OBSAH VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI. Úvodní slovo Metody a postupy Výstupy analýzy...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI. Úvodní slovo... 3. Metody a postupy... 4. Výstupy analýzy..."

Transkript

1 VÝSTUPY ANALÝZY

2 OBSAH Úvodní slovo Metody a postupy Výstupy analýzy Nový grantový rámec Ústecké komunitní nadace Kontaktní informace

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, do rukou se Vám dostávají výstupy kvalitativního výzkumu s názvem 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region, na jehož základě se Ústecká komunitní nadace na začátku roku 2012 rozhodla identifikovat, zformulovat a nalézt shodu na několika konkrétních tématech, která hýbají naší komunitou a promítnout je následně do svých nově vyhlašovaných grantových programů. A nejen to, od pojmenování a ozvučení naléhavých problémových okruhů jsme si slibovali i další přínosy. Například větší ochotu dárců na jasně formulované a naléhavé problémy přispívat či vstřícnost dalších subjektů spolupodílet se na řešení identifikovaných problémů po odborné stránce. Na sklonku jara 2012 jsme se proto obrátili na zhruba stovku osobností z Děčínska, Litoměřicka, Teplicka a Ústecka, kde nadace působí, s žádostí o cca hodinový rozhovor. V něm nás zajímalo, co vnímají za naléhavé a stěžejní problémy v jejich okolí. Do poloviny léta se nám pak s osobnostmi podařilo uskutečnit bezmála stovku rozhovorů, v kterých jsme zachytili, co je osobně nejvíce štve a trápí v jejich okolí, co se jich dotýká, proč tomu tak je, a co s tím lze dělat. Při realizaci výzkumu jsme kladli důraz na osobní pohled každého respondenta, šlo nám o to, zachytit kvalitativní obraz o místních prioritách prezentovaný aktivními občany, nikoli institucemi, jak tomu bývá zvykem při formulaci priorit v rámci strategických či rozvojových dokumentů. Naší snahou bylo zkrátka zachytit občanskou rovinu a přispět tak svým dílem i k formování role soukromého sektoru ve veřejném prostoru. Výstupy výzkumu jsou zpracovány v takové podobě, ve které má čtenář možnost dozvědět se, jaké okruhy problémů respondenty trápily, ale najde zde i autentické příklady aktivit, kterými je možné začít identifikované problémy řešit. Kromě toho výstupy zahrnují, jak se k identifikovaným problémovým okruhům staví nadace a je zde rovněž ponechán prostor k zamyšlení, jak se k jednotlivým problémům postavíte vy. Za Ústeckou komunitní nadaci na tomto místě chceme zdůraznit, že výstupy výzkumu 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region se pro nás staly cenným zdrojem inspirací, které zásadně proměnily náš pohled na budoucí grantovou podporu neziskových organizací a občanských iniciativ v našem regionu. Na důkaz toho jsme v lednu 2013 ustavili nový grantový rámec nadace, který je rovněž součástí tohoto materiálu, a který pomyslně završuje naší předchozí dvacetiletou etapu grantování široce pojatého jako podpora budování občanské společnosti a vymezuje etapu novou, zaměřenou na podporu místních priorit stanovených místními lidmi. tým Ústecké komunitní nadace březen

4 METODY A POSTUPY Mapovací proces s názvem 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region měl charakter kvalitativního výzkumu. Data byla získávána primárně technikou polostrukturovaných individuálních rozhovorů na selektivním vzorku celkem 88 představitelů společenského, kulturního, ekonomického či politického života z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Vzorek respondentů byl vybrán z větší části z vlastních zdrojů nadace, doplněn byl pak představiteli odborné rady projektu a zástupci médií. Vzorek zhruba ze dvou třetin zahrnoval osoby, které s nadací již v minulosti přišly do styku či s ní v současnosti spolupracují a z jedné třetiny zahrnoval lídry, kteří s konkrétním fungováním nadace neměli žádnou zkušenost. Celkem 113 příběhů zachycených v rámci rozhovorů bylo podrobně analyzováno a následně porovnáváno s cílem nalézt průniky, styčné plochy či společné jmenovatele identifikovaných problémů a opatření. Výsledkem několikakolové agregace, s opakovaným zapojením respondentů individuálních rozhovorů, bylo sestavení celkem sedmi tematických okruhů vykreslujících společnou myšlenkovou mapu příběhů zachycených v rámci výzkumu. Pro každý ze sedmi tematických okruhů pak byl zpracován jednostránkový extrakt zachycující vybrané autentické myšlenky z příběhů respondentů a stanovisko nadace k danému zjištění. V rámci polostrukturovaných rozhovorů byli, s využitím technik Root Cause Analysis a Theory of Change, respondenti požádáni, aby z osobního pohledu: identifikovali naléhavé a stěžejní problémy ve svém okolí pokusili se pojmenovat příčiny či souvislosti těchto problémů a navrhli konkrétní či ilustrativní příklady aktivit či opatření, kterými lze přispět k řešení nebo eliminaci problému. 4

