Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora"

Transkript

1 V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách Zadavatel: Horácko - ekologický mikroregion se sídlem: Budišov 360, Budišov IČ: Osoby opr. k jednání: Hana Žáková, předsedkyně mikroregionu Ing. Ludmila Jelínková, místopředsedkyně mikroregionu tel.: Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o. se sídlem: Dr. Svěráka 13, Boskovice IČ: zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem: Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora Klasifikace VZ dle číselníků CPV : Technicko inženýrské služby kód Strana 1 (celkem 11)

2 Zadávací podmínky I. Zadání veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby, zadávanou v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona. Zároveň je tato zakázka zadávaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona. Projekt s názvem Regionální síť mikroregionu Horácko, registrační číslo CZ. 1.11/3.3.00/ , je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod a z finančních prostředků Kraje Vysočina. II. Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je kompletní zajištění technického dozoru investora (dále jen TDI ) pro investiční akci Regionální síť mikroregionu Horácko - zhotovitel stavby, která je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Tato investiční akce je financována ze zdrojů mikroregionu Horácko. Investiční akce bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Pavlem Kratochvílem COLEGIUM, se sídlem Věžní 8, Jihlava, IČ Realizace investiční akce bude spočívat ve výstavbě vysokorychlostní otevřené (optické) datové sítě propojující 13 obcí mikroregionu Horácko, která bude připojena k dvěma vstupním propojovacím bodům (MainPoP) ve Velkém Meziříčí a Třebíči, umožňující vstup veřejným telekomunikačním operátorům (ISP) a dalším komerčním subjektům do této sítě za účelem poskytování svých ICT služeb obyvatelům v jednotlivých obcích. Jedná se o tzv. propojovací síť, koncové připojení uživatelů v obcích. Samotný předmět veřejné zakázky je blíže definován v návrhu příkazní smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy - viz příloha č. 3. Příkazní smlouva vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Uchazeč je povinen znění příkazní smlouvy v plném rozsahu respektovat. III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí ,-Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že nemá žádné další volné finanční prostředky. Strana 2 (celkem 11)

3 IV. Rozsah plnění V rámci zajištění TDI vybraný uchazeč zejména provede: seznámení se s podklady včetně jejich kontroly, podle kterých bude probíhat realizace jednotlivé stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem veškerých smluv spojených s realizací celého projektu, stavebním povolením plnění těchto činností ze strany zájemce započne ihned po podpisu smlouvy, spolupráce při předání staveniště zhotovitelům včetně zajištění zápisů a zajištění vzájemné koordinace mezi jednotlivými zhotoviteli při realizaci díla kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů během realizace stavby - průběžně během realizace, projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem stavby a zadavatelem; v rámci plnění veřejné zakázky není uchazeč oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci zadavatele průběžně během realizace, věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb průběžně během realizace, péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje průběžně během realizace, posouzení a projednání případných změn projektu s investorem nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění, posuzování případných kalkulací méněprací a víceprací, předkládaných zhotovitelem stavby a jejich projednání s investorem nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem, informování investora o všech závažných okolnostech nejpozději do 24 hodin od jejich zjištění, průběžná informovanost investora o průběhu stavby, zejména o těch skutečnostech, které by mohly mít negativní vlivy na úspěšnost čerpání finanční podpory průběžně během realizace, kontrola dodržování pracovních postupů a technologické kázně zhotovitelem stavby, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí, prací, účast na těchto zkouškách a kontrola jejich výsledků včetně vyžádání dokladů které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) průběžně během realizace, kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele, kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách průběžně, minimálně každý 3. pracovní den, provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěních uchazeče a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru průběžně, minimálně 1 x týdně, organizace, účast a vedení pravidelných týdenních kontrolních dnů min. 1x týdně v období realizace vypracování písemných zápisů z kontrolních dnů min. 1x týdně v období realizace zajištění a účast na přejímacím řízení dokončených částí stavby průběžně během realizace, kompletace potřebných dokladů pro předání stavby (atesty, protokoly o zkouškách, revize), soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě Strana 3 (celkem 11)

