IMPEL. Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMPEL. Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí"

Transkript

1 IMPEL Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí

2 Kdo jsme IMPEL je mezinárodní neziskovou organizací, ve které jsou zastoupeny organizace, které se zabývají implementací a prosazováním práva životního prostředí členských států EU, přistupujících a kandidátské zemí EU, zemí EEA a EFTA. Organizace je registrována v Belgii a má 47 členů z 33 zemí, zahrnující všechny členské státy EU včetně bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Turecka, Islandu a Švýcarska. IMPEL byl založen v roce 1992 jako neformální síť evropských orgánů, agentur a organizací zabývajících se implementací a prosazováním práva životního prostředí. Cílem sítě je vytvořit nezbytné kroky v rámci Evropského společenství k rozvoji a zajištění efektivnější aplikace práva životního prostředí. IMPEL zajišťuje růst uvědomění, budování kapacit, výměnu informací a zkušeností o implementaci, prosazování práva a mezinárodní spolupráci v této oblasti. Poskytuje zpětnou vazbu zákonodárcům, přičemž propaguje a podporuje praktičnost a prosaditelnost evropského práva životního prostředí. Posláním sítě IMPEL je přispívat k ochraně životního prostředí tím, že se podílí na efektivní implementaci a prosazování práva životního prostředí EU. IMPEL je velmi důležitým fórem pro inspektory životního prostředí z praxe, kteří zde mohou sdílet informace a znalosti neformální cestou, diskutovat o problémech a sdílet nejlepší praktiky. Cítíme, že jsme se díky síti IMPEL naučili mnoho, například využití kontrolních listů IMPEL o prosaditelnosti a použitelnosti práva EU během hodnocení navrhované legislativy a jejího transponovaní do národní legislativy, což vedlo ke zlepšení hodnocení navrhované legislativy EU a transpozičních postupů v MEPA (Maltská agentura životního prostředí). Suzanne Gauci, Malta Během předchozích let se IMPEL stal výraznou a široce známou organizací, která je zmiňována v legislativních i politických dokumentech EU, například v 6. Akčním programu pro životní prostředí a v Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí. Odbornost a zkušenosti členů sítě IMPEL dělají síť jedinečně kvalifikovanou pro práci na obou aspektech práva životního prostředí EU, a to jak z hlediska technického, tak i regulačního. Stručný přehled Víceletého strategického programu IMPEL IMPEL se v letech zaměří na dosažení těchto čtyř cílů: podpora více koherentního designu a implementace práva životního prostředí budování kapacit členů IMPEL spolupráce s partnery a zainteresovanými stranami zlepšení programového a projektového managementu V období IMPEL zaměří projekty na tyto priority: problémové oblasti implementace práva životního prostředí, identifikované sítí IMPEL ve spolupráci s Evropskou komisí zlepšení inspekcí přeshraniční přepravy odpadů využití dobrovolných hodnocení organizací členských států (IMPEL IRI) pomoc členům při implementaci nové legislativy a zlepšení existující implementace Podpora a rozvoj národních sítí organizací zabývajících se životním prostředí V dokumentu Komunikace o Implementaci (COM(2012) 95 FINAL) z roku 2012 je uvedeno, že sítě v rámci členských států významně přispívají k zlepšení implementace a prosazování legislativy EU. Ve zprávě Irské agentury životního prostředí se uvádí, že IMPEL byl modelem pro založení irské sítě pro prosazování práva životního prostředí (EEN) Nejlepší praxe v prosazování v mezinárodním měřítku jsou určovány skrze účast v síti IMPEL. Stejný model jako je IMPEL také inspiroval Španělsko a jeho regionální úřady k založení sítě REDIA.

