TCP/IP, verze 2.2. Jií Peterka, 2005 TCP/IP. Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TCP/IP, verze 2.2. Jií Peterka, 2005 TCP/IP. Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha"

Transkript

1 v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 Jií Peterka, 2005

2 v. 2.2 Syllabus úvod vznik, proces standardizace celková koncepce adresy a jména síová vrstva IP a navazující protokoly (ARP, RARP, ICMP, ) smrování IPv6 transportní protokoly aplikaní protokoly penos a sdílení soubor el. pošta WWW adresáové služby bezpenost správa a konfigurace SNMP, DHCP, BOOTP, rzné mobilita,.. J.Peterka, MFF UK,

3 v. 2.2 Literatura - anglická Douglas E. Comer: Internetworking with Volume 1, Principles, Protocols and Architecture Prentice Hall, ISBN rd edition, nd edition, 1991 Douglas E. Comer: Computer Networks and Internets Prentice Hall, ISBN nd edition, J.Peterka, MFF UK,

4 v. 2.2 Literatura -esky Dostálek, Kabelová: Velký prvodce protokoly a systémem DNS Computer Press, ISBN , 419 K (doporuená cena) Dilip C. Naik: INTERNET standardy a protokoly Computer Press, ISBN , 275 K (doporuená cena) J.Peterka, MFF UK,

5 v. 2.2 Literatura -esky Pužmanová, Šmrha: Propojování sítí s Kopp nakladatelství, ISBN , 119 K (doporuená cena) Libor Dostálek: Velký prvodce protokoly - bezpenost Computer Press, ISBN X 2001, 690 K (doporuená cena) J.Peterka, MFF UK,

6 v. 2.2 On-line zdroje tato pednáška: (sekce pednášky) Resources: Resources list: Gary C. Kessler: An Overview of Protocols and the Internet, J.Peterka, MFF UK,

7 v. 2.2 Historické koeny 1957: Sputnik Ameriané se lekli, zaali investovat do vdy a výzkumu jeden z kanál, kudy šly finance: armádní grantové agentury (ARPA) 60. léta: koncepce paketového penosu (packet switching) výzkum probíhá v USA a UK snaha ovit myšlenku, že paketový penos je použitelný lze prakticky ovit jen na skutené síti 1969: sí ARPANET buduje akademická sféra za peníze od vojenské grantové agentury ARPA má za cíl ovit funknost paketového penosu a další dležité koncepní rysy byl použit experimentální protokol NCP (Network Control Protocol) po ovení byla sí pedána do rutinního používání akademické sfée : ARPANET pechází na na protokoly J.Peterka, MFF UK,

8 v. 2.2 Historie protokol NCP sloužil k experimentálnímu ovení, nebyl vhodný pro rutinní použití protokoly vznikly jako "ádná náhrada" NCP pro rutinní použití sít ARPANET (pozdji pemnné v Internet) vývoj protokol zajišovala akademická sféra platili vojáci (skrze agenturu ARPA, pejmenovanou na DARPA) 1973: pedstava poprvé prezentována (konference v UK) 1974: koncepce publikována v IEEE Transactions on Computers (Cerf, Kahn) 1977: první praktické zkoušky : získává dnešní podobu 1980: DoD akceptuje protokoly TCP jako perspektivní 1982: DoD pikazuje použití u všech sítí, nov pipojovaných k Internetu : celý Internet pechází na protokoly tehdy cca 200 smrova J.Peterka, MFF UK,

9 v. 2.2 Dnešní podoba je to celá soustava (rodina) protokol Protocol Suite obsahuje více jak sto protokol je to celá síová architektura souástí je i pedstava o vrstvách a jejich úkolech do problematiky patí i další praktické "vci": IP adresy a systém jejich distribuce jmenný prostor DNS, pravidla pro tvoení domén, "vrchol" stromu DNS standardizaní proces systém publikace informací parametry protokol Otázka vlastnictví pvodní podoba vyvinuta za peníze daových poplatník USA díky tomu jsou specifikace protokol veejným vlastnictvím dnešní vývoj probíhá za peníze komerní sféry dosavadní otevenost zstala zachována Kdo dnes rozhoduje o? stále širší odborná veejnost, na principu konsensu, skrze úast na standardizaním procesu J.Peterka, MFF UK,

