PRODEJ ZÁVODU ZÁSILKOVÝ A INTERNETOVÝ OBCHOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJ ZÁVODU ZÁSILKOVÝ A INTERNETOVÝ OBCHOD"

Transkript

1 PRODEJ ZÁVODU ZÁSILKOVÝ A INTERNETOVÝ OBCHOD Indra Šebesta, v.o.s., insolvenční správce, si tímto dovoluje nabídnout k prodeji závod dlužníka Popron Média, s.r.o., IČ , se sídlem Praha 1, Jungmannova 30, PSČ Společnost Popron Média, s.r.o. provozuje zásilkový a internetový obchod s drobným zbožím, kdy zejména v oblasti zásilkového obchodu jde o jednu z nejstarších a nejznámějších společností v ČR. Minimální vyvolávací cena stanovená věřitelským výborem dlužníka: 3, ,- Kč Na majetek společnosti Popron Média, s.r.o., byl dne prohlášen konkurz (insolvenční řízení dlužníka je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS / 2014) a bezprostředně po jeho prohlášení věřitelský výbor rozhodl o zachování provozu závodu dlužníka s cílem zachovat dodavatelsko odběratelské kanály dlužníka a udržet co nejvyšší cenu fungujícího závodu do okamžiku jeho prodeje. Nyní je provoz závodu dlužníka realizován ve spolupráci se společností JKF logistik s.r.o., IČ , kdy tato společnost zajišťuje uskladnění prodejných zásob dlužníka a expedici těchto zásob (zboží) v případě jejich poptávky koncovým zákazníkem; kdy naproti tomuto společnost JKF logistik, s.r.o. využívá po dobu provozu závodu dlužníka jeho prodejní kanály, software, e-shop a internetovou doménu popron.cz. Závod dlužníka je pro případ jeho prodeje zapsán v majetkové podstatě jako celek, vyjma několika účetně oddělitelných položek, které jsou nabízeny k prodeji samostatně, z důvodu jejich umístění v bývalých skladových prostorách dlužníka. Aktuální soupis majetkové podstaty je přílohou tohoto memoranda. Dlužník v současné době nemá vlastní skladové prostory.

2 Společnost Popron Média, s.r.o. nevlastní žádný nemovitý majetek. Nejhodnotnějšími položkami závodu dlužníka jsou ochranné známky, historická prodejní značka a databáze odběratelů zákazníků. Součástí závodu dlužníka jsou rovněž tři motorová vozidla. Stav zásob ve vlastnictví dlužníka je proměnlivý a odvíjí se od jejich průběžného prodeje (zisk z prodeje zásob je využíván na krytí nákladů současného provozu závodu). Bližší popis klíčového majetku společnosti Popron Média, s.r.o. 1. Ochranné známky Dlužník je vlastníkem kombinované, grafické a slovní ochranné známky ve znění popron, či POPRON. Tyto ochranné známky jsou zapsané v databázi ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod čísly spisu/zápisu následovně: - OZ slovní grafická ve znění popron pod č /179333; - OZ kombinovaná ve znění POPRON pod č /302604; - OZ slovní ve znění POPRON pod č / Elektronické výpisy z databáze ochranných známek jsou přílohou tohoto memoranda. Ochranné známky ve vlastnictví dlužníka lze vnímat jako významný dlužníkův majetek, a to vzhledem k obecné známosti jejich znění u veřejnosti a zejména u zákazníků dlužníka. Zde si insolvenční správce dlužníka dovoluje upozornit na obecně dostupnou možnost lustrace vlastnictví ochranných známek ve shodném, nebo podobném znění, vše v souvislosti s provozem jednotlivých složek závodu dlužníka a v souvislosti s dlouhodobým způsobem prodeje jeho zboží (internetová doména, e-shop, katalog). Některé podobné ochranné známky vlastní třetí osoby, nepřímo personálně napojené na dlužníka, resp. jeho statutární orgány a společníky. Takto je tomu např. s kombinovanou ochrannou známkou POPRON PARTNER (číslo spisu/zápisu / ), kterou do dne vlastnila společnost Popron holding s.r.o., přičemž nyní je vlastníkem společnost OMNI POINT s.r.o. 2. Databáze adres a kontaktů Dlužník je dále vlastníkem databáze adres a kontaktů v počtu přes položek v rozsahu /adresa pro Českou a Slovenskou republiku (tento počet byl zapsán v původním soupisu majetkové podstaty dlužníka). Databáze je základním obchodním nástrojem při oslovování zákazníků dlužníka a především je klíčovou složkou v případném dalším provozu dlužníkova závodu. Její hodnotu a rozsah je třeba ovšem zkoumat s ohledem na stáří některých kontaktů a jejich odpovídající využitelnost (aktivitu). Současný stav databáze adres a kontaktů odráží snahu o zachování provozu závodu v posledních měsících v minimálním nákladovém režimu, přesto je v současné době dle posledních dat aktivních cca adres (počítáno podle počtu rozeslaných prodejních katalogů na měsíc duben roku 2015, nikoliv podle počtu reakcí oslovených osob).

