Chapter from Interlinguistics Kapitola z interlingvistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chapter from Interlinguistics Kapitola z interlingvistiky"

Transkript

1 Chapter from Interlinguistics Kapitola z interlingvistiky Josef Vojáček Abstract: Man as lord of creation is due to its brain endowed with the ability to communicate in an articulate speech. But there is one problem during development was created thousands of languages that are mutually unintelligible. One of the ways to address the issue of international communication is the use of artificially created a planned language. This issue deals with a relatively young branch of linguistics interlinguistics. It examines not only the construction, development and implementation of planned languages, but also ethnic languages used for international communication. It uses a number of auxiliary sciences for research from various aspects such as culture, semiotics, psychology, language policy, cybernetics, pedagogy, sociology. From this relatively broad area I chose for my paper some interesting parts to form a basic idea of interlinguistics. Keywords: Interlinguistics, esperantology, planned language, IALA, conlangs. Abstrakt: Člověk jako pán tvorstva je díky svému mozku obdařen schopností dorozumívat se artikulovanou řečí. Je zde však jeden problém během vývoje vznikly tisíce jazyků, které jsou vzájemně nesrozumitelné. Jednou z možností, jak řešit otázku mezinárodní komunikace, je využití uměle vytvořeného plánového jazyka. Touto problematikou se zabývá poměrně mladé odvětví lingvistiky interlingvistika. Zkoumá nejenom konstrukci, vývoj a uplatnění plánových jazyků, ale také etnické jazyky, sloužící k mezinárodní komunikaci. Využívá řadu pomocných věd pro výzkum z různých hledisek, jako je kultura, semiotika, psychologie, jazyková politika, kybernetika, pedagogika, sociologie. Z této poměrně široké oblasti jsem vybral pro můj příspěvek některé zajímavé části pro vytvoření základní představy o interlingvistice. Klíčová slova: Interlingvistika, esperantologie, plánový jazyk, IALA, conlangs. 1 Úvod Termín interlingvistika byl vytvořen z termínu interlingva mezinárodní jazyk. Tyto pojmy použil lingvista Giussepe Peano v roce Jules Meysmans, představitel lingvistické naturalistické školy, navrhl v článku Nová věda, publikovaném v roce 1911 v časopise Mezinárodní jazyk, aby interlingvistikou byla nazývána věda, která zkoumá obecné zákony pomocných jazyků. Protože většina těchto jazyků zůstala ve stadiu projektu, nebylo je možno zkoumat stejnými metodami jako fungující etnické jazyky. Meysmans doporučil zkoumat umělé jazyky pouze v kontextu s mezinárodními etnickými jazyky a převzít jejich metody. S vývojem plánových jazyků se postupně měnila náplň, metody a definice interlingvistiky, která se také stala potřebnou speciální jazykovědnou disciplínou pro vytvoření a nejuspokojivější řešení mezinárodního jazyka. V 30. letech se Otto Jespersen zabýval interlingvistikou jako samostatnou jazykovědnou disciplínou, kterou definoval jako jazykovědné odvětví, které zkoumá strukturu a základní pojetí všech jazyků s cílem stanovit normu pro interlingvy umělé pomocné jazyky pro komunikaci mezi lidmi, kteří se nemohou domluvit svými mateřskými jazyky. Interlingvistika zkoumá problémy konstrukce a fungování plánových jazyků, tj. jazyků mezinárodních a umělých. Výkladový slovník esperanta Plena Ilustrita Vortaro z roku 1970 uvádí tuto definici: Interlingvistika je věda zkoumající sociologické, kulturní a jazykové podmínky užívání společného normovaného jazyka v mezinárodních stycích. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

