OBSAH VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI. Úvodní slovo Metody a postupy Výstupy analýzy...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI. Úvodní slovo... 3. Metody a postupy... 4. Výstupy analýzy..."

Transkript

1 VÝSTUPY ANALÝZY

2 OBSAH Úvodní slovo Metody a postupy Výstupy analýzy Nový grantový rámec Ústecké komunitní nadace Kontaktní informace

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, do rukou se Vám dostávají výstupy kvalitativního výzkumu s názvem 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region, na jehož základě se Ústecká komunitní nadace na začátku roku 2012 rozhodla identifikovat, zformulovat a nalézt shodu na několika konkrétních tématech, která hýbají naší komunitou a promítnout je následně do svých nově vyhlašovaných grantových programů. A nejen to, od pojmenování a ozvučení naléhavých problémových okruhů jsme si slibovali i další přínosy. Například větší ochotu dárců na jasně formulované a naléhavé problémy přispívat či vstřícnost dalších subjektů spolupodílet se na řešení identifikovaných problémů po odborné stránce. Na sklonku jara 2012 jsme se proto obrátili na zhruba stovku osobností z Děčínska, Litoměřicka, Teplicka a Ústecka, kde nadace působí, s žádostí o cca hodinový rozhovor. V něm nás zajímalo, co vnímají za naléhavé a stěžejní problémy v jejich okolí. Do poloviny léta se nám pak s osobnostmi podařilo uskutečnit bezmála stovku rozhovorů, v kterých jsme zachytili, co je osobně nejvíce štve a trápí v jejich okolí, co se jich dotýká, proč tomu tak je, a co s tím lze dělat. Při realizaci výzkumu jsme kladli důraz na osobní pohled každého respondenta, šlo nám o to, zachytit kvalitativní obraz o místních prioritách prezentovaný aktivními občany, nikoli institucemi, jak tomu bývá zvykem při formulaci priorit v rámci strategických či rozvojových dokumentů. Naší snahou bylo zkrátka zachytit občanskou rovinu a přispět tak svým dílem i k formování role soukromého sektoru ve veřejném prostoru. Výstupy výzkumu jsou zpracovány v takové podobě, ve které má čtenář možnost dozvědět se, jaké okruhy problémů respondenty trápily, ale najde zde i autentické příklady aktivit, kterými je možné začít identifikované problémy řešit. Kromě toho výstupy zahrnují, jak se k identifikovaným problémovým okruhům staví nadace a je zde rovněž ponechán prostor k zamyšlení, jak se k jednotlivým problémům postavíte vy. Za Ústeckou komunitní nadaci na tomto místě chceme zdůraznit, že výstupy výzkumu 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region se pro nás staly cenným zdrojem inspirací, které zásadně proměnily náš pohled na budoucí grantovou podporu neziskových organizací a občanských iniciativ v našem regionu. Na důkaz toho jsme v lednu 2013 ustavili nový grantový rámec nadace, který je rovněž součástí tohoto materiálu, a který pomyslně završuje naší předchozí dvacetiletou etapu grantování široce pojatého jako podpora budování občanské společnosti a vymezuje etapu novou, zaměřenou na podporu místních priorit stanovených místními lidmi. tým Ústecké komunitní nadace březen

4 METODY A POSTUPY Mapovací proces s názvem 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region měl charakter kvalitativního výzkumu. Data byla získávána primárně technikou polostrukturovaných individuálních rozhovorů na selektivním vzorku celkem 88 představitelů společenského, kulturního, ekonomického či politického života z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Vzorek respondentů byl vybrán z větší části z vlastních zdrojů nadace, doplněn byl pak představiteli odborné rady projektu a zástupci médií. Vzorek zhruba ze dvou třetin zahrnoval osoby, které s nadací již v minulosti přišly do styku či s ní v současnosti spolupracují a z jedné třetiny zahrnoval lídry, kteří s konkrétním fungováním nadace neměli žádnou zkušenost. Celkem 113 příběhů zachycených v rámci rozhovorů bylo podrobně analyzováno a následně porovnáváno s cílem nalézt průniky, styčné plochy či společné jmenovatele identifikovaných problémů a opatření. Výsledkem několikakolové agregace, s opakovaným zapojením respondentů individuálních rozhovorů, bylo sestavení celkem sedmi tematických okruhů vykreslujících společnou myšlenkovou mapu příběhů zachycených v rámci výzkumu. Pro každý ze sedmi tematických okruhů pak byl zpracován jednostránkový extrakt zachycující vybrané autentické myšlenky z příběhů respondentů a stanovisko nadace k danému zjištění. V rámci polostrukturovaných rozhovorů byli, s využitím technik Root Cause Analysis a Theory of Change, respondenti požádáni, aby z osobního pohledu: identifikovali naléhavé a stěžejní problémy ve svém okolí pokusili se pojmenovat příčiny či souvislosti těchto problémů a navrhli konkrétní či ilustrativní příklady aktivit či opatření, kterými lze přispět k řešení nebo eliminaci problému. 4

