Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí. pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí. pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce"

Transkript

1 Prohlášení ke Strategickému posouzení vlivu na životní prostředí pro Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko podle článku 9 odstavce 1 písm. b a c Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27.června 2001 o posuzování vlivu některých plánů a programů na životní prostředí

2 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí Souhrnné prohlášení ke Strategického posouzení vlivu programu na životní prostředí Dle článku 9 odstavce 1 písm. b Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27.června 2001 o posuzování některých plánů a programů na životní prostředí (Směrnice SEA) musí být v rámci informace o rozhodnutí vypracováno prohlášení shrnující, jak byly úvahy o životním prostředí začleněny do programu a jak byly v souladu s článkem 8 vzaty v úvahu zpráva o vlivech na životní prostředí vypracovaná podle článku 5, vyjádření podle článku 6 a konzultace zahájené podle článku 7, a důvody pro výběr přijatého programu s ohledem na další projednávaná rozumná řešení. Začlenění úvah o životním prostředí do programu Společně s ex-ante hodnocením bylo v rámci programování vypracováno strategického posouzení vlivu na životní prostředí. Do zpracovávaného programu tak byly včas začleněny úvahy o životním prostředí a došlo ke zvýšení kvality a jistoty plánování. Proces vypracování programu byl doprovázen rozhovory na národních úrovních a koordinován s odbornými rezorty (s ministerstvy životního prostředí v České republice a v Sasku). Redakční skupina shrnula výsledky jednání a začlenila je do návrhů programu. Na přípravě a vypracování zprávy o vlivu na životní prostředí se podílely orgány (životního prostředí) podle článku 6 odstavce 3 v České republice a v Sasku. Jednání mezi Řídícím orgánem a pověřeným posuzovatelem pro vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí, kterým byl PricewaterhouseCoopers AG (PwC), se zúčastnili zástupci ministerstev životního prostředí popř. zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Výsledkem koordinačních jednání je zařazení samostatné prioritní osy do programu: zlepšení situace přírody a životního prostředí. Tato se člení na projekty v oblasti ochranu klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu, odpadového hospodářství, protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb. Zohlednění zprávy o vlivu na životní prostředí Zprávu o vlivech na životní prostředí zpracoval v rámci programování posuzovatel PwC. Rámec posuzování a pracovní kroky byly dohodnuty a schváleny posuzovatelem PwC, institucemi zodpovědnými za programování a ministerstvy životního prostředí České republiky a Saska. Pracovní kroky návrhu programu a zprávy o vlivu na životní prostředí byly pravidelně koordinovány. Tímto způsobem byla v interaktivním procesu vytvořena shodná a koherentní dokumentace pro obsah návrhu programu a získány výsledky pro zprávu o vlivu na životní prostředí. II

3 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí Zohlednění došlých stanovisek Doručená stanoviska nemají vliv na strategické zaměření programu ani na obsahovou stránku prioritních os. Bylo doporučeno, upřesnit ve SWOT-analýze náledující informace: Weakness / Slabé stránky: míra recyklace v České republice: zaostává daleko za ostatními zeměmi, velká část odpadů je deponována. Toto doporučení bylo zapracováno do kapitoly Programového dokumentu i do Závěrečné zprávy hodnocení ex ante následně: Míra recyklace komunálního odpadu v České republice je nižší v porovnání se Saskem, velká část komunálního odpadu je deponována na skládách. Další připomínka se týkala plošných údajů. Plocha oblastí NATURA 2000 v česko-saském dotačním území činí cca ha a v dotačním území dle pravidla flexibility ca ha. Údaj o ploše byl v Programovém dokumentu opraven. Ostatní doručené připomínky se vztahují k samotné zprávě o vlivu na životní prostředí. Zpráva o vlivu na životní prostředí byla podkladem pro konzultaci s veřejností a není výsledkem konzultace. Proto jsou obsahově relevantní připomínky uvedeny pouze v příloze a nebyly zapracovány do zprávy o vlivu na životní prostředí. Slouží jako vysvětlení a doplnění ke zprávě o vlivu na životní prostředí. Toto je v souladu s článkem 8 směrnice SEA, dle něhož se při vypracování programu mají vzít v úvahu stanoviska došlá v rámci konzultací. Zdůvodnění výběru programu Program na podporu přeshraniční spolupráce byl vypracován na základě článku 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a ve spojení se seznamem způsobilých regionů (rozhodnutí Komise ze dne ). Možnost alternativního programu neexistuje. Z důvodu vysokého stupně abstrakce programu se posouzení rozumných řešení zaměřilo na opatření vedoucích k vyloučení, snížení nebo kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí. Pod úrovní programu je na úrovni projektů posuzováno dodržení platných předpisů v oblasti životního prostředí u jednotlivých případů a je posuzována jejich odborná stránka. V rámci odborného posouzení jednotlivých případů se také hodnotí příp. přijímají opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů. Příkladem je tvorba konceptu protipovodňové ochrany, u kterého se zvažují očekávané vlivy na životní prostředí. Strategie Programu Cíle 3/Ziel 3 je koherentní se strategickým zaměřením programů na rozvoj venkovských oblastí v České republice a ve Svobodném státě Sasko. Monitorovací opatření Pro monitorování významných vlivů na životní prostředí byly podle článku 10 odstavce 2 směrnice SEA zvoleny existující monitorovací systémy. Zapojení českého a saského ministerstva životního prostředí do Monitorovacího výboru zaručuje kontinuální zohlednění vlivů na životní prostředí po právní a odborné stránce. Prioritní osy popsané v Programovém dokumentu podléhají soustavnému hodnocení na základě indikátorů. Pro včasné odhalení negativních nepředvídaných vlivů na životní III

