POSTAVENÍ FRANCOUZŠTINY V SOUČASNÉ AFRICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTAVENÍ FRANCOUZŠTINY V SOUČASNÉ AFRICE"

Transkript

1 POSTAVENÍ FRANCOUZŠTINY V SOUČASNÉ AFRICE Jaromír Kadlec Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Území, na kterých se užívá francouzština, je možné rozčlenit do čtyř skupin. Do první skupiny patří teritoria, kde je francouzština mateřským jazykem. To je případ evropských frankofonních zemí (Francie, Belgie, Švýcarsko, Monako), Québecu a částečně také Nového Brunšviku. V těchto zemích žije celkem 75 milionů frankofonních mluvčích. Druhou skupinu tvoří oblasti, kde byla francouzština mateřským jazykem v minulosti (zbytek bývalé Akádie, Louisiana a Val d Aoste). Do třetí skupiny lze zařadit teritoria, kde se užívá kreolština (mimoevropské součásti Francie, Haiti, Mauricius, Seychelské ostrovy). Do poslední skupiny můžeme začlenit země, kde francouzština není mateřským jazykem, ale je jazykem úředním, případně plní významné společenské funkce. Sem patří většina frankofonních afrických zemí, které je možné dále rozdělit na jazykově homogenní (Tunisko, Burundi, Rwanda) a nehomogenní. Ve všech čtyřech skupinách zemí žije celkem 115 milionů osob, jejichž mateřštinou je francouzština, a 220 milionů lidí užívajících v komunikačních situacích běžně tento jazyk. Aspoň základy francouzštiny ovládá přibližně 900 milionů lidí na světě. Francouzština tedy není až na drobné výjimky v Africe mateřským jazykem, a proto se s ní místní populace nemůže ztotožnit tak jako například Québečané. Afričané sice přijímají evropský způsob života, ale většinou se nevzdávají (až na malé výjimky tvořené osobami ovládajícími lépe francouzštinu než svůj africký jazyk a venkovany, kteří byli po příchodu do měst izolováni od svého etnika) svých jazyků. Francouzština není pro Afričany na rozdíl od frankofonních Kanaďanů jazykem, který si sebou přivezli při stěhování na jiný kontinent. Francouzština je jazyk, který jim byl v nedávné době vnucen, aby nahradil jiné jazyky, které postačovaly pro uspokojení komunikačních potřeb africké populace. Francouzština však není ani jazykem cizím, neboť je užívána v celonárodním měřítku a je velmi často jazykem zákonodárství, státní správy, školství a médií. Mnohem lepší je proto zde mluvit o druhém (případně třetím nebo dokonce čtvrtém) jazyce místní populace. Stanovit počet lidí ovládajících v Africe francouzštinu je velmi obtížné. Nemáme většinou k dispozici žádné hodnověrné informace a veškeré údaje jsou založeny pouze na odhadech, které bývají mnohdy nadhodnoceny. To platí pro informace pocházející z jednotlivých afrických států i z orgánů Frankofonie, jenž musejí pracovat s čísly dodávanými členskými státy, které z ideologických důvodů počet osob hovořících francouzsky uměle navyšují. Lidé užívající francouzštinu se sice mnohdy dělí podle stupně znalosti a frekvence užívání francouzštiny (na osoby užívající tento jazyk běžně nebo pouze příležitostně), ale neexistují nástroje pro kontrolu jejich jazykových dovedností, stejně tak jako se nerozlišuje aktivní a pasivní znalost jazyka. Francouzština je úředním jazykem nebo jedním z úředních jazyků ve všech 14 bývalých francouzských a třech belgických koloniích nacházejících se na africkém kontinentě. Naopak významné postavení má francouzský jazyk ve čtyřech zemích na severozápadě Afriky (Alžírsko, Maroko, Tunisko a Mauretánie), kde je jediným úředním jazykem arabština. Jazyková situace je v těchto zemích velmi různorodá. Najdeme zde státy, kde obyvatelstvo hovoří obdobně jako v České republice pouze jedním místním jazykem (Tunisko, Burundi, Rwanda), vícejazyčné státy s jedním dominantním jazykem (Alžírsko, Maroko, Mauretánie, Senegal, Mali,

