[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]"

Transkript

1 M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u J e t e l o v á / 1 3, B-S r no ob ' š i c e in f z a m o r a v u. e u w w w. z a m o r a v u. e u I O V ' c : V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i c i d n e ƒ5 e. r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t eo lb é c í, m' s t a k r a j, j s m e o bƒ a n s k ý m s d r u ž e n í m M o r a v s k á n á r o d n í o b[ ew cw w. z a m o r a v u. e u ], k t e r é zv n i k l o vr o c e H l a v n í n á p lí n n a š í ƒ i n n o s ts i o u j m o r a v s k á o s' vt a, b e s e d y, p» e d n á š k o v á ƒ i n n op s» t á t ae l s k á s e t k á v á n í n a p a m á t n ý c h m í s t e c h M o r a v y. V ž d y na p o d z i m p o» á d á m e v B r n ' s l a v n o s t D e n z a M o r a, v u j a k o» ip p o m í n k u p r v n í p í s e m n é z m í n k y o M o r a v a n e (8 c h 2 2 ), z v o l e n í m o r a v s k é h o m a r k r a b ' t e J o š t a» í m s k ý m k r á l e m ( ) a b o h a t ý c h k u l t u r n í c h t r a d i c n a š í. Ozselm a' v y p o» á d á m e v e s p o l u p r á s c i M B r n o -s t» e d. Vr o c e p» e v- z a l p o p r v é n a d a k czí á š t i t u h e j t m a n J i h o m o r a v s k é h o k r am jo e r. a v s k ý d e n o r g a n i z u j e m e t a koé l ovm o u c i. O d r o k u ú s' pš n ' o s l o v u j e m e z a s t u p i t eo lb e c n í ch a m ' s t s k ý c h s a m o s p r á v ( n e j e n ) n a M o r a v ', a b y 5. ƒ e r v e n c e, D e vn s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' s t C y r i l a a M e t o( d s ' t já et n í s v á t, [1 e ] k ) v y v ' s i l i rn a d n i c í c h m o r a v s k o u v l a j k. uv p r v n í m r o ƒ n í k u n na a š i v ý z v u z a r e a g o v a l o 7 5 r a d n i c( v ƒ e t n ' k r a j s k é h o ú» a d u J i -h o m o r a v sk é h o k r a j e. ) V e d r u h é m r o ƒ n í k u s e p» i d a lúo c t y h o d n ý c h r a d n i. co d t é d o b y n á s p o d p o r u j e i v -z d á l e n á o b e c J i n d» i c h o v i c e p o d S m r k ev m e c h á c h. V e t» e t í m r o ƒ n í k u v z r o l s tp o ƒ e t r a d n itc é m '» d v o j n á s o b n ' n a Z e c h s e p» i d a ldo a l š í m ' s t o V, y s o k é M ý t o, a v l a j k o v á i n i c i a t i v a p o p r v é p» e k r o ƒ i l a h r a n i c e e s k é r e p u b l i k y. M o r a v s k o u v l a j k u v y sv i' l a s l o v e n s ok bá e c C í f e r M. e z i n á m i a o b c e m mi e z i t í m p o k r a ƒ o v a l a v z- á j e m n á s p o l u p r á c ea p o d p o r. a l e n o v é n a š i c h m í s t n í c h s d r us že e zn ú í ƒ a s t Í o v a l i n e j r z n ' j š í c h o b e c nc í c h a k a s l a v n o s toí s. v ' t o v á ƒi n n o s t n a š í o r g a n i z a cd eo k o n c e z a u j a l ai t e h d e j š í m i n i s t ri ykn u l t u r y e s k é r e p u b l i, k y M g r. A l e nu H a n á k o v o u, k t e rná á m v» í j n u r o k u 2 0 1v 2 d o p i s e n a p s a l a : V e l m i s i v á ž í m p r á c e M o r a v s k é - n á r o d [2 ] n í o b c e p» i p r o p a g a c i k u l t u r n ívhí o Md o' rdaivcy t. t v r t ý r o ƒ n í k v l a j k o v é i n i c i a t i v y b y l m i m o» á d n ' v ý Nz a n a mr no ý k p» i paal do v ý r o ƒ í o d p» í c h o d u s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' ssv t a t ý c h C y r i l a a M e t o d ', j ep a t r o n M o r a v y a s p o l u p a t r o n E v r o p y, n a V e l k o u M o r a v u.d n e 