TCP/IP, verze 2.2. Jií Peterka, 2005 TCP/IP. Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TCP/IP, verze 2.2. Jií Peterka, 2005 TCP/IP. Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha"

Transkript

1 v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 Jií Peterka, 2005

2 v. 2.2 Syllabus úvod vznik, proces standardizace celková koncepce adresy a jména síová vrstva IP a navazující protokoly (ARP, RARP, ICMP, ) smrování IPv6 transportní protokoly aplikaní protokoly penos a sdílení soubor el. pošta WWW adresáové služby bezpenost správa a konfigurace SNMP, DHCP, BOOTP, rzné mobilita,.. J.Peterka, MFF UK,

3 v. 2.2 Literatura - anglická Douglas E. Comer: Internetworking with Volume 1, Principles, Protocols and Architecture Prentice Hall, ISBN rd edition, nd edition, 1991 Douglas E. Comer: Computer Networks and Internets Prentice Hall, ISBN nd edition, J.Peterka, MFF UK,

4 v. 2.2 Literatura -esky Dostálek, Kabelová: Velký prvodce protokoly a systémem DNS Computer Press, ISBN , 419 K (doporuená cena) Dilip C. Naik: INTERNET standardy a protokoly Computer Press, ISBN , 275 K (doporuená cena) J.Peterka, MFF UK,

5 v. 2.2 Literatura -esky Pužmanová, Šmrha: Propojování sítí s Kopp nakladatelství, ISBN , 119 K (doporuená cena) Libor Dostálek: Velký prvodce protokoly - bezpenost Computer Press, ISBN X 2001, 690 K (doporuená cena) J.Peterka, MFF UK,

6 v. 2.2 On-line zdroje tato pednáška: (sekce pednášky) Resources: Resources list: Gary C. Kessler: An Overview of Protocols and the Internet, J.Peterka, MFF UK,

7 v. 2.2 Historické koeny 1957: Sputnik Ameriané se lekli, zaali investovat do vdy a výzkumu jeden z kanál, kudy šly finance: armádní grantové agentury (ARPA) 60. léta: koncepce paketového penosu (packet switching) výzkum probíhá v USA a UK snaha ovit myšlenku, že paketový penos je použitelný lze prakticky ovit jen na skutené síti 1969: sí ARPANET buduje akademická sféra za peníze od vojenské grantové agentury ARPA má za cíl ovit funknost paketového penosu a další dležité koncepní rysy byl použit experimentální protokol NCP (Network Control Protocol) po ovení byla sí pedána do rutinního používání akademické sfée : ARPANET pechází na na protokoly J.Peterka, MFF UK,

8 v. 2.2 Historie protokol NCP sloužil k experimentálnímu ovení, nebyl vhodný pro rutinní použití protokoly vznikly jako "ádná náhrada" NCP pro rutinní použití sít ARPANET (pozdji pemnné v Internet) vývoj protokol zajišovala akademická sféra platili vojáci (skrze agenturu ARPA, pejmenovanou na DARPA) 1973: pedstava poprvé prezentována (konference v UK) 1974: koncepce publikována v IEEE Transactions on Computers (Cerf, Kahn) 1977: první praktické zkoušky : získává dnešní podobu 1980: DoD akceptuje protokoly TCP jako perspektivní 1982: DoD pikazuje použití u všech sítí, nov pipojovaných k Internetu : celý Internet pechází na protokoly tehdy cca 200 smrova J.Peterka, MFF UK,

9 v. 2.2 Dnešní podoba je to celá soustava (rodina) protokol Protocol Suite obsahuje více jak sto protokol je to celá síová architektura souástí je i pedstava o vrstvách a jejich úkolech do problematiky patí i další praktické "vci": IP adresy a systém jejich distribuce jmenný prostor DNS, pravidla pro tvoení domén, "vrchol" stromu DNS standardizaní proces systém publikace informací parametry protokol Otázka vlastnictví pvodní podoba vyvinuta za peníze daových poplatník USA díky tomu jsou specifikace protokol veejným vlastnictvím dnešní vývoj probíhá za peníze komerní sféry dosavadní otevenost zstala zachována Kdo dnes rozhoduje o? stále širší odborná veejnost, na principu konsensu, skrze úast na standardizaním procesu J.Peterka, MFF UK,

