Pitná voda z údolních nádrží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pitná voda z údolních nádrží"

Transkript

1 W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK, a.s. - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. VAS, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno Hydroprojekt CZ a.s., Praha SMP CZ, a.s., Praha ČEVAK a.s., České Budějovice SčVK, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,teplice Fakulta chemická, VUT v Brně VÚVH Bratislava SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Česká vědeckotechnická vodohospodářská spol. a Vodní klub GWP Vás zvou na konferenci která bude již 10. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží Program v hotelu Dvořák v Táboře

2 Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody. Z minulých konferencí vyplynulo několik tematických okruhů, na které se konference zaměřuje: problematika ochranných pásem ve vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy organismů aj.) moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy dobré příklady řešení praktických provozních problémů. Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká. Tato konference je již desátá v řadě konferencí, které organizujeme na toto téma. Prv ní se konala v roce 1990 v Prachaticích, zúčastnilo se jí 165 účastníků, sborník obsahoval 34 příspěvků a měl 208 stran. Druhá se konala již v Táboře v roce Celkový počet účastníků na této konferenci dosáhl již 264. Sbor ník obsahoval 68 příspěvků a měl 514 stran. Třetí konference se konala v roce 1995 opět v Táboře. Celkový počet účastníků byl 265, sborník obsahoval 64 příspěvků a měl 442 stran. Čtvrtá byla mezinárodní konference IAWQ-IWSA (Reservoir Management and Water Supply - an Integrated System), která se konala v r v Praze za účasti 231 účastníků ze 32 zemí. Bylo na ní prezentováno celkem 100 příspěvků, které byly vydány ve dvoudílném sborníku (celkem 619 str.). Kromě toho byly vybrané příspěvky publikovány v roce 1998 v prestižním časopisu IAWQ Water Science and Technology, vydávaném nakladatelstvím Pergamon/Elsevier Science, v monotematickém čísle o 379 stranách. Pátou konferenci v roce 1999 jsme částečně nově pojmenovali Pitná voda neboť jsme chtěli dát prostor i vztahům mezi povodím, vodním tokem a úpravnou, které postrádají údolní nádrž. Procesy v technologii úpravy vody není možné dělit na ty, které probíhají při úpravě vody povrchové a vody podzemní. V mnoha případech jsou identické (oxidace Fe a Mn, odstraňování organických mikropolutantů atp.) a proto konference nyní zahrnuje i úpravu podzemních vod. Sborník z této konference obsahoval 65 příspěvků a měl 405 stran. Šestá konference se konala v roce Sborník měl 408 stran a obsahoval 71 příspěvků. Sedmá konference se konala v r. 2004, sborník měl 429 stránek a celkem 67 příspěvků. Na této konferenci jsme poprvé zařadili do programu také 5 přednášek pozvaných přednášejících, které se zabývaly klíčovými problémy oboru. V průběhu konference jsme pak poprvé zorganizovali i setkání třech ad-hoc odborných diskusních skupin k významným aktuálním tématům. O obě tyto novinky byl ze strany účastníků velký zájem. Osmá konference se konala v r. 2006, již tradičně v Táboře, ale na novém místě ve zcela novém hotelu Dvořák. Sborník měl 444 stran a obsahoval 73 příspěvků, včetně pěti příspěvků pozvaných přednášejících. Zatím poslední, - devátá konference se konala tamtéž. Sborník měl 454 stran a obsahoval 71 příspěvků, opět včetně pěti příspěvků pozvaných přednášejících. 1

3 Přípravný výbor konference: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno Milan Drda, ENVI-PUR, s.r.o., Tábor RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, s.p., pracoviště Plzeň doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Biologické centrum AV ČR, HBÚ, Č. Budějovice doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., VAS, a.s,. Brno Ing. Pavel Hucko, CSc., VÚVH Bratislava prof. Ing. Václav Janda, CSc., VŠCHT Praha Ing. Nataša Kalousková, CSc., W&ET Team, Č. Budějovice MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, Praha Ing. Milan Kuchař, PVK a.s., Praha Ing. Miloslava Melounová, SOVAK, Praha prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., Praha dipl.tech. Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. Program konference Pondělí, Úvodní panelová diskuse Úvodní diskuse bude tentokrát věnována Kodaňské vrcholné schůzce OSN o změnách klimatu. Bude zahájena přednáškou, připravenou pro Konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani: Občanský protokol o vodě, vegetaci a klimatické změně - vědecká diskuse o úloze vody a CO 2 v klimatickém systému Země se stupňuje Panelovou diskusi povede RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel společnosti ENKI, o.p.s., vědecký pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR. Dr. Pokorný přednáší také na VŠ, je členem mezinárodního vědeckého panelu komise pro přírodní zdroje při australské vládě a členem vědeckého a technologického panelu Ramsarské dohody pro střední a východní Evropu. Zúčastnil se aktivně Konference OSN o změnách klimatu, která se konala prosince 2009 v Kodani. Úterý, Zahájení konference Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství Přestávka na občerstvení Hygiena pitné vody Oběd Procesy úpravy pitné vody I Slavnostní zahájení konference

