HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003"

Transkript

1 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7

2 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš, Jindřich Halama st. Czech edition 2002 Petr Heřman DÚLOS ISBN ISSN

3 3 Úvodní slovo k 273. ročníku Hesel Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 Pospícháte někdy? Chcete něco rychle? Dáte si na čas, když se rozhodujete a něco vybíráte? Podobných otázek by byla řada. Zdá se, že jsou typické pro naši dobu. Když si však přečteme Samuelův příběh, z něhož je vybráno letošní heslo, můžeme získat velice podobný dojem. Samuel dostal za úkol pomazat vyvoleného nového krále. Úkol chtěl splnit, vydal se na cestu. Musel vyřešit jediný problém poznat, na kterého z Jišajových synů Hospodin ukáže. Dříve, než se Pán Bůh vyjádřil, Samuel si myslel, že už to ví. Trochu pospíchal, možná to chtěl mít za sebou, možná se už těšil na nového krále. Trochu se domníval, že Hospodinovu myšlení rozumí. Ale neunáhlil se, vyčkal a dověděl se ještě jedno nové pravidlo, podle kterého si Pán Bůh vybírá svého služebníka krále. Bůh hledí na srdce, k srdci, protože je schopen vidět to, co nevidí žádný člověk. Třeba vás napadají stejné otázky jako mne: Jak vidí Pán mne; jaké je moje srdce v jeho očích? Podobám se Božímu obrazu, k němuž jsem stvořen?

4 Usiluji opravdově o to, abych se mu líbil? Podřídím všechny životní hodnoty jeho plánu? A jak se vyrovnám se skutečností, když jsem přistižen, že prosazuji své potřeby a představy? Samozřejmě jsme svobodnými bytostmi a nic nemusíme. Jenže my chceme. Učíme se tedy ze Starého i z Nového zákona poznávat Boží myšlení. Na Pánu Ježíši se učíme opravovat své vztahy a jednání s Bohem i s lidmi a vidět svět i lidi kolem sebe tak, jak to člověk s člověčím způsobem myšlení nevidí a snad ani vidět nechce. V souladu s Písmem přemáháme sami sebe a podřizujeme se vedení Ducha, abychom se víc a víc podobali Božímu Synu. Použité překlady bible a písně 4 Josef Červeňák bez označení Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, Ekumenický překlad, ERC, Praha 1985 (se svolením ČBS) K Bible kralická, poslední vydání z roku 1613 bez označení Bratrský zpěvník, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954 Svítá křesťanské písně (nejen) pro mládež, Synodní rada Českobratrské církve evangelické ve vydání Kalich, Praha 1992

5 5 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Třetím textem jsou v českém vydání Hesel jednotlivé sloky písně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: První čtení je vybíráno z lekcionáře, vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona; ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. U nedělí a významných dnů bývá navíc uváděn odkaz na čtení z Žalmů.

6 6 Denní modlitby Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.

7 7 Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.

8 Modlitební stráž Jednoty bratrské Americká jižní provincie Kostarika Guyana Česko Surinam Tanzánie západ a Kongo Aljaška Evropská kontinentální provincie, Hvězdné návrší Západoindická provincie Labrador Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jižní Afrika Britská provincie a severní Indie Tanzánie Rukwa Tanzánie jih a Malawi Nicaragua Tanzánie jihozápad a Zambie Americká severní provincie 8

9 9 Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána v asi padesáti jazycích a dialektech v Evropě, Africe, Asii a Americe: Afrikaans, angličtina (americká a britská), arabština, balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (tewana), bulharština, čeština, čičewa, čínština, dánština, estonština, finština, francouzština, hindština, holandština, chorvatština, inuktetuk (eskymáčtina), italština, japonština, kinyarwanda, lotyšština, maďarština, miskito, němčina, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, slovenština, simalungan, surinamština, svahilština, španělština, švédština, thaiština, turečtina, tibetština, venda, xhosa, zulština; rovněž v původních biblických jazycích, tj. hebrejštině a řečtině, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetovou stránku originálních Hesel najdete na: Mezinárodní stránka Hesel pro různé operační systémy je na: Stránka českých Hesel od roku 1996 je na:

10 LEDEN 10 LEDEN Položil jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1. Mojžíšova 9,13 Nový rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. Středa Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžku s bezprávím. Přísloví 16,8 Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Římanům 6,13 To majíce v paměti, obraťme se k Pánu, pokud ráčí otvírati milosti své bránu. 255,6 Žalm 98 (8,2a.5 7) Jakubova 4,13 15 Žalm 8 2. Čtvrtek V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Ezechiel 7,19

11 11 LEDEN Chtěli bychom, abyste věděli o soužení, které nás potkalo. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. 2. Korintským 1,8 9 Jozue 24, Mojžíšova 1, Pátek Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2 Ježíš řekl ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Jan 4,10 2. Mojžíšova 2, Mojžíšova 1, Sobota Bůh dává pokorným milost. Přísloví 3,34 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednější než sebe. Filipským 2,3 1. Mojžíšova 21, Mojžíšova 1,24 2,4a Světový týden modliteb 2. neděle po vánocích Spatřilijsmejehoslávu,slávu,jakoumáodOtcejednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

12 LEDEN Neděle Hospodine, Pane náš, jak důstojné jest tvé jméno po vší zemi! Žalm 8,2 K Maria zpívá: Učinil se mnou veliké věci ten, jenž je mocný. Svaté jest jeho jméno. Lukáš 1,49 Když vzejde noc a zrak se v nebe hrouží, kde v prostorách ta slavná světla krouží, zní záhada mi odvěká: proč Bůh nás má tak rád, že chce nám říš svou dát, proč dbá o úděl člověka? 47,2 Žalm 138, Janova 5,11 13 Žalm 33 Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b 6. Pondělí Na vlastní oči jste spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 5. Mojžíšova 11,7 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10 Žalm 100,1 5 Efezským 3,2 6 Žalm Úterý Bůh je zajisté skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnu se. Žalm 62,7 K

13 13 LEDEN Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 1. Janova 3, Mojžíšova 2,4b Středa I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Žalm 138,7 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35 1. Janova 2, Mojžíšova 2, Čtvrtek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26 Ježíš řekl Petrovi: Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Skála). Jan 1,42 Efezským 4, Mojžíšova 3, Pátek Dobrotivě nakládej z milosti své se Sionem. Žalm 51,20 K Ježíš šel napřed, vstupuje k Jeruzalému. Lukáš 19,28 K 1. Janova 1, Mojžíšova 3, Sobota Budiž naplněna slávou jeho všecka země. Žalm 72,19 K

14 LEDEN 14 Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16,27 Lukáš 11, Mojžíšova 4, neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8, Neděle Pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé. Žalm 33,4 K Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1. Korintským 1,9 Tvé světlo, svědku jistý, nechť svítí vždycky nám! Tvé pravdy pramen čistý buď všechněm lidem znám! 166,3 Žalm 72,1 19 Římanům 12,1 3(4 8) Žalm Pondělí Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. 2. Samuelova 22,29 Vy jste světlo světa. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, který jest v nebesích. Matouš 5, K Skutky 10, Mojžíšova 6,5 22

15 15 LEDEN 14. Úterý Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všechny hříchy mé. Žalm 25,18 K Přinesli k Ježíšovi ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Matouš 9,2 Jozue 3, Mojžíšova 7, Středa Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Malachiáš 1,5 Ježíš řekl kananejské ženě: Ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš 15,28 Koloským 2, Mojžíšova 8, Čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4 Ježíš řekl: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18 Marek 10, Mojžíšova 8, Pátek Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5. Mojžíšova 9,26

16 LEDEN 16 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12 Lukáš 12, Mojžíšova 9, Sobota Kdybych řekl: Snad mne přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma není pro tebe temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žalm 139,11 12 A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Jan 1,5 Matouš 6, Mojžíšova 11, neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1, Neděle Zpívati budu Hospodinu, že jest mi dobře učinil. Žalm 13,6 K Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. 1. Korintským 14,15 Má duše, svého Pána chval, vzdávej mu děkování, péči všecku naň již uval, v něm slož všecko doufání.

