Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje"

Transkript

1 Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Duben 2015

2 1 ÚVOD Význam regionálních funkcí SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Definice pojmů Legislativní dokumenty HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ SWOT analýza RF KONCEPCE SPOLUPRÁCE KNIHOVEN OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ Východiska Úkoly při zajišťování regionálních funkcí v Olomouckém kraji Hlavní cíle výkonu RF podle Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta Cíle koncepce RF v Olomouckém kraji podle standardů FINANCOVÁNÍ ZÁVĚR

3 1 ÚVOD Knihovny jsou již ze své podstaty právem považovány za instituce, které zajišťují přístup všem zájemcům k informacím v jakékoliv podobě. Jsou vnímány jako nedílná součást procesu celoživotního vzdělávání. Tuto úlohu plní nejen ve velkých městech, ale také v malých obcích, kde zároveň umožňují široké veřejnosti přístup k internetu. Nástup moderních technologií změnil některé klasické služby a přetvořil jejich klasickou strukturu. Knihovny musely na tyto ty změny reagovat a využít nové technologie ke zkvalitnění svých služeb a k nabídce služeb nových. Ve směrnici IFLA je v této souvislosti uvedeno, že v rámci zajištění rovného přístupu k informacím pro všechny občany, je třeba věnovat pozornost rozvoji knihoven ve všech obcích, i v těch nejmenších, kde je knihovna často jediným kulturním zařízením. Předkládaná koncepce reaguje na tyto potřeby. Je rozdělena do dvou částí, v první je popsán výkon regionálních funkcí v Olomouckém kraji v období 2011 až 2014, druhá část je věnována hlavním cílům koordinace činností spolupráce knihoven Olomouckého kraje. 1.1 Význam regionálních funkcí Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. Proto je nutné, aby byl jejich výkon celostátně koordinován. 1 Knihovny, které regionální funkce vykonávají, musí zajistit kvalitu a odborný standard poskytovaných služeb. Kooperují s obcemi, vykonávají metodickou a analytickou činnost a snaží se o účelné využití finančních prostředků. 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Definice pojmů Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje pověřenou vykonáváním a poskytováním regionálních služeb pro Olomoucký kraj na základě své zřizovací listiny a zákona č. 257/2001 Sb. Pověřená knihovna (PK) je základní knihovna v kraji zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou plní regionální funkce v rozsahu a na území smlouvou vymezeném. Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona a je zapsaná v evidenci Ministerstva kultury. Provozovatel obsluhované knihovny uzavřel s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je označena jako jejich příjemce. Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně. Neprofesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně. Základní knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem nebo se specializovaným knihovním fondem. 3

4 Regionální funkce (RF) jsou funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další pověřené knihovny poskytují základním knihovnám především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy, zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Výměnný fond (VF) je soubor knihovních dokumentů, které jsou půjčovány pověřenými knihovnami obsluhovaným knihovnám. 2.2 Legislativní dokumenty Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje vychází z těchto dokumentů: Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Metodické pokyny Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky z roku Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven, s výhledem do roku Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období zveřejněná na webových stránkách Olomouckého kraje. 3 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Zprávy o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách v termínu do konce března následujícího kalendářního roku. V Olomouckém kraji je pověřeno výkonem RF sedm knihoven, které sídlí v okresních městech, jedná se o následující knihovny: Knihovna města Olomouce Městská knihovna Šumperk Městská knihovna v Přerově Městská knihovna Lipník nad Bečvou Městská knihovna Hranice Městská knihovna Prostějov Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku V roce 2014 obsluhovala VKOL 478 knihoven, z toho je 5 knihoven z regionu Přerov, které nejsou začleněny do systému regionálních funkcí, ale je jim zpracovávána statistika a zasílána nabídka školení. Počet obsluhovaných knihoven od roku 2011 zaznamenal drobný pokles o 2,6 %, jedná se řádově o jednotky knihoven v jednotlivých regionech. Všechny regiony vyjma Přerova mají střediskový systém, ne vždy je počet středisek v příznivé relaci s počtem knihoven. 4

