POSTAVENÍ FRANCOUZŠTINY V SOUČASNÉ AFRICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTAVENÍ FRANCOUZŠTINY V SOUČASNÉ AFRICE"

Transkript

1 POSTAVENÍ FRANCOUZŠTINY V SOUČASNÉ AFRICE Jaromír Kadlec Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Území, na kterých se užívá francouzština, je možné rozčlenit do čtyř skupin. Do první skupiny patří teritoria, kde je francouzština mateřským jazykem. To je případ evropských frankofonních zemí (Francie, Belgie, Švýcarsko, Monako), Québecu a částečně také Nového Brunšviku. V těchto zemích žije celkem 75 milionů frankofonních mluvčích. Druhou skupinu tvoří oblasti, kde byla francouzština mateřským jazykem v minulosti (zbytek bývalé Akádie, Louisiana a Val d Aoste). Do třetí skupiny lze zařadit teritoria, kde se užívá kreolština (mimoevropské součásti Francie, Haiti, Mauricius, Seychelské ostrovy). Do poslední skupiny můžeme začlenit země, kde francouzština není mateřským jazykem, ale je jazykem úředním, případně plní významné společenské funkce. Sem patří většina frankofonních afrických zemí, které je možné dále rozdělit na jazykově homogenní (Tunisko, Burundi, Rwanda) a nehomogenní. Ve všech čtyřech skupinách zemí žije celkem 115 milionů osob, jejichž mateřštinou je francouzština, a 220 milionů lidí užívajících v komunikačních situacích běžně tento jazyk. Aspoň základy francouzštiny ovládá přibližně 900 milionů lidí na světě. Francouzština tedy není až na drobné výjimky v Africe mateřským jazykem, a proto se s ní místní populace nemůže ztotožnit tak jako například Québečané. Afričané sice přijímají evropský způsob života, ale většinou se nevzdávají (až na malé výjimky tvořené osobami ovládajícími lépe francouzštinu než svůj africký jazyk a venkovany, kteří byli po příchodu do měst izolováni od svého etnika) svých jazyků. Francouzština není pro Afričany na rozdíl od frankofonních Kanaďanů jazykem, který si sebou přivezli při stěhování na jiný kontinent. Francouzština je jazyk, který jim byl v nedávné době vnucen, aby nahradil jiné jazyky, které postačovaly pro uspokojení komunikačních potřeb africké populace. Francouzština však není ani jazykem cizím, neboť je užívána v celonárodním měřítku a je velmi často jazykem zákonodárství, státní správy, školství a médií. Mnohem lepší je proto zde mluvit o druhém (případně třetím nebo dokonce čtvrtém) jazyce místní populace. Stanovit počet lidí ovládajících v Africe francouzštinu je velmi obtížné. Nemáme většinou k dispozici žádné hodnověrné informace a veškeré údaje jsou založeny pouze na odhadech, které bývají mnohdy nadhodnoceny. To platí pro informace pocházející z jednotlivých afrických států i z orgánů Frankofonie, jenž musejí pracovat s čísly dodávanými členskými státy, které z ideologických důvodů počet osob hovořících francouzsky uměle navyšují. Lidé užívající francouzštinu se sice mnohdy dělí podle stupně znalosti a frekvence užívání francouzštiny (na osoby užívající tento jazyk běžně nebo pouze příležitostně), ale neexistují nástroje pro kontrolu jejich jazykových dovedností, stejně tak jako se nerozlišuje aktivní a pasivní znalost jazyka. Francouzština je úředním jazykem nebo jedním z úředních jazyků ve všech 14 bývalých francouzských a třech belgických koloniích nacházejících se na africkém kontinentě. Naopak významné postavení má francouzský jazyk ve čtyřech zemích na severozápadě Afriky (Alžírsko, Maroko, Tunisko a Mauretánie), kde je jediným úředním jazykem arabština. Jazyková situace je v těchto zemích velmi různorodá. Najdeme zde státy, kde obyvatelstvo hovoří obdobně jako v České republice pouze jedním místním jazykem (Tunisko, Burundi, Rwanda), vícejazyčné státy s jedním dominantním jazykem (Alžírsko, Maroko, Mauretánie, Senegal, Mali,

