Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce: Ing. Stanislav Fiala TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza bezpečnostních rizik datových schránek zřizovaných fyzickými osobami ROK : 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Analýza bezpečnostních rizik datových schránek zřizovaných fyzickými osobami zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne podpis 1

3 Poděkování Touto cestou děkují vedoucí mé práce, Ing. Renátě Kunstové, Ph.D. za přínosné podněty, ochotný přístup a spolupráci při vedení mé práce. 2

4 Abstrakt ČJ V rámci E-Governmentu ČR byly zavedeny datové schránky pro komunikaci s orgány veřejné moci. Datové schránky v maximální možné míře nahrazují klasickou přepážkovou komunikaci na úřadě komunikací z pohodlí domova a vlastního počítače. Tato práce kriticky shrnuje některé bezpečnostní nedostatky, se kterými jsem se jako uživatel setkal. Zároveň čtenáři předkládá analýzu rizika provedenou nezávislou osobou, včetně odlišného pohledu na eliminaci popř. minimalizaci těchto rizik, než jak jej popisuje informační systém datových schránek. 3

5 Abstrakt AJ Data boxes were implemented within the E-Government of Czech republic to communicate with members of public authority. E-boxes maximize the substitution of standard communication at office counter with comfort communication from the home and personal computer. This thesis summaries some security deficiency I have met as a user with criticism. At the same time it sets out threat analysis by third person to user, with different point of view to their minimization or elimination, than described within E-boxes information system. 4

6 Obsah 1 Úvod Výběr tématu Cíl práce Způsob dosažení cíle Předpoklady a omezení práce Struktura práce Hypotéza Teoretická část E-Government Obecná definice a cíle Předpoklady E-Governmentu Zásady E-Governmentu Implementace E-Governmentu v ČR Czech POINT E-Government v ČR a ve světě Spisová služba Legislativní rámec Datové schránky Legislativní rámec Datová schránka Spisová služba a ISDS Subjekty pracující s datovými schránkami Analýza bezpečnostních rizik Shrnutí teoretické části Praktická část

7 3.1 Bezpečnost práce s ISDS Shrnutí bezpečnostního desatera ISDS Domény využívané ISDS Doména druhého řádu gov.cz Nevhodnost výběru domény Bezpečnostní rizika domén ISDS Shrnutí doménových rizik Doporučení pro uživatele Šifrovací certifikáty v ISDS Podstata SSL certifikátu WebTrust SSL certifikáty používané ISDS Bezpečnostní rizika SSL certifikátů Shrnutí bezpečnostních rizik SSL certifikátů Doporučení pro uživatele Form Filler Důvody použití 602 Form Filler Bezpečnostní rizika programu 602 XML Filler Shrnutí bezpečnostních rizik programu 602 Form Filler Doporučení pro uživatele Závěr Rekapitulace cíle Shrnutí bezpečnostních rizik ISDS Shrnutí doporučení pro uživatele Rozšíření bezpečnostních rizik Shrnutí studie a zhodnocení hypotézy

8 5 Seznam Literatury a internetových zdrojů Seznam obrázků Terminologický slovník Přílohy Grafy Českého statistického úřadu a organizace Eurostat Služby poskytované kontaktním místem Czech POINT Články o ochraně OS Windows na základě automatických aktualizací Bezpečnostní politiky hesel Obecné detaily certifikátu ISDS

