SLOVNÍK FRANCOUZSKY PÍŠÍCÍCH SPISOVATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK FRANCOUZSKY PÍŠÍCÍCH SPISOVATELŮ"

Transkript

1 SLOVNÍK FRANCOUZSKY PÍŠÍCÍCH SPISOVATELŮ Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, Maghreb a severní Afrika, Černá Afrika, Libanon, Oblast Indického a Tichého oceánu NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA

2 P Ř E D M L U V A Obsah Slovníku francouzsky píšících spisovatelů je vymezen jazykově: eviduje totiž autory a díla náležející literaturám frankofonním. Těmi se rozumějí literatury zemí a oblastí, v nichž je francouzština buď mateřským jazykem obyvatel (Francie a části Belgie, Kanady, Lucemburska a Švýcarska), nebo jazykem běžně užívaným alespoň v některých vrstvách obyvatelstva a v některých oblastech veřejného života. To platí o většině afrických zemí, které tvořily bývalé francouzské koloniální impérium (např. Bénin, Čad, Kamerun, Malgašská republika, Mali, Pobřeží slonoviny, Senegal, Togo). Běžně se pro tyto slovesné produkce používá označení literatury černé Afriky. Vzhledem ke stupni politické a kulturní integrace v minulosti zaujímají mezi nimi zvláštní místo literatury arabských zemí severní Afriky, tzv. Maghrebu (Alžírsko, Maroko a Tunisko). Přední místo v neevropských zemích frankofonie přísluší rovněž literatuře libanonské, která zejména v posledních letech zaznamenává výrazný rozvoj. Z klasických oblastí současné frankofonie tedy v našem slovníku není zastoupena pouze francouzsky psaná literatura karibské oblasti (tj. Haiti a Antil): ta je podrobně zpracována ve Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky (1996). Jednoznačné zařazení jednotlivých autorů do některé konkrétní národní literatury je někdy spojeno s jistými obtížemi. Řada spisovatelů především evropského nefrancouzského původu totiž někdy prožila podstatnou část svého života ve Francii, s touto zemí a s jejím kulturněhistorickým kontextem spojila většinu svého díla a tradičně je literárněhistorickými příručkami považována za autory francouzské. Situaci dále komplikuje i otázka počátku národních frankofonních literatur, na kterou nejednou existuje několik odpovědí (viz např. v úvodní studii pasáž o počátcích belgické francouzsky psané literatury). U autorů původu afrického a arabského k tomu nejednou přistupuje i skutečnost, že řada z nich usilovala o získání francouzského státního občanství a často je také obdržela. Všechny tyto snahy vyplývají z důvodů, které leží mimo vlastní literární oblast: i dnes, podobně jak tomu bylo už nejméně od počátků 19. století, je úspěch u pařížského čtenáře a kritika branou k literární slávě, proslulosti i ke spokojenosti materiální. Když se k tomu přidá množství literárních cen, které se především v Paříži každoročně udělují a které mohou mít obdobné důsledky, je konání nefrancouzských literátů píšících francouzsky pochopitelné. Náš slovník přirozeně nemůže tyto ně- 6 7

