interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka"

Transkript

1

2 Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi týkajícími se Tradiční čínské medicíny (TČM). Díky mezivládní spolupráci se k nám dostává tento obor kvalifikovaně a pod kompetentním dohledem. Přesvědčí vás o tom obsáhlý rozhovor s panem profesorem Romanem Prymulou, neboť jako ředitel FN Hradec Králové strategické vstupování pět tisíc let starého, pro náš systém pohříchu nového oboru, řídí. Už jste u nás četli o pilotním projektu v Léčebných lázních Bělohrad, nyní přinášíme informace další. Budeme v nich pokračovat i proto, že na našem webu anketa prokázala dominující zájem; a stále častější dotazy, kde je možné metody TČM najít či konzultovat, se pokoušíme poctivě zodpovědět. Spektrum, kdy pomáhají, jednotlivě nebo v komplexu, rozšíří i zkušenosti MUDr. Jarmily Zipserové z kliniky NeuroAxon. Dále v novém čísle najdete rozhovor s Yvettou Blanarovičovou, která již 17 let pomáhá talentovaným dětem z dětských domovů. Náš magazín se také tradičně zúčastňuje různých akcí tento měsíc to byly pražský maraton a ½ maraton nebo Český den proti rakovině. Stali jsme se také mediálním partnerem Doktorfestu, na který se moc těšíme. Příjemné čtení a hlavně zdraví! Johana Hovorková šéfredaktorka Obsah interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína inconsensio 5000 let stará novinka inconsensio Akupunktura: osudové setkání inconsensio Každý člověk je originál inconsensio Do Říše Středu stezkou nebeskou inconsensio Pojišťovna VZP Partner pro cizince i zdravotníky inhospital Poliklinika Ostrava má nový fokometr informace Lepší péče Pacienti, nebojte se, zeptejte se interview Simulační medicína předchází chybám informace Letošní pražské běhání Lékaři bez hranic, Zdravotnický běh i Cesta domů informace Co číst v nemocnici interview Poctivý život vyžaduje statečnost inhospital Valašské Meziříčí má nový operační stůl inhospital Nemocnice Sokolov usnadní pacientům hospitalizaci informace Kytičky proti rakovině informace Tichý svět interview Akreditace zdravotnických laboratoří informace Vzdělávací roadshow pro chlapy Vyda va : Talker, s. r. o. evidenční číslo: MK ČR E S e fredaktorka: Johana Hovorkova ; Tel.: Redakce: MUDr. Kristy na Za rubova, Lucie Mala Obchodní odde lení: Graficka u prava a DTP: Lenka Fenclova Tisk: Grafotechna plus, s. r. o. Redakce neodpovída za obsah inzerce, PR a reklamních materia lu Titulní foto: archiv ON-LINE na 3

3 informace Historie jehliček v Čecha ch Ačkoli se znalost ume ní akupunktury me ří v Číne na tisíciletí, u na s je historie podstatne kratší. Pame ť současníku sve dčí o tom, že akupunktura nebyla jen prama lo zna ma a neužívana byla i nepovolena, a v doba ch totality tu a tam dokonce zaka zana. Pru kopníkem byl už poča tkem šedesa ty ch let MUDr. Va clav Kajdoš, jehož knihy Le kaři a kouzelníci nebo Kovem a ohne m přinesly první, možna le pe řečeno obnovene, informace i k na m. Nejen k pacientu m a za jemcu m, ale poťouchle řekne me i do zdravotního syste mu, a pro ne ktere dogmatiky jako proble m. K současníku m doktora Kajdoše patřil MUDr. Jaroslav Hovorka. Jako expert v oboru tropicke medicíny z tehdejší Vinohradske nemocnice poznal akupunkturu v Indii, Mongolsku a dalších zemích, včetne Číny. Dlouhodoby m a du kladny m samostudiem se z ne j stal velmi vyhleda vany praktik, le kař-akupunkturista. Titul jiste že neoficia lní, ale jen tak byl k nalezení (pokud ho ovšem za jemce nenašel jako docela plodne ho a ve sve dobe slavne ho spisovatele). Akupunkturisty by ostatne tehdy našel ma lokdo v telefonním seznamu. Jednalo se o činnost pone kud utajene disidentskou, bez politicke příslušnosti. Nemoc si ale 4 nevybíra, a tak k prvnímu na znaku legalizace u MUDr. J. Hovorky došlo pote, kdy se na ne j obra tili lide z okolí prezidenta Ludvíka Svobody, v dobe, kdy ze zdravotních du vodu přestal prezidentem by t. Za pa r ty dnu se jeho stav vylepšil tak vy razne, že nastaly obavy, zda mu nebude vadit, že byl mezitím vyme ne n za Gusta va Husa ka. Byl ale jako voja k disciplinovany a u div nedal nikdy najevo. A nade vše platil argument, že akupunkturu používají přece sove tští vojenští experti v tehdejším Leningrade, kde zkoumali a praktikovali její u činky na letce nadzvukovy ch letadel, kosmonauty a další specialisty. Najednou to šlo. Doktora-vyle čitele tento u spe ch ovšem na ne jaky čas vra til do ilegality. Gre mium ctihodny ch kapacit nedoka zalo u spe ch ani vysve tlit, ani akceptova, a tak se mu dostalo vyhazovu, šikany i vyšetřovací vazby docela požehnane. V pru be hu let přišla satisfakce, ale pořa d tu byla ve vzduch ota zka - co se tou pave dou skry va? To zkoumali este ba ci, dogmatičtí le kaři i papala ši. On mezitím le čil další, a odpove ď hledal taky třeba i v dlouholety ch nočních dialozích s pacientem Janem Werichem. Nemocní se neptali a vyhleda vali ho da l. Neodmítal nikoho, a tak ordinacemi prošly tisíce potřebny ch. Na jeho stolku sta la vždy soška model zobrazující body a dra hy, jemne poseta čínsky mi znaky, krabičky stříbřity ch jehliček (jako od paní Wank!) a tluste knihy v cizích jazycích, ktere se akupunkturou seriózne zaby valy. Dodnes je tehdejší období, kdy přiby valo seriózních le kařu, prosazujících uzna ní akupunktury, spojeno take s kresbami Jiřího Wintera-Neprakty. Ra d zobrazoval le kaře s jehličkami (modelem mu byl MUDr. H.) v situacích vtipny ch, u sme vny ch, empaticky optimisticky ch i jemne vzrušujících sme sí ve de ní, tajemna, u levy, u te chy a uzdravení z rukou i osobnosti toho, kdo ume ní le čit ovla da. Tak to je kra tka vzpomínka, malinko poodhalující historii jehliček v Čecha ch.