2 Německý interlingvista Detlev Blanke definoval v roce 1985 interlingvistiku jako mezioborové jazykové odvětví, zkoumající mezinárodní jazykovou komunikaci se všemi politickými, ekonomickými, lingvistickými, informačně teoretickými a jinými aspekty. Hlavním předmětem interlingvistické práce jsou především plánové jazyky, a to z těchto důvodů: 1. Vznik interlingvistiky jako vědecké disciplíny je těsně spjat s vývojem a dějinami plánových jazyků. 2. Plánové jazyky slouží pro ulehčení mezilidské komunikace. 3. Fungují jako prostředek mezinárodní komunikace, což je teoreticky i prakticky dokazatelné. 4. Asi 60 % interlingvistické literatury je publikováno v plánových jazycích. 5. Interlingvisté ovládají plánové jazyky. 2 Pohled do historie Některé etnické jazyky byly a jsou užívány ve funkci mezinárodního jazyka, ať už z důvodů politických, kulturních nebo ekonomických. Postupně byly modifikovány, zjednodušeny a zpravidelněny. Začátky je třeba hledat v antice. Z 19. století před naším letopočtem je známa biblická legenda o stavbě babylonské věže a zmatení jazyků, která se jeví jako nevědecká. Obsahuje však dva fakty: informaci o mnohojazyčném charakteru starověké babylonské říše a povědomí o nepřirozenosti tohoto stavu, kdy výhodou může být společný jazyk. V této roli se vystřídaly Aramejština, Sanskrt, Řečtina a Latina. Latina byla nejdéle a v největším rozsahu užívaný přirozený mezinárodní jazyk Evropy. Její rozšíření souviselo s expanzí Římské říše. Antická latina je dokumentovaná od 3. století před naším letopočtem. V oblastech, kam Římané pronikli, se obyvatelstvo postupně latinizovalo, někde rychleji, někde pomaleji, podle místních podmínek a také v závislosti na délce kolonizace. Germáni, díky hranici na Rýnu, se neromanizovali. Po rozpadu Římské říše mezi 8. a 10. stoletím vznikaly románské jazyky, latina zůstala mezinárodním jazykem vzdělanců a církve. S křesťanstvím pronikla i tam, kam se za Římské říše nedostala (Irsko a Británie). Překladem Odyssey z řečtiny začíná latinská literatura a utváří se spisovná latina. Na začátku našeho letopočtu se stabilizoval latinský literární jazyk; Ciceronův, Caesarův, Ovidiův a Vergiliův jazyk platí dodnes jako klasický vzor. Až do středověku byla využívána vulgární latina jako interetnický hovorový jazyk, kdy se stala základem románských jazyků. Zdroje lidové latiny byly kuchařské knihy, cestopisy, příručky domácího léčitelství, herbáře, domácí kroniky. Středověká latina byla neutrálním mezinárodním dorozumívacím jazykem, řečí vzdělanců, lid však přešel na románské jazyky. Byl to živý a spontánně používaný jazyk s bohatou literaturou, byl prostředkem intelektuálního sjednocení Evropy. V 17. století došlo k oživení zájmu o antickou civilizaci, kulturu, filozofii a jazyky, hlavně latinu. Jazyk jako nástroj myšlení měl být filozofickým obrazem, nástrojem pro vyjádření pojmů. Z této doby pochází asi 30 projektů mezinárodního jazyka, jsou to pasigrafie (jazyky existující jenom v písemné podobě) a filozofické jazyky. Problematikou mezinárodního jazyka se zabývala řada středověkých filozofů, mezi nimi Leibniz, Descartes a především Jan Amos Komenský. Ve svém díle Via Lucis (1640) píše, že pro šíření světla moudrosti je třeba jazyk, kterému by všichni rozuměli. Pro vzdělance byla latina, tu však nedoporučoval z těchto důvodů: 1) mezinárodní jazyk má být pro všechny, ale latina jen pro ty, kteří se jí pracně učili; 2) mezinárodní jazyk je lék proti zmatení pojmů, za- XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

3 tímco v latině je mnoho synonym, homonym a idiomů. Je třeba jazyk jednoduchý, jasný a snadno naučitelný. Dále toto dílo obsahuje návrh na založení mezinárodní vědecké akademie, která by pro mezinárodní styky užívala mezinárodního jazyka. V díle Všeobecná porada o nápravě věcí lidských ( ) chce Komenský napravit lidstvo vhodnou výchovou a vzděláním. V páté ze sedmi částí Všemluva (Panglottia) říká, že je třeba vzdělání nejen morální, odborné, umělecké, vědecké a náboženské, ale také jazykové. Uvádí dvě možnosti pro univerzální jazyk: buď apriorní, logický nebo empirický, založený především na latině. Předpokládá spojení výhod několika jazyků do jednoho jazyka. Jeho velmi moderní myšlenky jsou dodnes platné, avšak myšlenka pro jazykové vzdělání dosud nenašla adekvátní uplatnění. V 18. a 19. století došlo k přechodu od teoretického filozofování k praktické konstrukci a realizaci plánových jazyků. V roce 1856 byla v Paříži založena Société internationale de philologie, která sestavila 23člennou komisi a pověřila ji vypracováním projektu apriorního univerzálního jazyka. Jedná se o první případ kolektivního řešení takovéhoto úkolu. Komise stanovila tyto požadavky: jazyk musí být jasný, jednoduchý, snadný, racionální, logický, filozofický, libozvučný, elastický, schopný dalšího rozvoje. Byly odmítnuty etnické jazyky a přes 10 dalších projektů. Se svým návrhem uspěl Sotos Ochando, jehož systém z roku 1845 představuje další krok v praktické přeměně filozofických a pasigrafických systémů. Vypracoval učebnice ve španělštině a francouzštině, publikoval několik článků a postaral se o určité rozšíření svého jazyka. Francouzský historik Charles de Brosses napsal podrobné dílo o jazykovém mechanismu. Doporučil nesestavovat umělý jazyk, hlavně ne číslicovou pasigrafii, ale hledat základ pro univerzální jazyk v přirozených etnických jazycích. Tyto myšlenky, příliš smělé na svou dobu, ukázaly cestu pro další etapu interlingvistiky. Pro zajímavost stojí za zmínku projekt Solresol z roku 1817, jehož autorem je Jean Sudr. Stavebním materiálem jsou slabiky sedmi základních hudebních not, jejichž názvy tvoří slabiky. Slova jsou apriorně konstruovaná z jedné až pěti slabik, kombinace jedné až dvou not tvoří částice a zájmena, nejužívanější slova se skládají ze tří slabik. Slova se dělí do tříd, protiklad je vyjádřen obráceným pořádkem slabik, slovní druhy jsou vyznačeny přízvukem. Vincent Gajevski vypracoval pro Solresol posunkový systém. Solresol lze psát, mluvit, hrát na hudební nástroj, zpívat a psát notami. Jako apriorní jazyk (který nemá základ v etnických jazycích) je obtížnější než etnické jazyky, ale je propracovanější než pasigrafie a filozofické systémy. V dalším vývoji byla latina vystřídána evropskými národními jazyky, ale zůstala jako vhodný základ pro univerzální jazyk. Latinidní systémy začaly hojně vznikat až koncem 19. století. Prvním pokusem zjednodušení latiny byl jazyk z roku 1732, který jeho autor Carpophorophilus nazval Scripturae oecumenicae consilium (rada k univerzálnímu způsobu psaní). Jako další projekty novolatinských plánových jazyků lze uvést: Langue universelle (Dénis 1837 a 1838), Langue simplifiée (Parrat 1856), návrhy F. A. Gerbera (1831), Rösslera (1862) a Le Hira (1867). Objevily se také návrhy sestavit mezinárodní jazyk na základě etnických jazyků, a to i slovanských. Například chorvatský kněz Jurij Križanič vypracoval v roce 1666 podrobnou gramatiku mezislovanského literárního jazyka Ruski jezik na základě ruštiny a srbochorvatštiny. Wspólny jęzik slowianski S. B. Lindeho (1807) čerpá z polštiny. Projekt na základě francouzštiny sestavil J. Schipfer roku Autory projektů zjednodušené angličtiny jsou Swift, 1711, Lawth, 1787 a James Bredshaw, V Berlíně se objevil anonymní projekt zjednodušené němčiny Weltdeutsch v roce Podobný projekt doktora Lichtensteina byl uveřejněn v témže roce. Mezinárodní jazyk z maďarštiny, Világnyelv, vytvořil J. Bolyaie v roce Vzrůstající zájem o mezinárodní jazyk připravil příznivé podmínky pro přijetí vhodného plánového jazyka. První důkaz je rozšíření Volapüku na konci 19. století. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