5 Ve financování regionálních služeb v Olomouckém kraji došlo od roku 2009 k poklesu částky, a to v roce 2010 z původní částky 10,25 mil. na 9,3 mil. (snížení o 9,27%) a posléze v roce 2013 na 9 mil. (snížení o 3,23%). Výpočet částek pro jednotlivé pověřené knihovny vycházel z doporučení Metodických pokynů MK ČR (55% dle počtu obyvatel a 45% dle počtu obsluhovaných knihoven) a bude dodržen i v budoucím období. Ve srovnání s ostatními kraji České republiky lze konstatovat, že Olomoucký kraj nekrátil příspěvek na regionální funkce tak razantně jak k tomu došlo v některých jiných, zejména českých krajích. Jako problematický se jevil pozdní termín podpisu smluv a převodu odpovídající části dotace na pověřené knihovny, v některém roce došlo k převodu až v dubnu příslušného kalendářního roku. To komplikovalo knihovnám značně situaci při nákupu výměnného fondu a jeho následném zpracování. Z částky určené na RF jsou hrazeny vyjma nákupu knih zejména platy pracovních síl a nákupy knihovních služeb. Jednou z nejvíce poskytovaných služeb v rámci regionálních funkcí byla poradenská a konzultační činnost. I zde docházelo k mírným výkyvům v počtech metodických návštěv a konzultací, měnily se i požadavky jednotlivých regionů. Příčinou poklesu jejich počtu byla mimo jiné i stabilizace knihovnického personálu. Ovládání knihovnického softwaru Clavius a asistence při instalaci aktualizací, konzultace k dotačním programům VISK nebo konzultace k vyplňování statistických výkazů lze označit jako nejžádanější podporu obsluhovaných knihoven. V minulých letech byl kladen důraz na předávání informací zřizovatelům knihoven, obce byly spolu s knihovnami informovány mailem i prostřednictvím webových stránek VKOL. V případě požadavku na vyplnění statistických výkazů občas docházelo k problémům při získávání účetních dat týkajících se pouze chodu knihovny, zejména u knihoven, které byly organizační složkou jiného subjektu nebo obce. Vzdělávací akce byly další velmi důležitou činností pověřených knihoven, pomáhaly zvýšit kvalifikaci pracovníků a tím i kvalitu poskytovaných služeb knihoven a následně podtrhnout význam knihovny jako informačního a vzdělávacího centra dané lokality. Počet vzdělávacích akcí se dost výrazně lišil v jednotlivých regionech, bylo to dáno specifickými vlastnostmi regionů. Knihovníci z regionů, které vzdělávací akcí nepořádají, se účastnili mnohem častěji akcí pořádaných Vědeckou knihovnou v Olomouci. Výměnný fond, který je rozšiřován z finančních prostředků na regionální funkce, zaznamenal pokles v počtu nakoupených jednotek i objemu zejména v letech 2012 a Byla to bezprostřední reakce na snížení dotace na regionální funkce Olomouckým krajem o korun, které se dotklo nejvíce právě nákupu knih. Cirkulace výměnných souborů využívá zhruba kolem 90% obsluhovaných knihoven, v roce 2014 došlo k výraznějšímu poklesu v počtu knihovních jednotek díky významnému a potřebnému vyřazování, které provedla Knihovna města Olomouce, meziročně tak poklesl počet svazků ve výměnných souborech o , jeho stav k činil jednotek. Výměnný fond byl také zčásti rozšiřován o knihy nakoupené z příspěvků obcí. Některé obce umožnily využít takto až 20% částky, kterou na nákup knih přispívají, jednalo se o region Hranice a Šumperk. Příspěvek obcí na nákup knih do stálého fondu se v regionech lišil, v regionu Jeseník se zatím nepodařilo získat příspěvek na nákup knih od obcí do vlastního fondu. 5

