OBSAH VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI. Úvodní slovo Metody a postupy Výstupy analýzy...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI. Úvodní slovo... 3. Metody a postupy... 4. Výstupy analýzy..."

Transkript

1 VÝSTUPY ANALÝZY

2 OBSAH Úvodní slovo Metody a postupy Výstupy analýzy Nový grantový rámec Ústecké komunitní nadace Kontaktní informace

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, do rukou se Vám dostávají výstupy kvalitativního výzkumu s názvem 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region, na jehož základě se Ústecká komunitní nadace na začátku roku 2012 rozhodla identifikovat, zformulovat a nalézt shodu na několika konkrétních tématech, která hýbají naší komunitou a promítnout je následně do svých nově vyhlašovaných grantových programů. A nejen to, od pojmenování a ozvučení naléhavých problémových okruhů jsme si slibovali i další přínosy. Například větší ochotu dárců na jasně formulované a naléhavé problémy přispívat či vstřícnost dalších subjektů spolupodílet se na řešení identifikovaných problémů po odborné stránce. Na sklonku jara 2012 jsme se proto obrátili na zhruba stovku osobností z Děčínska, Litoměřicka, Teplicka a Ústecka, kde nadace působí, s žádostí o cca hodinový rozhovor. V něm nás zajímalo, co vnímají za naléhavé a stěžejní problémy v jejich okolí. Do poloviny léta se nám pak s osobnostmi podařilo uskutečnit bezmála stovku rozhovorů, v kterých jsme zachytili, co je osobně nejvíce štve a trápí v jejich okolí, co se jich dotýká, proč tomu tak je, a co s tím lze dělat. Při realizaci výzkumu jsme kladli důraz na osobní pohled každého respondenta, šlo nám o to, zachytit kvalitativní obraz o místních prioritách prezentovaný aktivními občany, nikoli institucemi, jak tomu bývá zvykem při formulaci priorit v rámci strategických či rozvojových dokumentů. Naší snahou bylo zkrátka zachytit občanskou rovinu a přispět tak svým dílem i k formování role soukromého sektoru ve veřejném prostoru. Výstupy výzkumu jsou zpracovány v takové podobě, ve které má čtenář možnost dozvědět se, jaké okruhy problémů respondenty trápily, ale najde zde i autentické příklady aktivit, kterými je možné začít identifikované problémy řešit. Kromě toho výstupy zahrnují, jak se k identifikovaným problémovým okruhům staví nadace a je zde rovněž ponechán prostor k zamyšlení, jak se k jednotlivým problémům postavíte vy. Za Ústeckou komunitní nadaci na tomto místě chceme zdůraznit, že výstupy výzkumu 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region se pro nás staly cenným zdrojem inspirací, které zásadně proměnily náš pohled na budoucí grantovou podporu neziskových organizací a občanských iniciativ v našem regionu. Na důkaz toho jsme v lednu 2013 ustavili nový grantový rámec nadace, který je rovněž součástí tohoto materiálu, a který pomyslně završuje naší předchozí dvacetiletou etapu grantování široce pojatého jako podpora budování občanské společnosti a vymezuje etapu novou, zaměřenou na podporu místních priorit stanovených místními lidmi. tým Ústecké komunitní nadace březen

