Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje"

Transkript

1 Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Duben 2015

2 1 ÚVOD Význam regionálních funkcí SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Definice pojmů Legislativní dokumenty HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ SWOT analýza RF KONCEPCE SPOLUPRÁCE KNIHOVEN OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ Východiska Úkoly při zajišťování regionálních funkcí v Olomouckém kraji Hlavní cíle výkonu RF podle Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta Cíle koncepce RF v Olomouckém kraji podle standardů FINANCOVÁNÍ ZÁVĚR

3 1 ÚVOD Knihovny jsou již ze své podstaty právem považovány za instituce, které zajišťují přístup všem zájemcům k informacím v jakékoliv podobě. Jsou vnímány jako nedílná součást procesu celoživotního vzdělávání. Tuto úlohu plní nejen ve velkých městech, ale také v malých obcích, kde zároveň umožňují široké veřejnosti přístup k internetu. Nástup moderních technologií změnil některé klasické služby a přetvořil jejich klasickou strukturu. Knihovny musely na tyto ty změny reagovat a využít nové technologie ke zkvalitnění svých služeb a k nabídce služeb nových. Ve směrnici IFLA je v této souvislosti uvedeno, že v rámci zajištění rovného přístupu k informacím pro všechny občany, je třeba věnovat pozornost rozvoji knihoven ve všech obcích, i v těch nejmenších, kde je knihovna často jediným kulturním zařízením. Předkládaná koncepce reaguje na tyto potřeby. Je rozdělena do dvou částí, v první je popsán výkon regionálních funkcí v Olomouckém kraji v období 2011 až 2014, druhá část je věnována hlavním cílům koordinace činností spolupráce knihoven Olomouckého kraje. 1.1 Význam regionálních funkcí Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. Proto je nutné, aby byl jejich výkon celostátně koordinován. 1 Knihovny, které regionální funkce vykonávají, musí zajistit kvalitu a odborný standard poskytovaných služeb. Kooperují s obcemi, vykonávají metodickou a analytickou činnost a snaží se o účelné využití finančních prostředků. 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Definice pojmů Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje pověřenou vykonáváním a poskytováním regionálních služeb pro Olomoucký kraj na základě své zřizovací listiny a zákona č. 257/2001 Sb. Pověřená knihovna (PK) je základní knihovna v kraji zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou plní regionální funkce v rozsahu a na území smlouvou vymezeném. Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona a je zapsaná v evidenci Ministerstva kultury. Provozovatel obsluhované knihovny uzavřel s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je označena jako jejich příjemce. Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně. Neprofesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně. Základní knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem nebo se specializovaným knihovním fondem. 3

4 Regionální funkce (RF) jsou funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další pověřené knihovny poskytují základním knihovnám především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy, zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Výměnný fond (VF) je soubor knihovních dokumentů, které jsou půjčovány pověřenými knihovnami obsluhovaným knihovnám. 2.2 Legislativní dokumenty Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje vychází z těchto dokumentů: Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Metodické pokyny Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky z roku Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven, s výhledem do roku Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období zveřejněná na webových stránkách Olomouckého kraje. 3 HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ Zprávy o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách v termínu do konce března následujícího kalendářního roku. V Olomouckém kraji je pověřeno výkonem RF sedm knihoven, které sídlí v okresních městech, jedná se o následující knihovny: Knihovna města Olomouce Městská knihovna Šumperk Městská knihovna v Přerově Městská knihovna Lipník nad Bečvou Městská knihovna Hranice Městská knihovna Prostějov Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku V roce 2014 obsluhovala VKOL 478 knihoven, z toho je 5 knihoven z regionu Přerov, které nejsou začleněny do systému regionálních funkcí, ale je jim zpracovávána statistika a zasílána nabídka školení. Počet obsluhovaných knihoven od roku 2011 zaznamenal drobný pokles o 2,6 %, jedná se řádově o jednotky knihoven v jednotlivých regionech. Všechny regiony vyjma Přerova mají střediskový systém, ne vždy je počet středisek v příznivé relaci s počtem knihoven. 4

