Pitná voda z údolních nádrží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pitná voda z údolních nádrží"

Transkript

1 W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK, a.s. - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. VAS, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno Hydroprojekt CZ a.s., Praha SMP CZ, a.s., Praha ČEVAK a.s., České Budějovice SčVK, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,teplice Fakulta chemická, VUT v Brně VÚVH Bratislava SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Česká vědeckotechnická vodohospodářská spol. a Vodní klub GWP Vás zvou na konferenci která bude již 10. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží Program v hotelu Dvořák v Táboře

2 Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody. Z minulých konferencí vyplynulo několik tematických okruhů, na které se konference zaměřuje: problematika ochranných pásem ve vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy organismů aj.) moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy dobré příklady řešení praktických provozních problémů. Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká. Tato konference je již desátá v řadě konferencí, které organizujeme na toto téma. Prv ní se konala v roce 1990 v Prachaticích, zúčastnilo se jí 165 účastníků, sborník obsahoval 34 příspěvků a měl 208 stran. Druhá se konala již v Táboře v roce Celkový počet účastníků na této konferenci dosáhl již 264. Sbor ník obsahoval 68 příspěvků a měl 514 stran. Třetí konference se konala v roce 1995 opět v Táboře. Celkový počet účastníků byl 265, sborník obsahoval 64 příspěvků a měl 442 stran. Čtvrtá byla mezinárodní konference IAWQ-IWSA (Reservoir Management and Water Supply - an Integrated System), která se konala v r v Praze za účasti 231 účastníků ze 32 zemí. Bylo na ní prezentováno celkem 100 příspěvků, které byly vydány ve dvoudílném sborníku (celkem 619 str.). Kromě toho byly vybrané příspěvky publikovány v roce 1998 v prestižním časopisu IAWQ Water Science and Technology, vydávaném nakladatelstvím Pergamon/Elsevier Science, v monotematickém čísle o 379 stranách. Pátou konferenci v roce 1999 jsme částečně nově pojmenovali Pitná voda neboť jsme chtěli dát prostor i vztahům mezi povodím, vodním tokem a úpravnou, které postrádají údolní nádrž. Procesy v technologii úpravy vody není možné dělit na ty, které probíhají při úpravě vody povrchové a vody podzemní. V mnoha případech jsou identické (oxidace Fe a Mn, odstraňování organických mikropolutantů atp.) a proto konference nyní zahrnuje i úpravu podzemních vod. Sborník z této konference obsahoval 65 příspěvků a měl 405 stran. Šestá konference se konala v roce Sborník měl 408 stran a obsahoval 71 příspěvků. Sedmá konference se konala v r. 2004, sborník měl 429 stránek a celkem 67 příspěvků. Na této konferenci jsme poprvé zařadili do programu také 5 přednášek pozvaných přednášejících, které se zabývaly klíčovými problémy oboru. V průběhu konference jsme pak poprvé zorganizovali i setkání třech ad-hoc odborných diskusních skupin k významným aktuálním tématům. O obě tyto novinky byl ze strany účastníků velký zájem. Osmá konference se konala v r. 2006, již tradičně v Táboře, ale na novém místě ve zcela novém hotelu Dvořák. Sborník měl 444 stran a obsahoval 73 příspěvků, včetně pěti příspěvků pozvaných přednášejících. Zatím poslední, - devátá konference se konala tamtéž. Sborník měl 454 stran a obsahoval 71 příspěvků, opět včetně pěti příspěvků pozvaných přednášejících. 1

