Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora"

Transkript

1 V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách Zadavatel: Horácko - ekologický mikroregion se sídlem: Budišov 360, Budišov IČ: Osoby opr. k jednání: Hana Žáková, předsedkyně mikroregionu Ing. Ludmila Jelínková, místopředsedkyně mikroregionu tel.: Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o. se sídlem: Dr. Svěráka 13, Boskovice IČ: zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem: Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora Klasifikace VZ dle číselníků CPV : Technicko inženýrské služby kód Strana 1 (celkem 11)

2 Zadávací podmínky I. Zadání veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby, zadávanou v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona. Zároveň je tato zakázka zadávaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona. Projekt s názvem Regionální síť mikroregionu Horácko, registrační číslo CZ. 1.11/3.3.00/ , je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod a z finančních prostředků Kraje Vysočina. II. Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je kompletní zajištění technického dozoru investora (dále jen TDI ) pro investiční akci Regionální síť mikroregionu Horácko - zhotovitel stavby, která je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Tato investiční akce je financována ze zdrojů mikroregionu Horácko. Investiční akce bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Pavlem Kratochvílem COLEGIUM, se sídlem Věžní 8, Jihlava, IČ Realizace investiční akce bude spočívat ve výstavbě vysokorychlostní otevřené (optické) datové sítě propojující 13 obcí mikroregionu Horácko, která bude připojena k dvěma vstupním propojovacím bodům (MainPoP) ve Velkém Meziříčí a Třebíči, umožňující vstup veřejným telekomunikačním operátorům (ISP) a dalším komerčním subjektům do této sítě za účelem poskytování svých ICT služeb obyvatelům v jednotlivých obcích. Jedná se o tzv. propojovací síť, koncové připojení uživatelů v obcích. Samotný předmět veřejné zakázky je blíže definován v návrhu příkazní smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy - viz příloha č. 3. Příkazní smlouva vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Uchazeč je povinen znění příkazní smlouvy v plném rozsahu respektovat. III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí ,-Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že nemá žádné další volné finanční prostředky. Strana 2 (celkem 11)

3 IV. Rozsah plnění V rámci zajištění TDI vybraný uchazeč zejména provede: seznámení se s podklady včetně jejich kontroly, podle kterých bude probíhat realizace jednotlivé stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem veškerých smluv spojených s realizací celého projektu, stavebním povolením plnění těchto činností ze strany zájemce započne ihned po podpisu smlouvy, spolupráce při předání staveniště zhotovitelům včetně zajištění zápisů a zajištění vzájemné koordinace mezi jednotlivými zhotoviteli při realizaci díla kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů během realizace stavby - průběžně během realizace, projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem stavby a zadavatelem; v rámci plnění veřejné zakázky není uchazeč oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci zadavatele průběžně během realizace, věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb průběžně během realizace, péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje průběžně během realizace, posouzení a projednání případných změn projektu s investorem nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění, posuzování případných kalkulací méněprací a víceprací, předkládaných zhotovitelem stavby a jejich projednání s investorem nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem, informování investora o všech závažných okolnostech nejpozději do 24 hodin od jejich zjištění, průběžná informovanost investora o průběhu stavby, zejména o těch skutečnostech, které by mohly mít negativní vlivy na úspěšnost čerpání finanční podpory průběžně během realizace, kontrola dodržování pracovních postupů a technologické kázně zhotovitelem stavby, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí, prací, účast na těchto zkouškách a kontrola jejich výsledků včetně vyžádání dokladů které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) průběžně během realizace, kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele, kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách průběžně, minimálně každý 3. pracovní den, provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěních uchazeče a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru průběžně, minimálně 1 x týdně, organizace, účast a vedení pravidelných týdenních kontrolních dnů min. 1x týdně v období realizace vypracování písemných zápisů z kontrolních dnů min. 1x týdně v období realizace zajištění a účast na přejímacím řízení dokončených částí stavby průběžně během realizace, kompletace potřebných dokladů pro předání stavby (atesty, protokoly o zkouškách, revize), soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě Strana 3 (celkem 11)

