Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje"

Transkript

1 Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Duben 2015

2 1 ÚVOD Význam regionálních funkcí SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Definice pojmů Legislativní dokumenty HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ SWOT analýza RF KONCEPCE SPOLUPRÁCE KNIHOVEN OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ Východiska Úkoly při zajišťování regionálních funkcí v Olomouckém kraji Hlavní cíle výkonu RF podle Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta Cíle koncepce RF v Olomouckém kraji podle standardů FINANCOVÁNÍ ZÁVĚR

3 1 ÚVOD Knihovny jsou již ze své podstaty právem považovány za instituce, které zajišťují přístup všem zájemcům k informacím v jakékoliv podobě. Jsou vnímány jako nedílná součást procesu celoživotního vzdělávání. Tuto úlohu plní nejen ve velkých městech, ale také v malých obcích, kde zároveň umožňují široké veřejnosti přístup k internetu. Nástup moderních technologií změnil některé klasické služby a přetvořil jejich klasickou strukturu. Knihovny musely na tyto ty změny reagovat a využít nové technologie ke zkvalitnění svých služeb a k nabídce služeb nových. Ve směrnici IFLA je v této souvislosti uvedeno, že v rámci zajištění rovného přístupu k informacím pro všechny občany, je třeba věnovat pozornost rozvoji knihoven ve všech obcích, i v těch nejmenších, kde je knihovna často jediným kulturním zařízením. Předkládaná koncepce reaguje na tyto potřeby. Je rozdělena do dvou částí, v první je popsán výkon regionálních funkcí v Olomouckém kraji v období 2011 až 2014, druhá část je věnována hlavním cílům koordinace činností spolupráce knihoven Olomouckého kraje. 1.1 Význam regionálních funkcí Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. Proto je nutné, aby byl jejich výkon celostátně koordinován. 1 Knihovny, které regionální funkce vykonávají, musí zajistit kvalitu a odborný standard poskytovaných služeb. Kooperují s obcemi, vykonávají metodickou a analytickou činnost a snaží se o účelné využití finančních prostředků. 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Definice pojmů Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje pověřenou vykonáváním a poskytováním regionálních služeb pro Olomoucký kraj na základě své zřizovací listiny a zákona č. 257/2001 Sb. Pověřená knihovna (PK) je základní knihovna v kraji zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou plní regionální funkce v rozsahu a na území smlouvou vymezeném. Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona a je zapsaná v evidenci Ministerstva kultury. Provozovatel obsluhované knihovny uzavřel s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je označena jako jejich příjemce. Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně. Neprofesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně. Základní knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem nebo se specializovaným knihovním fondem. 3

4 Regionální funkce (RF) jsou funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další pověřené knihovny poskytují základním knihovnám především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy, zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Výměnný fond (VF) je soubor knihovních dokumentů, které jsou půjčovány pověřenými knihovnami obsluhovaným knihovnám. 2.2 Legislativní dokumenty Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje vychází z těchto dokumentů: Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Metodické pokyny Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky z roku Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven, s výhledem do roku Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období zveřejněná na webových stránkách Olomouckého kraje. 3 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Zprávy o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách v termínu do konce března následujícího kalendářního roku. V Olomouckém kraji je pověřeno výkonem RF sedm knihoven, které sídlí v okresních městech, jedná se o následující knihovny: Knihovna města Olomouce Městská knihovna Šumperk Městská knihovna v Přerově Městská knihovna Lipník nad Bečvou Městská knihovna Hranice Městská knihovna Prostějov Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku V roce 2014 obsluhovala VKOL 478 knihoven, z toho je 5 knihoven z regionu Přerov, které nejsou začleněny do systému regionálních funkcí, ale je jim zpracovávána statistika a zasílána nabídka školení. Počet obsluhovaných knihoven od roku 2011 zaznamenal drobný pokles o 2,6 %, jedná se řádově o jednotky knihoven v jednotlivých regionech. Všechny regiony vyjma Přerova mají střediskový systém, ne vždy je počet středisek v příznivé relaci s počtem knihoven. 4

