Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti"

Transkript

1 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V zařízení, disky, CU SW (softwarové zdroje): vyuţití společných programů, a dat okud nejsou počítače propojeny do sítě, musí mít kaţdý počítač vlastní programy, vlastní V/V zařízení (např. tiskárnu, ). Zapojí-li se počítač do sítě, stačí jedna tiskárna, kterou je moţno díky propojení vyuţívat z libovolného počítače. rogramy lze umístit na servery a ostatní počítače k nim pak mají přístup prostřednictvím sítě. Zvýšení bezpečnosti celého systému: řihlášení - po přihlášení uţivatele do sítě je kontrolováno uţivatelovo jméno a heslo řístupová práva - uţivatelům je v síti zajištěn přístup jen k určitým datům a programům Antivirové programy Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti ( , přenos souborů, videokonference) 1.2 Organizační zajištění provozu sítě Správa sítě: pod kontrolou (logickou i fyzickou) správce sítě, kterému se říká administrátor nebo supervizor. Stará se o bezchybný chod sítě, přiděluje práva uţivatelů.

2 2 Rozdělení sítí 2.1 odle rozlehlosti: Lokální počítačová síť LAN (Local Area Network) Celá síť (většinou se jedná o učebnu, školu, firmu) zaujímá prostor v rozmezí stovek metrů. Lokální počítačové sítě = sítě rozmístěné na malé vzdálenosti (místnost, budova, areál). Umoţňují především efektivnější vyuţití prostředků (počítačů, tiskáren a dalších často nákladných zařízení do sítě připojených), snadnější správu jednotlivých počítačů i dat, společné vyuţívání jedné datové základny a podporu týmové práce. Moţná struktura sítě LAN typu klient-server: 1 S r S R H další segmenty H řipojení k dalším Sr = server LAN R= router = klient (počítače jednotlivých uţivatelů) H=hub (jednoduchý přepínač, který došlá data posílá všem počítačům k němu připojeným. Ten, komu jsou data určena, ten jej přijme) S=switch (inteligentní přepínač, je schopen selektivně odeslat data pouze tomu počítači, který o ně ţádá. Značně sniţuje zatíţení sítě) Server Řídící počítač LAN, se speciálním síťovým operačním systémem (nazývaným také server, ale tentokrát softwarový). Vykonává mnoho pro síť nezbytných úkolů a poskytuje sluţby pracovním stanicím např: správa souborů na sdílených discích a bezpečnost sdílených dat tiskové sluţby zálohování dat komunikační sluţby databázové sluţby správa uţivatelských účtů

3 Městská počítačová síť MAN (Metropolitan Area Network) Vznikne propojením menších sítí v rozsahu města, tzn. v rozsahu několika kilometrů. Rozlehlá počítačová síť WAN (Wide Area Network) Rozprostírá se v rozmezí měst, států i kontinentů. (Její velikost je dnes omezena pouze velikostí Země.) říkladem sítě WAN je např. CESNET (síť českých univerzit a vědec.institucí) a samozřejmě Internet. U sítí WAN není prakticky moţné propojit kaţdý počítač s kaţdým. Vzájemné propojení probíhá zprostředkovaně přes směrovače (routery). Komunikace mezi sítěmí probíhá na úrovni síťové vrstvy přes síťové I adresy. Zpráva je předávána postupně od jednoho směrovače k druhému aţ dorazí do sítě, v níţ leţí cílový počítač. 2.2 odle rolí jednotlivých uzlů: eer-to-peer (všichni jsou si rovni) Začali se vyuţívat hlavně koncem 90. let, kdy se začaly tyto sítě pouţívat ke sdílení, vyhledávání a stahování dat, M3 skladeb, videí atd. rincip: propojení neomezeného počtu uţivatelů, kteří mají přístup ke všem sdíleným souborům všech připojených uţivatelů. Kdy pomocí nějakého programu (klienta) se k dané síti připojíme, nasdílíme své sloţky, ke kterým chceme, aby uţivatelé měli přístup, zadáme přezdívku (nickname), pod níţ nás ostatní uţivatelé vidí a můţeme začít hledat a stahovat. Např. Napster, Kazaa, DC++ Klient server (podřízeny nadřízený) centralizované uchovávání dat na serverech dvě skupiny počítačů: pracovní stanice = klient - vyuţívají sluţeb serveru obslužná stanice = server - poskytuje sluţby

