ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

2 OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ za rok Produkce členů AFIZ za rok Organizační struktura a složení orgánů AFIZ...8 Prezentace korporativních členů CONSULTOR, spol. s r.o....9 Effectconsulting, s.r.o Fincentrum a.s Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s LIMMIT s.r.o OVB Allfinanz, a.s Partners For Life Planning, a.s PROFIT INVESTMENT v.o.s Top-Pojištění.cz s.r.o ZFP akademie, a.s Rozvaha...24 Výkaz zisku a ztráty...27 Zpráva Dozorčí rady AFIZ...29 Výrok auditora...30

3 Ú V O D N Í S L O V O Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. si tímto dovoluje předložit výroční zprávu o své činnosti a o obchodních výsledcích svých členů za rok Pro naši Asociaci byl rok 2007 mimo jiné rokem ověření správnosti nastoupené cesty samoregulace v oblasti poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu. Vzhledem k velmi významnému podílu členů AFIZ na trhu finančních služeb přispívá AFIZ výraznou měrou ke kultivaci celého trhu. Blahopřeji našim členům k dosaženým výsledkům a děkuji za odvedenou práci všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti AFIZ v roce Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ 1

4 Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř E D S T A V E N S T V A A F I Z Z A R O K členství společnosti AFIN Prague, a.s. v AFIZ, do doby než prokazatelně svoji praxi nepřizpůsobí požadavkům zákona na implementaci funkčního vnitřního kontrolního systému Marta Gellová rezignovala na funkci člena Představenstva AFIZ z důvodu jejího jmenování do funkce člena dozorčí komise Rady Českého Rozhlasu, která je s funkcí ve společenských sdruženích ze zákona neslučitelná Vladimír Poliak předseda Představenstva AFIZ, o.s. Vážení členové Asociace, v roce 2007 se Představenstvo AFIZ sešlo k devíti řádným zasedáním. Významná usnesení Představenstva za uplynulý rok mi dovolte shrnout chronologicky tak, jak byla přijímána na jednotlivých zasedáních: únor: Představenstvo zvolilo předsedou Představenstva Vladimíra Poliaka, 1. místopředsedou Představenstva Martina Gardavského a místopředsedou Představenstva Jiřího Klabana Představenstvo schválilo vnitřní předpis týkající se pravidel pro oznamování některých skutečností při navazování spolupráce, jehož smyslem je monitorovat respektování případných konkurenčních doložek v rámci smluv korporativních členů se spolupracovníky Představenstvo dále udělilo souhlas s uveřejněním informace o možném disciplinárním provinění společnosti AFIN Prague, a.s. a navrhlo Etickému výboru zahájit disciplinární řízení o pozastavení březen: Představenstvo přijalo společnost Efcon Consulting, s.r.o. za korporativního člena AFIZ Představenstvo navrhlo Etickému výboru pozastavit společnosti P. P. s.r.o. členství v AFIZ, dokud nebude auditem ověřeno, že její praxe při přijímání a předávání pokynů není v rozporu se zákonem s tím, že neodstraní-li společnost nedostatky zjištěné auditem do , Představenstvo navrhuje vyloučení Představenstvo odsouhlasilo účast SOS na případech řešených v řízení AFIZ SMÍR, čímž tato služba poskytovaná AFIZ získá na ještě větší objektivitě Představenstvo odsouhlasilo převzetí organizace konference CIFA v dubnu 2008 v Praze duben: Představenstvo přijalo společnost Top-Pojištění.cz, s.r.o. za korporativního člena AFIZ vzhledem k tomu, že se objevili zájemci o partnerskou spolupráci s AFIZ z řad různých finančních institucí, Představenstvo souhlasilo s jednáními se zájemci o partnerství s AFIZ z řad pojišťoven či jiných poskytovatelů finančních produktů Představenstvo dále odsouhlasilo zakoupení SW pro generování testů pojišťovacích zprostředkovatelů pro potřeby členů AFIZ květen: Představenstvo schválilo podmínky partnerství s pojišťovnou Aegon Představenstvo dále rozhodlo o zpracování výroční zprávy AFIZ za rok

5 červen: hlavním tématem červnového jednání Představenstva byl přechod významné části spolupracovníků OVB do společnosti Partners for Life Planning, a.s. - Představenstvo konstatovalo, že stávající stav, kdy Petr Borkovec, jako člen Představenstva a individuální člen AFIZ, a další individuální členové, kteří spolupracují s Partners, je v rozporu se Stanovami AFIZ. Představenstvo udělilo těmto členům výjimku s platností do 30. září 2007 s tím, že v této době očekávají vstup Partners do AFIZ. Zároveň Představenstvo vyzvalo Petra Borkovce a ostatní členy AFIZ, kteří vykonávají činnost pro společnost Partners for Life Planning, a.s., aby dodržovali Etický kodex AFIZ, zejména aby nedoporučovali klientům smlouvy o finančních produktech, pokud by to bylo pro klienty nevýhodné srpen: v návaznosti na uspokojivé hospodaření AFIZ v roce 2006 a velmi uspokojivé plnění rozpočtu roku 2007 Představenstvo schválilo rozdělení zisku umístěného v rezervním fondu na odměny pracovníků sekretariátu ze stejného důvodu Představenstvo rozhodlo, že žadatelům o členství v AFIZ z řad právnických osob, kteří podají přihlášku a splní všechny podmínky pro přijetí do AFIZ do konce roku 2007, bude odpuštěna poměrná část ročního členského příspěvku a zaplatí jen vstupní poplatek Představenstvo přijalo za korporativního člena společnost Profit Investments, v.o.s. Představenstvo odsouhlasilo spolupráci se společností Eurolinea, s.r.o. na přípravě žádosti o čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU na projekt certifikace finančních specialistů září: Petr Borkovec tlumočil na Představenstvu rozhodnutí společnosti Partners do konce roku nevstupovat do žádné z asociací a vzhledem k časově omezené výjimce udělené Představenstvem rezignoval na funkci člena Představenstva Roman Scherks informoval o svém působení ve společnosti Partners a ze stejného důvodu jako Petr Borkovec rezignoval na funkci člena Představenstva Představenstvo odsouhlasilo navržení Otakara Schlossbergera na finančního arbitra na další funkční období říjen: říjnové Představenstvo se zabývalo především přípravou obsahu jednání Valné hromady, plánem činnosti na rok 2008, včetně návrhu rozpočtu Představenstvo schválilo rámcové rozdělení kapacity sekretariátu, a to z 59 % ve prospěch činnosti pro členy, ze 16 % na aktivity v oblasti vzdělávání (tzn. zejména organizování seminářů), ze 16 % ve prospěch společensky významné činnosti (jako je připomínkování nové legislativy, komunikace s regulátory a ostatními asociacemi, publikační činnost a v neposlední řadě i příprava konference CIFA) a z 9 % ve prospěch komerční činnosti (compliance a poradenství pro nečleny) Představenstvo rozhodlo, že definitivní schválení rozpočtu ponechá v kompetenci Představenstva zvoleného listopadovou Valnou hromadou. Listopadové zasedání Představenstva se konalo bezprostředně před zahájením Valné hromady a obsahem bylo zejména formální potvrzení hlasování, které proběhlo per rollam a které se týkalo schválení definitivního znění návrhů Představenstva na Valnou hromadu. Mezi pravidelnými body každého Představenstva bylo projednání informace o plnění finančního rozpočtu a stavu cash flow a dále přijetí nových individuálních členů AFIZ. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem těm, kteří svým aktivním přístupem pomohli při plnění cílů naší Asociace a pomohli při vytváření jejího dobrého jména na finančním trhu nejen v České republice ale i v zahraničí. 3

