[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]"

Transkript

1 M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u J e t e l o v á / 1 3, B-S r no ob ' š i c e in f z a m o r a v u. e u w w w. z a m o r a v u. e u I O V ' c : V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i c i d n e ƒ5 e. r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t eo lb é c í, m' s t a k r a j, j s m e o bƒ a n s k ý m s d r u ž e n í m M o r a v s k á n á r o d n í o b[ ew cw w. z a m o r a v u. e u ], k t e r é zv n i k l o vr o c e H l a v n í n á p lí n n a š í ƒ i n n o s ts i o u j m o r a v s k á o s' vt a, b e s e d y, p» e d n á š k o v á ƒ i n n op s» t á t ae l s k á s e t k á v á n í n a p a m á t n ý c h m í s t e c h M o r a v y. V ž d y na p o d z i m p o» á d á m e v B r n ' s l a v n o s t D e n z a M o r a, v u j a k o» ip p o m í n k u p r v n í p í s e m n é z m í n k y o M o r a v a n e (8 c h 2 2 ), z v o l e n í m o r a v s k é h o m a r k r a b ' t e J o š t a» í m s k ý m k r á l e m ( ) a b o h a t ý c h k u l t u r n í c h t r a d i c n a š í. Ozselm a' v y p o» á d á m e v e s p o l u p r á s c i M B r n o -s t» e d. Vr o c e p» e v- z a l p o p r v é n a d a k czí á š t i t u h e j t m a n J i h o m o r a v s k é h o k r am jo e r. a v s k ý d e n o r g a n i z u j e m e t a koé l ovm o u c i. O d r o k u ú s' pš n ' o s l o v u j e m e z a s t u p i t eo lb e c n í ch a m ' s t s k ý c h s a m o s p r á v ( n e j e n ) n a M o r a v ', a b y 5. ƒ e r v e n c e, D e vn s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' s t C y r i l a a M e t o( d s ' t já et n í s v á t, [1 e ] k ) v y v ' s i l i rn a d n i c í c h m o r a v s k o u v l a j k. uv p r v n í m r o ƒ n í k u n na a š i v ý z v u z a r e a g o v a l o 7 5 r a d n i c( v ƒ e t n ' k r a j s k é h o ú» a d u J i -h o m o r a v sk é h o k r a j e. ) V e d r u h é m r o ƒ n í k u s e p» i d a lúo c t y h o d n ý c h r a d n i. co d t é d o b y n á s p o d p o r u j e i v -z d á l e n á o b e c J i n d» i c h o v i c e p o d S m r k ev m e c h á c h. V e t» e t í m r o ƒ n í k u v z r o l s tp o ƒ e t r a d n itc é m '» d v o j n á s o b n ' n a Z e c h s e p» i d a ldo a l š í m ' s t o V, y s o k é M ý t o, a v l a j k o v á i n i c i a t i v a p o p r v é p» e k r o ƒ i l a h r a n i c e e s k é r e p u b l i k y. M o r a v s k o u v l a j k u v y sv i' l a s l o v e n s ok bá e c C í f e r M. e z i n á m i a o b c e m mi e z i t í m p o k r a ƒ o v a l a v z- á j e m n á s p o l u p r á c ea p o d p o r. a l e n o v é n a š i c h m í s t n í c h s d r us že e zn ú í ƒ a s t Í o v a l i n e j r z n ' j š í c h o b e c nc í c h a k a s l a v n o s toí s. v ' t o v á ƒi n n o s t n a š í o r g a n i z a cd eo k o n c e z a u j a l ai t e h d e j š í m i n i s t ri ykn u l t u r y e s k é r e p u b l i, k y M g r. A l e nu H a n á k o v o u, k t e rná á m v» í j n u r o k u 2 0 1v 2 d o p i s e n a p s a l a : V e l m i s i v á ž í m p r á c e M o r a v s k é - n á r o d [2 ] n í o b c e p» i p r o p a g a c i k u l t u r n ívhí o Md o' rdaivcy t. t v r t ý r o ƒ n í k v l a j k o v é i n i c i a t i v y b y l m i m o» á d n ' v ý Nz a n a mr no ý k p» i paal do v ý r o ƒ í o d p» í c h o d u s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' ssv t a t ý c h C y r i l a a M e t o d ', j ep a t r o n M o r a v y a s p o l u p a t r o n E v r o p y, n a V e l k o u M o r a v u.d n e 