4 Sekce: Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství ZDROJE VODY PRO VODÁRENSKÉ VYUŽITÍ JE A BUDE JICH DOSTATEK? RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe ČR) OBNOVA - ZÁKLADNÍ PRINCIP VODÁRENSTVÍ RNDr. Miroslav Vykydal (Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.) METODIKA HLEDÁNÍ A HODNOCENÍ ALTERNATIV TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚPRAVY VODY ANEB JAK DĚLAT DOBŘE PŘEDPROJEKTOVOU PŘÍPRAVU doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č.Budějovice a FCh VUT Brno) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008 Ing. Miloslava Melounová (SOVAK ČR, Praha) ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODLE NORMY ČSN EN ISO9001 VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Josef Filla (VAS, a.s., Brno) Přestávka na občerstvení Sekce: Hygiena pitné vody PROČ VODA S CHLOREM, PROČ VODA BEZ CHLORU? MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA MIKROBIOLOGICKÉHO RNDr. Jaroslav Šašek (SZÚ, Praha) VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA CHEMICKÉHO MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) DESETILETÁ ZKUŠENOST S PROVOZEM VODOVODU PŘELOUČ ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÝM UV ZÁŘENÍM Stanislav Hampl (VaK Pardubice, a.s.) UVOLŇOVÁNÍ KOVŮ A DALŠÍCH PRVKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH KONVIC Ing. Vladimíra Němcová, Ing. Jana Kantorová (ZÚ se sídlem v Ostravě), MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) 3

5 přednáška pozvaného přednášejícího JEDNOBUNĚČNÍ PARAZITI V PITNÝCH VODÁCH A METODY JEJICH DETEKCE doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Parazitologický ústav, Č. Budějovice a Přírodovědecká fakulta JU, Č. Budějovice) ROLE VODNÍCH BEZOBRATLÝCH PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ OOCYST KRYPTOSPORIDIÍ Z VODY doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., doc. Ing. Martin Kváč, PhD., RNDr. Dana Květoňová, RNDr. Bohumil Sak, PhD., Bc. Lenka Rousková (Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Parazitologický ústav, Přírodovědecká fakulta JU, Č. Budějovice) SOUČASNÉ TRENDY V PRŮKAZU ZDROJE NÁKAZY - PANELÁKOVÉ A LÁZEŇSKÉ LEGIONELÓZY RNDr. Vladimír Drašar 1, Ing.Radomír Polcar 2, Massimo Mentasti, PhD. 3, Chantal Palepou 3, Hana Buchtová 1 ( 1 NRL pro legionely, ZÚ se sídlem v Ostravě, 2 FACTOR.E, Brno, 3 RSIL, Health Protection Agency, London) Oběd Sekce: Procesy úpravy pitné vody I esy úpravy pitné vody I ROVNOVÁŽNÉ KONCENTRACE VÁPNÍKU A HOŘČÍKU VE VODĚ PŘI KONTAKTU S KALCITEM A DOLOMITEM prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Marek Šváb, PhD., (VŠCHT v Praze), doc. Ing. Ondra Šráček, MSc, PhD. (OPV s.r.o., Praha a National Cheng Kung University, Taiwan) MODELOVÉ OVĚŘENÍ NOVÉHO FILTRAČNÍHO MATERIÁLU FILTRALITE VE DVOUVRSTVÝCH FILTRECH doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č.Budějovice a FCh VUT Brno), Ing. Klára Štrausová, Ph.D., Ing. Pavel Dobiáš (W&ET Team, Č. Budějovice) POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY Ing. Josef Drbohlav (Hydroprojekt CZ a.s., Praha) FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Klára Štrausová, Ph.D. (W&ET Team, Č. Budějovice), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) OPERATION OF CERAMIC MEMBRANE FILTRATION SYSTEMS FOR DRINKING WATER TREATMENT IN JAPAN (Použití keramických mikrofiltračních membrán pro úpravu pitné vody v Japonsku) Koji Hattori P.E.jp (METAWATER Co., Ltd., Japan) 4

6 POUŽITÍ MIKROFILTRACE NA KERAMICKÝCH MEMBRÁNÁCH PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY - ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Z PROVOZU MODELU AMAYA 5 Ing. Jiří Červenka, Ing. Jana Vondrysová, Milan Drda (ENVI-PUR, s.r.o., Tábor), doc.ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) VYUŽITÍ NANOFILTRACE A ULTRAFILTRACE K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU Ing. Zuzana Honzajková, Ing. Eva Podholová, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Martin Podhola (VŠCHT v Praze) VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY Ing. Bohumil Špinar, CSc. (PALL Austria Filter, GmbH, Praha) SPOLEČENSKÝ VEČER s občerstvením, hudbou a tancem 5