5 Ve financování regionálních služeb v Olomouckém kraji došlo od roku 2009 k poklesu částky, a to v roce 2010 z původní částky 10,25 mil. na 9,3 mil. (snížení o 9,27%) a posléze v roce 2013 na 9 mil. (snížení o 3,23%). Výpočet částek pro jednotlivé pověřené knihovny vycházel z doporučení Metodických pokynů MK ČR (55% dle počtu obyvatel a 45% dle počtu obsluhovaných knihoven) a bude dodržen i v budoucím období. Ve srovnání s ostatními kraji České republiky lze konstatovat, že Olomoucký kraj nekrátil příspěvek na regionální funkce tak razantně jak k tomu došlo v některých jiných, zejména českých krajích. Jako problematický se jevil pozdní termín podpisu smluv a převodu odpovídající části dotace na pověřené knihovny, v některém roce došlo k převodu až v dubnu příslušného kalendářního roku. To komplikovalo knihovnám značně situaci při nákupu výměnného fondu a jeho následném zpracování. Z částky určené na RF jsou hrazeny vyjma nákupu knih zejména platy pracovních síl a nákupy knihovních služeb. Jednou z nejvíce poskytovaných služeb v rámci regionálních funkcí byla poradenská a konzultační činnost. I zde docházelo k mírným výkyvům v počtech metodických návštěv a konzultací, měnily se i požadavky jednotlivých regionů. Příčinou poklesu jejich počtu byla mimo jiné i stabilizace knihovnického personálu. Ovládání knihovnického softwaru Clavius a asistence při instalaci aktualizací, konzultace k dotačním programům VISK nebo konzultace k vyplňování statistických výkazů lze označit jako nejžádanější podporu obsluhovaných knihoven. V minulých letech byl kladen důraz na předávání informací zřizovatelům knihoven, obce byly spolu s knihovnami informovány mailem i prostřednictvím webových stránek VKOL. V případě požadavku na vyplnění statistických výkazů občas docházelo k problémům při získávání účetních dat týkajících se pouze chodu knihovny, zejména u knihoven, které byly organizační složkou jiného subjektu nebo obce. Vzdělávací akce byly další velmi důležitou činností pověřených knihoven, pomáhaly zvýšit kvalifikaci pracovníků a tím i kvalitu poskytovaných služeb knihoven a následně podtrhnout význam knihovny jako informačního a vzdělávacího centra dané lokality. Počet vzdělávacích akcí se dost výrazně lišil v jednotlivých regionech, bylo to dáno specifickými vlastnostmi regionů. Knihovníci z regionů, které vzdělávací akcí nepořádají, se účastnili mnohem častěji akcí pořádaných Vědeckou knihovnou v Olomouci. Výměnný fond, který je rozšiřován z finančních prostředků na regionální funkce, zaznamenal pokles v počtu nakoupených jednotek i objemu zejména v letech 2012 a Byla to bezprostřední reakce na snížení dotace na regionální funkce Olomouckým krajem o korun, které se dotklo nejvíce právě nákupu knih. Cirkulace výměnných souborů využívá zhruba kolem 90% obsluhovaných knihoven, v roce 2014 došlo k výraznějšímu poklesu v počtu knihovních jednotek díky významnému a potřebnému vyřazování, které provedla Knihovna města Olomouce, meziročně tak poklesl počet svazků ve výměnných souborech o , jeho stav k činil jednotek. Výměnný fond byl také zčásti rozšiřován o knihy nakoupené z příspěvků obcí. Některé obce umožnily využít takto až 20% částky, kterou na nákup knih přispívají, jednalo se o region Hranice a Šumperk. Příspěvek obcí na nákup knih do stálého fondu se v regionech lišil, v regionu Jeseník se zatím nepodařilo získat příspěvek na nákup knih od obcí do vlastního fondu. 5