2 Niger, Středoafrická republika, Gabon), avšak ve většině států se užívá více jazyků, aniž by některý z nich měl privilegované postavení. Typickým příkladem africké frankofonní země je Senegal. Senegal se nachází v nejzápadnější části afrického kontinentu na pobřeží Atlantického oceánu na ploše km 2. Na severu sousedí s Mauretánií, na východě s Mali a na jihu s Guineou a Guineou-Bissau. Při pobřeží je do přibližně 300 kilometrů senegalského území vklíněna rozlohou nevelká Gambie. Kromě frankofonního Mali a Guineje tedy Senegal, rozkládající se na pomezí mezi arabskou a černou Afrikou, hraničí ještě s Mauretánií, kde je jediným úředním jazykem arabština, s bývalou portugalskou kolonií Guineou-Bissau a anglofonní Gambií. Území státu je rozděleno do 14 krajů (Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès a Ziguinchor). Každý kraj řídí guvernér a volené krajské shromáždění. Senegal se nachází v oblasti přechodu mezi pouštní a tropickou částí Afriky. Má tropické klima s jedním obdobím sucha a jedním obdobím dešťů. Množství srážek se zvyšuje směrem na jih a určuje délku jednotlivých ročních období. Na jihu trvá období sucha sedm měsíců (od listopadu do května), zatímco na severu až deset měsíců (od října do července). Z důvodu pasátů omezujících vliv suchého a teplého větru harmattan ze severovýchodu je na pobřeží v období sucha poměrně chladno (20 25 o C), zatímco ve zbytku země jsou teploty v tomto období nepoměrně vyšší (27 31 o C). Severní část země tvoří přechodnou oblast mezi Saharou a savanami. Tato část Senegalu, kde rostly v minulosti stromy, se mění, s výjimkou několika ostrůvků s baobaby, postupně v poušť. Na jihu země se nachází hustý tropický prales, ve kterém rostou palmy, mahagon a z Asie importovaná teka. V parku Niokolo-Koba, nacházejícím se v řídce obydlené jihovýchodní části země, lze spatřit slony, levharty, lvy a antilopy. Ve vodních tocích na jihu Senegalu žijí krokodýli a hroši. Narazit zde můžeme i na hady, zejména na kobry a hroznýše. Podle odhadů žije v Senegalu asi 13,7 milionu lidí a na 1 km 2 připadá 70 obyvatel. Lidé se zde dožívají v průměru 62 let. Senegalské ženy mají v průměru více než 5 dětí a téměř polovina populace je mladší 14 let. Obyvatelstvo je soustředěno zejména na pobřeží a ve střední části země, kde se pěstují arašídy. Území státu je osídleno velmi nerovnoměrně. Nejvíce lidí žije v krajích Dakar (2,6 milionu obyvatel), Thiès (1,4 milionu obyvatel), Kaolack (1,2 milionu obyvatel) a Diourbel (1 milion obyvatel). Přibližně 60 % populace žije na venkově, avšak podíl venkovského obyvatelstva se neustále snižuje. Kromě Dakaru, významného přístavu zajišťujícího námořní přepravu i pro další vnitrozemské africké země, v jehož aglomeraci žije asi pětina senegalské populace, jsou dalšími většími městy Thiès (263 tisíc obyvatel), Kaolack (186 tisíc obyvatel), Mbour (182 tisíc obyvatel), Saint-Louis (171 tisíc obyvatel), nejstarší město založené Francouzi v Africe, Ziguinchor (158 tisíc obyvatel) a Diourbel (100 tisíc obyvatel). Senegal je obdobně jako většina afrických států etnicky a jazykově velmi rozmanitou zemí. V Senegalu se střetávají vlivy tří rozmanitých kultur: černošské, arabské a francouzské, i když na rozdíl od Mauretánie již v zemi nežije arabsky mluvící populace. Nejpočetnějším etnikem jsou Wolofové představující přibližně 40 % senegalské populace, za nimiž následují Pularové (18 %) a Sererové (14 %). Prakticky všech více než 20 afrických jazyků užívaných v zemi patří do nigersko-konžské jazykové větve, a to buď do západoatlantické podskupiny (wolof, pular, serer, jula), nebo do podskupiny mande (malinke, soninke). Všechny tyto jazyky jsou rozdrobeny do rozmanitých dialektů, jejichž mluvčí mají problémy s vzájemným porozuměním. Jazyk wolof, užívaný rovněž v sousední Gambii, je sice mateřštinou pouze necelé poloviny Senegalců vyznávajících většinou islám, ale ovládají ho čtyři

