[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]"

Transkript

1 M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u J e t e l o v á / 1 3, B-S r no ob ' š i c e in f z a m o r a v u. e u w w w. z a m o r a v u. e u I O V ' c : V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i c i d n e ƒ5 e. r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t eo lb é c í, m' s t a k r a j, j s m e o bƒ a n s k ý m s d r u ž e n í m M o r a v s k á n á r o d n í o b[ ew cw w. z a m o r a v u. e u ], k t e r é zv n i k l o vr o c e H l a v n í n á p lí n n a š í ƒ i n n o s ts i o u j m o r a v s k á o s' vt a, b e s e d y, p» e d n á š k o v á ƒ i n n op s» t á t ae l s k á s e t k á v á n í n a p a m á t n ý c h m í s t e c h M o r a v y. V ž d y na p o d z i m p o» á d á m e v B r n ' s l a v n o s t D e n z a M o r a, v u j a k o» ip p o m í n k u p r v n í p í s e m n é z m í n k y o M o r a v a n e (8 c h 2 2 ), z v o l e n í m o r a v s k é h o m a r k r a b ' t e J o š t a» í m s k ý m k r á l e m ( ) a b o h a t ý c h k u l t u r n í c h t r a d i c n a š í. Ozselm a' v y p o» á d á m e v e s p o l u p r á s c i M B r n o -s t» e d. Vr o c e p» e v- z a l p o p r v é n a d a k czí á š t i t u h e j t m a n J i h o m o r a v s k é h o k r am jo e r. a v s k ý d e n o r g a n i z u j e m e t a koé l ovm o u c i. O d r o k u ú s' pš n ' o s l o v u j e m e z a s t u p i t eo lb e c n í ch a m ' s t s k ý c h s a m o s p r á v ( n e j e n ) n a M o r a v ', a b y 5. ƒ e r v e n c e, D e vn s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' s t C y r i l a a M e t o( d s ' t já et n í s v á t, [1 e ] k ) v y v ' s i l i rn a d n i c í c h m o r a v s k o u v l a j k. uv p r v n í m r o ƒ n í k u n na a š i v ý z v u z a r e a g o v a l o 7 5 r a d n i c( v ƒ e t n ' k r a j s k é h o ú» a d u J i -h o m o r a v sk é h o k r a j e. ) V e d r u h é m r o ƒ n í k u s e p» i d a lúo c t y h o d n ý c h r a d n i. co d t é d o b y n á s p o d p o r u j e i v -z d á l e n á o b e c J i n d» i c h o v i c e p o d S m r k ev m e c h á c h. V e t» e t í m r o ƒ n í k u v z r o l s tp o ƒ e t r a d n itc é m '» d v o j n á s o b n ' n a Z e c h s e p» i d a ldo a l š í m ' s t o V, y s o k é M ý t o, a v l a j k o v á i n i c i a t i v a p o p r v é p» e k r o ƒ i l a h r a n i c e e s k é r e p u b l i k y. M o r a v s k o u v l a j k u v y sv i' l a s l o v e n s ok bá e c C í f e r M. e z i n á m i a o b c e m mi e z i t í m p o k r a ƒ o v a l a v z- á j e m n á s p o l u p r á c ea p o d p o r. a l e n o v é n a š i c h m í s t n í c h s d r us že e zn ú í ƒ a s t Í o v a l i n e j r z n ' j š í c h o b e c nc í c h a k a s l a v n o s toí s. v ' t o v á ƒi n n o s t n a š í o r g a n i z a cd eo k o n c e z a u j a l ai t e h d e j š í m i n i s t ri ykn u l t u r y e s k é r e p u b l i, k y M g r. A l e nu H a n á k o v o u, k t e rná á m v» í j n u r o k u 2 0 1v 2 d o p i s e n a p s a l a : V e l m i s i v á ž í m p r á c e M o r a v s k é - n á r o d [2 ] n í o b c e p» i p r o p a g a c i k u l t u r n ívhí o Md o' rdaivcy t. t v r t ý r o ƒ n í k v l a j k o v é i n i c i a t i v y b y l m i m o» á d n ' v ý Nz a n a mr no ý k p» i paal do v ý r o ƒ í o d p» í c h o d u s l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' ssv t a t ý c h C y r i l a a M e t o d ', j ep a t r o n M o r a v y a s p o l u p a t r o n E v r o p y, n a V e l k o u M o r a v