19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2"

Transkript

1 19 $íjen Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého kraje v Bruselu po Open Days 5 Obsah: Témata & události z EU 2 Vá%ení #tená$i, První polovina!íjna, p!inejmen"ím v oblasti regionální politiky, je tradi#n$ rezervovaná organizaci a implementaci Open Days, Evropskému t%dnu region& a m$st. V$novali jsme této události dv$ speciální #ísla na"eho pravidelného Newsletteru. Naleznete v nich popis na"í práce b$hem tohoto ru"ného t%dne...v roce. Tato událost nepochybn$ dominuje scén$ v Bruselu po tém$! dva t%dny a to je d&vodem, pro# jsme se rozhodli posunout vydání tohoto #ísla na"eho pravidelného Newsletteru. Nyní jsme se op$t vrátili k na"í práci a snadno m&'ete zjistit, 'e nemáme #as k zahálení! Ihned po Open Days jsme spole#n$ s V%borem region& za#ali p!em%"let o dal"ím ro#níku Byly p!edlo'eny jisté návrhy, na kter%ch budeme pracovat p!ed kandidaturou do dal"ího ro#níku, je' bude p!edstaven na za#átku prosince Rovn$' jsme se vrátili k práci v rámci Lisabonské monitorovací platformy, zú#astnili jsme se IV. Fóra organizovaného V%borem region&. Stále více také pracujeme na p!ípravách #eského p!edsednictví. Jen minul% t%den jsme m$li dv$ d&le'ité sch&zky s #esk%mi regionálními kancelá!emi v Bruselu a se Stál%m zastoupením (R p!i EU. Tato d&le'itá jednání jsou také d&kazem na"í ka'dodenní práce pro kraj zde v Bruselu. Politika EU & její programy 3 Krátce z Bruselu 5 V!zvy k p#edkládání návrh$ 6 Mattia Crosetto!editel kancelá!e Olomouck% kraj v Bruselu Volná místa v Evrop% & kalendá# akcí 7 1

2 Aktivity V#boru region$ IV. workshop Lisabonské é monitorovací platformy Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu reprezentovalo dne 22.!íjna 2007 Olomouck" kraj na posledním setkání #len$ Lisabonské monitorovací platformy v%novaném kapitole Uvoln%ní podnikatelského potenciálu a energetiky. Byla to rovn%& p!íle&itost ilustrovat dosa&ené v"sledky monitorovacího úkolu léta 2007, a p!edstavit nové internetové stránky Platformy #len$m a ostatním zainteresovan"m skupinám. Program workshopu Workshop byl zahájen uvítací!e"í pana Luca Van den Brandeho, prvního místop!edsedy V#boru region$. Poté následoval klí"ov# proslov zástupce High Level Group, je% je poradním orgánem Evropské komise v otázce redukce administrativních p!eká%ek. Hlavní "ást workshopu byla p!edstavena panem Jackem Walendowskim ze skupiny Technopolis, belgick#m partnestvím ve!ejného a soukromého sektoru. Dopoledne bylo zasv&ceno workshopu ". 1: Uvoln&ní podnikatelského potenciálu regionální a místní dimenze. Práce byla rozd&lena do dvou sezení. První, formáln&ji zam&!ené, se soust!edilo na regionální a místní perspektivy ke zlep'ení existujících regulací za ú"elem vytvo!ení nov#ch pracovních p!íle%itostí a zv#'ení ekonomickému r$stu. P!edná'ejícími byli: p. Andrea Renda, stál# v#zkumn# pracovník Centra studií evropské politiky p. Jean François Aguinaga,!editel jednotky G( Evropské komise pro podnikání p. Paolo Properini, Provincia di Pisa, "len LMP V pozd&j'ím jednání dopolední "ásti, v&nované regionální a místní politice na podporu za"ínajících procedur, své intervence p!ednesli: p. Inigo Urresti, G( Evropské komise pro podnikání, Jednotka E.1, Podnikání p. Luigi Capitelli, CEO BIC Lazio, (ím p. Nicolas Clavel, Cap Omega, Mentpellier Po prezentacích následovala otev!ená diskuze. Po p!estávce na ob&d se ú"astníci se'li ke druhé "ásti workshopu, v&nované problém$m energetického sektoru, p!edev'ím dv&ma dominantním. Prvním tématem bylo p!isp&ní zelené energie k udr%itelnému rozvoji. Hlavní p!ísp&vek do diskuze p!ednesl zástupce ECLEI (Místní ú!ad pro udr%itelnost) a regionální agentury %ivotního prost!edí v Piemonte (Itálie). Poté byla na programu dal'í otázka, a to problematika financování obnovitelné energie a energeticky ú"inn#ch projekt$. Podklady dodala Evropská investi"ní banka a stálé zastoupení N&mecké kancelá!e pro spolupráci p!i EU. Po skon"ení workshopu p!edstavil V#bor region$ v#sledky LMP za rok 2007 a Panel lisabonského!ídícího cyklu. Shrnutí #innosti Lisabonské monitorovací platformy Rok a p$l po vytvo!ení pracuje Lisabonská monitorovací platforma pln& na svém poslání, kter#m je zapojení místních a regionálních samospráv do procesu lep'í implementace politik souvisejících s Lisabonskou strategií. V!íjnu 2007 dokon"il V#bor region$ inovaci internetov#ch stránek Platformy, obohatil je o nov# grafick# design, vylep'ené funkce a více informací, které souvisejí s v#zvami druhého Lisabonského vládního cyklu. Pokud chcete nav'tívit nové stránky, jd&te na: 2