2 Niger, Středoafrická republika, Gabon), avšak ve většině států se užívá více jazyků, aniž by některý z nich měl privilegované postavení. Typickým příkladem africké frankofonní země je Senegal. Senegal se nachází v nejzápadnější části afrického kontinentu na pobřeží Atlantického oceánu na ploše km 2. Na severu sousedí s Mauretánií, na východě s Mali a na jihu s Guineou a Guineou-Bissau. Při pobřeží je do přibližně 300 kilometrů senegalského území vklíněna rozlohou nevelká Gambie. Kromě frankofonního Mali a Guineje tedy Senegal, rozkládající se na pomezí mezi arabskou a černou Afrikou, hraničí ještě s Mauretánií, kde je jediným úředním jazykem arabština, s bývalou portugalskou kolonií Guineou-Bissau a anglofonní Gambií. Území státu je rozděleno do 14 krajů (Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès a Ziguinchor). Každý kraj řídí guvernér a volené krajské shromáždění. Senegal se nachází v oblasti přechodu mezi pouštní a tropickou částí Afriky. Má tropické klima s jedním obdobím sucha a jedním obdobím dešťů. Množství srážek se zvyšuje směrem na jih a určuje délku jednotlivých ročních období. Na jihu trvá období sucha sedm měsíců (od listopadu do května), zatímco na severu až deset měsíců (od října do července). Z důvodu pasátů omezujících vliv suchého a teplého větru harmattan ze severovýchodu je na pobřeží v období sucha poměrně chladno (20 25 o C), zatímco ve zbytku země jsou teploty v tomto období nepoměrně vyšší (27 31 o C). Severní část země tvoří přechodnou oblast mezi Saharou a savanami. Tato část Senegalu, kde rostly v minulosti stromy, se mění, s výjimkou několika ostrůvků s baobaby, postupně v poušť. Na jihu země se nachází hustý tropický prales, ve kterém rostou palmy, mahagon a z Asie importovaná teka. V parku Niokolo-Koba, nacházejícím se v řídce obydlené jihovýchodní části země, lze spatřit slony, levharty, lvy a antilopy. Ve vodních tocích na jihu Senegalu žijí krokodýli a hroši. Narazit zde můžeme i na hady, zejména na kobry a hroznýše. Podle odhadů žije v Senegalu asi 13,7 milionu lidí a na 1 km 2 připadá 70 obyvatel. Lidé se zde dožívají v průměru 62 let. Senegalské ženy mají v průměru více než 5 dětí a téměř polovina populace je mladší 14 let. Obyvatelstvo je soustředěno zejména na pobřeží a ve střední části země, kde se pěstují arašídy. Území státu je osídleno velmi nerovnoměrně. Nejvíce lidí žije v krajích Dakar (2,6 milionu obyvatel), Thiès (1,4 milionu obyvatel), Kaolack (1,2 milionu obyvatel) a Diourbel (1 milion obyvatel). Přibližně 60 % populace žije na venkově, avšak podíl venkovského obyvatelstva se neustále snižuje. Kromě Dakaru, významného přístavu zajišťujícího námořní přepravu i pro další vnitrozemské africké země, v jehož aglomeraci žije asi pětina senegalské populace, jsou dalšími většími městy Thiès (263 tisíc obyvatel), Kaolack (186 tisíc obyvatel), Mbour (182 tisíc obyvatel), Saint-Louis (171 tisíc obyvatel), nejstarší město založené Francouzi v Africe, Ziguinchor (158 tisíc obyvatel) a Diourbel (100 tisíc obyvatel). Senegal je obdobně jako většina afrických států etnicky a jazykově velmi rozmanitou zemí. V Senegalu se střetávají vlivy tří rozmanitých kultur: černošské, arabské a francouzské, i když na rozdíl od Mauretánie již v zemi nežije arabsky mluvící populace. Nejpočetnějším etnikem jsou Wolofové představující přibližně 40 % senegalské populace, za nimiž následují Pularové (18 %) a Sererové (14 %). Prakticky všech více než 20 afrických jazyků užívaných v zemi patří do nigersko-konžské jazykové větve, a to buď do západoatlantické podskupiny (wolof, pular, serer, jula), nebo do podskupiny mande (malinke, soninke). Všechny tyto jazyky jsou rozdrobeny do rozmanitých dialektů, jejichž mluvčí mají problémy s vzájemným porozuměním. Jazyk wolof, užívaný rovněž v sousední Gambii, je sice mateřštinou pouze necelé poloviny Senegalců vyznávajících většinou islám, ale ovládají ho čtyři