9 1 Úvod V současné době i sebevýkonnější informační systém (dále jen IS) nemůže obstát v konkurenčním nebo produkčním prostředí, pokud není zajištěna jeho ochrana proti útokům, zaměřených ať už na vyřazení informačního systému jako takového (může se jednat o útoky typu distributed denial of service), nebo na zneužití dat, která IS obsahuje. Právě data a informace se v naší společnosti, která je z pohledu IS/ICT označována za informační, stávají jedním z hlavních artiklů konkurenční výhody a na práci s daty se informační společnost zaměřuje. V tomto okamžiku čelíme hrozbám typu sociální inženýrství, hackerství a riziku: zneužití dat ať už jako firma pracující s daty zákazníka, zneužití citlivých údajů jako fyzická osoba. 1.1 Výběr tématu Téma Analýza bezpečnostních rizik datových schránek zřizovaných fyzickými osobami jsem si vybral a navrhl mé vedoucí práce na základě absolvování dvou na sobě nezávislých kurzů na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Prvním kurzem byl kurz profesora Petra Doucka z katedry systémové analýzy Řízení bezpečnosti informačních systémů a druhým kurzem byly Systémy pro podporu spolupráce, který vyučuje vedoucí mé práce - Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. z Katedry informačních technologií. Právě v rámci druhého zmíněného kurzu jsem vedl skupinu studentů, jejímž úkolem bylo zpracovat prezentaci na téma: Spisová služba a datové schránky. Při zpracovávání této práce jsem se setkal z mého pohledu se závažnými bezpečnostními nedostatky v informačním systému datových schránek (dále jen ISDS). ISDS jako každý projekt v oblasti IS/ICT měl při návrhu a následné realizaci dozajista k dispozici pracovníky z oblasti bezpečnosti, kteří při projektování dbali na důslednou implementaci bezpečnostních opatření, nicméně z mého pohledu trpí ISDS několika zásadními nedostatky, díky kterým je právě laická veřejnost vystavena nepřiměřeným rizikům v porovnání s tím, s jakými daty se v ISDS pracuje. 8

10 1.2 Cíl práce Cílem mé práce je zmapovat hrozby a rizika, se kterými jsem se setkal při zpracování semestrálního projektu v rámci kurzu Systémy pro podporu spolupráce, která běžný uživatel za rizika vůbec označit nemusí, přesto jsou pro něj potenciální hrozbou. Ačkoliv portál ISDS na svých stránkách 1 sepsal jakési desatero bezpečnosti používání datových schránek, nejsou všechny hrozby patřičným způsobem popsány, aby bylo uživateli zřejmé, jak hrozba v realitě může vypadat, případně, jaké jsou její příčiny. Výstupem mé práce jsou bezpečnostní doporučení, která by měl uživatel vzít v potaz současně s bezpečnostními opatřeními, doporučovanými na portále ISDS pro práci s ISDS. 1.3 Způsob dosažení cíle Pro zmapování rizik je nutný přístup do datových schránek. Na základě toho jsem si zřídil vlastní datovou schránku pro fyzické osoby. Pro využívání ISDS se budu řídit pokyny v dokumentacích ISDS a na základě toho rizika zmapuji a popíši. 1.4 Předpoklady a omezení práce Největším omezením je nemožnost skutečně ovlivnit bezpečnostní prvky ISDS. Některé bezpečnostní nedostatky nemohou být plně eliminovány, protože se jedná o bezpečnostní prvky na straně serveru, které běžný uživatel eliminovat nemůže, nicméně uvědomělým jednáním je může minimalizovat. Dále je abstrahováno od softwarového (dále jen SW) vybavení určené pro práci s datovou schránkou. Ačkoliv je dnes k dispozici odpovídající SW, většina fyzických osob nepracuje s ISDS často, a tudíž ke své datové schránce přistupuje zpravidla přes rozhraní internetového prohlížeče. Náklady spojené s pořízením, případně provozem a údržbou SW vybavení, které s datovou schránkou pracují, jsou pro většinu fyzických osob nadbytečné. V následujících bodech jsou uvedeny tři společnosti, které dodávají SW pro práci s datovou schránkou pro různé platformy. 1 9

