Vletošním roce se do života církví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vletošním roce se do života církví"

Transkript

1 BIBLE DVA POHLEDY NA P EKLADY O P EKLADECH BIBLE Vletošním roce se do života církví dostávají tři nové překlady Bible. Tato skutečnost otevřela potřebu vysvětlit běžným čtenářům důvody pro rozmanitost biblických překladů. S novými překlady do českého jazyka se roztrhl pytel i s články o nich jak v církevním tisku (např. Život víry, květen 2009), tak i na internetu (vyhledávače najdou mnoho odkazů po zadání např. překlady Bible ). Hned na začátku je potřeba povědět, že bohatství biblických překladů je věc pozitivní. Tomu, kdo Boží slovo miluje, touží se jím sytit a žít podle něho se tak doširoka otevírá možnost proniknout do jeho hloubky i kontextu. 1. Co překlad Bible ovlivňuje Hovoříme-li o překladech Bible, musíme si uvědomit několik skutečností, které s překlady souvisejí, ovlivňují je a jsou důvodem jejich různosti Základní metody překladu Existují tři základní metody překladu. 1) Metoda formálního ekvivalentu (FE). Je to metoda, v níž se překládá doslovně slovo za slovo. Problém tohoto způsobu překladu je, že významové okruhy slov se v původním a překládaném jazyce ne vždy shodují (obzvláště to platí pro hebrejštinu). Situace, ve které bylo původně použito jedno a totéž slovo, může v jiném jazyce vyžadovat slovo jiné. Dodržování metody 12 FE může vést dokonce k zatemnění původně docela jasného textu. Překladatel musí vybírat, kterým slovem bude překládat originální text, a svou volbou může biblický text zastínit. Výhodou tohoto způsobu překladu je konkordantnost, tj. možnost snadno dohledat i v překladu všechny výskyty daného slova v jazyce původním. Touto metodou byl překládán překlad Kralických. Pokud se dnes překládá tímto způsobem, pak se jedná většinou o studijní překlady (ty jsou ovšem zároveň doplněny dobrým bohatým poznámkovým aparátem; to nakonec platí i o překladu Kralických, kteří text opatřili bohatými a dobrými poznámkami, které jsou dnes alespoň pro Nový zákon k dispozici i v elektronické podobě). 2) Metoda dynamického ekvivalentu (DE). Je to metoda, v níž se překládá myšlenka za myšlenku. Jde o to vystihnout, co text chce povědět či jaký dojem chce vyvolat, a pak ho přeložit příslušnými výrazovými prostředky. Je zřejmé, že pokud to oba KOMPAS 7-8/2009 /

2 texty umožňují, je použito překladu slovo za slovo. Nespornou výhodou tohoto typu překladu je jeho schopnost předat záměr, o který šlo autorovi původního textu. Další jeho výhodou je dobrá čtivost. Nevýhodou je nekonkordantnost, tj. nemožnost dohledat všechna užití původních slov. Touto metodou byl překládán Český ekumenický překlad (ČEP). 3) Parafráze. Třetí metodou překladu Bible je parafráze. Jde o text, u něhož je kladen zásadní důraz na srozumitelnost i biblicky nevzdělanému čtenáři. Jde vlastně o převyprávění, které se drží pouze základní linie textu. Tyto překlady jsou užívány pro misijní účely nebo pro katechezi, vyučování dětí (dětské Bible). Jejich nespornou výhodou je srozumitelnost, naopak nevýhodou nepřesnost v jednotlivostech. Z českých překladů spadá do této kategorie (kromě dětských Biblí) Slovo na cestu z dílny překladatelů Bratrské jednoty baptistů (1989) Vývoj jazyka a jeho struktury Nové překlady Bible jsou ovlivněny (vynuceny) posunem ve vývoji jazyka jak obsahovém, tak i strukturálním. Jestli v 16. století struktura českého jazyka kopírovala strukturu latiny a obsahově si byl blízký i význam slov, pak to dnes již neplatí. Zatímco původní biblické texty zůstávají stále stejné, změnil se obsah a použití námi používaných slov. Některým starým termínům již nerozumíme a potřebujeme překladové slovníky z kralické češtiny. Jiné jsou poznamenány zapomněním či specifickým užitím (např. obcování je dnes známé pouze díky filmu Kladivo na čarodějnice, a to v tam užitém významu). Co se struktury jazyka týče, časová souslednost či přechodníky jsou něčím, co z běžného jazyka mizí. Pravdou je, že se český jazyk stal postupem času méně přesným, a zároveň košatějším. Na to, co vyjádří přechodník, dnes musíme použít vedlejší větu. Ať se nám tento vývoj líbí nebo ne, má to své důsledky pro překlad, který má být srozumitelný a zároveň přesný Teologická východiska Každý překlad je vždy výkladem, každý překladatel je předpojatý a přistupuje k Písmu ze svých teologických východisek. Třeba překlad knihy Genesis bude výrazně závislý na tom, jak kdo věří v inspirovanost Bible (zdali každé slovo pochází z Boží dílny nebo jsou v Bibli i slova lidská, nakolik je Bible neomylná a v čem). Jinak bude k překladu přistupovat ten, kdo nevěří ve stvoření v 7 dnech po 24 hodinách, a jinak ten, kdo ano (rozdíly se většinou objeví v poznámkovém aparátu). Jinak bude překládat ten, kdo odmítá metody historické kritiky Písma, a jinak překladatel, který je přijímá. Na místě by nyní bylo vysvětlení jednotlivých možných teologických předporozumění, to ale není mým záměrem. Nechť nám nyní stačí pouhá zmínka o tom, že různost překladů je ovlivněna teologickým předporozuměním. Nové překlady tedy vznikají nejenom proto, že si to vyžaduje vývoj jazyka a kultury. Důvodem nových překladů bývá nespokojenost s teologickým (před)po- KOMPAS 7-8/2009 / 13

