Pitná voda z údolních nádrží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pitná voda z údolních nádrží"

Transkript

1 W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK, a.s. - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. VAS, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno Hydroprojekt CZ a.s., Praha SMP CZ, a.s., Praha ČEVAK a.s., České Budějovice SčVK, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,teplice Fakulta chemická, VUT v Brně VÚVH Bratislava SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Česká vědeckotechnická vodohospodářská spol. a Vodní klub GWP Vás zvou na konferenci která bude již 10. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží Program v hotelu Dvořák v Táboře

2 Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody. Z minulých konferencí vyplynulo několik tematických okruhů, na které se konference zaměřuje: problematika ochranných pásem ve vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy organismů aj.) moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy dobré příklady řešení praktických provozních problémů. Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká. Tato konference je již desátá v řadě konferencí, které organizujeme na toto téma. Prv ní se konala v roce 1990 v Prachaticích, zúčastnilo se jí 165 účastníků, sborník obsahoval 34 příspěvků a měl 208 stran. Druhá se konala již v Táboře v roce Celkový počet účastníků na této konferenci dosáhl již 264. Sbor ník obsahoval 68 příspěvků a měl 514 stran. Třetí konference se konala v roce 1995 opět v Táboře. Celkový počet účastníků byl 265, sborník obsahoval 64 příspěvků a měl 442 stran. Čtvrtá byla mezinárodní konference IAWQ-IWSA (Reservoir Management and Water Supply - an Integrated System), která se konala v r v Praze za účasti 231 účastníků ze 32 zemí. Bylo na ní prezentováno celkem 100 příspěvků, které byly vydány ve dvoudílném sborníku (celkem 619 str.). Kromě toho byly vybrané příspěvky publikovány v roce 1998 v prestižním časopisu IAWQ Water Science and Technology, vydávaném nakladatelstvím Pergamon/Elsevier Science, v monotematickém čísle o 379 stranách. Pátou konferenci v roce 1999 jsme částečně nově pojmenovali Pitná voda neboť jsme chtěli dát prostor i vztahům mezi povodím, vodním tokem a úpravnou, které postrádají údolní nádrž. Procesy v technologii úpravy vody není možné dělit na ty, které probíhají při úpravě vody povrchové a vody podzemní. V mnoha případech jsou identické (oxidace Fe a Mn, odstraňování organických mikropolutantů atp.) a proto konference nyní zahrnuje i úpravu podzemních vod. Sborník z této konference obsahoval 65 příspěvků a měl 405 stran. Šestá konference se konala v roce Sborník měl 408 stran a obsahoval 71 příspěvků. Sedmá konference se konala v r. 2004, sborník měl 429 stránek a celkem 67 příspěvků. Na této konferenci jsme poprvé zařadili do programu také 5 přednášek pozvaných přednášejících, které se zabývaly klíčovými problémy oboru. V průběhu konference jsme pak poprvé zorganizovali i setkání třech ad-hoc odborných diskusních skupin k významným aktuálním tématům. O obě tyto novinky byl ze strany účastníků velký zájem. Osmá konference se konala v r. 2006, již tradičně v Táboře, ale na novém místě ve zcela novém hotelu Dvořák. Sborník měl 444 stran a obsahoval 73 příspěvků, včetně pěti příspěvků pozvaných přednášejících. Zatím poslední, - devátá konference se konala tamtéž. Sborník měl 454 stran a obsahoval 71 příspěvků, opět včetně pěti příspěvků pozvaných přednášejících. 1

3 Přípravný výbor konference: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno Milan Drda, ENVI-PUR, s.r.o., Tábor RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, s.p., pracoviště Plzeň doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Biologické centrum AV ČR, HBÚ, Č. Budějovice doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., VAS, a.s,. Brno Ing. Pavel Hucko, CSc., VÚVH Bratislava prof. Ing. Václav Janda, CSc., VŠCHT Praha Ing. Nataša Kalousková, CSc., W&ET Team, Č. Budějovice MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, Praha Ing. Milan Kuchař, PVK a.s., Praha Ing. Miloslava Melounová, SOVAK, Praha prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., Praha dipl.tech. Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. Program konference Pondělí, Úvodní panelová diskuse Úvodní diskuse bude tentokrát věnována Kodaňské vrcholné schůzce OSN o změnách klimatu. Bude zahájena přednáškou, připravenou pro Konferenci OSN o změnách klimatu v Kodani: Občanský protokol o vodě, vegetaci a klimatické změně - vědecká diskuse o úloze vody a CO 2 v klimatickém systému Země se stupňuje Panelovou diskusi povede RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel společnosti ENKI, o.p.s., vědecký pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR. Dr. Pokorný přednáší také na VŠ, je členem mezinárodního vědeckého panelu komise pro přírodní zdroje při australské vládě a členem vědeckého a technologického panelu Ramsarské dohody pro střední a východní Evropu. Zúčastnil se aktivně Konference OSN o změnách klimatu, která se konala prosince 2009 v Kodani. Úterý, Zahájení konference Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství Přestávka na občerstvení Hygiena pitné vody Oběd Procesy úpravy pitné vody I Slavnostní zahájení konference