6 3.1 SWOT analýza RF Silné stránky - dostupnost knihovních služeb a rovného přístupu k informacím pro většinu obyvatel Olomouckého kraje - snadný přístup ke knihovním službám využitím informačních technologií - různorodá nabídka akcí a aktivit pro různé věkové kategorie - spojení pořádaných akcí s regionem a jeho osobnostmi a upevňování vazby na region - výchova ke čtenářství a jeho podpora - přístup k fondům ostatních knihoven - užití prostoru knihoven jako neutrálního místa pro setkávání - tradice knihovnictví, kvalifikace knihovníků - možnost využití dotací z programu MK ČR Slabé stránky - nepříznivá ekonomická situace v Olomouckém kraji - nedostatečné nebo nevyhovující prostory knihoven - nedostatečné pochopení zřizovatele významu poskytování knihovních služeb pro obyvatele obcí - malé povědomí o významu marketingu v knihovnách - špatné komunikační schopnosti knihovníků směrem ke čtenářům i představitelům obcí a měst - malá prestiž pracovních pozic - nedostatečná spolupráce se školami Příležitosti - vývojem nových technologií umožnit využít služeb knihovny 7x24 - přístup k fondům díky masivní digitalizaci - centrální přístup ke službám knihoven, tedy komukoliv odkudkoliv - prohloubení spolupráce se školami, knihovnami i dalšími institucemi a neziskovými organizacemi - zkvalitnění spolupráce knihovny s obcí, vybranými skupinami čtenářů - rozšíření služeb informačních pracovníků nad rámce běžně poskytovaných knihovních služeb - posílení vzdělávací role knihovny - využití prostoru knihoven jako prostoru pro setkávání nebo volnočasové aktivity - celoživotním vzděláváním knihovníků zajistit kvalitu služeb knihoven - rozšiřování služeb o specializované služby dle nebolipožadavku na míru Hrozby - nedostatečné financování chodu knihoven s dopadem na kvalitu a rozsah služeb knihoven - neustále se zvyšující mandatorní výdaje knihoven - nezájem společnosti o vzdělávání a přístup k informacím - nejasná legislativa nereagující na změny ve vývoji služeb a technologií - živelné pohromy 6

7 4 KONCEPCE SPOLUPRÁCE KNIHOVEN OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ Východiska V metodickém pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace v rámci České republiky je v úvodu řečeno: Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. Proto je nutné, aby byl jejich výkon celostátně koordinován. 1 Rozsah a kvalita služeb, ke kterým by knihovny měly směřovat, jsou z pozice uživatele knihovních služeb poměrně jednoduše definovány v Koncepci rozvoje knihoven v ČR pro období : Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu. 2 Samotným regionálním funkcím je v Koncepci rozvoje knihoven ČR pro léta věnována priorita č. 15, která vymezuje hlavní cíle, kterých má být v rámci poskytování služeb knihovnám dosaženo. Rozvíjet regionální funkce knihoven a formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce knihoven regionu s cílem dosáhnout poskytování standardizované úrovně VKIS bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí Úkoly při zajišťování regionálních funkcí v Olomouckém kraji Vědecká knihovna v Olomouci je krajskou knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí, jejím zřizovatelem je od roku 2001 Olomoucký kraj, který financuje jak její chod, tak i regionální služby knihoven Olomouckého kraje. Přestože neexistovala v minulých letech koncepce pro zajištění regionálních funkcí v Olomouckém kraji, VKOL vědoma si svých povinností tyto funkce poskytovala v plném rozsahu, jak ostatně vyplývá z první části tohoto dokumentu. 4.3 Hlavní cíle výkonu RF podle Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta Rozšířit a zefektivnit komunikaci s provozovateli knihoven - obcemi, ve spolupráci s pověřenými knihovnami. Jedná se o stěžejní úkol VKOL a pověřených knihoven, na kterém je bezprostředně závislá kvalita i šíře poskytovaných služeb knihoven. VKOL bude spolupracovat se svým zřizovatelem a pověřenými knihovnami na setkávání starostů obcí, zejména v regionech, kde spolupráce a podpora knihoven nedosahuje potřebné úrovně. Na setkáních budou starostům poskytnuty informace o vývoji knihovnictví, standardech i metodice, ale i prezentovány příklady dobré praxe s cílem zvýšit zainteresovanost obcí na rozšiřující se roli knihovny. Setkání se zřizovateli knihoven bude probíhat ve větším rozsahu než v uplynulém období. Podstatný význam 7