5 VÝSTUPY ANALÝZY Stovky podnětů, příkladů a návrhů řešení k problémům identifikovaným v rámci výzkumu jsme uspořádali do celkem sedmi tematických okruhů. Ty podle nás vykreslují společnou myšlenkovou mapu tak, jak jsme jí porozuměli z příběhů respondentů výzkumu. 1 Velká část příběhů se věnovala vztahu k místu, budování patriotismu, hledání identity ve vykořeněném regionu, zlepšování jeho mnohdy špatné pověsti. Tematický okruh jsme pojmenovali: Moje obec, můj kraj, můj domov 2 Ruku v ruce s tím byl v příbězích kladen důraz na vnášení života do měst a obcí a vytváření příjemné atmosféry nejrozmanitějšími příležitostmi ke kulturním, sportovním či relaxačním aktivitám umožňujícím občanům společné trávení jejich volného času. Tematický okruh jsme pojmenovali: Tady to žije! 3 A do třetice se v příbězích vztažených k místu objevovalo téma efektivního fungování správy věcí veřejných, zájmu a starosti lidí o veřejný prostor a vedení dialogu občanů se samosprávou. Tematický okruh jsme pojmenovali: Naše obec naše věc 5 Rovněž mezilidské vztahy byly častým tématem příběhů, ať už šlo o vazby v rodině či partnerství, vztahy mezigenerační, sousedské či vztahy k menšinám. Tematický okruh jsme pojmenovali: Žijeme spolu 6 Příběhy zaměřenými na budoucnost se prolínala potřeba investovat do mladé generace, podporovat její zdravý růst a připravovat ji pro aktivní život, nabídnout jí kvalitní vzdělání a příležitosti adekvátního pracovního uplatnění. Tematický okruh jsme pojmenovali: Mladým otevřeno 7 V neposlední řadě v sobě příběhy nesly téma udržitelnosti, ať už v podobě koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování či v uváženosti lidských kroků k sobě, společnosti i životnímu prostředí. Tematický okruh jsme pojmenovali: Udržitelná budoucnost 4 Jiné příběhy byly cíleny do nitra každého z nás, obsahovaly apel na slušnost a posilování odpovědnosti jednotlivce, na motivaci a aktivizaci lidí k občanské angažovanosti. Tematický okruh jsme pojmenovali: Budu dobrý, buďme dobří Na následujících stránkách jsou jednotlivé tematické okruhy blíže rozepsány, včetně zachycení vybraných autentických myšlenek z příběhů. 5