5 Ve financování regionálních služeb v Olomouckém kraji došlo od roku 2009 k poklesu částky, a to v roce 2010 z původní částky 10,25 mil. na 9,3 mil. (snížení o 9,27%) a posléze v roce 2013 na 9 mil. (snížení o 3,23%). Výpočet částek pro jednotlivé pověřené knihovny vycházel z doporučení Metodických pokynů MK ČR (55% dle počtu obyvatel a 45% dle počtu obsluhovaných knihoven) a bude dodržen i v budoucím období. Ve srovnání s ostatními kraji České republiky lze konstatovat, že Olomoucký kraj nekrátil příspěvek na regionální funkce tak razantně jak k tomu došlo v některých jiných, zejména českých krajích. Jako problematický se jevil pozdní termín podpisu smluv a převodu odpovídající části dotace na pověřené knihovny, v některém roce došlo k převodu až v dubnu příslušného kalendářního roku. To komplikovalo knihovnám značně situaci při nákupu výměnného fondu a jeho následném zpracování. Z částky určené na RF jsou hrazeny vyjma nákupu knih zejména platy pracovních síl a nákupy knihovních služeb. Jednou z nejvíce poskytovaných služeb v rámci regionálních funkcí byla poradenská a konzultační činnost. I zde docházelo k mírným výkyvům v počtech metodických návštěv a konzultací, měnily se i požadavky jednotlivých regionů. Příčinou poklesu jejich počtu byla mimo jiné i stabilizace knihovnického personálu. Ovládání knihovnického softwaru Clavius a asistence při instalaci aktualizací, konzultace k dotačním programům VISK nebo konzultace k vyplňování statistických výkazů lze označit jako nejžádanější podporu obsluhovaných knihoven. V minulých letech byl kladen důraz na předávání informací zřizovatelům knihoven, obce byly spolu s knihovnami informovány mailem i prostřednictvím webových stránek VKOL. V případě požadavku na vyplnění statistických výkazů občas docházelo k problémům při získávání účetních dat týkajících se pouze chodu knihovny, zejména u knihoven, které byly organizační složkou jiného subjektu nebo obce. Vzdělávací akce byly další velmi důležitou činností pověřených knihoven, pomáhaly zvýšit kvalifikaci pracovníků a tím i kvalitu poskytovaných služeb knihoven a následně podtrhnout význam knihovny jako informačního a vzdělávacího centra dané lokality. Počet vzdělávacích akcí se dost výrazně lišil v jednotlivých regionech, bylo to dáno specifickými vlastnostmi regionů. Knihovníci z regionů, které vzdělávací akcí nepořádají, se účastnili mnohem častěji akcí pořádaných Vědeckou knihovnou v Olomouci. Výměnný fond, který je rozšiřován z finančních prostředků na regionální funkce, zaznamenal pokles v počtu nakoupených jednotek i objemu zejména v letech 2012 a Byla to bezprostřední reakce na snížení dotace na regionální funkce Olomouckým krajem o korun, které se dotklo nejvíce právě nákupu knih. Cirkulace výměnných souborů využívá zhruba kolem 90% obsluhovaných knihoven, v roce 2014 došlo k výraznějšímu poklesu v počtu knihovních jednotek díky významnému a potřebnému vyřazování, které provedla Knihovna města Olomouce, meziročně tak poklesl počet svazků ve výměnných souborech o , jeho stav k činil jednotek. Výměnný fond byl také zčásti rozšiřován o knihy nakoupené z příspěvků obcí. Některé obce umožnily využít takto až 20% částky, kterou na nákup knih přispívají, jednalo se o region Hranice a Šumperk. Příspěvek obcí na nákup knih do stálého fondu se v regionech lišil, v regionu Jeseník se zatím nepodařilo získat příspěvek na nákup knih od obcí do vlastního fondu. 5

