Regionální rozvoj ORP Semily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rozvoj ORP Semily"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Aplikovaná geografie Regionální rozvoj ORP Semily Regional development of ORP (ORP = municipality with extended authority) Semily Bakalářská práce: 12 FP KGE 024 Autor: Martin KUBÍČEK Podpis: Vedoucí práce: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Konzultant: Počet stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh V Liberci dne:

2

3

4 Čestné prohlášení Název práce: Regionální rozvoj ORP Semily Jméno a příjmení autora: Martin KUBÍČEK Osobní číslo: P Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne: Martin KUBÍČEK

5 Na tomto místě bych rád poděkoval panu doc. RNDr. Aloisi Hynkovi, CSc. za odborné vedení práce, konzultace, poskytnuté materiály i připomínky. V neposlední řadě bych mu rád poděkoval i za ochotu a zejména rychlost, se kterou odpovídal na mé dotazy.

6 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi regionálního rozvoje obce s rozšířenou působností Semily. Správní obvod leží v jihovýchodní části Libereckého kraje. První část práce obsahuje fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristiku obvodu. V další části jsou rozebrány rozvojové dokumenty vyšších úrovní, později rozvojové dokumenty samotného správního obvodu. Dále jsou v práci uvedeny realizované projekty v návaznosti na tyto dokumenty. Poslední kapitola se věnuje vlastním návrhům opatření a aktivit vedoucích k efektivnímu udržitelnému regionálnímu rozvoji. Klíčová slova: regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, ORP Semily, Liberecký kraj, rozvojové dokumenty Annotation This bachelor thesis looks into the opportunities of a regional development of ORP Semily. This administrative district is located in the southeastern part of Liberec region. The first part of this thesis consists of physico-geographical and socio-economical characteristics of the district. The next part focuses on development documents of higher levels and furthermore on development documents of the administrative district itself. Then implemented projects are shown in continuity with these documents. Last chapter offers my own proposals of meassures and activities leading to an effective sustainable regional development. Keywords: regional development, sustainable development, ORP Semily (ORP = municipality with extended autority), Liberec region, development documents

7 Obsah 1 Úvod Profil území Vznik ORP ORP Semily Srovnání se sousedními ORP Fyzickogeografická charakteristika území Geomorfologické členění Geologická stavba a reliéf Půdní typy Podnebí Vodstvo Biogeografické členění Potencionální přirozená vegetace Ochrana přírody a krajiny, chráněná území Socioekonomická charakteristika Vývoj a struktura obyvatelstva Vývoj počtu obyvatel v ORP Semily Vzdělanost Migrace obyvatel Ekonomická aktivita obyvatel... 28

8 4.2.1 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví a velikosti Zemědělství Dopravní infrastruktura Bydlení Metody studia regionálního rozvoje Teorie regionálního vývoje a jejich vývoj Současné přístupy k regionální politice Úrovně regionálního rozvoje Koncepční dokumenty Indikátory regionálního rozvoje Indikátory a jejich využití na evropské úrovni Indikátory a jejich využití v ČR Program rozvoje regionu Libereckého kraje Širší kontext Rozvojové dokumenty vztahující se k SRR Program rozvoje Libereckého kraje Vývoj programu rozvoje Libereckého kraje Obecné cíle programu rozvoje Libereckého kraje Dílčí rozvojové dokumenty a koncepce krajské úrovně Hospodářsky slabé oblasti Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Databáze projektů... 43

9 7.7 Soulad s programem Libereckého kraje Monitoring plnění programu rozvoje Libereckého kraje Regionální rozvoj ORP Semily Širší kontext Územně analytické podklady ORP Semily (ÚAP) Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Semily (RURÚ) Hospodářsky slabé oblasti v ORP Semily Místní akční skupiny na území ORP Semily Mikroregiony Významné ekonomické subjekty v ORP Semily Významní aktéři udržitelného rozvoje ORP Semily Rozvojové aktivity na území ORP Semily Projekt Čistá Jizera Čistá Jizera I město Semily Čistá Jizera II - město Lomnice nad Popelkou Projekt Greenway Jizera Greenway Jizera - úsek Podspálov Dolní Sytová Projekty uskutečněné v rámci místních akčních skupin Realizované projekty v rámci MAS Brána do Českého ráje, o.s Projekty Spolupráce Regionální výrobci Vlastní návrhy dalších témat rozvoje... 60

