HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003"

Transkript

1 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7

2 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš, Jindřich Halama st. Czech edition 2002 Petr Heřman DÚLOS ISBN ISSN

3 3 Úvodní slovo k 273. ročníku Hesel Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 Pospícháte někdy? Chcete něco rychle? Dáte si na čas, když se rozhodujete a něco vybíráte? Podobných otázek by byla řada. Zdá se, že jsou typické pro naši dobu. Když si však přečteme Samuelův příběh, z něhož je vybráno letošní heslo, můžeme získat velice podobný dojem. Samuel dostal za úkol pomazat vyvoleného nového krále. Úkol chtěl splnit, vydal se na cestu. Musel vyřešit jediný problém poznat, na kterého z Jišajových synů Hospodin ukáže. Dříve, než se Pán Bůh vyjádřil, Samuel si myslel, že už to ví. Trochu pospíchal, možná to chtěl mít za sebou, možná se už těšil na nového krále. Trochu se domníval, že Hospodinovu myšlení rozumí. Ale neunáhlil se, vyčkal a dověděl se ještě jedno nové pravidlo, podle kterého si Pán Bůh vybírá svého služebníka krále. Bůh hledí na srdce, k srdci, protože je schopen vidět to, co nevidí žádný člověk. Třeba vás napadají stejné otázky jako mne: Jak vidí Pán mne; jaké je moje srdce v jeho očích? Podobám se Božímu obrazu, k němuž jsem stvořen?

4 Usiluji opravdově o to, abych se mu líbil? Podřídím všechny životní hodnoty jeho plánu? A jak se vyrovnám se skutečností, když jsem přistižen, že prosazuji své potřeby a představy? Samozřejmě jsme svobodnými bytostmi a nic nemusíme. Jenže my chceme. Učíme se tedy ze Starého i z Nového zákona poznávat Boží myšlení. Na Pánu Ježíši se učíme opravovat své vztahy a jednání s Bohem i s lidmi a vidět svět i lidi kolem sebe tak, jak to člověk s člověčím způsobem myšlení nevidí a snad ani vidět nechce. V souladu s Písmem přemáháme sami sebe a podřizujeme se vedení Ducha, abychom se víc a víc podobali Božímu Synu. Použité překlady bible a písně 4 Josef Červeňák bez označení Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, Ekumenický překlad, ERC, Praha 1985 (se svolením ČBS) K Bible kralická, poslední vydání z roku 1613 bez označení Bratrský zpěvník, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954 Svítá křesťanské písně (nejen) pro mládež, Synodní rada Českobratrské církve evangelické ve vydání Kalich, Praha 1992

5 5 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Třetím textem jsou v českém vydání Hesel jednotlivé sloky písně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: První čtení je vybíráno z lekcionáře, vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona; ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. U nedělí a významných dnů bývá navíc uváděn odkaz na čtení z Žalmů.

6 6 Denní modlitby Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.

7 7 Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.

8 Modlitební stráž Jednoty bratrské Americká jižní provincie Kostarika Guyana Česko Surinam Tanzánie západ a Kongo Aljaška Evropská kontinentální provincie, Hvězdné návrší Západoindická provincie Labrador Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jižní Afrika Britská provincie a severní Indie Tanzánie Rukwa Tanzánie jih a Malawi Nicaragua Tanzánie jihozápad a Zambie Americká severní provincie 8

9 9 Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v asi padesáti jazycích a dialektech v Evropě, Africe, Asii a Americe: Afrikaans, angličtina (americká a britská), arabština, balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (tewana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, holandština, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyšština, maďarština, miskito, němčina, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungan, surinamština, svahilština, španělština, švédština, thaiština, turečtina, tibetština, venda, xhosa, zulština; rovněž v původních biblických jazycích, tj. hebrejštině a řečtině, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetovou stránku originálních Hesel najdete na: Mezinárodní stránka Hesel pro různé operační systémy je na: Stránka českých Hesel od roku 1996 je na:

10 LEDEN 10 LEDEN Položil jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1. Mojžíšova 9,13 Nový rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. Středa Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžku s bezprávím. Přísloví 16,8 Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Římanům 6,13 To majíce v paměti, obraťme se k Pánu, pokud ráčí otvírati milosti své bránu. 255,6 Žalm 98 (8,2a.5 7) Jakubova 4,13 15 Žalm 8 2. Čtvrtek V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Ezechiel 7,19

11 11 LEDEN Chtěli bychom, abyste věděli o soužení, které nás potkalo. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. 2. Korintským 1,8 9 Jozue 24, Mojžíšova 1, Pátek Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2 Ježíš řekl ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Jan 4,10 2. Mojžíšova 2, Mojžíšova 1, Sobota Bůh dává pokorným milost. Přísloví 3,34 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednější než sebe. Filipským 2,3 1. Mojžíšova 21, Mojžíšova 1,24 2,4a Světový týden modliteb 2. neděle po vánocích Spatřilijsmejehoslávu,slávu,jakoumáodOtcejednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

12 LEDEN Neděle Hospodine, Pane náš, jak důstojné jest tvé jméno po vší zemi! Žalm 8,2 K Maria zpívá: Učinil se mnou veliké věci ten, jenž je mocný. Svaté jest jeho jméno. Lukáš 1,49 Když vzejde noc a zrak se v nebe hrouží, kde v prostorách ta slavná světla krouží, zní záhada mi odvěká: proč Bůh nás má tak rád, že chce nám říš svou dát, proč dbá o úděl člověka? 47,2 Žalm 138, Janova 5,11 13 Žalm 33 Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b 6. Pondělí Na vlastní oči jste spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 5. Mojžíšova 11,7 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10 Žalm 100,1 5 Efezským 3,2 6 Žalm Úterý Bůh je zajisté skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnu se. Žalm 62,7 K

13 13 LEDEN Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 1. Janova 3, Mojžíšova 2,4b Středa I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Žalm 138,7 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35 1. Janova 2, Mojžíšova 2, Čtvrtek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26 Ježíš řekl Petrovi: Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Skála). Jan 1,42 Efezským 4, Mojžíšova 3, Pátek Dobrotivě nakládej z milosti své se Sionem. Žalm 51,20 K Ježíš šel napřed, vstupuje k Jeruzalému. Lukáš 19,28 K 1. Janova 1, Mojžíšova 3, Sobota Budiž naplněna slávou jeho všecka země. Žalm 72,19 K

14 LEDEN 14 Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27 Lukáš 11, Mojžíšova 4, neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8, Neděle Pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé. Žalm 33,4 K Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1. Korintským 1,9 Tvé světlo, svědku jistý, nechť svítí vždycky nám! Tvé pravdy pramen čistý buď všechněm lidem znám! 166,3 Žalm 72,1 19 Římanům 12,1 3(4 8) Žalm Pondělí Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. 2. Samuelova 22,29 Vy jste světlo světa. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, který jest v nebesích. Matouš 5, K Skutky 10, Mojžíšova 6,5 22

15 15 LEDEN 14. Úterý Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všechny hříchy mé. Žalm 25,18 K Přinesli k Ježíšovi ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Matouš 9,2 Jozue 3, Mojžíšova 7, Středa Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Malachiáš 1,5 Ježíš řekl kananejské ženě: Ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš 15,28 Koloským 2, Mojžíšova 8, Čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4 Ježíš řekl: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18 Marek 10, Mojžíšova 8, Pátek Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5. Mojžíšova 9,26

16 LEDEN 16 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12 Lukáš 12, Mojžíšova 9, Sobota Kdybych řekl: Snad mne přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma není pro tebe temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žalm 139,11 12 A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Jan 1,5 Matouš 6, Mojžíšova 11, neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1, Neděle Zpívati budu Hospodinu, že jest mi dobře učinil. Žalm 13,6 K Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. 1. Korintským 14,15 Má duše, svého Pána chval, vzdávej mu děkování, péči všecku naň již uval, v něm slož všecko doufání.