4 zadavateli; důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce) a jejich předkládání k odsouhlasení zadavateli; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby; věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce uchazeče podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů - nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení, spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem průběžně během realizace, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu před realizací zhotovovacích prací, kromě jiného i s ohledem na možnost řešení případných následných škod zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení zakázky zadavateli průběžně během realizace, spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu průběžně během realizace, kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich zjištění, vzájemná koordinace postupu prací mezi jednotlivými dodavateli, dle potřeby organizování koordinačních porad všech stran zainteresovaných na plnění díla průběžně během realizace, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí průběžně během realizace, příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na přejímacích řízeních, kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby, zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety, vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování zhotovitelem stavby v dohodnutých termínech průběžně během realizace nebo zkušebního provozu, zajištění kolaudace stavby vydání kolaudačního souhlasu kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby nejpozději do 14 dnů od odevzdání a převzetí díla, kontrola průběhu a výsledku zpracovaných realizačních dokumentací, pokud jsou předmětem díla, kontrola průběhu a výsledku zpracovaných dokumentací skutečného provedení, pokud jsou předmětem díla, kontrola průběhu a výsledků zaškolení obsluhy kontrola průběhu a výsledků zkušebního provozu kontrola průběhu zpracování a výsledku zpracovaných provozních řádů a dalších dokumentací. V rámci zajištění TDI uchazeč dále provede: seznámení se s projektovou žádostí a s platnou dokumentací ROP Jihovýchod spolupráce se zadavatelem při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby plnění těchto činností ze strany zájemce započne ihned po podpisu smlouvy, odborné posouzení projektu stavby kontrola plnění termínů, parametrů, indikátorů, finančních ukazatelů a podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace č. CZ. 1.11/3.3.00/ průběžně během realizace, Strana 4 (celkem 11)

5 příprava podkladů v průběhu stavby pro závěrečné hodnocení stavby průběžně během realizace, součinnost s jednotlivými zúčastněnými obcemi, na jejichž katastrálním území probíhá stavba, a to obce Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Zahrádka. V případě, že uchazeč neplněním své činnosti či jiným zanedbáním způsobí zadavateli škodu včetně případného nevyplacení finančních prostředků, zodpovídá za tuto škodu v plném rozsahu. V. Lhůta plnění Ze strany zadavatele je předpokládán následující termín realizace: Termín zahájení stavebních prací: Termín dokončení stavebních prací: Termíny předmětu plnění jsou vázány na projektovou žádost zadavatele o finanční podporu v rámci podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace č. CZ. 1.11/3.3.00/ z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Limitní termín dokončení předmětu plnění je stanoven v souladu s projektovou žádostí maximálně do Do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění vad a nedodělků a ukončení kolaudace stavby vydáním kolaudačního souhlasu. Celý projekt musí být ukončen nejpozději do VI. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky jsou obce mikroregionu Horácko. Jedná se o následující obce Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Zahrádka. VII. Další upřesňující podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni, nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách. Zejména ověřit si kvalitu a spolehlivost uchazečem prezentovaných referenčních zakázek. Strana 5 (celkem 11)

