Regionální rozvoj ORP Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rozvoj ORP Semily"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Aplikovaná geografie Regionální rozvoj ORP Semily Regional development of ORP (ORP = municipality with extended authority) Semily Bakalářská práce: 12 FP KGE 024 Autor: Martin KUBÍČEK Podpis: Vedoucí práce: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2

3

4 Čestné prohlášení Název práce: Regionální rozvoj ORP Semily Jméno a příjmení autora: Martin KUBÍČEK Osobní číslo: P Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne: Martin KUBÍČEK

5 Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. RNDr. Aloisi Hynkovi, CSc. za odborné vedení práce, konzultace, poskytnuté materiály i připomínky. V neposlední řadě bych mu rád poděkoval i za ochotu a zejména rychlost, se kterou odpovídal na mé dotazy.

6 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi regionálního rozvoje obce s rozšířenou působností Semily. Správní obvod leží v jihovýchodní části Libereckého kraje. První část práce obsahuje fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristiku obvodu. V další části jsou rozebrány rozvojové dokumenty vyšších úrovní, později rozvojové dokumenty samotného správního obvodu. Dále jsou v práci uvedeny realizované projekty v návaznosti na tyto dokumenty. Poslední kapitola se věnuje vlastním návrhům opatření a aktivit vedoucích k efektivnímu udržitelnému regionálnímu rozvoji. Klíčová slova: regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, ORP Semily, Liberecký kraj, rozvojové dokumenty Annotation This bachelor thesis looks into the opportunities of a regional development of ORP Semily. This administrative district is located in the southeastern part of Liberec region. The first part of this thesis consists of physico-geographical and socio-economical characteristics of the district. The next part focuses on development documents of higher levels and furthermore on development documents of the administrative district itself. Then implemented projects are shown in continuity with these documents. Last chapter offers my own proposals of meassures and activities leading to an effective sustainable regional development. Keywords: regional development, sustainable development, ORP Semily (ORP = municipality with extended autority), Liberec region, development documents

7 Obsah 1 Úvod Profil území Vznik ORP ORP Semily Srovnání se sousedními ORP Fyzickogeografická charakteristika území Geomorfologické členění Geologická stavba a reliéf Půdní typy Podnebí Vodstvo Biogeografické členění Potencionální přirozená vegetace Ochrana přírody a krajiny, chráněná území Socioekonomická charakteristika Vývoj a struktura obyvatelstva Vývoj počtu obyvatel v ORP Semily Vzdělanost Migrace obyvatel Ekonomická aktivita obyvatel... 28

8 4.2.1 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví a velikosti Zemědělství Dopravní infrastruktura Bydlení Metody studia regionálního rozvoje Teorie regionálního vývoje a jejich vývoj Současné přístupy k regionální politice Úrovně regionálního rozvoje Koncepční dokumenty Indikátory regionálního rozvoje Indikátory a jejich využití na evropské úrovni Indikátory a jejich využití v ČR Program rozvoje regionu Libereckého kraje Širší kontext Rozvojové dokumenty vztahující se k SRR Program rozvoje Libereckého kraje Vývoj programu rozvoje Libereckého kraje Obecné cíle programu rozvoje Libereckého kraje Dílčí rozvojové dokumenty a koncepce krajské úrovně Hospodářsky slabé oblasti Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Databáze projektů... 43

9 7.7 Soulad s programem Libereckého kraje Monitoring plnění programu rozvoje Libereckého kraje Regionální rozvoj ORP Semily Širší kontext Územně analytické podklady ORP Semily (ÚAP) Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Semily (RURÚ) Hospodářsky slabé oblasti v ORP Semily Místní akční skupiny na území ORP Semily Mikroregiony Významné ekonomické subjekty v ORP Semily Významní aktéři udržitelného rozvoje ORP Semily Rozvojové aktivity na území ORP Semily Projekt Čistá Jizera Čistá Jizera I město Semily Čistá Jizera II - město Lomnice nad Popelkou Projekt Greenway Jizera Greenway Jizera - úsek Podspálov Dolní Sytová Projekty uskutečněné v rámci místních akčních skupin Realizované projekty v rámci MAS Brána do Českého ráje, o.s Projekty Spolupráce Regionální výrobci Vlastní návrhy dalších témat rozvoje... 60

