interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka"

Transkript

1

2 Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi týkajícími se Tradiční čínské medicíny (TČM). Díky mezivládní spolupráci se k nám dostává tento obor kvalifikovaně a pod kompetentním dohledem. Přesvědčí vás o tom obsáhlý rozhovor s panem profesorem Romanem Prymulou, neboť jako ředitel FN Hradec Králové strategické vstupování pět tisíc let starého, pro náš systém pohříchu nového oboru, řídí. Už jste u nás četli o pilotním projektu v Léčebných lázních Bělohrad, nyní přinášíme informace další. Budeme v nich pokračovat i proto, že na našem webu anketa prokázala dominující zájem; a stále častější dotazy, kde je možné metody TČM najít či konzultovat, se pokoušíme poctivě zodpovědět. Spektrum, kdy pomáhají, jednotlivě nebo v komplexu, rozšíří i zkušenosti MUDr. Jarmily Zipserové z kliniky NeuroAxon. Dále v novém čísle najdete rozhovor s Yvettou Blanarovičovou, která již 17 let pomáhá talentovaným dětem z dětských domovů. Náš magazín se také tradičně zúčastňuje různých akcí tento měsíc to byly pražský maraton a ½ maraton nebo Český den proti rakovině. Stali jsme se také mediálním partnerem Doktorfestu, na který se moc těšíme. Příjemné čtení a hlavně zdraví! Johana Hovorková šéfredaktorka Obsah interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína inconsensio 5000 let stará novinka inconsensio Akupunktura: osudové setkání inconsensio Každý člověk je originál inconsensio Do Říše Středu stezkou nebeskou inconsensio Pojišťovna VZP Partner pro cizince i zdravotníky inhospital Poliklinika Ostrava má nový fokometr informace Lepší péče Pacienti, nebojte se, zeptejte se interview Simulační medicína předchází chybám informace Letošní pražské běhání Lékaři bez hranic, Zdravotnický běh i Cesta domů informace Co číst v nemocnici interview Poctivý život vyžaduje statečnost inhospital Valašské Meziříčí má nový operační stůl inhospital Nemocnice Sokolov usnadní pacientům hospitalizaci informace Kytičky proti rakovině informace Tichý svět interview Akreditace zdravotnických laboratoří informace Vzdělávací roadshow pro chlapy Vyda va : Talker, s. r. o. evidenční číslo: MK ČR E S e fredaktorka: Johana Hovorkova ; Tel.: Redakce: MUDr. Kristy na Za rubova, Lucie Mala Obchodní odde lení: Graficka u prava a DTP: Lenka Fenclova Tisk: Grafotechna plus, s. r. o. Redakce neodpovída za obsah inzerce, PR a reklamních materia lu Titulní foto: archiv ON-LINE na 3

3 informace Historie jehliček v Čecha ch Ačkoli se znalost ume ní akupunktury me ří v Číne na tisíciletí, u na s je historie podstatne kratší. Pame ť současníku sve dčí o tom, že akupunktura nebyla jen prama lo zna ma a neužívana byla i nepovolena, a v doba ch totality tu a tam dokonce zaka zana. Pru kopníkem byl už poča tkem šedesa ty ch let MUDr. Va clav Kajdoš, jehož knihy Le kaři a kouzelníci nebo Kovem a ohne m přinesly první, možna le pe řečeno obnovene, informace i k na m. Nejen k pacientu m a za jemcu m, ale poťouchle řekne me i do zdravotního syste mu, a pro ne ktere dogmatiky jako proble m. K současníku m doktora Kajdoše patřil MUDr. Jaroslav Hovorka. Jako expert v oboru tropicke medicíny z tehdejší Vinohradske nemocnice poznal akupunkturu v Indii, Mongolsku a dalších zemích, včetne Číny. Dlouhodoby m a du kladny m samostudiem se z ne j stal velmi vyhleda vany praktik, le kař-akupunkturista. Titul jiste že neoficia lní, ale jen tak byl k nalezení (pokud ho ovšem za jemce nenašel jako docela plodne ho a ve sve dobe slavne ho spisovatele). Akupunkturisty by ostatne tehdy našel ma lokdo v telefonním seznamu. Jednalo se o činnost pone kud utajene disidentskou, bez politicke příslušnosti. Nemoc si ale 4 nevybíra, a tak k prvnímu na znaku legalizace u MUDr. J. Hovorky došlo pote, kdy se na ne j obra tili lide z okolí prezidenta Ludvíka Svobody, v dobe, kdy ze zdravotních du vodu přestal prezidentem by t. Za pa r ty dnu se jeho stav vylepšil tak vy razne, že nastaly obavy, zda mu nebude vadit, že byl mezitím vyme ne n za Gusta va Husa ka. Byl ale jako voja k disciplinovany a u div nedal nikdy najevo. A nade vše platil argument, že akupunkturu používají přece sove tští vojenští experti v tehdejším Leningrade, kde zkoumali a praktikovali její u činky na letce nadzvukovy ch letadel, kosmonauty a další specialisty. Najednou to šlo. Doktora-vyle čitele tento u spe ch ovšem na ne jaky čas vra til do ilegality. Gre mium ctihodny ch kapacit nedoka zalo u spe ch ani vysve tlit, ani akceptova, a tak se mu dostalo vyhazovu, šikany i vyšetřovací vazby docela požehnane. V pru be hu let přišla satisfakce, ale pořa d tu byla ve vzduch ota zka - co se tou pave dou skry va? To zkoumali este ba ci, dogmatičtí le kaři i papala ši. On mezitím le čil další, a odpove ď hledal taky třeba i v dlouholety ch nočních dialozích s pacientem Janem Werichem. Nemocní se neptali a vyhleda vali ho da l. Neodmítal nikoho, a tak ordinacemi prošly tisíce potřebny ch. Na jeho stolku sta la vždy soška model zobrazující body a dra hy, jemne poseta čínsky mi znaky, krabičky stříbřity ch jehliček (jako od paní Wank!) a tluste knihy v cizích jazycích, ktere se akupunkturou seriózne zaby valy. Dodnes je tehdejší období, kdy přiby valo seriózních le kařu, prosazujících uzna ní akupunktury, spojeno take s kresbami Jiřího Wintera-Neprakty. Ra d zobrazoval le kaře s jehličkami (modelem mu byl MUDr. H.) v situacích vtipny ch, u sme vny ch, empaticky optimisticky ch i jemne vzrušujících sme sí ve de ní, tajemna, u levy, u te chy a uzdravení z rukou i osobnosti toho, kdo ume ní le čit ovla da. Tak to je kra tka vzpomínka, malinko poodhalující historii jehliček v Čecha ch.