17 17 LEDEN Co při tobě začal sobě k slávě své velebnosti, on vyvede, tě přivede k světlu věčné radosti. 55,6 Žalm 105,1 4 Římanům 12,4 16 Žalm 107, Pondělí Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domorodců. 3. Mojžíšova 19,34 Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13 5. Mojžíšova 4,5 13 Římanům 1, Úterý Místo strasti jim dám útěchu a radost. Jeremiáš 31,13 Ježíš zavolal oba slepce a řekl jim: Co chcete, abych pro vás učinil? Odpověděli mu: Pane, ať se otevřou naše oči! Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. Matouš 20, Marek 2,23 28 Římanům 1, Středa Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl

18 LEDEN 18 Buďte s Bohem ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Jakubova 2,15 16 Lukáš 16,14 18 Římanům 1, Čtvrtek Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás vás je přece méně než kteréhokoli lidu ale protože vás miluje. 5. Mojžíšova 7,7 8a Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29 Skutky 15,22 31 Římanům 2, Pátek Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě při všeliké práci rukou tvých. 5. Mojžíšova 2,7 K Petr mluvil k lidu: Pro vás povolal Bůh svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Skutky 3,26 Jan 7,1 13 Římanům 2, Sobota Hospodin Bůh setře slzu s každé tváře. Izaiáš 25,8 Petr se rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Matouš 26,75 5. Mojžíšova 33,1 4( ) Římanům 3,1 20

19 19 LEDEN 3. neděle po Zjevení Páně Přijdou lidé od východu i od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13, Neděle Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, neboť jsem tobě zhřešil. Ž. 41,5 K Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9 Amen, milý Ježíši, Milost tvá mne vyslyší. Ty ses chudým stal a nízkým, bych ti navždy stal se blízkým. S pláčem k tobě vyhlížím, až tě v lásce uvidím. 273,7 Žalm 86,1 7 Římanům 1,14 17 Žalm 107, Pondělí Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1 Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19 Izaiáš 19,19 25 Římanům 3, Úterý Lepší jest den v síňcích tvých než jinde tisíc. Žalm 84,11 K

20 LEDEN 20 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2, Královská 17,8 16 Římanům 3, Středa K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5. Mojžíšova 4,2 Ježíš řekl: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17 Rút 1,1 8(9 15)16 17a(17b 21) Římanům 4, Čtvrtek Hospodin z vás hodlá učinit svůj lid. 1. Samuelova 12,22 Bůh navštívil lid svůj. Lukáš 7,16 K Skutky 13,42 52 Římanům 4, Pátek Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Žalm 113,5 6 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32 Lukáš 4,22 30 Římanům 5,1 5

21 21 ÚNOR ÚNOR Milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. Římanům 8,28 K 1. Sobota Každá bota, obouvaná do válečné vřavy, a každý plášť, vyválený v prolité krvi, budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4 Ježíš mu řekl: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Matouš 26,52 Zjevení 15,1 4 Římanům 5, neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 2. Neděle Radost mají ti, kdo radí ku pokoji. Přísloví 12,20 Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 To jsou moji bratři, to jsou sestry mé.

22 ÚNOR 22 V duchu mém se bratří, šetří slovo mé. 367,4 Žalm 107, b Korintským 1,8 11 Žalm Pondělí Oznam mi cestu, po které bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své. Žalm 143,8 K Ježíš říká: Slouží-li mi kdo, následuj mne. Jan 12,26 K Matouš 21,18 22 Římanům 5, Úterý Kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1. Mojžíšova 49,25 Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3 Matouš 8,28 34 Římanům 6, Středa U tebe jest odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Efezským 5,21 Jeremiáš 5,20 25 Římanům 6, 12 23