11 společnost Actis 2 datové schránky implementuje do prostředí Lotus Notes a Lotus Domino, společnost CS Development 3 nabízí stand-alone aplikaci pro práci s ISDS, společnost APK SOFT s.r.o. 4 nabízí aplikaci ke stažení na Android Market, kterou je tedy možné používat v zařízeních typu smartphone (dále jen PDA), které pracují s operačním systémem (dále jen OS) Android. 1.5 Struktura práce. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou vymezeny následující základní pojmy: E-Government formulace obecné definice na základě syntézy definic odlišných zdrojů, vymezení předpokladů a zásad pro užívání E-Governmentu, zmapování využívání IS/ICT ve vztahu k veřejné správě u nás a zahraničí. spisová služba definice pojmu za použití odpovídajícího zákona, informační systém datových schránek definice pojmu, činnosti realizované za pomocí ISDS, subjekty využívající ISDS, analýza bezpečnostních rizik definice pojmu. V praktické části se zabývám bezpečnostními riziky, se kterými jsem se jako uživatel setkal. Tato rizika může běžný uživatel ignorovat, případně jim nevěnovat odpovídající pozornost. Zároveň podávám vlastní doporučení pro minimalizaci, příp. eliminaci těchto rizik. 1.6 Hypotéza Při studiu informačních zdrojů pro kurz - Systémy pro podporu spolupráce [7][16][18] (kapitola 1.1) a užívání datových schránek jsem nabyl dojmu, že informace týkající se bezpečnosti, které ISDS poskytuje svým uživatelům, nejsou dostatečné. Toto zjištění mě vedlo k formulaci hypotézy: Osvěta ISDS o rizicích z hlediska bezpečnosti není pro fyzické osoby postačující https://github.com/b00lean/datoveschranky/wiki/ 10

12 2 Teoretická část 2.1 E-Government Obecná definice a cíle Zdroje, zabývající se problematikou E-Governmentu, ze kterých jsem čerpal ([2][3][4]) se shodují na definici E-Governemntu v širším pojetí. Jedná se o: možnost komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a veškeré procesy s tím související, zejména tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy. [2] Studie At the Dawn of e-government společnosti Deloitte Consulting and Deloitte & Touche ve své definici dochází ke stejnému závěru, nicméně klade důraz na dvě zásadní slova: technologie a rozšíření / zlepšení 5. V mém překladu říkají: E-Government je využití technologií ke zlepšení přístupu a dodání služeb veřejné správy ku prospěchu obyvatel, obchodních partnerů a zaměstnanců. ([3], str. 1) V závěru definice E-Governmentu mezivládní organizace OECD je zmíněno, že: e-government is more about government than about e. ([4] str. 1) Předpoklady E-Governmentu V této kapitole uvádím z mého pohledu dva nejzásadnější předpoklady pro existenci a funkčnost E-Governmentu. Aby byl E-Government všeobecně akceptován, musí být zaveden stejně, jako jeho papírový ekvivalent. ([4],str. 4). V tomto ohledu je potřeba E-Government zakotvit v legislativě, aby poskytování služeb E-Governmentu nebylo dobrovolnou činností, ale aby v případě podání požadavku příslušnými kanály E-Governmentu, bylo taktéž těmito kanály náležitě odpovězeno. Na druhou stranu, žádná z těchto variant by neměla býti tou správnou. OECD hovoří o principu no wrong door ([4], str. 3), kdy by mělo záležet čistě na subjektu, který v rámci E-Governmentu s veřejnou správou komunikuje, aby si komunikační kanál zvolil, aniž by se vystavoval riziku, že volí špatně. 5 V originálním textu je použito slovo enhance 11

13 Vzhledem k tomu, že komunikace v rámci E-Governmentu se odehrává výhradně online, je nezbytnou součástí taktéž odpovídající SW/HW (hardwarové) vybavení na straně uživatelů. Ačkoliv lídr společnosti Microsoft Bill Gates predikoval, že počítač bude v budoucnosti v každé rodině, i v dnešní době existují lidé, kteří nemají přístup k odpovídajícím technologiím, aby E-Government v jeho online podobě využívali. Toto tvrzení podkládám grafem, který vznikl na základě šetření Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ). Ačkoliv šetření tuto predikci nepotvrzuje doslovně, zaznamenává znatelný nárůst počítačů v českých rodinách. V přílohách jsou uvedeny grafy týkající se počtu rodin využívajících internetové připojení v ČR a srovnání se zeměmi Evropské unie. Obrázek 1 - Domácnosti vybavené osobním počítačem data v tisících. Data zpracována z [8], autor Z tohoto hlediska je pro využívání výhod E-Governmentu vhodné zajistit odpovídající dosažení jeho služeb i lidem, kteří k němu za použití svých zdrojů nedostanou. O přístupu k E-Governmentu pro uživatele bez odpovídajícího SW/HW vybavení pojednává kapitola Czech POINT. 12