10 10.1 Opatření 1 : Zlepšit dostupnost území Aktivity k naplnění opatření 1: Oprava nevyhovujících komunikací Aktivity k naplnění opatření 1: Výstavba rychlostní komunikace R Aktivity k naplnění opatření 1: Zvýšení využívání hromadné dopravy Opatření 2: Povzbudit turistický ruch Aktivity k naplnění opatření 2: Propagace regionu Aktivity k naplnění opatření 2: Podpora činnosti informačních center Aktivity k naplnění opatření 2: Využití cyklostezky v údolí Jizery jako nadregionální turistické atraktivity Opatření 1: Vytvořit vhodné podmínky pro absolventy vyššího vzdělání Aktivity k naplnění opatření 1: Podpora rozvoje služeb Aktivity k naplnění opatření 1: Zvýšit kulturní úroveň obcí Aktivity k naplnění opatření 1: Omezit depopulační trendy menších sídel Závěr Použitá literatura Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání se sousedícími ORP Tabulka 2: Geomorfologické zařazení celků na území ORP Semily (Demek, 1987) Tabulka 3: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky Tabulka 4: Počet obyvatel v jednotlivých letech a věkových skupin podle ČSÚ Tabulka 5: Narození a zemřelí v letech podle ČSÚ Tabulka 6: Přistěhovalí a vystěhovalí z ORP Semily... 28

11 Tabulka 7: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti Tabulka 8: Ekonomické subjekty podle velikosti a odvětví činnosti Tabulka 9: Srovnání rozlohy zemědělské a orné půdy v rámci LK Tabulka 10: Bytová výstavba v letech Tabulka 11: Naplňování strategických cílů v roce Tabulka 12: Hospodářsky slabá oblast Semilsko Tabulka 13: Největší zaměstnavatelé ORP Semily Tabulka 14: Významní aktéři/aktanty území Seznam obrázků Obrázek 1: Mapa správního obvodu Semily Obrázek 2: Poloha v rámci Libereckého kraje Obrázek 3: Geomorfologické okrsky Obrázek 4: Půdní typy ORP Semily Obrázek 5: Bioregiony ORP Semily Obrázek 6: Potencionální přirozená vegetace Seznam grafů Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti... 29

12 Seznam použitých zkratek a.s. akciová společnost ANT Action-network theory AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny č. číslo ČR Česká republika ČSR Československá republika ČSÚ Český statistický úřad EIA Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) ha hektar HDP Hrubý domácí produkt HSO Hospodářsky slabé oblasti CHKO Chráněná krajinná oblast KRNAP Krkonošský národní park LK Liberecký kraj MAS Místní akční skupina MHD Městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí o.s. občanské sdružení ORP Obec s rozšířenou působností POU Pověřený obecní úřad PRLK Program rozvoje Libereckého kraje RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území s.r.o. společnost s ručením omezeným Sb. Sbírky SEA Strategic Environmental Assessment (Posuzování vlivů strategií na životní prostředí) SRR Strategie regionálního rozvoje ÚAP Územně analytické podklady

