Integrovaný regionální operační program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný regionální operační program"

Transkript

1 Integrovaný regionální operační program Liberec Ing. Michaela Brožová

2 EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY Evropský fond pro regionální rozvoj

3 Zjednodušení architektury programů Programy OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Technická pomoc Program rozvoje venkova OP Rybářství Integrovaný operační program ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava ROP Střední Čechy ROP Jihovýchod ROP Jihozápad OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Programy OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Zaměstnanost OP Technická pomoc Program rozvoje venkova OP Rybářství Integrovaný regionální operační program OP Praha pól růstu

4 SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ PD IROP Návrh PD IROP: dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014 oficiálně zaslán Evropské komisi k připomínkám dne 7. října 2014 obdržel Řídící orgán připomínky (118 připomínek) dne 15. prosince ČR odeslala dokument se zapracovanými připomínkami na EK dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně schválen EK Další kroky: tvorba programové dokumentace (Operační manuál, Pravidla pro žadatele a příjemce, výzvy,...), audit připravenosti (třetí čtvrtletí 2015), první výzvy (druhá polovina roku 2015),

5 STRUKTURA PD IROP IROP navazuje na ROPy a IOP, nicméně není kopií podporovaných aktivit z období pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (kromě egovernmentu - specifický cíl 3.2) návaznost na 9 z celkem 11 tematických cílů EU 5 prioritních os, 14 specifických cílů celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR (celková alokace i s národním kofinancováním cca 145 mld. Kč, cca 20 % z celé alokace pro ČR) základní vzorec kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce + státní rozpočet) 30 % alokace pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD decentralizovaný model (Řídící orgán MMR ČR, zprostředkující subjekty)

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Generální ředitel Organizační uspořádání státní příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky Oddělení interního auditu Odbor vnitřních věcí Odbor řízení administrace programů Oddělení lidských zdrojů Oddělení informačních systémů Oddělení průřezových činností Oddělení účetnictví a majetku Oddělení technické asistence Oddělení komunikace a publicity Odbor Evropské územní spolupráce Sekce administrace programů Odbor centrální administrace programů Oddělení administrace udržitelnosti IOP Odbor územní administrace programů Oddělení administrace OSS Oddělení řízení programů EÚS Oddělení pro NUTS II Oddělení European Enterprise Network Oddělení pro NUTS II Sev erozápad - Cíl 3 Jihozápad - Cíl 3 Oddělení pro NUTS II Sev erov ý chod - Cíl 3 Oddělení metodiky Oddělení pro Středočeský kraj Oddělení pro Jihočeský kraj Oddělení administrace plateb Oddělení pro Plzeňský kraj Oddělení pro Karlovarský kraj Jihov ý chod - Cíl 3 Oddělení administrace veřejných zakázek Oddělení pro Ústecký kraj Oddělení pro Liberecký kraj Střední Morav a - Cíl 3 Oddělení pro Královéhradecký kraj Oddělení pro Pardubický kraj Moravskoslezsko - Cíl 3 Oddělení pro kraj Vysočina Oddělení pro Jihomoravský kraj Oddělení pro Olomoucký kraj Oddělení pro Zlínský kraj Oddělení pro NUTS II Oddělení pro NUTS II Typové pozice pro územní pracoviště IROP: pozice pro administraci programu: pozice s vazbou na centrální obslužné procesy: vedoucí krajského pracoviště administrativní pracovník projektový manažer finanční manažer pracovník pro absorpční kapacitu specialista na administraci veřejných zakázek metodik pro komunitně vedený místní rozvoj administrátor monitorovacího systému administrativní pracovník (obslužné procesy) podpora IT (obslužné procesy) Oddělení pro NUTS II Oddělení pro Moravskoslezský kraj Oddělení JTS ČR Polsko