4 Víme, jak pomáhat NADACE AGEL je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podpora humanitárních aktivit v návaznosti na sféru zdravotnictví. Chcete vědět více o tom, komu a jak pomáháme? Víte o někom, kdo potřebuje pomoc? Rádi pomáháte a chcete nás podpořit? nadace.agel.cz 5

5 interview 6

6 De tem neříka me, že jsou chudáčci Yvetta Blanarovičova je zna ma jako u spe šna herečka a zpe vačka. Nevídane ho u spe chu však v posledních 17 letech dosa hla ve sve snaze poma hat talentovany m de tem z de tsky ch domovu, ktere díky jejímu občanske mu sdružení La Sophia dosta vají šanci ve sve m oboru uspe t. Ač na to není sama a podporuje ji spousta zna my ch tva ří z oblasti hudby či sportu, do te to činnosti da va ve tšinu sve ho času a energie. A de la to ra da. Jak se to stalo, že herečka a zpěvačka založila občanské sdružení La Sophia? La Sophia mi dala v mnoha sme rech smysl života. Za konite jsem musela dospe t k tomu, že se budu ve novat charite, ne čemu, co ma hlubší rozme r. Divadlo, film, hudba jsou pro me esence života, vždy mne u spe chy či neu spe chy posouvaly da l, ale život ma vždycky ne kolik rovin. Přišla jsem o dva bratry, a to ve mne ne co zanechalo. Když pak zemřel ješte ta ta, uve domila jsem si, že na takovou bolest, kterou jsem prožila, se neda zapomenout. Mu žete si na ni jen zvyknout. Ptala jsem se, jaky ma mu j život smysl. Našte stí ma m kra snou rodinu, vysne nou pra ci, ktera mne přivedla k na všte va m de tsky ch domovu. A to me asi nasme rovalo. ra da va noční trhy, vaření, vy zdobu, všechna ta ky čovita sve ty lka, ale zapnete televizi, přečtete noviny a z me dií se na va s vyhrnou potoky soucitu, slzy dojetí nad lidsky mi osudy, neusta le se omíla, jak to mají nemocní, opušte ní, staří lide te žke Neusta le připomína ní bolesti. Va noce skončí a kdo si vzpomene be hem roku? La Sophia poma ha pořa d. De la me letní akademii, koncerty, finančne podporujeme studia, na kupy hudebních na stroju, sportovní aktivity v klubech. Naše de ti potřebují podpořit v rozvíjení jejich talentu. Ne lítost. Jak to tedy začalo? V roce 1998 jsem ude lala první charitativní koncerty, happening. Zu častnili se Kamil Střihavka, Petr Muk, Hana Hegerova, Janek Ledecky... Dohodli jsme se všichni, že nikdo si nevezme honora ř, včetne techniky. To, co jsme vyde lali, se ve novalo de tske mu domovu v pohraničí. Byla jsem první, kdo ne co takove ho v Česke republice ude lal. V tu ra nu se ze Jaký byl ten prvotní okamžik, kdy jste s charitou začala? Jednoho letního dne, be hem období, kdy jsem hra la třicet představení me síčne, jsem se kamara dky zeptala, co de lají o Va nocích de ti, ktere si nikdo nevezme a jsou v de tsky ch domovech. Pocit, že zu sta vají v tomhle bla znive m období v de ca ku, mi přišel jako strašna nespravedlnost. Miluji Va noce, ma m 7

7 me, ze zpe vačky a herečky, stala producentka. Po tomhle koncerte jsem si řekla: Už nikdy. Bylo to na ročne. De ti ale byly tak nadšene. Nakonec jsem pořa dala dvana ct koncertu, obdarovala ve cny mi dary 60 de tsky ch domovu, až jsme skončili v O2 Are ne. Bylo plno. Vide t tolik opušte ny ch de tí pohromade by zama valo i s Golemem. Jenom příprava koncertu trvala pu l roku a ja pak padla u navou a znovu jsem se musela zvednout a jít pracovat. Yvetta Blanarovičová studovala na sta tní konzervatoři v Žiline hru na housle a operní zpe v, pokračovala na Sta tní konzervatoři v Praze, kde v roce 1985 absolvovala hudebne dramaticky obor. Stala se zakla dajícím členem divadla Imaginace, ktere reprezentovalo Českou republiku v řade evropsky ch zemí. Její filmova karie ra začala v roce 1974 filmem Pra zdniny. Od roku 1985 se ve novala koncertní činnosti a hostovala v mnoha nahra vacích studiích. Z filmove, televizní a divadelní tvorby si nejvíce va ží setka ní s režise rem Z. Troškou (4 filmy), s francouzskou hve zdou P. Noiretem (nata čení filmu Hlučna samota), s režise rem J. Menzelem (nata čení muzika lu Stvoření sve ta), s režise rem J. Adamcem (za bavny pořad Dobroty, seria l Pojišťovna šte stí) a s Jurajem Dea kem (Malovane na skle, Carmen, Cats). Hra la na předních divadelních sce na ch v Praze (Hudební div. Karlín, Divadlo ABC, Divadlo Na Vinohradech, Divadlo na Fidlovačce, Divadlo Mille nium). Je autorkou benefičních koncertu, na ktery ch se zu častnila řada předních česky ch i slovensky ch ume lcu. Vy te žek te chto koncertu je ve novany talentovany m de tem z de tsky ch domovu. Je zakladatelkou a předsedkyní spra vní rady La Sophia o. s. a prezidentkou European Music College. Hostuje v Me stske m divadle Brno a koncertuje doma i v zahraničí. Uvědomila jsem si, že nejsem Matka Tereza. Trvalo sedm let, než jste se rozhodla založit občanské sdružení La Sophia. Proč to trvalo tak dlouho? Nejdříve to byla charitativní euforie a touha ude lat radost. Pořa da ní koncertu mne sta lo hodne času a energie, ale take jsem si uve domila, že nejsem Matka Tereza, že nemohu pomoct všem. Rozhodla jsem se tedy počkat, až přijde na pad. A pak ten nápad přišel... Byla jsem v Kolíne, kde jsem zasedala v porote soute že, v níž vystupovaly talentovane de ti z de tsky ch domovu. Najednou na pódium přišel chlapeček, klavírista, asi tak sedmilety. Hroznou technikou začal hra t Rachmaninova. Talent od Boha, obrovske srdce, žaloval tou muzikou na cely sve t... To byl za žitek. Cestou z Kolína do Prahy jsem se rozhodla, 8

8 Jasně, že někdy to je náročné. Rozhoduji o řadě věcí, které musím stíhat, ale je to radost, zvláště když vidím úspěchy, kterých se nám daří dosahovat, tak mě to zase vždycky dobije. že budu podporovat talentovane de ti. V roce 2005 jsme začali s hudbou a před čtyřmi roky jsme přidali ješte fotbal. V čem se La Sophia od ostatních nadací a charitativních organizací liší? Charita není o tom, že za konite musíme by t smutní. Co jim to pomu že? U na s de tem neříka me, že jsou chuda čci. Život se s nimi take nebude mazlit. Ja si vždycky posadím te ch padesa t de tí a zdu razňuji jim, že nebudou mít cely život napsa no na čele, že jsou z de tske ho domova. Take jsem prožila mnoho špatne ho, ale to v showbyznysu nikoho nezajíma. Ty de ti v sobe ješte mají tu zdravou, nepoznamenanou bojovnost, takže to funguje. Samozřejme ale ma me i vy jimky, de ti, ktere potřebují zvla štní zacha zení. Ma me tam nemocnou holčičku, je to autistka, kra sne zpíva. To je na š benjamínek, ja s ní vždycky musím by t na podiu, držet ji za ruku... Ale je tak kra sne bezprostřední, že si říka m, že to je na š ande l. Jak celý proces funguje, kdo děti nejčastěji na casting přihlásí? Nejčaste ji se hla sí samy de ti na Když je v domove sofistikovana teta, ktere za leží na osudu de tí, taky se to přihodí. Už se na m ale i stalo, že na s ředitel de tske ho domova odmítl. Nebo mi jedna teta zavolala, že ředitel prohla sil, že se to konkre tní díte nebude mít le pe než jeho dve vlastní de ti. I takoví lide bohužel jsou. Proto se de ti snažíme chra nit. De ti ze socia lne znevy hodne ne rodiny hla sí rodiče, samozřejme pokud mají za jem a chte jí, aby ty jejich ne čeho dosa hly. A co ve chvíli, kdy vyberete dítě po castingu? Účastní se letní akademie, ktera je na ročna. Hudebne talentovane se připravují na za ve rečny galakoncert, tre nují na tanečních sa lech, mají hodiny hudební teorie, sportovne talentovane pod dohledem našich špičkovy ch sportovcu mají čtyřfa zove tre ninky. Ve nujeme se jim od sedmi ra no až do večera. V za ří se pak na galakoncerte dozví, ktere z padesa ti de tí postoupilo do Mezina rodního projektu Talent La Sophia. A co potom? Pak teprve nasta va řehole pro La Sophia. Musíme sehnat peníze na studia de tí, na soukrome profesory, na stroje či na fotbalove kluby a sportovní potřeby. De ti však musí splňovat krite ria La Sophia, sledujeme jejich vysve dčení a pru me r ve škole, jejich přístup k vy uce, jejich docha zku do ZUS, na konzervatoře nebo tre ninky. Díte si musí peníze zasloužit. Není to jednoduche se do projektu dostat, ale každy rok se hla sí víc a víc de tí... 9

