MAGNETICKÉ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ STAVU ZUŠLECHTĚNÍ OCELI MAGNETIC LOCAL MEASUREMENT OF STATE OF THERMAL REFINED STEEL. B.Skrbek 1, I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGNETICKÉ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ STAVU ZUŠLECHTĚNÍ OCELI MAGNETIC LOCAL MEASUREMENT OF STATE OF THERMAL REFINED STEEL. B.Skrbek 1, I."

Transkript

1 MAGNETICKÉ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ STAVU ZUŠLECHTĚNÍ OCELI MAGNETIC LOCAL MEASUREMENT OF STATE OF THERMAL REFINED STEEL B.Skrbek 1, I.Tomáš 2 1 Technical University of Liberec, Hálkova 6, Liberec 1 2 Institute of Physics, ASCR, Na Slovance 2, Praha 8 Czech Republic Abstrakt Použití magnetických metod (měření koercitivní síly, magnetické indukce, MAT, metoda magnetické skvrny) zkoumání struktury ocelí ve světě a české republice. Nové poznatky metody magnetické skvrny pro využití na ocelích. Princip metody magnetické skvrny. Porovnání výsledků na površích obrobených, přírodních, po tepelném zpracování, korodovaných. Stanovení mezních podmínek použitelnosti. Konkrétní výsledky při osvojení kontroly tvrdosti zušlechtěných plechů a výkovků v kalírně. Doporučení. Magnetic methods application (coercitive force measurement, magnetic induction, MAT, magnetic spot method) investigation of steel structure in the world and Czech Republic. New knowledge of magnetic spot method for application on steels. Principle of magnetic spot method. Results comparison obtained on machined, non-heat-treated, heat-treated and corroded surface. Determination of boundary application conditions. Particular results at appropriation of hardness checking of hardened and tempered sheets and forgings at hardening shop. Recommendation. 1. Úvod Současná tvrdá konkurence ve výrobě a zpracování polotvarů (výkovky, odlitky, plechy) vedená přísnými požadavky ( i při zpracování neušlechtilých ocelí) převážně zahraničních zákazníků (úzké tolerance mechanických vlastností a nezřídka požadavky 100% kontroly) vyžadují aplikace spolehlivých a vysoce produktivních metod nedestruktivní strukturoskopie. Kromě metody vířivých proudů se průmyslově využívá měření koercitivní síly, magnetické indukce a metody měření parametrů zbytkového magnetizmu. Tyto metody při kontinuální kontrole vytvoří v polotvaru (pásová ocel, plechy) magnetický pruh nebo při impulsní magnetizaci vytvoří magnetické skvrny ( bodové póly ). Nyní se vyvíjí metoda MAT [3]. Znalost hodnot mechanických vlastností v kriticky namáhaném průřezu u exponovaných dílů je vyžadována častěji jak sdělení integrální informace. Pro řízení jakosti materiálu má informační hodnotu regresní vyjádření výsledku kontroly (přiřazení konkrétních hodnot kontrolované vlastnosti) [1] a nikoliv shlukové (četnost dobrých - špatných měření). Magnetická impulsní strukturoskopie umožňuje jak lokální tak regresní zkoušení feromagnetik [2]. Hodnotí intenzitu normální složky magnetického zbytkového pole H r nebo jeho gradient H r. Normálný gradient H r měří přístroje s jednou polarizací magnetizačnícho proudu, čímž eliminuje nepříznivé vlivy okolních magnetických polí. Přístroje české provenience DOMENA tento nepříznivý vliv ruší magnetizací a měřením H r cyklicky v obou polaritách. 1