23 23 ÚNOR 6. Čtvrtek Nestrachujte se, nebuďte zmateni! Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové! Izaiáš 44,8 Pán řekl: Zvedni se, povstaň! Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Skutky 26,16 Skutky 28,1 8 Římanům 7, Pátek Bůh řekl Šalomounovi: Žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil: Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé! 1. Královská 3,5.9 Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12 Lukáš 11,14 23 Římanům 7, Sobota Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Žalm 121,5 6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1. Petrova 5,6 Izaiáš 51,1 6 Římanům 7,14 25 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

24 ÚNOR Neděle On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo v něho věří, bláznovskou zvěstí. 1. Korintským 1,21 Ta naděj sílí nás na cestách života, neb víme, že se blíží čas, kdy Pán nás přivítá. 227,6 Žalm 97, Korintským 4,6 10 Žalm Pondělí Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3 2. Korintským 3,9 18 Římanům 8, Úterý Daniel měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16 Jan 1,43 51 Římanům 8,12 17

25 25 ÚNOR 12. Středa Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Jeremiáš 10,7 Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Skutky 5,29 Jan 3,31 36 Římanům 8, Čtvrtek Pán je vykupoval svou láskou a shovívavostí, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9 Bůh nás již před stvořením světa vyvolil. Efez. 1,4 Zjevení 1,1 8 Římanům 8, Pátek Mojžíš Bohu namítal: Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl: Já budu s tebou. 2. Mojžíšova 3,11 12 Ježíš řekl: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Nebojte se jich tedy. Mat. 10, Jan 8,12 20 Římanům 8, Sobota Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Izaiáš 53,11 Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše. Skutky 3,13 4. Mojžíšova 6,22 27 Římanům 9,1 5

26 ÚNOR 26 Septuagesimae (70 dní před velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9, Neděle Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18 Ježíš řekl: Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Lukáš 11,35 Svíce mým nohám a stezce mé na bludných cestách je slovo tvé, vůdcem a rádcem neomylným, učí mne neklamným pravdám tvým. Slovo Páně, světlo mé, převzácný můj poklade, ty mne učíš cestám svým, díš mi, komu náležím. 164,1 Žalm 31,20a Korintským 9,24 27 Žalm Pondělí Vaše dobrota je jako rosa jitřní pomíjející. Ozeáš 6,4 K Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhře-

27 27 ÚNOR ší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Matouš 18,21 22 Lukáš 19,1 10 Římanům 9, Úterý Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10,2 Všeho zkuste; co dobrého jest, toho se držte. 1. Tesalonickým 5,21 K Židům 12,12 27 Římanům 9, Středa Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3 Myslíte, že nadarmo je psáno: Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Mocnější je však milost, kterou dává. Jakubova 4,5 6 Matouš 10,40 42 Římanům 9,30 10,4 20. Čtvrtek Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Izaiáš 55,8 K Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, mudrci jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12 1. Korintským 3,1 8 Římanům 10,5 13

28 ÚNOR Pátek Dny člověka jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už ho tu není. Žalm 103,15 16 Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. 1. Korintským 15,51 Jan 2,13 22 Římanům 10, Sobota Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Žalm 19,15 Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26 1. Korintským 1,26 31 Římanům 11,1 10 Sexagesimae (60 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3, Neděle Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23 Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná

29 29 ÚNOR slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17 Přijď, Slovo věčné ty, a moc své dobroty zjev lidem všem, ať všemu stvoření tvé vzkazy mocně zní a všecka ke tvé žni se chystá zem! 156,2 Žalm 119, Židům 4,12 13 Žalm Pondělí V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel hlas můj. Žalm 18,7 K Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14, Mojžíšova 32,44 47 Římanům 11, Úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34,16 Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26 2. Mojžíšova 7,1 13 Římanům 11,17 24

30 ÚNOR Středa Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mne a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2 Skládejte sobě poklady v nebi. Matouš 6,20 K Marek 6,1 6 Římanům 11, Čtvrtek Pohleď, Hospodine, jak se soužím, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6 Lukáš 6, Samuelova 1, Pátek Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11 Navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4,17 Jan 12, Samuelova 1,21 28

