Přijímací zkoušky 2002/03 Studijní obory Překladatelství-tlumočnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky 2002/03 Studijní obory Překladatelství-tlumočnictví"

Transkript

1 Přijímací zkoušky 2002/03 Studijní obory Překladatelství-tlumočnictví angličtina němčina francouzština ruština španělština Zpracovali: Zuzana Jettmarová, Jana Králová a kol. Jazyková úprava: Alena Vrbová Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta,

2 Úvodem Účelem této příručky je informovat budoucí uchazeče o studium překladatelství-tlumočnictví (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) na Filozofické fakultě UK v Praze o přijímacích zkouškách a průběhu studia. Příručka proto obsahuje kromě podrobných informací o přijímací zkoušce, doplněných ukázkami z minulých přijímacích řízení (včetně klíče k řešení modelových testů), i požadavky, které by měl uchazeč o tento obor splňovat, dále možnosti jeho uplatnění po absolvování studia a v neposlední řadě i charakteristiku studia s uvedením studijního plánu a možných forem tohoto studia. Autoři publikace věří, že informovanost v tomto směru umožní všem zájemcům zodpovědněji se na přijímací zkoušky připravit, zhodnotit své předpoklady a získat lepší představu o náplni studia i budoucím povolání. Neméně prospěšná může být tato brožura i učitelům cizích jazyků a češtiny na středních školách, kteří tak získají představu o požadované úrovni jazykové a kulturní kompetence, již by uchazeč o tento obor měl prokázat. Závěrem je nutno poznamenat, že ukázky písemných přijímacích testů a materiálů použitých při ústní části přijímací zkoušky jsou pouze orientační, každý rok se jejich konkrétní náplň mění a v žádném případě nevyčerpávají zkoušenou látku. Autoři 2

3 Obsah 1. Povolání překladatel a tlumočník 2. Ústav translatologie FF UK 3. Oborové studium a jeho formy 4. Předpoklady ke studiu 4.1 Jazyková a kulturní kompetence 4.2 Řečnické a komunikační schopnosti 4.3 Intelekt, logické myšlení, zvídavost 4.4 Nadání pro umělecký překlad a zájem o obor 4.5 Další psychické předpoklady 4.6 Předpoklady pro vysokoškolské studium 5. Přijímací zkouška 5.1 Písemný test 5.2 Modelové testy Obor překladatelství-tlumočnictví/angličtina (PTA) Obor překladatelství-tlumočnictví/němčina (PTN) Obor překladatelství-tlumočnictví/francouzština (PTF) Obor překladatelství-tlumočnictví/ruština (PTR) Obor překladatelství-tlumočnictví/španělština (PTŠ) 5.3 Ústní část zkoušky 5.4 Modelové texty Obor překladatelství-tlumočnictví/angličtina (PTA) Obor překladatelství-tlumočnictví/němčina (PTN) Obor překladatelství-tlumočnictví/francouzština (PTF) Obor překladatelství-tlumočnictví/ruština (PTR) Obor překladatelství-tlumočnictví/španělština (PTŠ) 6. Příprava k přijímací zkoušce 7. Přihláška ke studiu 8. Výsledek přijímací zkoušky 1. Povolání překladatel a tlumočník Ke konci studia na střední škole má jen málokdo jasnou představu o svém budoucím povolání. Většinou se orientujeme podle svých zájmů, často vyvolaných oblibou nějakého středoškolského předmětu nebo schopností učitele 3

4 o tento předmět zájem vyvolat, a při výběru dalšího studia volíme v zásadě mezi humanitním a přírodovědně-technickým zaměřením. V prvním případě to pak bývá především znalost cizích jazyků a snaha lépe je umět, které vedou k podání přihlášky na Filozofickou fakultu UK, ať již na moderní filologii, nebo na překladatelství-tlumočnictví. Tento zájem o jazyky může být doprovázen i přáním mladého člověka co nejvíce komunikovat s lidmi. Představa budoucího povolání tu spíše splývá s turistickým průvodcem nebo hosteskou, pokud je mladý člověk v této fázi vůbec schopen jít ve svých představách dále, než je zájem o to, co by chtěl v nejbližších letech studovat. Volba mezi moderní filologií, zaměřenou především na přípravu středoškolských učitelů cizích jazyků, a překladatelstvím- tlumočnictvím, orientovaným na přípravu profesionálních překladatelů a tlumočníků, pak bývá zcela náhodná, případně je ovlivněna získanými informacemi o menší či větší naději být ke studiu přijat. Absolvent studia překladatelství-tlumočnictví má široké možnosti uplatnění. Kromě práce překladatele anebo tlumočníka, ať již ji vykonává jako soukromý podnikatel nebo jako zaměstnanec podniku či státní nebo mezinárodní instituce, má rovněž možnost pracovat jako redaktor překladů v knižním nebo časopiseckém nakladatelství, dále najde uplatnění v oblasti publicistiky jako zahraniční novinový, televizní či rozhlasový reportér. V oblasti filmu a televize může svoji přípravu využít šířeji než v dabingu a titulkování, především na poli produkce, importu a exportu, tedy jako dramaturg zahraničních pořadů. Jako odborník najde uplatnění i při vytváření vícejazyčných slovníků, reklamy, ale i v oblasti manažerské, zvláště u zahraničních firem se zastoupením v ČR nebo v zahraničních zastoupeních našich firem. Může vlastně vykonávat mnoho jiných zaměstnání předpokládajících vysokoškolskou kvalifikaci humanitního zaměření, kde využije velmi dobré znalosti rozdílných jazyků a kultur a profesionální cit pro jejich srovnávání, stejně jako svoji schopnost kriticky hodnotit kvalitu překladového či původního textu. Pokud kombinuje studium překladatelství-tlumočnictví se studiem oboru politologie, může se jeho uplatnění ve státních službách právě z těchto důvodů orientovat na oblast diplomacie. V kombinaci se studiem ekonomie má podobné možnosti profesionálního uplatnění; kromě toho získá potřebné znalosti pro založení vlastní překladatelské firmy či agentury. Vysokoškolská příprava kvalitních a kvalifikovaných překladatelů a tlumočníků je také v popředí zájmu a politiky organizačních struktur Evropské unie. S naším vstupem do EU se čeština stane jednacím jazykem - komunikaci bude zprostředkovávat značný počet interních a externích překladatelů a tlumočníků. Má-li student zájem o orientaci spíše akademickou, je možné se během studia zaměřit na oblast translatologie (teorie překladu a tlumočení, dějiny překladu, překladatelská porovnávací studia). Své teoretické znalosti může po absolvování studia dále prohlubovat postgraduálním studiem v oboru translatologie a získat titul PhD. Nový vysokoškolský zákon také umožňuje 4