3 Přípravný výbor konference: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno Milan Drda, ENVI-PUR, s.r.o., Tábor RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, s.p., pracoviště Plzeň doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Biologické centrum AV ČR, HBÚ, Č. Budějovice doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., VAS, a.s,. Brno Ing. Pavel Hucko, CSc., VÚVH Bratislava prof. Ing. Václav Janda, CSc., VŠCHT Praha Ing. Nataša Kalousková, CSc., W&ET Team, Č. Budějovice MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, Praha Ing. Milan Kuchař, PVK a.s., Praha Ing. Miloslava Melounová, SOVAK, Praha prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., Praha dipl.tech. Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. Program konference Pondělí, Úvodní panelová diskuse Úvodní diskuse bude tentokrát věnována Kodaňské vrcholné schůzce OSN o změnách klimatu. Bude zahájena přednáškou, připravenou pro Konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani: Občanský protokol o vodě, vegetaci a klimatické změně - vědecká diskuse o úloze vody a CO 2 v klimatickém systému Země se stupňuje Panelovou diskusi povede RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel společnosti ENKI, o.p.s., vědecký pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR. Dr. Pokorný přednáší také na VŠ, je členem mezinárodního vědeckého panelu komise pro přírodní zdroje při australské vládě a členem vědeckého a technologického panelu Ramsarské dohody pro střední a východní Evropu. Zúčastnil se aktivně Konference OSN o změnách klimatu, která se konala prosince 2009 v Kodani. Úterý, Zahájení konference Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství Přestávka na občerstvení Hygiena pitné vody Oběd Procesy úpravy pitné vody I Slavnostní zahájení konference

4 Sekce: Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství ZDROJE VODY PRO VODÁRENSKÉ VYUŽITÍ JE A BUDE JICH DOSTATEK? RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe ČR) OBNOVA - ZÁKLADNÍ PRINCIP VODÁRENSTVÍ RNDr. Miroslav Vykydal (Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.) METODIKA HLEDÁNÍ A HODNOCENÍ ALTERNATIV TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚPRAVY VODY ANEB JAK DĚLAT DOBŘE PŘEDPROJEKTOVOU PŘÍPRAVU doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č.Budějovice a FCh VUT Brno) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008 Ing. Miloslava Melounová (SOVAK ČR, Praha) ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODLE NORMY ČSN EN ISO9001 VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Josef Filla (VAS, a.s., Brno) Přestávka na občerstvení Sekce: Hygiena pitné vody PROČ VODA S CHLOREM, PROČ VODA BEZ CHLORU? MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA MIKROBIOLOGICKÉHO RNDr. Jaroslav Šašek (SZÚ, Praha) VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA CHEMICKÉHO MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) DESETILETÁ ZKUŠENOST S PROVOZEM VODOVODU PŘELOUČ ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÝM UV ZÁŘENÍM Stanislav Hampl (VaK Pardubice, a.s.) UVOLŇOVÁNÍ KOVŮ A DALŠÍCH PRVKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH KONVIC Ing. Vladimíra Němcová, Ing. Jana Kantorová (ZÚ se sídlem v Ostravě), MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) 3

5 přednáška pozvaného přednášejícího JEDNOBUNĚČNÍ PARAZITI V PITNÝCH VODÁCH A METODY JEJICH DETEKCE doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Parazitologický ústav, Č. Budějovice a Přírodovědecká fakulta JU, Č. Budějovice) ROLE VODNÍCH BEZOBRATLÝCH PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ OOCYST KRYPTOSPORIDIÍ Z VODY doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., doc. Ing. Martin Kváč, PhD., RNDr. Dana Květoňová, RNDr. Bohumil Sak, PhD., Bc. Lenka Rousková (Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Parazitologický ústav, Přírodovědecká fakulta JU, Č. Budějovice) SOUČASNÉ TRENDY V PRŮKAZU ZDROJE NÁKAZY - PANELÁKOVÉ A LÁZEŇSKÉ LEGIONELÓZY RNDr. Vladimír Drašar 1, Ing.Radomír Polcar 2, Massimo Mentasti, PhD. 3, Chantal Palepou 3, Hana Buchtová 1 ( 1 NRL pro legionely, ZÚ se sídlem v Ostravě, 2 FACTOR.E, Brno, 3 RSIL, Health Protection Agency, London) Oběd Sekce: Procesy úpravy pitné vody I esy úpravy pitné vody I ROVNOVÁŽNÉ KONCENTRACE VÁPNÍKU A HOŘČÍKU VE VODĚ PŘI KONTAKTU S KALCITEM A DOLOMITEM prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Marek Šváb, PhD., (VŠCHT v Praze), doc. Ing. Ondra Šráček, MSc, PhD. (OPV s.r.o., Praha a National Cheng Kung University, Taiwan) MODELOVÉ OVĚŘENÍ NOVÉHO FILTRAČNÍHO MATERIÁLU FILTRALITE VE DVOUVRSTVÝCH FILTRECH doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č.Budějovice a FCh VUT Brno), Ing. Klára Štrausová, Ph.D., Ing. Pavel Dobiáš (W&ET Team, Č. Budějovice) POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY Ing. Josef Drbohlav (Hydroprojekt CZ a.s., Praha) FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Klára Štrausová, Ph.D. (W&ET Team, Č. Budějovice), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) OPERATION OF CERAMIC MEMBRANE FILTRATION SYSTEMS FOR DRINKING WATER TREATMENT IN JAPAN (Použití keramických mikrofiltračních membrán pro úpravu pitné vody v Japonsku) Koji Hattori P.E.jp (METAWATER Co., Ltd., Japan) 4