6 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A F I Z Mgr. Marta Gellová Generální sekretář AFIZ Rok Vladimír 2007 byl Poliak ve znamení stabilizace Asociace. Změny stanov předseda v předešlých Představenstva dvou AFIZ, letech o.s. a úpravy v jejím financování umožnily Asociaci soustředit se především na práci přinášející jasný přínos pro její členy. O tom, co jsme dokázali, jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách a prostřednictvím časopisu Finanční poradce. Dovolte mi zde tedy shrnout aktivity v roce Vážení členové Asociace, rok 2007 individuální korporativní člen člen v roce 2007 se Představenstvo AFIZ sešlo k devíti řádným počet zasedáním. žádostí o přijetí Významná usnesení 295 Představenstva 3 za uplynulý rok mi dovolte shrnout chronologicky tak, přijato jak byla přijímána na jednotlivých zasedáních: členství pozastaveno únor: na žádost člena 5 0 zánik Představenstvo členství pro zvolilo předsedou Představenstva neplnění povinností 97 1 Vladimíra Poliaka, 1. místopředsedou Představenstva Martina ukončeno Gardavského a 42 místopředsedou 2 Před- členství dobrovolně Celkový stavenstva Jiřího Klabana ke Představenstvo konci roku schválilo vnitřní 1407 předpis týkající 10 se pravidel pro oznamování některých skutečností při Činnost navazování právního spolupráce, odděleníjehož smyslem je monitorovat korporativní respektování tak individuální případných členové konkurenčních během dolo- roku Jak 2007 žek četně v rámci využívali smluv služby korporativních právního členů oddělení se spolupracovníky službu AFIZ INFO. AFIZ tak podala odborné AFIZ, zejména vyjádření Představenstvo celkem k dále 38 žádostem udělilo souhlas o odbornou s uveřejněním informace případech o možném byly disciplinárním využívány i osobní provinění kon- pomoc. Ve složitějších zultace. společnosti AFIZ rovněž AFIN poskytla Prague, odborné a.s. a navrhlo stanovisko Etickému k žádosti Rozhodčího soudu Hospodářské komory a dále vypracovala např. odborná stanoviska k problematice konkurenčních doložek nebo použití multilevelmarketingové prodejní metody z hlediska jejího souladu s obchodním výboru zahájit a trestním disciplinární právem. řízení o pozastavení V členství rámci procesu společnosti přijímání AFIN nových Prague, členů a.s. z v řad AFIZ, právnických doby osob než realizovalo prokazatelně právní svoji oddělení praxi nepřizpůsobí 3 vstupní au- do dity požadavkům a jeden hloubkový zákona audit na u implementaci stávajícího člena. funkčního V vnitřního oblasti legislativy kontrolního podala systému AFIZ připomínky k 5 zákonům Marta a 5 Gellová vyhláškám rezignovala v rámci meziresortních na funkci člena připomín- Před- kových stavenstva řízení. Nejintenzivnější AFIZ z důvodu jejího práce jmenování byly spojeny do funkce člena směrnice dozorčí komise MiFID do Rady zákona Českého o podnikání Rozhlasu, na s implementací kapitálovém která je s trhu funkcí a souvisejících ve společenských vyhlášek. sdruženích Tyto změny ze významně zákona ovlivní neslučitelná činnost investičních zprostředkovatelů. AFIZ se aktivně účastnila jednání na MF a ČNB k březen: této problematice a sehrála důležitou úlohu při tvorbě Představenstvo legislativy zejména přijalo s ohledem společnost na potřeby Efcon Consul- respek- tování ting, tržní s.r.o. praxe. za korporativního AFIZ se rovněž člena vyjadřovala AFIZ. k řadě koncepčních Představenstvo materiálů navrhlo jak v Etickému rámci ČR výboru tak EU. pozastavit společnosti roku 2006 P. P. přibylo s.r.o. členství stížností v AFIZ, na jednání dokud Oproti finančních nebude zprostředkovatelů auditem ověřeno, a že poradců. její praxe Celkem při přijímání a 12 předávání stížností, pokynů přičemž není většina v rozporu z nich se zákonem netýkala AFIZ přijala činnosti s tím, členů že neodstraní-li AFIZ a AFIZ společnost je vyřizovala nedostatky jen v zjištěné jak auditem nejlépe do 30. dále 9. postupovat. 2007, Představenstvo Stížnosti navrhuje členy rámci rady, AFIZ vyloučení řešilo právní oddělení ve čtyřech případech. Jedna Představenstvo stížnost byla Etickým odsouhlasilo výborem účast AFIZ SOS shledána případech řešených Jedna v řízení stížnost AFIZ SMÍR, byla čímž řešena tato v služba rámci za neopodstatněnou. služby poskytovaná AFIZ SMÍR, AFIZ přičemž získá na došlo ještě větší k mimosoudnímu objektivitě narovnání Představenstvo mezi členem odsouhlasilo AFIZ a klientem, převzetí z tohoto organizace důvodu nebylo konference zahájeno CIFA disciplinární v dubnu řízení V v roce Praze2007 přikročil Etický výbor AFIZ k zahájení disciplinárního řízení se duben: dvěma členy, a to se společností A. P. s.r.o, a společností P. P. Představenstvo s.r.o. Se společností přijalo A. P. společnost s.r.o. bylo disciplinární Top-Pojištění.cz, řízení zastaveno, s.r.o. neboť korporativního tato společnost člena přestala AFIZ vyvíjet činnost IZ a Vzhledem oznámila k ukončení tomu, že se členství objevili v zájemci AFIZ. Společnosti o partnerskou s.r.o. Etický spolupráci výbor s AFIZ AFIZ pozastavil z řad různých členství a finančních současně P. P. ji podmínečně institucí, Představenstvo vyloučil. Rovněž souhlasilo tato společnost s jednáními oznámila se AFIZ, zájemci že ukončuje o partnerství členství s před AFIZ jejím z řad vyloučením. pojišťoven či jiných poskytovatelů finančních produktů Legislativní Představenstvo a právní dále komise odsouhlasilo AFIZ se zakoupení v roce 2007 SW zabývala pro generování těmito otázkami: testů pojišťovacích zprostředkovatelů pro prováděcí potřeby členů vyhlášky AFIZ k zákonu o pojišťova- novela cích zprostředkovatelích květen: metodika ČNB k výkazům pojišťovacích agentů Představenstvo a makléřů schválilo podmínky partnerství novela s pojišťovnou ZPKT a Aegon jeho prováděcích vyhlášek Představenstvo samoregulace a dále koregulace rozhodlo v o oblasti zpracování poradenství výroční zprávy a zprostředkování AFIZ za rok na 2006 finančním trhu 4