14 2.1.3 Zásady E-Governmentu Podle mého názoru jsou zásady E-Governmentu nejlépe shrnuty v dokumentu společnosti OECD [4]. V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé body tak, jak jsou zmíněny v kapitole Guiding principles for successful e-governement zmíněného dokumentu (jedná se o volnou citaci, nikoliv překlad celého textu). Vize a politický postoj Vedení a závazky jak na politické, tak na administrativní úrovni Integrace E-Government je spouštěcím mechanizmem, nikoliv výsledek. Společný rámec a spolupráce Meziagendová spolupráce E-Government by neměl obsahovat duplicitní informace, přestože by měl nabízet data nad rámec jediné agendy. Financování na finance by mělo být pohlíženo jako na investici. Zároveň by měly být vyhrazeny finanční prostředky pro udržení běhu projektů E-Governmentu. Zaměření na zákazníka Přístup vláda by měla zajistit přístup online. Spousta služeb E-Governmentu není přístupná offline. Výběr uživateli by mělo být dovoleno využít takový komunikační kanál, který mu vyhovuje, aniž by byl svou volbou nějak znevýhodněn. Zainteresování uživatelů E-Government by měl poskytovat prvotřídní informace a služby. Zároveň by měla existovat odpovídající zpětná vazba, která bude sloužit ke zlepšení poskytovaných informací a služeb. Bezpečnost E-Government by neměl být dodán za cenu všeobecně uznávaných prvků ochrany soukromí. Měl by být kladen důraz na individuální soukromí. 13

15 Odpovědnost Odpovědnost V uspořádání odpovědnosti musí být jasné, kdo je odpovědný za iniciativy a sdílené projekty. Monitoring a hodnocení pro chod E-Governmentu je nutná identifikace: požadavků, nákladů, výnosů a dopadů. ([4], str. 3) Implementace E-Governmentu v ČR Prvním impulzem k zásadním legislativním změnám v oblasti elektronizace státní správy bylo usnesení vlády ČR č ze dne 20. září 2006 o souboru opatření pro urychlení rozvoje egovernmentu v České republice. Společně se zákonem č. 300/2008 Sb. byl přijat také doprovodný zákon č.301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. [10] Klíčový institut pro provádění elektronických úkonů, tedy pro komunikaci s orgány veřejné moci, představují datové schránky, jejichž informační systém zabezpečuje doručení úředních zpráv v elektronické podobě. Druhým klíčovým prvkem zákona o elektronických úkonech je autorizovaná konverze dokumentů, tedy převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do listinného a zároveň ověření shody jejich obsahu a připojení ověřovací doložky. [10] Zmiňované zákony pověřují Ministerstvo vnitra ČR návrhem a implementací E- Governmentu. Není možné s jistotou tvrdit, že implementace E-Governmentu měla být přenechána Ministerstvu informatiky. Osobně předpokládám, že pracovníci ministerstva informatiky byli většími odborníky na danou problematiku, nicméně s velkou pravděpodobností by projekt neimplementovali oni sami, ale implementace by byla svěřena třetí osobě (jako tomu bylo ve skutečnosti). Na základě toho si nemyslím, že by se implementace realizovala jinou cestou a současná rizika by byla eliminována. 14

16 2.1.5 Czech POINT Zkratkou Czech POINT je označován český podací ověřovací informační národní terminál. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. [12] Podle mého názoru je Czech POINT úspěšný projekt, který eliminuje překážky v přístupu k E-Governmentu za použití informačních technologií, o kterých jsem se zmiňoval v kapitole Lidé bez odpovídajícího SW/HW vybavení pro komunikaci s veřejnou správou nejsou nuceni pro různé dokumenty navštěvovat různé instituce, jako tomu bylo v dřívější době (např. Rejstřík trestů v Praze na Pankráci, výpis z Katastru nemovitostí od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního). Ačkoliv byly tyto instituce dříve označovány za centrální, ve skutečnosti se jisté centralizace (popř. integrace) dosáhlo až implementací E- Governmentu. Jen v Praze se nachází několik desítek kontaktních míst Czech POINT, ať už na pobočkách České pošty, nebo na úřadech městských částí, díky kterým je možné získat odpovídající výpisy bez nutnosti návštěvy centrálního registru E-Government v ČR a ve světě E-Government readiness E-Government readiness je anketa, sestavována dvakrát ročně institutem The United Nations Public Administration Network. Jedná se o index založený na průměru, který zahrnuje: hodnocení webových stránek, telekomunikační infrastruktury, lidských zdrojů a investic vlád 191 zemí do této oblasti (detailní informace o skupinách a kritériích lze nalézt v dokumentu Main Features Reviewed by the United Nations e-government Survey [32]). Jako statistický prvek jsou uvedeny 4 země s nejvyšším indexem, Česká republika a 4 země s nejnižším indexem. 15