3 3. internetové domény popron.cz a popron.sk Držitelem domény popron.cz je v současné době dlužník, a to na základě souhlasu předchozího držitele uvedené domény, společnosti Popron holding, s.r.o. Přílohou tohoto memoranda je kopie souhlasu společnosti Popron holding s.r.o. s převodem uvedené domény ze dne , kdy lze držitele domény ověřit na internetových stránkách správce domén Internetová doména popron.sk je rovněž ve vlastnictví dlužníka, resp. dlužník je jejím objednavatelem a za doménu hradí požadované poplatky. Administrátorem domény ve Slovenské republice je společnost ACTIVE 24, s.r.o., na jejichž internetových stránkách lze patřičné údaje ověřit. 4. motorová vozidla a ostatní movitý majetek V majetkové podstatě dlužníka jsou rovněž tři motorová vozidla, a to dvě vozidla Škoda OCTAVIA a jedno vozidlo Škoda ROOMSTER, v současné době v základním pojistném režimu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ostatní movitý majetek tvoří převážně kancelářské vybavení, elektronika a kancelářská výpočetní technika. Seznam movitého majetku je přílohou tohoto memoranda. 5. zásoby Dlužník je vlastníkem zásob, momentálně umístěných v cizích skladových prostorách. Z prodeje zásob je hrazen současný provoz závodu dlužníka, přičemž jejich stav ke dni je přílohou tohoto memoranda (CD). Zásoby dlužníka jsou uskladněny v prostorách společnosti JKF Logistik, s.r.o. v Nučicích a v dalších pronajatých prostorách tamtéž. Insolvenční správce je po dohodě se zájemcem připraven poskytnout součinnost při osobní prohlídce zásob. Vztah dlužníka k prostorům, kde jsou zásoby uskladněny, jakož i způsob prodeje zásob dlužníka ze strany spol. JKF Logistik, s.r.o., je popsán samostatně dále v tomto memorandu. Bližší popis hardware a software, který je využíván dlužníkem 1. hardware Hardware, který v současné době užívá dlužník (společně s JKF Logistik, s.r.o.), je umístěn mimo prostory dlužníka v jeho bývalých skladových prostorách v Rudné. Hardware (a software, sloužící k základnímu provozu hardware) není ve vlastnictví dlužníka, ale ve vlastnictví společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o., kdy dlužník tento hardware užívá na základě nájemní smlouvy, ovšem nájemné není hrazeno (k tomu viz dále). Hardware byl konfigurován pro potřeby expedice cca zásilek denně s možností nárůstu tohoto počtu až na dvojnásobek. Základem hardware sestavy jsou tři IBM x3850 servery, diskové úložiště, jedna pásková knihovna a 2 switche Fibre Channel, přičemž provoz serverů zajišťuje software VMWare isphere, Windows Server, SQL server, Microsoft Exchange a Symantec Backup Exec.