3 pětiny obyvatel země, a proto slouží ke komunikaci mezi příslušníky různých etnik mnohem častěji než francouzština. Wolof se stává mateřštinou a nejvíce užívaným jazykem i u příslušníků jiných etnik, kteří se z tohoto důvodu považují za Wolofy, neboť ovládají jazyk wolof lépe než jazyk svého etnika. Francouzštinu ovládá asi % senegalských mužů, ale pouze 1 2 % senegalských žen. Tento jazyk se učí Senegalci zejména ve škole a francouzština je mateřštinou pouze 0,2 % mladých Senegalců. Jedná se takřka výhradně o děti vysokých státních úředníků katolického vyznání, kteří užívají tento jazyk ke komunikaci v rodině. Ještě v osmdesátých letech byla francouzština v Senegalu chápána jako součást národního jazykového bohatství a nutná podmínka pro získání dobrého zaměstnání. V devadesátých letech však došlo obdobně jako v dalších afrických zemích k nárůstu nacionalismu a změně postojů k francouzštině. Francouzština ztratila navzdory podpoře, které se jí dostává, svou moc a prestiž, kterou naopak získal jazyk wolof. Pro většinu mladé generace již příslušnost k francouzskému jazyku a kultuře, která byla Senegalcům vnucena orgány státní moci a okolnostmi, nemá takový význam jako pro generaci jejich rodičů. Mnohem důležitějším nástrojem pro vyjádření identity jsou pro mladé Senegalce národní jazyky, které jsou podle nich utlačovány francouzštinou. Tento nový postoj je možné vysvětlit částečně i změnou ekonomické situace. Znalost francouzštiny již není zárukou dobrého společenského postavení. Ve velkých městech žije mnoho nezaměstnaných mladých lidí, mezi nimiž je i řada osob s vysokoškolským vzděláním a dobrou znalostí francouzského jazyka. Francouzštinu užívá většina Senegalců pouze tehdy, pokud nemá možnost volby. Pokud tato možnost existuje, pak komunikace probíhá většinou v jazyce wolof. Více než 90 % senegalské populace vyznává sunitský islám, zatímco na počátku 20. století patřila k islámu pouze polovina senegalské populace. Ke křesťanství se hlásí asi 7 % Senegalců žijících zejména v městech na západě země a oblasti Casamance. Díky působení misionářů byla v těchto oblastech tradičně menší míra analfabetismu než v oblastech s převahou muslimského obyvatelstva. Archeologické průzkumy prokázaly, že senegalské území je osídleno již několik tisíc let. Prvními Evropany, kteří vstoupili na senegalskou půdu, byli obdobně jako v řadě dalších afrických zemí Portugalci. V 17. století byli Portugalci vyhnáni Holanďany a Francouzi, kteří od 18. století ovládli obchod na senegalském pobřeží. Na ostrově Ndar, v oblasti ústí řeky Senegal, byla vybudována obchodní stanice a na počest krále Ludvíka XIV. ( ) bylo v roce 1659 založeno město Saint-Louis. I přes francouzsko-britskou rivalitu a řadu konfliktů v 18. století se francouzský vliv postupně rozšířil na celou oblast s výjimkou Gambie. V roce 1895 se Senegal stal oficiálně francouzskou kolonií spravovanou z města Saint-Louis. V roce 1902 se koloniální správa přestěhovala do Dakaru, který se stal hlavním městem celé Francouzské západní Afriky. Po druhé světové válce bylo v Senegalu vytvořeno územní shromáždění a nejvýznamnějším senegalským politikem se stal poslanec francouzského parlamentu Léopold Sédar Senghor. V roce 1958 získal Senegal autonomii v rámci Francouzského společenství. Roku 1959 vytvořil Senegal společně s Francouzským Súdánem (dnešní Mali) ze Senghorovy iniciativy federaci autonomních států, která měla být základem pevného sepětí někdejších francouzských držav v rámci uvolňování vazeb s Francií. O rok později byla federace kvůli nevyjasněným vztahům mezi oběma členy rozpuštěna. Nezávislost Senegalu byla vyhlášena v roce 1960 a jeho prvním prezidentem byl až do roku 1980 básník a člen Francouzské akademie Léopold Sédar Senghor. V roce 1980 se Senghor jako první prezident některé z afrických zemí rozhodl podat demisi a odejít do důchodu. Svým nástupcem ustanovil Abdou Dioufa, který byl od roku 1970