6 POUŽITÍ MIKROFILTRACE NA KERAMICKÝCH MEMBRÁNÁCH PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY - ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Z PROVOZU MODELU AMAYA 5 Ing. Jiří Červenka, Ing. Jana Vondrysová, Milan Drda (ENVI-PUR, s.r.o., Tábor), doc.ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) VYUŽITÍ NANOFILTRACE A ULTRAFILTRACE K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU Ing. Zuzana Honzajková, Ing. Eva Podholová, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Martin Podhola (VŠCHT v Praze) VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY Ing. Bohumil Špinar, CSc. (PALL Austria Filter, GmbH, Praha) SPOLEČENSKÝ VEČER s občerstvením, hudbou a tancem 5

7 Středa, Procesy úpravy pitné vody II Odstraňování arzenu Přestávka na občerstvení Odstraňování uranu a mikropolutantů Analýza vod Oběd Zkušenosti z provozu ÚV Přestávka na občerstvení Analýza rizik Prezentace firem Sekce: Procesy úpravy pitné vody II přednáška pozvaného přednášejícího FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PODSTATA ELEKTROLYTICKÉ PŘÍPRAVY DESINFEKČNÍCH ČINIDEL doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc. (VŠCHT v Praze), Ing. Ladislav Bartoš, PhD. (VEOLIA VODA ČR, a.s., Praha) VLIV CELKOVÉ MINERALIZACE VODY NA VHODNOST POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ KOAGULANTŮ Ing. Jana Leskovjanová (FCh VUT Brno), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) KVALITNÍ PROJEKTOVÉ PODKLADY JAKO PRVOTNÍ A VÝZNAMNÝ ČLÁNEK ÚSPĚŠNOSTI REALIZOVANÉHO PROJEKTU Ing. Pavel Adler, CSc. (Voding Hranice, s.r.o.,hranice) MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD Mgr. Jan Runštuk, Ing. Pavel Konečný (VWS MEMSEP s.r.o, Praha) Sekce: Odstraňování arzenu dstraňování arzenu PROBLEMATIKA ARSENU V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Ivana Pomykačová 1, MUDr. František Kožíšek, CSc. 1,2, Ing. Daniel Weyessa Gari, PhD. 1, Ing. Vladimíra Němcová 3, RNDr. Ludmila Nešpůrková, CSc 1 ( 1 SZÚ, Praha, 2 2.lékařská fakulta UK, Praha, 3 ZÚ se sídlem v Ostravě) 6