10 v. 2.2 Vztah k Internetu Internet je více než vzniklo v ln Internetu je "technologie", Internet je produkt vychází z filosofie Internetu je hlavní technologií Internetu ale dnes již není jedinou je více než Internet použití není vázáno na pipojení k Internetu se používá i mimo Internet k rozvoji pispívají i subjekty (firmy), které nejsou pímo zainteresovány na Internetu Vztah k Unixu je "síová technologie" protokoly nejsou vázány na žádnou konkrétní SW platformu dnes existují implementace snad pro všechny operaní systémy Unix byl pouze prvním OS, na jehož platform bylo masov využíváno J.Peterka, MFF UK,

11 v. 2.2 Lidé kolem ústední postavou byl Vinton G. Cerf do r postgraduální student na UCLA od r docent na Stanfordu poádá síové semináe (úastní se nap. Robert Metcalfe, Jack Haverty a další) na tchto semináích se pod vedením V. Cerfa postupn zrodily protokoly J.Peterka, MFF UK,

12 v. 2.2 Tradice dokument RFC ARPANET byl technickým lákadlem, který pitáhnul pozornost mnoha lidí nap. doktorand na univerzitách, které ARPANET propojoval nejvíce aktivit bylo na UCLA a Stanfordu doktorandi na UCLA publikovali své myšlenky, návrhy, pedstavy názory apod. ve form dokument neformálního statutu které nazvali Request for Comment (doslova: žádost o komentá ) tradice dokument RFC vydržela dodnes... i když jejich význam je jiný dnes jsou dokumenty RFC obecným "publikaním mechanismem" Internetu používají se k publikování: standard, informaních materiál návrh, výzev, výsledk experiment Všechny standardy Internetu mají povahu dokument RFC J.Peterka, MFF UK, 2005 dnes dnes již jižexistují existujíi i výjimky: výjimky: standardy standardy web-u web-u 12

13 v. 2.2 Charakter dokument RFC nikdy se nemní neexistují od nich neaktuální kopie jsou íslovány poadovými ísly RFC1234 pi poteb zmny je vydán nový dokument RFC s novým poadovým íslem), který zastará (obsoletes) pvodní RFC dokumenty RFC jsou voln šiitelné.. a skuten voln dostupné existují dv hlavní vtve, kterými se ubírají všechny dokumenty urené k publikování: standards track (pro skutené standardy) off-track (pro ostatní dokumenty) poetn pevažují ne-standardy zdaleka ne ne každý dokument RFC je je standardem Internetu!!!! J.Peterka, MFF UK,

14 v. 2.2 Standards track vs. off-track standard postupn prochází temi fázemi (úrovnmi): Proposed Standard min. 6 msíc, 2 nezávislé implementace Draft Standard min. 3 msíce, provozní zkušenosti Internet Standard nemže se se stát, stát, aby aby se se standardem stalo stalo nco nco nefunkního, i i neimplementovatelného apod. Best Current Practice návody a doporuení Informational, Experimental slouží pouze k informování odborné veejnosti, shrnuje stav a výsledky experimentu, týká se omezeného okruhu zainteresovaných Historic takové dokumenty, které již jsou pežité, pekonané, neaktuální,... díve též: Prototype zatím ve stádiu experimentu, ale se zámrem nastoupit v budoucnu cestu standards track a stát se standardem J.Peterka, MFF UK,

