Regionální rozvoj ORP Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rozvoj ORP Semily"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Aplikovaná geografie Regionální rozvoj ORP Semily Regional development of ORP (ORP = municipality with extended authority) Semily Bakalářská práce: 12 FP KGE 024 Autor: Martin KUBÍČEK Podpis: Vedoucí práce: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2

3

4 Čestné prohlášení Název práce: Regionální rozvoj ORP Semily Jméno a příjmení autora: Martin KUBÍČEK Osobní číslo: P Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne: Martin KUBÍČEK

5 Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. RNDr. Aloisi Hynkovi, CSc. za odborné vedení práce, konzultace, poskytnuté materiály i připomínky. V neposlední řadě bych mu rád poděkoval i za ochotu a zejména rychlost, se kterou odpovídal na mé dotazy.

6 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi regionálního rozvoje obce s rozšířenou působností Semily. Správní obvod leží v jihovýchodní části Libereckého kraje. První část práce obsahuje fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristiku obvodu. V další části jsou rozebrány rozvojové dokumenty vyšších úrovní, později rozvojové dokumenty samotného správního obvodu. Dále jsou v práci uvedeny realizované projekty v návaznosti na tyto dokumenty. Poslední kapitola se věnuje vlastním návrhům opatření a aktivit vedoucích k efektivnímu udržitelnému regionálnímu rozvoji. Klíčová slova: regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, ORP Semily, Liberecký kraj, rozvojové dokumenty Annotation This bachelor thesis looks into the opportunities of a regional development of ORP Semily. This administrative district is located in the southeastern part of Liberec region. The first part of this thesis consists of physico-geographical and socio-economical characteristics of the district. The next part focuses on development documents of higher levels and furthermore on development documents of the administrative district itself. Then implemented projects are shown in continuity with these documents. Last chapter offers my own proposals of meassures and activities leading to an effective sustainable regional development. Keywords: regional development, sustainable development, ORP Semily (ORP = municipality with extended autority), Liberec region, development documents

7 Obsah 1 Úvod Profil území Vznik ORP ORP Semily Srovnání se sousedními ORP Fyzickogeografická charakteristika území Geomorfologické členění Geologická stavba a reliéf Půdní typy Podnebí Vodstvo Biogeografické členění Potencionální přirozená vegetace Ochrana přírody a krajiny, chráněná území Socioekonomická charakteristika Vývoj a struktura obyvatelstva Vývoj počtu obyvatel v ORP Semily Vzdělanost Migrace obyvatel Ekonomická aktivita obyvatel... 28

8 4.2.1 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví a velikosti Zemědělství Dopravní infrastruktura Bydlení Metody studia regionálního rozvoje Teorie regionálního vývoje a jejich vývoj Současné přístupy k regionální politice Úrovně regionálního rozvoje Koncepční dokumenty Indikátory regionálního rozvoje Indikátory a jejich využití na evropské úrovni Indikátory a jejich využití v ČR Program rozvoje regionu Libereckého kraje Širší kontext Rozvojové dokumenty vztahující se k SRR Program rozvoje Libereckého kraje Vývoj programu rozvoje Libereckého kraje Obecné cíle programu rozvoje Libereckého kraje Dílčí rozvojové dokumenty a koncepce krajské úrovně Hospodářsky slabé oblasti Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Databáze projektů... 43

9 7.7 Soulad s programem Libereckého kraje Monitoring plnění programu rozvoje Libereckého kraje Regionální rozvoj ORP Semily Širší kontext Územně analytické podklady ORP Semily (ÚAP) Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Semily (RURÚ) Hospodářsky slabé oblasti v ORP Semily Místní akční skupiny na území ORP Semily Mikroregiony Významné ekonomické subjekty v ORP Semily Významní aktéři udržitelného rozvoje ORP Semily Rozvojové aktivity na území ORP Semily Projekt Čistá Jizera Čistá Jizera I město Semily Čistá Jizera II - město Lomnice nad Popelkou Projekt Greenway Jizera Greenway Jizera - úsek Podspálov Dolní Sytová Projekty uskutečněné v rámci místních akčních skupin Realizované projekty v rámci MAS Brána do Českého ráje, o.s Projekty Spolupráce Regionální výrobci Vlastní návrhy dalších témat rozvoje... 60