7 penzijní reforma sjednocení standardů odborné způsobilosti poskytovatelů zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu nový zákon o pojišťovnictví Činnost v oblasti vzdělávání V roce 2007 jsme se stejně jako v předešlých letech červen: věnovali jak seminářům komerčním tak seminářům odborné Hlavním přípravy. tématem červnového jednání Představenstva byl přechod seminářů významné bylo uspořádáno části spolupracovníků celkem 16, Komerčních se zaměřením OVB do společnosti hlavně na Partners novely v for zákonech Life Planning, o kolektivním - investování Představenstvo a ZPKT, konstatovalo, implementaci že stávající MiFID. stav, Seminá- kdy a.s. řů odborné Petr Borkovec, přípravy jako bylo člen uspořádáno Představenstva 18 a bylo a individuální člen AFIZ, celkem a další 900 finančních individuální zprostředkovatelů. členové, kteří spo- při nich proškoleno Navázali lupracují jsme s Partners, také na je v finanční rozporu veletrh se Stanovami z loňského AFIZ. roku Představenstvo a letos jsme pořádali udělilo těmto veletrh členům se zaměřením výjimku na s platností do 30. Veletrhu září 2007 se a účastnilo tím, že v přes této době 200 účastníků očekávají pojišťovnictví. a hodnocení vstup Partners ze stran do AFIZ. jak sponzorů, Zároveň Představenstvo hostů tak i účastníkzvalo samotných Petra Borkovce bylo velmi a ostatní pozitivní. členy V AFIZ, příštím kteří roce vyko- na vy- tento návají seriál činnost opět navážeme. pro společnost Partners for Life Planning, a.s., aby dodržovali Etický kodex AFIZ, zejména Činnost aby nedoporučovali v oblasti finančního klientům trhu smlouvy o finančních V oblasti produktech, aktivní pokud účasti by to na bylo finančním pro klienty trhu nevýhodné je velmi významný moment zvolení Václava Tomka do pozice člena Výboru pro finanční trh, poradního orgánu srpen: Bankovní v návaznosti rady ČNB na uspokojivé pro oblast dohledu hospodaření nad finančním AFIZ v roce 2006 AFIZ a má velmi tak možnost uspokojivé přímého plnění zapojení rozpočtu do roku kon- trhem. cepce 2007 a strategie Představenstvo regulace schválilo dohledu nad rozdělení finančním zisku trhem. umístěného Účast v tomto v rezervním výboru nám fondu pomáhá na odměny prohlubovat pracovníků sekretariátu jak s regulátory finančního trhu, tak se zá- komunikaci stupci ze stejného rozpočtového důvodu výboru Představenstvo PSP ČR. rozhodlo, že žadatelům roce 2007 o členství AFIZ vyvíjela v AFIZ z aktivní řad právnických činnost v osob, rám- V ci dvou kteří ze podají tří pracovních přihlášku a skupin splní zřízených všechny podmínky Expertní skupinou pro přijetí MF do ČR AFIZ pro finanční do konce sektor, roku 2007, jež vznikla bude odpuštěna usnesení poměrná vlády. část Jednalo ročního se členského jednak o příspěv- Pracov- na základě ní skupinu a zaplatí ESFS jen pro vstupní legislativu poplatek ochrany spotřebitele, kde Představenstvo AFIZ postupovala přijalo v úzké za korporativního spolupráci se Sdružením člena společnost spotřebitelů Profit Investments, (SOS) a jednak v.o.s. o Pracovní skupi- obrany nu pro Představenstvo finanční vzdělávání. odsouhlasilo spolupráci se společností bych Eurolinea, zde ráda s.r.o. zmínila na přípravě aktivity žádosti v pracovních o čerpání Dále skupinách prostředků při ze MF. strukturálních Spolupráce fondů při tvorbě EU na vyhlášek projekt a metodik certifikace ČNB, finančních komunikaci specialistů s ostatními asociacemi na finančním trhu viz například organizace kulatého stolu září: na téma Ochrana spotřebitele. Za zmínku určitě stojí i pokračující Petr Borkovec spolupráce tlumočil se na spotřebitelskými Představenstvu rozhodnutí zejména společnosti SOS, kde Partners se účastníme do konce prezentací roku nevstupo- a za- sdruženímičínámvat do spolupracovat žádné z asociací i na a vzhledem tvorbě spotřebitelských k časově omezené o výjimce finančních udělené produktech. Představenstvem rezignoval brožur V na této funkci oblasti člena je potřeba Představenstva připomenout i účast zástupců AFIZ Roman jako Scherks přednášejících informoval na o odborných svém působení konferen- ve cích společnosti (konference Partners VŠFS, MiFID, a ze Pojišťovnictví, stejného důvodu...) jako Činnost v oblasti mezinárodní V oblasti mezinárodních vztahů, bych ráda zmínila již tradiční události jako CIFA FORUM 2007, kterého se za AFIZ zúčastnilo 6 delegátů a pozvaný zástupce MF, a Valnou hromadu FECIF, která se letos konala při příležitosti CIFA FORUM v Ženevě. AFIZ získala možnost jako první země mimo Švýcarska pořádat FORUM v Praze. Tato konference se bude konat koncem dubna 2008 v Praze a pro Petr pořádání Borkovec jsme rezignoval získali záštitu na funkci MF. Konference člena Představenstva se letos konala až začátkem listopadu PIMS INTERNATIONAL a AFIZ Představenstvo se zde účastnila odsouhlasilo v roli Country navržení Guru. Otakara Zástupci Schlossbergera AFIZ jsou na pravidelně finančního zváni arbitra na mezinárodní na další konference funkční období jako účastníci, ale zejména i jako prezentátoři (například Patrimonia, CIFA, PIMS, EFPA ) říjen: AFIZ se také jako poradce účastní mezinárodního projektu, říjnové který Představenstvo hodnotí existující se zabývalo programy především finančního přípravou obsahu v Evropě jednání (Leonardo Valné da hromady, Vinci Project). plánem čin- vzdělávání nosti na rok 2008, včetně návrhu rozpočtu Činnost Představenstvo v oblasti mediální schválilo rámcové rozdělení kapacity sekretariátu, mediální bych a to chtěla z 59 % zmínit ve prospěch mimo odborných činnosti V oblasti článků pro a členy, rozhovorů ze 16 % v různých na aktivity tištěných v oblasti mediích vzdělávání v ČR i v zahraničí (tzn. zejména (Švýcarsko, organizování Rakousko, seminářů), Slovensko,...) ze 16 % i četná televizní prospěch vystoupení společensky v odborných významné i zpravodajských činnosti (jako ve rubrikách. je připomínkování Osobně považuji nové za legislativy, obrovský úspěch komunikace AFIZ, fakt, s že regulátory media sama a ostatními velmi často asociacemi, oslovují AFIZ publikační a chtějí komentáře činnost a k v aktuálním neposlední událostem řadě i příprava na finančním konference trhu a žádají CIFA) o a odborná z 9 % ve stanoviska. prospěch komerční činnosti (compliance bych a poradenství zde upozornila pro nečleny) na možnost uveřejnění Ráda článků Představenstvo autorů z řad rozhodlo, členů AFIZ že na definitivní stránkách schválení časopisu Finanční rozpočtu poradce ponechá a při té v kompetenci příležitosti bych Představenstva vás ráda vyzvala zvoleného k aktivním touto příspěvkům Valnou hromadou. jak v podobě článků, tak témat, která cítíte, že jsou pro vás důležitá. Listopadové zasedání Představenstva se konalo bezprostředně Partnerstvípřed zahájením Valné hromady a obsahem bylo AFIZ zejména v roce 2007 formální rozšířila potvrzení řady svých hlasování, partnerů které o společnosti per Conseq, rollam Pojišťovnu a které se Aegon týkalo schválení a společnost definitiv- EBA. proběhlního AFIZ znění se také návrhů v podobě Představenstva odborného na partnera Valnou hromadu. podílela na některých významných akcích, jako je Banka roku Mezi nebo pravidelnými Zlatá koruna. body každého Představenstva bylo projednání informace o plnění finančního rozpočtu a Hospodaření stavu cash flow AFIZ a v dále roce přijetí 2007 nových individuálních členů V roce AFIZ jsme hospodařili s rozpočtem 8,4 mil korun a tento rozpočet byl poprvé stavěn jako vyvážený, Dovolte s malým mi, přebytkem abych závěrem (cca 150 poděkoval 000 Kč). Oproti všem rozpočtu těm, kteří bylo svým dosahováno aktivním zásadních přístupem úspor pomohli důslednou při plnění kontrolou cílů naší nákladů Asociace a snahou a pomohli o maximalizaci při vytváření výnosů. jejího AFIZ dobrého efektivně využívala na finančním své kapacity trhu nejen k realizaci v České odborných republice semi- ale jména i nářů v zahraničí. ve zvýšené míře, než jaká byla plánována. Výnosy ze vzdělávání jsme oproti plánu zvýšili cca o Kč (k tomu samozřejmě musíme připsat Vladimír i úměrně zvýšené Poliak náklady). Dosáhli jsme významnou předseda úsporu v běžných Představenstva nákladech AFIZ, a to o.s. ve výši Kč. 5