5 získání titulu PhDr. na základě úspěšně složené rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Někteří z absolventů oboru však pracovali a pracují i jako učitelé cizích jazyků. Má-li uchazeč takto vyhraněnou představu o svém povolání, pak bude lépe, přihlásí-li se ke studiu na příslušný pedagogický obor, nikoli na obor překladatelství a tlumočnictví. Pokud jde o samotné povolání překladatele a tlumočníka, i zde existuje široká škála specializací. Snad nejvyššími ambicemi jsou překládání umělecké literatury, k němuž však kromě vzdělání nezbytně patří jistá dávka talentu spolu s přirozeným zájmem o literaturu, a konferenční kabinové tlumočení na nejvyšší vládní a mezinárodní úrovni. Pod těmito vrcholky pracují pak stovky překladatelů odborné literatury, tlumočníků doprovodných, konsekutivních i simultánních, tlumočníků a překladatelů soudních, překladatelů v oblasti masové komunikace atd. Ti všichni vykonávají práci, která je z hlediska znalostí a dovedností i z hlediska intelektových a psychických schopností velice náročná. Překlad i tlumočení předpokládají v první řadě schopnost pochopit co se říká, a to není při současné oborové šíři a specializaci jednoduchá záležitost. Základem úspěchu je zde dobrá připravenost, která vyžaduje široký rozhled a zvídavost, prostě všestrannou otevřenost toku informací a solidní, širokou poznatkovou základnu, podepřenou stejně širokou znalostí jazyka. Tlumočník a překladatel jsou prototypy lidí inteligentních, pro které vzdělávání a především samovzdělávání nikdy nekončí. Odměnou za to je jim jedno z nejzajímavějších povolání. 5

6 2. Ústav translatologie FF UK Ústav translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze je doposud jedinou vysokoškolskou institucí v ČR, jejímž cílem je poskytovat nejen ucelené magisterské vzdělání v oboru překladatelství a tlumočnictví, ale i postgraduální studium v oboru translatologie a také provádět soustředěný výzkum v oblastech spjatých s překladem a tlumočením. Ústav vznikl v roce 1963 při Univerzitě 17. listopadu v Praze nejprve jako institut, později se stal katedrou. V roce 1974, kdy Univerzita 17. listopadu zanikla, byla katedra překladatelství a tlumočnictví převedena na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1993 se vytvořil z této katedry v rámci transformace fakulty nynější Ústav translatologie. Ústav je členěn podle oborových specializací na: (1) Seminář teorie a didaktiky překladu (2) Seminář teorie a didaktiky tlumočení (3) Seminář dějin překladu. Kromě seminářů má Ústav vlastní specializovanou knihovnu a studovnu, počítačovou učebnu a dvě tlumočnické laboratoře. Při Ústavu působí i Klub kultury překladu. Ústav je rovněž garantem Translatologické sekce Jazykovědného sdružení České republiky a zahraničním garantem studijního oboru překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Carlose III. v Madridu. V rámci mezinárodního programu Practeast/Copernicus byl zapojen do mezinárodní spolupráce v oblasti přípravy terminologických databází, dále do mezinárodních projektů jako POSI, TNP in European Languages, Euromasters in Conference Interpreting, zabývajících se vzděláváním s ohledem na integraci Evropy. Je také jedním z nejdůležitějších zakládajících členů České rady pro překlad a tlumočení, asociovaným členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT), členem evropského konsorcia Euromasters in Conference Interpreting a byl jako jediné pracoviště na území bývalých socialistických zemí přijat za člena mezinárodního sdružení elitních překladatelsko-tlumočnických škol (CIUTI). Ústav translatologie aktivně spolupracuje s profesionálními překladatelskými a tlumočnickými organizacemi, jako jsou Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace konferenčních tlumočníků a FIT. Ve spolupráci s nimi organizuje vzdělávací kursy, besedy a dílny pro překladatele a tlumočníky. Mezinárodní spolupráce Ústavu je velmi široká a odráží se především ve společných projektech, výměnách učitelů a stážích studentů. Studenti mohou získat jedno nebo dvousemestrální stáž na základě meziuniverzitních, fakultních a mezivládních smluv či na základě nabídek diplomatických a kulturních institucí. Od akademického roku je Univerzita Karlova zapojena i do 6