13 1 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zabývat problematikou regionálního rozvoje. Pro své téma jsem si vybral správní obvod obce s rozšířenou působností Semily. Toto území mě zaujalo, jelikož v jeho blízkosti bydlím a svým způsobem jej znám. Zajímal jsem se především, jaké charakteristiky jsou pro dané území významné pro regionální rozvoj. Ve své práci jsem použil metody literárního studia, průzkum a sběr kvantitativních dat (teoretická část) spolu s induktivní metodou, kterou jsem se soustředil na analýzu strategických dokumentů a cílů z nich vyplývajících a terénního průzkumu, zejména volnými nebo semi-strukturovanými rozhovory, zpravidla se soukromými subjekty a běžnými občany (praktická část). Práce je členěna do osmi hlavních částí. První tři části jsou věnovány obecné charakteristice fyzickogeografických a socioekonomických prvků význačných pro území, navazují metody studia území. Tyto části tvoří teoretickou část práce. Praktická část práce je věnována analýze strategických dokumentů krajské úrovně, poté analýze dokumentů samotného správního obvodu. Práci uzavírají kapitoly, kde jsou uvedeny konkrétní projekty realizované v území v návaznosti na tyto dokumenty a kapitola vlastních návrhů rozvoje, kde jsem se pokusil navrhnout taková opatření a aktivity vedoucí k jejich splnění, která vyplynula během celého výzkumu. Cílem práce je posouzení regionálního rozvoje na území správního obvodu ORP Semily v návaznosti na regionální rozvoj větších územních celků, zejména v návaznosti na program a strategii rozvoje Libereckého kraje, včetně zjištění výsledků plnění těchto programů a navržení aktivit, které by rozvoji mohly přispět. 13

14 2 Profil území 2.1 Vznik ORP Od došlo ke zrušení okresních úřadů (jako územní jednotky však zůstaly zachovány) a převodem jejich pravomocí na několik menších jednotek - obcí s rozšířenou působností neboli ORP. Podle zákona č. 314/2002 Sb. větší část pravomocí bývalých okresních úřadů převzaly obecní (městské) úřady, zbylé pravomoci úřady krajské. Správní obvody zpravidla kopírují hranice původních okresů (případně sousedních ORP ze stejného okresu) a jejich působnost je vymezena výčtem obcí určeným vyhláškou ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb. Touto reformou došlo k větší decentralizaci a zejména ještě většímu přenosu prvoinstančního rozhodování na nižší úroveň veřejné správy. Cílem této reformy byla snaha o co největší zefektivnění veřejné správy na příslušných stupních. Toto rozhodnutí s sebou však neslo následky nekvalifikovanosti úředníků, zejména při přechodu pravomocí na nižší stupně veřejné správy, avšak usnadnilo cestu k úřadům a přeneslo řešení problémů na lokální úroveň. Nadřazeným úřadem pro ORP jsou již zmiňované krajské úřady, mezičlánkem pro komunikaci s jednotlivými obcemi jsou POU pověřené obecní úřady, kterými jsou zpravidla větší centra v daném ORP (v ORP Semily to jsou POU Lomnice nad Popelkou a POU Semily). Tyto obce mají za úkol ještě více zkrátit cestu k úřadům a co nejvíce decentralizovat nejzákladnější rozhodnutí. 2.2 ORP Semily Území ORP Semily se nachází v severní části České republiky, konkrétně v Libereckém kraji. Rozkládá se na ploše 203 km 2 (7,3 % rozlohy Libereckého kraje) a sousedí s ORP Libereckého kraje - Jilemnice, Tanvald, Turnov a Železný Brod a ORP Královéhradeckého kraje Jičín a Nová Paka. Podle ČSÚ k činil počet obyvatel s hustotou obyvatel 115,2 obyvatele na km 2, což jej řadí k nejméně osídleným částem Libereckého kraje. Administrativně je území ORP rozděleno na 22 obcí (složených z 68 částí) a 48 katastrálních území. Nejdůležitějším centrem celého ORP jsou Semily, dalšími, menšími centry jsou Lomnice nad Popelkou a Vysoké 14

