Chapter from Interlinguistics Kapitola z interlingvistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chapter from Interlinguistics Kapitola z interlingvistiky"

Transkript

1 Chapter from Interlinguistics Kapitola z interlingvistiky Josef Vojáček Abstract: Man as lord of creation is due to its brain endowed with the ability to communicate in an articulate speech. But there is one problem during development was created thousands of languages that are mutually unintelligible. One of the ways to address the issue of international communication is the use of artificially created a planned language. This issue deals with a relatively young branch of linguistics interlinguistics. It examines not only the construction, development and implementation of planned languages, but also ethnic languages used for international communication. It uses a number of auxiliary sciences for research from various aspects such as culture, semiotics, psychology, language policy, cybernetics, pedagogy, sociology. From this relatively broad area I chose for my paper some interesting parts to form a basic idea of interlinguistics. Keywords: Interlinguistics, esperantology, planned language, IALA, conlangs. Abstrakt: Člověk jako pán tvorstva je díky svému mozku obdařen schopností dorozumívat se artikulovanou řečí. Je zde však jeden problém během vývoje vznikly tisíce jazyků, které jsou vzájemně nesrozumitelné. Jednou z možností, jak řešit otázku mezinárodní komunikace, je využití uměle vytvořeného plánového jazyka. Touto problematikou se zabývá poměrně mladé odvětví lingvistiky interlingvistika. Zkoumá nejenom konstrukci, vývoj a uplatnění plánových jazyků, ale také etnické jazyky, sloužící k mezinárodní komunikaci. Využívá řadu pomocných věd pro výzkum z různých hledisek, jako je kultura, semiotika, psychologie, jazyková politika, kybernetika, pedagogika, sociologie. Z této poměrně široké oblasti jsem vybral pro můj příspěvek některé zajímavé části pro vytvoření základní představy o interlingvistice. Klíčová slova: Interlingvistika, esperantologie, plánový jazyk, IALA, conlangs. 1 Úvod Termín interlingvistika byl vytvořen z termínu interlingva mezinárodní jazyk. Tyto pojmy použil lingvista Giussepe Peano v roce Jules Meysmans, představitel lingvistické naturalistické školy, navrhl v článku Nová věda, publikovaném v roce 1911 v časopise Mezinárodní jazyk, aby interlingvistikou byla nazývána věda, která zkoumá obecné zákony pomocných jazyků. Protože většina těchto jazyků zůstala ve stadiu projektu, nebylo je možno zkoumat stejnými metodami jako fungující etnické jazyky. Meysmans doporučil zkoumat umělé jazyky pouze v kontextu s mezinárodními etnickými jazyky a převzít jejich metody. S vývojem plánových jazyků se postupně měnila náplň, metody a definice interlingvistiky, která se také stala potřebnou speciální jazykovědnou disciplínou pro vytvoření a nejuspokojivější řešení mezinárodního jazyka. V 30. letech se Otto Jespersen zabýval interlingvistikou jako samostatnou jazykovědnou disciplínou, kterou definoval jako jazykovědné odvětví, které zkoumá strukturu a základní pojetí všech jazyků s cílem stanovit normu pro interlingvy umělé pomocné jazyky pro komunikaci mezi lidmi, kteří se nemohou domluvit svými mateřskými jazyky. Interlingvistika zkoumá problémy konstrukce a fungování plánových jazyků, tj. jazyků mezinárodních a umělých. Výkladový slovník esperanta Plena Ilustrita Vortaro z roku 1970 uvádí tuto definici: Interlingvistika je věda zkoumající sociologické, kulturní a jazykové podmínky užívání společného normovaného jazyka v mezinárodních stycích. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