3 Aktivity V#boru region$ Konzultace e k liberalizaci vnit!ního trhu zam&stnanosti V"bor region$ (VR) zahájil konzultace prost!ednictvím své Monitorovací sít% pro subsidiaritu (z angl. Subsidiarity Monitoring Network) k prozkoumání nov"ch návrh$ Evropské komise zam%!en"ch na dal'í liberalizaci trh$ EU s elekt!inou a plynem. On-line konzultace pob%&í od a poskytnou p!íle&itost regionálním ú!ad$m, parlament$m a místním autoritám pro v"m%nu jejich názor$. Konzultace zahájené VR: cíle a procedury V#bor region$ spustil 22.!íjna 2007 nové on-line konzultace v rámci své Monitorovací sít& pro subsidiaritu, je% jsou reakcí na iniciativu Evropské komise, která v zá!í 2007 p!ijala n&kolik nov#ch rozhodnutí, znám#ch jako t!etí energetick# balí"ek. Stejn& jako hlub'í zkoumání liberalizace, toto rozhodnutí detailn& ukazuje, jak by Evropská unie mohla reagovat na zvy'ování závislosti na dovozu plynu a elekt!iny, na v#zvy klimatick#ch zm&n a na zvy'ující se globální konkurenceschopnost na trhu energií. On-line konzultace budou zahájeny 23. listopadu a poskytnou p!íle%itost partner$m Monitorovací sít& pro subsidiaritu, v"etn& regionálních ú!ad$, vlád a místních/regionálních samospráv k v#m&n& názor$ na pat!i"né nástroje a m&!ítka. Hlavním cílem konzultace je zjistit, zda je návrh v souladu se subsidiaritou a principem proporcionality, které vy%adují, aby rozhodnutí byla provád&na co nejú"inn&ji a neobcházela národní, regionální a místní vlády. Ve stanovisku k lep'í tvorb& práva p!ijaté VR na jeho plenárním zasedání konaném minul# t#den v Bruselu, vyzval první p!edseda V#boru region$ Luc Van den Brande (EPP/BE) Komisi k vytvo!ení po"íta"ového systému, kter# by poskytl místním a regionálním orgán$m lep'í p!ístup k informacím o v'ech stádiích legislativního procesu. Monitorovací sí" subsidiarity Sí) byla vytvo!ena v roce 2006 k povzbuzení v#m&ny informací o politick#ch dokumentech a návrzích Evropské komise. Sí) má 87 partner$, mezi n&% pat!í i národní vlády, regionální vlády a zastupitelstva, místní a regionální samosprávy, správní rady velk#ch metropolitních oblastí, st!edn& velk#ch m&st nebo asociace. Více informací: Iniciativa V&boru region' získala podporu od CALRE Sí) získala v#raznou podporu od Konference p!edsed$ regionálních parlament$ s legislativní mocí (z angl. CALRE - Conference of Presidents of Regional Parliaments with Legislative Powers) v deklaraci p!ijaté na plenárním zasedání v Berlín&. Zástupci CALRE, je% sdru%uje 74 region$ s po"tem obyvatel okolo 200 milion$, prohlásili, %e interaktivní sí) V#boru region$ p!ispívá k aktivní ú"asti region$ a místních ú!ad$ na kontrole subsidiarity a poskytuje p!íle%itost k podpo!e subsidiarity pomocí v#tek p!ímo zavád&n#ch do evropského rozhodovacího procesu. Nutí regionální vlády ke spolupráci se sítí V#voru region$, co% je p!ibli%uje k rozhodnutím u"in&n#m v EU. 3