4 zadavateli; důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce) a jejich předkládání k odsouhlasení zadavateli; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby; věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce uchazeče podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů - nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení, spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem průběžně během realizace, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu před realizací zhotovovacích prací, kromě jiného i s ohledem na možnost řešení případných následných škod zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení zakázky zadavateli průběžně během realizace, spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu průběžně během realizace, kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich zjištění, vzájemná koordinace postupu prací mezi jednotlivými dodavateli, dle potřeby organizování koordinačních porad všech stran zainteresovaných na plnění díla průběžně během realizace, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí průběžně během realizace, příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na přejímacích řízeních, kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby, zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety, vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování zhotovitelem stavby v dohodnutých termínech průběžně během realizace nebo zkušebního provozu, zajištění kolaudace stavby vydání kolaudačního souhlasu kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby nejpozději do 14 dnů od odevzdání a převzetí díla, kontrola průběhu a výsledku zpracovaných realizačních dokumentací, pokud jsou předmětem díla, kontrola průběhu a výsledku zpracovaných dokumentací skutečného provedení, pokud jsou předmětem díla, kontrola průběhu a výsledků zaškolení obsluhy kontrola průběhu a výsledků zkušebního provozu kontrola průběhu zpracování a výsledku zpracovaných provozních řádů a dalších dokumentací. V rámci zajištění TDI uchazeč dále provede: seznámení se s projektovou žádostí a s platnou dokumentací ROP Jihovýchod spolupráce se zadavatelem při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby plnění těchto činností ze strany zájemce započne ihned po podpisu smlouvy, odborné posouzení projektu stavby kontrola plnění termínů, parametrů, indikátorů, finančních ukazatelů a podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace č. CZ. 1.11/3.3.00/ průběžně během realizace, Strana 4 (celkem 11)

5 příprava podkladů v průběhu stavby pro závěrečné hodnocení stavby průběžně během realizace, součinnost s jednotlivými zúčastněnými obcemi, na jejichž katastrálním území probíhá stavba, a to obce Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Zahrádka. V případě, že uchazeč neplněním své činnosti či jiným zanedbáním způsobí zadavateli škodu včetně případného nevyplacení finančních prostředků, zodpovídá za tuto škodu v plném rozsahu. V. Lhůta plnění Ze strany zadavatele je předpokládán následující termín realizace: Termín zahájení stavebních prací: Termín dokončení stavebních prací: Termíny předmětu plnění jsou vázány na projektovou žádost zadavatele o finanční podporu v rámci podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace č. CZ. 1.11/3.3.00/ z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Limitní termín dokončení předmětu plnění je stanoven v souladu s projektovou žádostí maximálně do Do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění vad a nedodělků a ukončení kolaudace stavby vydáním kolaudačního souhlasu. Celý projekt musí být ukončen nejpozději do VI. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky jsou obce mikroregionu Horácko. Jedná se o následující obce Budišov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Smrk, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín, Zahrádka. VII. Další upřesňující podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni, nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách. Zejména ověřit si kvalitu a spolehlivost uchazečem prezentovaných referenčních zakázek. Strana 5 (celkem 11)

6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění), v případě že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v návaznosti na povinnost vyzyvatele dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. VIII. Dodací a platební podmínky Uchazeč je povinen postupovat při provádění činností s odbornou péčí ve prospěch zadavatele a dle jeho pokynů. Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (návrh smlouvy). Zálohové platby se nesjednávají. Cena za realizaci zakázky bude hrazena následujícím způsobem: do výše 80 % z ceny díla bude fakturováno průběžně dle skutečně odvedených prací v měsíčních obdobích, faktury vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, 20 % z ceny díla bude fakturováno po předání a převzetí dokončeného díla stavební části a po odstranění všech vad a nedodělků a po vydání kolaudačního rozhodnutí. Zálohy nebudou poskytovány. V příloze jednotlivých faktur bude vždy uveden soupis zajišťovaných činností v daném období, s rozdělením na jednotlivé dny a s uvedením počtu hodin. IX. Forma a obsah nabídek Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Pavlem Kratochvílem COLEGIUM, se sídlem Věžní 8, Jihlava, IČ Projektová dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele, v případě žádosti uchazeče mu bude zaslána elektronicky. Uchazeč podá svoji nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. Nabídka bude podána 1x v písemném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD, v případě rozporu mezi písemnou a elektronickou podobou má přednost písemná podoba nabídky obě vyhotovení musí být naprosto shodná. Nabídka včetně všech součástí bude v českém jazyce i slovenském jazyce. Zadavatel doporučuje nabídku v písemné podobě pevně svázat a listy v nabídce očíslovat. Na poslední straně doporučuje zadavatel uvést počet listů potvrzený podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou bude v nabídce doloženo zmocnění. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Strana 6 (celkem 11)

