HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003"

Transkript

1 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7

2 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš, Jindřich Halama st. Czech edition 2002 Petr Heřman DÚLOS ISBN ISSN

3 3 Úvodní slovo k 273. ročníku Hesel Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 Pospícháte někdy? Chcete něco rychle? Dáte si na čas, když se rozhodujete a něco vybíráte? Podobných otázek by byla řada. Zdá se, že jsou typické pro naši dobu. Když si však přečteme Samuelův příběh, z něhož je vybráno letošní heslo, můžeme získat velice podobný dojem. Samuel dostal za úkol pomazat vyvoleného nového krále. Úkol chtěl splnit, vydal se na cestu. Musel vyřešit jediný problém poznat, na kterého z Jišajových synů Hospodin ukáže. Dříve, než se Pán Bůh vyjádřil, Samuel si myslel, že už to ví. Trochu pospíchal, možná to chtěl mít za sebou, možná se už těšil na nového krále. Trochu se domníval, že Hospodinovu myšlení rozumí. Ale neunáhlil se, vyčkal a dověděl se ještě jedno nové pravidlo, podle kterého si Pán Bůh vybírá svého služebníka krále. Bůh hledí na srdce, k srdci, protože je schopen vidět to, co nevidí žádný člověk. Třeba vás napadají stejné otázky jako mne: Jak vidí Pán mne; jaké je moje srdce v jeho očích? Podobám se Božímu obrazu, k němuž jsem stvořen?

4 Usiluji opravdově o to, abych se mu líbil? Podřídím všechny životní hodnoty jeho plánu? A jak se vyrovnám se skutečností, když jsem přistižen, že prosazuji své potřeby a představy? Samozřejmě jsme svobodnými bytostmi a nic nemusíme. Jenže my chceme. Učíme se tedy ze Starého i z Nového zákona poznávat Boží myšlení. Na Pánu Ježíši se učíme opravovat své vztahy a jednání s Bohem i s lidmi a vidět svět i lidi kolem sebe tak, jak to člověk s člověčím způsobem myšlení nevidí a snad ani vidět nechce. V souladu s Písmem přemáháme sami sebe a podřizujeme se vedení Ducha, abychom se víc a víc podobali Božímu Synu. Použité překlady bible a písně 4 Josef Červeňák bez označení Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, Ekumenický překlad, ERC, Praha 1985 (se svolením ČBS) K Bible kralická, poslední vydání z roku 1613 bez označení Bratrský zpěvník, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954 Svítá křesťanské písně (nejen) pro mládež, Synodní rada Českobratrské církve evangelické ve vydání Kalich, Praha 1992

5 5 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Třetím textem jsou v českém vydání Hesel jednotlivé sloky písně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: První čtení je vybíráno z lekcionáře, vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona; ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. U nedělí a významných dnů bývá navíc uváděn odkaz na čtení z Žalmů.

6 6 Denní modlitby Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.

7 7 Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.

8 Modlitební stráž Jednoty bratrské Americká jižní provincie Kostarika Guyana Česko Surinam Tanzánie západ a Kongo Aljaška Evropská kontinentální provincie, Hvězdné návrší Západoindická provincie Labrador Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jižní Afrika Britská provincie a severní Indie Tanzánie Rukwa Tanzánie jih a Malawi Nicaragua Tanzánie jihozápad a Zambie Americká severní provincie 8

9 9 Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v asi padesáti jazycích a dialektech v Evropě, Africe, Asii a Americe: Afrikaans, angličtina (americká a britská), arabština, balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (tewana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, holandština, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyšština, maďarština, miskito, němčina, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungan, surinamština, svahilština, španělština, švédština, thaiština, turečtina, tibetština, venda, xhosa, zulština; rovněž v původních biblických jazycích, tj. hebrejštině a řečtině, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetovou stránku originálních Hesel najdete na: Mezinárodní stránka Hesel pro různé operační systémy je na: Stránka českých Hesel od roku 1996 je na:

10 LEDEN 10 LEDEN Položil jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1. Mojžíšova 9,13 Nový rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. Středa Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžku s bezprávím. Přísloví 16,8 Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Římanům 6,13 To majíce v paměti, obraťme se k Pánu, pokud ráčí otvírati milosti své bránu. 255,6 Žalm 98 (8,2a.5 7) Jakubova 4,13 15 Žalm 8 2. Čtvrtek V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Ezechiel 7,19