5. ƒ e r v e n c e v sy iv l' o m o r a v s k o u v l a j k u n e u v '» i t e l7 n6 ý1 c h r a d n i c.n e j e n, ž e s e p» i d a l k r a j s k ý ú» a d Z l í n s k é h o k r a j e, a l e z a p o j i l y s e i d a l š í s l o v e n s k é o b c-d e : r ide en vo i v ƒé a, n y a P l e v n k d e t o h o d n e p r o b í h a l p a r t n e r s k ý f e s t i v a l M o r a v a, k r á s n á z. e mv z á v ' r u r o k u j s m e n a v á z a l i s p o- l u p r á c i sƒ a s o p i s e m V e» e j n á s p r á v a, ý k tvey rd á v á M i n i s t e r s t v o v n i t R r. a K r o m ' ƒ l á n k u o M o r a v s k é n á r o d n í o b c i, [3 ] [4 ] z d e b y l a o t i š t ' ni a o d b o r n á s t u d i e o z e m s k ý c h v l a j k á c h M o r a v y, e c h a S l ep zr so kv a e.» e j n o s t v z n i k l a t a k é s t r á n k u [ w w w. v l a j ka. m o r a v y. e u ], k t e r á s e v ' n u j e h i s t o r i i a s o u ƒ a s n o s t i m o r a v s k ý c h s y m b o l. V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c' í s, t a m k r a j c, h c e m e V á s t o u t o c e s t o u p o ž á d a t, a b y s e» i a d V áz š a p úo j i l d o p á t é h o r o ƒ n í k iu n i c i a t i v y M o r a v s k é n á r o d n í s o bn cá e z v e m Z a v y v ' š o v á n í m o rs ak vé v l a j k ya p» i p o m e n u l t a k b o h a t é k u l t u r n í t r a d i c e n a š í O pz ae km o' v. a n ' s e kn a š í v ý z v ' p» i p o jí u jo b c e a m ' s t a m ozr a v s k ý c h ƒ á s t í J i h o ƒ e s k é h o a P a r d u b i c k é h o k. r Va ej le k ý v ý z n a m m á t a k é s i l n á p o d p o r a z m o r a v s k é ƒ á s t i K r a j e V y s o ƒ i n a a z M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e. O V a š e m z á j m u v y v ' s i t m o r a v s k o u v l a, jpkr uo s í m, k o n t a k t u j t e n a š i h l a v n í k o o r d i n á t o r k u v l a j k o v é i n i c i a t i v y, p a n í L e n k u H o l a Í o v o u, k t e r á V a š i r a d n i c i d o p l n í d o i n t e r a k t i v n í m [ w w w. v l a j k y z a m o r a v u. e u ]. K m e d i á l n í p r o p a g a co i b c í am ' s t s l o u ž ít a k é s k u p i n y na s í t i f a c e b o o k : C h c u, a b y n a mí o jr a d n i c i v l á l a M o r a v s k á, [5 v ] lka tj ek ra á m á p» e s f a n o u š k a N a š a M o r a v a, [6 ] k t e r á j i c h m á» pe s B. u d e m e r á d i z a V a šp e» í p a d n é d o t a z y a p» i p o m í n k y. S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o bz co e d, p o v 'd n á z a In i c i a t i v y a ' j vš ní s p o l u p r á c e p»e d s e d a M o r a v s k é n á r o d n í o b c e e -m a i l : h o l a n o v z a m o r a v u. e u e -m a i l : k r a b e z a m o r a v u. e u m o b i l : ( ) h t t p : / / z a m o r a v u. e u / d o k u m e n t-m y n o / v y z n a m n e -m o r a v s k e -d n y / 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 1 2 / m i ns t r y n e-k u l t u r y-v e l m i-s i-v a z i m -p r a c e-m o r a v s k e -n a r o d n i-o b c e / 3 K R Á B E K, J a r o s l a v V: l a s t e n e c t v í n a v z e s, t ui pn u: Vee j» n á s p r á v a 2 2 / , , s t r S V O B O D A, R o s t i s l a v : Z e m s k é v l a j k y M o r a v y e, c h a S l e z s, k ai n :»e V ej n á s p r á v a / , , s t r h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / p a g e s / C h -a c ub y -n a -m o j í-r a d n i c-v i l á l a-m o r a v s k á -v l a j k a / h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / N a s a. M o r a v a

