Projekty vodní výzvy se představují

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty vodní výzvy se představují"

Transkript

1 Projekty vodní výzvy se představují Jaké problémy s vodou žáci řešili a jak se jim je podařilo vyřešit? Představujeme výstupy, které jste nám poslali do Vodní výzvy a zároveň i projekty řešící vodní problémy, které představili žáci na konferenci na GLOBE Games 2014 v Třebíči. Inspirujte se... ZŠ Dubňany: Za čistý Rumzovský járek " Chceme, aby byla voda v Rumzovském járku čistá. Rozborem vody zjistíme zda je voda znečistěná a prozkoumáme vodní živočichy. O výsledcích chceme informovat veřejnost u příležitosti Dne Země" Koryto Rumzovského járku bylo pročištěno dobrovolníky. Předpokládali jsme, že voda v járku je znečištěná, ale naše měření ukázala, že kvalita vody je dobrá. Svědčí o tom také nalezení vodní živočichové a daří se tady hojně žábám (ropucha obecná). Zbývá nám pouze vyčistit Rumzovský járek od komunálního odpadu. ZŠ Dačice: Moravská Dyje Evropsky významná lokalita? Průzkumem řeky jsme zjistili, že některé části břehů Moravské Dyje jsou znečištěné odpadky. Jedno místo jsme sami vyčistili. Ostatní místa jsou rozsáhlejší a na jejich vyčištění je třeba zásahu města a zajištění neustálé kontroly udržování pořádku. Ve spolupráci s městem a dalšími institucemi jsme vybrali tři lokality kolem řeky, na kterých jsme umístili 3 dřevěné infopanely, které upozorňují na význam tohoto vodního toku. Obsah těchto infopanelů se snažíme neustále obnovovat a rozšiřovat. Průběžně sledujeme kvalitu vody na dvou místech na řece. Začali jsme také s měřením koncentrace dusičnanů v těchto lokalitách. Problémem je časová náročnost měření vzhledem ke vzdálenosti řeky od školy a také vzdálenosti obou měřících stanovišť na řece

2 ZŠ a MŠ Lískovec: Hájku, Háječku my tě nedáme, aneb chraňme si zdroje pitné vody Chceme uklidit studánku v Hájku a okolí studánky od odpadků, motivovat spolužáky k tomu, aby nebyli lhostejní k životnímu prostředí a navázat na tradici svých kamarádů, kteří chodívali pravidelně uklízet do Hájku. Nejdříve jsme hledali informace o černých skládkách, informace o vodě (kolik jí je, kde je ji nedostatek, význam vody, nutnost ochrany vody apod.) Data jsme zpracovali do prezentace a do dotazníku. Naplánovali jsme si, co všechno musíme udělat, abychom mohli splnit naše cíle. Určili jsme si termín, kdy proběhne den D a po příjezdu z Globe Games provedeme úklid Hájku, napíšeme o tom článek do místního zpravodaje. ČAG České Budějovice. Aby se mu lépe vedlo II "Věříme, že díky našim aktivitám poskytneme veřejnosti informace i podněty k přemýšlení o potoce a že zejména děti získají k potoku lepší vztah, nebude jim lhostejný a třeba ho začnou i chránit." Naplánovali jsme vybudování jednoduché naučné stezky kolem Dobrovodského potoka zpracovali jsme data z minulých let, provedli jsme další průzkum potoka, získávali jsme další informace o potoce od odborníků, rozdělili jsme si témata a začali vytvářet informační tabule, vytipovali místa pro jejich umístění a začali pracovat na stojáncích. Pak plánujeme naučné zábavné dopoledne pro děti z blízké základní školy na základě znalostí o potoce získaných v předchozích letech vytváříme pracovní listy pro děti z 5. třídy blízké ZŠ s jejich paní učitelkou jsme domluvili zorganizování akce