4 Pro momentální potřeby dlužníka je hardware silně naddimenzován (umožňuje tak jeho využití více subjekty). Insolvenční správce jednal se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. o dalším řešení věci, přičemž jako dvě základní možnosti postupu se jeví a) odprodej hardware a jeho přestěhování do nových prostor (nového vlastníka hardware, nebo prostor jím určených, a to po vyrovnání závazků ke společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o., kdy takové vyrovnání a jeho výše je věcí kupujícího), nebo b) jeho navrácení společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o. s tím, že odpojením hardware by byla znemožněna činnost software Helios Green (bez jeho předchozí datové migrace na jiný server). Insolvenční správce rovněž eviduje zájem o odkup hardware třetí osobou s tím, že provoz software by byl zachován a případný nový vlastník závodu by nadále mohl využívat software Helios Green po dohodě s vlastníkem hardware o nájemném za užívání serveru. Fyzická migrace hardware je možná v řádu dnů (1-2 dny) do odpovídajících serverových prostor. Migrace dat na jiný server (tedy migrace software Helios Green a navazujících dat bez ohledu na hardwarovou základnu) je technicky mnohem náročnější, byl by riskován dlouhodobý výpadek funkčnosti software a celkově nejistý přenos dat. Konečné posouzení rizik v tomto směru je ale věcí zájemce. 2. software Klíčovou kapitolou provozu závodu dlužníka je software Helios Green. Tento software, ač programován pro unikátní potřeby dlužníka, není v jeho vlastnictví. Dlužník za jeho užívání hradí licenční poplatky, a to společnosti Mediaprint a Kapa Pressegrosso, spol. s r.o. na základě licenční smlouvy ze dne , ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne Výše licenčního poplatku je smluvně stanovena na částku ,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc, přičemž závazek hradit licenční poplatky v uvedené výši je sjednán do Insolvenční správce vyjednal v současné době se společností Mediaprint a Kapa Pressegrosso, spol. s r.o. slevu ve výši 50% z měsíčního licenčního poplatku, tato sleva však nemůže být garantována insolvenčním správcem ve prospěch účtu nového vlastníka závodu. Licenční smlouva, včetně obou jejich dodatků, je přílohou tohoto memoranda. Druhým subjektem, který poskytuje (poskytoval, viz dále) dlužníkovi k software Helios Green údržbu licencí, systémovou podporu a hotline, je společnost Popron Systems s.r.o. V současné době jsou uvedené služby hrazeny paušálně společností JKF Logistik, s.r.o. (tj. podpora je poskytována, ovšem nikoliv ze smlouvy, uzavřené mezi dlužníkem a spol. Popron Systems s.r.o.), ale je namístě upozornit, že poplatky za uvedené služby činily po dobu běžné činnosti závodu po objemové slevě ve výši 50 % částku 2, ,- Kč ročně (údržba licencí z této částky konzumuje celkem 72,22 %). Licenční smlouva je rovněž přílohou tohoto memoranda, dle názoru insolvenčního správce však z ní není plněno a dle informací od společnosti Popron Systems s.r.o. je tato společnost připravena s případným novým vlastníkem závodu jednat o nových podmínkách provozu software. Informace insolvenčního správce o možném jednání s poskytovatelem licenční podpory však nejsou závazné, mají pouze informativní a doporučující charakter. Smluvní dokumentace, uzavřená mezi dlužníkem a společností Popron Systems s.r.o., je přílohou tohoto memoranda.