4 Víme, jak pomáhat NADACE AGEL je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podpora humanitárních aktivit v návaznosti na sféru zdravotnictví. Chcete vědět více o tom, komu a jak pomáháme? Víte o někom, kdo potřebuje pomoc? Rádi pomáháte a chcete nás podpořit? nadace.agel.cz 5

5 interview 6

6 De tem neříka me, že jsou chudáčci Yvetta Blanarovičova je zna ma jako u spe šna herečka a zpe vačka. Nevídane ho u spe chu však v posledních 17 letech dosa hla ve sve snaze poma hat talentovany m de tem z de tsky ch domovu, ktere díky jejímu občanske mu sdružení La Sophia dosta vají šanci ve sve m oboru uspe t. Ač na to není sama a podporuje ji spousta zna my ch tva ří z oblasti hudby či sportu, do te to činnosti da va ve tšinu sve ho času a energie. A de la to ra da. Jak se to stalo, že herečka a zpěvačka založila občanské sdružení La Sophia? La Sophia mi dala v mnoha sme rech smysl života. Za konite jsem musela dospe t k tomu, že se budu ve novat charite, ne čemu, co ma hlubší rozme r. Divadlo, film, hudba jsou pro me esence života, vždy mne u spe chy či neu spe chy posouvaly da l, ale život ma vždycky ne kolik rovin. Přišla jsem o dva bratry, a to ve mne ne co zanechalo. Když pak zemřel ješte ta ta, uve domila jsem si, že na takovou bolest, kterou jsem prožila, se neda zapomenout. Mu žete si na ni jen zvyknout. Ptala jsem se, jaky ma mu j život smysl. Našte stí ma m kra snou rodinu, vysne nou pra ci, ktera mne přivedla k na všte va m de tsky ch domovu. A to me asi nasme rovalo. ra da va noční trhy, vaření, vy zdobu, všechna ta ky čovita sve ty lka, ale zapnete televizi, přečtete noviny a z me dií se na va s vyhrnou potoky soucitu, slzy dojetí nad lidsky mi osudy, neusta le se omíla, jak to mají nemocní, opušte ní, staří lide te žke Neusta le připomína ní bolesti. Va noce skončí a kdo si vzpomene be hem roku? La Sophia poma ha pořa d. De la me letní akademii, koncerty, finančne podporujeme studia, na kupy hudebních na stroju, sportovní aktivity v klubech. Naše de ti potřebují podpořit v rozvíjení jejich talentu. Ne lítost. Jak to tedy začalo? V roce 1998 jsem ude lala první charitativní koncerty, happening. Zu častnili se Kamil Střihavka, Petr Muk, Hana Hegerova, Janek Ledecky... Dohodli jsme se všichni, že nikdo si nevezme honora ř, včetne techniky. To, co jsme vyde lali, se ve novalo de tske mu domovu v pohraničí. Byla jsem první, kdo ne co takove ho v Česke republice ude lal. V tu ra nu se ze Jaký byl ten prvotní okamžik, kdy jste s charitou začala? Jednoho letního dne, be hem období, kdy jsem hra la třicet představení me síčne, jsem se kamara dky zeptala, co de lají o Va nocích de ti, ktere si nikdo nevezme a jsou v de tsky ch domovech. Pocit, že zu sta vají v tomhle bla znive m období v de ca ku, mi přišel jako strašna nespravedlnost. Miluji Va noce, ma m 7

7 me, ze zpe vačky a herečky, stala producentka. Po tomhle koncerte jsem si řekla: Už nikdy. Bylo to na ročne. De ti ale byly tak nadšene. Nakonec jsem pořa dala dvana ct koncertu, obdarovala ve cny mi dary 60 de tsky ch domovu, až jsme skončili v O2 Are ne. Bylo plno. Vide t tolik opušte ny ch de tí pohromade by zama valo i s Golemem. Jenom příprava koncertu trvala pu l roku a ja pak padla u navou a znovu jsem se musela zvednout a jít pracovat. Yvetta Blanarovičová studovala na sta tní konzervatoři v Žiline hru na housle a operní zpe v, pokračovala na Sta tní konzervatoři v Praze, kde v roce 1985 absolvovala hudebne dramaticky obor. Stala se zakla dajícím členem divadla Imaginace, ktere reprezentovalo Českou republiku v řade evropsky ch zemí. Její filmova karie ra začala v roce 1974 filmem Pra zdniny. Od roku 1985 se ve novala koncertní činnosti a hostovala v mnoha nahra vacích studiích. Z filmove, televizní a divadelní tvorby si nejvíce va ží setka ní s režise rem Z. Troškou (4 filmy), s francouzskou hve zdou P. Noiretem (nata čení filmu Hlučna samota), s režise rem J. Menzelem (nata čení muzika lu Stvoření sve ta), s režise rem J. Adamcem (za bavny pořad Dobroty, seria l Pojišťovna šte stí) a s Jurajem Dea kem (Malovane na skle, Carmen, Cats). Hra la na předních divadelních sce na ch v Praze (Hudební div. Karlín, Divadlo ABC, Divadlo Na Vinohradech, Divadlo na Fidlovačce, Divadlo Mille nium). Je autorkou benefičních koncertu, na ktery ch se zu častnila řada předních česky ch i slovensky ch ume lcu. Vy te žek te chto koncertu je ve novany talentovany m de tem z de tsky ch domovu. Je zakladatelkou a předsedkyní spra vní rady La Sophia o. s. a prezidentkou European Music College. Hostuje v Me stske m divadle Brno a koncertuje doma i v zahraničí. Uvědomila jsem si, že nejsem Matka Tereza. Trvalo sedm let, než jste se rozhodla založit občanské sdružení La Sophia. Proč to trvalo tak dlouho? Nejdříve to byla charitativní euforie a touha ude lat radost. Pořa da ní koncertu mne sta lo hodne času a energie, ale take jsem si uve domila, že nejsem Matka Tereza, že nemohu pomoct všem. Rozhodla jsem se tedy počkat, až přijde na pad. A pak ten nápad přišel... Byla jsem v Kolíne, kde jsem zasedala v porote soute že, v níž vystupovaly talentovane de ti z de tsky ch domovu. Najednou na pódium přišel chlapeček, klavírista, asi tak sedmilety. Hroznou technikou začal hra t Rachmaninova. Talent od Boha, obrovske srdce, žaloval tou muzikou na cely sve t... To byl za žitek. Cestou z Kolína do Prahy jsem se rozhodla, 8

8 Jasně, že někdy to je náročné. Rozhoduji o řadě věcí, které musím stíhat, ale je to radost, zvláště když vidím úspěchy, kterých se nám daří dosahovat, tak mě to zase vždycky dobije. že budu podporovat talentovane de ti. V roce 2005 jsme začali s hudbou a před čtyřmi roky jsme přidali ješte fotbal. V čem se La Sophia od ostatních nadací a charitativních organizací liší? Charita není o tom, že za konite musíme by t smutní. Co jim to pomu že? U na s de tem neříka me, že jsou chuda čci. Život se s nimi take nebude mazlit. Ja si vždycky posadím te ch padesa t de tí a zdu razňuji jim, že nebudou mít cely život napsa no na čele, že jsou z de tske ho domova. Take jsem prožila mnoho špatne ho, ale to v showbyznysu nikoho nezajíma. Ty de ti v sobe ješte mají tu zdravou, nepoznamenanou bojovnost, takže to funguje. Samozřejme ale ma me i vy jimky, de ti, ktere potřebují zvla štní zacha zení. Ma me tam nemocnou holčičku, je to autistka, kra sne zpíva. To je na š benjamínek, ja s ní vždycky musím by t na podiu, držet ji za ruku... Ale je tak kra sne bezprostřední, že si říka m, že to je na š ande l. Jak celý proces funguje, kdo děti nejčastěji na casting přihlásí? Nejčaste ji se hla sí samy de ti na Když je v domove sofistikovana teta, ktere za leží na osudu de tí, taky se to přihodí. Už se na m ale i stalo, že na s ředitel de tske ho domova odmítl. Nebo mi jedna teta zavolala, že ředitel prohla sil, že se to konkre tní díte nebude mít le pe než jeho dve vlastní de ti. I takoví lide bohužel jsou. Proto se de ti snažíme chra nit. De ti ze socia lne znevy hodne ne rodiny hla sí rodiče, samozřejme pokud mají za jem a chte jí, aby ty jejich ne čeho dosa hly. A co ve chvíli, kdy vyberete dítě po castingu? Účastní se letní akademie, ktera je na ročna. Hudebne talentovane se připravují na za ve rečny galakoncert, tre nují na tanečních sa lech, mají hodiny hudební teorie, sportovne talentovane pod dohledem našich špičkovy ch sportovcu mají čtyřfa zove tre ninky. Ve nujeme se jim od sedmi ra no až do večera. V za ří se pak na galakoncerte dozví, ktere z padesa ti de tí postoupilo do Mezina rodního projektu Talent La Sophia. A co potom? Pak teprve nasta va řehole pro La Sophia. Musíme sehnat peníze na studia de tí, na soukrome profesory, na stroje či na fotbalove kluby a sportovní potřeby. De ti však musí splňovat krite ria La Sophia, sledujeme jejich vysve dčení a pru me r ve škole, jejich přístup k vy uce, jejich docha zku do ZUS, na konzervatoře nebo tre ninky. Díte si musí peníze zasloužit. Není to jednoduche se do projektu dostat, ale každy rok se hla sí víc a víc de tí... 9