7 mezinárodního programu ERASMUS, což rozšířilo možnosti stáží a jejich financování. Ústav pořádá mezinárodní konference o překladu a tlumočení, jichž se účastní řada významných našich i zahraničních odborníků, vydává řady AUC Translatologica Pragensia a Folia Translatologica a další publikace. Ústav sídlí v nově rekonstruovaném objektu Šporkova paláce na adrese: Hybernská 3, Praha 1; tel. (02)

8 3. Oborové studium a jeho formy Řádné studium překladatelství a tlumočnictví je organizováno výhradně formou prezenčního (denního) magisterského studia. Studium je pětileté, dvouoborové. Po absolvování získává student titul magistr (Mgr.), tedy dosáhne úplného univerzitního vzdělání, které mu vedle výkonu překladatelské a tlumočnické profese dává rovněž předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci v oboru. Tomuto záměru odpovídá také struktura studijního plánu a poměr jednotlivých disciplín, které jsou v něm zastoupeny. Oborové kombinace pro rok 2002/03 jsou uvedeny na Po ukončení prvního cyklu, tj. zpravidla po třech letech studia, volí student specializaci překladatel nebo tlumočník. Diferenciace studijních plánů podle těchto specializací umožňuje nejen důkladnější přípravu a hlubší studium, ale rovněž respektuje určité osobnostní předpoklady studenta. Pokud to jeho schopnosti a časové možnosti dovolí, má student možnost studovat specializace obě. Rámcově je studium oborů PT děleno do dvou cyklů. První cyklus je charakterizován všeobecnější přípravou - zaměřuje se na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti jazykové a kulturní kompetence, na studium základů překladu a tlumočení po teoretické i praktické stránce. Staví se na obecnějším aplikovaně teoretickém základu a pohled je přísně kontrastivní. Praktický jazyk v klasické podobě vyučován není, neboť předpokladem k přijetí je již značně vysoký stupeň znalosti studovaných jazyků a vysoce rozvinutá kompetence v češtině. Cyklus je ukončen postupovou zkouškou. Druhý cyklus je budován na dvou specializacích - překladatelské a tlumočnické. Většinou teprve během studia prvního cyklu pozná student, pro kterou z obou specializací má lepší předpoklady. Volbou specializace se studium zaměří na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti odborného a uměleckého překladu nebo v oblasti tlumočení. Ve druhém cyklu je kladen důraz rovněž na prohloubení teoretické složky vzdělání. Cyklus je ukončen obhajobou diplomové práce na oboru, který si student zvolil jako diplomní, a státní závěrečnou zkouškou na obou studovaných oborech. Studijní plány jsou v této informativní příručce uvedeny z toho důvodu, aby uchazeč získal konkrétní představu o náplni studia, které není, jak se někdy mylně očekává, praktickým studiem cizího jazyka kombinovaným s překladatelským drilem. Teoretická složka translatologických a příbuzných disciplín naopak představuje významnou část obsahu studia. Tento přístup odpovídá nejen univerzitnímu typu studia v pravém slova smyslu, to znamená výchově široce vzdělaného jedince, ale rovněž dává absolventovi širší a trvalejší 8

9 možnosti uplatnění, než je pouhý praktický výkon překladatelské nebo tlumočnické profese. Studijní plán (bez předmětů společného základu) Magisterské studium dvouoborové I. cyklus ZS/LS atestace 201. Úvod do translatologie 1/1+1/1 Kv, Kv 202. Teorie překladu a tlum. 2/-+2/- Kv, Kv 203. Čeština pro překl. I 1/2+2/1 Zk 204. Čeština pro překl. II 2/1+1/2 Zk 205. Dějiny a kultura I (JAZ) 2/-+2/- Zk 206. Dějiny a kultura II (JAZ) 2/-+2/- Zk 207. Moderní literatura I (JAZ) 2/2+2/2 Z, Z, Zk 208. Jazykový seminář (JAZ) -/2+-/2 Zk 209. Překladatelská analýza (JAZ) 1/1+-/2 Z 210. Kontrast.lingv.I fonet.(jaz) 2/2 Zk 211. Kontrast.lingv.II gram.(jaz) 2/1+2/1 Zk 212. Kontrast.lingv.III lex.(jaz) 2/2 Zk 213. Kontrast.lingv.IV styl.(jaz) 2/2 Zk 214. Metodika překladu (JAZ) -/2+-/2 Zk 215. Tlumoč. sem. základní (JAZ) -/2+-/2 Zk 216. Volitelné předměty 217. Základy odborného překladu -/2+-/2 Z Volitelné předměty pro I. cyklus (výběr) Seminář k dějinám a kultuře I Seminář k dějinám a kultuře II Rétorika a ortoepie češtiny Praktická stylistika češtiny Jazykový standard a varianty PZK (po 6.semestru): 1. Klauzurní práce a její obhajoba 2. Teorie překladu a tlumočení 3. Kontrastivní textová analýza II. cyklus A. Specializace překladatel 237. Teorie překladu II 1/1+1/1 Zk 238. Dějiny překladu 2/-+2/2 Z, Zk 9