4 METODY A POSTUPY Mapovací proces s názvem 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region měl charakter kvalitativního výzkumu. Data byla získávána primárně technikou polostrukturovaných individuálních rozhovorů na selektivním vzorku celkem 88 představitelů společenského, kulturního, ekonomického či politického života z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Vzorek respondentů byl vybrán z větší části z vlastních zdrojů nadace, doplněn byl pak představiteli odborné rady projektu a zástupci médií. Vzorek zhruba ze dvou třetin zahrnoval osoby, které s nadací již v minulosti přišly do styku či s ní v současnosti spolupracují a z jedné třetiny zahrnoval lídry, kteří s konkrétním fungováním nadace neměli žádnou zkušenost. Celkem 113 příběhů zachycených v rámci rozhovorů bylo podrobně analyzováno a následně porovnáváno s cílem nalézt průniky, styčné plochy či společné jmenovatele identifikovaných problémů a opatření. Výsledkem několikakolové agregace, s opakovaným zapojením respondentů individuálních rozhovorů, bylo sestavení celkem sedmi tematických okruhů vykreslujících společnou myšlenkovou mapu příběhů zachycených v rámci výzkumu. Pro každý ze sedmi tematických okruhů pak byl zpracován jednostránkový extrakt zachycující vybrané autentické myšlenky z příběhů respondentů a stanovisko nadace k danému zjištění. V rámci polostrukturovaných rozhovorů byli, s využitím technik Root Cause Analysis a Theory of Change, respondenti požádáni, aby z osobního pohledu: identifikovali naléhavé a stěžejní problémy ve svém okolí pokusili se pojmenovat příčiny či souvislosti těchto problémů a navrhli konkrétní či ilustrativní příklady aktivit či opatření, kterými lze přispět k řešení nebo eliminaci problému. 4

5 VÝSTUPY ANALÝZY Stovky podnětů, příkladů a návrhů řešení k problémům identifikovaným v rámci výzkumu jsme uspořádali do celkem sedmi tematických okruhů. Ty podle nás vykreslují společnou myšlenkovou mapu tak, jak jsme jí porozuměli z příběhů respondentů výzkumu. 1 Velká část příběhů se věnovala vztahu k místu, budování patriotismu, hledání identity ve vykořeněném regionu, zlepšování jeho mnohdy špatné pověsti. Tematický okruh jsme pojmenovali: Moje obec, můj kraj, můj domov 2 Ruku v ruce s tím byl v příbězích kladen důraz na vnášení života do měst a obcí a vytváření příjemné atmosféry nejrozmanitějšími příležitostmi ke kulturním, sportovním či relaxačním aktivitám umožňujícím občanům společné trávení jejich volného času. Tematický okruh jsme pojmenovali: Tady to žije! 3 A do třetice se v příbězích vztažených k místu objevovalo téma efektivního fungování správy věcí veřejných, zájmu a starosti lidí o veřejný prostor a vedení dialogu občanů se samosprávou. Tematický okruh jsme pojmenovali: Naše obec naše věc 5 Rovněž mezilidské vztahy byly častým tématem příběhů, ať už šlo o vazby v rodině či partnerství, vztahy mezigenerační, sousedské či vztahy k menšinám. Tematický okruh jsme pojmenovali: Žijeme spolu 6 Příběhy zaměřenými na budoucnost se prolínala potřeba investovat do mladé generace, podporovat její zdravý růst a připravovat ji pro aktivní život, nabídnout jí kvalitní vzdělání a příležitosti adekvátního pracovního uplatnění. Tematický okruh jsme pojmenovali: Mladým otevřeno 7 V neposlední řadě v sobě příběhy nesly téma udržitelnosti, ať už v podobě koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování či v uváženosti lidských kroků k sobě, společnosti i životnímu prostředí. Tematický okruh jsme pojmenovali: Udržitelná budoucnost 4 Jiné příběhy byly cíleny do nitra každého z nás, obsahovaly apel na slušnost a posilování odpovědnosti jednotlivce, na motivaci a aktivizaci lidí k občanské angažovanosti. Tematický okruh jsme pojmenovali: Budu dobrý, buďme dobří Na následujících stránkách jsou jednotlivé tematické okruhy blíže rozepsány, včetně zachycení vybraných autentických myšlenek z příběhů. 5