9 Jste v kontaktu s těmi, které byly v projektu, ale jsou již plnoleté? Když je ne komu v projektu osmna ct, poctive studuje nebo tre nuje, mu že dostat vy jimku a my ho da l podporujeme. Ma me ne kolik de tí, ktere jsou starší sedmna cti let. A kdo už vystudoval, vždy se přijde podívat. V červnu budou de ti zpívat v O2 Are ne s Michalem Davidem, ozy vají se mi režise ři, trene ři je fajn ve de t, že v La Sophia je dobra líheň talentu. Pro jak staré děti je tedy projekt Talent La Sophia určen? Na casting se mohou hla sit de ti z Česka a Slovenska od sedmi do osmna cti let. Jak vznikl nápad přidat k hudebním aktivitám ještě sportovně nadané děti? Ja sama jsem sportovala, takže k tomu ma m blízko. Před ne kolika lety jsem v Madridu nata čela 10 dokument s Toma šem Ujfalušim, povídali jsme si a od prvního momentu jsme si rozume li. Tam to vzniklo: probírali jsme fotbal, charitu a Toma š se rozhodl podpořit me. Pak přišli další fotbaliste ze Sparty, ze Slavie... Mohu jmenovat trene ry reprezentace do sedmna cti let Va clava Černe ho a Aleše Čvančaru, Marka Jankulovske ho, Radka S írla, Kamila Čontofalske ho, je jich mnoho. Vza jemne si poma ha me a jsme přa tele. Stejne osobnosti mi poma hají v oblasti hudby Michal David, Ba ra Basikova, Helena Vondra čkova, Jaromír Boha č, Ondřej Čtvera ček, Zdene k Troška, Jan Talich... V předchozích ročnících David Koller, Janek Ledecky, od zača tku mi velmi poma hal Petr Muk, ktery podpořil dvana ct koncertu. Jsem te mto lidem velmi vde čna. Povídáme si spolu o projektu, který vám zabírá hodně času a energie, do toho máte svá představení a koncerty... Jak to zvládáte? Musela jsem přehodnotit řadu ve cí a rozde lovat čas tak, abych fungovala na obe strany. A i když ma m volno, pracuji... Jasne, že ne kdy to je na ročne. Rozhoduji o řade ve cí, ktere musím stíhat, ale je to radost, zvla šte když vidím u spe chy, ktery ch se na m daří dosahovat, tak me to zase vždycky dobije. Na co se těšíte v nejbližší době? Na spolupra ci s Michalem Davidem. Připravujeme hudební projekt, takže o pra zdnina ch budu na letní akademii La Sophia, a pak v nahra vacím studiu, a na to se moc te ším. Text: Johana Hovorková Foto: archiv

10 informace NAŠE TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Prof. Roman Prymula FN Hradec Králové Z dávnověku do českých ambulancí Akupunktura: osudové setkání MUDr. Jarmila Zipserová: Každý člověk je originál Do Říše Středu stezkou nebeskou 11

11 inconsensio Tradiční čínska medicína: 5000 let stará novinka Česka medicína, obrazne a vícevy znamove řečeno, vstupuje do historie. Díky dohodnute mezivla dní a dlouhodobe spolupra ci budou v Česku pu sobit čínští le kaři-odborníci na Tradiční čínskou medicínu. Je to terminus technicus, dlouha tisíciletí užívana, zkoumana a ove řovana metoda je rovnocennou souča stí zdravotního syste mu v Číne, ale pozvolna pronika i do dalších zemí. U na s je hlavním partnerem pro čínske experty, a taky garantem dalšího vy voje, Fakultní nemocnice Hradec Kra love. O projektu jsme hovořili s jejím ředitelem, prof. MUDr. Romanem Prymulou. V čem si myslíte, že může především prospět tradiční čínská 12

12 medicína pacientům středoevropského typu? Principy tradiční čínske medicíny jsou zna me ne kolik tisíc let. Není to tedy ne co, co by bylo založeno na šarlata nství, jak ne kteří s oblibou říkají. Skutečna tradiční čínska medicína (da le TČM, pozn. red.) ma co nabídnout. My netvrdíme, že nahradí medicínu za padní, ale předpokla da me medicínu s touto komplementa rní. V oblastech, kde již jsou prokazatelne vy sledky, lze kombinovat za padní přístup s přístupem vy chodním. Protože nove zřizovane pracovište bude na pu de fakultní nemocnice, tak každe ho pacienta provedeme i vyšetřením medicíny za padní. Jaký je tedy současný koncept budování kliniky TČM ve vaší gesci? Jste vlastně vrcholný orgán, který nově zaváděné metody zastřešuje. Postupujeme komplexne. Vzniknou tři neza visle, nebo te me ř neza visle, projekty. Ten první je otevření centra tradiční čínske medicíny v Le čebny ch la zních Bohdaneč, ve spolupra ci pra ve s la zne mi. Tam chceme poskytovat za kladní ambulantní pe či, pe či pro la zeňske hosty; to je projekt, ktery se časove mírne odsouva a bude zaha jen až k To dominantní, co nyní řešíme, je tuzemska legislativa, ktera umožnit le kaři nebo profesoru TČM vykona vat samostatne praxi. Vede to až k takovy m paradoxu m, že na š le kař, ktery vystuduje medicínu a ma třeba tříme síční, nebo i kratší kurz akupunktury, tak je plne opra vne n tady poskytovat TČM te me ř v cele m rozsahu, a profesor, ktery vystuduje kombinovane studium v Číne, tedy ma ča st studia za padní medicíny, ča st vy chodní, 20 let praxe i postraguda lní vzde la ní v TČM, nesplňuje nostrifikaci vzde la va ní medicínske ho, a tak vlastne není opra vne n pe či poskytnout. Bude možné tyto komplikace vyřešit, zajistit jak čínské, tak postupně i české experty formou vzdělání a úprav legislativy? To je vlastne už další na š krok. Podepsali jsme s naším hlavním partnerem v S anghaji projekt, ktery se ty ka otevření ve decke ho centra TČM ve Fakultní nemocnici Hradec Kra love. Toto centrum by me lo umožnit prova de t ve decke projekty na ba zi naprosto regule rní legislativy tuzemske, a take po stra nce eticke, z hlediska podmínek Sta tního u stavu pro kontrolu le čiv, tedy v ra mci veškery ch na ležitostí, ktere potřebujeme. V ra mci tohoto projektu už 17. června přivíta me první dva čínske profesory a chceme zde rozvíjet dva navazující projekty. Skutečná tradiční čínská medicína má co nabídnout. My netvrdíme, že nahradí medicínu západní, ale předpokládáme medicínu s touto komplementární. u plne neumožňuje poskytova ní TČM v našich podmínka ch. V současnosti jsme schopni toto provozovat jenom zatím na velmi kra tkodoby ch pobytech a za garance česky ch le kařu. Zatím totiž neexistuje možnost, jak tady Ten první se ty ka le čby roztroušene sklerózy, kde chceme klasicky m zpu sobem porovna vat mezi sebou skupinu, ktera bude le čena za padním zpu sobem medikamentózne, a skupinu le čenou vy chodním zpu sobem. prof. MUDr. Roman Prymula (*4. února 1964 v Pardubicích) Po studiu na Le kařske fakulte UK a Vojenske m le kařske m vy zkumne m a doškolovacím u stavu JEP v Hradci Kra love postupne získal atestaci I. stupne v oboru hygiena a epidemiologie, na stavbovou atestaci z epidemiologie, titul kandida ta ve d, docenturu v oboru epidemiologie, na stavbovou atestaci v oboru veřejne zdravotnictví, titul Ph.D. v epidemiologii, atestaci v oboru le kařska mikrobiologie a profesuru z hygieny, preventivního le kařství a epidemiologie. Studoval na Birminghamske univerzite, kde získal mezina rodní atest v řízení nemocnic. Po na vratu z Velke Brita nie nastoupil v Hradci Kra love na katedru epidemiologie Vojenske le kařske akademie JEP. V roce 2002 byl zvolen rektorem. Od roku 2004 vykona val funkci de kana Fakulty vojenske ho zdravotnictví Univerzity obrany až do roku 2009, kdy byl jmenova n ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Kra love. Je předsedou Česke vakcinologicke společnosti ČLS JEP a předsedou poradního sboru hlavního hygienika pro epidemiologii. Pu sobí jako oponent časopisu The Lancet, Vaccine, International Journal of Infectious Diseases, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Wiener Medizinische Wochenschrift, Expert review of vaccines, BMJ. Je ženaty a ma 2 de ti. 13