5 VÝSTUPY ANALÝZY Stovky podnětů, příkladů a návrhů řešení k problémům identifikovaným v rámci výzkumu jsme uspořádali do celkem sedmi tematických okruhů. Ty podle nás vykreslují společnou myšlenkovou mapu tak, jak jsme jí porozuměli z příběhů respondentů výzkumu. 1 Velká část příběhů se věnovala vztahu k místu, budování patriotismu, hledání identity ve vykořeněném regionu, zlepšování jeho mnohdy špatné pověsti. Tematický okruh jsme pojmenovali: Moje obec, můj kraj, můj domov 2 Ruku v ruce s tím byl v příbězích kladen důraz na vnášení života do měst a obcí a vytváření příjemné atmosféry nejrozmanitějšími příležitostmi ke kulturním, sportovním či relaxačním aktivitám umožňujícím občanům společné trávení jejich volného času. Tematický okruh jsme pojmenovali: Tady to žije! 3 A do třetice se v příbězích vztažených k místu objevovalo téma efektivního fungování správy věcí veřejných, zájmu a starosti lidí o veřejný prostor a vedení dialogu občanů se samosprávou. Tematický okruh jsme pojmenovali: Naše obec naše věc 5 Rovněž mezilidské vztahy byly častým tématem příběhů, ať už šlo o vazby v rodině či partnerství, vztahy mezigenerační, sousedské či vztahy k menšinám. Tematický okruh jsme pojmenovali: Žijeme spolu 6 Příběhy zaměřenými na budoucnost se prolínala potřeba investovat do mladé generace, podporovat její zdravý růst a připravovat ji pro aktivní život, nabídnout jí kvalitní vzdělání a příležitosti adekvátního pracovního uplatnění. Tematický okruh jsme pojmenovali: Mladým otevřeno 7 V neposlední řadě v sobě příběhy nesly téma udržitelnosti, ať už v podobě koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování či v uváženosti lidských kroků k sobě, společnosti i životnímu prostředí. Tematický okruh jsme pojmenovali: Udržitelná budoucnost 4 Jiné příběhy byly cíleny do nitra každého z nás, obsahovaly apel na slušnost a posilování odpovědnosti jednotlivce, na motivaci a aktivizaci lidí k občanské angažovanosti. Tematický okruh jsme pojmenovali: Budu dobrý, buďme dobří Na následujících stránkách jsou jednotlivé tematické okruhy blíže rozepsány, včetně zachycení vybraných autentických myšlenek z příběhů. 5