5. ƒ e r v e n c e v sy iv l' o m o r a v s k o u v l a j k u n e u v '» i t e l7 n6 ý1 c h r a d n i c.n e j e n, ž e s e p» i d a l k r a j s k ý ú» a d Z l í n s k é h o k r a j e, a l e z a p o j i l y s e i d a l š í s l o v e n s k é o b c-d e : r ide en vo i v ƒé a, n y a P l e v n k d e t o h o d n e p r o b í h a l p a r t n e r s k ý f e s t i v a l M o r a v a, k r á s n á z. e mv z á v ' r u r o k u j s m e n a v á z a l i s p o- l u p r á c i sƒ a s o p i s e m V e» e j n á s p r á v a, ý k tvey rd á v á M i n i s t e r s t v o v n i t R r. a K r o m ' ƒ l á n k u o M o r a v s k é n á r o d n í o b c i, [3 ] [4 ] z d e b y l a o t i š t ' ni a o d b o r n á s t u d i e o z e m s k ý c h v l a j k á c h M o r a v y, e c h a S l ep zr so kv a e.» e j n o s t v z n i k l a t a k é s t r á n k u [ w w w. v l a j ka. m o r a v y. e u ], k t e r á s e v ' n u j e h i s t o r i i a s o u ƒ a s n o s t i m o r a v s k ý c h s y m b o l. V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c' í s, t a m k r a j c, h c e m e V á s t o u t o c e s t o u p o ž á d a t, a b y s e» i a d V áz š a p úo j i l d o p á t é h o r o ƒ n í k iu n i c i a t i v y M o r a v s k é n á r o d n í s o bn cá e z v e m Z a v y v ' š o v á n í m o rs ak vé v l a j k ya p» i p o m e n u l t a k b o h a t é k u l t u r n í t r a d i c e n a š í O pz ae km o' v. a n ' s e kn a š í v ý z v ' p» i p o jí u jo b c e a m ' s t a m ozr a v s k ý c h ƒ á s t í J i h o ƒ e s k é h o a P a r d u b i c k é h o k. r Va ej le k ý v ý z n a m m á t a k é s i l n á p o d p o r a z m o r a v s k é ƒ á s t i K r a j e V y s o ƒ i n a a z M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e. O V a š e m z á j m u v y v ' s i t m o r a v s k o u v l a, jpkr uo s í m, k o n t a k t u j t e n a š i h l a v n í k o o r d i n á t o r k u v l a j k o v é i n i c i a t i v y, p a n í L e n k u H o l a Í o v o u, k t e r á V a š i r a d n i c i d o p l n í d o i n t e r a k t i v n í m [ w w w. v l a j k y z a m o r a v u. e u ]. K m e d i á l n í p r o p a g a co i b c í am ' s t s l o u ž ít a k é s k u p i n y na s í t i f a c e b o o k : C h c u, a b y n a mí o jr a d n i c i v l á l a M o r a v s k á, [5 v ] lka tj ek ra á m á p» e s f a n o u š k a N a š a M o r a v a, [6 ] k t e r á j i c h m á» pe s B. u d e m e r á d i z a V a šp e» í p a d n é d o t a z y a p» i p o m í n k y. S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o bz co e d, p o v 'd n á z a In i c i a t i v y a ' j vš ní s p o l u p r á c e p»e d s e d a M o r a v s k é n á r o d n í o b c e e -m a i l : h o l a n o v z a m o r a v u. e u e -m a i l : k r a b e z a m o r a v u. e u m o b i l : ( ) h t t p : / / z a m o r a v u. e u / d o k u m e n t-m y n o / v y z n a m n e -m o r a v s k e -d n y / 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 1 2 / m i ns t r y n e-k u l t u r y-v e l m i-s i-v a z i m -p r a c e-m o r a v s k e -n a r o d n i-o b c e / 3 K R Á B E K, J a r o s l a v V: l a s t e n e c t v í n a v z e s, t ui pn u: Vee j» n á s p r á v a 2 2 / , , s t r S V O B O D A, R o s t i s l a v : Z e m s k é v l a j k y M o r a v y e, c h a S l e z s, k ai n :»e V ej n á s p r á v a / , , s t r h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / p a g e s / C h -a c ub y -n a -m o j í-r a d n i c-v i l á l a-m o r a v s k á -v l a j k a / h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / N a s a. M o r a v a