8 má i větší zapojení knihoven do soutěží o nejlepší knihovnu, obec i knihovníka. VKOL spolu s pověřenými knihovnami se zaměří více na přiblížení se ke standardům pro knihovny a získávání relevantních statistických dat ze všech obsluhovaných knihoven. 2. Motivovat komunitu v péči o knihovnu. VKOL i pověřené knihovny budou pořádat vzdělávací akce, které nastíní další možnosti práce s různými skupinami veřejnosti, budou pořádána setkání, kde budou představeny nejzajímavější akce knihoven regionu a předány zkušenosti. Cílem je podílet se na společných aktivitách i jiných sdružení obce, které se stanou součástí života obce. Budování pozice knihovny jako komunitního centra obce by mělo být úzce spjato se zájmy a potřebami veřejnosti v obci, která by měla mít možnost aktivně ovlivňovat její chod i aktivity. 3. Stabilizovat finanční a personální zajištění výkonu regionálních funkcí. Vzhledem ke stávající finanční situaci v Olomouckém kraji nelze předpokládat, že by mohlo dojít k většímu navýšení částky pro podporu regionálních funkcí knihoven, byť by se jednalo o velmi účelné vynaložení finančních prostředků pro skutečně celý region. Návrat na původní částku 10, 25 mil., která byla určena na zajištění výkonu RF v roce 2009, by měla příznivý dopad na výkon regionálních funkcí za současné situace. Od roku 2009 došlo ke zvýšení cen knih i služeb, k úpravě platů koncem roku 2014, všechny tyto změny snížily reálnou částku dotace. Je nutno opětovně upozorňovat zřizovatele na nepříjemné dopady zpoždění při podpisu smluv a převedení příspěvku na RF. Část knihoven v měsících, kdy není příspěvek poskytován, musí vyčkat s nákupem i katalogizací. Cílem je, aby k převodu došlo již v lednu každého roku vzhledem ke skutečnosti, že knihovny vykonávají regionální funkce po celý rok. 4. Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích. VKOL spolu s pověřenými knihovnami bude věnovat více pozornosti zejména malým knihovnám v regionech, které potřebují častější metodickou pomoc nebo kde není zajištěna dostatečná podpora ze strany starostů. Také knihovnám, jejichž pracovníci nemohou dosáhnout potřebné úrovně znalosti z důvodů krátké provozní doby knihovny a úvazku, bude věnováno více konzultací i pomoci s webovými stránkami, řazením fondů a dalšími standardními činnostmi. 5. Zajišťovat a rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, motivovat k jejich stálému profesnímu růstu. VKOL jako krajská knihovna je zodpovědná za koordinaci vzdělávání knihovníku v kraji. Školení pořádaná pro knihovníky Olomouckého kraje budou odrážet vývoj v knihovnictví ČR. Jednou z velmi podstatných změn je přechod na nová katalogizační pravidla RDA, ke kterému dochází od dubna Pro pracovníky knihoven kraje připravuje VKOL celou sérii školení, nová pravidla by měla být aplikována bezprostředně po proškolení odborných pracovníků krajské knihovny. Dalším důležitým úkolem je seznámení se stavem vývoje Centrálního portálu knihoven, který se má stát vstupní branou při poskytování knihovních služeb v blízké budoucnosti. VKOL patří mezi kmenové knihovny při zavádění Centrálního portálu knihoven (dále CPK) do života a bude provádět úpravy, které jsou pro uvedení CPK do provozu nezbytné. O těchto změnách, vývoji i přínosech CPK budou pověřeným knihovnám poskytovány detailní informace na poradách tak, aby je knihovny mohly předat obsluhovaným knihovnám a zároveň byly dostatečně odborně připraveny na případné zapojení do CPK. Dalším úkolem je i seznámení s výsledky digitalizace i její následné využití, a to včetně výstupů z programů VISK a krajské digitalizace. Některé regiony vzhledem k počtu obsluhovaných malých knihoven i rozloze, která je překážkou při účasti knihovníků na vzdělávacích akcích, tyto vzdělávací akce neorganizují. Bude třeba zvážit, zda náhradou mohou být e-learningové kurzy, které by zajistily vzdělávání 8