7 Středa, Procesy úpravy pitné vody II Odstraňování arzenu Přestávka na občerstvení Odstraňování uranu a mikropolutantů Analýza vod Oběd Zkušenosti z provozu ÚV Přestávka na občerstvení Analýza rizik Prezentace firem Sekce: Procesy úpravy pitné vody II přednáška pozvaného přednášejícího FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PODSTATA ELEKTROLYTICKÉ PŘÍPRAVY DESINFEKČNÍCH ČINIDEL doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc. (VŠCHT v Praze), Ing. Ladislav Bartoš, PhD. (VEOLIA VODA ČR, a.s., Praha) VLIV CELKOVÉ MINERALIZACE VODY NA VHODNOST POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ KOAGULANTŮ Ing. Jana Leskovjanová (FCh VUT Brno), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) KVALITNÍ PROJEKTOVÉ PODKLADY JAKO PRVOTNÍ A VÝZNAMNÝ ČLÁNEK ÚSPĚŠNOSTI REALIZOVANÉHO PROJEKTU Ing. Pavel Adler, CSc. (Voding Hranice, s.r.o.,hranice) MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD Mgr. Jan Runštuk, Ing. Pavel Konečný (VWS MEMSEP s.r.o, Praha) Sekce: Odstraňování arzenu dstraňování arzenu PROBLEMATIKA ARSENU V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Ivana Pomykačová 1, MUDr. František Kožíšek, CSc. 1,2, Ing. Daniel Weyessa Gari, PhD. 1, Ing. Vladimíra Němcová 3, RNDr. Ludmila Nešpůrková, CSc 1 ( 1 SZÚ, Praha, 2 2.lékařská fakulta UK, Praha, 3 ZÚ se sídlem v Ostravě) 6

8 VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As(V) Z VOD doc. Ing. Nina Strnadová 1, CSc., Mgr. Dong Nguyen Thanh 1, Mgr. Sang Nguyen Thi Minh 2, Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. 1, Mgr. Mandeep Singh 1 ( 1 VŠCHT v Praze, ÚTVP, 2 Hanoi Natural Resources &Environment College, Vietnam) POROVNANIE ÚČINNOSTI SORPČNÝCH MATERIÁLOV PRI ODSTRAŇOVANÍ ARZÉNU Z VODY (výsledky experimentov v lokalite Dubná Skala) doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) Přestávka na občerstvení Sekce: Odstraňování uranu a mikropolutantů PROBLEMATIKA ODSTRAŇOVÁNÍ URANU Z PITNÝCH VOD Ing. Lucie Černá, dipl.tech. Karel Kohn (Inform Consult Aqua, s.r.o., Příbram) PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S ODSTRAŇOVÁNÍM TRIAZINOVÝCH HERBICIDŮ NA GAU Ing. Pavel Král, Ph.D. (KHP a.s., Hradec Králové) VLIV OZONIZACE NA MNOŽSTVÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK V UPRAVENÉ VODĚ Z ÚV ŽELIVKA Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Miloslav Dryml, Ing. Petra Báťková (PVK, a.s., Praha) ODSTRÁNENIE POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHĽOVODÍKOV Z PITNEJ VODY V MURÁNSKOM SKUPINOVOM VODOVODE Ing. Nataša Riganová 1, Ing. Rudolf Kočiško 1, Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. 2 ( 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, 2 Jako, s.r.o., Líbezníce) Sekce: Analýza vod přednáška pozvaného přednášejícího KUDY SE UBÍRÁ ANALYTIKA PITNÉ VODY MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (FCh VUT Brno) NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY Ing. Lenka Fremrová (HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha) 7

9 Oběd Sekce: Zkušenosti z provozu úpraven vody POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Ing. Ladislav Švec, MBA, Ladislav Rainiš, Ing. Soňa Beyblová (SčVK, a.s., Teplice) SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. (W&ET Team, Č. Budějovice) VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno) PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Jiří Růžička, Ing. Michaela Polidarová (CHEVAK Cheb, a.s.) ODSTRAŇOVANIE Fe A Mn V ÚV KÚTY POLOPREVÁDZKOVÉ EXPERIMENTY doc. Ing. Danka Barloková, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) Přestávka na občerstvení Sekce: Analýza rizik lýza rizik IDENTIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV A HODNOTENIE RIZÍK V SKV HRIŇOVÁ-LUČENEC-FIĽAKOVO Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., Ing. Margita Slovinská, RNDr. Miloslava Prokšová, PhD., RNDr. Lívia Tóthová, PhD. (VÚVH Bratislava), Ing. Ján Ďurica, Ing. Juraj Hazlinger, Ing. Jozef Ivanič, Ing. Ondrej Trebula, Ing. Ladislav Solkový (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica) MINIMALIZACE RIZIK PŘI PROVOZU AKUMULACÍ S PITNOU VODOU doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT v Praze, ÚTVP), Ing. Jana Hubáčková, CSc. (VÚV T.G.M., v.v.i., Praha), doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. (ČVUT, Fakulta stavební, Praha), Jaroslav Říha (SčVK, a.s.,teplice) 8