2 M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í lz oa ž e n o r o k u J e t e l o v á / 1 3, B-S r no ob ' š i c e i n f z a m o r a v u. e u w w w. z a m o r a v u. e u I O V ' c : V ý z v a k e z p» í s t u p n ' n í m í s t n í c h m u z e í, e x p o z i c ƒ i p a m ' t i h o d n o s t í d5 n. e ƒ e r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í a m ' s t, s o u ƒ a s n ' s i n i c i a t i v o u Z a v y v' š o v á n í m o r a v s k é v l a j[ k y w w w. v l a j k-2 y z a m o r a v u. e u ] s i V á m d o v o l u j e m e n a v r h n o u, tz d a b y s t e m o h l i d ev n c y r i l o m e t o d' j s k ý c h o s l a v, d n 5 e. ƒ e r v e n c e z, p» í s t u p n i t v e» e j n o s t i z a z v ý h o d ' nn é v s t u p n é n e b o z d a r m a m í s t n í m u z e a, e x p oƒzi i c je i n é p a' mt i h o d n o s t i. I t a t o ƒ i n n o s t p» i s p í v á pk o z n á v á n í n a š í v l a s t i a o b o h a c e n í. k ub l' thuerm y l e t s e z aopj i l o n a» pí k l a d 6 m u z e í [1 ] [2 ] [3 ] v U n i ƒ o v ', k o s t n i c e v e» tki n á c h, z á m e k v L e t o v i c í c h, ƒ e s ko s l o v e n s k á p o h r a n i ƒ n í p e v n o smt i ku u l o v a, [4 ] m u z e u m v Z á b» e h u, [5 ] M o r a v s k á v e s n i ƒ k a v B, r [6 n ] [ 7 ] ' a t a k é B o ž í m u k a v e F u l n e k u. J e s t l i ž e s e t okm u t o k r o k u r o z h o d ne t e, d e j tn e á m p r o s í m ' vd ' t. O V a š e m z á m ' r u b u d e m e i n f o- r m o v a t v e» e j n o s t B. u d e m e r á di t a k é z a V a š e d o t a z y a p» i p o m í n k y. S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o b c e z o d p o v 'd n á z a I n i c i a t i v y ' ja š í v ns p o l u p r á c e e -m a i l h: o l a n o v z a m o r a v u. e u m o b i l : ( ) V ý r o b c i a p r o d e j c i v l a j e k : h t t p : / / w w w. m o r a v s k y p a t r i o t. e u / m o r a-ev u a / e s h o p / 1-1 -V l a j k y / 1-2 -M o r a v s k e -v l a j k y h t t p : / / s h o p. a l e r i o n. c z / p r o d u k t y / v-m l oa rj ak vy y -c e c h-s l e z s k a h t t p : / / w w w. p a i n a n t a. c o m / e u s h o p /? srec ah = M o r a v i a 1 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / i n i c i a t i v y / v y v e s o v-r a no i c / n 2i k / u n i c o-z v p r i s t u p n-m i u z e a / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / u n i c-n o va -c y r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m u z e i -z a -p o l o v i c n-v i s t u p n e / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / u n i c o v-n a -c y r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m u z e i -z a -p o l o v i c n-v i s t u p n e / 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 4 / k r t -m i ney s t y s -z p r i s t u p n-u i n i k a t n i-k o s t n i c i / 3 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 5 / l e t o v-zi ac me e k -s e-z a p o j i-d o -o s l a v-s v -c y r i l-aa -m e t o d e j e / 4 h t t p : / / z a m o r a v u. u e/ / 0 6 / m j -s s v a h -p e v n o s t-m i k u l o v-s e-z a p o j i-d o -o s l a v-c y r i l-aa -m e t o d e j e / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / -c n ay r i l-aa -m e t o d e j e-d o -c s-p e v n o s t i-s v a h / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / p e v n o-m s ti k u l o v-p r o h l i d k a-b u n k r u -a -z b r a n i / 5 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / 2 0 1/ 10 6 / r a d n i c-z a b r e h-z p r i s t u p n-m i u z e u m / 6 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / -c n ay r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m o r a v s k e -v e s n i c k y / 7 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 5 / f u l n-z e ak s t a v e n -u i -b o z i-m u k y -s v a t y c h-c y r i l-aa -m e t o d e j e /