9 Jste v kontaktu s těmi, které byly v projektu, ale jsou již plnoleté? Když je ne komu v projektu osmna ct, poctive studuje nebo tre nuje, mu že dostat vy jimku a my ho da l podporujeme. Ma me ne kolik de tí, ktere jsou starší sedmna cti let. A kdo už vystudoval, vždy se přijde podívat. V červnu budou de ti zpívat v O2 Are ne s Michalem Davidem, ozy vají se mi režise ři, trene ři je fajn ve de t, že v La Sophia je dobra líheň talentu. Pro jak staré děti je tedy projekt Talent La Sophia určen? Na casting se mohou hla sit de ti z Česka a Slovenska od sedmi do osmna cti let. Jak vznikl nápad přidat k hudebním aktivitám ještě sportovně nadané děti? Ja sama jsem sportovala, takže k tomu ma m blízko. Před ne kolika lety jsem v Madridu nata čela 10 dokument s Toma šem Ujfalušim, povídali jsme si a od prvního momentu jsme si rozume li. Tam to vzniklo: probírali jsme fotbal, charitu a Toma š se rozhodl podpořit me. Pak přišli další fotbaliste ze Sparty, ze Slavie... Mohu jmenovat trene ry reprezentace do sedmna cti let Va clava Černe ho a Aleše Čvančaru, Marka Jankulovske ho, Radka S írla, Kamila Čontofalske ho, je jich mnoho. Vza jemne si poma ha me a jsme přa tele. Stejne osobnosti mi poma hají v oblasti hudby Michal David, Ba ra Basikova, Helena Vondra čkova, Jaromír Boha č, Ondřej Čtvera ček, Zdene k Troška, Jan Talich... V předchozích ročnících David Koller, Janek Ledecky, od zača tku mi velmi poma hal Petr Muk, ktery podpořil dvana ct koncertu. Jsem te mto lidem velmi vde čna. Povídáme si spolu o projektu, který vám zabírá hodně času a energie, do toho máte svá představení a koncerty... Jak to zvládáte? Musela jsem přehodnotit řadu ve cí a rozde lovat čas tak, abych fungovala na obe strany. A i když ma m volno, pracuji... Jasne, že ne kdy to je na ročne. Rozhoduji o řade ve cí, ktere musím stíhat, ale je to radost, zvla šte když vidím u spe chy, ktery ch se na m daří dosahovat, tak me to zase vždycky dobije. Na co se těšíte v nejbližší době? Na spolupra ci s Michalem Davidem. Připravujeme hudební projekt, takže o pra zdnina ch budu na letní akademii La Sophia, a pak v nahra vacím studiu, a na to se moc te ším. Text: Johana Hovorková Foto: archiv

10 informace NAŠE TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Prof. Roman Prymula FN Hradec Králové Z dávnověku do českých ambulancí Akupunktura: osudové setkání MUDr. Jarmila Zipserová: Každý člověk je originál Do Říše Středu stezkou nebeskou 11

11 inconsensio Tradiční čínska medicína: 5000 let stará novinka Česka medicína, obrazne a vícevy znamove řečeno, vstupuje do historie. Díky dohodnute mezivla dní a dlouhodobe spolupra ci budou v Česku pu sobit čínští le kaři-odborníci na Tradiční čínskou medicínu. Je to terminus technicus, dlouha tisíciletí užívana, zkoumana a ove řovana metoda je rovnocennou souča stí zdravotního syste mu v Číne, ale pozvolna pronika i do dalších zemí. U na s je hlavním partnerem pro čínske experty, a taky garantem dalšího vy voje, Fakultní nemocnice Hradec Kra love. O projektu jsme hovořili s jejím ředitelem, prof. MUDr. Romanem Prymulou. V čem si myslíte, že může především prospět tradiční čínská 12