10 KVANTIFIKACE RIZIK VEŘEJNÝCH VODOVODŮ Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Jan Ručka, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Pavla Třasoňová (VUT v Brně, FSv-ÚVHO) OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Mgr. Michaela Šrámková, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT v Praze) BETON VE STAVBÁCH PRO VÝROBU A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Ing. Richard Schejbal (Hydroprojekt CZ a.s., Praha) Sekce: Prezentace firem jednání pracovních ad-hoc skupin ke speciálním tématům Témata budou oznámena na nebo dohodnuta přímo v průběhu konaní konference 9

11 Čtvrtek, Nádrže Hospodaření v povodích, kvalita vody Závěrečná diskuse a ukončení konference Sekce: Nádrže EUTROFIZAČNÍ POTENCIÁL RŮZNÝCH ZDROJŮ FOSFORU V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŘÍMOV RNDr. Jakub Borovec, Ph.D., doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Mgr. Jiří Jan, Mgr. Petra Mošnerová (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice) PŘÍČINY JEN MALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI VODY VE VODÁRENSKÉ NÁDRŽI ŘÍMOV NAVZDORY VÝZNAMNÉMU POKLESU ZATÍŽENÍ FOSFOREM Z POVODÍ doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. a kol. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice) NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň) Sekce: Hospodaření v povodích, kvalita vody ospodaření v povodích, kvalita vody AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PERSPEKTIVA VÝROBY PITNÉ VODY Z VODNÍCH ZDROJŮ POVRCHOVÉ VODY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI VYSOČINY Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno), Ing. Luboš Mazel (VAS, a.s. - divize Žďár nad Sázavou) VÝSKUM ERÓZIE BREHOV V PRÍTOKOCH VODÁRENSKEJ NÁDRŽE HRIŇOVÁ prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD. (Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene) VYUŽITIE INFORMATÍVNYCH METÓD NA PREDIKCIU ERÓZNEHO OHROZENIA BREHOV V PRÍTOKOCH VN HRIŇOVÁ Ing. Mariana Jakubisová (Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene) 10

12 LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V POVODÍ KLÍČAVY Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. (Středočeské vodárny, a.s., Kladno), Ing. Václav Somol, CSc. (ČSOP ZO 13/18 Silvatica, Nové Strašecí), RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb, p.o.) HODNOCENÍ KVALITY VODY PŘÍTOKŮ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Ing. Lucie Černá, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Martin Pečenka, Ph.D. (VŠCHT v Praze, ÚTVP) INTEGROVANÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ MANAGEMENT V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV Ing. Jiří Holas, CSc. 1, Ing. Markéta Hrnčířová 2, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 1, Ing. Martin Pečenka, Ph.D. 1 ( 1 VŠCHT v Praze, 2 A.R.C. s.r.o., Praha) VLIV ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍHO ZDROJE KÁRANÝ NA KVALITU JÍMANÉ VODY Ing. Ladislav Herčík, Lenka Koudelová (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.), RNDr. Renáta Kadlecová (Česká geologická služba, Praha) VÝSKYT JODU VE VODĚ HORNÍHO TOKU ŘEKY BLANICE Mgr. Martin Šeda, Ing. Jaroslav Švehla, CSc., prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., prof. Ing. Vlasta Kroupová, CSc. (Zemědělská fakulta JU, Č. Budějovice) CÍLE A AKTIVITY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO UDRŽITELNÉ VODNÍ ZDROJE Ing. Jan Čermák (Mebis, spol. s r.o., Praha) Závěrečná diskuse a ukončení konference 11

13 Postery Sekce posterů a konferenční výstava jsou pořádány ve spolupráci s městem Tábor ZPŘESNĚNÍ INTERPRETACE FRAKCIONAČNÍ ANALÝZY FOREM P, Fe a Al V SEDIMENTECH Mgr. Jiří Jan, RNDr. Jakub Borovec, Ph.D, doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Hydrobiologický ústav, Č.Budějovice) PŘELOŽKA VODOVODNÍ SHYBKY DOLANY Ing. Aleš Havránek (Zakládání staveb, a.s., Praha), Ing. Josef Kyncl, Ing. Hynek Kloboučník, Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. (Středočeské vodárny, a.s., Kladno) NÁDOBOVÝ VODNÍ FILTR - TESTOVÁNÍ NA ZÁCHYT KOVŮ Ing. Jana Kantorová (ZÚ se sídlem v Ostravě) HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT MALÉHO VODOVODU prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. (Praha), Ing. Jiří Palčík, Ph.D. (ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice), Ing. Václav Mergl, CSc. (VAS, a.s., Brno) GLOBÁLNÍ CYKLUS JODU V PROSTŘEDÍ Mgr. Martin Šeda (Zemědělská fakulta JU, Č. Budějovice) Informace pro účastníky Místo konání: Hotel Dvořák je umístěn v historickém centru Tábora v blízkosti Žižkova náměstí. Vznikl před několika lety zajímavou rekonstrukcí historické budovy táborského pivovaru. Hotel přímo sousedí se zbytky hradu Kotnov. Vedle kvalitního ubytování a dobrého konferenčního zázemí hotel také disponuje velkým počtem parkovacích míst. Hotel poskytuje např. také WiFi připojení. Z vlakového a autobusového nádraží lze použít k cestě k hotelu autobusy MHD a vystoupit v zastávce Kotnov. Telefon do hotelu je , fax , Další informace jsou na stránkách Ubytování: Vzhledem k očekávanému počtu účastníků a kapacitě hotelu Dvořák může být jen část účastníků ubytována přímo v tomto hotelu. Při rezervaci v hotelech Dvořák, Palcát a Nautilus, které jsou hlavními konferenčními hotely, uveďte, že jste účastníci konference Pitná voda (se jmenovanými hotely je vyjednána sleva). Další kvalitní ubytovací možnosti uvádíme pro Vaši informaci i s orientačními cenami a vzdáleností od místa konání konference (Hotelu Dvořák) v následujícím přehledu. Tím mají všichni účastníci volný výběr a také pružnost v zajišťování ubytování. 12