2 M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í lz oa ž e n o r o k u J e t e l o v á / 1 3, B-S r no ob ' š i c e i n f z a m o r a v u. e u w w w. z a m o r a v u. e u I O V ' c : V ý z v a k e z p» í s t u p n ' n í m í s t n í c h m u z e í, e x p o z i c ƒ i p a m ' t i h o d n o s t í d5 n. e ƒ e r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í a m ' s t, s o u ƒ a s n ' s i n i c i a t i v o u Z a v y v' š o v á n í m o r a v s k é v l a j[ k y w w w. v l a j k-2 y z a m o r a v u. e u ] s i V á m d o v o l u j e m e n a v r h n o u, tz d a b y s t e m o h l i d ev n c y r i l o m e t o d' j s k ý c h o s l a v, d n 5 e. ƒ e r v e n c e z, p» í s t u p n i t v e» e j n o s t i z a z v ý h o d ' nn é v s t u p n é n e b o z d a r m a m í s t n í m u z e a, e x p oƒzi i c je i n é p a' mt i h o d n o s t i. I t a t o ƒ i n n o s t p» i s p í v á pk o z n á v á n í n a š í v l a s t i a o b o h a c e n í. k ub l' thuerm y l e t s e z aopj i l o n a» pí k l a d 6 m u z e í [1 ] [2 ] [3 ] v U n i ƒ o v ', k o s t n i c e v e» tki n á c h, z á m e k v L e t o v i c í c h, ƒ e s ko s l o v e n s k á p o h r a n i ƒ n í p e v n o smt i ku u l o v a, [4 ] m u z e u m v Z á b» e h u, [5 ] M o r a v s k á v e s n i ƒ k a v B, r [6 n ] [ 7 ] ' a t a k é B o ž í m u k a v e F u l n e k u. J e s t l i ž e s e t okm u t o k r o k u r o z h o d ne t e, d e j tn e á m p r o s í m ' vd ' t. O V a š e m z á m ' r u b u d e m e i n f o- r m o v a t v e» e j n o s t B. u d e m e r á di t a k é z a V a š e d o t a z y a p» i p o m í n k y. S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o b c e z o d p o v 'd n á z a I n i c i a t i v y ' ja š í v ns p o l u p r á c e e -m a i l h: o l a n o v z a m o r a v u. e u m o b i l : ( ) V ý r o b c i a p r o d e j c i v l a j e k : h t t p : / / w w w. m o r a v s k y p a t r i o t. e u / m o r a-ev u a / e s h o p / 1-1 -V l a j k y / 1-2 -M o r a v s k e -v l a j k y h t t p : / / s h o p. a l e r i o n. c z / p r o d u k t y / v-m l oa rj ak vy y -c e c h-s l e z s k a h t t p : / / w w w. p a i n a n t a. c o m / e u s h o p /? srec ah = M o r a v i a 1 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / i n i c i a t i v y / v y v e s o v-r a no i c / n 2i k / u n i c o-z v p r i s t u p n-m i u z e a / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / u n i c-n o va -c y r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m u z e i -z a -p o l o v i c n-v i s t u p n e / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / u n i c o v-n a -c y r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m u z e i -z a -p o l o v i c n-v i s t u p n e / 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 4 / k r t -m i ney s t y s -z p r i s t u p n-u i n i k a t n i-k o s t n i c i / 3 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 5 / l e t o v-zi ac me e k -s e-z a p o j i-d o -o s l a v-s v -c y r i l-aa -m e t o d e j e / 4 h t t p : / / z a m o r a v u. u e/ / 0 6 / m j -s s v a h -p e v n o s t-m i k u l o v-s e-z a p o j i-d o -o s l a v-c y r i l-aa -m e t o d e j e / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / -c n ay r i l-aa -m e t o d e j e-d o -c s-p e v n o s t i-s v a h / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / p e v n o-m s ti k u l o v-p r o h l i d k a-b u n k r u -a -z b r a n i / 5 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / 2 0 1/ 10 6 / r a d n i c-z a b r e h-z p r i s t u p n-m i u z e u m / 6 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / -c n ay r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m o r a v s k e -v e s n i c k y / 7 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 5 / f u l n-z e ak s t a v e n -u i -b o z i-m u k y -s v a t y c h-c y r i l-aa -m e t o d e j e /