13 TČM v česke zemi nikdy neme la, a to jak z nejvyšších politicky ch kruhu, tak z ministerstva, z parlamentu Myslím si, že pokud se na m to nepodaří ne jaky m zpu sobem prosadit v tuto chvíli, tak už asi nikdy. Uvažujete o tom, že byste vysílali mladé lékaře na nějaké stáže nebo na studium přímo do Šanghaje nebo někam do Číny? Určite ano, na m už teď nabízejí možnost studijních pobytu na jejich vysoky ch škola ch a univerzita ch, například provincie Hu-nan v S anghaji, takže ma me kam za jemce poslat. Trochu je proble m, že zatím nema me dost te ch, ktere bychom tam poslat mohli. Podle sta vající legislativy tito lide Chceme proste zmapovat, jake budou rozdíly v le čbe z hlediska dlouhodoby ch dopadu. Ten druhy projekt by me l by t orientova n na kliniku onkologickou a na le čbu maligních onemocne ní tak, že bychom chte li uka zat možnost umírne ní bolesti a porovna va ní medikamentózního ovlivne ní a eventua lního ovlivne ní akupunkturou, případne dalšími metodami. Na za klade evidence-based medicíny chceme tak trochu zavřít u sta škarohlídu m, kteří tvrdí, že TČM nema naprosto ža dny ve decky za klad a je to šarlata nství. Uka žeme, že tam ne jaka logika existuje. A konečne připravíme projekt otevření centra klinicke medicíny, kliniky TČM, v Hradci Kra love. Je dlouhodobe jší, v Číne jsme dlouho jednali o získa ní strategicke ho investora, protože jako sta tní nemocnice si nemu žeme dovolit vynaložit jake koli prostředky z le čby, jiny ch zdroju, nebo z pojišťoven na to, abychom 14 To totiž není o nějakých krátkodobých kurzech, ale pokud bychom chtěli opravdu plně erudované odborníky, tak by to znamenalo studium nepoměrně delší. stave li ne jake budovy, ktere přímo s klasickou le čbou nesouvisejí. Investor přicha zí zřejme ze sta tní u rovne, aby zafinancoval stavbu kliniky zhruba v ča stce 10 miliónu eur. Setkáváte se víc s kritikou, nebo podporou záměru budovat nejen kliniku, ale celý tenhle projekt u nás? Tady je pome rne polarizovana společnost, kdy ča st lidí novou metodu vyložene víta, ča st se ji snaží ne jaky m zpu sobem potřít. Ja musím říci, že se více setka va m paradoxne s podporou, ale určite tady dříme řada lidí, kteří to nevidí ra di, ale do očí to neřeknou. Myslím si, že podpora je v tuhle chvíli pome rne slušna, takovou musí by t le kaři, a když ne kdo vystuduje za šest let medicínu, tak se mu u plne nechce jít studovat další třeba čtyři roky. To totiž není o ne jaky ch kra tkodoby ch kurzech, ale pokud bychom chte li opravdu plne erudovane odborníky, tak by to znamenalo studium nepome rne delší. Získat jedince, kteří se nacha zejí v oblasti kombinovane za padní a TČM ješte není tak problematicke, ale získat ne koho, kdo by na další čtyři roky odjel do Číny a studoval tam, to se na m zatím u plne nepodařilo. Takže hleda me. A kde se můžou ti zájemci přihlásit? Samozřejme u na s, tedy na sekretaria tu FN v Hradci Kra love, my ma me paradoxne nabídky

14 Každý projekt vzniká v porodních bolestech, tím větších, čím jde o záležitosti méně tradiční. už velmi erudovany ch jedincu, třeba z USA, kde vykona vají praxi v tomto oboru. Je to například da ma, ktera kdysi emigrovala z ČR, vystudovala pra ve tento obor a v USA se zaby va tradiční čínskou medicínou, ma licenci a naprosto veřejne tyto služby poskytuje. Chte la by se vra tit do Čech, tak jestli bychom my o ni me li za jem. Ma me víc lidí, kteří jsou ochotni do toho procesu nastoupit a dominantne chceme, aby tam byli zejme na experti čínští. Je ale jasne, že to nemohou by t jenom oni, a že by tam me la by t pome rne vy znamna skupina i tuzemsky ch odborníku. Když už jste to načal, je TČM využívaná i v dalších zemích EU, a jak? Jiste že, tvrdí se, že jsou zeme, ktere mají podporu až 50 %, třeba S vy carsko. A jsou zeme, kde už je alespoň ča stečne tento model legalizova n. Na druhou stranu je třeba si uve domit, že EU se příliš vstřícne k TČM nestaví, zejme na z hlediska herba lních produktu. Přesne ji, pokud herba lní produkt tady už není registrova n, a to je naprosta minorita, tak oni vyžadují, aby se tady používal minima lne 15 let. Pokud se v tuto chvíli nepoužíva 15 let, tak jeho cesta je pome rne obtížne realizovatelna v oficia lním schvalovacím režimu. De facto by musely by t prova de ny ru zne na kladne klinicke studie, což není možne. Takže alternativní cesta je takova, po ktere samozřejme řada zemí jde, že jsou tyto produkty registrova ny jako potravinove doplňky, čajove sme si a podobne, takže ča st nepochybne bude touto cestou legalizova na i v Česke republice. Je v některé zemi tradiční čínská medicína optimálně využívaná? V podstate se da říci, že takovou vzorovou zemí pro na s je Ne mecko. Byli jsme se podívat v la zních Bad Kötzting, což je te sne za hranicemi. Tam je velka klinika TČM, ktera vznikla asi před dvaceti lety a prošla podobny mi porodními bolestmi, protože ani v Ne mecku to nešlo u plne lega lne provozovat. Vlastní činnost take zaha jili na ba zi ve decke, prova de li ne ktere programy a ve fina le se jim podařilo dohodnout s bavorsky m parlamentem, že jim vydal licenci k provozova ní TČM, ktera je omezena na Bavorsko. Mohou ale pečovat o jake hokoli pacienta z cele ho Ne mecka. Jsou svy m zpu sobem va za ni k poskytova ní jen na te klinice, kde jsou, nemohou nikam mimo Bavorsko. Pacientu je tam ale cela řada, souča stí te kliniky je pome rne velky hotel a z cele ho Ne mecka tam přijížde jí na le čení. Co je pro vás v tomhle procesu a v této fázi nejproblematičtější? Legislativa, jazyk, definice metod, nástroje na hodnocení výsledků, objektivní diagnostika, s čím máte největší komplikace? Te ch je cela řada! Každy projekt vznika v porodních bolestech, tím ve tších, čím jde o za ležitosti me ne tradiční. TČM v Čecha ch u plne silnou pozici nema. My tady samozřejme ma me řadu specialistu a ne kteří z nich jsou velmi kvalitní, poskytují ru zne procedury v TČM, ale je to spíš na okraji a ne u plne objektivne lega lní. Aktua lne je vlastne v syste mu legalizova na jenom ča st akupunkturisticka, ty ostatní za ležitosti už prakticky ne. To je za sadní proble m, řešit především legislativu už v u vodní fa zi. Chceme alespoň určitou zme nou te sta vající se dopracovat toho, aby tito lide alespoň v experimenta lním módu mohli poskytovat pe či. Samozřejme nechceme vypustit v ža dne m případe džina z la hve a umožnit, aby sem přijížde li nekvalifikovaní jedinci. Dohle dneme, aby to byli lide, kteří mají čínskou licenci, tam splňují naprosto veškere parametry a mají vysokoškolske vzde la ní našeho typu, kombinovane za padne medicínske a vy chodne medicínske, případne specializaci v TČM jako takove. Budou úkony a další náklady hradit zdravotní pojišťovny? My jsme zatím vypracovali zmíne ny pilotní projekt, ktery chceme va zat pouze k pe či lu žkove, takže to bude z hlediska na kladu skutečne velmi minoritní za ležitost. Chceme uka zat, že v tom syste mu je možno nale zt takove procedury, ktere se dají harmonizovat, kde je možno vide t ne jaky efekt, abychom vide li, jestli to ma nebo nema smysl. Máte ze strany VZP nebo dalších pojišťoven reakci? My jsem zatím jednali jenom s VZP a ma me přislib, že s na mi budou na toto te ma hovořit, ale jak jsem zmínil, aktua lne se jedna o skutečne maly pilot. Text: Jan Hovorka Foto: archiv 15

