Výzvy k předkládání projektů - JIHOČESKÝ KRAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzvy k předkládání projektů - JIHOČESKÝ KRAJ"

Transkript

1 Interreg CENTRAL EUROPE OP nadnárodní spolupráce Central Europe MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV) Dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERTSVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY () OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 57. výzva PO 1 Počáteční vzdělání, Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Kč do Rozvojový program Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce do Ecelence středních škol OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV Kč od do Výzva č. 02_15_003 Podpora ecelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV Kč od do Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV Kč od do Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP VVV Kč od do Dotační programy Program Ecelence středních škol Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016 Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok /2016 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce Kč ni/strednivzdelavani/ministerstvovyhlasuje-1-kolo-rozvojovehoprogramu-na do 25. září do do (pro mezinárodní soutěže) OP Zaměstnanost MPSV Budování kapacit sociálních partnerů Kč do Avíza k výzvám - Nástroje APZ, Záruky pro mladé, Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže, MPSV Budování kapacit sociálních partnerů rogram-ecelence-strednichskol Kč /vlastní prevence, Kč / poskytování prevence 5/ dni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacnihoprogramu-podpora-polytechnickevychovy-v vyhlášeno 5.3. OP Výzkum a vývoj pro inovace Integrovaný regionální OP MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMR) Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím MMR modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T Kč pravděpodobně v červenci MMR Územní plány - SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Kč pravděpodobně v červenci Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj Integrovaný OP Operační program: 6 Integrovaný operační program MMR Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích Dotační programy Vlády ČR OP přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko Silva Nortica Fond malých projektů v Jihočeském kraji ČR-Rakousko JčK Rakousko Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika OP přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Regionální rozvojová agentura Šumava Dispoziční fond PPS Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko , (14. výzva) 1.) Kulturní min. 1 vým 000, ma od do JčK Bavorsko OP přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko cíl 3 Operační program URBACT II 3. výzva programu URBACT II pod Cílem 3 Evropská územní spolupráce financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Evropská komise OP URBACT II slouží v programovacím období k výměně a získávání zkušeností mezi městy členských států EU při přípravě a implementaci projektů týkajících se rozvoje měst. Stránka 1 z 5