3

4 R e a k c e p» e d s t a v i t e l Ý s a m o s p r á v M O R A V S K Ý P Í S E K o k r e s H o d o n í n L e t o s p o p r v é s e n a š e o b e c z a p o j í d o i n i c i a t i v y M o r a v s k é n á r o d n í o b c e Z a v y v ' š o. vi á n kí d ymž o r a v s k é v ž i j e m e v e s k é r e p u b l i c e, z á r o v e s e h l á s í m e k t o m u, ž e j s m e z M ot ro a vp y». i pjo e m í dn oa bt r. é O sb ie c s e k a k c i p» i p o j i l a z d v o d u p o s í l e n í m o r a v s k é h o n á r o d n í h o p o v ' d o m í. M o r a v a j a k o n e d í l n á s o u ƒ á s t e s k é r u v ' d o m u j e s v é k o» e n y a m y b y c h o m b y l i r á d i, a b y s e n y n a n et zy at po o mk ío n» a l Z o. h i s t o r i c k é h o o d k a z u V e l k é M o r a v y v y ch á z e j í c e l é d ' j i n y n a š í z e m '. T a k é p» i s ƒ í t á n í l i d u b y l i l i d é v y z ý v á n í k u r ƒ e n í m o r a v a n e b y l o t o c h á p á n o n a c i o n a l i s t i c k y. J s e m r á d, ž e j s e m M o r a v a n a v ž d y j s e m s e k M o r a v ' h r d ' h l á s i l. I n g. M i r o s l a v D u l, a s t a r o s t a F R Ý D L A N T N A D O S T R A V I C Í o k r e s F r ý d e-m k í s t e k M ' s t o F r ý d l a n t noasd t r a v i c í j e d ' l e n o O s t r a v i c í, j e z ƒ á s t i v e S l e z s k u a z ƒ á s t i n a M o r a v '. I k d y ž j s j e p o t» e b a s i u v ' d o m i t, ž e s o u ƒ a s n ' i n a M o r a v '. N e v í m, j e s t l i s e t o v b e c d ' t i v e š k o l e u ƒ í. R N D r. H e l e n a P e š a t o v á, s t a r o s t k a H O Š Á L K O V Á o k r e s V s e t í n P a t» í t o n ak š í n á r o d n í h r d o s t i. P e t r L a š t o v i c a, s t a r o s t a U N I O V o k r e s O l o m o u c R a d a m ' s t a U n i ƒ o v a p o d p o» i l a i n i c i a t i v u M N O p r a v i d e l n ý m v y v ' š o v á n í m m o r a v s k é z e 5 m. sƒk eé r vvel na cj ek y d n e ( D e n s l o v a n s k ý c h v z ' v r' os t C y r i l a a M e t o d ' j e )» a í j n2 a 8 (. D e n v z n i k u s a m o s t a t nƒé eh so k o s l o v e n s k é h o s t á t u i D e n s v a t o» e ƒ e n í m o r a v s k é h o k n í ž e t e R a s t i s l a v a p r a v o ). s l a v n o u c í r k v í M g r. D a l i b o r H o r á, k s t a r o s t a J E Z D O V I C E o k r e s J i h l a v a H l á s í m e s e k c y r i l o m e t o d ' j s k é t re ar dá i cj i e, v k z á k l a d e c h t o h o t o s t á t u. L u b o š H a r t l, s t a r o s t a K E N O V o k r e s S v i t a v y J s m e t a k o v á v ý s p a M o r a v y, m á mm e o r ka v ' b l í ž e, j s m e M o r a v á c i. J a r o s l a v Š t e f l, s t a r o s t a H O S T A Š O V I C E o k r e s N o v ý J i ƒ í n V a š e v ý z v a m n e v e l i c e z a u j a l a a p» i p o j u j ai k csi e. k 5. cƒ e lr év e n c e, k d y p o» á d á m e t a k é o b e c n í s l a v n o s t i, b m o r a v s k á v l a j k a u r ƒ i t ' v y v ' š e n a. Z d e n ' k K e l n a r, s t a r o s t a Z Á B E H o k r e s Š u m p e r k V á ž e n í, ' ms t o Z á»e b h s e r o z h o d n u t í m R a d' y s t ma Z á»e b h z a p o j i l o d o V a š í i n i c i a t' iš vo y v á k n í v ym vo r a v s k é v l a j k y p»i p»í l e ž i t o s t e c»ih p op m e n u t í v ý z n a m n ý c h d np r o M o r a v u. J a k»e j e j m é z z m o n i t o r i n g u m é d i í i m ý c h r o z h o v o r s k o l e g y n a r a d n i c í c h, t a t vo a i mn á i c iv ae tl ik o u p o d p o r u z e s t r' as nt y a m o b c í, k t e r é s e k n ƒn í ' k ap»i ž ddo ár vo a j í. S o u ƒa s n ' j e v h o d n o u»í lp e ž i ttoí s k»ipp o m e n u t í k u l t u r n í' cjh i n d M o r a v y. R N D r. M g r. F r a n t i š e k J o h n, P h. D., s t a r o s t a