6 MOJE OBEC, MŮJ KRAJ, MŮJ DOMOV KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Považujeme své město (obec) za vlastní? Máme ho rádi? Ztotožňujeme se s ním? Jsme na ně hrdí? Hledání identity ve vykořeněném regionu není snadné. Budujme vztah k místu, kde žijeme. Podporujme zdravý patriotismus. Podaří se nám zvýšit pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme? Přispějeme ke zvýšení návštěvnosti regionu a vylepšení jeho špatné pověsti? Dozvěděli jsme se, že Jestliže lidem zprostředkujeme zajímavosti našeho regionu, pozitivní příklady z minulosti, vyzdvihneme jedinečnost tohoto místa, pak lidem předložíme důvody, proč být na tento region hrdí. Jestliže rozšíříme lidem obzory, ohledně znalosti místa, kde žijí, pak tím přispějeme k budování vztahu k místu, zvlášť důležitému v našem vykořeněném kraji. Jestliže dokážeme dětem odkrýt hodnoty a krásy našeho regionu, pak z nich vychováme lidi, kteří budou mít region rádi a budou jej považovat za vlastní. Jestliže se nám podaří navázat na zpřetrhané kořeny z období odsunu Němců, pak odhalíme hodnotu a smysl věcí, které nás obklopují, a začneme si jich vážit. Jestliže vhodnou propagací změníme vnímání regionu jako zničeného a nezajímavého místa, pak se nám podaří zvýšit návštěvnost regionu. S čím začít? Tak třeba Podpořme budování vztahu k místu poznáváním jeho historie i přírodních krás. Pečujme o historické dědictví regionu, o jeho památky. Posilujme naší identitu a vztah k místu, skrze porozumění a vyrovnávání se s poválečným osidlováním. Zakomponujme téma budování vztahu k místu do výuky, výchovy i osvěty dětí a mládeže. Instalujme zajímavé umělecké předměty a artefakty ve veřejném prostoru. Budujme na turisticky atraktivních místech v regionu síť informačních center odkazujících na další atraktivní místa v regionu. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image. A jak se k tomu postavíte Vy? 6

7 TADY TO ŽIJE! KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Žije naše město (obec)? Trávíme v něm náš volný čas? Jsou tu prostranství, prostory a příležitosti k setkávání a zábavě lidí? Vnesme do měst a obcí život. Vytvářejme příležitosti ke kulturním, sportovním a relaxačním aktivitám umožňujícím společné trávení volného času. Podaří se nám oživit a zpříjemnit atmosféru našeho místa? Dozvěděli jsme se, že Jestliže poskytneme prostor kreativním mladým lidem, pak se nám podaří z industriálních měst vytvořit města atraktivní, živá, plná neotřelé kultury a alternativního sportovního vyžití a mladí v nich budou chtít žít. Jestliže budou parky udržované a uzpůsobené k trávení volného času, pak nebudou místem, kde se shlukují nejrůznější bezdomovci a narkomani a rodiny budou ve městě trávit více času a město se nebude vylidňovat. Jestliže budeme vytvářet atraktivní příležitosti pro sportovní vyžití mládeže a její seberealizaci ve volném čase, pak nebude mládež trávit čas rizikovým způsobem. Jestliže podpoříme rozvoj klubů, restaurací či kulturních zařízení v centrech měst, pak se tam lidé budou potkávat, komunikovat, stmelovat se a centra ožijí a stanou se během večerních hodin bezpečnější. Jestliže posílíme propagaci a informovanost o kulturních akcích ve městech, pak jednak přilákáme ke kultuře více lidí a zároveň je přimějeme, aby ve městech trávili více času. S čím začít? Tak třeba Budujme ve městech a obcích bezpečná sportoviště pro veřejnost s odpovídajícím zázemím. V parcích vytvořme naučné kardiostezky. Pro mládež postavme skateparky s využitím i pro in-line, BMX a koloběžky. Vytvořme v parcích grilovací centra místa s přívodem elektriky a vody. Podpořme mobilní půjčovny sportovních potřeb - dodávky, které budou jezdit po parcích a náčiní zdarma půjčovat lidem ke společným hrám. Vybudujme v centrech měst Kluby pro mladé, bez podávání alkoholu. Vyčleňme některé z nepotřebných industriálních prostor pro vznik jednoduchých ateliérů pro umělce, kteří hledají pracovní prostor i pro krátkodobější pobyty umělců. Uspořádejme soutěž o nejlepší balkón a do dvou let máme rozkvetlé město. Zaveďme den úklidu města a snižme tak toleranci zapojených lidí k těm, co nepořádek způsobují. Zakládejme okrašlovací spolky. Dejme mladým a začínajícím umělcům příležitost využívat kulturní zařízení a prostory v době, která se nedá komerčně využít. Vybudujme pro ně stagiony - malá jeviště s elektrickou přípojkou, v antivandalské úpravě. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podporu zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podporu nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti. A jak se k tomu postavíte Vy? 7