12 medicína pacientům středoevropského typu? Principy tradiční čínske medicíny jsou zna me ne kolik tisíc let. Není to tedy ne co, co by bylo založeno na šarlata nství, jak ne kteří s oblibou říkají. Skutečna tradiční čínska medicína (da le TČM, pozn. red.) ma co nabídnout. My netvrdíme, že nahradí medicínu za padní, ale předpokla da me medicínu s touto komplementa rní. V oblastech, kde již jsou prokazatelne vy sledky, lze kombinovat za padní přístup s přístupem vy chodním. Protože nove zřizovane pracovište bude na pu de fakultní nemocnice, tak každe ho pacienta provedeme i vyšetřením medicíny za padní. Jaký je tedy současný koncept budování kliniky TČM ve vaší gesci? Jste vlastně vrcholný orgán, který nově zaváděné metody zastřešuje. Postupujeme komplexne. Vzniknou tři neza visle, nebo te me ř neza visle, projekty. Ten první je otevření centra tradiční čínske medicíny v Le čebny ch la zních Bohdaneč, ve spolupra ci pra ve s la zne mi. Tam chceme poskytovat za kladní ambulantní pe či, pe či pro la zeňske hosty; to je projekt, ktery se časove mírne odsouva a bude zaha jen až k To dominantní, co nyní řešíme, je tuzemska legislativa, ktera umožnit le kaři nebo profesoru TČM vykona vat samostatne praxi. Vede to až k takovy m paradoxu m, že na š le kař, ktery vystuduje medicínu a ma třeba tříme síční, nebo i kratší kurz akupunktury, tak je plne opra vne n tady poskytovat TČM te me ř v cele m rozsahu, a profesor, ktery vystuduje kombinovane studium v Číne, tedy ma ča st studia za padní medicíny, ča st vy chodní, 20 let praxe i postraguda lní vzde la ní v TČM, nesplňuje nostrifikaci vzde la va ní medicínske ho, a tak vlastne není opra vne n pe či poskytnout. Bude možné tyto komplikace vyřešit, zajistit jak čínské, tak postupně i české experty formou vzdělání a úprav legislativy? To je vlastne už další na š krok. Podepsali jsme s naším hlavním partnerem v S anghaji projekt, ktery se ty ka otevření ve decke ho centra TČM ve Fakultní nemocnici Hradec Kra love. Toto centrum by me lo umožnit prova de t ve decke projekty na ba zi naprosto regule rní legislativy tuzemske, a take po stra nce eticke, z hlediska podmínek Sta tního u stavu pro kontrolu le čiv, tedy v ra mci veškery ch na ležitostí, ktere potřebujeme. V ra mci tohoto projektu už 17. června přivíta me první dva čínske profesory a chceme zde rozvíjet dva navazující projekty. Skutečná tradiční čínská medicína má co nabídnout. My netvrdíme, že nahradí medicínu západní, ale předpokládáme medicínu s touto komplementární. u plne neumožňuje poskytova ní TČM v našich podmínka ch. V současnosti jsme schopni toto provozovat jenom zatím na velmi kra tkodoby ch pobytech a za garance česky ch le kařu. Zatím totiž neexistuje možnost, jak tady Ten první se ty ka le čby roztroušene sklerózy, kde chceme klasicky m zpu sobem porovna vat mezi sebou skupinu, ktera bude le čena za padním zpu sobem medikamentózne, a skupinu le čenou vy chodním zpu sobem. prof. MUDr. Roman Prymula (*4. února 1964 v Pardubicích) Po studiu na Le kařske fakulte UK a Vojenske m le kařske m vy zkumne m a doškolovacím u stavu JEP v Hradci Kra love postupne získal atestaci I. stupne v oboru hygiena a epidemiologie, na stavbovou atestaci z epidemiologie, titul kandida ta ve d, docenturu v oboru epidemiologie, na stavbovou atestaci v oboru veřejne zdravotnictví, titul Ph.D. v epidemiologii, atestaci v oboru le kařska mikrobiologie a profesuru z hygieny, preventivního le kařství a epidemiologie. Studoval na Birminghamske univerzite, kde získal mezina rodní atest v řízení nemocnic. Po na vratu z Velke Brita nie nastoupil v Hradci Kra love na katedru epidemiologie Vojenske le kařske akademie JEP. V roce 2002 byl zvolen rektorem. Od roku 2004 vykona val funkci de kana Fakulty vojenske ho zdravotnictví Univerzity obrany až do roku 2009, kdy byl jmenova n ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Kra love. Je předsedou Česke vakcinologicke společnosti ČLS JEP a předsedou poradního sboru hlavního hygienika pro epidemiologii. Pu sobí jako oponent časopisu The Lancet, Vaccine, International Journal of Infectious Diseases, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Wiener Medizinische Wochenschrift, Expert review of vaccines, BMJ. Je ženaty a ma 2 de ti. 13

13 TČM v česke zemi nikdy neme la, a to jak z nejvyšších politicky ch kruhu, tak z ministerstva, z parlamentu Myslím si, že pokud se na m to nepodaří ne jaky m zpu sobem prosadit v tuto chvíli, tak už asi nikdy. Uvažujete o tom, že byste vysílali mladé lékaře na nějaké stáže nebo na studium přímo do Šanghaje nebo někam do Číny? Určite ano, na m už teď nabízejí možnost studijních pobytu na jejich vysoky ch škola ch a univerzita ch, například provincie Hu-nan v S anghaji, takže ma me kam za jemce poslat. Trochu je proble m, že zatím nema me dost te ch, ktere bychom tam poslat mohli. Podle sta vající legislativy tito lide Chceme proste zmapovat, jake budou rozdíly v le čbe z hlediska dlouhodoby ch dopadu. Ten druhy projekt by me l by t orientova n na kliniku onkologickou a na le čbu maligních onemocne ní tak, že bychom chte li uka zat možnost umírne ní bolesti a porovna va ní medikamentózního ovlivne ní a eventua lního ovlivne ní akupunkturou, případne dalšími metodami. Na za klade evidence-based medicíny chceme tak trochu zavřít u sta škarohlídu m, kteří tvrdí, že TČM nema naprosto ža dny ve decky za klad a je to šarlata nství. Uka žeme, že tam ne jaka logika existuje. A konečne připravíme projekt otevření centra klinicke medicíny, kliniky TČM, v Hradci Kra love. Je dlouhodobe jší, v Číne jsme dlouho jednali o získa ní strategicke ho investora, protože jako sta tní nemocnice si nemu žeme dovolit vynaložit jake koli prostředky z le čby, jiny ch zdroju, nebo z pojišťoven na to, abychom 14 To totiž není o nějakých krátkodobých kurzech, ale pokud bychom chtěli opravdu plně erudované odborníky, tak by to znamenalo studium nepoměrně delší. stave li ne jake budovy, ktere přímo s klasickou le čbou nesouvisejí. Investor přicha zí zřejme ze sta tní u rovne, aby zafinancoval stavbu kliniky zhruba v ča stce 10 miliónu eur. Setkáváte se víc s kritikou, nebo podporou záměru budovat nejen kliniku, ale celý tenhle projekt u nás? Tady je pome rne polarizovana společnost, kdy ča st lidí novou metodu vyložene víta, ča st se ji snaží ne jaky m zpu sobem potřít. Ja musím říci, že se více setka va m paradoxne s podporou, ale určite tady dříme řada lidí, kteří to nevidí ra di, ale do očí to neřeknou. Myslím si, že podpora je v tuhle chvíli pome rne slušna, takovou musí by t le kaři, a když ne kdo vystuduje za šest let medicínu, tak se mu u plne nechce jít studovat další třeba čtyři roky. To totiž není o ne jaky ch kra tkodoby ch kurzech, ale pokud bychom chte li opravdu plne erudovane odborníky, tak by to znamenalo studium nepome rne delší. Získat jedince, kteří se nacha zejí v oblasti kombinovane za padní a TČM ješte není tak problematicke, ale získat ne koho, kdo by na další čtyři roky odjel do Číny a studoval tam, to se na m zatím u plne nepodařilo. Takže hleda me. A kde se můžou ti zájemci přihlásit? Samozřejme u na s, tedy na sekretaria tu FN v Hradci Kra love, my ma me paradoxne nabídky