7 Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty. Nabídka předložená uchazečem musí obsahovat: A) krycí list nabídky - vyplněný a podepsaný vzor dle přílohy č. 1, B) doklady pro posouzení kvalifikovanosti uchazeče, C) reference uchazeče - formou čestného prohlášení dle přílohy č. 2 D) pojistnou smlouvu, E) příkazní smlouvu - doplněný a podepsaný vzor dle přílohy č. 3 F) čestné prohlášení o splnění podmínek TDI - formou prohlášení dle přílohy č. 4 A) Krycí list nabídky Uchazeč závazně použije vzor krycího listu uvedený v příloze č. 1. Krycí list bude obsahovat: název a přesnou adresu uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případná další jednání, včetně uvedení telefonického spojení a u, nabídkovou cenu. Ta bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami, bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu realizace zakázky. Nabídková cena: Nabídková cena za TDI v rámci investiční akce Regionální síť mikroregionu Horácko bude uvedena bez DPH v Kč, dále bude uvedena samostatná částka DPH v Kč a následně celková cena včetně DPH v Kč. Celková nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění zakázky při dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související s pracemi vymezenými v předmětu zakázky. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, kdy v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu, a to na základě předem podepsaného písemného dodatku ke smlouvě. Zadavatel jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny nepřipouští. B) Doklady pro posouzení kvalifikovanosti uchazeče Uchazeč doloží odpovídající: výpis z obchodního rejstříku pokud jej uchazeč vlastní (v kopii, ne starší 90 dnů) a doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (v kopii) čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek (příloha č. 4 výzvy ). C) Reference Uchazeč předloží formou čestného prohlášení uvedeného v příloze č.2 přehled již realizovaných porovnatelných zakázek a to z hlediska rozsahu prací, finančního objemu a kvality zajišťované činnosti, s uvedením objednatele, místa a doby plnění a kontaktní osoby, u Strana 7 (celkem 11)

8 které je možné referenci ověřit. Uchazeč musí doložit, že realizoval v posledních pěti letech TDI u minimálně tří stavebních prací, přičemž finanční objem stavebních prací v rámci kterých uchazeč realizoval služby TDI bude činit minimálně ,- Kč bez DPH/stavební akce. Uchazeč předloží formou čestného prohlášení uvedeného v příloze č.2 přehled již realizovaných porovnatelných zakázek a to z hlediska rozsahu prací, a kvality zajišťované činnosti, s uvedením objednatele, místa a doby plnění a kontaktní osoby, u které je možné referenci ověřit. Uchazeč musí doložit, že realizoval v posledních pěti letech TDI u minimálně jedné stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba optických sítí. D) Platná pojistná smlouva Vítězný uchazeč předloží ověřenou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem podnikatelské činnosti třetí osobě, který se vztahuje k předmětu veřejné zakázky, ve výši minimálně ,- Kč platnou po celou dobu předpokládaného plnění. Nesplnění této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy obdobně jako dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. E) Návrh příkazní smlouvy, Uchazeč je povinen předložit návrh příkazní smlouvy dle přílohy č. 3. V návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze své identifikační údaje a výši nabídkové ceny za předmět plnění v českých korunách v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. V návrhu nelze provádět žádné změny, přepisy či opravy, v opačném případě bude nabídka vyřazena z hodnocení. Návrh příkazní smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn a podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu a případně opatřenou razítkem uchazeče. Předložení návrhu smlouvy bez vyplnění požadovaných údajů nebo bez podpisu uchazeče není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a bude možným důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Omezení výše náhrady škody, jakož i sankcí uvedených v návrhu příkazní smlouvy se nepřipouští. F) Čestné prohlášení o splnění podmínek Uchazeč předloží čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 4. X. Místo a lhůta pro podání nabídek Místem pro podání nabídek je: OÚ Nárameč, Nárameč Nárameč Strana 8 (celkem 11)