3 jetím jiných překladů. V našem prostředí je ČEP považován za teologicky liberálnější (do stejné kategorie zařazuje v Životě víry 2009/05 Tomáš Dittrich i některé poznámky Českého katolického překladu), což byl jeden z impulsů vzniku zanedlouho vydaného Českého studijního překladu z dílny evangelikální Křesťanské misijní společnosti. Obecně lze povědět, že čím víc je text opatřen poznámkovým aparátem (odkazujícím k původním textovým či překladovým variantám; výkladové poznámky jsou vždycky nějak předpojaté a jsou tedy druhořadé, ovšem ne zbytečné a neužitečné), tím je důvěryhodnější a ukazuje na to, že záměr překladatele je předat Boží slovo, a ne své vlastní pojetí. Do této kategorie spadaly ponejvíce kritické připomínky k překladu Bible 21 ze strany katolické církve, pomineme-li pochopitelnou absenci deuterokanonických knih Původní prameny Jen malou zmínku je potřeba učinit ve vztahu k původním rukopisům, tedy zdrojům pro překlad. Některé drobnější rozdíly, které vyplývají ze srovnání překladu Kralických s modernějšími překlady, vyrůstají ze skutečnosti, že Kraličtí neměli k dispozici významné rukopisy objevené na konci 2. sv. války v Nag Hammádí. Dnešní překlady již docela samozřejmě pracují s původními prameny, které jsou k dispozici v kritických vydáních Starého a Nového zákona (Biblia Hebraica Stuttgartensia a Nestle-Aland Novum Testamentum Graece, 26. edice). Jeruzalémská Bible (katolický překlad, který vychází z původních jazyků, ne latinské Vulgáty), jejíž vydání je plánováno na konec letošního roku, používá jako základní předlohu francouzský text (který přeložili jeruzalémští dominikáni). Česká verze se ovšem ohlíží i na původní texty (internetová encyklopedie Wikipedia uvádí, že se 14 jedná o překlad pouze francouzského textu, což je zavádějící). 2. Poznámkový aparát Poměrně zásadní roli hraje v překladech Bible poznámkový aparát. Tvoří jedno z kritérií hodnocení a užívání překladu. Má dvojí charakter. Jednak se setkáváme s textovými poznámkami (uvádějí textové varianty původních pramenů a různé varianty překladu), a pak výkladovými poznámkami (uvádějí podrobnosti dobového kontextu nebo vysvětlují text). Zatímco textové poznámky odkrývají text samotný, výkladové poznámky jsou již teologickým dílem a jako k takovým je k nim potřeba přistupovat. Bývají velikou pomocí pro čtení samotného textu, protože nabízejí širší kontext či jiné souvislosti, ke kterým se běžný čtenář tak snadno nedostane. Někdy mohou být (zvláště výkladové poznámky) zavádějící (viz ČEP poznámka j k textu Jz 5,13). Poznámkový aparát je to zásadně nové, co moderní české překlady přinášejí. 3. Současné české překlady O charakteru českých překladů cosi vypovídá prostředí, ze kterého rostou. Z evangelikální strany českého křesťanství KOMPAS 7-8/2009 /