4 Sekce: Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství ZDROJE VODY PRO VODÁRENSKÉ VYUŽITÍ JE A BUDE JICH DOSTATEK? RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe ČR) OBNOVA - ZÁKLADNÍ PRINCIP VODÁRENSTVÍ RNDr. Miroslav Vykydal (Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.) METODIKA HLEDÁNÍ A HODNOCENÍ ALTERNATIV TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ÚPRAVY VODY ANEB JAK DĚLAT DOBŘE PŘEDPROJEKTOVOU PŘÍPRAVU doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č.Budějovice a FCh VUT Brno) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008 Ing. Miloslava Melounová (SOVAK ČR, Praha) ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY PODLE NORMY ČSN EN ISO9001 VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Josef Filla (VAS, a.s., Brno) Přestávka na občerstvení Sekce: Hygiena pitné vody PROČ VODA S CHLOREM, PROČ VODA BEZ CHLORU? MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA MIKROBIOLOGICKÉHO RNDr. Jaroslav Šašek (SZÚ, Praha) VÝHODY A NEVÝHODY ZBYTKOVÉHO CHLORU Z HLEDISKA CHEMICKÉHO MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) DESETILETÁ ZKUŠENOST S PROVOZEM VODOVODU PŘELOUČ ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÝM UV ZÁŘENÍM Stanislav Hampl (VaK Pardubice, a.s.) UVOLŇOVÁNÍ KOVŮ A DALŠÍCH PRVKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH KONVIC Ing. Vladimíra Němcová, Ing. Jana Kantorová (ZÚ se sídlem v Ostravě), MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) 3

5 přednáška pozvaného přednášejícího JEDNOBUNĚČNÍ PARAZITI V PITNÝCH VODÁCH A METODY JEJICH DETEKCE doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Parazitologický ústav, Č. Budějovice a Přírodovědecká fakulta JU, Č. Budějovice) ROLE VODNÍCH BEZOBRATLÝCH PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ OOCYST KRYPTOSPORIDIÍ Z VODY doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., doc. Ing. Martin Kváč, PhD., RNDr. Dana Květoňová, RNDr. Bohumil Sak, PhD., Bc. Lenka Rousková (Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Parazitologický ústav, Přírodovědecká fakulta JU, Č. Budějovice) SOUČASNÉ TRENDY V PRŮKAZU ZDROJE NÁKAZY - PANELÁKOVÉ A LÁZEŇSKÉ LEGIONELÓZY RNDr. Vladimír Drašar 1, Ing.Radomír Polcar 2, Massimo Mentasti, PhD. 3, Chantal Palepou 3, Hana Buchtová 1 ( 1 NRL pro legionely, ZÚ se sídlem v Ostravě, 2 FACTOR.E, Brno, 3 RSIL, Health Protection Agency, London) Oběd Sekce: Procesy úpravy pitné vody I esy úpravy pitné vody I ROVNOVÁŽNÉ KONCENTRACE VÁPNÍKU A HOŘČÍKU VE VODĚ PŘI KONTAKTU S KALCITEM A DOLOMITEM prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Marek Šváb, PhD., (VŠCHT v Praze), doc. Ing. Ondra Šráček, MSc, PhD. (OPV s.r.o., Praha a National Cheng Kung University, Taiwan) MODELOVÉ OVĚŘENÍ NOVÉHO FILTRAČNÍHO MATERIÁLU FILTRALITE VE DVOUVRSTVÝCH FILTRECH doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č.Budějovice a FCh VUT Brno), Ing. Klára Štrausová, Ph.D., Ing. Pavel Dobiáš (W&ET Team, Č. Budějovice) POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY Ing. Josef Drbohlav (Hydroprojekt CZ a.s., Praha) FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Klára Štrausová, Ph.D. (W&ET Team, Č. Budějovice), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) OPERATION OF CERAMIC MEMBRANE FILTRATION SYSTEMS FOR DRINKING WATER TREATMENT IN JAPAN (Použití keramických mikrofiltračních membrán pro úpravu pitné vody v Japonsku) Koji Hattori P.E.jp (METAWATER Co., Ltd., Japan) 4

