Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora"

Transkript

1 V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách Zadavatel: Horácko - ekologický mikroregion se sídlem: Budišov 360, Budišov IČ: Osoby opr. k jednání: Hana Žáková, předsedkyně mikroregionu Ing. Ludmila Jelínková, místopředsedkyně mikroregionu tel.: Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o. se sídlem: Dr. Svěráka 13, Boskovice IČ: zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem: Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora Klasifikace VZ dle číselníků CPV : Technicko inženýrské služby kód Strana 1 (celkem 11)

2 Zadávací podmínky I. Zadání veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby, zadávanou v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona. Zároveň je tato zakázka zadávaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona. Projekt s názvem Regionální síť mikroregionu Horácko, registrační číslo CZ. 1.11/3.3.00/ , je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod a z finančních prostředků Kraje Vysočina. II. Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je kompletní zajištění technického dozoru investora (dále jen TDI ) pro investiční akci Regionální síť mikroregionu Horácko - zhotovitel stavby, která je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Tato investiční akce je financována ze zdrojů mikroregionu Horácko. Investiční akce bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Pavlem Kratochvílem COLEGIUM, se sídlem Věžní 8, Jihlava, IČ Realizace investiční akce bude spočívat ve výstavbě vysokorychlostní otevřené (optické) datové sítě propojující 13 obcí mikroregionu Horácko, která bude připojena k dvěma vstupním propojovacím bodům (MainPoP) ve Velkém Meziříčí a Třebíči, umožňující vstup veřejným telekomunikačním operátorům (ISP) a dalším komerčním subjektům do této sítě za účelem poskytování svých ICT služeb obyvatelům v jednotlivých obcích. Jedná se o tzv. propojovací síť, koncové připojení uživatelů v obcích. Samotný předmět veřejné zakázky je blíže definován v návrhu příkazní smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy - viz příloha č. 3. Příkazní smlouva vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Uchazeč je povinen znění příkazní smlouvy v plném rozsahu respektovat. III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí ,-Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že nemá žádné další volné finanční prostředky. Strana 2 (celkem 11)

3 IV. Rozsah plnění V rámci zajištění TDI vybraný uchazeč zejména provede: seznámení se s podklady včetně jejich kontroly, podle kterých bude probíhat realizace jednotlivé stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem veškerých smluv spojených s realizací celého projektu, stavebním povolením plnění těchto činností ze strany zájemce započne ihned po podpisu smlouvy, spolupráce při předání staveniště zhotovitelům včetně zajištění zápisů a zajištění vzájemné koordinace mezi jednotlivými zhotoviteli při realizaci díla kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů během realizace stavby - průběžně během realizace, projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem stavby a zadavatelem; v rámci plnění veřejné zakázky není uchazeč oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci zadavatele průběžně během realizace, věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb průběžně během realizace, péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje průběžně během realizace, posouzení a projednání případných změn projektu s investorem nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění, posuzování případných kalkulací méněprací a víceprací, předkládaných zhotovitelem stavby a jejich projednání s investorem nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem, informování investora o všech závažných okolnostech nejpozději do 24 hodin od jejich zjištění, průběžná informovanost investora o průběhu stavby, zejména o těch skutečnostech, které by mohly mít negativní vlivy na úspěšnost čerpání finanční podpory průběžně během realizace, kontrola dodržování pracovních postupů a technologické kázně zhotovitelem stavby, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí, prací, účast na těchto zkouškách a kontrola jejich výsledků včetně vyžádání dokladů které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) průběžně během realizace, kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele, kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách průběžně, minimálně každý 3. pracovní den, provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěních uchazeče a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru průběžně, minimálně 1 x týdně, organizace, účast a vedení pravidelných týdenních kontrolních dnů min. 1x týdně v období realizace vypracování písemných zápisů z kontrolních dnů min. 1x týdně v období realizace zajištění a účast na přejímacím řízení dokončených částí stavby průběžně během realizace, kompletace potřebných dokladů pro předání stavby (atesty, protokoly o zkouškách, revize), soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě Strana 3 (celkem 11)