3 pětiny obyvatel země, a proto slouží ke komunikaci mezi příslušníky různých etnik mnohem častěji než francouzština. Wolof se stává mateřštinou a nejvíce užívaným jazykem i u příslušníků jiných etnik, kteří se z tohoto důvodu považují za Wolofy, neboť ovládají jazyk wolof lépe než jazyk svého etnika. Francouzštinu ovládá asi % senegalských mužů, ale pouze 1 2 % senegalských žen. Tento jazyk se učí Senegalci zejména ve škole a francouzština je mateřštinou pouze 0,2 % mladých Senegalců. Jedná se takřka výhradně o děti vysokých státních úředníků katolického vyznání, kteří užívají tento jazyk ke komunikaci v rodině. Ještě v osmdesátých letech byla francouzština v Senegalu chápána jako součást národního jazykového bohatství a nutná podmínka pro získání dobrého zaměstnání. V devadesátých letech však došlo obdobně jako v dalších afrických zemích k nárůstu nacionalismu a změně postojů k francouzštině. Francouzština ztratila navzdory podpoře, které se jí dostává, svou moc a prestiž, kterou naopak získal jazyk wolof. Pro většinu mladé generace již příslušnost k francouzskému jazyku a kultuře, která byla Senegalcům vnucena orgány státní moci a okolnostmi, nemá takový význam jako pro generaci jejich rodičů. Mnohem důležitějším nástrojem pro vyjádření identity jsou pro mladé Senegalce národní jazyky, které jsou podle nich utlačovány francouzštinou. Tento nový postoj je možné vysvětlit částečně i změnou ekonomické situace. Znalost francouzštiny již není zárukou dobrého společenského postavení. Ve velkých městech žije mnoho nezaměstnaných mladých lidí, mezi nimiž je i řada osob s vysokoškolským vzděláním a dobrou znalostí francouzského jazyka. Francouzštinu užívá většina Senegalců pouze tehdy, pokud nemá možnost volby. Pokud tato možnost existuje, pak komunikace probíhá většinou v jazyce wolof. Více než 90 % senegalské populace vyznává sunitský islám, zatímco na počátku 20. století patřila k islámu pouze polovina senegalské populace. Ke křesťanství se hlásí asi 7 % Senegalců žijících zejména v městech na západě země a oblasti Casamance. Díky působení misionářů byla v těchto oblastech tradičně menší míra analfabetismu než v oblastech s převahou muslimského obyvatelstva. Archeologické průzkumy prokázaly, že senegalské území je osídleno již několik tisíc let. Prvními Evropany, kteří vstoupili na senegalskou půdu, byli obdobně jako v řadě dalších afrických zemí Portugalci. V 17. století byli Portugalci vyhnáni Holanďany a Francouzi, kteří od 18. století ovládli obchod na senegalském pobřeží. Na ostrově Ndar, v oblasti ústí řeky Senegal, byla vybudována obchodní stanice a na počest krále Ludvíka XIV. ( ) bylo v roce 1659 založeno město Saint-Louis. I přes francouzsko-britskou rivalitu a řadu konfliktů v 18. století se francouzský vliv postupně rozšířil na celou oblast s výjimkou Gambie. V roce 1895 se Senegal stal oficiálně francouzskou kolonií spravovanou z města Saint-Louis. V roce 1902 se koloniální správa přestěhovala do Dakaru, který se stal hlavním městem celé Francouzské západní Afriky. Po druhé světové válce bylo v Senegalu vytvořeno územní shromáždění a nejvýznamnějším senegalským politikem se stal poslanec francouzského parlamentu Léopold Sédar Senghor. V roce 1958 získal Senegal autonomii v rámci Francouzského společenství. Roku 1959 vytvořil Senegal společně s Francouzským Súdánem (dnešní Mali) ze Senghorovy iniciativy federaci autonomních států, která měla být základem pevného sepětí někdejších francouzských držav v rámci uvolňování vazeb s Francií. O rok později byla federace kvůli nevyjasněným vztahům mezi oběma členy rozpuštěna. Nezávislost Senegalu byla vyhlášena v roce 1960 a jeho prvním prezidentem byl až do roku 1980 básník a člen Francouzské akademie Léopold Sédar Senghor. V roce 1980 se Senghor jako první prezident některé z afrických zemí rozhodl podat demisi a odejít do důchodu. Svým nástupcem ustanovil Abdou Dioufa, který byl od roku 1970

