Výzvy k předkládání projektů - JIHOČESKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzvy k předkládání projektů - JIHOČESKÝ KRAJ"

Transkript

1 Interreg CENTRAL EUROPE OP nadnárodní spolupráce Central Europe MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV) Dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERTSVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY () OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 57. výzva PO 1 Počáteční vzdělání, Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Kč do Rozvojový program Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce do Ecelence středních škol OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV Kč od do Výzva č. 02_15_003 Podpora ecelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV Kč od do Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV Kč od do Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP VVV Kč od do Dotační programy Program Ecelence středních škol Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok /2016 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce Kč ni/strednivzdelavani/ministerstvovyhlasuje-1-kolo-rozvojovehoprogramu-na do 25. září do do (pro mezinárodní soutěže) OP Zaměstnanost MPSV Budování kapacit sociálních partnerů Kč do Avíza k výzvám - Nástroje APZ, Záruky pro mladé, Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže, MPSV Budování kapacit sociálních partnerů rogram-ecelence-strednichskol Kč /vlastní prevence, Kč / poskytování prevence 5/ dni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacnihoprogramu-podpora-polytechnickevychovy-v vyhlášeno 5.3. OP Výzkum a vývoj pro inovace Integrovaný regionální OP MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMR) Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím MMR modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T Kč pravděpodobně v červenci MMR Územní plány - SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Kč pravděpodobně v červenci Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj Integrovaný OP Operační program: 6 Integrovaný operační program MMR Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích Dotační programy Vlády ČR OP přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko Silva Nortica Fond malých projektů v Jihočeském kraji ČR-Rakousko JčK Rakousko Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika OP přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Regionální rozvojová agentura Šumava Dispoziční fond PPS Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko , (14. výzva) 1.) Kulturní min. 1 vým 000, ma od do JčK Bavorsko OP přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko cíl 3 Operační program URBACT II 3. výzva programu URBACT II pod Cílem 3 Evropská územní spolupráce financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Evropská komise OP URBACT II slouží v programovacím období k výměně a získávání zkušeností mezi městy členských států EU při přípravě a implementaci projektů týkajících se rozvoje měst. Stránka 1 z 5

2 MINISTERSTVO FINANCÍ (MF) Finanční mechanismy EHP/Norska Program CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Program CZ15 - Spolupráce v jusitici - opatření "B" Program CZ11 - Veřejné zdraví - opatření "B" Program CZ14 - Schengenská spolupráce - opatření "B" Kč Kč Kč Kč Kč nejdéle nejdéle nejdéle Program CZ08 - Zachycování a ukládání oidu uhličitého - opatření "B" Kč nejdéle Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření B v programu CZ10 - "Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady" Kč Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni 2. výzva pro obce a kraje (posílení Centrum pro zahraniční bilaterálních vztahů mezi donorskými státy Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Českou republikou v CZK/ 80 pomoc rámci programových oblastí (pracovní a služební cesty, workshopy, semináře, konference, tvorba 000 EUR analýz, studií, prezentace) do / do vyčerpání Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 3. výzva k předkládání žádostí (posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy - Norsko, Island, Lichtenštejnsko - a Českou republikou) CZK/ EUR do / do vyčerpání Centrum pro zahraniční pomoc Program CZ05 - "Sociální začleňování" Kč do / do vyčerpání Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Kč do / do vyčerpání Program CZ06 "Kulturní dědictví a současné umění" opatření B, cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci grantů a subjekty z donorských CZK států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace schválených projektů Program švýcarsko-české spolupráce MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU alokace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Potenciál INOVACE Inovační projekt 4 mld. Kč Partnerství znalostního transferu / PZT 300 mil. Kč Spolupráce klastry1/ 500 mil. Kč Technologie (mikropodniky) 250 mil. Kč Nemovitosti Školicí střediska 500 mil. Kč Marketing IVV 300 mil. Kč Úspory energie 5 mld. Kč Aplikace mil. Kč ICT a sdílené služby2 Od (od 15:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 13:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 12:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 12:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST od (od 13:00) do /PLNÁ ŽÁDOST Od (od 14:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 10:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST od (od 11:00) do / PLNÁ ŽÁDOST Od (od 12:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST od do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 9:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků Program záruka až soubory/podpora_podnikani/p odpora_/vyzva_1_zar UKA az_ pdf do Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) - COSME LGF záruky a protizáruky včetně zabezpečení portfólií dluhového financování MSP EK do 30. září 2020 vybraným finančním zprostředkovatelům (např. garanční instituce, banky, leasingové společnosti apod.) a pomáhat jim zajistit více půjček a leasingů pro MSP OP Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ () 1. výzva PO 1, Specifický cíl: Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních Kč vod - realizace 2. fáze projektů 2. výzva PO 1, Specifický cíl: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Kč 3. výzva PO 1, Specifický cíl: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Kč 4. výzva PO 1, Specifický cíl: Podpořit preventivní protipovodňová opatření Kč 5. výzva PO 3, Specifický cíl: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Kč 6. výzva, PO 3, Specifický cíl: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Kč příjem žádostí od do výzva, PO 3, Specifický cíl: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Kč 8. výzva, PO 2, Specifický cíl: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na epozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek Kč 9. výzva, PO 4, Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území - průběžná Kč příjem žádostí od do výzva, PO 4, Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území - kolová Kč 11. výzva, PO 4, Specifický cíl: Posílit biodiverzitu Kč 12. výzva, PO 4, Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny Kč 13. výzva, PO4, Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny Kč příjem žádostí od do výzva, PO4, Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny Kč příjem žádostí od do výzva, PO4, Specifický cíl: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Kč 16. výzva, PO2, Specifický cíl: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na epozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek Kč příjem žádostí od do Program na podporu vodohospodářských akcí Stránka 2 z 5