10 10.1 Opatření 1 : Zlepšit dostupnost území Aktivity k naplnění opatření 1: Oprava nevyhovujících komunikací Aktivity k naplnění opatření 1: Výstavba rychlostní komunikace R Aktivity k naplnění opatření 1: Zvýšení využívání hromadné dopravy Opatření 2: Povzbudit turistický ruch Aktivity k naplnění opatření 2: Propagace regionu Aktivity k naplnění opatření 2: Podpora činnosti informačních center Aktivity k naplnění opatření 2: Využití cyklostezky v údolí Jizery jako nadregionální turistické atraktivity Opatření 1: Vytvořit vhodné podmínky pro absolventy vyššího vzdělání Aktivity k naplnění opatření 1: Podpora rozvoje služeb Aktivity k naplnění opatření 1: Zvýšit kulturní úroveň obcí Aktivity k naplnění opatření 1: Omezit depopulační trendy menších sídel Závěr Použitá literatura Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání se sousedícími ORP Tabulka 2: Geomorfologické zařazení celků na území ORP Semily (Demek, 1987) Tabulka 3: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky Tabulka 4: Počet obyvatel v jednotlivých letech a věkových skupin podle ČSÚ Tabulka 5: Narození a zemřelí v letech podle ČSÚ Tabulka 6: Přistěhovalí a vystěhovalí z ORP Semily... 28

11 Tabulka 7: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti Tabulka 8: Ekonomické subjekty podle velikosti a odvětví činnosti Tabulka 9: Srovnání rozlohy zemědělské a orné půdy v rámci LK Tabulka 10: Bytová výstavba v letech Tabulka 11: Naplňování strategických cílů v roce Tabulka 12: Hospodářsky slabá oblast Semilsko Tabulka 13: Největší zaměstnavatelé ORP Semily Tabulka 14: Významní aktéři/aktanty území Seznam obrázků Obrázek 1: Mapa správního obvodu Semily Obrázek 2: Poloha v rámci Libereckého kraje Obrázek 3: Geomorfologické okrsky Obrázek 4: Půdní typy ORP Semily Obrázek 5: Bioregiony ORP Semily Obrázek 6: Potencionální přirozená vegetace Seznam grafů Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti... 29

12 Seznam použitých zkratek a.s. akciová společnost ANT Action-network theory AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny č. číslo ČR Česká republika ČSR Československá republika ČSÚ Český statistický úřad EIA Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) ha hektar HDP Hrubý domácí produkt HSO Hospodářsky slabé oblasti CHKO Chráněná krajinná oblast KRNAP Krkonošský národní park LK Liberecký kraj MAS Místní akční skupina MHD Městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí o.s. občanské sdružení ORP Obec s rozšířenou působností POU Pověřený obecní úřad PRLK Program rozvoje Libereckého kraje RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území s.r.o. společnost s ručením omezeným Sb. Sbírky SEA Strategic Environmental Assessment (Posuzování vlivů strategií na životní prostředí) SRR Strategie regionálního rozvoje ÚAP Územně analytické podklady

13 1 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zabývat problematikou regionálního rozvoje. Pro své téma jsem si vybral správní obvod obce s rozšířenou působností Semily. Toto území mě zaujalo, jelikož v jeho blízkosti bydlím a svým způsobem jej znám. Zajímal jsem se především, jaké charakteristiky jsou pro dané území významné pro regionální rozvoj. Ve své práci jsem použil metody literárního studia, průzkum a sběr kvantitativních dat (teoretická část) spolu s induktivní metodou, kterou jsem se soustředil na analýzu strategických dokumentů a cílů z nich vyplývajících a terénního průzkumu, zejména volnými nebo semi-strukturovanými rozhovory, zpravidla se soukromými subjekty a běžnými občany (praktická část). Práce je členěna do osmi hlavních částí. První tři části jsou věnovány obecné charakteristice fyzickogeografických a socioekonomických prvků význačných pro území, navazují metody studia území. Tyto části tvoří teoretickou část práce. Praktická část práce je věnována analýze strategických dokumentů krajské úrovně, poté analýze dokumentů samotného správního obvodu. Práci uzavírají kapitoly, kde jsou uvedeny konkrétní projekty realizované v území v návaznosti na tyto dokumenty a kapitola vlastních návrhů rozvoje, kde jsem se pokusil navrhnout taková opatření a aktivity vedoucí k jejich splnění, která vyplynula během celého výzkumu. Cílem práce je posouzení regionálního rozvoje na území správního obvodu ORP Semily v návaznosti na regionální rozvoj větších územních celků, zejména v návaznosti na program a strategii rozvoje Libereckého kraje, včetně zjištění výsledků plnění těchto programů a navržení aktivit, které by rozvoji mohly přispět. 13

