Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta červen 2011 Petr Chládek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek"

Transkript

1

2 Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta červen 2011 Petr Chládek

3 Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z období Nový Akční plán RIS JMK

4 Vize a mise RIS JMK 3 Vize: Jihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii Mise: Chceme zvýšit regionální konkurenceschopnost Jihomoravského kraje prostřednictvím spolupráce vědeckovýzkumné sféry a firem a maximalizací přínosů projektů jako je ICRC a CEITEC. 4

5 Metoda formulace RIS3 Terénní průzkum firem Terénní průzkum VaV Pracovní skupiny Regionál ní benchma rking Regionální inovační strategie 3 Akční plán pro JMK Akční plán pro Brno 5 Zastupitelstvo JMK Zastupitelstvo města Brna

6 Dosavadní vybrané výstupy Založení a rozvoj implementačních agentur Výstavba tří inkubátorů a VTP (cca 250 mil.kč) Založení Microsoft inovačního centra Fond mikropůjček (15 mil. Kč) Podpora 93 spoluprací formou inovačních voucherů Podpora talentovaných studentů (cca 25mil.) Realizace programu SOMOPRO (95 mil. Kč) - 25 vědců přichází do regionu Realizace dvou brokerage events - 5 úspěšných žádostí do FP 7 v hodnotě 80 mil. Kč. 6

7 Dosavadní vybrané přínosy Vytvoření cca 350 vysoce kvalifikovaných pracovních míst v 55 technologických firmách, které jsou/prošly inkubačním programem Schopnost opakované dohody napříč regionálním inovačním systémem (založení JIC, JCMM, příprava CEITECu, ovlivnění SF, příprava MSCB atd.) 7 Rostoucí image JMK/Brna jako centra VVI a regionu s pokročilou regionální politikou

8 TT inovační vouchery Současné vybrané projekty RIS, které budou dále pokračovat TT služby (licencování, smluvní výzkum) 120 vteřin Open Innovation Session Poradenství a služby pro firmy (pre) inkubační program seed fond, mikropůjčky, inovační akademie Microsoft Inovační Centrum 8

9 9 Lidské zdroje SoMoPro II. Euraxess Brno PhD Talent Lákání zahraničních VŠ Současné vybrané projekty RIS, které budou dále pokračovat Systém podpory talentovaných středoškoláků Moravian Science Centre Brno Internacionalizace Brokerage, odvětvové konference Brno Expat Centre Mez. střední škola (v přípravě)

10 Akční plán Regionální inovační strategie JMK

11 Metoda formulace RIS3 Terénní průzkum firem a VaV Pracovní skupiny Regionál ní benchma rking Regionální inovační strategie 3 Akční plán pro JMK Akční plán pro Brno 11 Zastupitelstvo JMK Zastupitelstvo města Brna

12 Transfer technologií

13 Regionální centrum TT Cíl: vytvoření regionálního centra pro TT, jenž bude podporovat TT ve výzkumných institucích a napomáhat orientaci komerčních subjektů v možnostech spolupráce s výzkumnými institucemi v regionu. Odpovědnost finanční: JMK, OP VK Odpovědnost věcná: CTT, UTT,, JIC Partneři: všechny regionální VO (jednotky zodpovědné za TT) Výstupy: Jednotný regionální TT office a fungující systém sdílení informací o aktuálním dění mezi VO a firmami Přínosy: Zvýšení počtu uzavřených obchodních případů mezi VO a firmami Rozpočet: cca 7,5 mil. ročně 13

14 Vytvoření prostředí VO pro TT Cíl: Navrhnout motivační systém regionálních VO tak, aby reflektoval potřebu komercializace výsledků jejich VaV činnosti. Odpovědnost finanční: bude upřesněno Odpovědnost věcná: CTT (JIC) Partneři: bude upřesněno Výstupy: návrh nových směrnic a ostatních motivačních prvků pro VO. Výsledky: Zvýšení motivace vědců ke komercializaci. Rozpočet: cca ,-Kč na realizaci. 14

15 Proof of concept fond Cíl: Vytvoření finančního schématu, umožňujícího podpořit nadějné technologie/výzkumné výsledky Odpovědnost finanční: SMB Odpovědnost věcná: JIC Partneři: VaV instituce, VŠ, CTT, UTT Výstupy: cca 10 podpořených projektů ročně Rozpočet: cca 10 mil. Kč/rok 15