3

4 R e a k c e p» e d s t a v i t e l Ý s a m o s p r á v M O R A V S K Ý P Í S E K o k r e s H o d o n í n L e t o s p o p r v é s e n a š e o b e c z a p o j í d o i n i c i a t i v y M o r a v s k é n á r o d n í o b c e Z a v y v ' š o. vi á n kí d ymž o r a v s k é v ž i j e m e v e s k é r e p u b l i c e, z á r o v e s e h l á s í m e k t o m u, ž e j s m e z M ot ro a vp y». i pjo e m í dn oa bt r. é O sb ie c s e k a k c i p» i p o j i l a z d v o d u p o s í l e n í m o r a v s k é h o n á r o d n í h o p o v ' d o m í. M o r a v a j a k o n e d í l n á s o u ƒ á s t e s k é r u v ' d o m u j e s v é k o» e n y a m y b y c h o m b y l i r á d i, a b y s e n y n a n et zy at po o mk ío n» a l Z o. h i s t o r i c k é h o o d k a z u V e l k é M o r a v y v y ch á z e j í c e l é d ' j i n y n a š í z e m '. T a k é p» i s ƒ í t á n í l i d u b y l i l i d é v y z ý v á n í k u r ƒ e n í m o r a v a n e b y l o t o c h á p á n o n a c i o n a l i s t i c k y. J s e m r á d, ž e j s e m M o r a v a n a v ž d y j s e m s e k M o r a v ' h r d ' h l á s i l. I n g. M i r o s l a v D u l, a s t a r o s t a F R Ý D L A N T N A D O S T R A V I C Í o k r e s F r ý d e-m k í s t e k M ' s t o F r ý d l a n t noasd t r a v i c í j e d ' l e n o O s t r a v i c í, j e z ƒ á s t i v e S l e z s k u a z ƒ á s t i n a M o r a v '. I k d y ž j s j e p o t» e b a s i u v ' d o m i t, ž e s o u ƒ a s n ' i n a M o r a v '. N e v í m, j e s t l i s e t o v b e c d ' t i v e š k o l e u ƒ í. R N D r. H e l e n a P e š a t o v á, s t a r o s t k a H O Š Á L K O V Á o k r e s V s e t í n P a t» í t o n ak š í n á r o d n í h r d o s t i. P e t r L a š t o v i c a, s t a r o s t a U N I O V o k r e s O l o m o u c R a d a m ' s t a U n i ƒ o v a p o d p o» i l a i n i c i a t i v u M N O p r a v i d e l n ý m v y v ' š o v á n í m m o r a v s k é z e 5 m. sƒk eé r vvel na cj ek y d n e ( D e n s l o v a n s k ý c h v z ' v r' os t C y r i l a a M e t o d ' j e )» a í j n2 a 8 (. D e n v z n i k u s a m o s t a t nƒé eh so k o s l o v e n s k é h o s t á t u i D e n s v a t o» e ƒ e n í m o r a v s k é h o k n í ž e t e R a s t i s l a v a p r a v o ). s l a v n o u c í r k v í M g r. D a l i b o r H o r á, k s t a r o s t a J E Z D O V I C E o k r e s J i h l a v a H l á s í m e s e k c y r i l o m e t o d ' j s k é t re ar dá i cj i e, v k z á k l a d e c h t o h o t o s t á t u. L u b o š H a r t l, s t a r o s t a K E N O V o k r e s S v i t a v y J s m e t a k o v á v ý s p a M o r a v y, m á mm e o r ka v ' b l í ž e, j s m e M o r a v á c i. J a r o s l a v Š t e f l, s t a r o s t a H O S T A Š O V I C E o k r e s N o v ý J i ƒ í n V a š e v ý z v a m n e v e l i c e z a u j a l a a p» i p o j u j ai k csi e. k 5. cƒ e lr év e n c e, k d y p o» á d á m e t a k é o b e c n í s l a v n o s t i, b m o r a v s k á v l a j k a u r ƒ i t ' v y v ' š e n a. Z d e n ' k K e l n a r, s t a r o s t a Z Á B E H o k r e s Š u m p e r k V á ž e n í, ' ms t o Z á»e b h s e r o z h o d n u t í m R a d' y s t ma Z á»e b h z a p o j i l o d o V a š í i n i c i a t' iš vo y v á k n í v ym vo r a v s k é v l a j k y p»i p»í l e ž i t o s t e c»ih p op m e n u t í v ý z n a m n ý c h d np r o M o r a v u. J a k»e j e j m é z z m o n i t o r i n g u m é d i í i m ý c h r o z h o v o r s k o l e g y n a r a d n i c í c h, t a t vo a i mn á i c iv ae tl ik o u p o d p o r u z e s t r' as nt y a m o b c í, k t e r é s e k n ƒn í ' k ap»i ž ddo ár vo a j í. S o u ƒa s n ' j e v h o d n o u»í lp e ž i ttoí s k»ipp o m e n u t í k u l t u r n í' cjh i n d M o r a v y. R N D r. M g r. F r a n t i š e k J o h n, P h. D., s t a r o s t a

