Přijímací zkoušky 2002/03 Studijní obory Překladatelství-tlumočnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky 2002/03 Studijní obory Překladatelství-tlumočnictví"

Transkript

1 Přijímací zkoušky 2002/03 Studijní obory Překladatelství-tlumočnictví angličtina němčina francouzština ruština španělština Zpracovali: Zuzana Jettmarová, Jana Králová a kol. Jazyková úprava: Alena Vrbová Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta,

2 Úvodem Účelem této příručky je informovat budoucí uchazeče o studium překladatelství-tlumočnictví (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) na Filozofické fakultě UK v Praze o přijímacích zkouškách a průběhu studia. Příručka proto obsahuje kromě podrobných informací o přijímací zkoušce, doplněných ukázkami z minulých přijímacích řízení (včetně klíče k řešení modelových testů), i požadavky, které by měl uchazeč o tento obor splňovat, dále možnosti jeho uplatnění po absolvování studia a v neposlední řadě i charakteristiku studia s uvedením studijního plánu a možných forem tohoto studia. Autoři publikace věří, že informovanost v tomto směru umožní všem zájemcům zodpovědněji se na přijímací zkoušky připravit, zhodnotit své předpoklady a získat lepší představu o náplni studia i budoucím povolání. Neméně prospěšná může být tato brožura i učitelům cizích jazyků a češtiny na středních školách, kteří tak získají představu o požadované úrovni jazykové a kulturní kompetence, již by uchazeč o tento obor měl prokázat. Závěrem je nutno poznamenat, že ukázky písemných přijímacích testů a materiálů použitých při ústní části přijímací zkoušky jsou pouze orientační, každý rok se jejich konkrétní náplň mění a v žádném případě nevyčerpávají zkoušenou látku. Autoři 2

3 Obsah 1. Povolání překladatel a tlumočník 2. Ústav translatologie FF UK 3. Oborové studium a jeho formy 4. Předpoklady ke studiu 4.1 Jazyková a kulturní kompetence 4.2 Řečnické a komunikační schopnosti 4.3 Intelekt, logické myšlení, zvídavost 4.4 Nadání pro umělecký překlad a zájem o obor 4.5 Další psychické předpoklady 4.6 Předpoklady pro vysokoškolské studium 5. Přijímací zkouška 5.1 Písemný test 5.2 Modelové testy Obor překladatelství-tlumočnictví/angličtina (PTA) Obor překladatelství-tlumočnictví/němčina (PTN) Obor překladatelství-tlumočnictví/francouzština (PTF) Obor překladatelství-tlumočnictví/ruština (PTR) Obor překladatelství-tlumočnictví/španělština (PTŠ) 5.3 Ústní část zkoušky 5.4 Modelové texty Obor překladatelství-tlumočnictví/angličtina (PTA) Obor překladatelství-tlumočnictví/němčina (PTN) Obor překladatelství-tlumočnictví/francouzština (PTF) Obor překladatelství-tlumočnictví/ruština (PTR) Obor překladatelství-tlumočnictví/španělština (PTŠ) 6. Příprava k přijímací zkoušce 7. Přihláška ke studiu 8. Výsledek přijímací zkoušky 1. Povolání překladatel a tlumočník Ke konci studia na střední škole má jen málokdo jasnou představu o svém budoucím povolání. Většinou se orientujeme podle svých zájmů, často vyvolaných oblibou nějakého středoškolského předmětu nebo schopností učitele 3

4 o tento předmět zájem vyvolat, a při výběru dalšího studia volíme v zásadě mezi humanitním a přírodovědně-technickým zaměřením. V prvním případě to pak bývá především znalost cizích jazyků a snaha lépe je umět, které vedou k podání přihlášky na Filozofickou fakultu UK, ať již na moderní filologii, nebo na překladatelství-tlumočnictví. Tento zájem o jazyky může být doprovázen i přáním mladého člověka co nejvíce komunikovat s lidmi. Představa budoucího povolání tu spíše splývá s turistickým průvodcem nebo hosteskou, pokud je mladý člověk v této fázi vůbec schopen jít ve svých představách dále, než je zájem o to, co by chtěl v nejbližších letech studovat. Volba mezi moderní filologií, zaměřenou především na přípravu středoškolských učitelů cizích jazyků, a překladatelstvím- tlumočnictvím, orientovaným na přípravu profesionálních překladatelů a tlumočníků, pak bývá zcela náhodná, případně je ovlivněna získanými informacemi o menší či větší naději být ke studiu přijat. Absolvent studia překladatelství-tlumočnictví má široké možnosti uplatnění. Kromě práce překladatele anebo tlumočníka, ať již ji vykonává jako soukromý podnikatel nebo jako zaměstnanec podniku či státní nebo mezinárodní instituce, má rovněž možnost pracovat jako redaktor překladů v knižním nebo časopiseckém nakladatelství, dále najde uplatnění v oblasti publicistiky jako zahraniční novinový, televizní či rozhlasový reportér. V oblasti filmu a televize může svoji přípravu využít šířeji než v dabingu a titulkování, především na poli produkce, importu a exportu, tedy jako dramaturg zahraničních pořadů. Jako odborník najde uplatnění i při vytváření vícejazyčných slovníků, reklamy, ale i v oblasti manažerské, zvláště u zahraničních firem se zastoupením v ČR nebo v zahraničních zastoupeních našich firem. Může vlastně vykonávat mnoho jiných zaměstnání předpokládajících vysokoškolskou kvalifikaci humanitního zaměření, kde využije velmi dobré znalosti rozdílných jazyků a kultur a profesionální cit pro jejich srovnávání, stejně jako svoji schopnost kriticky hodnotit kvalitu překladového či původního textu. Pokud kombinuje studium překladatelství-tlumočnictví se studiem oboru politologie, může se jeho uplatnění ve státních službách právě z těchto důvodů orientovat na oblast diplomacie. V kombinaci se studiem ekonomie má podobné možnosti profesionálního uplatnění; kromě toho získá potřebné znalosti pro založení vlastní překladatelské firmy či agentury. Vysokoškolská příprava kvalitních a kvalifikovaných překladatelů a tlumočníků je také v popředí zájmu a politiky organizačních struktur Evropské unie. S naším vstupem do EU se čeština stane jednacím jazykem - komunikaci bude zprostředkovávat značný počet interních a externích překladatelů a tlumočníků. Má-li student zájem o orientaci spíše akademickou, je možné se během studia zaměřit na oblast translatologie (teorie překladu a tlumočení, dějiny překladu, překladatelská porovnávací studia). Své teoretické znalosti může po absolvování studia dále prohlubovat postgraduálním studiem v oboru translatologie a získat titul PhD. Nový vysokoškolský zákon také umožňuje 4