16 Inovační soutěž - motivační systém pro studenty a vědecké pracovníky VaV Cíl: Vytvoření motivačního systému pro vědecké pracovníky a studenty VŠ k aktivnímu zapojení do procesu inovací a TT v JMK Odpovědnost finanční: JMK Odpovědnost věcná: JIC Partneři: VaV instituce, VŠ, CTT, UTT Výstupy: Realizovaná soutěž projektů a nápadů směřující ke komercializaci. Podpora oceněným výherců soutěže a jejich propagace v rámci JMK včetně zapojených firem. Výsledky: Databáze osob aktivně se zapojující do procesu TT z řad vědeckých pracovníků a databáze studentů VŠ se zájmem o TT a vlastních inovací a nápadů. Rozpočet: přibližně 4,5 mil. Kč na tři roky 16

17 Intersektorální mobilita 17 Cíl: Užší propojení akademické sféry s komerčním sektorem prostřednictvím personálních vazeb. Odpovědnost finanční: JMK, OPVK Odpovědnost věcná: JIC Výstupy: realizované dlouhodobé pobyty a stáže pro 6 výzkumných pracovníků v mezinárodně uznávaných výzkum.organizacích nebo firmách se silným R&D. Zapojení odborníků z praxe do akademického prostředí a akademické kariéry Výsledky: Vytvoření strategických partnerství mezi komerčním a akademickým prostředím. Rozpočet: 13,6 mil. ročně

18 Poradenství a služby pro MSP

19 Kompetenční centra v JMK Cíl: Tvorba podmínek pro vznik oborových/ mezioborových kompetenčních center a spustit provoz pilotního kompetenčního centra. Odpovědnost finanční: JMK, SF EU Odpovědnost věcná: JIC Partneři: VUT, MU, firmy Výstupy: Regionální model kompetenčních center a spuštěná 3-4 kompetenční centra Výsledky: Posílení konkurenceschopnosti firem, zejména posílením schopnosti intenzivněji spolupracovat s VaV Rozpočet: cca 15 mil/rok/kompetenční centrum (příprava projektu cca 500 tis. Kč) 19

20 Znalostní investoři pro JMK Cíl: Nastavit proces identifikace a získání vhodných investorů pro JMK (zahraničních i tuzemských) a integrace stávajících zahraničních investorů do regionální ekonomiky Odpovědnost finanční: JMK, SMB Odpovědnost věcná: JIC, RRA JM Partneři: CzechInvest, JCMM, VŠ, AVČR, firmy Výstupy: Mapovací studie investorů v JMK, marketingová strategie JMK, Welcome package (marketingové materiály, připravené služby) Výsledky: Tvorba kvalitních pracovních míst a doplnění struktury firem v regionu/ doplnění hodnotových řetězců Rozpočet: realizace cca 3 mil. Kč 20

21 Foresighting pro JMK Cíl: Zprostředkovat firmám a veřejné správě nejnovější poznatky o vývoji technologií a společenských trendech a nastavit systém, který pomůže při efektivním využitím těchto informací pro strategická rozhodnutí. Odpovědnost finanční: JMK Odpovědnost věcná: JIC Partneři: Firmy (klastry), SMB, JCMM Výstupy: Znalost megatrendů pro reprezentanty veřejné správy (intermediaries), série technologických školení a připravené foresightové studie pro JMK Výsledky: Posílení strategického rozhodování firem a veřejné správy, Rozpočet: cca 4 mil. Kč ročně (frekvence 1 studie/rok) 21

22 Lidské zdroje

23 Stipendia pro studium na TOP 20 univerzitách světa Cíl: Vyslat 3-4 studenty ročně na špičkové zahraniční univerzity (nejlepších 20 dle uznávaných žebříčků) Odpovědnost finanční: SMB Odpovědnost věcná: JCMM Partneři: VŠ Výstupy: vyslání 3-4 studentů na prestižní univerzity ročně Výsledky: vytvoření báze pracovníků pro potřeby VaV infrastruktur s dobrou znalostí špičkového zahraničního prostředí a vytvoření kontaktní sítě na špičkových světových pracovištích Rozpočet: 5 6 mil. Kč ročně 23