14 2 Profil území 2.1 Vznik ORP Od došlo ke zrušení okresních úřadů (jako územní jednotky však zůstaly zachovány) a převodem jejich pravomocí na několik menších jednotek - obcí s rozšířenou působností neboli ORP. Podle zákona č. 314/2002 Sb. větší část pravomocí bývalých okresních úřadů převzaly obecní (městské) úřady, zbylé pravomoci úřady krajské. Správní obvody zpravidla kopírují hranice původních okresů (případně sousedních ORP ze stejného okresu) a jejich působnost je vymezena výčtem obcí určeným vyhláškou ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb. Touto reformou došlo k větší decentralizaci a zejména ještě většímu přenosu prvoinstančního rozhodování na nižší úroveň veřejné správy. Cílem této reformy byla snaha o co největší zefektivnění veřejné správy na příslušných stupních. Toto rozhodnutí s sebou však neslo následky nekvalifikovanosti úředníků, zejména při přechodu pravomocí na nižší stupně veřejné správy, avšak usnadnilo cestu k úřadům a přeneslo řešení problémů na lokální úroveň. Nadřazeným úřadem pro ORP jsou již zmiňované krajské úřady, mezičlánkem pro komunikaci s jednotlivými obcemi jsou POU pověřené obecní úřady, kterými jsou zpravidla větší centra v daném ORP (v ORP Semily to jsou POU Lomnice nad Popelkou a POU Semily). Tyto obce mají za úkol ještě více zkrátit cestu k úřadům a co nejvíce decentralizovat nejzákladnější rozhodnutí. 2.2 ORP Semily Území ORP Semily se nachází v severní části České republiky, konkrétně v Libereckém kraji. Rozkládá se na ploše 203 km 2 (7,3 % rozlohy Libereckého kraje) a sousedí s ORP Libereckého kraje - Jilemnice, Tanvald, Turnov a Železný Brod a ORP Královéhradeckého kraje Jičín a Nová Paka. Podle ČSÚ k činil počet obyvatel s hustotou obyvatel 115,2 obyvatele na km 2, což jej řadí k nejméně osídleným částem Libereckého kraje. Administrativně je území ORP rozděleno na 22 obcí (složených z 68 částí) a 48 katastrálních území. Nejdůležitějším centrem celého ORP jsou Semily, dalšími, menšími centry jsou Lomnice nad Popelkou a Vysoké 14

15 nad Jizerou. Všechny tři obce mají statut města. Většinu zbylých obcí tvoří malé obce. Průměrný věk je poměrně vysoký a činí 41,4 let. Nezaměstnanost (k ) dosahovala 10,3 %, na jedno volné pracovní místo připadalo více než 23 uchazečů, mírně vyšší než celorepublikový průměr (9,6 %). Plocha celého území je tvořena zejména zemědělskou půdou, která činí 61 % (nejvíce v LK spolu s ORP Turnov) a lesními pozemky, které představují 29 % území. Obrázek 1: Mapa správního obvodu Semily Zdroj: Český statistický úřad 15

16 2.3 Srovnání se sousedními ORP Podíváme-li se na srovnání nejen se sousedními ORP, tak lze konstatovat, že Semily se řadí mezi středně velká ORP, porovnání s okolními s relativně vysokou hustotou obyvatel, ale toto je způsobeny zejména početnějšími centry (Semily, Lomnice nad Popelkou), osídlení periferních oblastí je značně rozptýlené, což je dáno podhorským rázem regionu. Tabulka 1: Srovnání se sousedícími ORP Název ORP Obcí z toho měst Části obcí Katastrů Výměra [km2] Počet obyvatel Jičín Jilemnice Nová paka Semily Tanvald Turnov Železný Brod Zdroj dat: Český statistický úřad Obrázek 2: Poloha v rámci Libereckého kraje Zdroj: Regionální informační servis 16