10 239. Metody výzkumné práce 1/1 Z 240. Mezinárodní vztahy 2/- Kv 241. Volitelné předměty 242. Odborná praxe 15 dní 243. Moderní literatura II -/2 Z 244. Odborný překlad -/2+-/2 Zk 245. Neliter. překl. a redakce -/2+-/2 ZK 246. Liter. překl. a redakce -/2+-/2 Z, Z B. Specializace tlumočník Pokud student zapisuje obě specializace, volí variantu předmětu s širší dotací hodin i povinností Teorie překladu II 1/1+1/1 Zk 238. Dějiny překladu 2/-+2/2 Z, Zk 239. Metody výzkumné práce 1/1 Z 240. Mezinárodní vztahy 2/- Kv 241. Volitelné předměty 242. Odborná praxe 15 dní 250. Konsekutivní tlumočení I -/2+-/2 Zk 251. Simultánní tlumočení I -/2+-/2 Zk 252. Sim. a kons. tlumočení II -/4+-/4 Zk Volitelné předměty pro II. cyklus (výběr) Didaktika překladu a tlumočení Strojový překlad Překlad prózy Překlad poezie Překlad dramatu Překlad odborný (spec.) Interpretace liter.textu Překlad reklamy Titulkování a dabing Tlumočení filmů Tlumočení pro masmédia Technika mluveného projevu SZZK (po 10.semestru): 1. Diplomová práce a její obhajoba 2. Předmět specializace 3. Translatologie Vysvětlivky: ZS - zimní semestr (počet hodin týdně) 10

11 LS - letní semestr (počet hodin týdně) Z - zápočet Zk - zkouška Kv - kolokvium PZK - postupová zkouška SZZK - státní závěrečná zkouška 4. Předpoklady ke studiu Povolání překladatele a tlumočníka vyžaduje daleko více než znalost dvou jazyků. Teprve na jistém souboru předpokladů, který je u přijímacích zkoušek u uchazečů zjišťován, lze během studia rozvíjet příslušné znalosti, schopnosti a dovednosti, a tak připravit studenta pro profesionální dráhu. Výsledkem této přípravy je pak překladatelská kompetence, která představuje zvláštní schopnost zacházení s texty, založenou na porozumění autorovu sdělení a orientaci na porozumění příjemce sdělení. Tato kompetence je syntézou jazykové a kulturní kompetence, věcných znalostí a překladatelsko-tlumočnických dovedností, rozvinutých na základě daných vloh. 4.1 Jazyková a kulturní kompetence Jedním z prvních předpokladů ke studiu oboru je vysoký stupeň jazykové a kulturní, resp. komunikační kompetence v češtině a v příslušném cizím jazyce. Stručně řečeno jde o soubory jazykových a věcných znalostí, orientovaných na kulturu daného jazykového společenství, které v různých komunikačních situacích dovedeme vhodně používat, dále pak i o schopnost a zájem tyto znalosti získávat. Projev by měl být plynulý a bezchybný, postavený na automatizaci výslovnosti a gramatických struktur, na bohaté slovní zásobě a znalosti výstavby projevu v různých registrech jazyka psaného i mluveného. Tuto kompetenci na příslušné úrovni nelze získat v krátkém čase a jejím předpokladem je i jistá socializace v daném sociokulturním prostředí, která do určité míry nahradí memorování věcných znalostí z odborné literatury. U češtiny se předpokládá, že je mateřským jazykem nebo jazykem běžného používání a že uchazeč v našem jazykovém společenství žije. U cizího jazyka je výhodné, stráví-li uchazeč alespoň několik měsíců v příslušné cizí zemi. Není to však podmínkou a vždy záleží na tom, jak dobu strávenou v zahraničí uchazeč využije. Pokud bude např. rok pracovat jako au pair a přitom navštěvovat jazykový kurs, je většinou tento pobyt méně efektivní než rok studia na střední nebo vysoké škole. I toto rozlišení má však pouze relativní charakter, jak potvrzují naše zkušenosti z přijímacích řízení, kdy často uchazeč z naší střední školy, který nikdy v příslušné cizí zemi nebyl, prokáže vyšší stupeň této kompetence než uchazeč, který například vystudoval střední 11