4 předsedou senegalské vlády. V roce 1981 se Senegal podílel na potlačení povstání proti gambijskému prezidentovi Dawdovi Jawarovi. O rok později byl uskutečněn dávný senegalský sen o spojení senegalského území s krajem Casamance, odděleným samostatnou Gambií, a pod názvem Senegambie byla vytvořena konfederace dvou původně samostatných států, v jejímž čele stanul senegalský prezident Diouf. Jawara byl jmenován viceprezidentem. Po vytvoření konfederace, která však z důvodu strachu obyvatel Gambie ze ztráty národní identity po sedmi letech zanikla, musel Abdou Diouf čelit vzpouře v kraji Casamance vedené Hnutím demokratických sil Casamance. Z důvodu rostoucí chudoby a nezaměstnanosti rostla nespokojenost s vládou prezidenta Dioufa. Do čela opozice se postavil Abdoulaye Wade, který porazil v roce 2000 v prezidentských volbách Abdou Dioufa a ukončil tak čtyřicetiletou vládu socialistické strany v Senegalu. Novým prezidentem se stal v roce 2012 Macky Sall. Nejdůležitějším odvětvím senegalského hospodářství je zemědělství, které zaměstnává více než 75 % populace. Rozhodujícími plodinami pro výživu obyvatelstva jsou proso, rýže a maniok. Mimořádný význam pro senegalskou ekonomiku má pěstování arašídů, které se podílí 12 % na celkovém exportu ze země. Velký význam má i rybolov. Čerstvé ryby a rybí výrobky jsou nejdůležitějším exportním artiklem Senegalu a 70 % jejich vývozu putuje do zemí Evropské unie. Ve srovnání s jinými africkými zeměmi má Senegal velmi malé nerostné bohatství, a hlavním průmyslovým odvětvím proto zůstává výroba potravin. Zahrnuje zejména zpracování arašídů, lisování oleje, zpracování zeleniny, rafinerii cukru a výrobu nápojů a mléčných výrobků. Následují textilní a chemický průmysl (výroba fosfátových hnojiv) a těžba nerostných surovin. Důležitý pro místní hospodářství je i postupnou modernizací procházející dakarský přístav. Úroveň infrastruktury a kvalita služeb patří díky politické stabilitě a přítomnosti francouzských nadnárodních společností mezi nejlepší v západní Africe. Značný význam pro senegalskou ekonomiku mají rostoucí finanční převody senegalských emigrantů a turistika. Celkově je však možné říci, že senegalské hospodářství prochází krizí. Zvyšuje se počet nezaměstnaných, jehož příčinou je vysoká porodnost a tomu neodpovídající růst počtu pracovních příležitostí, a životní úroveň obyvatelstva, zejména na venkově, není příliš vysoká. V období získání nezávislosti si Senegal obdobně jako většina afrických frankofonních zemí zvolil úředním jazykem francouzštinu. Veškerá jazyková politika vycházela z článku 1 senegalské ústavy, kde bylo uvedeno, že úředním jazykem země je francouzština. Tento jazyk užívaly po získání nezávislosti všechny senegalské státní instituce, soudy, armáda, policie, školy, sdělovací prostředky atd. Současně však byly z iniciativy lingvisty a básníka Senghora vytvořeny komise pro kodifikaci pravopisu a vytvoření terminologie pro místní africké jazyky. Vyhláška z roku 1968 prohlásila šest nejrozšířenějších etnických jazyků (wolof, pular, serer, jula, malinke a soninke) za národní jazyky a stanovila pravidla pro jejich pravopis. Do ústavy se zmínka o národních jazycích dostala o tři roky později. Podle ústavy z roku 2001 je úředním jazykem v Senegalu francouzština a národními jazyky jula, malinke, pular, serer, soninke, wolof a veškeré další národní jazyky, které budou kodifikovány. Francouzština zůstává i nadále jazykem senegalského státu, parlamentu, zákonodárství a soudnictví, avšak wolof proniká i do oblastí, které by měly být vyhrazeny jen úřednímu jazyku. V parlamentu a zejména pak na stranických sjezdech a ve volebních kampaních se stále více užívá wolof, neboť užívání francouzštiny neumožňuje přesvědčit a získat dostatečný počet voličů. Někteří poslanci požadují, aby se v parlamentu užívaly národní jazyky, neboť by to usnadnilo situaci poslancům, kteří mají problémy s vyjadřováním ve francouzštině. Jejich odpůrci naopak poukazují na to, že užívání národních jazyků v parlamentu by si vyžádalo velké finanční prostředky, které by měl stát použít na řešení závažnějších společenských problémů. Nicméně vzhledem k nedostatečné znalosti francouzského jazyka jsou soudci a státní úředníci nuceni užívat při