8 Z P R Á V A O Č I N N O S T I E T I C K É H O V Ý B O R U A F I Z Z A R O K Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Prezident AFIZ a předseda EV AFIZ Na Valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR konané dne 6. prosince 2006 bylo zvoleno deset členů Etického výboru AFIZ. Nově do Etického výboru přibyli Martina Kučerová, Robert Vlášek a Pavel Junek. V průběhu roku 2007 nebyl žádný člen Etického výboru AFIZ kooptován. Etický výbor AFIZ se v roce 2007 sešel celkem třikrát, a to v měsících lednu, březnu a září. Předsedou Etického výboru AFIZ je z titulu prezidenta AFIZ Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Členové Etického výboru na svém lednovém zasedání zvolili svého 1. místopředsedu a místopředsedu EV AFIZ. 1. místopředsedou byl zvolen Martin Podolák a místopředsedkyní byla zvolena Jaroslava Šindelářová. Etický výbor v průběhu roku 2007 ustavil vedle dosavadních dvou disciplinárních senátů III. Disciplinární senát EV AFIZ, jenž je určen především pro projednávání stížností na Moravě. Předsedou tohoto senátu se stal Michal Očenášek. V roce 2007 vedl dvě disciplinární řízení s korporativními členy AFIZ, a to se společností A. P., a.s., a se společností P. P. s.r.o. Disciplinární řízení se společností A. P. a.s., zahájené II. Disciplinárním senátem EV AFIZ, Etický výbor AFIZ dne 18. ledna 2007 zastavil, neboť tato společnost dne 11. ledna 2007 požádala Českou národní banku o odnětí registrace investičního zprostředkovatele a současně požádala o ukončení členství v AFIZ. Etický výbor AFIZ dne 22. března 2007 rozhodl o podmínečném pozastavení členství společnosti P. P. s.r.o., s tím, že pokud společnost neodstraní do 30. září 2007 nedostatky uvedené v rozhodnutí, bude poté vyloučena. P.P., s.r.o., těsně před vypršením lhůty pro odstranění těchto nedostatků, přípisem ze dne 27. září 2007 oznámila, že ukončuje své členství v AFIZ, neboť nadále nebude na finančním trhu působit. Etický výbor rovněž konstatuje, že v rámci služby AFIZ SMÍR došlo ve dvou případech k narovnání mezi klienty a finančními zprostředkovateli členy AFIZ. S přihlédnutím k těmto okolnostem EV AFIZ s finančními zprostředkovateli nezahájil disciplinární řízení. V dalších sedmi případech byla tato služba nabídnuta stěžovatelům, kteří AFIZ podali stížnost na jednání finančního zprostředkovatele/poradce, který není členem AFIZ, případně nepodléhá disciplinárnímu řízení člen AFIZ, který nese za jeho jednaní disciplinární odpovědnost. Etický výbor AFIZ se rovněž zabýval návrhem Etického kodexu finančního trhu, který vznikl na půdě Expertní skupiny MF pro finanční sektor a k návrhu tohoto kodexu přistoupil. 6