5 O S T O P O V I C E o k r e s B r n o-v e n k o v P o v a ž u j e m e d n e s z a d l e ž i t é nzid t, r a žz e e n ní j e n o m e s k á r e p u b l i k a i, Maolre a v a, k t e r á p a t» í d o p e s t r é E v r o p y. M g A. J a n Sy m o n, s t a ro s t a M I K O L A J I C E o k r e s O p a v a J s m e t u t a k o v í o b o j e t n í, M o r a v a n é i S l e z a n é. N a r a d ' j s m e s e r o z h o d l i m o r a v s k o u v l a j k u v y v ' s i t. M a r t i n K r u p a, s t a r o s t a K R U Ž B E R K o k r e s O p a v a K M o r a v ' s e h l á s í m e, n e b u d e m e ƒ e k a t a ž d o 5. ƒ e r v e n c e, v l a j k u jvaykv m' islíe m e d ohrn aezd í,. A n n a H r u š k o v á, s t a r o s t k a N O V Á V E S U N O V É H O M S T A N A M O R A V o k r e s Ž á r n a d S á z a v o u S d ' l u j i m V át í m t o j e d n o h l a s n é s t a n o vzia sskto u. p i t e l s t v a o b c e N o v á V e s u N o v é h o M ' s t a n a j Me oh ro 1a 3 v.' z z a s e d á n í, k o n a n é h o 8. b» e z n a o í v ym v o ' r ša ev ns k é n á r o d n í v l a j k y v d e n s t á t n í h o s v á t ka u M se v t. o- C y r i l a d ' j e. M o r a v s k o u n á r o d n í v l a j k u v y v ' s í m e l e t o s i v l e t e c h n á s l e d u j í c í c h. V á c l a v P o h a n k a, s t a r o s t a V E L K É B Í L O V I C E o k r e s B r n o-v e n k o v V l a j k u v y v ' s í m e s a m o z» e j m ', v n í m á m e t o j a k o ivt ei lv ku é m, p onze b u d e m e n i c m ' n i t, v y v ' š o v a t b u d e m e s t á l e, k a ž d ý r o k. M a r i e V l k o v á, s t a r o s t k a O L E Š N I C E N A M O R A V o k r e s B l a n s k o U n á s v O l e š n i c i p o» á d á m e n a s v á t e k s v a t é h o C y r i l a a M e t o d k ' j e n a jš ie ž m o' s m t s kr é o o s l a v y. Z aspe o j u j í d o n i c h v š e c h n y m í s st pn o l k y a j s o u p r o n á s v ý z n a m n o u u d á al vo s kt oí u. vm lo ar j k u n y n í v y v ' s í m p e» ij pa ok mo í n k u t o h o, ž e v ' r o z v ' s t o v é p» i š l i n a M o r a v u, p s o b i l i n a n í a z a n e c h a l i t u s v j p or da kp ao z r. p Zr ao t ín má cs o o b e c n í s y m b o l i z u j e s o u n á l e ž i t o s t s n a š í o b c í, m o a r a vj se k á s y vm lb ao jl ke m t o h o, ž e O l e š sn oi u c ƒe á sj te í M o r a v y c o b y h i s t o r i c k é z e m ', k ƒ e m u ž s e h l á s í m e. P a e d r. Z d e n ' k P e š a, s t a r o s t a H L O H O V E C o k r e s B» e c l a v D ' k u j i v a š e m u o b ƒ a nms u k é s d r u ž e n í z a t u t o i n i c iv a ttiovmu t. o v ý r o ƒ n í m r o c e ( ) s e p o p r v é zk v ' V a š í v ý v y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y n a b u d o v ' o b e c n í h o ú» a d u p» i h l á s í i o b e c H l o h o v e c. R N D r. M a r i e M i c h a l i co v á, s t a r o s t k a J E V I Š O V I C E o k r e Zs n o j m o M o r a v s k o u v l a j k u s a m o z» e j m ' v y v,' s ín me eb o t o c í t í m j a k o z á v a z e k z h i s t o r i c k év hž o d y h lj es dm ie s kba y. l i s ou ƒ á s t í M o r a v s k é h o m a r k r a b s t v í ƒ i p o z d ' j i M o r a v s k é z e m '. J e t» e b a s i p» i p o m í n a t h i s t o r i i a b ý t n a P a v e l M á l e k, s t a r o s t a N A H O Š O V I C E o k r e s P» e r o v J s m e v e s n i ƒ k a m a l á, p o d B e s k y d a m i s k r ƒ e n á, v š i c h n i j s m e t u M o r a v á c i, v y v ' s í m e! V á c l a v Z á m o r s k ý, s t a r o s t a