6 POUŽITÍ MIKROFILTRACE NA KERAMICKÝCH MEMBRÁNÁCH PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY - ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY Z PROVOZU MODELU AMAYA 5 Ing. Jiří Červenka, Ing. Jana Vondrysová, Milan Drda (ENVI-PUR, s.r.o., Tábor), doc.ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) VYUŽITÍ NANOFILTRACE A ULTRAFILTRACE K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU Ing. Zuzana Honzajková, Ing. Eva Podholová, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Martin Podhola (VŠCHT v Praze) VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY Ing. Bohumil Špinar, CSc. (PALL Austria Filter, GmbH, Praha) SPOLEČENSKÝ VEČER s občerstvením, hudbou a tancem 5

7 Středa, Procesy úpravy pitné vody II Odstraňování arzenu Přestávka na občerstvení Odstraňování uranu a mikropolutantů Analýza vod Oběd Zkušenosti z provozu ÚV Přestávka na občerstvení Analýza rizik Prezentace firem Sekce: Procesy úpravy pitné vody II přednáška pozvaného přednášejícího FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PODSTATA ELEKTROLYTICKÉ PŘÍPRAVY DESINFEKČNÍCH ČINIDEL doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc. (VŠCHT v Praze), Ing. Ladislav Bartoš, PhD. (VEOLIA VODA ČR, a.s., Praha) VLIV CELKOVÉ MINERALIZACE VODY NA VHODNOST POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ KOAGULANTŮ Ing. Jana Leskovjanová (FCh VUT Brno), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno) KVALITNÍ PROJEKTOVÉ PODKLADY JAKO PRVOTNÍ A VÝZNAMNÝ ČLÁNEK ÚSPĚŠNOSTI REALIZOVANÉHO PROJEKTU Ing. Pavel Adler, CSc. (Voding Hranice, s.r.o.,hranice) MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD Mgr. Jan Runštuk, Ing. Pavel Konečný (VWS MEMSEP s.r.o, Praha) Sekce: Odstraňování arzenu dstraňování arzenu PROBLEMATIKA ARSENU V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Ivana Pomykačová 1, MUDr. František Kožíšek, CSc. 1,2, Ing. Daniel Weyessa Gari, PhD. 1, Ing. Vladimíra Němcová 3, RNDr. Ludmila Nešpůrková, CSc 1 ( 1 SZÚ, Praha, 2 2.lékařská fakulta UK, Praha, 3 ZÚ se sídlem v Ostravě) 6

8 VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As(V) Z VOD doc. Ing. Nina Strnadová 1, CSc., Mgr. Dong Nguyen Thanh 1, Mgr. Sang Nguyen Thi Minh 2, Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. 1, Mgr. Mandeep Singh 1 ( 1 VŠCHT v Praze, ÚTVP, 2 Hanoi Natural Resources &Environment College, Vietnam) POROVNANIE ÚČINNOSTI SORPČNÝCH MATERIÁLOV PRI ODSTRAŇOVANÍ ARZÉNU Z VODY (výsledky experimentov v lokalite Dubná Skala) doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) Přestávka na občerstvení Sekce: Odstraňování uranu a mikropolutantů PROBLEMATIKA ODSTRAŇOVÁNÍ URANU Z PITNÝCH VOD Ing. Lucie Černá, dipl.tech. Karel Kohn (Inform Consult Aqua, s.r.o., Příbram) PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S ODSTRAŇOVÁNÍM TRIAZINOVÝCH HERBICIDŮ NA GAU Ing. Pavel Král, Ph.D. (KHP a.s., Hradec Králové) VLIV OZONIZACE NA MNOŽSTVÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK V UPRAVENÉ VODĚ Z ÚV ŽELIVKA Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Miloslav Dryml, Ing. Petra Báťková (PVK, a.s., Praha) ODSTRÁNENIE POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHĽOVODÍKOV Z PITNEJ VODY V MURÁNSKOM SKUPINOVOM VODOVODE Ing. Nataša Riganová 1, Ing. Rudolf Kočiško 1, Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. 2 ( 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, 2 Jako, s.r.o., Líbezníce) Sekce: Analýza vod přednáška pozvaného přednášejícího KUDY SE UBÍRÁ ANALYTIKA PITNÉ VODY MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha) POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (FCh VUT Brno) NORMY PRO ANALÝZU VODY A PRO CHEMIKÁLIE POUŽÍVANÉ K ÚPRAVĚ VODY Ing. Lenka Fremrová (HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha) 7

