Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí. pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí. pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce"

Transkript

1 Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko podle článku 9 odstavce 1 písm. b a c Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27.června 2001 o posuzování vlivu některých plánů a programů na životní prostředí

2 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí Souhrnné prohlášení ke Strategického posouzení vlivu programu na životní prostředí Dle článku 9 odstavce 1 písm. b Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27.června 2001 o posuzování některých plánů a programů na životní prostředí (Směrnice SEA) musí být v rámci informace o rozhodnutí vypracováno prohlášení shrnující, jak byly úvahy o životním prostředí začleněny do programu a jak byly v souladu s článkem 8 vzaty v úvahu zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná podle článku 5, vyjádření podle článku 6 a konzultace zahájené podle článku 7, a důvody pro výběr přijatého programu s ohledem na další projednávaná rozumná řešení. Začlenění úvah o životním prostředí do programu Společně s ex-ante hodnocením bylo v rámci programování vypracováno strategického posouzení vlivu na životní prostředí. Do zpracovávaného programu tak byly včas začleněny úvahy o životním prostředí a došlo ke zvýšení kvality a jistoty plánování. Proces vypracování programu byl doprovázen rozhovory na národních úrovních a koordinován s odbornými rezorty (s ministerstvy životního prostředí v České republice a v Sasku). Redakční skupina shrnula výsledky jednání a začlenila je do návrhů programu. Na přípravě a vypracování zprávy o vlivu na životní prostředí se podílely orgány (životního prostředí) podle článku 6 odstavce 3 v České republice a v Sasku. Jednání mezi Řídícím orgánem a pověřeným posuzovatelem pro vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí, kterým byl PricewaterhouseCoopers AG (PwC), se zúčastnili zástupci ministerstev životního prostředí popř. zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Výsledkem koordinačních jednání je zařazení samostatné prioritní osy do programu: zlepšení situace přírody a životního prostředí. Tato se člení na projekty v oblasti ochranu klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu, odpadového hospodářství, protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb. Zohlednění zprávy o vlivu na životní prostředí Zprávu o vlivech na životní prostředí zpracoval v rámci programování posuzovatel PwC. Rámec posuzování a pracovní kroky byly dohodnuty a schváleny posuzovatelem PwC, institucemi zodpovědnými za programování a ministerstvy životního prostředí České republiky a Saska. Pracovní kroky návrhu programu a zprávy o vlivu na životní prostředí byly pravidelně koordinovány. Tímto způsobem byla v interaktivním procesu vytvořena shodná a koherentní dokumentace pro obsah návrhu programu a získány výsledky pro zprávu o vlivu na životní prostředí. II

3 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí Zohlednění došlých stanovisek Doručená stanoviska nemají vliv na strategické zaměření programu ani na obsahovou stránku prioritních os. Bylo doporučeno, upřesnit ve SWOT-analýze náledující informace: Weakness / Slabé stránky: míra recyklace v České republice: zaostává daleko za ostatními zeměmi, velká část odpadů je deponována. Toto doporučení bylo zapracováno do kapitoly Programového dokumentu i do Závěrečné zprávy hodnocení ex ante následně: Míra recyklace komunálního odpadu v České republice je nižší v porovnání se Saskem, velká část komunálního odpadu je deponována na skládách. Další připomínka se týkala plošných údajů. Plocha oblastí NATURA 2000 v česko-saském dotačním území činí cca ha a v dotačním území dle pravidla flexibility ca ha. Údaj o ploše byl v Programovém dokumentu opraven. Ostatní doručené připomínky se vztahují k samotné zprávě o vlivu na životní prostředí. Zpráva o vlivu na životní prostředí byla podkladem pro konzultaci s veřejností a není výsledkem konzultace. Proto jsou obsahově relevantní připomínky uvedeny pouze v příloze a nebyly zapracovány do zprávy o vlivu na životní prostředí. Slouží jako vysvětlení a doplnění ke zprávě o vlivu na životní prostředí. Toto je v souladu s článkem 8 směrnice SEA, dle něhož se při vypracování programu mají vzít v úvahu stanoviska došlá v rámci konzultací. Zdůvodnění výběru programu Program na podporu přeshraniční spolupráce byl vypracován na základě článku 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a ve spojení se seznamem způsobilých regionů (rozhodnutí Komise ze dne ). Možnost alternativního programu neexistuje. Z důvodu vysokého stupně abstrakce programu se posouzení rozumných řešení zaměřilo na opatření vedoucích k vyloučení, snížení nebo kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí. Pod úrovní programu je na úrovni projektů posuzováno dodržení platných předpisů v oblasti životního prostředí u jednotlivých případů a je posuzována jejich odborná stránka. V rámci odborného posouzení jednotlivých případů se také hodnotí příp. přijímají opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů. Příkladem je tvorba konceptu protipovodňové ochrany, u kterého se zvažují očekávané vlivy na životní prostředí. Strategie Programu Cíle 3/Ziel 3 je koherentní se strategickým zaměřením programů na rozvoj venkovských oblastí v České republice a ve Svobodném státě Sasko. Monitorovací opatření Pro monitorování významných vlivů na životní prostředí byly podle článku 10 odstavce 2 směrnice SEA zvoleny existující monitorovací systémy. Zapojení českého a saského ministerstva životního prostředí do Monitorovacího výboru zaručuje kontinuální zohlednění vlivů na životní prostředí po právní a odborné stránce. Prioritní osy popsané v Programovém dokumentu podléhají soustavnému hodnocení na základě indikátorů. Pro včasné odhalení negativních nepředvídaných vlivů na životní III