10 10.1 Opatření 1 : Zlepšit dostupnost území Aktivity k naplnění opatření 1: Oprava nevyhovujících komunikací Aktivity k naplnění opatření 1: Výstavba rychlostní komunikace R Aktivity k naplnění opatření 1: Zvýšení využívání hromadné dopravy Opatření 2: Povzbudit turistický ruch Aktivity k naplnění opatření 2: Propagace regionu Aktivity k naplnění opatření 2: Podpora činnosti informačních center Aktivity k naplnění opatření 2: Využití cyklostezky v údolí Jizery jako nadregionální turistické atraktivity Opatření 1: Vytvořit vhodné podmínky pro absolventy vyššího vzdělání Aktivity k naplnění opatření 1: Podpora rozvoje služeb Aktivity k naplnění opatření 1: Zvýšit kulturní úroveň obcí Aktivity k naplnění opatření 1: Omezit depopulační trendy menších sídel Závěr Použitá literatura Seznam tabulek Tabulka 1: Srovnání se sousedícími ORP Tabulka 2: Geomorfologické zařazení celků na území ORP Semily (Demek, 1987) Tabulka 3: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky Tabulka 4: Počet obyvatel v jednotlivých letech a věkových skupin podle ČSÚ Tabulka 5: Narození a zemřelí v letech podle ČSÚ Tabulka 6: Přistěhovalí a vystěhovalí z ORP Semily... 28

11 Tabulka 7: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti Tabulka 8: Ekonomické subjekty podle velikosti a odvětví činnosti Tabulka 9: Srovnání rozlohy zemědělské a orné půdy v rámci LK Tabulka 10: Bytová výstavba v letech Tabulka 11: Naplňování strategických cílů v roce Tabulka 12: Hospodářsky slabá oblast Semilsko Tabulka 13: Největší zaměstnavatelé ORP Semily Tabulka 14: Významní aktéři/aktanty území Seznam obrázků Obrázek 1: Mapa správního obvodu Semily Obrázek 2: Poloha v rámci Libereckého kraje Obrázek 3: Geomorfologické okrsky Obrázek 4: Půdní typy ORP Semily Obrázek 5: Bioregiony ORP Semily Obrázek 6: Potencionální přirozená vegetace Seznam grafů Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti... 29

12 Seznam použitých zkratek a.s. akciová společnost ANT Action-network theory AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny č. číslo ČR Česká republika ČSR Československá republika ČSÚ Český statistický úřad EIA Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) ha hektar HDP Hrubý domácí produkt HSO Hospodářsky slabé oblasti CHKO Chráněná krajinná oblast KRNAP Krkonošský národní park LK Liberecký kraj MAS Místní akční skupina MHD Městská hromadná doprava MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí o.s. občanské sdružení ORP Obec s rozšířenou působností POU Pověřený obecní úřad PRLK Program rozvoje Libereckého kraje RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území s.r.o. společnost s ručením omezeným Sb. Sbírky SEA Strategic Environmental Assessment (Posuzování vlivů strategií na životní prostředí) SRR Strategie regionálního rozvoje ÚAP Územně analytické podklady

13 1 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zabývat problematikou regionálního rozvoje. Pro své téma jsem si vybral správní obvod obce s rozšířenou působností Semily. Toto území mě zaujalo, jelikož v jeho blízkosti bydlím a svým způsobem jej znám. Zajímal jsem se především, jaké charakteristiky jsou pro dané území významné pro regionální rozvoj. Ve své práci jsem použil metody literárního studia, průzkum a sběr kvantitativních dat (teoretická část) spolu s induktivní metodou, kterou jsem se soustředil na analýzu strategických dokumentů a cílů z nich vyplývajících a terénního průzkumu, zejména volnými nebo semi-strukturovanými rozhovory, zpravidla se soukromými subjekty a běžnými občany (praktická část). Práce je členěna do osmi hlavních částí. První tři části jsou věnovány obecné charakteristice fyzickogeografických a socioekonomických prvků význačných pro území, navazují metody studia území. Tyto části tvoří teoretickou část práce. Praktická část práce je věnována analýze strategických dokumentů krajské úrovně, poté analýze dokumentů samotného správního obvodu. Práci uzavírají kapitoly, kde jsou uvedeny konkrétní projekty realizované v území v návaznosti na tyto dokumenty a kapitola vlastních návrhů rozvoje, kde jsem se pokusil navrhnout taková opatření a aktivity vedoucí k jejich splnění, která vyplynula během celého výzkumu. Cílem práce je posouzení regionálního rozvoje na území správního obvodu ORP Semily v návaznosti na regionální rozvoj větších územních celků, zejména v návaznosti na program a strategii rozvoje Libereckého kraje, včetně zjištění výsledků plnění těchto programů a navržení aktivit, které by rozvoji mohly přispět. 13