6 3.1 SWOT analýza RF Silné stránky - dostupnost knihovních služeb a rovného přístupu k informacím pro většinu obyvatel Olomouckého kraje - snadný přístup ke knihovním službám využitím informačních technologií - různorodá nabídka akcí a aktivit pro různé věkové kategorie - spojení pořádaných akcí s regionem a jeho osobnostmi a upevňování vazby na region - výchova ke čtenářství a jeho podpora - přístup k fondům ostatních knihoven - užití prostoru knihoven jako neutrálního místa pro setkávání - tradice knihovnictví, kvalifikace knihovníků - možnost využití dotací z programu MK ČR Slabé stránky - nepříznivá ekonomická situace v Olomouckém kraji - nedostatečné nebo nevyhovující prostory knihoven - nedostatečné pochopení zřizovatele významu poskytování knihovních služeb pro obyvatele obcí - malé povědomí o významu marketingu v knihovnách - špatné komunikační schopnosti knihovníků směrem ke čtenářům i představitelům obcí a měst - malá prestiž pracovních pozic - nedostatečná spolupráce se školami Příležitosti - vývojem nových technologií umožnit využít služeb knihovny 7x24 - přístup k fondům díky masivní digitalizaci - centrální přístup ke službám knihoven, tedy komukoliv odkudkoliv - prohloubení spolupráce se školami, knihovnami i dalšími institucemi a neziskovými organizacemi - zkvalitnění spolupráce knihovny s obcí, vybranými skupinami čtenářů - rozšíření služeb informačních pracovníků nad rámce běžně poskytovaných knihovních služeb - posílení vzdělávací role knihovny - využití prostoru knihoven jako prostoru pro setkávání nebo volnočasové aktivity - celoživotním vzděláváním knihovníků zajistit kvalitu služeb knihoven - rozšiřování služeb o specializované služby dle nebolipožadavku na míru Hrozby - nedostatečné financování chodu knihoven s dopadem na kvalitu a rozsah služeb knihoven - neustále se zvyšující mandatorní výdaje knihoven - nezájem společnosti o vzdělávání a přístup k informacím - nejasná legislativa nereagující na změny ve vývoji služeb a technologií - živelné pohromy 6

7 4 KONCEPCE SPOLUPRÁCE KNIHOVEN OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ Východiska V metodickém pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky je v úvodu řečeno: Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. Proto je nutné, aby byl jejich výkon celostátně koordinován. 1 Rozsah a kvalita služeb, ke kterým by knihovny měly směřovat, jsou z pozice uživatele knihovních služeb poměrně jednoduše definovány v Koncepci rozvoje knihoven v ČR pro období : Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu. 2 Samotným regionálním funkcím je v Koncepci rozvoje knihoven ČR pro léta věnována priorita č. 15, která vymezuje hlavní cíle, kterých má být v rámci poskytování služeb knihovnám dosaženo. Rozvíjet regionální funkce knihoven a formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce knihoven regionu s cílem dosáhnout poskytování standardizované úrovně VKIS bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí Úkoly při zajišťování regionálních funkcí v Olomouckém kraji Vědecká knihovna v Olomouci je krajskou knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, jejím zřizovatelem je od roku 2001 Olomoucký kraj, který financuje jak její chod, tak i regionální služby knihoven Olomouckého kraje. Přestože neexistovala v minulých letech koncepce pro zajištění regionálních funkcí v Olomouckém kraji, VKOL vědoma si svých povinností tyto funkce poskytovala v plném rozsahu, jak ostatně vyplývá z první části tohoto dokumentu. 4.3 Hlavní cíle výkonu RF podle Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta Rozšířit a zefektivnit komunikaci s provozovateli knihoven - obcemi, ve spolupráci s pověřenými knihovnami. Jedná se o stěžejní úkol VKOL a pověřených knihoven, na kterém je bezprostředně závislá kvalita i šíře poskytovaných služeb knihoven. VKOL bude spolupracovat se svým zřizovatelem a pověřenými knihovnami na setkávání starostů obcí, zejména v regionech, kde spolupráce a podpora knihoven nedosahuje potřebné úrovně. Na setkáních budou starostům poskytnuty informace o vývoji knihovnictví, standardech i metodice, ale i prezentovány příklady dobré praxe s cílem zvýšit zainteresovanost obcí na rozšiřující se roli knihovny. Setkání se zřizovateli knihoven bude probíhat ve větším rozsahu než v uplynulém období. Podstatný význam 7