4 3 Období plánové lingvistiky nejúspěšnější plánové jazyky Jak vyplývá z předcházející kapitoly, do konce 19. století nebyl vytvořen plánový jazyk, který by sloužil pro mezinárodní dorozumívání a který by doznal většího rozšíření. Tuto funkci neměl ani nejstarší známý umělý jazyk, Lingua ignota (1134), vytvořený Hildegardou von Bingen ( ), který sloužil hlavně k utajení; byl to vlastně kryptojazyk pro křižáky. Středověké pasigrafie a filozofické jazyky byly apriorní a obtížně naučitelné jazyky, které byly vytvořeny a fungovaly pouze na teoretické úrovni. V 18. a 19. století došlo k přechodu od teoretického filozofování k praktické konstrukci a realizaci plánových jazyků. Změnu jak v teoretické, tak praktické rovině přineslo až koncem 19. století vytvoření prvního plánového jazyka, který se díky svému rozšíření začal používat pro mezinárodní komunikaci. 3.1 Volapük (1879) Autorem je katolický kněz Johan Martin Schleyer. Byl to polyglot, ne však lingvista. Přesto se mu podařilo vytvořit jazyk syntetického typu, s logickou pravidelnou gramatikou, slovníkem založeným na evropských etnických jazycích, především na němčině a angličtině. Značně však změnil fonetickou podobu slov, takže slovní zásoba byla obtížná i pro Němce. Například název jazyka je složeninou dvou anglických slov: World speak. Vznikl tak historicky nový typ jazykové společnosti, protože Volapük byl jazyk, který nebyl ničí mateřštinou, ani nebyl vázán na národ a stát. K jeho rozšíření došlo nejen v Německu a Rakousko-Uhersku, ale také ve Francii a ve Švédsku. S. N. Kuzněcov o Volapüku napsal, že byl sestaven jako logický jazyk a byl mnohokrát reformován na empirické bázi. Jedná se o novou fázi jazykového plánování, plánové jazyky začaly být zkoumány metodami pro etnické jazyky. Intelingvistika se tak stala vědou popisnou, nejen předepisující. V roce 1887 byla ustavena Akademie Volapüku, jejímž ředitelem byl do roku 1891 Kirckhoffs, po něm pokračoval Woldemar Rosenberger. Ten vytvořil jazyk Idiom Neutral, založený na opačných zásadách než Volapük, slovní zásoba vycházela hlavně z latiny. August Kirckhoffs sestavil učebnice a slovník Volapüku a provedl v něm několik změn. To se však nelíbilo autorovi, který považoval jazyk zcela za své dílo a jedině on si činil nárok na provádění jakýchkoliv změn. Tato roztržka s autorem rozdělila hnutí na dva proudy, v roce 1912 po smrti autora bylo rozloženo. Vedení hnutí převzal po Schleyerovi pastor Sleumer, ale ani jeho oběžník Volapükanes valik z května 1913 nedokázal oživit zájem o jazyk. V době jeho rozkvětu vycházelo 58 časopisů ve/o Volapüku, které postupně zanikaly, po roce 1912 zůstaly po jednom v Německu a v Holandsku. Další aktivita závisela na jednotlivcích. Švýcar Jakub Sprenger v letech vydával časopis Nüniel. Přijal reformy doktora Arie de Jonga, obnovitele aktivity Volapüku v Nizozemí v roce V následujících letech ještě vycházely brožury o Volapüku a v 60. letech se hnutí zcela rozpadlo. Nyní existuje několik izolovaných volapükistů. 3.2 Esperanto (1887) Dne 26. července 1887 vyšla ve Varšavě útlá knížka v ruštině s názvem Měždunarodnyj jazyk, jako autor byl uveden Doktor Esperanto. Tento pseudonym Ludvíka Lazara Zamenhofa přešel do názvu jazyka. Slovní zásoba vychází z evropských jazyků, hlavně románských, výjimečně se mění fonetická podoba slovních kořenů. Je to jazyk aglutinačního typu, který využívá racionální kombinovatelnost kořenů a významových afixů. Vnitřní vývoj jazyka je spontánní jako u etnických jazyků, nebylo třeba, aby byl řízen jazykovou akademií. Jak Volapük, tak esperanto byly mnohokrát reformovány. Esperanto přežilo okolo třiceti reformních projektů, z nichž nejnovější jsou Hipersigno (1992) a Trasermo syntéza esperanta a latiny (12/1994). Používá diakritiku a jeden gramatický člen určitý. Diakritika je přičítána XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