2 MINISTERSTVO FINANCÍ (MF) Finanční mechanismy EHP/Norska Program CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Program CZ15 - Spolupráce v jusitici - opatření "B" Program CZ11 - Veřejné zdraví - opatření "B" Program CZ14 - Schengenská spolupráce - opatření "B" Kč Kč Kč Kč Kč nejdéle nejdéle nejdéle Program CZ08 - Zachycování a ukládání oidu uhličitého - opatření "B" Kč nejdéle Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření B v programu CZ10 - "Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady" Kč Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni 2. výzva pro obce a kraje (posílení Centrum pro zahraniční bilaterálních vztahů mezi donorskými státy Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Českou republikou v CZK/ 80 pomoc rámci programových oblastí (pracovní a služební cesty, workshopy, semináře, konference, tvorba 000 EUR analýz, studií, prezentace) do / do vyčerpání Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 3. výzva k předkládání žádostí (posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy - Norsko, Island, Lichtenštejnsko - a Českou republikou) CZK/ EUR do / do vyčerpání Centrum pro zahraniční pomoc Program CZ05 - "Sociální začleňování" Kč do / do vyčerpání Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Kč do / do vyčerpání Program CZ06 "Kulturní dědictví a současné umění" opatření B, cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci grantů a subjekty z donorských CZK států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace schválených projektů Program švýcarsko-české spolupráce MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU alokace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Potenciál INOVACE Inovační projekt 4 mld. Kč Partnerství znalostního transferu / PZT 300 mil. Kč Spolupráce klastry1/ 500 mil. Kč Technologie (mikropodniky) 250 mil. Kč Nemovitosti Školicí střediska 500 mil. Kč Marketing IVV 300 mil. Kč Úspory energie 5 mld. Kč Aplikace mil. Kč ICT a sdílené služby2 Od (od 15:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 13:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 12:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 12:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST od (od 13:00) do /PLNÁ ŽÁDOST Od (od 14:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 10:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST od (od 11:00) do / PLNÁ ŽÁDOST Od (od 12:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST od do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Od (od 9:00 hod) do /REGISTRAČNÍ ŽÁDOST Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků Program záruka až soubory/podpora_podnikani/p odpora_/vyzva_1_zar UKA az_ pdf do Komunitární program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) - COSME LGF záruky a protizáruky včetně zabezpečení portfólií dluhového financování MSP EK do 30. září 2020 vybraným finančním zprostředkovatelům (např. garanční instituce, banky, leasingové společnosti apod.) a pomáhat jim zajistit více půjček a leasingů pro MSP OP Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ () 1. výzva PO 1, Specifický cíl: Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních Kč vod - realizace 2. fáze projektů 2. výzva PO 1, Specifický cíl: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Kč 3. výzva PO 1, Specifický cíl: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Kč 4. výzva PO 1, Specifický cíl: Podpořit preventivní protipovodňová opatření Kč 5. výzva PO 3, Specifický cíl: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Kč 6. výzva, PO 3, Specifický cíl: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Kč příjem žádostí od do výzva, PO 3, Specifický cíl: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Kč 8. výzva, PO 2, Specifický cíl: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na epozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek Kč 9. výzva, PO 4, Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území - průběžná Kč příjem žádostí od do výzva, PO 4, Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území - kolová Kč 11. výzva, PO 4, Specifický cíl: Posílit biodiverzitu Kč 12. výzva, PO 4, Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny Kč 13. výzva, PO4, Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny Kč příjem žádostí od do výzva, PO4, Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny Kč příjem žádostí od do výzva, PO4, Specifický cíl: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Kč 16. výzva, PO2, Specifický cíl: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na epozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek Kč příjem žádostí od do Program na podporu vodohospodářských akcí Stránka 2 z 5

3 Národní programy https://www.sfzp.cz/sekce/274/aktualni-nabidka-podpory/ Dotace na čistou mobilitu pro zlepšení ovzduší a kvality života ve městech 300 tis. - 2 mil. Kč do Program na odstranění ekohavárií a černých skládek ma. 20 mil. Kč 1. kolo do kolo do Program na podporu obcí ležících v regionech národních parků 5-15 mil. Kč do Program na podporu systémy pro nakládání s autovraky https://www.sfzp.cz/clanek/1 93/2465/mzp-prispeje-40- miliony-na-ekologickezpracovani-autovraku/ od do MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (MZe) Dotační programy Mze Mze Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací od do OP Rybářství 1/ Program rozvoje venkova Vyhlášení podpory následujících operací: Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, MZe Lesnická infrastruktura, září/ říjen Technika a technologie pro lesní hospodářství, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh MINISTERSTVO DOPRAVY (MD) Dotační programy SFDI OP Doprava Priorita/Opatření Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava pro oblasti podpory MD ČR do , 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 6.2 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 5, MD ČR do oblast podpory Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze JIHOČESKÝ KRAJ Grantové programy Jihočeského kraje v gescích jednotlivých odborů Jčk Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Jčk v r Kč do Jčk Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce ČOV a JčK Kč do 7.8. Jčk Podpora rozvoje sociálních služeb - 2. výzva tis. Kč do JčK Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva 4 mil. Kč do Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jčk a obce se zaměřením na JčK do hospodářsky slabé oblasti Granty a příspěvky Magistrátu města České Budějovice Magistrát města ČB Podpora rozvoje cestovního ruchu do Magistrát města ČB 2. výzva na Podporu památkové péče 300 tis. Kč do MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY v Jihočeském kraji MAS Prachatice nty/vyzva-c-1-granty-2013 MAS Dačice 3/komunitni-plan-2014/ Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice Komunitní plánování sociálních služeb ORP J. Hradec MAS Blanský les - Netolicko MAS BLN má připravenu 1. pracovní verzi strategie, která je zveřejněna na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj MAS Hlubocko Lišovsko o.p.s. Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Chance in Nature Změna názvu MAS Šumavsko, z.s. MAS Krajina srdce (zasahuje do Středočes.kraje) Návrh strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období "Otevíráme okna... a dveře MAS Lužnice Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice z MAS Sdružení Růže Třetí návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Sdružení smo/zobraz_dok.asp?id_org= Růže &id_ktg=3870&p1=71 19 připomínky do MAS Třeboňsko Integrovaná strategie rozvoje území MAS Třeboňsko pro období Stránka 3 z 5