4 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí prostředí a pro přijetí vhodných opatření k vyloučení těchto vlivů, byly do existujícícho monitorovacího systému zařazeny vhodné indikátory související s životním prostředím. Informace o konzultaci s veřejností Relevantní části návrhu programu a zpráva o vlivu na životní prostředí byly ve smyslu článku 6 a 7 směrnice SEA předány ministerstvům životního prostředí České republiky a Saska a zpřístupněny veřejnosti. Přeshraniční konzultace veřejnosti proběhla za dodržení národních zákonných lhůt v době od 22. prosince 2006 do 31. ledna Oznámení a zveřejnění Zveřejnění na internetu Zpráva o vlivuh na životní prostředí a relevantní části návrhu programu byly dne 22. prosince zveřejněny na internetové adrese Interreg III A Twww.interreg3a.info. Na české straně byly dokumenty zveřejněny v Informačním systému SEA, na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR. Oznámení konzultace v tisku Konzultace byla oznámena v Saském úředním věstníku. V oznámení byl uveden odkaz na zveřejnění dokumentů na internetu a jejich veřejné zpřístupnění. Veřejné zpřístupnění dokumentů Do dokumentů bylo možno nahlížet do 31. ledna 2007 na Vládních prezídiích v Saské Kamenici (Chemnitz) a v Drážďanech (Dresden). Ostatní Zpráva o vlivu na životní prostředí a relevantní části návrhu programu byly dále em zaslány členům Řídícího výboru Interreg III A. Došlá stanoviska Ministerstvo životního prostředí České republiky a Saské státní ministertvo životního prostředí a zemědělství odevzdaly v rámci konzultace svá stanoviska. V následujícím přehledu je seznam a vyhodnocení relevantních připomínek, z nichž nebyly odvozeny žádné úpravy nebo změny návrhu programu a které slouží jako vysvětlení a doplnění ke zprávě o vlivu a životní prostředí. IV

5 Příloha: vysvětlení a doplnění ke zprávě o vlivu na životní prostředí Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí kdo místo identifi kace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy MŽP 1 / 2 SMULT bod 11 Kromě toho je objem zvláštních odpadů připadající na jednotku HDP stále ještě dva- až třikrát vyšší než v ostatních zemích EU. Pojem zvláštní odpad je třeba nahradit pojmem nebezpečné odpady. Pojem zvláštní odpad se v české republice nepoužívá. Pojem zvláštní odpad v zákoně o odpadech není. Jedná se o nebezpečné odpady. MŽP bod 11 Formulace je nepřesná: Zároveň byl zaveden celostátní systém recyklace obalových odpadů. Vysvětlení: zákonem č. 185/2001 Sb. byly na české straně vytvořeny právní podmínky pro vytvoření recyklačního systému. Není však doposud zaveden celoplošně. MŽP bod 11 a 21 Formulace je nepřesná: Na české straně sice bylo ustanovení EU týkající se zákazu deponování zahrnuto do národní legislativy,platí však ještě několikaletá přechodná lhůta. (bod 11) a Kromě toho by mohlo dále klesnout především množství uloženého odpadu na obou stranách hranice, protože i v české oblasti programu začne od roku 2010 platit zákaz skladování nezpracovaných odpadů. (bod 21) Vysvětlení: právní úprava oblasti deponování odpadů byla v České republice harmonizována s legislativou EU zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 383/2001. Rozhodnutí Rady 2003/33/ES bylo transponováno vydáním nové vyhláškou č. 294/2005 v polovině roku 2005, která upravuje deponování. Vyhláška sice zpřísňuje technické podmínky deponování a podmínky jejich provozu jakož kritéria, podmínky a limity pro příjímání odpadů na tyto skládky, ale nejedná se o plošný zákaz deponování. 1 MŽP: Ministerstvo životního prostředí České republiky 2 SMUL: Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