6 MOJE OBEC, MŮJ KRAJ, MŮJ DOMOV KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Považujeme své město (obec) za vlastní? Máme ho rádi? Ztotožňujeme se s ním? Jsme na ně hrdí? Hledání identity ve vykořeněném regionu není snadné. Budujme vztah k místu, kde žijeme. Podporujme zdravý patriotismus. Podaří se nám zvýšit pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme? Přispějeme ke zvýšení návštěvnosti regionu a vylepšení jeho špatné pověsti? Dozvěděli jsme se, že Jestliže lidem zprostředkujeme zajímavosti našeho regionu, pozitivní příklady z minulosti, vyzdvihneme jedinečnost tohoto místa, pak lidem předložíme důvody, proč být na tento region hrdí. Jestliže rozšíříme lidem obzory, ohledně znalosti místa, kde žijí, pak tím přispějeme k budování vztahu k místu, zvlášť důležitému v našem vykořeněném kraji. Jestliže dokážeme dětem odkrýt hodnoty a krásy našeho regionu, pak z nich vychováme lidi, kteří budou mít region rádi a budou jej považovat za vlastní. Jestliže se nám podaří navázat na zpřetrhané kořeny z období odsunu Němců, pak odhalíme hodnotu a smysl věcí, které nás obklopují, a začneme si jich vážit. Jestliže vhodnou propagací změníme vnímání regionu jako zničeného a nezajímavého místa, pak se nám podaří zvýšit návštěvnost regionu. S čím začít? Tak třeba Podpořme budování vztahu k místu poznáváním jeho historie i přírodních krás. Pečujme o historické dědictví regionu, o jeho památky. Posilujme naší identitu a vztah k místu, skrze porozumění a vyrovnávání se s poválečným osidlováním. Zakomponujme téma budování vztahu k místu do výuky, výchovy i osvěty dětí a mládeže. Instalujme zajímavé umělecké předměty a artefakty ve veřejném prostoru. Budujme na turisticky atraktivních místech v regionu síť informačních center odkazujících na další atraktivní místa v regionu. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image. A jak se k tomu postavíte Vy? 6

7 TADY TO ŽIJE! KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Žije naše město (obec)? Trávíme v něm náš volný čas? Jsou tu prostranství, prostory a příležitosti k setkávání a zábavě lidí? Vnesme do měst a obcí život. Vytvářejme příležitosti ke kulturním, sportovním a relaxačním aktivitám umožňujícím společné trávení volného času. Podaří se nám oživit a zpříjemnit atmosféru našeho místa? Dozvěděli jsme se, že Jestliže poskytneme prostor kreativním mladým lidem, pak se nám podaří z industriálních měst vytvořit města atraktivní, živá, plná neotřelé kultury a alternativního sportovního vyžití a mladí v nich budou chtít žít. Jestliže budou parky udržované a uzpůsobené k trávení volného času, pak nebudou místem, kde se shlukují nejrůznější bezdomovci a narkomani a rodiny budou ve městě trávit více času a město se nebude vylidňovat. Jestliže budeme vytvářet atraktivní příležitosti pro sportovní vyžití mládeže a její seberealizaci ve volném čase, pak nebude mládež trávit čas rizikovým způsobem. Jestliže podpoříme rozvoj klubů, restaurací či kulturních zařízení v centrech měst, pak se tam lidé budou potkávat, komunikovat, stmelovat se a centra ožijí a stanou se během večerních hodin bezpečnější. Jestliže posílíme propagaci a informovanost o kulturních akcích ve městech, pak jednak přilákáme ke kultuře více lidí a zároveň je přimějeme, aby ve městech trávili více času. S čím začít? Tak třeba Budujme ve městech a obcích bezpečná sportoviště pro veřejnost s odpovídajícím zázemím. V parcích vytvořme naučné kardiostezky. Pro mládež postavme skateparky s využitím i pro in-line, BMX a koloběžky. Vytvořme v parcích grilovací centra místa s přívodem elektriky a vody. Podpořme mobilní půjčovny sportovních potřeb - dodávky, které budou jezdit po parcích a náčiní zdarma půjčovat lidem ke společným hrám. Vybudujme v centrech měst Kluby pro mladé, bez podávání alkoholu. Vyčleňme některé z nepotřebných industriálních prostor pro vznik jednoduchých ateliérů pro umělce, kteří hledají pracovní prostor i pro krátkodobější pobyty umělců. Uspořádejme soutěž o nejlepší balkón a do dvou let máme rozkvetlé město. Zaveďme den úklidu města a snižme tak toleranci zapojených lidí k těm, co nepořádek způsobují. Zakládejme okrašlovací spolky. Dejme mladým a začínajícím umělcům příležitost využívat kulturní zařízení a prostory v době, která se nedá komerčně využít. Vybudujme pro ně stagiony - malá jeviště s elektrickou přípojkou, v antivandalské úpravě. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podporu zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podporu nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti. A jak se k tomu postavíte Vy? 7