5 k nevýhodám, mluvčím západoevropských jazyků chybí neurčitý člen, Slovanům přebývá i tento jeden. První uživatelé si esperantem dopisovali, ale protože pocházeli z různých míst, neměli možnost spolu mluvit. Byli proto zvědaví, zda a jak je možno se esperantem domluvit. V roce 1905 byl svolán do francouzského města Boulogne sur mer první mezinárodní esperantský kongres, kterého se zúčastnilo téměř 700 esperantistů-pionýrů. Všichni se esperantem bez problémů domluvili a tak rychle se sblížili, že se spolu bavili jako staří dobří známí. Na kongresu bylo mj. ujednáno, že se mezinárodní kongresy budou konat každoročně, vždy v jiné zemi. S výjimkou válečných let to bylo realizováno, většinou s účastí 1 3 tisíc esperantistů. Jubilejní kongres k 100. výročí vzniku esperanta ve Varšavě v roce 1987 měl téměř 6 tisíc účastníků. Devadesátý devátý kongres v roce 2014 bude v Uruguaji vzhledem k 60. výročí přijetí speciální rezoluce o esperantu v roce 1954 konferencí UNESCO v Montevideu. Organizované esperantské hnutí supluje neexistující stát. V roce 1908 byla založena mezinárodní esperantská organizace UEA (Universala esperanto asocio), která má nyní sídlo v Rotterdamu a má členy ve 118 zemích. S UEA spolupracuje asi 500 organizací, v esperantu vysílá kolem 30 rozhlasových stanic, některé na internetu, vychází několik set časopisů, existuje zhruba literárních děl, původních i přeložených. Esperanto uznává, případně využívá řada organizací, což svědčí o jeho životaschopnosti. 3.3 Reformované esperanto Ido (1907) V roce 1901 byla v Paříži ustavena Delegace pro přijetí univerzálního jazyka, jejímž úkolem bylo vybrat z existujících projektů plánových jazyků vhodný pomocný jazyk pro mezinárodní komunikaci. Podmínky pro výběr byly tři: 1. jazyk má sloužit společenským a obchodním stykům a také vědě, 2. být přístupný méně vzdělaným lidem, hlavně Evropanům, 3. být neutrální, nikoli etnický. Po mnoha jednáních se jako nejpříhodnější projekty jevily: Apoléna (Raoul de la Grasserie) na základě řečtiny, The Master Language (Houghoton) s latinským slovníkem a anglickou gramatikou, Universal (Molenaar), latinidní projekt, Idiom Neutral a Idiom Neutral reformed (Rosenberger), Novilatiin (Beerman) založený na klasické latině; Novilatin (Blondel) a esperanto, zastupované L. Beaufrontem. Komise nakonec rozhodla, že žádný z předložených jazyků nelze přijmout beze změn. Vzhledem pro relativní dokonalost a všestranné použití rozhodla přijmout Esperanto, ale v reformované podobě, kterou předložil anonym pod názvem Ido. Jak se ukázalo, autory byli Beaufront (který měl obhajovat esperanto) a Couturat. To vyvolalo velké rozhořčení mezi členy Delegace, kteří považovali rozhodnutí komise za nekorektní, protože úkolem nebylo vytvoření nového jazyka a komise nevzala v úvahu názory všech členů. Pro vnitřní neshody byla Delegace hlasováním rozpuštěna. Struktura Ida je v podstatě stejná jako esperanta, změny jsou jen v 15 % slovníku a gramatiky, nemá diakritické znaky. Oproti esperantu má o čtrnáct derivačních afixů více, má více koncovek přídavných jmen, bohatší tvary a pestřejší vyjadřování, ale tím je obtížnější pro naučení. Některé změny zpětně ovlivnily esperanto. Část esperantistů přešla na Ido. Ani Ido nebylo bez vady a brzy se objevila řada kompromisních projektů. Ze stovky časopisů, které měli idisté před druhou světovou válkou, zbylo asi pět, počet členů Uniono por la Linguo Internaciona, založené roku 1923, klesl ze šesti set sotva na polovinu. 3.4 Latino sine flexione (1903) Prvním plánovým jazykem, vytvořeným v roce 1903 na základě latiny, který dosáhl praktického uplatnění, byl Latino sine flexione latina bez flexe. Je to naturalistický projekt, který vychází přímo z latinského zdroje, pro latiníky snadný jazyk s minimalizovanou gramatikou. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