8 VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As(V) Z VOD doc. Ing. Nina Strnadová 1, CSc., Mgr. Dong Nguyen Thanh 1, Mgr. Sang Nguyen Thi Minh 2, Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. 1, Mgr. Mandeep Singh 1 ( 1 VŠCHT v Praze, ÚTVP, 2 Hanoi Natural Resources &Environment College, Vietnam) POROVNANIE ÚČINNOSTI SORPČNÝCH MATERIÁLOV PRI ODSTRAŇOVANÍ ARZÉNU Z VODY (výsledky experimentov v lokalite Dubná Skala) doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) Přestávka na občerstvení Sekce: Odstraňování uranu a mikropolutantů PROBLEMATIKA ODSTRAŇOVÁNÍ URANU Z PITNÝCH VOD Ing. Lucie Černá, dipl.tech. Karel Kohn (Inform Consult Aqua, s.r.o., Příbram) PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S ODSTRAŇOVÁNÍM TRIAZINOVÝCH HERBICIDŮ NA GAU Ing. Pavel Král, Ph.D. (KHP a.s., Hradec Králové) VLIV OZONIZACE NA MNOŽSTVÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK V UPRAVENÉ VODĚ Z ÚV ŽELIVKA Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Miloslav Dryml, Ing. Petra Báťková (PVK, a.s., Praha) ODSTRÁNENIE POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHĽOVODÍKOV Z PITNEJ VODY V MURÁNSKOM SKUPINOVOM VODOVODE Ing. Nataša Riganová 1, Ing. Rudolf Kočiško 1, Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. 2 ( 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, 2 Jako, s.r.o., Líbezníce) Sekce: Analýza vod přednáška pozvaného přednášejícího KUDY SE UBÍRÁ ANALYTIKA PITNÉ VODY MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (FCh VUT Brno) NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY Ing. Lenka Fremrová (HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha) 7

9 Oběd Sekce: Zkušenosti z provozu úpraven vody POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Ing. Ladislav Švec, MBA, Ladislav Rainiš, Ing. Soňa Beyblová (SčVK, a.s., Teplice) SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. (W&ET Team, Č. Budějovice) VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno) PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Jiří Růžička, Ing. Michaela Polidarová (CHEVAK Cheb, a.s.) ODSTRAŇOVANIE Fe A Mn V ÚV KÚTY POLOPREVÁDZKOVÉ EXPERIMENTY doc. Ing. Danka Barloková, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) Přestávka na občerstvení Sekce: Analýza rizik lýza rizik IDENTIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV A HODNOTENIE RIZÍK V SKV HRIŇOVÁ-LUČENEC-FIĽAKOVO Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., Ing. Margita Slovinská, RNDr. Miloslava Prokšová, PhD., RNDr. Lívia Tóthová, PhD. (VÚVH Bratislava), Ing. Ján Ďurica, Ing. Juraj Hazlinger, Ing. Jozef Ivanič, Ing. Ondrej Trebula, Ing. Ladislav Solkový (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica) MINIMALIZACE RIZIK PŘI PROVOZU AKUMULACÍ S PITNOU VODOU doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT v Praze, ÚTVP), Ing. Jana Hubáčková, CSc. (VÚV T.G.M., v.v.i., Praha), doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. (ČVUT, Fakulta stavební, Praha), Jaroslav Říha (SčVK, a.s.,teplice) 8

10 KVANTIFIKACE RIZIK VEŘEJNÝCH VODOVODŮ Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Jan Ručka, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Pavla Třasoňová (VUT v Brně, FSv-ÚVHO) OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Mgr. Michaela Šrámková, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT v Praze) BETON VE STAVBÁCH PRO VÝROBU A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Ing. Richard Schejbal (Hydroprojekt CZ a.s., Praha) Sekce: Prezentace firem jednání pracovních ad-hoc skupin ke speciálním tématům Témata budou oznámena na nebo dohodnuta přímo v průběhu konaní konference 9