4 zadavateli; důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce) a jejich předkládání k odsouhlasení zadavateli; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby; věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce uchazeče podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů - nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení, spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem průběžně během realizace, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu před realizací zhotovovacích prací, kromě jiného i s ohledem na možnost řešení případných následných škod zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení zakázky zadavateli průběžně během realizace, spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu průběžně během realizace, kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich zjištění, vzájemná koordinace postupu prací mezi jednotlivými dodavateli, dle potřeby organizování koordinačních porad všech stran zainteresovaných na plnění díla průběžně během realizace, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí průběžně během realizace, příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na přejímacích řízeních, kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby, zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety, vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování zhotovitelem stavby v dohodnutých termínech průběžně během realizace nebo zkušebního provozu, zajištění kolaudace stavby vydání kolaudačního souhlasu kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby nejpozději do 14 dnů od odevzdání a převzetí díla, kontrola průběhu a výsledku zpracovaných realizačních dokumentací, pokud jsou předmětem díla, kontrola průběhu a výsledku zpracovaných dokumentací skutečného provedení, pokud jsou předmětem díla, kontrola průběhu a výsledků zaškolení obsluhy kontrola průběhu a výsledků zkušebního provozu kontrola průběhu zpracování a výsledku zpracovaných provozních řádů a dalších dokumentací. V rámci zajištění TDI uchazeč dále provede: seznámení se s projektovou žádostí a s platnou dokumentací ROP Jihovýchod spolupráce se zadavatelem při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby plnění těchto činností ze strany zájemce započne ihned po podpisu smlouvy, odborné posouzení projektu stavby kontrola plnění termínů, parametrů, indikátorů, finančních ukazatelů a podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace č. CZ. 1.11/3.3.00/ průběžně během realizace, Strana 4 (celkem 11)

5 příprava podkladů v průběhu stavby pro závěrečné hodnocení stavby průběžně během realizace, součinnost s jednotlivými zúčastněnými obcemi, na jejichž katastrálním území probíhá stavba, a to obce Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Zahrádka. V případě, že uchazeč neplněním své činnosti či jiným zanedbáním způsobí zadavateli škodu včetně případného nevyplacení finančních prostředků, zodpovídá za tuto škodu v plném rozsahu. V. Lhůta plnění Ze strany zadavatele je předpokládán následující termín realizace: Termín zahájení stavebních prací: Termín dokončení stavebních prací: Termíny předmětu plnění jsou vázány na projektovou žádost zadavatele o finanční podporu v rámci podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace č. CZ. 1.11/3.3.00/ z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Limitní termín dokončení předmětu plnění je stanoven v souladu s projektovou žádostí maximálně do Do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění vad a nedodělků a ukončení kolaudace stavby vydáním kolaudačního souhlasu. Celý projekt musí být ukončen nejpozději do VI. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky jsou obce mikroregionu Horácko. Jedná se o následující obce Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Zahrádka. VII. Další upřesňující podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni, nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách. Zejména ověřit si kvalitu a spolehlivost uchazečem prezentovaných referenčních zakázek. Strana 5 (celkem 11)

6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění), v případě že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v návaznosti na povinnost vyzyvatele dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. VIII. Dodací a platební podmínky Uchazeč je povinen postupovat při provádění činností s odbornou péčí ve prospěch zadavatele a dle jeho pokynů. Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (návrh smlouvy). Zálohové platby se nesjednávají. Cena za realizaci zakázky bude hrazena následujícím způsobem: do výše 80 % z ceny díla bude fakturováno průběžně dle skutečně odvedených prací v měsíčních obdobích, faktury vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, 20 % z ceny díla bude fakturováno po předání a převzetí dokončeného díla stavební části a po odstranění všech vad a nedodělků a po vydání kolaudačního rozhodnutí. Zálohy nebudou poskytovány. V příloze jednotlivých faktur bude vždy uveden soupis zajišťovaných činností v daném období, s rozdělením na jednotlivé dny a s uvedením počtu hodin. IX. Forma a obsah nabídek Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Pavlem Kratochvílem COLEGIUM, se sídlem Věžní 8, Jihlava, IČ Projektová dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele, v případě žádosti uchazeče mu bude zaslána elektronicky. Uchazeč podá svoji nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. Nabídka bude podána 1x v písemném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD, v případě rozporu mezi písemnou a elektronickou podobou má přednost písemná podoba nabídky obě vyhotovení musí být naprosto shodná. Nabídka včetně všech součástí bude v českém jazyce i slovenském jazyce. Zadavatel doporučuje nabídku v písemné podobě pevně svázat a listy v nabídce očíslovat. Na poslední straně doporučuje zadavatel uvést počet listů potvrzený podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou bude v nabídce doloženo zmocnění. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Strana 6 (celkem 11)