3 Co děláme Organizace sítě IMPEL Organizace IMPEL usiluje o: Valné shromáždění Valné shromáždění je nejvyšším orgánem v rámci sítě IMPEL. Valné shromáždění určuje politiku organizace a rozhoduje o rozpočtu a pracovních programech. Valné shromáždění je také orgánem, který schvaluje návrhy projektů a závěrečné zprávy projektů. Valné shromáždění se koná alespoň jednou za rok a je pořádáno zemí, která předsedá EU. Členové z jedné země mají jeden hlas, který uplatní jejich národní koordinátor nebo vysoký reprezentant. podporu výměny informací a zkušeností mezi úřady, které se zabývají problematikou životního prostředí (např. ministerstvy, agenturami a inspektoráty) podporování dalšího zlepšování inspekcí, povolování, monito ringu, podávání zpráv a prosazování práva životního prostředí EU zajištění větší konzistence (souladu) přístupů podporu rozvoje národních sítí úřadů zabývajících se životním prostředím se speciálním zájmem na spolupráci těchto úřadů na všech úrovních státní správy podporu vzájemného porozumění, co se týká běžných charakte ristik a rozdílnosti v národních regulačních systémech projekty, v rámci kterých se budou provádět společné inspekce Identifikování a rozvíjení dobré, a tam kde je to možné, nejlepší praxe, vytváření příruček, nástrojů a běžných standardů a aktivní provádění zpětné vazby a poradenství k lepší regulaci s přihlédnutím k praktičnosti a prosaditelnosti nové a existující legislativy EK a dalších institucí EU, zajištění sběru informací o zkušenostech s implementací a prosazováním této legislativy z praktického pohledu poznávání a zavádění inovativních regulačních a neregulačních instrumentů jako alternativ, anebo jako doplňující nástroje k existující regulaci. hodnocení vlivu na životní prostředí odpady Oblasti, kterými se zabýváme regulace průmyslu Podpora a usnadňování budování kapacit a školení IMPEL projekt Spolupráce s Afrikou usnadnil navázání kontaktů s prosazovacími agenturami v Nigerii, Ghaně, Beninu a Egyptě. Skrze tento projekt jeden z členů sítě IMPEL pomohl proškolit 20 zástupců z různých afrických zemí o evropské legislativě a v Egyptě bylo proškoleno 30 účastníků o odhalování a repatriaci nelegálně přepravovaného odpadu. kvalita ovzduší přeshraniční preprava odpadů Nedávno nám bylo vráceno 89 kontejnerů z Indonésie. Lodní dopravní společnost se snažila o získání souhlasu z Egypta pro vrácení nákladu skrze Suezský průplav. Díky tomu, že v rámci IMPEL byl jeden náš zaměstnanec součástí projektu Spolupráce s Afrikou, který zajišťoval školení v Egyptě o repatriačním postupu byli jsme schopni využít kontaktů, které byly navázány během tohoto projektu k zajištění souhlasu s proplutím Suezským průplavem, čímž jsme se vyhnuly dalším nákladům pro dopravní společnost/ původního vývozce. Vicky Rockingham, England & Waste, UK Rada reprezentuje organizaci v při jednání s ostatními sítěmi, organizacemi a EU a dohlíží na sekretariát. Rada se skládá z předsedy, místopředsedy, Sekretariátu IMPEL, národních koordinátorů nebo vysokých reprezentantů IMPEL ze země, která předsedala, nyní předsedá a bude předsedat EU a předsedů nebo místopředsedů obou Clusterů. Sekretariát IMPEL má nyní jednoho pracovníka sekretariátu na plný úvazek, který koordinuje aktivity sítě, připravuje zasedání Rady a Valného shromáždění, podporuje projekty a projektové vedoucí, vede finanční hospodaření sítě. Druhý pracovník sekretariátu pracuje na poloviční úvazek a má na starosti interní i externí komunikaci, jako jsou webové stránky, komunikace s relevantními sítěmi a organizacemi, propagaci sítě atd. voda příroda Rada Rada je exekutivní orgán organizace. Rada je odpovědná za každodenní management organizace a implementaci rozhodnutí Valného shromáždění. Rada navrhuje rozpočet, pracovní program a výroční zprávu o aktivitách organizace. Rada řídí alokování finančních prostředků organizace v souladu s rozpočtem schváleným Valným shromážděním. Clustery Nyní fungují dva clustery. Clustery se zabývají diskusí o nových projektech, kontrolou probíhajících projektů a schvalováním návrhů závěrečných zpráv. Cluster o povolování, inspekcích a prosazování se zaměřuje na organizační, právní, praktické a technické aspekty povolování, inspekcí a prosazování, aby pomohl zajistit, že již existující a navrhovaná legislativa EU je praktická, prosaditelná a zajišťuje alternativní přístupy. IMPEL TFS Cluster má za cíl zlepšit prosazování nařízení EU o přeshraniční přepravě odpadů. IMPEL je jistě nejlevnější možná forma multilaterální spolupráce, kterou jsou členské státy povinny zajišťovat podle nařízení EU o přeshraniční přepravě odpadů. Díky nadšení a často i neplacené práci přesčas mnoha účastníků je jasné, že je i daleko efektivnější než mnohé jiné formy mezinárodní spolupráce. Rozvíjení dobré praxe, případně nejlepší praxe IRI (IMPEL Review Initiative - dobrovolné hodnocení organizací) je vzájemné hodnocení, které členové sítě podstupují, aby porovnali svoji organizaci s ostatními a dozvěděli se, co dělají dobře a co by se naopak mohlo ještě zlepšit. V Chorvatsku například nedávno vyvinuly e-learningové školení pro nové inspektory na doporučení projektového týmu IRI. V Portugalsku inspektorát představil několikaleté cíle, novou šablonu pro zprávy z inspekcí, různé intervenční strategie, změnu v cestě jak zvyšovat příjmy organizace a zlepšení metod pro dosažení cílů v jejich plánech inspekcí pro zařízení IPPC. Ve Slovinsku mají nyní na webových stránkách sekci Frekventované dotazy pro veřejnost, byly připraveny i jednotné předpisy pro inspektory a dále byl veřejnosti zpřístupněn roční inspekční plán. Ve Skotsku zavedli školení pro stávající inspektory, aby se průběžně seznamovali s novinkami ve svém oboru (SEPA má nyní 40 interních školení týkajících se regulačních záležitostí, přičemž předtím neměla takováto školení), což pomůže zaměstnancům zachovat jejich kompetence. Thomas Ormond, Německo