4 předsedou senegalské vlády. V roce 1981 se Senegal podílel na potlačení povstání proti gambijskému prezidentovi Dawdovi Jawarovi. O rok později byl uskutečněn dávný senegalský sen o spojení senegalského území s krajem Casamance, odděleným samostatnou Gambií, a pod názvem Senegambie byla vytvořena konfederace dvou původně samostatných států, v jejímž čele stanul senegalský prezident Diouf. Jawara byl jmenován viceprezidentem. Po vytvoření konfederace, která však z důvodu strachu obyvatel Gambie ze ztráty národní identity po sedmi letech zanikla, musel Abdou Diouf čelit vzpouře v kraji Casamance vedené Hnutím demokratických sil Casamance. Z důvodu rostoucí chudoby a nezaměstnanosti rostla nespokojenost s vládou prezidenta Dioufa. Do čela opozice se postavil Abdoulaye Wade, který porazil v roce 2000 v prezidentských volbách Abdou Dioufa a ukončil tak čtyřicetiletou vládu socialistické strany v Senegalu. Novým prezidentem se stal v roce 2012 Macky Sall. Nejdůležitějším odvětvím senegalského hospodářství je zemědělství, které zaměstnává více než 75 % populace. Rozhodujícími plodinami pro výživu obyvatelstva jsou proso, rýže a maniok. Mimořádný význam pro senegalskou ekonomiku má pěstování arašídů, které se podílí 12 % na celkovém exportu ze země. Velký význam má i rybolov. Čerstvé ryby a rybí výrobky jsou nejdůležitějším exportním artiklem Senegalu a 70 % jejich vývozu putuje do zemí Evropské unie. Ve srovnání s jinými africkými zeměmi má Senegal velmi malé nerostné bohatství, a hlavním průmyslovým odvětvím proto zůstává výroba potravin. Zahrnuje zejména zpracování arašídů, lisování oleje, zpracování zeleniny, rafinerii cukru a výrobu nápojů a mléčných výrobků. Následují textilní a chemický průmysl (výroba fosfátových hnojiv) a těžba nerostných surovin. Důležitý pro místní hospodářství je i postupnou modernizací procházející dakarský přístav. Úroveň infrastruktury a kvalita služeb patří díky politické stabilitě a přítomnosti francouzských nadnárodních společností mezi nejlepší v západní Africe. Značný význam pro senegalskou ekonomiku mají rostoucí finanční převody senegalských emigrantů a turistika. Celkově je však možné říci, že senegalské hospodářství prochází krizí. Zvyšuje se počet nezaměstnaných, jehož příčinou je vysoká porodnost a tomu neodpovídající růst počtu pracovních příležitostí, a životní úroveň obyvatelstva, zejména na venkově, není příliš vysoká. V období získání nezávislosti si Senegal obdobně jako většina afrických frankofonních zemí zvolil úředním jazykem francouzštinu. Veškerá jazyková politika vycházela z článku 1 senegalské ústavy, kde bylo uvedeno, že úředním jazykem země je francouzština. Tento jazyk užívaly po získání nezávislosti všechny senegalské státní instituce, soudy, armáda, policie, školy, sdělovací prostředky atd. Současně však byly z iniciativy lingvisty a básníka Senghora vytvořeny komise pro kodifikaci pravopisu a vytvoření terminologie pro místní africké jazyky. Vyhláška z roku 1968 prohlásila šest nejrozšířenějších etnických jazyků (wolof, pular, serer, jula, malinke a soninke) za národní jazyky a stanovila pravidla pro jejich pravopis. Do ústavy se zmínka o národních jazycích dostala o tři roky později. Podle ústavy z roku 2001 je úředním jazykem v Senegalu francouzština a národními jazyky jula, malinke, pular, serer, soninke, wolof a veškeré další národní jazyky, které budou kodifikovány. Francouzština zůstává i nadále jazykem senegalského státu, parlamentu, zákonodárství a soudnictví, avšak wolof proniká i do oblastí, které by měly být vyhrazeny jen úřednímu jazyku. V parlamentu a zejména pak na stranických sjezdech a ve volebních kampaních se stále více užívá wolof, neboť užívání francouzštiny neumožňuje přesvědčit a získat dostatečný počet voličů. Někteří poslanci požadují, aby se v parlamentu užívaly národní jazyky, neboť by to usnadnilo situaci poslancům, kteří mají problémy s vyjadřováním ve francouzštině. Jejich odpůrci naopak poukazují na to, že užívání národních jazyků v parlamentu by si vyžádalo velké finanční prostředky, které by měl stát použít na řešení závažnějších společenských problémů. Nicméně vzhledem k nedostatečné znalosti francouzského jazyka jsou soudci a státní úředníci nuceni užívat při