5 získání titulu PhDr. na základě úspěšně složené rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Někteří z absolventů oboru však pracovali a pracují i jako učitelé cizích jazyků. Má-li uchazeč takto vyhraněnou představu o svém povolání, pak bude lépe, přihlásí-li se ke studiu na příslušný pedagogický obor, nikoli na obor překladatelství a tlumočnictví. Pokud jde o samotné povolání překladatele a tlumočníka, i zde existuje široká škála specializací. Snad nejvyššími ambicemi jsou překládání umělecké literatury, k němuž však kromě vzdělání nezbytně patří jistá dávka talentu spolu s přirozeným zájmem o literaturu, a konferenční kabinové tlumočení na nejvyšší vládní a mezinárodní úrovni. Pod těmito vrcholky pracují pak stovky překladatelů odborné literatury, tlumočníků doprovodných, konsekutivních i simultánních, tlumočníků a překladatelů soudních, překladatelů v oblasti masové komunikace atd. Ti všichni vykonávají práci, která je z hlediska znalostí a dovedností i z hlediska intelektových a psychických schopností velice náročná. Překlad i tlumočení předpokládají v první řadě schopnost pochopit co se říká, a to není při současné oborové šíři a specializaci jednoduchá záležitost. Základem úspěchu je zde dobrá připravenost, která vyžaduje široký rozhled a zvídavost, prostě všestrannou otevřenost toku informací a solidní, širokou poznatkovou základnu, podepřenou stejně širokou znalostí jazyka. Tlumočník a překladatel jsou prototypy lidí inteligentních, pro které vzdělávání a především samovzdělávání nikdy nekončí. Odměnou za to je jim jedno z nejzajímavějších povolání. 5

6 2. Ústav translatologie FF UK Ústav translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze je doposud jedinou vysokoškolskou institucí v ČR, jejímž cílem je poskytovat nejen ucelené magisterské vzdělání v oboru překladatelství a tlumočnictví, ale i postgraduální studium v oboru translatologie a také provádět soustředěný výzkum v oblastech spjatých s překladem a tlumočením. Ústav vznikl v roce 1963 při Univerzitě 17. listopadu v Praze nejprve jako institut, později se stal katedrou. V roce 1974, kdy Univerzita 17. listopadu zanikla, byla katedra překladatelství a tlumočnictví převedena na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1993 se vytvořil z této katedry v rámci transformace fakulty nynější Ústav translatologie. Ústav je členěn podle oborových specializací na: (1) Seminář teorie a didaktiky překladu (2) Seminář teorie a didaktiky tlumočení (3) Seminář dějin překladu. Kromě seminářů má Ústav vlastní specializovanou knihovnu a studovnu, počítačovou učebnu a dvě tlumočnické laboratoře. Při Ústavu působí i Klub kultury překladu. Ústav je rovněž garantem Translatologické sekce Jazykovědného sdružení České republiky a zahraničním garantem studijního oboru překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Carlose III. v Madridu. V rámci mezinárodního programu Practeast/Copernicus byl zapojen do mezinárodní spolupráce v oblasti přípravy terminologických databází, dále do mezinárodních projektů jako POSI, TNP in European Languages, Euromasters in Conference Interpreting, zabývajících se vzděláváním s ohledem na integraci Evropy. Je také jedním z nejdůležitějších zakládajících členů České rady pro překlad a tlumočení, asociovaným členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT), členem evropského konsorcia Euromasters in Conference Interpreting a byl jako jediné pracoviště na území bývalých socialistických zemí přijat za člena mezinárodního sdružení elitních překladatelsko-tlumočnických škol (CIUTI). Ústav translatologie aktivně spolupracuje s profesionálními překladatelskými a tlumočnickými organizacemi, jako jsou Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace konferenčních tlumočníků a FIT. Ve spolupráci s nimi organizuje vzdělávací kursy, besedy a dílny pro překladatele a tlumočníky. Mezinárodní spolupráce Ústavu je velmi široká a odráží se především ve společných projektech, výměnách učitelů a stážích studentů. Studenti mohou získat jedno nebo dvousemestrální stáž na základě meziuniverzitních, fakultních a mezivládních smluv či na základě nabídek diplomatických a kulturních institucí. Od akademického roku je Univerzita Karlova zapojena i do 6