15 nad Jizerou. Všechny tři obce mají statut města. Většinu zbylých obcí tvoří malé obce. Průměrný věk je poměrně vysoký a činí 41,4 let. Nezaměstnanost (k ) dosahovala 10,3 %, na jedno volné pracovní místo připadalo více než 23 uchazečů, mírně vyšší než celorepublikový průměr (9,6 %). Plocha celého území je tvořena zejména zemědělskou půdou, která činí 61 % (nejvíce v LK spolu s ORP Turnov) a lesními pozemky, které představují 29 % území. Obrázek 1: Mapa správního obvodu Semily Zdroj: Český statistický úřad 15

16 2.3 Srovnání se sousedními ORP Podíváme-li se na srovnání nejen se sousedními ORP, tak lze konstatovat, že Semily se řadí mezi středně velká ORP, porovnání s okolními s relativně vysokou hustotou obyvatel, ale toto je způsobeny zejména početnějšími centry (Semily, Lomnice nad Popelkou), osídlení periferních oblastí je značně rozptýlené, což je dáno podhorským rázem regionu. Tabulka 1: Srovnání se sousedícími ORP Název ORP Obcí z toho měst Části obcí Katastrů Výměra [km2] Počet obyvatel Jičín Jilemnice Nová paka Semily Tanvald Turnov Železný Brod Zdroj dat: Český statistický úřad Obrázek 2: Poloha v rámci Libereckého kraje Zdroj: Regionální informační servis 16

17 3 Fyzickogeografická charakteristika území 3.1 Geomorfologické členění Podle Demkova Zeměpisného lexikonu ČSR (Demek, 1987) se území ORP Semily nachází v Hercynském systému, subsystému Hercynská pohoří a provincii Česká vysočina na střetu dvou rozlišných geomorfologických podsoustav. Prakticky celá část území (celá severní, střední i velká část jižní části) leží v Krkonošskojesenické subprovincii, avšak jižní částí území ORP, hlavně na území Bradlecké Lhoty, prochází hranice s Českou tabulí (Novopacká vrchovina a prakticky mizivou plochou Jičínská kotlina). Z těchto dvou podsoustav se zde nacházejí následující celky a podcelky a okrsky (viz. mapa a tabulka). Tabulka 2: Geomorfologické zařazení celků na území ORP Semily (Demek, 1987) Subprovincie Soustava Podsoustava Celek Okrsek Holenická pahorkatina Ještědskokozákovský hřbet Kozákovský hřbet Táborský hřbet Komárovský hřbet Krkonošskojesenická subprovincie Krkonošská oblast Krkonošské Podkrkonošská Lomnická vrchovina Novopacká podhůří pahorkatina vrchovina Staropacká vrchovina Krkonoše Krkonošské rozsochy Vilémovská hornatina 17

18 Česká tabule Severočeská tabule Jičínská pahorkatina Turnovská pahorkatina Jičínská kotlina Zdroj: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny.(demek 1987) Obrázek 3: Geomorfologické okrsky Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. Město Semily Geologická stavba a reliéf Jak uvádí Chlupáč (2002), severní část území má charakter vrchoviny až hornatiny se značně členitým reliéfem. Je tvořena zejména metamorfovanými paleovulkanity (hlavně zelená břidlice metakeratofyr) a paleozoickým fylity (zejména chlorit-seritický fylit) s částečnými vstupy tvrdších a odolnější hornin. Reliéf je značně členitý, častá jsou velká strmá údolí v okolí vodních toků. Můžeme zde najít velké množství skalních tvarů, zejména široké hřbety, suky a odlehlíky, ale i ploché povrchy 18