4 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí prostředí a pro přijetí vhodných opatření k vyloučení těchto vlivů, byly do existujícícho monitorovacího systému zařazeny vhodné indikátory související s životním prostředím. Informace o konzultaci s veřejností Relevantní části návrhu programu a zpráva o vlivu na životní prostředí byly ve smyslu článku 6 a 7 směrnice SEA předány ministerstvům životního prostředí České republiky a Saska a zpřístupněny veřejnosti. Přeshraniční konzultace veřejnosti proběhla za dodržení národních zákonných lhůt v době od 22. prosince 2006 do 31. ledna Oznámení a zveřejnění Zveřejnění na internetu Zpráva o vlivuh na životní prostředí a relevantní části návrhu programu byly dne 22. prosince zveřejněny na internetové adrese Interreg III A Twww.interreg3a.info. Na české straně byly dokumenty zveřejněny v Informačním systému SEA, na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR. Oznámení konzultace v tisku Konzultace byla oznámena v Saském úředním věstníku. V oznámení byl uveden odkaz na zveřejnění dokumentů na internetu a jejich veřejné zpřístupnění. Veřejné zpřístupnění dokumentů Do dokumentů bylo možno nahlížet do 31. ledna 2007 na Vládních prezídiích v Saské Kamenici (Chemnitz) a v Drážďanech (Dresden). Ostatní Zpráva o vlivu na životní prostředí a relevantní části návrhu programu byly dále em zaslány členům Řídícího výboru Interreg III A. Došlá stanoviska Ministerstvo životního prostředí České republiky a Saské státní ministertvo životního prostředí a zemědělství odevzdaly v rámci konzultace svá stanoviska. V následujícím přehledu je seznam a vyhodnocení relevantních připomínek, z nichž nebyly odvozeny žádné úpravy nebo změny návrhu programu a které slouží jako vysvětlení a doplnění ke zprávě o vlivu a životní prostředí. IV

5 Příloha: vysvětlení a doplnění ke zprávě o vlivu na životní prostředí Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí kdo místo identifi kace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy MŽP 1 / 2 SMULT bod 11 Kromě toho je objem zvláštních odpadů připadající na jednotku HDP stále ještě dva- až třikrát vyšší než v ostatních zemích EU. Pojem zvláštní odpad je třeba nahradit pojmem nebezpečné odpady. Pojem zvláštní odpad se v české republice nepoužívá. Pojem zvláštní odpad v zákoně o odpadech není. Jedná se o nebezpečné odpady. MŽP bod 11 Formulace je nepřesná: Zároveň byl zaveden celostátní systém recyklace obalových odpadů. Vysvětlení: zákonem č. 185/2001 Sb. byly na české straně vytvořeny právní podmínky pro vytvoření recyklačního systému. Není však doposud zaveden celoplošně. MŽP bod 11 a 21 Formulace je nepřesná: Na české straně sice bylo ustanovení EU týkající se zákazu deponování zahrnuto do národní legislativy,platí však ještě několikaletá přechodná lhůta. (bod 11) a Kromě toho by mohlo dále klesnout především množství uloženého odpadu na obou stranách hranice, protože i v české oblasti programu začne od roku 2010 platit zákaz skladování nezpracovaných odpadů. (bod 21) Vysvětlení: právní úprava oblasti deponování odpadů byla v České republice harmonizována s legislativou EU zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 383/2001. Rozhodnutí Rady 2003/33/ES bylo transponováno vydáním nové vyhláškou č. 294/2005 v polovině roku 2005, která upravuje deponování. Vyhláška sice zpřísňuje technické podmínky deponování a podmínky jejich provozu jakož kritéria, podmínky a limity pro příjímání odpadů na tyto skládky, ale nejedná se o plošný zákaz deponování. 1 MŽP: Ministerstvo životního prostředí České republiky 2 SMUL: Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