3 ZŠ Dělnická, Karviná: Mlýnka čistá strouha nebo jímka? Na šesti stanovištích na toku Mlýnky jsme pravidelně měřili teplotu vody, ph, konduktivitu a zákal. Provedli jsme určení nachytaných bezobratlých živočichů. Navštívili jsme Státní okresní archiv v Karviné. Rozdíly v ph i konduktivitě na toku Mlýnky jsou zanedba-telné. Určili jsme nitěnky,buchanky, perloočky, vodoucha, bruslařky, larvu jepice a komára. Ve Státním okresním archivu v Karviné jsme zjistili informace o historii Mlýnky jako mlýnské strouhy a Janečkově mlýně, který napájela. ZŠ Větrný Jeníkov Žáci na základě výsledků ankety vytipovali jako největší problém znečištění vody odpadky. A rozhodli se zkusit vysvětlit lidem, že znečišťování vody je neekologické a požádat je, aby nemyli svá auta u vody. Požádat obec, aby v okolí rybníků a vod umístila odpadkové koše. A také sami posbírat část odpadků v okolí našich nejbližších vodních zdrojů. Vytvořili si velký plán a pak se ho drželi :-) - 3 -

4 ZŠ TGM Moravské Budějovice: Mohou za povodně vodníci? Žáci si stanovili hned několik velkých cílů, na kterých pracovali celý rok: zjistit souvislost mezi množstvím srážek s průtokem v řece zhodnotit stav znečištění řeky zhodnotit vliv člověka na krajinu v okolí řeky navrhnout opatření, která budou zabraňovat rozlití řeky v obydlených oblastech porovnat živočichy a rostliny v říčce a na jejich březích před a po rozlití Hypotézu, že průtok v řece souvisí s množství srážek se nepodařilo prokázat. Důvodem byla absence větších dešťů i vody z tajícího sněnu. Mohli jsme však použít data z povodní roku 2003, kde se tato hypotéza potvrdila. Vytipovali jsme podle metodiky místa, kde hrozí při velkých deštích vylití řeky z koryta a navrhli jsme opatření, které by tok řeky ozdravily. Zjistili jsme, že za povodně nemohou vodníci, jejichž existenci jsme neprokázali, ale naši předkové, kteří na 70 % toku řeku zregulovali-její koryto napřímili, část toku i zatrubnili. Tím je odváděna voda rychle z krajiny, která pak trpí vysycháním. Pravidelné jarní a letní rozlévání vody z řeky podmiňuje výskyt mokřadních rostlin i živočichů. Navázali spolupráci s řadou organizací i jednotlivců, dokonce píší scénář k filmu o Rokytce. Také se o výsledcích projektů občané dozvědí v kabelové televizi. ZŠ Pomezí: Potok nebo stoka II Cílem našeho měření bylo zjistit, jestli výstavba kanalizace v obci Pomezí přispěla k čistotě Bílého potoka. Na 16 místech Bílého potoka jsme odebírali vzorky vody a měřili hodnoty dusičnanů, dusitanů, ph a kyslíku. Porovnávali jsme tyto hodnoty s měřeními v minulých letech a zařazovali jsme vzorky do tabulek tříd čistoty povrchových vody. Výsledky dodáme, protože výsledky ještě nejsou kompletní z důvodu nepřipojení všech obyvatel obce