6 MOJE OBEC, MŮJ KRAJ, MŮJ DOMOV KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Považujeme své město (obec) za vlastní? Máme ho rádi? Ztotožňujeme se s ním? Jsme na ně hrdí? Hledání identity ve vykořeněném regionu není snadné. Budujme vztah k místu, kde žijeme. Podporujme zdravý patriotismus. Podaří se nám zvýšit pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme? Přispějeme ke zvýšení návštěvnosti regionu a vylepšení jeho špatné pověsti? Dozvěděli jsme se, že Jestliže lidem zprostředkujeme zajímavosti našeho regionu, pozitivní příklady z minulosti, vyzdvihneme jedinečnost tohoto místa, pak lidem předložíme důvody, proč být na tento region hrdí. Jestliže rozšíříme lidem obzory, ohledně znalosti místa, kde žijí, pak tím přispějeme k budování vztahu k místu, zvlášť důležitému v našem vykořeněném kraji. Jestliže dokážeme dětem odkrýt hodnoty a krásy našeho regionu, pak z nich vychováme lidi, kteří budou mít region rádi a budou jej považovat za vlastní. Jestliže se nám podaří navázat na zpřetrhané kořeny z období odsunu Němců, pak odhalíme hodnotu a smysl věcí, které nás obklopují, a začneme si jich vážit. Jestliže vhodnou propagací změníme vnímání regionu jako zničeného a nezajímavého místa, pak se nám podaří zvýšit návštěvnost regionu. S čím začít? Tak třeba Podpořme budování vztahu k místu poznáváním jeho historie i přírodních krás. Pečujme o historické dědictví regionu, o jeho památky. Posilujme naší identitu a vztah k místu, skrze porozumění a vyrovnávání se s poválečným osidlováním. Zakomponujme téma budování vztahu k místu do výuky, výchovy i osvěty dětí a mládeže. Instalujme zajímavé umělecké předměty a artefakty ve veřejném prostoru. Budujme na turisticky atraktivních místech v regionu síť informačních center odkazujících na další atraktivní místa v regionu. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image. A jak se k tomu postavíte Vy? 6

7 TADY TO ŽIJE! KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Žije naše město (obec)? Trávíme v něm náš volný čas? Jsou tu prostranství, prostory a příležitosti k setkávání a zábavě lidí? Vnesme do měst a obcí život. Vytvářejme příležitosti ke kulturním, sportovním a relaxačním aktivitám umožňujícím společné trávení volného času. Podaří se nám oživit a zpříjemnit atmosféru našeho místa? Dozvěděli jsme se, že Jestliže poskytneme prostor kreativním mladým lidem, pak se nám podaří z industriálních měst vytvořit města atraktivní, živá, plná neotřelé kultury a alternativního sportovního vyžití a mladí v nich budou chtít žít. Jestliže budou parky udržované a uzpůsobené k trávení volného času, pak nebudou místem, kde se shlukují nejrůznější bezdomovci a narkomani a rodiny budou ve městě trávit více času a město se nebude vylidňovat. Jestliže budeme vytvářet atraktivní příležitosti pro sportovní vyžití mládeže a její seberealizaci ve volném čase, pak nebude mládež trávit čas rizikovým způsobem. Jestliže podpoříme rozvoj klubů, restaurací či kulturních zařízení v centrech měst, pak se tam lidé budou potkávat, komunikovat, stmelovat se a centra ožijí a stanou se během večerních hodin bezpečnější. Jestliže posílíme propagaci a informovanost o kulturních akcích ve městech, pak jednak přilákáme ke kultuře více lidí a zároveň je přimějeme, aby ve městech trávili více času. S čím začít? Tak třeba Budujme ve městech a obcích bezpečná sportoviště pro veřejnost s odpovídajícím zázemím. V parcích vytvořme naučné kardiostezky. Pro mládež postavme skateparky s využitím i pro in-line, BMX a koloběžky. Vytvořme v parcích grilovací centra místa s přívodem elektriky a vody. Podpořme mobilní půjčovny sportovních potřeb - dodávky, které budou jezdit po parcích a náčiní zdarma půjčovat lidem ke společným hrám. Vybudujme v centrech měst Kluby pro mladé, bez podávání alkoholu. Vyčleňme některé z nepotřebných industriálních prostor pro vznik jednoduchých ateliérů pro umělce, kteří hledají pracovní prostor i pro krátkodobější pobyty umělců. Uspořádejme soutěž o nejlepší balkón a do dvou let máme rozkvetlé město. Zaveďme den úklidu města a snižme tak toleranci zapojených lidí k těm, co nepořádek způsobují. Zakládejme okrašlovací spolky. Dejme mladým a začínajícím umělcům příležitost využívat kulturní zařízení a prostory v době, která se nedá komerčně využít. Vybudujme pro ně stagiony - malá jeviště s elektrickou přípojkou, v antivandalské úpravě. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podporu zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podporu nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti. A jak se k tomu postavíte Vy? 7