7 Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty. Nabídka předložená uchazečem musí obsahovat: A) krycí list nabídky - vyplněný a podepsaný vzor dle přílohy č. 1, B) doklady pro posouzení kvalifikovanosti uchazeče, C) reference uchazeče - formou čestného prohlášení dle přílohy č. 2 D) pojistnou smlouvu, E) příkazní smlouvu - doplněný a podepsaný vzor dle přílohy č. 3 F) čestné prohlášení o splnění podmínek TDI - formou prohlášení dle přílohy č. 4 A) Krycí list nabídky Uchazeč závazně použije vzor krycího listu uvedený v příloze č. 1. Krycí list bude obsahovat: název a přesnou adresu uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případná další jednání, včetně uvedení telefonického spojení a u, nabídkovou cenu. Ta bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami, bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu realizace zakázky. Nabídková cena: Nabídková cena za TDI v rámci investiční akce Regionální síť mikroregionu Horácko bude uvedena bez DPH v Kč, dále bude uvedena samostatná částka DPH v Kč a následně celková cena včetně DPH v Kč. Celková nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění zakázky při dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související s pracemi vymezenými v předmětu zakázky. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, kdy v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu, a to na základě předem podepsaného písemného dodatku ke smlouvě. Zadavatel jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny nepřipouští. B) Doklady pro posouzení kvalifikovanosti uchazeče Uchazeč doloží odpovídající: výpis z obchodního rejstříku pokud jej uchazeč vlastní (v kopii, ne starší 90 dnů) a doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (v kopii) čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek (příloha č. 4 výzvy ). C) Reference Uchazeč předloží formou čestného prohlášení uvedeného v příloze č.2 přehled již realizovaných porovnatelných zakázek a to z hlediska rozsahu prací, finančního objemu a kvality zajišťované činnosti, s uvedením objednatele, místa a doby plnění a kontaktní osoby, u Strana 7 (celkem 11)

8 které je možné referenci ověřit. Uchazeč musí doložit, že realizoval v posledních pěti letech TDI u minimálně tří stavebních prací, přičemž finanční objem stavebních prací v rámci kterých uchazeč realizoval služby TDI bude činit minimálně ,- Kč bez DPH/stavební akce. Uchazeč předloží formou čestného prohlášení uvedeného v příloze č.2 přehled již realizovaných porovnatelných zakázek a to z hlediska rozsahu prací, a kvality zajišťované činnosti, s uvedením objednatele, místa a doby plnění a kontaktní osoby, u které je možné referenci ověřit. Uchazeč musí doložit, že realizoval v posledních pěti letech TDI u minimálně jedné stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba optických sítí. D) Platná pojistná smlouva Vítězný uchazeč předloží ověřenou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem podnikatelské činnosti třetí osobě, který se vztahuje k předmětu veřejné zakázky, ve výši minimálně ,- Kč platnou po celou dobu předpokládaného plnění. Nesplnění této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy obdobně jako dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. E) Návrh příkazní smlouvy, Uchazeč je povinen předložit návrh příkazní smlouvy dle přílohy č. 3. V návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze své identifikační údaje a výši nabídkové ceny za předmět plnění v českých korunách v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. V návrhu nelze provádět žádné změny, přepisy či opravy, v opačném případě bude nabídka vyřazena z hodnocení. Návrh příkazní smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn a podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu a případně opatřenou razítkem uchazeče. Předložení návrhu smlouvy bez vyplnění požadovaných údajů nebo bez podpisu uchazeče není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a bude možným důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Omezení výše náhrady škody, jakož i sankcí uvedených v návrhu příkazní smlouvy se nepřipouští. F) Čestné prohlášení o splnění podmínek Uchazeč předloží čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 4. X. Místo a lhůta pro podání nabídek Místem pro podání nabídek je: OÚ Nárameč, Nárameč Nárameč Strana 8 (celkem 11)