14 2 Profil území 2.1 Vznik ORP Od došlo ke zrušení okresních úřadů (jako územní jednotky však zůstaly zachovány) a převodem jejich pravomocí na několik menších jednotek - obcí s rozšířenou působností neboli ORP. Podle zákona č. 314/2002 Sb. větší část pravomocí bývalých okresních úřadů převzaly obecní (městské) úřady, zbylé pravomoci úřady krajské. Správní obvody zpravidla kopírují hranice původních okresů (případně sousedních ORP ze stejného okresu) a jejich působnost je vymezena výčtem obcí určeným vyhláškou ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb. Touto reformou došlo k větší decentralizaci a zejména ještě většímu přenosu prvoinstančního rozhodování na nižší úroveň veřejné správy. Cílem této reformy byla snaha o co největší zefektivnění veřejné správy na příslušných stupních. Toto rozhodnutí s sebou však neslo následky nekvalifikovanosti úředníků, zejména při přechodu pravomocí na nižší stupně veřejné správy, avšak usnadnilo cestu k úřadům a přeneslo řešení problémů na lokální úroveň. Nadřazeným úřadem pro ORP jsou již zmiňované krajské úřady, mezičlánkem pro komunikaci s jednotlivými obcemi jsou POU pověřené obecní úřady, kterými jsou zpravidla větší centra v daném ORP (v ORP Semily to jsou POU Lomnice nad Popelkou a POU Semily). Tyto obce mají za úkol ještě více zkrátit cestu k úřadům a co nejvíce decentralizovat nejzákladnější rozhodnutí. 2.2 ORP Semily Území ORP Semily se nachází v severní části České republiky, konkrétně v Libereckém kraji. Rozkládá se na ploše 203 km 2 (7,3 % rozlohy Libereckého kraje) a sousedí s ORP Libereckého kraje - Jilemnice, Tanvald, Turnov a Železný Brod a ORP Královéhradeckého kraje Jičín a Nová Paka. Podle ČSÚ k činil počet obyvatel s hustotou obyvatel 115,2 obyvatele na km 2, což jej řadí k nejméně osídleným částem Libereckého kraje. Administrativně je území ORP rozděleno na 22 obcí (složených z 68 částí) a 48 katastrálních území. Nejdůležitějším centrem celého ORP jsou Semily, dalšími, menšími centry jsou Lomnice nad Popelkou a Vysoké 14

15 nad Jizerou. Všechny tři obce mají statut města. Většinu zbylých obcí tvoří malé obce. Průměrný věk je poměrně vysoký a činí 41,4 let. Nezaměstnanost (k ) dosahovala 10,3 %, na jedno volné pracovní místo připadalo více než 23 uchazečů, mírně vyšší než celorepublikový průměr (9,6 %). Plocha celého území je tvořena zejména zemědělskou půdou, která činí 61 % (nejvíce v LK spolu s ORP Turnov) a lesními pozemky, které představují 29 % území. Obrázek 1: Mapa správního obvodu Semily Zdroj: Český statistický úřad 15

16 2.3 Srovnání se sousedními ORP Podíváme-li se na srovnání nejen se sousedními ORP, tak lze konstatovat, že Semily se řadí mezi středně velká ORP, porovnání s okolními s relativně vysokou hustotou obyvatel, ale toto je způsobeny zejména početnějšími centry (Semily, Lomnice nad Popelkou), osídlení periferních oblastí je značně rozptýlené, což je dáno podhorským rázem regionu. Tabulka 1: Srovnání se sousedícími ORP Název ORP Obcí z toho měst Části obcí Katastrů Výměra [km2] Počet obyvatel Jičín Jilemnice Nová paka Semily Tanvald Turnov Železný Brod Zdroj dat: Český statistický úřad Obrázek 2: Poloha v rámci Libereckého kraje Zdroj: Regionální informační servis 16