4 ve spektru českých překladů své místo. Z katolické strany českého křesťanství přichází na scénu Jeruzalémská Bible. V roce 1890 byla v Jeruzalémě dominikány založena biblická škola, v níž se převážně francouzští badatelé zabývali biblickou filologií, historií a archeologií. Na základě jejich práce vznikl tzv. jeruzalémský překlad Bible (definitivní překlad 1973), vydaný nejprve ve francouzštině a posléze přeložený do dalších jazyků. Zde je anotace k českému vydání: Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný vychází Český studijní překlad (NZ vyšel poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible v roce 1994 pod názvem Nová smlouva). dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, Jeho velkým kladem je, že se snaží umenšit aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. teologickou předpojatost a předat čtenáři (zdroj: co nejvíc informací z textu i o textu. Nakolik je možno pochybovat o absolutní teo- jeden, totiž Český katolický překlad. Zatím K současným překladům připojme ještě logické nepředpojatosti, je pokus o tento vyšel Nový zákon, Kniha žalmů a Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Jedná se o přístup sympatický a je velice dobře dosvědčen poznámkovým aparátem. Ten překlad, který započal katolický biblista skutečně naplňuje to, co překlad v názvu Václav Bogner. Jeho dílo přepracovává a nese, totiž studijní. dokončuje překladatelská skupina. S tímto Druhým překladem vzešlým z evangelikálního křesťanství je překlad Bible 21. Liturgický překlad, a to proto, že se užívá překladem se setkáme také pod názvem Překlad vychází z ryze charismatického pro čtení při nedělních bohoslužbách katolické církve. Jeho přínosem je velice do- prostředí a z nespokojenosti s Českým ekumenickým překladem. Určitý rezervovaný postoj k překladu Bible 21 vyplýval po bohoslužbách, a potom také výkladové brá čtivost a srozumitelnost při čtení o nějakou dobu z toho, že nesl název Nová poznámky (ty tvoří asi ¾ stránky). bible kralická. Mnohým odborníkům, byť U všech současných překladů je zřetelná to neříkali příliš hlasitě, připadalo nesmírně touha zprostředkovat Boží slovo tak, aby troufalé, aby jeden či dva lidé svévolně vzali bylo užíváno a co nejvíce přiblíženo čtenáři do rukou vzácný klenot české literatury a toužícímu po pěstování duchovního života. S ohledem na katolicko-protestantský českého křesťanství a předělali jej. Změna jména těsně před uvedením na trh je sice dialog je dobře povědět, že to, na čem se především marketingový tah, nicméně z shodujeme, je právě biblický text. Není hlediska úcty k Bibli kralické tah dobrý. Je potřeba mít zásadní předsudky vůči škoda, že překlad neobsahuje poznámkový žádnému ze současných překladů. Pokud je aparát. Jako samostatný překlad ovšem má to finančně možné, jsou doporučení- KOMPAS 7-8/2009 / 15

5 hodné všechny. 4. Odkazy Jeruzalémská Bible: Český katolický překlad: Bible 21: ni_fond_nbk Český studijní překlad: O překladech Bible s prof. Janem Hellerem: ules.php?name=news&file=print&sid=4 BIBLE V R ZNÝCH P EKLADECH Jan Asszonyi Jednou jsem na modlitební chvíli položil bratru kazateli Asszonyi řečnickou otázku, ukazuje mu překlad Bible 21. století, zda existuje dokonalý překlad. Odpověděl záporně (i dle mého vlastního mínění). Ne, nejde hovořit o dokonalém překladu do nějakého jazyka. Jsme na světě, kde i překladatelé jsou lidé chybující, a tedy tvořící ne zcela dokonalé dílo. Ovšem lze si položit otázku jinou, na kterou, věřím, již existuje kladná odpověď. Totiž tu, zda je nějaký český překlad nejlepší. Pochopitelně objektivně nejlepší. Než vyslovím svůj vlastní názor, tak pár poznámek k problematice. Především se v našich moderních dějinách mnoho namluvilo o rozdílu mezi překladem kralickým a ekumenickým. Přitom proti ekumenickému, dnes v naprosté většině kázání i jiného čtení používanému překladu, bylo vysloveno dvojí proti. Především jde o překlad konaný v duchu liberální teologické školy, tedy o překlad, ve kterém se čtenář může například dočíst v poznámce k dobývání Jericha, že nejde o popis historické události, ale jakéhosi slavnostního procesí, neboť Jericho s největší pravděpodobností v době Jozue nebylo opevněno. Což je již biblická kritika těžkého kalibru. Dále 16 například tento překlad opisuje výraz svatí jako bratří, což je další projev jistého umenšování důrazů Bible. A nakonec jde o překlad, který je konaný takzvaným dynamickým ekvivalentem, tedy tak, že za důležité je považován smysl věty a méně již jednotlivých slov. Není to tedy překlad doslovný. A i z toho důvodu k němu dodnes neexistuje vytištěná konkordance. Bible kralická je ovšem velmi krásné dílo, žel psané v tak archaické češtině, že skrze tuto archaičnost je odváděna pozor- KOMPAS 7-8/2009 /