15 v. 2.2 Dokumenty STD, FYI a BCP nelze mít neaktuální verzi konkrétního dokumentu RFC když se nikdy nemní lze mít dokument RFC, který již je zastaralý (obsoleted) v tom smyslu, že stejná problematika je ešena dokumentem RFC s vyšším poadovým íslem je to problém hlavn u standard ešení: dokumenty STD, FYI a BCP zastarávání RFC 2500 zastarává RFC 2400 RFC 2300 STD 1 vždy vždy svázán svázán s s konkrétní konkrétní problematikou problematikou aktuálním aktuálním obsahem obsahem dokumentu dokumentu STD STD je je ten ten dokument dokument RFC, RFC, který který problematiku problematiku eší eší a a má má nejvyšší nejvyšší poadovéíslo poadovéíslo STD STD standardy, FYI FYI informaní dokumenty (For (For Your YourInformation) BCP BCP doporuení, návody návody (Best (BestCurrent CurrentPractices) J.Peterka, MFF UK,

16 v. 2.2 Kdo se stará o vývoj poátení vývoj: lidé z akademické sféry (kolem V. Cerfa) na základ grant ídí pímo agentura (D)ARPA další vývoj ídí: 1979: ICCB (Internet Configuration and Control Board) 1985: ICCB se mní na IAB (Internet Activities Board) 1992: vzniká Internet Society, IAB pechází pod ISOC a mní se na Internet Architecture Board do roku 1989 se vývojem protokol zabývala pímo IAB 1989: došlo k oddlení "výzkumných aktivit" do samostatných orgán: IETF Internet Engineering Task Force, zabývá se praktickými otázkami IRTF Internet Research Task Force, zabývá se dlouhodobjším výzkumem J.Peterka, MFF UK,

17 v. 2.2 Vývoj Internetu páte: ARPANET platí: DoD (vojáci) agentura: (D)ARPA ídí: ICCB páte: NSFNET platí: USA (civil.) agentura: NSF ídí: IAB Internet se otevírá komernímu využití 1995 vzniká ISOC vzniká ICANN cca finan cování pebírá komerní sféra pechod na koní financování Internetu od NSF ízení pebírá ICANN J.Peterka, MFF UK, liberalizace Internetu v R

18 v. 2.2 Internet Society založil Cerf et. al. v roce 1992 jako sdružení "lidí, kteí cítí odpovdnost za Internet" konkrétní cíl: bylo to v dob, kdy probíhal pechod Internetu z rukou akademické sféry do rukou komerní sféry vláda USA dosud držela v rukou "oprat" Internetu, a potebovala je nkomu pedat šlo mj. o koordinaci a zastešení rzných aktivit, financování, Internet Society se stala hodn "akademickou" organizací" psobili v ní pedevším lidé z "akademického Internetu" získala si velkou morální autoritu podailo se jí pevzít pod svá kídla standardizaní proces ISOC neuspla ve vztahu ke komernímu Internetu nezískala si dostatenou podporu "komerního Internetu" selhala v ešení závažných "politicko-etických" problém Internetu J.Peterka, MFF UK,

19 v. 2.2 Standardizaní orgány pod ISOC IRSG IRTF IAB vdecko-výzkumné skupiny IESG IETF oblast oblast pracovní skupiny ISOC: (http://www.isoc.org) zastešuje, reprezentuje vi jiným organizacím a orgánm IAB: (http://www.iab.org) ídí standardizaní práci, pijímá strategická rozhodnutí, formáln vydává dokumenty RFC IESG,IRSG: "Steering Groups", ídí práci IETF a IRTF, které mají velmi "volnou organizaci" "vnášíád do chaosu" (kompenzují to, že samotné IETF a IRTF nemají žádnéádné formálnílenství.) J.Peterka, MFF UK,

20 v. 2.2 Internet Engineering Task Force IESG IETF oblast oblast pracovní skupiny je to spíše otevená platforma pro odbornou diskusi nad standardy pracovní skupiny IETF jsou pístupné komukoli, kdo se chce podílet se na jejich práci staí úastnit se zasedání, nebo alespo komunikovat prostednictvím u pedpokládá se spíše úast zainteresovaných jedinc, než formáln delegovaných zástupc lenství v IETF je spíše duševním rozpoložením než formální záležitostí v rámci IETF jsou zizovány tematicky zamené "oblasti" nap. oblast pro novou verzi protokolu IP (IPng, IPv6), v rámci jednotlivých oblastí jsou zizovány pracovní skupiny (Working Groups), nap. pro specifikace IPv6, zavádní IPv6, koexistenci IPv4 a IPv6, mení délky života IPv4 J.Peterka, MFF UK,