9 Oběd Sekce: Zkušenosti z provozu úpraven vody POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Ing. Ladislav Švec, MBA, Ladislav Rainiš, Ing. Soňa Beyblová (SčVK, a.s., Teplice) SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. (W&ET Team, Č. Budějovice) VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno) PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Jiří Růžička, Ing. Michaela Polidarová (CHEVAK Cheb, a.s.) ODSTRAŇOVANIE Fe A Mn V ÚV KÚTY POLOPREVÁDZKOVÉ EXPERIMENTY doc. Ing. Danka Barloková, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) Přestávka na občerstvení Sekce: Analýza rizik lýza rizik IDENTIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV A HODNOTENIE RIZÍK V SKV HRIŇOVÁ-LUČENEC-FIĽAKOVO Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., Ing. Margita Slovinská, RNDr. Miloslava Prokšová, PhD., RNDr. Lívia Tóthová, PhD. (VÚVH Bratislava), Ing. Ján Ďurica, Ing. Juraj Hazlinger, Ing. Jozef Ivanič, Ing. Ondrej Trebula, Ing. Ladislav Solkový (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica) MINIMALIZACE RIZIK PŘI PROVOZU AKUMULACÍ S PITNOU VODOU doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT v Praze, ÚTVP), Ing. Jana Hubáčková, CSc. (VÚV T.G.M., v.v.i., Praha), doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. (ČVUT, Fakulta stavební, Praha), Jaroslav Říha (SčVK, a.s.,teplice) 8

10 KVANTIFIKACE RIZIK VEŘEJNÝCH VODOVODŮ Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Jan Ručka, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Pavla Třasoňová (VUT v Brně, FSv-ÚVHO) OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Mgr. Michaela Šrámková, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT v Praze) BETON VE STAVBÁCH PRO VÝROBU A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Ing. Richard Schejbal (Hydroprojekt CZ a.s., Praha) Sekce: Prezentace firem jednání pracovních ad-hoc skupin ke speciálním tématům Témata budou oznámena na nebo dohodnuta přímo v průběhu konaní konference 9

11 Čtvrtek, Nádrže Hospodaření v povodích, kvalita vody Závěrečná diskuse a ukončení konference Sekce: Nádrže EUTROFIZAČNÍ POTENCIÁL RŮZNÝCH ZDROJŮ FOSFORU V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŘÍMOV RNDr. Jakub Borovec, Ph.D., doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., Mgr. Jiří Jan, Mgr. Petra Mošnerová (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice) PŘÍČINY JEN MALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI VODY VE VODÁRENSKÉ NÁDRŽI ŘÍMOV NAVZDORY VÝZNAMNÉMU POKLESU ZATÍŽENÍ FOSFOREM Z POVODÍ doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. a kol. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.- Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice) NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň) Sekce: Hospodaření v povodích, kvalita vody ospodaření v povodích, kvalita vody AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PERSPEKTIVA VÝROBY PITNÉ VODY Z VODNÍCH ZDROJŮ POVRCHOVÉ VODY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI VYSOČINY Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno), Ing. Luboš Mazel (VAS, a.s. - divize Žďár nad Sázavou) VÝSKUM ERÓZIE BREHOV V PRÍTOKOCH VODÁRENSKEJ NÁDRŽE HRIŇOVÁ prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD. (Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene) VYUŽITIE INFORMATÍVNYCH METÓD NA PREDIKCIU ERÓZNEHO OHROZENIA BREHOV V PRÍTOKOCH VN HRIŇOVÁ Ing. Mariana Jakubisová (Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene) 10