3 kdy složité otázky řešit, nicméně u všech autorů je uveden i jejich původ a frankofonní oblast, k níž bývají tradičně řazeni. Předkládaný slovník je informativní bio-bibliogra ckou příručkou, jejíž hlavní koncepční rysy byly již od počátků dány několika okolnostmi. Především tím, že vychází v řadě obdobných příruček v nakladatelství Libri, a bylo tedy třeba jeho uspořádání stejně jako organizaci hesel přizpůsobit svazkům již vydaným. Proto je do něho kromě vlastního hesláře zařazena i úvodní studie o základních vývojových tendencích literatur a slovníček výslovnosti křestních jmen. Neméně závažnou okolností, kterou autoři museli mít na mysli, byla skutečnost, že jejich dílo má důstojného předchůdce ve Slovníku spisovatelů. Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, který vyšel jako jeden z prvních svazků edice literárních slovníků v nakladatelství Odeon v roce Především díky kompetenci hlavního redaktora Otakara Nováka, profesora dějin francouzské literatury na romanistice brněnské univerzity, a díky kolektivu autorů, mezi nimiž byli i odborníci, kteří se podstatnou měrou zasloužili o vybudování české a slovenské poválečné romanistiky (kromě jiných Josef Kopal, Jiří Látal, Anton Vantuch, Antonín Zatloukal), vzniklo dílo, které si podnes podrželo svou faktogra ckou i metodologickou hodnotu. Pomýšlet na doplněnou reedici tohoto slovníku však nebylo možné. Tři a půl desítiletí, která uplynula od jeho vydání, přinesla ve vývoji frankofonních literatur takový pohyb, tak hluboce zasáhla do interpretace celých období i jednotlivých autorů a natolik rozšířila naše možnosti používat původní slovníkové, příručkové i monogra cké materiály, že jediným nosným řešením bylo sepsání slovníku zcela nového. Práce se ujal kolektiv autorů, odborníků na dějiny francouzské literatury působících vesměs na ústavech románských, francouzských nebo komparatistických studií českých univerzit. Slovník se obrací na různé a často značně odlišné skupiny čtenářů. Především na širokou obec zájemců o literaturu, která se neustále setkává v edičních plánech nakladatelství, v časopisech, na divadelních scénách s díly francouzských a francouzsky píšících autorů. Těm jsou určeny základní informace o autorech a jejich tvorbě a o rámcovém zařazení jejich díla do širších literárněhistorických souvislostí. Projekt slovníku však počítá i se čtenáři, které přivede zájem odborný či profesní, jako jsou kulturní pracovníci, novináři, pedagogové nebo studenti literárních i neliterárních oborů: těm především jsou určeny obsáhlejší interpretace autorů a jejich děl, systém odkazů na jiná jména, díla a žánry a poznámky o jejich vztazích k českému kulturnímu a literárnímu prostředí formou překladů, adaptací nebo tvůrčích podnětů. Jedním ze základních a nejožehavějších problémů každého literárního slovníku či díla obdobného charakteru je výběr hesel. Slovník francouzsky píšících spisovatelů nabízí přes 1400 článků o autorech a dílech, nepočítaje v to množství hesel odkazových. Ani tento počet vstupů však samozřejmě nemůže postihnout příslušné literatury v celé jejich šíři a rozmanitosti umělecké, historické, žánrové či ideové. Je tedy třeba vždy vybírat. Při sestavování hesláře bylo bráno v úvahu několik základních okolností. Hlavní důraz byl vzhledem ke kulturním tradicím i současné české ediční praxi kladen na autory a díla frankofonních literatur evropských a na Kanadu, zatímco z literatur ostatních byla do slovníku pojata pouze jména a díla reprezentující hlavní tendence příslušných písemnictví a překračující úzce lokální význam. Přitom ve výběru tvoří naprostou většinu jména autorů literatury krásné. V souladu s praxí literárních slovníků francouzských i českých však byla zařazena i jména některých významných literárních kritiků a historiků, esejistů, lozofů nebo lingvistů, kteří zasáhli do literárního dění své doby a bez nichž by byl obraz literárního vývoje ochuzen. Pro zařazení autora do hesláře bylo rozhodující místo, které zaujímá ve své národní literatuře, vývojová hodnota jeho díla či myšlenek, jeho mezinárodní ohlas i jeho ohlas v českém literárním prostředí. A konečně při vší úctě k historické kontinuitě literárního vývoje a k literární tradici a k nezbytnosti sledování historických kořenů a historických souvislostí současného umění, mírný důraz byl přece jen kladen na jevy literatury moderní, tj. literatury 19. a 20. století. Stavba jednotlivých hesel se přizpůsobila praxi, jak se ustálila v edici literárních slovníků nakladatelství Libri. Hesla jsou řazena podle abecedy české (tj. ch je za písmenem h, zatímco ve francouzské abecedě je ch řazeno v rámci písmene c ). Tučným písmem a verzálkami je uvedeno autorovo příjmení v té podobě, jak se uvádí podle francouzského pravopisu (tedy i se všemi akcenty). Podle českého úzu je u ženských jmen přidána v kulaté závorce přípona ová: SAND(OVÁ). V hranaté závorce následuje fonetický přepis původní výslovnosti jména. Tato transkripce je zjednodušená a zachycuje jen základní znaky výslovnosti nepřihlíží tedy např. k různým kvalitám francouzských samohlásek (např. jejich otevřenosti a zavřenosti) nebo k jiným speci cky francouzským výslovnostním jevům (např. tzv. pohyblivé e ). Nosovky označujeme zjednodušeně příslušnou samohláskou a písmenem n (např. an, on ). Tučným písmem je pak uvedeno křestní jméno, příp. jména. Jejich výslovnost se neuvádí, tu čtenář najde v samostatném seznamu nejužívanějších křestních jmen v závěru svazku. Pokud je první jméno pseudonym, následuje jméno vlastní, nebo je zde naopak uvedena přezdívka či jiné užívané jméno. V další části záhlaví hesla stojí datum a místo narození, případně úmrtí. V mnoha případech, a to i u autorů moderních, různé příručky uvádějí různá data, podoby jmen atd. 8 9