21 v. 2.2 Shrnutí standardizaního procesu standardy vydává ISOC formáln IAB ISOC nemá statut standardizaní organizace její standardy nemají statut standard de jure jde o standardy de facto pesto jsou v praxi velmi dsledn dodržovány standardy týkající se jsou publikovány formou dokument RFC (STD) výjimkou jsou standardy týkající se WEB-u nap. k HTML, XML, CSS, PICS, PNG ty vydává konsorcium W3C jako svá doporuení candidate recommendation proposed recommendation recommendation je dohoda o tom, že relevantní doporuení W3C budou publikovány též jako dokumenty RFC J.Peterka, MFF UK,

22 v. 2.2 Kdo fakticky pipravuje standardy? díve: lidé z akademické sféry pímo na pd standardizaním orgán (ICCB, IAB, IETF) dnes: hlavn lidé z podnikové sféry (firmy) technickáešení vznikají uvnit firem, jako jejich vlastní (proprietární) ešení vetn financování vývoje teprve následn jsou proprietární ešení pedkládána ke standardizaci navrhována jako standard mní se charakter standardizaních orgán jako je IETF díve: pímo vyvíjeli standardy dnes: spíše vybírají mezi návrhy, zkoumají je, dopracovávají,. kde dochází ke konsensu pro firmy je velmi prestižní záležitostí, aby se jejich ešení stalo standardem Internetu první vlaštovkou byl protokol NFS pro sdílení soubor pochází od Sun Microsystems J.Peterka, MFF UK,

23 v. 2.2 IANA Internet Assigned Numbers Authority souástí standardizaního procesu je (byla) i organizace IANA zastešuje proces distribuce IP adres spravuje obsah koenových name server (obsahov, ne technicky) rozhoduje o správ TLD domén (hlavn národních cctld) mla se zabývat i vytvoením nových gtld pidluje a eviduje ísla dobe známých port.. IANA pracovala pod ISOC, ale formáln byla ízena (a financována) vládou USA byla jednou z posledních "pák" vlády USA vi Internetu skrze IANA USA vlastnily jmenný prostor DNS J.Peterka, MFF UK,

24 v. 2.2 ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers když se vláda USA postupn stahovala z "vlády nad Internetem", musela "pustit" i vládu nad IANA vláda USA vyzvala internetovou veejnost, aby vytvoila orgán který vše pevezme výsledkem bylo založení organizace ICANN, ve které jsou zastoupeny všechny zainteresované strany z celého svta hlavní osobou v ICANN byla pvodn Ester Dysonová ICANN pevzal odpovdnost IANA za: distribuci IP adres jmenný prostor DNS správu a provoz koenových name server zastešil standardizaní proces (ISOC) IETF, W3C, ITU-T,.. navíc eší i další otázky z oblasti etiky, práva, financování provozu atd. dnes je hlavní osobou v ICANN "otec Internetu" a zakladatel ISOC, Vint Cerf J.Peterka, MFF UK,

25 v. 2.2 Organizaní schéma ICANN problematika týkající se domén a jejich registrací, provider, duševního vlastnictví atd. pidlování IP adres J.Peterka, MFF UK, zastešené standardizaní instituce

26 v. 2.2 ICANN další vývoj ICANN je privátním subjektem registrovaným v Kalifornii v USA, podle tamního práva není vládní organizací, ale spadá pod zákony USA jsou v nm zastoupeny subjekty z celého svta ale nejvtší vliv mají USA Evropa tím není nadšena "tetí svt" usiluje o zmnu WSIS (World Summit on Information Society, , Ženeva): zem "tetího svta" požadují, aby kompetence ICANNu kolem Internetu mu byly odebrány a sveny bu ITU (Mezinárodní Telekomunikaní Unii), nebo nové organizaci pod OSN tak aby zde byly zastoupeny vlády celého svta výsledek: odloženo "ad acta" byla ustavena komise, která bude problém studovat, a pedloží svj návrh pro 2. ást zasedání v roce 2005 v Tunisu J.Peterka, MFF UK,