7 mezinárodního programu ERASMUS, což rozšířilo možnosti stáží a jejich financování. Ústav pořádá mezinárodní konference o překladu a tlumočení, jichž se účastní řada významných našich i zahraničních odborníků, vydává řady AUC Translatologica Pragensia a Folia Translatologica a další publikace. Ústav sídlí v nově rekonstruovaném objektu Šporkova paláce na adrese: Hybernská 3, Praha 1; tel. (02)

8 3. Oborové studium a jeho formy Řádné studium překladatelství a tlumočnictví je organizováno výhradně formou prezenčního (denního) magisterského studia. Studium je pětileté, dvouoborové. Po absolvování získává student titul magistr (Mgr.), tedy dosáhne úplného univerzitního vzdělání, které mu vedle výkonu překladatelské a tlumočnické profese dává rovněž předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci v oboru. Tomuto záměru odpovídá také struktura studijního plánu a poměr jednotlivých disciplín, které jsou v něm zastoupeny. Oborové kombinace pro rok 2002/03 jsou uvedeny na Po ukončení prvního cyklu, tj. zpravidla po třech letech studia, volí student specializaci překladatel nebo tlumočník. Diferenciace studijních plánů podle těchto specializací umožňuje nejen důkladnější přípravu a hlubší studium, ale rovněž respektuje určité osobnostní předpoklady studenta. Pokud to jeho schopnosti a časové možnosti dovolí, má student možnost studovat specializace obě. Rámcově je studium oborů PT děleno do dvou cyklů. První cyklus je charakterizován všeobecnější přípravou - zaměřuje se na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti jazykové a kulturní kompetence, na studium základů překladu a tlumočení po teoretické i praktické stránce. Staví se na obecnějším aplikovaně teoretickém základu a pohled je přísně kontrastivní. Praktický jazyk v klasické podobě vyučován není, neboť předpokladem k přijetí je již značně vysoký stupeň znalosti studovaných jazyků a vysoce rozvinutá kompetence v češtině. Cyklus je ukončen postupovou zkouškou. Druhý cyklus je budován na dvou specializacích - překladatelské a tlumočnické. Většinou teprve během studia prvního cyklu pozná student, pro kterou z obou specializací má lepší předpoklady. Volbou specializace se studium zaměří na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti odborného a uměleckého překladu nebo v oblasti tlumočení. Ve druhém cyklu je kladen důraz rovněž na prohloubení teoretické složky vzdělání. Cyklus je ukončen obhajobou diplomové práce na oboru, který si student zvolil jako diplomní, a státní závěrečnou zkouškou na obou studovaných oborech. Studijní plány jsou v této informativní příručce uvedeny z toho důvodu, aby uchazeč získal konkrétní představu o náplni studia, které není, jak se někdy mylně očekává, praktickým studiem cizího jazyka kombinovaným s překladatelským drilem. Teoretická složka translatologických a příbuzných disciplín naopak představuje významnou část obsahu studia. Tento přístup odpovídá nejen univerzitnímu typu studia v pravém slova smyslu, to znamená výchově široce vzdělaného jedince, ale rovněž dává absolventovi širší a trvalejší 8

9 možnosti uplatnění, než je pouhý praktický výkon překladatelské nebo tlumočnické profese. Studijní plán (bez předmětů společného základu) Magisterské studium dvouoborové I. cyklus ZS/LS atestace 201. Úvod do translatologie 1/1+1/1 Kv, Kv 202. Teorie překladu a tlum. 2/-+2/- Kv, Kv 203. Čeština pro překl. I 1/2+2/1 Zk 204. Čeština pro překl. II 2/1+1/2 Zk 205. Dějiny a kultura I (JAZ) 2/-+2/- Zk 206. Dějiny a kultura II (JAZ) 2/-+2/- Zk 207. Moderní literatura I (JAZ) 2/2+2/2 Z, Z, Zk 208. Jazykový seminář (JAZ) -/2+-/2 Zk 209. Překladatelská analýza (JAZ) 1/1+-/2 Z 210. Kontrast.lingv.I fonet.(jaz) 2/2 Zk 211. Kontrast.lingv.II gram.(jaz) 2/1+2/1 Zk 212. Kontrast.lingv.III lex.(jaz) 2/2 Zk 213. Kontrast.lingv.IV styl.(jaz) 2/2 Zk 214. Metodika překladu (JAZ) -/2+-/2 Zk 215. Tlumoč. sem. základní (JAZ) -/2+-/2 Zk 216. Volitelné předměty 217. Základy odborného překladu -/2+-/2 Z Volitelné předměty pro I. cyklus (výběr) Seminář k dějinám a kultuře I Seminář k dějinám a kultuře II Rétorika a ortoepie češtiny Praktická stylistika češtiny Jazykový standard a varianty PZK (po 6.semestru): 1. Klauzurní práce a její obhajoba 2. Teorie překladu a tlumočení 3. Kontrastivní textová analýza II. cyklus A. Specializace překladatel 237. Teorie překladu II 1/1+1/1 Zk 238. Dějiny překladu 2/-+2/2 Z, Zk 9