7 STRUKTURA PD IROP ZJEDNODUŠENĚ Prioritní osa Specifický cíl 1.1 silnice 1. Infrastruktura 1.2 veřejná doprava 1.3 integrovaný záchranný systém 2.1 sociální začleňování 2.2 sociální podnikání 2. Lidé 2.3 zdravotnictví 2.4 vzdělávání 2.5 zateplování 3.1 památky, muzea, knihovny 3. Instituce 3.2 elektronizace veřejné správy 3.3 územní plány 4. Rozvoj venkova 4.1 projekty přes MAS 4.2 agenda MAS 5. Technická pomoc

8 PRIORITNÍ OSA 1 INFRASTRUKTURA KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY Alokace na prioritní osu: 1,6 mld. EUR Specifický cíl: 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (945 mil. EUR) - rekonstrukce, modernizace, výstavba silnic a obchvatů (2. a výjimečně 3. tříd) doplňková zeleň, prvky s účelem snížení fragmentace krajiny Podmínka: vybraná regionální síť silnic (dle stanovených kritérií), soulad s Dopravní politikou ČR, zajištění národních zdrojů financování, eliminace negativních vlivů dopravy na ŽP

9 PRIORITNÍ OSA 1 INFRASTRUKTURA KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY Specifický cíl 1.1: Územní zaměření: Příloha č. 3 PD IROP. Kritéria pro vymezení prioritní silniční sítě: 1. Dopravně - hospodářský význam komunikace 2. Stavebně technický stav a šířkové uspořádání 3. Intenzita dopravy, nehodovost a vliv na životní prostředí Síť zahrnuje 15,8 % z celkové délky silnic II. třídy a 1 % z celkové délky silnic III. třídy (jedná se o ty, které plní funkce silnic vyšší třídy). Příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji Veřejná podpora: projekty nezakládající VP

10 PRIORITNÍ OSA 1 INFRASTRUKTURA KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY Specifický cíl: 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (473 mil. EUR) - výstavba a rekonstrukce přestupních terminálů - nákup nízkoemisních, nízkopodlažních vozidel - aplikace moderních technologií v dopravě - pořízení plnících a dobíjecích stanic - výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras - zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy - doplňková zeleň Podmínka: soulad s Dopravní politikou ČR , eliminace negativních vlivů dopravy na ŽP, soulad s principy udržitelné městské mobility (města nad 50 tis. obyvatel v rámci výzev od roku 2018 Strategický rámec městské mobility nebo Plán udržitelné městské mobility), další kritéria přijatelnosti dle jednotlivých aktivit

11 PRIORITNÍ OSA 1 INFRASTRUKTURA KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY Specifický cíl 1.2: Územní zaměření: celá ČR mimo hl. město Prahu Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost Veřejná podpora: Projekty nezakládající VP Využití nařízení 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici Notifikace

12 PRIORITNÍ OSA 1 INFRASTRUKTURA KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (151 mil. EUR) - posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou složky IZS dislokovány - vybudování nových dislokací základních složek IZS (zajištění odolnosti nebo požadované reakční doby) - vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky - modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro složky IZS Omezení: pouze základní složky IZS, kromě aktivity výcviková střediska jen v omezeném území, kde dochází k mnohočetnému výskytu klimatických, antropogenních a technologických rizik. Podporovatelné aktivity viz materiál Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS.

13 PRIORITNÍ OSA 1 INFRASTRUKTURA KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY Specifický cíl 1.3: Územní zaměření: Příloha č. 5 PD IROP. Exponovaná území (kde dochází ke kumulaci negativních jevů - sucha, přívalové deště, mráz, orkány, havárie nebezpečných látek apod.). % dotčených ORP na celkovém počtu v ČR: 51 %, % dotčeného území ČR: 64 % Příjemci: základní složky IZS (HZS, PČR, ZZS), obce, které zřizují jednotky požární ochrany ( 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně); organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS, státní organizace, které zřizují jednotku HZS podniku s územní působností Veřejná podpora: projekty nezakládající VP

14 KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP V SOC. VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH KPSVL sjednocuje základní strategické dokumenty jednotlivých ŘO (OPZ, OP VVV, IROP) pro podporovaná území: 1) Strategické plány sociálního začleňování SPSZ (MPSV) 2) Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP (MŠMT) 3) Koncepce rozvoje sociálního bydlení v území KRSBU (MMR) V IROP se týká SC 2.1, 2.2, 2.4. V rámci KPSVL bude spolupráce nabídnuta minimálně 70 městům, obcím a svazkům obcí s největšími problémy. Už nyní je do KPSVL je zařazeno 20 obcí, se kterými Agentura pro sociální začleňování v současné době spolupracuje.