8 NAŠE OBEC NAŠE VĚC KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Staráme se o veřejný prostor v naší obci? Cítíme svou spoluodpovědnost za správu věcí veřejných? Podporujme dialog ve veřejném prostoru. Uskutečňujme společné projekty veřejné správy a občanského sektoru. Usilujme o efektivní a transparentní správu naší obce. Buďme veřejnou kontrolou. Podaří se nám zvýšit zájem lidí o veřejný prostor a spolupráci občanů se samosprávou? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budou občané s místními politiky a úředníky více komunikovat, interagovat, pak bude výkon veřejné správy efektivnější a lidštější a bude více odpovídat potřebám občanů. Jestliže se podaří úspěšně realizovat pilotní smysluplné projekty v participaci veřejné správy a občanských iniciativ, pak to přispěje k tomu, že veřejná správa bude přístupnější k plánování projektů v otevřenější veřejné diskusi. Jestliže zprostředkujeme veřejnosti dostatek informací o dění, fungování a možných nebezpečích chystaných ve veřejné správě, pak se zvýší vědomí lidí, veřejná kontrola a povede to k větší transparentnosti veřejné správy. S čím začít? Tak třeba Vybavme občanskou opozici vůči rozhodnutím či výkonům veřejné správy nezbytnými financemi a právním servisem, aby mohla být v daných kauzách na stejné úrovni jako představitelé veřejné správy. Posilujme kontrolní mechanismy při čerpání dotací z veřejných zdrojů, které povedou k hladšímu průběhu čerpání prostředků. Prosazujme principy firemního řízení pro řízení obce, založené na přidělení odpovědnosti, nastolení systému kontroly a vyhodnocování výsledků. Vytvářejme příležitosti a nástroje k tomu, aby místní politici a úředníci nebyli odtrženi od každodenní reality a života obce. Podporujme akce zajišťující zpětnou vazbu politikům od místních občanů. Podporujme vznik diskusních fór, kulatých stolů a jiných platforem ke sdílení informací o dění ve veřejném prostoru a veřejné správě. Zaplňme jimi mediální prostor a šiřme informace novými kanály, prostřednictvím webových portálů, sociálních sítí. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Dialog ve veřejném prostoru. Podporu společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly. A jak se k tomu postavíte Vy? 8

9 BUDU DOBRÝ, BUĎME DOBŘÍ KDYŽ SE BUDEME CHOVAT SLUŠNĚ A ODPOVĚDNĚ A PŮJDEME DRUHÝM PŘÍKLADEM, PAK PROLOMÍME PASIVITU A LHOSTEJNOST OSTATNÍCH, KTEŘÍ SE POSTUPNĚ PŘIDAJÍ, A SPOLEČNĚ SE NÁM POVEDE ZLEPŠOVAT NAŠE MEZILIDSKÉ VZTAHY A POSILOVAT SOUSEDSKOU VZÁJEMNOST. Jsme dobří lidé? Chováme se slušně a odpovědně? Podpořme šíření pozitivní příkladů a vzorů. Vyzdvihujme mravní hodnoty. Posilujme odpovědnost jednotlivce za dění kolem. Pomožme lidem zapojit se. Dejme jim šanci dělat dobré skutky. Podaří se nám úspěšně bojovat s pasivitou a nezájmem lidí o své okolí? Dozvěděli jsme se, že Jestliže se nám podaří ukazovat veřejnosti pozitivní vzory - osobnosti, které budou zajímavé svými názory, znalostmi, zkušenostmi, pak tím postupně přispějeme ke kultivaci celé společnost. Jestliže budeme vychovávat a motivovat mladé lidi k občanské angažovanosti, budeme oceňovat příklady takové angažovanosti, pak strhneme i okolí k většímu zapojení do veřejného dění, k budování jejich vztahu a spoluodpovědnosti za místo, kde žijí. Jestliže umožníme mladým lidem nasát v zahraničí atmosféru zdravějších společností, pak tím pomůžeme ozdravit naší společnost směrem k větší toleranci, slušnosti, konání dobrých skutků. Jestliže si budeme více naslouchat, komunikovat a diskutovat, pak se bude rozvíjet naše vzájemnost, sounáležitost a tolerance. Jestliže budeme vychovávat lidi k samostatnosti v rozhodování a odpovědnosti za jejich činy, pak nebude nutné vytvářet složité zákony, které stejně nejsou schopny postihovat pestrost života a situací, které mohou nastat. Jestliže zapojíme děti do aktivit směřujících ke kladnému vztahu k přírodě a okolí, pak zvýšíme jejich zájem o okolí a v budoucnu nebude všude kolem nás takový nepořádek. S čím začít? Tak třeba Hledejme a ukazujme zajímavé osobnosti, které přitáhnou lidi k jejich následování. Propagujme pozitivní příklady v médiích. Vyzdvihujme osobnosti regionu předáváním výročních cen za občanskou angažovanost. Podporujme aktivity posilující roli výchovy v rodinách i ve školách, tak aby mladým lidem byla vštěpována morálka, učili se etice. Podpořme diskusní a komunikační platformu, která dostane do povědomí široké veřejnosti názory osobností a morálních autorit a kultivujme tak postupně společnost. Posilujme dobrovolnictví a individuální dárcovství jako formy spoluodpovědnosti za společnost. Aktivizujme mladé lidi dejme jim příležitost a zodpovědnost zorganizovat nějakou akci, projekt, který jim umožní pocítit, že i oni mohou věci měnit. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podporu a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizaci lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivaci k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví. A jak se k tomu postavíte Vy? 9