24 Zážitkové aktivity koordinace a systemizace popularizace Cíl: Podpora zážitkových vzdělávacích aktivit formou malých grantů Odpovědnost finanční: JMK/SMB, OP VK Odpovědnost věcná: JCMM, v budoucnu MSCB Partneři: Hvězdárna, SŠ, ZŠ a další partneři realizující zážitkové aktivity Výstupy: 20 podpořených zážitkových aktivit ročně Výsledky: zvýšení zájmu o studium vědeckotechnologických oborů a tudíž i úroveň lidských zdrojů v tomto sektoru Rozpočet: Cca 2 mil. Kč ročně 24

25 Internacionalizace

26 26 Brno International R&D Network Cíl: Vytvořit regionální síť kvalifikovaných odborníků s oborovou specializací pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a propagace regionu v zahraničí. Odpovědnost finanční: JMK, projekty typu OP VK, RKO, apod. Odpovědnost věcná: JIC Partneři: MU, VUT, MZLU, VFU, výzkumné instituce v JMK, firmy s vlastními výzkumnými kapacitami Výstupy: pravidelná setkávání a výměna informací (min. 9x ročně), kontaktní databáze partnerů a týmů a profilové listy excelentních VaV týmů a firem (min. 50 týmů) Výsledky: zvýšení zapojení a úspěšnosti VaV týmů a firem z regionu do projektů mezinárodní spolupráce Rozpočet: cca ,-Kč ročně

27 27 Podpora odborných konferencí Cíl: Vytvořit fond/dotační titul sloužící k podpoře organizátorů při získávaní, hostování a také pořádání mezinárodních odborných konferencí (včetně účasti špičkových vědců na pořádaných akcích) Odpovědnost finanční: JMK, SMB, MCB Odpovědnost věcná: Moravia Convention Bureau (MCB) Partneři: SMB, JMK, BVV, hotely, JIC Výstupy: nástroje podpory organizátorům konferencí, systém poskytování podpory vč. podmínek čerpání a kontaktní databáze aktivních vědců ambasadorů s ambicí na pořádání konferencí Výsledky: usnadnění samotného procesu organizování konference, asistence vědeckým pracovníkům a využití potenciálu města a regionu pro pořádání konferencí Rozpočet: 2 3 mil. Kč ročně

28 Program CONECT - podpora zapojení žadatelů z JMK do 7. Rámcového programu Cíl: Vytvořit fond/dotační program sloužící k podpoře firem a výzkumných institucí v regionu při přípravě a realizaci projektů financovaných ze 7. Rámcového programu s důrazem na zvýšení počtu koordinátorů z JMK. Odpovědnost finanční: JMK Odpovědnost věcná: JIC Výstupy: zvýšení zájmu a účasti firem z JMK v FP7 a zvýšení počtu projektů podaných do výzev FP7 s koordinátorem z JMK. Výsledky: zvýšení objemu investic do VaV ze zahraničních zdrojů Rozpočet: 2 mil. Kč na dva roky 28

29 Inovační mise Cíl: Navázat spolupráci s výzkumnými organizacemi a firmami z předních zahraničních regionů. Odpovědnost finanční: JMK (prostřednictvím dotace JIC) Odpovědnost věcná: JIC, CzechInvest Partneři: CzechInvest, vysoké školy a výzkumné ústavy, inovační firmy (a klastry) v regionu Výstupy: realizace 2 až 3 inovačních misí ročně Výsledky: zvýšení zapojení a úspěšnosti VaV týmů a firem z regionu do projektů mezinárodní spolupráce a propagace VaV regionu v zahraničí Rozpočet: příprava ,-Kč, realizace ,-Kč/ účastník (hradí si z vlastních zdrojů) 29