8 NAŠE OBEC NAŠE VĚC KDYŽ BUDEME MÍT RÁDI SVÉ MÍSTO, BUDEME O NĚ PEČOVAT, STARAT SE O NĚ, PAK BUDE MÍSTO ŽÍT A VZKVÉTAT. Staráme se o veřejný prostor v naší obci? Cítíme svou spoluodpovědnost za správu věcí veřejných? Podporujme dialog ve veřejném prostoru. Uskutečňujme společné projekty veřejné správy a občanského sektoru. Usilujme o efektivní a transparentní správu naší obce. Buďme veřejnou kontrolou. Podaří se nám zvýšit zájem lidí o veřejný prostor a spolupráci občanů se samosprávou? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budou občané s místními politiky a úředníky více komunikovat, interagovat, pak bude výkon veřejné správy efektivnější a lidštější a bude více odpovídat potřebám občanů. Jestliže se podaří úspěšně realizovat pilotní smysluplné projekty v participaci veřejné správy a občanských iniciativ, pak to přispěje k tomu, že veřejná správa bude přístupnější k plánování projektů v otevřenější veřejné diskusi. Jestliže zprostředkujeme veřejnosti dostatek informací o dění, fungování a možných nebezpečích chystaných ve veřejné správě, pak se zvýší vědomí lidí, veřejná kontrola a povede to k větší transparentnosti veřejné správy. S čím začít? Tak třeba Vybavme občanskou opozici vůči rozhodnutím či výkonům veřejné správy nezbytnými financemi a právním servisem, aby mohla být v daných kauzách na stejné úrovni jako představitelé veřejné správy. Posilujme kontrolní mechanismy při čerpání dotací z veřejných zdrojů, které povedou k hladšímu průběhu čerpání prostředků. Prosazujme principy firemního řízení pro řízení obce, založené na přidělení odpovědnosti, nastolení systému kontroly a vyhodnocování výsledků. Vytvářejme příležitosti a nástroje k tomu, aby místní politici a úředníci nebyli odtrženi od každodenní reality a života obce. Podporujme akce zajišťující zpětnou vazbu politikům od místních občanů. Podporujme vznik diskusních fór, kulatých stolů a jiných platforem ke sdílení informací o dění ve veřejném prostoru a veřejné správě. Zaplňme jimi mediální prostor a šiřme informace novými kanály, prostřednictvím webových portálů, sociálních sítí. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Dialog ve veřejném prostoru. Podporu společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly. A jak se k tomu postavíte Vy? 8

9 BUDU DOBRÝ, BUĎME DOBŘÍ KDYŽ SE BUDEME CHOVAT SLUŠNĚ A ODPOVĚDNĚ A PŮJDEME DRUHÝM PŘÍKLADEM, PAK PROLOMÍME PASIVITU A LHOSTEJNOST OSTATNÍCH, KTEŘÍ SE POSTUPNĚ PŘIDAJÍ, A SPOLEČNĚ SE NÁM POVEDE ZLEPŠOVAT NAŠE MEZILIDSKÉ VZTAHY A POSILOVAT SOUSEDSKOU VZÁJEMNOST. Jsme dobří lidé? Chováme se slušně a odpovědně? Podpořme šíření pozitivní příkladů a vzorů. Vyzdvihujme mravní hodnoty. Posilujme odpovědnost jednotlivce za dění kolem. Pomožme lidem zapojit se. Dejme jim šanci dělat dobré skutky. Podaří se nám úspěšně bojovat s pasivitou a nezájmem lidí o své okolí? Dozvěděli jsme se, že Jestliže se nám podaří ukazovat veřejnosti pozitivní vzory - osobnosti, které budou zajímavé svými názory, znalostmi, zkušenostmi, pak tím postupně přispějeme ke kultivaci celé společnost. Jestliže budeme vychovávat a motivovat mladé lidi k občanské angažovanosti, budeme oceňovat příklady takové angažovanosti, pak strhneme i okolí k většímu zapojení do veřejného dění, k budování jejich vztahu a spoluodpovědnosti za místo, kde žijí. Jestliže umožníme mladým lidem nasát v zahraničí atmosféru zdravějších společností, pak tím pomůžeme ozdravit naší společnost směrem k větší toleranci, slušnosti, konání dobrých skutků. Jestliže si budeme více naslouchat, komunikovat a diskutovat, pak se bude rozvíjet naše vzájemnost, sounáležitost a tolerance. Jestliže budeme vychovávat lidi k samostatnosti v rozhodování a odpovědnosti za jejich činy, pak nebude nutné vytvářet složité zákony, které stejně nejsou schopny postihovat pestrost života a situací, které mohou nastat. Jestliže zapojíme děti do aktivit směřujících ke kladnému vztahu k přírodě a okolí, pak zvýšíme jejich zájem o okolí a v budoucnu nebude všude kolem nás takový nepořádek. S čím začít? Tak třeba Hledejme a ukazujme zajímavé osobnosti, které přitáhnou lidi k jejich následování. Propagujme pozitivní příklady v médiích. Vyzdvihujme osobnosti regionu předáváním výročních cen za občanskou angažovanost. Podporujme aktivity posilující roli výchovy v rodinách i ve školách, tak aby mladým lidem byla vštěpována morálka, učili se etice. Podpořme diskusní a komunikační platformu, která dostane do povědomí široké veřejnosti názory osobností a morálních autorit a kultivujme tak postupně společnost. Posilujme dobrovolnictví a individuální dárcovství jako formy spoluodpovědnosti za společnost. Aktivizujme mladé lidi dejme jim příležitost a zodpovědnost zorganizovat nějakou akci, projekt, který jim umožní pocítit, že i oni mohou věci měnit. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podporu a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizaci lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivaci k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví. A jak se k tomu postavíte Vy? 9