6 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí od místo identifik ace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy SMUL bod 21 Formulace je nepřesná: V budoucnu by mohlo dojít v saské i české části dotačního území k vyrovnání podílu odpadů za předpokladu, že v Česku dojde ke zvratu současného trendu stoupající produkce odpadu. Ke snížení množství domovního odpadu i zvláštního odpadu by mohla přispět příslušná opatření. Doplnění: předpokládá se, že v budoucnu dojde na saském i českém dotačním území k vyrovnání množství odpadu specifikovaného na množství obyvatel, pokud se současná trend růstu množství odpad v Česku opět obrátí. Patřičnými opatřeními by mohlo klesnout množství domovního a nebezpečného odpadu. SMUL kapitola 2 Posuzovatel PricewaterhouseCoopers (PwC) pravděpodobně neporovnal zprávu o vlivu na životní prostředí s podklady poskytnuté SMUL k socioekonomické analýze (v rámci hodnocení ex-ante). Vysvětlení: podklady od SMUL k socioekonomické analýze byly zapracovány jak do Programového dokumentu, tak do Zprávy hodnocení ex-ante. SMUL bod 10 Formulace je nepřesná: Na saské straně došlo od roku 1995 k poklesu množství zbytkového odpadu z domácností, objemného odpadu z domácností a odpadu z veřejných ploch (např. zahradní a parkový opad, uliční smetí, odpadky z odpadkových košů). Objem tříděných využitelných materiálů např. papír a lepenka, sklo, kovy atd.) do roku 1999 stoupl a od té doby opět poklesl. Objem biologického odpadu se v letech 1995 až 2004 zvýšil. V roce 2004 bylo zhruba 75 % zbytkového odpadu deponováno na skládkách. Zbývajících 25 % bylo podrobeno tepelnému nebo mechanicko-biologickému zpracování, popř. třídění. Doplnění:na saské straně došlo od roku 1995 k poklesu množství zbytkového odpadu z domácností, objemného odpadu z domácností a odpadu z veřejných ploch (např. zahradní a parkový opad, uliční smetí, odpadky z odpadkových košů).množství tříděných využitelných materiálů např. papír a lepenka, sklo, kovy atd.) do roku 1999 stoupalo a od té doby opět pokleslo.množství biologického odpadu se v letech 1995 až 2004 zvyšovalo. V roce 2005 bylo zhruba 31 % zbytkového odpadu deponováno na skládkách. Zbývajících 69 % bylo podrobeno tepelnému nebo mechanicko-biologickému zpracování, popř. třídění. SMUL bod 12 Formulace je nepřesná: Také dotační území se nemůže vyhnout globálnímu klimatickému trendu. Doplnění: není sledován klimatický trend, ale trend klimaticky relevantních emisí. VI

7 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí od místo identifik ace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy SMUL bod 18 Formulace je nepřesná: Rekultivace ploch povrchových dolů bude zejména v Sasku také v příštích letech zřejmě pokračovat, přičemž je však také zde v příštích letech nutno počítat s vyčerpáním vhodných ploch. Doplnění: v souvislosti s rekultivací ploch se méně hovoří o "vhodných plochách", jedná se spíše o rozsah ploch vyžadujících rekultivaci. SMUL bod 26 Jsou zde uvedeny oblasti činnosti, ale nikoli problémy životního prostředí. Doplnění: problémy životního prostředí plynou z kapitoly 2 zprávy o vlivu na životní prostředí: - kriticky je potřeba vnímat vývoj kvality podzemních a povrchových vod - překročení kritických mezí zatížení pro eutrofizující dusík - relativně vysoký stupeň spotřeby ploch a rostoucí zábor půdy - znečištění ovzduší - lesní škody - nedostatečná udržitelnost odpadového hospodářství - rostoucí tendence klimaticky relevantních emisí SMUL bod 44 SMUL bod 76 Formulace je nepřesná: Za tím účelem si Sasko vytklo cíl co nejvíce zamezit vzniku odpadů m.j. změnami chování. Tam, kde to není možné, má být objem odpadu alespoň zredukován. ( ) Kromě toho má být sníženo množství zvláštního odpadu a zlepšeno jeho zneškodňování nenarušující životní prostředí a neohrožující zdraví. Mělo by být uvedeno, že posouzení SEA jde do úrovně oblastí podpory programového dokumentu. Doplnění: zde si Sasko vytklo cíl, zamezit vzniku odpadů a odpady, kterým lze zamezit, pokud možno co nejvíce recyklovat. ( ) Kromě toho má být sníženo množství nebezpečného odpadu a zlepšeno jeho zneškodňování nenarušující životní prostředí a neohrožující zdraví. Doplnění: posouzení SEA jde do úrovně oblastí podpory programového dokumentu.pro doplnění a identifikaci možných vlivů na životní prostředí byly dále použity podklady týkající se jednotlivých aktivit (příloha 2 zprávy o vlivu na životní prostředí). VII