9 Lhůta pro podání nabídek je: do 13:00 hodin Způsob podání nabídky: nabídky předkládejte v uzavřené obálce označené nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr TDI a označením NEOTVÍRAT a opatřené na uzavření razítky uchazečů. Obálka musí být orazítkovaná nebo podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem, časovým údajem převzetí a podpisovým záznamem pověřené osoby, nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a hodnoceny. Opožděně podané nabídky se nevrací a budou ponechány přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. O tom, že byla nabídka doručena po uplynutí stanovené lhůty, bude uchazeč vyrozuměn písemně nebo elektronicky. uchazeči si mohou vyžádat doplňující informace u zadavatele. Žádost se podává zadavateli prostřednictvím osoby pověřené zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o., se sídlem Dr. Svěráka 13, Boskovice, IČ: , zastoupená: Mgr. Martinem Budišem, jednatelem, písemně nebo elektronicky a musí být doručena nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům. XI. Náklady výběrového řízení Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady výběrového řízení, které uchazeči vzniknou, nese uchazeč. XII. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek proběhne dne ve hodin v sídle zadavatele OÚ Nárameč, Nárameč 7, Nárameč. Při otevírání obálek mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, a jako pozorovatelé zástupci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly doručeny. Při otevírání obálek bude komisí zkontrolována úplnost nabídky vzhledem k zadávacím podmínkám. Věcnou náplň a obsah úplnosti nabídky pod písmeny A - F a další bude zkoumat komise pro hodnocení nabídek. Nebude-li obsah zpracován podle požadavků obsažených v zadávacích podmínkách, bude uchazeč ze soutěže vyloučen. O otevírání obálek bude proveden zápis, který podepíší členové komise. Strana 9 (celkem 11)

10 XIII. Vyřazení nabídek Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky: nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám, nesplňující požadavky podle zadávacích podmínek, zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu výběrového řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje, Nabídky, které byly vyřazeny, se uchazečům nevrací. Zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení veřejné zakázky. XIV. Hodnocení nabídek Nabídky, které byly doručeny včas a nebyly vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel, posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné bez účasti uchazečů. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění v českých korunách včetně DPH. Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu uvedením nabídkové ceny do Krycího listu a do návrhu příkazní smlouvy. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabízené ceny. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Výsledek hodnocení bude oznámen všem uchazečům, jejichž nabídka byla hodnocena. Protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, nepřísluší uchazečům žádné opravné prostředky, tak jak to umožňují ustanovení 110 zákona. XV. Zrušení výběrového řízení Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel stejným způsobem, jako ji vyhlásil všem uchazečům, kteří v řádném termínu podali své nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání zakázky, a to písemně a všem uchazečům shodně. Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče o referencích, Příloha č. 3 - Návrh příkazní smlouvy, Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek. Strana 10 (celkem 11)

11 V Budišově dne: Mgr. Martin Budiš osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Strana 11 (celkem 11)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku na zajištění projektových služeb na akci: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY - autorský dozor Tato zadávací dokumentace

Více

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky : Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora stavba: ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059, si Vás dovoluji

Více

Výstavba vodojemu Knapovec zajištění TDI

Výstavba vodojemu Knapovec zajištění TDI Výzva k podání nabídky, kterou zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malé hodnoty včetně návrhu na uzavření příkazní smlouvy pro společnost na akci: Výstavba vodojemu Knapovec zajištění

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

ZADAVATEL: NÁZEV ZAKÁZKY :

ZADAVATEL: NÁZEV ZAKÁZKY : VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY ( dále jen Zadávací dokumentace ) v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů evropské unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupu pro zadávání zakázek

Více

Písemná výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Písemná výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Písemná výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na stavební práce Název zakázky: Stavební úpravy sportovního hřiště Zadavatel Martínkov 29, 675 44 Martínkov IČ: 00378151 Tato

Více

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nová ČOV Horní Vltavice

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nová ČOV Horní Vltavice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu Nová ČOV Horní Vltavice formou výzvy více zájemcům ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu s 6 zákona

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací podmínky veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací podmínky veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Povaloví Sídlo zadavatele: Lobodice č.p. 39, PSČ 751 01 IČ zadavatele: 72549921 Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jannis Isakidis předseda

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZMĚNA STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Zadavatel : Obec Horrníí Sttrropniice,, Horrníí Sttrropniice

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je restaurátorský průzkum vnějších a vnitřních omítek a provedení restaurátorských prací omítek a náhrobní desky u nemovité kulturní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy.