17 Obrázek 2 E-Government readiness [19], [autor] Z grafu je zřejmé, že oblasti E-Governmentu dominují vyspělé státy (na prvním místě se umístila Jižní Korea, která je v dnešní době jednou z předních zemí na poli informačních technologií [33]), naopak na posledních místech jsou umístěny rozvojové země. Sám jsem byl překvapen, že se Česká republika umístila na 33. příčce z celkového počtu 183 klasifikovaných států Využívání E-Governmentu v ČR a zahraničí Pro srovnání využívání E-Governmentu v ČR a zahraničí (v rámci Evropy) uvádím graf ČSÚ, který interpretuje data organizace Eurostat. Obrázek 3 Jednotlivci (% jednotlivců ve věku let) používající internet ve vztahu k veřejné správě, 2. Q [9] 16

18 Co se týká jednotlivých činností prováděných na internetu ve vztahu k veřejné správě, panuje v jednotlivých zemích stejný model jako v České republice, tzn. největší podíl jednotlivců využívá internet ve vztahu k veřejné správě k vyhledávání informací. Na druhém místě je stahování formuláře a nejméně často vyplňují jednotlivci formulář on-line. [9] Pro srovnání uvádím u prvních 4 zemí a České republiky E-Government readiness index a pozici státu v tomto šetření. Země E-Government readiness Pozice v šetření Norsko 0,802 6 Dánsko 0, Švédsko 0, Finsko 0, Nizozemsko 0, Česká republika 0, Obrázek 4 - E-Government readiness index výběru zemí Evropy [autor] 2.2 Spisová služba Legislativní rámec V právním řádu České republiky je spisová služba zakotvena v zákoně 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 6. V rámci této podkapitoly budou zmíněny fundamentální části zákona, které pojem spisová služba definují a/nebo souvisejí s tématikou této práce. Písmeno k) paragrafu 2, hlavy 1 tohoto zákona definuje spisovou službu jako: zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, odepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností ([5], str. 3) V odstavci 1, paragrafu 63, hlavy 3 jsou uvedeny subjekty, které jsou povinny spisovou službu vykonávat. Odstavce 3 a 4 téhož ukládají určitým subjektům povinnost vést spisovou službu v elektronické podobě (v rámci elektronických systému spisové služby), případně 6 Zákon v elektronické podobě je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: 17

19 naplnit ustanovení odstavce 3 nejpozději do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon o archivnictví a spisové službě se vztahuje na subjekty veřejné správy a organizace s více než 25 zaměstnanci. V příloze č. 1([5], str. 35) tohoto zákona jsou uvedeny skupiny dokumentů vzniklých z činnosti podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, které jsou automaticky považovány za archiválie a které proto musí podnikatelé archivovat. [5], str. 112) 2.3 Datové schránky Jak je zmíněno v kapitole 2.1.4, implementací E-Governmentu v prostředí ČR se staly datové schránky, které oproti ostatním zemím posouvají E-Government na vyšší úroveň. V této kapitole je věnován prostor pro uvedení a charakteristiku tohoto pojmu Legislativní rámec Legislativní úpravu zajišťuje zákon ze dne 17. července /2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje a) elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen orgán veřejné moci ) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek, b) informační systém datových schránek, c) autorizovanou konverzi dokumentů 7 (dále jen konverze). [12], str. 3) 7 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 18