8 Prohlášení Řídícího orgánu ke Strategickému posouzení vlivu Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na životní prostředí od místo identifik ace připomínka vysvětlení / doplnění zprávy SMUL body 77 a následují cí Upozorňujeme na to, že indikátory, které se budou používat pro kontrolu, nemusí být dostačující pro rozsáhlý monitoring. Vysvětlení: zvolené indikátory relevantní pro životní prostředí umožňují diferencovanější přehled než indikátory životního prostředí v dosavadním programu Interreg III A. Řídící orgán a Ministerstvo pro místní rozvoj v listopadu 2006 definitivně stanovily indikátory. SMUL bod 89 Odstavec by měl být přizpůsoben argumentům v bodě 71f. Doplnění: možnost alternativního programu není.z důvodu vysokého stupně abstrakce programu se posouzení zaměřilo na rozumné alternativy v opatřeních na zamezení, snížení příp. kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí. VIII

9 Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strategický ekologický audit zadaný Saským státním ministerstvem hospodářství a práce Strategický ekologický audit (SEA) programu Ziel 3/Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v období podpory Zpráva o stavu životního prostředí - stav k 12. prosinci 2006 Zakázka:

10 "PricewaterhouseCoopers" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft je členkou samostatných, právně nezávislých a pod PricewaterhouseCoopers International Limited kooperujících členských firem mezinárodní sítě PricewaterhouseCoopers.

11 3 Obsah Strana A. Zpráva o stavu životního prostředí v rámci Strategického ekologického auditu... 5 I. Stručný nástin obsahu Programového dokumentu a jeho vztah k jiným relevantním plánům a programům... 5 II. III. Současný stav životního prostředí a vývoj při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl Popis současného stavu životního prostředí v sasko-české podporované oblasti Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl Ukazatele životního prostředí a relevantní ekologické problémy v podporované oblasti IV. Relevantní cíle ochrany životního prostředí Relevantní cíle ochrany životního prostředí pro Programový plán Zahrnutí cílů ochrany životního prostředí do Programového plánu V. Předpokládané značné vlivy na životní prostředí VI. Plánovaná opatření k zamezení, snížení nebo vyrovnání výrazných negativních dopadů na životní prostředí VII. Prověřované alternativy a postupy u SEA Prověřované projektové alternativy Postup při provádění SEA VIII. Plánovaná monitorovací opatření IX. Netechnický souhrn B. Příloha C. Seznam pramenů I. Publikace II. Internet... 64

12 4 Seznam zkratek HDP Hrubý domácí produkt CO 2 Kysličník uhličitý db(a) hladina akustického tlaku ERDF Evropský fond regionálního rozvoje EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ESF Evropský sociální fond EU Evropská unie EU15 členské státy EU před rozšířením EU na východ FFH Flora-Fauna-Habitat SSÚ Společný správní úřad ha hektar IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH (Ústav pro urbanistický výzkum a strukturní politiku s.r.o.) ZPRÚ Zemský plán rozvoje území 2003 m / m 3 meter / krychlový metr Mg hořčík mil. Miliony NH 3 Čpavek NO x oxid dusnatý MHD místní hromadná doprava p.a. per annum PM 10 jemný prach PwC PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Akciová společnost Auditorská společnost) ROP Regionální operační program SMUL Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství SMWA Saské státní ministerstvo hospodářství a práce SO 2 oxid siřičitý SEA Strategický ekologický audit MKD místní kolejová doprava SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats T metrická tuna NNP nerozdělené nenarušené prostory EIA posudek o vlivu na životní prostředí