8 NAŠE OBEC NAŠE VĚC KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Staráme se o veřejný prostor v naší obci? Cítíme svou spoluodpovědnost za správu věcí veřejných? Podporujme dialog ve veřejném prostoru. Uskutečňujme společné projekty veřejné správy a občanského sektoru. Usilujme o efektivní a transparentní správu naší obce. Buďme veřejnou kontrolou. Podaří se nám zvýšit zájem lidí o veřejný prostor a spolupráci občanů se samosprávou? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budou občané s místními politiky a úředníky více komunikovat, interagovat, pak bude výkon veřejné správy efektivnější a lidštější a bude více odpovídat potřebám občanů. Jestliže se podaří úspěšně realizovat pilotní smysluplné projekty v participaci veřejné správy a občanských iniciativ, pak to přispěje k tomu, že veřejná správa bude přístupnější k plánování projektů v otevřenější veřejné diskusi. Jestliže zprostředkujeme veřejnosti dostatek informací o dění, fungování a možných nebezpečích chystaných ve veřejné správě, pak se zvýší vědomí lidí, veřejná kontrola a povede to k větší transparentnosti veřejné správy. S čím začít? Tak třeba Vybavme občanskou opozici vůči rozhodnutím či výkonům veřejné správy nezbytnými financemi a právním servisem, aby mohla být v daných kauzách na stejné úrovni jako představitelé veřejné správy. Posilujme kontrolní mechanismy při čerpání dotací z veřejných zdrojů, které povedou k hladšímu průběhu čerpání prostředků. Prosazujme principy firemního řízení pro řízení obce, založené na přidělení odpovědnosti, nastolení systému kontroly a vyhodnocování výsledků. Vytvářejme příležitosti a nástroje k tomu, aby místní politici a úředníci nebyli odtrženi od každodenní reality a života obce. Podporujme akce zajišťující zpětnou vazbu politikům od místních občanů. Podporujme vznik diskusních fór, kulatých stolů a jiných platforem ke sdílení informací o dění ve veřejném prostoru a veřejné správě. Zaplňme jimi mediální prostor a šiřme informace novými kanály, prostřednictvím webových portálů, sociálních sítí. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Dialog ve veřejném prostoru. Podporu společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly. A jak se k tomu postavíte Vy? 8