14 Každý projekt vzniká v porodních bolestech, tím větších, čím jde o záležitosti méně tradiční. už velmi erudovany ch jedincu, třeba z USA, kde vykona vají praxi v tomto oboru. Je to například da ma, ktera kdysi emigrovala z ČR, vystudovala pra ve tento obor a v USA se zaby va tradiční čínskou medicínou, ma licenci a naprosto veřejne tyto služby poskytuje. Chte la by se vra tit do Čech, tak jestli bychom my o ni me li za jem. Ma me víc lidí, kteří jsou ochotni do toho procesu nastoupit a dominantne chceme, aby tam byli zejme na experti čínští. Je ale jasne, že to nemohou by t jenom oni, a že by tam me la by t pome rne vy znamna skupina i tuzemsky ch odborníku. Když už jste to načal, je TČM využívaná i v dalších zemích EU, a jak? Jiste že, tvrdí se, že jsou zeme, ktere mají podporu až 50 %, třeba S vy carsko. A jsou zeme, kde už je alespoň ča stečne tento model legalizova n. Na druhou stranu je třeba si uve domit, že EU se příliš vstřícne k TČM nestaví, zejme na z hlediska herba lních produktu. Přesne ji, pokud herba lní produkt tady už není registrova n, a to je naprosta minorita, tak oni vyžadují, aby se tady používal minima lne 15 let. Pokud se v tuto chvíli nepoužíva 15 let, tak jeho cesta je pome rne obtížne realizovatelna v oficia lním schvalovacím režimu. De facto by musely by t prova de ny ru zne na kladne klinicke studie, což není možne. Takže alternativní cesta je takova, po ktere samozřejme řada zemí jde, že jsou tyto produkty registrova ny jako potravinove doplňky, čajove sme si a podobne, takže ča st nepochybne bude touto cestou legalizova na i v Česke republice. Je v některé zemi tradiční čínská medicína optimálně využívaná? V podstate se da říci, že takovou vzorovou zemí pro na s je Ne mecko. Byli jsme se podívat v la zních Bad Kötzting, což je te sne za hranicemi. Tam je velka klinika TČM, ktera vznikla asi před dvaceti lety a prošla podobny mi porodními bolestmi, protože ani v Ne mecku to nešlo u plne lega lne provozovat. Vlastní činnost take zaha jili na ba zi ve decke, prova de li ne ktere programy a ve fina le se jim podařilo dohodnout s bavorsky m parlamentem, že jim vydal licenci k provozova ní TČM, ktera je omezena na Bavorsko. Mohou ale pečovat o jake hokoli pacienta z cele ho Ne mecka. Jsou svy m zpu sobem va za ni k poskytova ní jen na te klinice, kde jsou, nemohou nikam mimo Bavorsko. Pacientu je tam ale cela řada, souča stí te kliniky je pome rne velky hotel a z cele ho Ne mecka tam přijížde jí na le čení. Co je pro vás v tomhle procesu a v této fázi nejproblematičtější? Legislativa, jazyk, definice metod, nástroje na hodnocení výsledků, objektivní diagnostika, s čím máte největší komplikace? Te ch je cela řada! Každy projekt vznika v porodních bolestech, tím ve tších, čím jde o za ležitosti me ne tradiční. TČM v Čecha ch u plne silnou pozici nema. My tady samozřejme ma me řadu specialistu a ne kteří z nich jsou velmi kvalitní, poskytují ru zne procedury v TČM, ale je to spíš na okraji a ne u plne objektivne lega lní. Aktua lne je vlastne v syste mu legalizova na jenom ča st akupunkturisticka, ty ostatní za ležitosti už prakticky ne. To je za sadní proble m, řešit především legislativu už v u vodní fa zi. Chceme alespoň určitou zme nou te sta vající se dopracovat toho, aby tito lide alespoň v experimenta lním módu mohli poskytovat pe či. Samozřejme nechceme vypustit v ža dne m případe džina z la hve a umožnit, aby sem přijížde li nekvalifikovaní jedinci. Dohle dneme, aby to byli lide, kteří mají čínskou licenci, tam splňují naprosto veškere parametry a mají vysokoškolske vzde la ní našeho typu, kombinovane za padne medicínske a vy chodne medicínske, případne specializaci v TČM jako takove. Budou úkony a další náklady hradit zdravotní pojišťovny? My jsme zatím vypracovali zmíne ny pilotní projekt, ktery chceme va zat pouze k pe či lu žkove, takže to bude z hlediska na kladu skutečne velmi minoritní za ležitost. Chceme uka zat, že v tom syste mu je možno nale zt takove procedury, ktere se dají harmonizovat, kde je možno vide t ne jaky efekt, abychom vide li, jestli to ma nebo nema smysl. Máte ze strany VZP nebo dalších pojišťoven reakci? My jsem zatím jednali jenom s VZP a ma me přislib, že s na mi budou na toto te ma hovořit, ale jak jsem zmínil, aktua lne se jedna o skutečne maly pilot. Text: Jan Hovorka Foto: archiv 15

15 inconsensio Akupunktura: osudové setkání Le kaři potřebují pro kvalifikovanou aplikaci novy ch metod nejen znalosti, ale take akupunkturní pomu cky. Nejde jen o na kup a dovoz, i když ani to není jednoduche. Číňane si kvalitu střeží a jen tak s ne ky m spolupra ci nenavazují. Mezi ne kolik ma lo expertu, kteří doka ží zabezpečit specia lní na stroje a další potřebne, velmi specializovane zdravotnicke prostředky s nejvyšší certifikací, je Ing. Wanda Kyralova. Máte osobní zkušenost s Tradiční čínskou medicínou (TČM) v tom smyslu, že jste ji někdy využila jako pacient? Poprve jsem se osobne setkala s TČM konkre tne akupunkturou před 25 lety, a to se mi stalo osudny m pro cely mu j další život. Od roku 1980 jsem i s malou dcerou tra vila čas střídave v Praze a Münsteru, kdy jsem manželovi vedla administrativu při jeho pra ci pro ne meckou firmu. Po 10 letech mne však jako absolventku VS E se znalostmi ne kolika cizích jazyku la kaly nove možnosti podnika ní, ktere se u na s v te dobe otevřely. Podnik zahraničního obchodu dova žející auta, kde jsem dříve pracovala, navíc zanikl, a tak jsem se rozhlížela, kudy kam Na podzim roku 1990 mi kamara dka sjednala na všte vu u zna me ho pražske ho akupunkturisty, pod jehož rukama jsem be hem 3 me sícu nejen zhubla 16 kg, ale 16 dostala se i do u žasne fyzicke a psychicke kondice. Pan doktor si poste žoval, že na česke m trhu chybí jednora zove akupunkturní jehly, a tak jsem v Ne mecku (podle katalogu firem se zdravotnicky mi potřebami) zcela na hodne vybrala a zkontaktovala pobočku japonske firmy SEIRIN s jediny m za me rem obstarat pa r kvalitních akupunkturních jehliček jako da rek pro sve ho le kaře. Obchodní ředitel firmy SEIRIN však zaja sal, že pry se v Československu již le ta marne snaží získat solidního distributora, jelikož jehly SEIRIN t.č. nabízel ve sve m volne m čase a jen z osobního přa telství jeden česky za stupce zna me americke firmy na silniční stroje Pan ředitel si však mu j ryze osobní za jem vyložil v širším me řítku, přijel ihned do Prahy a přivezl mi vzorky jednora zovy ch akupunkturních jehel s barevny mi plastikovy mi drža tky, ktery mi firma SEIRIN tehdy pry za sobovala až 90 % sve tove ho trhu. Získane vzorky jsem na radu sve ho le kaře nabídla i paní prof. MUDr. Milade Barešove, jejímž odborny m vedením prošly stovky současny ch i budoucích akupunkturistu. Jen pa r dnu pote se konala Konference Česke le kařske akupunkturní společnosti v Hradci Kra love, ktera se be žne kona jednou za 2 roky. Nabídla jsem paní profesorce odvoz a cestou jsem se dove de la spoustu zajímavostí o živote akupunkturistu v Čecha ch a o dosud neexistujícím trhu s jehlami a pomu ckami. V koutku konferenčního sa lu jsem pak nesme le vystavila te ch pa r seirinek, se ktery mi mi však slovutní přítomní akupunkturiste ma lem utrhli i ruce. Aniž bych me la sebemenší u mysl se do te to problematiky ne jak hloube ji ponořit, mu j osud to v Hradci Kra love rozhodl za mne, za což mu denne skla da m díky a snažím se jej, ale zejme na ty mezitím již taky me akupunkturisty nezklamat. S plnou vervou jsem si tedy zmapovala další dodavatele akupunkturních pomu cek v Evrope a všechny je postupne navštívila. V norske m me ste Bodoe za pola rním kruhem jsem našla skve lou firmu doda vající čínske akupunkturní jehly, ale i japonske magnety a moxu na prohříva ní akupunkturních bodu, v Ne mecku pak ne kolik dalších firem s kvalitními jehlami a pomu ckami. Založila jsem si s. r. o. a zvolila formu za silkove firmy, kterou jsme za vydatne pomoci me dcery Vandy za 25 let vypiplaly až na dvorního dodavatele převa žne ve tšiny le kařu -akupunkturistu v Čecha ch i na Slovensku. A vše začalo jednou nevinnou na všte vou ordinace akupunktury