4 V těchto případech, pokud to bylo možné, se autoři drželi údajů uvedených v databázi pařížské Národní knihovny. Všechny geogra cké údaje bez bližšího určení odkazují k území Francie, v závorce jsou uváděny země jiné než Francie (kromě případů, kde by to bylo zbytečné, jako Brusel, Montreal atd.). Tyto údaje jsou uváděny v původním znění s výjimkou těch, u nichž existuje běžně užívaná podoba česká (Paříž, Štrasburk atd.). Záhlaví hesla uzavírá autorova stručná žánrová charakteristika a jeho sounáležitost s určitou národní literaturou. Vlastní heslo obsahuje část biogra ckou, dále pak (podle rozsahu hesla) charakteristiku estetickou, historickou, žánrovou, lozo ckou, výčet základních titulů, případně poznámku o vztahu autora a díla k českému kulturnímu prostředí. V konkrétním uspořádání těchto složek se samozřejmě uplatňuje osobitý přístup autorů jednotlivých hesel. Tituly knih jsou uváděny v původním znění, v závorce následuje letopočet prvního vydání originálu a obvykle užívaný nebo autorem hesla ad hoc vytvořený český překlad názvu. Pokud byla kniha přeložena do češtiny, je český název uveden kurzívou a za ní po zkratce č. následuje letopočet vydání překladu, případně letopočty překladu prvního a posledního nebo překladů všech. Otevřený zůstává problém psaní velkých písmen ve francouzských názvech, kde je úzus velmi rozkolísaný. V různých (i seriózních) příručkách a bibliogra ích lze např. u Victora Huga najít Nouvelles odes i Nouvelles Odes, Les châtiments i Les Châtiments Jediným schůdným řešením je, přidržovat se forem uváděných v důvěryhodných pramenech: v tomto případě za takové byla považována kartotéka pařížské Národní knihovny, případně nejpoužívanější francouzský literární slovník Jeana-Pierra de Beaumarchaise (viz Výběr z použité literatury). Již od doby národního obrození je francouzská literatura jedním z nejsilnějších a nejpůsobivějších inspiračních zdrojů a nejednou i hodnotovým měřítkem pro českou literaturu. Zejména od konce 19. století, v době zrodu symbolismu a různých forem modernismu, byla přítomnost francouzské literatury v kulturním prostředí českém obzvláště intenzivní. Množství překladů, informačních i odborných článků, studií a publikací o francouzských autorech a jejich dílech jsou vnějším projevem intenzity a podnětnosti česko-francouzských literárních vztahů, mezi jejichž českými iniciátory najdeme takové osobnosti, jako byli Jaroslav Vrchlický, Hanuš Jelínek, Jindřich Hořejší nebo Karel Čapek. Francouzské písemnictví si podnes podrželo své místo v samém centru evropského i světového literárního kvasu a je inspirujícím pramenem, jehož hodnota je dána jak bohatou minulostí, tak odvahou nových myšlenek. Pokud náš slovník přispěje k poznání této literatury v českém prostředí, bude jeho smysl i záměr naplněn. Jaroslav Fryčer SEZNAM ZKRATEK Zkratky přídavných jmen platí i pro příslovce od těchto přídavných jmen odvozená. aj. a jiný ant. antologie apod. a podobně atd. a tak dále autobiogr. autobiogra e, autobiogra cký C. N. E. Comité National des Écrivains (Národní výbor spisovatelů) CNRS Centre National de la Recherche Scienti que (Státní ústředí vědeckého výzkumu) č. česky, český d. d. další díla div. divadlo, divadelní dram. dramatický É. N. S École Normale Supérieure (prestižní pařížská vysoká škola pedagogická) loz. lozo cký hist. historický hl. d. hlavní díla jaz. jazykový krit. kritický lit. literární nakl. nakladatelství, nakladatelský např. například NRF Nouvelle Revue Française psychol. psychologický real. realistický resp. respektive roz. rozený sci- science- ction, vědecko-fantastický sv. svazek tj. to jest vl. jm. vlastním jménem zal. založil(a), založeno odkazová šipka 10 11