6 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí od místo identifik ace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy SMUL bod 21 Formulace je nepřesná: V budoucnu by mohlo dojít v saské i české části dotačního území k vyrovnání podílu odpadů za předpokladu, že v Česku dojde ke zvratu současného trendu stoupající produkce odpadu. Ke snížení množství domovního odpadu i zvláštního odpadu by mohla přispět příslušná opatření. Doplnění: předpokládá se, že v budoucnu dojde na saském i českém dotačním území k vyrovnání množství odpadu specifikovaného na množství obyvatel, pokud se současná trend růstu množství odpad v Česku opět obrátí. Patřičnými opatřeními by mohlo klesnout množství domovního a nebezpečného odpadu. SMUL kapitola 2 Posuzovatel PricewaterhouseCoopers (PwC) pravděpodobně neporovnal zprávu o vlivu na životní prostředí s podklady poskytnuté SMUL k socioekonomické analýze (v rámci hodnocení ex-ante). Vysvětlení: podklady od SMUL k socioekonomické analýze byly zapracovány jak do Programového dokumentu, tak do Zprávy hodnocení ex-ante. SMUL bod 10 Formulace je nepřesná: Na saské straně došlo od roku 1995 k poklesu množství zbytkového odpadu z domácností, objemného odpadu z domácností a odpadu z veřejných ploch (např. zahradní a parkový opad, uliční smetí, odpadky z odpadkových košů). Objem tříděných využitelných materiálů např. papír a lepenka, sklo, kovy atd.) do roku 1999 stoupl a od té doby opět poklesl. Objem biologického odpadu se v letech 1995 až 2004 zvýšil. V roce 2004 bylo zhruba 75 % zbytkového odpadu deponováno na skládkách. Zbývajících 25 % bylo podrobeno tepelnému nebo mechanicko-biologickému zpracování, popř. třídění. Doplnění:na saské straně došlo od roku 1995 k poklesu množství zbytkového odpadu z domácností, objemného odpadu z domácností a odpadu z veřejných ploch (např. zahradní a parkový opad, uliční smetí, odpadky z odpadkových košů).množství tříděných využitelných materiálů např. papír a lepenka, sklo, kovy atd.) do roku 1999 stoupalo a od té doby opět pokleslo.množství biologického odpadu se v letech 1995 až 2004 zvyšovalo. V roce 2005 bylo zhruba 31 % zbytkového odpadu deponováno na skládkách. Zbývajících 69 % bylo podrobeno tepelnému nebo mechanicko-biologickému zpracování, popř. třídění. SMUL bod 12 Formulace je nepřesná: Také dotační území se nemůže vyhnout globálnímu klimatickému trendu. Doplnění: není sledován klimatický trend, ale trend klimaticky relevantních emisí. VI

7 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí od místo identifik ace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy SMUL bod 18 Formulace je nepřesná: Rekultivace ploch povrchových dolů bude zejména v Sasku také v příštích letech zřejmě pokračovat, přičemž je však také zde v příštích letech nutno počítat s vyčerpáním vhodných ploch. Doplnění: v souvislosti s rekultivací ploch se méně hovoří o "vhodných plochách", jedná se spíše o rozsah ploch vyžadujících rekultivaci. SMUL bod 26 Jsou zde uvedeny oblasti činnosti, ale nikoli problémy životního prostředí. Doplnění: problémy životního prostředí plynou z kapitoly 2 zprávy o vlivu na životní prostředí: - kriticky je potřeba vnímat vývoj kvality podzemních a povrchových vod - překročení kritických mezí zatížení pro eutrofizující dusík - relativně vysoký stupeň spotřeby ploch a rostoucí zábor půdy - znečištění ovzduší - lesní škody - nedostatečná udržitelnost odpadového hospodářství - rostoucí tendence klimaticky relevantních emisí SMUL bod 44 SMUL bod 76 Formulace je nepřesná: Za tím účelem si Sasko vytklo cíl co nejvíce zamezit vzniku odpadů m.j. změnami chování. Tam, kde to není možné, má být objem odpadu alespoň zredukován. ( ) Kromě toho má být sníženo množství zvláštního odpadu a zlepšeno jeho zneškodňování nenarušující životní prostředí a neohrožující zdraví. Mělo by být uvedeno, že posouzení SEA jde do úrovně oblastí podpory programového dokumentu. Doplnění: zde si Sasko vytklo cíl, zamezit vzniku odpadů a odpady, kterým lze zamezit, pokud možno co nejvíce recyklovat. ( ) Kromě toho má být sníženo množství nebezpečného odpadu a zlepšeno jeho zneškodňování nenarušující životní prostředí a neohrožující zdraví. Doplnění: posouzení SEA jde do úrovně oblastí podpory programového dokumentu.pro doplnění a identifikaci možných vlivů na životní prostředí byly dále použity podklady týkající se jednotlivých aktivit (příloha 2 zprávy o vlivu na životní prostředí). VII