6 3.1 SWOT analýza RF Silné stránky - dostupnost knihovních služeb a rovného přístupu k informacím pro většinu obyvatel Olomouckého kraje - snadný přístup ke knihovním službám využitím informačních technologií - různorodá nabídka akcí a aktivit pro různé věkové kategorie - spojení pořádaných akcí s regionem a jeho osobnostmi a upevňování vazby na region - výchova ke čtenářství a jeho podpora - přístup k fondům ostatních knihoven - užití prostoru knihoven jako neutrálního místa pro setkávání - tradice knihovnictví, kvalifikace knihovníků - možnost využití dotací z programu MK ČR Slabé stránky - nepříznivá ekonomická situace v Olomouckém kraji - nedostatečné nebo nevyhovující prostory knihoven - nedostatečné pochopení zřizovatele významu poskytování knihovních služeb pro obyvatele obcí - malé povědomí o významu marketingu v knihovnách - špatné komunikační schopnosti knihovníků směrem ke čtenářům i představitelům obcí a měst - malá prestiž pracovních pozic - nedostatečná spolupráce se školami Příležitosti - vývojem nových technologií umožnit využít služeb knihovny 7x24 - přístup k fondům díky masivní digitalizaci - centrální přístup ke službám knihoven, tedy komukoliv odkudkoliv - prohloubení spolupráce se školami, knihovnami i dalšími institucemi a neziskovými organizacemi - zkvalitnění spolupráce knihovny s obcí, vybranými skupinami čtenářů - rozšíření služeb informačních pracovníků nad rámce běžně poskytovaných knihovních služeb - posílení vzdělávací role knihovny - využití prostoru knihoven jako prostoru pro setkávání nebo volnočasové aktivity - celoživotním vzděláváním knihovníků zajistit kvalitu služeb knihoven - rozšiřování služeb o specializované služby dle nebolipožadavku na míru Hrozby - nedostatečné financování chodu knihoven s dopadem na kvalitu a rozsah služeb knihoven - neustále se zvyšující mandatorní výdaje knihoven - nezájem společnosti o vzdělávání a přístup k informacím - nejasná legislativa nereagující na změny ve vývoji služeb a technologií - živelné pohromy 6

7 4 KONCEPCE SPOLUPRÁCE KNIHOVEN OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ Východiska V metodickém pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky je v úvodu řečeno: Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. Proto je nutné, aby byl jejich výkon celostátně koordinován. 1 Rozsah a kvalita služeb, ke kterým by knihovny měly směřovat, jsou z pozice uživatele knihovních služeb poměrně jednoduše definovány v Koncepci rozvoje knihoven v ČR pro období : Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu. 2 Samotným regionálním funkcím je v Koncepci rozvoje knihoven ČR pro léta věnována priorita č. 15, která vymezuje hlavní cíle, kterých má být v rámci poskytování služeb knihovnám dosaženo. Rozvíjet regionální funkce knihoven a formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce knihoven regionu s cílem dosáhnout poskytování standardizované úrovně VKIS bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí Úkoly při zajišťování regionálních funkcí v Olomouckém kraji Vědecká knihovna v Olomouci je krajskou knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, jejím zřizovatelem je od roku 2001 Olomoucký kraj, který financuje jak její chod, tak i regionální služby knihoven Olomouckého kraje. Přestože neexistovala v minulých letech koncepce pro zajištění regionálních funkcí v Olomouckém kraji, VKOL vědoma si svých povinností tyto funkce poskytovala v plném rozsahu, jak ostatně vyplývá z první části tohoto dokumentu. 4.3 Hlavní cíle výkonu RF podle Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta Rozšířit a zefektivnit komunikaci s provozovateli knihoven - obcemi, ve spolupráci s pověřenými knihovnami. Jedná se o stěžejní úkol VKOL a pověřených knihoven, na kterém je bezprostředně závislá kvalita i šíře poskytovaných služeb knihoven. VKOL bude spolupracovat se svým zřizovatelem a pověřenými knihovnami na setkávání starostů obcí, zejména v regionech, kde spolupráce a podpora knihoven nedosahuje potřebné úrovně. Na setkáních budou starostům poskytnuty informace o vývoji knihovnictví, standardech i metodice, ale i prezentovány příklady dobré praxe s cílem zvýšit zainteresovanost obcí na rozšiřující se roli knihovny. Setkání se zřizovateli knihoven bude probíhat ve větším rozsahu než v uplynulém období. Podstatný význam 7