5 ústním jednání s občany na venkově některý z národních jazyků, zejména jazyk wolof. Na úřadech se od sedmdesátých let užívá v ústní komunikaci stále více jazyk wolof a francouzština je užívána pouze ve velmi formální komunikaci. Francouzština je také jazykem senegalské katolické církve. Je jazykem Bible, i když ta již byla přeložena do několika senegalských jazyků. Mše na venkově probíhají většinou v jazyce serer, ve městech s překlady do jazyka wolof. Jazykem islámu není naopak arabština, ale wolof. Arabština má podobnou funkci jako latina v katolické církvi. Arabština je sice jazyk Koránu, modliteb a významných náboženských obřadů, avšak komunikace s věřícími probíhá v jazyce wolof. Výuka na základních, středních a vysokých školách v Senegalu probíhá téměř výhradně ve francouzštině. Národní jazyky se užívají většinou pouze ve výuce čtení a psaní určené pro negramotné občany, kteří představují asi 62 % dospělé populace. Po vyhlášení šesti nejvýznamnějších senegalských jazyků národními jazyky sice byla zahájena v roce 1978 v prvních dvou ročnících některých základních škol výuka v národních jazycích, tato výuka se však nerozšířila a postupně se od ní upustilo, ačkoliv ve vyhlášce bylo uvedeno, že ve všech částech Senegalu bude vyučován jazyk, kterým mluví v dané oblasti většina obyvatelstva. Ve stejném roce bylo započato také s výukou afrických jazyků na dakarské univerzitě. Obdobné to bylo s pokusem zahájit výuku v mateřském jazyce dítěte, poté vyučovat v jazyce wolof a až potom přejít na výuku ve francouzštině. V současnosti se mluví o tom, že na školách by se mělo vyučovat devět kodifikovaných senegalských jazyků. Ani vysoká míra negramotnosti, špatné zkušenosti s výukou základů čtení a psaní ve francouzštině a skutečnost, že % populace ovládá jazyk wolof, však doposud nepřesvědčily senegalské politiky o nutnosti začlenit národní jazyky do škol. Proti výuce v mateřských jazycích navíc často vystupují nepříliš vzdělaní rodiče, kteří nechápou, proč by se jejich děti měly učit jazyk, kterým plynule mluví. Z dalších cizích jazyků je nejvíce rozšířena angličtina, vyučovaná většinou po celých sedm let středoškolského studia, následovaná arabštinou, španělštinou a němčinou. Angličtina je rozšířena zejména mezi vzdělanou mládeží ve velkých městech, která ji často upřednostňuje před francouzštinou. Anglicky zpívají někteří senegalští zpěváci populární hudby, jako například Aissatou Diallo, a užívání angličtiny nebo aspoň anglických slov v konverzaci senegalské mládeže se stalo módou. Na rozdíl od francouzštiny, jazyka kultury a civilizace, má v řadách mládeže pověst jazyka moderního, vyspělého světa. Znalost angličtiny také zvyšuje možnosti na trhu práce, zejména v soukromých podnicích. Katedry anglistiky byly zřízeny i na dvou univerzitách působících v zemi (Université Cheikh Anta Diop v Dakaru a Université Gastor Berger v Saint-Louis) a řada amerických univerzit podepsala s těmito univerzitami smlouvy o spolupráci. Výuku angličtiny zajišťuje také mnoho nestátních vzdělávacích organizací. Pozici angličtiny v Senegalu posiluje i členství země v Ekonomickém společenství států západní Afriky, jehož členy jsou i anglofonní země nacházející se v oblasti, spolupráce s anglofonními zeměmi, zejména s Jihoafrickou republikou, Spojenými státy a Velkou Británií, a rozšiřování televizního satelitního vysílání. V Senegalu je sice povinná školní docházka pro děti ve věku 7 12 let, avšak základní školy navštěvují pouze asi tři čtvrtiny školou povinných dětí. Na střední školy se dostane 19 % dětí a na senegalských vysokých školách je zapsáno asi 15 tisíc posluchačů. Nejznámější vysokou školou je dakarská univerzita, založená již v roce 1949, na které studovali před vyhlášením nezávislosti a vytvořením univerzit ve svých zemích také studenti z jiných frankofonních afrických států. I zde je však možné pozorovat obdobně jako v dalších afrických zemích ústup francouzštiny, která se užívá pouze na přednáškách a seminářích. Veškerá komunikace mezi studenty a ve většině případů i mezi učiteli probíhá v jazyce wolof. Život na senegalských univerzitách vážně narušují periodicky se opakující stávky studentů i zaměstnanců protestujících proti nedostatku finančních prostředků