5 O S T O P O V I C E o k r e s B r n o-v e n k o v P o v a ž u j e m e d n e s z a d l e ž i t é nzid t, r a žz e e n ní j e n o m e s k á r e p u b l i k a i, Maolre a v a, k t e r á p a t» í d o p e s t r é E v r o p y. M g A. J a n Sy m o n, s t a ro s t a M I K O L A J I C E o k r e s O p a v a J s m e t u t a k o v í o b o j e t n í, M o r a v a n é i S l e z a n é. N a r a d ' j s m e s e r o z h o d l i m o r a v s k o u v l a j k u v y v ' s i t. M a r t i n K r u p a, s t a r o s t a K R U Ž B E R K o k r e s O p a v a K M o r a v ' s e h l á s í m e, n e b u d e m e ƒ e k a t a ž d o 5. ƒ e r v e n c e, v l a j k u jvaykv m' islíe m e d ohrn aezd í,. A n n a H r u š k o v á, s t a r o s t k a N O V Á V E S U N O V É H O M S T A N A M O R A V o k r e s Ž á r n a d S á z a v o u S d ' l u j i m V át í m t o j e d n o h l a s n é s t a n o vzia sskto u. p i t e l s t v a o b c e N o v á V e s u N o v é h o M ' s t a n a j Me oh ro 1a 3 v.' z z a s e d á n í, k o n a n é h o 8. b» e z n a o í v ym v o ' r ša ev ns k é n á r o d n í v l a j k y v d e n s t á t n í h o s v á t ka u M se v t. o- C y r i l a d ' j e. M o r a v s k o u n á r o d n í v l a j k u v y v ' s í m e l e t o s i v l e t e c h n á s l e d u j í c í c h. V á c l a v P o h a n k a, s t a r o s t a V E L K É B Í L O V I C E o k r e s B r n o-v e n k o v V l a j k u v y v ' s í m e s a m o z» e j m ', v n í m á m e t o j a k o ivt ei lv ku é m, p onze b u d e m e n i c m ' n i t, v y v ' š o v a t b u d e m e s t á l e, k a ž d ý r o k. M a r i e V l k o v á, s t a r o s t k a O L E Š N I C E N A M O R A V o k r e s B l a n s k o U n á s v O l e š n i c i p o» á d á m e n a s v á t e k s v a t é h o C y r i l a a M e t o d k ' j e n a jš ie ž m o' s m t s kr é o o s l a v y. Z aspe o j u j í d o n i c h v š e c h n y m í s st pn o l k y a j s o u p r o n á s v ý z n a m n o u u d á al vo s kt oí u. vm lo ar j k u n y n í v y v ' s í m p e» ij pa ok mo í n k u t o h o, ž e v ' r o z v ' s t o v é p» i š l i n a M o r a v u, p s o b i l i n a n í a z a n e c h a l i t u s v j p or da kp ao z r. p Zr ao t ín má cs o o b e c n í s y m b o l i z u j e s o u n á l e ž i t o s t s n a š í o b c í, m o a r a vj se k á s y vm lb ao jl ke m t o h o, ž e O l e š sn oi u c ƒe á sj te í M o r a v y c o b y h i s t o r i c k é z e m ', k ƒ e m u ž s e h l á s í m e. P a e d r. Z d e n ' k P e š a, s t a r o s t a H L O H O V E C o k r e s B» e c l a v D ' k u j i v a š e m u o b ƒ a nms u k é s d r u ž e n í z a t u t o i n i c iv a ttiovmu t. o v ý r o ƒ n í m r o c e ( ) s e p o p r v é zk v ' V a š í v ý v y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y n a b u d o v ' o b e c n í h o ú» a d u p» i h l á s í i o b e c H l o h o v e c. R N D r. M a r i e M i c h a l i co v á, s t a r o s t k a J E V I Š O V I C E o k r e Zs n o j m o M o r a v s k o u v l a j k u s a m o z» e j m ' v y v,' s ín me eb o t o c í t í m j a k o z á v a z e k z h i s t o r i c k év hž o d y h lj es dm ie s kba y. l i s ou ƒ á s t í M o r a v s k é h o m a r k r a b s t v í ƒ i p o z d ' j i M o r a v s k é z e m '. J e t» e b a s i p» i p o m í n a t h i s t o r i i a b ý t n a P a v e l M á l e k, s t a r o s t a N A H O Š O V I C E o k r e s P» e r o v J s m e v e s n i ƒ k a m a l á, p o d B e s k y d a m i s k r ƒ e n á, v š i c h n i j s m e t u M o r a v á c i, v y v ' s í m e! V á c l a v Z á m o r s k ý, s t a r o s t a

