1. Úvodní ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Uživatelský ovládací panel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Uživatelský ovládací panel"

Transkript

1 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost RightWay IT Solutions s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, nám. 14. Října 1307/2, PSČ 15500, IČ: , společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka (dále jen poskytovatel ) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vznikajících při uzavření smlouvy o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem na straně jedné a fyzickou a právnickou osobou jako zákazníkem, který provede objednávku na webových stránkách poskytovatele, em, osobně, nebo telefonicky na straně druhé (dále jen zákazník ) Tato smlouva o poskytování služeb se vztahuje na služby Webhosting, Virtual server (nebo také zkráceně VPS) a zprostředkování registrace internetových domén přes našeho partnerského registrátora ze strany poskytovatele na zákazníka a dalších poskytovaných služeb (dále jen služby ) Objednávkou služeb vyslovuje zákazník a stejně tak i poskytovatel zavazují řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly písemně podepsanou smlouvou. Smluvní podmínky jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele Znění všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinosti předchozího znění těchto obchodních podmínek. 2. Předmět smlouvy 2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí provozu služeb pro potřeby zákazníka, zejména provoz služby virtuálního serveru nebo služby webhosting a/nebo zprostředkování registrace internetové domény Provozem služby virtuálního serveru se rozumí zajištění vizualizovaného prostředí pro provoz aplikací zákazníka a přenos dat po síti internet přes internetové protokoly Provozem služby webhosting se rozumí poskytnout zákazníkovi prostor na serveru ve vlastnictví poskytovatele, pro potřeby provozu internetové domény (nebo více domén, dle varianty webhostingového programu) zákazníka Předmětem smlouvy může také být registrace internetové domény, poskytovatel se zavazuje v tomto případě zprostředkovat registraci domény v centrálním internetovém registru prostřednictvím svého partnera Zákazník za tyto služby předem zaplatí sjednanou cenu a zároveň poskytne poskytovateli potřebnou součinnost. 3. Uživatelský ovládací panel 3.1. Na základě objednávky služeb je zákazníkovi vytvořen uživatelský účet v informačním systému poskytovatele. V tomto informačním systému zákazník může spravovat některé technické parametry objednané služby a provádět objednávky dalších doplňkových služeb Prostřednictvím uživatelského ovládacího panelu (dále jen uživatelský panel ) může zákazník kontaktovat technickou podporu poskytovatele a vyžádat tak radu s nastavením služby v přiměřeném rozsahu Údaje uvedené zákazníkem při registraci považuje poskytovatel jako pravdivé a zákazník je povinnen provádět aktualizace v případě změny prostřednictvím uživatelského panelu Uživatelský panel je zabezpečen jménem a heslem. Poskytovatel důrazně doporučuje zákazníkovi zvolit dostatečně silné heslo a tyto informace nikomu nesdělovat. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel nenese zodpovědnost za porušení této povinnosti Poskytovatel,může zrušit účet v uživatelském panelu, pokud je účet déle než 6 měsíců neaktivní a nevyužívá žádné služby.