27 v. 2.2 Co je ve he? ICANN dnes "drží v rukou" prostor DNS domény a doménová jména a deleguje pravomoci na obzoru je možnost (oboustranného) provázání prostoru DNS s dalšími prostory napíklad s "prostorem" telefonních ísel projekt ENUM, mapuje mezi DNS a E.164 p e164.arpa nap. s prostorem ISBN a ISSN ísel (knihy, asopisy, ) mže zstat vše v rukou "privátních" subjekt? nebo si to bude chtít pevzít veejnoprávní sektor? bude TÚ spravovat TLD.cz? J.Peterka, MFF UK,

28 v. 2.2 Situace v R: Správa TLD.cz pvodn: VC VŠCHT v Praze pozdji: firma CoNET (Internet CZ, Eunet Czechia,..) problém: správcem i registrátorem byl jeden ze vzájemn si konkurujících ISP na trhu pravidla pro zizování domén byla velmi písná jen na jméno firmy (nutná registrace v OR) k dochází k zásadní zmn správcem TLD.cz se (formáln) stává sdružení CZ.NIC jako sdruženíeských ISP (formáln: z.s.p.o.) pravidla pro zizování domén se uvolují každý si mže zaregistrovat kolik domén chce princip "first come, first go" jediné podmínky: fungující name servery, dvoupísmenné jméno domény 2. úrovn nesmí kolidovat se jménem žádné TLD CZ.NIC se fakticky ujímá správy TLD.cz až od záí 1999 restriktivní politika liberální politika 1600,- 1600,-K Kza za zízení zízení 800,- 800,-K Kza za roní roníprovoz J.Peterka, MFF UK,

29 v. 2.2 Vývoj potu registrací pod TLD.cz domény v zón registrované domény zdroj: J.Peterka, MFF UK,

30 v. 2.2 Zmna pravidel registrace ješt v roce 2002 bylo hodn spekulativních registrací domén: platil postup: zájemce požádá o doménu doména je zízena zaazena do domény zájemce je vyzván k úhrad pokud neuhradí, bží rzné lhty doména stále funguje spekulanti to zneužívali, a za blokované domény fakticky neplatili pesto je blokovali v roce 2002 došlo k zmn nový postup: zájemce požádá o doménu zájemce je vyzván k úhrad zájemce zaplatí doména je zízena a zaazena do zóny dsledek: poet spekulativních registrací významn klesnul J.Peterka, MFF UK,

31 v. 2.2 Zakázané domény v R nebyl zvolen systém kopírující na 2. úrovni systém generických TLD nap. cesnet.edu.cz, vlada.gov.cz, firma.com.cz domény jako com.cz, edu.cz, gov.cz, int.cz, org.cz atd. byly zakázány stejn jako domény (cctld).cz, nap. sk.cz poátkem roku 2002 dochází k uvolnní "zakázaných domén" 5 domén dostal stát konkrétn ÚVIS (Úad pro veejné informaní systémy) gov.cz, edu.cz, mil.cz, int.cz, org.cz ostatní domény byly prodány v dražb výtžek šel na konto Paraple J.Peterka, MFF UK,

32 v. 2.2 Decentralizace správy TLD.cz koncem roku 2003 došlo k další zmn sdružení CZ.NIC pistoupilo k decentralizaci správy delegovalo pravomoc pijímat a vést registrace na tzv. registrátory sám CZ.NIC funguje nadále jen jako koordinátor správy TLD.cz (provozuje databáze, ) LRR (Last Resort Registrar) registrátor poslední záchrany registrace nyní provádí urení registrátoi obecn za rzné ceny, které si stanoví sami vlastníci musí "penést" své domény k nkterému z registrátor využití CZ.NIC jako LRR je velmi drahé J.Peterka, MFF UK,