4 3 Komunikace v síti 3.1 Adresace v TC/I sítích Doménová adresa = textová adresa (na úrovni aplikační vrstvy) např. I adresa = logická adresa (na úrovni síťové vrstvy) 32 bitů - např MAC adresa = fyzická (skutečná) adresa (na úrovni vrstvy síťového rozhraní) 48 bitů - např řenos dat probíhá na dvou úrovních: Skutečná komunikace probíhá na úrovni vrstvy síťového rozhraní přes fyzické MAC adresy Na úrovni síťové vrstvy probíhá směrování a předávání datagramů přes logické I adresy V izolované síti probíhá komunikace přímo přes MAC adresy, nejsou nutné I adresy. MAC adresy se nedostanou přes směrovač. ropojené sítě - pro komunikaci jsou nutné kromě MAC adres I adresy. Doménové adresy ro snadnější práci s adresami byla navrţena sluţba DNS (Domain Name System) tato sluţba provádí mapování 32 bitových I adres na tzv. doménové adresy (jmenné tedy srozumitelnější člověku). Sluţbu zabezpečují počítače, kterým říkáme name servery. Doménová adresa sestává z několika částí oddělených tečkou: označení počítače(uzlu).označení subdomén(y).označení vrcholové domény Doména je specifické místo,bkde se konkrétní počítač (uzel) nachází. Doména nejvyšší úrovně (vrcholová, top level doména) obvykle koresponduje s kódem země, ve které se uzel nachází. Domény jsou hierarchicky uspořádány. Top level doména je vţdy na posledním místě adresy. registrace domény: např. říklady doménových adres: hp832.fce.vutbr.cz je doménová adresa počítače s I adresou microsoft.cz Vrcholové domény (doména nejvyšší úrovně, top level doména): COM, EDU, GOV, MIL, NET, ORG v USA kód státu pro jiné země (cz, sk, at, de, uk, )

5 I adresy Kaţdý uzel má svoji I adresu umoţňující vzájemnou komunikaci. I adresa je 32 bitové číslo (podle I verze 4), které se zapisuje jako čtveřice dekadických čísel oddělených tečkou. říklad I adresy: (hodnoty každé části jsou od 0-255) Zjištění I adresy: Tlačítko Office říslušenství - říkazový řádek - ipconfig MAC adresa (fyzická skutečná adresa) MAC adresa je sestava písmen A aţ F a čísel 0 aţ 9 a jednoznačně identifikuje váš síťový adaptér (síťovou kartu). Zjištění MAC adresy: Tlačítko Office říslušenství - říkazový řádek ipconfig /all OUŢÍTÉ ZDROJE:

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky Šárka Vavrečková očítačové sítě a decentralizované systémy pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 4. června

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11)

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI příručka k systému počítačového zpracování školní agendy instalace konfigurace, aktualizace evidence, klasifikace, vysvědčení rozvrh, suplování, plán akcí školy třídní kniha, web učitelé - rodiče

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

- jedinečná adresa síťové karty: 48bit 6 polí - hexadecimální tvar 00-B0-D0-86-BB-F7

- jedinečná adresa síťové karty: 48bit 6 polí - hexadecimální tvar 00-B0-D0-86-BB-F7 Počítačové sítě 1 zápočet 1. Úvodní teorie Ethernetový rámec......... režie vlastní data (64-15000 B) FCS - kontrola správnosti Režie: sender destionation MAC MAC adresa - jedinečná adresa síťové karty:

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie (Martin Kuchař, 31.8.2005, zpráva) Tento dokument bol prevzatý zo servera http://www.svethardware.cz http://www.svethardware.cz/art_doc-66c86e2cbb1d3897c12570620044406b.html

Více

Kryptografie a počítačová bezpečnost

Kryptografie a počítačová bezpečnost VYSKOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA INFORMATIKY A ELEKTORTECHNIKY Kryptografie a počítačová bezpečnost Zápočtový úkol Návrh bezpečnostní politiky virtuální firmy Abstrakt Tato práce

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint

SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektů zaloţených na MS SharePoint Diplomová práce Autor: Tomáš Beneš BIVŠ

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více