10 239. Metody výzkumné práce 1/1 Z 240. Mezinárodní vztahy 2/- Kv 241. Volitelné předměty 242. Odborná praxe 15 dní 243. Moderní literatura II -/2 Z 244. Odborný překlad -/2+-/2 Zk 245. Neliter. překl. a redakce -/2+-/2 ZK 246. Liter. překl. a redakce -/2+-/2 Z, Z B. Specializace tlumočník Pokud student zapisuje obě specializace, volí variantu předmětu s širší dotací hodin i povinností Teorie překladu II 1/1+1/1 Zk 238. Dějiny překladu 2/-+2/2 Z, Zk 239. Metody výzkumné práce 1/1 Z 240. Mezinárodní vztahy 2/- Kv 241. Volitelné předměty 242. Odborná praxe 15 dní 250. Konsekutivní tlumočení I -/2+-/2 Zk 251. Simultánní tlumočení I -/2+-/2 Zk 252. Sim. a kons. tlumočení II -/4+-/4 Zk Volitelné předměty pro II. cyklus (výběr) Didaktika překladu a tlumočení Strojový překlad Překlad prózy Překlad poezie Překlad dramatu Překlad odborný (spec.) Interpretace liter.textu Překlad reklamy Titulkování a dabing Tlumočení filmů Tlumočení pro masmédia Technika mluveného projevu SZZK (po 10.semestru): 1. Diplomová práce a její obhajoba 2. Předmět specializace 3. Translatologie Vysvětlivky: ZS - zimní semestr (počet hodin týdně) 10

11 LS - letní semestr (počet hodin týdně) Z - zápočet Zk - zkouška Kv - kolokvium PZK - postupová zkouška SZZK - státní závěrečná zkouška 4. Předpoklady ke studiu Povolání překladatele a tlumočníka vyžaduje daleko více než znalost dvou jazyků. Teprve na jistém souboru předpokladů, který je u přijímacích zkoušek u uchazečů zjišťován, lze během studia rozvíjet příslušné znalosti, schopnosti a dovednosti, a tak připravit studenta pro profesionální dráhu. Výsledkem této přípravy je pak překladatelská kompetence, která představuje zvláštní schopnost zacházení s texty, založenou na porozumění autorovu sdělení a orientaci na porozumění příjemce sdělení. Tato kompetence je syntézou jazykové a kulturní kompetence, věcných znalostí a překladatelsko-tlumočnických dovedností, rozvinutých na základě daných vloh. 4.1 Jazyková a kulturní kompetence Jedním z prvních předpokladů ke studiu oboru je vysoký stupeň jazykové a kulturní, resp. komunikační kompetence v češtině a v příslušném cizím jazyce. Stručně řečeno jde o soubory jazykových a věcných znalostí, orientovaných na kulturu daného jazykového společenství, které v různých komunikačních situacích dovedeme vhodně používat, dále pak i o schopnost a zájem tyto znalosti získávat. Projev by měl být plynulý a bezchybný, postavený na automatizaci výslovnosti a gramatických struktur, na bohaté slovní zásobě a znalosti výstavby projevu v různých registrech jazyka psaného i mluveného. Tuto kompetenci na příslušné úrovni nelze získat v krátkém čase a jejím předpokladem je i jistá socializace v daném sociokulturním prostředí, která do určité míry nahradí memorování věcných znalostí z odborné literatury. U češtiny se předpokládá, že je mateřským jazykem nebo jazykem běžného používání a že uchazeč v našem jazykovém společenství žije. U cizího jazyka je výhodné, stráví-li uchazeč alespoň několik měsíců v příslušné cizí zemi. Není to však podmínkou a vždy záleží na tom, jak dobu strávenou v zahraničí uchazeč využije. Pokud bude např. rok pracovat jako au pair a přitom navštěvovat jazykový kurs, je většinou tento pobyt méně efektivní než rok studia na střední nebo vysoké škole. I toto rozlišení má však pouze relativní charakter, jak potvrzují naše zkušenosti z přijímacích řízení, kdy často uchazeč z naší střední školy, který nikdy v příslušné cizí zemi nebyl, prokáže vyšší stupeň této kompetence než uchazeč, který například vystudoval střední 11