u.d n e 5. ƒ e r v e n c e v sy iv l' o m o r a v s k o u v l a j k u n e u v '» i t e l7 n6 ý1 c h r a d n i c.n e j e n, ž e s e p» i d a l k r a j s k ý ú» a d Z l í n s k é h o k r a j e, a l e z a p o j i l y s e i d a l š í s l o v e n s k é o b c-d e : r ide en vo i v ƒé a, n y a P l e v n k d e t o h o d n e p r o b í h a l p a r t n e r s k ý f e s t i v a l M o r a v a, k r á s n á z. e mv z á v ' r u r o k u j s m e n a v á z a l i s p o- l u p r á c i sƒ a s o p i s e m V e» e j n á s p r á v a, ý k tvey rd á v á M i n i s t e r s t v o v n i t R r. a K r o m ' ƒ l á n k u o M o r a v s k é n á r o d n í o b c i, [3 ] [4 ] z d e b y l a o t i š t ' ni a o d b o r n á s t u d i e o z e m s k ý c h v l a j k á c h M o r a v y, e c h a S l ep zr so kv a e.» e j n o s t v z n i k l a t a k é s t r á n k u [ w w w. v l a j ka. m o r a v y. e u ], k t e r á s e v ' n u j e h i s t o r i i a s o u ƒ a s n o s t i m o r a v s k ý c h s y m b o l. V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c' í s, t a m k r a j c, h c e m e V á s t o u t o c e s t o u p o ž á d a t, a b y s e» i a d V áz š a p úo j i l d o p á t é h o r o ƒ n í k iu n i c i a t i v y M o r a v s k é n á r o d n í s o bn cá e z v e m Z a v y v ' š o v á n í m o rs ak vé v l a j k ya p» i p o m e n u l t a k b o h a t é k u l t u r n í t r a d i c e n a š í O pz ae km o' v. a n ' s e kn a š í v ý z v ' p» i p o jí u jo b c e a m ' s t a m ozr a v s k ý c h ƒ á s t í J i h o ƒ e s k é h o a P a r d u b i c k é h o k. r Va ej le k ý v ý z n a m m á t a k é s i l n á p o d p o r a z m o r a v s k é ƒ á s t i K r a j e V y s o ƒ i n a a z M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e. O V a š e m z á j m u v y v ' s i t m o r a v s k o u v l a, jpkr uo s í m, k o n t a k t u j t e n a š i h l a v n í k o o r d i n á t o r k u v l a j k o v é i n i c i a t i v y, p a n í L e n k u H o l a Í o v o u, k t e r á V a š i r a d n i c i d o p l n í d o i n t e r a k t i v n í m [ w w w. v l a j k y z a m o r a v u. e u ]. K m e d i á l n í p r o p a g a co i b c í am ' s t s l o u ž ít a k é s k u p i n y na s í t i f a c e b o o k : C h c u, a b y n a mí o jr a d n i c i v l á l a M o r a v s k á, [5 v ] lka tj ek ra á m á p» e s f a n o u š k a N a š a M o r a v a, [6 ] k t e r á j i c h m á» pe s B. u d e m e r á d i z a V a šp e» í p a d n é d o t a z y a p» i p o m í n k y. S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o bz co e d, p o v 'd n á z a In i c i a t i v y a ' j vš ní s p o l u p r á c e p»e d s e d a M o r a v s k é n á r o d n í o b c e e -m a i l : h o l a n o v z a m o r a v u. e u e -m a i l : k r a b e z a m o r a v u. e u m o b i l : ( ) h t t p : / / z a m o r a v u. e u / d o k u m e n t-m y n o / v y z n a m n e -m o r a v s k e -d n y / 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 1 2 / m i ns t r y n e-k u l t u r y-v e l m i-s i-v a z i m -p r a c e-m o r a v s k e -n a r o d n i-o b c e / 3 K R Á B E K, J a r o s l a v V: l a s t e n e c t v í n a v z e s, t ui pn u: Vee j» n á s p r á v a 2 2 / , , s t r S V O B O D A, R o s t i s l a v : Z e m s k é v l a j k y M o r a v y e, c h a S l e z s, k ai n :»e V ej n á s p r á v a / , , s t r h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / p a g e s / C h -a c ub y -n a -m o j í-r a d n i c-v i l á l a-m o r a v s k á -v l a j k a / h t t p : / / w w w. f a c e b o o k. c o m / N a s a. M o r a v a