5 A ABELLIO [abeljo] Raymond, vl. jm. Georges Soulès, Toulouse Nice, francouzský romanopisec a esejista. Studium na pařížské Polytechnice a povolání inženýra se u něho od počátku prolínají s politickou angažovaností odrážející skromné poměry, z nichž vyšel. Stal se členem revolučního křídla socialistické strany (1932) a po návratu z německého zajetí ve Slezsku (1941) se znovu angažoval v revolučních hnutích, která se však za vichistického režimu kompromitovala kolaborací s nacisty. Přestože spolupracoval s protiněmeckým odbojem, musel se po válce až do vyjasnění záležitosti uchýlit do Švýcarska ( ). Po návratu do Francie opouští politiku a zakládá Kruh metafyzických studií ( Eliade, Cioran, Pauwels) do jehož činnosti promítl úsilí o originální syntézu poznání, sebepoznání a jednání v nové gnózi. Originální lozo e A. usilující o uchopení univerzální struktury čerpá jak z tradice racionální evropské lozo e (strukturalismus, fenomenologie), tak z ezoterických učení (kabala, numerologie, alchymie). Jednotlivé etapy autorovy gnóze vyjadřují eseje La Bible, document chiffré (1950, Bible šifrované svědectví), La Structure absolu (1965, Absolutní struktura), La Fin de l ésotérisme (1973, Konec ezoterismu), Approches de la nouvelle gnose (1982, Cesty k nové gnózi). Hledání nových myšlenkových, etických a politických cest je narativně rozvedeno v dějově napínavých románech, často vyprávěných v 1. osobě. Próza Heureux les paci ques (1946, Blahoslavení tiší) a Les Yeux d Ezéchiel sont ouverts (1949, Oči Ezechielovy jsou otevřeny) líčí na pozadí 30. let, španělské občanské války a válečného kon iktu zrání mladých intelektuálů, rozpolcených mezi komunismem a fašismem v touze přetvářet svět. Závěr této volné trilogie La Fosse de Babel (1962, Babylonská jáma) je příběhem absolutní struktury skupiny vyvolených (fašistů a revolucionářů), chystajících se po nietzscheovsku vést lidstvo k novým cílům. D. d.: paměti Ma dernière mémoire (1972 a 1975, Má poslední paměť), román Visages immobiles (1983, Nehybné tváře). pk ABI-ZEÏD [abi zeid] Fouad, , libanonský francouzsky píšící básník. Patřil k okruhu autorů kolem Revue phénicienne, která byla výrazem meziválečného zájmu o poezii. On sám pod vlivem Valéryovým usiloval o vytvoření moderního básnického jazyka ve službách hledání národní integrity. Celé dílo tvoří dva svazky básní Les Poèmes de l été (1936, Básně léta), Nouveaux Poèmes (1942, Nové básně). jf ABOUT [abu] Edmond, Dieuze Paříž, francouzský prozaik, dramatik a novinář. Vyšel ze skromných venkovských poměrů a celý život jako polemik a esejista bojoval za liberalismus a solidaritu. Jeho velmi úspěšné prozaické dílo zahrnuje romány sentimentální Tolla (1855, Tolla), Germaine (1857, Germaina), příběhy sociálně angažované Maître Pierre (1858, Mistr Petr), Le Roman d un brave homme (1880, Román o spořádaném muži), romány satirické Le Roi des montagnes (1857, Král hor, č. 1902, 1923) a knihy s pseudovědeckými náměty o obživování (L Homme à l oreille cassée, 1862, Muž s utrženým uchem, č. 1924), o transplantaci charakterů (Le Nez d un notaire,1862, Notářův nos, č. 1924). D. d.: drama Laure et les Jacques (Laura a Jakubové, č. 1965). jf ABRANTÈS [abrantes] Laure Junot(ová), vévodkyně d, Montpellier Paříž, francouzská prozaička. Poznala důvěrně společenský i politický život prvního císařství a vlády Ludvíka XVIII. a zachytila jej v živých vzpomínkách Mémoires ( , Paměti, 18 sv.), dovedně spojujících historii s anekdotami, avšak faktogra cky nepříliš spolehlivých. Při psaní jí prý pomáhal Balzac a úspěch byl ovlivněn obnoveným Napoleonovým kultem ve 30. letech 19. století. D. d.: Les Femmes célèbres de tous les pays ( , Slavné ženy ze všech zemí), Histoire des salons de Paris ( , Dějiny pařížských salonů). jf ACKERMANN(OVÁ) [akerman] Louise, rozená Victorine Choquet(ová), Paříž tamtéž, francouzská básnířka. Vychována v duchu encyklopedistů ( Encyklopedie), debutovala uprostřed romantismu pesimistickými verši, inspirovanými poezií německou a střízlivým duchem pozitivismu, což ji sbližovalo s básnickým parnasismem. Hl. d.: básnické knihy Premières poésies (1863, První básně), Poésies philosophiques (1871, Filozo cké básně), autobiogra cké texty, aforismy, meditace Pensée d une solitaire (1882, Myšlenky samotářky). České ukázky v knize Neznámý Parnas (1988). jf ADAM [adan] Paul, Paříž tamtéž, francouzský romanopisec a publicista, tvůrce mnohotvárný a proměnlivý. Upoutal nejprve naturalistickým románem Chair molle (1885, Měkké maso), později úzce spolupracoval se symbolisty ( Kahn, H. de Régnier, Wyzewa, Moréas), neuzavíraje se ani vlivům vitalismu, okultismu či tolstojovského mesianismu a předjímaje Romainse koncepcí kolektivní psychologie. Svá díla koncipoval jako syntézu trojí možné interpretace: gurativní, intelektuální, ezoterické. Výrazem těchto idejí i příklonem k Barrèsovu nacionalismu je román Le Mystère des foules (1895, Tajemství davů). Myšlenku latinskosti vyjadřující nadvládu člověka nad hmotou ztvárnil ve čtyřdílné napoleonské epopeji Le 62 63