11 11 LEDEN Chtěli bychom, abyste věděli o soužení, které nás potkalo. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. 2. Korintským 1,8 9 Jozue 24, Mojžíšova 1, Pátek Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2 Ježíš řekl ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Jan 4,10 2. Mojžíšova 2, Mojžíšova 1, Sobota Bůh dává pokorným milost. Přísloví 3,34 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednější než sebe. Filipským 2,3 1. Mojžíšova 21, Mojžíšova 1,24 2,4a Světový týden modliteb 2. neděle po vánocích Spatřilijsmejehoslávu,slávu,jakoumáodOtcejednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

12 LEDEN Neděle Hospodine, Pane náš, jak důstojné jest tvé jméno po vší zemi! Žalm 8,2 K Maria zpívá: Učinil se mnou veliké věci ten, jenž je mocný. Svaté jest jeho jméno. Lukáš 1,49 Když vzejde noc a zrak se v nebe hrouží, kde v prostorách ta slavná světla krouží, zní záhada mi odvěká: proč Bůh nás má tak rád, že chce nám říš svou dát, proč dbá o úděl člověka? 47,2 Žalm 138, Janova 5,11 13 Žalm 33 Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b 6. Pondělí Na vlastní oči jste spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 5. Mojžíšova 11,7 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10 Žalm 100,1 5 Efezským 3,2 6 Žalm Úterý Bůh je zajisté skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnu se. Žalm 62,7 K

13 13 LEDEN Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 1. Janova 3, Mojžíšova 2,4b Středa I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Žalm 138,7 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35 1. Janova 2, Mojžíšova 2, Čtvrtek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26 Ježíš řekl Petrovi: Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Skála). Jan 1,42 Efezským 4, Mojžíšova 3, Pátek Dobrotivě nakládej z milosti své se Sionem. Žalm 51,20 K Ježíš šel napřed, vstupuje k Jeruzalému. Lukáš 19,28 K 1. Janova 1, Mojžíšova 3, Sobota Budiž naplněna slávou jeho všecka země. Žalm 72,19 K

14 LEDEN 14 Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27 Lukáš 11, Mojžíšova 4, neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8, Neděle Pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé. Žalm 33,4 K Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1. Korintským 1,9 Tvé světlo, svědku jistý, nechť svítí vždycky nám! Tvé pravdy pramen čistý buď všechněm lidem znám! 166,3 Žalm 72,1 19 Římanům 12,1 3(4 8) Žalm Pondělí Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. 2. Samuelova 22,29 Vy jste světlo světa. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, který jest v nebesích. Matouš 5, K Skutky 10, Mojžíšova 6,5 22

15 15 LEDEN 14. Úterý Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všechny hříchy mé. Žalm 25,18 K Přinesli k Ježíšovi ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Matouš 9,2 Jozue 3, Mojžíšova 7, Středa Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Malachiáš 1,5 Ježíš řekl kananejské ženě: Ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš 15,28 Koloským 2, Mojžíšova 8, Čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4 Ježíš řekl: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18 Marek 10, Mojžíšova 8, Pátek Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5. Mojžíšova 9,26

16 LEDEN 16 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12 Lukáš 12, Mojžíšova 9, Sobota Kdybych řekl: Snad mne přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma není pro tebe temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žalm 139,11 12 A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Jan 1,5 Matouš 6, Mojžíšova 11, neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1, Neděle Zpívati budu Hospodinu, že jest mi dobře učinil. Žalm 13,6 K Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. 1. Korintským 14,15 Má duše, svého Pána chval, vzdávej mu děkování, péči všecku naň již uval, v něm slož všecko doufání.