5 ústním jednání s občany na venkově některý z národních jazyků, zejména jazyk wolof. Na úřadech se od sedmdesátých let užívá v ústní komunikaci stále více jazyk wolof a francouzština je užívána pouze ve velmi formální komunikaci. Francouzština je také jazykem senegalské katolické církve. Je jazykem Bible, i když ta již byla přeložena do několika senegalských jazyků. Mše na venkově probíhají většinou v jazyce serer, ve městech s překlady do jazyka wolof. Jazykem islámu není naopak arabština, ale wolof. Arabština má podobnou funkci jako latina v katolické církvi. Arabština je sice jazyk Koránu, modliteb a významných náboženských obřadů, avšak komunikace s věřícími probíhá v jazyce wolof. Výuka na základních, středních a vysokých školách v Senegalu probíhá téměř výhradně ve francouzštině. Národní jazyky se užívají většinou pouze ve výuce čtení a psaní určené pro negramotné občany, kteří představují asi 62 % dospělé populace. Po vyhlášení šesti nejvýznamnějších senegalských jazyků národními jazyky sice byla zahájena v roce 1978 v prvních dvou ročnících některých základních škol výuka v národních jazycích, tato výuka se však nerozšířila a postupně se od ní upustilo, ačkoliv ve vyhlášce bylo uvedeno, že ve všech částech Senegalu bude vyučován jazyk, kterým mluví v dané oblasti většina obyvatelstva. Ve stejném roce bylo započato také s výukou afrických jazyků na dakarské univerzitě. Obdobné to bylo s pokusem zahájit výuku v mateřském jazyce dítěte, poté vyučovat v jazyce wolof a až potom přejít na výuku ve francouzštině. V současnosti se mluví o tom, že na školách by se mělo vyučovat devět kodifikovaných senegalských jazyků. Ani vysoká míra negramotnosti, špatné zkušenosti s výukou základů čtení a psaní ve francouzštině a skutečnost, že % populace ovládá jazyk wolof, však doposud nepřesvědčily senegalské politiky o nutnosti začlenit národní jazyky do škol. Proti výuce v mateřských jazycích navíc často vystupují nepříliš vzdělaní rodiče, kteří nechápou, proč by se jejich děti měly učit jazyk, kterým plynule mluví. Z dalších cizích jazyků je nejvíce rozšířena angličtina, vyučovaná většinou po celých sedm let středoškolského studia, následovaná arabštinou, španělštinou a němčinou. Angličtina je rozšířena zejména mezi vzdělanou mládeží ve velkých městech, která ji často upřednostňuje před francouzštinou. Anglicky zpívají někteří senegalští zpěváci populární hudby, jako například Aissatou Diallo, a užívání angličtiny nebo aspoň anglických slov v konverzaci senegalské mládeže se stalo módou. Na rozdíl od francouzštiny, jazyka kultury a civilizace, má v řadách mládeže pověst jazyka moderního, vyspělého světa. Znalost angličtiny také zvyšuje možnosti na trhu práce, zejména v soukromých podnicích. Katedry anglistiky byly zřízeny i na dvou univerzitách působících v zemi (Université Cheikh Anta Diop v Dakaru a Université Gastor Berger v Saint-Louis) a řada amerických univerzit podepsala s těmito univerzitami smlouvy o spolupráci. Výuku angličtiny zajišťuje také mnoho nestátních vzdělávacích organizací. Pozici angličtiny v Senegalu posiluje i členství země v Ekonomickém společenství států západní Afriky, jehož členy jsou i anglofonní země nacházející se v oblasti, spolupráce s anglofonními zeměmi, zejména s Jihoafrickou republikou, Spojenými státy a Velkou Británií, a rozšiřování televizního satelitního vysílání. V Senegalu je sice povinná školní docházka pro děti ve věku 7 12 let, avšak základní školy navštěvují pouze asi tři čtvrtiny školou povinných dětí. Na střední školy se dostane 19 % dětí a na senegalských vysokých školách je zapsáno asi 15 tisíc posluchačů. Nejznámější vysokou školou je dakarská univerzita, založená již v roce 1949, na které studovali před vyhlášením nezávislosti a vytvořením univerzit ve svých zemích také studenti z jiných frankofonních afrických států. I zde je však možné pozorovat obdobně jako v dalších afrických zemích ústup francouzštiny, která se užívá pouze na přednáškách a seminářích. Veškerá komunikace mezi studenty a ve většině případů i mezi učiteli probíhá v jazyce wolof. Život na senegalských univerzitách vážně narušují periodicky se opakující stávky studentů i zaměstnanců protestujících proti nedostatku finančních prostředků