8 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí od místo identifik ace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy SMUL body 77 a následují cí Upozorňujeme na to, že indikátory, které se budou používat pro kontrolu, nemusí být dostačující pro rozsáhlý monitoring. Vysvětlení: zvolené indikátory relevantní pro životní prostředí umožňují diferencovanější přehled než indikátory životního prostředí v dosavadním programu Interreg III A. Řídící orgán a Ministerstvo pro místní rozvoj v listopadu 2006 definitivně stanovily indikátory. SMUL bod 89 Odstavec by měl být přizpůsoben argumentům v bodě 71f. Doplnění: možnost alternativního programu není.z důvodu vysokého stupně abstrakce programu se posouzení zaměřilo na rozumné alternativy v opatřeních na zamezení, snížení příp. kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí. VIII

9 Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strategický ekologický audit zadaný Saským státním ministerstvem hospodářství a práce Strategický ekologický audit (SEA) programu Ziel 3/Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v období podpory Zpráva o stavu životního prostředí - stav k 12. prosinci 2006 Zakázka:

10 "PricewaterhouseCoopers" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft je členkou samostatných, právně nezávislých a pod PricewaterhouseCoopers International Limited kooperujících členských firem mezinárodní sítě PricewaterhouseCoopers.

11 3 Obsah Strana A. Zpráva o stavu životního prostředí v rámci Strategického ekologického auditu... 5 I. Stručný nástin obsahu Programového dokumentu a jeho vztah k jiným relevantním plánům a programům... 5 II. III. Současný stav životního prostředí a vývoj při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl Popis současného stavu životního prostředí v sasko-české podporované oblasti Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl Ukazatele životního prostředí a relevantní ekologické problémy v podporované oblasti IV. Relevantní cíle ochrany životního prostředí Relevantní cíle ochrany životního prostředí pro Programový plán Zahrnutí cílů ochrany životního prostředí do Programového plánu V. Předpokládané značné vlivy na životní prostředí VI. Plánovaná opatření k zamezení, snížení nebo vyrovnání výrazných negativních dopadů na životní prostředí VII. Prověřované alternativy a postupy u SEA Prověřované projektové alternativy Postup při provádění SEA VIII. Plánovaná monitorovací opatření IX. Netechnický souhrn B. Příloha C. Seznam pramenů I. Publikace II. Internet... 64

12 4 Seznam zkratek HDP Hrubý domácí produkt CO 2 Kysličník uhličitý db(a) hladina akustického tlaku ERDF Evropský fond regionálního rozvoje EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ESF Evropský sociální fond EU Evropská unie EU15 členské státy EU před rozšířením EU na východ FFH Flora-Fauna-Habitat SSÚ Společný správní úřad ha hektar IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH (Ústav pro urbanistický výzkum a strukturní politiku s.r.o.) ZPRÚ Zemský plán rozvoje území 2003 m / m 3 meter / krychlový metr Mg hořčík mil. Miliony NH 3 Čpavek NO x oxid dusnatý MHD místní hromadná doprava p.a. per annum PM 10 jemný prach PwC PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Akciová společnost Auditorská společnost) ROP Regionální operační program SMUL Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství SMWA Saské státní ministerstvo hospodářství a práce SO 2 oxid siřičitý SEA Strategický ekologický audit MKD místní kolejová doprava SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats T metrická tuna NNP nerozdělené nenarušené prostory EIA posudek o vlivu na životní prostředí