13 5 A. Zpráva o stavu životního prostředí v rámci Strategického ekologického auditu I. Stručný nástin obsahu Programového dokumentu a jeho vztah k jiným relevantním plánům a programům 1. Program "Ziel 3/Cíl 3 - Podpora přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou" sleduje nadřazený cíl trvale udržitelného územního rozvoje prostřednictvím podpory přeshraničních hospodářských, sociálních a ekologických aktivit. K dosažení tohoto nadřazeného cíle přitom slouží tři strategické cíle. Tyto tři strategické cíle se zase odrážejí ve třech prioritních osách Programového dokumentu (viz vyobrazení 1). Strategický cíl Prioritní osa Rozvoj společenských výchozích podmínek v podporované oblasti na základě společného působení Vytváření trvalých kooperačních struktur s přímým hospodářským zaměřením Vytváření trvalých kooperačních struktur s nepřímým hospodářským zaměřením Prioritní osa 1: Rozvoj společenských rámcových podmínek v podporované oblasti Prioritní osa 2: Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Prioritní osa 3: Zlepšování situace přírody a životního prostředí Vyobrazení 1: Strategické cíle a prioritní osy 1 Docílením vytčených strategických cílů se má zlepšit socioekonomická situace v podporované oblasti. Prioritní osy a jejich obsahové ztvárnění v různých projektových oblastech (viz vyobrazení 2; přespříští strana) se přitom řídí výsledky socioekonomické analýzy a SWOT analýzy provedené v rámci ex-ante evaluace. 2. Ohledně vztahu tohoto podpůrného programu k jiným relevantním plánům nebo programům by mohlo dojít v podporované oblasti k účinnému doplňování cílů a realizace záměrů především s následujícími plány a programy: Operační programy Svobodného státu Sasko a České republiky pro Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Operační programy Svobodného státu Sasko a České republiky pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 1 Zdroj: Kapitola 3 Programového dokumentu

14 6 Operační programy Svobodného státu Sasko a České republiky pro Evropský sociální fond (ESF) Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Polskou republikou v rámci cíle Evropská územní spolupráce, protože se podporované oblasti obou programů v okresech Oberlausitz (Horní Lužice) a Löbau-Zittau, jakož i ve městě Görlitz (Zhořelec), které tvoří samostatný správní obvod, překrývají Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, k překrývání dochází v Karlovarském kraji Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, k překrývání dochází v Libereckém kraji Zemský plán rozvoje území Saska ("ZPRÚ") 2 České republiky a Národní strategický plán rozvoje území Regionální operační programy ("ROP") kohezních regionů Severovýchod a Severozápad v České republice 3. Zejména na základě horizontálního charakteru programu Ziel 3/Cíl 3 by mohly mít různé jiné národní a regionální plány a programy doplňkový účinek, přičemž přeshraniční spolupráce však zároveň představuje také zvláštnost tohoto programu. Shora zmíněné plány a programy přitom zčásti sledují stejné, resp. komplementární cíle, spočívající částečně také v oblastech relevantních pro životní prostředí 3. Obzvlášť různé programy v rámci Evropské územní spolupráce by se mohly na základě podporovaných infrastrukturních opatření projevit na přirozeném životním prostředí. Stejně tak lze u aktivit v rámci ERDF a českých ROP zásadně vycházet z komlementárních a kumulativních účinků na životní prostředí v důsledku různých opatření, například v oblastech dopravy, rozvoje cestovního ruchu a rozvoje venkova a měst. Na závěr je nutno konstatovat, že kromě uvedených bodů existuje zásadní koherence s národními a evropskými zásadami environmentální politiky. 2 ZPRÚ 2003 není v užším slova smyslu plánem, ale tvoří podklad pro výběr příslušných projektů. 3 Na tomto místě jsou zkoumány pouze aspekty koherence těchto plánů a programů relevantní pro životní prostředí; ohledně komplexního vysvětlení koherence s národními politikami a politikami Společenství se odkazuje na kapitolu 3.3 Programového dokumentu.