20 2.3.2 Datová schránka 2 Datová schránka Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k a) doručování orgány veřejné moci, b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. [12], str. 3) Takto je datová schránka definovaná zákonem, nicméně ve skutečnosti je možné tuto definici rozšířit. Zároveň je třeba upozornit na fakt, že spektrum činností prováděných v datových schránkách je mnohem pestřejší. Následující část kapitoly rozšiřuje písmena a) a b) paragrafu 2 tohoto zákona Rozšířená definice datové schránky Datová schránka není ová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou. [13] Na základě této rozšířené definice je nutné si uvědomit, že datová schránka není náhradou elektronické pošty (např. fyzické osoby si nemohou posílat zprávy přes datovou schránku navzájem), jakou většina uživatelů zná a používá. Ačkoliv na internetových diskusních fórech lze nalézt příspěvky, ve kterých se autoři domnívají, že ISDS je možné nahradit jednoduchou formou fre u, osobně s tímto tvrzením nesouhlasím. Uživatel Ehlo na serveru ŽIVE.cz říká: Nesouhlasím s tím, že by datové schránky nešly nahradit fre em, jak se - dle autora článku - domnívají laici. Jsem letitý informatik, a nevidím jediný důvod, proč by nešel s trochou snahy využít fre . [15] Sám autor článku, na který byla napsána tato reakce v úvodu tento názor dementuje slovy: Hned na počátku je potřeba vyvrátit oblíbený omyl, který občas koluje diskusními fóry: To, co umí datové schránky, by zvládl i leckterý fre a bylo by to levnější. Tento mýtus vzniká a šíří se především u zcela laické veřejnosti a prozrazuje nepochopení toho, co vlastně datové schránky musí umět. Kromě prostého doručení od odesílatele k příjemci (což by opravdu zvládl i fre ) totiž musí zajistit svatou trojici počítačové bezpečnosti: autenticitu, nepopiratelnost a integritu. [16] S tímto tvrzením se ztotožňuji a na jeho základě 19

21 se utvrzuji v domnění, že internet může být prostorem pro osoby, které na základě pocitu anonymity prezentují zavádějící, případně zkreslující informace. Sám se za letitého informatika označit nemohu, nicméně nahrazení ISDS fre em mi nepřipadá jako správná volba Archivace v ISDS Z mého pohledu není dostatečně zdůrazněno, že v rámci posílání a přijímání zpráv je nutné ručně řídit archivaci datových zpráv. K tomuto účelu slouží Datový trezor 8, který umožňuje uchovat zprávy i po lhůtě 90-ti dnů, po kterých je zpráva v datové schránce automaticky smazána. Nedokáži si vysvětlit, proč tato informace není uvedena buď v základních informacích o datových schránkách 9, případně v oficiálních metodických postupech 10, ale v části Aditivní (tedy nepovinné) služby Spisová služba a ISDS Datové schránky mohou být navazujícím prvkem na spisovou službu jako její elektronická podoba, nicméně ani jeden prvek není nutnou podmínkou pro existenci druhého (nevyžaduje-li tak zákon). Fyzická osoba má možnost vést spisovou službu, aniž by vlastnila datovou schránku, stejně jako orgán veřejné moci má možnost datovou schránku využívat, aniž by vedl listinnou spisovou službu v plném rozsahu. Je v souvislosti s datovou schránkou nutné zavádět na úřad i spisovou službu? Od určité velikosti úřadu, respektive objemu zpráv v datové schránce nepochybně. U velmi malých úřadů vystačí jakýsi základ spisové služby, který bude vlastně rozhraním datové schránky. Většina úřadů ale bude muset buď vlastnit elektronickou spisovou službu, nebo využít podobného servisu, který bude nabízet Česká pošta, respektive Telefónica O2. Menším obcím pak budou pomoc nabízet tzv. egon centra, která budou fungovat v rámci Krajských úřadů, či "trojkových" obcí. [23]

22 2.3.4 Subjekty pracující s datovými schránkami Zákon 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů jasně stanovuje, které subjekty musí a mohou s datovou schránkou pracovat: 3 Datová schránka fyzické osoby (1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 4([13], str. 3) 4 Datová schránka podnikající fyzické osoby (1) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. ([13], str. 3) 5 Datová schránka právnické osoby (1) Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. ([13], str. 4) Datová schránka orgánu veřejné moci (1) Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezodkladně po jejich vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. ([13], str. 4) Ze zákona tedy vyplývá, že fyzické osoby nemají zákonnou povinnost datovou schránku zřizovat. Dokument [17] sloužící fyzickým osobám k podání doplňujících informací na tuto skutečnost upozorňuje: Zřídit, či nezřídit? Toto rozhodnutí je na zvážení každé fyzické osoby. Pro fyzické osoby platí, že zřízení datové schránky je dobrovolné, nicméně jejím zřízením vzniká povinnost datovou schránku vybírat. [17], str. 6). Datovou schránku by si naopak asi neměli zřizovat ti, kteří s úřady komunikují jen sporadicky a počítač neumějí nebo nechtějí používat. [17], str. 6) 21