4 P!íle%itosti pro regionální spolupráci Iniciativa V#boru region$ V"bor region$ vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci - EGTC. Je to nástroj, kter" by m%l poskytovat region$m EU p!íle&itosti k lep'í spolupráci díky podpo!e ze strukturálních fond$. Studie popisuje právní rámec EGTC a jeho potenciál pro p!eshrani#ní spolupráci, právní hledisko jeho p!ijetí a dopad, kter" m$&e mít na aktivity doty#n"ch stran. Shrnujeme zde základní informace o EGTC, s cílem nabídnout první náhled na tento nov" právní nástroj, kter" bude mít v budoucnu jist% 'irok" dopad. Evropské seskupení pro územní spolupráci - Otázky a odpov(di Co je Evropské seskupení pro územní spolupráci? EGTC je nov# právní nástroj EU umo%*ující regionálním a místním samosprávám z r$zn#ch "lensk#ch stát$ zalo%it v rámci spolupráce ur"ité seskupení s autonomní právní subjektivitou. EGTC bylo zalo%eno na!ízením 1082/2006/EC Evropského parlamentu a Rady 5. "ervence Jaká je jeho role? EGTC m$%e organizovat a!ídit p!eshrani"ní, nadnárodní nebo mezinárodní nástroje spolupráce, s nebo bez finan"ního p!isp&ní EU. K provád&ní "innosti si m$%e EGTC vytvo!it svou vlastní strukturu, mít majetek a najmout si zam&stnance. Co si pod tím m$&eme p!edstavit? Provozování p!eshrani"ní dopravy nebo zdravotní pé"e;!ízení projektu nebo programu "áste"n& financovaného z ERDF (nap!. Cíl evropská územní spolupráce, d!íve Interreg);!ízení projektu prost!ednictvím Rámcového programu pro v#zkum a technologick# rozvoj; atd. Jaké typy nástroj$ spolupráce nespadají do p$sobnosti EGTC? EGTC nemá %ádnou pravomoc v oblasti tvorby politik, justi"ní nebo zahrani"ních v&cí. Jaké geografické území by m%lo EGTC pokr"t? +leni EGTC musí b#t situováni nejmén& ve dvou "lensk#ch státech. M$&e b"t EGTC zalo&eno na vn%j'ích hranicích EU? Principieln& ano, pokud to umo%*uje legislativa relevantního ne-"lenského státu EU nebo dohody mezi státem a "lensk#mi státy EU. Od kdy je mo&né zakládat EGTC? Státy mohou zakládat tato seskupení ji% od 1. srpna Do tohoto data toti% v'echny "lenské státy musely schválit zákony "i legislativní normyv rámci Na!ízení 1082/2006. Stihneme to je't% v rámci programovacího období ? Ano. Budoucí EGTC mohou p!edkládat návrhy projekt$, jen% budou podporovány z nejr$zn&j'ích program$ v rámci spolupráce. Opera"ní programy mohou rovn&% poskytovat programov# management, jen% bude v budoucnu p!eveden na EGTC. Studii V"boru region$ si m$&ete stáhnout ze stránek: (poznámka: studie je pouze v anglické verzi) Jak se EGTC zakládá? Podepsáním konvence a p!ijetím stanov, je% musejí b#t oznámeny p!íslu'n#m národním orgán$m. Poté jsou vyhrazeny t!i m&síce na potvrzení ú"asti mo%n#ch "len$ s tím, %e jakékoli zamítnutí se musí zd$vodnit s odvoláním na v#'e zmín&né Na!ízení. 4