15 7 Nadřazený cíl Provádění přeshraničních hospodářských, sociálních a ekologických aktivit na základě společných strategií pro trvale udržitelný územní rozvoj Prioritní osa 1 Rozvoj společenských rámcových podmínek v podporované oblasti Prioritní osa 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Prioritní osa 3 Zlepšování situace přírody a životního prostředí Kooperační zlepšování a potřebné vytváření infrastruktury a spolupráce v oblasti územního plánování a rozvoje Hospodářská spolupráce a rozvoj přeshraničních struktur Spolupráce v oblastech ochrany klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství Spolupráce v oblastech lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce Spolupráce a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu Spolupráce v oblastech ochrany před povodněmi, vodního hospodářství a vodních staveb Spolupráce v oblasti bezpečnosti, záchranářství, ochrany před katastrofami a požární ochrany Společný fond malých projektů Technická pomoc Vyobrazení 2: Obsahová realizace prioritních os 4 4 Zdroj: Kapitola 3 Programového dokumentu

16 8 II. Současný stav životního prostředí a vývoj při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl 3 1. Popis současného stavu životního prostředí v sasko-české podporované oblasti 4. Životní prostředí v podporované oblasti sasko-českého programu Ziel 3/Cíl 3 vykazuje mimo jiné v důsledku zdejších průmyslových zařízení a těžby surovin (především hnědé uhlí a uran) ekologické škody na různých předmětech chráněného zájmu. V tomto oddílu bude na základě příslušných ukazatelů dále objasněn stav životního prostředí a jeho budoucí vývoj. 5. Kvalita vody se v celé podporované oblasti ve srovnání s posledními desetiletími zlepšila. Tak vzrostl v letech 1994 až 2000 podíl saských úseků vodních toků zatížených mírně (třída jakosti vod II ze IV) nebo méně z 32 % na 73,7 % 5. V české oblasti se kvalita povrchových vod v minulých letech silně zlepšila především v důsledku uzavření a modernizace průmyslových zařízení a jen malá část vodních toků v české části podporované oblasti je ještě stále silně znečištěna a musí být zařazena do nejnižších tříd jakosti vod 6. Důkazem pozitivních vývojových tendencí v saských vodních tocích je zvýšení druhové rozmanitosti 7, příkladně symbolizované opětovným usazením lososů v Labi. Stupeň napojení saského obyvatelstva na komunální čistírny odpadních vod se v letech 1990 až 2004 zvýšil o 24 procentních bodů na přibližně 80 %; v České republice činil stupeň napojení v roce ,7 % 8. V důsledku zavedení biologického čištění odpadních vod téměř do všech čistíren a rostoucího vybavení velkých zařízení třetím stupněm čištění (eliminace živin) mohlo být zatížení vodních toků komunálními čistírnami odpadních vod systematicky zredukováno. Další opatření jsou plánována celoplošně 9. V Sasku 10 může být zařazeno jen ještě zhruba 11 % úseků vodních toků do tříd kvality struktury vod 1 a 2 (tzn. nezměněny nebo málo změněny), a je tak schopno udržet v tocích a podél toků procesy s vlastní dynamikou. Vývoj kvality podzemní vody, která bude ještě dlouho trpět starými zátěžemi jako intenzivním hnojením a těžbou hnědého uhlí, je nutno sledovat kriticky, neboť v roce 2001 vykazovala ještě jedna pětina všech saských 5 6 MoE Iniciativa Společenství Interreg III A Aktualizace poločasového hodnocení Závěrečná zpráva 8 OECD Pro Českou republiku nejsou v současné době k dispozici ještě žádné zajištěné statistiky, avšak v důsledku stavebních změn na povrchových vodních tocích je situace pravděpodobně podobná jako v Sasku.