11 Čtvrtek, Nádrže Hospodaření v povodích, kvalita vody Závěrečná diskuse a ukončení konference Sekce: Nádrže EUTROFIZAČNÍ POTENCIÁL RŮZNÝCH ZDROJŮ FOSFORU V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŘÍMOV RNDr. Jakub Borovec, Ph.D., doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Mgr. Jiří Jan, Mgr. Petra Mošnerová (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice) PŘÍČINY JEN MALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI VODY VE VODÁRENSKÉ NÁDRŽI ŘÍMOV NAVZDORY VÝZNAMNÉMU POKLESU ZATÍŽENÍ FOSFOREM Z POVODÍ doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. a kol. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice) NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň) Sekce: Hospodaření v povodích, kvalita vody ospodaření v povodích, kvalita vody AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PERSPEKTIVA VÝROBY PITNÉ VODY Z VODNÍCH ZDROJŮ POVRCHOVÉ VODY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI VYSOČINY Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno), Ing. Luboš Mazel (VAS, a.s. - divize Žďár nad Sázavou) VÝSKUM ERÓZIE BREHOV V PRÍTOKOCH VODÁRENSKEJ NÁDRŽE HRIŇOVÁ prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD. (Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene) VYUŽITIE INFORMATÍVNYCH METÓD NA PREDIKCIU ERÓZNEHO OHROZENIA BREHOV V PRÍTOKOCH VN HRIŇOVÁ Ing. Mariana Jakubisová (Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene) 10

12 LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V POVODÍ KLÍČAVY Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. (Středočeské vodárny, a.s., Kladno), Ing. Václav Somol, CSc. (ČSOP ZO 13/18 Silvatica, Nové Strašecí), RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb, p.o.) HODNOCENÍ KVALITY VODY PŘÍTOKŮ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Ing. Lucie Černá, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Martin Pečenka, Ph.D. (VŠCHT v Praze, ÚTVP) INTEGROVANÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ MANAGEMENT V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV Ing. Jiří Holas, CSc. 1, Ing. Markéta Hrnčířová 2, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 1, Ing. Martin Pečenka, Ph.D. 1 ( 1 VŠCHT v Praze, 2 A.R.C. s.r.o., Praha) VLIV ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍHO ZDROJE KÁRANÝ NA KVALITU JÍMANÉ VODY Ing. Ladislav Herčík, Lenka Koudelová (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.), RNDr. Renáta Kadlecová (Česká geologická služba, Praha) VÝSKYT JODU VE VODĚ HORNÍHO TOKU ŘEKY BLANICE Mgr. Martin Šeda, Ing. Jaroslav Švehla, CSc., prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., prof. Ing. Vlasta Kroupová, CSc. (Zemědělská fakulta JU, Č. Budějovice) CÍLE A AKTIVITY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO UDRŽITELNÉ VODNÍ ZDROJE Ing. Jan Čermák (Mebis, spol. s r.o., Praha) Závěrečná diskuse a ukončení konference 11

13 Postery Sekce posterů a konferenční výstava jsou pořádány ve spolupráci s městem Tábor ZPŘESNĚNÍ INTERPRETACE FRAKCIONAČNÍ ANALÝZY FOREM P, Fe a Al V SEDIMENTECH Mgr. Jiří Jan, RNDr. Jakub Borovec, Ph.D, doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Hydrobiologický ústav, Č.Budějovice) PŘELOŽKA VODOVODNÍ SHYBKY DOLANY Ing. Aleš Havránek (Zakládání staveb, a.s., Praha), Ing. Josef Kyncl, Ing. Hynek Kloboučník, Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. (Středočeské vodárny, a.s., Kladno) NÁDOBOVÝ VODNÍ FILTR - TESTOVÁNÍ NA ZÁCHYT KOVŮ Ing. Jana Kantorová (ZÚ se sídlem v Ostravě) HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT MALÉHO VODOVODU prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. (Praha), Ing. Jiří Palčík, Ph.D. (ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice), Ing. Václav Mergl, CSc. (VAS, a.s., Brno) GLOBÁLNÍ CYKLUS JODU V PROSTŘEDÍ Mgr. Martin Šeda (Zemědělská fakulta JU, Č. Budějovice) Informace pro účastníky Místo konání: Hotel Dvořák je umístěn v historickém centru Tábora v blízkosti Žižkova náměstí. Vznikl před několika lety zajímavou rekonstrukcí historické budovy táborského pivovaru. Hotel přímo sousedí se zbytky hradu Kotnov. Vedle kvalitního ubytování a dobrého konferenčního zázemí hotel také disponuje velkým počtem parkovacích míst. Hotel poskytuje např. také WiFi připojení. Z vlakového a autobusového nádraží lze použít k cestě k hotelu autobusy MHD a vystoupit v zastávce Kotnov. Telefon do hotelu je , fax , Další informace jsou na stránkách Ubytování: Vzhledem k očekávanému počtu účastníků a kapacitě hotelu Dvořák může být jen část účastníků ubytována přímo v tomto hotelu. Při rezervaci v hotelech Dvořák, Palcát a Nautilus, které jsou hlavními konferenčními hotely, uveďte, že jste účastníci konference Pitná voda (se jmenovanými hotely je vyjednána sleva). Další kvalitní ubytovací možnosti uvádíme pro Vaši informaci i s orientačními cenami a vzdáleností od místa konání konference (Hotelu Dvořák) v následujícím přehledu. Tím mají všichni účastníci volný výběr a také pružnost v zajišťování ubytování. 12