6 O D U N E C o k r e s T» e b í ƒ D o k a j s m e t a d y, b u d e m e v y v ' š o v a t! J a r o s l a v O t o u p a l, s t a r o s t a O S T R O V A I C E o k r e s B r n o-v e n k o v D o b r ý d e n, d o v o l t e, a b y c h V á m o z n á m i l, ž e m ' s t y s O s t r o v a ƒ i c e s e o d l e t o vš yn v í ' h šo o vr áo nk ím u o rp a» vi sp ko é j í k v l a j k y n a v é s r a d n i c i v d e n s v á t k u S l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' as kt t i. v io t ' t éut vo a ž u j i j i ž d e laš lí e ddo ob pu i, s, k t e r ý j s e m o d V á s d n e s o b d r ž e l b y l t í m s p r á v n ý m i m p ueld sneám n í k v ol ba j k y a j e j í m u v y Ov s' tš re on ví a. ƒ i c e ( o k r e s B r n o -v e n k o v ) t e d y m ž e t e z a» a d i t d o e rs av ké t i vn nt í m a p y, v l a j k a z d e u r ƒ i t ' vp i» si ep t o j bí um de e! s e t a k o f i c i á l n ' k a k t i v i t ' p a n a N e d b á l k a, k t e r ý v l a j k y j i ž n ' k o l i k l e t v y v ' š urje e s tp a» uerd a csí v. o u m í s t n í I n g. T o m á š H á j e k, s t a r o s t a Š I Š M A o k r e s P» e r o v N e m á m e d v o d s e n e p» i p. o Vj yi tv ' š e n í l va j k y m á u k á z a t u r ƒ i t o u p o s p o l i t o s t m o r a v s k ý c h o b c í. R o z h o d n ' b y c z d e n a M o r a v ' n e m ' l i b ý t p» e. h l í ž e n i V l a d i m í r K o z á k, s t a r o s t a B Í T O V I C E o k r e s J i h l a v a B í t o v ƒ i c e j s o u n a M o r a v '. E v a B e n d o v á, s t a r o s t k a N O V É S Y R O V I C E o k r e s T» e b í ƒ V y v ' š u j e m e ás lt e, i p» i j i n ý c h p» í l e ž i t o s t e c h. O l d» i c h S v o b o d a, s t a r o s t a V E L K Á L H O T A o k r e s V s e t í n N e n í t o p r o n á s ž á d n á n o v i n k a, v l a j k u m á m e u ž d l o u h o, p» i p o j u j e m e s e. M g r. J a r m i l a M e l i c h a» í k o v á, s t a r o s t k a M I K U L O V I C E o k r e s Z n o j m o M y M o r a v a n é, b y c h o m s e l m i ' k M o r a v ' h l á s i t, j e s e u n á s o c o o p» í t. V y v ' š e n í m d vo l ap jo kv y ' d so e m í d o s t á v á n a š i c h o b ƒ a n m o r a v s k á h r dm o' sst t. y s M i k u l o v i c e s e p» i p o j u j e k i n i c i a t i v ' M o r a vo sb kc é e na á rvo ld an jí k u n a b u d o v u ú» a d u v y v ' s í p r á v ' v e d n e c h, k d y s i p» i p o m í n ásm le o vp a» ní sc kh ýo cd h v ' r o z v C' ys rt i l a a M e t o d ' j e. K a r e l K» í ž, s t a r o s t a U H E R S K Ý B R O D o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ' M ' s t o s e k a k c i v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y p» i p o j i l o z í d m ov ro ad vu s kpéohs o í l ne án r o d n í h o p o v ' dmoomrí a. v a j a k o n e d í l n á s o u ƒ á s t e s k é r e p u b l di ok my u js e i su v é ' k o» e n y a m y b y c h o m b y l i r á d i, a b y k o s» e n ny a n te yz ta op- o m í n a l o a n i j i n d e. Z h i s t o r i c k é h o o d k a z u V e l k é M o r a v y v y c h á z e j í c e l é d ' jp i» ni y s nƒ aí št í á nzí e m l ' i. d u T ab ky él i l i d é v y z ý v á n í k u r ƒ e n í m o r a v s k é n á r o d n o s t i a n e b y l o t o c h á p tá in co k y n. a c i o n a l i s P a t r i k K u n ƒ a r, s t a r o s t a S T R A C H O T I C E o k r e s Z n o j m o J i s t ' ž e, j s m e M o r a v á c i, j s m e h r d í n a M o r a v u, v l a j k u v y v ' s í m e! E v a V a c u l o v á, s t a r o s t k a