17 3 Fyzickogeografická charakteristika území 3.1 Geomorfologické členění Podle Demkova Zeměpisného lexikonu ČSR (Demek, 1987) se území ORP Semily nachází v Hercynském systému, subsystému Hercynská pohoří a provincii Česká vysočina na střetu dvou rozlišných geomorfologických podsoustav. Prakticky celá část území (celá severní, střední i velká část jižní části) leží v Krkonošskojesenické subprovincii, avšak jižní částí území ORP, hlavně na území Bradlecké Lhoty, prochází hranice s Českou tabulí (Novopacká vrchovina a prakticky mizivou plochou Jičínská kotlina). Z těchto dvou podsoustav se zde nacházejí následující celky a podcelky a okrsky (viz. mapa a tabulka). Tabulka 2: Geomorfologické zařazení celků na území ORP Semily (Demek, 1987) Subprovincie Soustava Podsoustava Celek Okrsek Holenická pahorkatina Ještědskokozákovský hřbet Kozákovský hřbet Táborský hřbet Komárovský hřbet Krkonošskojesenická subprovincie Krkonošská oblast Krkonošské Podkrkonošská Lomnická vrchovina Novopacká podhůří pahorkatina vrchovina Staropacká vrchovina Krkonoše Krkonošské rozsochy Vilémovská hornatina 17

18 Česká tabule Severočeská tabule Jičínská pahorkatina Turnovská pahorkatina Jičínská kotlina Zdroj: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny.(demek 1987) Obrázek 3: Geomorfologické okrsky Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. Město Semily Geologická stavba a reliéf Jak uvádí Chlupáč (2002), severní část území má charakter vrchoviny až hornatiny se značně členitým reliéfem. Je tvořena zejména metamorfovanými paleovulkanity (hlavně zelená břidlice metakeratofyr) a paleozoickým fylity (zejména chlorit-seritický fylit) s částečnými vstupy tvrdších a odolnější hornin. Reliéf je značně členitý, častá jsou velká strmá údolí v okolí vodních toků. Můžeme zde najít velké množství skalních tvarů, zejména široké hřbety, suky a odlehlíky, ale i ploché povrchy 18

19 nacházející se v různých výškách. Je zde také častý výskyt krasových útvarů, ve kterých můžeme nalézt široké spektrům krasových útvarů (jeskyně, vývrty, ponory, vývěry apod.) zejména velmi známé a navštěvované Bozkovské dolomitové jeskyně (metamorfované staropaleozoické dolomity a vápence) a další krasové útvary podobné stavby jako jsou například krasové útvary v okolí Jesenného a Roztoků u Semil. Dále se v území nachází další krasové útvary, jako je ponor Vošmendy (vývěr), jeskyně na Vošmendě, jeskyně Nad Sěkama a jeskyně Vykopaná. Krasové útvary menšího rozsahu se též nachází v lokalitách Domáň, Dolenec a Vraštilov. Zbylá část území se vyznačuje denudačním až destruovaným reliéfem, s charakterem kerné pahorkatiny až vrchoviny. Vznik reliéfu je vrásový s častým výskytem tektonicky porušených hornin a vulkanitů podkrkonošské permokarbonské pánve. Naopak jihovýchodní část území se vyznačuje odkrytými permskými sedimenty se svahy tvořenými deluviálními kamenitohlinitými a kamenitopísčitými sedimenty. 19

20 3.2 Půdní typy Podíváme-li s na níže zobrazenou mapu, uvídíme, že převážnou část území tvoří kambizemě, místy přerušené glejovými a pseudoglejovými půdami. V okolí vodních toků se vyskytují převážně fluvizemě. Výjimečný je opět jižní (tentokrát i severozápadní) cíp území kde můžeme najít luvizemě a regozemě, do severní části zasahují také podzolové půdy. Obrázek 4: Půdní typy ORP Semily Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, WMS služba, upraveno autorem 20