17 3 Fyzickogeografická charakteristika území 3.1 Geomorfologické členění Podle Demkova Zeměpisného lexikonu ČSR (Demek, 1987) se území ORP Semily nachází v Hercynském systému, subsystému Hercynská pohoří a provincii Česká vysočina na střetu dvou rozlišných geomorfologických podsoustav. Prakticky celá část území (celá severní, střední i velká část jižní části) leží v Krkonošskojesenické subprovincii, avšak jižní částí území ORP, hlavně na území Bradlecké Lhoty, prochází hranice s Českou tabulí (Novopacká vrchovina a prakticky mizivou plochou Jičínská kotlina). Z těchto dvou podsoustav se zde nacházejí následující celky a podcelky a okrsky (viz. mapa a tabulka). Tabulka 2: Geomorfologické zařazení celků na území ORP Semily (Demek, 1987) Subprovincie Soustava Podsoustava Celek Okrsek Holenická pahorkatina Ještědskokozákovský hřbet Kozákovský hřbet Táborský hřbet Komárovský hřbet Krkonošskojesenická subprovincie Krkonošská oblast Krkonošské Podkrkonošská Lomnická vrchovina Novopacká podhůří pahorkatina vrchovina Staropacká vrchovina Krkonoše Krkonošské rozsochy Vilémovská hornatina 17

18 Česká tabule Severočeská tabule Jičínská pahorkatina Turnovská pahorkatina Jičínská kotlina Zdroj: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny.(demek 1987) Obrázek 3: Geomorfologické okrsky Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. Město Semily Geologická stavba a reliéf Jak uvádí Chlupáč (2002), severní část území má charakter vrchoviny až hornatiny se značně členitým reliéfem. Je tvořena zejména metamorfovanými paleovulkanity (hlavně zelená břidlice metakeratofyr) a paleozoickým fylity (zejména chlorit-seritický fylit) s částečnými vstupy tvrdších a odolnější hornin. Reliéf je značně členitý, častá jsou velká strmá údolí v okolí vodních toků. Můžeme zde najít velké množství skalních tvarů, zejména široké hřbety, suky a odlehlíky, ale i ploché povrchy 18

19 nacházející se v různých výškách. Je zde také častý výskyt krasových útvarů, ve kterých můžeme nalézt široké spektrům krasových útvarů (jeskyně, vývrty, ponory, vývěry apod.) zejména velmi známé a navštěvované Bozkovské dolomitové jeskyně (metamorfované staropaleozoické dolomity a vápence) a další krasové útvary podobné stavby jako jsou například krasové útvary v okolí Jesenného a Roztoků u Semil. Dále se v území nachází další krasové útvary, jako je ponor Vošmendy (vývěr), jeskyně na Vošmendě, jeskyně Nad Sěkama a jeskyně Vykopaná. Krasové útvary menšího rozsahu se též nachází v lokalitách Domáň, Dolenec a Vraštilov. Zbylá část území se vyznačuje denudačním až destruovaným reliéfem, s charakterem kerné pahorkatiny až vrchoviny. Vznik reliéfu je vrásový s častým výskytem tektonicky porušených hornin a vulkanitů podkrkonošské permokarbonské pánve. Naopak jihovýchodní část území se vyznačuje odkrytými permskými sedimenty se svahy tvořenými deluviálními kamenitohlinitými a kamenitopísčitými sedimenty. 19

20 3.2 Půdní typy Podíváme-li s na níže zobrazenou mapu, uvídíme, že převážnou část území tvoří kambizemě, místy přerušené glejovými a pseudoglejovými půdami. V okolí vodních toků se vyskytují převážně fluvizemě. Výjimečný je opět jižní (tentokrát i severozápadní) cíp území kde můžeme najít luvizemě a regozemě, do severní části zasahují také podzolové půdy. Obrázek 4: Půdní typy ORP Semily Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, WMS služba, upraveno autorem 20

21 3.3 Podnebí Z důvodu členitého reliéfu na různých místech území panují různé klimatické poměry. Severní část regionu je chladnější a s vyšší měrou srážek. Podle klasifikace Quitta (1971) spadá do mírně teplých a chladných oblastí, konkrétně MT2, MT7, MT4, CH6 a CH7. Většina území však spadá do klimatické oblasti MT4, severní část CH7. Veliké množství říčních údolí však způsobuje časté teplotní inverze. Podle Quitta (1971) se 2 převažující klimatické oblasti nacházející na území vyznačují následujícími vlastnostmi. Charakteristika oblasti MT2: mírně chladné až chladné, krátké, mírně vlhké léto, krátké přechodné období s mírným jarem i podzimem, zima suchá, s normálními teplotami i délkou sněhové pokrývky. Charakteristika oblasti CH7: velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké léto, dlouhé přechodné období s mírným jarem a podzimem, mírná, dlouhá zima s mírně vlhkou a dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Tabulka 3: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky klimatická oblast MT 4 CH 7 počet letních dnů počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více počet mrazových dnů počet ledových dnů průměrná teplota v lednu -3 až -4-3 až -4 průměrná teplota v červenci průměrná teplota v dubnu průměrná teplota v říjnu průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více srážkový úhrn ve vegetačním období srážkový úhrn v zimním období počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet zamračených dnů počet jasných dnů Zdroj dat: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky (Quitt, 1971) 21