2 M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í lz oa ž e n o r o k u J e t e l o v á / 1 3, B-S r no ob ' š i c e i n f z a m o r a v u. e u w w w. z a m o r a v u. e u I O V ' c : V ý z v a k e z p» í s t u p n ' n í m í s t n í c h m u z e í, e x p o z i c ƒ i p a m ' t i h o d n o s t í d5 n. e ƒ e r v e n c e V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í a m ' s t, s o u ƒ a s n ' s i n i c i a t i v o u Z a v y v' š o v á n í m o r a v s k é v l a j[ k y w w w. v l a j k-2 y z a m o r a v u. e u ] s i V á m d o v o l u j e m e n a v r h n o u, tz d a b y s t e m o h l i d ev n c y r i l o m e t o d' j s k ý c h o s l a v, d n 5 e. ƒ e r v e n c e z, p» í s t u p n i t v e» e j n o s t i z a z v ý h o d ' nn é v s t u p n é n e b o z d a r m a m í s t n í m u z e a, e x p oƒzi i c je i n é p a' mt i h o d n o s t i. I t a t o ƒ i n n o s t p» i s p í v á pk o z n á v á n í n a š í v l a s t i a o b o h a c e n í. k ub l' thuerm y l e t s e z aopj i l o n a» pí k l a d 6 m u z e í [1 ] [2 ] [3 ] v U n i ƒ o v ', k o s t n i c e v e» tki n á c h, z á m e k v L e t o v i c í c h, ƒ e s ko s l o v e n s k á p o h r a n i ƒ n í p e v n o smt i ku u l o v a, [4 ] m u z e u m v Z á b» e h u, [5 ] M o r a v s k á v e s n i ƒ k a v B, r [6 n ] [ 7 ] ' a t a k é B o ž í m u k a v e F u l n e k u. J e s t l i ž e s e t okm u t o k r o k u r o z h o d ne t e, d e j tn e á m p r o s í m ' vd ' t. O V a š e m z á m ' r u b u d e m e i n f o- r m o v a t v e» e j n o s t B. u d e m e r á di t a k é z a V a š e d o t a z y a p» i p o m í n k y. S p» á t e l s k ý m p o z d r a v e m L e n k a H o l a o v á m í s t o p»e d s e d k y n' M o r a v s k é n á r o d n í o b c e z o d p o v 'd n á z a I n i c i a t i v y ' ja š í v ns p o l u p r á c e e -m a i l h: o l a n o v z a m o r a v u. e u m o b i l : ( ) V ý r o b c i a p r o d e j c i v l a j e k : h t t p : / / w w w. m o r a v s k y p a t r i o t. e u / m o r a-ev u a / e s h o p / 1-1 -V l a j k y / 1-2 -M o r a v s k e -v l a j k y h t t p : / / s h o p. a l e r i o n. c z / p r o d u k t y / v-m l oa rj ak vy y -c e c h-s l e z s k a h t t p : / / w w w. p a i n a n t a. c o m / e u s h o p /? srec ah = M o r a v i a 1 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / i n i c i a t i v y / v y v e s o v-r a no i c / n 2i k / u n i c o-z v p r i s t u p n-m i u z e a / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / u n i c-n o va -c y r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m u z e i -z a -p o l o v i c n-v i s t u p n e / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / u n i c o v-n a -c y r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m u z e i -z a -p o l o v i c n-v i s t u p n e / 2 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 4 / k r t -m i ney s t y s -z p r i s t u p n-u i n i k a t n i-k o s t n i c i / 3 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 5 / l e t o v-zi ac me e k -s e-z a p o j i-d o -o s l a v-s v -c y r i l-aa -m e t o d e j e / 4 h t t p : / / z a m o r a v u. u e/ / 0 6 / m j -s s v a h -p e v n o s t-m i k u l o v-s e-z a p o j i-d o -o s l a v-c y r i l-aa -m e t o d e j e / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / -c n ay r i l-aa -m e t o d e j e-d o -c s-p e v n o s t i-s v a h / h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / p e v n o-m s ti k u l o v-p r o h l i d k a-b u n k r u -a -z b r a n i / 5 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / 2 0 1/ 10 6 / r a d n i c-z a b r e h-z p r i s t u p n-m i u z e u m / 6 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 6 / -c n ay r i l-aa -m e t o d e j e-d o -m o r a v s k e -v e s n i c k y / 7 h t t p : / / z a m o r a v u. e u / / 0 5 / f u l n-z e ak s t a v e n -u i -b o z i-m u k y -s v a t y c h-c y r i l-aa -m e t o d e j e /