12 školu v USA. Dívka, která po ukončení školy v ČR pracovala jako au pair v cizině, avšak při této práci dovedla proniknout do života a kultury dané země, její historie, ekonomiky a politiky, získala více než ta, která poslední rok svých středoškolských studií strávila v téže zemi bez jakéhokoliv zájmu ji poznat, kromě poznání nejbližší skupiny svých vrstevníků a několika studovaných předmětů. A ještě dvě poznámky. V našem televizním věku zjišťujeme u uchazečů stále klesající stupeň kompetence v češtině a stále útlejší seznamy přečtené literatury. Obojí spolu souvisí v tom smyslu, že četba je mimo jiné jedním ze způsobů zvyšování úrovně komunikační kompetence. Navíc, překladatel a tlumočník jsou profesionálními uživateli jazyka a musí mít cit pro jazykovou kulturu i pro jemná rozlišení synonymních významů v rovině stylu. Tento cit lze na vysoké škole rozvíjet, nikoli získat. A konečně, kompetence neznamená pouze schopnost produkce psaného nebo mluveného sdělení. Komunikace předpokládá i schopnost pochopit sdělení. Jak v mateřském, tak zvláště v cizím jazyce se ukazuje, že zde nezáleží pouze na znalostech, ale i na jistých vlohách, kterými jsme v různé míře obdarováni a které máme v různé míře rozvinuty. Neodborně bychom tyto vlastnosti charakterizovali jako nadání pro cizí jazyky, dobré ucho apod., říkáme, že někomu jazyky jdou, někdo je na ně tvrdý. Předpoklady jsou zjišťovány v písemné i ústní části zkoušky. 4.2 Řečnické a komunikační schopnosti Tyto schopnosti úzce souvisejí s komunikační kompetencí, která je na ně do určité míry vázána. Pozorováním sebe i ostatních však zjišťujeme, že mezi námi existují v tomto směru individuální odlišnosti, že někdo umí mluvit, je lepší řečník, umí hezky nebo lépe psát sloh či dopisy, je zajímavý vypravěč apod. Stačí si vzpomenout, proč jsou nám někteří televizní hlasatelé, reportéři a moderátoři sympatičtější než jiní, které bychom raději neslyšeli. Komunikujeme celým tělem - především mimikou a gesty - a to, co sdělujeme, bychom měli po všech stránkách sdělovat jasně a zajímavě, případně i přesvědčivě. I pro to potřebujeme jisté nadání, které je pak doplněno především velmi širokou aktivní slovní zásobou. Navíc musíme umět vidět věci z různých stran, mít představivost, a tedy obrazotvornost. Budoucí tlumočník se jako řečník neobejde ani bez spolehlivého hlasového fondu a vedle dynamiky a příjemné barvy hlasu bude potřebovat i jeho sílu, která zajistí potřebnou hlasitost a výdrž. Předpoklady se zjišťují v písemné i ústní části zkoušky. 12

13 4.3 Intelekt, logické myšlení, zvídavost Uvedené vlastnosti patří k neodmyslitelným atributům každého profesionálního překladatele a tlumočníka. Často se říká, že hlavním předpokladem pro takovou práci je inteligence. Tlumočník i překladatel musí mít rozsáhlé všeobecné znalosti, a proto musí mít jistý přirozený zájem o co nejširší okruh věcí a touhu něco o nich vědět. Při studiu i v praxi pak nesmí existovat odpor k jakékoliv oblasti vědění nebo lidské činnosti - tlumočník i překladatel musí být schopen se sám do určitého stupně a ve velmi krátkém čase poučit o oboru, z něhož právě překládá, ať jde o automobil, architekturu, ekologii, výrobu, kulturu či politiku a mnohé jiné. Poučení neznamená jen mechanické vstřebání terminologie v obou jazycích, ale především pochopení problematiky - o toto pochopení a tyto znalosti se pak překladatel i tlumočník při převodu konkrétního sdělení opírá, jinak by nebyl schopen text ani pochopit, ani si jej zapamatovat, natož ho správně převést do druhého jazyka. Dalším nezbytným předpokladem je živá jazyková představivost a vynalézavost, která úzce souvisí s bohatým repertoárem výrazových prostředků v obou jazycích, s nimiž překladatel a tlumočník pracuje. Tlumočení je po této stránce ještě náročnější - tlumočník nemá čas listovat ve slovnících, encyklopediích nebo odborných příručkách. Nikdy nezná všechna potřebná slovíčka, nikdy nezná tlumočenou problematiku natolik, aby nemusel zapojovat svůj intelekt, své znalosti a svoji logiku k tomu, aby přetlumočení zvládl. Tlumočení i překlad jsou totiž velmi složité kognitivní procesy. Předpoklady jsou zjišťovány v písemné i ústní části zkoušky. 4.4 Nadání pro umělecký překlad a zájem o obor Tuto vlohu lze sice při přijímacím řízení náznakově zjistit, avšak vůbec není podmínkou přijetí ke studiu, které připravuje překladatele a tlumočníky s obecným zaměřením. Pokud se uchazeč překladem prózy nebo poezie již zabýval, je možné doporučit, aby ukázku své práce přinesl s sebou k ústní zkoušce. V době ukončení střední školy nelze z pochopitelných důvodů vyžadovat, aby uchazeči měli - byť i minimální - vhled do teorie překladu. Zájem o obor je však zjišťován úvodním pohovorem o představě překladatelské nebo tlumočnické práce a dále v písemné i ústní části dotazy na znalosti o našem kulturním dění, překladatelích umělecké literatury z příslušného jazyka apod. 4.5 Další psychické předpoklady Práce tlumočníka i překladatele vyžaduje schopnost silné a dlouhodobější koncentrace. Tlumočník však musí mít navíc i velmi dobrou paměť a psychickou odolnost, musí být schopen rychlé adaptace na situaci a na řečníka, 13