10 v. 2.2 Vztah k Internetu Internet je více než vzniklo v ln Internetu je "technologie", Internet je produkt vychází z filosofie Internetu je hlavní technologií Internetu ale dnes již není jedinou je více než Internet použití není vázáno na pipojení k Internetu se používá i mimo Internet k rozvoji pispívají i subjekty (firmy), které nejsou pímo zainteresovány na Internetu Vztah k Unixu je "síová technologie" protokoly nejsou vázány na žádnou konkrétní SW platformu dnes existují implementace snad pro všechny operaní systémy Unix byl pouze prvním OS, na jehož platform bylo masov využíváno J.Peterka, MFF UK,

11 v. 2.2 Lidé kolem ústední postavou byl Vinton G. Cerf do r postgraduální student na UCLA od r docent na Stanfordu poádá síové semináe (úastní se nap. Robert Metcalfe, Jack Haverty a další) na tchto semináích se pod vedením V. Cerfa postupn zrodily protokoly J.Peterka, MFF UK,

12 v. 2.2 Tradice dokument RFC ARPANET byl technickým lákadlem, který pitáhnul pozornost mnoha lidí nap. doktorand na univerzitách, které ARPANET propojoval nejvíce aktivit bylo na UCLA a Stanfordu doktorandi na UCLA publikovali své myšlenky, návrhy, pedstavy názory apod. ve form dokument neformálního statutu které nazvali Request for Comment (doslova: žádost o komentá ) tradice dokument RFC vydržela dodnes... i když jejich význam je jiný dnes jsou dokumenty RFC obecným "publikaním mechanismem" Internetu používají se k publikování: standard, informaních materiál návrh, výzev, výsledk experiment Všechny standardy Internetu mají povahu dokument RFC J.Peterka, MFF UK, 2005 dnes dnes již jižexistují existujíi i výjimky: výjimky: standardy standardy web-u web-u 12

13 v. 2.2 Charakter dokument RFC nikdy se nemní neexistují od nich neaktuální kopie jsou íslovány poadovými ísly RFC1234 pi poteb zmny je vydán nový dokument RFC s novým poadovým íslem), který zastará (obsoletes) pvodní RFC dokumenty RFC jsou voln šiitelné.. a skuten voln dostupné existují dv hlavní vtve, kterými se ubírají všechny dokumenty urené k publikování: standards track (pro skutené standardy) off-track (pro ostatní dokumenty) poetn pevažují ne-standardy zdaleka ne ne každý dokument RFC je je standardem Internetu!!!! J.Peterka, MFF UK,

14 v. 2.2 Standards track vs. off-track standard postupn prochází temi fázemi (úrovnmi): Proposed Standard min. 6 msíc, 2 nezávislé implementace Draft Standard min. 3 msíce, provozní zkušenosti Internet Standard nemže se se stát, stát, aby aby se se standardem stalo stalo nco nco nefunkního, i i neimplementovatelného apod. Best Current Practice návody a doporuení Informational, Experimental slouží pouze k informování odborné veejnosti, shrnuje stav a výsledky experimentu, týká se omezeného okruhu zainteresovaných Historic takové dokumenty, které již jsou pežité, pekonané, neaktuální,... díve též: Prototype zatím ve stádiu experimentu, ale se zámrem nastoupit v budoucnu cestu standards track a stát se standardem J.Peterka, MFF UK,