19 nacházející se v různých výškách. Je zde také častý výskyt krasových útvarů, ve kterých můžeme nalézt široké spektrům krasových útvarů (jeskyně, vývrty, ponory, vývěry apod.) zejména velmi známé a navštěvované Bozkovské dolomitové jeskyně (metamorfované staropaleozoické dolomity a vápence) a další krasové útvary podobné stavby jako jsou například krasové útvary v okolí Jesenného a Roztoků u Semil. Dále se v území nachází další krasové útvary, jako je ponor Vošmendy (vývěr), jeskyně na Vošmendě, jeskyně Nad Sěkama a jeskyně Vykopaná. Krasové útvary menšího rozsahu se též nachází v lokalitách Domáň, Dolenec a Vraštilov. Zbylá část území se vyznačuje denudačním až destruovaným reliéfem, s charakterem kerné pahorkatiny až vrchoviny. Vznik reliéfu je vrásový s častým výskytem tektonicky porušených hornin a vulkanitů podkrkonošské permokarbonské pánve. Naopak jihovýchodní část území se vyznačuje odkrytými permskými sedimenty se svahy tvořenými deluviálními kamenitohlinitými a kamenitopísčitými sedimenty. 19

20 3.2 Půdní typy Podíváme-li s na níže zobrazenou mapu, uvídíme, že převážnou část území tvoří kambizemě, místy přerušené glejovými a pseudoglejovými půdami. V okolí vodních toků se vyskytují převážně fluvizemě. Výjimečný je opět jižní (tentokrát i severozápadní) cíp území kde můžeme najít luvizemě a regozemě, do severní části zasahují také podzolové půdy. Obrázek 4: Půdní typy ORP Semily Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, WMS služba, upraveno autorem 20

21 3.3 Podnebí Z důvodu členitého reliéfu na různých místech území panují různé klimatické poměry. Severní část regionu je chladnější a s vyšší měrou srážek. Podle klasifikace Quitta (1971) spadá do mírně teplých a chladných oblastí, konkrétně MT2, MT7, MT4, CH6 a CH7. Většina území však spadá do klimatické oblasti MT4, severní část CH7. Veliké množství říčních údolí však způsobuje časté teplotní inverze. Podle Quitta (1971) se 2 převažující klimatické oblasti nacházející na území vyznačují následujícími vlastnostmi. Charakteristika oblasti MT2: mírně chladné až chladné, krátké, mírně vlhké léto, krátké přechodné období s mírným jarem i podzimem, zima suchá, s normálními teplotami i délkou sněhové pokrývky. Charakteristika oblasti CH7: velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké léto, dlouhé přechodné období s mírným jarem a podzimem, mírná, dlouhá zima s mírně vlhkou a dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Tabulka 3: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky klimatická oblast MT 4 CH 7 počet letních dnů počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více počet mrazových dnů počet ledových dnů průměrná teplota v lednu -3 až -4-3 až -4 průměrná teplota v červenci průměrná teplota v dubnu průměrná teplota v říjnu průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více srážkový úhrn ve vegetačním období srážkový úhrn v zimním období počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet zamračených dnů počet jasných dnů Zdroj dat: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky (Quitt, 1971) 21

22 3.4 Vodstvo Nejdůležitějším vodním tokem a zároveň přirozenou hranicí půlící území na dvě části je řeka Jizera protékající od východu na západ. Jak uvádí Vlček (Vlček et al. 1984), pramení v Jizerských horách, jihovýchodně od Smrku ve výšce 885 m. n. m. a má dvě zdrojnice, jednu na polské straně, druhou na české. Odvodňuje prakticky celé území ORP. Řeka Jizera je významným tokem, prameni v CHKO Jizerské hory a je zdrojem pitné vody pro Benátky nad Jizerou a Sojovice, hlavní vodárna v Káraném je hlavní zásobárnou pitné vody pro Prahu. V nadmořské výšce 169 m. n. m. se pak u Toušeně vlévá do Labe. Dle údajů Povodí Labe odvodňuje plochu o rozloze 2193,4 km 2, délka toku 163,9 km a průměrný průtok u ústí 23,9 m 3.s -1. Na sledovaném území protéká zejména svým horním povodím, pro které je charakteristický rychlý odtok srážek, k čemuž přispívá i reliéf oblasti. V minulosti byla Jizera považována za jeden z nejčistších toků, až do Semil spadal do třídy čistoty II., v současné době však celý tok spadá do třídy čistoty III (podle AOPK Agentura pro ochranu přírody 2012). V letech byl v povodí Jizery realizován miliardový projekt Čistá Jizera, který přispěl ke zlepšení toku i kvality vody. Nejvýznamnější geomorfologickým útvarem na toku řeky je soutěska pod Bítouchovem u Semil, která byla původně velmi úzká, avšak pozdějšími odstřely v 19. století rozšířena. Nejvýznamnější přítokem Jizery je Kamenice, která pramení na severozápadním svahu Černé hory ve výšce 975 m. n. m., ústí ve Spálově s průměrným průtokem 4,65 m 3.s -1 a Oleška, která pramení u Rovnáčova ve výšce 541 m. n. m. a do Jizery ústí v Semilech, s průměrným průtokem 1,74 m 3.s -1 (Povodí Labe 2011). V povodí Jizery i jejich přítoku koryto postupem času vymodelovalo strmá údolí, často hluboká až 100 metrů. Dalších vodních děl se v území příliš nevyskytuje, z nejvýznamnější lze jmenovat rybníky u obce Veselá Veselá 1 a 2, které mají plochu 1,2 ha, resp. 1,5 ha a jsou využívány zejména k rybníkářským účelům. 22