14 Hlavní konferenční hotely HOTEL DVOŘÁK**** Hradební 3037, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L 1600 Kč, 2L 2000 Kč, (snídaně i parkovné v ceně). HOTEL NAUTILUS**** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 300 m) Žižkovo nám. 20, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L 2025 Kč, 2L 2430 Kč, (snídaně v ceně). HOTEL PALCÁT *** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 700 m) Tř.9 května 2471, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L pokoj 1080 Kč, 2L 1260 Kč (ceny jsou včetně snídaně). Od autobusového a vlakového nádraží dosažitelný např. autobusem MHD ve směru do centra. Hotely a penziony ve vzdálenosti do 1 km od hotelu Dvořák HOTEL LÁZNĚ**** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 900 m) Čelkovice 44, Tábor, tel , , 1L 1300 Kč, 2L 2000 Kč, (v ceně snídaně, parkovné). PENZION ALFA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 400 m) Klokotská 107, Tábor, tel , cz. 1L 570, 2L 900 Kč, včetně snídaně, vlastní sociální zařízení, BTV, WIFI. PENZION ČERNÝ LEKNÍN **** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 500 m) Příběnická 695, Tábor, tel , fax L/2L Kč (včetně snídaně), vlastní sociální zařízení, minibar, telefon, rádio, BTV + SAT. Sauna, bazén, solárium, možnost parkování i garáže. PENSION BETTY*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 600 m) Laudova 906, Tábor, tel , Kč/osoba (bez snídaně). V historickém centru, možnost parkování ve dvoře, WIFI, sat. TV. PENZION KOSTNICKÝ DŮM*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 600 m) Pražská 220, Tábor, tel , , 1L a 2L - 800,- Kč (bez snídaně), internet, TV. PENZION NIAGARA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 900 m) Čs. armády 1763, Tábor, tel , , 2L Kč, možnost dokoupení snídaně. 13

15 HOTEL KAPITÁL*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 1 km) Třída 9.května 617, Tábor, tel , 1L 1090 Kč, 2L 1490 Kč (včetně snídaně). Restaurace. PENZION A KAVÁRNA SYLVA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 1 km) Roháčova 668, Tábor, tel , 2L 940 Kč, 1L 580 Kč. PENZION Z+Z*** - Vítkova 2010, Tábor, tel , (500m) PENZION 189**** - Hradební 189, Tábor, tel , , 2L Kč (600 m) Další hotely a penziony - ve vzdálenosti větší než 1 km od místa konání konference - najdete na adrese Vložné a sborník Účastnický poplatek včetně sborníku přednášek je 4.150,- Kč + 20 % DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Vložné zahrnuje celkové náklady na uspořádání konference a sborník, který bude mít přibližně 450 stran a bude opět k dispozici při konferenci. Naším cílem je, aby sborník byl dostupný všem účastníkům a sloužil již v průběhu konference např. jako odkazový materiál na obrázky, tabulky či části textu, o kterých se přednášející z časových důvodů nebudou moci při přednášce zmínit. Vaši platbu je potřeba poukázat tak, aby odešla do Pokud tento termín nebudete moci splnit, dáme přednost platbě v hotovosti na místě. Účastnický poplatek bude možné uhradit i v hotovosti u prezence. Přihlášku však zašlete včas poštou nebo em s poznámkou, že platba bude provedena v hotovosti. Bankovní spojení /0300 ČSOB, Č. Budějovice, variabilní symbol IČ vysílající organizace, konstantní symbol IBAN CZ , BIC CEKOCZPP. IČ: , DIČ: CZ Potvrzení o zaplacení (daňový doklad) bude vydán účastníkům při registraci, popř. zaslán po konferenci poštou. Registrace účastníků Registrace účastníků bude v hotelu Dvořák dne od do a dne od do hodin. V případě pozdějšího příjezdu účastníka nás prosím informujte na mobilní telefon sekretariátu konference ( ), bude postupováno podle individuální dohody. Informace pro přednášející Pro přednášky bude k dispozici PC projektor. Pro přednášky je vyhrazen 15minutový čas na přednášku i diskusi, krátká sdělení mají časový limit 10 minut včetně diskuse. Přednášky pozvaných přednášejících jsou půlhodinové. Pro dobrý průběh konference je časový limit nutné bezpodmínečně dodržet. Předsedající jednotlivých sekcí budou čas pečlivě sledovat. 14