10 ŽIJEME SPOLU KDYŽ SE BUDEME CHOVAT SLUŠNĚ A ODPOVĚDNĚ A PŮJDEME DRUHÝM PŘÍKLADEM, PAK PROLOMÍME PASIVITU A LHOSTEJNOST OSTATNÍCH, KTEŘÍ SE POSTUPNĚ PŘIDAJÍ, A SPOLEČNĚ SE NÁM POVEDE ZLEPŠOVAT NAŠE MEZILIDSKÉ VZTAHY A POSILOVAT SOUSEDSKOU VZÁJEMNOST. Známe své sousedy? Co vlastně víme o lidech z vedlejšího bytu či domu, seniorech v parku či obyvatelích tzv. vyloučených lokalit? A co víme o našich nejbližších? Komunikujme spolu. Budujme a upevňujme mezilidské vztahy. Nesuďme a neškatulkujme lidi předem. Pomáhejme si v nesnázích. Povede se nám zvýšit pocit naší vzájemnosti a bezpečí? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budeme zavčasu pomáhat seniorům v péči o jejich zdraví, vztahy a finance, pak zlepšíme kvalitu jejich života a ušetříme pozdější náklady nutné na budování záchytné sítě pro nemohoucí a bezdomovce. Jestliže budeme podporovat řádnou rodinu vychovávající své děti v mravnosti, pak z těchto dětí budou vyrůstat plnohodnotné osobnosti, plné lásky a pochopení, které budou naší společnosti přinášet nejenom zisk, ale ponesou v sobě i lásku k člověku. Jestliže lidé budou společně budovat a zvelebovat své okolí, veřejná prostranství, pak si budou nejen takto vytvořených míst vážit, ale především budou utužovat dobré sousedské vztahy. Jestliže budeme schopni zprostředkovat pozitivní zkušenost s Romskou komunitou, pak se nám bude dařit odbourávat naučené stereotypy a předsudky. Jestliže zajistíme mladým ve vyloučených lokalitách atraktivní prostor k jejich seberealizaci a pomůžeme jim dosáhnout potřebného vzdělání, pak přispějeme k snížení sociálně patologických jevů a zvýšíme jejich šance vstoupit do aktivního pracovního života. Jestliže posílíme v malých obcích setkávání lidí a spolkovou činnost, pak do obcí nebudou lidé jezdit jen přespávat, ale začnou tam i žít. S čím začít? Tak třeba Intervenujme v problémových rodinách a bojujme s naučenými negativními vzorci chování dětí v těchto rodinách. Podporujme užší spolupráci rodiny a školy při výchově dětí a mládeže. Investujme do dostupnosti preventivní péče o seniory, abychom zlepšili kvalitu jejich života. Vytvářejme centra pro osamělé a opuštěné lidi, abychom jim pomohli znovu získat ztracené sebevědomí. Bojujme proti hazardu a gamblerství. Podpořme účinné kontroly dodržování zákonů v hernách, aby v nich mládeži nebyl podáván alkohol a ta nebyla hraním hazardu vystavována rizikovému chování. Zprostředkovávejme pozitivní zkušenosti s Romy. Podpořme třeba vznik restaurací s cikánskou kuchyní jako nástroje pro odbourávání předsudků vůči Romům. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podporu rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminaci rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti. A jak se k tomu postavíte Vy? 10