3

4 R e a k c e p» e d s t a v i t e l Ý s a m o s p r á v M O R A V S K Ý P Í S E K o k r e s H o d o n í n L e t o s p o p r v é s e n a š e o b e c z a p o j í d o i n i c i a t i v y M o r a v s k é n á r o d n í o b c e Z a v y v ' š o. vi á n kí d ymž o r a v s k é v ž i j e m e v e s k é r e p u b l i c e, z á r o v e s e h l á s í m e k t o m u, ž e j s m e z M ot ro a vp y». i pjo e m í dn oa bt r. é O sb ie c s e k a k c i p» i p o j i l a z d v o d u p o s í l e n í m o r a v s k é h o n á r o d n í h o p o v ' d o m í. M o r a v a j a k o n e d í l n á s o u ƒ á s t e s k é r u v ' d o m u j e s v é k o» e n y a m y b y c h o m b y l i r á d i, a b y s e n y n a n et zy at po o mk ío n» a l Z o. h i s t o r i c k é h o o d k a z u V e l k é M o r a v y v y ch á z e j í c e l é d ' j i n y n a š í z e m '. T a k é p» i s ƒ í t á n í l i d u b y l i l i d é v y z ý v á n í k u r ƒ e n í m o r a v a n e b y l o t o c h á p á n o n a c i o n a l i s t i c k y. J s e m r á d, ž e j s e m M o r a v a n a v ž d y j s e m s e k M o r a v ' h r d ' h l á s i l. I n g. M i r o s l a v D u l, a s t a r o s t a F R Ý D L A N T N A D O S T R A V I C Í o k r e s F r ý d e-m k í s t e k M ' s t o F r ý d l a n t noasd t r a v i c í j e d ' l e n o O s t r a v i c í, j e z ƒ á s t i v e S l e z s k u a z ƒ á s t i n a M o r a v '. I k d y ž j s j e p o t» e b a s i u v ' d o m i t, ž e s o u ƒ a s n ' i n a M o r a v '. N e v í m, j e s t l i s e t o v b e c d ' t i v e š k o l e u ƒ í. R N D r. H e l e n a P e š a t o v á, s t a r o s t k a H O Š Á L K O V Á o k r e s V s e t í n P a t» í t o n ak š í n á r o d n í h r d o s t i. P e t r L a š t o v i c a, s t a r o s t a U N I O V o k r e s O l o m o u c R a d a m ' s t a U n i ƒ o v a p o d p o» i l a i n i c i a t i v u M N O p r a v i d e l n ý m v y v ' š o v á n í m m o r a v s k é z e 5 m. sƒk eé r vvel na cj ek y d n e ( D e n s l o v a n s k ý c h v z ' v r' os t C y r i l a a M e t o d ' j e )» a í j n2 a 8 (. D e n v z n i k u s a m o s t a t nƒé eh so k o s l o v e n s k é h o s t á t u i D e n s v a t o» e ƒ e n í m o r a v s k é h o k n í ž e t e R a s t i s l a v a p r a v o ). s l a v n o u c í r k v í M g r. D a l i b o r H o r á, k s t a r o s t a J E Z D O V I C E o k r e s J i h l a v a H l á s í m e s e k c y r i l o m e t o d ' j s k é t re ar dá i cj i e, v k z á k l a d e c h t o h o t o s t á t u. L u b o š H a r t l, s t a r o s t a K E N O V o k r e s S v i t a v y J s m e t a k o v á v ý s p a M o r a v y, m á mm e o r ka v ' b l í ž e, j s m e M o r a v á c i. J a r o s l a v Š t e f l, s t a r o s t a H O S T A Š O V I C E o k r e s N o v ý J i ƒ í n V a š e v ý z v a m n e v e l i c e z a u j a l a a p» i p o j u j ai k csi e. k 5. cƒ e lr év e n c e, k d y p o» á d á m e t a k é o b e c n í s l a v n o s t i, b m o r a v s k á v l a j k a u r ƒ i t ' v y v ' š e n a. Z d e n ' k K e l n a r, s t a r o s t a Z Á B E H o k r e s Š u m p e r k V á ž e n í, ' ms t o Z á»e b h s e r o z h o d n u t í m R a d' y s t ma Z á»e b h z a p o j i l o d o V a š í i n i c i a t' iš vo y v á k n í v ym vo r a v s k é v l a j k y p»i p»í l e ž i t o s t e c»ih p op m e n u t í v ý z n a m n ý c h d np r o M o r a v u. J a k»e j e j m é z z m o n i t o r i n g u m é d i í i m ý c h r o z h o v o r s k o l e g y n a r a d n i c í c h, t a t vo a i mn á i c iv ae tl ik o u p o d p o r u z e s t r' as nt y a m o b c í, k t e r é s e k n ƒn í ' k ap»i ž ddo ár vo a j í. S o u ƒa s n ' j e v h o d n o u»í lp e ž i ttoí s k»ipp o m e n u t í k u l t u r n í' cjh i n d M o r a v y. R N D r. M g r. F r a n t i š e k J o h n, P h. D., s t a r o s t a