16 Neúčast na konferenci V případě neúčasti nemůžeme zaplacený účastnický poplatek vrátit. Nemůžete-li přijet, pošlete za sebe náhradníka. Zaplacený sborník v každém případě dostanete poštou po konferenci bez účtování poštovného a balného. Po obdržení závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro vysílající organizaci, účastníka i organizátora konference. Pozvánka pro seniory a studenty K účasti zveme také seniory a studenty našeho oboru, pro které nabízíme výrazně zvýhodněné podmínky účasti. V případě zájmu kontaktujte prosím odborného garanta nejraději em nebo v nouzi na mobilní telefon (viz další strana). Co dalšího bude na konferenci Do programu konference jsme opět zařadili přehledové přednášky pozvaných přednášejících. Budeme tak pokračovat v úspěšné formě prezentace významných poznatků, kdy na každou konferenci zveme několik významných odborníků, kteří speciálně pro konferenci Pitná voda připraví soubornou přednášku, která umožní získat dostatečně hluboký a aktuální přehled o určité oblasti, zapadající do šíře záběru konference. Tyto přednášky mohou sloužit i jako součást osobního vzdělávání v daném oboru a mají také částečně nahradit studium odborné literatury. Naším cílem je, aby účastníci mohli co nejvíce vytěžit z toho, že na konferenci se setkává velké množství odborníků a praktiků. Chceme také, aby programová nabídka konference významně přesáhla neproduktivní čas, který vždy stráví účastníci na cestě. Proto trvá téměř tři dny. I letos pokračujeme v tradici setkání pracovních ad-hoc skupin zájemců o aktuální problematiku, která zajímá určitou část účastníků konference. Tato setkání pracovních skupin ke speciálním tématům budou zorganizována podle zájmu účastníků. Prostor pro jednání těchto skupin je vyhrazen na středu v podvečer. Je možné, aby v prostorech hotelu Dvořák paralelně běžely až tři diskuse. Opět bude uspořádána úspěšná informační výstavka nabídky progresivních firem, jejichž výrobky a činnost souvisejí s problematikou konference. V programu konference bude vyhrazen i tentokrát prostor pro diskusi ke každé přednesené přednášce ihned po jejím odeznění. Moderní prostory přednáškového sálu hotelu Dvořák v Táboře zaručují dostatek místa a pohodlí pro přednášky, dobrou prezentaci promítaných podkladů na velkém promítacím plátně, kvalitní akustiku a také oddělený sál pro sekci posterů a výstavku i pro kuloárové diskuse. Máte-li k přípravě konference dotaz či připomínku, prosíme, obraťte se na odborného garanta konference. O městě Táboře a jeho okolí je možné se dozvědět více například na 15

17 Důležitý termín Do odeslání vyplněných přihlášek Odborný garant a sekretariát konference doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, mobil: , V průběhu konference můžete volat sekretariát konference na telefon

18 Vodní hospodářství

19 PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI Tuto přihlášku odešlete nejpozději do na adresu: doc.ing. Petr Dolejš, CSc., KONFERENCE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, nebo na či PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2010 TÁBOR, Prosíme, vyplňujte čitelně Jméno, příjmení, tituly: Pracovní zařazení: Adresa zaměstnavatele: telefon: mobil:... podpis účastníka

20 (Tuto stranu vyplňuje a potvrzuje vysílající organizace) Tuto přihlášku odešlete nejpozději do na adresu: doc.ing. Petr Dolejš, CSc., KONFERENCE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, či POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ VLOŽNÉHO NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2010 TÁBOR, Potvrzujeme, že jsme dne.....dali příkaz k úhradě účastnického poplatku za našeho pracovníka:... Účastnický poplatek se skládá z: Vložného + sborníku DPH celkem (20 %) Celkem včetně DPH 4 150,- Kč 830,- Kč 4 980,- Kč Celkově tedy uhrazujeme za uvedeného účastníka/ky účastnický poplatek ve výši... Kč IČ plátce: DIČ plátce: Z našeho účtu číslo.... na účet organizátora konference č /0300, ČSOB Č. Budějovice, variabilní symbol = Vaše IČ, konstantní symbol Naše IČ: , DIČ: CZ , IBAN CZ , BIC CEKOCZPP. Organizátoři konference jsou plátci DPH. Daňový doklad obdrží účastníci po zaplacení při prezentaci nebo bude zaslán poštou. Vaše platba je zálohou ve výši 100% sjednané ceny. Dnem zdanitelného plnění je poslední den konání konference datum... razítko a podpis zástupce organizace

PITNÁ VODA 2010. Pitná voda z údolních nádrží. 17. 5. - 20. 5. 2010 v Táboře. Sborník konference

PITNÁ VODA 2010. Pitná voda z údolních nádrží. 17. 5. - 20. 5. 2010 v Táboře. Sborník konference W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů ENVI-PUR, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

ZDROJE VODY PRO VODÁRENSKÉ VYUŽITÍ JE A BUDE JICH DOSTATEK?