10 ŽIJEME SPOLU KDYŽ SE BUDEME CHOVAT SLUŠNĚ A ODPOVĚDNĚ A PŮJDEME DRUHÝM PŘÍKLADEM, PAK PROLOMÍME PASIVITU A LHOSTEJNOST OSTATNÍCH, KTEŘÍ SE POSTUPNĚ PŘIDAJÍ, A SPOLEČNĚ SE NÁM POVEDE ZLEPŠOVAT NAŠE MEZILIDSKÉ VZTAHY A POSILOVAT SOUSEDSKOU VZÁJEMNOST. Známe své sousedy? Co vlastně víme o lidech z vedlejšího bytu či domu, seniorech v parku či obyvatelích tzv. vyloučených lokalit? A co víme o našich nejbližších? Komunikujme spolu. Budujme a upevňujme mezilidské vztahy. Nesuďme a neškatulkujme lidi předem. Pomáhejme si v nesnázích. Povede se nám zvýšit pocit naší vzájemnosti a bezpečí? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budeme zavčasu pomáhat seniorům v péči o jejich zdraví, vztahy a finance, pak zlepšíme kvalitu jejich života a ušetříme pozdější náklady nutné na budování záchytné sítě pro nemohoucí a bezdomovce. Jestliže budeme podporovat řádnou rodinu vychovávající své děti v mravnosti, pak z těchto dětí budou vyrůstat plnohodnotné osobnosti, plné lásky a pochopení, které budou naší společnosti přinášet nejenom zisk, ale ponesou v sobě i lásku k člověku. Jestliže lidé budou společně budovat a zvelebovat své okolí, veřejná prostranství, pak si budou nejen takto vytvořených míst vážit, ale především budou utužovat dobré sousedské vztahy. Jestliže budeme schopni zprostředkovat pozitivní zkušenost s Romskou komunitou, pak se nám bude dařit odbourávat naučené stereotypy a předsudky. Jestliže zajistíme mladým ve vyloučených lokalitách atraktivní prostor k jejich seberealizaci a pomůžeme jim dosáhnout potřebného vzdělání, pak přispějeme k snížení sociálně patologických jevů a zvýšíme jejich šance vstoupit do aktivního pracovního života. Jestliže posílíme v malých obcích setkávání lidí a spolkovou činnost, pak do obcí nebudou lidé jezdit jen přespávat, ale začnou tam i žít. S čím začít? Tak třeba Intervenujme v problémových rodinách a bojujme s naučenými negativními vzorci chování dětí v těchto rodinách. Podporujme užší spolupráci rodiny a školy při výchově dětí a mládeže. Investujme do dostupnosti preventivní péče o seniory, abychom zlepšili kvalitu jejich života. Vytvářejme centra pro osamělé a opuštěné lidi, abychom jim pomohli znovu získat ztracené sebevědomí. Bojujme proti hazardu a gamblerství. Podpořme účinné kontroly dodržování zákonů v hernách, aby v nich mládeži nebyl podáván alkohol a ta nebyla hraním hazardu vystavována rizikovému chování. Zprostředkovávejme pozitivní zkušenosti s Romy. Podpořme třeba vznik restaurací s cikánskou kuchyní jako nástroje pro odbourávání předsudků vůči Romům. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podporu rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminaci rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti. A jak se k tomu postavíte Vy? 10