17 17 LEDEN Co při tobě začal sobě k slávě své velebnosti, on vyvede, tě přivede k světlu věčné radosti. 55,6 Žalm 105,1 4 Římanům 12,4 16 Žalm 107, Pondělí Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domorodců. 3. Mojžíšova 19,34 Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13 5. Mojžíšova 4,5 13 Římanům 1, Úterý Místo strasti jim dám útěchu a radost. Jeremiáš 31,13 Ježíš zavolal oba slepce a řekl jim: Co chcete, abych pro vás učinil? Odpověděli mu: Pane, ať se otevřou naše oči! Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. Matouš 20, Marek 2,23 28 Římanům 1, Středa Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl

18 LEDEN 18 Buďte s Bohem ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Jakubova 2,15 16 Lukáš 16,14 18 Římanům 1, Čtvrtek Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás vás je přece méně než kteréhokoli lidu ale protože vás miluje. 5. Mojžíšova 7,7 8a Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29 Skutky 15,22 31 Římanům 2, Pátek Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě při všeliké práci rukou tvých. 5. Mojžíšova 2,7 K Petr mluvil k lidu: Pro vás povolal Bůh svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Skutky 3,26 Jan 7,1 13 Římanům 2, Sobota Hospodin Bůh setře slzu s každé tváře. Izaiáš 25,8 Petr se rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Matouš 26,75 5. Mojžíšova 33,1 4( ) Římanům 3,1 20

19 19 LEDEN 3. neděle po Zjevení Páně Přijdou lidé od východu i od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13, Neděle Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, neboť jsem tobě zhřešil. Ž. 41,5 K Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9 Amen, milý Ježíši, Milost tvá mne vyslyší. Ty ses chudým stal a nízkým, bych ti navždy stal se blízkým. S pláčem k tobě vyhlížím, až tě v lásce uvidím. 273,7 Žalm 86,1 7 Římanům 1,14 17 Žalm 107, Pondělí Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1 Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19 Izaiáš 19,19 25 Římanům 3, Úterý Lepší jest den v síňcích tvých než jinde tisíc. Žalm 84,11 K

20 LEDEN 20 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2, Královská 17,8 16 Římanům 3, Středa K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5. Mojžíšova 4,2 Ježíš řekl: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17 Rút 1,1 8(9 15)16 17a(17b 21) Římanům 4, Čtvrtek Hospodin z vás hodlá učinit svůj lid. 1. Samuelova 12,22 Bůh navštívil lid svůj. Lukáš 7,16 K Skutky 13,42 52 Římanům 4, Pátek Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Žalm 113,5 6 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32 Lukáš 4,22 30 Římanům 5,1 5

21 21 ÚNOR ÚNOR Milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. Římanům 8,28 K 1. Sobota Každá bota, obouvaná do válečné vřavy, a každý plášť, vyválený v prolité krvi, budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4 Ježíš mu řekl: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Matouš 26,52 Zjevení 15,1 4 Římanům 5, neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 2. Neděle Radost mají ti, kdo radí ku pokoji. Přísloví 12,20 Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 To jsou moji bratři, to jsou sestry mé.

22 ÚNOR 22 V duchu mém se bratří, šetří slovo mé. 367,4 Žalm 107, b Korintským 1,8 11 Žalm Pondělí Oznam mi cestu, po které bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své. Žalm 143,8 K Ježíš říká: Slouží-li mi kdo, následuj mne. Jan 12,26 K Matouš 21,18 22 Římanům 5, Úterý Kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1. Mojžíšova 49,25 Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3 Matouš 8,28 34 Římanům 6, Středa U tebe jest odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Efezským 5,21 Jeremiáš 5,20 25 Římanům 6, 12 23