ZDROJE VODY PRO VODÁRENSKÉ VYUŽITÍ JE A BUDE JICH DOSTATEK? Program konference Pondělí, 17. 5. 2010 19.00-20.00 Úvodní panelová diskuse Úvodní diskuse bude tentokrát věnována Kodaňské vrcholné schůzce OSN o změnách klimatu. Bude zahájena přednáškou, připravenou

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Konference se bude věnovat dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody několik tematických okruhů, na které se konference zaměřuje:

Konference se bude věnovat dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody několik tematických okruhů, na které se konference zaměřuje: Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice Ministerstvo zemědělství ČR SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ENVI-PUR s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. PVK, a.s. - Pražské vodovody a kanalizace,

Více

PITNÁ VODA 2004. Pitná voda z údolních nádrží. 7. 6. - 10. 6. 2004 v Táboře. Sborník konference

PITNÁ VODA 2004. Pitná voda z údolních nádrží. 7. 6. - 10. 6. 2004 v Táboře. Sborník konference W&ET Team, České Budějovice Ministerstvo zemědělství ČR SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ENVI-PUR s.r.o., Tábor PVK - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice Ministerstvo zemědělství ČR Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno Vodovody

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Program a 2. pozvánka k účasti HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Vás tímto zve na konferenci Flotace ve vodárenství která se koná ve dnech 12. - 13. 11. 2009 v Praze 8,

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

SEDIMENTY A ZEMINY 2015

SEDIMENTY A ZEMINY 2015 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop 1. prosince 2015 BRNO

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz pořádá seminář MĚŘENÍ TERMOSTATŮ Datum a místo konání 20. 10. 2011 Restaurace a penzion U Heligonky Brno, Radlas 5 Vážení přátelé, České

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. úterý 4. října 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. úterý 4. října 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

ODPADY novinky a připravované změny v roce 2016

ODPADY novinky a připravované změny v roce 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář Moravská zemská knihovna,

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Více

Sborník konference PITNÁ VODA 2006 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží 5. 6. - 8. 6. 2006

Sborník konference PITNÁ VODA 2006 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží 5. 6. - 8. 6. 2006 W&ET Team, České Budějovice Ministerstvo zemědělství ČR SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ENVI-PUR s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. PVK, a.s. - Pražské vodovody a kanalizace,

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

PITNÁ VODA 2008. Pitná voda z údolních nádrží. 2. 6. - 5. 6. 2008 v Táboře. Sborník konference

PITNÁ VODA 2008. Pitná voda z údolních nádrží. 2. 6. - 5. 6. 2008 v Táboře. Sborník konference W&ET Team, České Budějovice Ministerstvo zemědělství ČR ENVI-PUR, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno Vodovody

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY VE WROCLAWI FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXXI. MEZINÁRODNÍ

Více

SEDIMENTY A ZEMINY 2016

SEDIMENTY A ZEMINY 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop 29. listopadu 2016

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP ZEMINY JAKO ODPADY

Více

AKTUALIZACE NORMY ISO A ISO 9001

AKTUALIZACE NORMY ISO A ISO 9001 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ AKTUALIZACE NORMY ISO

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pořádající organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha Ústav

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci ODPADY pořádanou ve dnech 10. - 11. 5. 2017 Konference je

Více

Vás zvou na konferenci PITNÁ VODA 2014. která bude již 12. pokračováním konferencí. Pitná voda z údolních nádrží. Program 26. 5. - 29. 5.

Vás zvou na konferenci PITNÁ VODA 2014. která bude již 12. pokračováním konferencí. Pitná voda z údolních nádrží. Program 26. 5. - 29. 5. W&ET Team, České Budějovice ČSAVE Československá asociace vodárenských expertů SOVAK Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ENVI-PUR, s.r.o., Praha VodaTím s.r.o., Bratislava PVK, a.s. Pražské vodovody

Více

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ a EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ENVI-PUR, s.r.o., Praha VodaTím s.r.o., Bratislava PVK, a.s. - Pražské vodovody

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

ASIS 2007 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

ASIS 2007 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF ELECTRONICS KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXIX. MEZINÁRODNÍ PODZIMNÍ

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz České kalibrační sdružení pořádá seminář Hodnocení a kontrola lícovaných závitů Datum a místo konání 26. 4. 2012 Restaurace a penzion

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

NOVELIZACE ODPADOVÉ LEGISLATIVY v první polovině roku 2016

NOVELIZACE ODPADOVÉ LEGISLATIVY v první polovině roku 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář Moravská zemská knihovna,

Více

NOVÉ POVINNOSTI PRO STAVEBNÍKY řešení ochrany nových či rekonstruovaných objektů určených k bydlení před hlukem 25.