6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění), v případě že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v návaznosti na povinnost vyzyvatele dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. VIII. Dodací a platební podmínky Uchazeč je povinen postupovat při provádění činností s odbornou péčí ve prospěch zadavatele a dle jeho pokynů. Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (návrh smlouvy). Zálohové platby se nesjednávají. Cena za realizaci zakázky bude hrazena následujícím způsobem: do výše 80 % z ceny díla bude fakturováno průběžně dle skutečně odvedených prací v měsíčních obdobích, faktury vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, 20 % z ceny díla bude fakturováno po předání a převzetí dokončeného díla stavební části a po odstranění všech vad a nedodělků a po vydání kolaudačního rozhodnutí. Zálohy nebudou poskytovány. V příloze jednotlivých faktur bude vždy uveden soupis zajišťovaných činností v daném období, s rozdělením na jednotlivé dny a s uvedením počtu hodin. IX. Forma a obsah nabídek Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Pavlem Kratochvílem COLEGIUM, se sídlem Věžní 8, Jihlava, IČ Projektová dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele, v případě žádosti uchazeče mu bude zaslána elektronicky. Uchazeč podá svoji nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. Nabídka bude podána 1x v písemném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD, v případě rozporu mezi písemnou a elektronickou podobou má přednost písemná podoba nabídky obě vyhotovení musí být naprosto shodná. Nabídka včetně všech součástí bude v českém jazyce i slovenském jazyce. Zadavatel doporučuje nabídku v písemné podobě pevně svázat a listy v nabídce očíslovat. Na poslední straně doporučuje zadavatel uvést počet listů potvrzený podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou bude v nabídce doloženo zmocnění. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Strana 6 (celkem 11)

7 Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty. Nabídka předložená uchazečem musí obsahovat: A) krycí list nabídky - vyplněný a podepsaný vzor dle přílohy č. 1, B) doklady pro posouzení kvalifikovanosti uchazeče, C) reference uchazeče - formou čestného prohlášení dle přílohy č. 2 D) pojistnou smlouvu, E) příkazní smlouvu - doplněný a podepsaný vzor dle přílohy č. 3 F) čestné prohlášení o splnění podmínek TDI - formou prohlášení dle přílohy č. 4 A) Krycí list nabídky Uchazeč závazně použije vzor krycího listu uvedený v příloze č. 1. Krycí list bude obsahovat: název a přesnou adresu uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případná další jednání, včetně uvedení telefonického spojení a u, nabídkovou cenu. Ta bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami, bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu realizace zakázky. Nabídková cena: Nabídková cena za TDI v rámci investiční akce Regionální síť mikroregionu Horácko bude uvedena bez DPH v Kč, dále bude uvedena samostatná částka DPH v Kč a následně celková cena včetně DPH v Kč. Celková nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění zakázky při dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související s pracemi vymezenými v předmětu zakázky. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, kdy v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu, a to na základě předem podepsaného písemného dodatku ke smlouvě. Zadavatel jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny nepřipouští. B) Doklady pro posouzení kvalifikovanosti uchazeče Uchazeč doloží odpovídající: výpis z obchodního rejstříku pokud jej uchazeč vlastní (v kopii, ne starší 90 dnů) a doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (v kopii) čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek (příloha č. 4 výzvy ). C) Reference Uchazeč předloží formou čestného prohlášení uvedeného v příloze č.2 přehled již realizovaných porovnatelných zakázek a to z hlediska rozsahu prací, finančního objemu a kvality zajišťované činnosti, s uvedením objednatele, místa a doby plnění a kontaktní osoby, u Strana 7 (celkem 11)