15 v. 2.2 Dokumenty STD, FYI a BCP nelze mít neaktuální verzi konkrétního dokumentu RFC když se nikdy nemní lze mít dokument RFC, který již je zastaralý (obsoleted) v tom smyslu, že stejná problematika je ešena dokumentem RFC s vyšším poadovým íslem je to problém hlavn u standard ešení: dokumenty STD, FYI a BCP zastarávání RFC 2500 zastarává RFC 2400 RFC 2300 STD 1 vždy vždy svázán svázán s s konkrétní konkrétní problematikou problematikou aktuálním aktuálním obsahem obsahem dokumentu dokumentu STD STD je je ten ten dokument dokument RFC, RFC, který který problematiku problematiku eší eší a a má má nejvyšší nejvyšší poadovéíslo poadovéíslo STD STD standardy, FYI FYI informaní dokumenty (For (For Your YourInformation) BCP BCP doporuení, návody návody (Best (BestCurrent CurrentPractices) J.Peterka, MFF UK,

16 v. 2.2 Kdo se stará o vývoj poátení vývoj: lidé z akademické sféry (kolem V. Cerfa) na základ grant ídí pímo agentura (D)ARPA další vývoj ídí: 1979: ICCB (Internet Configuration and Control Board) 1985: ICCB se mní na IAB (Internet Activities Board) 1992: vzniká Internet Society, IAB pechází pod ISOC a mní se na Internet Architecture Board do roku 1989 se vývojem protokol zabývala pímo IAB 1989: došlo k oddlení "výzkumných aktivit" do samostatných orgán: IETF Internet Engineering Task Force, zabývá se praktickými otázkami IRTF Internet Research Task Force, zabývá se dlouhodobjším výzkumem J.Peterka, MFF UK,

17 v. 2.2 Vývoj Internetu páte: ARPANET platí: DoD (vojáci) agentura: (D)ARPA ídí: ICCB páte: NSFNET platí: USA (civil.) agentura: NSF ídí: IAB Internet se otevírá komernímu využití 1995 vzniká ISOC vzniká ICANN cca finan cování pebírá komerní sféra pechod na koní financování Internetu od NSF ízení pebírá ICANN J.Peterka, MFF UK, liberalizace Internetu v R

18 v. 2.2 Internet Society založil Cerf et. al. v roce 1992 jako sdružení "lidí, kteí cítí odpovdnost za Internet" konkrétní cíl: bylo to v dob, kdy probíhal pechod Internetu z rukou akademické sféry do rukou komerní sféry vláda USA dosud držela v rukou "oprat" Internetu, a potebovala je nkomu pedat šlo mj. o koordinaci a zastešení rzných aktivit, financování, Internet Society se stala hodn "akademickou" organizací" psobili v ní pedevším lidé z "akademického Internetu" získala si velkou morální autoritu podailo se jí pevzít pod svá kídla standardizaní proces ISOC neuspla ve vztahu ke komernímu Internetu nezískala si dostatenou podporu "komerního Internetu" selhala v ešení závažných "politicko-etických" problém Internetu J.Peterka, MFF UK,

19 v. 2.2 Standardizaní orgány pod ISOC IRSG IRTF IAB vdecko-výzkumné skupiny IESG IETF oblast oblast pracovní skupiny ISOC: (http://www.isoc.org) zastešuje, reprezentuje vi jiným organizacím a orgánm IAB: (http://www.iab.org) ídí standardizaní práci, pijímá strategická rozhodnutí, formáln vydává dokumenty RFC IESG,IRSG: "Steering Groups", ídí práci IETF a IRTF, které mají velmi "volnou organizaci" "vnášíád do chaosu" (kompenzují to, že samotné IETF a IRTF nemají žádnéádné formálnílenství.) J.Peterka, MFF UK,

20 v. 2.2 Internet Engineering Task Force IESG IETF oblast oblast pracovní skupiny je to spíše otevená platforma pro odbornou diskusi nad standardy pracovní skupiny IETF jsou pístupné komukoli, kdo se chce podílet se na jejich práci staí úastnit se zasedání, nebo alespo komunikovat prostednictvím u pedpokládá se spíše úast zainteresovaných jedinc, než formáln delegovaných zástupc lenství v IETF je spíše duševním rozpoložením než formální záležitostí v rámci IETF jsou zizovány tematicky zamené "oblasti" nap. oblast pro novou verzi protokolu IP (IPng, IPv6), v rámci jednotlivých oblastí jsou zizovány pracovní skupiny (Working Groups), nap. pro specifikace IPv6, zavádní IPv6, koexistenci IPv4 a IPv6, mení délky života IPv4 J.Peterka, MFF UK,