9 P R O D U K C E Č L E N Ů A F I Z Z A R O K Na základě informační povinnosti členů AFIZ zveřejňujeme souhrnné výsledky našich členů za rok Výsledky za jednotlivé korporativní členy najdete v další části této výroční zprávy, pokud dal ke zveřejnění příslušný člen souhlas. U produkce v pojišťovnictví zveřejňujeme v souladu s metodikou vykazování ČNB pro pojišťovací zprostředkovatele roční produkční pojistné, tedy roční pojistné vztahující se ke všem smlouvám nově uzavřeným v roce Informační povinnost korporativních členů AFIZ za rok 2007 celkem za rok 2007 Investice / počet uzavřených smluv ks *) Objem nákupů / podílové listy Objem nákupů / akcie Objem nákupů / dluhopisy Pojišťovnictví počet uzavřených smluv / životní pojištění Roční produkční pojistné / životní pojištění Pojišťovnictví počet uzavřených smluv / neživotní pojištění Roční produkční pojistné / neživotní pojištění Stavební spoření počet uzavřených smluv Stavební spoření objem cílových částek Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření objem úvěrů Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry objem Penzijní připojištění počet uzavřených smluv Penzijní připojištění objem sjednaných měsíčních příspěvků Kč Kč Kč ks Kč ks Kč ks Kč ks Kč ks Kč ks Kč Počet podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů Počet investičních zprostředkovatelů druhé úrovně *) včetně spořících účtů 7

10 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A A S L O Ž E N Í O R G Á N Ů A F I Z k VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Jan Blaschke Jiří Drahota Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. předseda dle Stanov AFIZ Ing. Martin Gardavský místopředseda Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Ing. Jaroslav Knížek Ing. Jiří Klaban 1. místopředseda Mgr. Miloslav Horký Martina Kučerová Vladimír Poliak předseda Jana Juřenová PhDr. Ing. Marek Loužek, PhD. Ing. Petr Stuchlík Mgr. Vladimíra Martincová Ing. Libor Novák Ing. Petr Šafránek Hana Strnadová Libuše Olívková Mgr. Martin Šefraný Ing. Jan Svoboda, CSc. Ing. Pavel Pastorek Ing. Václav Tomek Jana Vojáčková místopředsedkyně Martin Podolák 1. místopředseda Pavel Uzel Jarmila Poliaková Ing. Ivo Zlámal Ing. Jaroslava Šindelářová místopředseda Bc. Robert Vlášek GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY Mgr. Marta Gellová SEKRETARIÁT Mgr. Ing. Veronika Hynková vedoucí právního oddělení Romana Pavlíčková členské záležitosti Eva Šroubková vzdělávání, asistentka 8

11 P R E Z E N T A C E K O R P O R A T I V N Í C H Č L E N Ů CONSULTOR, spol. s r.o. CONSULTOR, spol. s r.o., Váš osobní investiční poradce Specializujeme se na dlouhodobé spolehlivé (nikoliv spekulativní) zhodnocování finančních prostředků fyzických osob i společností prostřednictvím finančních produktů celosvětové špičky, abychom našim klientům zajišťovali co nejvhodnější cestou tvorbu kapitálu a generování renty dle jejich individuálních potřeb, představ, předpokladů a cílů. Poskytujeme osobní poradenskou službu a řešení střižená na míru. Snažíme se vyhledat optimální kombinaci investic s ohledem na výši výnosu, spolehlivost a likviditu. S ohledem na široké spektrum námi zpřístupňovaných produktů z českého i mezinárodního trhu, můžeme klientům při dlouhodobé spolehlivosti investic současně zajistit i atraktivní výnosy. Z širokého spektra investičních možností vybíráme našim klientům produkty a řešení, která se osvědčila v celosvětovém měřítku po dobu více než deseti let. Naše nezávislost na institucích finančního trhu zajišťuje klientům objektivitu poskytovaného poradenství. Naše spolupráce s největšími světovými bankami, investičními společnostmi i jinými finančními institucemi nám umožňuje svobodný výběr kvalitních finančních produktů renomovaných mezinárodních finančních institucí. Pouze kvalitní partneři poskytují prvotřídní záruky služeb a zároveň schopnost dostát svým závazkům v budoucnosti. Naší snahou je pomáhat všem klientům lépe zhodnocovat své finanční prostředky. Daniel Jaroš jednatel společnosti CONSULTOR, spol. s r.o., Klimentská 6, Praha 1, telefon , 9

12 P R E Z E N T A C E K O R P O R A T I V N Í C H Č L E N Ů CONSULTOR, spol. s r.o. Effectconsulting, s.r.o. Jan Blaschke jednatel Společnost Effectconsulting, s.r.o., působí na trhu finančního poradenství a zprostředkování od roku Rok 2007 potvrdil správnost naší filozofie poskytování služeb prostřednictvím menšího kolektivu profesionálních obchodních zástupců. Náš obchodní model se ukázal jako velice efektivní. Umožnil hospodářský růst firmy bez negativních doprovodných jevů, zejména pak bez dopadu na kvalitu služeb poskytovaných našim klientům, což považujeme z hlediska stability firmy za velmi podstatné. Při poskytování služeb klientům se tradičně soustřeďujeme na minimalizaci jejich finančních rizik a vytváření aktiv klientů prostřednictvím vybraných kvalitních konzervativních finančních produktů s využitím státních příspěvků a daňových úlev. V oblasti tvorby pasiv tedy zadlužování klientů, byla naše produkce v roce 2007 opět minimální a omezovala se pouze na úvěry na bydlení. V návaznosti na úspěšný provoz našeho klientského a vzdělávacího střediska v centru Jablonce nad Nisou, které jsme otevřeli v roce 2005, jsme v roce 2007 přemístili administrativní centrum v Turnově do zcela nových moderních prostor. Pro naše obchodní zástupce jsme mimo jiné aktualizovali manuál pro tvorbu osobních finančních plánů našich klientů včetně nové přehledné grafiky podkladů pro práci s klienty. Do roku 2008 tak vstupujeme s léty ověřeným obchodním modelem, což dává příslib dalšího úspěšného rozvoje společnosti a spokojenosti našich klientů. 10