6 a nevyhovujícím podmínkám pro studium a práci. Asi tři tisíce mladých Senegalců studují na zahraničních, zejména francouzských vysokých školách. V hromadných sdělovacích prostředcích převládá francouzština. Národní jazyky se v médiích začaly užívat až od osmdesátých let 20. století. Většina periodik vychází ve francouzštině a pouze několik málo v jazyce wolof, případně v dalších senegalských jazycích. Pouze v soukromých rozhlasových stanicích se užívá nejvíce wolof. Užívání tohoto jazyka v soukromých rádiích výrazně přispělo obdobně jako užívání místních národních jazyků v jiných afrických zemích ke změně negativního názoru na užívání těchto jazyků ve sdělovacích prostředcích a společenském životě obecně. Jedno rádio vysílá hlavně v jazyce pular a druhé zejména v jazyce serer. Zastoupeny jsou i další africké jazyky užívané v zemi. V televizi stále ještě převažuje francouzština, ale řada pořadů, diskusí apod. již probíhá v jazyce wolof. Velmi časté je také střídání jazyků v televizních a rozhlasových pořadech. Běžně se například stává, že někteří účastníci diskuse, která by měla probíhat ve francouzštině, se vyjadřují pouze francouzsky, jiní jen v jazyce wolof a další plynule přecházejí z jednoho jazyka do druhého. Zejména sportovní komentátoři začnou mnohdy reportáž ve francouzštině a dokončí ji v jazyce wolof. Sportovci nebo umělci (zejména hudebníci) odpovídají na otázky kladené ve francouzštině v jazyce wolof. Důvodem přitom není skutečnost, že by mluvčí dostatečně neovládali úřední jazyk země. Jazyk wolof sice ovládá několikanásobně více Senegalců než francouzštinu, avšak postavení někdejšího koloniálního jazyka se zdá být prozatím neotřesitelné. Je vysoce nepravděpodobné, a není to ani cílem senegalské jazykové politiky, že by jazyk wolof, případně i jiné africké jazyky, francouzštinu úplně nahradily, byť je francouzština v Senegalu na ústupu způsobeném rozšiřováním jazyka wolof a řada Senegalců požaduje, aby tomuto jazyku byl přiznán statut úředního jazyka. K tomu by bylo potřeba, aby výuka na školách probíhala v afrických jazycích a aby tyto jazyky byly užívány v oficiálních jazykových projevech. To by si však vyžádalo velké množství finančních prostředků, které země nemá. Terminologie se navíc v současnosti vytváří takřka výhradně pro jazyk wolof a práce v ostatních jazycích byly sotva zahájeny. I přesto, že veškerá výuka na školách probíhá ve francouzštině, nebude nikdy francouzština sloužit jako nejčastější jazyk v komunikaci mezi příslušníky různých etnik v Senegalu. Tuto funkci již delší dobu plní jazyk wolof. Francouzština však zůstává jazykem, jehož znalost je nezbytná pro dobré uplatnění ve společnosti, i když jazyk wolof se začíná užívat stále více i v oblastech, které byly v minulosti vyhrazeny francouzštině (státní správa, politický život, kultura, vzdělávání), přesto že jeho užívání není státními orgány příliš podporováno. Z dlouhodobého hlediska je možné, že, pokud Senegalci opět nezískají motivaci pro studium francouzštiny, nejužívanějším jazykem v Senegalu se stane wolof a francouzština bude užívána pouze v oblasti mezinárodních vztahů. Tato budoucnost je však velmi vzdálená. Přesto již dnes je nezbytné, aby se Senegal zamyslel nad novým jazykovým uspořádáním a ve své jazykové politice zohlednil změnu v postojích obyvatelstva k jazykům užívaným v zemi a začlenil národní jazyky do výuky na školách. Otázkou zůstává i další vývoj postavení arabštiny, které je v současnosti horší než například postavení angličtiny, a pro jehož zlepšení na rozdíl od angličtiny senegalský stát nic nepodniká. Senegal udržuje přátelské vztahy s islámskými zeměmi a řada mladých Senegalců studuje v arabských zemích a po svém návratu napomáhá šíření arabštiny v zemi. Senegal je sice oficiálně laickou zemí, ale více než 90 % populace se hlásí k islámu. Z tohoto hlediska je jen obtížně pochopitelné, proč Senegal poskytuje tak málo místa arabštině. Senegal zůstane frankofonní zemí, ale jazyková politika státu se nemůže omezovat pouze na francouzštinu.