2 Stejnosměrné magnetické metody i MAT nemívají monotónní závislost magnetického parametru k hodnotám R m, HB kalených a popuštěných struktur ocelí. V cyklu měření musí zavádět do oceli řízené demagnetizační pulsy, aby se uvedená závislost stala monotónní. Princip měření přístrojů DOMENA přináší monotónní závislosti. Proto se zabýváme aplikačním vývojem jejich použití pro oceli. Původně byly vyráběný firmou ELKOSO Brno pro lité materiály. Zvláště pro litinové odlitky spolehlivě měří tvrdost přes otryskané povrchy. Ekonomicky efektivní je pouze měření přes neupravené povrchy polotvarů. Většina publikací v oblasti nedestruktivní strukturoskopie neuvádí podrobnosti z osvojení aplikací. V tento příspěvek proto uvádí dílčí poznatky z měření na ocelích přístroji DOMENA Vymezuje použití metody za přítomnosti produktů koroze na povrchu kontrolované součásti [4]. Uvádí praktický příklad aplikace. 2. Princip Charakteristikou feromagnetických ocelí a litin jsou bloky stejně orientovaných atomů - takzvané domény, které tvoří subzrna krystalické struktury. Polarizací vnějším magnetickým polem dochází u domén se shodnou a blízkou polarizací s vnějším polem k růstu posunem Blochových zón, nebo ke skokovým změnám polarizace Barkhausenovými přeskoky. Po zániku vnějšího magnetického pole H o se nevrátí všechny domény do původního stavu. Vzniká remanentní polarizace J r. Zmagnetované místo má vlastní magnetické pole o intenzitě H r. Vratným změnám brání atomy vázané v molekulách, atomární pnutí a mřížkové poruchy. H r = H o D m. J r /µ A/m (1) Proto složky, které obsahují karbidy, martenzit, dislokace a hranice zrn vykazují vysokou hodnotu J r. Demagnetizační činitel D m charakterizuje vnější i vnitřní geometrické poměry rozhraní feromagnetika. Extrémy hodnot D m přísluší tenké desce, štíhlé tyči, poloprostoru z feromagnetika. Vymezují geometrické podmínky impulzní magnetické metody příložných snímačů. Okrajový efekt [4] dovoluje měřit bez významné odchylky až od 25-30mm od okraje ocelových plechů. S rostoucí tloušťkou stěny (0,5 až 15mm) hodnota H r ostře exponenciálně klesá. Nad 15mm zůstává H r prakticky beze změny. Oddálení h od povrchu feromagnetika působí stejný relativní pokles dh r /H r jak na tenké desce 0,5 tak na silné 8mm i pro různé magnetizace. Ocelovému výrobku přísluší konstantní chemické složení feromagnetika. Litiny, které tvoří diamagnetický grafit rozptýlený ve feromagnetické matrici mají rezervoár uhlíku pro feromagnetickou matrici právě v útvarech grafitu. Matrice litiny téhož odlitku tak může obsahovat od 0% C (feritická měkká matrice) až po 0,8% C (plně perlitická matrice) podle způsobu ochlazování. Lokální magnetická strukturoskopie litin má proto ještě větší význam a účinnost jak u ocelí. Výsledná hodnota měřené veličiny H r se skládá z jednotlivých příspěvků domén dh r struktury feromagnetika uložených v různých hloubkách pod povrchem od snímače H r (Hallova či Foerstrova sonda). Příspěvek hlouběji položených domén snižuje stínící faktor s. H r = Σs i.dh ir (2) Velikost H r ovlivněná demagnetizačním činitelem, jehož velikost závisí na tloušťce stěny N=f(L) byla popsána matematickým modelem Hrr r LL=(A.L -B. +1).H r (3) U litiny má konkrétní podobu vzorec pro korigovanou hodnotu H r20 silné stěny např. L=20mm H r20 =H rl /(81.L -2,9 +1) (4) 2