9 BUDU DOBRÝ, BUĎME DOBŘÍ KDYŽ SE BUDEME CHOVAT SLUŠNĚ A ODPOVĚDNĚ A PŮJDEME DRUHÝM PŘÍKLADEM, PAK PROLOMÍME PASIVITU A LHOSTEJNOST OSTATNÍCH, KTEŘÍ SE POSTUPNĚ PŘIDAJÍ, A SPOLEČNĚ SE NÁM POVEDE ZLEPŠOVAT NAŠE MEZILIDSKÉ VZTAHY A POSILOVAT SOUSEDSKOU VZÁJEMNOST. Jsme dobří lidé? Chováme se slušně a odpovědně? Podpořme šíření pozitivní příkladů a vzorů. Vyzdvihujme mravní hodnoty. Posilujme odpovědnost jednotlivce za dění kolem. Pomožme lidem zapojit se. Dejme jim šanci dělat dobré skutky. Podaří se nám úspěšně bojovat s pasivitou a nezájmem lidí o své okolí? Dozvěděli jsme se, že Jestliže se nám podaří ukazovat veřejnosti pozitivní vzory - osobnosti, které budou zajímavé svými názory, znalostmi, zkušenostmi, pak tím postupně přispějeme ke kultivaci celé společnost. Jestliže budeme vychovávat a motivovat mladé lidi k občanské angažovanosti, budeme oceňovat příklady takové angažovanosti, pak strhneme i okolí k většímu zapojení do veřejného dění, k budování jejich vztahu a spoluodpovědnosti za místo, kde žijí. Jestliže umožníme mladým lidem nasát v zahraničí atmosféru zdravějších společností, pak tím pomůžeme ozdravit naší společnost směrem k větší toleranci, slušnosti, konání dobrých skutků. Jestliže si budeme více naslouchat, komunikovat a diskutovat, pak se bude rozvíjet naše vzájemnost, sounáležitost a tolerance. Jestliže budeme vychovávat lidi k samostatnosti v rozhodování a odpovědnosti za jejich činy, pak nebude nutné vytvářet složité zákony, které stejně nejsou schopny postihovat pestrost života a situací, které mohou nastat. Jestliže zapojíme děti do aktivit směřujících ke kladnému vztahu k přírodě a okolí, pak zvýšíme jejich zájem o okolí a v budoucnu nebude všude kolem nás takový nepořádek. S čím začít? Tak třeba Hledejme a ukazujme zajímavé osobnosti, které přitáhnou lidi k jejich následování. Propagujme pozitivní příklady v médiích. Vyzdvihujme osobnosti regionu předáváním výročních cen za občanskou angažovanost. Podporujme aktivity posilující roli výchovy v rodinách i ve školách, tak aby mladým lidem byla vštěpována morálka, učili se etice. Podpořme diskusní a komunikační platformu, která dostane do povědomí široké veřejnosti názory osobností a morálních autorit a kultivujme tak postupně společnost. Posilujme dobrovolnictví a individuální dárcovství jako formy spoluodpovědnosti za společnost. Aktivizujme mladé lidi dejme jim příležitost a zodpovědnost zorganizovat nějakou akci, projekt, který jim umožní pocítit, že i oni mohou věci měnit. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podporu a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizaci lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivaci k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví. A jak se k tomu postavíte Vy? 9

10 ŽIJEME SPOLU KDYŽ SE BUDEME CHOVAT SLUŠNĚ A ODPOVĚDNĚ A PŮJDEME DRUHÝM PŘÍKLADEM, PAK PROLOMÍME PASIVITU A LHOSTEJNOST OSTATNÍCH, KTEŘÍ SE POSTUPNĚ PŘIDAJÍ, A SPOLEČNĚ SE NÁM POVEDE ZLEPŠOVAT NAŠE MEZILIDSKÉ VZTAHY A POSILOVAT SOUSEDSKOU VZÁJEMNOST. Známe své sousedy? Co vlastně víme o lidech z vedlejšího bytu či domu, seniorech v parku či obyvatelích tzv. vyloučených lokalit? A co víme o našich nejbližších? Komunikujme spolu. Budujme a upevňujme mezilidské vztahy. Nesuďme a neškatulkujme lidi předem. Pomáhejme si v nesnázích. Povede se nám zvýšit pocit naší vzájemnosti a bezpečí? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budeme zavčasu pomáhat seniorům v péči o jejich zdraví, vztahy a finance, pak zlepšíme kvalitu jejich života a ušetříme pozdější náklady nutné na budování záchytné sítě pro nemohoucí a bezdomovce. Jestliže budeme podporovat řádnou rodinu vychovávající své děti v mravnosti, pak z těchto dětí budou vyrůstat plnohodnotné osobnosti, plné lásky a pochopení, které budou naší společnosti přinášet nejenom zisk, ale ponesou v sobě i lásku k člověku. Jestliže lidé budou společně budovat a zvelebovat své okolí, veřejná prostranství, pak si budou nejen takto vytvořených míst vážit, ale především budou utužovat dobré sousedské vztahy. Jestliže budeme schopni zprostředkovat pozitivní zkušenost s Romskou komunitou, pak se nám bude dařit odbourávat naučené stereotypy a předsudky. Jestliže zajistíme mladým ve vyloučených lokalitách atraktivní prostor k jejich seberealizaci a pomůžeme jim dosáhnout potřebného vzdělání, pak přispějeme k snížení sociálně patologických jevů a zvýšíme jejich šance vstoupit do aktivního pracovního života. Jestliže posílíme v malých obcích setkávání lidí a spolkovou činnost, pak do obcí nebudou lidé jezdit jen přespávat, ale začnou tam i žít. S čím začít? Tak třeba Intervenujme v problémových rodinách a bojujme s naučenými negativními vzorci chování dětí v těchto rodinách. Podporujme užší spolupráci rodiny a školy při výchově dětí a mládeže. Investujme do dostupnosti preventivní péče o seniory, abychom zlepšili kvalitu jejich života. Vytvářejme centra pro osamělé a opuštěné lidi, abychom jim pomohli znovu získat ztracené sebevědomí. Bojujme proti hazardu a gamblerství. Podpořme účinné kontroly dodržování zákonů v hernách, aby v nich mládeži nebyl podáván alkohol a ta nebyla hraním hazardu vystavována rizikovému chování. Zprostředkovávejme pozitivní zkušenosti s Romy. Podpořme třeba vznik restaurací s cikánskou kuchyní jako nástroje pro odbourávání předsudků vůči Romům. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podporu rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminaci rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti. A jak se k tomu postavíte Vy? 10