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa VY_52_INOVACE_51 Benelux Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k doplnění informací základního učiva Ukázka současného života v zemích Beneluxu na základě

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš Afrika - státy Severní Afrika Maroko Alžírsko Tunisko - Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš - Konstituční monarchie,

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA OBYVATELSTVO BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO historie od 9. stol. součást Franské říše od 10. stol. řada hrabství (Holland,

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

Saharská Afrika. Obr. 1

Saharská Afrika. Obr. 1 Saharská Afrika Obr. 1 Státy: Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán (2012) Obyvatelstvo: Arabové, Černoši - časté nepokoje, většinou kvůli náboženským otázkám Příroda: Sahara Sahel (= savany

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída Základní škola kameničky Seminární práce ze zeměpisu Madagaskar Zuzana Štorková 6.třída 2006/2007 Obsah 1. Úvod.3 2. Madagaskar...4 3. Stručná charakteristika.5 4. Závěr 6 5.Literatura 7 1.Úvod Tuto seminární

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PO STOPÁCH SEŠITŮ, PASTELEK A BOTIČEK Z VIŠŇOVÉ PRO DĚTI V GAMBII. Dagmar Vacková, březen 2011

PO STOPÁCH SEŠITŮ, PASTELEK A BOTIČEK Z VIŠŇOVÉ PRO DĚTI V GAMBII. Dagmar Vacková, březen 2011 PO STOPÁCH SEŠITŮ, PASTELEK A BOTIČEK Z VIŠŇOVÉ PRO DĚTI V GAMBII Dagmar Vacková, březen 2011 TAKHLE TO VŠECHNO ZAČALO 2 plakátky ve školce na www.skolavisnova.cz CELKEM SE VE VIŠŇOVÉ VYBRALO 50 sešitů

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

BENELUX.