6 Jeho autor, Giuseppe Peano, byl profesorem matematiky na turínské univerzitě a od roku 1909 byl ředitelem bývalé volapükistické akademie, která po projektu Idiom Neutral přijala latinu bez flexe pod názvem Interlingua jako jazyk pro rychlou výměnu vědeckých informací. Peano neuvažoval o hnutí s myšlenkami sjednocení lidstva, ale chtěl dát vědcům a spisovatelům snadný jazyk k předávání informací na mezinárodní úrovni. Nebyl určen ani pro poezii, která může být psána v klasické latině. V roce 1908 vyšla v Latino sine flexione rozsáhlá publikace Formulario mathematico, která byla důkazem, že tato forma latiny je bez problému použitelná pro vědecké účely. V následujícím roce vyšel slovník Vocabulario commune ad linguas de Europa, který byl doplněn v letech 1913 a Obsahoval kořenů v 5 10 indoevropských jazycích. V časopise Schola et Vita, orgánu akademie, vyšlo kolem stran odborných textů v latině bez flexe. Akademie postupně přijala i jiné systémy, vhodnější pro širší použití. Latina bez flexe se v 60. letech přestala používat. 3.5 Occidental (1922) Autor Edgar de Wahl pracoval na tomto projektu 30 let, zveřejněný byl v roce Wahl se nejprve zajímal o Volapük, byl reformátorem esperanta a znal také Ido. Charakteristickým znakem Occidentalu je přirozenost tvarů, jaké existují v etnických jazycích, tedy snaha o co největší naturalismus. Neexistuje-li společný tvar, pak je použit latinský originál. Pravopis zachovává existující podobu, někdy je možno použít více variant. Existují zaměnitelné afixy, to vede k synonymitě. U Occidentalu se počítá se znalostí evropských jazyků. V projektu byly prováděny neustálé změny, v roce 1946 byl dokonce změněn jeho název na Interlingue. Největšího rozkvětu dosáhl v 50. letech. Vycházela řada časopisů: Cosmoglottic (1982), Europa (1976), Exon (1959), Interlingue Forum (1980), Interlingue Information (1950), Interlinguist (1934), Novas in Interlingue (1950), Učitel světomluvy (1930), Voce del Ost (1957), Almanae International (1951), Interling (1964), Voce de Est Europa e Orient (1968). Vyšla také dvacítka slovníků v různých evropských jazycích, například osmijazyčný Radicarium : Occidental, španělština, angličtina, portugalština, francouzština, němčina, italština a ruština a Occidental esperanto Ido. 3.6 Novial (1928) Nov International Auxiliary Lingue Novial publikoval Otto Jespersen v roce Jako člen Delegace znal existující plánové jazyky. Jeho hlavní zásadou byla snadnost gramatiky, ale zůstal na úrovni gramatik evropských jazyků. Fonetika je bez obtížně artikulovatelných zvuků, pravopis je fonetický. Roku 1930 vydal Jespersen čtyřjazyčný slovník Novial-anglicko-francouzsko-německý a provedl několik změn ve slovní zásobě. Další změny následovaly v roce Jeho názor byl, že jejich vhodnost se projeví při užívání jazyka. Do abecedy přidal c, což byl další krok k romanizaci. Jespersen měl zájem o výměnu názorů s interlingvisty. Z jeho popudu byl idistický časopis Mondo roku 1934 přejmenován na Novialiste. V červnovém čísle z roku 1935 v něm byla zveřejněna diskuse s de Wahlem. Dobře si rozuměli, z čehož je zřejmé, že oba jazyky, představující naturalistické systémy, jsou si velmi podobné. Oba věřili, že užíváním v mezinárodní komunikaci dojde k postupnému sblížení a modifikaci obou systémů, a že tak dojde k přirozené syntéze obou jazyků. Oba lingvisté byli členy organizace IALA (International Auxiliary Language Association), která si takovou syntézu kladla za cíl. Byla založena v roce 1924 a sehrála důležitou roli v dalších letech. Rozsáhlou profesionální vědeckovýzkumnou činnost umožnila velká materiální pomoc Američanky Alice Vanderbild-Morrisové. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

7 3.7 Interlingua (1952) O vytvoření tohoto jazyka se zasloužila výše zmíněná organizace IALA, která zajistila projednávání interlingvistické problematiky na různých mezinárodních kongresech a sympoziích. První návrh bylo přijetí nebo modifikace některého z existujících mezinárodních jazyků včetně latiny, další návrh se týkal sestavení nového jazyka na vědeckém základě. IALA si kladla za cíl zavedení syntetického jazyka jako druhého jazyka pro celý svět. Pro to byly stanoveny tyto základní úkoly: Prostudovat otázky týkající se zavedení mezinárodního jazyka. Přimět oficiální vládní místa k uznání důležitosti přijetí mezinárodního jazyka a ustavení oficiální komise pro jeho odborné posouzení. Pomoci všem organizacím, které o mezinárodní jazyk projeví zájem. Základní kriteria pro výběr vhodného mezinárodního jazyka byla: Snazší naučitelnost než u etnických jazyků. Jednoznačně definovaná struktura a vhodný slovník. Existence mluvčích. Byla provedena srovnávací analýza: překlady textů z různých oborů, dále srovnání abecedy, fonetiky, slovních druhů, syntaxe, slovotvorby, vhodnosti pro reprodukční techniku ap. Roky byly určeny k analýze existujících mezinárodních jazyků, s centrem v Liverpoolu. Ředitelem byl B. Collinson, spolupracovali význační lingvisté jako O. Jespersen a E. Sapir. Od roku 1925 probíhala experimentální výuka esperanta v USA, od roku 1928 také v Evropě, pod vedením Rousseauova institutu v Ženevě. Tyto pedagogické experimenty byly ukončeny v roce 1939 a zhodnoceny výsledky: esperanto ulehčilo následnou výuku jazyků, konkrétně francouzštiny a latiny. Další jednání byla na kongresu UEA v Ženevě v roce 1925, kterého se zúčastnili také zástupci jazyka Ido a na Mezinárodní lingvistické konferenci v roce 1930, také v Ženevě, které se zúčastnili zástupci řady plánových jazyků: Esperanto (Stojan), Ido (Auerbach), Nov Esperanto (Saussure), Occidental (de Wahl), Novial (Jespersen), Latino sine flexione (Peano). Při jednání dospěli k závěru, že jsou třeba další výzkumy. Následoval Mezinárodní lingvistický kongres v Ženevě v roce Byla provedena podrobná analýza zkoumaných mezinárodních jazyků a srovnávací studie angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a latiny, byly zpracovány pojmy, tvorba slov, odvozování, frazeologie, syntax, slovní zásoba, gramatika, schémata jazykových struktur a aplikace výsledků na mezinárodní jazyk. Lingvisté byli dotazováni na názor na přijetí umělého jazyka jako pomocného mezinárodního jazyka odpovědi byly většinou kladné. Další pokračování bylo na lingvistickém kongrese v Římě v roce 1933, kde 38 profesorů z 28 univerzit 13 států podepsalo závěrečnou zprávu. V období vyzrála myšlenka vytvořit nový mezinárodní jazyk, protože srovnávací studie naturalistických projektů nepřinesly očekávaný výsledek. Ředitelem výzkumu se stal C. E. Stillmann. Hlavním požadavkem na nový jazyk bylo jeho normování podle mezinárodnosti kořenů ze Standard Average European. Úkoly pro toto období byly: Vytvořit syntézu existujících mezinárodních jazyků. Přimět světovou veřejnost k přiznání potřeby mezinárodního jazyka. Zajistit spolupráci zainteresovaných organizací a představitelů jednotlivých systémů. Do roku 1936 bylo publikováno 35 prací v sérii srovnávacích jazykovědných studií. Na jazykovědné konferenci v Bruselu v témže roce byla kritéria na požadovaný jazyk rozdělena do XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