2 Německý interlingvista Detlev Blanke definoval v roce 1985 interlingvistiku jako mezioborové jazykové odvětví, zkoumající mezinárodní jazykovou komunikaci se všemi politickými, ekonomickými, lingvistickými, informačně teoretickými a jinými aspekty. Hlavním předmětem interlingvistické práce jsou především plánové jazyky, a to z těchto důvodů: 1. Vznik interlingvistiky jako vědecké disciplíny je těsně spjat s vývojem a dějinami plánových jazyků. 2. Plánové jazyky slouží pro ulehčení mezilidské komunikace. 3. Fungují jako prostředek mezinárodní komunikace, což je teoreticky i prakticky dokazatelné. 4. Asi 60 % interlingvistické literatury je publikováno v plánových jazycích. 5. Interlingvisté ovládají plánové jazyky. 2 Pohled do historie Některé etnické jazyky byly a jsou užívány ve funkci mezinárodního jazyka, ať už z důvodů politických, kulturních nebo ekonomických. Postupně byly modifikovány, zjednodušeny a zpravidelněny. Začátky je třeba hledat v antice. Z 19. století před naším letopočtem je známa biblická legenda o stavbě babylonské věže a zmatení jazyků, která se jeví jako nevědecká. Obsahuje však dva fakty: informaci o mnohojazyčném charakteru starověké babylonské říše a povědomí o nepřirozenosti tohoto stavu, kdy výhodou může být společný jazyk. V této roli se vystřídaly Aramejština, Sanskrt, Řečtina a Latina. Latina byla nejdéle a v největším rozsahu užívaný přirozený mezinárodní jazyk Evropy. Její rozšíření souviselo s expanzí Římské říše. Antická latina je dokumentovaná od 3. století před naším letopočtem. V oblastech, kam Římané pronikli, se obyvatelstvo postupně latinizovalo, někde rychleji, někde pomaleji, podle místních podmínek a také v závislosti na délce kolonizace. Germáni, díky hranici na Rýnu, se neromanizovali. Po rozpadu Římské říše mezi 8. a 10. stoletím vznikaly románské jazyky, latina zůstala mezinárodním jazykem vzdělanců a církve. S křesťanstvím pronikla i tam, kam se za Římské říše nedostala (Irsko a Británie). Překladem Odyssey z řečtiny začíná latinská literatura a utváří se spisovná latina. Na začátku našeho letopočtu se stabilizoval latinský literární jazyk; Ciceronův, Caesarův, Ovidiův a Vergiliův jazyk platí dodnes jako klasický vzor. Až do středověku byla využívána vulgární latina jako interetnický hovorový jazyk, kdy se stala základem románských jazyků. Zdroje lidové latiny byly kuchařské knihy, cestopisy, příručky domácího léčitelství, herbáře, domácí kroniky. Středověká latina byla neutrálním mezinárodním dorozumívacím jazykem, řečí vzdělanců, lid však přešel na románské jazyky. Byl to živý a spontánně používaný jazyk s bohatou literaturou, byl prostředkem intelektuálního sjednocení Evropy. V 17. století došlo k oživení zájmu o antickou civilizaci, kulturu, filozofii a jazyky, hlavně latinu. Jazyk jako nástroj myšlení měl být filozofickým obrazem, nástrojem pro vyjádření pojmů. Z této doby pochází asi 30 projektů mezinárodního jazyka, jsou to pasigrafie (jazyky existující jenom v písemné podobě) a filozofické jazyky. Problematikou mezinárodního jazyka se zabývala řada středověkých filozofů, mezi nimi Leibniz, Descartes a především Jan Amos Komenský. Ve svém díle Via Lucis (1640) píše, že pro šíření světla moudrosti je třeba jazyk, kterému by všichni rozuměli. Pro vzdělance byla latina, tu však nedoporučoval z těchto důvodů: 1) mezinárodní jazyk má být pro všechny, ale latina jen pro ty, kteří se jí pracně učili; 2) mezinárodní jazyk je lék proti zmatení pojmů, za- XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

3 tímco v latině je mnoho synonym, homonym a idiomů. Je třeba jazyk jednoduchý, jasný a snadno naučitelný. Dále toto dílo obsahuje návrh na založení mezinárodní vědecké akademie, která by pro mezinárodní styky užívala mezinárodního jazyka. V díle Všeobecná porada o nápravě věcí lidských ( ) chce Komenský napravit lidstvo vhodnou výchovou a vzděláním. V páté ze sedmi částí Všemluva (Panglottia) říká, že je třeba vzdělání nejen morální, odborné, umělecké, vědecké a náboženské, ale také jazykové. Uvádí dvě možnosti pro univerzální jazyk: buď apriorní, logický nebo empirický, založený především na latině. Předpokládá spojení výhod několika jazyků do jednoho jazyka. Jeho velmi moderní myšlenky jsou dodnes platné, avšak myšlenka pro jazykové vzdělání dosud nenašla adekvátní uplatnění. V 18. a 19. století došlo k přechodu od teoretického filozofování k praktické konstrukci a realizaci plánových jazyků. V roce 1856 byla v Paříži založena Société internationale de philologie, která sestavila 23člennou komisi a pověřila ji vypracováním projektu apriorního univerzálního jazyka. Jedná se o první případ kolektivního řešení takovéhoto úkolu. Komise stanovila tyto požadavky: jazyk musí být jasný, jednoduchý, snadný, racionální, logický, filozofický, libozvučný, elastický, schopný dalšího rozvoje. Byly odmítnuty etnické jazyky a přes 10 dalších projektů. Se svým návrhem uspěl Sotos Ochando, jehož systém z roku 1845 představuje další krok v praktické přeměně filozofických a pasigrafických systémů. Vypracoval učebnice ve španělštině a francouzštině, publikoval několik článků a postaral se o určité rozšíření svého jazyka. Francouzský historik Charles de Brosses napsal podrobné dílo o jazykovém mechanismu. Doporučil nesestavovat umělý jazyk, hlavně ne číslicovou pasigrafii, ale hledat základ pro univerzální jazyk v přirozených etnických jazycích. Tyto myšlenky, příliš smělé na svou dobu, ukázaly cestu pro další etapu interlingvistiky. Pro zajímavost stojí za zmínku projekt Solresol z roku 1817, jehož autorem je Jean Sudr. Stavebním materiálem jsou slabiky sedmi základních hudebních not, jejichž názvy tvoří slabiky. Slova jsou apriorně konstruovaná z jedné až pěti slabik, kombinace jedné až dvou not tvoří částice a zájmena, nejužívanější slova se skládají ze tří slabik. Slova se dělí do tříd, protiklad je vyjádřen obráceným pořádkem slabik, slovní druhy jsou vyznačeny přízvukem. Vincent Gajevski vypracoval pro Solresol posunkový systém. Solresol lze psát, mluvit, hrát na hudební nástroj, zpívat a psát notami. Jako apriorní jazyk (který nemá základ v etnických jazycích) je obtížnější než etnické jazyky, ale je propracovanější než pasigrafie a filozofické systémy. V dalším vývoji byla latina vystřídána evropskými národními jazyky, ale zůstala jako vhodný základ pro univerzální jazyk. Latinidní systémy začaly hojně vznikat až koncem 19. století. Prvním pokusem zjednodušení latiny byl jazyk z roku 1732, který jeho autor Carpophorophilus nazval Scripturae oecumenicae consilium (rada k univerzálnímu způsobu psaní). Jako další projekty novolatinských plánových jazyků lze uvést: Langue universelle (Dénis 1837 a 1838), Langue simplifiée (Parrat 1856), návrhy F. A. Gerbera (1831), Rösslera (1862) a Le Hira (1867). Objevily se také návrhy sestavit mezinárodní jazyk na základě etnických jazyků, a to i slovanských. Například chorvatský kněz Jurij Križanič vypracoval v roce 1666 podrobnou gramatiku mezislovanského literárního jazyka Ruski jezik na základě ruštiny a srbochorvatštiny. Wspólny jęzik slowianski S. B. Lindeho (1807) čerpá z polštiny. Projekt na základě francouzštiny sestavil J. Schipfer roku Autory projektů zjednodušené angličtiny jsou Swift, 1711, Lawth, 1787 a James Bredshaw, V Berlíně se objevil anonymní projekt zjednodušené němčiny Weltdeutsch v roce Podobný projekt doktora Lichtensteina byl uveřejněn v témže roce. Mezinárodní jazyk z maďarštiny, Világnyelv, vytvořil J. Bolyaie v roce Vzrůstající zájem o mezinárodní jazyk připravil příznivé podmínky pro přijetí vhodného plánového jazyka. První důkaz je rozšíření Volapüku na konci 19. století. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