15 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Alokace na prioritní osu: 1,7 mld. EUR Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (338 mil. EUR) - Transformace ústavní péče na péči komunitní, infrastruktura komunitních center (cíl: deinstitucionalizace, humanizace) - infrastruktura pro terénní, ambulantní a pobytové formy sociálních služeb - pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení - doplňková zeleň Předmětem podpory nebudou ubytovny a domovy pro seniory. Omezení: sociální bydlení - cílová skupina ekonomicky aktivní obyvatelé, příjemci jen veřejné instituce; v případě transformace existence transformačního plánu

16 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl 2.1: Územní zaměření: u cílených výzev (cca 60 % alokace) pouze ORP, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita: % dotčeného obyvatelstva: 67 % % dotčeného území ČR: cca 70 % Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace; příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace Veřejná podpora: služby obecného hospodářského zájmu, v rámci aktivity sociální bydlení i de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (1 podnik, 3 roky, max. 500 tis. EUR)

17 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl: 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (26 mil. EUR) - výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků (pracovní uplatnění znevýhodněným skupinám, které by se jinak obtížně uplatnily na pracovním trhu, min. 30 % zaměstnanců z řad znevýhodněných skupin) včetně aktivit OSVČ v sociálním podnikání návaznost na aktivity OP Zaměstnanost zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků; - vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání Omezení: projekt v souladu s principy sociálního podnikání (sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch), předložení podnikatelského plánu

18 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl 2.2: Územní zaměření: u cílených výzev (cca 60 % alokace) pouze ORP, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita: % dotčeného obyvatelstva: 67 % % dotčeného území ČR: cca 70 % Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace Veřejná podpora: podpora de minimis (1 podnik v tříletém období max. 200 tis. EUR)

19 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví (284 mil. EUR) pořízení přístrojů a technologie pro vysoce specializovanou péči (onkogynekologická a perinatologická síť) - Modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči (nemocnice s alespoň 4 základními obory péče, minimálně 300 lůžek) - transformace poskytování psychiatrické péče (deinstitucionalizace, mobilní týmy, komunitní pracoviště, centra duševního zdraví, psychiatrické ordinace, akutní lůžková péče a doléčovací denní stacionáře ) - doplňková zeleň Nebudou podpořeny stávající psychiatrické léčebny. Omezení: soulad s Věstníky MZd vysoce specializovaných pracovišť, s Koncepcí návazné péče, se Strategií reformy psychiatrické péče

20 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl 2.3: Územní zaměření: u cílených výzev (cca 60 % alokace) pouze ORP, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita: % dotčeného obyvatelstva: 67 % % dotčeného území ČR: cca 70 % Zdravotnická zařízení naplňující podmínky pro vymezení pracovišť vysoce specializované péče resp. následné péče. Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí Veřejná podpora: služby obecného hospodářského zájmu

21 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (473 mil. EUR) Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (jesle a MŠ) rozšíření v území s prokazatelným nedostatkem kapacit; podpora soc. inkluze - Infrastruktura pro základní, střední a vyšší vzdělávání rozšíření pouze za účelem sociální inkluze v ORP se sociálně vyloučenou lokalitou; stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí (přírodovědné a technické obory; jazyky, řemeslné obory, digitální technologie); vnitřní konektivita a připojení k internetu, podpora sociální inkluze - Infrastruktura pro celoživotní, neformální a zájmové vzdělávání - stavební úpravy, pořízení vybavení ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce (podpora klíčových kompetencí) - doplňková zeleň Ne opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin; ne podpora všeobecné vzdělávací infrastruktury. Omezení: územní dimenze pro ZŠ, SŠ a VOŠ bude stanovena v akčních plánech rozvoje vzdělávání; souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období