17 17 LEDEN Co při tobě začal sobě k slávě své velebnosti, on vyvede, tě přivede k světlu věčné radosti. 55,6 Žalm 105,1 4 Římanům 12,4 16 Žalm 107, Pondělí Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domorodců. 3. Mojžíšova 19,34 Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13 5. Mojžíšova 4,5 13 Římanům 1, Úterý Místo strasti jim dám útěchu a radost. Jeremiáš 31,13 Ježíš zavolal oba slepce a řekl jim: Co chcete, abych pro vás učinil? Odpověděli mu: Pane, ať se otevřou naše oči! Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. Matouš 20, Marek 2,23 28 Římanům 1, Středa Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl

18 LEDEN 18 Buďte s Bohem ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Jakubova 2,15 16 Lukáš 16,14 18 Římanům 1, Čtvrtek Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás vás je přece méně než kteréhokoli lidu ale protože vás miluje. 5. Mojžíšova 7,7 8a Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29 Skutky 15,22 31 Římanům 2, Pátek Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě při všeliké práci rukou tvých. 5. Mojžíšova 2,7 K Petr mluvil k lidu: Pro vás povolal Bůh svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Skutky 3,26 Jan 7,1 13 Římanům 2, Sobota Hospodin Bůh setře slzu s každé tváře. Izaiáš 25,8 Petr se rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Matouš 26,75 5. Mojžíšova 33,1 4( ) Římanům 3,1 20

19 19 LEDEN 3. neděle po Zjevení Páně Přijdou lidé od východu i od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13, Neděle Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, neboť jsem tobě zhřešil. Ž. 41,5 K Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9 Amen, milý Ježíši, Milost tvá mne vyslyší. Ty ses chudým stal a nízkým, bych ti navždy stal se blízkým. S pláčem k tobě vyhlížím, až tě v lásce uvidím. 273,7 Žalm 86,1 7 Římanům 1,14 17 Žalm 107, Pondělí Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1 Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19 Izaiáš 19,19 25 Římanům 3, Úterý Lepší jest den v síňcích tvých než jinde tisíc. Žalm 84,11 K

20 LEDEN 20 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2, Královská 17,8 16 Římanům 3, Středa K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5. Mojžíšova 4,2 Ježíš řekl: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17 Rút 1,1 8(9 15)16 17a(17b 21) Římanům 4, Čtvrtek Hospodin z vás hodlá učinit svůj lid. 1. Samuelova 12,22 Bůh navštívil lid svůj. Lukáš 7,16 K Skutky 13,42 52 Římanům 4, Pátek Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Žalm 113,5 6 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32 Lukáš 4,22 30 Římanům 5,1 5

21 21 ÚNOR ÚNOR Milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. Římanům 8,28 K 1. Sobota Každá bota, obouvaná do válečné vřavy, a každý plášť, vyválený v prolité krvi, budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4 Ježíš mu řekl: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Matouš 26,52 Zjevení 15,1 4 Římanům 5, neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 2. Neděle Radost mají ti, kdo radí ku pokoji. Přísloví 12,20 Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 To jsou moji bratři, to jsou sestry mé.

22 ÚNOR 22 V duchu mém se bratří, šetří slovo mé. 367,4 Žalm 107, b Korintským 1,8 11 Žalm Pondělí Oznam mi cestu, po které bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své. Žalm 143,8 K Ježíš říká: Slouží-li mi kdo, následuj mne. Jan 12,26 K Matouš 21,18 22 Římanům 5, Úterý Kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1. Mojžíšova 49,25 Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3 Matouš 8,28 34 Římanům 6, Středa U tebe jest odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Efezským 5,21 Jeremiáš 5,20 25 Římanům 6, 12 23

23 23 ÚNOR 6. Čtvrtek Nestrachujte se, nebuďte zmateni! Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové! Izaiáš 44,8 Pán řekl: Zvedni se, povstaň! Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Skutky 26,16 Skutky 28,1 8 Římanům 7, Pátek Bůh řekl Šalomounovi: Žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil: Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé! 1. Královská 3,5.9 Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12 Lukáš 11,14 23 Římanům 7, Sobota Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Žalm 121,5 6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1. Petrova 5,6 Izaiáš 51,1 6 Římanům 7,14 25 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

24 ÚNOR Neděle On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo v něho věří, bláznovskou zvěstí. 1. Korintským 1,21 Ta naděj sílí nás na cestách života, neb víme, že se blíží čas, kdy Pán nás přivítá. 227,6 Žalm 97, Korintským 4,6 10 Žalm Pondělí Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3 2. Korintským 3,9 18 Římanům 8, Úterý Daniel měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16 Jan 1,43 51 Římanům 8,12 17