13 5 A. Zpráva o stavu životního prostředí v rámci Strategického ekologického auditu I. Stručný nástin obsahu Programového dokumentu a jeho vztah k jiným relevantním plánům a programům 1. Program "Ziel 3/Cíl 3 - Podpora přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou" sleduje nadřazený cíl trvale udržitelného územního rozvoje prostřednictvím podpory přeshraničních hospodářských, sociálních a ekologických aktivit. K dosažení tohoto nadřazeného cíle přitom slouží tři strategické cíle. Tyto tři strategické cíle se zase odrážejí ve třech prioritních osách Programového dokumentu (viz vyobrazení 1). Strategický cíl Prioritní osa Rozvoj společenských výchozích podmínek v podporované oblasti na základě společného působení Vytváření trvalých kooperačních struktur s přímým hospodářským zaměřením Vytváření trvalých kooperačních struktur s nepřímým hospodářským zaměřením Prioritní osa 1: Rozvoj společenských rámcových podmínek v podporované oblasti Prioritní osa 2: Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Prioritní osa 3: Zlepšování situace přírody a životního prostředí Vyobrazení 1: Strategické cíle a prioritní osy 1 Docílením vytčených strategických cílů se má zlepšit socioekonomická situace v podporované oblasti. Prioritní osy a jejich obsahové ztvárnění v různých projektových oblastech (viz vyobrazení 2; přespříští strana) se přitom řídí výsledky socioekonomické analýzy a SWOT analýzy provedené v rámci ex-ante evaluace. 2. Ohledně vztahu tohoto podpůrného programu k jiným relevantním plánům nebo programům by mohlo dojít v podporované oblasti k účinnému doplňování cílů a realizace záměrů především s následujícími plány a programy: Operační programy Svobodného státu Sasko a České republiky pro Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Operační programy Svobodného státu Sasko a České republiky pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 1 Zdroj: Kapitola 3 Programového dokumentu

14 6 Operační programy Svobodného státu Sasko a České republiky pro Evropský sociální fond (ESF) Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Polskou republikou v rámci cíle Evropská územní spolupráce, protože se podporované oblasti obou programů v okresech Oberlausitz (Horní Lužice) a Löbau-Zittau, jakož i ve městě Görlitz (Zhořelec), které tvoří samostatný správní obvod, překrývají Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, k překrývání dochází v Karlovarském kraji Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, k překrývání dochází v Libereckém kraji Zemský plán rozvoje území Saska ("ZPRÚ") 2 České republiky a Národní strategický plán rozvoje území Regionální operační programy ("ROP") kohezních regionů Severovýchod a Severozápad v České republice 3. Zejména na základě horizontálního charakteru programu Ziel 3/Cíl 3 by mohly mít různé jiné národní a regionální plány a programy doplňkový účinek, přičemž přeshraniční spolupráce však zároveň představuje také zvláštnost tohoto programu. Shora zmíněné plány a programy přitom zčásti sledují stejné, resp. komplementární cíle, spočívající částečně také v oblastech relevantních pro životní prostředí 3. Obzvlášť různé programy v rámci Evropské územní spolupráce by se mohly na základě podporovaných infrastrukturních opatření projevit na přirozeném životním prostředí. Stejně tak lze u aktivit v rámci ERDF a českých ROP zásadně vycházet z komlementárních a kumulativních účinků na životní prostředí v důsledku různých opatření, například v oblastech dopravy, rozvoje cestovního ruchu a rozvoje venkova a měst. Na závěr je nutno konstatovat, že kromě uvedených bodů existuje zásadní koherence s národními a evropskými zásadami environmentální politiky. 2 ZPRÚ 2003 není v užším slova smyslu plánem, ale tvoří podklad pro výběr příslušných projektů. 3 Na tomto místě jsou zkoumány pouze aspekty koherence těchto plánů a programů relevantní pro životní prostředí; ohledně komplexního vysvětlení koherence s národními politikami a politikami Společenství se odkazuje na kapitolu 3.3 Programového dokumentu.

15 7 Nadřazený cíl Provádění přeshraničních hospodářských, sociálních a ekologických aktivit na základě společných strategií pro trvale udržitelný územní rozvoj Prioritní osa 1 Rozvoj společenských rámcových podmínek v podporované oblasti Prioritní osa 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Prioritní osa 3 Zlepšování situace přírody a životního prostředí Kooperační zlepšování a potřebné vytváření infrastruktury a spolupráce v oblasti územního plánování a rozvoje Hospodářská spolupráce a rozvoj přeshraničních struktur Spolupráce v oblastech ochrany klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství Spolupráce v oblastech lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce Spolupráce a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu Spolupráce v oblastech ochrany před povodněmi, vodního hospodářství a vodních staveb Spolupráce v oblasti bezpečnosti, záchranářství, ochrany před katastrofami a požární ochrany Společný fond malých projektů Technická pomoc Vyobrazení 2: Obsahová realizace prioritních os 4 4 Zdroj: Kapitola 3 Programového dokumentu