11 MLADÝM OTEVŘENO KDYŽ DÁME PERSPEKTIVU MLADÝM, OTEVŘEME SE NOVÝM INSPIRACÍM, DOVEDNOSTEM A TRENDŮM A BUDEME PŘISTUPOVAT CITLIVĚ A UVÁŽENĚ K SOBĚ, SPOLEČNOSTI I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PAK PŘISPĚJEME K PROSPERITĚ A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI NAŠÍ KOMUNITY. Co děláme pro přípravu mládeže na aktivní život? Podporujeme její zdravý růst? Jakou má perspektivu dnešní mládež, která může být hybnou silou našeho regionu v příštích desetiletích? Investujme do mladé generace. Nabídněme mladým kvalitní vzdělání. Dopřejme jim inspiraci v zahraničí. Podaří se nám poskytnout mladým perspektivu jejich uplatnění v regionu? Dozvěděli jsme se, že Jestliže dáme mladé generaci šanci uplatnit svou tvořivost a talent a seberealizovat se ve veřejném prostoru, pak nebude tolik mladých nenávratně opouštět region. Jestliže umožníme mladým lidem poznávat svět, jiné kultury a nasát v zahraničí atmosféru zdravějších společností, pak budou schopni postupně měnit i klima v naší společnosti směrem k větší toleranci, slušnosti, konání dobrých skutků. Jestliže bude Ústí, coby centrum regionu, vnímáno jako universitní město, pak bude působit atraktivním dojmem pro vzdělané lidi, budou tu chtít pracovat a inteligenční antipatie k regionu bude oslabená. Jestliže posílíme ve středním, především učňovském, školství obory, po kterých je poptávka v praxi, pak budou absolventi snáze hledat pracovní uplatnění a nebude narůstat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jestliže budeme podporovat učitele na prvním stupni základních škol v jejich kreativitě, pak budou lépe vzdělávat, vychovávat a připravovat děti na jejich plnohodnotný život. Jestliže budeme především mládež a lidi s nižším vzděláním či intelektem vzdělávat v problematice finanční gramotnosti, pak budeme předcházet případům, kdy nejsou schopni splácet své závazky a dostávají sebe i své okolí do existenčních problémů. S čím začít? Tak třeba Umožňujme mladým lidem výjezdy a stáže do zahraničí, aby načerpali znalosti a dovednosti ze světa a po návratu je uplatňovali doma. Vytvářejme pracovní inkubátory, ve kterých budou mít absolventi škol příležitost vytvořit si v chráněných podmínkách klientelu a poté samostatně vstoupit na trh práce. Poskytujme sociální stipendia mládeži v učňovském školství, především v oborech, za které nikdo nekope. Podporujme spolupráci učňovského školství s potenciálními zaměstnavateli formou odborných praxí a stáží. Připravujme vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti pro mládež i dospělé ve spolupráci s nezávislými finanční poradci. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podporu rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podporu mládežnických iniciativ. A jak se k tomu postavíte Vy? 11