22 3.4 Vodstvo Nejdůležitějším vodním tokem a zároveň přirozenou hranicí půlící území na dvě části je řeka Jizera protékající od východu na západ. Jak uvádí Vlček (Vlček et al. 1984), pramení v Jizerských horách, jihovýchodně od Smrku ve výšce 885 m. n. m. a má dvě zdrojnice, jednu na polské straně, druhou na české. Odvodňuje prakticky celé území ORP. Řeka Jizera je významným tokem, prameni v CHKO Jizerské hory a je zdrojem pitné vody pro Benátky nad Jizerou a Sojovice, hlavní vodárna v Káraném je hlavní zásobárnou pitné vody pro Prahu. V nadmořské výšce 169 m. n. m. se pak u Toušeně vlévá do Labe. Dle údajů Povodí Labe odvodňuje plochu o rozloze 2193,4 km 2, délka toku 163,9 km a průměrný průtok u ústí 23,9 m 3.s -1. Na sledovaném území protéká zejména svým horním povodím, pro které je charakteristický rychlý odtok srážek, k čemuž přispívá i reliéf oblasti. V minulosti byla Jizera považována za jeden z nejčistších toků, až do Semil spadal do třídy čistoty II., v současné době však celý tok spadá do třídy čistoty III (podle AOPK Agentura pro ochranu přírody 2012). V letech byl v povodí Jizery realizován miliardový projekt Čistá Jizera, který přispěl ke zlepšení toku i kvality vody. Nejvýznamnější geomorfologickým útvarem na toku řeky je soutěska pod Bítouchovem u Semil, která byla původně velmi úzká, avšak pozdějšími odstřely v 19. století rozšířena. Nejvýznamnější přítokem Jizery je Kamenice, která pramení na severozápadním svahu Černé hory ve výšce 975 m. n. m., ústí ve Spálově s průměrným průtokem 4,65 m 3.s -1 a Oleška, která pramení u Rovnáčova ve výšce 541 m. n. m. a do Jizery ústí v Semilech, s průměrným průtokem 1,74 m 3.s -1 (Povodí Labe 2011). V povodí Jizery i jejich přítoku koryto postupem času vymodelovalo strmá údolí, často hluboká až 100 metrů. Dalších vodních děl se v území příliš nevyskytuje, z nejvýznamnější lze jmenovat rybníky u obce Veselá Veselá 1 a 2, které mají plochu 1,2 ha, resp. 1,5 ha a jsou využívány zejména k rybníkářským účelům. 22

23 3.5 Biogeografické členění Území České republiky je z hlediska biogeografického členění rozdělen na menší územní celky tzv. bioregiony. Podle Biogeografického členění České republiky (Culek 1996) můžeme v ČR najít 91 bioregionů (71 v hercynské, 11 v západokarpatské, 5 v severopanonské a 4 v polanské podprovincii). Zpravidla se jedná o území velikosti mezi km 2 s identickou vegetační stupňovitostí a se společnými charakteristickými rysy odlišnými od ostatních bioregionů, jako je nadmořská výška, skupiny organismů obývajících vymezený prostor, společným georeliéfem, mezoklimatem i půdami. Obsahuje také charakteristické dělení na nižší jednotky biochory a skupiny geobiocénů. Toto rozdělení však nezahranuje antropogenní vliv, který je v každém regionu různý. Území ORP se nachází v provincii středoevropských bioregiony Železnobrodský bioregion, 1.37 Podkrkonošský bioregion, Jizerskohorský bioregion a Krkonošský bioregion (Culek 1996). Největší plochu zaujímá Železnobrodský bioregion, menší část území Hruboskalský region. Zastoupení a vliv Podkrkonošského bioregionu na jihu (část obce Bradlecká Lhota) a na východě (část obce Veselá), respektive Jizerskohorského bioregionu na severu (část obce Vysoké nad Jizerou) je prakticky mizivý. Obrázek 5: Bioregiony ORP Semily Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. (Město Semily, 2010) 23