4 MAS Vltava Programová oblast Bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji", přičemž 85 % této částky tvoří prostředky Norských fondů, z 15 % je program podporován z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MAS Vltava - Rozvojová strategie Vltavotýnska (pracovní verze) kumenty-ke-stazeni/rozvojova- strategie-vltavotynska/ MAS LAG Strakonicko 8. výzva - I Modernizace zemědělských podniků III Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III Obnova a rozvoj vesnic MAS Brána Písecka MAS Pomalší Pracovní verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší MAS Střední Povltaví Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období vedeneho-mistniho-rozvoje- pro-obdobi /ds- 1089/p1=1624 MAS Svazku obcí Blatenska 9. výzva 1 Zachování a rozvoj řemeslných tradic 3 Obnova a rozvoj vesnic 4 Občanské vybavení a služby strategie zpravy.php 2. pracovní verze Integrované strategie území MAS SOB, o.p.s. strategie dokumenty.php MAS Vodňanská ryba MAS Rozkvět zahrady jižních Čech Program prevence kriminality na rok a Dotační program "Bezpečnostní dobrovolník" uality/dotace-a- do granty/?ftshow=337#msg337 NADACE/FONDY alokace Education, Audiovisual and Culture Eecutive Agency php Education, Audiovisual and Culture Eecutive Agency php Evropa pro občany Partnerství měst EUR do Evropa pro občany Sítě měst EUR do Nadační fond Albert dětem NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně Kč na jeden kraj a 1 ohroženého prostředí organizaci do Nadace Život umělce Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na hudební, divadelní a taneční projekty, umelce.cz/vyberove-rizeni-na- soutěže a festivaly poskytnuti-nadacnich- prispevku-2/ Česko-německý fond budoucnosti Hranice spojuje - projekty zaměřené na budování užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí do do Nadace Sophia Nadační příspěvky v roce sp Mezinárodní Visegrádský fond Malé granty Standardní granty - kulturní spolupráce, vědecká výměna a výzkum, vzdělávání, výměna mládeže, přeshraniční spolupráce, podpora cestovního ruchu. do , a března, 1. června, 1. září a Euro prosince min EUR do Nadace pro Moravu Oblasti prevence a podpory zdraví Na projekty v každém roce - 2 kola 1. kolo: uzávěrka do kolo: uzávěrka do NROS do a Pomozte dětem - Individuální a roční projekty Kč (individuálnní projekty), do (roční projekty) 2. výběrové kolo letošního ročníku Programu 3P do Další kola: do do Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaný z EHP fondů ky/2-vyzva-fnno-vyhlasena/ 1.) Fond pro nestátní neziskové organizace (v definovaných prioritních oblastech) 2.) Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (Mikrogranty, Doplňkové granty) 1.) Kč, 2.) Mikrogranty Kč, Doplňkové granty Kč do Nadace VIA SOUSEDÍME SI jarní kolo Kč pro jednotlivce (až 2 mil. k rozdělení) do Města z jiného těsta - Rychlé granty () Program Jdu do toho - na podporu vůdčích osobností neziskovek Kč první čtvrtek v měsíci do Techsoup Česká republika Sdružení VIA + Darujme.cz Sdružení VIA Nadace naše dítě Grantové řízení NIF pro rok do Péče o ohrožené děti 1) Pracovní příležitosti Nadace VINCI 1.1. Pracovní integrace 1.2. Školení a kvalifikace 1.3. Doprava do místa práce 2) «Žít společně» Od 1.ledna do 30.června běžného roku Mládež a občanství 2.2. Sociální začlenění 2.3. Přístup k bydlení obecné info Přehled možných a vhodných nadací a fondů (econnect.cz) ECONNECT Zaměstnanecký charitativní fond Zaměřuje se na podporu organizací v následujících oblastech: Citigroup Foundation ohrožené děti nebo podpora aktivit zaměřených na dětí žijících v sociálně nestandardních podmínkách ohrožené ženy nebo podpora programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách rsonal_banking/czech/footer/doc542 zdravotně postižení.htm senioři ekologické projekty do nebo daného roku ČSOB a ERA pro podporu regionů ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků vyhlášení CSOB/Spolecenska- Akademie Modrého života do odpovednost/stranky/grantovy- kalendar.asp ČSOB Nadační program vzdělání - Bezpečnost v online prostředí Kč vyhlášení od Výbor dobré vůle Nadace Olgy Cesty k integraci Senior Výbor dobré vůle a integraci/ Fond vzdělávání - program poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách a Nadace Divoké husy Program Benefice s Divokými husami (zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, které sami uspořádáte Stránka 4 z 5, vždy poslední den v měsíci