BENELUX. BENELUX informace čerpány z http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp http://en.wikipedia.org BENELUX -tvoří jej 3 státy Belgie, Nizozemsko a Lucembursko - již v roce 1948 vytvořily celní unii - v roce 1950

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Velká Británie Celý název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město: Londýn Rozloha: 243 610 km² (77. největší země na světě) Nejvyšší bod: Ben Nevis (1343

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Dubaj Stát: Spojené Arabské emiráty (zkráceně SAE) Počet obyvatel: 2 735 925 (2017) Celková rozloha: 1 287 km 2 Nadmořská výška. 0 m. n. m. Emirát: Dubaj Etnické složení: Arabové

Více

Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na získávání znalostí o objevování přírodního bohatství Afriky a o cestách objevitelů.

Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na získávání znalostí o objevování přírodního bohatství Afriky a o cestách objevitelů. Název: Objevné cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Koloniální minulost Afriky a její důsledky

Koloniální minulost Afriky a její důsledky Koloniální minulost Afriky a její důsledky Regionální geografie Afriky Josef Forman Michal Oujezdský Obsah Úvod Fáze kolonizace Koloniální mocnosti a jejich kolonie Dekolonizace Důsledky kolonialismu a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně obyvatelstvem

Více

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly 60.TEST k ověření znalostí Světadíly - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Obyvatelstvo světa: - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na

LIDÉ NA PLANETĚ. Obyvatelstvo světa: - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes žije 7,36 miliard obyvatel (11/2015). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na pobřeží a v nížinách (do

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

AFRIKA. Použité zdroje:

AFRIKA. Použité zdroje: AFRIKA Použité zdroje: Hospodářský zeměpis, V. Baar, Nakladatelství ČGS, Praha 2005 www.novinky.cz http://library.princeton.edu/ 4.6. 2009 img.motorkari.cz 4.6. 2009 www.climbupsokidscangrowup.com * údaje

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

Španělština: živý jazyk

Španělština: živý jazyk Španělština: živý jazyk Kapitola 1. Španělština a její mluvčí v číslech Více než 450 milionů lidí mluví španělsky. Španělština je čtvrtý jazyk na světě v počtu mluvčích a druhý v mezinárodní komunikaci.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ POBALTÍ Mgr. Iva Švecová ESTONSKO -ekonomika nejdynamičtější přechod na tržní ekonomiku z bývalých republik

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Historie Afrika - kolébka lidstva nález nejstarších kosterních pozůstatků přímého předchůdce člověka

Více

VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět:

VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět: Název: Škola: Autor: VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět: Využívání informačních a komunikačních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad Zkušenosti škol s přeshraniční spoluprací V rámci šetření se ukázalo, že takřka 00% dotazovaných českých škol má zkušenosti s přeshraniční spoluprací, což je významný počet, rezultující z výborné práce

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_08 Obyvatelstvo Evropy

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Bitva o Alžír 79 Francouzi a válka v Alžírsku 83 Válka v Alžírsku a nástup generála de Gaulla k moci 85 De Gaulle a válka v Alžírsku 89 Alžírsko mezi

Bitva o Alžír 79 Francouzi a válka v Alžírsku 83 Válka v Alžírsku a nástup generála de Gaulla k moci 85 De Gaulle a válka v Alžírsku 89 Alžírsko mezi Obsah Poznámka k přepisům jmen 7 Prehistorie a antika 8 Prehistorie 8 Berbeři 9 Féničané 10 Římané 12 Alžírsko ve středověku 15 Vandalové 15 Byzantinci 16 Arabský vpád 17 První staletí arabské nadvlády

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více