17 9 měřicích stanic obsahy dusičnanů přesahující mezní hodnoty Směrnice EU č. 80/ V Česku se používání hnojiv a pesticidů v letech 1998 až 2005 dále zvýšilo, zůstalo však pod průměrem EU V této souvislosti je nutno také zmínit procentuální plošné podíly s překročením kritických mezí zatížení tak zvané "critical loads" pro eutrofizující dusík z mokrých a suchých zdrojů. Pozvolna klesají, avšak s 97 % 13 přesto ještě představují centrální ekologický problém. Aby se mohl ekologický systém trvale zotavit, musí dojít k dalšímu snížení emisí dusíku. 7. Mezitím je nutno pozitivně hodnotit dosud rekultivovanou plochu povrchových dolů, která činí 63 % plochy využívané hnědouhelnými doly, a tato tendence stoupá 14. Nadále je ohroženo s hruba hektary 50 % - 60 % zemědělské užitkové plochy Saska erozí 15. Obecně však těží předmět chráněného zájmu půda v současné době z konjunkturálně podmíněného poklesu denní spotřeby plochy (osídlování, doprava), která je většinou doprovázena uzavíráním povrchu půdy. Také je zde nutno uvést, že téměř 4 % územní plochy Saska jsou využívána pro dopravní plochy. I přes již velmi hustou dopravní síť v Sasku je přitom celkový podíl dopravní plochy ve srovnání s německým průměrem ale nízký 16. Také v České republice vzrostla v minulých letech plocha rekultivovaných oblastí povrchových dolů právě tak (v roce 2004 činila již přibližně 25 %) jako uzavírání povrchu pro sídlištní a především dopravní plochy Části podporované oblasti odpovídají oblasti "Černého trojúhelníku", odvozujícího svůj název od vysokého výskytu hnědého uhlí. Pozůstatkem desetiletí trvajícího využívání této suroviny na získávání energie pro těžký průmysl je však značné znečištění ovzduší. Začátkem devadesátých let byly severní Čechy oblastí s největším znečištěním ovzduší v České republice. V rámci příhraničních krajů se jeví dnešní ekologická situace Libereckého kraje v průměru jako nejpozitivnější a ve srovnání s ostatními oblastmi České republiky je hodnocena jako poměrně málo zatížená. Avšak naměřené hodnoty různých látek znečišťujících ovzduší v české části podporované oblasti jsou však stále ještě podstatně vyšší než příslušné mezní hodnoty. V důsledku výroby energie z uhlí a rostoucího chemického průmyslu vykazuje zejména Ústecký kraj vysokou koncentraci látek znečišťujících ovzduší. Celkem však naměřené imisní hodnoty SO 2, jemného prachu a NO X s výjimkou několika měst mezitím již OECD tamtéž 15 Saská agrární zpráva MoE 2005

18 10 téměř nepřesahují přípustné mezní hodnoty ve společném pohraničí, kde překračování čtyřiadvacetihodinových mezních hodnot pro jemný prach (PM 10) a jiné škodliviny v budoucnu pravděpodobně dále poklesne 18. Ohledně obsahu ozonu v ovzduší zůstává koncentrace na vysoké úrovni, resp. tendenčně dokonce plynule stoupá. Obzvlášť ve venkovských regionech přitom naměřené hodnoty částečně překračují cílové hodnoty navrhované EU pro ochranu lidského zdraví a vegetace V roce 2005 vykazovalo 15 % saské plochy lesů výrazné, 49 % mírné a 36 % žádné znatelné škody 20. Podle toho došlo ve sledovaném období od roku 1990 ke zlepšení. Rovněž se ve srovnání s minulým rokem poněkud zlepšil stav korun stromů. Podíl výrazných škod je ve Vogtlandsku s 10 % relativně nízký, zatímco v oblasti Západolužické tabule (Westlausitzer Platte) a v oblasti údolí Labe / Lužické spraškové pahorkatiny (Lausitzer Löss-Hügelland) je s 25 % velmi vysoký. Dominantní dřevina saských lesů - smrk - se v posledních letech znatelně zotavila, vykazuje však s 14 % stále ještě výrazné poškození. To souvisí jednak se snížením zatížení sloučeninami síry v důsledku poklesu imisí SO 2 a jednak se stabilizací obsahu magnézia a tlumicí schopnosti lesních půd v důsledku opakovaného ochranného vápnění. V České republice se monitoruje stav lesů od roku 1986, přičemž muselo být v průběhu let zaznamenáno tendenční zhoršení zdravotního stavu lesů. Tak vykazovalo v roce 2004 již jen přibližně 15 % stromů velmi dobrý zdravotní stav Na saské straně došlo od roku 1995 k poklesu množství zbytkového odpadu z domácností, objemného odpadu z domácností a odpadu z veřejných ploch (např. zahradní a parkový odpad, uliční smetí, odpadky z odpadkových košů). Objem tříděných využitelných materiálů (např. papír a lepenka, sklo, kovy atd.) do roku 1999 stoupl a od té doby opět poklesl. Objem biologického odpadu se v letech 1995 až 2004 zvýšil. V roce 2004 bylo zhruba 75 % zbytkového odpadu deponováno na skládkách. Zbývajících 25 % bylo podrobeno tepelnému nebo mechanicko-biologickému zpracování, popř. třídění. Od 1. června 2005 platí na celém spolkovém území zákaz deponování odpadů, které nevyhovují požadavkům stanoveným v Nařízení o uskladnění odpadů. Tyto odpady musí být v budoucnu před uskladněním upraveny, aby se tak zabránilo vzniku plynů poškozujících podnebí a zatížené prosakující vody na skládkách. 11. Na české straně bylo sice ustanovení EU týkající se zákazu deponování zahrnuto do národní legislativy; platí však ještě několikaletá přechodná lhůta. V roce 2001 byly požadavky legislativy EU a jiných mezinárodních smluv implementovány do nového českého zákona o 18 Srov. Zprávu o imisích 2004 a MoE Zpráva o stavu lesa Yearbook 2005