2 3.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský panel nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména v případech nutné údržby. 4. Poskytnutí služeb 4.1. Poskytovatel zajistí poskytování služeb za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel se snaží o zprovoznění objednané služby co nejdříve, nejdříve však po uhrazení výzvy k platbě za příslušné předplatné období zvolené při objednávce Po objednávce služeb je zákazníkovi vystavena výzva k platbě, kterou zákazník uhradí na jeden z bankovních účtů poskytovatele a to útčty: /010 vedený u Komerční Banky nebo /5500 vedený u Raiffeisen Bank nebo přes internetovou platební bránu PayPal na účet (dále jen platební metody ). Po uhrazení výzvy k platbě je zákazníkovi vystavena elektronická faktura v nejbližším možném termínu, ve většině případu automaticky a zaslána na kontaktní adresu elektronické pošty a dostupná v elektronické formě v uživatelském panelu poskytovatele Za den splnění peněžního závazku je den, kdy poskytovatel obdrží platbu na svůj účet prostřednictvím jedné z platebních metod V den kdy začíná zákazníkovy běžet platnost poskytované služby je den, kdy zákazníkovi bude odeslán s přístupovými údaji ke službě elektronickou formou na ovou adresu zadanou při objednávce služeb. Zákazník bere na vědomí, že je povinen si přístupové údaje vyžádat, pokud mu na adresu elektronické pošty nedorazí nebo skončí například ve složce spam. Poskytovatel se maximálně snaží přístupové údaje doručit v čas a v pořádku, avšak rozhodným dnem je správné odeslání údajů na straně poskytovatele Službu nemusí poskytovatel poskytnou v případě, že jejich poskytování brání problém na straně zákazníka nebo jiných osob. Služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, kdy dojde k problémům třetích stran, výpadkům elektrické energie, výpadkům internetové sítě, nebo jiným poruchám a zásahům vyšší moci Poskytovatel se zavazuje v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb provádět pravidelnou údržbu systému. V této souvislosti poskytovatel může provádět odstávky služeb za účelem kontroly, software upgradu, hw upgradu a ostatních technických náležitostí. Je li to možné, upozorní poskytovatel o odstávce zákazníka 24 hodin předem em, nebo na webové stránce poskytovatele. Průměrná doba odstávky je 60 minut měsíčně, s tím, že nevyužitá doba v jednom měsíci se automaticky přičítá k době, kterou je možné využít pro odstávku v dalších měsících. Poskytovatel se bude snažit vždy minimalizovat čas odstávky a pokud to situace dovoluje, provádět odstávky v době nejmenšího náporu uživatelů, zejména v noci a o víkendech Při poskytování služeb může docházet k výpadkům, nebo snížení kvality poskytovaných služeb, v tomto případě se poskytovatel zavazuje vyvinout úsilí pro odstranění těchto problémů Přenos dat u služeb je vždy neomezený, poskytovatel si však vyhrazuje právo omezit šířku datového pásma, v případě kdy zákazník neúměrně zatěžuje datovou linku poskytovatele, nebo omezuje ostatní zákazníky V případě, že dojde k přerušení poskytování služeb na straně zákazníka a to zejména neodbornou technologickou manipulací prostřednictvím přístupu ke službě, zákazník se zavazuje, že poskytovateli uhradí případné náklady spojené s odstraněním problému a znovu zprovozněním služby. 5. Práva a povinnosti zákazníka 5.1. Zákazník plně odpovídá za obsah aplikací a uložených dat na technickém vybavení poskytovatele. Zákazník se zavazuje, že na službách nebude provozovat aplikace, nebo uchovávat data, které: zasahují do autorských práv třetích osob (například provozovat servery s nelegálním hudebním obsahem, ukradeným software atp.), porušují právní normy české republiky, porušují právní normy Evropského společenství, na které je česká republika