6 a nevyhovujícím podmínkám pro studium a práci. Asi tři tisíce mladých Senegalců studují na zahraničních, zejména francouzských vysokých školách. V hromadných sdělovacích prostředcích převládá francouzština. Národní jazyky se v médiích začaly užívat až od osmdesátých let 20. století. Většina periodik vychází ve francouzštině a pouze několik málo v jazyce wolof, případně v dalších senegalských jazycích. Pouze v soukromých rozhlasových stanicích se užívá nejvíce wolof. Užívání tohoto jazyka v soukromých rádiích výrazně přispělo obdobně jako užívání místních národních jazyků v jiných afrických zemích ke změně negativního názoru na užívání těchto jazyků ve sdělovacích prostředcích a společenském životě obecně. Jedno rádio vysílá hlavně v jazyce pular a druhé zejména v jazyce serer. Zastoupeny jsou i další africké jazyky užívané v zemi. V televizi stále ještě převažuje francouzština, ale řada pořadů, diskusí apod. již probíhá v jazyce wolof. Velmi časté je také střídání jazyků v televizních a rozhlasových pořadech. Běžně se například stává, že někteří účastníci diskuse, která by měla probíhat ve francouzštině, se vyjadřují pouze francouzsky, jiní jen v jazyce wolof a další plynule přecházejí z jednoho jazyka do druhého. Zejména sportovní komentátoři začnou mnohdy reportáž ve francouzštině a dokončí ji v jazyce wolof. Sportovci nebo umělci (zejména hudebníci) odpovídají na otázky kladené ve francouzštině v jazyce wolof. Důvodem přitom není skutečnost, že by mluvčí dostatečně neovládali úřední jazyk země. Jazyk wolof sice ovládá několikanásobně více Senegalců než francouzštinu, avšak postavení někdejšího koloniálního jazyka se zdá být prozatím neotřesitelné. Je vysoce nepravděpodobné, a není to ani cílem senegalské jazykové politiky, že by jazyk wolof, případně i jiné africké jazyky, francouzštinu úplně nahradily, byť je francouzština v Senegalu na ústupu způsobeném rozšiřováním jazyka wolof a řada Senegalců požaduje, aby tomuto jazyku byl přiznán statut úředního jazyka. K tomu by bylo potřeba, aby výuka na školách probíhala v afrických jazycích a aby tyto jazyky byly užívány v oficiálních jazykových projevech. To by si však vyžádalo velké množství finančních prostředků, které země nemá. Terminologie se navíc v současnosti vytváří takřka výhradně pro jazyk wolof a práce v ostatních jazycích byly sotva zahájeny. I přesto, že veškerá výuka na školách probíhá ve francouzštině, nebude nikdy francouzština sloužit jako nejčastější jazyk v komunikaci mezi příslušníky různých etnik v Senegalu. Tuto funkci již delší dobu plní jazyk wolof. Francouzština však zůstává jazykem, jehož znalost je nezbytná pro dobré uplatnění ve společnosti, i když jazyk wolof se začíná užívat stále více i v oblastech, které byly v minulosti vyhrazeny francouzštině (státní správa, politický život, kultura, vzdělávání), přesto že jeho užívání není státními orgány příliš podporováno. Z dlouhodobého hlediska je možné, že, pokud Senegalci opět nezískají motivaci pro studium francouzštiny, nejužívanějším jazykem v Senegalu se stane wolof a francouzština bude užívána pouze v oblasti mezinárodních vztahů. Tato budoucnost je však velmi vzdálená. Přesto již dnes je nezbytné, aby se Senegal zamyslel nad novým jazykovým uspořádáním a ve své jazykové politice zohlednil změnu v postojích obyvatelstva k jazykům užívaným v zemi a začlenil národní jazyky do výuky na školách. Otázkou zůstává i další vývoj postavení arabštiny, které je v současnosti horší než například postavení angličtiny, a pro jehož zlepšení na rozdíl od angličtiny senegalský stát nic nepodniká. Senegal udržuje přátelské vztahy s islámskými zeměmi a řada mladých Senegalců studuje v arabských zemích a po svém návratu napomáhá šíření arabštiny v zemi. Senegal je sice oficiálně laickou zemí, ale více než 90 % populace se hlásí k islámu. Z tohoto hlediska je jen obtížně pochopitelné, proč Senegal poskytuje tak málo místa arabštině. Senegal zůstane frankofonní zemí, ale jazyková politika státu se nemůže omezovat pouze na francouzštinu.