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy. Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) Zajištění činnosti technického

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka pracích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část B - technický dozor investora (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA SLUŽBY)

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ŠANOV MÍSTNÍ KOMUNIKACE Zadavatel : Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 p. Hrabětice 1. PREAMBULE Tato výzva a textová

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách A) Identifikační údaje zadavatele Národní památkový ústav,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Chodník v obci Zašová Luhy Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zadavatel

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Elektroinstalace ZŠ Masarykova

Elektroinstalace ZŠ Masarykova ZADAVATEL: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice UCHAZEČ: Vážení, na základě kladných referencí o činnosti Vaší firmy si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky na dodavatele díla: Bližší údaje jsou

Více

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; Krajská správa silnic Libereckého kraje Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: Mgr. Stanislavem

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č.

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele.

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele. OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3) zákona 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Šebkovice Šebkovice 159, 675 45 Šebkovice zastoupená starostou Josefem Holčapkem IČO: 00290556 INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové

Více

Výzva k podání nabídky na:

Výzva k podání nabídky na: Výzva k podání nabídky na: Technický dozor investora v rámci projektu Půdní vestavba pro rozšíření výuky. (registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/06.00539) Veřejná zakázka proběhne v souladu s Metodickým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebního díla: KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU II. ETAPA - 1 - Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 1. Identifikace zadavatele 2.

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 75045974 si Vás dovoluji

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh.

Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky včetně všech jejich příloh. Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava fasády garáže a zateplení soklů Domova Sosna zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Odstranění nánosů sedimentu Poldr č. 3 Nad koupalištěm Sendražice Identifikace zadavatele: Název: Obec Sendražice Sídlo:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou mimo rámec zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude používán

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTO SEMILY, ZASTOUPENÉ MĚSTSKOU BYTOVOU SPRÁVOU SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU na stavební práce zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY FOTO DOMU ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ Bytový dům č. p. 469, Luční ulice v Semilech VÝSTAVBA PLYNOVÉ KOTELNY NA LUČNÍ 469 A ZADAVATEL Městská bytová správa

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (PÍSEMNÁ ČÁST) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Název akce: DODÁVKA NOTEBOOKŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM Zadavatel: Město Litomyšl se sídlem: Litomyšl-Město,

Více

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Oprava Havírenské cesty" Identifikace poptávajícího: Poptávající: Obec Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 IČ: 00580791

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Výstavba a rekonstrukce chodníků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE na zakázku se nevztahuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem Stavební úpravy domova se zvláštním režimem Jedná se o zadávací řízení

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Akademie výtvarných umění v Praze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Dodávka techniky audiovizuální digitalizace pro AVU v Praze" realizovaná MIMO REŽIM ZÁKONA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2016/0042798/JACE Spisová značka: 3520/MCBS/2016/0042798 Vyřizuje: Eva Jachymiáková, tel. 542

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka a montáž interiérového vybavení kanceláří, zasedací místnosti a STARS klubu zadávané v souladu se

Více

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 Odbor investic tel.: 327 710 235, 327 710 111*, fax: 327 710 202 e-mail: investice@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz Č.j.: Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Beroun, P r e i s l e r o v a 1 3 3 5 tel: 311622572, fax 311623413, e-mail 2zsberoun@tiscali.cz, 2zs@2zsberoun.cz http://www.2zsberoun.cz VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

Jezeřany Maršovice - kanalizace

Jezeřany Maršovice - kanalizace Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná podle ustanovení 6, 16 a 18 odstavec (3) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s

Více

Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích

Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále je zákon ) pro akci: Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích (výběrové řízení mimo režim

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo rámec zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude pouţíván pouze metodicky

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 -1- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadávacího řízení: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 Zadavatel zakázky: Obec Bařice-Velké Těšany IČO: 00287 024 Sídlo: Bařice č.p.8 767 01 Kroměříž Zadavatel

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu Otevřená výzva 1. Zadavatel: Maso Třebovle s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více