NOVÉ POVINNOSTI PRO STAVEBNÍKY řešení ochrany nových či rekonstruovaných objektů určených k bydlení před hlukem 25. EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář NOVÉ POVINNOSTI PRO

Více

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Více

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář 8. březen 2017 Brno

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví pořádá odborný seminář VELKÁ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA č. 254/2001 Sb. úterý 2. listopadu 2010 Hradec

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

BEZPEČNOST, HYGIENA A POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ

BEZPEČNOST, HYGIENA A POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST CZECH WELDING SOCIETY Novotného lávka 5, 110 01 Praha 1; telefon: 221 082 377; fax: 221 082 239 ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST člen mezinárodních organizací MEZINÁRODNÍHO SVÁŘEČSKÉHO

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop 2. února 2017 Hradec

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají pod záštitou ministra průmyslu a obchodu

Více

Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa čtvrtek, 10. září 2009 Třeboň, KK centrum Roháč

Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa čtvrtek, 10. září 2009 Třeboň, KK centrum Roháč Pobočka Dendrologická, Dobřichovice,ČLS, ve spolupráci s Městem Třeboň, Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., Česká jednota lesnická Vás srdečně zve na odborný seminář a setkání lesníků Památné stromy v lesích

Více

Problematika zaplevelených pozemků

Problematika zaplevelených pozemků Česká rostlinolékařská společnost, Dendrologická, Dobřichovice, o.s., ve spolupráci s Městem Říčany, Vás srdečně zvou na vzdělávací program Problematika zaplevelených pozemků Stále více občanů se obrací

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

AKTUALIZACE NORMY ISO A ISO 9001

AKTUALIZACE NORMY ISO A ISO 9001 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ AKTUALIZACE NORMY ISO

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, s vyhláškou č. 387/2016 Sb.

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, s vyhláškou č. 387/2016 Sb. EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ,

Více

SEDIMENTY A ZEMINY 2016

SEDIMENTY A ZEMINY 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop 15. listopadu 2016

Více

ISPOP - NOVINKY 2017 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2017 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2017

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop SEDIMENTY A ZEMINY

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 20. září 2016 Hradec Králové

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 20. září 2016 Hradec Králové ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ a EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice Ministerstvo zemědělství ČR SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Envi-Pur s.r.o., Tábor PVK - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA ASIS 2006

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA ASIS 2006 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXVIII. MEZINÁRODNÍ PODZIMNÍ KOLOKVIUM POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

Více

Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu

Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu ZEOLITOVÝ SEMINÁŘ A 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu 12. září, 2017 VŠCHT Praha Druhý cirkulář 1 ZEOLITOVÝ SEMINÁŘ A 20. JÍLOVÁ KONFERENCE

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

ZEMINY A SEDIMENTY 2016

ZEMINY A SEDIMENTY 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP ZEMINY A SEDIMENTY

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví. (aplikace procesu posuzování v praxi)

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví. (aplikace procesu posuzování v praxi) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví pořádá odborný seminář EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (aplikace procesu posuzování

Více

Efektivní hospodaření s vodou a "zelená infrastruktura" ve městě

Efektivní hospodaření s vodou a zelená infrastruktura ve městě Město Třeboň a ENKI o.p.s. Vás zvou na konferenci Efektivní hospodaření s vodou a "zelená infrastruktura" ve městě ve čtvrtek 11. února 2016 od 9:00 hod v Kongresovém a kulturním centru Roháč Na Sadech

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce pořádá Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU BYLA UDĚLENA AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA podle 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 8. září 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 8. září 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pořádá: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Mendelova univerzita

Více

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Více

ASIS 2008 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

ASIS 2008 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY VE WROCLAWI FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXX. MEZINÁRODNÍ

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY

Více

PROVOZOVÁNÍ KOMPOSTÁREN

PROVOZOVÁNÍ KOMPOSTÁREN EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář EMPLA spol. s r. o.,

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

R E C Y C L I N G 2017

R E C Y C L I N G 2017 ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje

Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje Pozvánka na konferenci pořádanou za finanční podpory Ústeckého kraje (č. dotace 15/SML0773), Severočeských dolů a.s. a statutárního města Mostu Stav a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje 19. listopadu

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017 Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i. a ČVTVHS, z.s. ve spolupráci s Ústavem hydrológie SAV Bratislava, Českým hydrometeorologickým

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

10. ročník. Konference je součásti cyklu. Pozvánka a přihláška

10. ročník. Konference je součásti cyklu. Pozvánka a přihláška 10. ročník Pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí České republiky, Hospodářské komory České republiky a města Hradec Králové. Pořádá EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s ASEKOL,

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Lázně Libverda 17. 19. června 2014

Lázně Libverda 17. 19. června 2014 Fakulta strojní, ČVUT v Praze Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Česká společnost pro nové materiály a technologie Inženýrská akademie ČR si Vás dovolují pozvat na 13. konferenci PŘÍNOS METALOGRAFIE

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více