13 CONSULTOR, Fincentrum spol. s r.o. Fincentrum Pomáháme lidem bohatnout. Společnost Effectconsulting, s.r.o., působí na trhu finančního poradenství a zprostředkování od roku První Rok 2007 ligapotvrdil správnost naší filozofie poskytování služeb prostřednictvím v roce 2007 dorostlo menšího do kolektivu první ligy profesi- čes- Fincentrum kého onálních finančního obchodních poradenství. zástupců. Ztrojnásobení Náš obchodní auditovaného se ukázal obratu jako na velice 313 milionů efektivní. Kč v Umožnil roce 2007 hospodářský oproti 115 model milionů růst firmy Kč bez v roce negativních předchozím doprovodných završilo raketový jevů, zejména pak který bez v dopadu roce 2004 na kvalitu nastartovala služeb divize poskytovaných Finanční růst firmy, poradenství. našim klientům, což považujeme z hlediska stability firmy za velmi podstatné. Fincentrum 2007 Při Finanční poskytování poradenství služeb klientům se tradičně soustřeďujeme (přibližně na minimalizaci 85 % obratu, Česká jejich republika finančních a Slovensko) rizik a vytváření Finanční aktiv zaměstnanecké klientů prostřednictvím výhody vybraných kva- litních (Česká konzervativních republika) finančních produktů s využitím státních Event příspěvků management a daňových úlev. V oblasti tvorby pasiv (Česká tedy republika, zadlužování Maďarsko, klientů, Ukrajina) byla naše produkce Finanční média (www.investujeme.cz, Hodnoty Fincentra v roce Dlouhodobost 2007 opět minimální a omezovala se pouze na úvěry Důvěryhodnost na bydlení. Dobré jméno V návaznosti Dynamika na úspěšný provoz našeho klientského a vzdělávacího Dravost střediska v centru Jablonce nad Nisou, které jsme otevřeli v roce 2005, jsme v roce 2007 přemístili Nejkvalitnější administrativní finanční centrum poradenství v Turnově do zcela nových Fincentrum moderních v březnu prostor zvítězilo v náročném testu finančního poradenství spotřebitelského pořadu Černé ovce naše České obchodní televize zástupce před jsme třemi mimo dalšími jiné konkurenty aktualizo- Pro vali (viz manuál pro tvorbu osobních Toto finančních vítězství plánů nejlépe našich ilustruje klientů tlak včetně na kvalitu nové finančního přehledné poradenství, grafiky podkladů který pro společnost práci s klienty. v roce 2007 důsledně uplatňovala. Do Společenská roku 2008 zodpovědnost tak vstupujeme s léty ověřeným obchodním Fincentrum modelem, v roce což dává 2007 příslib poskytovalo dalšího práci úspěšného na centrále rozvoje ve všech společnosti divizích a více spokojenosti než 50 lidem našich a dalším klientů. více než 500 poradcům a jejich rodinám umožnilo nadprůměrné živobytí. Fincentrum v roce 2007 odvedlo českému 11

14 P R E Z E N T A C E K O R P O R A T I V N Í C H Č L E N Ů Fincentrum státu mnoho desítek milionů korun na daních. Také díky Martinu Gardavskému a Martě Gellové je Fincentrum aktivním členem AFIZ, který podporuje mimo jiné bezplatným zapůjčováním svých reprezentačních prostor v centru Prahy. Transparentnost a profesionální vedení Fincentrum je transparentní a důvěryhodné. Vlastnická struktura Fincentra byla vždy krystalicky průzračná. V roce 2007 započala profesionalizace vedení skupiny společností Fincentrum, kdy zakladatelé postupně předali výkonné funkce špičkovým manažerům. Ing. Martin Nejedlý, Ing. Petr Stuchlík: zakladatelé (2000) a jediní vlastníci Ing. Miloň Miller: generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum a.s. (CZ) Mgr. Milan Repka: ředitel a předseda představenstva Fincentrum a.s. (Slovensko) Ing. Hana Strnadová: finanční a provozní ředitelka Ing. Filip Duchoň: ředitel divize Finanční poradenství Bcx. Marie Abu Assad: ředitelka Event management, jednatelka Fincentrum Media s.r.o. Pavel Hulák: ředitel divize Zaměstnanecké výhody Mgr. Petr Zámečník a Martin Slapnička: šéfredaktor a obchodní ředitel divize Média Management je důležitý. Úspěch Fincentra je však především úspěchem jeho poradců a manažerů. Děkujeme! Informační povinnost korporativního člena AFIZ Rok 2007 Investice / počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů / podílové listy (Kč) Objem nákupů / akcie (Kč) Objem nákupů / dluhopisy (Kč) Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / životní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / životní pojištění (Kč) Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / neživotní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / neživotní pojištění (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření / objem cílových částek (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 267 Stavební spoření / objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry / počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry / objem (Kč) Penzijní připojištění / počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění / objem sjednaných měsíčních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Fincentrum a. s., Pobřežní 620/3, Praha 8,