33 v. 2.2 Rozhodnutí CZ.NIC k IDN (Internationalized Domain Names) poátkem roku 2005 se CZ.NIC rozhodl (prozatím) nezavádt do TLD.cz podporu konceptu IDN Internationalized Domain Names možnost používat národní abecedu (nap. diakritiku) ve jménech domén na základ studie, která ukázala že zájem není moc velký pokud by se podmínky zmnily, CZ.NIC by své rozhodnutí pehodnotil v nkterých jiných zemích IDN funguje nap. Polsko, Nmecko asijské zem. IP =.. DNS koncept IRI (Internationalized Resource Indicators) dosud není zcela dokonen umožnil by používat národní abecedy i v dalších ástech URL (URI) doménové jméno schema pístupová cesta J.Peterka, MFF UK, 2005 (v. jména a pípony) 33

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3 v. 2.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.3 Jiří Peterka, 2006 v. 2.3 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.4

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.4 v. 2.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.4 Jiří Peterka, 2007 v. 2.4 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.5

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.5 v. 2.5 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.5 Jiří Peterka, 2008 v. 2.5 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.5 Jiří Peterka, 2008 úvod vznik, proces standardizace, Internet governance, celková koncepce adresy a

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 2 InternetovéTechnologie standardy, organizace, internet, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky RFC dokumenty - Dokumenty RFC (Request For Comment) - poprvé použity v roce 1969 pro potřeby popisu

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7 Katedra softwarového inţenýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.7 Jiří Peterka, 2011 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet governance,

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inţenýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.7 Jiří Peterka, 2011 úvod vznik, proces standardizace, Internet governance, celková koncepce adresy a

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6 Katedra softwarového inţenýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.6 Jiří Peterka, 2010 syllabus úvod vznik, proces standardizace, Internet governance,

Více

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2004 1 TCP/IP rodina protokolů (TCP/IP protocol suite) kromě IP (Internet Protocol) také ICMP kromě TCP také UDP, OSPF, jedná se o celou architekturu

Více

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/

Počítačové sítě I. 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/ Počítačové sítě I 10. TCP/IP: úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/ 1 TCP/IP rodina protokolů (TCP/IP protocol suite) kromě IP (Internet Protocol) také ICMP kromě TCP také UDP,

Více

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK Historie prvního milionu Jiří Peterka KSI MFF UK 24.11.2012 možná to už víte, možná ještě ne 19.11.2012 byla zaregistrována milióntá doména (druhé úrovně pod TLD.cz) když se (kolem Internetu) hovoří o

Více

Co nového v ICANN. Aneb problémy vládce Internetu. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 22.5.2014

Co nového v ICANN. Aneb problémy vládce Internetu. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 22.5.2014 Co nového v ICANN Aneb problémy vládce Internetu Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 22.5.2014 Historie Jon Postel (1943 1998) Dobrovolník na funkci Číselného Cara (Numbers Czar) Editor RFC IANA Správa DNS

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, Praha 1 - Malá Strana Poítaové sít, v. 3.0 Srovnání RM ISO/OSI % Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce : Rodina protokol TCP/IP Jií Peterka, 200 Motto: Víš-li, jak

Více

15 let CZ.NICu. 15 let CZ.NICu. Jiří Peterka KSI MFF UK, DR CZ.NIC

15 let CZ.NICu. 15 let CZ.NICu. Jiří Peterka KSI MFF UK, DR CZ.NIC 15 let CZ.NICu Jiří Peterka KSI MFF UK, DR CZ.NIC 21.5.2013 CZ.NIC právě dnes slaví své 15. narozeniny protože přesně před 15 lety - 21.5.1998 byla podepsána zakládací listina sdružení vzpomínka na TLD

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Lekce 4: Rodina protokol TCP/IP

Lekce 4: Rodina protokol TCP/IP Poítaové sít, v. 3.0 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce : Rodina protokol TCP/IP Jií Peterka, 200 "#$% Srovnání RM ISO/OSI Motto: Víš-li, jak

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-09

Identifikátor materiálu: ICT-3-09 Identifikátor materiálu: ICT-3-09 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Internet a jeho vývoj Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí internet a

Více

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3.0. Téma 1: Vznik TCP/IP. Jiří Peterka

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3.0. Téma 1: Vznik TCP/IP. Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/1 verze 3.0 Téma 1: Vznik TCP/IP Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/2 v roce 1962: vypukla Kubánská krize další šok pro USA historie TCP/IP většina textů o historii TCP/IP (a Internetu) začíná

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...)