8 má i větší zapojení knihoven do soutěží o nejlepší knihovnu, obec i knihovníka. VKOL spolu s pověřenými knihovnami se zaměří více na přiblížení se ke standardům pro knihovny a získávání relevantních statistických dat ze všech obsluhovaných knihoven. 2. Motivovat komunitu v péči o knihovnu. VKOL i pověřené knihovny budou pořádat vzdělávací akce, které nastíní další možnosti práce s různými skupinami veřejnosti, budou pořádána setkání, kde budou představeny nejzajímavější akce knihoven regionu a předány zkušenosti. Cílem je podílet se na společných aktivitách i jiných sdružení obce, které se stanou součástí života obce. Budování pozice knihovny jako komunitního centra obce by mělo být úzce spjato se zájmy a potřebami veřejnosti v obci, která by měla mít možnost aktivně ovlivňovat její chod i aktivity. 3. Stabilizovat finanční a personální zajištění výkonu regionálních funkcí. Vzhledem ke stávající finanční situaci v Olomouckém kraji nelze předpokládat, že by mohlo dojít k většímu navýšení částky pro podporu regionálních funkcí knihoven, byť by se jednalo o velmi účelné vynaložení finančních prostředků pro skutečně celý region. Návrat na původní částku 10, 25 mil., která byla určena na zajištění výkonu RF v roce 2009, by měla příznivý dopad na výkon regionálních funkcí za současné situace. Od roku 2009 došlo ke zvýšení cen knih i služeb, k úpravě platů koncem roku 2014, všechny tyto změny snížily reálnou částku dotace. Je nutno opětovně upozorňovat zřizovatele na nepříjemné dopady zpoždění při podpisu smluv a převedení příspěvku na RF. Část knihoven v měsících, kdy není příspěvek poskytován, musí vyčkat s nákupem i katalogizací. Cílem je, aby k převodu došlo již v lednu každého roku vzhledem ke skutečnosti, že knihovny vykonávají regionální funkce po celý rok. 4. Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích. VKOL spolu s pověřenými knihovnami bude věnovat více pozornosti zejména malým knihovnám v regionech, které potřebují častější metodickou pomoc nebo kde není zajištěna dostatečná podpora ze strany starostů. Také knihovnám, jejichž pracovníci nemohou dosáhnout potřebné úrovně znalosti z důvodů krátké provozní doby knihovny a úvazku, bude věnováno více konzultací i pomoci s webovými stránkami, řazením fondů a dalšími standardními činnostmi. 5. Zajišťovat a rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, motivovat k jejich stálému profesnímu růstu. VKOL jako krajská knihovna je zodpovědná za koordinaci vzdělávání knihovníku v kraji. Školení pořádaná pro knihovníky Olomouckého kraje budou odrážet vývoj v knihovnictví ČR. Jednou z velmi podstatných změn je přechod na nová katalogizační pravidla RDA, ke kterému dochází od dubna Pro pracovníky knihoven kraje připravuje VKOL celou sérii školení, nová pravidla by měla být aplikována bezprostředně po proškolení odborných pracovníků krajské knihovny. Dalším důležitým úkolem je seznámení se stavem vývoje Centrálního portálu knihoven, který se má stát vstupní branou při poskytování knihovních služeb v blízké budoucnosti. VKOL patří mezi kmenové knihovny při zavádění Centrálního portálu knihoven (dále CPK) do života a bude provádět úpravy, které jsou pro uvedení CPK do provozu nezbytné. O těchto změnách, vývoji i přínosech CPK budou pověřeným knihovnám poskytovány detailní informace na poradách tak, aby je knihovny mohly předat obsluhovaným knihovnám a zároveň byly dostatečně odborně připraveny na případné zapojení do CPK. Dalším úkolem je i seznámení s výsledky digitalizace i její následné využití, a to včetně výstupů z programů VISK a krajské digitalizace. Některé regiony vzhledem k počtu obsluhovaných malých knihoven i rozloze, která je překážkou při účasti knihovníků na vzdělávacích akcích, tyto vzdělávací akce neorganizují. Bude třeba zvážit, zda náhradou mohou být e-learningové kurzy, které by zajistily vzdělávání 8