9 Lhůta pro podání nabídek je: do 13:00 hodin Způsob podání nabídky: nabídky předkládejte v uzavřené obálce označené nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr TDI a označením NEOTVÍRAT a opatřené na uzavření razítky uchazečů. Obálka musí být orazítkovaná nebo podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem, časovým údajem převzetí a podpisovým záznamem pověřené osoby, nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a hodnoceny. Opožděně podané nabídky se nevrací a budou ponechány přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. O tom, že byla nabídka doručena po uplynutí stanovené lhůty, bude uchazeč vyrozuměn písemně nebo elektronicky. uchazeči si mohou vyžádat doplňující informace u zadavatele. Žádost se podává zadavateli prostřednictvím osoby pověřené zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o., se sídlem Dr. Svěráka 13, Boskovice, IČ: , zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem, písemně nebo elektronicky a musí být doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům. XI. Náklady výběrového řízení Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady výběrového řízení, které uchazeči vzniknou, nese uchazeč. XII. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek proběhne dne ve hodin v sídle zadavatele OÚ Nárameč, Nárameč 7, Nárameč. Při otevírání obálek mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, a jako pozorovatelé zástupci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly doručeny. Při otevírání obálek bude komisí zkontrolována úplnost nabídky vzhledem k zadávacím podmínkám. Věcnou náplň a obsah úplnosti nabídky pod písmeny A - F a další bude zkoumat komise pro hodnocení nabídek. Nebude-li obsah zpracován podle požadavků obsažených v zadávacích podmínkách, bude uchazeč ze soutěže vyloučen. O otevírání obálek bude proveden zápis, který podepíší členové komise. Strana 9 (celkem 11)

10 XIII. Vyřazení nabídek Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky: nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám, nesplňující požadavky podle zadávacích podmínek, zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu výběrového řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje, Nabídky, které byly vyřazeny, se uchazečům nevrací. Zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení veřejné zakázky. XIV. Hodnocení nabídek Nabídky, které byly doručeny včas a nebyly vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel, posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné bez účasti uchazečů. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění v českých korunách včetně DPH. Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu uvedením nabídkové ceny do Krycího listu a do návrhu příkazní smlouvy. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabízené ceny. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Výsledek hodnocení bude oznámen všem uchazečům, jejichž nabídka byla hodnocena. Protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, nepřísluší uchazečům žádné opravné prostředky, tak jak to umožňují ustanovení 110 zákona. XV. Zrušení výběrového řízení Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel stejným způsobem, jako ji vyhlásil všem uchazečům, kteří v řádném termínu podali své nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání zakázky, a to písemně a všem uchazečům shodně. Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o referencích, Příloha č. 3 - Návrh příkazní smlouvy, Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek. Strana 10 (celkem 11)

11 V Budišově dne: Mgr. Martin Budiš osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Strana 11 (celkem 11)

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010 Obec Černiv, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2009 H-PRO spol. s r.o, Důlce 3, 40001 Ústí nad Labem Europrojekty, s.r.o.,

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Název veřejné zakázky: "Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova"

Název veřejné zakázky: Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č. 1 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POLDRY BĚLOTÍN TDI

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POLDRY BĚLOTÍN TDI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POLDRY BĚLOTÍN TDI Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zadavatele

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle Příručky pro příjemce http://www.ziel3-cil3.eu/media/cs/2012-03-29_ppp_bez_reviz.pdf) Název zakázky: Energetická rekonstrukce ústřední

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více