16 8 II. Současný stav životního prostředí a vývoj při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl 3 1. Popis současného stavu životního prostředí v sasko-české podporované oblasti 4. Životní prostředí v podporované oblasti sasko-českého programu Ziel 3/Cíl 3 vykazuje mimo jiné v důsledku zdejších průmyslových zařízení a těžby surovin (především hnědé uhlí a uran) ekologické škody na různých předmětech chráněného zájmu. V tomto oddílu bude na základě příslušných ukazatelů dále objasněn stav životního prostředí a jeho budoucí vývoj. 5. Kvalita vody se v celé podporované oblasti ve srovnání s posledními desetiletími zlepšila. Tak vzrostl v letech 1994 až 2000 podíl saských úseků vodních toků zatížených mírně (třída jakosti vod II ze IV) nebo méně z 32 % na 73,7 % 5. V české oblasti se kvalita povrchových vod v minulých letech silně zlepšila především v důsledku uzavření a modernizace průmyslových zařízení a jen malá část vodních toků v české části podporované oblasti je ještě stále silně znečištěna a musí být zařazena do nejnižších tříd jakosti vod 6. Důkazem pozitivních vývojových tendencí v saských vodních tocích je zvýšení druhové rozmanitosti 7, příkladně symbolizované opětovným usazením lososů v Labi. Stupeň napojení saského obyvatelstva na komunální čistírny odpadních vod se v letech 1990 až 2004 zvýšil o 24 procentních bodů na přibližně 80 %; v České republice činil stupeň napojení v roce ,7 % 8. V důsledku zavedení biologického čištění odpadních vod téměř do všech čistíren a rostoucího vybavení velkých zařízení třetím stupněm čištění (eliminace živin) mohlo být zatížení vodních toků komunálními čistírnami odpadních vod systematicky zredukováno. Další opatření jsou plánována celoplošně 9. V Sasku 10 může být zařazeno jen ještě zhruba 11 % úseků vodních toků do tříd kvality struktury vod 1 a 2 (tzn. nezměněny nebo málo změněny), a je tak schopno udržet v tocích a podél toků procesy s vlastní dynamikou. Vývoj kvality podzemní vody, která bude ještě dlouho trpět starými zátěžemi jako intenzivním hnojením a těžbou hnědého uhlí, je nutno sledovat kriticky, neboť v roce 2001 vykazovala ještě jedna pětina všech saských 5 6 MoE Iniciativa Společenství Interreg III A Aktualizace poločasového hodnocení Závěrečná zpráva 8 OECD Pro Českou republiku nejsou v současné době k dispozici ještě žádné zajištěné statistiky, avšak v důsledku stavebních změn na povrchových vodních tocích je situace pravděpodobně podobná jako v Sasku.

17 9 měřicích stanic obsahy dusičnanů přesahující mezní hodnoty Směrnice EU č. 80/ V Česku se používání hnojiv a pesticidů v letech 1998 až 2005 dále zvýšilo, zůstalo však pod průměrem EU V této souvislosti je nutno také zmínit procentuální plošné podíly s překročením kritických mezí zatížení tak zvané "critical loads" pro eutrofizující dusík z mokrých a suchých zdrojů. Pozvolna klesají, avšak s 97 % 13 přesto ještě představují centrální ekologický problém. Aby se mohl ekologický systém trvale zotavit, musí dojít k dalšímu snížení emisí dusíku. 7. Mezitím je nutno pozitivně hodnotit dosud rekultivovanou plochu povrchových dolů, která činí 63 % plochy využívané hnědouhelnými doly, a tato tendence stoupá 14. Nadále je ohroženo s hruba hektary 50 % - 60 % zemědělské užitkové plochy Saska erozí 15. Obecně však těží předmět chráněného zájmu půda v současné době z konjunkturálně podmíněného poklesu denní spotřeby plochy (osídlování, doprava), která je většinou doprovázena uzavíráním povrchu půdy. Také je zde nutno uvést, že téměř 4 % územní plochy Saska jsou využívána pro dopravní plochy. I přes již velmi hustou dopravní síť v Sasku je přitom celkový podíl dopravní plochy ve srovnání s německým průměrem ale nízký 16. Také v České republice vzrostla v minulých letech plocha rekultivovaných oblastí povrchových dolů právě tak (v roce 2004 činila již přibližně 25 %) jako uzavírání povrchu pro sídlištní a především dopravní plochy Části podporované oblasti odpovídají oblasti "Černého trojúhelníku", odvozujícího svůj název od vysokého výskytu hnědého uhlí. Pozůstatkem desetiletí trvajícího využívání této suroviny na získávání energie pro těžký průmysl je však značné znečištění ovzduší. Začátkem devadesátých let byly severní Čechy oblastí s největším znečištěním ovzduší v České republice. V rámci příhraničních krajů se jeví dnešní ekologická situace Libereckého kraje v průměru jako nejpozitivnější a ve srovnání s ostatními oblastmi České republiky je hodnocena jako poměrně málo zatížená. Avšak naměřené hodnoty různých látek znečišťujících ovzduší v české části podporované oblasti jsou však stále ještě podstatně vyšší než příslušné mezní hodnoty. V důsledku výroby energie z uhlí a rostoucího chemického průmyslu vykazuje zejména Ústecký kraj vysokou koncentraci látek znečišťujících ovzduší. Celkem však naměřené imisní hodnoty SO 2, jemného prachu a NO X s výjimkou několika měst mezitím již OECD tamtéž 15 Saská agrární zpráva MoE 2005