14 jeho reakce i myšlení musí být dostatečně rychlé i ve velmi stresových situacích. Nesoustředěnost, panikaření, strach a tréma, doprovázející člověka, který má silný sklon k nezdravému podceňování svých sil, labilita a introverze, ale do jisté míry i silná flegmatičnost a melancholie jsou vlastnosti, které tlumočník naopak mít nesmí. To neznamená, že tlumočník je člověk s nezdravou dravostí, domýšlivostí a suverenitou, se sklonem přeceňovat své síly i schopnosti, který v nás rodiče občas pěstují. Předpoklady se zjišťují v písemné i ústní části zkoušky. 4.6 Předpoklady pro vysokoškolské studium Prokáže-li uchazeč výše uvedené předpoklady, má-li široké zájmy a vyvinutou schopnost abstraktního myšlení, je-li schopen adekvátního sebehodnocení, je-li pilný a vytrvalý, pak má ty nejlepší předpoklady pro studium překladatelství a tlumočnictví na vysoké škole. Pokud je mu blízký pouze suchý dril a nemá vyšší profesionální ani společenské ambice, měl by se zamyslet nad tím, zda pro něho není výhodnější navštěvovat rok nebo dva překladatelské kursy na jazykové škole. 5. Přijímací zkouška Přijímací zkouška zjišťuje písemnou a ústní formou předpoklady uchazeče pro studium oborů překladatelství a tlumočnictví, které jsou uvedeny v předcházející kapitole. (Skladba zkoušky a její hodnocení viz Podmínky 14

15 přijímacího řízení a Informační letáky na Ústní část zkoušky trvá průměrně 20 minut a koná se před komisí. 5.1 Písemný test Písemný test se skládá z několika zadání: diktátu, překladu do cizího jazyka, překladu do češtiny, testu na porozumění a sumarizaci, testu obecných znalostí (především reálií v širokém slova smyslu) a několika úloh z kompetence a kreativity v češtině. Níže uvedené ukázky písemných testů mají poskytnout uchazeči představu o typu úloh a jejich náročnosti. Test znalostí může obsahovat otázky z dějin, kultury, literatury, reálií, mezinárodních vztahů a politiky. 5.2 Modelové testy Obor překladatelství-tlumočnictví/angličtina (PTA) 1. Diktát The ownership of pets brings a variety of benefits that the uninitiated would never believe. For every tale of shredded cushions, flattened plants and chewed slippers, there is another testimonial of intelligence, sympathy and undying devotion. Now the growing body of research into the medical and social advantages of pet ownership has confirmed what pet owners have always intuitively known: that pets are not just loving companions but actually do us good. Researchers have established the value of pets in soothing and reassuring humans, particularly when ill, lonely or in distress. Perhaps the unquestioning love and approval pets give us is something we don t always get from our nearest and dearest. 2. Přeložte do češtiny Knowledge All knowledge comes through the senses. The more closely we look, the more intently we listen, the more sharply we taste and smell, the more accurate and exact will be the ensuing knowledge. The vivid impressions on the mind ensure retention in the memory so that when we re-create the experience in writing, much of the impact is transmitted to the reader. Apart from direct experience, our other great sources of knowledge are reading and discussion. Our direct experience, though vital and valuable, is necessarily limited and our views and attitudes consequently restricted. We must read, and read regularly, in order to enlarge our horizons and broaden our outlook. All this cannot be achieved a couple of hours before the examination. 15

16 3. Přeložte do angličtiny Nevzpomínám si, že bych mu byl někdy představen, ale vím o něm už nejmíň 10 let. Nejenže jsem narazil tehdy na jeho jméno v novinách v souvislosti s vydáním jeho prvního románu, ale upozornil mě na něj i redaktor časopisu, pro který jsem tehdy pracoval. Knihu považoval za velmi zajímavou a některé informace v ní obsažené za naprosto jedinečné. Dodal, že by mi ji býval koupil, kdyby měl u sebe dost peněz. Pomyslel jsem si, že jako obvykle trošku přehání, ale přesto jsem ho požádal, aby mi knihu půjčil. I mně přišla zajímavá. Uvědomil jsem si, že autor musel prostudovat desítky knih a že to často musela být velmi únavná práce. Od té doby udělal neuvěřitelnou kariéru a jeho knihy byly přeloženy do řady jazyků včetně portugalštiny a holandštiny. Myslím, že jsem nikdy nebyl tak nervózní jako teď, kdy se s ním mám osobně seznámit. Jsem zvědavý, jestli toto setkání splní mé očekávání. Přál bych si, aby byl takový, jakého si ho už těch deset let představuji! 4. Shrňte třemi větami v češtině obsah následujícího článku Dead Sea Scroll goes public on the Internet The original 1,000-year-old Dead Sea Scroll is being made available for inspection for the first time - on the Internet. Modern technology has provided a breakthrough for scholars anxious to share the unique ancient documents, but worried about them being ruined by over-handling. The priceless document has until now been available only within the confines of Cambridge University. Thanks to the information superhighway, it is now accessible to millions of ordinary people. The computer network means the scroll can not only be studied simultaneously by scholars around the world, but also viewed in minute detail by casual surfers. The scroll is one of the first fragments of ancient material to be put on the information superhighway by the university. The others selected include ancient letters, books and marriage contracts concerning life in the Middle East a thousand years ago. They all come from Cambridge s Taylor-Schechter Geniyah Collection. 5. Odpovězte 1. Uveďte jména autorů následujících děl a český překlad titulu: a) The Raven b) The Red Badge of Courage c) Lord of the Flies d) Twelfth Night or, What You Will 2. Přeložte následující názvy funkcí:: a) Speaker of the House of Representatives (USA) 16