19 11 odpadech a obalech. Zároveň byl zaveden celostátní systém recyklace obalových odpadů. V souvislosti s tím byly uzavřeny skládky, které nesplňovaly stanovené normy, a byly zavedeny poplatky za ukládání odpadů a jiné ekonomické nástroje pro snížení odpadu. Nejprve byl v České republice patrný výrazný pokles objemu komunálního odpadu; od roku 2001 však trend směřuje opět vzhůru. Kromě toho je objem zvláštního odpadu připadající na jednotku hrubého domácího produktu stále ještě dvakrát až třikrát vyšší než v jiných zemích EU. Také ukazatel

20 12 znovuvyužití odpadu je ještě mnohem nižší než v jiných zemích, protože se v České republice zhruba 60 % komunálního odpadu deponuje na skládkách Také podporovaná oblast se nemůže vyhnout globálnímu trendu klimatu. Například nelze počítat v současné době v Sasku s tím, že by výrazně poklesly emise CO 2, které činí přibližně 52 mil. tun za rok (stav: 2000). V oblasti dopravy a domácností se hodnoty naposledy dokonce zvýšily a v roce 2000 byly navíc uvedeny do provozu tři nové bloky elektráren 23. Emise skleníkových plynů v České republice vykazují klesající tendenci a poklesly v letech 1990 až 2003 o cca 25 % na nyní 143 mil. tun. Přitom byl v roce 2003 po letech poklesu zaznamenán nový nárůst ve výši 3,5 %, což zřejmě souvisí především s rostoucími hospodářskými aktivitami energeticky náročných odvětví Již dnes zahrnuje podporovaná oblast několik velkých chráněných oblastí a národních parků 25 v rámci soustavy NATURA Oblasti NATURA 2000 zaujímají v podporované oblasti celkovou plochu ha, z toho připadá ha na českou část a ha na saskou část. 2. Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí při neuskutečnění programu Ziel 3/Cíl Kromě vylíčení současného stavu životního prostředí požaduje směrnice SEA výpověď o předpokládaném vývoji stavu životního prostředí v podporované oblasti, jestliže podpůrný program nebude realizován. Cílem představení této "nulové varianty" je stanovení srovnávacího měřítka, aby bylo možné jednoznačně rozlišit vlivy na životní prostředí vyplývající přídavně z provedení programu od těch změn ve stavu životního prostředí, které nastanou v každém případě. Přitom lze z vývojových tendencí posledních let odvodit určité trendy ve vývoji životního prostředí, které tvoří základ nulové varianty. Přitom je třeba zdůraznit, že extrapolace minulých vývojových tendencí je pro stanovení prognózy jen omezeně spolehlivá, neboť výpovědi musí platit v časovém horizontu sedmi let. 15. Dále je třeba poznamenat, že se u zkoumajícího programu jedná pouze o jednu část regionálněpolitické celkové strategie. Potud může vyplývat řada níže popsaných vývojových tendencí především i z realizace jiných podpůrných programů v celkovém kontextu regionální politiky EU, sledujících zčásti podobné cíle (srov. také kapitolu I). 22 OECD Srov. a Změna klimatu v Sasku (2005). 24 MoE Srov. MoE 2005 a Yearbook 2005.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ DLE ČL. 9 SMĚRNICE 2001/42/ES ZE DNE 27.06.2001. Program přeshraniční spolupráce.

PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ DLE ČL. 9 SMĚRNICE 2001/42/ES ZE DNE 27.06.2001. Program přeshraniční spolupráce. PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ DLE ČL. 9 SMĚRNICE 2001/42/ES ZE DNE 27.06.2001 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 2020 CCI-Nr. 2014TC16RFCB009 schválen

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Metodický pokyn C Pokyny pro hodnocení ex ante včetně strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

Metodický pokyn C Pokyny pro hodnocení ex ante včetně strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) Metodický pokyn C Pokyny pro hodnocení ex ante včetně strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro hodnocení programů pro rozvoj venkova na období

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. 11. 2011 Č.j.: 85912/ENV/11 ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více