8 má i větší zapojení knihoven do soutěží o nejlepší knihovnu, obec i knihovníka. VKOL spolu s pověřenými knihovnami se zaměří více na přiblížení se ke standardům pro knihovny a získávání relevantních statistických dat ze všech obsluhovaných knihoven. 2. Motivovat komunitu v péči o knihovnu. VKOL i pověřené knihovny budou pořádat vzdělávací akce, které nastíní další možnosti práce s různými skupinami veřejnosti, budou pořádána setkání, kde budou představeny nejzajímavější akce knihoven regionu a předány zkušenosti. Cílem je podílet se na společných aktivitách i jiných sdružení obce, které se stanou součástí života obce. Budování pozice knihovny jako komunitního centra obce by mělo být úzce spjato se zájmy a potřebami veřejnosti v obci, která by měla mít možnost aktivně ovlivňovat její chod i aktivity. 3. Stabilizovat finanční a personální zajištění výkonu regionálních funkcí. Vzhledem ke stávající finanční situaci v Olomouckém kraji nelze předpokládat, že by mohlo dojít k většímu navýšení částky pro podporu regionálních funkcí knihoven, byť by se jednalo o velmi účelné vynaložení finančních prostředků pro skutečně celý region. Návrat na původní částku 10, 25 mil., která byla určena na zajištění výkonu RF v roce 2009, by měla příznivý dopad na výkon regionálních funkcí za současné situace. Od roku 2009 došlo ke zvýšení cen knih i služeb, k úpravě platů koncem roku 2014, všechny tyto změny snížily reálnou částku dotace. Je nutno opětovně upozorňovat zřizovatele na nepříjemné dopady zpoždění při podpisu smluv a převedení příspěvku na RF. Část knihoven v měsících, kdy není příspěvek poskytován, musí vyčkat s nákupem i katalogizací. Cílem je, aby k převodu došlo již v lednu každého roku vzhledem ke skutečnosti, že knihovny vykonávají regionální funkce po celý rok. 4. Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích. VKOL spolu s pověřenými knihovnami bude věnovat více pozornosti zejména malým knihovnám v regionech, které potřebují častější metodickou pomoc nebo kde není zajištěna dostatečná podpora ze strany starostů. Také knihovnám, jejichž pracovníci nemohou dosáhnout potřebné úrovně znalosti z důvodů krátké provozní doby knihovny a úvazku, bude věnováno více konzultací i pomoci s webovými stránkami, řazením fondů a dalšími standardními činnostmi. 5. Zajišťovat a rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, motivovat k jejich stálému profesnímu růstu. VKOL jako krajská knihovna je zodpovědná za koordinaci vzdělávání knihovníku v kraji. Školení pořádaná pro knihovníky Olomouckého kraje budou odrážet vývoj v knihovnictví ČR. Jednou z velmi podstatných změn je přechod na nová katalogizační pravidla RDA, ke kterému dochází od dubna Pro pracovníky knihoven kraje připravuje VKOL celou sérii školení, nová pravidla by měla být aplikována bezprostředně po proškolení odborných pracovníků krajské knihovny. Dalším důležitým úkolem je seznámení se stavem vývoje Centrálního portálu knihoven, který se má stát vstupní branou při poskytování knihovních služeb v blízké budoucnosti. VKOL patří mezi kmenové knihovny při zavádění Centrálního portálu knihoven (dále CPK) do života a bude provádět úpravy, které jsou pro uvedení CPK do provozu nezbytné. O těchto změnách, vývoji i přínosech CPK budou pověřeným knihovnám poskytovány detailní informace na poradách tak, aby je knihovny mohly předat obsluhovaným knihovnám a zároveň byly dostatečně odborně připraveny na případné zapojení do CPK. Dalším úkolem je i seznámení s výsledky digitalizace i její následné využití, a to včetně výstupů z programů VISK a krajské digitalizace. Některé regiony vzhledem k počtu obsluhovaných malých knihoven i rozloze, která je překážkou při účasti knihovníků na vzdělávacích akcích, tyto vzdělávací akce neorganizují. Bude třeba zvážit, zda náhradou mohou být e-learningové kurzy, které by zajistily vzdělávání 8