5 ZŠ Kunratice, Praha: Kunratické rybníky Sledovali jsme kvalitu vody (našimi dostupnými měřeními). Pomocí dotazníkového průzkumu jsme zjišťovali vztah obyvatel naší městské části a důležitost těchto vodních děl v životě obce. A také názory obyvatel na realizaci kontroverzního developerského projektu. Pokusili jsme se odhadnout, co díky tomu lidé v Kunraticích ztratí, nebo získají. Během práce na projektu jsme také sami provedli měření a zkoumání kvality vody a dotazníkový průzkum veřejného mínění obyvatel městské části. Práci na projektu nám zkomplikovalo vypuštění našeho hlavního rybníku Šeberáku. Přesto jsme došli k zajímavým závěrům. Zjistili jsme, že na rozdíl od sousedních šeberovských a Hrnčířských rybníků, které jsou Chráněnými přírodními památkami, jsou kunratické rybníky hodně poznamenány blízkosti obytné zóny hlavního města. Podepisuje se na nich také jejich hojné rekreační využití. Z dotazníkového výzkumu jsme se dozvěděli, že i když ne všichni do těchto lokalit všichni pravidelně chodí, jsou rybníky pro život v naší městské části vnímány jako velmi významný prvek a plánovaný developerský projekt není příliš vítaný a může napáchat hodně škod. ZŠ Křesomyslova, Praha: Botič žije Naším cílem bylo zjistit, zda v tak znečištěném potoce jako je Botič žijí živočichové a popřípadě se blíže s nimi seznámit. Nejprve jsme udělali anketu (odpovídalo nám cca 90 dotazovaných) většina nevěřila tomu že by v botiči něco mohlo žít, ostatně to ani my.(věděli jsme jen o občasném výskytu ryb a vodního ptactva). Několikrát jsme šli na průzkum terénu, při kterém jsme fotili, zapisovali naše poznatky a sbírali odpadky. Samozřejmě jsme si o Botiči našli spoustu informací na internet, abychom věděli, co a kde máme hledat. Později jsme šli na lov, při kterém jsme především do sítí chytali bezobratlé živočichy. Po vylovení jsme určovali podle tvaru těla, počtu nohou s čím máme tu čest. V botiči žijí živočichové a to velmi hojně i když to není na první pohled vidět. Zjistili jsme, že pro život různých vodních živočichů není zapotřebí nijak zvlášť čistá voda. A vyvrátili jsme Nuselské pomluvy, že Botič je toxický a nic v něm nežije

6 Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 5: Jak vrátit vodu do Butovického rybníčku Cílů jsme měli mnoho: Zmapovat vodní zdroje Prahy 5 a Prahy 13, vytvořit o nich prezentaci, seznámit veřejnost se stavem vody v okolí školy a s výsledky našeho měření, uspořádat projektový Den vody s žákovskou konferencí pro veřejnost. Chtěli jsme zjistit, jak by se dala vrátit voda do Butovického rybníčku a spojit se s organizací, která je majitelem rybníčku a nabídnout jí naši pomoc. Vytvořili jsme prezentaci a plakát o vodních zdrojích Prahy 5 a 13, plakát o kvalitě pitné vody v Praze, o následcích nedostatku pitné vody ve světě, o důležitosti sanitace, o spotřebě virtuální vody naší jídelnou za měsíc leden, o programu Globe v roce Uskutečnili jsme projektový den vody s žákovskou konferencí pro veřejnost Třídy druhého stupně se vystřídaly v měření vody Butovického rybníčku, Jinonického rybníčku, Dalejského potoka a nádrže Asuán. Kromě průběžných měření ph, teploty a průhlednosti jsme zjišťovali i rozpuštěný kyslík a tvrdost vody. Spojili jsme se s Lesy Hl.m. Prahy a na jejich webových stránkách jsme objevili plán na revitalizaci Butovického rybníčku. Nabízenou pomoc prozatím odmítli kvůli hygienickým normám, ale domluvili jsme se, že bychom se mohli podílet na osázení břehu vyčištěného a znovu napuštěného rybníčku při dokončovacích pracích, případně že bychom se stali patronem tohoto vodního zdroje. Napsali jsme článek do časopisu, zatím čeká na otištění. ZŠ a MŠ Sokolovská, Svitavy: Vodní plochy ve Svitavách Cílem projektu bylo změřit a srovnat kvalitu vodních zdrojů ve Svitavách. Učinili jsme školní anketu zaměřenou na problémy vody ve Svitavách. Na základě ankety jsme si vybrali téma znečištění rybníku Rosničky a řeky Svitavy. Navštívili jsme dané lokality a měřili zde kvality vody teplotu, průhlednost, ph, vodivost - 6 -