12 školu v USA. Dívka, která po ukončení školy v ČR pracovala jako au pair v cizině, avšak při této práci dovedla proniknout do života a kultury dané země, její historie, ekonomiky a politiky, získala více než ta, která poslední rok svých středoškolských studií strávila v téže zemi bez jakéhokoliv zájmu ji poznat, kromě poznání nejbližší skupiny svých vrstevníků a několika studovaných předmětů. A ještě dvě poznámky. V našem televizním věku zjišťujeme u uchazečů stále klesající stupeň kompetence v češtině a stále útlejší seznamy přečtené literatury. Obojí spolu souvisí v tom smyslu, že četba je mimo jiné jedním ze způsobů zvyšování úrovně komunikační kompetence. Navíc, překladatel a tlumočník jsou profesionálními uživateli jazyka a musí mít cit pro jazykovou kulturu i pro jemná rozlišení synonymních významů v rovině stylu. Tento cit lze na vysoké škole rozvíjet, nikoli získat. A konečně, kompetence neznamená pouze schopnost produkce psaného nebo mluveného sdělení. Komunikace předpokládá i schopnost pochopit sdělení. Jak v mateřském, tak zvláště v cizím jazyce se ukazuje, že zde nezáleží pouze na znalostech, ale i na jistých vlohách, kterými jsme v různé míře obdarováni a které máme v různé míře rozvinuty. Neodborně bychom tyto vlastnosti charakterizovali jako nadání pro cizí jazyky, dobré ucho apod., říkáme, že někomu jazyky jdou, někdo je na ně tvrdý. Předpoklady jsou zjišťovány v písemné i ústní části zkoušky. 4.2 Řečnické a komunikační schopnosti Tyto schopnosti úzce souvisejí s komunikační kompetencí, která je na ně do určité míry vázána. Pozorováním sebe i ostatních však zjišťujeme, že mezi námi existují v tomto směru individuální odlišnosti, že někdo umí mluvit, je lepší řečník, umí hezky nebo lépe psát sloh či dopisy, je zajímavý vypravěč apod. Stačí si vzpomenout, proč jsou nám někteří televizní hlasatelé, reportéři a moderátoři sympatičtější než jiní, které bychom raději neslyšeli. Komunikujeme celým tělem - především mimikou a gesty - a to, co sdělujeme, bychom měli po všech stránkách sdělovat jasně a zajímavě, případně i přesvědčivě. I pro to potřebujeme jisté nadání, které je pak doplněno především velmi širokou aktivní slovní zásobou. Navíc musíme umět vidět věci z různých stran, mít představivost, a tedy obrazotvornost. Budoucí tlumočník se jako řečník neobejde ani bez spolehlivého hlasového fondu a vedle dynamiky a příjemné barvy hlasu bude potřebovat i jeho sílu, která zajistí potřebnou hlasitost a výdrž. Předpoklady se zjišťují v písemné i ústní části zkoušky. 12

13 4.3 Intelekt, logické myšlení, zvídavost Uvedené vlastnosti patří k neodmyslitelným atributům každého profesionálního překladatele a tlumočníka. Často se říká, že hlavním předpokladem pro takovou práci je inteligence. Tlumočník i překladatel musí mít rozsáhlé všeobecné znalosti, a proto musí mít jistý přirozený zájem o co nejširší okruh věcí a touhu něco o nich vědět. Při studiu i v praxi pak nesmí existovat odpor k jakékoliv oblasti vědění nebo lidské činnosti - tlumočník i překladatel musí být schopen se sám do určitého stupně a ve velmi krátkém čase poučit o oboru, z něhož právě překládá, ať jde o automobil, architekturu, ekologii, výrobu, kulturu či politiku a mnohé jiné. Poučení neznamená jen mechanické vstřebání terminologie v obou jazycích, ale především pochopení problematiky - o toto pochopení a tyto znalosti se pak překladatel i tlumočník při převodu konkrétního sdělení opírá, jinak by nebyl schopen text ani pochopit, ani si jej zapamatovat, natož ho správně převést do druhého jazyka. Dalším nezbytným předpokladem je živá jazyková představivost a vynalézavost, která úzce souvisí s bohatým repertoárem výrazových prostředků v obou jazycích, s nimiž překladatel a tlumočník pracuje. Tlumočení je po této stránce ještě náročnější - tlumočník nemá čas listovat ve slovnících, encyklopediích nebo odborných příručkách. Nikdy nezná všechna potřebná slovíčka, nikdy nezná tlumočenou problematiku natolik, aby nemusel zapojovat svůj intelekt, své znalosti a svoji logiku k tomu, aby přetlumočení zvládl. Tlumočení i překlad jsou totiž velmi složité kognitivní procesy. Předpoklady jsou zjišťovány v písemné i ústní části zkoušky. 4.4 Nadání pro umělecký překlad a zájem o obor Tuto vlohu lze sice při přijímacím řízení náznakově zjistit, avšak vůbec není podmínkou přijetí ke studiu, které připravuje překladatele a tlumočníky s obecným zaměřením. Pokud se uchazeč překladem prózy nebo poezie již zabýval, je možné doporučit, aby ukázku své práce přinesl s sebou k ústní zkoušce. V době ukončení střední školy nelze z pochopitelných důvodů vyžadovat, aby uchazeči měli - byť i minimální - vhled do teorie překladu. Zájem o obor je však zjišťován úvodním pohovorem o představě překladatelské nebo tlumočnické práce a dále v písemné i ústní části dotazy na znalosti o našem kulturním dění, překladatelích umělecké literatury z příslušného jazyka apod. 4.5 Další psychické předpoklady Práce tlumočníka i překladatele vyžaduje schopnost silné a dlouhodobější koncentrace. Tlumočník však musí mít navíc i velmi dobrou paměť a psychickou odolnost, musí být schopen rychlé adaptace na situaci a na řečníka, 13