3 vázána, dále obsah, který porušuje normy ochrany nenávisti k národům nebo jiné informace, které vedou k potlačování práv a svobod, dále pornografický materiál, který porušuje právní normy ČR Zákazník nesmí službu používat k rozesílání nevyžádané posty (SPAM). Provozovat služby nebo stránky, které jsou nápadně podobné webovým stránkám jiných forem v rámci získání informací o internetovém uživateli podvodným způsobem. Dále zákazník nesmí službu využívat způsobem, kterým by narušoval poskytovaní služeb ostatním zákazníkům, nebo třetím stranám, zejména síťové útoky typu odepření služby (DOS). Zákazník nesmí v rámci poskytovaných služeb spouštět programy narušující provoz poskytovatele, nebo ostatních zákazníků, zejména ARP spoofing a další podobné aktivity Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím poskytovaných služeb nebude šířit trojany, wormy, viry a jiné formy škodlivého obsahu U služby virtuálních serverů je zakázáno spouštět programy, které nevyvíjejí žádnou činnost kromě zátěže systému. Dále je zakázáno spouštět programy pro testování snesitelné zátěže pro systém (systémové a aplikační benchmarky, či jiné aplikace), které zatěžují systém na dobu delší než nezbytně nutnou Je zakázáno pokoušet se o modifikaci komerčního softwaru poskytnutého poskytovatelem jakýmkoliv nelegálním způsobem. Nebo počínat si tak, aby došlo k porušení podmínek pro provoz licencovaného softwaru u provozované služby Poskytovatel je oprávněn v případě podezření provést kontrolu dat a aplikací provozovaných v rámci služby a omezit provoz služby, zároveň poskytovateli vzniká povinnost o této záležitosti informovat zákazníka v co nejbližší době Zákazník odpovídá za porušení povinností v tomto článku jak poskytovateli, tak třetím stranám Zákazník může umožnit přístup na uživatelský panel třetím osobám. Zákazník je povinen zajistit, že tato třetí osoba bude dodržovat podmínky poskytovatele vyplívající z této smlouvy, přičemž při porušení těchto podmínek odpovídá zákazník poskytovateli, jako by je porušil on sám. V případě, že tato třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zákazník se zavazuje tuto škodu poskytovateli nahradit Poskytovatel neodpovídá za jednání zákazníka, které vede k porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, nebo jiných práv. Poskytovatel má právo odstranit protiprávní obsah uložený zákazníkem, bude-li na to upozorněn V případě problémů s aplikací nebo daty zákazníka v rámci provozované služby (například napadení aplikací zákazníka třetí stranou, přetěžování z důvody chyby v kódu, cyklení kódu atp.) a poskytovatel zákazníka na tuto chybu upozorní, je zákazník povinen tuto vadu odstranit do 24 hodin od upozornění poskytovatelem, v případě, že není schopen vadu opravit, je povinen aplikace na službě smazat dokud problém nevyřeší. V případě že tak zákazník neudělá, vyhrazuje si provozovatel právo vadný obsah sám odstranit až do doby schopnosti normálního provozu Zákazník je povinen služby zabezpečit dostatečně silným heslem V případě, že zákazník požaduje zprostředkování registrace doménového jména, zavazuje se dodat všechny potřebné informace k registraci domény. Majitelem domény se stává vždy kontakt, který zákazník zadá pomocí objednávkového formuláře pro domény na stránkách poskytovatele V případě objednávky doménového jména se poskytovatel zavazuje zprostředkování registrace doménového jména přes partnerského registrátora, za podmínek uvedených v čl Zákazník se zavazuje, že v rámci diskového prostoru určeného pro hosting jedné domény nebude umisťovat jiné webové stránky nesouvisející s obsahem hlavní umístěné stránky.

4 5.15. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, nebo jeho dobré jméno Jakékoliv porušení článků v této smlouvě je možné brát jako porušení smluvních podmínek a na základě tohoto porušení je poskytovatel oprávněn zamezit využívání služby. Na základě žádosti zákazníka poskytovatel může obnovit provoz služby po uhrazení poplatku za obnovu služby dle ceníku poskytovatele. 6. Práva a povinnosti poskytovatele 6.1. Poskytovatel umožní zákazníkovi využívat své DNS servery pro zajištění správného směrování domény. Správné směrování domény na objednané služby zajišťuje zákazník přes dostupné rozhraní v uživatelském panelu. Ve většině případů je DNS systém automaticky funkční, odpovědnost za nasměrování na poskytované služby však nese zákazník Poskytovatel se zavazuje poskytnou zákazníkovi prostor na technickém vybavení poskytovatele a to v rámci objednané služby, nebo umožnit přístup k prostředkům, které umožňují využívání objednané služby, za podmínek v této smlouvě Poskytovatel se zavazuje vyvinou úsilí pro maximální dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb za podmínek uvedených v této smlouvě Není li smluvně ujednáno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za zálohování dat uživatele ani za případnou ztrátu dat i v případě, že jsou uživatelská data zálohována Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí žádosti o registraci doménového jména registrační autoritou Poskytovatel není vázán k zákazníkovi kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 občanského zákoníku Zákazní se zavazuje poskytovateli uhradit škodu jemu způsobenou porušením kteréhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek Zákazník bere na vědomí, že služba webhosting, nebo virtuální server není vhodná pro provoz, kde může vzniknout větší nebo závažnější škodaa že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti poskytované služby Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel nenese zodpovědnost za funkčnost veřejné sítě internet, programové vybavení zákazníka, nebo zásahy třetích osob do programového vybavení zákazníka Poskytovatel je oprávněn použít jméno zákazníka, obchodní název firmy, nebo provozované domény ve svých referencích a propagačních materiálech. 7. Platební podmínky, poplatky za služby, odměna poskytovatele 7.1. Zákazník je povinen uhradit poplatek za objednané služby za dané období dle objednávky (1-24 měsíců) do 14 dnů od data objednávky pomocí dostupných platebních metod Poskytovateli náleží odměna ve výši uvedené v objednávce dle ceníku platného v době objednávky služeb. Ceník poskytovatele je uveden na webových stránkách Odměna náleží poskytovateli za každé započaté období poskytování služeb. První platba za služby je splatná předem dle čl. 4.2., objednávky na prodloužení služeb na další platební období jsou vytvářeny automaticky 14 dnů před vypršením platnosti poskytované služby Je li provoz služby omezen z důvodu závady na straně poskytovatele v období delším než 24 hodin, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část v platebním období, po kterou byla dostupnost služby omezena Při neuhrazení poplatků zákazníkem smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem nezaniká. Poskytovatel má právo využít zákonných prostředků k vymáhání takto vzniklého nároku Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z neuhrazených závazků zákazníka za každý den prodlení s vyúčtovanými platbami za objednané služby.