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) 1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) přenosová média o slouží k distribuci signálu o možno v něm šířit elektromagnetické vlny o elektrické vodiče (el. signály) kroucená dvoulinka,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO 1 IP adresa Počítače nerozumí jménům Počítače rozumí číslům Každý počítač v Internetu má (nejméně

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu INTERNET 1. Stručná historie Internetu Počátky dnešního Internetu je možné najít v 60. letech v USA, kde vznikl projekt počítačové sítě, která měla zabezpečit spolehlivou a nepřerušitelnou komunikaci mezi

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

Na cestě za standardem

Na cestě za standardem Na cestě za standardem Matěj Grégr Vysoké učení technické v Brně igregr@fit.vutbr.cz 1 RFC = standard? Původně využíváno RFC 2026 Proposed Standard Draft Standard Internet Standard Zjednodušeno v RFC 6410

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

Obsah. Cíle. Struktura INSPIRE. Realizace INSPIRE v N mecku. Význam INSPIRE pro Sasko. Cestovní mapa

Obsah. Cíle. Struktura INSPIRE. Realizace INSPIRE v N mecku. Význam INSPIRE pro Sasko. Cestovní mapa MR Gerold Werner Saské státní ministerstvo vnitra Význam INSPIRE pro GDI v Sasku 1 Obsah Cíle Struktura INSPIRE Realizace INSPIRE v Nmecku Význam INSPIRE pro Sasko Cestovní mapa 2 Cíle Zásady INSPIRE Smrnice

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Koncepce sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. pro období 2008 2011

Koncepce sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. pro období 2008 2011 Koncepce sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. pro období 2008 2011 Vize: CZ.NIC, z. s. p. o. je otevřené neziskové sdružení, jehož hlavním posláním je, v rámci České republiky a při respektování mezinárodního

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Právní aspekty doménových jmen. BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010)

Právní aspekty doménových jmen. BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010) Právní aspekty doménových jmen BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010) 2 O mně Mgr. Jaromír Šavelka Ústav práva a technologií, PrF MU Tel.: +420 736241293 Email: jaromir.savelka@law.muni.cz ICQ: 279-544-589

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 ást 4: Systém DNS Jií Peterka, 2005 v. 2.2 Pro DNS? k jednoznané identifikaci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Internetová infrastruktura

Internetová infrastruktura Internetová infrastruktura * Historie sítě Internet RAND Corporation rok 1964 o Síť nebude mít žádnou centrální složku o Síť bude od začátku navrhována tak, aby fungovala i když jsou některé její části

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Úvod. Modely sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Úvod. Modely sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Úvod. Modely sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sítě BI-PSI

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Bezpečnostní týmy typu CSIRT/CERT obecně a v CZ.NIC

Bezpečnostní týmy typu CSIRT/CERT obecně a v CZ.NIC Bezpečnostní týmy typu CSIRT/CERT obecně a v CZ.NIC CZ.NIC z.s.p.o. Martin Peterka / martin.peterka@nic.cz Konference Bezpečnost kyberprostoru 25. 10. 2011 1 Obsah CERT/CSIRT týmy obecně Co to je CSIRT/CERT

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO přednášející: Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost G2,(22435) 7628 cvičící: Jan Kubr Jiří Smítka smitka@fel.cvut.cz, G2, 7629 Pavel Kubalík xkubalik@fel.cvut.cz,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 2: Architektura TCP/IP

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 2: Architektura TCP/IP v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 ást 2: Architektura Jií Peterka, 2004 v. 2.2 Motto Víš-li, jak na to, tyi vrstvy

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po Slovník pojmů AUTH ID, AUTH INFO, heslo pro transfer domény Jedinečné heslo potřebné pro převod domény k jinému registrátorovi. Heslo zasílá aktuální registrátor na e-mail držitele domény. Administrativní

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více