5 E-shop, který využívá dlužník (na stránkách a je zakázkovým výrobkem společnosti NetDirect s.r.o. (více např. zde: Je programově propojen se software Helios Green, ve vlastnictví dlužníka je však pouze unikátní aplikace na míru, samotné zdrojové kódy (jádro e-shopu) jsou ve vlastnictví společnosti NetDirect, s.r.o., kdy dlužník hradí licenční poplatky v částce ,- Kč měsíčně bez DPH (včetně pronájmu serveru), poplatek za objem dat v částce 7.500,- Kč měsíčně bez DPH a částku ve výši ,- Kč bez DPH za čtvrtletí, a to za servis a údržbu licencí. Funkčnost e shopu na Slovenských internetových stránkách je zajištěna s drobnými úpravami ze serveru v ČR (Rudná). Smlouva se společností NetDirect s.r.o. je přílohou tohoto memoranda. Pro potřeby chodu závodu dlužníka je naprogramován SMS server, který je ve vlastnictví dlužníka a operuje na hardware IBM. Ostatní důležité složky závodu dlužníka 1. Dodavatelsko odběratelské smlouvy; vztahy se spol. JKF Logistik, s.r.o. V době mimoinsolvenčního provozu závodu získával dlužník zboží k jeho dalšímu prodeji zákazníkům převážně na základě smluv o komisním prodeji zboží od mnoha dodavatelů. Tyto smlouvy nejsou v současné době aktivní, možné využití dodavatelů při zachování provozu závodu je jen a pouze na rozhodnutí případného nového vlastníka závodu. Věřitelský výbor dlužníka schválil podmínky spoluprovozování jeho závodu se společností JKF Logistik, s.r.o., a to od měsíce listopadu roku 2014 do okamžiku prodeje závodu. Společnost JKF Logistik, s.r.o. teď nyní dle schválených podmínek využívá e-shop dlužníka a doménu popron.cz, stejně tak jako software Helios Green, kdy jako protiplnění poskytuje uskladnění zásob dlužníka, jejich inventuru a expedici v případě jejich prodeje. Na dobu třiceti dnů ode dne prodeje závodu se insolvenční správce smluvně zavázal, na úkor nového vlastníka závodu a ve prospěch společnosti JKF Logistik, s.r.o., vyhradit právo na částečné užívání e-shopu a domény popron.cz, právo na inkaso tržeb z objednávek, registrovaných prostřednictvím domény (toto právo trvá po dobu 30 dnů ode dne prodeje závodu) a právo na přístup k zásobám dlužníka a jejich prodej (v době 30 dnů ode dne prodeje závodu) v intencích uzavřených smluv (dohod). Dohody, uzavřené insolvenčním správcem a společností JKF Logistik, s.r.o., jsou přílohou tohoto memoranda. Náklady na tisk a produkci katalogu na podporu prodeje, který vydává dlužník, v současné době hradí na vlastní náklady společnost JKF Logistik, s.r.o. Zde insolvenční správce upozorňuje, že katalog vycházel rovněž pod značkou POPRON PARTNER, která není v dlužníkově dispozici. Poslední vydaný katalog byl distribuován pod značkou POPRON. V katalogu se v současné době objevuje převážně zboží spol. JKF Logistik, s.r.o., neboť zásoby dlužníka nemají v současném stavu pro zákazníky dostatečnou atraktivitu a nové zásoby (zboží) nejsou nakupovány. Společnost JKF Logistik, s.r.o. dále na vlastní náklady hradí mj. ve prospěch dlužníka (zachování katalogového a elektronického prodeje pod značkou popron) zákaznickou podporu (zákaznický

6 servis), provoz externího produktového oddělení, IT podporu serveru a on-line marketing na udržení pozice e-shopu na vyhledávacích a srovnávacích serverech. 2. nájemní vztahy a nájemní smlouvy Dlužník v současné době nemá žádné vlastní prostory (jak je uvedeno výše, nevlastní žádný nemovitý majetek). Platby za kancelářské prostory v Nových Butovicích, které dlužník využívá jako faktické sídlo, jsou uhrazeny do konce měsíce dubna roku 2015 (pro dokreslení platba za měsíc duben činila EUR za nájemné ,47 Kč za služby + úhradu skutečně spotřebované elektřiny), přičemž k prostorám dlužník nemá nájemní smlouvu. Vztahy s vlastníkem prostor jsou do konce dubna roku 2015 řešeny dohodou o narovnání. Některé zásoby dlužníka, kancelářský nábytek, některý další movitý majetek a část dlužníkova účetnictví je uskladněna v budově v Nučicích u Rudné, a to na základě nájemní smlouvy ze dne , kdy je výše nájemného stanovena na částku ,- Kč měsíčně a výpovědní doba je sjednána na dobu 2 měsíců, přičemž počíná běžet prvního dne měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Nájemní smlouva, o níž pojednává tento odstavec, je přílohou tohoto memoranda. 3. zaměstnanci dlužníka Dlužník má v současné době tři zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá (zaměstnancům nebyla dána výpověď). Mzdové náklady (hrubé mzdy) činí v uvedených případech částky ,- Kč, ,- Kč a ,- Kč, přičemž pracovní smlouvy, včetně jejich dodatků a dohod o mzdě či mzdových výměrů, jsou přílohou tohoto memoranda tak, aby případný zájemce měl možnost se s nimi seznámit a podrobit je právnímu rozboru. Mzdy a příslušné odvody jsou hrazeny. Hospodářská situace dlužníka Přílohou tohoto memoranda jsou běžné účetní dokumenty, které odrážení hospodářskou situaci dlužníka v posledním období pěti měsíců, k čemuž insolvenční správce opětovně dodává, že závod dlužníka je provozován v režimu minimalizovaných a minimálních možných nákladů mj. bez možnosti nákupu nového zboží. Jednotlivé nákladové položky mohou být osvětleny ze strany insolvenčního správce na základě individuálního dotazu případného zájemce. Soudní spory z období před zahájením insolvenčního řízení Insolvenčnímu správci dlužníka není známo vedení žádných soudních sporů z doby před zahájením insolvenčního řízení, ve kterých by byl dlužníka žalobcem, žalovaným, vedlejším účastníkem, nebo jiným procesním subjektem.