4 3 Období plánové lingvistiky nejúspěšnější plánové jazyky Jak vyplývá z předcházející kapitoly, do konce 19. století nebyl vytvořen plánový jazyk, který by sloužil pro mezinárodní dorozumívání a který by doznal většího rozšíření. Tuto funkci neměl ani nejstarší známý umělý jazyk, Lingua ignota (1134), vytvořený Hildegardou von Bingen ( ), který sloužil hlavně k utajení; byl to vlastně kryptojazyk pro křižáky. Středověké pasigrafie a filozofické jazyky byly apriorní a obtížně naučitelné jazyky, které byly vytvořeny a fungovaly pouze na teoretické úrovni. V 18. a 19. století došlo k přechodu od teoretického filozofování k praktické konstrukci a realizaci plánových jazyků. Změnu jak v teoretické, tak praktické rovině přineslo až koncem 19. století vytvoření prvního plánového jazyka, který se díky svému rozšíření začal používat pro mezinárodní komunikaci. 3.1 Volapük (1879) Autorem je katolický kněz Johan Martin Schleyer. Byl to polyglot, ne však lingvista. Přesto se mu podařilo vytvořit jazyk syntetického typu, s logickou pravidelnou gramatikou, slovníkem založeným na evropských etnických jazycích, především na němčině a angličtině. Značně však změnil fonetickou podobu slov, takže slovní zásoba byla obtížná i pro Němce. Například název jazyka je složeninou dvou anglických slov: World speak. Vznikl tak historicky nový typ jazykové společnosti, protože Volapük byl jazyk, který nebyl ničí mateřštinou, ani nebyl vázán na národ a stát. K jeho rozšíření došlo nejen v Německu a Rakousko-Uhersku, ale také ve Francii a ve Švédsku. S. N. Kuzněcov o Volapüku napsal, že byl sestaven jako logický jazyk a byl mnohokrát reformován na empirické bázi. Jedná se o novou fázi jazykového plánování, plánové jazyky začaly být zkoumány metodami pro etnické jazyky. Intelingvistika se tak stala vědou popisnou, nejen předepisující. V roce 1887 byla ustavena Akademie Volapüku, jejímž ředitelem byl do roku 1891 Kirckhoffs, po něm pokračoval Woldemar Rosenberger. Ten vytvořil jazyk Idiom Neutral, založený na opačných zásadách než Volapük, slovní zásoba vycházela hlavně z latiny. August Kirckhoffs sestavil učebnice a slovník Volapüku a provedl v něm několik změn. To se však nelíbilo autorovi, který považoval jazyk zcela za své dílo a jedině on si činil nárok na provádění jakýchkoliv změn. Tato roztržka s autorem rozdělila hnutí na dva proudy, v roce 1912 po smrti autora bylo rozloženo. Vedení hnutí převzal po Schleyerovi pastor Sleumer, ale ani jeho oběžník Volapükanes valik z května 1913 nedokázal oživit zájem o jazyk. V době jeho rozkvětu vycházelo 58 časopisů ve/o Volapüku, které postupně zanikaly, po roce 1912 zůstaly po jednom v Německu a v Holandsku. Další aktivita závisela na jednotlivcích. Švýcar Jakub Sprenger v letech vydával časopis Nüniel. Přijal reformy doktora Arie de Jonga, obnovitele aktivity Volapüku v Nizozemí v roce V následujících letech ještě vycházely brožury o Volapüku a v 60. letech se hnutí zcela rozpadlo. Nyní existuje několik izolovaných volapükistů. 3.2 Esperanto (1887) Dne 26. července 1887 vyšla ve Varšavě útlá knížka v ruštině s názvem Měždunarodnyj jazyk, jako autor byl uveden Doktor Esperanto. Tento pseudonym Ludvíka Lazara Zamenhofa přešel do názvu jazyka. Slovní zásoba vychází z evropských jazyků, hlavně románských, výjimečně se mění fonetická podoba slovních kořenů. Je to jazyk aglutinačního typu, který využívá racionální kombinovatelnost kořenů a významových afixů. Vnitřní vývoj jazyka je spontánní jako u etnických jazyků, nebylo třeba, aby byl řízen jazykovou akademií. Jak Volapük, tak esperanto byly mnohokrát reformovány. Esperanto přežilo okolo třiceti reformních projektů, z nichž nejnovější jsou Hipersigno (1992) a Trasermo syntéza esperanta a latiny (12/1994). Používá diakritiku a jeden gramatický člen určitý. Diakritika je přičítána XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