21 v. 2.2 Shrnutí standardizaního procesu standardy vydává ISOC formáln IAB ISOC nemá statut standardizaní organizace její standardy nemají statut standard de jure jde o standardy de facto pesto jsou v praxi velmi dsledn dodržovány standardy týkající se jsou publikovány formou dokument RFC (STD) výjimkou jsou standardy týkající se WEB-u nap. k HTML, XML, CSS, PICS, PNG ty vydává konsorcium W3C jako svá doporuení candidate recommendation proposed recommendation recommendation je dohoda o tom, že relevantní doporuení W3C budou publikovány též jako dokumenty RFC J.Peterka, MFF UK,

22 v. 2.2 Kdo fakticky pipravuje standardy? díve: lidé z akademické sféry pímo na pd standardizaním orgán (ICCB, IAB, IETF) dnes: hlavn lidé z podnikové sféry (firmy) technickáešení vznikají uvnit firem, jako jejich vlastní (proprietární) ešení vetn financování vývoje teprve následn jsou proprietární ešení pedkládána ke standardizaci navrhována jako standard mní se charakter standardizaních orgán jako je IETF díve: pímo vyvíjeli standardy dnes: spíše vybírají mezi návrhy, zkoumají je, dopracovávají,. kde dochází ke konsensu pro firmy je velmi prestižní záležitostí, aby se jejich ešení stalo standardem Internetu první vlaštovkou byl protokol NFS pro sdílení soubor pochází od Sun Microsystems J.Peterka, MFF UK,

23 v. 2.2 IANA Internet Assigned Numbers Authority souástí standardizaního procesu je (byla) i organizace IANA zastešuje proces distribuce IP adres spravuje obsah koenových name server (obsahov, ne technicky) rozhoduje o správ TLD domén (hlavn národních cctld) mla se zabývat i vytvoením nových gtld pidluje a eviduje ísla dobe známých port.. IANA pracovala pod ISOC, ale formáln byla ízena (a financována) vládou USA byla jednou z posledních "pák" vlády USA vi Internetu skrze IANA USA vlastnily jmenný prostor DNS J.Peterka, MFF UK,

24 v. 2.2 ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers když se vláda USA postupn stahovala z "vlády nad Internetem", musela "pustit" i vládu nad IANA vláda USA vyzvala internetovou veejnost, aby vytvoila orgán který vše pevezme výsledkem bylo založení organizace ICANN, ve které jsou zastoupeny všechny zainteresované strany z celého svta hlavní osobou v ICANN byla pvodn Ester Dysonová ICANN pevzal odpovdnost IANA za: distribuci IP adres jmenný prostor DNS správu a provoz koenových name server zastešil standardizaní proces (ISOC) IETF, W3C, ITU-T,.. navíc eší i další otázky z oblasti etiky, práva, financování provozu atd. dnes je hlavní osobou v ICANN "otec Internetu" a zakladatel ISOC, Vint Cerf J.Peterka, MFF UK,

25 v. 2.2 Organizaní schéma ICANN problematika týkající se domén a jejich registrací, provider, duševního vlastnictví atd. pidlování IP adres J.Peterka, MFF UK, zastešené standardizaní instituce