22 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl 2.4: Územní zaměření: u cílených výzev (cca 60 % alokace) pouze ORP, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita: % dotčeného obyvatelstva: 67 % % dotčeného území ČR: cca 70 % Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi Veřejná podpora: projekty nezakládající VP, v určitých případech notifikace (dětské skupiny, infrastruktura pro celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání)

23 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl: 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (623 mil. EUR) - snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov (zateplování budov, výměna a rekonstrukce oken a dveří, prvky pasivního vytápění a chlazení, řízené větrání s rekuperací odpadního vzduchu) - zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody přechod na šetrné, ekologické zdroje (výměna zdroje tepla za efektivní, ekologicky šetrný zdroj) - výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy Omezení: bytové domy budovy se 4 a více byty; dosažení nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budov, doložení odborného posouzení ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění, pro prokázání přiměřenosti zvoleného řešení

24 PRIORITNÍ OSA 2 LIDÉ ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Specifický cíl 2.5: Územní zaměření: Předpoklad: dotace v území se znečištěným ovzduším, zvýhodněný úvěr v ostatním území (použití finančního nástroje) Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami; správce fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledku ex-ante posouzení finančního nástroje Veřejná podpora: bloková výjimka na základě nařízení Komise č. 651/2014 (oddíl 7 Podpora na ochranu ŽP)

25 PRIORITNÍ OSA 3 INSTITUCE DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Alokace na prioritní osu: 0,8 mld. EUR Specifický cíl: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví (425 mil. EUR) - revitalizace a zatraktivnění vybraných národních kulturních památek a památek UNESCO (včetně památek zařazených na Indikativní seznam UNESCO a památek evidovaných v Indikativním seznamu NKP k ) - zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (muzea, galerie a knihovny) bezpečnost návštěvníků, bezbariérovost, zabezpečení památek, restaurování, budování resp. rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad, modernizace resp. výstavba objektů sociálního, technického a technologického zázemí, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, digitalizace sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexního projektu), zabezpečení a osvětlení objektů Nebudou podpořeny komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení; nebude podporována propagace a marketing. Omezení: soulad s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020, součástí projektu musí být plán zpřístupnění podpořených souborů památek

26 PRIORITNÍ OSA 3 INSTITUCE DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Specifický cíl 3.1: Územní zaměření: Soubor památek kulturního dědictví dle vymezení na předchozím snímku; paměťové instituce (muzea/galerie zřízená krajem/státem; spravující sbírku dle z. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy; návštěvnost, průměrná roční za poslední tři roky, překročila 30 tis. návštěvníků; knihovna zřízena dle z. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) Příjemci: vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících Veřejná podpora: bloková výjimka na základě nařízení Komise č. 651/2014 (oddíl 11 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví)

27 PRIORITNÍ OSA 3 INSTITUCE DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Specifický cíl: 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití a kvality systémů (330 mil. EUR) - projekty z oblasti e-government: rozšíření, propojení a konsolidace systémů, aplikací a datového fondu veřejné správy; elektronizace agend (např. eculture, ehealth, ejustice, eprocurement) - zvýšení kybernetické bezpečnosti - zajištění bezpečného a řízeného sdílení dat ve VS - specifické informační a komunikační systémy - modernizace stávajících a vytváření nových informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů VS a složek IZS Omezení: soulad se Strategickým rámcem rozvoje VS ČR 2014+, souhlasné stanovisko hlavního architekta egovernment

28 PRIORITNÍ OSA 3 INSTITUCE DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Specifický cíl 3.2: Územní zaměření: celé území ČR včetně hl. města Prahy (většina orgánů veřejné moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze) Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, státní organizace, státní podnik Veřejná podpora: projekty nezakládající VP

29 PRIORITNÍ OSA 3 INSTITUCE DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Specifický cíl: 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (46 mil. EUR) - pořízení územních plánů, regulačních plánů a územních studií Omezení: územní studie zaměřené na dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T, veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě zejména na TEN-E, veřejná prostranství vymezená v územních plánech, řešení krajiny ve vazbě na TEN-G Územní zaměření: celé území ČR mimo hl. města Prahy; ORP (ÚP, RP), správní obvod ORP (ÚS) Příjemci: pouze ORP Veřejná podpora: v případě pořízení územních plánů a územních studií půjde o projekty nezakládající VP; případně (při naplnění všech znaků VP) podpora de minimis