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Historie Afrika - kolébka lidstva nález nejstarších kosterních pozůstatků přímého předchůdce člověka

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Saharská Afrika. Obr. 1

Saharská Afrika. Obr. 1 Saharská Afrika Obr. 1 Státy: Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán (2012) Obyvatelstvo: Arabové, Černoši - časté nepokoje, většinou kvůli náboženským otázkám Příroda: Sahara Sahel (= savany

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

AFRIKA. Použité zdroje:

AFRIKA. Použité zdroje: AFRIKA Použité zdroje: Hospodářský zeměpis, V. Baar, Nakladatelství ČGS, Praha 2005 www.novinky.cz http://library.princeton.edu/ 4.6. 2009 img.motorkari.cz 4.6. 2009 www.climbupsokidscangrowup.com * údaje

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Světadíly 60.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly 60.TEST k ověření znalostí Světadíly - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA A F R I K A HOSPODÁŘSTVÍREGIONŮ Mgr. Iva Svobodová Hospodářství obecná charakteristika ekonomicky nejzaostalejší kontinent převažují rozvojové země (výjimka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA OBYVATELSTVO USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Historie USA předkoloniální období před 30 tis. lety příchod původních

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

OBSAH Obsah Úvod Seznam Zkratek Kontext a p edpoklady Instituce Mechanismy Koncepce Československá propaganda a Afrika Alžírsko

OBSAH Obsah Úvod Seznam Zkratek Kontext a p edpoklady Instituce Mechanismy Koncepce Československá propaganda a Afrika Alžírsko OBSAH Obsah 5 Úvod 9 Seznam Zkratek 10 Kontext a předpoklady 13 Rámec: politika Sovětského svazu vůči Africe 13 Rámec: dekolonizace francouzské Afriky 15 Předpoklady československé politiky vůči Africe

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Španělština: živý jazyk

Španělština: živý jazyk Španělština: živý jazyk Kapitola 1. Španělština a její mluvčí v číslech Více než 450 milionů lidí mluví španělsky. Španělština je čtvrtý jazyk na světě v počtu mluvčích a druhý v mezinárodní komunikaci.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE Jan Demel, 4.B Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova INDIE Obecná charakteristika Indický subkontinent, Jižní Asie Asi 1 210 000 000 obyvatel

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie

Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie Filip Fischer 3. r., FJ-SV Orientace seminární práce Cílem práce je popsat strukturu a principy fungování Mezinárodní organizace

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_11_Afrika

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe - UNCCD Byla sjednána v Paříži v roce 1994. ČR je členem od roku 2000. Do dnešní doby má tato

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

U k á z k a z k n i h y n a k l. L i b r i Obsah w w w. l i b r i. c z l i b r i @ l i b r i. c z

U k á z k a z k n i h y n a k l. L i b r i Obsah w w w. l i b r i. c z l i b r i @ l i b r i. c z Obsah Místo úvodu 7 Na úsvitu věků 9 Od neolitu k době železné 9 Říše Ghana 11 Islám a vpád Almorávidů 12 Říše Mali 13 Maliská společnost 15 Úpadek říše Mali 16 Songhajská říše 17 Marocký vpád 18 Staletí

Více

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 OBSAH Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 JIŽNÍ AMERIKA 7 JIŽNÍ AMERIKA Rozloha: 17 815 000 km 2 (12,0 % souše) Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua 6960 m n. m. Střední výška

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více