5 Open Days s 2007 Hodnocení V#borem region$ Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu se 19.!íjna 2007 zú"astnilo evalua"ního setkání V#boru region$ k Open Days Ú"astníci se zab#vali v'emi kapitolami t#kajícími se této události, jen% je nejd$le%it&j'í akcí konanou v Bruselu v rámci regionální politiky. Do'lo k v#m&n& my'lenek zam&!en#ch p!edev'ím na strukturu seminá!$ (témata, délka trvání, prostory, apod.) a na obsah programu. B&hem setkání se o t&chto otázkách diskutovalo, p!edná'ely se návrhy, vznikla doporu"ení. Hlavní bod, na n&m% se ú"astníci shodli, bylo, %e Open Days by m&ly b#t otev!ené 'ir'í ve!ejnosti a 'í!it informace o tom, co Evropská unie pro regiony a jejich místní komunity znamená. Dal'í ro"ník Open Days se bude konat od 6. do 9.!íjna 2008 na základ& programu, kter# bude up!esn&n za"átkem prosince Témata a pravidla p!edstavení kandidatury budou zve!ejn&na V#borem region$ v listopadu Spolupráce s "esk#mi regiony r + esk é p!edsed nictví v Rad& EU Olomouck# kraj v Bruselu spolupracuje s "esk#mi kraji. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu se zú"astnilo dal'ího pravidelného setkání se zástupci kancelá!í "esk#ch region$ v Bruselu, je% se konalo 19.!íjna Program zahrnoval n&kolik bod$, mezi nimi% byla i p!íprava p!edsednictví +R v Rad& EU. Evropsk? parlament Byla p!edlo%ena koncepce hlavního m&sta Prahy, v ní% jsou rozvr%eny akce tematicky spadající pod dan# m&síc v rozmezí celého pololetí. Zastoupení hlavního m&sta Prahy v Bruselu také nabídlo ka%dému kraji spoluú"ast na jakékoliv vybrané akci. Kraje se dále dohodly na my'lence spole"né organizace T#dne "esk#ch region$ v Bruselu. B&hem tohoto t#dne by se m&lo uskute"nit n&kolik akcí p!ímo v Bruselu, aby se zv#'ila viditelnost "esk#ch kraj$ na evropské úrovni. Od nyn&j'ka se budou kraje soust!edit na definování mo%ného programu akcí, které se mohou b&hem T#dne uskute"nit. Dal'í setkání "esk#ch kraj$ je naplánováno na prosinec 2007, kdy budou mít kraje k dispozici první návrhy programu. Networking s "esk#mi regiony r v Bruselu Setkání se Stál#m m zastoupením z +R p!i EU 19.!íjna 2007, ihned po skon"ení setkání s "esk#mi zastupitelsk#mi kancelá!emi v Bruselu, se Olomouck# kraj v Bruselu zú"astnil jednání se Stál#m zastoupením +R p!i EU. Pozornost byla zam&!ena na zhodnocení street party konané v rámci inaugurace budovy Trone 60 sdru%ující n&které "eské regiony v Bruselu. Participující kraje si vym&nily své rady a nápady ohledn& události, která by se mohla stát centrem pravidelného setkávání "eské a mezinárodní komunity v Bruselu. Stálé zastoupení si zaznamenalo ve'keré návrhy kraj$ a slíbilo, %e je vezme v potaz v sou"asné fázi brainstormingu o mo%né organizaci dal'ího ro"níku této akce. 5