14 jeho reakce i myšlení musí být dostatečně rychlé i ve velmi stresových situacích. Nesoustředěnost, panikaření, strach a tréma, doprovázející člověka, který má silný sklon k nezdravému podceňování svých sil, labilita a introverze, ale do jisté míry i silná flegmatičnost a melancholie jsou vlastnosti, které tlumočník naopak mít nesmí. To neznamená, že tlumočník je člověk s nezdravou dravostí, domýšlivostí a suverenitou, se sklonem přeceňovat své síly i schopnosti, který v nás rodiče občas pěstují. Předpoklady se zjišťují v písemné i ústní části zkoušky. 4.6 Předpoklady pro vysokoškolské studium Prokáže-li uchazeč výše uvedené předpoklady, má-li široké zájmy a vyvinutou schopnost abstraktního myšlení, je-li schopen adekvátního sebehodnocení, je-li pilný a vytrvalý, pak má ty nejlepší předpoklady pro studium překladatelství a tlumočnictví na vysoké škole. Pokud je mu blízký pouze suchý dril a nemá vyšší profesionální ani společenské ambice, měl by se zamyslet nad tím, zda pro něho není výhodnější navštěvovat rok nebo dva překladatelské kursy na jazykové škole. 5. Přijímací zkouška Přijímací zkouška zjišťuje písemnou a ústní formou předpoklady uchazeče pro studium oborů překladatelství a tlumočnictví, které jsou uvedeny v předcházející kapitole. (Skladba zkoušky a její hodnocení viz Podmínky 14

15 přijímacího řízení a Informační letáky na Ústní část zkoušky trvá průměrně 20 minut a koná se před komisí. 5.1 Písemný test Písemný test se skládá z několika zadání: diktátu, překladu do cizího jazyka, překladu do češtiny, testu na porozumění a sumarizaci, testu obecných znalostí (především reálií v širokém slova smyslu) a několika úloh z kompetence a kreativity v češtině. Níže uvedené ukázky písemných testů mají poskytnout uchazeči představu o typu úloh a jejich náročnosti. Test znalostí může obsahovat otázky z dějin, kultury, literatury, reálií, mezinárodních vztahů a politiky. 5.2 Modelové testy Obor překladatelství-tlumočnictví/angličtina (PTA) 1. Diktát The ownership of pets brings a variety of benefits that the uninitiated would never believe. For every tale of shredded cushions, flattened plants and chewed slippers, there is another testimonial of intelligence, sympathy and undying devotion. Now the growing body of research into the medical and social advantages of pet ownership has confirmed what pet owners have always intuitively known: that pets are not just loving companions but actually do us good. Researchers have established the value of pets in soothing and reassuring humans, particularly when ill, lonely or in distress. Perhaps the unquestioning love and approval pets give us is something we don t always get from our nearest and dearest. 2. Přeložte do češtiny Knowledge All knowledge comes through the senses. The more closely we look, the more intently we listen, the more sharply we taste and smell, the more accurate and exact will be the ensuing knowledge. The vivid impressions on the mind ensure retention in the memory so that when we re-create the experience in writing, much of the impact is transmitted to the reader. Apart from direct experience, our other great sources of knowledge are reading and discussion. Our direct experience, though vital and valuable, is necessarily limited and our views and attitudes consequently restricted. We must read, and read regularly, in order to enlarge our horizons and broaden our outlook. All this cannot be achieved a couple of hours before the examination. 15

16 3. Přeložte do angličtiny Nevzpomínám si, že bych mu byl někdy představen, ale vím o něm už nejmíň 10 let. Nejenže jsem narazil tehdy na jeho jméno v novinách v souvislosti s vydáním jeho prvního románu, ale upozornil mě na něj i redaktor časopisu, pro který jsem tehdy pracoval. Knihu považoval za velmi zajímavou a některé informace v ní obsažené za naprosto jedinečné. Dodal, že by mi ji býval koupil, kdyby měl u sebe dost peněz. Pomyslel jsem si, že jako obvykle trošku přehání, ale přesto jsem ho požádal, aby mi knihu půjčil. I mně přišla zajímavá. Uvědomil jsem si, že autor musel prostudovat desítky knih a že to často musela být velmi únavná práce. Od té doby udělal neuvěřitelnou kariéru a jeho knihy byly přeloženy do řady jazyků včetně portugalštiny a holandštiny. Myslím, že jsem nikdy nebyl tak nervózní jako teď, kdy se s ním mám osobně seznámit. Jsem zvědavý, jestli toto setkání splní mé očekávání. Přál bych si, aby byl takový, jakého si ho už těch deset let představuji! 4. Shrňte třemi větami v češtině obsah následujícího článku Dead Sea Scroll goes public on the Internet The original 1,000-year-old Dead Sea Scroll is being made available for inspection for the first time - on the Internet. Modern technology has provided a breakthrough for scholars anxious to share the unique ancient documents, but worried about them being ruined by over-handling. The priceless document has until now been available only within the confines of Cambridge University. Thanks to the information superhighway, it is now accessible to millions of ordinary people. The computer network means the scroll can not only be studied simultaneously by scholars around the world, but also viewed in minute detail by casual surfers. The scroll is one of the first fragments of ancient material to be put on the information superhighway by the university. The others selected include ancient letters, books and marriage contracts concerning life in the Middle East a thousand years ago. They all come from Cambridge s Taylor-Schechter Geniyah Collection. 5. Odpovězte 1. Uveďte jména autorů následujících děl a český překlad titulu: a) The Raven b) The Red Badge of Courage c) Lord of the Flies d) Twelfth Night or, What You Will 2. Přeložte následující názvy funkcí:: a) Speaker of the House of Representatives (USA) 16