6 O D U N E C o k r e s T» e b í ƒ D o k a j s m e t a d y, b u d e m e v y v ' š o v a t! J a r o s l a v O t o u p a l, s t a r o s t a O S T R O V A I C E o k r e s B r n o-v e n k o v D o b r ý d e n, d o v o l t e, a b y c h V á m o z n á m i l, ž e m ' s t y s O s t r o v a ƒ i c e s e o d l e t o vš yn v í ' h šo o vr áo nk ím u o rp a» vi sp ko é j í k v l a j k y n a v é s r a d n i c i v d e n s v á t k u S l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' as kt t i. v io t ' t éut vo a ž u j i j i ž d e laš lí e ddo ob pu i, s, k t e r ý j s e m o d V á s d n e s o b d r ž e l b y l t í m s p r á v n ý m i m p ueld sneám n í k v ol ba j k y a j e j í m u v y Ov s' tš re on ví a. ƒ i c e ( o k r e s B r n o -v e n k o v ) t e d y m ž e t e z a» a d i t d o e rs av ké t i vn nt í m a p y, v l a j k a z d e u r ƒ i t ' vp i» si ep t o j bí um de e! s e t a k o f i c i á l n ' k a k t i v i t ' p a n a N e d b á l k a, k t e r ý v l a j k y j i ž n ' k o l i k l e t v y v ' š urje e s tp a» uerd a csí v. o u m í s t n í I n g. T o m á š H á j e k, s t a r o s t a Š I Š M A o k r e s P» e r o v N e m á m e d v o d s e n e p» i p. o Vj yi tv ' š e n í l va j k y m á u k á z a t u r ƒ i t o u p o s p o l i t o s t m o r a v s k ý c h o b c í. R o z h o d n ' b y c z d e n a M o r a v ' n e m ' l i b ý t p» e. h l í ž e n i V l a d i m í r K o z á k, s t a r o s t a B Í T O V I C E o k r e s J i h l a v a B í t o v ƒ i c e j s o u n a M o r a v '. E v a B e n d o v á, s t a r o s t k a N O V É S Y R O V I C E o k r e s T» e b í ƒ V y v ' š u j e m e ás lt e, i p» i j i n ý c h p» í l e ž i t o s t e c h. O l d» i c h S v o b o d a, s t a r o s t a V E L K Á L H O T A o k r e s V s e t í n N e n í t o p r o n á s ž á d n á n o v i n k a, v l a j k u m á m e u ž d l o u h o, p» i p o j u j e m e s e. M g r. J a r m i l a M e l i c h a» í k o v á, s t a r o s t k a M I K U L O V I C E o k r e s Z n o j m o M y M o r a v a n é, b y c h o m s e l m i ' k M o r a v ' h l á s i t, j e s e u n á s o c o o p» í t. V y v ' š e n í m d vo l ap jo kv y ' d so e m í d o s t á v á n a š i c h o b ƒ a n m o r a v s k á h r dm o' sst t. y s M i k u l o v i c e s e p» i p o j u j e k i n i c i a t i v ' M o r a vo sb kc é e na á rvo ld an jí k u n a b u d o v u ú» a d u v y v ' s í p r á v ' v e d n e c h, k d y s i p» i p o m í n ásm le o vp a» ní sc kh ýo cd h v ' r o z v C' ys rt i l a a M e t o d ' j e. K a r e l K» í ž, s t a r o s t a U H E R S K Ý B R O D o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ' M ' s t o s e k a k c i v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y p» i p o j i l o z í d m ov ro ad vu s kpéohs o í l ne án r o d n í h o p o v ' dmoomrí a. v a j a k o n e d í l n á s o u ƒ á s t e s k é r e p u b l di ok my u js e i su v é ' k o» e n y a m y b y c h o m b y l i r á d i, a b y k o s» e n ny a n te yz ta op- o m í n a l o a n i j i n d e. Z h i s t o r i c k é h o o d k a z u V e l k é M o r a v y v y c h á z e j í c e l é d ' jp i» ni y s nƒ aí št í á nzí e m l ' i. d u T ab ky él i l i d é v y z ý v á n í k u r ƒ e n í m o r a v s k é n á r o d n o s t i a n e b y l o t o c h á p tá in co k y n. a c i o n a l i s P a t r i k K u n ƒ a r, s t a r o s t a S T R A C H O T I C E o k r e s Z n o j m o J i s t ' ž e, j s m e M o r a v á c i, j s m e h r d í n a M o r a v u, v l a j k u v y v ' s í m e! E v a V a c u l o v á, s t a r o s t k a