7 a tvrdost. Měření jsme opakovali celkem 4x po 14 dnech. Po první návštěvě stanovišť jsme objevili spoustu zbytků v řece Svitavě, které po celé naše pozorování přetrvávali. Situace byla jiná na rybníce Rosničce, kde odpad po první návštěvě zmizel. Zjistili jsme teplotu a průhlednost daných vod, zásaditost řeky Svitavy i rybníku Rosničky. Velkou vodivost u řeky Svitavy. Tvrdost vod je polotvrdá až tvrdá. Snažili jsme se také měřit obsah dusičnanů, ale žádné jsme nenaměřili. ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč: Vodní záhada v Libušině údolí Anketami i vlastním zkoumáním pátrali žáci z Třebíče po problémech s vodou, které se vyskytují v jejich okolí. Tak si jednoho dne v lese všimli roury, ze které vytékala záhadná hnědá hmota: Viděli jsme hnědé bahno a oranžově zbarvené dno. Přítok vypadal čistě, ale po odebrání vody bylo v láhvi vidět znečištění. Byl cítit zápach. Ihned si položili několik otázek: Je nějaká souvislost mezi rourou a zbytky stavby v jejím okolí? Ovlivňuje výtok z roury nedaleký potok, do kterého se vlévá? Žáci nejdříve odebrali vzorky vody z roury i vzorky z potoku nad a pod rourou a provedli hydrologický rozbor. Rozbor hnědé hmoty zajistilo Gymnázium Třebíč. Po původu roury následně pátrali na Odboru životního prostředí MÚ v Třebíči. Výsledek: Voda z roury vykazuje větší tvrdost, více amonných kationtů, fosforečnanů a železa než potok. Rozbor vody z potoka však vykázal normální hodnoty povrchové vody, přítok tudíž nemá na potok větší vliv. Pozůstatky stavby pocházejí z 60. let 20. století, kdy zde stála restaurace Střelnice a taneční parket. ZS Křídlovická, Brno. "Celý rok jsme se věnovali projektu Vodní výzva. Snažili jsme se přijít na způsob, jak zamezit znečišťování vody. A přišli jsme k závěru, že by bylo nejlepší jakýmkoliv způsobem upozornit lidi, že není něco v pořádku. Nejlépe jim naznačit poutavě, co proto dělat." -7-

INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE

INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment Mezinárodní dlouhodobý program GLOBE si klade za cíl podporovat u žáků základních a středních

Více

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 1. ročník soutěže vyhlašovatel soutěže: Sborník projektů krajského kola r. 2007 2008 organizátor: metodické vedení: sponzoři soutěže: Pardubický

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ŽIVOT S ŘEKOU. projekt VODA SPOJUJE ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 7. A

ŽIVOT S ŘEKOU. projekt VODA SPOJUJE ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 7. A ŽIVOT S ŘEKOU projekt VODA SPOJUJE ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 7. A 2014 Obsah Cíle a metodika - 3 A) Základní charakteristika Vltavy a Vraného nad Vltavou - 3 B) Proměny Vltavy v našem okolí v čase - 4 1. Regulace

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Portrét ALEXANDR JEGOROV

Portrét ALEXANDR JEGOROV Portrét ALEXANDR JEGOROV Matouš Šimek POVODŇOVÉ PARADOXY Antonín Schubert ŠUMAVSKÝ NÁRODNÍ PROBLÉM téma ŠETRNÁ TURISTIKA PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC CALLA 370 04 České Budějovice,

Více

Přechody na míru pro naše ryby

Přechody na míru pro naše ryby Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 11 I LISTOPAD PROSINEC 2012 I zdarma I www.opzp.cz Novela zákona o veřejné podpoře doplnila chybějící pojmy a odkazy na evropské předpisy,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Milí přát. popsané nápady vás inspir

Milí přát. popsané nápady vás inspir Les ve škole škola v lese INSPIRACE OD ÚČASTNÍKŮ PROJEK JEKTU V ROCE 2004/2005 září 2005 ZŠ Rych chvald Na ZŠ Rychvald se do projektu zapojili všichni vyučující a děti na 1. stupni, na 2. stupni s projektem

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC Portrét JAN POKORNÝ Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC CALLA České

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Vyhodnocení dotazníku k plánování v oblasti povodí Odry Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment a.s., Botanická

Více