9 knihovníků v přijatelné míře nebo se pověřené knihovny dohodnou na společných vzdělávacích kurzech s VKOL či jinou pověřenou knihovnou. 6. Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů v rámci regionu. Cirkulace výměnných souborů využívá v Olomouckém kraji cca 90% obsluhovaných knihoven, cílem pro nejbližší období je urychlit obměnu výměnných souborů a to jednak vyřazováním již očtených titulů, ale i nákupem nových publikací z prostředků obcí. Zvýšení počtu obcí, které poskytují finanční prostředky na nákup fondu, je jedním z úkolů pro příští období, tento úkol souvisí úzce se zlepšením komunikace se starosty. 7. Rozvíjet automatizované kooperativní zpracování knihovního fondu nakoupeného z prostředků obcí. Metodická pomoc pro větší využití kooperativního zpracování knihovního fondu s cílem udržení kvality záznamů, ale i zpracování vlastními silami. Je třeba poukázat na finanční úspory při vyšším využití kooperativního zpracování, ale i větší kvalitu záznamů. Vhodnou příležitostí pro zdůraznění je právě nadcházející změna katalogizačních pravidel. 8. Preferovat podporu knihoven propagujících svoji činnost na webových stránkách. V Olomouckém kraji probíhalo několik školení na přípravu webových stránek s využitím šablon. Přesto existuje část knihoven, které nemají stránky aktuální a neobsahují ani všechny povinné údaje. V souvislosti s přípravou jednotného adresáře knihoven pro CPK dojde k opětovné výzvě pro nápravu pověřenými knihovnami i poskytnutí pomoci při aktualizaci stránek. 4.4 Cíle koncepce RF v Olomouckém kraji podle standardů Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven byl vyhlášen standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány. Standard upravuje kvalitativní a kvantitativní parametry výkonu těchto služeb. Při jeho aplikaci se přihlíží ke konkrétním podmínkám a specifikům jednotlivých krajů a jejich regionů. Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce krajskými a pověřenými knihovnami: 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 2. Statistika knihovnických činností 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce 7. Servis automatizovaného knihovního systému Kromě regionálních funkcí vymezených tímto standardem vykonává krajská knihovna a jí pověřené knihovny další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. 1 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Cíl: Zajistit lepší informovanost zřizovatelů knihoven, pomoc při zavádění nových technologií 9

10 Charakteristika činností: Pravidelně a efektivně informovat zřizovatele knihoven na konzultacích nebo v rámci metodické návštěvy Zorganizovat setkání pro knihovníky a starosty Metodická pomoc při podávání žádostí o dotace Podporovat zavádění AKS v knihovnách, kde doposud není Statistika knihovnických činností Cíl: Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti obsluhovaných knihoven v kraji, jejich zpracování, vyhodnocení a využívání výsledků při další činnosti knihoven Charakteristika činností: Jednou ročně zpracovat a zveřejnit přehled výsledků činnosti knihoven Metodická pomoc při zpracování statistik Ověřovat správnost vykazovaných údajů, jejich uložení, sumarizace a vyhodnocení Využít získaná data ke zkvalitnění služeb a přiblížit se standardům Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Cíl: Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji oboru jako podmínky vzájemné spolupráce a koordinace knihoven Charakteristika činností: Uspořádat 3x-4x ročně poradu ředitelů a pracovníků pověřených knihoven Uspořádat 1x-2x ročně porady knihovníků profesionálních obsluhovaných knihoven Pořádat školení, která by reflektovala na aktuální požadavky profesionálních knihovníků Více se zaměřit na školení neprofesionálních knihovníků (využívání a nabídka databází) Zvyšovat kvalifikace profesionálních i neprofesionálních knihovníků Zajistit semináře a školení tak, aby se blížilo standardům na vzdělávání (profesionální knihovníci 30 hodin, neprofesionální 8 hodin) Při přípravě školení a seminářů využívat kontakty na další paměťové instituce v kraji Zaměřit se na posílení role knihoven v obcích Zvýšit kvalitu akcí pořádaných knihovnami Zaměřit se na zvýšení informační gramotnosti uživatelů knihoven Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Cíl: Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů a jejich efektivního využití v obsluhovaných knihovnách v kraji Charakteristika činností: Při tvorbě výměnných fondů reflektovat požadavky knihoven Při nákupu maximálně využívat poskytovaných rabatů Motivovat knihovny při formování vlastních fondů 10