16 Dovážíte speciální zdravotnické prostředky. Jací jsou Číňané jako obchodníci? Vzhledem k platne legislative pro dovoz a distribuci zdravotních prostředku pro ČR dova žím akupunkturní pomu cky vy hradne od exkluzivních zastoupení čínsky ch nebo japonsky ch vy robcu na u zemí EU, kteří sve zboží nabízejí s nezbytny mi CE-certifika ty. Aktua lne nakupuji veškery sortiment akupunkturních pomu cek od 7 sta ly ch dodavatelu, zna my ch a seriózních firem se sídlem v Ne mecku, Francii a S pane lsku, kde však pracují ve tšinou místní lide. Spolupra ce s jediny m pravy m čínsky m dodavatelem firmou CMC se sídlem v Amsterdamu si však va žím nejvíce. Začala před 11 lety, tedy v dobe, kdy obchodní styky s Čínou ješte vu bec nebyly v móde, jako dnes. Posuďte sami: Čínskou firmu CMC jsem poprve kontaktovala na IV. Evropske m kongresu TČM (tradiční čínske medicíny) v Praze v říjnu 2004, kde moje firma WANK rovne ž vystavovala. Sortiment CMC mne zaujal natolik, že jsem odkoupila ne ktere zboží na míste hned po skončení kongresu a dohodla si s obchodním ředitelem schu zku v Amsterdamu, kam jsme s dcerou odlete ly hned asi za 14 dnu. V recepci firmy na m nabídli ubytova ní ve vlastním hotelu ve vedlejším dome, přičemž komplex budov firmy CMC Tasly Group o velikosti pa r desítek tisíc m 2 zahrnuje rovne ž Shenzhou Akademii s učebnami, ne kolik ordinací čínsky ch le kařu, sídlo vedení firmy i veškere administrativy, sklad a distribuci vy robku do cele ho sve ta, rozsa hlou le ka rnu s prodejnou le čivy ch bylin a take obrovskou prodejnu všech druhu pomu cek pro akupunkturu a další metody TČM. A to vše na Geldersekade, jedne z nejrušne jších ulic v centru Čínske čtvrti, kde každa píď pu dy ma cenu hroudy zlata velke jako koňska hlava Po prvním šoku z tohoto zjište ní na sledovala informace, že místo obchodního ředitele mne přijme sa m genera lní ředitel společnosti, a to asi za pu l hodiny, namísto sjednane ho pohovoru na zítřek, na ktery jsem se chte la večer ješte připravit. Pan ředitel Dr. Zhi Lin Dong mne přijal jen se svou tlumočnicí a přes 2 hodiny se podrobne vypta val na organizaci akupunktury a TČM v Česku, na podmínky česky ch akupunkturistu, postoj zdravotních pojišťoven, zpu sob distribuce pomu cek, apod. Díky sve již čtrna ctilete činnosti v tomto oboru se mi odpovídalo celkem snadno. Za ve rem našeho jedna ní mne pan Dr. Dong prohla sil za exkluzivního distributora akupunkturních jehel SHENZHOU a pomu cek (ne bylin a čaju, ktere dova ží jiny za stupce) pro ČR a SR a ude lil mi doložku nejvyšších vy hod, tedy cenove, dodací a platební podmínky stejne, jake mají jeho nejve tší odbe ratele, bez ohledu na objem zboží, ktery kdy budu nakupovat. Vypota cela jsem se do hotelove ho pokoje a tam si rychle sedla na židli, když mi dcera z dvojite a oboustranne potište ne vizitky přečetla, že tento skromne pu sobící pan doktor Dong je krome ředitele společnosti CMC Tasly Group t.č. nejve tší společnosti v Evrope zame řene na le čbu, vy uku a komeční činnost v oblasti TČM, rovne ž prezident Asociace TČM v Nizozemsku, prezident Panevropske Federace Společností TČM, viceprezident Sve tove Federace Společností Čínske Medicíny. Další na všte vy a jedna ní v Amsterdamu jsme s dcerou absolvovaly již Dr. Zhi Lin Dong za přítomnosti velmi pohledne a sympaticke dcery Dr. Donga, slečny Yizhen Dong, ktera je obchodní ředitelkou firmy CMC. Tato čínskočeska spolupra ce, stvrzena bez jake hokoliv za pisu jen zdvořilou u klonou a stiskem ruky s panem prezidentem Dongem, trva bez sebemenšího proble mu již 11 let Zvla štní podmínkou je, že akupunkturní jehly si v prodejne CMC v Amsterdamu smí zakoupit pouze le kař-akupunkturista po předložení osobního dokladu. Úsme vny m paradoxem přitom je, že v nejbližším coffee-shopu si člove k mu že lega lne koupit třeba marihuanu. Má TČM podle Vás budoucnost nejen u nás, ale i v Evropě? Necítím se by t kompetentní k hlubším u vaha m na tohle te ma. Podle my ch poznatku však ma TČM nejen budoucnost, ale v ne ktery ch evropsky ch zemích je již le ta daleko prova zane jší s klasickou tedy za padní medicínou k oboustranne mu prospe chu, a zejme na pak ke konečne mu efektu pro pacienta. V Ne mecku existují cele kliniky TČM a zdravotní pojišťovny 17