12 UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST KDYŽ DÁME PERSPEKTIVU MLADÝM, OTEVŘEME SE NOVÝM INSPIRACÍM, DOVEDNOSTEM A TRENDŮM A BUDEME PŘISTUPOVAT CITLIVĚ A UVÁŽENĚ K SOBĚ, SPOLEČNOSTI I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PAK PŘISPĚJEME K PROSPERITĚ A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI NAŠÍ KOMUNITY. Jaká je naše budoucnost? Jednáme v duchu udržitelnosti? Co svazuje naše ruce? Otevřeme se novým dovednostem, trendům a inspiracím. Buďme uvážení v našich krocích k sobě, společnosti i životnímu prostředí. Přemýšlejme o naší budoucnosti, plánujme ji. Podporujme koncepční a odborná řešení. Podaří se nám přispět k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budou strategie a koncepce v nejrůznějších oblastech rozvoje regionu vytvářeny v dialogu mezi odborníky, politiky a veřejností, pak budou tyto koncepce dlouhodobé a nezávislé na změnách politických preferencí. Jestliže budeme mít ve městech kompetentní útvary pro naplňování urbanistických a územně rozvojových koncepcí, pak nebude docházet k politickým, nekoncepčním a nevratným zásahům do rozvoje měst. Jestliže se otevřeme dobrým nápadům a příkladům, jak mohou věci fungovat v jiných regionech či v zahraničí, pak budeme na dobré cestě k tomu, abychom je zúročili i u nás. S čím začít? Tak třeba Vytvořme urbanistický plán města na 10, 20 nebo 30 let s jasnou vizí, kde co bude, proč to tam bude a jak to město bude fungovat. Iniciujme vznik koncepčního orgánu pro oblast školství při Krajském úřadu, který bude pracovat i s provázaností školského systému na trh práce. Podpořme vypracování koncepce kultury na úrovni statutárních měst a Kraje, která eliminuje nedostatky v systému rozdělování prostředků, spočívající především v nekompetentnosti a absenci víceletého financování. Zpracujme koncepci města/obce zaměřenou na rodiny s dětmi ve vztahu k trávení volného času. Podporujme aktivní zapojení veřejnosti do rozvojových a plánovacích procesů regionu formou veřejného připomínkování. Budujme na úrovni škol, institucí i občanských iniciativ vztahy se zahraničím a mezinárodní spolupráci. Zvěme do regionu zajímavé a inspirativní osobnosti. Sdílejme a šiřme mezi sebou nové nápady a příklady dobré praxe. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Podporu inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podporu koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podporu dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. A jak se k tomu postavíte Vy? 12

13 NOVÝ GRANTOVÝ RÁMEC ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE Ústecká komunitní nadace na základě závěrů z výzkumu 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region nově formuluje svou vizi grantové podpory nadace: Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti Ta vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn) extrahovaných z výzkumu: I. Když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat. II. Když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost. III. Když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity. V souladu s celkovou vizí a teoriemi změny nadace ustavila tři programové pilíře, jejichž prostřednictvím bude nově uskutečňovat svou grantovou podporu: Programový pilíř I. Lidé a místo Posilování vztahu k místu Programový pilíř II. Lidé s lidmi Budování lidské vzájemnosti Programový pilíř III. Lidé k budoucnosti Směřování k dlouhodobé udržitelnosti V rámci každého programového pilíře byly stanoveny oblasti podpory, pro které bude nadace počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů. Viz. Schéma na následující straně. 13

14 VIZE GRANTOVÉHO PROGRAMU ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti Programové pilíře Lidé a místo Posilování vztahu k místu Lidé s lidmi Budování lidské vzájemnosti Lidé k budoucnosti Směřování k dlouhodobé udržitelnosti Oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image. Naše obec naše věc Dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly. Tady to žije! Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti. Budu dobrý, buďme dobří Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví. Žijeme spolu Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti. Mladým otevřeno Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora ora mládežnických iniciativ. Udržitelná budoucnost Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. 14

15 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa Ústecká komunitní nadace Koněvova 1697/ Ústí nad Labem GPS: N, E Kontakt Tel.: Fax: IČ: ČSOB, a.s. č. ú /0300 Ústecká komunitní nadace je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, rejstřík nadací a nadačních fondů, oddíl N, vložka problémů 100 příležitostí pro ústecký region, výstupy analýzy Copyright 2013, Ústecká komunitní nadace Sestavil: tým Ústecké komunitní nadace Design a sazba: Jiří Svoboda, Imagine Media, s.r.o., Ilustrace: Tomáš Mácha, TM-Design Vydala: Ústecká komunitní nadace Zrealizovaná analýza tvořila součást projektu s názvem Matching Philanthropic Interests with Community Needs podpořeného z prostředků CEE Trust a C.S. Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.