11 Pravidelně aktualizovat fondy a provádět odpisy Pomoc při katalogizaci a technická úprava výměnného fondu Pravidelná distribuce do knihoven a evidence pohybu výměnného fondu Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Cíl: Zajištění revize a aktualizace knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách Charakteristika činností: Sledovat termíny k provádění revizí a informovat zřizovatele o nutnosti revize provádět Poskytnout pomoc při samotné revizi Upozorňovat knihovny na aktualizaci knihovního fondu Pokud knihovny mají moduly pro revizi, poskytnout jim servis při zaškolení do modulu Zajistit správnost protokolů o výsledcích revize Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Cíl: Zajištění kvalitní akvizice a zpracování knihovních fondů, zefektivnění jednotlivých činností Charakteristika činností: Přesvědčit zřizovatele knihoven o benefitech hromadného nákupu knih a zpracování Snažit se o zvýšení příspěvků na nákup knih ze strany obcí Poskytovat katalogizační záznamy v elektronické podobě, pokud využívají automatizovaný výpůjční systém a zajistit odborné zpracování knihovního fondu Servis automatizovaného knihovního systému Cíl: Zajištění servisních služeb pro knihovny, které mají automatizovaný knihovní systém (AKS) Charakteristika činností: Zajištění servisních služeb AKS v modulech, které jsou využívány Pomáhat zavádět AKS v neprofesionálních knihovnách Zaškolení pracovníků při práci s příslušnými moduly Zajistit údržbu, případně upgrade 5 FINANCOVÁNÍ Regionální funkce knihoven jsou financovány z rozpočtu Olomouckého kraje. Stávající výše příspěvku, která pro rok 2015 je ve výši 9 mil. Kč se jeví jako minimální částka, za kterou jsou knihovny schopny v dostatečné kvalitě poskytovat služby. Příspěvek na regionální funkce byl v roce 2014 použít v tomto členění: 11

12 Nákup knihovního fondu a materiálu 24% Mzdy s odvody 46% IT služby, poplatek za licence 14% Provozní náklady 14% Cílem pro další období je navrátit příspěvek na regionální funkce na jeho původní výši, tedy na 10,25 mil. Kč, jakmile dojde ke zlepšení ekonomické situace v Olomouckém kraji. Jeho snížení se promítlo nejvíce do nákupu knih, ve stávajícím roce zvýšení mezd ke konci roku 2014 a navyšování provozních nákladů i poplatků za služby negativně ovlivní rozsah regionálních služeb. Dalším problémem je rozdělení dotací na regionální funkce hned na počátku kalendářního roku. Zřizovatelé knihoven vyžadují, aby rozpočet na chod knihovny byl využíván v souladu s jeho určením, takže regionální funkce by po dobu, než dojde k převedení částky, nemohly být poskytovány. Týká se to jak pracovních úvazků, tak nákupu, zpracování a poskytování dalších služeb. VKOL i pověřené knihovny budou pomáhat i se žádostmi o dotace z programů vypisovaných MK ČR (VISK K21) a dotace Olomouckého kraje, které jsou dalším zdrojem, který může pomoci posílit rozpočet v některých oblastech činnosti. Příspěvky obcí na nákup dle počtu svých obyvatel s možností využít část příspěvku na nákup do výměnného fondu jsou jednou z dalších možností, kterou by měly pověřené knihovny i VKOL více propagovat. 6 ZÁVĚR K tomu, aby knihovny mohly i nadále plnit své funkce a poslání, jak to požadují národní i světové koncepce, je třeba, aby jejich činnosti, metodiky a postupy byly propracované, služby pružně reagovaly na nové požadavky uživatelů. Knihovny mají ze své podstaty potenciál být platnými institucemi v procesu celoživotního vzdělávání, umí reagovat na změny a vyrovnat se s nástupem nových technologií a využívat je při svých činnostech. V době, kdy cena informací stoupá, mají knihovny možnost ukázat, že dovedou s informacemi pracovat, umožňovat k nim přístup a to nejen ve velkých městech, ale díky své síti knihoven i v malých obcích. Zpracovala: RNDr. Jitka Holásková, Mgr. Anna Vitásková Použitá literatura 1 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jeich koordinaci na území České republiky. Praha, Dostupné z: 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven. Praha. Dostupné z: 12

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více