5 k nevýhodám, mluvčím západoevropských jazyků chybí neurčitý člen, Slovanům přebývá i tento jeden. První uživatelé si esperantem dopisovali, ale protože pocházeli z různých míst, neměli možnost spolu mluvit. Byli proto zvědaví, zda a jak je možno se esperantem domluvit. V roce 1905 byl svolán do francouzského města Boulogne sur mer první mezinárodní esperantský kongres, kterého se zúčastnilo téměř 700 esperantistů-pionýrů. Všichni se esperantem bez problémů domluvili a tak rychle se sblížili, že se spolu bavili jako staří dobří známí. Na kongresu bylo mj. ujednáno, že se mezinárodní kongresy budou konat každoročně, vždy v jiné zemi. S výjimkou válečných let to bylo realizováno, většinou s účastí 1 3 tisíc esperantistů. Jubilejní kongres k 100. výročí vzniku esperanta ve Varšavě v roce 1987 měl téměř 6 tisíc účastníků. Devadesátý devátý kongres v roce 2014 bude v Uruguaji vzhledem k 60. výročí přijetí speciální rezoluce o esperantu v roce 1954 konferencí UNESCO v Montevideu. Organizované esperantské hnutí supluje neexistující stát. V roce 1908 byla založena mezinárodní esperantská organizace UEA (Universala esperanto asocio), která má nyní sídlo v Rotterdamu a má členy ve 118 zemích. S UEA spolupracuje asi 500 organizací, v esperantu vysílá kolem 30 rozhlasových stanic, některé na internetu, vychází několik set časopisů, existuje zhruba literárních děl, původních i přeložených. Esperanto uznává, případně využívá řada organizací, což svědčí o jeho životaschopnosti. 3.3 Reformované esperanto Ido (1907) V roce 1901 byla v Paříži ustavena Delegace pro přijetí univerzálního jazyka, jejímž úkolem bylo vybrat z existujících projektů plánových jazyků vhodný pomocný jazyk pro mezinárodní komunikaci. Podmínky pro výběr byly tři: 1. jazyk má sloužit společenským a obchodním stykům a také vědě, 2. být přístupný méně vzdělaným lidem, hlavně Evropanům, 3. být neutrální, nikoli etnický. Po mnoha jednáních se jako nejpříhodnější projekty jevily: Apoléna (Raoul de la Grasserie) na základě řečtiny, The Master Language (Houghoton) s latinským slovníkem a anglickou gramatikou, Universal (Molenaar), latinidní projekt, Idiom Neutral a Idiom Neutral reformed (Rosenberger), Novilatiin (Beerman) založený na klasické latině; Novilatin (Blondel) a esperanto, zastupované L. Beaufrontem. Komise nakonec rozhodla, že žádný z předložených jazyků nelze přijmout beze změn. Vzhledem pro relativní dokonalost a všestranné použití rozhodla přijmout Esperanto, ale v reformované podobě, kterou předložil anonym pod názvem Ido. Jak se ukázalo, autory byli Beaufront (který měl obhajovat esperanto) a Couturat. To vyvolalo velké rozhořčení mezi členy Delegace, kteří považovali rozhodnutí komise za nekorektní, protože úkolem nebylo vytvoření nového jazyka a komise nevzala v úvahu názory všech členů. Pro vnitřní neshody byla Delegace hlasováním rozpuštěna. Struktura Ida je v podstatě stejná jako esperanta, změny jsou jen v 15 % slovníku a gramatiky, nemá diakritické znaky. Oproti esperantu má o čtrnáct derivačních afixů více, má více koncovek přídavných jmen, bohatší tvary a pestřejší vyjadřování, ale tím je obtížnější pro naučení. Některé změny zpětně ovlivnily esperanto. Část esperantistů přešla na Ido. Ani Ido nebylo bez vady a brzy se objevila řada kompromisních projektů. Ze stovky časopisů, které měli idisté před druhou světovou válkou, zbylo asi pět, počet členů Uniono por la Linguo Internaciona, založené roku 1923, klesl ze šesti set sotva na polovinu. 3.4 Latino sine flexione (1903) Prvním plánovým jazykem, vytvořeným v roce 1903 na základě latiny, který dosáhl praktického uplatnění, byl Latino sine flexione latina bez flexe. Je to naturalistický projekt, který vychází přímo z latinského zdroje, pro latiníky snadný jazyk s minimalizovanou gramatikou. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