23 3.5 Biogeografické členění Území České republiky je z hlediska biogeografického členění rozdělen na menší územní celky tzv. bioregiony. Podle Biogeografického členění České republiky (Culek 1996) můžeme v ČR najít 91 bioregionů (71 v hercynské, 11 v západokarpatské, 5 v severopanonské a 4 v polanské podprovincii). Zpravidla se jedná o území velikosti mezi km 2 s identickou vegetační stupňovitostí a se společnými charakteristickými rysy odlišnými od ostatních bioregionů, jako je nadmořská výška, skupiny organismů obývajících vymezený prostor, společným georeliéfem, mezoklimatem i půdami. Obsahuje také charakteristické dělení na nižší jednotky biochory a skupiny geobiocénů. Toto rozdělení však nezahranuje antropogenní vliv, který je v každém regionu různý. Území ORP se nachází v provincii středoevropských bioregiony Železnobrodský bioregion, 1.37 Podkrkonošský bioregion, Jizerskohorský bioregion a Krkonošský bioregion (Culek 1996). Největší plochu zaujímá Železnobrodský bioregion, menší část území Hruboskalský region. Zastoupení a vliv Podkrkonošského bioregionu na jihu (část obce Bradlecká Lhota) a na východě (část obce Veselá), respektive Jizerskohorského bioregionu na severu (část obce Vysoké nad Jizerou) je prakticky mizivý. Obrázek 5: Bioregiony ORP Semily Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. (Město Semily, 2010) 23

24 3.5.1 Potencionální přirozená vegetace Potencionální přirozenou vegetací se podle Neuhäuslové et al. (1997) rozumí vegetace taková, která by v případě nezasahování člověka vznikla za předpokládaných podmínek na určitém místě. Na níže uvedené mapě je zobrazeno zastoupení a rozdělení podle druhů. Na první pohled je zřejmé, že převažují květnaté bučiny a acidofilní bučiny a jedliny. Za zmínku také stojí jižní část území, v okolí Bradlecké Lhoty a Syřenova, malá část jičínské kotliny, kde by potenciální přirozenou vegetaci tvořily dubohabřiny a lipové doubravy nebo acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy. Obrázek 6: Potencionální přirozená vegetace Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. (Město Semily, 2010) 24