23 2.4 Analýza bezpečnostních rizik Pro formulaci definice analýzy bezpečnostních rizik jsem zvolil definici společnosti Risk Analysis Consultants, která, je nezávislá poradenská společnost poskytující služby a řešení ve všech oblastech bezpečnosti informací v souladu s mezinárodními normami, související národní legislativou a respektováním individuálních podmínek klientů [21] Podle definice této společnosti Bezpečnostní analýza provádí dekompozici zkoumaného objektu na základní prvky, vyhledává a zkoumá vnitřní zranitelnosti, vnější hrozby a implementované ochranné mechanizmy, působící na jednotlivé prvky ve zvolených vrstvách bezpečnosti: počítačové a komunikační, fyzické, personální, administrativní a organizační. ([21], str. 1.) Cílem bezpečnostních analýz je identifikovat maximum zranitelností a nedostatků obsažených ve zkoumaném objektu, odhadnout hrozby, rizika a možné negativní dopady na zkoumaný objekt, určit efektivitu a funkčnost stávajících ochranných mechanizmů a navrhnout nové tak, aby byla všechna rizika ([21], str. 1.) Objektem bezpečnostních analýz mohou být počítačové systémy, zařízení, datová aktiva, služby, aplikace, procesy nebo informační systém organizace jako celek. ([21], str. 1.) 2.5 Shrnutí teoretické části Na základě informací, které jsem uvedl v kapitole 2 se domnívám, že v právním řádu České republiky je vytvořen prostor pro přesun k již zmiňované informační společnosti. Ačkoliv jsou v ČR projekty směřující právě k tomuto cíli již etablované (např. projekt OpenCard pro městskou hromadnou dopravu dále jen MHD), v případě datových schránek se setkáváme s přesunem k využívání IS/ICT vynutitelným zákonem (projekt OpenCard byl v době svého spuštění alternativní možnosti pro papírové kupóny MHD a Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku hlavního města Prahy akceptovaly obě alternativy, volba byla na každé osobě). Faktem je, že případná volba alternativy mezi papírovou formou spisové služby pro komunikaci s orgány veřejné správy a její elektronickou podobou za použití ISDS by vedla k chaosu. Jasnou definici zákona, které subjekty mají povinnost datové schránky používat, hodnotím jako korektní a nutnou. Nemuselo by být vždy zřejmé, jakým kanálem je třeba komunikovat, na druhou stranu ne všechny subjekty jsou povinny datovou schránku zřídit. De facto tento problém skutečně vyvstává v okamžiku, kdy je pracovník veřejné správy 22

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Realizace novely zákona o evidenci. Ing. Jindřich Kolář Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb egovernment Ministerstvo vnitra ČR

Realizace novely zákona o evidenci. Ing. Jindřich Kolář Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb egovernment Ministerstvo vnitra ČR Realizace novely zákona o evidenci obyvatel s účinností od 1. 7. 2010 Ing. Jindřich Kolář Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb egovernment Ministerstvo vnitra ČR Rozsah procesů ů - Matriky Narození

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Kurzy egovernmentových dovedností

Kurzy egovernmentových dovedností Kurzy egovernmentových dovedností Nabídka školení pro 1/2011 12/2011 Kód kurzu: 01.10.01 Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny) Kurz Vás provede krok za krokem postupem při vydání ověřeného výpisu

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Přechod na SHA-2. informace pro uživatele. Ministerstvo vnitra ČR Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 7. 5. 2010

Přechod na SHA-2. informace pro uživatele. Ministerstvo vnitra ČR Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 7. 5. 2010 Přechod na SHA-2 informace pro uživatele Ministerstvo vnitra ČR Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 7. 5. 2010 1 Informační systém datových schránek - Přechod na SHA-2, informace pro uživatele