6 Jeho autor, Giuseppe Peano, byl profesorem matematiky na turínské univerzitě a od roku 1909 byl ředitelem bývalé volapükistické akademie, která po projektu Idiom Neutral přijala latinu bez flexe pod názvem Interlingua jako jazyk pro rychlou výměnu vědeckých informací. Peano neuvažoval o hnutí s myšlenkami sjednocení lidstva, ale chtěl dát vědcům a spisovatelům snadný jazyk k předávání informací na mezinárodní úrovni. Nebyl určen ani pro poezii, která může být psána v klasické latině. V roce 1908 vyšla v Latino sine flexione rozsáhlá publikace Formulario mathematico, která byla důkazem, že tato forma latiny je bez problému použitelná pro vědecké účely. V následujícím roce vyšel slovník Vocabulario commune ad linguas de Europa, který byl doplněn v letech 1913 a Obsahoval kořenů v 5 10 indoevropských jazycích. V časopise Schola et Vita, orgánu akademie, vyšlo kolem stran odborných textů v latině bez flexe. Akademie postupně přijala i jiné systémy, vhodnější pro širší použití. Latina bez flexe se v 60. letech přestala používat. 3.5 Occidental (1922) Autor Edgar de Wahl pracoval na tomto projektu 30 let, zveřejněný byl v roce Wahl se nejprve zajímal o Volapük, byl reformátorem esperanta a znal také Ido. Charakteristickým znakem Occidentalu je přirozenost tvarů, jaké existují v etnických jazycích, tedy snaha o co největší naturalismus. Neexistuje-li společný tvar, pak je použit latinský originál. Pravopis zachovává existující podobu, někdy je možno použít více variant. Existují zaměnitelné afixy, to vede k synonymitě. U Occidentalu se počítá se znalostí evropských jazyků. V projektu byly prováděny neustálé změny, v roce 1946 byl dokonce změněn jeho název na Interlingue. Největšího rozkvětu dosáhl v 50. letech. Vycházela řada časopisů: Cosmoglottic (1982), Europa (1976), Exon (1959), Interlingue Forum (1980), Interlingue Information (1950), Interlinguist (1934), Novas in Interlingue (1950), Učitel světomluvy (1930), Voce del Ost (1957), Almanae International (1951), Interling (1964), Voce de Est Europa e Orient (1968). Vyšla také dvacítka slovníků v různých evropských jazycích, například osmijazyčný Radicarium : Occidental, španělština, angličtina, portugalština, francouzština, němčina, italština a ruština a Occidental esperanto Ido. 3.6 Novial (1928) Nov International Auxiliary Lingue Novial publikoval Otto Jespersen v roce Jako člen Delegace znal existující plánové jazyky. Jeho hlavní zásadou byla snadnost gramatiky, ale zůstal na úrovni gramatik evropských jazyků. Fonetika je bez obtížně artikulovatelných zvuků, pravopis je fonetický. Roku 1930 vydal Jespersen čtyřjazyčný slovník Novial-anglicko-francouzsko-německý a provedl několik změn ve slovní zásobě. Další změny následovaly v roce Jeho názor byl, že jejich vhodnost se projeví při užívání jazyka. Do abecedy přidal c, což byl další krok k romanizaci. Jespersen měl zájem o výměnu názorů s interlingvisty. Z jeho popudu byl idistický časopis Mondo roku 1934 přejmenován na Novialiste. V červnovém čísle z roku 1935 v něm byla zveřejněna diskuse s de Wahlem. Dobře si rozuměli, z čehož je zřejmé, že oba jazyky, představující naturalistické systémy, jsou si velmi podobné. Oba věřili, že užíváním v mezinárodní komunikaci dojde k postupnému sblížení a modifikaci obou systémů, a že tak dojde k přirozené syntéze obou jazyků. Oba lingvisté byli členy organizace IALA (International Auxiliary Language Association), která si takovou syntézu kladla za cíl. Byla založena v roce 1924 a sehrála důležitou roli v dalších letech. Rozsáhlou profesionální vědeckovýzkumnou činnost umožnila velká materiální pomoc Američanky Alice Vanderbild-Morrisové. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