25 3.6 Ochrana přírody a krajiny, chráněná území Jelikož na území ORP Semily je reliéf značně členitý a rozkládá se v části krkonošského podhůří a zároveň na jeho území zasahuje i část Krkonošského národního parku, nebude tedy překvapením, že se na jeho území rozkládá několik zvláště chráněných území. Z hlediska ochrany, přestože jejich zásah do území je jen okrajový, jsou určitě ochranné pásmo KRNAPu (biosférická rezervace UNESCO), CHKO Jizerské hory a CHKO Český ráj. Dále zde najdeme hojně turisty navštěvované národní přírodní Kozákov a Bozkovské dolomitové jeskyně, ve kterých se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Dalšími chráněnými místy jsou například přírodní rezervace podél řek Údolí Jizery (známá Riegrova stezka) a Údolí Vošmendy. Dalšími významnými lokalitami jsou takzvané Evropsky významné lokality projektu NATURA 2000, jako je například Údolí Jizery a Kamenice, Krkonoše a lokality Kozlov Tábor. Projekt NATURA 2000 zahrnuje i ptačí rezervace, žádná taková se však na území nenachází. 25

26 4 Socioekonomická charakteristika 4.1 Vývoj a struktura obyvatelstva Vývoj počtu obyvatel v ORP Semily Vývoj počtu obyvatel přirozeným přírůstkem od vzniku ORP klesající tendenci, jedinou výjimkou byl rok 2008, kdy byl zaznamenán přírůstek o 1 člověka. Podíváme-li se na srovnání s Libereckým krajem, je zřejmě tato situace je způsobena zejména slabším zastoupením věkových skupin mezi lety a naopak velmi silným zastoupením starších ročníků (zejména muži od 70 a výše a ženy od 66 let výše). Za povšimnutí také stojí velmi nízký počet žen okolo 25 let a výrazný rozdíl mezi zemřelými a narozenými v roce 2003 (viz věková pyramida - Příloha A). Tabulka 4: Počet obyvatel v jednotlivých letech a věkových skupin podle ČSÚ Rok Celkem k ve věku: a více Průměrný věk 39 39,3 39,7 39,9 40,2 40,6 40,7 40,9 41,1 41,4 Zdroj: Český statistický úřad Tabulka 5: Narození a zemřelí v letech podle ČSÚ Počet obyvatel k Rok Živě narození Zemřelí Zdroj: Český statistický úřad 26

27 4.1.2 Vzdělanost Obecně lze říci, že vzdělanost v ORP Semily je oproti celorepublikovému průměru nižší, což je dáno více faktory. Nejdůležitějšími faktory je struktury obyvatel (výrazně starší obyvatelstvo oproti průměru ČR) a zároveň pracovní nabídkou/poptávkou po absolventech středních a vyšších škol, v neposlední řadě také dostupností školských zařízení a sociální situací rodin. Vzdělanost ve studovaném území mezi Sčítáními lidí, domů a bytů mezi roky 1991 a 2001 značně vzrostla, avšak stále je oproti celorepublikovému průměru i průměru Libereckého kraje relativně nízká. Podíl vysokoškolských vzdělaných je oproti Libereckému kraji téměř poloviční avšak má výrazně stoupající trend, ať už díky větší dostupnosti a počtu vysokých škol, tak i díky lepší sociální situaci. Problém je také vzdělané lidi udržet, jelikož mladí vzdělaní lidé migrují za prací, protože dojížďka do vzdálenějších, zejména v zimních měsících, je díky povaze reliéfu i stavu silnic značně obtížnější Migrace obyvatel Migrace je patrné, že z hlediska atraktivnosti pro stálý život na tom ORP Semily není příliš dobře, každoroční úbytek je dle mého názoru způsoben zejména nabídkou pracovních míst, kdy v době před krizí byl migrační přírůstek kladný, naopak s důsledky hospodářské recese a propadem nabídky volných pracovních míst se ještě více prohloubila nezaměstnanost region, což je zřejmě důvodem, který vede k takovému úbytku. Je až překvapivé, že skupina 65 let a více vykazuje téměř každoročně nevelký (nicméně kladný) přírůstek obyvatel. Toto může být způsobeno nechutí starších zajištěných obyvatel žít ve městech a tak migrují za klidem na venkov. Migrace obyvatel uvnitř ORP není až tak významná, stále mírně převažují ženy, což je způsobeno sňatky či ovdověním (ženy se dožívají více a v pokročilém věku je bez partnera život složitější stěhovaní k dětem či do domova důchodců). 27