14 Hlavní konferenční hotely HOTEL DVOŘÁK**** Hradební 3037, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L 1600 Kč, 2L 2000 Kč, (snídaně i parkovné v ceně). HOTEL NAUTILUS**** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 300 m) Žižkovo nám. 20, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L 2025 Kč, 2L 2430 Kč, (snídaně v ceně). HOTEL PALCÁT *** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 700 m) Tř.9 května 2471, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L pokoj 1080 Kč, 2L 1260 Kč (ceny jsou včetně snídaně). Od autobusového a vlakového nádraží dosažitelný např. autobusem MHD ve směru do centra. Hotely a penziony ve vzdálenosti do 1 km od hotelu Dvořák HOTEL LÁZNĚ**** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 900 m) Čelkovice 44, Tábor, tel , , 1L 1300 Kč, 2L 2000 Kč, (v ceně snídaně, parkovné). PENZION ALFA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 400 m) Klokotská 107, Tábor, tel , cz. 1L 570, 2L 900 Kč, včetně snídaně, vlastní sociální zařízení, BTV, WIFI. PENZION ČERNÝ LEKNÍN **** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 500 m) Příběnická 695, Tábor, tel , fax L/2L Kč (včetně snídaně), vlastní sociální zařízení, minibar, telefon, rádio, BTV + SAT. Sauna, bazén, solárium, možnost parkování i garáže. PENSION BETTY*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 600 m) Laudova 906, Tábor, tel , Kč/osoba (bez snídaně). V historickém centru, možnost parkování ve dvoře, WIFI, sat. TV. PENZION KOSTNICKÝ DŮM*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 600 m) Pražská 220, Tábor, tel , , 1L a 2L - 800,- Kč (bez snídaně), internet, TV. PENZION NIAGARA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 900 m) Čs. armády 1763, Tábor, tel , , 2L Kč, možnost dokoupení snídaně. 13