21 3.3 Podnebí Z důvodu členitého reliéfu na různých místech území panují různé klimatické poměry. Severní část regionu je chladnější a s vyšší měrou srážek. Podle klasifikace Quitta (1971) spadá do mírně teplých a chladných oblastí, konkrétně MT2, MT7, MT4, CH6 a CH7. Většina území však spadá do klimatické oblasti MT4, severní část CH7. Veliké množství říčních údolí však způsobuje časté teplotní inverze. Podle Quitta (1971) se 2 převažující klimatické oblasti nacházející na území vyznačují následujícími vlastnostmi. Charakteristika oblasti MT2: mírně chladné až chladné, krátké, mírně vlhké léto, krátké přechodné období s mírným jarem i podzimem, zima suchá, s normálními teplotami i délkou sněhové pokrývky. Charakteristika oblasti CH7: velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké léto, dlouhé přechodné období s mírným jarem a podzimem, mírná, dlouhá zima s mírně vlhkou a dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Tabulka 3: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky klimatická oblast MT 4 CH 7 počet letních dnů počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více počet mrazových dnů počet ledových dnů průměrná teplota v lednu -3 až -4-3 až -4 průměrná teplota v červenci průměrná teplota v dubnu průměrná teplota v říjnu průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více srážkový úhrn ve vegetačním období srážkový úhrn v zimním období počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet zamračených dnů počet jasných dnů Zdroj dat: Klimatické oblasti a jejich charakteristiky (Quitt, 1971) 21

22 3.4 Vodstvo Nejdůležitějším vodním tokem a zároveň přirozenou hranicí půlící území na dvě části je řeka Jizera protékající od východu na západ. Jak uvádí Vlček (Vlček et al. 1984), pramení v Jizerských horách, jihovýchodně od Smrku ve výšce 885 m. n. m. a má dvě zdrojnice, jednu na polské straně, druhou na české. Odvodňuje prakticky celé území ORP. Řeka Jizera je významným tokem, prameni v CHKO Jizerské hory a je zdrojem pitné vody pro Benátky nad Jizerou a Sojovice, hlavní vodárna v Káraném je hlavní zásobárnou pitné vody pro Prahu. V nadmořské výšce 169 m. n. m. se pak u Toušeně vlévá do Labe. Dle údajů Povodí Labe odvodňuje plochu o rozloze 2193,4 km 2, délka toku 163,9 km a průměrný průtok u ústí 23,9 m 3.s -1. Na sledovaném území protéká zejména svým horním povodím, pro které je charakteristický rychlý odtok srážek, k čemuž přispívá i reliéf oblasti. V minulosti byla Jizera považována za jeden z nejčistších toků, až do Semil spadal do třídy čistoty II., v současné době však celý tok spadá do třídy čistoty III (podle AOPK Agentura pro ochranu přírody 2012). V letech byl v povodí Jizery realizován miliardový projekt Čistá Jizera, který přispěl ke zlepšení toku i kvality vody. Nejvýznamnější geomorfologickým útvarem na toku řeky je soutěska pod Bítouchovem u Semil, která byla původně velmi úzká, avšak pozdějšími odstřely v 19. století rozšířena. Nejvýznamnější přítokem Jizery je Kamenice, která pramení na severozápadním svahu Černé hory ve výšce 975 m. n. m., ústí ve Spálově s průměrným průtokem 4,65 m 3.s -1 a Oleška, která pramení u Rovnáčova ve výšce 541 m. n. m. a do Jizery ústí v Semilech, s průměrným průtokem 1,74 m 3.s -1 (Povodí Labe 2011). V povodí Jizery i jejich přítoku koryto postupem času vymodelovalo strmá údolí, často hluboká až 100 metrů. Dalších vodních děl se v území příliš nevyskytuje, z nejvýznamnější lze jmenovat rybníky u obce Veselá Veselá 1 a 2, které mají plochu 1,2 ha, resp. 1,5 ha a jsou využívány zejména k rybníkářským účelům. 22