8 28 bodů. Od roku 1938 probíhal výzkum ve dvou skupinách: v Liverpoolu vedená profesory Collinsonem a Stillmannem a v New Yorku pod vedením Helen S. Eatonové a Alexandera Gode. Byl vytvořen slovník s 2000 kořenů splňujících požadavky mezinárodnosti, což byla nejdůležitější činnost IALA po roce 1939, kdy se její sídlo přestěhovalo do New Yorku. V tomto roce byly uspořádány ještě čtyři konference. Byly vypracovány frekvenční slovníky angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny a lingvistické studie o nejužívanějších afixech. Do roku 1945 byly provedeny práce na mezinárodním slovníku. Jako kontrolní jazyky byly použity angličtina, francouzština, italština, portugalština a španělština. Každé slovo se muselo vyskytovat minimálně ve třech z těchto jazyků. Další práce umožnila nalézt gramatická pravidla. Tak vznikly čtyři varianty mezinárodního jazyka, hlasováním lingvistů v Evropě a v Americe byly vybrány dvě naturalistické varianty a na jejich základě vypracoval A. Gode, ředitel IALA, závěrečnou verzi s názvem Interlingua. V roce 1951 byla publikována její gramatika a Interlingua English Dictionary, v předmluvě Gode vysvětlil zásady a metody konstrukce jazyka. Tím skončila činnost IALA a v roce 1953 byla rozpuštěna. Vytvořila důležité studie a ukázala cestu, kterou by se měla interlingvistika ubírat. Interlingva má oproti ostatním plánovým jazykům jedno velké privilegium byla uvědoměle vytvářena kolektivem odborníků IALA. Našla uplatnění v odborné oblasti, hlavně pro resumé vědeckých prací a přednášek z medicíny díky její blízkosti s latinou. V roce 1967 byla uznána jako vhodný jazyk pro mezinárodní terminologii organizací ISO. Na kongresech se schází kolem 100 delegátů, vychází sedm periodik. 4 Conlangs S příchodem internetu koncem 20. století se objevila nová možnost tvorby umělých jazyků, tzv. Conlangs Constructed languages. V roce 1990 začal prostřednictvím elektronické pošty fungovat diskusní kroužek Constructed Language Mailing List, který organizoval John B. Ross, s členy z USA, Kanady, Británie, Austrálie, Nizozemska a Německa. V roce 1996 se oddělil Auxiliary Language Mailing List pro tvorbu, diskuzi a užití mezinárodního pomocného jazyka. V letech běžel na internetu Projecto Auxilingua s podkategoriemi: Auxlangs, Artlangs (art languages), Planlangs (planned languages), Devlangs (developped languages), Wordlangs (world languages). Iniciátorem byl americký učitel jazyků Jay Bowks, který se naučil jazyky Esperanto, Latino sine flexione a Interlingua, v roce 1979 vytvořil pomocný jazyk Auxilingua. Stránka projektu obsahovala v rubrice Members of Auxilary Language Community asi 250 zájemců a 10 pomocníků do roku Bylo registrováno 650 pomocných jazyků, interlingvistů a třetí seznam obsahoval bibliografie interligvistických periodik a knih. Hojně navštěvovanými internetovými stránkami byl průvodce pro konstrukci optimálního pomocného jazyka Richarda K. Harrisona Proposed Guidelines for the Design of an Optimal International Auxiliary Language. Průvodce obsahoval kapitoly: Fonologie, Pravopis, Morfologie, Slovník a Gramatika. Harrison byl autorem padesátistránkové bibliografie plánových jazyků s uvedením zdrojů dosažitelných v USA. Dalším pomocníkem tvůrců Conlangs byl profesionálně administrovaný portál Jeffrey Henninga Langmaker dílna a archiv plánových jazyků ( ). Kromě sbírky conlangs zde byla široká nabídka služeb. V roce 1995 začal Henning vydávat internetovou revue Model languages. V prvním čísle byl úvod k jazykovému hoby: An introduction to the hobby of model languages. Henning s přáteli povzbudil autory, sbíral a komentoval všechny zaslané conlangs, katalogizoval je v přehledné databázi s krátkou charakteristikou a odkazem na příslušnou stránku. Do roku 2008 bylo registrováno kolem conlangs. Langmarker napodobovaly mnohé portály a vikie. Často byly tak propojené, že se uživatel dostal do smyčky. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