26 v. 2.2 ICANN další vývoj ICANN je privátním subjektem registrovaným v Kalifornii v USA, podle tamního práva není vládní organizací, ale spadá pod zákony USA jsou v nm zastoupeny subjekty z celého svta ale nejvtší vliv mají USA Evropa tím není nadšena "tetí svt" usiluje o zmnu WSIS (World Summit on Information Society, , Ženeva): zem "tetího svta" požadují, aby kompetence ICANNu kolem Internetu mu byly odebrány a sveny bu ITU (Mezinárodní Telekomunikaní Unii), nebo nové organizaci pod OSN tak aby zde byly zastoupeny vlády celého svta výsledek: odloženo "ad acta" byla ustavena komise, která bude problém studovat, a pedloží svj návrh pro 2. ást zasedání v roce 2005 v Tunisu J.Peterka, MFF UK,

27 v. 2.2 Co je ve he? ICANN dnes "drží v rukou" prostor DNS domény a doménová jména a deleguje pravomoci na obzoru je možnost (oboustranného) provázání prostoru DNS s dalšími prostory napíklad s "prostorem" telefonních ísel projekt ENUM, mapuje mezi DNS a E.164 p e164.arpa nap. s prostorem ISBN a ISSN ísel (knihy, asopisy, ) mže zstat vše v rukou "privátních" subjekt? nebo si to bude chtít pevzít veejnoprávní sektor? bude TÚ spravovat TLD.cz? J.Peterka, MFF UK,

28 v. 2.2 Situace v R: Správa TLD.cz pvodn: VC VŠCHT v Praze pozdji: firma CoNET (Internet CZ, Eunet Czechia,..) problém: správcem i registrátorem byl jeden ze vzájemn si konkurujících ISP na trhu pravidla pro zizování domén byla velmi písná jen na jméno firmy (nutná registrace v OR) k dochází k zásadní zmn správcem TLD.cz se (formáln) stává sdružení CZ.NIC jako sdruženíeských ISP (formáln: z.s.p.o.) pravidla pro zizování domén se uvolují každý si mže zaregistrovat kolik domén chce princip "first come, first go" jediné podmínky: fungující name servery, dvoupísmenné jméno domény 2. úrovn nesmí kolidovat se jménem žádné TLD CZ.NIC se fakticky ujímá správy TLD.cz až od záí 1999 restriktivní politika liberální politika 1600,- 1600,-K Kza za zízení zízení 800,- 800,-K Kza za roní roníprovoz J.Peterka, MFF UK,

29 v. 2.2 Vývoj potu registrací pod TLD.cz domény v zón registrované domény zdroj: J.Peterka, MFF UK,

30 v. 2.2 Zmna pravidel registrace ješt v roce 2002 bylo hodn spekulativních registrací domén: platil postup: zájemce požádá o doménu doména je zízena zaazena do domény zájemce je vyzván k úhrad pokud neuhradí, bží rzné lhty doména stále funguje spekulanti to zneužívali, a za blokované domény fakticky neplatili pesto je blokovali v roce 2002 došlo k zmn nový postup: zájemce požádá o doménu zájemce je vyzván k úhrad zájemce zaplatí doména je zízena a zaazena do zóny dsledek: poet spekulativních registrací významn klesnul J.Peterka, MFF UK,

31 v. 2.2 Zakázané domény v R nebyl zvolen systém kopírující na 2. úrovni systém generických TLD nap. cesnet.edu.cz, vlada.gov.cz, firma.com.cz domény jako com.cz, edu.cz, gov.cz, int.cz, org.cz atd. byly zakázány stejn jako domény (cctld).cz, nap. sk.cz poátkem roku 2002 dochází k uvolnní "zakázaných domén" 5 domén dostal stát konkrétn ÚVIS (Úad pro veejné informaní systémy) gov.cz, edu.cz, mil.cz, int.cz, org.cz ostatní domény byly prodány v dražb výtžek šel na konto Paraple J.Peterka, MFF UK,

32 v. 2.2 Decentralizace správy TLD.cz koncem roku 2003 došlo k další zmn sdružení CZ.NIC pistoupilo k decentralizaci správy delegovalo pravomoc pijímat a vést registrace na tzv. registrátory sám CZ.NIC funguje nadále jen jako koordinátor správy TLD.cz (provozuje databáze, ) LRR (Last Resort Registrar) registrátor poslední záchrany registrace nyní provádí urení registrátoi obecn za rzné ceny, které si stanoví sami vlastníci musí "penést" své domény k nkterému z registrátor využití CZ.NIC jako LRR je velmi drahé J.Peterka, MFF UK,