11 MLADÝM OTEVŘENO KDYŽ DÁME PERSPEKTIVU MLADÝM, OTEVŘEME SE NOVÝM INSPIRACÍM, DOVEDNOSTEM A TRENDŮM A BUDEME PŘISTUPOVAT CITLIVĚ A UVÁŽENĚ K SOBĚ, SPOLEČNOSTI I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PAK PŘISPĚJEME K PROSPERITĚ A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI NAŠÍ KOMUNITY. Co děláme pro přípravu mládeže na aktivní život? Podporujeme její zdravý růst? Jakou má perspektivu dnešní mládež, která může být hybnou silou našeho regionu v příštích desetiletích? Investujme do mladé generace. Nabídněme mladým kvalitní vzdělání. Dopřejme jim inspiraci v zahraničí. Podaří se nám poskytnout mladým perspektivu jejich uplatnění v regionu? Dozvěděli jsme se, že Jestliže dáme mladé generaci šanci uplatnit svou tvořivost a talent a seberealizovat se ve veřejném prostoru, pak nebude tolik mladých nenávratně opouštět region. Jestliže umožníme mladým lidem poznávat svět, jiné kultury a nasát v zahraničí atmosféru zdravějších společností, pak budou schopni postupně měnit i klima v naší společnosti směrem k větší toleranci, slušnosti, konání dobrých skutků. Jestliže bude Ústí, coby centrum regionu, vnímáno jako universitní město, pak bude působit atraktivním dojmem pro vzdělané lidi, budou tu chtít pracovat a inteligenční antipatie k regionu bude oslabená. Jestliže posílíme ve středním, především učňovském, školství obory, po kterých je poptávka v praxi, pak budou absolventi snáze hledat pracovní uplatnění a nebude narůstat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jestliže budeme podporovat učitele na prvním stupni základních škol v jejich kreativitě, pak budou lépe vzdělávat, vychovávat a připravovat děti na jejich plnohodnotný život. Jestliže budeme především mládež a lidi s nižším vzděláním či intelektem vzdělávat v problematice finanční gramotnosti, pak budeme předcházet případům, kdy nejsou schopni splácet své závazky a dostávají sebe i své okolí do existenčních problémů. S čím začít? Tak třeba Umožňujme mladým lidem výjezdy a stáže do zahraničí, aby načerpali znalosti a dovednosti ze světa a po návratu je uplatňovali doma. Vytvářejme pracovní inkubátory, ve kterých budou mít absolventi škol příležitost vytvořit si v chráněných podmínkách klientelu a poté samostatně vstoupit na trh práce. Poskytujme sociální stipendia mládeži v učňovském školství, především v oborech, za které nikdo nekope. Podporujme spolupráci učňovského školství s potenciálními zaměstnavateli formou odborných praxí a stáží. Připravujme vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti pro mládež i dospělé ve spolupráci s nezávislými finanční poradci. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podporu rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podporu mládežnických iniciativ. A jak se k tomu postavíte Vy? 11