4 Členové sítě IMPEL Austria Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management Austria Land Salzburg Brussels Institute for Environmental Management Flemish Government Department of the Environment, Nature and Energy Service Public Wallonia VHRM Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving The Flemish High Council of Environmental Enforcement Federal Public Service for Public Health, Food-Chain Safety and Environment Bulgaria Ministry of Environment and Water Croatia Ministry of Environment and Nature Protection Cyprus Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Czech Republic Czech Environmental Inspectorate Denmark Danish Environmental Protection Agency Estonia Ministry of Environment of Estonia Finland Ministry of the Environment France Ministry of ecology, energy, sustainable development, and town and country planning Germany Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety Greece Hellenic Ministry for the Environment, Energy and Climate Change Hungary National Inspectorate for Environment, Nature and Water Iceland Environment Agency of Iceland Ireland Environmental Protection Agency Ireland Dublin City Council National TFS office Ministry of the Environment, Land and Sea ISPRA ARPA Lombardia aplinkos apsaugos agentûra Latvia Slovak Republic The Ministry of Environment of the Republic of Latvia Slovak Inspectorate of the Environment Lithuania Slovenia Environment Protection Agency The Inspectorate of the Republic of Slovenia for Agriculture and The Environment Luxembourg Spain Administration de l Environnement Environmental Inspection Authority of the Basque Government Malta Spain Malta Environment and Planning Authority Ministry of Agriculture, Food and Environmental Affairs FYR Macedonia Sweden Ministry of Environment and Physical Planning Swedish Environmental Protection Agency Netherlands Sweden Association of the Dutch Provinces Swedish Agency for Marine and Water Management Netherlands Switzerland Human Environment and Transport Inspectorate Federal Office for the Environment Norway Norwegian Environment Agency Environment Agency England Poland Northern Ireland Environment Agency Chief Inspectorate for Environmental Protection Portugal General Inspectorate for the Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning (IGAMAOT) T.C. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI Romania Lider of Territorial Water Inspection, Apa Somes Tisa Water Basin Administration Scottish Environmental Protection Agency Turkey Romania National Environmental Guard REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION General Directorate of Environmental Management, Turkish Ministry of Environment and Forestry

5 IMPEL Gulledelle 96 Bruxelles

Koncepce, rámec a organizace

Koncepce, rámec a organizace Mezinárodní síť nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví: Integrace podpory zdraví do nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby Koncepce, rámec a organizace www.healthpromotinghospitals.org

Více

Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS)

Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS) Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS) Pro zájemce kompletní informace v plném rozsahu v anglickém jazyce je možné shlédnout na přiložené lince: http://www.csrcompass.com/about

Více

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens Výběr auditora OBSAH Předmluva...4 Úvod...5 První krok: Shromáždění informací před provedením výběru...7 Aspekty jmenování auditora

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů Prosinec 2010 Obsah 1 1 2 2 3 7 8 8 9 12 12 13 15 16 16 18 20 Předmluva Kontext Definice občanského dialogu I. Osvědčená praxe občanského dialogu o stárnutí Občanský dialog s účastí a jejich organizací

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Za finanční podpory Evropské komise Duben 2009 OBSAH 1) Úvod... 1 2) Definice sociálního dialogu... 3 3) Sociální dialog na úrovni EU...

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Charakter nositelů důchodového pojištění

Charakter nositelů důchodového pojištění Charakter nositelů důchodového pojištění (ident. kód HR141/05) Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák, Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Mária Mikušková VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE Jana Poláchová Vašťatková, Alice Bačíková Úvod Belgie, oficiálně Belgické království, je federativní konstituční

Více

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více