12 LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V POVODÍ KLÍČAVY Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. (Středočeské vodárny, a.s., Kladno), Ing. Václav Somol, CSc. (ČSOP ZO 13/18 Silvatica, Nové Strašecí), RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb, p.o.) HODNOCENÍ KVALITY VODY PŘÍTOKŮ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Ing. Lucie Černá, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Martin Pečenka, Ph.D. (VŠCHT v Praze, ÚTVP) INTEGROVANÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ MANAGEMENT V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV Ing. Jiří Holas, CSc. 1, Ing. Markéta Hrnčířová 2, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 1, Ing. Martin Pečenka, Ph.D. 1 ( 1 VŠCHT v Praze, 2 A.R.C. s.r.o., Praha) VLIV ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍHO ZDROJE KÁRANÝ NA KVALITU JÍMANÉ VODY Ing. Ladislav Herčík, Lenka Koudelová (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.), RNDr. Renáta Kadlecová (Česká geologická služba, Praha) VÝSKYT JODU VE VODĚ HORNÍHO TOKU ŘEKY BLANICE Mgr. Martin Šeda, Ing. Jaroslav Švehla, CSc., prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., prof. Ing. Vlasta Kroupová, CSc. (Zemědělská fakulta JU, Č. Budějovice) CÍLE A AKTIVITY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO UDRŽITELNÉ VODNÍ ZDROJE Ing. Jan Čermák (Mebis, spol. s r.o., Praha) Závěrečná diskuse a ukončení konference 11

13 Postery Sekce posterů a konferenční výstava jsou pořádány ve spolupráci s městem Tábor ZPŘESNĚNÍ INTERPRETACE FRAKCIONAČNÍ ANALÝZY FOREM P, Fe a Al V SEDIMENTECH Mgr. Jiří Jan, RNDr. Jakub Borovec, Ph.D, doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Hydrobiologický ústav, Č.Budějovice) PŘELOŽKA VODOVODNÍ SHYBKY DOLANY Ing. Aleš Havránek (Zakládání staveb, a.s., Praha), Ing. Josef Kyncl, Ing. Hynek Kloboučník, Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. (Středočeské vodárny, a.s., Kladno) NÁDOBOVÝ VODNÍ FILTR - TESTOVÁNÍ NA ZÁCHYT KOVŮ Ing. Jana Kantorová (ZÚ se sídlem v Ostravě) HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT MALÉHO VODOVODU prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. (Praha), Ing. Jiří Palčík, Ph.D. (ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice), Ing. Václav Mergl, CSc. (VAS, a.s., Brno) GLOBÁLNÍ CYKLUS JODU V PROSTŘEDÍ Mgr. Martin Šeda (Zemědělská fakulta JU, Č. Budějovice) Informace pro účastníky Místo konání: Hotel Dvořák je umístěn v historickém centru Tábora v blízkosti Žižkova náměstí. Vznikl před několika lety zajímavou rekonstrukcí historické budovy táborského pivovaru. Hotel přímo sousedí se zbytky hradu Kotnov. Vedle kvalitního ubytování a dobrého konferenčního zázemí hotel také disponuje velkým počtem parkovacích míst. Hotel poskytuje např. také WiFi připojení. Z vlakového a autobusového nádraží lze použít k cestě k hotelu autobusy MHD a vystoupit v zastávce Kotnov. Telefon do hotelu je , fax , Další informace jsou na stránkách Ubytování: Vzhledem k očekávanému počtu účastníků a kapacitě hotelu Dvořák může být jen část účastníků ubytována přímo v tomto hotelu. Při rezervaci v hotelech Dvořák, Palcát a Nautilus, které jsou hlavními konferenčními hotely, uveďte, že jste účastníci konference Pitná voda (se jmenovanými hotely je vyjednána sleva). Další kvalitní ubytovací možnosti uvádíme pro Vaši informaci i s orientačními cenami a vzdáleností od místa konání konference (Hotelu Dvořák) v následujícím přehledu. Tím mají všichni účastníci volný výběr a také pružnost v zajišťování ubytování. 12