9 knihovníků v přijatelné míře nebo se pověřené knihovny dohodnou na společných vzdělávacích kurzech s VKOL či jinou pověřenou knihovnou. 6. Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů v rámci regionu. Cirkulace výměnných souborů využívá v Olomouckém kraji cca 90% obsluhovaných knihoven, cílem pro nejbližší období je urychlit obměnu výměnných souborů a to jednak vyřazováním již očtených titulů, ale i nákupem nových publikací z prostředků obcí. Zvýšení počtu obcí, které poskytují finanční prostředky na nákup fondu, je jedním z úkolů pro příští období, tento úkol souvisí úzce se zlepšením komunikace se starosty. 7. Rozvíjet automatizované kooperativní zpracování knihovního fondu nakoupeného z prostředků obcí. Metodická pomoc pro větší využití kooperativního zpracování knihovního fondu s cílem udržení kvality záznamů, ale i zpracování vlastními silami. Je třeba poukázat na finanční úspory při vyšším využití kooperativního zpracování, ale i větší kvalitu záznamů. Vhodnou příležitostí pro zdůraznění je právě nadcházející změna katalogizačních pravidel. 8. Preferovat podporu knihoven propagujících svoji činnost na webových stránkách. V Olomouckém kraji probíhalo několik školení na přípravu webových stránek s využitím šablon. Přesto existuje část knihoven, které nemají stránky aktuální a neobsahují ani všechny povinné údaje. V souvislosti s přípravou jednotného adresáře knihoven pro CPK dojde k opětovné výzvě pro nápravu pověřenými knihovnami i poskytnutí pomoci při aktualizaci stránek. 4.4 Cíle koncepce RF v Olomouckém kraji podle standardů Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven byl vyhlášen standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány. Standard upravuje kvalitativní a kvantitativní parametry výkonu těchto služeb. Při jeho aplikaci se přihlíží ke konkrétním podmínkám a specifikům jednotlivých krajů a jejich regionů. Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce krajskými a pověřenými knihovnami: 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 2. Statistika knihovnických činností 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce 7. Servis automatizovaného knihovního systému Kromě regionálních funkcí vymezených tímto standardem vykonává krajská knihovna a jí pověřené knihovny další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. 1 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Cíl: Zajistit lepší informovanost zřizovatelů knihoven, pomoc při zavádění nových technologií 9

10 Charakteristika činností: Pravidelně a efektivně informovat zřizovatele knihoven na konzultacích nebo v rámci metodické návštěvy Zorganizovat setkání pro knihovníky a starosty Metodická pomoc při podávání žádostí o dotace Podporovat zavádění AKS v knihovnách, kde doposud není Statistika knihovnických činností Cíl: Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti obsluhovaných knihoven v kraji, jejich zpracování, vyhodnocení a využívání výsledků při další činnosti knihoven Charakteristika činností: Jednou ročně zpracovat a zveřejnit přehled výsledků činnosti knihoven Metodická pomoc při zpracování statistik Ověřovat správnost vykazovaných údajů, jejich uložení, sumarizace a vyhodnocení Využít získaná data ke zkvalitnění služeb a přiblížit se standardům Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Cíl: Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji oboru jako podmínky vzájemné spolupráce a koordinace knihoven Charakteristika činností: Uspořádat 3x-4x ročně poradu ředitelů a pracovníků pověřených knihoven Uspořádat 1x-2x ročně porady knihovníků profesionálních obsluhovaných knihoven Pořádat školení, která by reflektovala na aktuální požadavky profesionálních knihovníků Více se zaměřit na školení neprofesionálních knihovníků (využívání a nabídka databází) Zvyšovat kvalifikace profesionálních i neprofesionálních knihovníků Zajistit semináře a školení tak, aby se blížilo standardům na vzdělávání (profesionální knihovníci 30 hodin, neprofesionální 8 hodin) Při přípravě školení a seminářů využívat kontakty na další paměťové instituce v kraji Zaměřit se na posílení role knihoven v obcích Zvýšit kvalitu akcí pořádaných knihovnami Zaměřit se na zvýšení informační gramotnosti uživatelů knihoven Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Cíl: Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů a jejich efektivního využití v obsluhovaných knihovnách v kraji Charakteristika činností: Při tvorbě výměnných fondů reflektovat požadavky knihoven Při nákupu maximálně využívat poskytovaných rabatů Motivovat knihovny při formování vlastních fondů 10