33 v. 2.2 Rozhodnutí CZ.NIC k IDN (Internationalized Domain Names) poátkem roku 2005 se CZ.NIC rozhodl (prozatím) nezavádt do TLD.cz podporu konceptu IDN Internationalized Domain Names možnost používat národní abecedu (nap. diakritiku) ve jménech domén na základ studie, která ukázala že zájem není moc velký pokud by se podmínky zmnily, CZ.NIC by své rozhodnutí pehodnotil v nkterých jiných zemích IDN funguje nap. Polsko, Nmecko asijské zem. IP =.. DNS koncept IRI (Internationalized Resource Indicators) dosud není zcela dokonen umožnil by používat národní abecedy i v dalších ástech URL (URI) doménové jméno schema pístupová cesta J.Peterka, MFF UK, 2005 (v. jména a pípony) 33

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3 v. 2.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.3 Jiří Peterka, 2006 v. 2.3 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.5

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.5 v. 2.5 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.5 Jiří Peterka, 2008 v. 2.5 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.5 Jiří Peterka, 2008 úvod vznik, proces standardizace, Internet governance, celková koncepce adresy a

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6 Katedra softwarového inţenýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.6 Jiří Peterka, 2010 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet governance,

Více

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/ Počítačové sítě I 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/ 1 TCP/IP rodina protokolů (TCP/IP protocol suite) kromě IP (Internet Protocol) také ICMP kromě TCP také UDP,

Více

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK Historie prvního milionu Jiří Peterka KSI MFF UK 24.11.2012 možná to už víte, možná ještě ne 19.11.2012 byla zaregistrována milióntá doména (druhé úrovně pod TLD.cz) když se (kolem Internetu) hovoří o

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO 1 IP adresa Počítače nerozumí jménům Počítače rozumí číslům Každý počítač v Internetu má (nejméně

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 ást 4: Systém DNS Jií Peterka, 2005 v. 2.2 Pro DNS? k jednoznané identifikaci

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Internetová infrastruktura

Internetová infrastruktura Internetová infrastruktura * Historie sítě Internet RAND Corporation rok 1964 o Síť nebude mít žádnou centrální složku o Síť bude od začátku navrhována tak, aby fungovala i když jsou některé její části

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Bezpečnostní týmy typu CSIRT/CERT obecně a v CZ.NIC

Bezpečnostní týmy typu CSIRT/CERT obecně a v CZ.NIC Bezpečnostní týmy typu CSIRT/CERT obecně a v CZ.NIC CZ.NIC z.s.p.o. Martin Peterka / martin.peterka@nic.cz Konference Bezpečnost kyberprostoru 25. 10. 2011 1 Obsah CERT/CSIRT týmy obecně Co to je CSIRT/CERT

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.3 Jiří Peterka, 2006 proč DNS? k jednoznačné identifikaci uzlů a pro fungování přenosových mechanismů

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA

V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA V. KAPITOLA DOMÉNOVÁ JMÉNA Jak kamenné tak elektronické obchody, ke svému úspěchu potřebují dobrou adresu. Zatímco v prvním případě je takovou adresou rušná ulice uprostřed města, tak v případě druhém

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize

ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize ISSS 2015 ČP OZ ICTs ohlédnutí a vize jako in house poskytovatel služeb ICT pro veejnou správu Jan Perovský 13. dubna 2015 1 ČP OZ ICTs - kdo jsme Odštpný závod ICT služby byl zízen na základ zmny Zakládací

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Jak funguje internet. Jiří Peterka

Jak funguje internet. Jiří Peterka Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Jak funguje internet Jiří Peterka Upraveno z materiálů Jiřího Peterky, www.earchiv.cz (a se souhlasem autora :).

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více