24 3.5.1 Potencionální přirozená vegetace Potencionální přirozenou vegetací se podle Neuhäuslové et al. (1997) rozumí vegetace taková, která by v případě nezasahování člověka vznikla za předpokládaných podmínek na určitém místě. Na níže uvedené mapě je zobrazeno zastoupení a rozdělení podle druhů. Na první pohled je zřejmé, že převažují květnaté bučiny a acidofilní bučiny a jedliny. Za zmínku také stojí jižní část území, v okolí Bradlecké Lhoty a Syřenova, malá část jičínské kotliny, kde by potenciální přirozenou vegetaci tvořily dubohabřiny a lipové doubravy nebo acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy. Obrázek 6: Potencionální přirozená vegetace Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. (Město Semily, 2010) 24

25 3.6 Ochrana přírody a krajiny, chráněná území Jelikož na území ORP Semily je reliéf značně členitý a rozkládá se v části krkonošského podhůří a zároveň na jeho území zasahuje i část Krkonošského národního parku, nebude tedy překvapením, že se na jeho území rozkládá několik zvláště chráněných území. Z hlediska ochrany, přestože jejich zásah do území je jen okrajový, jsou určitě ochranné pásmo KRNAPu (biosférická rezervace UNESCO), CHKO Jizerské hory a CHKO Český ráj. Dále zde najdeme hojně turisty navštěvované národní přírodní Kozákov a Bozkovské dolomitové jeskyně, ve kterých se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Dalšími chráněnými místy jsou například přírodní rezervace podél řek Údolí Jizery (známá Riegrova stezka) a Údolí Vošmendy. Dalšími významnými lokalitami jsou takzvané Evropsky významné lokality projektu NATURA 2000, jako je například Údolí Jizery a Kamenice, Krkonoše a lokality Kozlov Tábor. Projekt NATURA 2000 zahrnuje i ptačí rezervace, žádná taková se však na území nenachází. 25

26 4 Socioekonomická charakteristika 4.1 Vývoj a struktura obyvatelstva Vývoj počtu obyvatel v ORP Semily Vývoj počtu obyvatel přirozeným přírůstkem od vzniku ORP klesající tendenci, jedinou výjimkou byl rok 2008, kdy byl zaznamenán přírůstek o 1 člověka. Podíváme-li se na srovnání s Libereckým krajem, je zřejmě tato situace je způsobena zejména slabším zastoupením věkových skupin mezi lety a naopak velmi silným zastoupením starších ročníků (zejména muži od 70 a výše a ženy od 66 let výše). Za povšimnutí také stojí velmi nízký počet žen okolo 25 let a výrazný rozdíl mezi zemřelými a narozenými v roce 2003 (viz věková pyramida - Příloha A). Tabulka 4: Počet obyvatel v jednotlivých letech a věkových skupin podle ČSÚ Rok Celkem k ve věku: a více Průměrný věk 39 39,3 39,7 39,9 40,2 40,6 40,7 40,9 41,1 41,4 Zdroj: Český statistický úřad Tabulka 5: Narození a zemřelí v letech podle ČSÚ Počet obyvatel k Rok Živě narození Zemřelí Zdroj: Český statistický úřad 26