31 31 BŘEZEN BŘEZEN Vždy přece k Bohu měj se mlčenlivě, duše má, od něho jest spasení mé. Žalm 62,2 K 1. Sobota Toho, jenž naději skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíčí. Žalm 32,10 K Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13 Matouš 13, Samuelova 2, pamětní den založení Jednoty bratrské Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 K) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31 2. Neděle Hospodin vysvobodil mne, a proto písně mé zpívati budeme v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20 K Petr jej vzal za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Skutky 3,7 8

32 BŘEZEN 32 Pánu všickni prozpěvujte, kdežkoli kteří bydlíte, vstupte před něj s dověrností, služte mu stále s radostí. 26,1 Žalm 31, Korintským 13,1 13 Žalm Pondělí Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5. Mojžíšova 30,9b Ježíš řekl: Podaří-li se člověku ovci nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Matouš 18,13 Lukáš 13, Samuelova 2, Úterý Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7 Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Říman. 5,1 Lukáš 5, Samuelova 2, Středa Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4. Mojžíšova 24,17 Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Matouš 2,9 2. Petrova 1, Samuelova 3,1 21

33 33 BŘEZEN 6. Čtvrtek Mojžíš zakryl tvář svou, neboť se bál, aby nepatřil na Boha. 2. Mojžíšova 3,6 K Z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Když to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se! Matouš 17,5 7 Zachariáš 7, Samuelova 4,1 11 Světový den modliteb žen 7. Pátek Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petrova 3,9 Jan 8, Samuelova 4, Sobota Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom přijda, s plesáním snášeti bude snopy své. Žalm 126,5 6 K Ježíš řekl: Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Jan 4,35 Daniel 5, Samuelova 5,1 12

34 BŘEZEN neděle postní Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15) Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1. Janova 3,8 9. Neděle Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mne potěšíš? Žalm 119,82 Ježíš řekl Tomášovi: Polož prst svůj sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Jan 20,27 Moc živá víra v srdci jest, jež slibům Božím dá se vést, jest pevné v Krista doufání, v němž povždy má své zastání. 312,1 Žalm 91,1 15 Židům 4,14 16 Žalm Pondělí Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno jeho, oznamujte mezi národy skutky jeho. Žalm 105,1 K Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. Janova 3, Samuelova 6,1 7,1

35 35 BŘEZEN 11. Úterý Shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý i kulhavý, těhotná i ta, která právě porodila. Vrátí se sem ve velkém shromáždění. Jeremiáš 31,8 Ježíš řekl: Jeden člověk chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,16 17 Jób 1, Samuelova 7, Středa Hle, říkají: Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů. Ezechiel 37,11 12 Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1. Korintským 15,26 1. Korintským 10, Samuelova 8, Čtvrtek Ty sám znáš srdce všech lidí. 1. Královská 8,39 K Ten, jenž zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha. Neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Římanům 8,27 Jakubova 4, Samuelova 9,1 14

36 BŘEZEN Pátek Uvěřil jsem, proto i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený. Žalm 116,10 K Vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Filipským 1,29 Židům 2, Samuelova 9,15 10, Sobota Může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Izaiáš 49,15 Ježíš řekl: Jestliže tedy vy, ač zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11 Zjevení 20, Samuelova 10, neděle postní Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 16. Neděle Mnozí říkají: Kdo nám dá užít dobrých věcí? Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Žalm 4,7

37 37 BŘEZEN V něm byl život a život byl světlo lidí. Jan 1,4 Ježíši Krásný, Panovníče jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat toužím každou hodinu. 343,1 Žalm 10,3 18 Římanům 5,1 11 Žalm Pondělí Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2. Mojžíšova 20,23 Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26 Jeremiáš 26, Samuelova 13, Úterý Jeho panství je panství věčné, které nepomíjí. Daniel 7,14 K Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Filipským 4,20 Jób 2, Samuelova 15, Středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z OLD TESTAMENT TEXTS IN THE NEW TESTAMENT MATTHEW, CHAPTER 1,2 MATOUŠ 1 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více