3 3. Účinek koroze V technické praxi se setkáváme s nutností měřit metodou magnetického pólu na odlitku či výkovku zkorodovaném či okujeném, těsně po vytlučení z formy. Kysličníky Fe vykazují silnou magnetickou remanenci. Experimentálně bylo nutno určit mezní podmínky pro použití metody Koroze atmosférou při tepelném zpracování Materiál: Litina EN GJL 25O, EN GJS Měření na 12ti vzorcích prováděno na identických místech před a po tepelném zpracování, otryskání. Byly simulovány žíhací procesy používané pro LLG a LKG v běžné praxi. Při žíhání do C i po dobu několika hodin vznikají oxidy, jejichž vliv na změnu H r lze zanedbat. Při vyšších teplotách ruší okuje radikálně výsledek měření struktury tab.2: Žíhání Teplota Výdrž h Růst v % H r H r po otryskání Na odstr. pnutí ,3 +-0,7 260 Naměkko Na rozpad cem Reakcí mezi formou a tuhnoucí litinou vznikají rovněž feromagnetické vrstvy. Jejich rušivý účinek se nejvíce projeví na odlitcích s feritickou matricí. Test na 6ti odlitcích z EN GJV-350 prokázal vyšší hodnoty H r o 12 až 40% na surovém povrchu (písková forma bez nátěrů) vůči otryskanému povrchu Koroze v kondenzační komoře 24 litinových vzorků bylo podrobeno korozní zkoušce dle ČSN postup A (kondenzační komora, SO 2, 35 0 C). Hmotnostní úbytky g/m 2 zjištěny dle ČSN Vzorky z legované a nelegované LLG, LČG. Koroze v kondenzační komoře významně mění hodnotu H r již po 1-3 dnech expozice. Její účinek klesá s podílem perlitu a legujících prvků ve struktuře. Krajní výsledky zkoušky předkládá tab.3: Expozice dny GJV 300 g/m 2 0,67 1,19 2,14 3,39 4,18 5,83 F100 δhr% GJL 250 g/m 2 0,6 1,04 2,22 3,14 3,44 4,44 CrNiCu0,5% δhr% 0, Atmosférická koroze Zkouška vlivu atmosférické koroze proběhla na volném prostranství průmyslové zóny města. Na podobném souboru vzorků (jako korozní zkouška) v měřeném časovém úseku (červen prosinec) expozice nemá atmosférická koroze významný vliv na měření H r viz. Tab. 4: Dny exp GJV300 δhr% 0 0,4-1,5 0,8-0,8-3 -0,8 GJL250 δhr% 0 0-0,7 0,7 0,2-0,6 0, Shrnutí Povrchy po žíhání a popuštění do 630 st. C měření nevadí. Při vyšších teplotách zpracování a výdržích přes desítky min. nutno povrch před měřením dobře otryskat. Otryskané výkovky a odlitky skladované i několik desítek dní venku nemusí být znova přetryskávány před 3

4 kontrolou tvrdosti přístrojem DOMENA. Agresivní prostředí za zvýšeného obsahu kysličníku siřičitého a teploty však bez očištění povrchu měření znehodnocuje. 4. Příklad Kulový čep - zápustkový výkovek- č.d , 6kg/ks -mat. výchozí ,1 mat.konečný ,9 / =2CrMoS4.G/ -kaleno z 850 C olej, austenitizace v neutrální atmosféře -popuštěno 600 C, vzduch, povolená tolerance tvrdosti HB10/3000 -odběratel Komerční kovárny a.s., dávky 1500ks. 6 čepů bylo vyjmuto z procesu TZ pouze v kaleném stavu; další 3 výkovky náhodně vybrány po seriovém popuštění. 4 kalené čepy popuštěny v malé komorové pícce na nižší a vyšší teploty než předepsáno, aby se vytvořila škála uměle tvrdých a měkkých výkovků. Místo měření kužel o průměru 50 60mm. Příložný snímač o průměru 20 a délce 80mm bateriového strukturoskopu DOMENA B3 (obr.1) je přikládán tečně k netryskanému povrchu přes prizmatický přípravek. Měřeno na 3 místech při malé magnetizaci M1 a velké M6 vždy dvakrát po sobě na identickém místě. Pak se povrch obrousil pro měření tvrdosti HB10/3000. Kadence měření 3-4s/ks. Výsledná data a jejich zpracování lineární regresí uvádí 5. tabulky v příloze. Pro zadání lineární rovnice HB = A- B M do paměti DOMENY se využije vztah s nejvyšším koeficientem korelace K a nejmenší chybou měření HB. M je údaj displeje DOMENA - hodnota přímo úměrná veličině H r : HB = 551 1,27 M (5) K = 0,98, střední chyba měření 3HB. Platí pro nastavení magnetizace M1 a 1. měření viz. Tab.5a. Po zadání vztahu (5) DOMENA ukazuje přímo hodnoty HB. Za vedení nedestruktivní kontroly tvrdosti zvýšilo 5-ti násobně produktivitu kontrolní operace (ve srovnání s broušením povrchu a měřením HB10/3000 na poloautomatu BRIRO) při snížených nákladech. 5. Doporučení K měření tvrdosti ocelí ve stavu po zušlechtění (sorbitické struktury) nutno použít co nejmenší hladinu magnetizačních pulsů. Soubor polotvarů musí obsahovat jen vhodně popuštěné kusy. Kalené, nebo nízkopopuštěné polotvary vedou v souboru k nelineární optimální regresi (tu nelze DOMENĚ zadat). Vysoké stupně magnetizace jsou optimální pro třídění polotvarů podle obsahu %C v přírodním nebo žíhaném stavu. Příklad výrazu pro uhlíkové oceli a magnetizaci M6: %C = 0,0123 M 0,609 (6) K = 0,961. V kaleném stavu, nebo po nízkém popuštění %C nelze určit. Hodnotu rozdílu mezi 1. a 2. měřením (porovná magneticky panenský stav) nelze pro regresi použít. Přináší však další informaci o struktuře rozliší např. kalený a žíhaný stav při stejných hodnotách M. Strukturoskop DOMENA je určen pro lokální diagnostiku velkých polotvarů. Lze jím ale měřit tvrdost i malých součástí např. šroubů M symetricky pokládaných na osu snímače. S dalšími praktickými výsledky a výsledky výzkumu bude odborná veřejnost seznámena v příštích příspěvcích, které stejně jako tento podporují projekty 106/05/2300 GAČR a 1QS GA AVČR. 4