12 UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST KDYŽ DÁME PERSPEKTIVU MLADÝM, OTEVŘEME SE NOVÝM INSPIRACÍM, DOVEDNOSTEM A TRENDŮM A BUDEME PŘISTUPOVAT CITLIVĚ A UVÁŽENĚ K SOBĚ, SPOLEČNOSTI I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PAK PŘISPĚJEME K PROSPERITĚ A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI NAŠÍ KOMUNITY. Jaká je naše budoucnost? Jednáme v duchu udržitelnosti? Co svazuje naše ruce? Otevřeme se novým dovednostem, trendům a inspiracím. Buďme uvážení v našich krocích k sobě, společnosti i životnímu prostředí. Přemýšlejme o naší budoucnosti, plánujme ji. Podporujme koncepční a odborná řešení. Podaří se nám přispět k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budou strategie a koncepce v nejrůznějších oblastech rozvoje regionu vytvářeny v dialogu mezi odborníky, politiky a veřejností, pak budou tyto koncepce dlouhodobé a nezávislé na změnách politických preferencí. Jestliže budeme mít ve městech kompetentní útvary pro naplňování urbanistických a územně rozvojových koncepcí, pak nebude docházet k politickým, nekoncepčním a nevratným zásahům do rozvoje měst. Jestliže se otevřeme dobrým nápadům a příkladům, jak mohou věci fungovat v jiných regionech či v zahraničí, pak budeme na dobré cestě k tomu, abychom je zúročili i u nás. S čím začít? Tak třeba Vytvořme urbanistický plán města na 10, 20 nebo 30 let s jasnou vizí, kde co bude, proč to tam bude a jak to město bude fungovat. Iniciujme vznik koncepčního orgánu pro oblast školství při Krajském úřadu, který bude pracovat i s provázaností školského systému na trh práce. Podpořme vypracování koncepce kultury na úrovni statutárních měst a Kraje, která eliminuje nedostatky v systému rozdělování prostředků, spočívající především v nekompetentnosti a absenci víceletého financování. Zpracujme koncepci města/obce zaměřenou na rodiny s dětmi ve vztahu k trávení volného času. Podporujme aktivní zapojení veřejnosti do rozvojových a plánovacích procesů regionu formou veřejného připomínkování. Budujme na úrovni škol, institucí i občanských iniciativ vztahy se zahraničím a mezinárodní spolupráci. Zvěme do regionu zajímavé a inspirativní osobnosti. Sdílejme a šiřme mezi sebou nové nápady a příklady dobré praxe. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Podporu inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podporu koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podporu dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. A jak se k tomu postavíte Vy? 12

13 NOVÝ GRANTOVÝ RÁMEC ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE Ústecká komunitní nadace na základě závěrů z výzkumu 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region nově formuluje svou vizi grantové podpory nadace: Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti Ta vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn) extrahovaných z výzkumu: I. Když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat. II. Když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost. III. Když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity. V souladu s celkovou vizí a teoriemi změny nadace ustavila tři programové pilíře, jejichž prostřednictvím bude nově uskutečňovat svou grantovou podporu: Programový pilíř I. Lidé a místo Posilování vztahu k místu Programový pilíř II. Lidé s lidmi Budování lidské vzájemnosti Programový pilíř III. Lidé k budoucnosti Směřování k dlouhodobé udržitelnosti V rámci každého programového pilíře byly stanoveny oblasti podpory, pro které bude nadace počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů. Viz. Schéma na následující straně. 13

14 VIZE GRANTOVÉHO PROGRAMU ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti Programové pilíře Lidé a místo Posilování vztahu k místu Lidé s lidmi Budování lidské vzájemnosti Lidé k budoucnosti Směřování k dlouhodobé udržitelnosti Oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image. Naše obec naše věc Dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly. Tady to žije! Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti. Budu dobrý, buďme dobří Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví. Žijeme spolu Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti. Mladým otevřeno Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora ora mládežnických iniciativ. Udržitelná budoucnost Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. 14

15 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa Ústecká komunitní nadace Koněvova 1697/ Ústí nad Labem GPS: N, E Kontakt Tel.: Fax: IČ: ČSOB, a.s. č. ú /0300 Ústecká komunitní nadace je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, rejstřík nadací a nadačních fondů, oddíl N, vložka problémů 100 příležitostí pro ústecký region, výstupy analýzy Copyright 2013, Ústecká komunitní nadace Sestavil: tým Ústecké komunitní nadace Design a sazba: Jiří Svoboda, Imagine Media, s.r.o., Ilustrace: Tomáš Mácha, TM-Design Vydala: Ústecká komunitní nadace Zrealizovaná analýza tvořila součást projektu s názvem Matching Philanthropic Interests with Community Needs podpořeného z prostředků CEE Trust a C.S. Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Koncepce ICM Č.B. na roky 2015 2020

Koncepce ICM Č.B. na roky 2015 2020 Koncepce ICM Č.B. na roky 2015 2020 ÚVOD Mladí lidé jsou neoddělitelnou součástí obyvatelstva Jižních Čech. Ze své podstaty patří k nejzranitelnějším skupinám. Pokud se podíváme z historického hlediska

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán. Chomutov. Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově.

Plán. Chomutov. Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově. Plán pro lepší Chomutov Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově. PREAMBULE Zastupitelé zvolení v roce 2014 za PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 Vnitropolitický blok (Situace TOP 09 v kontextu české politické scény) 1) Krize české politiky garant: Jan Kavalírek My, členové TOP

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více