17 tam dokonce propla cejí pacientu m u spe šnou le čbu např. akupunkturou pote, co předchozí konzervativní le čba selhala. Nezastupitelnou roli hrají neinvazivní diagnosticke metody TČM, např. pulzní diagnostika, metody EAV a další, ke ktery m se zoufalí pacienti na hodne dostanou až pote, co zbytečne absolvovali veškera dostupna a ve tšinou na kladna vyšetření, aby nakonec zjistili, že jsou zcela zdraví, nebo hypochondři a nezřídka skončí jen s doporučením na psychiatricke vyšetření Na za klade vlastních zkušeností s obe ma typy le kařske pe če se domníva m, že nejve tší překa žkou hlubšího a rychlejšího propojení TČM s klasickou medicínou u na s je vedle obří byrokracie zejme na jaka si falešna py cha a přezíravost klasicky ch wank-katalog013_wank-katalog :26 Stránka 16 le kařu vu či te m tzv. alternativním, ačkoliv TČM existuje o pa r tisíc let de le, než klasicka medicína. Dalším faktorem je tvrdošíjne lpe ní na zavedeny ch postupech, ačkoliv jsou prokazatelne neu činne, ne-li dokonce kontraproduktivní a ve tšina le kařu to ví. Ma m zde na mysli pone kud bruta lní postupy v onkologii, tedy chemoterapii a ozařova ní, ktere u mnoha pacientu zlikvidují i poslední za chve vy imunitního syste mu pacienta po na ročne operaci. Mnohe metody TČM jsou naopak zame řeny pra ve na podporu a obnovu energeticke ho potencia lu te la, ktere pak v sobe samo zmobilizuje mechanizmy na opravu nerovnova hy zpu sobene nemocí. Ovšem to by za vším nesme ly sta t za jmy z nejnadřazene jších tedy vu bec ne huma nní, ale jen a čiste ekonomicke, v podobe mega-zisku megalomansky ch farma-koncernu po cele m sve te. Na ty je, bohužel, i tisícileta TCM příliš kra tka Text: redakce Foto: archiv znaãkové pomûcky pro akupunkturu Aktuální nabídka akupunkturních pomůcek firmy WANK je tématicky rozdělena do 6 skupin podle způsobu použití v metodách tradiční čínské medicíny: jednorázové akupunkturní jehly klasické pro tělovou i ušní akupunkturu zahrnují řadu čínských jehel značek SHENZHOU, DOLCE, PHOENIX TeWa, Marco Polo i japonské jehly SEIRIN v délkách od 10 do 100 mm a balení od 100 do kusů. ušní jehličky - trvalky ocelové, pozlacené i titanové, zn. SHENZHOU, SEIRIN, Ener-Qi, ASP, NonDolens, Shen Long pomůcky pro akupresuru = japonské magnety ACCU-BAND a ELEKIBAN, akupresurní kuličky magrainové, pozlacené, titanové a ocelové, čínská semínka Vacaria s náplastí, aj. moxa široká škála čínských produktů zn. Green Nature, moxa-doutníky, moxa-vlákno, nekouřivé tyčinky a kotoučky MOXSAFE, japonská unikátní samohřející moxa TAIYO, aj. wellness program speciální masážní destičky GuaSha, ušní svíce originál HOPI-BIOSUN, akrylové baňky. čínské anatomické modely muže, ženy, hlavy, ruky a uší pro humánní akupunkturu, akupunkturní modely psa, koně, kočky. Nabídka a prodejní ceny jsou průběžně aktualizovány buď na nebo je možno si vyžádat i tištěný katalog s ceníkem. 18

18 Každy člove k je originál MUDr. Jarmila Zipserova se v současne dobe ve nuje zejme na pra ci s de tmi na Neurorehabilitační klinice AXON. Medicínu však studovala z mnoha aspektu a jedním z nich byla take tradiční čínska medicína akupresuru paní doktorka na sve klinice dokonce využíva a zdu razňuje: aby byla le čba co nejefektivne jší, je nutne pacientovi nabídnout co nejširší portfolio řešení. inconsensio Proč jste se rozhodla kromě klasické medicíny studovat také sinobiologii? Le čba pohybove ho apara tu ma sve možnosti i ve vy chodních medicína ch a patří sem jak a jurve da, tak tradiční čínska medicína. V dobe, kdy jsem se o to zajímala, byla jedina možnost, jak tento obor studovat, a to přes Československou SinoBiologickou společnost. Co vám studium přineslo? Po studiu sinobiologie jsem me la možnost studovat ješte akupunkturu u paní profesorky Barešove. To, co bylo na studiu zajímave, byl osobní kontakt s čínsky mi le kaři, kteří na m předna šeli. Pro me byl velmi zajímavy i filozoficky vhled, obecne přístup k chorobe z pohledu tradiční čínske medicíny. Zajímavy byl take přístup k ošetření jednotlivy ch symptomu. Kde výuka probíhala? Byla zajišťována nějakou českou univerzitou? My jsme se přihla sili na kurz, ktery probíhal na Fakulte te lesne vy chovy a sportu v ra mci prezentace sinobiologicke společnosti. Váš původní obor je nesmírně náročný. Ukázalo vám další studium, že čínské metody umožňují odlišný a případně efektivnější přístup k léčbě a péči? Ja bych neřekla, že efektivne jší. Je to jedna z možností a dalších cest, jedna se o rozšíření portfolia technik. To, že ne jake body souvisejí s určitou reakcí, je proka za no. Pro me se jednalo o možnost zve tšení toho portfolia. Při studiu jste spolupracovala s čínskými experty. Dnes máte také aktivní kontakty? Dnes již ne. Pro me byl hodne zajímavy koncept, ktery je uzna vany tady v Česke republice, a to v ra mci Česke le kařske akupunkturisticke společnosti. Mojí učitelkou byla, jak jsem říkala, paní profesorka Barešova. To tedy znamená, že to, čemu říkáme tradiční čínská medicína, vy u svých pacientů nepraktikujete, ale využíváte některé dílčí metody vhodné k léčbě určitých symptomů... Cele studium trvalo pe t let. Bylo rozde leno na tři roky akupunktury a další dva roky fytoterapie. Tu jsem už ale nestudovala, je to obor vhodne jší pro prakticke ho le kaře, ktery ma ve sve pu sobnosti širší za be r. Když v léčbě využíváte akupunkturu, znamená to pokroky a urychlení léčby? Každy člove k je origina l. Setkala jsem se s ne kolika desítkami lidí, na ktere akupunktura vu bec nezabírala a byli rezistentní. Naopak byli pacienti, u nichž stačily dve nebo tři sezení, a u prava proble mu, se ktery m přišli, byla pome rne rychla. Neda se říct, že jen tato terapie je nejlepší, je to proste jedna z možností. Jak se na vás mohou klienti obracet? Potřebují doporučení od lékaře? Doporučení le kaře de facto nepotřebují, jelikož tuto metodu le čby pojišťovna nehradí. Pravdou ale je, že momenta lne se na 80 procent ve nuji de tem na Neurorehabilitační klinice AXON, je to pro me tedy spíše okrajova činnost. Dospělejší pacienti k vám ale také chodí? Chodili ke mne, ale momenta lne jsem plne nasazena tady na klinice. Zde využíva me rehabilitaci, ale samozřejme take akupresuru. Akupresurní body jsou du ležite ke stimulaci při terapii. Co je podle vás nejlepší cestou k tomu, aby péče o vaše pacienty byla optimální a úměrně dnešním znalostem a podmínkám efektivní? To, co je podle me ho na zoru vždycky nejdu ležite jší, je vyšetření pacienta včetne podrobne anamne zy, abychom si o stavu a příčine ude lali co nejpečlive jší obra zek. Podle toho je pak nutne s pacientem pracovat a nabídnout mu ty nejlepší a nejefektivne jší zpu soby terapie. Text: Jan Hovorka Foto: archiv 19