14 Hlavní konferenční hotely HOTEL DVOŘÁK**** Hradební 3037, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L 1600 Kč, 2L 2000 Kč, (snídaně i parkovné v ceně). HOTEL NAUTILUS**** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 300 m) Žižkovo nám. 20, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L 2025 Kč, 2L 2430 Kč, (snídaně v ceně). HOTEL PALCÁT *** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 700 m) Tř.9 května 2471, Tábor, tel , fax , Speciální ceny pro konferenci Pitná voda L pokoj 1080 Kč, 2L 1260 Kč (ceny jsou včetně snídaně). Od autobusového a vlakového nádraží dosažitelný např. autobusem MHD ve směru do centra. Hotely a penziony ve vzdálenosti do 1 km od hotelu Dvořák HOTEL LÁZNĚ**** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 900 m) Čelkovice 44, Tábor, tel , , 1L 1300 Kč, 2L 2000 Kč, (v ceně snídaně, parkovné). PENZION ALFA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 400 m) Klokotská 107, Tábor, tel , cz. 1L 570, 2L 900 Kč, včetně snídaně, vlastní sociální zařízení, BTV, WIFI. PENZION ČERNÝ LEKNÍN **** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 500 m) Příběnická 695, Tábor, tel , fax L/2L Kč (včetně snídaně), vlastní sociální zařízení, minibar, telefon, rádio, BTV + SAT. Sauna, bazén, solárium, možnost parkování i garáže. PENSION BETTY*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 600 m) Laudova 906, Tábor, tel , Kč/osoba (bez snídaně). V historickém centru, možnost parkování ve dvoře, WIFI, sat. TV. PENZION KOSTNICKÝ DŮM*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 600 m) Pražská 220, Tábor, tel , , 1L a 2L - 800,- Kč (bez snídaně), internet, TV. PENZION NIAGARA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 900 m) Čs. armády 1763, Tábor, tel , , 2L Kč, možnost dokoupení snídaně. 13

15 HOTEL KAPITÁL*** (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 1 km) Třída 9.května 617, Tábor, tel , 1L 1090 Kč, 2L 1490 Kč (včetně snídaně). Restaurace. PENZION A KAVÁRNA SYLVA (vzdálenost od hotelu Dvořák cca 1 km) Roháčova 668, Tábor, tel , 2L 940 Kč, 1L 580 Kč. PENZION Z+Z*** - Vítkova 2010, Tábor, tel , (500m) PENZION 189**** - Hradební 189, Tábor, tel , , 2L Kč (600 m) Další hotely a penziony - ve vzdálenosti větší než 1 km od místa konání konference - najdete na adrese Vložné a sborník Účastnický poplatek včetně sborníku přednášek je 4.150,- Kč + 20 % DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Vložné zahrnuje celkové náklady na uspořádání konference a sborník, který bude mít přibližně 450 stran a bude opět k dispozici při konferenci. Naším cílem je, aby sborník byl dostupný všem účastníkům a sloužil již v průběhu konference např. jako odkazový materiál na obrázky, tabulky či části textu, o kterých se přednášející z časových důvodů nebudou moci při přednášce zmínit. Vaši platbu je potřeba poukázat tak, aby odešla do Pokud tento termín nebudete moci splnit, dáme přednost platbě v hotovosti na místě. Účastnický poplatek bude možné uhradit i v hotovosti u prezence. Přihlášku však zašlete včas poštou nebo em s poznámkou, že platba bude provedena v hotovosti. Bankovní spojení /0300 ČSOB, Č. Budějovice, variabilní symbol IČ vysílající organizace, konstantní symbol IBAN CZ , BIC CEKOCZPP. IČ: , DIČ: CZ Potvrzení o zaplacení (daňový doklad) bude vydán účastníkům při registraci, popř. zaslán po konferenci poštou. Registrace účastníků Registrace účastníků bude v hotelu Dvořák dne od do a dne od do hodin. V případě pozdějšího příjezdu účastníka nás prosím informujte na mobilní telefon sekretariátu konference ( ), bude postupováno podle individuální dohody. Informace pro přednášející Pro přednášky bude k dispozici PC projektor. Pro přednášky je vyhrazen 15minutový čas na přednášku i diskusi, krátká sdělení mají časový limit 10 minut včetně diskuse. Přednášky pozvaných přednášejících jsou půlhodinové. Pro dobrý průběh konference je časový limit nutné bezpodmínečně dodržet. Předsedající jednotlivých sekcí budou čas pečlivě sledovat. 14