28 Tabulka 6: Přistěhovalí a vystěhovalí z ORP Semily Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Zdroj: Český statistický úřad 4.2 Ekonomická aktivita obyvatel ORP Semily se dlouhodobě potýká s relativně vyšší mírou nezaměstnanosti oproti jiným regionům v ČR i relativně vyšším počtem uchazečů na jedno volné místo. S příchodem hospodářské recese v roce 2008 se tento problém ještě více prohloubil a nezaměstnanost v regionu překročila 10 %. V současnosti nezaměstnanost opět, i když pouze pozvolně, klesá. Zajímavý je také počet mladistvých uchazečů, který je také o něco vyšší než ve většině regionů. Tabulka 7: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti Počet evidovaných uchazečů celkem 1408 Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů 10,32% Dosažitelní uchazeči 1401 Volná pracovní místa celkem 61 Ženy 670 Počet uchazečů na 1 volné místo 23,1 Osoby zdravotně postižené 189 Průměrný věk uchazečů 39,4 Absolventi 79 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci nad 12 měsíců 488 Uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 59 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci měsíců 236 Mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 5 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci nad 24 měsíců 252 Uchazeči věkové skupiny nad 60 let 31 Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem 490 Zdroj dat: Český statistický úřad 28

29 Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí Struktura ekonomických subjektů dle odvětví a velikosti Podle ČSÚ na studovaném území převažují zejména podniky s 1 až 9 zaměstnanci či soukromníci bez zaměstnanců. Co se odvětví týče je v zemědělském sektoru zaměstnanost oproti celorepublikovému průměru vyšší, ve stavebnictví a velkoobchodu, maloobchodu a opravách a údržbách motorových vozidel je značně vyšší, průmyslu procentuelně dosti zaostává. Tato čísla však nejsou překvapením, jsou dány zejména přírodními podmínkami a rázem krajiny. Ekonomické subjektu jsou zpravidla s malým počtem zaměstnanců, v počtu zaměstnávajících lidí tvoří největší skupinu mikropodniky (1 9 zaměstnanců). Tabulka 8: Ekonomické subjekty podle velikosti a odvětví činnosti Ekonomické subjekty se sídlem na území správního (k ) Ekonomické subjekty celkem (podle Registru ekonomických subjektů) fyzické osoby z toho zemědělští podnikatelé 170 právnické osoby z toho obchodní společnosti 379 Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ekonomické činnosti (%) zemědělství, lesnictví a rybářství 5,9 průmysl celkem 17,2 29

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko období 7/2010 7/2014. Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Ráječko byla schválena usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Ráječko na.zasedání dne Zpráva

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 zemědělská půda 4 540 4 525 4 458 4 456 4 432 4 394 4 392 orná půda 3 301

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn období 11/2011 9/2015 Návrh k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Holštejn schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Holštejn na.zasedání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 - PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ Verze dokumentu: červenec 2013, FINAL Zpracovatel: Zadavatel: KP projekt s.r.o. a Krajský úřad Jihočeského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/2008 11/2012. Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Zpráva o uplatňování územního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

) & * ) Kralupy nad Vltavou

) & * ) Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou!""# $ %&% '""!""# $ ( % ) & * ) Kralupy nad Vltavou Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU A. Zadavatel: České Švýcarsko,

Více

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu Současná pozice města Ústí n.o. v regionu a. Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Zdroj: RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, 11/2011 (Regionální

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚZEMNÍ DIMENZE

ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚZEMNÍ DIMENZE ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH NA OBDOBÍ 2014-2020 PRO LIBERECKÝ KRAJ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚZEMNÍ DIMENZE 1 HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY Jedná se o území, které je vymezeno jako regiony se

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více