17 b) Secretary of State for Northern Ireland (UK) 3. Rozepište následující zkratky: RAF IFOR OSCE 4. Jak se jmenují tři nejsilnější britské politické strany a jejich předsedové? 5. Spojte událost se jménem toho tehdejšího představitele státu (USA nebo VB), který byl v jejím průběhu ve vedoucím vládním postavení: 1) válečný spor o Falklandy a) Woodrow Wilson 2) podepsání mnichovské dohody b) Alžběta II. 3) 1. světová válka c) lord Chamberlain d) královna Viktorie 6. Zaškrtněte jednu možnost: Stébla trávy Walta Whitmana přeložil/a : a) J. Vrchlický b) E. Krásnohorská c) J.S. Machar d) V. Nezval 7. Odpovězte jednou větou: Great Depression v americké historii znamená: 8. Zaškrtněte správnou odpověď: Affirmative action znamená : a) britské politické snahy namířené proti vzrůstající imigraci b) americké politické snahy o vyrovnání šancí všech skupin obyvatelstva c) obecně státem podporovaný program vedoucí ke zvýšení občanské angažovanosti. 6. Najděte gramatické (tvaroslovné), pravopisné a interpunkční chyby. Opravu proveďte výrazně přímo v textu. Obrovská socha v Lincolnově památníku ve Washingtonu jakoby vyzařovala klid a vznešenost. Protáhlá hlava věnčená vousy a ustupujícími vlasy je obrácena směrem ke vchodu do památníku a spod těžkých víček pozoruje titěrné postavičky návštěvníků, kteří vystupují po schodech a procházejí mezi mohutnými dorskými sloupy. Socha zjevně přemýšlí. Snad se v jejich myšlenkách vracejí desetitisíce obětí Války severu proti jihu, první totální války v novověké historii. Lincoln usiloval o její ukončení se stejnou naléhavostí, 17

18 s jakou trval na zachování Unie. Pět let poté, co se generál Lee vzdal u Appomattoxu Grantovi byl Abraham Lincoln zastřelen v lóži Fordova divadla. 7. Najděte chyby ve stylizaci a věty nově formulujte. V souvislosti s nelegálním užíváním softwaru přichází stát o velké daňové úniky. Vyskytne-li se u výrobku vada v době záruční lhůty, kterou zákazník nezavinil, má zákazník právo na bezplatnou opravu. O oblibě osobních počítačů svědčí prudký trend jejich prodeje. Rodiče zodpovídají za zákaz vstupu svých dětí na staveniště. 8. a/ Nahraďte podtržená cizí slova českými výrazy. Je-li to nutné, proveďte stylizační úpravy. Evropa jako politická entita (1) byla vždy v historii strukturována v podstatě podle vůle a zájmů mocných, jak se projevovaly ve výsledcích válek či více nebo méně nespravedlivých dohod. Proto jsou její dějiny dějinami konfliktů, do nichž posléze vtahovala i jiné kontinenty (2). Dnes má poprvé šanci (3) uspořádat sebe samu jinak, tak, aby z ní do světa vyzařoval naopak mír, aby byla příkladem mírové a dělné kooperace všech a aby různorodé zájmy národů a států, které ji tvoří, nebyly už nikdy zdrojem konfrontací (4), ale naopak předmětem věcné diskuse ve společně sdíleném demokratickém prostoru. Naše civilizace je poprvé v dějinách lidského rodu vskutku globální (5). Nejlepší alternativa jejího budoucího vývoje tkví ve vznikání a rozvoji rozmanitých větších regionálních (6) seskupení a v jejich vzájemné spolupráci. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8. b/ K uvedeným lexikálním jednotkám uveďte alespoň tři synonyma. lucerna bestiální 8. c/ Najděte přídavné jméno, které lze přiřadit k uvedeným třem různým podstatným jménům. lékař, věc, cvičení: rána, bazén, otázka: 9. V následujícím dialogu doplňte na místo teček co nejrozmanitější uvozovací věty. Respektujte všechny složky komunikační situace. Rozhovor Sherlocka Holmese s komorníkem Jamesem: 18