30 PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Alokace na prioritní osu: 390 mil. EUR Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (304 mil. EUR) - Projekty v rámci specifických cílů 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3 Podmínka: realizované v území MAS v rámci schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje, MAS prošla procesem standardizace 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS (86 mil. EUR); náklady MAS za všechny dotčené programy - Přípravné a podpůrná činnost MAS (budování kapacit, odborná příprava, vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD), provozní činnost spojená s realizací SCLLD, animační činnost (informační a propagační činnost, animace školských zařízení); Příjemci MAS: o.p.s., spolek, ústav, zájmové sdružení právnických osob

31 PRIORITNÍ OSA 5 TECHNICKÁ POMOC Alokace na prioritní osu: 128 mil. EUR Specifický cíl: Zajištění kvalitního řízení a implementace programu aktivity ŘO a ZS při implementaci a řízení programu a projektů podpora administrativních kapacit tvorba metodických dokumentů a manuálů podpora při přípravě a realizaci projektů publicita a propagace osobní náklady a podpůrné činnosti zajišťované externě realizace komunikační strategie zvyšování kvalifikace realizace evaluačního plánu monitoring programu

32 ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

33 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IROP Kofinancování 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce plus státní rozpočet) 95 % EFRR pro CLLD Pravidla spolufinancování ESIF v programovém období ke stažení na webu IROP Ex-post financování projektů po etapách Způsobilost výdajů (věcná, způsobilost, přiměřenost výdaje, časová způsobilost, místní způsobilost, vykázání výdaje) Komunikace přes monitorovací systém; webový portál IS KP14+ Jednotné metodické prostředí

34 PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM VÝZEV K dispozici na webových stránkách Strukturální fondy EU - Dokumenty Plánovaná posloupnost nejbližších výzev, 2. pololetí 2015 informativní charakter: SC 1.1 (silnice), SC 4.2 (provoz MAS, výzva bude vyhlášena v návaznosti na vyhlášení výzvy pro předkládání SCLLD) SC 2.1 (deinstitucionalizace, včetně SVL), SC 2.2 (soc. podnikání, jen SVL), SC 2.3 (vysoce specializovaná péče), SC 3.2 (elegislativa, esbírka, archivace), SC 3.3 (územní plány), 5.1 (TP) SC 2.2 (soc. podnikání), SC 3.2 (aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání), SC 3.3 (územní studie, regulační plány) SC 2.4 (infrastruktura pro předškolní vzdělávání, včetně SVL), SC 3.1 (revitalizace souboru památek) SC 1.2 (veřejná doprava), SC 1.3 (technika pro IZS), SC 2.5 (energetické úspory v bytových domech

35 INTEGROVANÉ NÁSTROJE Integrované nástroje 29 % IPRÚ Integrované územní investice (ITI) metropolitní oblasti, celkem 7, z NUTS II SV HK-PA Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) ostatní aglomerace krajských měst + MB, celkem 6 IPRÚ, z NUTS II SV LB-JN Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) cca 170 místních akčních skupin (v procesu je standardizace MAS a příprava SCLLD) 49 % 22 % ITI snaha koncentrovat prostředky fondů EU nástroje: CLLD Kromě IROP by nástroj CLLD měl být uplatňován v OP: Program rozvoje venkova (zemědělství, lesnictví, potravinářství) OP Životní prostředí (posílení biodiverzity) OP Zaměstnanost (nezaměstnanost a sociální začleňování) Předpoklad: MAS zabezpečí příjem a výběr projektů

36 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ING. MICHAELA BROŽOVÁ tel.: (novinky, dokumenty, otázky a odpovědi, )

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky PODPORA ROZVOJE OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky listopad 2014 TÉMATA PREZENTACE Metodická podpora strategického plánování obcí Národní programy regionálního

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více