9 knihovníků v přijatelné míře nebo se pověřené knihovny dohodnou na společných vzdělávacích kurzech s VKOL či jinou pověřenou knihovnou. 6. Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů v rámci regionu. Cirkulace výměnných souborů využívá v Olomouckém kraji cca 90% obsluhovaných knihoven, cílem pro nejbližší období je urychlit obměnu výměnných souborů a to jednak vyřazováním již očtených titulů, ale i nákupem nových publikací z prostředků obcí. Zvýšení počtu obcí, které poskytují finanční prostředky na nákup fondu, je jedním z úkolů pro příští období, tento úkol souvisí úzce se zlepšením komunikace se starosty. 7. Rozvíjet automatizované kooperativní zpracování knihovního fondu nakoupeného z prostředků obcí. Metodická pomoc pro větší využití kooperativního zpracování knihovního fondu s cílem udržení kvality záznamů, ale i zpracování vlastními silami. Je třeba poukázat na finanční úspory při vyšším využití kooperativního zpracování, ale i větší kvalitu záznamů. Vhodnou příležitostí pro zdůraznění je právě nadcházející změna katalogizačních pravidel. 8. Preferovat podporu knihoven propagujících svoji činnost na webových stránkách. V Olomouckém kraji probíhalo několik školení na přípravu webových stránek s využitím šablon. Přesto existuje část knihoven, které nemají stránky aktuální a neobsahují ani všechny povinné údaje. V souvislosti s přípravou jednotného adresáře knihoven pro CPK dojde k opětovné výzvě pro nápravu pověřenými knihovnami i poskytnutí pomoci při aktualizaci stránek. 4.4 Cíle koncepce RF v Olomouckém kraji podle standardů Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven byl vyhlášen standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány. Standard upravuje kvalitativní a kvantitativní parametry výkonu těchto služeb. Při jeho aplikaci se přihlíží ke konkrétním podmínkám a specifikům jednotlivých krajů a jejich regionů. Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce krajskými a pověřenými knihovnami: 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 2. Statistika knihovnických činností 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce 7. Servis automatizovaného knihovního systému Kromě regionálních funkcí vymezených tímto standardem vykonává krajská knihovna a jí pověřené knihovny další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. 1 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Cíl: Zajistit lepší informovanost zřizovatelů knihoven, pomoc při zavádění nových technologií 9

10 Charakteristika činností: Pravidelně a efektivně informovat zřizovatele knihoven na konzultacích nebo v rámci metodické návštěvy Zorganizovat setkání pro knihovníky a starosty Metodická pomoc při podávání žádostí o dotace Podporovat zavádění AKS v knihovnách, kde doposud není Statistika knihovnických činností Cíl: Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti obsluhovaných knihoven v kraji, jejich zpracování, vyhodnocení a využívání výsledků při další činnosti knihoven Charakteristika činností: Jednou ročně zpracovat a zveřejnit přehled výsledků činnosti knihoven Metodická pomoc při zpracování statistik Ověřovat správnost vykazovaných údajů, jejich uložení, sumarizace a vyhodnocení Využít získaná data ke zkvalitnění služeb a přiblížit se standardům Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Cíl: Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji oboru jako podmínky vzájemné spolupráce a koordinace knihoven Charakteristika činností: Uspořádat 3x-4x ročně poradu ředitelů a pracovníků pověřených knihoven Uspořádat 1x-2x ročně porady knihovníků profesionálních obsluhovaných knihoven Pořádat školení, která by reflektovala na aktuální požadavky profesionálních knihovníků Více se zaměřit na školení neprofesionálních knihovníků (využívání a nabídka databází) Zvyšovat kvalifikace profesionálních i neprofesionálních knihovníků Zajistit semináře a školení tak, aby se blížilo standardům na vzdělávání (profesionální knihovníci 30 hodin, neprofesionální 8 hodin) Při přípravě školení a seminářů využívat kontakty na další paměťové instituce v kraji Zaměřit se na posílení role knihoven v obcích Zvýšit kvalitu akcí pořádaných knihovnami Zaměřit se na zvýšení informační gramotnosti uživatelů knihoven Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Cíl: Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů a jejich efektivního využití v obsluhovaných knihovnách v kraji Charakteristika činností: Při tvorbě výměnných fondů reflektovat požadavky knihoven Při nákupu maximálně využívat poskytovaných rabatů Motivovat knihovny při formování vlastních fondů 10

