Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com"

Transkript

1 Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary IČ: Zapsána v OR sp. zn. C vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen "Poskytovatel") Objednavatel Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí subjekt, který není spotřebitel je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, který provede objednávku služby prostřednictvím www prezentace nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem. (dále jen "Objednavatel" a / nebo "Uživatel") Předmět smluvních podmínek Předmětem tohoto dokumentu je závazek Provozovatele zajistit provoz inzerce Objednatele na vlastní subdoméně v rámci domény na síti internet. Registrace v systému se provádí zdarma. Aktivace služby se jednává na dobu minimálně 1 rok s platbou dopředu dle ceníku Poskytovatele. Vždy aktuální, konečný ceník služby a bez dalších poplatku se nachází v administraci Objednatele. Tato smlouva se uzavírá výhradně mezi Poskytovatelem a Objednatelem ne spotřebitelem.

2 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatel internetového portálu a Objednatel v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového portálu S těmito obchodními podmínkami má Objednatel možnost se seznámit před registraci a je na ně dostatečně předem upozorněn. Objednatel odesláním své registrace potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Provozovatelem internetového portalu je Konovalov s.r.o. se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 1042/14, PSČ 36005, IČ: , společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka Místem plnění ze všech smluvních vztahů je adresa: Karlovy Vary, Bělehradská 1042/14, Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 2. Vymezení pojmů Objednatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Služba forma elektronické inzerce na vlastní stránce v rámci domény *.tiwwo.com s možnosti prezentaci svých služeb nebo firmy či podnikatelské činnosti 3. Uzavření kupní smlouvy Tuto kupní smlouvu s Provozovatelem muže uzavřít výhradně Objednatel, který není spotřebitel*. *(Objednatel, který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.) a) Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového portálu odeslaná registrace Objednatele je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s provozovatelem, přičemž Objednatel je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 30 dní od odeslání objednávky. b) Provozovatel potvrdí neprodleně registraci Objednatele prostřednictvím e- mailu na ovou adresu uvedenou Objednatelem při registraci, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany

3 provozovatele, přičemž za akceptaci se považuje úhrada ročního poplatku za užívání služby ze strany Objednatele poskytovateli, jiná možnost akceptace návrhu na uzavření smlouvy není možná. c) Objednatel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku uhrazení poplatku za užívání služby. Tuto skutečnost je Objednatel povinen poskytovateli oznámit e- mailem nebo telefonicky. d) Kupní smlouva pro český trh se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné smlouvu kdykoliv ještě jednou přečíst na webových stránkách provozovatele. Měnit objednávku služby a opravovat chyby lze do okamžiku uhrazení poplatku pro aktivaci služby. 4. Odstoupení Objednatele, který není spotřebitelem, od smlouvy V případě Objednatele, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit. 5. Práva a povinnosti Objednatele a) Službu objednává Objednavatel zásadně k propagaci své činnosti. b) Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat standardní službu nabízené Poskytovatelem. c) Objednatel nesmí zřídit stránky v rámci domény *.tiwwo.com, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat jakoukoliv informaci s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných objednateli bez jakékoliv náhrady. d) Objednavatel je povinen uvést ve vlastní administraci své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem. e) Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou. Na jednání 3. osob, kterým umožní Uživatel (úmyslně i neúmyslně) využívat služby Poskytovatele (např. administrátoři webů, zaměstnanci, partneři,

4 dodavatelé, atd.) se, z hlediska výkonu práv a povinností Uživatele dle těchto podmínek, pohlíží tak, jako by šlo o jednání Uživatele samotného. f) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby em zaslaným na adresu g) Objednatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Objednatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním Objednatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 800,- Kč z každé započaté hodiny práce Poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Objednatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Objednatelem, atd. 6. Práva a povinnosti poskytovatele a) Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). b) Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby. c) Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Objednatel předplacenou službu a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní poskytnutý Objednatelem. d) Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 1 den. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Objednatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupnosti služby.