9 Oblíbenou zábavou tvůrců jazyků se staly řetězové překlady, které fungovaly následovně: Originální anglický text přeloží osoba A do conlangu A, překlad a gramatiku se slovníkem A pošle osobě B, která text přeloží do conlangu B a stejně pošle osobě C atd., až poslední přeloží text zpět do angličtiny. Soutěží dva týmy, čí zpětný překlad bude blíž originálu. V 17 sériích se zúčastnilo 133 osob, nejen se svými jazyky, ale také s jazyky Klingon, Latina, Volapük, Esperanto. 5 Závěr Interlingvistika je vyučována na několika univerzitách v Evropě. Na filologické fakultě univerzity ELTE v Budapešti existoval v letech obor interlingvistika. Od roku 1994 se vyučuje Interlingvistika a esperantologie (obor, zaměřený na esperanto) na univerzitě v Turíně. Na univerzitě v Amsterdamu byla založena katedra interlingvistiky v roce Na Univerzitě Adama Mickiewicze (UAM) v Poznani existuje od roku 2005 distanční postgraduální studium Interlingvistikaj studoj. Na řadě vysokých škol se interlingvistika vyučuje většinou ve spojení s jazykovědou, případně i jinými obory (Berlín, Magdeburg, Frankfurt, Aix- Provence, Debrecín, Soul, Hamburg, Paderborn, Praha, České Budějovice, Nitra, Sibiu). Já vyučuji jednosemestrový předmět Úvod do interlingvistiky a ve dvou semestrech Esperanto I a II na Filozofické fakultě MU v Brně pod Ústavem jazykovědy a baltistiky jako volitelné předměty. Zájemci o hlubší studium plánových jazyků a další interlingvistické problematiky mohou najít potřebné studijní materiály v celé řadě dokumentačních středisek a v dokumentačních a výzkumných střediscích při velkých knihovnách. Mezinárodní esperantské muzeum ve Vídni, jako součást Rakouské národní knihovny, původně sídlilo v Hofburgu, od roku 2005 je Oddělení pro plánové jazyky a Esperantské muzeum umístěno ve vídeňském barokním paláci Pallais Mollar-Clary, Herrengasse 9. Ve Švýcarsku bylo založeno v roce 1967 při Městské knihovně v La Chaux-de-Fonds Středisko dokumentace a studia mezinárodního jazyka (CDELI). Centrum výzkumu a dokumentace o světovém jazykovém problému (CED) vzniklo v 50. letech pod patronátem UEA. Vydává mnoho studií o problémech světové komunikace, o esperantu a v esperantu, v angličtině a ve francouzštině. Řada odborných konferencí je pořádána v USA. V letech vycházel vícejazyčný časopis Světový jazykový problém, od roku 1977 vychází v Amsterdamu pod názvem Language Problems and Language Planing. Z knihoven je možno uvést Knihovnu britského esperantského svazu, Hodlerovu knihovnu při UEA, esperantskou nadaci Veřejné knihovny v Kortrijku, Maďarskou esperantskou knihovnu v Segedu, Německou esperantskou knihovnu v Aalen, Španělské esperanstké muzeum v San Pau ď Ordal, interlingvistickou sbírku Státního archivu v Masse a Fajsziho sbírku v Budapešti. V České republice bylo otevřeno Muzeum esperanta ve Svitavách. Sbírky v každém z těchto středisek obsahují desetitisíce dokumentů. Z historického vývoje můžeme vysledovat, jak postupně přibývalo projektů mezinárodních a umělých jazyků. Ve starověku fungovalo několik etnických jazyků jako mezinárodní jazyky, ve středověku (v 17. století) bylo kolem třiceti umělých jazyků, koncem 20. století existovala asi tisícovka plánových jazyků a s existencí internetu bylo během dvou desetiletí vytvořeno asi 2000 Conlangs. Jak tedy vybrat nejvhodnější jazyk pro mezinárodní komunikaci? Kritéria vhodnosti se s menšími obměnami opakovala, objevovaly se reformní projekty, které měly odstranit nedostatky reformovaných jazyků. Vývoj nakonec ukázal, že nejvíce životaschopné je esperanto, které dosáhlo největšího rozšíření a je používáno prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. Interlingua, na jejímž vytvoření se podílela řada odborníkůlingvistů, je vhodná pro odborné využití, především v těch oborech, které mají blízko k latině. Také v esperantu existuje odborná terminologie v mnoha oborech a je postupně doplňována a rozšiřována. K tomu je třeba mezinárodní kolektiv odborníků, takže v těch oborech, kde se XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