3 Národní programy https://www.sfzp.cz/sekce/274/aktualni-nabidka-podpory/ Dotace na čistou mobilitu pro zlepšení ovzduší a kvality života ve městech 300 tis. - 2 mil. Kč do Program na odstranění ekohavárií a černých skládek ma. 20 mil. Kč 1. kolo do kolo do Program na podporu obcí ležících v regionech národních parků 5-15 mil. Kč do Program na podporu systémy pro nakládání s autovraky https://www.sfzp.cz/clanek/1 93/2465/mzp-prispeje-40- miliony-na-ekologickezpracovani-autovraku/ od do MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (MZe) Dotační programy Mze Mze Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací od do OP Rybářství 1/ Program rozvoje venkova Vyhlášení podpory následujících operací: Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, MZe Lesnická infrastruktura, září/ říjen Technika a technologie pro lesní hospodářství, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh MINISTERSTVO DOPRAVY (MD) Dotační programy SFDI OP Doprava Priorita/Opatření Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava pro oblasti podpory MD ČR do , 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 6.2 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 5, MD ČR do oblast podpory Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze JIHOČESKÝ KRAJ Grantové programy Jihočeského kraje v gescích jednotlivých odborů Jčk Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Jčk v r Kč do Jčk Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce ČOV a JčK Kč do 7.8. Jčk Podpora rozvoje sociálních služeb - 2. výzva tis. Kč do JčK Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva 4 mil. Kč do Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jčk a obce se zaměřením na JčK do hospodářsky slabé oblasti Granty a příspěvky Magistrátu města České Budějovice Magistrát města ČB Podpora rozvoje cestovního ruchu do Magistrát města ČB 2. výzva na Podporu památkové péče 300 tis. Kč do MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY v Jihočeském kraji MAS Prachatice nty/vyzva-c-1-granty-2013 MAS Dačice 3/komunitni-plan-2014/ Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice Komunitní plánování sociálních služeb ORP J. Hradec MAS Blanský les - Netolicko MAS BLN má připravenu 1. pracovní verzi strategie, která je zveřejněna na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s. Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Chance in Nature Změna názvu MAS Šumavsko, z.s. MAS Krajina srdce (zasahuje do Středočes.kraje) Návrh strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období "Otevíráme okna... a dveře MAS Lužnice Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice z MAS Sdružení Růže Třetí návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Sdružení smo/zobraz_dok.asp?id_org= Růže &id_ktg=3870&p1=71 19 připomínky do MAS Třeboňsko Integrovaná strategie rozvoje území MAS Třeboňsko pro období Stránka 3 z 5