15 HOTEL KAPITÁL*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 1 km) Třída 9.května 617, Tábor, tel , 1L 1090 Kč, 2L 1490 Kč (včetně snídaně). Restaurace. PENZION A KAVÁRNA SYLVA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 1 km) Roháčova 668, Tábor, tel , 2L 940 Kč, 1L 580 Kč. PENZION Z+Z*** - Vítkova 2010, Tábor, tel , (500m) PENZION 189**** - Hradební 189, Tábor, tel , , 2L Kč (600 m) Další hotely a penziony - ve vzdálenosti větší než 1 km od místa konání konference - najdete na adrese Vložné a sborník Účastnický poplatek včetně sborníku přednášek je 4.150,- Kč + 20 % DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Vložné zahrnuje celkové náklady na uspořádání konference a sborník, který bude mít přibližně 450 stran a bude opět k dispozici při konferenci. Naším cílem je, aby sborník byl dostupný všem účastníkům a sloužil již v průběhu konference např. jako odkazový materiál na obrázky, tabulky či části textu, o kterých se přednášející z časových důvodů nebudou moci při přednášce zmínit. Vaši platbu je potřeba poukázat tak, aby odešla do Pokud tento termín nebudete moci splnit, dáme přednost platbě v hotovosti na místě. Účastnický poplatek bude možné uhradit i v hotovosti u prezence. Přihlášku však zašlete včas poštou nebo em s poznámkou, že platba bude provedena v hotovosti. Bankovní spojení /0300 ČSOB, Č. Budějovice, variabilní symbol IČ vysílající organizace, konstantní symbol IBAN CZ , BIC CEKOCZPP. IČ: , DIČ: CZ Potvrzení o zaplacení (daňový doklad) bude vydán účastníkům při registraci, popř. zaslán po konferenci poštou. Registrace účastníků Registrace účastníků bude v hotelu Dvořák dne od do a dne od do hodin. V případě pozdějšího příjezdu účastníka nás prosím informujte na mobilní telefon sekretariátu konference ( ), bude postupováno podle individuální dohody. Informace pro přednášející Pro přednášky bude k dispozici PC projektor. Pro přednášky je vyhrazen 15minutový čas na přednášku i diskusi, krátká sdělení mají časový limit 10 minut včetně diskuse. Přednášky pozvaných přednášejících jsou půlhodinové. Pro dobrý průběh konference je časový limit nutné bezpodmínečně dodržet. Předsedající jednotlivých sekcí budou čas pečlivě sledovat. 14

16 Neúčast na konferenci V případě neúčasti nemůžeme zaplacený účastnický poplatek vrátit. Nemůžete-li přijet, pošlete za sebe náhradníka. Zaplacený sborník v každém případě dostanete poštou po konferenci bez účtování poštovného a balného. Po obdržení závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro vysílající organizaci, účastníka i organizátora konference. Pozvánka pro seniory a studenty K účasti zveme také seniory a studenty našeho oboru, pro které nabízíme výrazně zvýhodněné podmínky účasti. V případě zájmu kontaktujte prosím odborného garanta nejraději em nebo v nouzi na mobilní telefon (viz další strana). Co dalšího bude na konferenci Do programu konference jsme opět zařadili přehledové přednášky pozvaných přednášejících. Budeme tak pokračovat v úspěšné formě prezentace významných poznatků, kdy na každou konferenci zveme několik významných odborníků, kteří speciálně pro konferenci Pitná voda připraví soubornou přednášku, která umožní získat dostatečně hluboký a aktuální přehled o určité oblasti, zapadající do šíře záběru konference. Tyto přednášky mohou sloužit i jako součást osobního vzdělávání v daném oboru a mají také částečně nahradit studium odborné literatury. Naším cílem je, aby účastníci mohli co nejvíce vytěžit z toho, že na konferenci se setkává velké množství odborníků a praktiků. Chceme také, aby programová nabídka konference významně přesáhla neproduktivní čas, který vždy stráví účastníci na cestě. Proto trvá téměř tři dny. I letos pokračujeme v tradici setkání pracovních ad-hoc skupin zájemců o aktuální problematiku, která zajímá určitou část účastníků konference. Tato setkání pracovních skupin ke speciálním tématům budou zorganizována podle zájmu účastníků. Prostor pro jednání těchto skupin je vyhrazen na středu v podvečer. Je možné, aby v prostorech hotelu Dvořák paralelně běžely až tři diskuse. Opět bude uspořádána úspěšná informační výstavka nabídky progresivních firem, jejichž výrobky a činnost souvisejí s problematikou konference. V programu konference bude vyhrazen i tentokrát prostor pro diskusi ke každé přednesené přednášce ihned po jejím odeznění. Moderní prostory přednáškového sálu hotelu Dvořák v Táboře zaručují dostatek místa a pohodlí pro přednášky, dobrou prezentaci promítaných podkladů na velkém promítacím plátně, kvalitní akustiku a také oddělený sál pro sekci posterů a výstavku i pro kuloárové diskuse. Máte-li k přípravě konference dotaz či připomínku, prosíme, obraťte se na odborného garanta konference. O městě Táboře a jeho okolí je možné se dozvědět více například na 15