7 3.7 Interlingua (1952) O vytvoření tohoto jazyka se zasloužila výše zmíněná organizace IALA, která zajistila projednávání interlingvistické problematiky na různých mezinárodních kongresech a sympoziích. První návrh bylo přijetí nebo modifikace některého z existujících mezinárodních jazyků včetně latiny, další návrh se týkal sestavení nového jazyka na vědeckém základě. IALA si kladla za cíl zavedení syntetického jazyka jako druhého jazyka pro celý svět. Pro to byly stanoveny tyto základní úkoly: Prostudovat otázky týkající se zavedení mezinárodního jazyka. Přimět oficiální vládní místa k uznání důležitosti přijetí mezinárodního jazyka a ustavení oficiální komise pro jeho odborné posouzení. Pomoci všem organizacím, které o mezinárodní jazyk projeví zájem. Základní kriteria pro výběr vhodného mezinárodního jazyka byla: Snazší naučitelnost než u etnických jazyků. Jednoznačně definovaná struktura a vhodný slovník. Existence mluvčích. Byla provedena srovnávací analýza: překlady textů z různých oborů, dále srovnání abecedy, fonetiky, slovních druhů, syntaxe, slovotvorby, vhodnosti pro reprodukční techniku ap. Roky byly určeny k analýze existujících mezinárodních jazyků, s centrem v Liverpoolu. Ředitelem byl B. Collinson, spolupracovali význační lingvisté jako O. Jespersen a E. Sapir. Od roku 1925 probíhala experimentální výuka esperanta v USA, od roku 1928 také v Evropě, pod vedením Rousseauova institutu v Ženevě. Tyto pedagogické experimenty byly ukončeny v roce 1939 a zhodnoceny výsledky: esperanto ulehčilo následnou výuku jazyků, konkrétně francouzštiny a latiny. Další jednání byla na kongresu UEA v Ženevě v roce 1925, kterého se zúčastnili také zástupci jazyka Ido a na Mezinárodní lingvistické konferenci v roce 1930, také v Ženevě, které se zúčastnili zástupci řady plánových jazyků: Esperanto (Stojan), Ido (Auerbach), Nov Esperanto (Saussure), Occidental (de Wahl), Novial (Jespersen), Latino sine flexione (Peano). Při jednání dospěli k závěru, že jsou třeba další výzkumy. Následoval Mezinárodní lingvistický kongres v Ženevě v roce Byla provedena podrobná analýza zkoumaných mezinárodních jazyků a srovnávací studie angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a latiny, byly zpracovány pojmy, tvorba slov, odvozování, frazeologie, syntax, slovní zásoba, gramatika, schémata jazykových struktur a aplikace výsledků na mezinárodní jazyk. Lingvisté byli dotazováni na názor na přijetí umělého jazyka jako pomocného mezinárodního jazyka odpovědi byly většinou kladné. Další pokračování bylo na lingvistickém kongrese v Římě v roce 1933, kde 38 profesorů z 28 univerzit 13 států podepsalo závěrečnou zprávu. V období vyzrála myšlenka vytvořit nový mezinárodní jazyk, protože srovnávací studie naturalistických projektů nepřinesly očekávaný výsledek. Ředitelem výzkumu se stal C. E. Stillmann. Hlavním požadavkem na nový jazyk bylo jeho normování podle mezinárodnosti kořenů ze Standard Average European. Úkoly pro toto období byly: Vytvořit syntézu existujících mezinárodních jazyků. Přimět světovou veřejnost k přiznání potřeby mezinárodního jazyka. Zajistit spolupráci zainteresovaných organizací a představitelů jednotlivých systémů. Do roku 1936 bylo publikováno 35 prací v sérii srovnávacích jazykovědných studií. Na jazykovědné konferenci v Bruselu v témže roce byla kritéria na požadovaný jazyk rozdělena do XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

8 28 bodů. Od roku 1938 probíhal výzkum ve dvou skupinách: v Liverpoolu vedená profesory Collinsonem a Stillmannem a v New Yorku pod vedením Helen S. Eatonové a Alexandera Gode. Byl vytvořen slovník s 2000 kořenů splňujících požadavky mezinárodnosti, což byla nejdůležitější činnost IALA po roce 1939, kdy se její sídlo přestěhovalo do New Yorku. V tomto roce byly uspořádány ještě čtyři konference. Byly vypracovány frekvenční slovníky angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny a lingvistické studie o nejužívanějších afixech. Do roku 1945 byly provedeny práce na mezinárodním slovníku. Jako kontrolní jazyky byly použity angličtina, francouzština, italština, portugalština a španělština. Každé slovo se muselo vyskytovat minimálně ve třech z těchto jazyků. Další práce umožnila nalézt gramatická pravidla. Tak vznikly čtyři varianty mezinárodního jazyka, hlasováním lingvistů v Evropě a v Americe byly vybrány dvě naturalistické varianty a na jejich základě vypracoval A. Gode, ředitel IALA, závěrečnou verzi s názvem Interlingua. V roce 1951 byla publikována její gramatika a Interlingua English Dictionary, v předmluvě Gode vysvětlil zásady a metody konstrukce jazyka. Tím skončila činnost IALA a v roce 1953 byla rozpuštěna. Vytvořila důležité studie a ukázala cestu, kterou by se měla interlingvistika ubírat. Interlingva má oproti ostatním plánovým jazykům jedno velké privilegium byla uvědoměle vytvářena kolektivem odborníků IALA. Našla uplatnění v odborné oblasti, hlavně pro resumé vědeckých prací a přednášek z medicíny díky její blízkosti s latinou. V roce 1967 byla uznána jako vhodný jazyk pro mezinárodní terminologii organizací ISO. Na kongresech se schází kolem 100 delegátů, vychází sedm periodik. 4 Conlangs S příchodem internetu koncem 20. století se objevila nová možnost tvorby umělých jazyků, tzv. Conlangs Constructed languages. V roce 1990 začal prostřednictvím elektronické pošty fungovat diskusní kroužek Constructed Language Mailing List, který organizoval John B. Ross, s členy z USA, Kanady, Británie, Austrálie, Nizozemska a Německa. V roce 1996 se oddělil Auxiliary Language Mailing List pro tvorbu, diskuzi a užití mezinárodního pomocného jazyka. V letech běžel na internetu Projecto Auxilingua s podkategoriemi: Auxlangs, Artlangs (art languages), Planlangs (planned languages), Devlangs (developped languages), Wordlangs (world languages). Iniciátorem byl americký učitel jazyků Jay Bowks, který se naučil jazyky Esperanto, Latino sine flexione a Interlingua, v roce 1979 vytvořil pomocný jazyk Auxilingua. Stránka projektu obsahovala v rubrice Members of Auxilary Language Community asi 250 zájemců a 10 pomocníků do roku Bylo registrováno 650 pomocných jazyků, interlingvistů a třetí seznam obsahoval bibliografie interligvistických periodik a knih. Hojně navštěvovanými internetovými stránkami byl průvodce pro konstrukci optimálního pomocného jazyka Richarda K. Harrisona Proposed Guidelines for the Design of an Optimal International Auxiliary Language. Průvodce obsahoval kapitoly: Fonologie, Pravopis, Morfologie, Slovník a Gramatika. Harrison byl autorem padesátistránkové bibliografie plánových jazyků s uvedením zdrojů dosažitelných v USA. Dalším pomocníkem tvůrců Conlangs byl profesionálně administrovaný portál Jeffrey Henninga Langmaker dílna a archiv plánových jazyků ( ). Kromě sbírky conlangs zde byla široká nabídka služeb. V roce 1995 začal Henning vydávat internetovou revue Model languages. V prvním čísle byl úvod k jazykovému hoby: An introduction to the hobby of model languages. Henning s přáteli povzbudil autory, sbíral a komentoval všechny zaslané conlangs, katalogizoval je v přehledné databázi s krátkou charakteristikou a odkazem na příslušnou stránku. Do roku 2008 bylo registrováno kolem conlangs. Langmarker napodobovaly mnohé portály a vikie. Často byly tak propojené, že se uživatel dostal do smyčky. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