15 KAPITOL Ing. Ivo Zlámal Předseda představenstva Při hodnocení výsledků roku 2007 mohu s potěšením konstatovat, že v rámci více než dvanáctileté historie společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. šlo o rok bezpochyby rekordní. V loňském roce jsem zavedli do praxe řadu systémových opatření připravených v roce Výsledky roku 2007 nám pak potvrdily správnost těchto rozhodnutí, protože nejenom že jsme dosáhli plánovaných ukazatelů, ale podařilo se nám ambiciózní plán i optimistická očekávání překročit. Plánovaný růst 30% ve výkonech jsme překročili jak z hlediska výnosů, kde jsme překonali hranici 600 mil. Kč při meziročním růstu více jak 35%, tak i z pohledu produkčního pojistného, kde jsme dokázali růst o více jak polovinu a překonali jsme hodnotu 780 mil. Kč ročního pojistného. Objem produkčního pojistného velmi pozitivně ovlivnil výkon v mimořádném pojistném u investičního životního pojištění Perspektiva. Z tohoto pohledu musíme podotknout, že nás velmi potěšil triumf našeho majoritního akcionáře pojišťovny Kooperativa v prestižní anketě Banka roku 2007 Mastercard, ve které se stalo nositelem titulu Životní pojištění roku 2007 investiční životní pojištění Perspektiva. Současně jsme i přivítali potvrzení kvalit Perspektivy v letošní anketě Zlatá koruna, kde Perspektiva rovněž dosáhla na nejvyšší metu mezi životními pojištěními. V obou zmíněných anketách přisoudila prvenství Perspektivě odborná porota a nás samozřejmě těší, že KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. je největším zprostředkovatelem Perspektivy na trhu v ČR a navíc s velmi výrazným podílem mimořádného pojistného, které svědčí o pro klientsky orientovaném přístupu našich spolupracovníků. Díky naší poradenské filozofii jsme se stali objemem pojistného největším zprostředkovatelem životního pojištění v České republice vůbec, na což jsme samozřejmě hrdí. Samozřejmě neopomenutelným faktem jsou i výsledky v rozvoji společnosti, protože v průběhu roku 2007 se s námi rozhodlo spolupracovat více jak tisíc nových spolupracovníků a celkový počet registrovaných poradců překročil na konci roku 2007 hranici 2 500, kterým bychom i touto cestou chtěli poděkovat za odvedenou a kvalitní práci. Současně jsme potvrdili záměr dále rozvíjet naše aktivity na poli neživotního pojištění a finančních produktů, kde u těchto odvětví dynamicky a trvale zvyšujeme podíly na celkové produkci. Jsme přesvědčeni, že k výraznému růstu výkonů našich spolupracovníků pozitivně přispěl i moderní informační systém a kvalitní systém vzdělávání, na kterých dlouhodobě spolupracujeme s respektovanými externími partnery. Z pohledu událostí na trhu považujeme rok 2007 za stabilní se zvyšujícím se důrazem na ochranu klientů, což považujeme za pozitivní trend. Mnohé naše přístupy, které jsme ve vztahu ke zvýšení ochrany a informovanosti klientů zavedli a nyní jsou nad stanoveným legislativním rámcem, chápeme jako příspěvek naší společnosti ke zvýšení otevřenosti ke klientům a budování prestiže zprostředkovatelského a poradenského trhu v České republice. Jsme přesvědčeni, že právě AFIZ a jeho role v budování dobrého jména našeho oboru je správným směrem, na jehož rozvoji se společně s našimi partnery v rámci asociace hodláme nadále aktivně podílet. 13

16 P R E Z E N T A C E K O R P O R A T I V N Í C H Č L E N Ů CONSULTOR, spol. s r.o. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ Rok 2007 Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / životní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / životní pojištění (Kč) Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / neživotní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / neživotní pojištění (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených smluv (ks) 875 Stavební spoření / objem cílových částek (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 266 Stavební spoření / objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry / počet uzavřených smluv (ks) 483 Hypoteční úvěry / objem (Kč) Penzijní připojištění / počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění / objem sjednaných měsíčních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Provizní obrat (Kč) KAPITOL a. s., Brno, Rašínova 4 LIMMIT s.r.o. Milan Roškot jednatel společnosti Vážení, společnost LIMMIT s.r.o. jako nezávislá pojišťovací a finanční společnost působí od roku U České národní banky je společnost vedena jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. V současnosti zastupujeme celkem čtrnáct pojišťoven. V oblasti životního a neživotního pojištění zajišťujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv. Na trhu dále působíme jako hypoteční makléř, zastupujeme celkem 7 bank. V rámci zprostředkování hypoték a úvěrů zajišťujeme klientům komplexní služby během sjednávání finančního produktu. V sočasnosti naše služby využívá prostřednictvím dvou kanceláří kolem klientů. Veškeré pojišťovací a finanční služby jsou našim klientům poskytovány zdarma. Více informací se dozvíte na našich internetových stránkách 14

17 OVB Allfinanz, a.s. Pavel Uzel CEO a předseda představenstva Dámy a pánové, rok 2007 byl pro OVB Allfinanz, a.s. dalším velmi úspěšným obchodním rokem v historii společnosti. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostly celkové výnosy v členění dle IAS/IFRS o 19 % na 959,1 mil. Kč, provizní výnosy pak vzrostly o 18 % na 943,2 mil. Za stejné období se počet klientů zvýšil ze 760 na 795 tisíc. Rozsáhlé investice do rozvoje a veřejné prezentace firmy se projevily mírným poklesem celkového hospodářského výsledku dle IAS/IFRS o 7 % na 144,6 mil. korun. Počet uzavřených smluv vzrostl oproti roku 2006 o smluv, což představuje meziroční nárůst o 8 %. Překonali jsme tak cíle, které jsme si sami pro rok 2007 stanovili, a posílili svou pozici jedničky na trhu. Hospodářské výsledky za rok 2007, rovnocenné s úspěchem celého holdingu, jsou pro naši společnosti zavazující. I nadále proto budeme investovat do odborné přípravy stávajících i nových poradců. Nárůst počtu uzavřených smluv v celkovém počtu je nejpřesvědčivějším důkazem nejen toho, že naši poradci nabízejí zajímavé produkty, ale zejména toho, že svou práci dělají dobře. Při pohledu na celkové rozdělení portfolia produktů OVB podle počtu uzavřených smluv, v roce 2007 se nejvyšší mírou podílel segment životního pojištění (24,5 %) následován segmentem penzijního připojištění (19,30 %), investic do podílových fondů (17,3 %), neživotního pojištění (16,9 %), stavebního spoření a úvěry ze stavebního spoření (15,1 %), hypotečních úvěrů (3,5 %) a spořících účtů (3,4 %). Z uvedeného je zřejmé, že poradenství OVB směřuje k zajištění potřeb celé rodiny. V porovnání s předchozími lety se zvýšil podíl hypotečních, úvěrových a investičních produktů, což kopíruje tržní situaci. Poradci OVB Allfinanz, a.s. poskytují svým klientům komplexní služby. Jasně o tom svědčí vysoký počet smluv neživotního pojištění. Z hlediska potřebných znalostí je to oblast nejnáročnější a uzavření smluv například na pojištění majetku patří k nejpracnějším. Je nepochybné, že poradci OVB Allfinanz, a.s. se uzavírání těchto smluv rozhodně nevyhýbají a jejich klienti díky tomu mají zajištěna i rizika související s vlastnictvím majetku a odpovědností za způsobenou škodu. Rovněž vysoký počet smluv v oblasti investic je důkazem toho, že poradci OVB Allfinanz, a.s., využívají moderních nástrojů na zhodnocování peněz svých klientů. V oblasti životního pojištění převládají jednoznačně moderní produkty investičního životního pojištění. Vysoký počet těchto uzavřených smluv byl v roce 2007 způsoben mimo jiné státní podporou tohoto produktu v podobě daňových úlev, které si většina klientů přeje využít. Společnost OVB Allfinanz, a.s. jako finančně poradenská společnost spolupracuje s 36 partnery, špičkovými společnostmi, poskytovateli různých finančních produktů, působícími na českém trhu. I proto jsou naši odborní finanční poradci schopni doporučit klientovi optimální variantu investování. Pro OVB Allfinanz je důležité získat vždy dobré a serioz- 15