6 Temps et la vie (Čas a život) La Force (1899, Síla), L Enfant d Austerlitz (1901, Slavkovské dítě), La Ruse (1903, Lest), Au soleil de juillet (1903, V červencovém slunci). D. d.: Le Conte futur (1893, Budoucí povídka, č. 1917), romány Lettres de Malaisie (1898, Listy z Malajska, č. 1905, 1920), Les Lions (1906, Lvi, č. 1920), Le Trust (1910, Trust). pk ADAM DE LA HALLE [adan d la al], též ADAM LE BOSSU nebo BOSSU D ARRAS, Arras 1288 Neapol (?), francouzský básník. Le Bossu je rodové jméno, nikoli charakterizační přídomek (bossu = hrbáč); teprve A. otec Henri Le Bossu, bohatý měšťan a arraský konšel, se začal podepisovat rovněž de la Halle. A. studoval na pařížské univerzitě, 1270 se oženil, v téže době si vyměnil několik jeux-partis s arraským básníkem Jeanem Bretelem, krátce nato byl nucen Arras opustit (pro blíže neurčitelný kon ikt s městskou správou) a uchýlit se do Douai. Patrně z této doby pochází báseň Congé (Loučení), v níž vyčetl Arrasu nevděk a morální úpadek. Po návratu (1274) napsal proslulou dramatickou skladbu o 1180 oktosylabech Jeus de la fuellie (Hra pod loubím, č. P. Eisner 1956), první profánní hru francouzského divadla. Hra, která byla dávána na sv. Jana 1276, uvádí na scénu obyvatele Arrasu, jimž je vyčítána lakota a obžerství, ale vedle realisticko-burleskních prvků pracuje i s fantazijními motivy (tři víly v předposlední scéně). Jednou z jejích postav je sám A., který tu vyjadřuje své přání pokračovat ve studiích v Paříži (A. druhý pařížský pobyt není nicméně doložen). Kolem 1280 vstoupil A. do služeb Roberta II. z Artois a jako člen jeho doprovodu odešel do Neapole, kde tehdy vládl Karel I. z Anjou, nejmladší bratr sv. Ludvíka. Zde (snad v roce 1284) byla dávána A. druhá hra, Jius de Robin et Marion (Robin a Marion, č. P. Eisner 1942, 1956), půvabná pastorála o 780 oktosylabech, jejímiž hlavními aktéry jsou dva venkovští milenci a zpupný rytíř. Formálním vzorem, jejž A. v obou hrách napodobil, je Hra o sv. Mikuláši jeho arraského krajana Jeana Bodela. A. je rovněž autorem panegyriku na Karla z Anjou Chanson du roi de Sicile ( , Píseň o sicilském králi), veršovaného Dit d amour (před 1262, Skládání o lásce) a více než sta drobných lyrických útvarů (písní, rondetů, rondeaux, virelais aj.), k nimž skládal rovněž hudbu. Vydání: Jeux et sapience du Moyen Age, A. Pauphilet, 1951; The Lyric Works of A. de la Halle, N. Wilkins, jp ADAMOV [adamof] Arthur, Kislovodsk (Kavkaz) Paříž, francouzský dramatik rusko-arménského původu, jeden z autorů tzv. Nouveau théâtre (Nové divadlo). Pocházel z bohaté ruské rodiny těžce postižené revolucí Studoval ve Švýcarsku a v Německu, od roku 1924 žil v Paříži, sympatizoval s hnutím surrealistů, přátelil se s Éluardem a Artaudem, psal