27 4.1.2 Vzdělanost Obecně lze říci, že vzdělanost v ORP Semily je oproti celorepublikovému průměru nižší, což je dáno více faktory. Nejdůležitějšími faktory je struktury obyvatel (výrazně starší obyvatelstvo oproti průměru ČR) a zároveň pracovní nabídkou/poptávkou po absolventech středních a vyšších škol, v neposlední řadě také dostupností školských zařízení a sociální situací rodin. Vzdělanost ve studovaném území mezi Sčítáními lidí, domů a bytů mezi roky 1991 a 2001 značně vzrostla, avšak stále je oproti celorepublikovému průměru i průměru Libereckého kraje relativně nízká. Podíl vysokoškolských vzdělaných je oproti Libereckému kraji téměř poloviční avšak má výrazně stoupající trend, ať už díky větší dostupnosti a počtu vysokých škol, tak i díky lepší sociální situaci. Problém je také vzdělané lidi udržet, jelikož mladí vzdělaní lidé migrují za prací, protože dojížďka do vzdálenějších, zejména v zimních měsících, je díky povaze reliéfu i stavu silnic značně obtížnější Migrace obyvatel Migrace je patrné, že z hlediska atraktivnosti pro stálý život na tom ORP Semily není příliš dobře, každoroční úbytek je dle mého názoru způsoben zejména nabídkou pracovních míst, kdy v době před krizí byl migrační přírůstek kladný, naopak s důsledky hospodářské recese a propadem nabídky volných pracovních míst se ještě více prohloubila nezaměstnanost region, což je zřejmě důvodem, který vede k takovému úbytku. Je až překvapivé, že skupina 65 let a více vykazuje téměř každoročně nevelký (nicméně kladný) přírůstek obyvatel. Toto může být způsobeno nechutí starších zajištěných obyvatel žít ve městech a tak migrují za klidem na venkov. Migrace obyvatel uvnitř ORP není až tak významná, stále mírně převažují ženy, což je způsobeno sňatky či ovdověním (ženy se dožívají více a v pokročilém věku je bez partnera život složitější stěhovaní k dětem či do domova důchodců). 27

28 Tabulka 6: Přistěhovalí a vystěhovalí z ORP Semily Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Zdroj: Český statistický úřad 4.2 Ekonomická aktivita obyvatel ORP Semily se dlouhodobě potýká s relativně vyšší mírou nezaměstnanosti oproti jiným regionům v ČR i relativně vyšším počtem uchazečů na jedno volné místo. S příchodem hospodářské recese v roce 2008 se tento problém ještě více prohloubil a nezaměstnanost v regionu překročila 10 %. V současnosti nezaměstnanost opět, i když pouze pozvolně, klesá. Zajímavý je také počet mladistvých uchazečů, který je také o něco vyšší než ve většině regionů. Tabulka 7: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti Počet evidovaných uchazečů celkem 1408 Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů 10,32% Dosažitelní uchazeči 1401 Volná pracovní místa celkem 61 Ženy 670 Počet uchazečů na 1 volné místo 23,1 Osoby zdravotně postižené 189 Průměrný věk uchazečů 39,4 Absolventi 79 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci nad 12 měsíců 488 Uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 59 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci měsíců 236 Mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 5 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci nad 24 měsíců 252 Uchazeči věkové skupiny nad 60 let 31 Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem 490 Zdroj dat: Český statistický úřad 28

29 Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí Struktura ekonomických subjektů dle odvětví a velikosti Podle ČSÚ na studovaném území převažují zejména podniky s 1 až 9 zaměstnanci či soukromníci bez zaměstnanců. Co se odvětví týče je v zemědělském sektoru zaměstnanost oproti celorepublikovému průměru vyšší, ve stavebnictví a velkoobchodu, maloobchodu a opravách a údržbách motorových vozidel je značně vyšší, průmyslu procentuelně dosti zaostává. Tato čísla však nejsou překvapením, jsou dány zejména přírodními podmínkami a rázem krajiny. Ekonomické subjektu jsou zpravidla s malým počtem zaměstnanců, v počtu zaměstnávajících lidí tvoří největší skupinu mikropodniky (1 9 zaměstnanců). Tabulka 8: Ekonomické subjekty podle velikosti a odvětví činnosti Ekonomické subjekty se sídlem na území správního (k ) Ekonomické subjekty celkem (podle Registru ekonomických subjektů) fyzické osoby z toho zemědělští podnikatelé 170 právnické osoby z toho obchodní společnosti 379 Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ekonomické činnosti (%) zemědělství, lesnictví a rybářství 5,9 průmysl celkem 17,2 29

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 19. října 2010 Verze 2.0 ~ 1 ~ Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 1 ÚVOD... 7 2 METODICKÉ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TVORBY ROP SEVEROVÝCHOD...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Strategie rozvoje obce Těšetice. Michaela Treutnerová

Strategie rozvoje obce Těšetice. Michaela Treutnerová Strategie rozvoje obce Těšetice Michaela Treutnerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala Strategii rozvoje obce Těšetice. Bakalářská práce je rozdělena na část

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Zadavatel: Adresa: Bratrská 709/34, Přerov 750 11 Tel.: (+420) 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu http://www.prerov.eu

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín 2 OBSAH 1. INFORMACE O IPRM... 5 1.1. Číslo IPRM... 5 1.2. Název IRPM... 5 1.3. Číslo hlavního Operačního

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více