5 Nadace ČEZ Podpora regionů - Zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Průběžně, nejpozději do vana-grantova-rizeni.html Oranžová hřiště Průběžně Nadační fond J&T Grantová řízení (pomoc v nouzi, náhradní rodinná péče, atd.) Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo Nadace Taťány Kuchařové vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám Nadace Člověk člověku Nadace zaměřená na podporu rodiny, dětí, mládeže, handicapovaných a sociálně slabých jedinců Kč do pozn. X - data nejsou k dispozici Výzvy jsou aktualizovány a zveřejňovány 1 týdně - upozornění na nově doplněné výzvy/ v programech vyznačené aktuální výzvy Stránka 5 z 5

Výzvy k předkládání projektů - STŘEDOČESKÝ KRAJ

Výzvy k předkládání projektů - STŘEDOČESKÝ KRAJ Výzvy k předkládání projektů - STŘEDOČESKÝ KRAJ Datum aktualizace: 20.7.15 Nové změny OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 Interreg CENTRAL EUROPE http://www.central2020.eu/ MINISTERSTVO PRŮMYSLU

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Příprava projektů měst a obcí na programové období

Příprava projektů měst a obcí na programové období Příprava projektů měst a obcí na programové období 2014 2020 Porada ředitelky KrÚ Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky OÚ obcí typu I, II a III 30.9.2014 Aktivity ČR související přípravou na

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP) 2014-2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 2014-2020 V programovacím období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj. cca 650

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3. zelená linka:

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3.  zelená linka: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Další možnosti podpor pro podnikatele v období

Další možnosti podpor pro podnikatele v období Další možnosti podpor pro podnikatele v období 2014-2020 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 6. 5. 2015 Setkání s podnikateli regionů MAS Rozkvět a MAS Blanský les-netolicko Helena Halabicová oddělení podpory

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Aktuální výzvy v OP PIK a OP VVV v roce Rada pro inovace Moravskoslezského kraje,

Aktuální výzvy v OP PIK a OP VVV v roce Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, Aktuální v OP PIK a OP VVV v roce 2015 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Název OP PIK aktuální v PO 1 Příjem předběžných žádostí Příjem plných žádostí Potenciál Od 1. 6. do 31. 8. 2015

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Mgr. Jan Veselský, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 9.2.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP Integrovaný regionální operační program

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko. Oslavany,

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko. Oslavany, Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko Oslavany, 23. 7. 2014 Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Cíl Investice

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více