11 Pravidelně aktualizovat fondy a provádět odpisy Pomoc při katalogizaci a technická úprava výměnného fondu Pravidelná distribuce do knihoven a evidence pohybu výměnného fondu Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Cíl: Zajištění revize a aktualizace knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách Charakteristika činností: Sledovat termíny k provádění revizí a informovat zřizovatele o nutnosti revize provádět Poskytnout pomoc při samotné revizi Upozorňovat knihovny na aktualizaci knihovního fondu Pokud knihovny mají moduly pro revizi, poskytnout jim servis při zaškolení do modulu Zajistit správnost protokolů o výsledcích revize Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Cíl: Zajištění kvalitní akvizice a zpracování knihovních fondů, zefektivnění jednotlivých činností Charakteristika činností: Přesvědčit zřizovatele knihoven o benefitech hromadného nákupu knih a zpracování Snažit se o zvýšení příspěvků na nákup knih ze strany obcí Poskytovat katalogizační záznamy v elektronické podobě, pokud využívají automatizovaný výpůjční systém a zajistit odborné zpracování knihovního fondu Servis automatizovaného knihovního systému Cíl: Zajištění servisních služeb pro knihovny, které mají automatizovaný knihovní systém (AKS) Charakteristika činností: Zajištění servisních služeb AKS v modulech, které jsou využívány Pomáhat zavádět AKS v neprofesionálních knihovnách Zaškolení pracovníků při práci s příslušnými moduly Zajistit údržbu, případně upgrade 5 FINANCOVÁNÍ Regionální funkce knihoven jsou financovány z rozpočtu Olomouckého kraje. Stávající výše příspěvku, která pro rok 2015 je ve výši 9 mil. Kč se jeví jako minimální částka, za kterou jsou knihovny schopny v dostatečné kvalitě poskytovat služby. Příspěvek na regionální funkce byl v roce 2014 použít v tomto členění: 11

12 Nákup knihovního fondu a materiálu 24% Mzdy s odvody 46% IT služby, poplatek za licence 14% Provozní náklady 14% Cílem pro další období je navrátit příspěvek na regionální funkce na jeho původní výši, tedy na 10,25 mil. Kč, jakmile dojde ke zlepšení ekonomické situace v Olomouckém kraji. Jeho snížení se promítlo nejvíce do nákupu knih, ve stávajícím roce zvýšení mezd ke konci roku 2014 a navyšování provozních nákladů i poplatků za služby negativně ovlivní rozsah regionálních služeb. Dalším problémem je rozdělení dotací na regionální funkce hned na počátku kalendářního roku. Zřizovatelé knihoven vyžadují, aby rozpočet na chod knihovny byl využíván v souladu s jeho určením, takže regionální funkce by po dobu, než dojde k převedení částky, nemohly být poskytovány. Týká se to jak pracovních úvazků, tak nákupu, zpracování a poskytování dalších služeb. VKOL i pověřené knihovny budou pomáhat i se žádostmi o dotace z programů vypisovaných MK ČR (VISK K21) a dotace Olomouckého kraje, které jsou dalším zdrojem, který může pomoci posílit rozpočet v některých oblastech činnosti. Příspěvky obcí na nákup dle počtu svých obyvatel s možností využít část příspěvku na nákup do výměnného fondu jsou jednou z dalších možností, kterou by měly pověřené knihovny i VKOL více propagovat. 6 ZÁVĚR K tomu, aby knihovny mohly i nadále plnit své funkce a poslání, jak to požadují národní i světové koncepce, je třeba, aby jejich činnosti, metodiky a postupy byly propracované, služby pružně reagovaly na nové požadavky uživatelů. Knihovny mají ze své podstaty potenciál být platnými institucemi v procesu celoživotního vzdělávání, umí reagovat na změny a vyrovnat se s nástupem nových technologií a využívat je při svých činnostech. V době, kdy cena informací stoupá, mají knihovny možnost ukázat, že dovedou s informacemi pracovat, umožňovat k nim přístup a to nejen ve velkých městech, ale díky své síti knihoven i v malých obcích. Zpracovala: RNDr. Jitka Holásková, Mgr. Anna Vitásková Použitá literatura 1 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jeich koordinaci na území České republiky. Praha, Dostupné z: 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta včetně internetizace knihoven. Praha. Dostupné z: 12