15 inconsensio Akupunktura: osudové setkání Le kaři potřebují pro kvalifikovanou aplikaci novy ch metod nejen znalosti, ale take akupunkturní pomu cky. Nejde jen o na kup a dovoz, i když ani to není jednoduche. Číňane si kvalitu střeží a jen tak s ne ky m spolupra ci nenavazují. Mezi ne kolik ma lo expertu, kteří doka ží zabezpečit specia lní na stroje a další potřebne, velmi specializovane zdravotnicke prostředky s nejvyšší certifikací, je Ing. Wanda Kyralova. Máte osobní zkušenost s Tradiční čínskou medicínou (TČM) v tom smyslu, že jste ji někdy využila jako pacient? Poprve jsem se osobne setkala s TČM konkre tne akupunkturou před 25 lety, a to se mi stalo osudny m pro cely mu j další život. Od roku 1980 jsem i s malou dcerou tra vila čas střídave v Praze a Münsteru, kdy jsem manželovi vedla administrativu při jeho pra ci pro ne meckou firmu. Po 10 letech mne však jako absolventku VS E se znalostmi ne kolika cizích jazyku la kaly nove možnosti podnika ní, ktere se u na s v te dobe otevřely. Podnik zahraničního obchodu dova žející auta, kde jsem dříve pracovala, navíc zanikl, a tak jsem se rozhlížela, kudy kam Na podzim roku 1990 mi kamara dka sjednala na všte vu u zna me ho pražske ho akupunkturisty, pod jehož rukama jsem be hem 3 me sícu nejen zhubla 16 kg, ale 16 dostala se i do u žasne fyzicke a psychicke kondice. Pan doktor si poste žoval, že na česke m trhu chybí jednora zove akupunkturní jehly, a tak jsem v Ne mecku (podle katalogu firem se zdravotnicky mi potřebami) zcela na hodne vybrala a zkontaktovala pobočku japonske firmy SEIRIN s jediny m za me rem obstarat pa r kvalitních akupunkturních jehliček jako da rek pro sve ho le kaře. Obchodní ředitel firmy SEIRIN však zaja sal, že pry se v Československu již le ta marne snaží získat solidního distributora, jelikož jehly SEIRIN t.č. nabízel ve sve m volne m čase a jen z osobního přa telství jeden česky za stupce zna me americke firmy na silniční stroje Pan ředitel si však mu j ryze osobní za jem vyložil v širším me řítku, přijel ihned do Prahy a přivezl mi vzorky jednora zovy ch akupunkturních jehel s barevny mi plastikovy mi drža tky, ktery mi firma SEIRIN tehdy pry za sobovala až 90 % sve tove ho trhu. Získane vzorky jsem na radu sve ho le kaře nabídla i paní prof. MUDr. Milade Barešove, jejímž odborny m vedením prošly stovky současny ch i budoucích akupunkturistu. Jen pa r dnu pote se konala Konference Česke le kařske akupunkturní společnosti v Hradci Kra love, ktera se be žne kona jednou za 2 roky. Nabídla jsem paní profesorce odvoz a cestou jsem se dove de la spoustu zajímavostí o živote akupunkturistu v Čecha ch a o dosud neexistujícím trhu s jehlami a pomu ckami. V koutku konferenčního sa lu jsem pak nesme le vystavila te ch pa r seirinek, se ktery mi mi však slovutní přítomní akupunkturiste ma lem utrhli i ruce. Aniž bych me la sebemenší u mysl se do te to problematiky ne jak hloube ji ponořit, mu j osud to v Hradci Kra love rozhodl za mne, za což mu denne skla da m díky a snažím se jej, ale zejme na ty mezitím již taky me akupunkturisty nezklamat. S plnou vervou jsem si tedy zmapovala další dodavatele akupunkturních pomu cek v Evrope a všechny je postupne navštívila. V norske m me ste Bodoe za pola rním kruhem jsem našla skve lou firmu doda vající čínske akupunkturní jehly, ale i japonske magnety a moxu na prohříva ní akupunkturních bodu, v Ne mecku pak ne kolik dalších firem s kvalitními jehlami a pomu ckami. Založila jsem si s. r. o. a zvolila formu za silkove firmy, kterou jsme za vydatne pomoci me dcery Vandy za 25 let vypiplaly až na dvorního dodavatele převa žne ve tšiny le kařu -akupunkturistu v Čecha ch i na Slovensku. A vše začalo jednou nevinnou na všte vou ordinace akupunktury