18 10 téměř nepřesahují přípustné mezní hodnoty ve společném pohraničí, kde překračování čtyřiadvacetihodinových mezních hodnot pro jemný prach (PM 10) a jiné škodliviny v budoucnu pravděpodobně dále poklesne 18. Ohledně obsahu ozonu v ovzduší zůstává koncentrace na vysoké úrovni, resp. tendenčně dokonce plynule stoupá. Obzvlášť ve venkovských regionech přitom naměřené hodnoty částečně překračují cílové hodnoty navrhované EU pro ochranu lidského zdraví a vegetace V roce 2005 vykazovalo 15 % saské plochy lesů výrazné, 49 % mírné a 36 % žádné znatelné škody 20. Podle toho došlo ve sledovaném období od roku 1990 ke zlepšení. Rovněž se ve srovnání s minulým rokem poněkud zlepšil stav korun stromů. Podíl výrazných škod je ve Vogtlandsku s 10 % relativně nízký, zatímco v oblasti Západolužické tabule (Westlausitzer Platte) a v oblasti údolí Labe / Lužické spraškové pahorkatiny (Lausitzer Löss-Hügelland) je s 25 % velmi vysoký. Dominantní dřevina saských lesů - smrk - se v posledních letech znatelně zotavila, vykazuje však s 14 % stále ještě výrazné poškození. To souvisí jednak se snížením zatížení sloučeninami síry v důsledku poklesu imisí SO 2 a jednak se stabilizací obsahu magnézia a tlumicí schopnosti lesních půd v důsledku opakovaného ochranného vápnění. V České republice se monitoruje stav lesů od roku 1986, přičemž muselo být v průběhu let zaznamenáno tendenční zhoršení zdravotního stavu lesů. Tak vykazovalo v roce 2004 již jen přibližně 15 % stromů velmi dobrý zdravotní stav Na saské straně došlo od roku 1995 k poklesu množství zbytkového odpadu z domácností, objemného odpadu z domácností a odpadu z veřejných ploch (např. zahradní a parkový odpad, uliční smetí, odpadky z odpadkových košů). Objem tříděných využitelných materiálů (např. papír a lepenka, sklo, kovy atd.) do roku 1999 stoupl a od té doby opět poklesl. Objem biologického odpadu se v letech 1995 až 2004 zvýšil. V roce 2004 bylo zhruba 75 % zbytkového odpadu deponováno na skládkách. Zbývajících 25 % bylo podrobeno tepelnému nebo mechanicko-biologickému zpracování, popř. třídění. Od 1. června 2005 platí na celém spolkovém území zákaz deponování odpadů, které nevyhovují požadavkům stanoveným v Nařízení o uskladnění odpadů. Tyto odpady musí být v budoucnu před uskladněním upraveny, aby se tak zabránilo vzniku plynů poškozujících podnebí a zatížené prosakující vody na skládkách. 11. Na české straně bylo sice ustanovení EU týkající se zákazu deponování zahrnuto do národní legislativy; platí však ještě několikaletá přechodná lhůta. V roce 2001 byly požadavky legislativy EU a jiných mezinárodních smluv implementovány do nového českého zákona o 18 Srov. Zprávu o imisích 2004 a MoE Zpráva o stavu lesa Yearbook 2005