5 e) Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, ové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran. f) Poskytovatel má právo jednostranně obměnit/vylepšit/odstranit/pozastavit některé funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny formou upozornění v administraci Objednatele nebo na webových stránkách g) Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodne li se Poskytovatel s Objednatelem jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škodu formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce. h) Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele. 7. Cena za služby a platba za službu / Platební podmínky a) Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci v administračním rozhrání Objednatele v sekci Nastavení účtu > Správa účtu, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem. b) Objednavatel hradí cenu služby ročně předem. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období. c) Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením 26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě. d) Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši. e) Úhrada za službu Objednatelem Poskytovateli je možná výhradně formou platební kartou v akceptovatelné měně Poskytovatelem. Objednatel souhlasí a

6 bere na vědomí, že při platbě v jiné měně, než v korunách českých, mu jeho banka může účtovat dodatečný poplatek za platbu v cizí měně. f) Platební karty - velmi pohodlný způsob platby. Pro úhradu ročního poplatku za službu, kterou provozovatel poskytuje, jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a služba je aktivní během několika minut. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou provozovatele/poskytovatele této platební brány. Všechny ceny služby jsou uvedeny jako konečné. Nejsme plátci DPH! Cena je platná v okamžiku uhrazení ročního poplatku. 8. Doba trvání a ukončení služby a) Provoz služby se sjednává na dobu 1 rok. Provoz služby se automaticky ne prodlužuje, pokud Objednavatel neprovede úhradu ceny služby Poskytovateli na základě posílaných výzev elektronickou formou Poskytovatelem Objednateli na registrační Objednatele. b) Při vypovězeni služby ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. d) Objednavatel a Poskytovatel se výslovně shodli, že je Poskytovatel oprávněn po ukončení smluvního vztahu kompletně zlikvidovat uživatelská data Objednavatele. 9. Záruka Provozovatel neposkytuje Objednateli, záruku na služby, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. 10. Slevy a slevové kupony a) Poskytovatel poskytuje různé druhy slev (za první zápis v jedné lokalitě (městě) kde ještě není nabízena služba podobným Objednatelem). Každá sleva má pravidla pro užití. b) V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

7 c) Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. d) Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. 11. Ochrana osobních údajů Veškeré osobní údaje, které jsou provozovateli sděleny, nebudou bez souhlasu Objednatele poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání em. Své údaje může Objednatel měnit na internetových stránkách v sekci Nastavení účtu > Upravit profil. 12. Závěrečné ujednání a) Objednávka (úhrada) za službu Objednatelem je po svém doručení poskytovateli jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. b) Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Objednateli zřejmé z vlastního procesu objednávky služby. Objednatel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před úhradou ceny za službu. c) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese Objednatel. Tyto obchodní podmínky Objednateli umožňují jejich archivaci a reprodukci. d) Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. e) Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu

8 Objednatel má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 30 dnů od prokazatelného oznámení změny Poskytovatelem. Výpověď se řídi bodem 8. odstavec b) této smlouvy. Obchodní podmínky si můžete přečíst též na stránce provozovatele: V případě jakýchkoliv otázek ohledně těchto podmínek, prosíme, kontaktujte nás na: Kontaktní adresa provozovatele: Konovalov s.r.o. IČ: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, ČR

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti Internet shop s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Internet shop s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Internet shop s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje Kontaktní údaje Jméno: Veronika Šiblová Sídlo: Werichova 25, 779 00 Olomouc IČ: 87503964 Podnikatel zapsán: v živnostenském rejstříku Mm Olomouc, č.j.: SMOL/117463/2013/OZIVN/Lin E-mail: eshop@mojegalanterka.cz

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby.

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání systému Burza Drahých Kovů, společnosti SILVERUM s.r.o., sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 5, PSČ 120 00, IČO 28887832 Platnost od 26.5.2014 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 DEFINICE

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více