30 30 Kurz managementu vědy pro pracovníky výzkumných organizací Cíl: Vytvořit a realizovat vzdělávací modul / kurz zaměřený na střední management výzkumných organizací (vedoucí výzkumných skupin) s využitím špičkových zahraničních expertů Odpovědnost finanční: JMK Odpovědnost věcná: JIC Partneři: Výzkumné organizace v JMK, zejména VaVpI centra Výstupy: Min. 20 proškolených absolventů kurzu z JMK (2 běhy přírodní a technické obory) Výsledky: Získání zkušeností od předních zahraničních expertů, navázaní osobních vazeb na zahraniční výzkumné organizace a V dlouhodobém horizontu zvýšení efektivity řízení VaV v JMK a v důsledku též kvality VaV. Rozpočet: cca 3,5 mil. Kč na dva roky

31 31 Marketingová strategie regionu v kontextu VVI Cíl: Vytvoření strategického dokumentu, který slouží k definování a koordinaci marketingových aktivit za účelem komunikace a propagace Brna a JMK jako prostoru znalostní ekonomiky. Odpovědnost finanční: JMK, SMB Odpovědnost věcná: JMK, SMB, JIC Partneři: VaV instituce, VaVpI projekty, firmy v JMK, JIC, JCMM, RRAJM, CCR JM, instituce popularizující vědu a výzkum, Dialog Centrum, Brno Expat Centre Výstupy: Vytvořená marketingová strategie obsahující vydefinované nástroje a aktivity komunikace a propagace, jejich harmonogram, zdroje a odpovědnosti. Výsledky: Zviditelnění Brna a regionu jako prostoru, kde žijí talentovaní lidé, fungují špičkové vědecko-výzkumné týmy a konkurenceschopné firmy. Rozpočet: realizace v řádech jednotek milionů Kč

32 Workshop science & media Cíl: Uspořádat workshop pro zástupce médií společně se zástupci VaV týmů z JMK, s cílem zefektivnění vzájemné komunikace. Odpovědnost finanční: JIC Odpovědnost věcná: JIC Partneři: VaV instituce, VaVpI projekty, firmy, JIC, JCMM, RRAJM, CCR JM,Dialog Centrum, Brno Expat Centre Výstupy: Proškolení novináři, kteří jsou schopni kriticky a korektně uchopit a komunikovat témata z oblasti VaV a proškolení vědečtí pracovníci schopni komunikovat výsledky jejich práce široké veřejnosti / médiím. Výsledky: Korektní komunikace informací z oblasti VaV v médiích, popularizace vědy a výsledků VaV, komunikace přínosů výsledků VaV pro širokou veřejnost. Rozpočet: realizace cca ,-Kč 32

33 Marketingový spot o regionu jako o centru špičkového VVI Cíl: Vytvoření krátkého reklamního spotu sloužícího pro propagaci Brna a Jihomoravského kraje jako prostoru znalostní ekonomiky. Odpovědnost finanční: bude upřesněno Odpovědnost věcná: bude upřesněno Partneři: VaV instituce, VaVpI projekty, firmy, JIC, JCMM, RRAJM, CCR JM,Dialog Centrum, Brno Expat Centre Výstupy: Reklamní spot (cca vteřin, v anglickém jazyce) propagující region jako centrum inovací, vědy a výzkumu. Výsledky: Sjednocení informací, které jsou o městu a regionu poskytovány například na odborných konferencích, prezentacích apod. Rozpočet: 2-3 mil.kč 33

34 English Friendly City Cíl: Vytvoření fungující komunikace v Brně v anglickém jazyce, která odstraní jazykové bariéry a pomůže začlenit cizince do každodenního života města. Odpovědnost finanční: bude upřesněno (ESF) Odpovědnost věcná: SMB Partneři: Brno Expat Centre, Centrum Dialog, Brno Now, univerzity, intermediární organizace, Jihomoravský kraj Výstupy: fungující komunikace v anglickém jazyce ve veřejných institucích, v dopravě atd. a dostupné služby v anglickém jazyce. Výsledky: Posílení vnímání Brna jako atraktivní destinace pro zahraniční odborníky. Rozpočet: příprava ,-Kč, realizace v řádu jednotek milionů Kč na tři roky 34

35 Co bude následovat?

36 Řídící struktury RIS 36

37 Děkujeme za pozornost! 37

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012

Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012 Program: Úvodní slovo radních Hlavního města Prahy 10:00 Ing. Eva Vorlíčková radní pro informatiku a evropské fondy Zhodnocení tématu zástupci odborné

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více