23 23 ÚNOR 6. Čtvrtek Nestrachujte se, nebuďte zmateni! Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové! Izaiáš 44,8 Pán řekl: Zvedni se, povstaň! Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Skutky 26,16 Skutky 28,1 8 Římanům 7, Pátek Bůh řekl Šalomounovi: Žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil: Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé! 1. Královská 3,5.9 Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12 Lukáš 11,14 23 Římanům 7, Sobota Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Žalm 121,5 6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1. Petrova 5,6 Izaiáš 51,1 6 Římanům 7,14 25 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

24 ÚNOR Neděle On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo v něho věří, bláznovskou zvěstí. 1. Korintským 1,21 Ta naděj sílí nás na cestách života, neb víme, že se blíží čas, kdy Pán nás přivítá. 227,6 Žalm 97, Korintským 4,6 10 Žalm Pondělí Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5 Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3 2. Korintským 3,9 18 Římanům 8, Úterý Daniel měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16 Jan 1,43 51 Římanům 8,12 17

25 25 ÚNOR 12. Středa Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Jeremiáš 10,7 Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Skutky 5,29 Jan 3,31 36 Římanům 8, Čtvrtek Pán je vykupoval svou láskou a shovívavostí, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9 Bůh nás již před stvořením světa vyvolil. Efez. 1,4 Zjevení 1,1 8 Římanům 8, Pátek Mojžíš Bohu namítal: Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl: Já budu s tebou. 2. Mojžíšova 3,11 12 Ježíš řekl: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Nebojte se jich tedy. Mat. 10, Jan 8,12 20 Římanům 8, Sobota Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Izaiáš 53,11 Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše. Skutky 3,13 4. Mojžíšova 6,22 27 Římanům 9,1 5

26 ÚNOR 26 Septuagesimae (70 dní před velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9, Neděle Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18 Ježíš řekl: Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Lukáš 11,35 Svíce mým nohám a stezce mé na bludných cestách je slovo tvé, vůdcem a rádcem neomylným, učí mne neklamným pravdám tvým. Slovo Páně, světlo mé, převzácný můj poklade, ty mne učíš cestám svým, díš mi, komu náležím. 164,1 Žalm 31,20a Korintským 9,24 27 Žalm Pondělí Vaše dobrota je jako rosa jitřní pomíjející. Ozeáš 6,4 K Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhře-

27 27 ÚNOR ší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Matouš 18,21 22 Lukáš 19,1 10 Římanům 9, Úterý Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10,2 Všeho zkuste; co dobrého jest, toho se držte. 1. Tesalonickým 5,21 K Židům 12,12 27 Římanům 9, Středa Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3 Myslíte, že nadarmo je psáno: Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Mocnější je však milost, kterou dává. Jakubova 4,5 6 Matouš 10,40 42 Římanům 9,30 10,4 20. Čtvrtek Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Izaiáš 55,8 K Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, mudrci jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12 1. Korintským 3,1 8 Římanům 10,5 13

28 ÚNOR Pátek Dny člověka jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už ho tu není. Žalm 103,15 16 Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. 1. Korintským 15,51 Jan 2,13 22 Římanům 10, Sobota Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Žalm 19,15 Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26 1. Korintským 1,26 31 Římanům 11,1 10 Sexagesimae (60 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3, Neděle Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23 Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná

29 29 ÚNOR slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17 Přijď, Slovo věčné ty, a moc své dobroty zjev lidem všem, ať všemu stvoření tvé vzkazy mocně zní a všecka ke tvé žni se chystá zem! 156,2 Žalm 119, Židům 4,12 13 Žalm Pondělí V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel hlas můj. Žalm 18,7 K Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14, Mojžíšova 32,44 47 Římanům 11, Úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34,16 Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26 2. Mojžíšova 7,1 13 Římanům 11,17 24

30 ÚNOR Středa Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mne a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2 Skládejte sobě poklady v nebi. Matouš 6,20 K Marek 6,1 6 Římanům 11, Čtvrtek Pohleď, Hospodine, jak se soužím, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6 Lukáš 6, Samuelova 1, Pátek Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11 Navždy budeme s Pánem. 1. Tesalonickým 4,17 Jan 12, Samuelova 1,21 28