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá Regionální funkce v MSK Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Rekapitulace 2001 Prostějovská výzva 2002 - obnova spolupráce, vznik REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2003,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Brno 19.11.2013 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Quo vadis knihovno? Roadshow 2013, Brno 19.11.2013 Není to ten nejsilnější, kdo přežije,

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015 2020 Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2015 Blansko Brno-venkov Brno-město Vyškov Znojmo Hodonín Břeclav

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Únor 2016 1 OBSAH: 1. Úvod..3 2. Finanční zabezpečení výkonu RF...4 3. Obsluhované knihovny. 5 4. Pracovníci vykonávající RF....6

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 555 e-mail knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2015) Městská knihovna v Praze

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2014 Pověřená knihovna: Městská knihovna Náchod, o.p.s. 1. Základní cíle a zajištění regionálních funkcí v roce 2014 Hlavním cílem regionálních funkcí

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA RF 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 BŘEZEN 2013 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-190-6

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Financí je o čtvrtinu méně

Financí je o čtvrtinu méně Financí je o čtvrtinu méně Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 Pardubice, 21. - 22.10. 2013 Bc. Kateřina Hubertová, Knihovna města Hradce Králové Situace na Hradecku v závěru roku 2012 a

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji Ústí nad Labem 2015 odbor kultury a památkové péče ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

Více

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2014 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Jak se dotkne nová Koncepce rozvoje knihoven regionálních funkcí? Plzeň Regionální funkce knihoven 2011 Vít Richter Národní knihovna ČR

Jak se dotkne nová Koncepce rozvoje knihoven regionálních funkcí? Plzeň Regionální funkce knihoven 2011 Vít Richter Národní knihovna ČR Jak se dotkne nová Koncepce rozvoje knihoven regionálních funkcí? 13.10.2011 Plzeň Regionální funkce knihoven 2011 Vít Richter Národní knihovna ČR Postup prací na Koncepci 2010 duben listopad ÚKR 2010

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5.

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Seminář pro starosty Olomouckého kraje Aktuální otázky rozvoje knihoven Olomouc 14. listopadu 2012 K čemu jsou a jaké mají cíle standardy veřejných

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRACOVNÍCI ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 KNIHOVNÍ FONDY DOTACE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE PORADY

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta

Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta Koncepce rozvoje VKIS v Moravskoslezském kraji na léta 2013-2016 Postup prací Workshop sekce SDRUK pro regionální funkce, Pardubice. 11.-12. 6. Metodika příprav krajských koncepcí rozvoje VKIS. Připravil

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 BŘEZEN 2016 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-231-6 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR E-čtečky + chytré telefony: Cokoliv, kdekoliv a kdykoliv Masová digitalizace knihovních fondů

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji Ústí nad Labem 2016 odbor kultury a památkové péče ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

Více

6. Rozvoj lidských zdrojů

6. Rozvoj lidských zdrojů 6. Rozvoj lidských zdrojů Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese. Poradenská a konzultační činnost. Na základě analýzy současného

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Elektronické služby v kontextu Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta

Elektronické služby v kontextu Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Elektronické služby v kontextu Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 24.4.2012 Zlín Elektronické služby knihoven II. Vít Richter Národní knihovna ČR Hlavní témata Proč nová koncepce rozvoje knihoven?

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta s výhledem do roku 2025 Informace o přípravě

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta s výhledem do roku 2025 Informace o přípravě Knihovny ve virtuálním prostředí Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra Systém hodnocení a marketing veřejných

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2014 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2014 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2014 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více