17 b) Secretary of State for Northern Ireland (UK) 3. Rozepište následující zkratky: RAF IFOR OSCE 4. Jak se jmenují tři nejsilnější britské politické strany a jejich předsedové? 5. Spojte událost se jménem toho tehdejšího představitele státu (USA nebo VB), který byl v jejím průběhu ve vedoucím vládním postavení: 1) válečný spor o Falklandy a) Woodrow Wilson 2) podepsání mnichovské dohody b) Alžběta II. 3) 1. světová válka c) lord Chamberlain d) královna Viktorie 6. Zaškrtněte jednu možnost: Stébla trávy Walta Whitmana přeložil/a : a) J. Vrchlický b) E. Krásnohorská c) J.S. Machar d) V. Nezval 7. Odpovězte jednou větou: Great Depression v americké historii znamená: 8. Zaškrtněte správnou odpověď: Affirmative action znamená : a) britské politické snahy namířené proti vzrůstající imigraci b) americké politické snahy o vyrovnání šancí všech skupin obyvatelstva c) obecně státem podporovaný program vedoucí ke zvýšení občanské angažovanosti. 6. Najděte gramatické (tvaroslovné), pravopisné a interpunkční chyby. Opravu proveďte výrazně přímo v textu. Obrovská socha v Lincolnově památníku ve Washingtonu jakoby vyzařovala klid a vznešenost. Protáhlá hlava věnčená vousy a ustupujícími vlasy je obrácena směrem ke vchodu do památníku a spod těžkých víček pozoruje titěrné postavičky návštěvníků, kteří vystupují po schodech a procházejí mezi mohutnými dorskými sloupy. Socha zjevně přemýšlí. Snad se v jejich myšlenkách vracejí desetitisíce obětí Války severu proti jihu, první totální války v novověké historii. Lincoln usiloval o její ukončení se stejnou naléhavostí, 17

18 s jakou trval na zachování Unie. Pět let poté, co se generál Lee vzdal u Appomattoxu Grantovi byl Abraham Lincoln zastřelen v lóži Fordova divadla. 7. Najděte chyby ve stylizaci a věty nově formulujte. V souvislosti s nelegálním užíváním softwaru přichází stát o velké daňové úniky. Vyskytne-li se u výrobku vada v době záruční lhůty, kterou zákazník nezavinil, má zákazník právo na bezplatnou opravu. O oblibě osobních počítačů svědčí prudký trend jejich prodeje. Rodiče zodpovídají za zákaz vstupu svých dětí na staveniště. 8. a/ Nahraďte podtržená cizí slova českými výrazy. Je-li to nutné, proveďte stylizační úpravy. Evropa jako politická entita (1) byla vždy v historii strukturována v podstatě podle vůle a zájmů mocných, jak se projevovaly ve výsledcích válek či více nebo méně nespravedlivých dohod. Proto jsou její dějiny dějinami konfliktů, do nichž posléze vtahovala i jiné kontinenty (2). Dnes má poprvé šanci (3) uspořádat sebe samu jinak, tak, aby z ní do světa vyzařoval naopak mír, aby byla příkladem mírové a dělné kooperace všech a aby různorodé zájmy národů a států, které ji tvoří, nebyly už nikdy zdrojem konfrontací (4), ale naopak předmětem věcné diskuse ve společně sdíleném demokratickém prostoru. Naše civilizace je poprvé v dějinách lidského rodu vskutku globální (5). Nejlepší alternativa jejího budoucího vývoje tkví ve vznikání a rozvoji rozmanitých větších regionálních (6) seskupení a v jejich vzájemné spolupráci. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8. b/ K uvedeným lexikálním jednotkám uveďte alespoň tři synonyma. lucerna bestiální 8. c/ Najděte přídavné jméno, které lze přiřadit k uvedeným třem různým podstatným jménům. lékař, věc, cvičení: rána, bazén, otázka: 9. V následujícím dialogu doplňte na místo teček co nejrozmanitější uvozovací věty. Respektujte všechny složky komunikační situace. Rozhovor Sherlocka Holmese s komorníkem Jamesem: 18

