu propojištěných ploch v ČR. Podíl pojištěné zemědělské plochy na orné půdě činil k roku 2010 přibližně 60%. Oproti roku 2001 se jedná skoro o dvojnásobnou plochu (v roce 2001 činil podíl pojištěných ploch na orné půdě pouhých 35%). Zemědělská půda co do počtu hektarů má klesající tendenci (v roce 2001 byl stav zemědělské půdy 4277 tis. ha, v roce 2010 je 4233 Orná půda Bazický index Zemědělská půda Bazický index Pojištěná plocha Bazický index Podíl pojištěné plochy na zemědělské půdě (%) Podíl pojištěné plochy na orné půdě (%) , , ,000 25,1 36, , , ,070 26,8 42, , , ,031 25,9 42, , , ,020 25,6 41 Tabulka č. 5: Podíl pojištěných ploch na orné a zemědělské půdě (tis. ha, %) , , ,965 24,3 38, , , , , , , ,097 27,7 45, , , , , , , ,320 33,4 55, , , ,411 35,7 60,6 ISBN:

9 Zdroj: autor dle zeměměřického úřadu Na českém pojistném trhu v oblasti zemědělského pojištění působí tyto pojištovny: Česká pojišťovna, Generali pojištovna, ČSOB pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna. Všechny tyto uvedené pojišťovny jsou členy ČAP. Vedle výše jmenovaných pojišťoven působí od roku 2006 na českém trhu Agra pojišťovna. Jedná se o organizační složku rakouské pojišťovny Die Osterreichische Hagelversicherung VVaG. Všechny uvedené pojišťovny nabízejí obdobné produkty v rostlinné i živočišné výrobě a kryjí většinu klimatických rizik. Návrhy na příspěvek pojištění EU a vznik fondu kalamit V EU vznikly 3 možné varianty (2006) řešení podpor v zemědělství. První variantou je pojištění proti přírodním katastrofám a zároveň finanční účast zemědělců na odváděných platbách pojistného. Vzhledem k tomu, že zemědělská rizika obvykle zasahují velký počet zemědělských podniků, musejí si pojišťovny pořizovat poměrně drahé zajištění. To je jedním z důvodů, proč soukromé trhy se zemědělským pojištěním nejsou dobře rozvinuty. Druhou variantou jsou vzájemné fondy. Vzájemné fondy představují způsob, pomocí něhož mohou skupiny producentů, které chtějí být samy odpovědné za řízení rizik, sdílet riziko. Členové mohou čerpat kapitál fondu v případě závažných ztrát příjmu, které by byly stanoveny v předem daných pravidlech. Třetí variantou je poskytnutí základní ochrany proti příjmovým krizím. 2 2 Sdělení Komise Radě o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství, : EU. [online]. Dostupná z www: CELEX:52005DC0074:CS:HTML Členské státy by měly přispívat farmářům na pojištění plodin, zvířat a podniků proti ekonomickým ztrátám způsobeným nepříznivými klimatickými podmínkami, nemocemi zvířat nebo chorobami rostlin a poškozením škůdci. V budoucnosti by příspěvek mohl činit až 65 procent pojistné částky. Přitom 75 procent příspěvku by členský stát kryl z fondu vytvořeného z části dotací z Evropské unie, kterou je možné použít pro zvláště ohrožené sektory (čl. 69). Zbylých 25 procent by hradil daný členský stát. Tento příspěvek na pojištění však nestačí na krytí nepojistitelných rizik a zmírnění následků případně vzniklé krize. Například v letech vyplatil stát částku skoro 8 mld. Kč. Taková to částka je velkým zatížením státního rozpočtu. Do budoucna by mělo v oblasti zemědělského pojištění dojít k určitým změnám. Počítá se s komplexním řešením této problematiky, kdy by pojištění mělo být pro zemědělce téměř samozřejmostí. Cílem je vytvoření nového systému omezení rizik v zemědělském podnikání. Konkrétně vznikem fondu nepojistitelných rizik (kalamitní fond), do něhož by přispíval stát a spravedlivě by z něj odškodňoval pouze ta rizika zemědělské výroby, která nelze krýt pojištěním. Pojistitelná rizika by pak nevyžadovala státní administraci a byla by plně v kompetenci komerčních pojišťoven. Důležité je si uvědomit, že na případné odškodnění z Fondu nepojistitelných rizik by neměl nárok každý, ale obdržel by je pouze ten podnikatel, který je komerčně pojištěn. Princip tohoto fondu spočívá v průběžném naplňování částkou mil. Kč ročně tak, aby se zde naakumulovala potřebná částka prostředků na úrovni tříleté úhrady možných škod ve výši cca 2 mld. Kč. Kumulace prostředků se jeví jako nezbytná vzhledem k neustále se prohlubujícím negativním klimatickým podmínkám a k frekvenci, počtu, výši a rozsahu vzniklých ISBN:

10 škod a odstraňuje tak mimořádné jednorázové dopady do státního rozpočtu. (PGRLF, a.s 3 ) Mezi zainteresované strany by patřili zemědělci, komerční pojišťovny a v neposlední řadě stát. Každá strana by do tohoto fondu odváděla určitou částku, která by sloužila ke krytí neočekávaných a nepojistitelných rizik. V případě takovéto události dostanou vyplacenou částku jen ti zemědělci, kteří mají pojištění u komerčních pojišťoven (tzn. těm, kteří se snaží předcházet možnému riziku). Fond nepojistitelných rizik by spravoval SZIF či jiný nově vzniklý fond pod státním dohledem. Možné schéma je uvedeno na grafu č. 5. Podobné modely fungují v několika zemích EU (např. Francie, Belgie, Dánsko, Itálie, Holandsko) a jsou významných tlumičem důsledků nepojistitelných rizik v zemědělské výrobě. Je důležité zmínit, že tímto způsobem bude vyloučena potřeba řešit mimořádné události žádostí o státní jednorázovou pomoc ad hoc. Význam takového systému se dostává do popředí s měnícím se klimatem. Graf č. 5: Návrh fungování fondu nepojistitelných rizik Zdroj: zpracováno dle údajů PGRLF Mezi rizika, která by fond proplácel formou náhrady škod, patří např.: zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, války, vnitřní nepokoje, jaderné a průmyslové havárie a další rizika, které jsou náležitě popsána. Tato podpora by byla určena celému odvětví zemědělství bez ohledu na velikost podniku. Toto řešení však v současné chvíli naráží na legislativní problémy. Pravidla Evropské unie nedovolují finanční prostředky získané z EU převádět mezi jednotlivými roky. Tyto peněžní prostředky musí být využity v daném roce. Je tedy otázkou, kdy a jak se podaří tyto problémy překonat či odstranit. 3 PGRLF, a.s.: Podpora pojištění. Praha: PGRLF. [online]. Dostupné: URL: ISBN:

11 Závěr V České republice je stabilní počet pojišťoven, které nabízejí pojištění plodin, hospodářských zvířat a lesů. Cílem podpory pojištění ze strany PGRLF je zajistit předcházení ekonomických ztrát zemědělců z důvodů nahodilostí klimatických rizik. Zemědělské pojištění je racionální způsob jak řídit rizika zemědělské produkce ve vyspělých zemích a v dnešní době je neoddělitelnou součástí zemědělství. Zemědělské pojištění v rámci nabízených služeb pojišťoven spadá do odvětví neživotního pojištění, je součástí majetkové pojištění a kryje riziko pojištěného subjektu. Podnikatelské subjekty v zemědělství platí úměrné pojistné (z pojistné částky) a platbu zahrnují do svých nákladů. V ČR poskytuje podpory na pojistné PGRLF a to za uvedených podmínek. Systém zemědělského pojištění plní dvě základní funkce, za prvé redukuje rizika spojená se zemědělskou produkcí a zaručuje tím stabilní příjmy zemědělců, kteří mohou dále podnikat bez zvyšování dluhů (v případě škodní události). Za druhé zajišťuje kredibilitu zemědělce při žádosti o úvěr a zajišťuje finanční solventnost v případě nepředvídatelných pohrom, proti kterým má zemědělec pojištění (v základní podobě krupobití a požár). Předepsané pojistné u pojištění zemědělských plodin má mírně stoupající tendenci. Podíl předepsaného zemědělského pojistného na celkovém předepsaném pojistném je přibližně 0,75% (v roce 2010), a v posledních letech měl tento ukazatel klesající tendenci z důvodu nárůstu předepsaného pojistného hlavně v oblasti životního a neživotního pojištění. Za sledované období se pojišťovací trh skoro zdvojnásobil (v roce 2001 činilo předepsané pojistné 80mld. Kč, v roce 2010 necelých 153mld. Kč). V ČR se o podporu pojištění stará PGRLF. Od roku 2000, kdy byl program podpory pojištění pro zemědělství spuštěn, dochází k růstu těchto dotací. Nárůst dotací se kladně projevil v růstu propojištěných ploch v ČR. U zemědělských plodin dochází v za sledované období k růstu pojištěných ploch na orné půdě (v roce 2001 bylo pojištěno 36% orné půdy, v roce 2010 bylo pojištěno již 60%). Zajímavým faktem je výrazné snižování orné půdy během sledovaného období (v roce 2010 je o 15% méně orné půdy než v roce 2001). I přes tento razantní růst je propojištěnost oproti jiným zemím Evropské unie malá. Škodní průběh je u pojištění plodin značně kolísavý. Mezi kritické roky patřily roky 2001,2002 a V roce 2009 bylo škodní plnění 161% z důvodu lokálních povodní, silných krupobití a vymrznutí části vinné révy. V budoucnu se předpokládá další růst pojištěných ploch. Očekává se tvorba rezervního fondu (fond kalamit proti nepojistitelným rizikům). Tento fond by akumuloval prostředky od všech zúčastněných stran zemědělců, pojišťoven a státu. Tato podpora proti nepojistitelným rizikům by byla určena všem podnikům v zemědělství bez ohledu na jejich velikost, kteří se snaží předcházet riziku prostřednictvím komerčního pojištění. Toto řešení však v současné chvíli naráží na legislativní problémy. Pravidla Evropské unie nedovolují finanční prostředky získané z EU převádět mezi jednotlivými lety a musí se využít v daném roce. Je tedy otázkou, kdy a jak se podaří tyto problémy překonat či odstranit. Cílem je vytvoření nového systému omezení rizik v zemědělském podnikání. Tyto opatření mají zajistit kontinuální výrobu a soběstačnost pro ČR, ale i pro EU. ISBN:

12 Literatura DUCHÁČKOVÁ, E., 2009: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 3 aktualizované vydání. ISBN: HARDAKER, J. B., 1999: Income insurance in European agriculture. Brusel/Belgie: EC Reports and studies,2, 95 s. ISBN PÁLINKÁS P., SZÉKELY CS., 2008: Farmer s risk perception and risk management Practices in international comparison, Bull. of the Szent István Univ., Gödöllő, PGRLF, a.s.: Podpora pojištění. Praha: PGRLF. [online]. Dostupný: URL: PGRLF, a.s.: Podpora pojištění, Praha: PGRLF. [online]. Dostupný z www: podpora.php PICKOVÁ, A., POLÁČKOVÁ J., 2003: Pojištění eliminace rizik zemědělského podnikání. Praha: VÚZE, ISBN Sdělení Komise o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství, : EU. [online]. Dostupná z www: eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri= CELEX:52005DC0074:CS:HTML VÁVROVÁ, E.,2010: Development of the agricultural insurance market in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic.mendel. Brun., 2010, LVIII, No. 6, pp VILHELM V.: Přednáška pojišťovnictví, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze, VILHELM V., ŠPIČKA J., PODPORA ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ SITUACE A VÝHLEDY PO ROCE 2013 In: Bulletin ÚZEI č.10/2011, Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Výroční zpráva České asociace pojišťoven, : Praha: ČAP. [online]. Dostupná z www: Výroční zpráva zeměměřického úřadu, : Praha: CUZK. [online]. Dostupná z www: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, : Praha: ČNB. [online]. Dostupná z www: ISBN:

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Základní údaje o zemědělském pojištění 2001 2013 - finanční podpora zemědělského pojištění je poskytována od r. 2001 (MZe

Více

ROZBOR AKTUÁLNÍHO VÝVOJE TRHU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR AKTUÁLNÍHO VÝVOJE TRHU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 62 Číslo 6, 2010 ROZBOR AKTUÁLNÍHO VÝVOJE TRHU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE E. Vávrová Došlo: 16. července

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK. Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková

POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK. Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková POJISTITELNÁ A NEPOJISTITELNÁ ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA INSURABLE AND NON-INSURABLE FARMING RISK Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Pavla Hošková Anotace: Farmáři jsou stále častěji konfrontováni s riziky, která

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 37 Číslo 6, 2010 ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE M. Prášilová, P.

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA THE FUTURE DEVELOPMENT OF AGRARIAN EXTERNAL TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu FAKTA O RENOMIA GROUP nejúspěšnější značky roku českých 100 nejlepších firem

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací PODPORA ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ SITUACE A VÝHLEDY PO ROCE 2013 Autoři: Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc. OBSAH Úvod...

Více

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví

Více

Z Á S A D Y. pojištění produkce školek

Z Á S A D Y. pojištění produkce školek PGRLF, a.s. (č.j. 34764/2014) Z Á S A D Y poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin z PGRLF, a.s. (dále jen Zásady ) Část A Obecné podmínky A.1.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST V HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI NON - AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE HOLDING COMPANY. Petra Jandejsková, Dana Šlapalová

NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST V HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI NON - AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE HOLDING COMPANY. Petra Jandejsková, Dana Šlapalová NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST V HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI NON - AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE HOLDING COMPANY Petra Jandejsková, Dana Šlapalová Anotace: Situace v zemědělské výrobě je složitá. Zemědělské společnosti

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více