25 25 ÚNOR 12. Středa Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Jeremiáš 10,7 Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Skutky 5,29 Jan 3,31 36 Římanům 8, Čtvrtek Pán je vykupoval svou láskou a shovívavostí, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9 Bůh nás již před stvořením světa vyvolil. Efez. 1,4 Zjevení 1,1 8 Římanům 8, Pátek Mojžíš Bohu namítal: Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl: Já budu s tebou. 2. Mojžíšova 3,11 12 Ježíš řekl: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Nebojte se jich tedy. Mat. 10, Jan 8,12 20 Římanům 8, Sobota Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Izaiáš 53,11 Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše. Skutky 3,13 4. Mojžíšova 6,22 27 Římanům 9,1 5

26 ÚNOR 26 Septuagesimae (70 dní před velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9, Neděle Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18 Ježíš řekl: Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Lukáš 11,35 Svíce mým nohám a stezce mé na bludných cestách je slovo tvé, vůdcem a rádcem neomylným, učí mne neklamným pravdám tvým. Slovo Páně, světlo mé, převzácný můj poklade, ty mne učíš cestám svým, díš mi, komu náležím. 164,1 Žalm 31,20a Korintským 9,24 27 Žalm Pondělí Vaše dobrota je jako rosa jitřní pomíjející. Ozeáš 6,4 K Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhře-

27 27 ÚNOR ší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Matouš 18,21 22 Lukáš 19,1 10 Římanům 9, Úterý Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10,2 Všeho zkuste; co dobrého jest, toho se držte. 1. Tesalonickým 5,21 K Židům 12,12 27 Římanům 9, Středa Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3 Myslíte, že nadarmo je psáno: Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Mocnější je však milost, kterou dává. Jakubova 4,5 6 Matouš 10,40 42 Římanům 9,30 10,4 20. Čtvrtek Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Izaiáš 55,8 K Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, mudrci jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12 1. Korintským 3,1 8 Římanům 10,5 13

28 ÚNOR Pátek Dny člověka jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už ho tu není. Žalm 103,15 16 Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. 1. Korintským 15,51 Jan 2,13 22 Římanům 10, Sobota Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Žalm 19,15 Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26 1. Korintským 1,26 31 Římanům 11,1 10 Sexagesimae (60 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3, Neděle Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23 Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná

29 29 ÚNOR slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17 Přijď, Slovo věčné ty, a moc své dobroty zjev lidem všem, ať všemu stvoření tvé vzkazy mocně zní a všecka ke tvé žni se chystá zem! 156,2 Žalm 119, Židům 4,12 13 Žalm Pondělí V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel hlas můj. Žalm 18,7 K Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14, Mojžíšova 32,44 47 Římanům 11, Úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34,16 Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26 2. Mojžíšova 7,1 13 Římanům 11,17 24

30 ÚNOR Středa Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mne a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2 Skládejte sobě poklady v nebi. Matouš 6,20 K Marek 6,1 6 Římanům 11, Čtvrtek Pohleď, Hospodine, jak se soužím, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6 Lukáš 6, Samuelova 1, Pátek Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11 Navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4,17 Jan 12, Samuelova 1,21 28

31 31 BŘEZEN BŘEZEN Vždy přece k Bohu měj se mlčenlivě, duše má, od něho jest spasení mé. Žalm 62,2 K 1. Sobota Toho, jenž naději skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíčí. Žalm 32,10 K Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13 Matouš 13, Samuelova 2, pamětní den založení Jednoty bratrské Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 K) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31 2. Neděle Hospodin vysvobodil mne, a proto písně mé zpívati budeme v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20 K Petr jej vzal za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Skutky 3,7 8

32 BŘEZEN 32 Pánu všickni prozpěvujte, kdežkoli kteří bydlíte, vstupte před něj s dověrností, služte mu stále s radostí. 26,1 Žalm 31, Korintským 13,1 13 Žalm Pondělí Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5. Mojžíšova 30,9b Ježíš řekl: Podaří-li se člověku ovci nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Matouš 18,13 Lukáš 13, Samuelova 2, Úterý Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7 Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Říman. 5,1 Lukáš 5, Samuelova 2, Středa Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4. Mojžíšova 24,17 Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Matouš 2,9 2. Petrova 1, Samuelova 3,1 21