7 B R N O o k r e s B r n o-m ' s t o V y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y n a N o v é r a d n i c i s e B r n o s y m b o l i c k y p» ' i p Mo jo ru aj ve s k é a nk át ri ov di nt í o bk ct e, r á l e t o s p o» á d á j i ž t» e t í r o ƒ n í k. N e j e d n á s e z n a š í s t r a n y o n ' j a k ý p a t e t i c k ý no a cp i» oinpa olmies nmu ts í, sa i l e n a o p a m o r a v s k é h i s t o r i e, k u l t u r y a f o l k l ó r u, k t e r ý j e z d e n a M o r a v ' v e l i c e A b ko dh e a t ý j i na d e r bz y n a o rm o' v dl i ý s. e t M o r a v s k á v l a j k a, k d y ž n e v B r n ', v h l a v n í m m ' s t ' M o r a v y. B c. R o m a n O n d e r k a, M B A, p r i m á t o r M a g i s t r á t m' s t a B r n a J i h o m o r a v s k é h e j t m a n s t v í M o r a v s k á v l a j k a m vi n u l o s t i a d n e s D ' t i z e z á k l a d n í š k odl ly o uv h é L o u ƒ c e u U n i ƒ o v a U ƒ í m e o M o r a v '

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Č á Í é úř á ě é ř ťé ý ď ě ý Í ě á ě é ó á Ť é Ýá á ý ř ú é š Á Á ž á ř š á řá á ř ó á á é řá á ř ř Ť ó ř ž á ř ž ú á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř ř ó é ž Í ť á é ř ž Ž Ž é á á é ž ž š á ž é á á ó ř ě á ř ý Ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Roman Šianský, ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Krátce o společnosti Člen skupiny ELCOM GROUP Sídlo v Praze, pobočka v Ostravě Dodávky monitorovacích, ovládacích a informačních

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

á á á ř á á š á á ě Ž é ř ř Ž ř ř ř ř š ř á ě ř ů Ž ě š ř ř řá é é š ř ř ě á Ž ú Ž á á ě ý ř Ž á řá é é ě ř řá ů ě ř á á ý á ř Ž á ř á š ě á á é ú á ě ě ř ú á ě á ů á ř ě á ř é á ě ěž á á ářů ů ě áš ě

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Ř Č Č ž ž žž ž Ž ž ž ž ž Ú ž ž ž Ú ČŠ ň Š Ú Š Ú ČŠ ď ň ň Ř Ř Š Č Š Č Ú ČŠ Ú Ž Ú ČŠ Č Ž Ú ČŠ Č Ž Ž Ú Ú ČŠ Ú Ú Ú Č Ž Ú Ž Ž ž Ž Ž Ž ú ž ž Ž ú Ž Č Č Č Ú ž Ž ď ž ž ž Ú ČŠ Ú ČŠ ú ú ú Ú ČŠ ú Ž ž ž ž ž ž ž ž Š

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

ó ý ě ŘÍ ú š ě ů ě ě ý ýš ň Í ě ý Č ť ť ý ř š ě ř š ě ýš ě š ě š ě ě ýš ě š ě šť ě ž š ě ý ý ý š š ě š ě š ř ě š ě ě ř š ě ě š ě š ě ý ě š ě ý ě ř Ž ú ů ř ž ú š ě Ž š ě ě š ě Č ť ú ú ř Ž š ě ýš ř š ě ý

Více

č č ú š š č Č ó č č úč č č ž ú Úč ž š ů ť ú č ž č ž č úč š ž Č č ň č ž č š č š č ž č š Š č ů č č ž ž č š ó č č č č č ž č č č Ú ď Ž Úč ť ž č č ž š ů č č Ú č úč č ž č č ž č Ú ž č ťž ů Č ť č Á ó Ú š Á Č ó

Více