5 O S T O P O V I C E o k r e s B r n o-v e n k o v P o v a ž u j e m e d n e s z a d l e ž i t é nzid t, r a žz e e n ní j e n o m e s k á r e p u b l i k a i, Maolre a v a, k t e r á p a t» í d o p e s t r é E v r o p y. M g A. J a n Sy m o n, s t a ro s t a M I K O L A J I C E o k r e s O p a v a J s m e t u t a k o v í o b o j e t n í, M o r a v a n é i S l e z a n é. N a r a d ' j s m e s e r o z h o d l i m o r a v s k o u v l a j k u v y v ' s i t. M a r t i n K r u p a, s t a r o s t a K R U Ž B E R K o k r e s O p a v a K M o r a v ' s e h l á s í m e, n e b u d e m e ƒ e k a t a ž d o 5. ƒ e r v e n c e, v l a j k u jvaykv m' islíe m e d ohrn aezd í,. A n n a H r u š k o v á, s t a r o s t k a N O V Á V E S U N O V É H O M S T A N A M O R A V o k r e s Ž á r n a d S á z a v o u S d ' l u j i m V át í m t o j e d n o h l a s n é s t a n o vzia sskto u. p i t e l s t v a o b c e N o v á V e s u N o v é h o M ' s t a n a j Me oh ro 1a 3 v.' z z a s e d á n í, k o n a n é h o 8. b» e z n a o í v ym v o ' r ša ev ns k é n á r o d n í v l a j k y v d e n s t á t n í h o s v á t ka u M se v t. o- C y r i l a d ' j e. M o r a v s k o u n á r o d n í v l a j k u v y v ' s í m e l e t o s i v l e t e c h n á s l e d u j í c í c h. V á c l a v P o h a n k a, s t a r o s t a V E L K É B Í L O V I C E o k r e s B r n o-v e n k o v V l a j k u v y v ' s í m e s a m o z» e j m ', v n í m á m e t o j a k o ivt ei lv ku é m, p onze b u d e m e n i c m ' n i t, v y v ' š o v a t b u d e m e s t á l e, k a ž d ý r o k. M a r i e V l k o v á, s t a r o s t k a O L E Š N I C E N A M O R A V o k r e s B l a n s k o U n á s v O l e š n i c i p o» á d á m e n a s v á t e k s v a t é h o C y r i l a a M e t o d k ' j e n a jš ie ž m o' s m t s kr é o o s l a v y. Z aspe o j u j í d o n i c h v š e c h n y m í s st pn o l k y a j s o u p r o n á s v ý z n a m n o u u d á al vo s kt oí u. vm lo ar j k u n y n í v y v ' s í m p e» ij pa ok mo í n k u t o h o, ž e v ' r o z v ' s t o v é p» i š l i n a M o r a v u, p s o b i l i n a n í a z a n e c h a l i t u s v j p or da kp ao z r. p Zr ao t ín má cs o o b e c n í s y m b o l i z u j e s o u n á l e ž i t o s t s n a š í o b c í, m o a r a vj se k á s y vm lb ao jl ke m t o h o, ž e O l e š sn oi u c ƒe á sj te í M o r a v y c o b y h i s t o r i c k é z e m ', k ƒ e m u ž s e h l á s í m e. P a e d r. Z d e n ' k P e š a, s t a r o s t a H L O H O V E C o k r e s B» e c l a v D ' k u j i v a š e m u o b ƒ a nms u k é s d r u ž e n í z a t u t o i n i c iv a ttiovmu t. o v ý r o ƒ n í m r o c e ( ) s e p o p r v é zk v ' V a š í v ý v y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y n a b u d o v ' o b e c n í h o ú» a d u p» i h l á s í i o b e c H l o h o v e c. R N D r. M a r i e M i c h a l i co v á, s t a r o s t k a J E V I Š O V I C E o k r e Zs n o j m o M o r a v s k o u v l a j k u s a m o z» e j m ' v y v,' s ín me eb o t o c í t í m j a k o z á v a z e k z h i s t o r i c k év hž o d y h lj es dm ie s kba y. l i s ou ƒ á s t í M o r a v s k é h o m a r k r a b s t v í ƒ i p o z d ' j i M o r a v s k é z e m '. J e t» e b a s i p» i p o m í n a t h i s t o r i i a b ý t n a P a v e l M á l e k, s t a r o s t a N A H O Š O V I C E o k r e s P» e r o v J s m e v e s n i ƒ k a m a l á, p o d B e s k y d a m i s k r ƒ e n á, v š i c h n i j s m e t u M o r a v á c i, v y v ' s í m e! V á c l a v Z á m o r s k ý, s t a r o s t a

