Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7"

Transkript

1 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík, Josef Mejzlík, Vítězslav Mejzlík, Jan Uchytil tj 5 členů ZO. Karel Slavík se omluvil. 1) Starosta Bc. Josef Náhlík přivítal přítomné členy ZO, občany a hosty a zahájil zasedání ZO: a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet, c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je Jan Uchytil, d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky, e) informace o činnosti obce od posledního zasedání ZO a plnění přijatých usnesení předseda kontrolního výboru přečetl zápis. Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů: a) starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění starosta vyzval k hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 b) navrhl ověřovatele zápisu p. Josef Mejzlík, p. Josef Náhlík. a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů, Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 11/ 14 : Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje: a) jednání ZO se bude řídit tímto programem: 1. zvolení členů finančního a kontrolního výboru 2. schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 3. plán inventur 4. rozpočtové opatření č schválení jubilea 6. rozpočtový výhled 7. určení určeného zastupitele při pořízení změny č. 1 ÚP Přeckov 8. seznámení se s podklady rozhodnutí a usnesení o určení lhůty 9. rozpočtové opatření udělení kompetence 10. zařazení majetku a vyřazení majetku 11. diskuze b) jako ověřovatele zápisu p. Josef Mejzlík, p. Josef Náhlík Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

2 1) Zvolení členů finančního a kontrolního výboru: Volba členů finančního výboru. Za členy finančního výboru byli navrženi pan Josef Pavelec a pan Kamil Černý. Zastupitelstvo obce Přeckov volí za členy finančního výboru pana Josefa Pavelce a pana Kamila Černého. Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0., Zdrželi se 0 Usnesení č. 12/14 bylo schváleno. Volba členů kontrolního výboru. Za členy kontrolního výboru byli navrženi pan Karel Slavík a pan Petr Vávra Zastupitelstvo obce Přeckov volí za členy kontrolního výboru pana Karla Slavíka a pana Petra Vávru. Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. Usnesení č. 13/14 bylo schváleno. 2) Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Předsedající předložil návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o smlouvu na uložení trubek HDPE do země v trase dle odsouhlasené projektové dokumentace na stavbu: Regionální síť Mikroregionu Horácko, Síť trubek HDPE pro optickou síť do pozemků v k. ú. Přeckov ve vlastnictví obce V příloze posílám návrh opravené smlouvy, zákres trasy a návrh ukončení trubek HDPE, zatažení elektroinstalační trubky FX32mm do místnosti kanceláře OÚ a umístění stojanu pro osazení optických rozvaděčů a technologie. Oceloplechová skříň, osazená v kanceláři OÚ bude o rozměrech 600x800 (1000)mm v=1,2m. Dále b ude třeba samostatně jištěný přívod 1x66A, 230V. Přívodní silový kabel bude možné vést v plastových žlabech podél zdi u podlahy od stávajícího silnoproudého rozvaděče. V místnosti bude osazena ventilace u stropu. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 14/14: ZO počtem 5 hlasů schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 3) Plán inventur Předsedající předložil návrh na plán inventur. ZO bylo seznámeno s plánem inventur. ZO navrhlo za předsedu inventarizační komise Bc. Josef Náhlík, za členy inventarizační komise Josef Mejzlík, Jan Uchytil a Josef Náhlík.

3 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým plánem inventur, který je sestavený v souladu s ust. 5 vyhl. č. 270/2010 Sb. a s navrhnutou inventarizační komisí. Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 15/14: ZO počtem 5 hlasů schvaluje: plán inventur a inventarizační komisi. 4) Rozpočtové opatření č. 5 Předseda finančního výboru předložil návrhy na úpravu rozpočtu. ZO bylo seznámeno s úpravami. (přiložen zápis finančního výboru) Úpravy rozpočtů byly provedeny v měsíci říjnu. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 Příloha zápis finančního výboru Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 Usnesení č. 16/14: Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje: rozpočtové opatření č. 5 5) Schválení jubilea Předsedající navrhl, aby se gratulovalo jubilantům ve věku od 65 let a to každým následujícím pátým rokem jejich jubilea. Od věku 80 let jubilantů by se gratulovalo každý další rok jejich jubilea. Jubilantům by se koupil dárek v peněžité výši do 600 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem předsedajícího. Pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 17/14: Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje: schválení jubilea. 6) Rozpočtový výhled Předsedající navrhl odložit schválení rozpočtového výhledu, vzhledem k tomu, že finanční výbor byl zvolen teprve na této schůzi. Rozpočtový výhled bude předložen na následující schůzi. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí jednomyslně.