5 Použitá literatura: [1] Skrbek, Břetislav. Impulzní magnetická kontrola struktury výrobků z oceli. NDT Welding Bulletin 2001, vol.11, No.3, p.3-4, ISSN [2] SKRBEK, Břetislav, TOMÁŠ, Ivan. Impulzní magnetická strukturoskopie plochých ocelových výrobků. In METAL Proceedings of 12th International Metallurgical and Materials Conference. Ostrava:Tanger s.r.o., 2003, CD - Paper no. 47, pp.5 ISBN [3] B. Skrbek, O. Stupakov, I. Tomáš and Jna Kadlecová. Magnetive Adaptive Testing of Iron-based Construction Materials. In Proceedings NDT in Progress - 2nd International Workshop on NDT Experts. Praha: Czech Society for NDT, 2003, p.323, ISBN [4] Skrbek,B., Nosek, V. Lokální magnetická strukturoskopie - vliv kvality povrchu na výsledky. In Vědecká pojednání XI/2005. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005,p , ISBN X. Obr.1. Měření Domenou na polotvaru rejdového čepu. 5

6 Tab. 5. a M1 M1 Stav ø M (p) 1.mereni i kalené jen pop ø M (2) 2.mereni i kalené jen pop 1 až 3 HB chyba HB 1 až 3 HB chyba HB (-204) , , , (-216) , , , X +- 38,4 3 X +- 31,5 3,7 K -0,941-0,98 K -0,9427-0,9755 A -3,85-1,27 A 991, ,085 B B -4,584-1,515 b M6 M6 Stav 1. Mereni i kalené jen pop. 2.mereni i kale. jen pop. 1p HB chyba HB 2 HB chyba HB X +- 76,5 10,4 X ,1 K -0,6636-0,728 K -0,837-0,8605 A 1232, ,05 A 1162, ,548 B -3,738-0,745 B -3,919-0,923 M1 M6 ø M (2) 2.mereni i kalené jen pop 1.-2.měř. i kalené jen pop. 1 až 3 HB chyba HB 1p HB chyba HB Stav 1.-2.měř. rozdíl M6 f M f M , , , , , , , , , X +- 8,2 X +- 16,1 K -0,26-0,81 K 0,404 A 536 A 163,959 B -5 B 1,785 6

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PŘECHODOVÝ DĚJ PŘI ZAPNUTÍ TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU 2003 MIROSLAV NOVÁK Přechodový děj

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 Navigace v dokumentu OBSAH Kohoutková, A. K ístek, V. Význam smykových deformací p i zkou kách betonových trámk 33 Albert, D. Rohon, P. Vztah mezi obvodem u paty kmene

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat

Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat Svařování korozivzdorných ocelí Pierre-Jean Cunat Materiály a jejich použití, Volume 3 Euro Inox Euro Inox je evropskou asociací pro rozvoj trhu nerezavějící oceli. Členy Euro Inox jsou: evropští výrobci

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

BROUŠENÝCH OZUBENÝCH KOL POMOCÍ ANALÝZY A RENTGENOVÉ DIFRAKCE. Lucie Schmidová

BROUŠENÝCH OZUBENÝCH KOL POMOCÍ ANALÝZY A RENTGENOVÉ DIFRAKCE. Lucie Schmidová ANALÝZA INTEGRITY POVRCHU BROUŠENÝCH OZUBENÝCH KOL POMOCÍ ANALÝZY BARKHAUSENOVA ŠUMU A RENTGENOVÉ DIFRAKCE Lucie Schmidová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie

Více