16 Dovážíte speciální zdravotnické prostředky. Jací jsou Číňané jako obchodníci? Vzhledem k platne legislative pro dovoz a distribuci zdravotních prostředku pro ČR dova žím akupunkturní pomu cky vy hradne od exkluzivních zastoupení čínsky ch nebo japonsky ch vy robcu na u zemí EU, kteří sve zboží nabízejí s nezbytny mi CE-certifika ty. Aktua lne nakupuji veškery sortiment akupunkturních pomu cek od 7 sta ly ch dodavatelu, zna my ch a seriózních firem se sídlem v Ne mecku, Francii a S pane lsku, kde však pracují ve tšinou místní lide. Spolupra ce s jediny m pravy m čínsky m dodavatelem firmou CMC se sídlem v Amsterdamu si však va žím nejvíce. Začala před 11 lety, tedy v dobe, kdy obchodní styky s Čínou ješte vu bec nebyly v móde, jako dnes. Posuďte sami: Čínskou firmu CMC jsem poprve kontaktovala na IV. Evropske m kongresu TČM (tradiční čínske medicíny) v Praze v říjnu 2004, kde moje firma WANK rovne ž vystavovala. Sortiment CMC mne zaujal natolik, že jsem odkoupila ne ktere zboží na míste hned po skončení kongresu a dohodla si s obchodním ředitelem schu zku v Amsterdamu, kam jsme s dcerou odlete ly hned asi za 14 dnu. V recepci firmy na m nabídli ubytova ní ve vlastním hotelu ve vedlejším dome, přičemž komplex budov firmy CMC Tasly Group o velikosti pa r desítek tisíc m 2 zahrnuje rovne ž Shenzhou Akademii s učebnami, ne kolik ordinací čínsky ch le kařu, sídlo vedení firmy i veškere administrativy, sklad a distribuci vy robku do cele ho sve ta, rozsa hlou le ka rnu s prodejnou le čivy ch bylin a take obrovskou prodejnu všech druhu pomu cek pro akupunkturu a další metody TČM. A to vše na Geldersekade, jedne z nejrušne jších ulic v centru Čínske čtvrti, kde každa píď pu dy ma cenu hroudy zlata velke jako koňska hlava Po prvním šoku z tohoto zjište ní na sledovala informace, že místo obchodního ředitele mne přijme sa m genera lní ředitel společnosti, a to asi za pu l hodiny, namísto sjednane ho pohovoru na zítřek, na ktery jsem se chte la večer ješte připravit. Pan ředitel Dr. Zhi Lin Dong mne přijal jen se svou tlumočnicí a přes 2 hodiny se podrobne vypta val na organizaci akupunktury a TČM v Česku, na podmínky česky ch akupunkturistu, postoj zdravotních pojišťoven, zpu sob distribuce pomu cek, apod. Díky sve již čtrna ctilete činnosti v tomto oboru se mi odpovídalo celkem snadno. Za ve rem našeho jedna ní mne pan Dr. Dong prohla sil za exkluzivního distributora akupunkturních jehel SHENZHOU a pomu cek (ne bylin a čaju, ktere dova ží jiny za stupce) pro ČR a SR a ude lil mi doložku nejvyšších vy hod, tedy cenove, dodací a platební podmínky stejne, jake mají jeho nejve tší odbe ratele, bez ohledu na objem zboží, ktery kdy budu nakupovat. Vypota cela jsem se do hotelove ho pokoje a tam si rychle sedla na židli, když mi dcera z dvojite a oboustranne potište ne vizitky přečetla, že tento skromne pu sobící pan doktor Dong je krome ředitele společnosti CMC Tasly Group t.č. nejve tší společnosti v Evrope zame řene na le čbu, vy uku a komeční činnost v oblasti TČM, rovne ž prezident Asociace TČM v Nizozemsku, prezident Panevropske Federace Společností TČM, viceprezident Sve tove Federace Společností Čínske Medicíny. Další na všte vy a jedna ní v Amsterdamu jsme s dcerou absolvovaly již Dr. Zhi Lin Dong za přítomnosti velmi pohledne a sympaticke dcery Dr. Donga, slečny Yizhen Dong, ktera je obchodní ředitelkou firmy CMC. Tato čínskočeska spolupra ce, stvrzena bez jake hokoliv za pisu jen zdvořilou u klonou a stiskem ruky s panem prezidentem Dongem, trva bez sebemenšího proble mu již 11 let Zvla štní podmínkou je, že akupunkturní jehly si v prodejne CMC v Amsterdamu smí zakoupit pouze le kař-akupunkturista po předložení osobního dokladu. Úsme vny m paradoxem přitom je, že v nejbližším coffee-shopu si člove k mu že lega lne koupit třeba marihuanu. Má TČM podle Vás budoucnost nejen u nás, ale i v Evropě? Necítím se by t kompetentní k hlubším u vaha m na tohle te ma. Podle my ch poznatku však ma TČM nejen budoucnost, ale v ne ktery ch evropsky ch zemích je již le ta daleko prova zane jší s klasickou tedy za padní medicínou k oboustranne mu prospe chu, a zejme na pak ke konečne mu efektu pro pacienta. V Ne mecku existují cele kliniky TČM a zdravotní pojišťovny 17

17 tam dokonce propla cejí pacientu m u spe šnou le čbu např. akupunkturou pote, co předchozí konzervativní le čba selhala. Nezastupitelnou roli hrají neinvazivní diagnosticke metody TČM, např. pulzní diagnostika, metody EAV a další, ke ktery m se zoufalí pacienti na hodne dostanou až pote, co zbytečne absolvovali veškera dostupna a ve tšinou na kladna vyšetření, aby nakonec zjistili, že jsou zcela zdraví, nebo hypochondři a nezřídka skončí jen s doporučením na psychiatricke vyšetření Na za klade vlastních zkušeností s obe ma typy le kařske pe če se domníva m, že nejve tší překa žkou hlubšího a rychlejšího propojení TČM s klasickou medicínou u na s je vedle obří byrokracie zejme na jaka si falešna py cha a přezíravost klasicky ch wank-katalog013_wank-katalog :26 Stránka 16 le kařu vu či te m tzv. alternativním, ačkoliv TČM existuje o pa r tisíc let de le, než klasicka medicína. Dalším faktorem je tvrdošíjne lpe ní na zavedeny ch postupech, ačkoliv jsou prokazatelne neu činne, ne-li dokonce kontraproduktivní a ve tšina le kařu to ví. Ma m zde na mysli pone kud bruta lní postupy v onkologii, tedy chemoterapii a ozařova ní, ktere u mnoha pacientu zlikvidují i poslední za chve vy imunitního syste mu pacienta po na ročne operaci. Mnohe metody TČM jsou naopak zame řeny pra ve na podporu a obnovu energeticke ho potencia lu te la, ktere pak v sobe samo zmobilizuje mechanizmy na opravu nerovnova hy zpu sobene nemocí. Ovšem to by za vším nesme ly sta t za jmy z nejnadřazene jších tedy vu bec ne huma nní, ale jen a čiste ekonomicke, v podobe mega-zisku megalomansky ch farma-koncernu po cele m sve te. Na ty je, bohužel, i tisícileta TCM příliš kra tka Text: redakce Foto: archiv znaãkové pomûcky pro akupunkturu Aktuální nabídka akupunkturních pomůcek firmy WANK je tématicky rozdělena do 6 skupin podle způsobu použití v metodách tradiční čínské medicíny: jednorázové akupunkturní jehly klasické pro tělovou i ušní akupunkturu zahrnují řadu čínských jehel značek SHENZHOU, DOLCE, PHOENIX TeWa, Marco Polo i japonské jehly SEIRIN v délkách od 10 do 100 mm a balení od 100 do kusů. ušní jehličky - trvalky ocelové, pozlacené i titanové, zn. SHENZHOU, SEIRIN, Ener-Qi, ASP, NonDolens, Shen Long pomůcky pro akupresuru = japonské magnety ACCU-BAND a ELEKIBAN, akupresurní kuličky magrainové, pozlacené, titanové a ocelové, čínská semínka Vacaria s náplastí, aj. moxa široká škála čínských produktů zn. Green Nature, moxa-doutníky, moxa-vlákno, nekouřivé tyčinky a kotoučky MOXSAFE, japonská unikátní samohřející moxa TAIYO, aj. wellness program speciální masážní destičky GuaSha, ušní svíce originál HOPI-BIOSUN, akrylové baňky. čínské anatomické modely muže, ženy, hlavy, ruky a uší pro humánní akupunkturu, akupunkturní modely psa, koně, kočky. Nabídka a prodejní ceny jsou průběžně aktualizovány buď na nebo je možno si vyžádat i tištěný katalog s ceníkem. 18