19 11 odpadech a obalech. Zároveň byl zaveden celostátní systém recyklace obalových odpadů. V souvislosti s tím byly uzavřeny skládky, které nesplňovaly stanovené normy, a byly zavedeny poplatky za ukládání odpadů a jiné ekonomické nástroje pro snížení odpadu. Nejprve byl v České republice patrný výrazný pokles objemu komunálního odpadu; od roku 2001 však trend směřuje opět vzhůru. Kromě toho je objem zvláštního odpadu připadající na jednotku hrubého domácího produktu stále ještě dvakrát až třikrát vyšší než v jiných zemích EU. Také ukazatel

20 12 znovuvyužití odpadu je ještě mnohem nižší než v jiných zemích, protože se v České republice zhruba 60 % komunálního odpadu deponuje na skládkách Také podporovaná oblast se nemůže vyhnout globálnímu trendu klimatu. Například nelze počítat v současné době v Sasku s tím, že by výrazně poklesly emise CO 2, které činí přibližně 52 mil. tun za rok (stav: 2000). V oblasti dopravy a domácností se hodnoty naposledy dokonce zvýšily a v roce 2000 byly navíc uvedeny do provozu tři nové bloky elektráren 23. Emise skleníkových plynů v České republice vykazují klesající tendenci a poklesly v letech 1990 až 2003 o cca 25 % na nyní 143 mil. tun. Přitom byl v roce 2003 po letech poklesu zaznamenán nový nárůst ve výši 3,5 %, což zřejmě souvisí především s rostoucími hospodářskými aktivitami energeticky náročných odvětví Již dnes zahrnuje podporovaná oblast několik velkých chráněných oblastí a národních parků 25 v rámci soustavy NATURA Oblasti NATURA 2000 zaujímají v podporované oblasti celkovou plochu ha, z toho připadá ha na českou část a ha na saskou část. 2. Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl Kromě vylíčení současného stavu životního prostředí požaduje směrnice SEA výpověď o předpokládaném vývoji stavu životního prostředí v podporované oblasti, jestliže podpůrný program nebude realizován. Cílem představení této "nulové varianty" je stanovení srovnávacího měřítka, aby bylo možné jednoznačně rozlišit vlivy na životní prostředí vyplývající přídavně z provedení programu od těch změn ve stavu životního prostředí, které nastanou v každém případě. Přitom lze z vývojových tendencí posledních let odvodit určité trendy ve vývoji životního prostředí, které tvoří základ nulové varianty. Přitom je třeba zdůraznit, že extrapolace minulých vývojových tendencí je pro stanovení prognózy jen omezeně spolehlivá, neboť výpovědi musí platit v časovém horizontu sedmi let. 15. Dále je třeba poznamenat, že se u zkoumajícího programu jedná pouze o jednu část regionálněpolitické celkové strategie. Potud může vyplývat řada níže popsaných vývojových tendencí především i z realizace jiných podpůrných programů v celkovém kontextu regionální politiky EU, sledujících zčásti podobné cíle (srov. také kapitolu I). 22 OECD Srov. a Změna klimatu v Sasku (2005). 24 MoE Srov. MoE 2005 a Yearbook 2005.

zadaný Saským státním ministerstvem hospodářství a práce

zadaný Saským státním ministerstvem hospodářství a práce zadaný Saským státním ministerstvem hospodářství a práce Posuzování vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) programu Ziel 3/Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 19063/ENV/16 V Praze dne 17. března 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69770/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 44736/ENV/16 V Praze dne 18. října 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 42059/ENV/15 V Praze dne 18. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Aktuální stav procesu EIA

Aktuální stav procesu EIA Aktuální stav procesu EIA 2005 Předloženo Oznámení EIA záměru 2005-2010 průzkumy území a prověřování variant; předložení Dokumentace EIA 05/2011 Dokumentace EIA vrácena ze strany MŽP k doplnění 05/2012

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 24. 4. 2012 Č.j.: 33377/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra Henelová - ENVIROS s.r.o. Východiska

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 24. 7. 2012 Č. j.: 63626/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 9. 2013 Č.j.: 68150/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Program rozvoje Plzeňského kraje Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Program rozvoje Plzeňského kraje Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018 Odborná skupina ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Stav životního prostředí Plzeňský kraj má obecně dobrý stav ŽP Problémy na malém území nebo bodové ovzduší v Plzni staré ekologické

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3. zelená linka:

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3.  zelená linka: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 6. 8. 2014 Č. j.: 52773/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více