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.3 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Variace. Elektronický podpis

Variace. Elektronický podpis Variace 1 Elektronický podpis Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Elektronický podpis Elektronický

Více

Elektronizace veřejné správy Datové schránky

Elektronizace veřejné správy Datové schránky Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_02_CZSŘ_4.02_ Elektronizace veřejné správy Datové schránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI V posledních dvanácti měsících před šetřením používalo internet ve vztahu

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS) Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.17 Schválil

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012 Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv Jihlava, 31.1.2012 Informační systém datových schránek Aktuální data k 29.1. 2012 431 062 aktivních datových schránek 68 884 490 úspěšně odeslaných datových

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Provozní řád Vytvořeno dne: 1. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Platnost od: 18. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR MV-65578-1/REG/1-2011 Uveřejnění jakékoli

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.2 Podpis Podpis Datum 21.1.2013 Datum 21.1.2013 Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce Vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce Ředitel odboru PKNU Dokument je

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 3.0 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2010.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2010. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK 21. září 2016 Obecné informace Datová schránka je součástí ISDS a slouží jako dočasné uložiště obsahu datových zpráv - 90 dnů ISDS je informační systém datových

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Květen 2009 Aktuální informace Výzva Czech Point stav čerpání dotací Czech Point nové funkcionality

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Česká pošta důvěryhodný partner státu

Česká pošta důvěryhodný partner státu Česká pošta důvěryhodný partner státu e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6. 9. 2016 Obsah ISDS aktuální čísla Ukládání elektronických dokumentů Ukládání elektronických dokumentů v praxi PostSignum

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta.

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Rychlý výpis Úvod Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Zákazník služby Mezi očekávané zákazníky služby Rychlý výpis patří:

Více

DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény

DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény CZ.NIC z.s.p.o. Martin Straka / martin.straka@nic.cz Konference Internet a Technologie 12 24.11.2012 1 Obsah prezentace Stručný úvod do DNS

Více

Inspirace pro slovenský egovernment?

Inspirace pro slovenský egovernment? Inspirace pro slovenský? 02 úřad úřad úřad úřad 03 úřad úřad úřad úřad 04 Seznamte se egon má stejné vlastnosti jako : je vstřícný, jednoduchý a funkční základní registry veřejné správy jako mozek informační

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Administrace. (pro obce) Vytvořeno dne: 11.4. 2007 Aktualizováno: 14.7.2010 Verze: 4.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Administrace. (pro obce) Vytvořeno dne: 11.4. 2007 Aktualizováno: 14.7.2010 Verze: 4. Dokumentace k projektu Czech POINT (pro obce) Administrace Vytvořeno dne: 11.4. 2007 Aktualizováno: 14.7.2010 Verze: 4.1 2009 MVČR Obsah 1. Práce v prostředí Czech POINT... 3 1.1. Technické požadavky...

Více

Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2003

Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2003 Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2003 Verze: B 12.5.2011 D4_Instalace_MSOutlook2003Settings_A.doc Strana 1 z 12 OBSAH 1 Úvod a shrnutí...4

Více

Aktuální informace CzechPoint, technologické centrum ORP. Ing. Ivan Pavle

Aktuální informace CzechPoint, technologické centrum ORP. Ing. Ivan Pavle Aktuální informace CzechPoint, technologické centrum ORP Ing. Ivan Pavle Ivan.Pavle@mesto-domazlice.cz CzechPoint po přihlášení EPUSA zavedení uživatele CzP Změna vzhledu výpisu po aktivaci CzP Přihl.

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty www.centrumvz.cz Konference ISSS 8. dubna 2013 RNDr. Vít Příkaský Česká pošta a egovernment? Informační systém datových schránek (ISDS) Datový trezor (dlouhodobé

Více

Návrh realizace voleb s možností elektronického odevzdání hlasů

Návrh realizace voleb s možností elektronického odevzdání hlasů Návrh realizace voleb s možností elektronického odevzdání hlasů Aleš Kučera ISSS, Hradec Králové, 9. dubna 2013 Zadání Zavedení elektronického způsobu hlasování Elektronické hlasování je diskutováno již

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více