11 MLADÝM OTEVŘENO KDYŽ DÁME PERSPEKTIVU MLADÝM, OTEVŘEME SE NOVÝM INSPIRACÍM, DOVEDNOSTEM A TRENDŮM A BUDEME PŘISTUPOVAT CITLIVĚ A UVÁŽENĚ K SOBĚ, SPOLEČNOSTI I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PAK PŘISPĚJEME K PROSPERITĚ A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI NAŠÍ KOMUNITY. Co děláme pro přípravu mládeže na aktivní život? Podporujeme její zdravý růst? Jakou má perspektivu dnešní mládež, která může být hybnou silou našeho regionu v příštích desetiletích? Investujme do mladé generace. Nabídněme mladým kvalitní vzdělání. Dopřejme jim inspiraci v zahraničí. Podaří se nám poskytnout mladým perspektivu jejich uplatnění v regionu? Dozvěděli jsme se, že Jestliže dáme mladé generaci šanci uplatnit svou tvořivost a talent a seberealizovat se ve veřejném prostoru, pak nebude tolik mladých nenávratně opouštět region. Jestliže umožníme mladým lidem poznávat svět, jiné kultury a nasát v zahraničí atmosféru zdravějších společností, pak budou schopni postupně měnit i klima v naší společnosti směrem k větší toleranci, slušnosti, konání dobrých skutků. Jestliže bude Ústí, coby centrum regionu, vnímáno jako universitní město, pak bude působit atraktivním dojmem pro vzdělané lidi, budou tu chtít pracovat a inteligenční antipatie k regionu bude oslabená. Jestliže posílíme ve středním, především učňovském, školství obory, po kterých je poptávka v praxi, pak budou absolventi snáze hledat pracovní uplatnění a nebude narůstat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jestliže budeme podporovat učitele na prvním stupni základních škol v jejich kreativitě, pak budou lépe vzdělávat, vychovávat a připravovat děti na jejich plnohodnotný život. Jestliže budeme především mládež a lidi s nižším vzděláním či intelektem vzdělávat v problematice finanční gramotnosti, pak budeme předcházet případům, kdy nejsou schopni splácet své závazky a dostávají sebe i své okolí do existenčních problémů. S čím začít? Tak třeba Umožňujme mladým lidem výjezdy a stáže do zahraničí, aby načerpali znalosti a dovednosti ze světa a po návratu je uplatňovali doma. Vytvářejme pracovní inkubátory, ve kterých budou mít absolventi škol příležitost vytvořit si v chráněných podmínkách klientelu a poté samostatně vstoupit na trh práce. Poskytujme sociální stipendia mládeži v učňovském školství, především v oborech, za které nikdo nekope. Podporujme spolupráci učňovského školství s potenciálními zaměstnavateli formou odborných praxí a stáží. Připravujme vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti pro mládež i dospělé ve spolupráci s nezávislými finanční poradci. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podporu rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podporu mládežnických iniciativ. A jak se k tomu postavíte Vy? 11