5 7.7. V případě vzniku škody na straně zákazníka v souvislosti s odpovědností poskytovatele služeb za vady na straně poskytovatele s ohledem na podmínky této smlouvy se smluvní strany dohodly, že maximální možná náhrada škody je omezena ve výši 10,- Kč (slovy 10 korun českých) včetně ušlého zisku. Smluvní strany konstatují, že celková předvídatelná škoda, jež by mohla zákazníkovi vzniknout v důsledku vad služeb, může být maximálně 10,- Kč (10 korun českých), není-li smluvně dojednáno jinak Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností uvedených v této smlouvě ze strany zákazníka nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit pravidelné platby poskytovateli a na vrácení již uhrazené odměny, nebo její poměrné části Závazek zákazníka platit odměnu je splněn dnem připsání příslušné částky na jeden z účtů poskytovatele pomocí dostupných platebních metod Vady a nesprávné vyúčtování je zákazník povinen oznámit poskytovateli do 10ti dnů od obdržení výzvy k platbě. V opačném případě zákazník uznává zcela výši předepsané částky jako finanční závazek vůči poskytovateli a to zejména proto, že prodloužení služby bylo automaticky započato. 8. Ochrana informací 8.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace plynoucí z uzavírání této smlouvy informace o individuální nabídce, informace, které vyplynou z plnění této smlouvy, zůstanou utajeny Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které se dozví v rámci provozování služby. Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o klientech zákazníka. Poskytovatel není oprávněn nahlížet do ové pošty zákazníka, není li k tomu vyzván příslušnými orgány Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů zadaných při registraci Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro registrace domén Zákazník bere na vědomí, že údaje je povinen uvést pravdivé a v případě změny neprodleně změnu nahlásit poskytovateli, nebo údaje změnit přes uživatelský panel Osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka poskytnuty třetím osobám. 9. Trvání smlouvy a její zánik 9.1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením Není li uvedeno jinak, je tato smlouva uzavřena na dobu, na kterou je uhrazena odměna pro poskytovatele služby. Zároveň se automaticky prodlužuje na každé další započaté období prodloužení poskytovaných služeb Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení podmínek zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení vyrozumění o odstoupení na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v uživatelském panelu Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele a to písemným odstoupením zaslaným na adresu poskytovatele Zákazník je oprávněn od prodloužení smlouvy odstoupit tak, že v uživatelském panelu vyžádá ukončení služby k dalšímu období, nebo pošle vyrozumění na ovou adresu poskytovatele Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby nebo prodloužení služeb. 10. Závěrečná ustanovení Všechny spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty jediným rozhodcem určeným ve smyslu ust. 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. předsedou Rozhodčího soudu České republiky a Slovenské republiky při IAL SE, IČ: (dále jen rozhodčí soud ) ze seznamu rozhodců Rozhodčího soudu publikovaného v Obchodním věstníku ČR a Obchodním věstníku SR a nawww.rozhodcisoud.net. Spor bude rozhodován

6 podle českého práva a podle Jednacího řádu tohoto stálého rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude konáno bez nařízení ústního jednání, odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Strany pověřují rozhodce k rozhodnutí podle zásad spravedlnosti Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy postoupit na třetí osobu Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ

Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ NETIO Solutions s.r.o. Přecechtělova 2238/1 15500, Praha 5 - Česká republika IČ: 24318027, DIČ: CZ24318027 Všeobecné smluvní podmínky NETIO.CZ (aktuální a platné ke dni 05. 04. 2013) 1. Smluvní strany

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb.

Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb. Pravidla o poskytování služeb webhostingu, elektronické pošty a dalších služeb. Níže uvedená Pravidla poskytování služeb mají povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb vydané v souladu

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více