11 Pravidelně aktualizovat fondy a provádět odpisy Pomoc při katalogizaci a technická úprava výměnného fondu Pravidelná distribuce do knihoven a evidence pohybu výměnného fondu Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Cíl: Zajištění revize a aktualizace knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách Charakteristika činností: Sledovat termíny k provádění revizí a informovat zřizovatele o nutnosti revize provádět Poskytnout pomoc při samotné revizi Upozorňovat knihovny na aktualizaci knihovního fondu Pokud knihovny mají moduly pro revizi, poskytnout jim servis při zaškolení do modulu Zajistit správnost protokolů o výsledcích revize Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Cíl: Zajištění kvalitní akvizice a zpracování knihovních fondů, zefektivnění jednotlivých činností Charakteristika činností: Přesvědčit zřizovatele knihoven o benefitech hromadného nákupu knih a zpracování Snažit se o zvýšení příspěvků na nákup knih ze strany obcí Poskytovat katalogizační záznamy v elektronické podobě, pokud využívají automatizovaný výpůjční systém a zajistit odborné zpracování knihovního fondu Servis automatizovaného knihovního systému Cíl: Zajištění servisních služeb pro knihovny, které mají automatizovaný knihovní systém (AKS) Charakteristika činností: Zajištění servisních služeb AKS v modulech, které jsou využívány Pomáhat zavádět AKS v neprofesionálních knihovnách Zaškolení pracovníků při práci s příslušnými moduly Zajistit údržbu, případně upgrade 5 FINANCOVÁNÍ Regionální funkce knihoven jsou financovány z rozpočtu Olomouckého kraje. Stávající výše příspěvku, která pro rok 2015 je ve výši 9 mil. Kč se jeví jako minimální částka, za kterou jsou knihovny schopny v dostatečné kvalitě poskytovat služby. Příspěvek na regionální funkce byl v roce 2014 použít v tomto členění: 11

12 Nákup knihovního fondu a materiálu 24% Mzdy s odvody 46% IT služby, poplatek za licence 14% Provozní náklady 14% Cílem pro další období je navrátit příspěvek na regionální funkce na jeho původní výši, tedy na 10,25 mil. Kč, jakmile dojde ke zlepšení ekonomické situace v Olomouckém kraji. Jeho snížení se promítlo nejvíce do nákupu knih, ve stávajícím roce zvýšení mezd ke konci roku 2014 a navyšování provozních nákladů i poplatků za služby negativně ovlivní rozsah regionálních služeb. Dalším problémem je rozdělení dotací na regionální funkce hned na počátku kalendářního roku. Zřizovatelé knihoven vyžadují, aby rozpočet na chod knihovny byl využíván v souladu s jeho určením, takže regionální funkce by po dobu, než dojde k převedení částky, nemohly být poskytovány. Týká se to jak pracovních úvazků, tak nákupu, zpracování a poskytování dalších služeb. VKOL i pověřené knihovny budou pomáhat i se žádostmi o dotace z programů vypisovaných MK ČR (VISK K21) a dotace Olomouckého kraje, které jsou dalším zdrojem, který může pomoci posílit rozpočet v některých oblastech činnosti. Příspěvky obcí na nákup dle počtu svých obyvatel s možností využít část příspěvku na nákup do výměnného fondu jsou jednou z dalších možností, kterou by měly pověřené knihovny i VKOL více propagovat. 6 ZÁVĚR K tomu, aby knihovny mohly i nadále plnit své funkce a poslání, jak to požadují národní i světové koncepce, je třeba, aby jejich činnosti, metodiky a postupy byly propracované, služby pružně reagovaly na nové požadavky uživatelů. Knihovny mají ze své podstaty potenciál být platnými institucemi v procesu celoživotního vzdělávání, umí reagovat na změny a vyrovnat se s nástupem nových technologií a využívat je při svých činnostech. V době, kdy cena informací stoupá, mají knihovny možnost ukázat, že dovedou s informacemi pracovat, umožňovat k nim přístup a to nejen ve velkých městech, ale díky své síti knihoven i v malých obcích. Zpracovala: RNDr. Jitka Holásková, Mgr. Anna Vitásková Použitá literatura 1 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jeich koordinaci na území České republiky. Praha, Dostupné z: 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven. Praha. Dostupné z: 12

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR E-čtečky + chytré telefony: Cokoliv, kdekoliv a kdykoliv Masová digitalizace knihovních fondů

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Seminář pro starosty Olomouckého kraje Aktuální otázky rozvoje knihoven Olomouc 14. listopadu 2012 K čemu jsou a jaké mají cíle standardy veřejných

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 (Koncepce knihovnictví) Zpracoval: Odbor územního plánování, stavebního řádu

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21. 22. 10. 2013 Dům hudby Pardubice MAJÍ NAŠE KNIHOVNY VIZI??

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 6.9.2011 Český Těšín Vít Richter Národní knihovna ČR Hlavní témata Proč nová koncepce rozvoje knihoven? Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 Hlavní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví

1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 1. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 1. Podpora digitalizace na jednotlivých úrovních co, kdy, plán, muzea, archivy spolupráce Spolupráce, koordinace, doporučení,

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více