18 Každy člove k je originál MUDr. Jarmila Zipserova se v současne dobe ve nuje zejme na pra ci s de tmi na Neurorehabilitační klinice AXON. Medicínu však studovala z mnoha aspektu a jedním z nich byla take tradiční čínska medicína akupresuru paní doktorka na sve klinice dokonce využíva a zdu razňuje: aby byla le čba co nejefektivne jší, je nutne pacientovi nabídnout co nejširší portfolio řešení. inconsensio Proč jste se rozhodla kromě klasické medicíny studovat také sinobiologii? Le čba pohybove ho apara tu ma sve možnosti i ve vy chodních medicína ch a patří sem jak a jurve da, tak tradiční čínska medicína. V dobe, kdy jsem se o to zajímala, byla jedina možnost, jak tento obor studovat, a to přes Československou SinoBiologickou společnost. Co vám studium přineslo? Po studiu sinobiologie jsem me la možnost studovat ješte akupunkturu u paní profesorky Barešove. To, co bylo na studiu zajímave, byl osobní kontakt s čínsky mi le kaři, kteří na m předna šeli. Pro me byl velmi zajímavy i filozoficky vhled, obecne přístup k chorobe z pohledu tradiční čínske medicíny. Zajímavy byl take přístup k ošetření jednotlivy ch symptomu. Kde výuka probíhala? Byla zajišťována nějakou českou univerzitou? My jsme se přihla sili na kurz, ktery probíhal na Fakulte te lesne vy chovy a sportu v ra mci prezentace sinobiologicke společnosti. Váš původní obor je nesmírně náročný. Ukázalo vám další studium, že čínské metody umožňují odlišný a případně efektivnější přístup k léčbě a péči? Ja bych neřekla, že efektivne jší. Je to jedna z možností a dalších cest, jedna se o rozšíření portfolia technik. To, že ne jake body souvisejí s určitou reakcí, je proka za no. Pro me se jednalo o možnost zve tšení toho portfolia. Při studiu jste spolupracovala s čínskými experty. Dnes máte také aktivní kontakty? Dnes již ne. Pro me byl hodne zajímavy koncept, ktery je uzna vany tady v Česke republice, a to v ra mci Česke le kařske akupunkturisticke společnosti. Mojí učitelkou byla, jak jsem říkala, paní profesorka Barešova. To tedy znamená, že to, čemu říkáme tradiční čínská medicína, vy u svých pacientů nepraktikujete, ale využíváte některé dílčí metody vhodné k léčbě určitých symptomů... Cele studium trvalo pe t let. Bylo rozde leno na tři roky akupunktury a další dva roky fytoterapie. Tu jsem už ale nestudovala, je to obor vhodne jší pro prakticke ho le kaře, ktery ma ve sve pu sobnosti širší za be r. Když v léčbě využíváte akupunkturu, znamená to pokroky a urychlení léčby? Každy člove k je origina l. Setkala jsem se s ne kolika desítkami lidí, na ktere akupunktura vu bec nezabírala a byli rezistentní. Naopak byli pacienti, u nichž stačily dve nebo tři sezení, a u prava proble mu, se ktery m přišli, byla pome rne rychla. Neda se říct, že jen tato terapie je nejlepší, je to proste jedna z možností. Jak se na vás mohou klienti obracet? Potřebují doporučení od lékaře? Doporučení le kaře de facto nepotřebují, jelikož tuto metodu le čby pojišťovna nehradí. Pravdou ale je, že momenta lne se na 80 procent ve nuji de tem na Neurorehabilitační klinice AXON, je to pro me tedy spíše okrajova činnost. Dospělejší pacienti k vám ale také chodí? Chodili ke mne, ale momenta lne jsem plne nasazena tady na klinice. Zde využíva me rehabilitaci, ale samozřejme take akupresuru. Akupresurní body jsou du ležite ke stimulaci při terapii. Co je podle vás nejlepší cestou k tomu, aby péče o vaše pacienty byla optimální a úměrně dnešním znalostem a podmínkám efektivní? To, co je podle me ho na zoru vždycky nejdu ležite jší, je vyšetření pacienta včetne podrobne anamne zy, abychom si o stavu a příčine ude lali co nejpečlive jší obra zek. Podle toho je pak nutne s pacientem pracovat a nabídnout mu ty nejlepší a nejefektivne jší zpu soby terapie. Text: Jan Hovorka Foto: archiv 19

19 inconsensio Do Říše Středu stezkou nebeskou Možna by o te ceste nejpoutave ji vypra ve l Marco Polo, možna poutníci, kteří nedošli a jejich duše bloudí dosud ne kde pod nebesy. Čína odeda vna va bila tajemností, my ty, obrazem představ magicky ch i surove kruty ch. Přišly odtamtud k na m a do cele ho sve ta ve ci i příbe hy, zkušenosti, rady. Mozaika? Kaleidoskop? Útržky a střípky? Spíš pame ť tisíciletíi, ne jen tušena, ale zachovala, zachovana a zhmotne na. Jedna z nejlidnate jších zemí na sve te je trochu jako samostatny kontinent. Zvenčí se zda možna celistva a nepřístupna, uvnitř je složena z rozdílny ch a vzda leny ch kraju, etnik i podnebí. Poušte a moře. Hory a stepi. Ska ly a vinicečajove planta že. Ry žova pole a říční lide. Odkaz civilizační ma nesmírne mnoho podob. Příbe hy císařsky ch dynastií, na jezdu, krveprolití a va lek. Stavby, ohromující smyslem i nepochopitelnou příčinou vzniku. Dlouha zeď, pry odraz stezky nebeske u na s na Zemi, terakotova arma da mužu nave ky neochve jny ch A nejmoderne jší rychlovlaky, da lnice, mrakodrapy, smog, kalne řeky a jine projevy civilizace. To všechno mu žete prožít na vlastní smysly. I když se vyda te především za pozna ním tradičních čínsky ch le čebny ch metod, mu žete přijít proste na chuť cele Číne. Nejen medicína po čínsku Psychicke stresy je pry dobre le čit cestova ním. Cestu za pozna ním tisícilety ch metod si mu žete obohatit i vlastními za žitky a informacemi. Tradiční čínska medicína sice u na s ma první za chytne body a odborny dozor - není však nad to získat první poznatky na míste! A to není třeba hned se zapsat jako student TCM 20 v S anghaji. Okouknout zem a kraj, me sta a vesnice, lidi a historii, to je spra vny u vod do studia a te matu. Nebo nove ho oboru. Pokud se vypravíte na dovolenou, studijní nebo pozna vací cestu, nechte se určite prova zet odborníky a zkušeny mi pru vodci, kteří zem a prostředí znají. Třeba ze zkušene a zavedene cestovní kancela ře CHINA TOURS. Téma? Tak třeba jídlo Za jezd mu že mít, pokud si vyberete tohoto partnera, zajímave hlavní te ma. Chcete-li zažít, jak vaří v Číne, spojíte to překvapive snadno s informacemi o tradiční medicíne. Neuve řitelne pestrou a vynikající čínskou kuchyni není třeba dlouze představovat. Jak používane suroviny, tak zpu soby přípravy jídla odpovídají pravidlu m tradiční čínske medicíny (TCM), a jídlo je v jiste m slova smyslu považova no za le k. Co je pro jídlo podstatné? 1) Vyva žena skladba pokrmu Číňane při vy be ru jídel servírovany ch na kulate m stolu (kde jej společne pojída cela rodina, skupina přa tel, kolegu či obchodních partneru ) vždy dbají na vyva ženost. Znamena to, že jídlo musí obsahovat vše: ry ži (v ne ktery ch regionech nudle či jinou přílohu z pšenične mouky), ne kolik druhu masa včetne ryb, velke množství