6 O D U N E C o k r e s T» e b í ƒ D o k a j s m e t a d y, b u d e m e v y v ' š o v a t! J a r o s l a v O t o u p a l, s t a r o s t a O S T R O V A I C E o k r e s B r n o-v e n k o v D o b r ý d e n, d o v o l t e, a b y c h V á m o z n á m i l, ž e m ' s t y s O s t r o v a ƒ i c e s e o d l e t o vš yn v í ' h šo o vr áo nk ím u o rp a» vi sp ko é j í k v l a j k y n a v é s r a d n i c i v d e n s v á t k u S l o v a n s k ý c h v ' r o z v ' as kt t i. v io t ' t éut vo a ž u j i j i ž d e laš lí e ddo ob pu i, s, k t e r ý j s e m o d V á s d n e s o b d r ž e l b y l t í m s p r á v n ý m i m p ueld sneám n í k v ol ba j k y a j e j í m u v y Ov s' tš re on ví a. ƒ i c e ( o k r e s B r n o -v e n k o v ) t e d y m ž e t e z a» a d i t d o e rs av ké t i vn nt í m a p y, v l a j k a z d e u r ƒ i t ' vp i» si ep t o j bí um de e! s e t a k o f i c i á l n ' k a k t i v i t ' p a n a N e d b á l k a, k t e r ý v l a j k y j i ž n ' k o l i k l e t v y v ' š urje e s tp a» uerd a csí v. o u m í s t n í I n g. T o m á š H á j e k, s t a r o s t a Š I Š M A o k r e s P» e r o v N e m á m e d v o d s e n e p» i p. o Vj yi tv ' š e n í l va j k y m á u k á z a t u r ƒ i t o u p o s p o l i t o s t m o r a v s k ý c h o b c í. R o z h o d n ' b y c z d e n a M o r a v ' n e m ' l i b ý t p» e. h l í ž e n i V l a d i m í r K o z á k, s t a r o s t a B Í T O V I C E o k r e s J i h l a v a B í t o v ƒ i c e j s o u n a M o r a v '. E v a B e n d o v á, s t a r o s t k a N O V É S Y R O V I C E o k r e s T» e b í ƒ V y v ' š u j e m e ás lt e, i p» i j i n ý c h p» í l e ž i t o s t e c h. O l d» i c h S v o b o d a, s t a r o s t a V E L K Á L H O T A o k r e s V s e t í n N e n í t o p r o n á s ž á d n á n o v i n k a, v l a j k u m á m e u ž d l o u h o, p» i p o j u j e m e s e. M g r. J a r m i l a M e l i c h a» í k o v á, s t a r o s t k a M I K U L O V I C E o k r e s Z n o j m o M y M o r a v a n é, b y c h o m s e l m i ' k M o r a v ' h l á s i t, j e s e u n á s o c o o p» í t. V y v ' š e n í m d vo l ap jo kv y ' d so e m í d o s t á v á n a š i c h o b ƒ a n m o r a v s k á h r dm o' sst t. y s M i k u l o v i c e s e p» i p o j u j e k i n i c i a t i v ' M o r a vo sb kc é e na á rvo ld an jí k u n a b u d o v u ú» a d u v y v ' s í p r á v ' v e d n e c h, k d y s i p» i p o m í n ásm le o vp a» ní sc kh ýo cd h v ' r o z v C' ys rt i l a a M e t o d ' j e. K a r e l K» í ž, s t a r o s t a U H E R S K Ý B R O D o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ' M ' s t o s e k a k c i v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y p» i p o j i l o z í d m ov ro ad vu s kpéohs o í l ne án r o d n í h o p o v ' dmoomrí a. v a j a k o n e d í l n á s o u ƒ á s t e s k é r e p u b l di ok my u js e i su v é ' k o» e n y a m y b y c h o m b y l i r á d i, a b y k o s» e n ny a n te yz ta op- o m í n a l o a n i j i n d e. Z h i s t o r i c k é h o o d k a z u V e l k é M o r a v y v y c h á z e j í c e l é d ' jp i» ni y s nƒ aí št í á nzí e m l ' i. d u T ab ky él i l i d é v y z ý v á n í k u r ƒ e n í m o r a v s k é n á r o d n o s t i a n e b y l o t o c h á p tá in co k y n. a c i o n a l i s P a t r i k K u n ƒ a r, s t a r o s t a S T R A C H O T I C E o k r e s Z n o j m o J i s t ' ž e, j s m e M o r a v á c i, j s m e h r d í n a M o r a v u, v l a j k u v y v ' s í m e! E v a V a c u l o v á, s t a r o s t k a