1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2. LIDÉ S LIDMI BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 3. LIDÉ K BUDOUCNOSTI SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2. LIDÉ S LIDMI BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 3. LIDÉ K BUDOUCNOSTI SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 29. otevřeného grantového kola se zaměřením: 1. LIDÉ A MÍSTO POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU 2.

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2 Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2030 Následujících 11 vizí je výsledkem společné práce na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu dne 8.6. 2016. Setkání se zúčastnilo 105 zástupců a zástupkyň

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

před uzávěrkou příjmu žádostí do 26. otevřeného grantového kola v rámci programů

před uzávěrkou příjmu žádostí do 26. otevřeného grantového kola v rámci programů ČASTO KLADENÉ OTÁZKY před uzávěrkou příjmu žádostí do 26. otevřeného grantového kola v rámci programů LIDÉ S LIDMI BUDOVÁNÍ LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI a LIDÉ K BUDOUCNOSTI SMĚŘOVÁNÍ K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Konference: Málotřídky (malotřídky?) Konference: Málotřídky (malotřídky?) 2016

Konference: Málotřídky (malotřídky?) Konference: Málotřídky (malotřídky?) 2016 A) Proč síťovat aneb jaké jsou motivy k síťování? 1) Pozitivní motivace (odměna): Koordinované (řízené) setkávání sdílení (názory, myšlenky, informace, portál, google) a vzájemná výměna zkušeností, vzájemná

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Webinář A2: Analytická část, metaanalýza

Webinář A2: Analytická část, metaanalýza Tvorba MAP Webinář A2: Analytická část, metaanalýza Podklad pro webinář Inspiromat 4 Lektor Dana Diváková Partnerství Již při analytické části tvorby MAP je potřeba zohlednit skutečnost, že každý místní

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Kohezní politika ve vztahu ke Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti Ministerstvo pro místní rozvoj, červen 2011

Kohezní politika ve vztahu ke Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti Ministerstvo pro místní rozvoj, červen 2011 Kohezní politika ve vztahu ke Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti Ministerstvo pro místní rozvoj, červen 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává na základě usnesení Výboru pro EU ze dne 26.

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

fajnova diskuze k vizi Ostravy 2030 a k řízení značky pro zlepšení image města

fajnova diskuze k vizi Ostravy 2030 a k řízení značky pro zlepšení image města Metropole regionu Bohatství v lidech Zdravé město fajnova diskuze k vizi Ostravy 2030 a k řízení značky pro zlepšení image města Pracovní skupina IMAGE 16. září 2016 Program jednání Priority a cíle Strategického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Pracovní skupina Urbanismus a architektura

Pracovní skupina Urbanismus a architektura Pracovní skupina Urbanismus a architektura Strategický plán Ostravy 2017-2023 29. června 2016 Cíl a program jednání Cílem setkání je vnést do přípravy strategického plánu prvky současného urbanismu = funkčního

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: 2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Program Prostory Naše vize: Kvalitní veřejná prostransví Na jejich vzniku se podílí veřejnost, samospráva, místní podnikatelé, OS Místa kvalitní Místa obyvatelná Místa

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období 2016 2020 Obsah 1. Úvod 1 2. Charakteristika školy 1 3. Koncepční záměry školy 2 3.1. Inkluzivní vzdělávání 2 3.2. Komunitní škola

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina

Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina Národní konference Venkov 2011 Workshop B: Venkov, tradice, rodina Workshop B Venkov, tradice, rodina Václav Pošmurný Bohuslava Zemanová Pondělí 14. 11. 2011 Počet účastníků workshopu > 40 Počet panelistů

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více