7 B R N O o k r e s B r n o-m ' s t o V y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y n a N o v é r a d n i c i s e B r n o s y m b o l i c k y p» ' i p Mo jo ru aj ve s k é a nk át ri ov di nt í o bk ct e, r á l e t o s p o» á d á j i ž t» e t í r o ƒ n í k. N e j e d n á s e z n a š í s t r a n y o n ' j a k ý p a t e t i c k ý no a cp i» oinpa olmies nmu ts í, sa i l e n a o p a m o r a v s k é h i s t o r i e, k u l t u r y a f o l k l ó r u, k t e r ý j e z d e n a M o r a v ' v e l i c e A b ko dh e a t ý j i na d e r bz y n a o rm o' v dl i ý s. e t M o r a v s k á v l a j k a, k d y ž n e v B r n ', v h l a v n í m m ' s t ' M o r a v y. B c. R o m a n O n d e r k a, M B A, p r i m á t o r M a g i s t r á t m' s t a B r n a J i h o m o r a v s k é h e j t m a n s t v í M o r a v s k á v l a j k a m vi n u l o s t i a d n e s D ' t i z e z á k l a d n í š k odl ly o uv h é L o u ƒ c e u U n i ƒ o v a U ƒ í m e o M o r a v '

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Í Č Ý Ó Ó á á á š ž Ť Ť č Í á á ž č Ó čť š š á Č Ť á Í č Í Í á á š š š ť Í Ť č Ť á Č á á ť Í š č Ť Í š š ť š á Ý á š Č ň č č š á č á č á á á č š Ť á ň č ť ň Ť á á á á á č á š á č š č č č Ť č á á á á Ď

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

ý ů ř š á š ú ř ň ž Ú ř ž ň á á ř á ý ú Č ř á á ť ť Ň ř Ú ž ř ý ů ř š á š ú ř ň ž ý ú ř á ž á ň á á ň á ů á á ž ř ř ř ž ř ž š š ýš řá ý ů á áš řá ý ř á ů ř ý á áš ř á ž ý á ň á á á řá áž á á á ň á á ž