19 A kde jsou zbytky lordovy snídaně?.... Služebná je odnesla, pane, A patrně vyhodila, že?..... A patrně vyhodila, ano, Oh, pane Holmesi! Snad si nemyslíte, že pánovu smrt způsobilo hm něco jiného než ty nešťastné včely? Dokončete následující výpovědi tak, že budete respektovat obraznost jejich první části. Čas je jako heřmánek,... Člověk je jako stroj, Obor překladatelství-tlumočnictví/němčina (PTN) 1. Diktát Weimars Pflastersteine fallen fast überall auf. Auch in anderen Städten findet sich Kopfsteinpflaster, vor allem in Fußgängerzonen, aber in Weimar ist es weiter verbreitet. Der Tourist trifft es an, wo er auch hinkommt. Lauter kleine Steine in den verschiedensten Anordnungen, halbkreisförmig und in Streifen, mit Löchern und ohne Löcher, mit vom Regen und von Tritten eingedrückten Vertiefungen oder einfach dem unregelmäßigen Verlauf des Untergrundes angepaßt. Sicher, Kopfsteinpflaster ist die historisch überlieferte und für die Augen auch eingängige, weil dekorative Straßenbefestigung. Aber etwas weniger wäre vielleicht mehr. 2. Přeložte do češtiny Josef Oehrlein: Meißener Porzellan Was wäre geworden, wenn es Johann Friedrich Böttger tatsächlich gelungen wäre, künstliches Gold herzustellen? Die Meißener Porzellanmanufaktur wäre trotzdem entstanden. Denn da waren am Anfang des siebzehnten Jahrhunderts noch einige andere Fachleute mit der Aufgabe betraut, Wege zu finden, das noble weiße Steinzeug, das schon lange in Asien in Gebrauch war und von dem hin und wieder sündhaft teuere Einzelstücke nach Europa gelangten, auf sächsischem Boden zu fabrizieren. Irgendwann wäre es auch ohne Böttger gelungen, dem Geheimnis der Porzellanherstellung auf die Spur zu kommen. Aber das Talent des gescheiterten Alchimisten Böttger kam wie gerufen. (F.A.Z. Magazin) 3. Přeložte do němčiny Restaurace U Netopýra, Poděbrady 19

20 Pokud chcete tuto hospůdku navštívit, musíte znát Poděbrady opravdu dobře. Je umístěna na nádvoří zámku a večer nepříliš výrazný poutač před branou snadno přehlédnete. Čepuje se zde dobrá dvanáctka, víno je kvalitní, bohužel dvojka stojí přes dvacet korun. Nabídka jídel se rozprostírá od gothaje s cibulí, toasty přes smažák až po kvalitní kuřecí a krůtí řízky či steaky, vepřové, čínu, zákusky, poháry a saláty. Všeho je dost, je to chutné a ceny na lázeňské město vynikající. Dobře větraný interiér je ideální pro větší výpravy. Obsluha je slušná, hovorná, ne však vtíravá. Chce to jen větší reklamu. Když padne soumrak, cizinec Netopýra jen těžko dohledá. (Milada Pokorná, Reflex 9/96, str. 4) 4. Shrňte třemi větami v češtině obsah následujícího článku Glaubt man den Liberalen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gesetzgeber anerkennen wird, daß Deutschland ein Einwanderungsland ist. De facto seien wir es angesichts der starken Zuwanderung und einem Ausländerteil von 8,6 Prozent an der Bevölkerung schon längst. Warum also nicht per Einwanderungsgesetz klare Verhältnisse schaffen? Die FDP will deshalb in Kürze einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, der die Einwanderung künftig quotiert. Der Ausländerzuzug soll an die ökonomischen und demographischen Bedürfnisse Deutschlands gekoppelt werden. Ähnlich wie in den USA, Kanada oder Australien dürften beispielsweise gesuchte Fachleute bevorzugt ins Land kommen. Auf den ersten Blick erscheint die Argumentation einleuchtend. Doch es ist zu befürchten, daß ein Einwanderungsgesetz letztlich die Einwanderung fördert statt sie zu kontrollieren, weil viele Zuwanderer, zum Beispiel Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge, rechtlich nicht quotiert werden können. Und zu einer Änderung des Asylrechts sind die Liberalen bislang nicht bereit. Das Einwanderungsgesetz eröffnet also zumindest in der Tendenz zusätzlichen Einwanderern den Zugang zur Bundesrepublik. (Die Welt, ) 5. Odpovězte Zakroužkujte odpověď, kterou považujete za správnou. V některých případech může být správných odpovědí více než jedna, v tom případě označte všechny, o nichž se domníváte, že jsou správné. Myslíte-li si, že správná není ani jedna z uvedených odpovědí, celou otázku proškrtněte. 1. Albrecht z Valdštejna a) byl zavražděn v 17. století v Chebu b) zemřel ve 14. století v Litoměřicích c) padl u Hradce Králové v době prusko-rakouské války d) spáchal sebevraždu na Konopišti v 18. století 20

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka představuje Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka Popis programu: Institut uvádí nový dlouhodobý program

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. Zpráva

CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. Zpráva Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Zpráva V rámci mezinárodní spolupráce při výuce jazyků a udělování rovnocenných

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více