7 Projevení zájmu o koupi závodu, nabídka, podpis smlouvy o prodeji závodu Věřitelský výbor dlužníka rozhodl o prodeji závodu formou přímého prodeje výběrovým řízením. Výběrové řízení bude provedeno formou veřejné licitace s tím, že zájemce s nejvyšší učiněnou nabídkou bude po schválení věřitelským výborem označen za kupujícího. Zároveň si věřitelský výbor vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky. Kupní smlouva na prodej závodu je přílohou tohoto memoranda. Závaznou nabídku na koupi závodu dlužníka učiní zájemce tak, že v přikládané kupní smlouvě uvede nabízenou cenu a v jinak nezměněném textu a ve dvojím vyhotovení smlouvu podepíše s ověřeným podpisem. Následně takové dvě vyhotovení smlouvy, včetně požadovaných příloh, v zapečetěné obálce doručí v uvedený den a hodinu na adresu, která je uvedena níže u dalších podmínek veřejné licitace. Kupní smlouva na prodej závodu bude uzavírána s odkládací podmínkou nabytí účinnosti kupní smlouvy rozhodnutím ze strany věřitelského výboru dlužníka o kupujícím a doplacení kupní ceny ze strany kupujícího; vše za předpokladu vydání souhlasu soudu s prodejem závodu dlužníka mimo dražbu. Věřitelský výbor dlužníka rozhodne o kupujícím, nebo o odmítnutí všech došlých nabídek, nejpozději do O takovém rozhodnutí bude kupující vyrozuměn prostřednictvím ového sdělení, a to na adresu, kterou pro tento případ přiloží k závazné nabídce. Termín doplacení kupní ceny je stanoven na 15 dnů ode dne rozhodnutí věřitelského výboru o kupujícím. Výběrové řízení bude bez kauce. Veřejná licitace proběhne dne v 10:00 hodin v sídle insolvenčního správce dlužníka na adrese Vodičkova 41, Praha 1 (pasáž Světozor, palác Ligna). Toto memorandum bude zveřejněno na justice.cz, asis.cz, burzaspravcu.cz a dále v Konkurzních novinách. Pro vyžádání dalších informací o stavu závodu dlužníka, zejména pro vyžádání příloh, prosím kontaktujte insolvenčního správce prostřednictvím u na adrese Osobou oprávněnou je pro výše uvedené případy Mgr. Vojtěch Trávníček. V Praze dne Indra Šebesta v.o.s. insolvenční správce dlužníka Popron Média, s.r.o.

8 Přílohy: - výpis z databáze Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví - souhlas společnosti Popron holding s.r.o s převodem domény popron.cz - seznam vozidel - seznam zásob ke dni (na CD k vyzvednutí v sídle insolvenčního správce) - licenční smlouva se spol. Mediaprint a Kapa Pressegrosso, spol. s r.o. - smluvní dokumentace, uzavřená se společností Popron Systems s.r.o. - smluvní dokumentace, uzavřená se společností NetDirect s.r.o. - smluvní dokumentace, uzavřená se společností JKF Logistik, s.r.o. - nájemní smlouva k prostorám v Nučicích - pracovní smlouvy včetně mzdových výměrů - účetní přehledy

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více