7 B R N O o k r e s B r n o-m ' s t o V y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y n a N o v é r a d n i c i s e B r n o s y m b o l i c k y p» ' i p Mo jo ru aj ve s k é a nk át ri ov di nt í o bk ct e, r á l e t o s p o» á d á j i ž t» e t í r o ƒ n í k. N e j e d n á s e z n a š í s t r a n y o n ' j a k ý p a t e t i c k ý no a cp i» oinpa olmies nmu ts í, sa i l e n a o p a m o r a v s k é h i s t o r i e, k u l t u r y a f o l k l ó r u, k t e r ý j e z d e n a M o r a v ' v e l i c e A b ko dh e a t ý j i na d e r bz y n a o rm o' v dl i ý s. e t M o r a v s k á v l a j k a, k d y ž n e v B r n ', v h l a v n í m m ' s t ' M o r a v y. B c. R o m a n O n d e r k a, M B A, p r i m á t o r M a g i s t r á t m' s t a B r n a J i h o m o r a v s k é h e j t m a n s t v í M o r a v s k á v l a j k a m vi n u l o s t i a d n e s D ' t i z e z á k l a d n í š k odl ly o uv h é L o u ƒ c e u U n i ƒ o v a U ƒ í m e o M o r a v '

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Í Č Ý Ó Ó á á á š ž Ť Ť č Í á á ž č Ó čť š š á Č Ť á Í č Í Í á á š š š ť Í Ť č Ť á Č á á ť Í š č Ť Í š š ť š á Ý á š Č ň č č š á č á č á á á č š Ť á ň č ť ň Ť á á á á á č á š á č š č č č Ť č á á á á Ď