31 31 BŘEZEN BŘEZEN Vždy přece k Bohu měj se mlčenlivě, duše má, od něho jest spasení mé. Žalm 62,2 K 1. Sobota Toho, jenž naději skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíčí. Žalm 32,10 K Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13 Matouš 13, Samuelova 2, pamětní den založení Jednoty bratrské Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 K) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31 2. Neděle Hospodin vysvobodil mne, a proto písně mé zpívati budeme v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20 K Petr jej vzal za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Skutky 3,7 8

32 BŘEZEN 32 Pánu všickni prozpěvujte, kdežkoli kteří bydlíte, vstupte před něj s dověrností, služte mu stále s radostí. 26,1 Žalm 31, Korintským 13,1 13 Žalm Pondělí Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5. Mojžíšova 30,9b Ježíš řekl: Podaří-li se člověku ovci nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Matouš 18,13 Lukáš 13, Samuelova 2, Úterý Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7 Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Říman. 5,1 Lukáš 5, Samuelova 2, Středa Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4. Mojžíšova 24,17 Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Matouš 2,9 2. Petrova 1, Samuelova 3,1 21

33 33 BŘEZEN 6. Čtvrtek Mojžíš zakryl tvář svou, neboť se bál, aby nepatřil na Boha. 2. Mojžíšova 3,6 K Z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Když to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se! Matouš 17,5 7 Zachariáš 7, Samuelova 4,1 11 Světový den modliteb žen 7. Pátek Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petrova 3,9 Jan 8, Samuelova 4, Sobota Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom přijda, s plesáním snášeti bude snopy své. Žalm 126,5 6 K Ježíš řekl: Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Jan 4,35 Daniel 5, Samuelova 5,1 12

34 BŘEZEN neděle postní Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15) Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1. Janova 3,8 9. Neděle Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mne potěšíš? Žalm 119,82 Ježíš řekl Tomášovi: Polož prst svůj sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Jan 20,27 Moc živá víra v srdci jest, jež slibům Božím dá se vést, jest pevné v Krista doufání, v němž povždy má své zastání. 312,1 Žalm 91,1 15 Židům 4,14 16 Žalm Pondělí Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno jeho, oznamujte mezi národy skutky jeho. Žalm 105,1 K Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. Janova 3, Samuelova 6,1 7,1

35 35 BŘEZEN 11. Úterý Shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý i kulhavý, těhotná i ta, která právě porodila. Vrátí se sem ve velkém shromáždění. Jeremiáš 31,8 Ježíš řekl: Jeden člověk chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,16 17 Jób 1, Samuelova 7, Středa Hle, říkají: Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů. Ezechiel 37,11 12 Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1. Korintským 15,26 1. Korintským 10, Samuelova 8, Čtvrtek Ty sám znáš srdce všech lidí. 1. Královská 8,39 K Ten, jenž zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha. Neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Římanům 8,27 Jakubova 4, Samuelova 9,1 14

36 BŘEZEN Pátek Uvěřil jsem, proto i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený. Žalm 116,10 K Vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Filipským 1,29 Židům 2, Samuelova 9,15 10, Sobota Může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Izaiáš 49,15 Ježíš řekl: Jestliže tedy vy, ač zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11 Zjevení 20, Samuelova 10, neděle postní Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 16. Neděle Mnozí říkají: Kdo nám dá užít dobrých věcí? Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Žalm 4,7

37 37 BŘEZEN V něm byl život a život byl světlo lidí. Jan 1,4 Ježíši Krásný, Panovníče jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat toužím každou hodinu. 343,1 Žalm 10,3 18 Římanům 5,1 11 Žalm Pondělí Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2. Mojžíšova 20,23 Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26 Jeremiáš 26, Samuelova 13, Úterý Jeho panství je panství věčné, které nepomíjí. Daniel 7,14 K Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Filipským 4,20 Jób 2, Samuelova 15, Středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 Dobré jitro, jsme rádi, že jsme opět zde, abychom vás pozdravili ve všemohoucím jménu Pána Ježíše. Doufám, že jste měli podivuhodný čas k Jeho

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více