Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková"

Transkript

1 Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

2 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy ) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana 2

3 strana 3 Regionální politika - politika hospodářské a sociální soudržnosti, - princip solidarity, - proč potřebujeme regionální politiku? - definice Region - regiony pro regionální politiku rozdělení, NUTS II regiony

4 strana 4 Regionální politika CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY - Konvergence - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - Evropská územní spolupráce

5 strana 5 Strukturální fondy - nástroj politiky hospodářské a sociální soudržnosti, - programové období , - ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj investiční projekty, - ESF Evropský sociální fond neinvestiční projekty, - Fond soudržnosti financování velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské dopravní sítě).

6 strana 6 Operační programy operačních programů celkem 26,69 mld. EURO, - Tematické operační programy (8 programů, 21,23 mld. EURO), - Regionální operační programy (7 programů, 4,66 mld. EURO), - Operační programy Praha (0,42 mld. EURO), - Evropská územní spolupráce (0,39 mld. EURO).

7 strana 7 Tematické operační programy - Integrovaný operační program, - OP Podnikání a inovace, - OP Životní prostředí, - OP Doprava, - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, - OP Výzkum a vývoj pro inovace, - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, - Operační program Technická pomoc.

8 strana 8 Regionální operační programy - ROP NUTS II Jihovýchod (Kraj Jihomoravský a Vyšočina), - ROP NUTS II Střední Morava (Kraj Olomoucký a Zlínský), - ROP NUTS II Moravskoslezsko (Kraj Moravskoslezský), - ROP NUTS II Severovýchod (Kraj Liberecký, Královehradecký a Pardubický), - ROP NUTS II Severozápad (Kraj Karlovarský a Ústecký), - ROP NUTS II Jihozápad (Kraj Jihočeský a Plzeňský), - ROP NUTS II StředníČechy (Středočeský kraj).

9 strana 9 Operační programy Praha - OP Praha Konkurenceschopnost, - OP Praha Adaptibilita. - OP Mezinárodní spolupráce, - OP Nadnárodní spolupráce, - ESPON 2013, - INTERACT II, Evropská územní spolupráce - Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko , - OP Přeshraniční spolupráce ČR Polská republika Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko ČR Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR, - Program přeshraniční spolupráce SR ČR

10 strana 10 Regionální operační programy Podporované aktivity: - Dostupnost dopravy, - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, - Technická pomoc Oprávnění žadatelé: - kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, církevní právnické osoby, školy, nestátní neziskové organizace, podnikatelé. Výše podpory: - až 92,5 % celkových způsobilých výdajů

11 strana 11 Integrovaný operační program - modernizace veřejné správy zavádění registrů, - zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb nákup přístrojů do nemocnic, - podpora územního rozvoje obnova sídlištních prostor, OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, - kraje, obce a jimi zřizované organizace, - nestátní neziskové organizace, - podnikatelé, vlastníci domů. VÝŠE ALOKACE: VÝŠE PODPORY: 1 583,4 mil. Euro 85 % ERDF, 15 % státní rozpočet

12 strana 12 Operační program podnikání a inovace OBLASTI PODPORY: - Podpora začínajícím podnikatelům (START), - Rozvoj firem zavádění nových technologií, - Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (EKO-energie), - Zvyšování inovační výkonnosti podniků (INOVACE), - Spolupráce průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu (SPOLUPRÁCE), - Podpora poradenských center (PORADENSTVÍ, MARKETING). OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: - Podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, FO, územní samosprávné celky, CzechInvest, CzechTrade VÝŠE ALOKACE: VÝŠE PODPORY: 3,04 mld. EURO

13 strana 13 Operační životní prostředí OBLASTI PODPORY: - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, - Udržitelné využívání zdrojů energie, - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, - Zlepšování stavu přírody a krajiny, - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: - Obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníku jednotek, veřejné výzkumné instituce a další. VÝŠE ALOKACE: VÝŠE PODPORY: 4,92 mld. EURO

14 strana 14 OP Doprava OBLASTI PODPORY: - Modernizace železniční sítě TEN-T, - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T, - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémůřízení silniční dopravy v hl. m. Praze, - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: - Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další. VÝŠE ALOKACE: 4,92 mld. EURO VÝŠE PODPORY: až 85 %

15 strana 15 OP Vzdělávání pro konkureceschopnost - zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji OBLASTI PODPORY: - Počáteční vzdělávání, - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, - Další vzdělávání, - Systémový rámec celoživotního učení. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: - Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další. VÝŠE ALOKACE: VÝŠE PODPORY: 1,83 mld. EURO

16 strana 16 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. OBLASTI PODPORY: - Adaptabilita, - Aktivní politika trhu práce, - Sociální integrace a rovné příležitosti, - Veřejná správa a veřejné služby, - Mezinárodní spolupráce. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: - Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. VÝŠE ALOKACE: VÝŠE PODPORY: 1,83 mld. EURO

17 strana 17 OP Výzkum a vývoj pro inovace - zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. OBLASTI PODPORY: - Evropská centra excelence, - Regionální VaV centra, - Komercializace a popularizace VaV, - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: - Veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj, veřejné výzkumné instituce, výzkumné ústavy, právnické osoby, a další. Konkrétní příjemci jsou vždy uvedeni v aktuální Výzvě. VÝŠE ALOKACE: VÝŠE PODPORY: 100 % 2070,68 mld. EURO

18 strana 18 Projektová žádost Důležité dokumenty pro vypracování žádosti: 1) Operační program, 2) Prováděcí dokument, 3) Příručka pro žadatele (příjemce) 4) Znění výzvy Projektová žádost obsahuje: Studie proveditelnosti, Povinné přílohy Benefit7, Benefill, E-Account

19 strana 19 Aktuální stav čerpaní - k říjnu 2010 proplaceno 21,7 % z celkové sumy 763,2 mld. Kč, - podané žádosti o podporu 950,2 mld. Kč, - schválené projekty 393,9 mld. Kč, - proplacené finanční prostředky 165,5 mld. Kč

20 strana 20 Problémy s Operačními programy - monitorovací idikátory, - účtování projektů, - období udržitelnosti projektu.

21 Diskuze strana 21

22 DĚKUJI ZA POZORNOST strana 22

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ SRPEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Moravskoslezský kraj Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Počet stran textu: 34 Zpracováno k 31. 12. 2010

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více