19 inconsensio Do Říše Středu stezkou nebeskou Možna by o te ceste nejpoutave ji vypra ve l Marco Polo, možna poutníci, kteří nedošli a jejich duše bloudí dosud ne kde pod nebesy. Čína odeda vna va bila tajemností, my ty, obrazem představ magicky ch i surove kruty ch. Přišly odtamtud k na m a do cele ho sve ta ve ci i příbe hy, zkušenosti, rady. Mozaika? Kaleidoskop? Útržky a střípky? Spíš pame ť tisíciletíi, ne jen tušena, ale zachovala, zachovana a zhmotne na. Jedna z nejlidnate jších zemí na sve te je trochu jako samostatny kontinent. Zvenčí se zda možna celistva a nepřístupna, uvnitř je složena z rozdílny ch a vzda leny ch kraju, etnik i podnebí. Poušte a moře. Hory a stepi. Ska ly a vinicečajove planta že. Ry žova pole a říční lide. Odkaz civilizační ma nesmírne mnoho podob. Příbe hy císařsky ch dynastií, na jezdu, krveprolití a va lek. Stavby, ohromující smyslem i nepochopitelnou příčinou vzniku. Dlouha zeď, pry odraz stezky nebeske u na s na Zemi, terakotova arma da mužu nave ky neochve jny ch A nejmoderne jší rychlovlaky, da lnice, mrakodrapy, smog, kalne řeky a jine projevy civilizace. To všechno mu žete prožít na vlastní smysly. I když se vyda te především za pozna ním tradičních čínsky ch le čebny ch metod, mu žete přijít proste na chuť cele Číne. Nejen medicína po čínsku Psychicke stresy je pry dobre le čit cestova ním. Cestu za pozna ním tisícilety ch metod si mu žete obohatit i vlastními za žitky a informacemi. Tradiční čínska medicína sice u na s ma první za chytne body a odborny dozor - není však nad to získat první poznatky na míste! A to není třeba hned se zapsat jako student TCM 20 v S anghaji. Okouknout zem a kraj, me sta a vesnice, lidi a historii, to je spra vny u vod do studia a te matu. Nebo nove ho oboru. Pokud se vypravíte na dovolenou, studijní nebo pozna vací cestu, nechte se určite prova zet odborníky a zkušeny mi pru vodci, kteří zem a prostředí znají. Třeba ze zkušene a zavedene cestovní kancela ře CHINA TOURS. Téma? Tak třeba jídlo Za jezd mu že mít, pokud si vyberete tohoto partnera, zajímave hlavní te ma. Chcete-li zažít, jak vaří v Číne, spojíte to překvapive snadno s informacemi o tradiční medicíne. Neuve řitelne pestrou a vynikající čínskou kuchyni není třeba dlouze představovat. Jak používane suroviny, tak zpu soby přípravy jídla odpovídají pravidlu m tradiční čínske medicíny (TCM), a jídlo je v jiste m slova smyslu považova no za le k. Co je pro jídlo podstatné? 1) Vyva žena skladba pokrmu Číňane při vy be ru jídel servírovany ch na kulate m stolu (kde jej společne pojída cela rodina, skupina přa tel, kolegu či obchodních partneru ) vždy dbají na vyva ženost. Znamena to, že jídlo musí obsahovat vše: ry ži (v ne ktery ch regionech nudle či jinou přílohu z pšenične mouky), ne kolik druhu masa včetne ryb, velke množství

20 zeleniny, pole vku (nejčaste ji vy var), pokrmy ze sóji (obvykle sojovy tvaroh zvany tou-fu), načež se místo dezertu poda va ovoce. K jídlu se popíjí čaj, podle regiona lních zvyklostí buďto zeleny, nebo kve tinovy. 2) Vyva žene chuti i chuť jednotlivy ch pokrmu ma by t v harmonii, nikoliv vy razna. To znamena, že převažuje chuť jemna, slano-sladka, kyselosladka, kyselo-pa liva, případne jemne hořka. Vy jimkou jsou oblasti, kde je v oblibe pa live jídlo, zejme na v Sichuanu (S -čchuanu / Sečua nu), kde ovšem obliba konzumace velice pa livy ch pokrmu souvisí s tame jším klimatem. 3) Pokojova teplota pokrmu ža dne jídlo ani na poje se nekonzumují studene či chlazene, ny brž mají mít pokojovou teplotu, aby nenarušovaly optima lní teplotu lidske ho te la. Proto cizince možna překvapí, že se i v le te konzumují tepla jídla a teply zeleny čaj. Ten ovšem proto, že dle čínske medicíny te lo osve žuje a chladí. 4) Vy be r podle vlivu na te lo každy Číňan již od malička zna u činky jednotlivy ch potravin na lidske te lo, zejme na ktere potraviny te lo zahřívají, ochlazují, jsou neutra lní, stimulují, uklidňují či otupují, mají vliv na funkci jednotlivy ch orga nu v te le atd. Při vy be ru potravin a jídla, ať již doma či v restauraci, se pak te mito obecny mi pravidly řídí. Znamena to například, že v zime se konzumuje více masovy ch vy varu obohaceny ch sme sí zahřívacích bylinek, zatímco v le te ma by t strava lehčí. 5) Za kladem ve tšiny pokrmu je česnek společne se za zvorem. Netřeba doda vat, že mnoho potravin a přísad do čínsky ch jídel je dle poznatku nejmoderne jších vy zkumu považova no za velice zdrave a u činne v boji proti civilizačním choroba m zejme na zeleny čaj, kustovnice čínska, česnek, za zvor, hořke okurky, čínske zelí, bíla ředkev, ženšen a další čínske bylinky. CHINA TOURS SPECIALISTA NA ČÍNU Kompletne pro Va s připravíme pozna vací i relaxační program v te me ř jake koli asijske zemi. Ma me dlouholete zkušenosti a dobře rozumíme současny m firemním požadavku m i obchodnímu prostředí. Pomu žeme Va m již při formova ní Vašich představ začleňte na s do sve ho pla nova ní hned v poča tku! Ma te-li už nyní jasno, kam a jak se chcete vydat, využijte přímo naše služby! China Tours, s. r. o. Vítězné náměstí 577/2, Praha 6-Dejvice Telefon: , mobil:

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY

TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY TERMINÁ LOVÁ SÍŤJAKO Ř EŠENÍ INFRASTRUKTURY PRO PODPORU VÝ UKY Ludmila KUNDEROVÁ - Arnoš t MOTYČ KA - Patrik SERAFINOVIČ Učebna tvořená terminá lový mi pracoviš ti řízený mi centrá lním terminá lový m

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

PROTON news. Protonová léčba vám zachová chuť k jídlu i do života. Rozhodnutí nejveselejšího pacienta mu zachránilo život. Příběh naděje 08/14

PROTON news. Protonová léčba vám zachová chuť k jídlu i do života. Rozhodnutí nejveselejšího pacienta mu zachránilo život. Příběh naděje 08/14 pravidelné novinky z oblasti protonové léčby 08/14 Příběh naděje Rozhodnutí nejveselejšího pacienta mu zachránilo život Protonová léčba vám zachová chuť k jídlu i do života Rozhovor: MUDr. Jiří Kubeš www.ptc.cz

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

PORTÁL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

PORTÁL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PORTÁL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN OVEN Ing. Jiří Těhan,, Ing. Vladimír Šolc 26. května 28, LékaL kařský dům d ČLS JEP Praha Kdo je účasten v Portálu ZP Portál l jako prostředek elektronické komunikace používaj

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Seminář: Vše pro zaměstnávání postižených Mgr. Natálie Kafková HR Business Partner 7.2.2013 Siemens v České republice Siemens v České republice Nedílná

Více

lní drogy vstupenkou do K-centra? K

lní drogy vstupenkou do K-centra? K Je tvrzení užívám m nelegáln lní drogy vstupenkou do K-centra? K Mgr. Dagmar Randákov ková Mgr. Daniel Randák KC Prevent OBSAH 1. Úvod do problematiky 2. Cíl workshopu 3. Stručná teorie 4. Vyzkoušen ené

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IT projekt roku Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN Ing. Jiří Haase, MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze O VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je nejstarší a jedna z největších

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více