4 7) Určení určeného zastupitele při pořízení změny č. 1 ÚP Přeckov Předsedající informoval o tom, že je nutné zvolit nového určeného zastupitele pro potřebné náležitosti s Úřadem územního plánování Městského úřadu Třebíč s Územním plánem Přeckova, protože předchozím Zastupitelstvem byl zvolen Jaromír Mejzlík, který už není členem nově zvoleného zastupitelstva. Předsedající navrhl o určení zastupitele ve věci pořízení Změny č. 1 Územního plánu Přeckov Bc. Josef Náhlík Zastupitelstvo souhlasí s návrhem předsedajícího. Pro 4, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č. 18/14: Zastupitelstvo počtem 4 hlasů schvaluje určeného zastupitele ve věci pořízení Změny č. 1 Územního plánu Přeckov, bude jím starosta Bc. Josef Náhlík. 8) Seznámení se s podklady rozhodnutí a usnesení o určení lhůty Předsedající seznámil přítomné s podklady rozhodnutí od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod o ochraně přírody a krajiny ve věci správního řízení vedeného s Milanem Brabcem, zemědělským podnikatelem, se sídlem Přeckov 8, Rudíkov, IČ: o protiprávním jednání uvedeném v 12 odst. 2 písm. a) zákona, tj. narušení krajinného rázu. K tomuto se měla obec vyjádřit do lhůty 10 dnů ode dne doručení, jenže lhůta vypršela před ustavující schůzí, proto se nové zastupitelstvo nemohlo k věci vyjádřit. Zastupitelstvo obce a přítomní hosté byli seznámeni s podklady rozhodnutí a usnesení o určení lhůty. 9) Rozpočtové opatření udělení kompetence Předsedající informoval zastupitele, že v souladu s 102 ods.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, schvaluje rozpočtová opatření rada obce, popř. starosta v rozsahu, které stanoví zastupitelstvo. Předsedající navrhl, aby návrh rozpočtového opatření předloženého finančním výborem schvaloval starosta, poté řádné rozpočtové opatření schvaluje zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. V případě, že by jednotlivé rozpočtové úpravy schvalovalo zastupitelstvo, musel by se plán zasedání upravit potřebám rozpočtových změn. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Přeckov stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, jsou-li vyvolaná nezbytnými potřebami pro zajištění činnosti obecního úřadu a chod obce. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO a stručného odůvodnění.

5 Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1. Usnesení č. 19/14 bylo schváleno. 10) Zařazení majetku a vyřazení majetku a) Zařazení majetku Starosta navrhl zařadit majetek - In. č Přístřešek na kontejnery ,- - In. č Čekárna ,- majetek byl zařazen na účet / In. č. 8001/1-4 Jabloně 5 000,- majetek byl zařazen na účet 025/ Starosta přečetl návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zařazením majetku. Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 20/14: Zastupitelstvo počtem 5 hlasů souhlasí se zařazením majetku: - In. č Přístřešek na kontejnery ,- - In. č Čekárna ,- - In. č. 8001/1-4 Jabloně 5 000,- b) Vyřazení majetku Starosta navrhl vyřadit majetek - In. č Plechová čekárna 4 200,- majetek byl vyřazen z účtu 081/ , / ,- Starosta přečetl návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením majetku:. Pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 21/14: Zastupitelstvo počtem 5 hlasů souhlasí s vyřazením majetku: - In. č Plechová čekárna 4 200,-

6 11) Diskuze Předsedající informoval o nutnosti do konce roku najít náhradu za dosavadní účetní, p. Mejzlíkovou. Vzhledem k nutnosti převzít účetní systém obce, by bylo vhodné najít novou účetní sílu nejpozději do konce listopadu. Návrhy na řešení budou předmětem jednání na nejbližším zasedání OZ. Dále starosta informoval zastupitelstvo o úpravách tarifu vedení obecního účtu v KB, čímž dojde k úspoře obecních financí. Návrhy, připomínky a podněty: Nebyly vzneseny. Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 21:15 hod ukončil. Zápis vyhotovil Jan Uchytil dne Zapisovatel: Jan Uchytil dne 2014 Ověřovatelé: Josef Mejzlík dne 2014 Josef Náhlík dne Starosta: Bc. Josef Náhlík dne 2014

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více