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Ě ř ň

Ě ř ň ď Ě ř ň Á Ě Ě É Á Ř Ě Š č Á Ú č Č Ú Č Č Á Á Ý č Ť Ó Ú Ď ú Ť č Ž Á š Ěč Ó Ť ň ú Ť ž š č Á š č Ť ů č Ý ď Ý Ž č š š Ž ž Ť Ž É É č š Áž š š ž Ó Ž Ý Ž Ž Ó č É Ý Ý Ý č Ť Ó Ď Ý Ý Ď Ě Ď Ž Ý č Ý ů ň č ž Ó ž Ť č

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Ý ř ť Ť č ť Ú úč ě éž é ý Ž č ů ý ř ý č ů š ě ý ý é é é ý č ě ě řď é č ů ú é ý ů ý ý ř š ý ř č Í ý ě ž č ů č ý ř ě č é ě ůž ž é é ý ě č ě ě š ř ů éž éž éž Ť ý ý é ž ě ě ě ř é ž é č ě ř š ů ý é ň úč č ý

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

ý ř ě ď ú š ě í í Ý í Ů ěž ň ž Ó ě Ť ť ť Ť ž Ý ď ž Á Á ý žř ě Ť ě ž ýš ý ž ě ň ž ú ř ž É ě ž Ý š ú ň í ř ě ý Ú ž ě ě řš ě ú ž ř ý ě ť Ý í Ý Ř í ú í ě

ý ř ě ď ú š ě í í Ý í Ů ěž ň ž Ó ě Ť ť ť Ť ž Ý ď ž Á Á ý žř ě Ť ě ž ýš ý ž ě ň ž ú ř ž É ě ž Ý š ú ň í ř ě ý Ú ž ě ě řš ě ú ž ř ý ě ť Ý í Ý Ř í ú í ě š ž ň ě ž ý ý ť ú ž ň ě ž ž ů ěí ý ř š ř í ž š ř š ú ž ý ň ž ňú ěř ř ý ě ú š ž ú ě ý š ě ě ú ř ňě í ř ý ú ž ž ř í ší ě ž ž ý ů ňů ě ž ž š ě šíš š šť ě ě ř š ž ň í ú ě ň ň ž ě ž ž ě ř ž í ž ř š ž í š ž

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á É í č é á í ž ář í ý ý á í íž ě á ý é í ě í í ž ý ý ý ý ž ě ř ý á í í ý í á é ž Č é á á á á ě č é í é ší č é é č š ř á é č í ě í č č á é ě ž á í ý ř ř í ř í ž é ě é í ž ů á í í ě š é ř é ý ý Č Č é á ůč

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é Ž ř á Č ř é ýí ě á ě ř ý ž á ě é Ž ý úř Ú á ž á ř ý ž á á Ť š á Č Íá ř é ě ý ó á š á ř é ž é é á ž á á Ž á ň á ž áš á á ú ů Ž ó ú ů ž á ú ůž á ě á ž á Í Ž ž Í á ř ě ž ř ě Ž Ž š š Íé šť á é áž Í é é ř ě

Více

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á á č Č č š é é č ř š í é ž í á ý š í ř é č ý ř č í ý ě ě é í í á é ý ě é š ú ň á í í ě ě ň í ý é Í ý ý ů í ů ň á á í é Č á č Ž ž Č ý č Ž í ř é í ř é ě í ě č á í č š ý í í č ř ď ě č ě ý í ů í č é á ě Ž é

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

á í í á í í ž ší ě á ě é á ě á ř í Í ě á ě Č á í á é é é á í ý č ý ě ší ý ž š é č é é ě š ě í í í í á í ý ř č é ř í čá í ř ě é í í ě é ř ě é ěč é ě í

á í í á í í ž ší ě á ě é á ě á ř í Í ě á ě Č á í á é é é á í ý č ý ě ší ý ž š é č é é ě š ě í í í í á í ý ř č é ř í čá í ř ě é í í ě é ř ě é ěč é ě í č É Í É Í Á Í Ž Ě Í Á Í čá í í í ě á í í ě é čá í č ý á é í á ř ů ž ěž ě ý í ý á ý íž á ř í ě á ý ž í ě á í říš ě ř ě č í í í ě á ř ě ů á é ř í ř í ě í á ě íč ý á ý š á á ěží ů Č á í č é á í ů č í ř ž

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více