8 které je možné referenci ověřit. Uchazeč musí doložit, že realizoval v posledních pěti letech TDI u minimálně tří stavebních prací, přičemž finanční objem stavebních prací v rámci kterých uchazeč realizoval služby TDI bude činit minimálně ,- Kč bez DPH/stavební akce. Uchazeč předloží formou čestného prohlášení uvedeného v příloze č.2 přehled již realizovaných porovnatelných zakázek a to z hlediska rozsahu prací, a kvality zajišťované činnosti, s uvedením objednatele, místa a doby plnění a kontaktní osoby, u které je možné referenci ověřit. Uchazeč musí doložit, že realizoval v posledních pěti letech TDI u minimálně jedné stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba optických sítí. D) Platná pojistná smlouva Vítězný uchazeč předloží ověřenou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem podnikatelské činnosti třetí osobě, který se vztahuje k předmětu veřejné zakázky, ve výši minimálně ,- Kč platnou po celou dobu předpokládaného plnění. Nesplnění této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy obdobně jako dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. E) Návrh příkazní smlouvy, Uchazeč je povinen předložit návrh příkazní smlouvy dle přílohy č. 3. V návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze své identifikační údaje a výši nabídkové ceny za předmět plnění v českých korunách v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. V návrhu nelze provádět žádné změny, přepisy či opravy, v opačném případě bude nabídka vyřazena z hodnocení. Návrh příkazní smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn a podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu a případně opatřenou razítkem uchazeče. Předložení návrhu smlouvy bez vyplnění požadovaných údajů nebo bez podpisu uchazeče není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a bude možným důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Omezení výše náhrady škody, jakož i sankcí uvedených v návrhu příkazní smlouvy se nepřipouští. F) Čestné prohlášení o splnění podmínek Uchazeč předloží čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 4. X. Místo a lhůta pro podání nabídek Místem pro podání nabídek je: OÚ Nárameč, Nárameč Nárameč Strana 8 (celkem 11)

9 Lhůta pro podání nabídek je: do 13:00 hodin Způsob podání nabídky: nabídky předkládejte v uzavřené obálce označené nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr TDI a označením NEOTVÍRAT a opatřené na uzavření razítky uchazečů. Obálka musí být orazítkovaná nebo podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem, časovým údajem převzetí a podpisovým záznamem pověřené osoby, nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a hodnoceny. Opožděně podané nabídky se nevrací a budou ponechány přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. O tom, že byla nabídka doručena po uplynutí stanovené lhůty, bude uchazeč vyrozuměn písemně nebo elektronicky. uchazeči si mohou vyžádat doplňující informace u zadavatele. Žádost se podává zadavateli prostřednictvím osoby pověřené zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o., se sídlem Dr. Svěráka 13, Boskovice, IČ: , zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem, písemně nebo elektronicky a musí být doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům. XI. Náklady výběrového řízení Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady výběrového řízení, které uchazeči vzniknou, nese uchazeč. XII. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek proběhne dne ve hodin v sídle zadavatele OÚ Nárameč, Nárameč 7, Nárameč. Při otevírání obálek mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, a jako pozorovatelé zástupci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly doručeny. Při otevírání obálek bude komisí zkontrolována úplnost nabídky vzhledem k zadávacím podmínkám. Věcnou náplň a obsah úplnosti nabídky pod písmeny A - F a další bude zkoumat komise pro hodnocení nabídek. Nebude-li obsah zpracován podle požadavků obsažených v zadávacích podmínkách, bude uchazeč ze soutěže vyloučen. O otevírání obálek bude proveden zápis, který podepíší členové komise. Strana 9 (celkem 11)

10 XIII. Vyřazení nabídek Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky: nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám, nesplňující požadavky podle zadávacích podmínek, zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu výběrového řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje, Nabídky, které byly vyřazeny, se uchazečům nevrací. Zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení veřejné zakázky. XIV. Hodnocení nabídek Nabídky, které byly doručeny včas a nebyly vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel, posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné bez účasti uchazečů. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění v českých korunách včetně DPH. Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu uvedením nabídkové ceny do Krycího listu a do návrhu příkazní smlouvy. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabízené ceny. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Výsledek hodnocení bude oznámen všem uchazečům, jejichž nabídka byla hodnocena. Protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, nepřísluší uchazečům žádné opravné prostředky, tak jak to umožňují ustanovení 110 zákona. XV. Zrušení výběrového řízení Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel stejným způsobem, jako ji vyhlásil všem uchazečům, kteří v řádném termínu podali své nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání zakázky, a to písemně a všem uchazečům shodně. Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o referencích, Příloha č. 3 - Návrh příkazní smlouvy, Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek. Strana 10 (celkem 11)

11 V Budišově dne: Mgr. Martin Budiš osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Strana 11 (celkem 11)

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více