23 3.5 Biogeografické členění Území České republiky je z hlediska biogeografického členění rozdělen na menší územní celky tzv. bioregiony. Podle Biogeografického členění České republiky (Culek 1996) můžeme v ČR najít 91 bioregionů (71 v hercynské, 11 v západokarpatské, 5 v severopanonské a 4 v polanské podprovincii). Zpravidla se jedná o území velikosti mezi km 2 s identickou vegetační stupňovitostí a se společnými charakteristickými rysy odlišnými od ostatních bioregionů, jako je nadmořská výška, skupiny organismů obývajících vymezený prostor, společným georeliéfem, mezoklimatem i půdami. Obsahuje také charakteristické dělení na nižší jednotky biochory a skupiny geobiocénů. Toto rozdělení však nezahranuje antropogenní vliv, který je v každém regionu různý. Území ORP se nachází v provincii středoevropských bioregiony Železnobrodský bioregion, 1.37 Podkrkonošský bioregion, Jizerskohorský bioregion a Krkonošský bioregion (Culek 1996). Největší plochu zaujímá Železnobrodský bioregion, menší část území Hruboskalský region. Zastoupení a vliv Podkrkonošského bioregionu na jihu (část obce Bradlecká Lhota) a na východě (část obce Veselá), respektive Jizerskohorského bioregionu na severu (část obce Vysoké nad Jizerou) je prakticky mizivý. Obrázek 5: Bioregiony ORP Semily Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. (Město Semily, 2010) 23

24 3.5.1 Potencionální přirozená vegetace Potencionální přirozenou vegetací se podle Neuhäuslové et al. (1997) rozumí vegetace taková, která by v případě nezasahování člověka vznikla za předpokládaných podmínek na určitém místě. Na níže uvedené mapě je zobrazeno zastoupení a rozdělení podle druhů. Na první pohled je zřejmé, že převažují květnaté bučiny a acidofilní bučiny a jedliny. Za zmínku také stojí jižní část území, v okolí Bradlecké Lhoty a Syřenova, malá část jičínské kotliny, kde by potenciální přirozenou vegetaci tvořily dubohabřiny a lipové doubravy nebo acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy. Obrázek 6: Potencionální přirozená vegetace Zdroj: Územně analytické podklady ORP Semily. (Město Semily, 2010) 24

25 3.6 Ochrana přírody a krajiny, chráněná území Jelikož na území ORP Semily je reliéf značně členitý a rozkládá se v části krkonošského podhůří a zároveň na jeho území zasahuje i část Krkonošského národního parku, nebude tedy překvapením, že se na jeho území rozkládá několik zvláště chráněných území. Z hlediska ochrany, přestože jejich zásah do území je jen okrajový, jsou určitě ochranné pásmo KRNAPu (biosférická rezervace UNESCO), CHKO Jizerské hory a CHKO Český ráj. Dále zde najdeme hojně turisty navštěvované národní přírodní Kozákov a Bozkovské dolomitové jeskyně, ve kterých se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Dalšími chráněnými místy jsou například přírodní rezervace podél řek Údolí Jizery (známá Riegrova stezka) a Údolí Vošmendy. Dalšími významnými lokalitami jsou takzvané Evropsky významné lokality projektu NATURA 2000, jako je například Údolí Jizery a Kamenice, Krkonoše a lokality Kozlov Tábor. Projekt NATURA 2000 zahrnuje i ptačí rezervace, žádná taková se však na území nenachází. 25

26 4 Socioekonomická charakteristika 4.1 Vývoj a struktura obyvatelstva Vývoj počtu obyvatel v ORP Semily Vývoj počtu obyvatel přirozeným přírůstkem od vzniku ORP klesající tendenci, jedinou výjimkou byl rok 2008, kdy byl zaznamenán přírůstek o 1 člověka. Podíváme-li se na srovnání s Libereckým krajem, je zřejmě tato situace je způsobena zejména slabším zastoupením věkových skupin mezi lety a naopak velmi silným zastoupením starších ročníků (zejména muži od 70 a výše a ženy od 66 let výše). Za povšimnutí také stojí velmi nízký počet žen okolo 25 let a výrazný rozdíl mezi zemřelými a narozenými v roce 2003 (viz věková pyramida - Příloha A). Tabulka 4: Počet obyvatel v jednotlivých letech a věkových skupin podle ČSÚ Rok Celkem k ve věku: a více Průměrný věk 39 39,3 39,7 39,9 40,2 40,6 40,7 40,9 41,1 41,4 Zdroj: Český statistický úřad Tabulka 5: Narození a zemřelí v letech podle ČSÚ Počet obyvatel k Rok Živě narození Zemřelí Zdroj: Český statistický úřad 26