6 V)ZVY k p!edkládání návrh$! Zem(d(lství Uzáv&rka: Podpora informa"ních nástroj$ vztahujících se ke spole"né zem&d&lské politice Media 2007 Podpora v#voje a p!ípravy produk"ních d&l fikce, kreativní dokumenty a animace Jednotlivé projekty, projektové soubory a projektové soubory 2. stupn& Uzáv&rka: ; Media 2007 Podpora nadnárodní distribuce evropsk#ch film$ a vzájemné spolupráce distributor$ Podpora mezinárodních obchodních zástupc$ evropsk#ch filmov#ch d&l Uzáv&rka: Ob#anská spole#nost Ob#anská spole#nost Ob#anská spole#nost Program Kultura *kolení & vzd(lávání Grant EP pro politické strany na Evropské úrovni Uzáv&rka: Mláde% v akci Podpora subjekt$ "inn#ch na evropské úrovni v oblasti mláde%e Uzáv&rka: Podpora ve!ejn#ch politick#ch v#zkumn#ch organizací EU Uzáv&rka: Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a sítí Uzáv&rka: r'zná Program Celo%ivotního u"ení V#zva k p!edkládání návrh$ 2008 Uzáv&rka: r'zná Life+ CIP Life Plus program V#zvy 2007 Inovace a ochrana %ivotního prost!edí Uzáv&rka: Podp$rné slu%by pro podniky a inovace Uzáv&rka: únor 2008 (indikativní) Pozn.: V!zvy ozna"ené symbolem! jsou nov# vlo$ené. 6

7 Kalendá$ akcí Iniciativa Leader Plus , Brusel Evropská zna#ka územní kvality V rámci iniciativy EU Leader+ vyvíjí 19 místních ak"ních skupin (ze,pan&lska, (ecka, Itálie a Francie) nadnárodní projekt spolupráce, jeho% cílem je vytvo!ení zna"ky evropského v#znamu: Evropské zna"ky územní kvality (ETQM)., Více informací získáte na: fic_location_information.pdf Projekt SufalNet , Brusel Udr%itelnost p'vodních a nevyu%it&ch p'dních fond' SufalNet, podporovan# INTERREG III je meziregionální projekt spolupráce sdru%ující 20 partner$. Budou zde p!edstaveny a diskutovány v#sledky projektu se "leny Evrospkého parlamentu, V#boru region$, Evropské komise a s experty na p$dní fond. Více informací získáte na: Velké akce, kter&ch se ú#astní Kancelá$ v Bruselu: , Brusel ERRIN Pravidelná akce 2007 pro regiony a partnerské subjekty ve V!boru region$ , Brusel Ozv%ny AFO Olomouck! kraj v Bruselu P#edstavení festivalu populárn%-v%deck!ch film$ bruselské ve#ejnosti Volná místa v Evrop( Evropské fórum pro dopravu a energetiku Mezinárodní experti Brusel RE: 2007/C231/09 Datum uzáv&rky: Informace: Europol Software in%en&$i První ú!edníci Hág, Nizozemí RE: 2330/357/2007 Datum uzáv&rky: Informace: Uzáv(rka #ísla: Redakce si vyhrazuje právo p!ísp&vky zkrátit, p!ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy"erpávající anal#zu dan#ch témat. Odkazy jsou ur"eny k usnadn&ní p!ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan#ch stránek neru"íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano'ková!Grafick& design: HAL9000Limited, 2007

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-13, PRŮVODCE DOBROU

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více