autobiogra cké črty, překládal a adaptoval pro divadlo hry Gogola, Gorkého a Čechova. Po válce začal psát absurdní hry, ve kterých podtrhoval bídu lidského žití, samotu člověka ve světě a nemožnost lidské komunikace. Často používal ironie a jeho nejsilnější zbraní byla parodie. V prvních hrách byly jeho hrdiny bezejmenné lidské loutky jako Matka, Sestra, Zaměstnanec či pouze N. Zlomem v tvorbě byl rok 1955, kdy se rozešel s představiteli absurdního divadla a stal se členem komunistické strany. Přiblížil se k Brechtovu pojetí divadla a začal psát hry s politickým zaměřením. Touto změnou orientace zklamal své původní přívržence, neuspokojoval však dostatečně ani marxistickou kritiku. Byl k sobě velmi náročný, vnitřně stále nespokojený a rozhodl se opustit svět. Hl. d.: román L Aveu (1946, Přiznání), dramata La Parodie (1947, Parodie), L Invasion (1949, Invaze), La Grande et la petite manœuvre (1950, Velký a malý manévr), Tous contre tous (1952, Všichni proti všem), Le Professeur Taranne (1953, Profesor Taranne), Le sens de la marche (1953, Smysl cesty), Le ping-pong (1955, Ping-pong, č. 1966), Paolo-Paoli (1957), Printemps 71 (1961, Jaro 71), La politique des restes (1963, Zbytková politika), M. le Modéré (1968, Pan Umírněný), Off limits (1969, Bez hranic). Výbor z díla Théâtre 1 3 (např , , Divadlo 1 3). mv ADENET LE ROI [adne l rua], též ADAM LE MÉNESTREL, 13. století, francouzský básník. Menestrel (dvorní básník) brabantského vévody Jindřicha III. (v mládí rovněž básníka, který ho podle jeho vlastních slov naučil truvérskému řemeslu). Po smrti svého mecenáše (1261) se odebral do Flander se v družině anderského hraběte Víta z Dampierre zúčastnil křížové výpravy sv. Ludvíka do Tunisu; po návratu setrval po třicet let na hraběcím dvoře. Opakovaně navštívil s hrabětem královský dvůr v Paříži. Jeho jméno (Adámek Král) svědčí o tom, že stál v čele hraběcích truvérů. Jeho dílo, rozvíjející zejména tradici chansons de geste, vzniklo v letech Skladba Enfances Ogier (Mládí Ogiera Dánského, 8229 veršů) vypráví o hrdinských skutcích, jimiž se vyznamenal Ogier, zajatec Karla Velikého, v bojích se Saracény na italské půdě. Berte aus grans pies (Berta Velkonohá, 3486 veršů) líčí pohádkově dobrodružné osudy matky Karla Velikého. Nedokončený (či neúplně dochovaný) Buevon de Conmarchis (3945 veršů) je přepracováním starší skladby Obléhání Barbastra z konce 12. století, patřící k cyklu Viléma Oranžského; hrdinou válečných i milostných dějů je tu statečný Bovon a jeho synové. Dvorský román Cléomadès ( oktosylabů) zpracovává fantastický motiv orientálního původu, známý z Pohádek tisíce a jedné noci: hrdina tu křižuje celou Evropu na ebenovém koni. Vydání Les œuvres d A. le Roi, I V, A. Henry, jp 64 65