33 33 BŘEZEN 6. Čtvrtek Mojžíš zakryl tvář svou, neboť se bál, aby nepatřil na Boha. 2. Mojžíšova 3,6 K Z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Když to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se! Matouš 17,5 7 Zachariáš 7, Samuelova 4,1 11 Světový den modliteb žen 7. Pátek Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petrova 3,9 Jan 8, Samuelova 4, Sobota Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom přijda, s plesáním snášeti bude snopy své. Žalm 126,5 6 K Ježíš řekl: Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Jan 4,35 Daniel 5, Samuelova 5,1 12

34 BŘEZEN neděle postní Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15) Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1. Janova 3,8 9. Neděle Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mne potěšíš? Žalm 119,82 Ježíš řekl Tomášovi: Polož prst svůj sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Jan 20,27 Moc živá víra v srdci jest, jež slibům Božím dá se vést, jest pevné v Krista doufání, v němž povždy má své zastání. 312,1 Žalm 91,1 15 Židům 4,14 16 Žalm Pondělí Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno jeho, oznamujte mezi národy skutky jeho. Žalm 105,1 K Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. Janova 3, Samuelova 6,1 7,1

35 35 BŘEZEN 11. Úterý Shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý i kulhavý, těhotná i ta, která právě porodila. Vrátí se sem ve velkém shromáždění. Jeremiáš 31,8 Ježíš řekl: Jeden člověk chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,16 17 Jób 1, Samuelova 7, Středa Hle, říkají: Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů. Ezechiel 37,11 12 Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1. Korintským 15,26 1. Korintským 10, Samuelova 8, Čtvrtek Ty sám znáš srdce všech lidí. 1. Královská 8,39 K Ten, jenž zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha. Neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Římanům 8,27 Jakubova 4, Samuelova 9,1 14

36 BŘEZEN Pátek Uvěřil jsem, proto i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený. Žalm 116,10 K Vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Filipským 1,29 Židům 2, Samuelova 9,15 10, Sobota Může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Izaiáš 49,15 Ježíš řekl: Jestliže tedy vy, ač zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11 Zjevení 20, Samuelova 10, neděle postní Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 16. Neděle Mnozí říkají: Kdo nám dá užít dobrých věcí? Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Žalm 4,7

37 37 BŘEZEN V něm byl život a život byl světlo lidí. Jan 1,4 Ježíši Krásný, Panovníče jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat toužím každou hodinu. 343,1 Žalm 10,3 18 Římanům 5,1 11 Žalm Pondělí Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2. Mojžíšova 20,23 Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26 Jeremiáš 26, Samuelova 13, Úterý Jeho panství je panství věčné, které nepomíjí. Daniel 7,14 K Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Filipským 4,20 Jób 2, Samuelova 15, Středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2013

Hesla Jednoty bratrské 2013 Hesla Jednoty bratrské 2013 Heslo roku: Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K Copyright 2012 Petr Heřman DÚLOS Original copyright: 2012 Evangelische Brüder-Unität,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20,5-6 Exodus 20,3-4 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2011

Hesla Jednoty bratrské 2011 Hesla Jednoty bratrské 2011 Heslo roku: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Czech edition Petr Heřman DÚLOS, 2010 Translation Miroslav Matouš,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Jak se stát vzorem pro druhé?

Jak se stát vzorem pro druhé? Jak se stát vzorem pro druhé? Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě (1Tm 4,12). Když si pozorně pročítáme pastorální

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI LITURGIE PRO EKUMENICKOU NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2007 Liturgie vychází z toho, že tato ekumenická bohoslužba se koná na ve večerních hodinách, tedy mimo čas vlastních bohoslužeb.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 1. 2014 až 30. 4. 2014 Zdroj: Internetové stránky Taizé DOBA VÁNOČNÍ ČAS VÁNOC Středa - 1. 1. 2014 Vyvol si život, abys miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část Výchova k děkování ve všem Oběť díků 3. část Podklady: Nedělní kázání: 21. 06. 2015 Použit: Český studijní překlad Bible (+ jiné překlady) Sloužil: Michal Beran Kde: Maranatha sbor Apoštolské církve v

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více