16 Neúčast na konferenci V případě neúčasti nemůžeme zaplacený účastnický poplatek vrátit. Nemůžete-li přijet, pošlete za sebe náhradníka. Zaplacený sborník v každém případě dostanete poštou po konferenci bez účtování poštovného a balného. Po obdržení závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro vysílající organizaci, účastníka i organizátora konference. Pozvánka pro seniory a studenty K účasti zveme také seniory a studenty našeho oboru, pro které nabízíme výrazně zvýhodněné podmínky účasti. V případě zájmu kontaktujte prosím odborného garanta nejraději em nebo v nouzi na mobilní telefon (viz další strana). Co dalšího bude na konferenci Do programu konference jsme opět zařadili přehledové přednášky pozvaných přednášejících. Budeme tak pokračovat v úspěšné formě prezentace významných poznatků, kdy na každou konferenci zveme několik významných odborníků, kteří speciálně pro konferenci Pitná voda připraví soubornou přednášku, která umožní získat dostatečně hluboký a aktuální přehled o určité oblasti, zapadající do šíře záběru konference. Tyto přednášky mohou sloužit i jako součást osobního vzdělávání v daném oboru a mají také částečně nahradit studium odborné literatury. Naším cílem je, aby účastníci mohli co nejvíce vytěžit z toho, že na konferenci se setkává velké množství odborníků a praktiků. Chceme také, aby programová nabídka konference významně přesáhla neproduktivní čas, který vždy stráví účastníci na cestě. Proto trvá téměř tři dny. I letos pokračujeme v tradici setkání pracovních ad-hoc skupin zájemců o aktuální problematiku, která zajímá určitou část účastníků konference. Tato setkání pracovních skupin ke speciálním tématům budou zorganizována podle zájmu účastníků. Prostor pro jednání těchto skupin je vyhrazen na středu v podvečer. Je možné, aby v prostorech hotelu Dvořák paralelně běžely až tři diskuse. Opět bude uspořádána úspěšná informační výstavka nabídky progresivních firem, jejichž výrobky a činnost souvisejí s problematikou konference. V programu konference bude vyhrazen i tentokrát prostor pro diskusi ke každé přednesené přednášce ihned po jejím odeznění. Moderní prostory přednáškového sálu hotelu Dvořák v Táboře zaručují dostatek místa a pohodlí pro přednášky, dobrou prezentaci promítaných podkladů na velkém promítacím plátně, kvalitní akustiku a také oddělený sál pro sekci posterů a výstavku i pro kuloárové diskuse. Máte-li k přípravě konference dotaz či připomínku, prosíme, obraťte se na odborného garanta konference. O městě Táboře a jeho okolí je možné se dozvědět více například na 15

17 Důležitý termín Do odeslání vyplněných přihlášek Odborný garant a sekretariát konference doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, mobil: , V průběhu konference můžete volat sekretariát konference na telefon

18 Vodní hospodářství

19 PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI Tuto přihlášku odešlete nejpozději do na adresu: doc.ing. Petr Dolejš, CSc., KONFERENCE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, nebo na či PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2010 TÁBOR, Prosíme, vyplňujte čitelně Jméno, příjmení, tituly: Pracovní zařazení: Adresa zaměstnavatele: telefon: mobil:... podpis účastníka

20 (Tuto stranu vyplňuje a potvrzuje vysílající organizace) Tuto přihlášku odešlete nejpozději do na adresu: doc.ing. Petr Dolejš, CSc., KONFERENCE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, Č. Budějovice, či POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ VLOŽNÉHO NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2010 TÁBOR, Potvrzujeme, že jsme dne.....dali příkaz k úhradě účastnického poplatku za našeho pracovníka:... Účastnický poplatek se skládá z: Vložného + sborníku DPH celkem (20 %) Celkem včetně DPH 4 150,- Kč 830,- Kč 4 980,- Kč Celkově tedy uhrazujeme za uvedeného účastníka/ky účastnický poplatek ve výši... Kč IČ plátce: DIČ plátce: Z našeho účtu číslo.... na účet organizátora konference č /0300, ČSOB Č. Budějovice, variabilní symbol = Vaše IČ, konstantní symbol Naše IČ: , DIČ: CZ , IBAN CZ , BIC CEKOCZPP. Organizátoři konference jsou plátci DPH. Daňový doklad obdrží účastníci po zaplacení při prezentaci nebo bude zaslán poštou. Vaše platba je zálohou ve výši 100% sjednané ceny. Dnem zdanitelného plnění je poslední den konání konference datum... razítko a podpis zástupce organizace

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Program a 2. pozvánka k účasti HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Vás tímto zve na konferenci Flotace ve vodárenství která se koná ve dnech 12. - 13. 11. 2009 v Praze 8,

Více

PITNÁ VODA 2008. Pitná voda z údolních nádrží. 2. 6. - 5. 6. 2008 v Táboře. Sborník konference