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_594 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 7. ročník Datum vypracování: 6.10. 2012 Datum pilotáže: 18.10.2012 Antoine De Saint Exupéry Metodika: Prezentace slouží jako výklad. V jednotlivých

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.9

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 3. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.11.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují pravopis velkých písmen

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 4)Vznik česky psané literatury (přelom 13. a 14. století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO

AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO AVANTGARDNÍ DIVADLO MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ OSVOBOZENÉ DIVADLO AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 20. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Škola: Akademie -VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

ABSURDNÍ DIVADLO. 20. března 2014, Pavel Trtílek

ABSURDNÍ DIVADLO. 20. března 2014, Pavel Trtílek ABSURDNÍ DIVADLO 20. března 2014, Pavel Trtílek vznik: 50. léta 20. stol. ve Francii 60. léta: šíří se i mimo Francii 1. fáze: uvádění překladů her francouzských autorů 2. fáze: poetika absurdna inspiruje

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Téma 4.: kurtoazie po keltsku ve verši I v próze. Bretonská látka, roman. Chansons de gestes jsou především o Karlovi Velikém a jeho vazalech

Téma 4.: kurtoazie po keltsku ve verši I v próze. Bretonská látka, roman. Chansons de gestes jsou především o Karlovi Velikém a jeho vazalech Téma 4.: kurtoazie po keltsku ve verši I v próze. Bretonská látka, roman Chansons de gestes jsou především o Karlovi Velikém a jeho vazalech fr. Matiere de France Existuje ale i druhý kulturní okruh, který

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Literatura. Romantika

Literatura. Romantika Romantismus - umělecký styl 1. pol. 19. st., zaměřený na city - láska, nenávist, hněv, pomsta - hrdina: mladá postava, zříceniny, hřbitovy, noc Romantika Literatura - láska, hlavní hrdina: žena, vyšší

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Poznámka 1: pozor na PROCENTA

Poznámka 1: pozor na PROCENTA Poznámka 1: pozor na PROCENTA Pozor při interpretaci relativních hodnot z tabulek. Př. (ilustrační): Porovnejte % zastoupení mužů v jednotlivých 3 kategoriích dle míry pociťování bolestivosti. v kategorii

Více

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA DOBRODRUŽNÁ LITERATURA Její náplní jsou příběhy o odvaze, hrdinství, smyslu pro spravedlnost, o nebezpečí... Na počátku Národního obrození (konec 18. druhá polovina 19. století) se vyděluje z literatury

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více