27 4.1.2 Vzdělanost Obecně lze říci, že vzdělanost v ORP Semily je oproti celorepublikovému průměru nižší, což je dáno více faktory. Nejdůležitějšími faktory je struktury obyvatel (výrazně starší obyvatelstvo oproti průměru ČR) a zároveň pracovní nabídkou/poptávkou po absolventech středních a vyšších škol, v neposlední řadě také dostupností školských zařízení a sociální situací rodin. Vzdělanost ve studovaném území mezi Sčítáními lidí, domů a bytů mezi roky 1991 a 2001 značně vzrostla, avšak stále je oproti celorepublikovému průměru i průměru Libereckého kraje relativně nízká. Podíl vysokoškolských vzdělaných je oproti Libereckému kraji téměř poloviční avšak má výrazně stoupající trend, ať už díky větší dostupnosti a počtu vysokých škol, tak i díky lepší sociální situaci. Problém je také vzdělané lidi udržet, jelikož mladí vzdělaní lidé migrují za prací, protože dojížďka do vzdálenějších, zejména v zimních měsících, je díky povaze reliéfu i stavu silnic značně obtížnější Migrace obyvatel Migrace je patrné, že z hlediska atraktivnosti pro stálý život na tom ORP Semily není příliš dobře, každoroční úbytek je dle mého názoru způsoben zejména nabídkou pracovních míst, kdy v době před krizí byl migrační přírůstek kladný, naopak s důsledky hospodářské recese a propadem nabídky volných pracovních míst se ještě více prohloubila nezaměstnanost region, což je zřejmě důvodem, který vede k takovému úbytku. Je až překvapivé, že skupina 65 let a více vykazuje téměř každoročně nevelký (nicméně kladný) přírůstek obyvatel. Toto může být způsobeno nechutí starších zajištěných obyvatel žít ve městech a tak migrují za klidem na venkov. Migrace obyvatel uvnitř ORP není až tak významná, stále mírně převažují ženy, což je způsobeno sňatky či ovdověním (ženy se dožívají více a v pokročilém věku je bez partnera život složitější stěhovaní k dětem či do domova důchodců). 27

28 Tabulka 6: Přistěhovalí a vystěhovalí z ORP Semily Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Zdroj: Český statistický úřad 4.2 Ekonomická aktivita obyvatel ORP Semily se dlouhodobě potýká s relativně vyšší mírou nezaměstnanosti oproti jiným regionům v ČR i relativně vyšším počtem uchazečů na jedno volné místo. S příchodem hospodářské recese v roce 2008 se tento problém ještě více prohloubil a nezaměstnanost v regionu překročila 10 %. V současnosti nezaměstnanost opět, i když pouze pozvolně, klesá. Zajímavý je také počet mladistvých uchazečů, který je také o něco vyšší než ve většině regionů. Tabulka 7: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti Počet evidovaných uchazečů celkem 1408 Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů 10,32% Dosažitelní uchazeči 1401 Volná pracovní místa celkem 61 Ženy 670 Počet uchazečů na 1 volné místo 23,1 Osoby zdravotně postižené 189 Průměrný věk uchazečů 39,4 Absolventi 79 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci nad 12 měsíců 488 Uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 59 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci měsíců 236 Mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 5 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci nad 24 měsíců 252 Uchazeči věkové skupiny nad 60 let 31 Průměrná doba evidence pro uchazeče celkem 490 Zdroj dat: Český statistický úřad 28

29 Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí Struktura ekonomických subjektů dle odvětví a velikosti Podle ČSÚ na studovaném území převažují zejména podniky s 1 až 9 zaměstnanci či soukromníci bez zaměstnanců. Co se odvětví týče je v zemědělském sektoru zaměstnanost oproti celorepublikovému průměru vyšší, ve stavebnictví a velkoobchodu, maloobchodu a opravách a údržbách motorových vozidel je značně vyšší, průmyslu procentuelně dosti zaostává. Tato čísla však nejsou překvapením, jsou dány zejména přírodními podmínkami a rázem krajiny. Ekonomické subjektu jsou zpravidla s malým počtem zaměstnanců, v počtu zaměstnávajících lidí tvoří největší skupinu mikropodniky (1 9 zaměstnanců). Tabulka 8: Ekonomické subjekty podle velikosti a odvětví činnosti Ekonomické subjekty se sídlem na území správního (k ) Ekonomické subjekty celkem (podle Registru ekonomických subjektů) fyzické osoby z toho zemědělští podnikatelé 170 právnické osoby z toho obchodní společnosti 379 Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ekonomické činnosti (%) zemědělství, lesnictví a rybářství 5,9 průmysl celkem 17,2 29

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více