17 Důležitý termín Do odeslání vyplněných přihlášek Odborný garant a sekretariát konference doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, mobil: , V průběhu konference můžete volat sekretariát konference na telefon

18 Vodní hospodářství

19 PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI Tuto přihlášku odešlete nejpozději do na adresu: doc.ing. Petr Dolejš, CSc., KONFERENCE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, nebo na či PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2010 TÁBOR, Prosíme, vyplňujte čitelně Jméno, příjmení, tituly: Pracovní zařazení: Adresa zaměstnavatele: telefon: mobil:... podpis účastníka

20 (Tuto stranu vyplňuje a potvrzuje vysílající organizace) Tuto přihlášku odešlete nejpozději do na adresu: doc.ing. Petr Dolejš, CSc., KONFERENCE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, či POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ VLOŽNÉHO NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2010 TÁBOR, Potvrzujeme, že jsme dne.....dali příkaz k úhradě účastnického poplatku za našeho pracovníka:... Účastnický poplatek se skládá z: Vložného + sborníku DPH celkem (20 %) Celkem včetně DPH 4 150,- Kč 830,- Kč 4 980,- Kč Celkově tedy uhrazujeme za uvedeného účastníka/ky účastnický poplatek ve výši... Kč IČ plátce: DIČ plátce: Z našeho účtu číslo.... na účet organizátora konference č /0300, ČSOB Č. Budějovice, variabilní symbol = Vaše IČ, konstantní symbol Naše IČ: , DIČ: CZ , IBAN CZ , BIC CEKOCZPP. Organizátoři konference jsou plátci DPH. Daňový doklad obdrží účastníci po zaplacení při prezentaci nebo bude zaslán poštou. Vaše platba je zálohou ve výši 100% sjednané ceny. Dnem zdanitelného plnění je poslední den konání konference datum... razítko a podpis zástupce organizace

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Program a 2. pozvánka k účasti HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Vás tímto zve na konferenci Flotace ve vodárenství která se koná ve dnech 12. - 13. 11. 2009 v Praze 8,

Více

Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014

Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014 Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014 I. Všeobecně Vážení přítomni, dovolte mně, abych Vás co nejupřímněji přivítal a popřál Vám dobrou pohodu. Chtěl bych připomenout, že ČSVH

Více

Nové nástroje územního plánování

Nové nástroje územního plánování Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Nové nástroje územního plánování Seminář, pořádaný Asociací, se koná 29. a 30. března 2007 v Českých Budějovicích, v kulturním epicentru Bazilika (areál obchodně-společenského

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

VÍTEJTE NA KONFERENCI

VÍTEJTE NA KONFERENCI 7. 8. dubna 2014 Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové VÍTEJTE NA KONFERENCI www.isss.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Milan Chovanec, ministr vnitra Úvodní slovo... 6 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Více

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2006 SRPEN 2006 ZDARMA Vážení čtenáři, právě čtete osmé číslo Venkovských novin, které jsme mimořádně vydali dříve. Důvodem bylo velké množství aktuálních a

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje Vás zvou na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje odborní garanti doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Zima doc. Dr. Ing.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR

INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR 88 2012 INFORMAČNÍ BULLETIN ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR [z obsahu: Konference Koncepce krajiny 1 Workshop AUÚP, leden 2012 5 Standardy ÚPD 5 ZÚR a vazby na ÚP 6 Krajina a ZÚR 8 Dražší

Více

SBORNÍK. 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU"

SBORNÍK. 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU SBORNÍK 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU" konáné pod záštitou PhDr. Vladimíra Špidly, místopředsedy Vlády

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2010 Středočeské vodárny, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 Přístup k zákazníkovi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v O D B O R V O D N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í ČAZV O D B O R P E D O L O G I E ČAZV Č E S K Ý V Ý B O R I C I D Č E S K Á P E D O L O G I C K Á S P O L E Č N O S T Informační listy 32 Listopad 2009,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 4 CENA 98 KČ 4 2012 Reportáž: Polemika: Rozhovor: Zdeněk Horsák

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více