9 Oblíbenou zábavou tvůrců jazyků se staly řetězové překlady, které fungovaly následovně: Originální anglický text přeloží osoba A do conlangu A, překlad a gramatiku se slovníkem A pošle osobě B, která text přeloží do conlangu B a stejně pošle osobě C atd., až poslední přeloží text zpět do angličtiny. Soutěží dva týmy, čí zpětný překlad bude blíž originálu. V 17 sériích se zúčastnilo 133 osob, nejen se svými jazyky, ale také s jazyky Klingon, Latina, Volapük, Esperanto. 5 Závěr Interlingvistika je vyučována na několika univerzitách v Evropě. Na filologické fakultě univerzity ELTE v Budapešti existoval v letech obor interlingvistika. Od roku 1994 se vyučuje Interlingvistika a esperantologie (obor, zaměřený na esperanto) na univerzitě v Turíně. Na univerzitě v Amsterdamu byla založena katedra interlingvistiky v roce Na Univerzitě Adama Mickiewicze (UAM) v Poznani existuje od roku 2005 distanční postgraduální studium Interlingvistikaj studoj. Na řadě vysokých škol se interlingvistika vyučuje většinou ve spojení s jazykovědou, případně i jinými obory (Berlín, Magdeburg, Frankfurt, Aix- Provence, Debrecín, Soul, Hamburg, Paderborn, Praha, České Budějovice, Nitra, Sibiu). Já vyučuji jednosemestrový předmět Úvod do interlingvistiky a ve dvou semestrech Esperanto I a II na Filozofické fakultě MU v Brně pod Ústavem jazykovědy a baltistiky jako volitelné předměty. Zájemci o hlubší studium plánových jazyků a další interlingvistické problematiky mohou najít potřebné studijní materiály v celé řadě dokumentačních středisek a v dokumentačních a výzkumných střediscích při velkých knihovnách. Mezinárodní esperantské muzeum ve Vídni, jako součást Rakouské národní knihovny, původně sídlilo v Hofburgu, od roku 2005 je Oddělení pro plánové jazyky a Esperantské muzeum umístěno ve vídeňském barokním paláci Pallais Mollar-Clary, Herrengasse 9. Ve Švýcarsku bylo založeno v roce 1967 při Městské knihovně v La Chaux-de-Fonds Středisko dokumentace a studia mezinárodního jazyka (CDELI). Centrum výzkumu a dokumentace o světovém jazykovém problému (CED) vzniklo v 50. letech pod patronátem UEA. Vydává mnoho studií o problémech světové komunikace, o esperantu a v esperantu, v angličtině a ve francouzštině. Řada odborných konferencí je pořádána v USA. V letech vycházel vícejazyčný časopis Světový jazykový problém, od roku 1977 vychází v Amsterdamu pod názvem Language Problems and Language Planing. Z knihoven je možno uvést Knihovnu britského esperantského svazu, Hodlerovu knihovnu při UEA, esperantskou nadaci Veřejné knihovny v Kortrijku, Maďarskou esperantskou knihovnu v Segedu, Německou esperantskou knihovnu v Aalen, Španělské esperanstké muzeum v San Pau ď Ordal, interlingvistickou sbírku Státního archivu v Masse a Fajsziho sbírku v Budapešti. V České republice bylo otevřeno Muzeum esperanta ve Svitavách. Sbírky v každém z těchto středisek obsahují desetitisíce dokumentů. Z historického vývoje můžeme vysledovat, jak postupně přibývalo projektů mezinárodních a umělých jazyků. Ve starověku fungovalo několik etnických jazyků jako mezinárodní jazyky, ve středověku (v 17. století) bylo kolem třiceti umělých jazyků, koncem 20. století existovala asi tisícovka plánových jazyků a s existencí internetu bylo během dvou desetiletí vytvořeno asi 2000 Conlangs. Jak tedy vybrat nejvhodnější jazyk pro mezinárodní komunikaci? Kritéria vhodnosti se s menšími obměnami opakovala, objevovaly se reformní projekty, které měly odstranit nedostatky reformovaných jazyků. Vývoj nakonec ukázal, že nejvíce životaschopné je esperanto, které dosáhlo největšího rozšíření a je používáno prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. Interlingua, na jejímž vytvoření se podílela řada odborníkůlingvistů, je vhodná pro odborné využití, především v těch oborech, které mají blízko k latině. Také v esperantu existuje odborná terminologie v mnoha oborech a je postupně doplňována a rozšiřována. K tomu je třeba mezinárodní kolektiv odborníků, takže v těch oborech, kde se XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