10 takový kolektiv nesešel, zatím odborná terminologie pokulhává. Pro větší využití esperanta je potřebné jeho větší rozšíření, ale díky tomu, že za ním nestojí hospodářská a politická moc jako za národními jazyky, postupuje jeho šíření poměrně pomalu. Oficiální uznání esperanta, případně jeho zavedení do škol, není záležitost lingvistická, ale politická. I v tomto směru došlo k pokroku, protože existují také politické strany, které esperanto podporují. Jsou to EDE Eǔropo-Demokratio-Esperanto s organizacemi ve Francii, v Německu, v Maďarsku, v Polsku a v Bulharsku a UM Unu mondo (Jeden svět) s reprezentanty v 16 zemích. Německá sekce Eine-Welt-Partai se v roce 2014 zúčastní voleb do Evropského parlamentu se svými kandidáty. Otázka mezinárodní komunikace je stále aktuální a nedořešený problém, kterým se také zabývá interlingvistika. V tomto příspěvku bylo ukázáno, jak se vyvíjela jazyková situace v Evropě a především plánové jazyky, ucházející se o řešení této otázky. Byla částečně přiblížena obsáhlá oblast, kterou se zabývá interlingvistika a která není příliš známá. Použité zdroje BARANDOVSKÁ-FRANK, Věra, Úvod do interlingvistiky. Nitra: SAIS Spoločnosť na podporu Medzinárodnej akademie vied San Marino v Nitre, ISBN BARANDOVSKÁ-FRANK, Věra. Interlingvistiko. [online]. [cit ]. Dostupné z: 1 BLANKE, Detlev, Interlingvistika Cesty k odborné literatuře. Z esperantského originálu přeložil Miroslav Malovec. Dobřichovice: KAVA-PECH, ISBN The Conlang Mailing List [online]. [cit ]. Dostupné z: Eǔropo-Demokratio-Esperanto [online]. [cit ]. Dostupné z: UNU MONDO Esperantista partio por justa tutmondiĝo [online]. [cit ]. Dostupné z: Ing. Josef Vojáček, PhD. důchodce Poříčí 25, Brno, Česká republika Telefon: Studijní materiál v esperantu na stránkách edukado.net. Pro přístup je třeba se na stránkách registrovat. XXXII International Colloquium, Brno, May 22,

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Návštěva Muzea esperanta ve Svitavách

Návštěva Muzea esperanta ve Svitavách Návštěva Muzea esperanta ve Svitavách V rámci hodiny zeměpisu jsme dne 10.11.2008 navštívili Muzeum esperanta, které bylo vybudováno v Ottendorferově domě. Výstavu tvoří především vzácné knihy vydávané

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.77; 77.160 2001 Prášková metalurgie - Slovník ČSN EN ISO 3252 42 0049 Červenec idt ISO 3252:1999 Powder metallurgy - Vocabulary Métallurgie des poudres - Vocabulaire Pulvermetallurgie

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55;55.020 2003 Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice ČSN EN 14182 77 0004 Listopad Packaging - Terminology - Basic terms and definitions Emballage - Terminologie

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30; 01.040.23 2008 Lahve na plyny - Terminologie ČSN EN ISO 10286 07 8301 Únor Gas cylinders - Terminology Bouteilles à gaz - Terminologie Gasflaschen - Terminologie idt

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Světová řeč volapük ve třech lekcích

Světová řeč volapük ve třech lekcích František Vymazal Světová řeč volapük ve třech lekcích Lengas bastidas 5 2011 František Vymazal Světová řeč volapük ve třech lekcích S úvodem Joan Francés Blanc ISBN 979-10-90696-24-2 (en linha) ISBN 979-10-90696-25-9

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LATINA Ročník: KVINTA a I. ROČNÍK Tematická oblast Historický úvod do latinského jazyka Co je latina a odkud pochází; jakým prošla vývojem

Více

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů.

ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 ČSN EN 60062. Rezistory a kondenzátory. Kódy pro. značení rezistorů a kondenzátorů. ČESKÁ NORMA 31.040;31.060 Duben 1996 Rezistory a kondenzátory. Kódy pro ČSN EN 60062 značení rezistorů a kondenzátorů 35 8014 idt IEC 62:1992 Marking codes for resistors and capacitors Codes pour la marquage

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Říjen 2011 Stavební vápno Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 72 2201 Building lime Part 3: Conformity evaluation Chaux de construction Partie 3: Evaluation de la conformité

Více

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI OBSAH Slovo úvodem (V. Skalička) 13 Ferdinand de Saussure a jeho Kurs (F. Čermák) 15 K českému překladu a vydání Kursu obecné lingvistiky (F. Čermák) К druhému českému vydání (F. Čermák) 31 Předmluva к

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55; 55.200 2000 Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení ČSN EN 415-1 26 7600 Prosinec Packaging machines

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Karel Šebesta Eva Lehečková Piotr Paweł Pierścieniak Kateřina Šormová

Karel Šebesta Eva Lehečková Piotr Paweł Pierścieniak Kateřina Šormová Karel Šebesta Eva Lehečková Piotr Paweł Pierścieniak Kateřina Šormová Aplikovaná lingvistika Příručka pro studenty Bc. studia ČJL KAROLINUM Aplikovaná lingvistika Příručka pro studenty Bc. studia ČJL Karel

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.83; 83.180 2001 Samolepicí pásky - Terminologie ČSN EN 12481 77 0860 Listopad Self adhesive tapes - Terminology Rubans auto-adhésifs - Terminologie Klebebänder - Terminologie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Ústav řeckých a latinských studií DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 10. ledna 2015

Ústav řeckých a latinských studií DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 10. ledna 2015 Ústav řeckých a latinských studií DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2015 ÚSTAV ŘECKÝCH A LATINSKÝCH STUDIÍ Celetná 20, 1. patro, místnost 146 (sekretariát) Telefon: +420 221 619 739 E-mail: urls@ff.cuni.cz

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Nejstarší formy komunikace

Nejstarší formy komunikace Nejstarší formy komunikace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice CZ.1.07/1.5.00/34.0370 Mgr. Klára Masařová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště Přílohy 1 Seznam příloh P1 Informační dopis pro rodiče P2 Obrázek vědce (Ivan) P3 Obrázek vědce (Karel) P4 Obrázek vědce (Anna) P5 Obrázek vědce (Bára) P6 Obrázek vědce (Cecil) P7 Obrázek vědce (David)

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 13.220.40 Listopad 2015 Nábytek Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 1: Zdroj zapálení doutnající cigareta ČSN EN 1021-1 91 0232 Furniture Assessment of the ignitability

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra Czech Edition Obsah 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více