12 UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST KDYŽ DÁME PERSPEKTIVU MLADÝM, OTEVŘEME SE NOVÝM INSPIRACÍM, DOVEDNOSTEM A TRENDŮM A BUDEME PŘISTUPOVAT CITLIVĚ A UVÁŽENĚ K SOBĚ, SPOLEČNOSTI I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PAK PŘISPĚJEME K PROSPERITĚ A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI NAŠÍ KOMUNITY. Jaká je naše budoucnost? Jednáme v duchu udržitelnosti? Co svazuje naše ruce? Otevřeme se novým dovednostem, trendům a inspiracím. Buďme uvážení v našich krocích k sobě, společnosti i životnímu prostředí. Přemýšlejme o naší budoucnosti, plánujme ji. Podporujme koncepční a odborná řešení. Podaří se nám přispět k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity? Dozvěděli jsme se, že Jestliže budou strategie a koncepce v nejrůznějších oblastech rozvoje regionu vytvářeny v dialogu mezi odborníky, politiky a veřejností, pak budou tyto koncepce dlouhodobé a nezávislé na změnách politických preferencí. Jestliže budeme mít ve městech kompetentní útvary pro naplňování urbanistických a územně rozvojových koncepcí, pak nebude docházet k politickým, nekoncepčním a nevratným zásahům do rozvoje měst. Jestliže se otevřeme dobrým nápadům a příkladům, jak mohou věci fungovat v jiných regionech či v zahraničí, pak budeme na dobré cestě k tomu, abychom je zúročili i u nás. S čím začít? Tak třeba Vytvořme urbanistický plán města na 10, 20 nebo 30 let s jasnou vizí, kde co bude, proč to tam bude a jak to město bude fungovat. Iniciujme vznik koncepčního orgánu pro oblast školství při Krajském úřadu, který bude pracovat i s provázaností školského systému na trh práce. Podpořme vypracování koncepce kultury na úrovni statutárních měst a Kraje, která eliminuje nedostatky v systému rozdělování prostředků, spočívající především v nekompetentnosti a absenci víceletého financování. Zpracujme koncepci města/obce zaměřenou na rodiny s dětmi ve vztahu k trávení volného času. Podporujme aktivní zapojení veřejnosti do rozvojových a plánovacích procesů regionu formou veřejného připomínkování. Budujme na úrovni škol, institucí i občanských iniciativ vztahy se zahraničím a mezinárodní spolupráci. Zvěme do regionu zajímavé a inspirativní osobnosti. Sdílejme a šiřme mezi sebou nové nápady a příklady dobré praxe. Jak se k tomu staví nadace? Stanovuje novou oblast grantové podpory, pro kterou bude počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů, zaměřenou na: Podporu inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podporu koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podporu dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. A jak se k tomu postavíte Vy? 12

13 NOVÝ GRANTOVÝ RÁMEC ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE Ústecká komunitní nadace na základě závěrů z výzkumu 100 problémů 100 příležitostí pro ústecký region nově formuluje svou vizi grantové podpory nadace: Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti Ta vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn) extrahovaných z výzkumu: I. Když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat. II. Když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost. III. Když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity. V souladu s celkovou vizí a teoriemi změny nadace ustavila tři programové pilíře, jejichž prostřednictvím bude nově uskutečňovat svou grantovou podporu: Programový pilíř I. Lidé a místo Posilování vztahu k místu Programový pilíř II. Lidé s lidmi Budování lidské vzájemnosti Programový pilíř III. Lidé k budoucnosti Směřování k dlouhodobé udržitelnosti V rámci každého programového pilíře byly stanoveny oblasti podpory, pro které bude nadace počínaje rokem 2013 vyhlašovat otevřené výzvy k předkládání projektů. Viz. Schéma na následující straně. 13

14 VIZE GRANTOVÉHO PROGRAMU ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti Programové pilíře Lidé a místo Posilování vztahu k místu Lidé s lidmi Budování lidské vzájemnosti Lidé k budoucnosti Směřování k dlouhodobé udržitelnosti Oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image. Naše obec naše věc Dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly. Tady to žije! Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti. Budu dobrý, buďme dobří Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví. Žijeme spolu Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti. Mladým otevřeno Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora ora mládežnických iniciativ. Udržitelná budoucnost Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. 14

15 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa Ústecká komunitní nadace Koněvova 1697/ Ústí nad Labem GPS: N, E Kontakt Tel.: Fax: IČ: ČSOB, a.s. č. ú /0300 Ústecká komunitní nadace je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, rejstřík nadací a nadačních fondů, oddíl N, vložka problémů 100 příležitostí pro ústecký region, výstupy analýzy Copyright 2013, Ústecká komunitní nadace Sestavil: tým Ústecké komunitní nadace Design a sazba: Jiří Svoboda, Imagine Media, s.r.o., Ilustrace: Tomáš Mácha, TM-Design Vydala: Ústecká komunitní nadace Zrealizovaná analýza tvořila součást projektu s názvem Matching Philanthropic Interests with Community Needs podpořeného z prostředků CEE Trust a C.S. Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Podpořila

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro MČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., Olga Škochová a Jakub Deml Spolupráce na zpracování

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více