18 P R E Z E N T A C E K O R P O R A T I V N Í C H Č L E N Ů CONSULTOR, OVB Allfinanz, spol. a.s. s r.o. ní partnery. Rozhodujícími faktory, podle kterých jsou partneři vybíráni, jsou stabilita partnerské společnosti, její historie jak z evropského, tak i lokálního hlediska, portfolio produktů a forma řešení jednotlivých obchodních případů. Jedině na základě kvalitního výběru a rozhodnutí můžeme s dobrým svědomím doporučovat našim zákazníkům produkty našich partnerů a uzavírat s nimi smlouvy. OVB Allfinanz, a.s. si v roce 2007 udržela svůj dynamický růst a posílila své postavení na trhu. Dnes je naše společnost jedničkou v poskytování finančních služeb v České republice. Protože poptávka po zajišťovacích, investičních a finančních strategiích nepoleví ani v následujících letech, máme i nadále velmi dobré růstové předpoklady a perspektivy z hlediska budoucích hospodářských výsledků. V Praze 8. září 2008 Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ Rok 2007 Investice / počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů / podílové listy (Kč) Spořící účty / počet uzavřených smluv (ks) Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / životní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / životní pojištění (Kč) Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / neživotní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / neživotní pojištění (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření / objem cílových částek (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených úvěrových smluv (ks) Stavební spoření / objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry / počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry / objem (Kč) Penzijní připojištění / počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění / objem sjednaných měsíčních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet IZ 2. úrovně (vázaných zástupců) ke konci kalendářního roku Roční provizní obrat (v milionech Kč) 943,2 OVB ALLFINANZ, a.s., Baarova 2,140 00, Praha 4 16

19 Partners For Life Planning, a.s. Ing. Kateřina Palková výkonná ředitelka Společnost Partners For Life Planning, a.s. (dále jen Partners) zahájila působení na českém finančním poradenském trhu v červnu U zrodu stáli Kateřina Palková, Pavel Kohout, Tomáš Prouza a Jan Majer. Zakladatele spojovala dlouholetá snaha o kultivaci finančního trhu. V Partners se rozhodli uvést do praxe společné představy o slušném a kvalitním finančním poradenství. Pracovní strategie společnosti Partners je shrnuta do sloganu Finanční poradenství jinak. Rok 2007 ve společnosti Partners se nesl ve znamení vybudování všech interních procesů, tak aby byly nastaveny veškeré funkce nutné ke kvalitnímu servisování distribuční sítě. Jednalo se především o interní software, proces přijímání a předávání pokynů, výplaty provizí, HR, mechanismus kontroly kvality poskytovaných služeb, compliance, vyřizování reklamací aj. Ve vztahu k distribuční síti byly prioritní vzdělávací aktivity jak v oblasti produktových znalostí, tak prodejních a komunikačních dovedností i právního povědomí ve sféře zprostředkování finančních služeb. Životně důležité pro nově vzniklou společnost bylo rovněž nastavení distribučních vztahů s obchodními partnery z řad bank, pojišťoven, investičních společností či penzijních fondů. Již v prvním roce fungování se společnosti podařilo hospodařit s kladným hospodářským výsledkem. Partners vyvíjejí ve spolupráci s předními finančními ústavy exkluzivní finanční produkty, jež mají poradci Partners k dispozici vedle běžně nabízených produktů. Jejich výraznou konkurenční výhodou jsou nižší poplatky a vyšší efektivita ve srovnání s jinými nabídkami na trhu. Ke konci roku 2007 má Partners ve svém portfoliu 29 obchodních partnerů s celkovým počtem 150 produktů. V roce 2007 komunikovala společnost Partners s médii a veřejností především prostřednictvím svých webových prezentací na cz a Dalším podpůrným zdrojem je interní on-line aplikace Prometeus a týdeník 17

20 P R E Z E N T A C E K O R P O R A T I V N Í C H Č L E N Ů Partners For Life Planning, a.s. Partners News. Již v roce 2007 nastartovala mediální kampaň a provoz zelené linky pro klienty, které mají zlepšit povědomí o značce Partners a usnadnit komunikaci se společností. V roce 2008 plánuje společnost Partners růst ze 192 mil. Kč v roce 2007 na 576 mil. Kč. K realizaci tohoto cíle je nezbytné rozšíření poradenské sítě na aktivních poradců ve stejném období, s čímž úzce souvisí i nárůst počtu zaměstnanců z 31 na plánovaných 45. Cíle pro rok 2008 Vybudování Akademie finančního poradenství Postupná profesionalizace poradenské sítě Trojnásobný obrat v porovnání s rokem 2007 Důsledná kontrola kvality poskytovaných služeb Budování firemní kultury Pozice leadera v oblasti produktové inovace Tištěný časopis Finanční magazín s měsíční periodicitou nejen pro odbornou veřejnost Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ červen prosinec 2007 Investice / počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů / podílové listy (Kč) Spořící účty / počet uzavřených smluv (ks) Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / životní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / životní pojištění (Kč) Pojišťovnictví / počet uzavřených smluv / neživotní pojištění (ks) Roční produkční pojistné / neživotní pojištění (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření / objem cílových částek (Kč) Stavební spoření / počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 140 Stavební spoření / objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry / počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry / objem (Kč) Penzijní připojištění / počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění / objem sjednaných měsíčních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet IZ 2. úrovně (vázaných zástupců) ke konci kalendářního roku 400 Účetní obrat za srpen prosinec 2007 (v milionech Kč)

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 24. února 2017 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Martin Řezáč, místopředseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Petr

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Tisková zpráva Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Praha, 11. března 2013 11. ročník soutěže Zlatá koruna startuje letos symbolicky 11. března. Od dnešního dne mohou finanční společnosti

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Strana 1 ze 5 OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní Evropy

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1) Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. Vyd. Praha EKOPRESS, s. r. o. 216 s. 2) Hanzlová, Š, a kol.. Základy bankovnictví, 3. Vyd. Praha: Bankovní institut

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie legislativního

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2014 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 30. 9. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více