6 nost od obsahu Písma svatého. Dobře si sám vzpomínám, jak jako člověk odkojený Biblí kralickou jsem s velkou radostí později přešel na ČEP a najednou si připadal jako v Jiříkově vidění, kolika věcem jsem najednou porozuměl. Nepochybuji dodnes o správnosti svého kroku zamilovat si víc překlad ekumenický. Přicházejí však dále nové překlady. Budu stručný. Překlad Bible 21. století (známý dříve jako NBK) je vytvořen velmi radikální skupinou křesťanů, kteří mají velikou úctu k Bibli jako k Božímu Slovu. Vřele jej lze doporučit pro jeho čtivost, rovněž vyšel ve velmi levném vydání, je dostatečně srozumitelný, nedostatek bych však viděl v malé doslovnosti (podobně jako ČEP). Přicházejí ovšem ještě další dva ucelené překlady Písma: Jeruzalémská bible. Velikou nevýhodou tohoto překladu je to, že obsahuje poznámky, které jsou silně liberálního charakteru. (Tato Bible vycházela postupně již v pracovních verzích, a tak vím, o čem mluvím. Čtenář se v ní například dočte cosi o tom, že Desatero je v knize Exodus dochováno v recenzi elohistické atp., což považuji pro běžného čtenáře i studenta víry za poněkud mírně řečeno příliš odborně pověděno.) Pro protestanta není též od věci, že jde o katolické dílo. Český studijní překlad (NZ Nová smlouva, překlad KMS 1994). Rád použiji slov bratra Petra Rause, který s řeckým slovníkem v ruce rozpoznává tento překlad jako nejpřesnější. Je vytvořen pochopitelně také lidmi i s jejich omyly, ale též za přispění počítačového na míru utvořeného programu. Celá kompletní Bible má vyjít na KK 2009 v Praze. Je to překlad ne sice zcela doslovný, ale téměř doslovný, konkordantní a překladatelé se chystají vydat též knižní konkordanci. Vřele toto dílo doporučuji i k dennímu čtení (sám jsem NS používal delší čas místo čtení z překladu ekumenického). Jde o překlad studijní, ovšem dělaný lidmi s velkou láskou k pravdám Písma. Proto obsahuje velmi hojné poznámky k rukopisům, ale i vysvětlující poznámky k jiným překladovým variantám a možnostem. Což Bible 21. století neobsahuje. ČSP (Český studijní překlad) není tak čtivý jako Bible 21. století, ovšem je přesnější. Jak tedy čtenář asi již pochopil, můj názor na nejlepší překlad je ten, že je to ČSP. Ovšem s tím, že není neomylný, že je moudré se dívat při studiu Bible i do jiných překladů. A nebojme se Písmo číst třeba ve zcela jiném překladu, ale čtěme jej jako Boží slovo, a ne jen lidské. Petr Doušek KOMPAS 7-8/2009 / 17

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek.

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek. PŘED ZRCADLEM ZA ZRCADLEM JOSEF SVATOPLUK MACHAR JEZUITÉ ESEJEM tenkrát a je tak nyní. A milý opat se usmíval a mínil, abych se zeptal kolegy Kordače, ten že má o tom doktorát a zajisté to má srovnáno.

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg.

uvedenými v tomto manuálu. Zdrojové soubory pro tisk přímými barvami CBS_lg.eps pro tisk CMYK CBS_lg_cmyk.eps pro obrazovku CBS_lg. 1.2 Značka základní barevné provedení Značka je v základním barevném provedení dvoubarevná. Litera B je v barvě ČBS červená a text s názvem společnosti je v barvě ČBS šedá (viz kap. 3.1 Základní barvy

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie

UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie Poskytování křesťanského poradenství v sekulárním prostředí bakalářská práce Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Noema

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Anna Piskáčková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce

Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce Principy a postupy Walerian Bugel, Hana Šlechtová Olomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění

Více

Sborník o veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského zákoníku vznikl za podpory nadace VIA, jejíž účast a vystupování v této věci jsme také při

Sborník o veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského zákoníku vznikl za podpory nadace VIA, jejíž účast a vystupování v této věci jsme také při 1 Sborník o veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského zákoníku vznikl za podpory nadace VIA, jejíž účast a vystupování v této věci jsme také při sestavování sborníku použili jako jedno z hlavních

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více