PITNÁ VODA 2008. Pitná voda z údolních nádrží. 2. 6. - 5. 6. 2008 v Táboře. Sborník konference W&ET Team, České Budějovice Ministerstvo zemědělství ČR ENVI-PUR, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno Vodovody

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR ENVI-PUR, s.r.o., Praha VodaTím s.r.o., Bratislava PVK, a.s. - Pražské vodovody

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

ASIS 2009 POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY VE WROCLAWI FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXXI. MEZINÁRODNÍ

Více

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů

Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů Konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách 16. 18. dubna 2013, Hotel Cascade, Most Partneři konference: Cíl konference: Jedním ze způsobů rekultivace těžebních jam je jejich zaplavení a vytvoření

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2012 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře,

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA ASIS 2006

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA ASIS 2006 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ KATEDRA INFORMATIKY FEI VŠB - TU OSTRAVA SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ. VÁS ZVOU NA XXVIII. MEZINÁRODNÍ PODZIMNÍ KOLOKVIUM POKROKY TVORBY A VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008. Obor vodních toků legislativa, financování, plánování

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008. Obor vodních toků legislativa, financování, plánování ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích hodnocení efektivnosti

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESK ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Uskuteční se ve čtvrtek

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

NELEGÁLNÍ SKLADY CHEMICKÝCH LÁTEK - PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZKUŠENOSTI, ŘEŠENÍ

NELEGÁLNÍ SKLADY CHEMICKÝCH LÁTEK - PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZKUŠENOSTI, ŘEŠENÍ Vás zvou na pracovní seminář NELEGÁLNÍ SKLADY CHEMICKÝCH LÁTEK - PRÁVNÍ PŘEDPISY, ZKUŠENOSTI, ŘEŠENÍ pořádaný pod záštitou zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitky Seitlové 25. 26. dubna 2007 hotel

Více

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství pořádá XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin která se uskuteční

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o. Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

Více

odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá)

odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá) BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. Čepí 1 533 32 PARDUBICE www.boco.cz pořádá odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá) ve spolupráci se zástupci firem nabízejících produkty a služby pro

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY O DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ STUPNĚ REKONSTRUKCE ÚPRAVEN VODY III. MLÝN A JIRKOV Ing. Josef Drbohlav 1), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 2,3) 1) 2) 3) HYDROPROJEKT CZ a.s.

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci Česká společnost rostlinolékařská Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Agrární komory

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY RUKU V RUCE...

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY RUKU V RUCE... 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody ruku v ruce... 2. - 4. května 2012, Křtiny Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak asertivně ustát svoje práva + trénink. Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav pedagogických věd, Město Šluknov Hnutí

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY

ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD - RIZIKO BUDOUCÍ KATASTROFY čtvrtek, 24. září

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

WORKSHOP Využití vysokotlaké technologie ve výrobě potravin

WORKSHOP Využití vysokotlaké technologie ve výrobě potravin WORKSHOP Využití vysokotlaké technologie ve výrobě potravin Datum: Pátek 30. května 2008 MÍSTO: HOTEL BAROKO TOMSOVA 11/13, PRAHA 10 garant akce: Ing. Milan Houška Výzkumný ústav potravinářský Praha Úvod

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011

TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011 MEZINÁRODNÍ POŽÁRNÍ KONFERENCE TEPELNÉ IZOLACE BUDOV A POŽÁRNÍ OCHRANA 2011 26. 27. ledna 2011 Interhotel Moskva Zlín Konference se koná pod záštitou Ing. Jaroslava Dufka ředitele PAVUS, a.s. Praha POZVÁNKA

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

ČESTNÝ PŘEDSEDA KONFERENCE doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT Praha

ČESTNÝ PŘEDSEDA KONFERENCE doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT Praha 1. cirkulář AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁVAZKŮ STÁTU AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITNÍ

Více

MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky

MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz web: www.csvts.cz/cms 24. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak zvládat komunikační bariéry + vhodné používání Vážené dámy a vážení pánové, kritiky a hněvu. dovolujeme

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

XLVII. Dny nukleární medicíny

XLVII. Dny nukleární medicíny XLVII. Dny nukleární medicíny K O N G R E S S M E Z I N Á R O D N Í Ú Č A S T Í Havlíčkův Brod, 8. 10. září 2010 KULTURNÍ DŮM OSTROV Foto: Ing. Vladimír Kunc p o ř á d a n é Výborem České společnosti nukleární

Více