20 zeleniny, pole vku (nejčaste ji vy var), pokrmy ze sóji (obvykle sojovy tvaroh zvany tou-fu), načež se místo dezertu poda va ovoce. K jídlu se popíjí čaj, podle regiona lních zvyklostí buďto zeleny, nebo kve tinovy. 2) Vyva žene chuti i chuť jednotlivy ch pokrmu ma by t v harmonii, nikoliv vy razna. To znamena, že převažuje chuť jemna, slano-sladka, kyselosladka, kyselo-pa liva, případne jemne hořka. Vy jimkou jsou oblasti, kde je v oblibe pa live jídlo, zejme na v Sichuanu (S -čchuanu / Sečua nu), kde ovšem obliba konzumace velice pa livy ch pokrmu souvisí s tame jším klimatem. 3) Pokojova teplota pokrmu ža dne jídlo ani na poje se nekonzumují studene či chlazene, ny brž mají mít pokojovou teplotu, aby nenarušovaly optima lní teplotu lidske ho te la. Proto cizince možna překvapí, že se i v le te konzumují tepla jídla a teply zeleny čaj. Ten ovšem proto, že dle čínske medicíny te lo osve žuje a chladí. 4) Vy be r podle vlivu na te lo každy Číňan již od malička zna u činky jednotlivy ch potravin na lidske te lo, zejme na ktere potraviny te lo zahřívají, ochlazují, jsou neutra lní, stimulují, uklidňují či otupují, mají vliv na funkci jednotlivy ch orga nu v te le atd. Při vy be ru potravin a jídla, ať již doma či v restauraci, se pak te mito obecny mi pravidly řídí. Znamena to například, že v zime se konzumuje více masovy ch vy varu obohaceny ch sme sí zahřívacích bylinek, zatímco v le te ma by t strava lehčí. 5) Za kladem ve tšiny pokrmu je česnek společne se za zvorem. Netřeba doda vat, že mnoho potravin a přísad do čínsky ch jídel je dle poznatku nejmoderne jších vy zkumu považova no za velice zdrave a u činne v boji proti civilizačním choroba m zejme na zeleny čaj, kustovnice čínska, česnek, za zvor, hořke okurky, čínske zelí, bíla ředkev, ženšen a další čínske bylinky. CHINA TOURS SPECIALISTA NA ČÍNU Kompletne pro Va s připravíme pozna vací i relaxační program v te me ř jake koli asijske zemi. Ma me dlouholete zkušenosti a dobře rozumíme současny m firemním požadavku m i obchodnímu prostředí. Pomu žeme Va m již při formova ní Vašich představ začleňte na s do sve ho pla nova ní hned v poča tku! Ma te-li už nyní jasno, kam a jak se chcete vydat, využijte přímo naše služby! China Tours, s. r. o. Vítězné náměstí 577/2, Praha 6-Dejvice Telefon: , mobil:

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Press kit Jak se naučit znovu chodit a důvěřovat umělé končetině?

Press kit Jak se naučit znovu chodit a důvěřovat umělé končetině? Press kit Jak se naučit znovu chodit a důvěřovat umělé končetině? 1 Amputace končetiny neznamená konec života Amputace představuje pro každého pacienta obrovský zásah do jeho dosavadního života i celého

Více

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Závěrečná zpráva ze zahraniční stáže Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Eva Paťhová, obor Všeobecná sestra Pasov Pasov je malebné

Více

Chráníme to nejcennější

Chráníme to nejcennější POJIŠŤOVNA VZP, a.s. Možnosti Smluvního zdravotního pojištění cizinců a nekalé praktiky na trhu 28.1.2015 Seminář Zdravotní pojištění Cizinců Otakar Mareš Pojišťovna VZP, a.s. 1 O Pojišťovně VZP, a.s.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9.

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9. Д1Х3vii OBSAH VБ0И3nov nб0и0 PodБ0И3kov nб0и0 O autorovi Б6 8vod 1 Vztah mezi strategiб0и0 a marketingem 1 Guru a jejich vliv 2 Guru tб0и3б0л4kб0з6 v hy 3 Peter Drucker 3 Michael Porter 3 Tom Peters 4

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Asociace MISA ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Asociace MISA ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Matoušova 48/4, 46002 Liberec IČO: 02273195 1 (Massage in Schools Association Česká republika) byla založena 30. října 2013. Je neziskovou organizací sdružující certifikované trenéry

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Uč se efektivně. Podrobný program konference

Uč se efektivně. Podrobný program konference Uč se efektivně Podrobný program konference Marek Sýkora Jmenuji se Marek Sýkora a jsem jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

zastupování něčích zájmů, reklama, producentství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování?

zastupování něčích zájmů, reklama, producentství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování? KANCELÁ Ř - zastupování něčích zájmů, reklama, ství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování? Je pro vás bezproblémovou záležitostí ně co ně komu vyřídit, někomu zatelefonovat,

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

Ceník služeb Relax Mobil platný od

Ceník služeb Relax Mobil platný od Ceník služeb Relax Mobil platný od 1. 5. 2016 TARIFY... 2 VYCHYTÁVKY K TARIFŮM... 2 VOLÁNÍ, SMS A MMS... 2 INTERNET V MOBILU... 2 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 3 ROAMING... 4 TARIFIKACE ROAMING... 4 OSTATNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Tisková zpráva Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Praha 31. března 2016 Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo

Více

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Seznamka Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Obsah 1 Obsah 1. Úvod 2. Co je to vlastně seznamka 3. Rizika 4. Jak to funguje 5. Typ seznamky 6. Seznámení krok za krokem 7. 10 nejlepších seznamek 2 Úvod 2 Úvod

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014 Zápis ze sedmé konference ze dne 11. dubna 2014 Místo konání: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Přítomni: ředitelé škol a jejich zástupci Program konference 1. Zahájení konference, zpráva o

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Nové Vsi u Chotěboře, dne : 28.9.2011 Vypracovalo : vedení DD Schválila: ped. a provozní porada DD Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah : 1) Charakteristika

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

Pozitivní a negativní motivace zákonodárců při prosazování prevence kouření a ochrany nekuřáků. MUDr. Boris Šťastný

Pozitivní a negativní motivace zákonodárců při prosazování prevence kouření a ochrany nekuřáků. MUDr. Boris Šťastný Pozitivní a negativní motivace zákonodárců při prosazování prevence kouření a ochrany nekuřáků. MUDr. Boris Šťastný Poslanci v pátek přehlasovali Senát a znovu schválili takzvaný protikuřácký zákon. Kritici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky?

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal/a v práci z jiných důvodů, jako například dovolená, svátky? DOTAZNÍKY KVALITY ŽIVOTA projekt ATTRA RA ID pacienta: Datum vyplnění: NÁVYKY Vykouřil jste v průběhu svého života alespoň 100 cigaret nebo více? ANO NE Kouříte v současné době cigarety? ANO NE Kolik cigaret

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

VSTŘÍCNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ WWW.GENDERPOWERMAP.EU

VSTŘÍCNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ WWW.GENDERPOWERMAP.EU VSTŘÍCNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 10/09/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ / SOCIÁLNÍ PODIK Sociální podnikání není totéž co charita. Sociální podnik musí být stejně úspěšný jako

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2005 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 121 Rozesla 0 0na dne 8. za 0 0r 0 3 0 1 0 0 2005 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 339. Vyhla 0 0 s 0 3 ka, kterou

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY

BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY TOP 10 2010 2015 25 Bill O Hanlon Lenochova cesta k úsp chu P EKLAD OND EJ FAFEJTA Autor ve své knize vyvrací oblíbenou p edstavu, že k úsp chu pot ebujeme silnou v

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny Identifikační údaje a podrobnosti k dítěti (Om/Nom): OM Identifikační číslo případu Datum přijetí do péče: Datum zpracování: Příjmení, jméno: Místo narození:

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb ústavní péče vznikl v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Projekt financovaný z prostředků ESF byl realizován sdružením Quip

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : č. j. Nao 76/2010-107 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Znalecký posudek číslo 4524-64/14

Znalecký posudek číslo 4524-64/14 Znalecký posudek číslo 4524-64/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 462 Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku Okres: O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více