19 A kde jsou zbytky lordovy snídaně?.... Služebná je odnesla, pane, A patrně vyhodila, že?..... A patrně vyhodila, ano, Oh, pane Holmesi! Snad si nemyslíte, že pánovu smrt způsobilo hm něco jiného než ty nešťastné včely? Dokončete následující výpovědi tak, že budete respektovat obraznost jejich první části. Čas je jako heřmánek,... Člověk je jako stroj, Obor překladatelství-tlumočnictví/němčina (PTN) 1. Diktát Weimars Pflastersteine fallen fast überall auf. Auch in anderen Städten findet sich Kopfsteinpflaster, vor allem in Fußgängerzonen, aber in Weimar ist es weiter verbreitet. Der Tourist trifft es an, wo er auch hinkommt. Lauter kleine Steine in den verschiedensten Anordnungen, halbkreisförmig und in Streifen, mit Löchern und ohne Löcher, mit vom Regen und von Tritten eingedrückten Vertiefungen oder einfach dem unregelmäßigen Verlauf des Untergrundes angepaßt. Sicher, Kopfsteinpflaster ist die historisch überlieferte und für die Augen auch eingängige, weil dekorative Straßenbefestigung. Aber etwas weniger wäre vielleicht mehr. 2. Přeložte do češtiny Josef Oehrlein: Meißener Porzellan Was wäre geworden, wenn es Johann Friedrich Böttger tatsächlich gelungen wäre, künstliches Gold herzustellen? Die Meißener Porzellanmanufaktur wäre trotzdem entstanden. Denn da waren am Anfang des siebzehnten Jahrhunderts noch einige andere Fachleute mit der Aufgabe betraut, Wege zu finden, das noble weiße Steinzeug, das schon lange in Asien in Gebrauch war und von dem hin und wieder sündhaft teuere Einzelstücke nach Europa gelangten, auf sächsischem Boden zu fabrizieren. Irgendwann wäre es auch ohne Böttger gelungen, dem Geheimnis der Porzellanherstellung auf die Spur zu kommen. Aber das Talent des gescheiterten Alchimisten Böttger kam wie gerufen. (F.A.Z. Magazin) 3. Přeložte do němčiny Restaurace U Netopýra, Poděbrady 19

20 Pokud chcete tuto hospůdku navštívit, musíte znát Poděbrady opravdu dobře. Je umístěna na nádvoří zámku a večer nepříliš výrazný poutač před branou snadno přehlédnete. Čepuje se zde dobrá dvanáctka, víno je kvalitní, bohužel dvojka stojí přes dvacet korun. Nabídka jídel se rozprostírá od gothaje s cibulí, toasty přes smažák až po kvalitní kuřecí a krůtí řízky či steaky, vepřové, čínu, zákusky, poháry a saláty. Všeho je dost, je to chutné a ceny na lázeňské město vynikající. Dobře větraný interiér je ideální pro větší výpravy. Obsluha je slušná, hovorná, ne však vtíravá. Chce to jen větší reklamu. Když padne soumrak, cizinec Netopýra jen těžko dohledá. (Milada Pokorná, Reflex 9/96, str. 4) 4. Shrňte třemi větami v češtině obsah následujícího článku Glaubt man den Liberalen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gesetzgeber anerkennen wird, daß Deutschland ein Einwanderungsland ist. De facto seien wir es angesichts der starken Zuwanderung und einem Ausländerteil von 8,6 Prozent an der Bevölkerung schon längst. Warum also nicht per Einwanderungsgesetz klare Verhältnisse schaffen? Die FDP will deshalb in Kürze einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, der die Einwanderung künftig quotiert. Der Ausländerzuzug soll an die ökonomischen und demographischen Bedürfnisse Deutschlands gekoppelt werden. Ähnlich wie in den USA, Kanada oder Australien dürften beispielsweise gesuchte Fachleute bevorzugt ins Land kommen. Auf den ersten Blick erscheint die Argumentation einleuchtend. Doch es ist zu befürchten, daß ein Einwanderungsgesetz letztlich die Einwanderung fördert statt sie zu kontrollieren, weil viele Zuwanderer, zum Beispiel Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge, rechtlich nicht quotiert werden können. Und zu einer Änderung des Asylrechts sind die Liberalen bislang nicht bereit. Das Einwanderungsgesetz eröffnet also zumindest in der Tendenz zusätzlichen Einwanderern den Zugang zur Bundesrepublik. (Die Welt, ) 5. Odpovězte Zakroužkujte odpověď, kterou považujete za správnou. V některých případech může být správných odpovědí více než jedna, v tom případě označte všechny, o nichž se domníváte, že jsou správné. Myslíte-li si, že správná není ani jedna z uvedených odpovědí, celou otázku proškrtněte. 1. Albrecht z Valdštejna a) byl zavražděn v 17. století v Chebu b) zemřel ve 14. století v Litoměřicích c) padl u Hradce Králové v době prusko-rakouské války d) spáchal sebevraždu na Konopišti v 18. století 20

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3)

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3) PTR PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ RUŠTINA PTR / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) 2/- 2/-

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PTF / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) PTF I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) ÚFaR

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PTA / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ PTA I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) ÚFaR 2/- 2/- Zk SPOL00002 / 002. Světový jazyk (spol.

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ ANGLIČTINA PTA PTA / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) ÚFaR 2/-

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení

Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2013 Léto s FF Kde se teď nacházíme? Ústav translatologie

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Finská studia Bc. Finská studia bakalářský obor cílem je rovněž poskytnout přípravu pro navazující studium magisterské spolupráce se zahraničními univerzitami,

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Adresa: nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 Pracovna a příruční knihovna finštiny: místnost 420 (4. patro hlavní budovy FF UK) Garant přijímacího řízení:

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA)

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDS A. Povinné přednášky a semináře Indická filologie/indologie zahrnuje specializace hlavních indických jazyků: bengálština (BENG),

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz CO NABÍZÍME Bakalářské studium (tříleté) o znalost základů portugalské lingvistiky, dějin portugalské a brazilské literatury, geografických

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Krátký úvod do historie, teorie a praxe tlumočení

Krátký úvod do historie, teorie a praxe tlumočení Krátký úvod do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2012 Léto s FF Pohled do historie tlumočení Pohled

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více