10 takový kolektiv nesešel, zatím odborná terminologie pokulhává. Pro větší využití esperanta je potřebné jeho větší rozšíření, ale díky tomu, že za ním nestojí hospodářská a politická moc jako za národními jazyky, postupuje jeho šíření poměrně pomalu. Oficiální uznání esperanta, případně jeho zavedení do škol, není záležitost lingvistická, ale politická. I v tomto směru došlo k pokroku, protože existují také politické strany, které esperanto podporují. Jsou to EDE Eǔropo-Demokratio-Esperanto s organizacemi ve Francii, v Německu, v Maďarsku, v Polsku a v Bulharsku a UM Unu mondo (Jeden svět) s reprezentanty v 16 zemích. Německá sekce Eine-Welt-Partai se v roce 2014 zúčastní voleb do Evropského parlamentu se svými kandidáty. Otázka mezinárodní komunikace je stále aktuální a nedořešený problém, kterým se také zabývá interlingvistika. V tomto příspěvku bylo ukázáno, jak se vyvíjela jazyková situace v Evropě a především plánové jazyky, ucházející se o řešení této otázky. Byla částečně přiblížena obsáhlá oblast, kterou se zabývá interlingvistika a která není příliš známá. Použité zdroje BARANDOVSKÁ-FRANK, Věra, Úvod do interlingvistiky. Nitra: SAIS Spoločnosť na podporu Medzinárodnej akademie vied San Marino v Nitre, ISBN BARANDOVSKÁ-FRANK, Věra. Interlingvistiko. [online]. [cit ]. Dostupné z: 1 BLANKE, Detlev, Interlingvistika Cesty k odborné literatuře. Z esperantského originálu přeložil Miroslav Malovec. Dobřichovice: KAVA-PECH, ISBN The Conlang Mailing List [online]. [cit ]. Dostupné z: Eǔropo-Demokratio-Esperanto [online]. [cit ]. Dostupné z: UNU MONDO Esperantista partio por justa tutmondiĝo [online]. [cit ]. Dostupné z: Ing. Josef Vojáček, PhD. důchodce Poříčí 25, Brno, Česká republika Telefon: Studijní materiál v esperantu na stránkách edukado.net. Pro přístup je třeba se na stránkách registrovat. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

Návštěva Muzea esperanta ve Svitavách

Návštěva Muzea esperanta ve Svitavách Návštěva Muzea esperanta ve Svitavách V rámci hodiny zeměpisu jsme dne 10.11.2008 navštívili Muzeum esperanta, které bylo vybudováno v Ottendorferově domě. Výstavu tvoří především vzácné knihy vydávané

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Světová řeč volapük ve třech lekcích

Světová řeč volapük ve třech lekcích František Vymazal Světová řeč volapük ve třech lekcích Lengas bastidas 5 2011 František Vymazal Světová řeč volapük ve třech lekcích S úvodem Joan Francés Blanc ISBN 979-10-90696-24-2 (en linha) ISBN 979-10-90696-25-9

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55; 55.200 2000 Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení ČSN EN 415-1 26 7600 Prosinec Packaging machines

Více

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů.

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů. ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 Rezistory a kondenzátory. Kódy pro ČSN EN 60062 značení rezistorů a kondenzátorů 35 8014 idt IEC 62:1992 Marking codes for resistors and capacitors Codes pour la marquage

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process

Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.10;35.240.10 Prosinec 1997 Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku ČSN EN IS O 11442-3

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra Czech Edition Obsah 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 2001 Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání ČSN EN 12644-1 27 0036 Listopad Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 13.220.40 Listopad 2015 Nábytek Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 1: Zdroj zapálení doutnající cigareta ČSN EN 1021-1 91 0232 Furniture Assessment of the ignitability

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général

Protection individuelle de l'oeil - Lunettes solaires et filtres de protection contre les rayonnements solaires pour usage général ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.10 Březen 1998 Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční brýle a protisluneční filtry pro všeobecné použití ČSN EN 1836 83 2437 Personal eye protection - Sunglasses

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Den otevřených dveří 2007

Den otevřených dveří 2007 Den otevřených dveří 2007 Vítáme Vás na Katedra anglistiky a amerikanistiky Jeffrey A. Vanderziel, vedoucí katedry dr. Lidia Kyzlinková, koordinátorka přijímacího řízení Dnešní program Čtyři základní otázky:

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 Říjen 2014 Jeřáby Mobilní jeřáby ČSN EN 13000+A1 27 0570 Cranes Mobile cranes Appareils de levage a charge suspendue Grues mobiles Krane Fahrzeugkrane Tato norma je

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více