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ý ů ř š á š ú ř ň ž Ú ř ž ň á á ř á ý ú Č ř á á ť ť Ň ř Ú ž ř ý ů ř š á š ú ř ň ž ý ú ř á ž á ň á á ň á ů á á ž ř ř ř ž ř ž š š ýš řá ý ů á áš řá ý ř á ů ř ý á áš ř á ž ý á ň á á á řá áž á á á ň á á ž

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

Ý ř ť Ť č ť Ú úč ě éž é ý Ž č ů ý ř ý č ů š ě ý ý é é é ý č ě ě řď é č ů ú é ý ů ý ý ř š ý ř č Í ý ě ž č ů č ý ř ě č é ě ůž ž é é ý ě č ě ě š ř ů éž éž éž Ť ý ý é ž ě ě ě ř é ž é č ě ř š ů ý é ň úč č ý

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Č Č É Č Č ů ť ú šť Ž š ů Č Č Š š ž Š ň š ž š ů Č ů š ó ž ó ň ó ó ó É š ů Ž ú š ů ú š ž Ž š ú ů ů š š š ů ů ů Č ú ů ů šť ž ů š ů ž ž ú š Ž š ž ú ů š ů ň ů ů š ů š ž ů ů ů ů š š ď ó ď š ů ú ú ú ů ů ž ů ů

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3.

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3. 1.A (1.ABC), Mgr. Vrtělková Petra řední odborná škola, říbro, Benešova 508 (1) (1) BE sl. ZM BE FY Hr 1.ABC Sm Sm (1) (1) Hr Sm 2 Sm 2 ZM ZE Bo 3.B 1.ABC PK 1 BE Sh (1) (1) FY Hr 2.B Hr 2.B ZE Bo 3.B Hr

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

Ě Ý Ě í í é ě í ý š ě í Ó Č Á Ě Ý ÚČ é í ě í ý řé Ů í ě ř č ý ú í č ů ě í ý ř ú ý š ě Í í ť í Í č í Ěš í éří Ú é ě í ří ů ý ů Ž č é Ž é ý š ě é ý Ů Í č ú ř é é é Ž ě Ťý š ě í í Ž Č č ě řú Ů ý ů ň é ř

Více

ř ř ŘÁ ÉÚ ř ó ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ý Č Č Č ý Č ř ý Č Č Č ř ř ý ý Ž š ř š ř š ř š Á Ú ř ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ř ř ř ř ř ř ř ř ý š ř ř ý ř š š ú Č ř š ř ř ř Č ý ý ř ř ř ý ř ř ř ý ř ý ř ř ň š ř ý ř ý ř ř ú ř ý

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy v Truhlářské ulici čp.19 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno rozdělení stávajícího

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA CIVILNÍHO LETECTVÍ, PRAHA - RUZYNĚ 161 00 Praha 6 Ruzyně, K Letišti 278 tel.: 220 112 427, fax: 220 112 306, e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz INFORMAČNÍ SERVIS p r o š k o l

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

Č á Í é úř á ě é ř ťé ý ď ě ý Í ě á ě é ó á Ť é Ýá á ý ř ú é š Á Á ž á ř š á řá á ř ó á á é řá á ř ř Ť ó ř ž á ř ž ú á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř ř ó é ž Í ť á é ř ž Ž Ž é á á é ž ž š á ž é á á ó ř ě á ř ý Ž

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Označení Výrobce Kusů Místo uložení ČSN Ložisko 6226 TPX 10 A0 Ložisko 22222 TPX 20 A0 Ložisko NJ 228 2 A0 Ložisko 67728 KM 50 A0 Ložisko 6324 P6 1

Označení Výrobce Kusů Místo uložení ČSN Ložisko 6226 TPX 10 A0 Ložisko 22222 TPX 20 A0 Ložisko NJ 228 2 A0 Ložisko 67728 KM 50 A0 Ložisko 6324 P6 1 Označení Výrobce Kusů Místo uložení ČSN Ložisko 6226 TPX 10 A0 Ložisko 22222 TPX 20 A0 Ložisko NJ 228 2 A0 Ložisko 67728 KM 50 A0 Ložisko 6324 P6 1 A1 Ložisko 30319 1 A1 Ložisko 30316 P6 1 A1 Ložisko 22316

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více