4 MAS Vltava Programová oblast Bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji", přičemž 85 % této částky tvoří prostředky Norských fondů, z 15 % je program podporován z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MAS Vltava - Rozvojová strategie Vltavotýnska (pracovní verze) kumenty-ke-stazeni/rozvojova- strategie-vltavotynska/ MAS LAG Strakonicko 8. výzva - I Modernizace zemědělských podniků III Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III Obnova a rozvoj vesnic MAS Brána Písecka MAS Pomalší Pracovní verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší MAS Střední Povltaví Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období vedeneho-mistniho-rozvoje- pro-obdobi /ds- 1089/p1=1624 MAS Svazku obcí Blatenska 9. výzva 1 Zachování a rozvoj řemeslných tradic 3 Obnova a rozvoj vesnic 4 Občanské vybavení a služby strategie zpravy.php 2. pracovní verze Integrované strategie území MAS SOB, o.p.s. strategie dokumenty.php MAS Vodňanská ryba MAS Rozkvět zahrady jižních Čech Program prevence kriminality na rok a Dotační program "Bezpečnostní dobrovolník" uality/dotace-a- do granty/?ftshow=337#msg337 NADACE/FONDY alokace Education, Audiovisual and Culture Eecutive Agency php Education, Audiovisual and Culture Eecutive Agency php Evropa pro občany Partnerství měst EUR do Evropa pro občany Sítě měst EUR do Nadační fond Albert dětem NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně Kč na jeden kraj a 1 ohroženého prostředí organizaci do Nadace Život umělce Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na hudební, divadelní a taneční projekty, umelce.cz/vyberove-rizeni-na- soutěže a festivaly poskytnuti-nadacnich- prispevku-2/ Česko-německý fond budoucnosti Hranice spojuje - projekty zaměřené na budování užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí do do Nadace Sophia Nadační příspěvky v roce sp Mezinárodní Visegrádský fond Malé granty Standardní granty - kulturní spolupráce, vědecká výměna a výzkum, vzdělávání, výměna mládeže, přeshraniční spolupráce, podpora cestovního ruchu. do , a března, 1. června, 1. září a Euro prosince min EUR do Nadace pro Moravu Oblasti prevence a podpory zdraví Na projekty v každém roce - 2 kola 1. kolo: uzávěrka do kolo: uzávěrka do NROS do a Pomozte dětem - Individuální a roční projekty Kč (individuálnní projekty), do (roční projekty) 2. výběrové kolo letošního ročníku Programu 3P do Další kola: do do Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaný z EHP fondů ky/2-vyzva-fnno-vyhlasena/ 1.) Fond pro nestátní neziskové organizace (v definovaných prioritních oblastech) 2.) Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Mikrogranty, Doplňkové granty) 1.) Kč, 2.) Mikrogranty Kč, Doplňkové granty Kč do Nadace VIA SOUSEDÍME SI jarní kolo Kč pro jednotlivce (až 2 mil. k rozdělení) do Města z jiného těsta - Rychlé granty () Program Jdu do toho - na podporu vůdčích osobností neziskovek Kč první čtvrtek v měsíci do Techsoup Česká republika Sdružení VIA + Darujme.cz Sdružení VIA Nadace naše dítě Grantové řízení NIF pro rok do Péče o ohrožené děti 1) Pracovní příležitosti Nadace VINCI 1.1. Pracovní integrace 1.2. Školení a kvalifikace 1.3. Doprava do místa práce 2) «Žít společně» Od 1.ledna do 30.června běžného roku Mládež a občanství 2.2. Sociální začlenění 2.3. Přístup k bydlení obecné info Přehled možných a vhodných nadací a fondů (econnect.cz) ECONNECT Zaměstnanecký charitativní fond Zaměřuje se na podporu organizací v následujících oblastech: Citigroup Foundation ohrožené děti nebo podpora aktivit zaměřených na dětí žijících v sociálně nestandardních podmínkách ohrožené ženy nebo podpora programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách rsonal_banking/czech/footer/doc542 zdravotně postižení.htm senioři ekologické projekty do nebo daného roku ČSOB a ERA pro podporu regionů ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků vyhlášení CSOB/Spolecenska- Akademie Modrého života do odpovednost/stranky/grantovy- kalendar.asp ČSOB Nadační program vzdělání - Bezpečnost v online prostředí Kč vyhlášení od Výbor dobré vůle Nadace Olgy Cesty k integraci Senior Výbor dobré vůle a integraci/ Fond vzdělávání - program poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách a Nadace Divoké husy Program Benefice s Divokými husami (zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, které sami uspořádáte Stránka 4 z 5, vždy poslední den v měsíci

5 Nadace ČEZ Podpora regionů - Zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Průběžně, nejpozději do vana-grantova-rizeni.html Oranžová hřiště Průběžně Nadační fond J&T Grantová řízení (pomoc v nouzi, náhradní rodinná péče, atd.) Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo Nadace Taťány Kuchařové vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám Nadace Člověk člověku Nadace zaměřená na podporu rodiny, dětí, mládeže, handicapovaných a sociálně slabých jedinců Kč do pozn. X - data nejsou k dispozici Výzvy jsou aktualizovány a zveřejňovány 1 týdně - upozornění na nově doplněné výzvy/ v programech vyznačené aktuální výzvy Stránka 5 z 5

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více